ΑΔΑ: 45ΟΕ9-Β0Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 45ΟΕ9-Β0Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Μαρούσι, 20 /10 /2011 Αρ.Πρωτ.: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Παροχή υπηρεσιών Διαμονής - Διατροφής και Συνοδευτικών υπηρεσιών υποστήριξης για το Διεθνές Συνέδριο με τίτλο Διεθνές Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Οργάνωση, Διοίκηση και Παρακολούθηση Υλοποίησης Πράξης» των Πράξεων «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ Μονάδες Γ και Β1 1 /37

2 Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ. Κ. Πόλη : , Μαρούσι Ιστοσελίδα : Πληροφορίες : Π.Τάσσης, Α.Καραγεωργοπούλου Τηλέφωνο : , Φαξ : Προϋπολογισμός Διαγωνισμού Σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000,00 ) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Ημερομηνία ανάρτησης τεύχους προκήρυξης στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.Ε Εκπαιδευτικών Δράσεων , Πέμπτη Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών , ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ. Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού , ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού Χαμηλότερη τιμή Διεύθυνση ιστοσελίδας ανάρτησης τεύχους προκήρυξης Μονάδες Γ και Β1 2 /37

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 5 ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 5 ΑΡΘΡΟ 3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 5 ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ... 7 ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡΘΡΟ 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡΘΡΟ 8. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 9. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 11. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 12. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2011 (15/12/2011) ΑΡΘΡΟ 13. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 15. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.1.: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.2.: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Μονάδες Γ και Β1 3 /37

4 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.: Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ε.Υ.Δ.: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Σ.Π.Α.: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ε.Π.: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Δ.Β.Μ.: Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση Α.Π.: Άξονας Προτεραιότητας Α.Π. 1: Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης Α.Π. 2 : Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου Α.Π. 3 : Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Eισόδου Σ.Α.: Συλλογική Απόφαση Φ.Ε.Κ.: Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Π.Δ.: Προεδρικό Διάταγμα Κ.Υ.Α: Κοινή Υπουργική Απόφαση Y.A.: Yπουργική Απόφαση Υ.Σ.: Υπηρεσιακό Σημείωμα Αναθέτουσα Αρχή: Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Επιτροπή: Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του παρόντος διαγωνισμού. EΠΕ: Επιτροπή Παραλαβής Έργου Μονάδες Γ και Β1 4 /37

5 ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, που διενεργείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 των Πράξεων «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα» των Α.Π. 1, Α.Π. 2 και Α.Π. 3 του Ε.Π. Ε.Δ.Β.Μ. - ΕΣΠΑ , oι οποίες συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς πόρους, αφορά στην υπογραφή σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών διαμονής και διατροφής, καθώς και των συνοδευτικών υπηρεσιών υποστήριξης για το Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Διεθνές Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος» Το αντικείμενο του έργου του αναδειχθέντος Αναδόχου παρουσιάζεται στην παρούσα προκήρυξη και στα παραρτήματα αυτής. Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των Σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00 ) άνευ Φ.Π.Α.. Ο προϋπολογισμός του Διαγωνισμού όπως περιγράφεται ανωτέρω, επιμερίζεται στους Α.Π. 1, 2 και 3 στους οποίους έχουν ενταχθεί οι σχετικές Πράξεις σύμφωνα με το ποσοστό που αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό του κάθε Άξονα, ως ακολούθως: Α.Π.1: Δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (14.928,85 ) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Α.Π.2: Είκοσι έξη χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ένα ευρώ και πέντε λεπτά (26.881,05 ) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Α.Π.3: Τρείς χιλιάδες εκατόν ενενήντα ευρώ και δέκα λεπτά (3.190,10 ) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των Πράξεων στο πλαίσιο των οποίων θα διενεργηθεί ο σχετικός διαγωνισμός και ειδικότερα την ΣΑΕ 245/8 και Κωδικούς Πράξεων (ΣΑ) 2011ΣΕ , 2011ΣΕ και 2011ΣΕ από τις οποίες χρηματοδοτούνται οι σχετικές Πράξεις. ΑΡΘΡΟ 3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Ο Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α) «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Το άρθρο 6 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α). Μονάδες Γ και Β1 5 /37

6 3. Το άρθρο 50 «Ειδικός Λογαριασμός στο Υπ.Ε.Π.Θ. για την αξιοποίηση κονδυλίων του Κ.Π.Σ.» του Ν.2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α), με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του εδ. γ της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του Ν. 2233/1994 (ΦΕΚ 141 Α), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν.2341/1995 (ΦΕΚ 208 Α) και την παράγραφο 9β του άρθρου 1 του Ν.2942/2001 (ΦΕΚ 202 Α). 4. Οι διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων που ορίζονται ειδικά από το θεσμικό πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. και ειδικότερα το άρθρο 11 του Ν. 2640/98 (ΦΕΚ 206 Α) και συμπληρωματικά οι διατάξεις των Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19 A), Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α) 5. Ο Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας». 6. Οι διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 7. Ο Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Το ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου. 9. Η με αρ. πρωτ. 2876/ Απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2234 Β) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων», με την οποία μετονομάζεται το «Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» σε «Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων». 10. Η με αρ.πρωτ. ΚΥΑ 11726/ (ΦΕΚ 2126/Β/ ) «Τροποποίηση της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 2665/Β/ ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ» 11. Την με αρ.πρωτ. ΚΥΑ 329/2005 (ΦΕΚ 210Β) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 12. Η με αρ.πρωτ. Φ908/147082/Η/ Κοινή Απόφαση (ΦΕΚ 508 ΥΟΔΔ) περί διορισμού του κου Βασιλείου Κουλαϊδή στη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ Η με αρ.πρωτ. 141/ ΥΑ (ΦΕΚ 269 Β) «Έγκριση Οδηγού Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού ΥπΕΠΘ», όπως ισχύει. 14. Η με αρ. πρωτ /ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540 Β) ΥΑ Συστήματος Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 15. Οι με αρ. πρωτ. Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ , και 14547/ Αποφάσεις Ένταξης των Πράξεων με τίτλο «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε. Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και τα εκάστοτε εγκριθέντα Τεχνικά Δελτία Πράξεων. Μονάδες Γ και Β1 6 /37

