O ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ. ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "O ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ. ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ."

Transcript

1 O ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ. ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ. Οικονόµου Ανδρέας, Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ Παπαναστασίου 13, Θεσσαλονίκη, Ε-mail: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η ανάδειξη της σπουδαιότητάς του εκπαιδευτικού έργου που πραγµατοποιεί ο Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων στα δέκα χρόνια λειτουργίας του και των δυνατοτήτων που προσφέρει σε άτοµα, οµάδες και φορείς για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων σχετικών µε την Προστασία του Περιβάλλοντος και κυρίως, µε τη ιατήρηση της Ελληνικής και Βαλκανικής Χλωρίδας. Ο Κήπος αυτός συνδυάζει δύο εκπαιδευτικούς ρόλους: α) αυτόν της βοτανικής ξενάγησης και ερµηνείας των πληροφοριών που αφορούν τη χλωρίδα, τόσο στην Ποντοκερασιά -στον Κήπο των Αισθήσεων και στο Βοτανικό Κήπο- όσο και στη Θέρµη -στο Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης των Αυτοφυών και Ανθοκοµικών Φυτών και τον Κήπο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης- και β) αυτόν της οργάνωσης ευρύτερων περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων σχετικών µε την προστασία της Ελληνικής και Βαλκανικής Χλωρίδας, τη µελέτη της, τη διατήρησή της και την αξιοποίησή της. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται οι ποικίλες δραστηριότητες του Κήπου που αφορούν τόσο ενέργειες και εκδηλώσεις πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης προς το ευρύ κοινό όσο και οργανωµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα που απευθύνονται σε µαθητές, σπουδαστές και φοιτητές, αλλά και άλλες κατηγορίες πολιτών. ABSTRACT BALKAN BOTANIC GARDEN OF KROUSSIA COUNTS TEN YEARS OF LIFE. A FIRST RECORD OF ITS EDUCATIONAL WORK. Oikonomou Andreas, Assistant Professor ASPAITE Papanastasiou 13, Thessaloniki, Ε-mail: This paper attempts to highlight the importance of educational work carried out by the Balkan Botanic Garden of Kroussia the last ten years and the opportunities for individuals, groups and institutions to implement educational programs related to the Protection of the Environment and, in particular, the Conservation of the Greek and Balkan Flora. This garden combines two teaching roles: a) that of the botanical tours and interpretation of information regarding the flora, both in Pontokerasia -Garden of the Senses and the Botanical Gardens-, and in Thermi -Laboratory for the Protection and Evaluation of Native and Floricultural Plants and Gardens of Environmental Awareness- and b) that of the organization of wider environmental activities related to the protection of Greek and Balkan flora, the study, the conservation and its exploitation. In this context, are presented the various activities of the Garden on actions and events of information and awareness to the general public, as well as the educational programs for pupils, and college students, as well as and other categories of citizens.

2 Εισαγωγή Οι Βοτανικοί Κήποι (ΒΚ) διατηρούν τη µεγαλύτερη συλλογή ζωντανών φυτικών ειδών έξω από τη φύση, σε επιστηµονικά οργανωµένες και βοτανικά αναγνωρισµένες συλλογές φυτών που έχουν καταγραφεί και σηµανθεί κατάλληλα για τους σκοπούς της επιστηµονικής έρευνας. Οι ΒΚ σε όλον τον κόσµο, στο πλαίσιο του έργου τους, έχουν αναλάβει να διδάξουν στους ανθρώπους τη σηµασία των φυτών για την ανθρώπινη ζωή, αλλά και το οικοσύστηµα του πλανήτη µας. Έτσι, η εκπαίδευση αποτελεί πρωτεύουσα δραστηριότητα όλων των ΒΚ του κόσµου, πράγµα που εύκολα διαπιστώνεται µε µια έρευνα στο διαδίκτυο, όπου κάθε ΒΚ παρουσιάζει το εκπαιδευτικό έργο του (Willison & Green, 1994). Πιο συγκεκριµένα, οι ΒΚ προσφέρονται απόλυτα για τη διδασκαλία σχετική µε: την απίστευτη ποικιλία του Φυτικού Βασιλείου, των σύνθετων σχέσεων που τα φυτά έχουν αναπτύξει µε το περιβάλλον τους, τη σηµασία των φυτών στη ζωή µας σε επίπεδο οικονοµικό, πολιτιστικό και αισθητικό, τις σχέσεις µεταξύ των φυτών και των τοπικών και αυτοχθόνων πληθυσµών, το τοπικό περιβάλλον και το παγκόσµιο πλαίσιό της, τις µεγαλύτερες απειλές που αντιµετωπίζει η χλωρίδα του πλανήτη και τις συνέπειες της εξαφάνισης των φυτών. Οι εγκαταστάσεις και οι πόροι που οι ΒΚ συνήθως προσφέρουν διευκολύνουν τους επισκέπτες να µπορούν: να µάθουν για το έργο που πραγµατοποιείται από τους κήπους για να σώσουν και να διατηρήσουν τη χλωρίδα του πλανήτη, να εκτιµούν τη φύση στο σύνολό της, να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες και θεωρητικές πλευρές της διατήρησης των φυτών, του πολλαπλασιασµού τους και των τοπίων που δηµιουργούν, να αναπτύξουν τις στάσεις, συµπεριφορές και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. (The Botanic Gardens Conservation International, Στην Ελλάδα τα τελευταία δέκα χρόνια, µε τη δηµιουργία του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων, πραγµατοποιείται προσπάθεια για τη διατήρηση µε επιστηµονικό τρόπο των αυτοφυών ειδών της Ελλάδας και των Βαλκανίων. Η υλοποίηση του έργου γίνεται µε Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους από το Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.). Οι εγκαταστάσεις του Κήπου αποτελούνται από τα φυτώρια και τα εργαστήρια αξιοποίησης της αυτοφυούς χλωρίδας, στη Θέρµη Θεσσαλονίκης, και το ζωντανό µουσείο (ΒΒΚΚ και Κήπος των Αισθήσεων), στην Ποντοκερασιά Κιλκίς. Ο ΒΒΚΚ είναι ένας από τους περίπου ΒΚ που υπάρχουν σήµερα στον κόσµο (The Botanic Gardens Conservation International, Η εκπαίδευση, συµπεριλαµβανοµένης και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αποτελεί πρωτεύουσα δραστηριότητα και του ΒΒΚΚ. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η ανάδειξη της σπουδαιότητάς του εκπαιδευτικού έργου που πραγµατοποιεί ο ΒΒΚΚ όλα αυτά τα χρόνια και των δυνατοτήτων που προσφέρει σε άτοµα, οµάδες και φορείς για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων σχετικών µε την Ελληνική Χλωρίδα και το Περιβάλλον. Πράγµατι, ο ΒΒΚΚ συνδυάζει δύο εκπαιδευτικούς ρόλους: α) αυτόν της βοτανικής ξενάγησης και ερµηνείας των πληροφοριών που αφορούν τη χλωρίδα, τόσο στην Ποντοκερασιά -στον Κήπο των Αισθήσεων και στο ΒΚ- όσο και στη Θέρµη -στο Κέντρο Έρευνας και τον Κήπο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης- και β) αυτόν της οργάνωσης ευρύτερων περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων σχετικών µε την προστασία της Βαλκανικής χλωρίδας, τη µελέτη της, τη διατήρησή και την αξιοποίησή της. 1. Μελέτες στήριξης του εκπαιδευτικού έργου του ΒΒΚΚ Το εκπαιδευτικό έργο του ΒΒΚΚ βασίστηκε σε µελέτες που εκπονήθηκαν για το σκοπό αυτό που βασίστηκαν κυρίως στα κείµενα των διεθνών συµβάσεων για τη διατήρηση της

3 Βιοποικιλότητας (BGCS, WWF & IUCN, 1989) και στις καλές πρακτικές που εφαρµόζονται από σηµαντικούς ΒΚ του πλανήτη (The New York Botanical Garden, και The Royal Botanical Kew Gardens, καθώς και στις αρχές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Willison & Greene, 1994, Eagles & Demare, 1999 και Lindemann-Matthies, 2002). Οι µελέτες, στις οποίες βασίστηκε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του ΒΒΚΚ, αφορούσαν στα θέµατα: ράσεις πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης, ράσεις εκπαίδευσης στο ΒΒΚΚ, Επιµόρφωση του προσωπικού του Κήπου, Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικά ταξίδια, Εκπαίδευση ξεναγών, ιάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών, Πιλοτικές συνεργασίες µε σχολεία, Εκπαίδευση εκπαιδευτών. 2. ράσεις εκπαίδευσης του ΒΒΚΚ Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα ξεκίνησε το 2003 και από τότε εφαρµόστηκαν ποικίλα εκπαιδευτικά προγράµµατα σε µαθητές όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης, σπουδαστές και φοιτητές, αλλά και άλλες κατηγορίες πολιτών. Πιο συγκεκριµένα, πραγµατοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις: 2.1. Επιµόρφωση-κατάρτιση του προσωπικού. Ορισµένες από τις παραπάνω µελέτες υλοποιήθηκαν προκειµένου το προσωπικό του ΒΒΚΚ να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για τη λειτουργία ενός βοτανικού κήπου και που καµία άλλη προηγούµενη κατάρτισή τους δεν τους έδωσε. Το προσωπικό του Κήπου επιµορφώνεται και καταρτίζεται συνεχώς από εξειδικευµένους επιστήµονες της Ελλάδας και του εξωτερικού, µε σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του στις πρακτικές περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µέσω δραστηριοτήτων και µελετών πεδίου, στις πρακτικές φυτοκοµίας σε Βοτανικούς Κήπους και στην κοµποστοποίηση - αξιοποίηση φυτικών υπολειµµάτων του Κήπου. Αναφέρουµε στη συνέχεια τις πιο σηµαντικές δράσεις: 2004, «Πρακτικές περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µέσω δραστηριοτήτων και µελετών πεδίου», τριήµερο σεµινάριο σε συνεργασία µε στελέχη-επιµορφωτές του Κυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρίτου Τέρρα της Επαρχίας Πάφου της Κύπρου. Το σεµινάριο αυτό πραγµατοποιήθηκε στην Ποντοκερασιά και στη Θέρµη. 2004, «Πρακτικές φυτοκοµίας σε Βοτανικούς Κήπους», τετραήµερο σεµινάριο σε συνεργασία µε στελέχη-επιµορφωτές του Βοτανικού Κήπου του Πανεπιστηµίου του Πανεπιστηµίου του Cambridge (Μ. Βρετανία), στο πλαίσιο συνεργασίας µε τη ιεθνή Οργάνωση Βοτανικών Κήπων (BGCI). 2005, συνεργασία ΒΒΚΚ µε το ΒΚ του Πανεπιστηµίου Cambridge, η οποία περιλάµβανε ενηµερωτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις εργαζοµένων του ΒΒΚΚ στην Αγγλία και κατάρτισή τους από στελέχη του εκεί ΒΚ. 2006, σεµινάριο του Ερυθρού Σταυρού στους εργαζόµενους του ΒΒΚΚ Εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε συνεργασία µε φορείς της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης , συνεργασία µε τέσσερα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) του Νοµού Θεσσαλονίκης (Επανοµής, Λαγκαδά, Εύοσµου και Πυλαίας). Εκπαιδευτικό πρόγραµµα που υλοποιήθηκε πιλοτικά στη διάρκεια ενός σχολικού έτους. «Τα βότανα της Χαλκιδικής - ιδιότητες, ευεργετικές χρήσεις και η συµβολή τους στην ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισµού», συνεργασία µε το Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Κασσάνδρας του Νοµού Χαλκιδικής. Συνεργασία µε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κιλκίς και συµµετοχή στο πρόγραµµα του «Κάθε σχολείο... ένας κήπος». Επισκέψεις µαθητών-καθηγητών δηµοτικών σχολείων και γυµνασίων ή ερευνητικών ιδρυµάτων στο Εργαστήριο ή/και στο ΒΒΚΚ: o , τουλάχιστον 172 σχολεία του Νοµών Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Έβρου, Χαλκιδικής, Σερρών και περισσότεροι από µαθητές επισκέφτηκαν και

4 ξεναγήθηκαν οργανωµένα στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου της Θέρµης και στο ΒΒΚΚ και συµµετείχαν σε ποικίλες δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. o Το 75% των σχολείων επισκέφτηκαν το ΒΒΚΚ ή/και το Εργαστήριο κατά τους µήνες Απρίλιο και Μάιο. Σχεδόν το 60% των σχολείων που επισκέφτηκαν το ΒΒΚΚ ή/και το Εργαστήριο ανήκουν στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση και 40% στη δευτεροβάθµια. o Πριν την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) κάθε µέρα για µία εβδοµάδα διοργανώνονται δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που περιλαµβάνουν: (α) εντοπισµό πληθυσµών από άγρια είδη ορχεοειδών που αυτοφύονται στο ΒΒΚΚ, (β) περίφραξη των βιοτόπων τους µε πασσάλους και κορδέλες από µαθητές δηµοτικών σχολείων, (γ) αναγραφή των επιστηµονικών και κοινών ονοµάτων τους σε λευκές κορδέλες, (δ) πληροφόρηση-ευαισθητοποίηση σε θέµατα διατήρησης της βιοποικιλότητας όπως η οικολογική ισορροπία και η τροφική αλυσίδα/ πυραµίδα καθώς και σε κινδύνους που την απειλούν, όπως η ρύπανση, η υλοτόµηση και η εκµετάλλευση για οικονοµικούς σκοπούς. o Επίσκεψη και ξενάγηση 10 µαθητριών και 3 καθηγητών του Βρετανικού Rugby High School for Girls στο πλαίσιο του προγράµµατος Project Comenius 1 «Preserving the Environment of Europe Now and for the Future». o Επίσκεψη ξενάγηση 40 καθηγητών του Ολλανδικού Πανεπιστηµίου Den Bosch Ηµερίδες Ο ΒΒΚΚ διοργάνωσε δύο Ηµερίδες Επαγγελµατικού Προσανατολισµού για τους µαθητές του Γυµνασίου Τριλόφου και µία Ηµερίδα για τους µαθητές του 1 ου Λυκείου Πανοράµατος Συνεργασία µε τα Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ο ΒΒΚΚ συνεργάστηκε µε 14 υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από 5 νοµούς της Κεντρικής Μακεδονίας (Νοµοί Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Ηµαθίας, Πιερίας και Σερρών), οργάνωσε συνάντηση εργασίας στην οποία διερευνήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας και πραγµατοποιήθηκαν οργανωµένες ξεναγήσεις των υπευθύνων στις εγκαταστάσεις της Θέρµης καθώς και στο χώρο του ΒΒΚΚ. Επίσης, ο ΒΒΚΚ συµµετείχε σε 2ήµερο Παρουσίασης Περιβαλλοντικών Προγραµµάτων της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Κιλκίς. Τέλος, συµµετείχε στο ιεθνές Συµπόσιο της ιεύθυνσης ευτεροβάθµιας Εκπαίδευση του Νοµού Κιλκίς ιαπολιτισµική Εκπαίδευση: Αποτίµηση Έργου και Προτάσεις για το µέλλον στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, µε παρουσίαση της εργασίας: Μη τυπική πολυπολιτισµική περιβαλλοντική εκπαίδευση: η περίπτωση της δράσης «Πολιτισµός και βιοποικιλότητα: µονοπάτια χωρίς σύνορα», στα Κρούσσια Συνεργασία µε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος Το 2006 υλοποιήθηκε η δράση «Πολιτισµός και βιοποικιλότητα: µονοπάτια χωρίς σύνορα» του προγράµµατος ΝΕΟΛΑΙΑ, η οποία πραγµατοποιήθηκε µε επίκεντρο το ΒΒΚΚ. Το πρόγραµµα διοργανώθηκε από το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισµό & την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE) σε συνεργασία µε το Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και τους Φίλους της Βαλκανικής Xλωρίδας. Υποστηρίχθηκε από τη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, στο πλαίσιο του Προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΕΟΛΑΙΑ - ράση 1 / Νεολαία για την Ευρώπη. Επίσης, σηµαντική υποστήριξη στο πρόγραµµα δόθηκε από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών και το ήµο Σερρών. Συµµετείχαν 38 νέοι, από εννέα χώρες της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, της Μεσογείου και των Βαλκανίων: Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ελλάδα, Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Σλοβενία καθώς, επίσης, και Ισπανία, Ιταλία, και Πορτογαλία. Στόχος της δράσης ήταν η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων και η προώθηση της ενεργού συµµετοχής τους στην προάσπιση και διάδοση των αρχών της αειφορίας, του

5 διαπολιτισµικού διαλόγου, της αλληλεγγύης, του αµοιβαίου σεβασµού, της συµφιλίωσης και της δηµοκρατίας στην περιοχή, µέσα από µία σειρά δραστηριοτήτων, όπως παρουσιάσεις και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, δηµιουργικά εργαστήρια, βιωµατικά παιχνίδια, επισκέψεις πεδίου, οικο-περίπατοι και πολιτιστικές βραδιές. Η εµπειρία αυτή παρουσιάστηκε σε ένα εθνικό συνέδριο και ένα διεθνές (Οικονόµου, Μαλούπα, Φωτάκης και Αδαµίδης, 2008) Στο διάστηµα , υπήρξε συνεχής συνεργασία και υποστήριξη του έργου του ΒΒΚΚ από τους Φίλους της Βαλκανικής Χλωρίδας Εκπαιδευτικές δραστηριότητες µε συµµετοχή φοιτητών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Τµήµατα του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου, των ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Φλώρινας και Καβάλας, όπως επίσης και το ΙΕΚ Θέρµης συνεργάστηκαν µέσα στα δέκα χρόνια στέλνοντας τους φοιτητές τους να επισκεφτούν τον Κήπο, να πραγµατοποιήσουν τις διπλωµατικές εργασίες ή τις πρακτικές ασκήσεις τους. Πιο συγκεκριµένα είχαµε: έκα (10) επιµορφωτικές επισκέψεις, µε περισσότερους από 500 φοιτητές, των Τµηµάτων Γεωπονίας, Βιολογίας και Φαρµακευτικής του Α.Π.Θ. Πέντε (5) επιµορφωτικές επισκέψεις, µε περισσότερους από 250 σπουδαστές των Τµηµάτων Φυτικής Παραγωγής των Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και Φλώρινας και του Τµήµατος Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Επιµορφωτική επίσκεψη 17 σπουδαστών του τµήµατος Βιολογικής Καλλιέργειας του Ι.Ε.Κ. Θέρµης- Θεσσαλονίκης. Εκπόνηση επτά (7) ιπλωµατικών Εργασιών. Εκπόνησης είκοσι έξι (26) Πρακτικών Ασκήσεων φοιτητών και σπουδαστών εκ των οποίων: 17 φοιτητές Α.Ε.Ι. (για διάστηµα ενός µήνα), 7 σπουδαστές Α.Τ.Ε.Ι. (για διάστηµα 6 µηνών) και 2 µαθητές Ι.Ε.Κ. (για διάστηµα 6 µηνών). Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν ανταλλαγές τεσσάρων φοιτητών ξένων πανεπιστηµίων µέσω του Προγράµµατος ΣΩΚΡΑΤΗΣ / Erasmus και µέσω προγράµµατος εκπαίδευσης µεταπτυχιακών φοιτητών I.A.E.S.T.E. καθώς και µια µεταδιδακτορική έρευνα Ξεναγήσεις στο ευρύ κοινό Στο χρονικό διάστηµα , πραγµατοποιήθηκε αυτόνοµη επίσκεψη στο ΒΒΚΚ τουλάχιστον ατόµων, µεταξύ των οποίων ανήκουν επισκέψεις των παρακάτω συλλόγων ενώσεων φορέων: 1 ο Κ.Α.Π.Η. ήµου Καλαµαριάς και Αδελφότητα Κρωµναίων Καλαµαριάς, ικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ένωση Εκδοτών Επαρχιακού Τύπου Ελλάδος, Ένωση Εµπόρων Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας-Χειροτεχνίας, Εργαζόµενοι Εθνικής Τράπεζας Θεσσαλονίκης, Κ.Α.Π.Η. ήµου Βασιλικών και Κ.Α.Π.Η. Πολίχνης Θεσσαλονίκης, Λέσχη LIONS και Οµάδα Φωτογράφων F14, Ορειβατικός Σύλλογος Κιλκίς και Ορειβατικός-Φυσιολατρικός Σύλλογος Κοζάνης, Πανχαλκιδικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης Ο Αριστοτέλης, ΠΕΕΚΠΕ, Παράρτηµα Κεντρικής Μακεδονίας, Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος 40 Εκκλησιών Θεσσαλονίκης, Πολιτιστικός Σύλλογος Έδεσσας και Πολιτιστικός Σύλλογος Κοµοτηνής, Ποντιακός Σύλλογος Κιλκίς, Πρόσκοποι Αναλήψεως και Πρόσκοποι Κιλκίς, Σύλλογος «Φροντίδα» και Σύλλογος Αντιστασιακών Θεσσαλονίκης, Σύλλογος Αποφοίτων Εκπαιδευτηρίων Βαλαγιάννη, Σύλλογος Αποφοίτων Εκπαιδευτηρίων Σχοινά, Σύλλογος Γυναικών I.W.O.C. και Σύλλογος ικαστικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Σύλλογος Εργαζοµένων ΚΑΠΗ και Σύλλογος Περιπατητών Σερρών, Σύλλογος Φίλων Κρασιού Θεσσαλονίκης Wine Plus και Συνταξιούχοι Alpha Bank, Φίλοι ιεθνούς Ιδρύµατος Μεγάλου Αλεξάνδρου και Φίλοι Μαθητών Ακριτικών Χωριών, Χ.Ε.Ν. Κέντρου Θεσσαλονίκης, Χ.Ε.Ν. Πανοράµατος και Χ.Ε.Ν. Χαριλάου, Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Ηµέρας Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον 70% των επισκεπτών δέχθηκαν οργανωµένη ξενάγηση από εξειδικευµένο προσωπικό του ΒΒΚΚ. Τουλάχιστον 75% των ατόµων επισκέφτηκαν το ΒΒΚΚ κατά τους Μήνες Μάιο, Ιούνιο και Σεπτέµβριο.

6 2.7. ράσεις διάχυσης του µηνύµατος του ΒΒΚΚ σε εθνικό επίπεδο Οι σηµαντικότερες εκδηλώσεις που πραγµατοποιήθηκαν την περασµένη δεκαετία στο ΒΒΚΚ ήταν µε χρονική σειρά οι εξής: 2003, «Επενδυτικές δυνατότητες στον τοµέα των αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών στην Ελλάδα», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, Υπουργείου Γεωργίας και ΣΒΕΕ, (150 άτοµα). 2004, «Η συµβολή του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων στη διατήρηση και αξιοποίηση της ελληνικής Χλωρίδας», (70 άτοµα). 2004, «Η συµβολή του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων στη διατήρηση και αξιοποίηση της ελληνικής Χλωρίδας», (170 άτοµα), 2004, «Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων και Σχολεία: Οι εκπαιδευτικές δράσεις του », (35 άτοµα). 2005, συνεργασία µε το ήµο Κρουσσών για την οργάνωση της πρώτης ανάβασης Κρουσσίων (αγώνας δρόµου ανδρών-γυναικών σε απόσταση 13,3 χιλιοµέτρων και πανηγυρική διαδροµή ανδρών-γυναικών απόστασης 5,2 χιλιοµέτρων µε αφετηρία το ΒΒΚΚ). 2007, ενηµέρωση του Τοπικού Τύπου µε θέµα «Η βιωσιµότητα του ΒΒΚΚ και η οικοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής» µε συµµετοχή φορέων του Ν. Κιλκίς. 2007, χριστουγεννιάτικη γιορτή µε θέµα: «Χριστουγεννιάτικες Ευχές Γεµάτες Βότανα» , ενηµέρωση των κατοίκων του Νοµού Κιλκίς σε γεωργικά και περιβαλλοντικά θέµατα (Τέρπυλλος, Κεντρικό, Παλαιό Αγιονέρι, Κάτω Θεοδωράκια, Άγιοι Απόστολοι). Τέλος, στις 5 Ιουνίου κάθε έτους εορτάζεται η Παγκόσµια Ηµέρας Περιβάλλοντος σε συνεργασία µε τους Φίλους της Βαλκανικής Χλωρίδας καθώς και µε το ήµο Κρουσσών και άλλους Φορείς, όπως η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν. Κιλκίς, το 5 ο ηµοτικό ιαµέρισµα ήµου Θεσσαλονίκης, η Αµερικάνικη Γεωργική Σχολή κ.ά. Κατά την πραγµατοποίηση του εορτασµού διοργανώνονται διάφορες επί µέρους εκδηλώσεις, δρώµενα, ξεναγήσεις επισκεπτών, οµιλίες, περιβαλλοντικά παιχνίδια, εκθέσεις φωτογραφίας και έργων τέχνης, οµιλίες ειδικών κ.ά.. Συµµετέχουν ενεργά, επίσης, διάφορες ιδιωτικές εταιρίες, οι οποίες παρέχουν στους επισκέπτες δώρα. Στο ίδιο διάστηµα συνεργάτες του ΒΒΚΚ ανακοίνωσαν σε συνέδρια και ηµερίδες θέµατα σχετικά µε τα εκπαιδευτικά προγράµµατα του ΒΒΚΚ: 2004, «Το εκπαιδευτικό έργο του ΒΒΚΚ», 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΕΕΚΠΕ, «Βιώσιµη ανάπτυξη, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τοπικές κοινωνίες». 2004, «Το εκπαιδευτικό έργο του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων στη διάρκεια του σχολικού έτους », ηµερίδα µε θέµα Συνάντηση-Παρουσίαση Σχολικών προγραµµάτων Σχολείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς. 2005, «Γνωρίζοντας το µονοπάτι της βιοποικιλότητας στο Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων: Σχεδιασµός δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για µαθητές ηµοτικού, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας (Βέργου, Κρίγκας, Οικονόµο υ κα ι Μαλούπα, 2005). 2005, «Ο Κήπος των Αισθήσεων» στο 2 ο Συµπόσιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Οικονόµου, Κρίγκας, Μαλούπα, και Κοκκίνη 2005) 2007, Συµµετοχή στο περίπτερο της Ν.Α. Κιλκίς στην Έκθεση του Ζαππείου «Σχολικός Τουρισµός και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση». Ενηµερώθηκαν οι ενδιαφερόµενοι για το ρόλο, τη λειτουργία και τη δυνατότητα επίσκεψης µαθητών στο ΒΒΚΚ. 2007, «Συνεργασία του ΒΒΚΚ µε το ΚΠΕ Κιλκίς και το εκπαιδευτικό έργο του ΒΒΚΚ», ηµερίδα του ΚΠΕ Κιλκίς µε θέµα: «Λειτουργίες και δράσεις του ΚΠΕ Κιλκίς».

7 2.8. ηµιουργία και παραγωγή χρηστικών αντικειµένων, έντυπου και ψηφιακού πληροφοριακού υλικού και ιστοσελίδας Στη δεκαετία που µας πέρασε, εκδόθηκαν από το ΒΒΚΚ ένα ενηµερωτικό φυλλάδιο (24σέλιδο) και ενηµερωτικές αφίσες (21), µεµονωµένα φυλλάδια µε πληροφορίες σχετικά µε το έργο του και σελιδοδείκτες µε αποξηραµένα φυτά, ετήσια ηµερολόγια (έτη 2003 έως και 2011), έντυπο παρουσίασης έκθεσης φωτογραφίας σε συνεργασία µε την οµάδα φωτογράφων ΚΟΙΝΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ - f14, ενηµερωτικό τρίπτυχο για το ΒΒΚΚ στα αγγλικά και τα ελληνικά, και µέσα στο ίδιο χρονικό διάστηµα φιλοτεχνήθηκε το λογότυπο του ΒΒΚΚ και έγινε παραγωγή τριών videos παρουσίασης του ΒΒΚΚ καθώς και η παραγωγή ψηφιακού υλικού παρουσίασης του ΒΒΚΚ, η οργάνωση και λειτουργία ιστοτόπου (http://www.bbgk.gr/), η δηµοσίευση άρθρων σε εφηµερίδες και περιοδικά (58 δηµοσιεύσεις στα ελληνικά και 1 δηµοσίευση στην αγγλική γλώσσα) Εξοπλισµός Εργαστηρίου Πολυµεσικών Εφαρµογών Για να είναι δυνατή η πραγµατοποίηση όλων των παραπάνω ήταν απαραίτητο να λειτουργήσει υποστηρικτικά το εργαστήριο Πολυµεσικών Εφαρµογών. Για το σκοπό αυτό στη δεκαετία που πέρασε εκπονήθηκαν οι µελέτες: «Αναβάθµιση του εργαστηρίου πολυµεσικών εφαρµογών», «Εξοπλισµός Η/Υ και περιφερειακών συσκευών», «ικτύωση Η/Υ και περιφερειακών συσκευών», «Ασφάλεια και προστασία υπολογιστικών συστηµάτων», «Εργαστήριο φωτογραφίας», «Οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης», «Videoconference Τηλεκπαίδευση». Επίσης, έγινε προµήθεια δικτύου Η/Υ, περιφερειακών συστηµάτων Η/Υ, τηλεφωνικού δικτύου και αναλωσίµων (µελάνια, χαρτί εκτύπωσης, CDs, DVDs κ.ά.), αναβάθµιση και συντήρηση Η/Υ και σύνδεση Εργαστηρίου και Κήπου µε το διαδίκτυο Συµβουλευτικές υπηρεσίες για θέµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε βοτανικούς κήπους Ο ΒΒΚΚ στηρίζει τις εκπαιδευτικές δράσεις του ΒΚ του Αιγαίου καθώς και το έργο του ικτύου µε ΚΠΕ Χίου. Επίσης, στηρίζει επιστηµονικά προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που αναλαµβάνονται από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο Κοινοτικών Προγραµµάτων σε συνεργασία µε Ελληνικά Πανεπιστήµια Το µεταπτυχιακό πρόγραµµα του Βιολογικού Τµήµατος του ΑΠΘ. Τέλος, το Βιολογικό Τµήµα του ΑΠΘ οργάνωσε, σε συνεργασία µε το ΒΒΚΚ και το Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκοµικών Φυτών του ΕΘΙΑΓΕ, Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο: «ιατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Εκµετάλλευση Αυτοφυών Φυτών». Στο πρόγραµµα, το οποίο λειτουργεί µε επιτυχία τα τρία τελευταία ακαδηµαϊκά έτη, έχει ενσωµατωθεί Know How που αποκτήθηκε από τα δέκα χρόνια λειτουργίας του ΒΒΚΚ, διδάσκουν σε αυτό στελέχη του και πολλά εργαστήρια πραγµατοποιούνται στους χώρους του. 3. Συµπεράσµατα και προοπτικές Στην πρώτη δεκαετία της ζωής του ο ΒΒΚΚ απέδωσε πλούσιους καρπούς από την εκπαιδευτική διάσταση λειτουργίας του. Απόκτησε την εµπιστοσύνη εκπαιδευτικών φορέων όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης και τον εµπιστεύτηκαν ακόµη και σηµαντικά πρόσωπα από το εξωτερικό. Βοήθησε σηµαντικά µαθητές, σπουδαστές και φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικές µε τα ελληνικά αυτοφυή φυτικά είδη που δύσκολα µπορούν να αποκτηθούν αλλού στη χώρα µας. Το εκπαιδευτικό έργο του αποκτά µεγαλύτερη αξία αν αναλογιστούµε ότι το προσωπικό που το έφερε σε πέρας εργάζονταν µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου, υπήρξαν αρκετά κενά χρονικά διαστήµατα στη χρηµατοδότηση του συνολικού έργου, συνέβησαν πολλές αλλαγές στα τεχνικά δελτία, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει η προβλεπόµενη από τον αρχικό σχεδιασµό συνέχεια και διάρκεια στα εκπαιδευτικά προγράµµατα. Τα προβλήµατα αυτά, ευτυχώς, σε µεγάλο βαθµό καλύφτηκαν από εθελοντές,

8 κυρίως από τους Φίλους της Βαλκανικής Χλωρίδας. Πρέπει να επισηµανθεί, επίσης, ότι ο ΒΚΚΚ όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούσε να λειτουργεί 365 ηµέρες το χρόνο, στόχο που σε µεγάλο βαθµό τον πέτυχε. Τα πεπραγµένα στον τοµέα της εκπαίδευσης αποτελούν πολύτιµη παρακαταθήκη, τόσο για τη συνέχεια λειτουργίας του ΒΒΚΚ, όσο και την ανάπτυξη και άρτια λειτουργία των νέων ΒΚ που δηµιουργήθηκαν ή δηµιουργούνται στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια (ΒΚ του Αιγαίου, ΒΚ Πανεπιστηµίου Κρήτης, ΒΚ Βυτίνας, κ.λπ.). Το σηµαντικό εκπαιδευτικό έργο του ΒΒΚΚ θα συνεχιστεί και θα πολλαπλασιαστεί: αν θεσµοθετηθεί, επιτέλους, και αυτονοµηθεί στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του ΕΘΙΑΓΕ, ή αν υπαχθεί στην υπό σύσταση Τράπεζα Γενετικού Υλικού, σε κάθε περίπτωση αν αποκτήσει σταθερό προσωπικό που να ασχολείται µε την εκπαίδευση στον Κήπο, και αν δηµιουργηθεί Εθνικό ίκτυο Βοτανικών Κήπων, το οποίο αφενός θα κληθεί να υλοποιήσει την ex situ διατήρηση της ελληνικής χλωρίδας και αφετέρου, αν υποστηριχθεί θεσµικά και υλικά, να το πράξει. Τέλος, η προσφορά του ΒΒΚΚ σε θέµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θα αυξηθεί µε την ολοκλήρωση του Κήπου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης που ολοκληρώνεται στη Θέρµη Θεσσαλονίκης και στον οποίο θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση οι µαθητές και οι κάτοικοι των Νοµών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Βιβλιογραφία 1. BGCS, WWF & IUCN 1989 The Botanic Gardens Conservation Strategy Gland, Switzerland and Richmond, UK: IUCN. 2. Βέργου A., Κρίγκας Ν., Οικονόµου Α., και Μαλούπα Ε Γνωρίζοντας «το µονοπάτι της βιοποικιλότητας» στο Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων: Σχεδιασµός δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για µαθητές ηµοτικού Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ιωάννινα, Μάιος Eagles, P.F.J. & Demare, R Factors influencing children s environmental attitudes Journal of Environmental Education, 30(4). 4. Leadlay, E. & Greene J The Darwin Technical Manual for Botanic Gardens Surrey, UK: Botanic Gardens Conservation International. 5. Lindemann-Matthies, P The influence of an Educational Program on Children s Perception of Biodiversity The Journal of Environmental Education 33(2), p Οικονόµου Α., Κρίγκας Ν., Μαλούπα Ε., και Κοκκίνη Σ Ο Κήπος των Αισθήσεων Πρακτικά 2 ου Συµποσίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Πειραιά, Απρίλιος Οικονόµου Α., Μαλούπα Ε., Φωτάκης., Αδαµίδης Β Ανάπτυξη Οικοτουριστικών ραστηριοτήτων στο Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων και τις Γειτονικές Περιοχές Πρακτικά 3 ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Μαρτίου The Botanic Gardens Conservation International, Environmental education in botanic gardens, In: ( ) 9. The Botanic Gardens Conservation International, In: ( ) 10. The New York Botanical Garden, In: ( ) 11. The Royal Botanical Kew Gardens, In: ( ) 12. Willison J. & Green J Environmental Education in Botanic Gardens Guidelines for developing individual strategies Surrey, UK: BGCI.

Οικονόμου Ανδρέας Μαθηματικός-Ψυχολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ Ιδρυτικό Μέλος Φίλων Βαλκανικής Χλωρίδας

Οικονόμου Ανδρέας Μαθηματικός-Ψυχολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ Ιδρυτικό Μέλος Φίλων Βαλκανικής Χλωρίδας Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στους Βοτανικούς Κήπους: Μεταφέροντας τη διεθνή εμπειρία στο Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων κι από κει στο Βοτανικό Κήπο Αιγαίου. Οικονόμου Ανδρέας Μαθηματικός-Ψυχολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων

Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων Ευρώπη-Σοφία Δαλαμπίρα 1, Ελένη Μαλούπα 2, Ανδρέας Οικονόμου 3 1. Γεωπόνος MSc, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~500 γονείίςς = 1000 παιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε παιδιά προσχολικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις Integraste αποβλή- «Ανάπτυξη Ολοκληρωµένης Πολιτικής για τη ιαχείριση Αγροτοβιοµηχανικών των µε στόχο την µεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» N e w s l e t t e r Newsletter ΙI Ιούνιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

mail: syllogosepistrofi@yahoo.gr site: www.alkoologia.gr Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

mail: syllogosepistrofi@yahoo.gr site: www.alkoologia.gr Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ mail: syllogosepistrofi@yahoo.gr site: www.alkoologia.gr Σύλλογος ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Μή κερδοσκοπικός Σύλλογος Στο Ηράκλειο, από το 1999 Μέλη: εθελοντές, κυρίως επαγγελµατίες υγείας, αλλά και από κάθε τάξη της

Διαβάστε περισσότερα

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 Διάρκεια: 01/01/10-30/06/13 Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Frederick

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο JUNIPERCY LIFE10 NAT/CY/000717 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο 3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2014 2 JUNIPERCY ΤΟ ΕΡΓΟ JUNIPERCY Το έργο «Βελτίωση της κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 1400 γονείς

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 1400 γονείς ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 1400 γονείς ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα Γονέων µε

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ελένη Μαραγκάκη σε συνεργασία με Νίκο Βασιλάκη, Ελίζα Ιατράκη, Ιωάννη Κομονταχάκη, Ειρήνη Μαστοράκη Α/Α ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

( ) 1 0 , 5 6 6 2 5 , 2 3 1 0 6 2 1 1 4 6, 6 9 3 2 1 7 0 5 9 6 e m a i l s t j i b i l @ g m a i l. c o m 2008 1993 2003 - 2005-2006

(   ) 1 0 , 5 6 6 2 5 , 2 3 1 0 6 2 1 1 4 6, 6 9 3 2 1 7 0 5 9 6 e m a i l s t j i b i l @ g m a i l. c o m 2008 1993 2003 -  2005-2006 Σωκράτους (πρώην πάροδος Φιλίππου) 10 Α, 56625 Συκιές, Θεσ/νίκη Τηλέφωνο2310 621146, 6932 170596 e mail stjibil@gma il.com ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΖΙΜΠΙΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµη µε 1 παιδί

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 10-12 Απριλίου 2009, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΑΙΘΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ. Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ. Μια γιορτή αφιερωμένη στη Φ Υ Σ Ι Κ Η Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 10-12 Απριλίου 2009, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΑΙΘΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ. Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ. Μια γιορτή αφιερωμένη στη Φ Υ Σ Ι Κ Η Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ» 10-12 Απριλίου 2009, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΑΙΘΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ. Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ Μια γιορτή αφιερωμένη στη Φ Υ Σ Ι Κ Η Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α και τις Π Ο Ι Κ Ι Λ Ι Ε Σ Α Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αργοστόλι, 15.07.2015 Αρ. Πρωτ.: 546. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αργοστόλι, 15.07.2015 Αρ. Πρωτ.: 546. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr. Ιστοσελίδα: www.foreasainou.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αργοστόλι, 15.07.2015

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η ιστορία του Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως µέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ηµοτικών Βιβλιοθηκών: Τα πρώτα συµπεράσµατα Για την Επιστηµονική Επιτροπή Σταµατίνα Τσάφου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας stsafou@teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θεοφάνη Γεωργία. gotheofani@yahoo.gr. 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Θεοφάνη Γεωργία. gotheofani@yahoo.gr. 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Θεοφάνη Γεωργία Ημερ/νία γέννησης 17.2.1971 E-mail gotheofani@yahoo.gr ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Επιμόρφωση 2010 Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιχειρηματικότητα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Εφαρμογή και Προοπτικές

Η Επιχειρηματικότητα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Εφαρμογή και Προοπτικές ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Η Επιχειρηματικότητα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Εφαρμογή και Προοπτικές Δρ. Βασιλική Μπρίνια Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 6ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ Mεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στις Γυναικείες Σπουδές/Σπουδές του Φύλου (Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Κοινωνιολογίας Τµήµα Θεολογίας Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών).

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος.

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος. 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Εταίρων Κοινωνικής Πολιτικής Σύµπραξη Κοιν.Σ.Επ. Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (Α.Μ.Κ.Ε.)

ίκτυο Εταίρων Κοινωνικής Πολιτικής Σύµπραξη Κοιν.Σ.Επ. Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (Α.Μ.Κ.Ε.) ίκτυο Εταίρων Κοινωνικής Πολιτικής Σύµπραξη Κοιν.Σ.Επ. Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (Α.Μ.Κ.Ε.) Κοιν.Σ.Επ «Άνθρωπος και Πολιτισµός» Κοιν.Σ.Επ «Νέοι Ορίζοντες» Κοιν.Σ.Επ «Αµβρακία» Κοιν.Σ.Επ «Music View»

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

MIO-ECSDE, MEdIES Ποιοι είμαστε, Δράσεις & Πρωτοβουλίες

MIO-ECSDE, MEdIES Ποιοι είμαστε, Δράσεις & Πρωτοβουλίες ΚΠΕ Ελευσίνας Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας Δυτικής Αττικής Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης (ΜΙΟ-ECSDE) Διεθνές Δίκτυο Εκπαιδευτικών «MEdIES» Δήμος Ελευσίνας MIO-ECSDE, MEdIES

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις συλλογικότητας στην καλλιέργεια και επιχειρηματική αξιοποίηση των ελληνικών αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών

Δράσεις συλλογικότητας στην καλλιέργεια και επιχειρηματική αξιοποίηση των ελληνικών αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2014 - Ημερίδα «Τα Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά ως Μοχλός Αέναης Ανάπτυξης της Χώρας» Δράσεις συλλογικότητας στην καλλιέργεια και επιχειρηματική αξιοποίηση των ελληνικών αρωματικών/φαρμακευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Στόχοι του Έργου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Στόχοι του Έργου Έργο R e.herb Recording, documentation, promotion and distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Στόχοι του Έργου Η καταγραφή και ανάδειξη των αρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας για μια Βιώσιμη Πόλη

Εκπαιδεύοντας για μια Βιώσιμη Πόλη www.kpe-thess.gr www.facebook.com/kpethess Εκπαιδεύοντας για μια Βιώσιμη Πόλη ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου Χ. Αθανασίου - Ε. Παπαδημητρίου - Ν. Ριφάκη - Γ. Σλαυκίδης Π. Τσολακίδου - Γ. Υφαντής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Χλωρίδα: Διατήρηση και Αξιοποίηση των Αρωματικών -Φαρμακευτικών Ειδών (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)

Ελληνική Χλωρίδα: Διατήρηση και Αξιοποίηση των Αρωματικών -Φαρμακευτικών Ειδών (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ελληνική Χλωρίδα: Διατήρηση και Αξιοποίηση των Αρωματικών -Φαρμακευτικών Ειδών (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Δρ Ελένη Μαλούπα, Τακτική Ερευνήτρια ΕΘΙΑΓΕ Fritilaria pontica Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα την ευτέρα 18 Απριλίου 2005.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα την ευτέρα 18 Απριλίου 2005. ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αιγαίου Πελάγους 1-3, 4 ος όροφος 153 41 Αγία Παρασκευή Τηλ: 210 6015985, Fax: 210 6015985 e-mail: press@pi-schools.gr ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγία Παρασκευή 3 Ιουνίου 2005 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΤΩΤΑ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

Α Προγραμματισμός. Ειδικότερα:

Α Προγραμματισμός. Ειδικότερα: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΟΙΝΟΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ»

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΟΙΝΟΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ» ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΟΙΝΟΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ» Βιογραφικό του Συλλόγου Ο Λαογραφικός & Πολιτιστικό Σύλλογος Άνω Οινόης «Το Κρασοχώρι» ιδρύθηκε το 1991 και τα µέλη του κατοικούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Βόλος, Απρίλιος 2009 Y σ xy σ yy σ yy σ xy X Τι είναι ο Μηχανολόγος Μηχανικός; Οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ. Βιογραφικά στοιχεία. Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ. Βιογραφικά στοιχεία. Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Βιογραφικά στοιχεία Σπουδές στο Χηµικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μεταπτυχιακές σπουδές, ιδακτορικό ίπλωµα (Ph D)

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΙΧΡΥΣΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

«ΕΛΙΧΡΥΣΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Δημιουργία «Βοτανικού Κήπου Κυκλάδων Σύρου» «ΕΛΙΧΡΥΣΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Στη νέα εποχή που διανύουμε έννοιες όπως Περιβάλλον, Κοινωνία, Αειφορία είναι επιτακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre ΕΙΣΑΓΩΓΗ ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre Η σύγχρονη εποχή παρά την πρόοδο που τη χαρακτηρίζει στον τοµέα της τεχνολογίας και της επιστήµης µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Άγιος Στέφανος, 2/6/2014 Αρ. Πρωτ.: 25462/31-7-2014 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών. Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον»

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών. Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον» Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον» Ίδρυση Δικτύου «Τουρισμός και περιβάλλον» Με την απόφαση 3927/17/17-4-2006

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ - ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΦΑΝΗ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25-7-1963

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas. ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.gr Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό Πχ. έτος ίδρυσης, ιδρυτές ιστορικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ νηπιαγωγοί: Αγγελική Ντέρτη Γιώτα Σταυροπούλου Αριθμός νηπίων: 17 Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας και οφείλουμε να το προστατέψουμε. Στο νηπιαγωγείο μας κάναμε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ AΡΙΣΣΤΤΟΤΤΕΕΛΕΕΙ ΙΟ ΠΑΝΕΕΠΙ ΙΣΣΤΤΗΜΙ ΙΟ ΘΕΕΣΣΣΣΑΛΟΝΙ ΙΚΗΣΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Διευθυντής Εργαστηρίου : Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

1987-1989: Μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης στην Καθολική Θεολογία

1987-1989: Μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης στην Καθολική Θεολογία Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Επώνυμο: ΡΕΡΑΚΗΣ Όνομα πατρός: ΜΑΤΘΑΙΟΣ Χρον. γέννησης: 1952 Τόπος γέννησης: ΡΕΘΥΜΝΟ Βαθμίδα: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ Τμήμα: ΠΟΙΜ. & ΚΟΙΝ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης. του ήµου Τανάγρας

Τοπικό Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης. του ήµου Τανάγρας ΑΝΙΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Τοπικό Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης του ήµου Τανάγρας Α) Γενικά στοιχεία για το / τη ηµότη ηµοτική Ενότητα Κατοικίας: Φύλο : Γυναίκα Άνδρας Ηλικία : Εθνικότητα : Ανήκετε

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.Θ-M.Sc - Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15

Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.Θ-M.Sc - Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15 Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.ΘM.Sc Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.ΘM.Sc

Διαβάστε περισσότερα

PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2. (Σεπτέμβριος 2014)

PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2. (Σεπτέμβριος 2014) PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2 (Σεπτέμβριος 2014) Δράσεις του Προγράμματος PROFORBIOMED Το Πρόγραμμα PROFORBIOMED Το έργο PROFORBIOMED επιχειρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α. «Καλές Πρακτικές των Δήμων στην Εφαρμογή Δημόσιων Πολιτικών»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α. «Καλές Πρακτικές των Δήμων στην Εφαρμογή Δημόσιων Πολιτικών» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «Καλές Πρακτικές των Δήμων στην Εφαρμογή Δημόσιων Πολιτικών» Σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΠΔΜ. Ζωή Γοδόση, Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Υπεύθυνη Συντονίστρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΠΔΜ. Ζωή Γοδόση, Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Υπεύθυνη Συντονίστρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΠΔΜ Ζωή Γοδόση, Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Υπεύθυνη Συντονίστρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Παρουσίαση στο πλαίσιο των δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης για την ενημέρωση των μαθητών/τριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι 19-06-2013 Νοµός Κεφαλληνίας Αριθµ. Πρωτ.: 27124 ήµος Κεφαλλονιάς Γραφείο ηµάρχου Ταχ. /νση: Π. Βαλλιάνου 7 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-22933 Φαξ: 26710-28515 email: dimarxos@kefallonia.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. Απολογιστικά στοιχεία της σχολικής χρονιάς 2013-2014

ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. Απολογιστικά στοιχεία της σχολικής χρονιάς 2013-2014 ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Απολογιστικά στοιχεία της σχολικής χρονιάς 2013-2014 Α1) Επιμορφωτικά προγράμματα Δ.Β.Μ. Εκπαιδευτικών A/θμιας Εκπ/σης με μαθητικές ομάδες «Το Δάσος το περιαστικό πράσινο» «Γνωριμία με

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

«ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ, AΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

LOC PRO II ΣΤΗΡΙΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΜΜΕ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΤΠΕ ΡΑΣΗ 2.3 ΗΜΕΡΙ Α ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

LOC PRO II ΣΤΗΡΙΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΜΜΕ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΤΠΕ ΡΑΣΗ 2.3 ΗΜΕΡΙ Α ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ LOC PRO II ΣΤΗΡΙΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΜΜΕ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΤΠΕ ΡΑΣΗ 2.3 ΗΜΕΡΙ Α ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Ευσταθία Τίκου /νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας

Γνωριμία με τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας Γνωριμία με τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας Σύντομο Ιστορικό Ο Τομέας Οικονομικών της Υγείας ιδρύθηκε ως Έδρα Ιατρικής Οικονομίας το 1981 με το υπ αριθμόν Π.Δ. 1233/1981 και άρχισε να λειτουργεί το 1984,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας, 57001, Τ.Θ. 60125, Θέρµη, Θεσσαλονίκη, Ε-mail: bbgk@bbgk.gr

Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας, 57001, Τ.Θ. 60125, Θέρµη, Θεσσαλονίκη, Ε-mail: bbgk@bbgk.gr EX SITU ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙ ΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μαλούπα Ε. 1, Κρίγκας Ν. 2, Καρύδας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 31/10/1986. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382020780, 6976063627 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Άγαμος nipiagogcs@windowslive.com

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 31/10/1986. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382020780, 6976063627 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Άγαμος nipiagogcs@windowslive.com ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΠΏΝΥΜΟ: ΝΤΙΛΟΥΔΗΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 31/10/1986 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Πενταπλάτανος Τ.Κ. 58100, Γιαννιτσά. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382020780, 6976063627 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Διδασκαλίας & Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Μοντέλα Διδασκαλίας & Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες επιστημονική ημερίδα Σάββατο 2 Μαρτίου 2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μοντέλα Διδασκαλίας & Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Προσκεκλημένη ομιλήτρια: Δρ Γιάννακα Νατάσσα Διδάκτορας Κλινικής Ψυχολογίας Ψυχοπαθολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: ΚΕΣΙ ΗΣ Όνοµα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Όνοµα πατέρα: Ιωάννης Έτος γεννήσεως: 1961 /νση επικοινωνίας : Τέρµα Κοντοπούλου, Φλώρινα, 53100 Τηλ: 238554646 e-mail: tkesidis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ246Ψ8ΝΨ-Φ63. Fax: 2661087641, e-mail: rc@ionio.gr. Τηλ. : 26610-87606 Fax : 26610-87641 Ε-mail : lpapado@ionio.gr

ΑΔΑ: ΒΟΝ246Ψ8ΝΨ-Φ63. Fax: 2661087641, e-mail: rc@ionio.gr. Τηλ. : 26610-87606 Fax : 26610-87641 Ε-mail : lpapado@ionio.gr ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 49100 Κέρκυρα, τηλ.: 2661087603-6 Fax: 2661087641, e-mail: rc@ionio.gr Γραµµατεία Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας Ηµ/νία : 13/1/2012 Μονάδα : ιενέργειας ιαγωνισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Υπεύθυνη Έρευνας: Μαρίνα Αϊβαζίδη (σχολικό έτος 2003-2004) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Υπεύθυνη Έρευνας: Μαρίνα Αϊβαζίδη (σχολικό έτος 2003-2004) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 73 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Υπεύθυνη Έρευνας: Μαρίνα Αϊβαζίδη (σχολικό έτος 2003-2004) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σύµφωνα µε άρθρα και πληροφορίες που δηµοσιεύτηκαν τύπο του σαββατοκύριακου δηµοσιοποιήθηκαν τα βασικά στοιχεία του σχεδίου του υπουργείου παιδείας για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 16/09/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ µεταφοράς, διατροφής, διαµονής στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ηµοκρατική ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα».

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 58/ 2013

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 58/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ.Τ.Υ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 58/ 2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Sports for all»

Διαβάστε περισσότερα

INFOIL Προώθηση αειφόρων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης με παράδειγμα το ελαιόλαδο

INFOIL Προώθηση αειφόρων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης με παράδειγμα το ελαιόλαδο LIFE08 INF/GR/000581 INFOIL Προώθηση αειφόρων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης με παράδειγμα το ελαιόλαδο Ευάγγελος Βαγγέλογλου Πολυτεχνείο Κρήτης Τμ. Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Ημερίδα PROSODOL,

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μουστάκας Δρ. Χημικός konmoust@central.ntua.gr www.uest.gr, www.biowaste.gr

Κωνσταντίνος Μουστάκας Δρ. Χημικός konmoust@central.ntua.gr www.uest.gr, www.biowaste.gr Η διαλογή στην πηγή οργανικών αποβλήτων, παράγοντας ορθολογικής προσέγγισης της καθημερινότητας: τα αποτελέσματα του έργου LIFE+ Athens Biowaste. LIFE10 ENV/GR/605 Κωνσταντίνος Μουστάκας Δρ. Χημικός konmoust@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα