Πανόραµα των Απασχολουµένων της Κύπρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανόραµα των Απασχολουµένων της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3"

Transcript

1

2 Πανόραµα των Απασχολουµένων της Κύπρου

3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική επιδίωξη της µελέτης είναι η σφαιρική και σε βάθος µελέτη των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης, τόσο για το σύνολο του απασχολούµενου δυναµικού της Κύπρου όσο και για τις συναποτελούσες τούτο οµάδες (εργοδοτούµενοι, αυτοεργοδοτούµενοι, εργαζόµενοι σε οικογενειακή επιχείρηση αµισθί) για την περίοδο -. Όλες οι οµάδες των απασχολουµένων σηµείωσαν αύξηση στον αριθµό τους την περίοδο -. Ο µεγαλύτερος όγκος απασχολουµένων ήταν εργοδοτούµενοι (76,3% το ) ενώ σηµαντικό µέρος αποτελούσαν επίσης οι αυτοεργοδοτούµενοι (20,2% το ). Επισηµαίνεται η αύξηση που παρουσιάστηκε στο µερίδιο των εργοδοτουµένων και των αµισθί εις βάρος του µεριδίου των αυτοεργοδοτουµένων. ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟ ΜΗ ΑΠΑΣΧΟ ΛΟ ΥΜΕΝΩΝ ΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Την περίοδο - οι απασχολούµενοι παρουσίασαν αξιόλογη αύξηση (11,4%). Συγκεκριµένα, το ο αριθµός τους έφτανε στις ενώ το ανήλθε στις Αυτό είχε ως αποτέλεσµα το ποσοστό απασχόλησης του πληθυσµού 15+ να αυξηθεί στο 60,6% το από 57,3% το. Αντίθετα, µείωση σηµειώθηκε στους ανέργους και στους αδρανείς Άνεργοι ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟ ΚΑΙ ΤΟ Αδρανείς ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 ΠΟ ΣΟ ΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟ ΜΗ ΑΠΑΣΧΟ ΛΟ ΥΜΕΝΩΝ ΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ,8% 76,3% Πληθυσµός ,1% 20,2% Πληθυσµός ,1% 3,5% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

4 ΗΛΙΚΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Η µέση ηλικία των απασχολουµένων παρουσίασε αύξηση την περίοδο -. Συγκεκριµένα, από 39,8 χρόνια το έφτασε στα 40,4 χρόνια το µε τους εργοδοτούµενους να έχουν τη µικρότερη µέση ηλικία (38,3 χρόνια το ) και τους αµισθί τη µεγαλύτερη (51,5 χρόνια το ). ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ,9 38,3 39,8 40,4 45,2 47,5 46,5 51,5 Η µεγάλη πλειοψηφία των απασχολουµένων βρίσκεται στις οµάδες ηλικιών χρονών (40,0% το ) και χρονών (36,3% το ). Επισηµαίνεται ότι το µερίδιο των απασχολουµένων στις οµάδες ηλικιών χρονών και 65+ χρονών σηµείωσε αύξηση σε αντίθεση µε την οµάδα ηλικιών χρονών όπου υπήρξε µείωση ,3% 1,2% 2,6% 3,1% ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 ΠΟ ΣΟ ΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟ ΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟ ΚΑΙ ΤΟ 10,9% 10,7% 9,8% 8,7% 35,1% 36,3% 40,3% 40,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Στις οµάδες µικρής ηλικίας ο αριθµός των απασχολουµένων διατηρήθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα την περίοδο - σε αντίθεση µε τις οµάδες µεγαλύτερης ηλικίας όπου υπήρξε αύξηση. Σε όλες σχεδόν τις οµάδες ηλικιών το ποσοστό απασχόλησης κινήθηκε ανοδικά την περίοδο -. Πολύ ψηλά ποσοστά απασχόλησης παρατηρούνται στις οµάδες ηλικιών χρονών (85,0% το ) και χρονών (80,0% το ). ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟ ΛΟ ΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 ΠΟ ΣΟ ΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ,3% 12,3% ,5% 50,2% ,6% 80,0% 80,1% 85,0% ,1% 65,7% ,4% 8,9% % 20% 40% 60% 80% 100%

5 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Το µέσο µορφωτικό επίπεδο των απασχολουµένων βελτιώθηκε την περίοδο -. Συγκεκριµένα, το κυµαινόταν πιο κάτω από το επίπεδο της Ανώτερης ευτεροβάθµιας ενώ το ξεπέρασε το επίπεδο αυτό. Σηµειώνεται ότι το µέσο µορφωτικό επίπεδο των εργοδοτουµένων βρίσκεται σε ψηλότερα επίπεδα. ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 ΜΕΣΟ ΜΟ ΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟ ΚΑΙ ΤΟ 2,1 1,9 Το 1/3 περίπου των απασχολουµένων έχουν Ανώτερη/Μη πανεπιστηµιακή ή Πανεπιστηµιακή µόρφωση. Ισόποσα µερίδια παρατηρούνται επίσης στο επίπεδο της Ανώτερης ευτεροβάθµιας καθώς και στα επίπεδα της Πρωτοβάθµιας και της Κατώτερης ευτεροβάθµιας. Πανεπιστηµιακή Ανώτερη / Μη πανεπιστηµιακή ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10 ΠΟ ΣΟ ΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟ ΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΟ ΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΚΑΙ ΤΟ 10,5% 14,4% 17,9% 20,9% 2,6 2,8 3,0 3,2 2,9 3, Πρωτοβάθµια Κατώτερη Ανώτερη Ανώτερη / Μη Πανεπιστηµιακή ευτεροβάθµια ευτεροβάθµια Πανεπιστηµιακή Ανώτερη ευτεροβάθµια 38,4% 33,9% Κατώτερη ευτεροβάθµια 9,6% 10,6% 23,6% Πρωτοβάθµια 20,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Σηµαντική αύξηση παρατηρήθηκε στον αριθµό των απασχολουµένων που είχαν Ανώτερη/Μη πανεπιστηµιακή και Πανεπιστηµιακή µόρφωση κατά την περίοδο -. Πανεπιστηµιακή ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟ ΛΟ ΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΟ ΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΚΑΙ ΤΟ Το ποσοστό απασχόλησης αυξάνεται ανάλογα µε το επίπεδο µόρφωσης των απασχολουµένων. Επισηµαίνεται ότι το ποσοστό αυτό από περίπου 40% στο επίπεδο της Πρωτοβάθµιας εκτοξεύεται πάνω από 87% στο επίπεδο του Πανεπιστηµίου. Πανεπιστηµιακή ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 11 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΟ ΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΚΑΙ ΤΟ 87,1% 87,2% Ανώτερη / Μη πανεπιστηµιακή Ανώτερη / Μη πανεπιστηµιακή 77,3% 80,0% Ανώτερη ευτεροβάθµια Ανώτερη ευτεροβάθµια 63,7% 65,8% Κατώτερη ευτεροβάθµια Κατώτερη ευτεροβάθµια 39,3% 42,3% Πρωτοβάθµια Πρωτοβάθµια 40,0% 40,7% % 20% 40% 60% 80% 100%

6 ΜΕΡΙ ΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝ ΡΕΣ Την περίοδο - οι απασχολούµενες γυναίκες παρουσίασαν σηµαντική αύξηση (19,2%). Ειδικότερα, από το ανήλθαν στις το. Σηµειώνεται ότι η αύξηση αυτή προήλθε από όλες τις οµάδες των απασχολούµενων γυναικών. ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 12 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟ ΛΟ ΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟ ΚΑΙ ΤΟ Αξιόλογη µείωση σηµειώθηκε κατά την περίοδο - στις αποκλίσεις µεταξύ των απασχολούµενων γυναικών και απασχολούµενων ανδρών. Συγκεκριµένα, το οι απασχολούµενοι άνδρες υπερέβαιναν κατά άτοµα τις απασχολούµενες γυναίκες ενώ το η ψαλίδα µειώθηκε στις άτοµα. Η µείωση αυτή προέρχεται κυρίως από την οµάδα των εργοδοτουµένων γυναικών. ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 14 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟ ΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΑΣΧΟ ΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΝ ΡΕΣ ΤΟ ΚΑΙ ΤΟ Αυτοεργοδοτούµενες Εργοδοτούµενες Απασχολούµενες Το µερίδιο των γυναικών στην απασχόληση παρουσίασε την περίοδο - ανοδική τάση, από 41,6% το έφτασε στο 44,5% το. Αύξηση παρατηρήθηκε στα µερίδια των εργοδοτουµένων και των αυτοεργοδοτουµένων γυναικών. ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 13 ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟ ΚΑΙ ΤΟ Οι αποκλίσεις µεταξύ των µεριδίων των απασχολουµένων γυναικών και των µεριδίων των απασχολουµένων ανδρών ακολουθούν διαχρονικά πτωτική τάση, µε τη µικρότερη απόκλιση να εµφανίζεται στην οµάδα των εργοδοτουµένων. ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 15 ΑΠΟ ΚΛΙΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟ ΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΠΟ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟ ΥΜΕΝΩΝ ΑΝ ΡΩΝ ΤΟ ΚΑΙ ΤΟ 82,9% 87,5% 65,7% 75,0% Αυτοεργοδοτούµενες Εργοδοτούµενες 19,4% 20,3% 45,8% 49,1% -61,3% -59,5% -8,3% -1,7% Απασχολούµενες 41,6% 44,5% -16,9% -11,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

7 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Σε όλες σχεδόν τις επαγγελµατικές κατηγορίες σηµειώθηκε αύξηση στον αριθµό των απασχολουµένων κατά την περίοδο - µε τη µεγαλύτερη αύξηση να εντοπίζεται στους Τεχνικούς βοηθούς και ειδικούς γραφείς (34,5%). Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 16 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟ ΛΟ ΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΑ ΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο αριθµός των απασχολουµένων σηµείωσε αύξηση στους περισσότερους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας την περίοδο - µε σηµαντική αύξηση να εντοπίζεται στην Ακίνητη περιουσία και επιχειρηµατικές δραστηριότητες (29,3%). Εµπόριο και επιδιορθώσεις ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 18 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟ ΜΗ ΑΠΑΣΧΟ ΛΟ ΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΥΣ ΤΟ ΜΕΙΣ Ο ΙΚΟ ΝΟ ΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΤΑΣ ΤΟ ΚΑΙ ΤΟ Ανειδίκευτοι εργάτες Μεταποίηση Τεχνίτες Πτυχιούχοι Κατασκευές Ξενοδοχεία και εστιατόρια Τεχνικοί βοηθοί και ειδικοί γραφείς ηµόσια διοίκηση και άµυνα Γραφείς, δακτυλογράφοι και ταµίες Ακίνητη περιουσία και επιχειρηµατικές δραστηριότητες Η πλειοψηφία των απασχολουµένων βρίσκεται στις επαγγελµατικές κατηγορίες των Υπαλλήλων υπηρεσιών και πωλητών (17,1% το ) και των Ανειδίκευτων εργατών (16,3% το ). Αξιόλογες αυξήσεις στα µερίδια τους παρουσίασαν οι Ανειδίκευτοι εργάτες καθώς και οι Τεχνικοί βοηθοί και ειδικοί γραφείς. Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 17 ΠΟ ΣΟ ΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟ ΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΑ ΤΟ ΚΑΙ ΤΟ 17,6% 17,1% Οι περισσότεροι απασχολούµενοι συγκεντρώνονται στον τοµέα του Εµπορίου και επιδιορθώσεων (18,2% το ). Αξιόλογες αυξήσεις στα µερίδια τους εµφανίζουν η Ακίνητη περιουσία και επιχειρηµατικές δραστηριότητες και οι Κατασκευές. Αντίθετα, σηµαντική µείωση του µεριδίου εµφανίζεται στη Μεταποίηση. Εµπόριο και επιδιορθώσεις ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 19 ΠΟ ΣΟ ΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟ ΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΥΣ ΤΟ ΜΕΙΣ Ο ΙΚΟ ΝΟ ΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΤΑΣ ΤΟ ΚΑΙ ΤΟ 18,3% 18,2% Ανειδίκευτοι εργάτες 13,8% 16,3% Μεταποίηση 12,8% 11,0% Τεχνίτες Πτυχιούχοι 15,0% 14,4% 12,6% 13,2% Κατασκευές Ξενοδοχεία και εστιατόρια 9,8% 10,7% 9,6% 8,8% Τεχνικοί βοηθοί και ειδικοί γραφείς 10,9% 13,2% ηµόσια διοίκηση και άµυνα 8,8% 7,5% Γραφείς, δακτυλογράφοι και ταµίες 14,3% 12,9% Ακίνητη περιουσία και επιχειρηµατικές δραστηριότητες 5,9% 6,9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

8 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ο αριθµός των απασχολουµένων αυξήθηκε σε όλα τα µεγέθη επιχειρήσεων την περίοδο - µε τη µεγαλύτερη αύξηση να σηµειώνεται στις επιχειρήσεις µε µέγεθος άτοµα (25,6%). ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 20 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟ ΛΟ ΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟ Σ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΤΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Αρκετά σηµαντική αύξηση (35,8%) παρουσίασαν οι απασχολούµενοι που κατείχαν και δεύτερη εργασία την περίοδο -. Η αύξηση αυτή προέρχεται τόσο από τους εργοδοτούµενους (30,5%) όσο και από τους αυτοεργοδοτούµενους (62,8%). ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 22 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟ ΜΗ ΑΠΑΣΧΟ ΛΟ ΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΥΤΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΚΑΙ ΤΟ < Η πλειοψηφία των απασχολουµένων βρίσκεται σε επιχειρήσεις µε µέγεθος <10 άτοµα (38,0% το ) και ακολουθούν οι επιχειρήσεις µε µέγεθος 50+ άτοµα (31,7% το ). Επισηµαίνεται η αύξηση που σηµειώθηκε στο µερίδιο των επιχειρήσεων µε µέγεθος και άτοµα εις βάρος εκείνων µε µέγεθος 50+ άτοµα. ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 21 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟ ΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟ Σ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΚΑΙ ΤΟ Το ποσοστό των απασχολουµένων που κατείχε και δεύτερη εργασία παρόλο που ακολούθησε ανοδική τάση την περίοδο - ήταν περιορισµένο (5,7% το και 6,9% το ). Σηµειώνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό µε δεύτερη εργασία το εµφανίζεται στους αυτοεργοδοτούµενους (8,1% το ). ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 23 ΠΟ ΣΟ ΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΥΤΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΚΑΙ ΤΟ <10 37,9% 38,0% 0,5% 1,9% ,2% 14,8% 31,7% 34,5% 5,3% 6,0% 6,9% 8,1% ,6% 14,1% 5,7% 6,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

9 ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ Ο αριθµός των απασχολουµένων οι οποίοι εργάζονταν µε καθεστώς µερικής απασχόλησης την περίοδο - παρουσίασε αύξηση (18,0%). Επισηµαίνεται ότι αύξηση παρατηρήθηκε σε όλες τις οµάδες των απασχολουµένων. ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 24 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟ ΛΟ ΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟ ΛΗΣΗ ΤΟ ΚΑΙ ΤΟ Οι απασχολούµενοι που εργάζονταν συνήθως από το σπίτι σηµείωσαν αξιόλογη αύξηση την περίοδο - (22,2%). Η αύξηση αυτή προήλθε κατά κύριο λόγο από τους αυτοεργοδοτούµενους οι οποίοι αποτελούσαν το 86,0% της συγκεκριµένης κατηγορίας απασχολουµένων το. Σε αντίθεση, οι εργοδοτούµενοι σηµείωσαν πτώση σε ακόµη χαµηλότερα επίπεδα. ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 26 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟ ΜΗ ΑΠΑΣΧΟ ΛΟ ΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΝ ΣΥΝΗΘΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟ ΚΑΙ ΤΟ Το ποσοστό των απασχολουµένων µε µερική απασχόληση παρόλο που σηµείωσε διαχρονικά µικρή άνοδο παραµένει ακόµη σε χαµηλά επίπεδα (8,4% το και 8,9% το ). Σηµειώνεται ότι το ψηλότερο µε σηµαντική διαφορά ποσοστό µε µερική απασχόληση εντοπίζεται στους αµισθί (54,7% το ). ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 25 ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΣΧΟ ΛΟ ΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟ ΛΗΣΗ ΤΟ ΚΑΙ ΤΟ Το ποσοστό των απασχολουµένων που εργάζονταν συνήθως από το σπίτι παρόλο που σηµείωσε οριακή άνοδο βρισκόταν σε πολύ χαµηλά επίπεδα την περίοδο - (0,8% το και 0,9% το ). Επισηµαίνεται ιδιαίτερα το µηδαµινό ποσοστό των εργοδοτουµένων (0,1% το ). ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 27 ΠΟ ΣΟ ΣΤΑ ΑΠΑΣΧΟ ΛΟ ΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΝ ΣΥΝΗΘΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟ ΚΑΙ ΤΟ 55,9% 54,7% 0,0% 1,3% 13,7% 15,0% 3,0% 3,7% 5,0% 5,2% 0,2% 0,1% 8,4% 8,9% 0,8% 0,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%

10 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑ Την περίοδο - η µέση ετήσια διακίνηση απασχολουµένων προς ανεργία ανερχόταν στις άτοµα. Η συντριπτική πλειοψηφία των διακινηθέντων απασχολουµένων προερχόταν από την οµάδα των εργοδοτουµένων (90,3%). ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 28 ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟ ΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ Α ΡΑΝΕΙΑ Την περίοδο - η µέση ετήσια διακίνηση απασχολουµένων προς αδράνεια ανερχόταν στις άτοµα. Η µεγάλη πλειοψηφία των διακινηθέντων απασχολουµένων προερχόταν από την οµάδα των εργοδοτουµένων (74,8%). ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 30 ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟ ΛΟ ΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ Α ΡΑΝΕΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο Το µέσο ετήσιο ποσοστό διακίνησης απασχολουµένων προς ανεργία την περίοδο - ήταν 2,1%, µε τους εργοδοτούµενους να εµφανίζουν το µεγαλύτερο ποσοστό (2,4%). ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 29 ΜΕΣΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟ ΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο - Το µέσο ετήσιο ποσοστό διακίνησης απασχολουµένων προς αδράνεια την περίοδο - ήταν 3,1%. Επισηµαίνεται ότι το ποσοστό των εργοδοτουµένων και των αυτοεργοδοτουµένων κυµαινόταν στα ίδια περίπου επίπεδα. ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 31 ΜΕΣΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟ ΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ Α ΡΑΝΕΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο - 0,7% 6,4% 0,9% 3,1% 2,4% 3,0% 2,1% 3,1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

11 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Σηµαντική άνοδο παρουσίασε το ποσοστό συµµετοχής των απασχολουµένων 15 χρονών και άνω σε εκπαίδευση και κατάρτιση την περίοδο -, από 4,1% το ανήλθε στο 9,9% το. Σηµειώνεται ότι το µεγαλύτερο µε διαφορά ποσοστό συµµετοχής εντοπίζεται στους εργοδοτούµενους (11,4% το ). ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 32 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟ ΧΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 15 ΧΡΟ ΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Το ποσοστό συµµετοχής των απασχολουµένων 15 χρονών και άνω σε εκπαίδευση την περίοδο - παρόλο που σηµείωσε άνοδο παράµεινε σε πολύ χαµηλά επίπεδα (1,0% το και 1,8% το ). Βασικός λόγος είναι ο περιορισµένος χρόνος που έχουν για συµµετοχή σε τακτική εκπαίδευση. ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 34 ΠΟ ΣΟ ΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟ ΧΗΣ ΑΠΑΣΧΟ ΛΟ ΥΜΕΝΩΝ 15 ΧΡΟ ΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΟ ΚΑΙ ΤΟ 1,6% 2,1% 0,0% 0,0% 3,0% 4,4% 5,9% 11,4% 0,1% 0,5% 1,1% 2,3% 4,1% 9,9% 1,0% 1,8% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Παρόµοια εικόνα διαµορφώνεται και από τη συµµετοχή των απασχολουµένων ηλικίας χρονών σε εκπαίδευση και κατάρτιση. Επισηµαίνεται το χαµηλότερο ποσοστό που παρουσιάζουν οι απασχολούµενοι και οι εργοδοτούµενοι. ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 33 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟ ΧΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΧΡΟ ΝΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟ ΚΑΙ ΤΟ 0,9% 2,2% Χαµηλότερο ποσοστό συµµετοχής σε εκπαίδευση εµφανίζουν οι απασχολούµενοι ηλικίας χρονών. Επισηµαίνεται η πολύ περιορισµένη συµµετοχή των εργοδοτουµένων και η µηδαµινή συµµετοχή των αυτοεργοδοτουµένων. ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 35 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟ ΧΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΧΡΟ ΝΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΟ ΚΑΙ ΤΟ 0,0% 0,0% 3,0% 4,1% 6,4% 10,3% 0,4% 0,1% 0,6% 1,7% 3,7% 9,2% 0,5% 1,3% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

12 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Το ποσοστό συµµετοχής των απασχολουµένων 15 χρονών και άνω σε κατάρτιση την περίοδο - σηµείωσε αξιόλογη αύξηση, από 3,1% το έφτασε στο 8,3% το. Επισηµαίνεται ότι το ποσοστό συµµετοχής σε κατάρτιση ήταν πολύ µεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό συµµετοχής σε εκπαίδευση. ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 36 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟ ΧΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 15 ΧΡΟ ΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟ ΚΑΙ ΤΟ 2,1% 1,6% 2,5% 3,3% 5,8% 9,3% 3,1% 8,3% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Η ίδια περίπου εικόνα σχηµατίζεται και από τη συµµετοχή των απασχολουµένων ηλικίας χρονών σε κατάρτιση, µε τους εργοδοτούµενους να εµφανίζουν και στις δύο περιπτώσεις το σηµαντικότερο ποσοστό συµµετοχής. ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 37 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟ ΧΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΧΡΟ ΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟ ΚΑΙ ΤΟ 0,9% 2,2% 2,6% 3,5% 6,3% 8,7% 3,2% 8,0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού (ΑνΑ ) Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ , 1392 Λευκωσία, Κύπρος Τηλέφωνο: , Τηλεοµοιότυπο: Ιστοσελίδα: Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

ιαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης Ξένου Εργατικού υναµικού από τις Επιχειρήσεις της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3

ιαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης Ξένου Εργατικού υναµικού από τις Επιχειρήσεις της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ιαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης Ξένου Εργατικού υναµικού από τις Επιχειρήσεις της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική επιδίωξη της µελέτης είναι η εξέταση των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 8-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Επιμέλεια Έκδοσης Χριστάκης Χριστοφή, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ISBN 9963-43-748-6 -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Σκοπός της μελέτης

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Σκοπός της μελέτης ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική ευθύνη και αρμοδιότητα της ΑνΑΔ είναι η προώθηση της κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με τις προτεραιότητες της οικονομίας. Η προσφορά προγραμμάτων κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5 Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ISBN 978-9963-43-767-2

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 5-2 0 1 5 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2 0 0 5-2 0 1 5 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 5-2 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 26 Υπεύθυνος Λειτουργός Στέλιος Μυτίδης, Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2024 Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 0 0 0 2 0 0 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2004 ISBN -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ISBN: 9963-43-765-6 -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2002 ISBN 9963-43-739-7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΛΛΑ Α, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΛΛΑ Α, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΛΛΑ Α, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ Νίκος Ε. Ντερµανάκης Αθήνα, εκέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 0 0 0 2 0 0 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ISBN 9963-43-755-9

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ISBN 978-9963-43-830-3 ------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1998 ISBN 9963 43 723-0 Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρης της μελέτης επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 0 0 0 2 0 0 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ISBN 9963 -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.3 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων Ιούλιος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-828-0

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-828-0 21-22 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 1-2 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 21 ISBN 978-9963-43-828- ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (2013)

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (2013) Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (013) Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Νίκος Ε. Ντερµανάκης

Περιεχόµενα. Νίκος Ε. Ντερµανάκης Σ τ α τ ι σ τ ι κ ό ε λ τ ί ο 3 Ο Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς 2 0 0 5 Ο οριζόντιος-επαγγελµατικός διαχωρισµός στην ελληνική αγορά εργασίας Νίκος Ε. Ντερµανάκης Περιεχόµενα Η συµµετοχή των ανδρών και των γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1997-1998

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1997-1998 Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1997-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΙΟΣ 2000 ISBN Αναδημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ο 2 0 0 4 & 2 0 0 5 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ο 2 0 0 4 & 2 0 0 5 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ο 2 0 0 4 & 2 0 0 5 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2003 ISBN 9963-43-747-8 ------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 ISBN -

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ:

Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΜΟ RC ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΞΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Πάνος Πασιαρδής 1 Πανεπιστήµιο Κύπρου Λούης Χριστοφίδης University of Guelph, Canada

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ)

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΜΕΛΕΤΗ «ιερεύνηση της

Διαβάστε περισσότερα

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για δεύτερη χρονιά η ICAP Group εκπόνησε αναλυτική Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

OI ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000. Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού

OI ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000. Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού OI ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1998 ISBN - 9963-43 - 722-2

Διαβάστε περισσότερα