7 16. Η υπ αρ. πρωτ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. περί της έγκρισης διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού. 17. Η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει την Σ.Α. Ε245/8 και Κωδικούς Πράξεων (ΣΑ) 2011ΣΕ , 2011ΣΕ και 2011ΣΕ από τις οποίες χρηματοδοτούνται οι σχετικές Πράξεις. ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, έχουν: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες κατ εφαρμογή της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης συνάψει επιμέρους εμπορικές συμφωνίες. ή σε τρίτες χώρες που έχουν Ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 1. Να μην έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση δωροδοκίας απάτης - νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007) ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 2. Να μην τελούν σε πτώχευση και να μην τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 3. Να είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Β. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε χειρόγραφη προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, η δε Επιτροπή, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ` αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του υλικού και των εργασιών του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με τους όρους υποβολής προσφορών. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για τμήμα του υλικού και Μονάδες Γ και Β1 7 /37

8 των εργασιών του παρόντος διαγωνισμού. Επίσης, δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για Εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που θα αναφέρουν ημερομηνία λήξης ισχύος μικρότερη της παραπάνω αναγραφόμενης, θα απορρίπτονται. Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη τους, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με ανωτέρω. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του παρόντος διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί εγγράφως, πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. Ειδικότερα για τις ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων, ισχύουν τα κάτωθι: Η ένωση ή κοινοπραξία οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης ή της κοινοπραξίας φορέων. Σε περίπτωση που ο παρόν διαγωνισμός κατακυρωθεί σε ένωση οικονομικών φορέων, δεν απαιτείται να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης του παρόντος διαγωνισμού, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής. Μονάδες Γ και Β1 8 /37

9 Οι προσφορές θα είναι Έγγραφες, στην Ελληνική και μόνο γλώσσα και θα κατατεθούν μέσα σε Σφραγισμένο Κύριο Φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: Συμπληρώνονται τα στοιχεία του προσφέροντος: Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, ένωσης ή κοινοπραξίας οικονομικών φορέων Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (Ημερομηνία Διενέργειας ) «Παροχή υπηρεσιών Διαμονής - Διατροφής και Συνοδευτικών υπηρεσιών υποστήριξης για το Διεθνές Συνέδριο με τίτλο Διεθνές Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Οργάνωση, Διοίκηση και Παρακολούθηση Υλοποίησης Πράξης» των Πράξεων «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους (ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή το Πρωτόκολλο). (Η ανωτέρω έκφραση δεν θα αναγράφεται στους υποφακέλους δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς όπως αυτοί παρατίθενται στη παρούσα προκήρυξη) Μονάδες Γ και Β1 9 /37

10 ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο ανωτέρω κύριος φάκελος προσφοράς θα περιέχει ανεξάρτητο υποφάκελο δικαιολογητικών με τις ενδείξεις του κύριου φάκελου προσφοράς όπως παρατίθενται στο Άρθρο 4.Β της παρούσας προκήρυξης, εκτός της φράσης «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» η οποία θα πρέπει να αντικατασταθεί με την φράση «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», ο οποίος θα περιέχει σε 1 (ένα) πρωτότυπο και 1 (ένα) αντίγραφο, τα εξής δικαιολογητικά από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς: 1. Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (με μορφή επιστολής) προς την Αναθέτουσα Αρχή στην οποία αναφέρονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν την προσφορά ή η ένωση ή η κοινοπραξία που υποβάλλει την προσφορά καθώς και τα μέλη τους. Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας θα δηλώνονται τα ποσοστά συμμετοχής και το είδος των υπηρεσιών ή το μέρος αυτών που αντιστοιχεί σε κάθε μέλος καθώς και ο κοινός νόμιμος εκπρόσωπος. Επίσης,θα αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς. Η αίτηση υπογράφεται: α. για φυσικά πρόσωπα : είτε από το ίδιο είτε από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο (εάν συμμετέχει στον διαγωνισμό μέσω αντιπροσώπου) και φέρει θεώρηση γνησίου υπογραφής ανεξαρτήτως από ποιος την υπογράφει. Σε περίπτωση δε υπογραφής από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, απαιτείται υποβολή ειδικής εξουσιοδότησης η οποία θα φέρει θεώρηση γνησίου υπογραφής. β. Για νομικά πρόσωπα : από το νόμιμο εκπρόσωπο και για τη νομιμοποίησή του, απαιτείται η υποβολή με την προσφορά α) του καταστατικού, ενδεχόμενων τροποποιήσεων και η τυχόν τελευταία κωδικοποίηση του, βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ότι δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί και βεβαίωση μη λύσης του νομικού προσώπου και β) σχετική απόφαση/πρακτικό του αρμόδιου οργάνου περί συμμετοχής του νομικού προσώπου στον διαγωνισμό και εξουσιοδότησης του νομίμου εκπροσώπου. γ. Για κοινοπραξίες : από τον κοινό εκπρόσωπο της κοινοπραξίας και για τη νομιμοποίησή του απαιτείται η υποβολή με την προσφορά του κοινοπρακτικού καταστατικού η σχετικές εξουσιοδοτήσεις των μελών τους με θεώρηση γνησίου υπογραφής. Για την υπογραφή των εν λόγω εξουσιοδοτήσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι προηγούμενοι παράγραφοι α, β δ. Για Ενώσεις: από κάθε μέλος εφαρμοζόμενες αναλόγως οι α,β προηγούμενες παράγραφοι, με την υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται ή από κοινό εκπρόσωπο εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη η οποία συνυποβάλλεται με την προσφορά. 2. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε οικονομικού φορέα είτε υποβάλλει προσφορά αυτόνομα είτε ως μέλος ένωσης η κοινοπραξίας, από τα οποία να προκύπτει η νομική του μορφή και η νόμιμη εκπροσώπηση του (επωνυμία φορέα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e- mail, όνομα του νομίμου εκπροσώπου για την προσφορά). 3. Εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Για τις ενώσεις ή Μονάδες Γ και Β1 10 /37

11 κοινοπραξίες οικονομικών φορέων το παραστατικό δύναται να είναι κοινό η ξεχωριστό για κάθε μέλος. 4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης του φυσικού προσώπου ή του διαχειριστή για περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) ή του προέδρου και διευθύνοντα σύμβουλου για τις ανώνυμες εταιρείες ή του προσώπου που νομίμως εκπροσωπεί και δεσμεύει τον προσφέροντα οικονομικό φορέα, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους, από το οποίο να προκύπτει πως δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του σημείου 1 του άρθρου 4.Α της παρούσας προκήρυξης. 5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις του σημείου 2 του άρθρου 4.Α της παρούσας προκήρυξης. 6. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει πως κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους, έχoυν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σημείου 3 του άρθρου 4.Α της παρούσας προκήρυξης. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδεται κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις αναφερόμενες στο άρθρο 4.Α. περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του προσφέροντα. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης του. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του, οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας, δεν υποβάλλει όλα τα ανωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά σύμφωνα με τους όρους που τίθενται από τη παρούσα προκήρυξη, αυτός αποκλείεται από την συνέχεια του διαγωνισμού με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής. ΑΡΘΡΟ 6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η τεχνική προσφορά θα υποβληθεί σε σφραγισμένο υποφάκελο τεχνικής προσφοράς εντός του κύριου φακέλου προσφοράς του άρθρου 4.Β της παρούσας προκήρυξης, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται οι ενδείξεις του κύριου φάκελου προσφοράς, εκτός της Μονάδες Γ και Β1 11 /37

12 φράσης «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» η οποία θα πρέπει να αντικατασταθεί με την φράση «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» Στην τεχνική προσφορά, θα καταγράφεται η ρητή δέσμευση του προσφέροντα πως σε περίπτωση που του κατακυρωθεί ο παρόν διαγωνισμός, θα παρέχει τις απαιτούμενες υπηρεσίες για την εκτέλεση της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από την παρούσα προκήρυξη. Η τεχνική προσφορά θα υποβληθεί σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο. Στο Πρωτότυπο, θα αναγράφεται σε κάθε σελίδα του η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση ασυμφωνίας. Επίσης, όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ, θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και να έχουν συνεχή αρίθμηση. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή έμμεση αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής. Ο ανωτέρω υποφάκελος θα πρέπει να περιέχει την τεχνική προσφορά του προσφέροντα και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD ΜΗ επανεγράψιμο). Για τον έλεγχο των προσφορών, για την εξασφάλιση του ανταγωνισμού και την πλήρη αποτύπωση των απαιτούμενων υπηρεσιών, είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των κάτωθι Πινάκων Συμμόρφωσης που αφορούν το έργο. Οι Πίνακες αυτοί συμπληρώνονται, επί ποινή αποκλεισμού, από τους προσφέροντες σύμφωνα με τις κάτωθι οδηγίες. Οδηγίες ορθής συμπλήρωσης Πινάκων Συμμόρφωσης Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Περιγραφή ελάχιστης απαίτησης Προσδιορισμός υποχρεωτικής απαίτησης Πεδίο που απαντά Υποψήφιος Ανάδοχος ανάλογα με το απαιτούμενο Σημείο τεχνικής προσφοράς που Παραπέμπει ο προσφέρων για την τεκμηρίωση της απάντησής του Ο Πίνακας Συμμόρφωσης αναπτύσσεται ως εξής: 1. Στο πεδίο Α/Α σημειώνονται οι αύξοντες αριθμοί των χαρακτηριστικών των απαιτήσεων. 2. Στο πεδίο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ αναφέρονται καταρχήν το απαιτούμενα χαρακτηριστικά του ενημερωτικού υλικού. Η περιγραφή είναι συνοπτική και απόλυτα οριζόμενη, διατυπωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σαφές ποιες απαιτήσεις καλύπτει. 3. Το πεδίο ΑΠΑΙΤΗΣΗ, χαρακτηρίζει αν η περιγραφή του χαρακτηριστικού είναι: Μονάδες Γ και Β1 12 /37

13 Υποχρεωτική, οπότε σημαίνεται με την ένδειξη ή το αριθμητικό μέγεθος που εκφράζει το τεχνικό χαρακτηριστικό-μέγεθος ή την υπηρεσία. 4. Στο πεδίο ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ο προσφέρων, τοποθετείται διατυπώνοντας: αν καλύπτει την απαίτηση όπως περιγράφεται, «ΟΧΙ» αν δεν καλύπτει την απαίτηση όπως περιγράφεται, με αριθμητικό μέγεθος -αριθμό- που εκφράζει το μέγεθος του προσφερόμενου υλικού, σε σχέση με το μέγεθος που απαιτείται. 5. Στο πεδίο ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ, θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στην Τεχνική Προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικές αναφορές στα χαρακτηριστικά και στη μεθοδολογία υλοποίησης του έργου. 6. Ο προσφέρων, για την ορθή συμπλήρωση των πινάκων, θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του και τα ακόλουθα: Οι πίνακες συμπληρώνονται πλήρως και σε όλο τους το εύρος, ανεξάρτητα από το αν η απαίτηση της Προκήρυξης χαρακτηρίζεται υποχρεωτική ή όχι. Συνεπώς, ο προσφέρων, απαντά και τοποθετείται σε όλα τα πεδία των πινάκων, ώστε να φαίνεται η πληρότητα και η ολοκλήρωση της πρότασής του. Οι πίνακες συμπληρώνονται και παρουσιάζονται με την ίδια τάξη, σειρά, θέση και αρίθμηση, όπως ακριβώς παρατίθενται στην Προκήρυξη. Οι πίνακες συμπληρώνονται με αποκλειστική ευθύνη των προσφερόντων. Όπου η ένδειξη είναι και εκφράζεται ως υποχρεωτική απαίτηση της Προκήρυξης, η απάντηση του προσφέροντος, θα είναι με, εφόσον καλύπτεται η απαίτηση αυτή. Αν δεν καλύπτεται η υποχρεωτική απαίτηση, τότε η προσφορά του προσφέροντος, χαρακτηρίζεται «τεχνικά ανεπαρκής και απαράδεκτη» και απορρίπτεται οριστικά. Όπου η απαίτηση εκφράζεται με αριθμητικό μέγεθος, με τη σχέση «μεγαλύτερο ή ίσο» ή «ίσο», ή «μεγαλύτερο», ή «απεριόριστο» η απάντηση του Υποψήφιου προμηθευτή είναι υποχρεωτικά με το αριθμητικό μέγεθος, ενώ συνδυαστικά μπορεί να διατυπωθεί και με -κόμμα - και το αριθμητικό μέγεθος (πχ «, 4»). Σε περίπτωση που το προσφερόμενο μέγεθος είναι μικρότερο από το υποχρεωτικά απαιτούμενο, η τεχνική προσφορά χαρακτηρίζεται «τεχνικά ανεπαρκής» και επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς στο σύνολό της. Για την τεκμηρίωση των χαρακτηριστικών των προσφερόμενων υπηρεσιών, ή για την αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών, στη στήλη «Παραπομπή» ο προσφέρων οφείλει να παραπέμπει σε συγκεκριμένο σημείο της τεχνικής προσφοράς του όπου δύναται να αποτελείται ενδεικτικά από τεχνική περιγραφή, σχέδια, φυλλάδια κτλ. Για το παρόν έργο, απαιτείται η συμπλήρωση των παρακάτω Πινάκων Συμμόρφωσης: 1. Πίνακας Συμμόρφωσης Α: Υπηρεσίες Διαμονής και Μετακίνησης 2. Πίνακας Συμμόρφωσης Β: Υπηρεσίες Διατροφής 3. Πίνακας Συμμόρφωσης Γ: Υπηρεσίες Διερμηνείας κατά τη διάρκεια των εργασιών του Διεθνούς Συνεδρίου 4. Πίνακας Συμμόρφωσης Δ: Υπηρεσίες Οπτικοακουστικής Κάλυψης 5. Πίνακας Συμμόρφωσης Ε Υπηρεσίες Απομαγνητοφώνησης και Έκδοσης Πρακτικών Μονάδες Γ και Β1 13 /37

14 Πίνακας Α: Υπηρεσίες Διαμονής και Μετακίνησης Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Εξασφάλιση της διαμονής των τριών (3) διακεκριμένων προσωπικοτήτων σε μονόκλινα δωμάτια για τις 23 και 24/11/2011 σε ξενοδοχεία τουλάχιστον πέντε (5) αστέρων. Εξασφάλιση της διαμονής των έντεκα (11) συνοδών των μαθητών σε μονόκλινα δωμάτια για τις 24, 25 και 26/11/2011. Εξασφάλιση της διαμονής των εξήντα (60) μαθητών σε δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια για τις 24, 25 και 26/11/2011. Ξενοδοχεία τουλάχιστον 3 αστέρων για τους μαθητές και τους συνοδούς αυτών. Όλα τα ξενοδοχεία σε απόσταση τουλάχιστον πέντε (5) χιλιομέτρων από το κέντρο της Αθήνας Τα δωμάτια που θα διατεθούν στους μαθητές θα είναι δίκλινα (σε ποσοστό από 80% έως 100% επί του συνόλου των μαθητών ανά προορισμό) και τρίκλινα (σε ποσοστό από 0% έως 20% επί του συνόλου των μαθητών ανά προορισμό) με δυνατότητα διαφοροποίησης αυτής της κατανομής βάσει του φύλου ή/και της εθνικότητας των μαθητών Στα ξενοδοχεία των μαθητών και των συνοδών αυτών συμπεριλαμβάνεται το πρωινό για όλες τις ημέρες διαμονής, καθώς και ένα πλήρες μεσημεριανό γεύμα για την ημέρα άφιξης, ήτοι στις 24/11/2011 Μονάδες Γ και Β1 14 /37

15 Στα ξενοδοχεία των διακεκριμένων προσωπικοτήτων συμπεριλαμβάνεται το πρωινό, καθώς και ένα πλήρες μεσημεριανό γεύμα ή βραδινό γεύμα για τις 23 και 24/11/2011. Όλα τα ξενοδοχεία έχουν άμεση πρόσβαση σε μέσα μαζικής μεταφοράς όπως λεωφορεία ή μετρό Μεταφορά με πούλμαν των μαθητών και των συνοδών τους από το αεροδρόμιο στα ξενοδοχεία τους στις 24/11/2011 και από τα ξενοδοχεία τους στο αεροδρόμιο στις 27/11/2011. Αμφίδρομης μεταφορά με πούλμαν, στις 24, 25 και 26/11/2011, των μαθητών και των συνοδών τους από τα ξενοδοχεία τους στο χώρο διεξαγωγής του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο «Διεθνές Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος» 12 Οδήγηση των οχημάτων από επαγγελματίες οδηγούς Μεταφορά με ταξί των διακεκριμένων προσωπικοτήτων από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο τους στις 23/11/2011 και από το ξενοδοχείο τους στο αεροδρόμιο στις 25/11/2011 Αμφίδρομη μεταφορά με ταξί, στις 24/11/2011, των διακεκριμένων προσωπικοτήτων από το ξενοδοχείο τους στο χώρο διεξαγωγής του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο «Διεθνές Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος» Μονάδες Γ και Β1 15 /37

16 Πίνακας Β: Υπηρεσίες Διατροφής Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Στις 25 και 26/11/2011, ένα (1) διάλειμμα για καφέ (Coffee break), προς τους παράγοντες διοργάνωσης της ημερίδας και τους συμμετέχοντες (εκατόν πενήντα (150) περίπου άτομα) Στις 24/11/2011, ένα (1) πλήρες γεύμα δείπνο τύπου Buffet προς τους παράγοντες διοργάνωσης της ημερίδας και τους συμμετέχοντες στο χώρο catering (εκατόν πενήντα (150) περίπου άτομα) Στις 25 και 26/11/2011, ένα μεσημεριανό γεύμα τύπου Buffet προς τους παράγοντες διοργάνωσης της ημερίδας και τους συμμετέχοντες στο χώρο catering (εκατόν πενήντα (150) περίπου άτομα) Στις 25 και 26/11/2011, ένα γεύμα - δείπνο τύπου Buffet προς τους παράγοντες διοργάνωσης της ημερίδας και τους συμμετέχοντες στο χώρο catering (εκατόν πενήντα (150) περίπου έτομα) 5 Σερβίτσια και το απαιτούμενο σέρβις 6 Η ποσότητα για τα ανωτέρω σημεία 1, 2, 3 και 4 θα είναι επαρκής για το σύνολο των ατόμων, προσαυξημένη κατά 15% Μονάδες Γ και Β1 16 /37

17 Πίνακας Γ: Υπηρεσίες Διερμηνείας κατά τη διάρκεια των εργασιών του Διεθνούς Συνεδρίου Α/Α 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Διάθεση του κατάλληλου προσωπικού (διερμηνείς) για την ταυτόχρονη μετάφραση από και προς όλες τις Γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά και Ιταλικά), των ομιλιών κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου Πίνακας Δ: Υπηρεσίες Οπτικοακουστικής Κάλυψης Α/Α 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Επαγγελματίας Φωτογράφος 2 Επαγγελματική κάμερα video λήψης κατά τη διάρκεια των ομιλιών με ανάλογο επαγγελματία χειριστή Πίνακας Ε: Υπηρεσίες Απομαγνητοφώνησης και Έκδοσης Πρακτικών Α/Α 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Απομαγνητοφώνηση, έκδοση και αναπαραγωγή τόσο σε ηλεκτρονική μορφή, όσο και σε έντυπη (είκοσι (20) αντίτυπα) των απομαγνητοφωνήσεων των πρακτικών για τις γλώσσες των Αγγλικών και των Ελληνικών Μονάδες Γ και Β1 17 /37

18 ΑΡΘΡΟ 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η οικονομική προσφορά θα υποβληθεί σε σφραγισμένο υποφάκελο οικονομικής προσφοράς εντός του κύριου φ ακέλου προσφοράς του Άρθρου 4.Β της παρούσας προκήρυξης, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται οι ενδείξεις του κύριου φάκελου προσφοράς, εκτός της φράσης «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» η οποία θα πρέπει να αντικατασταθεί με την φράση «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» Η οικονομική προσφορά του προσφέροντα θα αποτελείται από τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς που παρατίθενται παρακάτω, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο. Στο Πρωτότυπο, θα αναγράφεται σε κάθε σελίδα του η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση ασυμφωνίας. Επίσης, όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ, θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και να έχουν συνεχή αρίθμηση. Οικονομική Προσφορά: o Που δίνει τιμές σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, o Που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς του προσφέρων, ή σε περίπτωση παράταση της ισχύος αυτής, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης και υλοποίησης της σύμβασης ή σε περίπτωση παράτασης ή μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος αυτής, o Από την οποία δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι επιμέρους προσφερόμενες τιμές ή η συνολική τιμή προσφοράς, λόγω σφάλματος του προσφέροντα, o Της οποία η συνολική τιμή άνευ και συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του διαγωνισμού, όπως αυτός περιγράφεται στο Αρθ. 2 της παρούσας προκήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής. Οι πίνακες οικονομικής προσφοράς που υποχρεούται να συμπληρώσει ο προσφέρων επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να συμπληρωθούν με βάση τα όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο, καθώς, και με βάση κάθε άλλο στοιχείο που περιλαμβάνεται στην παρούσα προκήρυξη και αφορά στην διαμόρφωση της οικονομικής του προσφοράς. Οι πίνακες της Οικονομικής Προσφοράς, πρέπει να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD ΜΗ επανεγράψιμο) εντός του υποφακέλου της Οικονομικής Προσφοράς. Οι πίνακες θα πρέπει να δοθούν σε ένα από τα διαδεδομένα Φύλλα Εργασίας (Spreadsheets) για περιβάλλον MS-Windows και κατά προτίμηση σε MS-Excel. Μονάδες Γ και Β1 18 /37

19 Οι πίνακες οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία και να έχουν την παρακάτω μορφή: Πίνακας Τιμών Υπηρεσιών Διαμονής Είδος Υπηρεσίας Τιμή Άνευ ΦΠΑ Μονόκλινο Δωμάτιο σε ξενοδοχείο 5 αστέρων Μονόκλινο Δωμάτιο σε ξενοδοχείο 3 αστέρων Δίκλινο Δωμάτιο σε ξενοδοχείο 3 αστέρων Τρίκλινο Δωμάτιο σε ξενοδοχείο 3 αστέρων Σύνολο Πίνακας Τιμών Ανά Προσφερόμενη Υπηρεσία Είδος Υπηρεσίας Τιμή άνευ ΦΠΑ (ολογράφως και αριθμητικώς σε ευρώ/ ) Ποσό αναλογούντος ΦΠΑ (ολογράφως και αριθμητικώς σε ευρώ/ ) Τιμή συμπεριλαμβανομ ένου ΦΠΑ (ολογράφως και αριθμητικώς σε ευρώ/ ) Υπηρεσίες Διαμονής, Μετακίνησης και διατροφής στα ξενοδοχεία Υπηρεσίες Διατροφής (πλην των ξενοδοχείων) Υπηρεσίες Διερμηνείας κατά τη διάρκεια των εργασιών του Διεθνούς Συνεδρίου Υπηρεσίες Οπτικοακουστικής Κάλυψης Υπηρεσίες Απομαγνητοφώνησης και Έκδοσης Πρακτικών Συνολική τιμή προσφοράς Μονάδες Γ και Β1 19 /37

20 ΑΡΘΡΟ 8. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η , ημέρα Παρασκευή και μέχρι τις 12:30 μ.μ. στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ Μαρούσι, 1ος όροφος, Γραφείο Οι προσφορές, μπορεί να αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραλαμβάνονται από το εν λόγω γραφείο, όπου και θα πρωτοκολλούνται, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέρχονται στην Αναθέτουσας Αρχής μέχρι και την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τη παρούσα προκήρυξη, δεν λαμβάνονται υπόψη. Από το ανωτέρω γραφείο, μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι άνευ αντιτίμου, το τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού ή τυχόν τροποποιήσεις αυτού. Το τεύχος της προκήρυξης ή τυχόν τροποποιήσεις αυτού, θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στην διεύθυνση Οι παραλήπτες του τεύχους προκήρυξης του διαγωνισμού υποχρεούνται αμέσως να τα ελέγξουν από άποψη πληρότητας, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωστοποιήσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται για την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των εγγράφων του παρόντος διαγωνισμού που θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση εντοπισμού οποιασδήποτε παράλειψης ή σφάλματος, υπερτερούν τα αντίτυπα των εν λόγω εγγράφων τα οποία τηρούνται στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής. Αρμόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων, σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης και τη διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού, είναι ο κος Π.Τάσσης, και η κα Α.Καραγεωργοπούλου, στελέχη της Μονάδας Γ της Αναθέτουσας Αρχής, καθημερινώς από τις 9.00 π.μ. έως τις μ.μ. Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλ.: , Fax : Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις/συμπληρωματικές πληροφορίες για το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 9. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α) Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις , ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 από την Επιτροπή, στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής, Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι 1ος όροφος, Γραφείο Μονάδες Γ και Β1 20 /37

21 Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο παρόν τεύχος προκήρυξης. Κατόπιν έκδοσης σχετικής διοικητικής πράξης, θα συγκροτηθεί τριμελής Επιτροπή, η οποία, αφού παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές από την Αναθέτουσα Αρχή, θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και την αξιολόγηση αυτών. Κατά την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών ενώπιον της Επιτροπής, θα έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων, ενώσεων ή κοινοπραξιών οικονομικών φορέων, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα από τις κείμενες διατάξεις νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η εν λόγω ιδιότητα τους, καθώς και οι αντιπρόσωποι αυτών, προσκομίζοντας σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης και τα απαιτούμενα από τις κείμενες διατάξεις νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η ιδιότητα των ως ανωτέρω φορέων των οποίων αποτελούν αντιπρόσωποι. Η προσκόμιση των προαναφερθέντων νομιμοποιητικών εγγράφων ή/και του παραστατικού εκπροσώπησης ενώπιον της Επιτροπής, δεν αναιρεί την υποχρέωση υποβολής τους μαζί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο σχετικό υποφάκελο δικαιολογητικών όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσας προκήρυξης. Έργο της ανωτέρω Επιτροπής, είναι και κάθε θέμα που προκύπτει κατά την διενέργεια του διαγωνισμού, ως και κατά την εκτέλεση της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 3 του Π.Δ 118/2007. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι προσφέροντες παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από την Επιτροπή είτε κατά την ενώπιον τους διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την σχετική εισήγηση της ανωτέρω Επιτροπής. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. Κατά τη φάση της αξιολόγησης, οι προσφέροντες υποχρεούνται μετά την κλήση από την Επιτροπή, να προβούν σε παρουσίαση της προσφοράς του ενώπιον αυτής. Οι προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι να ανταποκριθούν στα αιτήματα της Επιτροπής για πραγματοποίηση παρουσιάσεων των προσφορών τους μέσα στο χρονικό διάστημα που αυτή θα θέσει και το οποίο θα καθορίζεται ανά περίπτωση με βάση την φύση και το περιεχόμενο των παρουσιάσεων. Σε περίπτωση που κάποιος προσφέρων δεν αποδεχθεί το αίτημα της Επιτροπής για πραγματοποίηση παρουσίασης της προσφοράς του, αυτός θα αποκλείεται κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής από τον διαγωνισμό. Β) Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Η τεχνική προσφορά δεν λαμβάνεται υπόψη για την κατάταξη των προσφορών. Τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η παρούσα προκήρυξη (τεχνικές προδιαγραφές). Η Επιτροπή αφότου ελέγξει τα υποβληθέντα από τους προσφέροντες δικαιολογητικά συμμετοχής, θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της προκήρυξης. Μονάδες Γ και Β1 21 /37

22 Κατόπιν η Επιτροπή, θα κατατάξει τις προσφορές, σε πίνακα με αύξουσα σειρά της συνολικής τιμής της οικονομικής προσφοράς άνευ ΦΠΑ. Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών, ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον πρώτο προσφέροντα στην κατάταξη (με την χαμηλότερη συνολική τιμή της οικονομικής προσφοράς άνευ ΦΠΑ). Η κατακύρωση του διαγωνισμού, θα συντελεστεί με την έκδοση της σχετικής διοικητικής πράξης κατόπιν της προβλεπόμενης γνωμοδότησης της Επιτροπής. ΑΡΘΡΟ 10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Κατά της προκήρυξης του σχετικού διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίου σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Η υποβολή ένστασης από κάθε ενδιαφερόμενο, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 15 του Π.Δ. 118/2007. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί του προϋπολογισμού του έργου, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000 ) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000 ) ευρώ. Οι ενδεχόμενες ενστάσεις που θα ασκηθούν βάσει του άρθ. 15 του Π.Δ. 118/2007, θα εξεταστούν από την επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 38 του π.δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 11. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει κατόπιν της σχετικής αιτιολογημένης γνωμοδότησης της Επιτροπής: 1. Τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης. 2. Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 3. Την οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: 3.1. Όταν η Αναθέτουσα Αρχή δε χρειάζεται πλέον τις υπό παροχή υπηρεσίες λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν αυτές Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο του κατόπιν της σχετικής αιτιολογημένης γνωμοδότησης της Επιτροπής, χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες, να δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης, λόγω της συμμετοχής του σε αυτόν. Μονάδες Γ και Β1 22 /37

23 ΑΡΘΡΟ 12. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2011 (15/12/2011). ΑΡΘΡΟ 13. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α) Στον υποψήφιο στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, θα αποσταλεί σχετική ανακοίνωση, μετά το πέρας της προθεσμίας του δικαιώματος υποβολής ενστάσεων, (εφόσον δεν υπάρξουν), ή μετά την αξιολόγηση των ενστάσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θα θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που θα ακολουθήσει θα έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Ο υποψήφιος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο κοινοποιήθηκε η σχετική ανακοίνωση δεν προσέλθει για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. Η σύμβαση θα υπογραφεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου Αναδόχου ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, από την οποία διέπεται και κάθε διαφορά που θα μπορούσε να προκύψει στο μέλλον, η οποία θα υπάγεται στην αρμοδιότητα των Ελληνικών δικαστηρίων. Β) Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, και εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο τα συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση, η οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης που δύναται να επέλθει, θα εξασφαλίζει την εκτέλεση της σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας προκήρυξης. ΑΡΘΡΟ 14. ΚΑΤΑΓΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αν ο Ανάδοχος παρέχει πλημμελώς οποιαδήποτε ζητούμενη υπηρεσία και κατά απόκλιση από οποιονδήποτε όρο που θέτει η παρούσα προκήρυξη και η σύμβαση που θα υπογραφεί με την Αναθέτουσα Αρχή ή καθυστερήσει την ολοκλήρωση παροχής οποιασδήποτε υπηρεσίας σύμφωνα με τους χρονικούς περιορισμούς που θέτει η παρούσα προκήρυξη, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο από την Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτή, επιβάλλοντας τις κυρώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. ΑΡΘΡΟ 15. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Μονάδες Γ και Β1 23 /37

24 Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των Πράξεων με τίτλο «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Α.Π. 1, 2 και 3 του Ε.Π. Ε.Δ.Β.Μ. και συγκεκριμένα την ΣΑ με Κωδικό Ε 245/8 και Κωδικούς Πράξεων (ΣΑ) 2011ΣΕ , 2011ΣΕ και 2011ΣΕ , οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ ( ), με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής. Τραπεζικά τέλη ή άλλα έξοδα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Για τη πληρωμή του ο Ανάδοχος θα εκδώσει τα σχετικά παραστατικά σε ευρώ ( ) σύμφωνα με τους πίνακες οικονομικής προσφοράς που υπέβαλλε στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο τον βαρύνει. Από την πληρωμή του Αναδόχου θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος από τις κείμενες διατάξεις φόρος, ο οποίος αποδίδεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την Αναθέτουσα Αρχή. Για το ποσό αυτό, η Αναθέτουσα Αρχή χορηγεί σχετική βεβαίωση. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την καταβολή του 100% του συνολικού συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης του συμβατικά προβλεπόμενου έργου, η οποία θα βεβαιωθεί με την σύνταξη πρακτικού οριστικής παραλαβής από την αρμόδια ΕΠΕ η οποία θα συγκροτηθεί με την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί κατόπιν της απαιτούμενης χρηματοδότησης των Πράξεων στο πλαίσιο των οποίων διενεργείται ο παρόν διαγωνισμός, σύμφωνα με τις σχετικής διατάξεις. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του συμβατικού τιμήματος από την Αναθέτουσα Αρχή, o Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει επιπρόσθετη αποζημίωση ή οποιαδήποτε υπαναχώρηση από τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ Μονάδες Γ και Β1 24 /37

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Μονάδες Γ και Β1 25 /37

26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.1.: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΕΩΝ Οι Πράξεις στο πλαίσιο των οποίων διενεργείται ο διαγωνισμός, εντάσσονται στο πνεύμα της Πρόσκλησης για το Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα), η οποία συμβάλει στον κοινό και για τους τρεις Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 σχετικό ειδικό στόχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση », μέσα από συνδυασμένες δράσεις που αναφέρονται και αφορούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο ειδικός αυτός στόχος είναι: 1.1 Αναμόρφωση, εκσυγχρονισμός και αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος ενίσχυση της κινητικότητας του μαθητικού και φοιτητικού πληθυσμού Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού υλικού σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής αγωγής, ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις σύγχρονες εκπαιδευτικές προτεραιότητες και στις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις σε μία κοινωνία της γνώσης. Η αναμόρφωση αυτή θα περιλάβει, μεταξύ άλλων, προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, ενσωμάτωση πολιτιστικών στοιχείων και των ξένων γλωσσών όπως προβλέπεται από την ευρωπαϊκή πολιτική για την εκπαίδευση καθώς επίσης και στοιχεία που αφορούν θεματικούς τομείς όπως η ναυτιλία, αλιεία, τουρισμός κλπ. Ο στρατηγικός στόχος της αειφορίας στην εκπαίδευση αποτελεί προτεραιότητα που διασφαλίζεται μέσα από τα προγράμματα σπουδών, το εκπαιδευτικό υλικό και κυρίως με την εισαγωγή βιωματικών εφαρμογών. Το Ολοήμερο Σχολείο είναι ένας θεσμός που αποτελεί μια κοινωνική ανάγκη και ταυτόχρονα πρέπει να έχει σημαντικό παιδαγωγικό/εκπαιδευτικό ρόλο. Το Ολοήμερο Σχολείο φαίνεται να έχει πετύχει τον κοινωνικό του στόχο αναφορικά με τις ανάγκες των εργαζόμενων γονέων, αλλά διαφαίνεται και η ανάγκη για περαιτέρω αναβάθμισή του ώστε να γίνει ένα σύγχρονο αναβαθμισμένο σχολείο με αυτοδύναμη ταυτότητα και καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα. Με την εκπόνηση των νέων Προγραμμάτων Σπουδών που θα εφαρμοσθούν σταδιακά από τη νέα σχολική χρονιά, σχεδιάζεται η ριζική αναβάθμιση του Ολοήμερου Σχολείου για τη διαμόρφωση πλέον του Νέου Σχολείου. Ωστόσο και πριν την πλήρη εφαρμογή του Νέου Σχολείου, η περαιτέρω βελτίωση του Ολοήμερου Σχολείου αποτελεί μια κοινωνική ανάγκη και ταυτόχρονα έχει σημαντικό παιδαγωγικό/εκπαιδευτικό ρόλο. Η περαιτέρω βελτίωση αυτή θα γίνει με στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Το Νέο Σχολείο ή Σχολείο του 21ου αιώνα, ανταποκρίνεται στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα, καθώς και στους στόχους και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση. Το Νέο Σχολείο θέτει το μαθητή στο επίκεντρο των αλλαγών με σκοπό τη συνολική βελτίωση του επιπέδου σπουδών των μαθητών, καθώς και της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Αποτελεί ένα σχολείο ανοικτό στην κοινωνία, στις ιδέες, στη γνώση και στο μέλλον, ψηφιακό, καινοτόμο, πράσινο και ολοήμερο για μαθητές που είναι η επένδυση του μέλλοντος. Πρωταγωνιστής στο Νέο Σχολείο είναι ο μαθητής χωρίς κοινωνικές, οικονομικές, Μονάδες Γ και Β1 26 /37

27 μορφωτικές, θρησκευτικές ή πολιτισμικές διακρίσεις και ανισότητες με τη συμμετοχή του μαχόμενου εκπαιδευτικού στην τάξη. Η λειτουργία του θα επιφέρει μακροπρόθεσμα βελτίωση σε κρίσιμους τομείς αποτελεσματικότητας και ποιότητας όπως είναι ο γραμματισμός και ο αριθμητισμός, η συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση, η μείωση της σχολικής διαρροής και η ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.2.: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, θα αναλάβει τις υπηρεσίες για την κάλυψη της διαμονής και διατροφής των μαθητών, των συνοδών αυτών και τριών (3) διακεκριμένων προσωπικοτήτων από την Αμερική που θα προσκληθούν, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Διεθνές Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος» που θα διεξαχθεί στην Αθήνα από τις 24 Νοεμβρίου 2011 μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2011 και πρόκειται να μετακινηθούν για το σκοπό αυτό, καθώς και των απαιτούμενων συνοδευτικών υπηρεσιών. Οι εβδομήντα ένα (71) περίπου μαθητές και συνοδοί αυτών θα αφιχθούν στην Αθήνα αεροπορικώς στις 24 Νοεμβρίου 2011 από τέσσερις διαφορετικούς προορισμούς (Κύπρο, Ιταλία, Γερμανία και Θεσσαλονίκη) με ανάλογες πτήσεις και θα αναχωρήσουν στις 27 Νοεμβρίου Η κατανομή, ανά προορισμό, των ανωτέρω αναμένεται να έχει ως ακολούθως: Δεκαπέντε (15) μαθητές και τρείς (3) συνοδοί από την Κύπρο. Δεκαπέντε (15) μαθητές και τρείς (3) συνοδοί από την Ιταλία. Δεκαπέντε (15) μαθητές και τρείς (3) συνοδοί από την Γερμανία. Δεκαπέντε (15) μαθητές και δύο (2) συνοδοί από την Θεσσαλονίκη. Οι τρεις (3) διακεκριμένες προσωπικότητες από την Αμερική, θα αφιχθούν στην Αθήνα αεροπορικώς στις 23 Νοεμβρίου 2011 και θα αναχωρήσουν στις 25 Νοεμβρίου 2011, με ανάλογες πτήσεις. Τα στοιχεία των πτήσεων, καθώς και εκείνα των μαθητών, των συνοδών αυτών και των διακεκριμένων προσωπικοτήτων θα δοθούν στον Ανάδοχο εγκαίρως από την Αναθέτουσα Αρχή. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που θα αναλάβει να παράσχει ο Ανάδοχος, είναι οι ακόλουθες: Υπηρεσίες Διαμονής και Μετακίνησης Α) Εξασφάλιση της διαμονής των εβδομήντα ένα (71), περίπου, μαθητών και συνοδών αυτών, σε μονόκλινα δωμάτια (για τους 11 συνοδούς) και σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια (για τους 60 μαθητές) σε τέσσερα το πολύ ξενοδοχεία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων στο κέντρο της Αθήνας για τις 24, 25 και 26 Νοεμβρίου Για όλους τους μαθητές και συνοδούς αυτών, από τον ίδιο προορισμό, θα πρέπει, υπό ποινή αποκλεισμού, να εξασφαλιστεί η διαμονή στο ίδιο ξενοδοχείο. Επιθυμητό θα ήταν η εξασφάλιση της διαμονής για όλους στο ίδιο ξενοδοχείο. Μονάδες Γ και Β1 27 /37

15PROC003005990 2015-09-01

15PROC003005990 2015-09-01 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 13PROC001805186 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 2013-12-23 ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 210 ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015) ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ SABA MEETING (CENTRA),

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ, ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΩΝ»

«ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ, ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ, ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΩΝ» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο ««ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ» στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το Έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το Έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 6-8 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11141 ΤΗΛ. 210 2120700 FAX. 210 2285122 Αριθμός πρωτοκόλλου: 941/08.05.2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Infrafrontier GR: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για το Φαινοτυπικό Χαρακτηρισμό και την Αρχειοθέτηση Πρότυπων Γενοτύπων Θηλαστικών ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.Γ.Α. ( δικτυακοί εκτυπωτές, ηλεκτρονικοί υπολογιστές )

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.Γ.Α. ( δικτυακοί εκτυπωτές, ηλεκτρονικοί υπολογιστές ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 -Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Κ. Ψυχίδης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ 23-12-2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 23-12-2011 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ 23-12-2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 23-12-2011 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 19/12/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Σ/32097 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για το έργο :

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για το έργο : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ν.Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών 71003, Ηράκλειο Πληροφορίες : Θεόδωρος Κωστέας Τηλέφωνο : 2810 391072 FAX : 2810 391101 Email : kosteas@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 31.01.2014 31.01.2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 31.01.2014 31.01.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 72.570,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ» ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ: 448143 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 32/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: #.68.757,00. # (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Μηχανισμοί επιγενετικών αλληλεπιδράσεων στην ανάπτυξη του καρκίνου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» - Δράση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Δράσεις δημοσιότητας Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΑΠ» της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/35/16-03-2015

Αριθμός Διακήρυξης: 620/35/16-03-2015 ΑΔΑ: 71ΦΓ46ΨΖΣΠ-0ΗΚ ΑΔΑΜ: 15PROC002644827 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 13 «ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α1-Α2, Β ΦΑΣΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1α Α. Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι Πληροφορίες : Γιώργος Χιώνης Τηλέφωνο : 210 34

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 01-10-2015 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002455252 2014-12-05

14PROC002455252 2014-12-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 03/12/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:oικ.485079/6228 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 19/04/2013 19/04/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 19/04/2013 19/04/2013 Παλλήνη, 16/04/ 2013 Αρ πρωτ :72708 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 320.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 260.162,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 320.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 260.162,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ 5 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Aθήνα, 26 /9/ 2011 Αρ. Πρωτ.:Δ5 1134409ΕΞ2011 Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2 και Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: INFLALIPID: στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράση ΑΡΙΣΤΕΙΑΙΙ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα