O ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ. ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "O ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ. ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ."

Transcript

1 O ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ. ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ. Οικονόµου Ανδρέας, Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ Παπαναστασίου 13, Θεσσαλονίκη, Ε-mail: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η ανάδειξη της σπουδαιότητάς του εκπαιδευτικού έργου που πραγµατοποιεί ο Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων στα δέκα χρόνια λειτουργίας του και των δυνατοτήτων που προσφέρει σε άτοµα, οµάδες και φορείς για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων σχετικών µε την Προστασία του Περιβάλλοντος και κυρίως, µε τη ιατήρηση της Ελληνικής και Βαλκανικής Χλωρίδας. Ο Κήπος αυτός συνδυάζει δύο εκπαιδευτικούς ρόλους: α) αυτόν της βοτανικής ξενάγησης και ερµηνείας των πληροφοριών που αφορούν τη χλωρίδα, τόσο στην Ποντοκερασιά -στον Κήπο των Αισθήσεων και στο Βοτανικό Κήπο- όσο και στη Θέρµη -στο Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης των Αυτοφυών και Ανθοκοµικών Φυτών και τον Κήπο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης- και β) αυτόν της οργάνωσης ευρύτερων περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων σχετικών µε την προστασία της Ελληνικής και Βαλκανικής Χλωρίδας, τη µελέτη της, τη διατήρησή της και την αξιοποίησή της. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται οι ποικίλες δραστηριότητες του Κήπου που αφορούν τόσο ενέργειες και εκδηλώσεις πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης προς το ευρύ κοινό όσο και οργανωµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα που απευθύνονται σε µαθητές, σπουδαστές και φοιτητές, αλλά και άλλες κατηγορίες πολιτών. ABSTRACT BALKAN BOTANIC GARDEN OF KROUSSIA COUNTS TEN YEARS OF LIFE. A FIRST RECORD OF ITS EDUCATIONAL WORK. Oikonomou Andreas, Assistant Professor ASPAITE Papanastasiou 13, Thessaloniki, Ε-mail: This paper attempts to highlight the importance of educational work carried out by the Balkan Botanic Garden of Kroussia the last ten years and the opportunities for individuals, groups and institutions to implement educational programs related to the Protection of the Environment and, in particular, the Conservation of the Greek and Balkan Flora. This garden combines two teaching roles: a) that of the botanical tours and interpretation of information regarding the flora, both in Pontokerasia -Garden of the Senses and the Botanical Gardens-, and in Thermi -Laboratory for the Protection and Evaluation of Native and Floricultural Plants and Gardens of Environmental Awareness- and b) that of the organization of wider environmental activities related to the protection of Greek and Balkan flora, the study, the conservation and its exploitation. In this context, are presented the various activities of the Garden on actions and events of information and awareness to the general public, as well as the educational programs for pupils, and college students, as well as and other categories of citizens.

2 Εισαγωγή Οι Βοτανικοί Κήποι (ΒΚ) διατηρούν τη µεγαλύτερη συλλογή ζωντανών φυτικών ειδών έξω από τη φύση, σε επιστηµονικά οργανωµένες και βοτανικά αναγνωρισµένες συλλογές φυτών που έχουν καταγραφεί και σηµανθεί κατάλληλα για τους σκοπούς της επιστηµονικής έρευνας. Οι ΒΚ σε όλον τον κόσµο, στο πλαίσιο του έργου τους, έχουν αναλάβει να διδάξουν στους ανθρώπους τη σηµασία των φυτών για την ανθρώπινη ζωή, αλλά και το οικοσύστηµα του πλανήτη µας. Έτσι, η εκπαίδευση αποτελεί πρωτεύουσα δραστηριότητα όλων των ΒΚ του κόσµου, πράγµα που εύκολα διαπιστώνεται µε µια έρευνα στο διαδίκτυο, όπου κάθε ΒΚ παρουσιάζει το εκπαιδευτικό έργο του (Willison & Green, 1994). Πιο συγκεκριµένα, οι ΒΚ προσφέρονται απόλυτα για τη διδασκαλία σχετική µε: την απίστευτη ποικιλία του Φυτικού Βασιλείου, των σύνθετων σχέσεων που τα φυτά έχουν αναπτύξει µε το περιβάλλον τους, τη σηµασία των φυτών στη ζωή µας σε επίπεδο οικονοµικό, πολιτιστικό και αισθητικό, τις σχέσεις µεταξύ των φυτών και των τοπικών και αυτοχθόνων πληθυσµών, το τοπικό περιβάλλον και το παγκόσµιο πλαίσιό της, τις µεγαλύτερες απειλές που αντιµετωπίζει η χλωρίδα του πλανήτη και τις συνέπειες της εξαφάνισης των φυτών. Οι εγκαταστάσεις και οι πόροι που οι ΒΚ συνήθως προσφέρουν διευκολύνουν τους επισκέπτες να µπορούν: να µάθουν για το έργο που πραγµατοποιείται από τους κήπους για να σώσουν και να διατηρήσουν τη χλωρίδα του πλανήτη, να εκτιµούν τη φύση στο σύνολό της, να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες και θεωρητικές πλευρές της διατήρησης των φυτών, του πολλαπλασιασµού τους και των τοπίων που δηµιουργούν, να αναπτύξουν τις στάσεις, συµπεριφορές και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. (The Botanic Gardens Conservation International, Στην Ελλάδα τα τελευταία δέκα χρόνια, µε τη δηµιουργία του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων, πραγµατοποιείται προσπάθεια για τη διατήρηση µε επιστηµονικό τρόπο των αυτοφυών ειδών της Ελλάδας και των Βαλκανίων. Η υλοποίηση του έργου γίνεται µε Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους από το Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.). Οι εγκαταστάσεις του Κήπου αποτελούνται από τα φυτώρια και τα εργαστήρια αξιοποίησης της αυτοφυούς χλωρίδας, στη Θέρµη Θεσσαλονίκης, και το ζωντανό µουσείο (ΒΒΚΚ και Κήπος των Αισθήσεων), στην Ποντοκερασιά Κιλκίς. Ο ΒΒΚΚ είναι ένας από τους περίπου ΒΚ που υπάρχουν σήµερα στον κόσµο (The Botanic Gardens Conservation International, Η εκπαίδευση, συµπεριλαµβανοµένης και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αποτελεί πρωτεύουσα δραστηριότητα και του ΒΒΚΚ. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η ανάδειξη της σπουδαιότητάς του εκπαιδευτικού έργου που πραγµατοποιεί ο ΒΒΚΚ όλα αυτά τα χρόνια και των δυνατοτήτων που προσφέρει σε άτοµα, οµάδες και φορείς για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων σχετικών µε την Ελληνική Χλωρίδα και το Περιβάλλον. Πράγµατι, ο ΒΒΚΚ συνδυάζει δύο εκπαιδευτικούς ρόλους: α) αυτόν της βοτανικής ξενάγησης και ερµηνείας των πληροφοριών που αφορούν τη χλωρίδα, τόσο στην Ποντοκερασιά -στον Κήπο των Αισθήσεων και στο ΒΚ- όσο και στη Θέρµη -στο Κέντρο Έρευνας και τον Κήπο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης- και β) αυτόν της οργάνωσης ευρύτερων περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων σχετικών µε την προστασία της Βαλκανικής χλωρίδας, τη µελέτη της, τη διατήρησή και την αξιοποίησή της. 1. Μελέτες στήριξης του εκπαιδευτικού έργου του ΒΒΚΚ Το εκπαιδευτικό έργο του ΒΒΚΚ βασίστηκε σε µελέτες που εκπονήθηκαν για το σκοπό αυτό που βασίστηκαν κυρίως στα κείµενα των διεθνών συµβάσεων για τη διατήρηση της

3 Βιοποικιλότητας (BGCS, WWF & IUCN, 1989) και στις καλές πρακτικές που εφαρµόζονται από σηµαντικούς ΒΚ του πλανήτη (The New York Botanical Garden, και The Royal Botanical Kew Gardens, καθώς και στις αρχές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Willison & Greene, 1994, Eagles & Demare, 1999 και Lindemann-Matthies, 2002). Οι µελέτες, στις οποίες βασίστηκε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του ΒΒΚΚ, αφορούσαν στα θέµατα: ράσεις πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης, ράσεις εκπαίδευσης στο ΒΒΚΚ, Επιµόρφωση του προσωπικού του Κήπου, Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικά ταξίδια, Εκπαίδευση ξεναγών, ιάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών, Πιλοτικές συνεργασίες µε σχολεία, Εκπαίδευση εκπαιδευτών. 2. ράσεις εκπαίδευσης του ΒΒΚΚ Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα ξεκίνησε το 2003 και από τότε εφαρµόστηκαν ποικίλα εκπαιδευτικά προγράµµατα σε µαθητές όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης, σπουδαστές και φοιτητές, αλλά και άλλες κατηγορίες πολιτών. Πιο συγκεκριµένα, πραγµατοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις: 2.1. Επιµόρφωση-κατάρτιση του προσωπικού. Ορισµένες από τις παραπάνω µελέτες υλοποιήθηκαν προκειµένου το προσωπικό του ΒΒΚΚ να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για τη λειτουργία ενός βοτανικού κήπου και που καµία άλλη προηγούµενη κατάρτισή τους δεν τους έδωσε. Το προσωπικό του Κήπου επιµορφώνεται και καταρτίζεται συνεχώς από εξειδικευµένους επιστήµονες της Ελλάδας και του εξωτερικού, µε σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του στις πρακτικές περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µέσω δραστηριοτήτων και µελετών πεδίου, στις πρακτικές φυτοκοµίας σε Βοτανικούς Κήπους και στην κοµποστοποίηση - αξιοποίηση φυτικών υπολειµµάτων του Κήπου. Αναφέρουµε στη συνέχεια τις πιο σηµαντικές δράσεις: 2004, «Πρακτικές περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µέσω δραστηριοτήτων και µελετών πεδίου», τριήµερο σεµινάριο σε συνεργασία µε στελέχη-επιµορφωτές του Κυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρίτου Τέρρα της Επαρχίας Πάφου της Κύπρου. Το σεµινάριο αυτό πραγµατοποιήθηκε στην Ποντοκερασιά και στη Θέρµη. 2004, «Πρακτικές φυτοκοµίας σε Βοτανικούς Κήπους», τετραήµερο σεµινάριο σε συνεργασία µε στελέχη-επιµορφωτές του Βοτανικού Κήπου του Πανεπιστηµίου του Πανεπιστηµίου του Cambridge (Μ. Βρετανία), στο πλαίσιο συνεργασίας µε τη ιεθνή Οργάνωση Βοτανικών Κήπων (BGCI). 2005, συνεργασία ΒΒΚΚ µε το ΒΚ του Πανεπιστηµίου Cambridge, η οποία περιλάµβανε ενηµερωτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις εργαζοµένων του ΒΒΚΚ στην Αγγλία και κατάρτισή τους από στελέχη του εκεί ΒΚ. 2006, σεµινάριο του Ερυθρού Σταυρού στους εργαζόµενους του ΒΒΚΚ Εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε συνεργασία µε φορείς της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης , συνεργασία µε τέσσερα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) του Νοµού Θεσσαλονίκης (Επανοµής, Λαγκαδά, Εύοσµου και Πυλαίας). Εκπαιδευτικό πρόγραµµα που υλοποιήθηκε πιλοτικά στη διάρκεια ενός σχολικού έτους. «Τα βότανα της Χαλκιδικής - ιδιότητες, ευεργετικές χρήσεις και η συµβολή τους στην ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισµού», συνεργασία µε το Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Κασσάνδρας του Νοµού Χαλκιδικής. Συνεργασία µε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κιλκίς και συµµετοχή στο πρόγραµµα του «Κάθε σχολείο... ένας κήπος». Επισκέψεις µαθητών-καθηγητών δηµοτικών σχολείων και γυµνασίων ή ερευνητικών ιδρυµάτων στο Εργαστήριο ή/και στο ΒΒΚΚ: o , τουλάχιστον 172 σχολεία του Νοµών Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Έβρου, Χαλκιδικής, Σερρών και περισσότεροι από µαθητές επισκέφτηκαν και

4 ξεναγήθηκαν οργανωµένα στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου της Θέρµης και στο ΒΒΚΚ και συµµετείχαν σε ποικίλες δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. o Το 75% των σχολείων επισκέφτηκαν το ΒΒΚΚ ή/και το Εργαστήριο κατά τους µήνες Απρίλιο και Μάιο. Σχεδόν το 60% των σχολείων που επισκέφτηκαν το ΒΒΚΚ ή/και το Εργαστήριο ανήκουν στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση και 40% στη δευτεροβάθµια. o Πριν την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) κάθε µέρα για µία εβδοµάδα διοργανώνονται δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που περιλαµβάνουν: (α) εντοπισµό πληθυσµών από άγρια είδη ορχεοειδών που αυτοφύονται στο ΒΒΚΚ, (β) περίφραξη των βιοτόπων τους µε πασσάλους και κορδέλες από µαθητές δηµοτικών σχολείων, (γ) αναγραφή των επιστηµονικών και κοινών ονοµάτων τους σε λευκές κορδέλες, (δ) πληροφόρηση-ευαισθητοποίηση σε θέµατα διατήρησης της βιοποικιλότητας όπως η οικολογική ισορροπία και η τροφική αλυσίδα/ πυραµίδα καθώς και σε κινδύνους που την απειλούν, όπως η ρύπανση, η υλοτόµηση και η εκµετάλλευση για οικονοµικούς σκοπούς. o Επίσκεψη και ξενάγηση 10 µαθητριών και 3 καθηγητών του Βρετανικού Rugby High School for Girls στο πλαίσιο του προγράµµατος Project Comenius 1 «Preserving the Environment of Europe Now and for the Future». o Επίσκεψη ξενάγηση 40 καθηγητών του Ολλανδικού Πανεπιστηµίου Den Bosch Ηµερίδες Ο ΒΒΚΚ διοργάνωσε δύο Ηµερίδες Επαγγελµατικού Προσανατολισµού για τους µαθητές του Γυµνασίου Τριλόφου και µία Ηµερίδα για τους µαθητές του 1 ου Λυκείου Πανοράµατος Συνεργασία µε τα Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ο ΒΒΚΚ συνεργάστηκε µε 14 υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από 5 νοµούς της Κεντρικής Μακεδονίας (Νοµοί Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Ηµαθίας, Πιερίας και Σερρών), οργάνωσε συνάντηση εργασίας στην οποία διερευνήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας και πραγµατοποιήθηκαν οργανωµένες ξεναγήσεις των υπευθύνων στις εγκαταστάσεις της Θέρµης καθώς και στο χώρο του ΒΒΚΚ. Επίσης, ο ΒΒΚΚ συµµετείχε σε 2ήµερο Παρουσίασης Περιβαλλοντικών Προγραµµάτων της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Κιλκίς. Τέλος, συµµετείχε στο ιεθνές Συµπόσιο της ιεύθυνσης ευτεροβάθµιας Εκπαίδευση του Νοµού Κιλκίς ιαπολιτισµική Εκπαίδευση: Αποτίµηση Έργου και Προτάσεις για το µέλλον στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, µε παρουσίαση της εργασίας: Μη τυπική πολυπολιτισµική περιβαλλοντική εκπαίδευση: η περίπτωση της δράσης «Πολιτισµός και βιοποικιλότητα: µονοπάτια χωρίς σύνορα», στα Κρούσσια Συνεργασία µε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος Το 2006 υλοποιήθηκε η δράση «Πολιτισµός και βιοποικιλότητα: µονοπάτια χωρίς σύνορα» του προγράµµατος ΝΕΟΛΑΙΑ, η οποία πραγµατοποιήθηκε µε επίκεντρο το ΒΒΚΚ. Το πρόγραµµα διοργανώθηκε από το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισµό & την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE) σε συνεργασία µε το Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και τους Φίλους της Βαλκανικής Xλωρίδας. Υποστηρίχθηκε από τη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, στο πλαίσιο του Προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΕΟΛΑΙΑ - ράση 1 / Νεολαία για την Ευρώπη. Επίσης, σηµαντική υποστήριξη στο πρόγραµµα δόθηκε από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών και το ήµο Σερρών. Συµµετείχαν 38 νέοι, από εννέα χώρες της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, της Μεσογείου και των Βαλκανίων: Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ελλάδα, Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Σλοβενία καθώς, επίσης, και Ισπανία, Ιταλία, και Πορτογαλία. Στόχος της δράσης ήταν η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων και η προώθηση της ενεργού συµµετοχής τους στην προάσπιση και διάδοση των αρχών της αειφορίας, του

5 διαπολιτισµικού διαλόγου, της αλληλεγγύης, του αµοιβαίου σεβασµού, της συµφιλίωσης και της δηµοκρατίας στην περιοχή, µέσα από µία σειρά δραστηριοτήτων, όπως παρουσιάσεις και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, δηµιουργικά εργαστήρια, βιωµατικά παιχνίδια, επισκέψεις πεδίου, οικο-περίπατοι και πολιτιστικές βραδιές. Η εµπειρία αυτή παρουσιάστηκε σε ένα εθνικό συνέδριο και ένα διεθνές (Οικονόµου, Μαλούπα, Φωτάκης και Αδαµίδης, 2008) Στο διάστηµα , υπήρξε συνεχής συνεργασία και υποστήριξη του έργου του ΒΒΚΚ από τους Φίλους της Βαλκανικής Χλωρίδας Εκπαιδευτικές δραστηριότητες µε συµµετοχή φοιτητών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Τµήµατα του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου, των ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Φλώρινας και Καβάλας, όπως επίσης και το ΙΕΚ Θέρµης συνεργάστηκαν µέσα στα δέκα χρόνια στέλνοντας τους φοιτητές τους να επισκεφτούν τον Κήπο, να πραγµατοποιήσουν τις διπλωµατικές εργασίες ή τις πρακτικές ασκήσεις τους. Πιο συγκεκριµένα είχαµε: έκα (10) επιµορφωτικές επισκέψεις, µε περισσότερους από 500 φοιτητές, των Τµηµάτων Γεωπονίας, Βιολογίας και Φαρµακευτικής του Α.Π.Θ. Πέντε (5) επιµορφωτικές επισκέψεις, µε περισσότερους από 250 σπουδαστές των Τµηµάτων Φυτικής Παραγωγής των Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και Φλώρινας και του Τµήµατος Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Επιµορφωτική επίσκεψη 17 σπουδαστών του τµήµατος Βιολογικής Καλλιέργειας του Ι.Ε.Κ. Θέρµης- Θεσσαλονίκης. Εκπόνηση επτά (7) ιπλωµατικών Εργασιών. Εκπόνησης είκοσι έξι (26) Πρακτικών Ασκήσεων φοιτητών και σπουδαστών εκ των οποίων: 17 φοιτητές Α.Ε.Ι. (για διάστηµα ενός µήνα), 7 σπουδαστές Α.Τ.Ε.Ι. (για διάστηµα 6 µηνών) και 2 µαθητές Ι.Ε.Κ. (για διάστηµα 6 µηνών). Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν ανταλλαγές τεσσάρων φοιτητών ξένων πανεπιστηµίων µέσω του Προγράµµατος ΣΩΚΡΑΤΗΣ / Erasmus και µέσω προγράµµατος εκπαίδευσης µεταπτυχιακών φοιτητών I.A.E.S.T.E. καθώς και µια µεταδιδακτορική έρευνα Ξεναγήσεις στο ευρύ κοινό Στο χρονικό διάστηµα , πραγµατοποιήθηκε αυτόνοµη επίσκεψη στο ΒΒΚΚ τουλάχιστον ατόµων, µεταξύ των οποίων ανήκουν επισκέψεις των παρακάτω συλλόγων ενώσεων φορέων: 1 ο Κ.Α.Π.Η. ήµου Καλαµαριάς και Αδελφότητα Κρωµναίων Καλαµαριάς, ικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ένωση Εκδοτών Επαρχιακού Τύπου Ελλάδος, Ένωση Εµπόρων Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας-Χειροτεχνίας, Εργαζόµενοι Εθνικής Τράπεζας Θεσσαλονίκης, Κ.Α.Π.Η. ήµου Βασιλικών και Κ.Α.Π.Η. Πολίχνης Θεσσαλονίκης, Λέσχη LIONS και Οµάδα Φωτογράφων F14, Ορειβατικός Σύλλογος Κιλκίς και Ορειβατικός-Φυσιολατρικός Σύλλογος Κοζάνης, Πανχαλκιδικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης Ο Αριστοτέλης, ΠΕΕΚΠΕ, Παράρτηµα Κεντρικής Μακεδονίας, Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος 40 Εκκλησιών Θεσσαλονίκης, Πολιτιστικός Σύλλογος Έδεσσας και Πολιτιστικός Σύλλογος Κοµοτηνής, Ποντιακός Σύλλογος Κιλκίς, Πρόσκοποι Αναλήψεως και Πρόσκοποι Κιλκίς, Σύλλογος «Φροντίδα» και Σύλλογος Αντιστασιακών Θεσσαλονίκης, Σύλλογος Αποφοίτων Εκπαιδευτηρίων Βαλαγιάννη, Σύλλογος Αποφοίτων Εκπαιδευτηρίων Σχοινά, Σύλλογος Γυναικών I.W.O.C. και Σύλλογος ικαστικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Σύλλογος Εργαζοµένων ΚΑΠΗ και Σύλλογος Περιπατητών Σερρών, Σύλλογος Φίλων Κρασιού Θεσσαλονίκης Wine Plus και Συνταξιούχοι Alpha Bank, Φίλοι ιεθνούς Ιδρύµατος Μεγάλου Αλεξάνδρου και Φίλοι Μαθητών Ακριτικών Χωριών, Χ.Ε.Ν. Κέντρου Θεσσαλονίκης, Χ.Ε.Ν. Πανοράµατος και Χ.Ε.Ν. Χαριλάου, Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Ηµέρας Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον 70% των επισκεπτών δέχθηκαν οργανωµένη ξενάγηση από εξειδικευµένο προσωπικό του ΒΒΚΚ. Τουλάχιστον 75% των ατόµων επισκέφτηκαν το ΒΒΚΚ κατά τους Μήνες Μάιο, Ιούνιο και Σεπτέµβριο.

6 2.7. ράσεις διάχυσης του µηνύµατος του ΒΒΚΚ σε εθνικό επίπεδο Οι σηµαντικότερες εκδηλώσεις που πραγµατοποιήθηκαν την περασµένη δεκαετία στο ΒΒΚΚ ήταν µε χρονική σειρά οι εξής: 2003, «Επενδυτικές δυνατότητες στον τοµέα των αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών στην Ελλάδα», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, Υπουργείου Γεωργίας και ΣΒΕΕ, (150 άτοµα). 2004, «Η συµβολή του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων στη διατήρηση και αξιοποίηση της ελληνικής Χλωρίδας», (70 άτοµα). 2004, «Η συµβολή του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων στη διατήρηση και αξιοποίηση της ελληνικής Χλωρίδας», (170 άτοµα), 2004, «Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων και Σχολεία: Οι εκπαιδευτικές δράσεις του », (35 άτοµα). 2005, συνεργασία µε το ήµο Κρουσσών για την οργάνωση της πρώτης ανάβασης Κρουσσίων (αγώνας δρόµου ανδρών-γυναικών σε απόσταση 13,3 χιλιοµέτρων και πανηγυρική διαδροµή ανδρών-γυναικών απόστασης 5,2 χιλιοµέτρων µε αφετηρία το ΒΒΚΚ). 2007, ενηµέρωση του Τοπικού Τύπου µε θέµα «Η βιωσιµότητα του ΒΒΚΚ και η οικοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής» µε συµµετοχή φορέων του Ν. Κιλκίς. 2007, χριστουγεννιάτικη γιορτή µε θέµα: «Χριστουγεννιάτικες Ευχές Γεµάτες Βότανα» , ενηµέρωση των κατοίκων του Νοµού Κιλκίς σε γεωργικά και περιβαλλοντικά θέµατα (Τέρπυλλος, Κεντρικό, Παλαιό Αγιονέρι, Κάτω Θεοδωράκια, Άγιοι Απόστολοι). Τέλος, στις 5 Ιουνίου κάθε έτους εορτάζεται η Παγκόσµια Ηµέρας Περιβάλλοντος σε συνεργασία µε τους Φίλους της Βαλκανικής Χλωρίδας καθώς και µε το ήµο Κρουσσών και άλλους Φορείς, όπως η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν. Κιλκίς, το 5 ο ηµοτικό ιαµέρισµα ήµου Θεσσαλονίκης, η Αµερικάνικη Γεωργική Σχολή κ.ά. Κατά την πραγµατοποίηση του εορτασµού διοργανώνονται διάφορες επί µέρους εκδηλώσεις, δρώµενα, ξεναγήσεις επισκεπτών, οµιλίες, περιβαλλοντικά παιχνίδια, εκθέσεις φωτογραφίας και έργων τέχνης, οµιλίες ειδικών κ.ά.. Συµµετέχουν ενεργά, επίσης, διάφορες ιδιωτικές εταιρίες, οι οποίες παρέχουν στους επισκέπτες δώρα. Στο ίδιο διάστηµα συνεργάτες του ΒΒΚΚ ανακοίνωσαν σε συνέδρια και ηµερίδες θέµατα σχετικά µε τα εκπαιδευτικά προγράµµατα του ΒΒΚΚ: 2004, «Το εκπαιδευτικό έργο του ΒΒΚΚ», 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΕΕΚΠΕ, «Βιώσιµη ανάπτυξη, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τοπικές κοινωνίες». 2004, «Το εκπαιδευτικό έργο του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων στη διάρκεια του σχολικού έτους », ηµερίδα µε θέµα Συνάντηση-Παρουσίαση Σχολικών προγραµµάτων Σχολείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς. 2005, «Γνωρίζοντας το µονοπάτι της βιοποικιλότητας στο Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων: Σχεδιασµός δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για µαθητές ηµοτικού, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας (Βέργου, Κρίγκας, Οικονόµο υ κα ι Μαλούπα, 2005). 2005, «Ο Κήπος των Αισθήσεων» στο 2 ο Συµπόσιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Οικονόµου, Κρίγκας, Μαλούπα, και Κοκκίνη 2005) 2007, Συµµετοχή στο περίπτερο της Ν.Α. Κιλκίς στην Έκθεση του Ζαππείου «Σχολικός Τουρισµός και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση». Ενηµερώθηκαν οι ενδιαφερόµενοι για το ρόλο, τη λειτουργία και τη δυνατότητα επίσκεψης µαθητών στο ΒΒΚΚ. 2007, «Συνεργασία του ΒΒΚΚ µε το ΚΠΕ Κιλκίς και το εκπαιδευτικό έργο του ΒΒΚΚ», ηµερίδα του ΚΠΕ Κιλκίς µε θέµα: «Λειτουργίες και δράσεις του ΚΠΕ Κιλκίς».

7 2.8. ηµιουργία και παραγωγή χρηστικών αντικειµένων, έντυπου και ψηφιακού πληροφοριακού υλικού και ιστοσελίδας Στη δεκαετία που µας πέρασε, εκδόθηκαν από το ΒΒΚΚ ένα ενηµερωτικό φυλλάδιο (24σέλιδο) και ενηµερωτικές αφίσες (21), µεµονωµένα φυλλάδια µε πληροφορίες σχετικά µε το έργο του και σελιδοδείκτες µε αποξηραµένα φυτά, ετήσια ηµερολόγια (έτη 2003 έως και 2011), έντυπο παρουσίασης έκθεσης φωτογραφίας σε συνεργασία µε την οµάδα φωτογράφων ΚΟΙΝΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ - f14, ενηµερωτικό τρίπτυχο για το ΒΒΚΚ στα αγγλικά και τα ελληνικά, και µέσα στο ίδιο χρονικό διάστηµα φιλοτεχνήθηκε το λογότυπο του ΒΒΚΚ και έγινε παραγωγή τριών videos παρουσίασης του ΒΒΚΚ καθώς και η παραγωγή ψηφιακού υλικού παρουσίασης του ΒΒΚΚ, η οργάνωση και λειτουργία ιστοτόπου (http://www.bbgk.gr/), η δηµοσίευση άρθρων σε εφηµερίδες και περιοδικά (58 δηµοσιεύσεις στα ελληνικά και 1 δηµοσίευση στην αγγλική γλώσσα) Εξοπλισµός Εργαστηρίου Πολυµεσικών Εφαρµογών Για να είναι δυνατή η πραγµατοποίηση όλων των παραπάνω ήταν απαραίτητο να λειτουργήσει υποστηρικτικά το εργαστήριο Πολυµεσικών Εφαρµογών. Για το σκοπό αυτό στη δεκαετία που πέρασε εκπονήθηκαν οι µελέτες: «Αναβάθµιση του εργαστηρίου πολυµεσικών εφαρµογών», «Εξοπλισµός Η/Υ και περιφερειακών συσκευών», «ικτύωση Η/Υ και περιφερειακών συσκευών», «Ασφάλεια και προστασία υπολογιστικών συστηµάτων», «Εργαστήριο φωτογραφίας», «Οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης», «Videoconference Τηλεκπαίδευση». Επίσης, έγινε προµήθεια δικτύου Η/Υ, περιφερειακών συστηµάτων Η/Υ, τηλεφωνικού δικτύου και αναλωσίµων (µελάνια, χαρτί εκτύπωσης, CDs, DVDs κ.ά.), αναβάθµιση και συντήρηση Η/Υ και σύνδεση Εργαστηρίου και Κήπου µε το διαδίκτυο Συµβουλευτικές υπηρεσίες για θέµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε βοτανικούς κήπους Ο ΒΒΚΚ στηρίζει τις εκπαιδευτικές δράσεις του ΒΚ του Αιγαίου καθώς και το έργο του ικτύου µε ΚΠΕ Χίου. Επίσης, στηρίζει επιστηµονικά προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που αναλαµβάνονται από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο Κοινοτικών Προγραµµάτων σε συνεργασία µε Ελληνικά Πανεπιστήµια Το µεταπτυχιακό πρόγραµµα του Βιολογικού Τµήµατος του ΑΠΘ. Τέλος, το Βιολογικό Τµήµα του ΑΠΘ οργάνωσε, σε συνεργασία µε το ΒΒΚΚ και το Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκοµικών Φυτών του ΕΘΙΑΓΕ, Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο: «ιατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Εκµετάλλευση Αυτοφυών Φυτών». Στο πρόγραµµα, το οποίο λειτουργεί µε επιτυχία τα τρία τελευταία ακαδηµαϊκά έτη, έχει ενσωµατωθεί Know How που αποκτήθηκε από τα δέκα χρόνια λειτουργίας του ΒΒΚΚ, διδάσκουν σε αυτό στελέχη του και πολλά εργαστήρια πραγµατοποιούνται στους χώρους του. 3. Συµπεράσµατα και προοπτικές Στην πρώτη δεκαετία της ζωής του ο ΒΒΚΚ απέδωσε πλούσιους καρπούς από την εκπαιδευτική διάσταση λειτουργίας του. Απόκτησε την εµπιστοσύνη εκπαιδευτικών φορέων όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης και τον εµπιστεύτηκαν ακόµη και σηµαντικά πρόσωπα από το εξωτερικό. Βοήθησε σηµαντικά µαθητές, σπουδαστές και φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικές µε τα ελληνικά αυτοφυή φυτικά είδη που δύσκολα µπορούν να αποκτηθούν αλλού στη χώρα µας. Το εκπαιδευτικό έργο του αποκτά µεγαλύτερη αξία αν αναλογιστούµε ότι το προσωπικό που το έφερε σε πέρας εργάζονταν µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου, υπήρξαν αρκετά κενά χρονικά διαστήµατα στη χρηµατοδότηση του συνολικού έργου, συνέβησαν πολλές αλλαγές στα τεχνικά δελτία, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει η προβλεπόµενη από τον αρχικό σχεδιασµό συνέχεια και διάρκεια στα εκπαιδευτικά προγράµµατα. Τα προβλήµατα αυτά, ευτυχώς, σε µεγάλο βαθµό καλύφτηκαν από εθελοντές,

8 κυρίως από τους Φίλους της Βαλκανικής Χλωρίδας. Πρέπει να επισηµανθεί, επίσης, ότι ο ΒΚΚΚ όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούσε να λειτουργεί 365 ηµέρες το χρόνο, στόχο που σε µεγάλο βαθµό τον πέτυχε. Τα πεπραγµένα στον τοµέα της εκπαίδευσης αποτελούν πολύτιµη παρακαταθήκη, τόσο για τη συνέχεια λειτουργίας του ΒΒΚΚ, όσο και την ανάπτυξη και άρτια λειτουργία των νέων ΒΚ που δηµιουργήθηκαν ή δηµιουργούνται στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια (ΒΚ του Αιγαίου, ΒΚ Πανεπιστηµίου Κρήτης, ΒΚ Βυτίνας, κ.λπ.). Το σηµαντικό εκπαιδευτικό έργο του ΒΒΚΚ θα συνεχιστεί και θα πολλαπλασιαστεί: αν θεσµοθετηθεί, επιτέλους, και αυτονοµηθεί στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του ΕΘΙΑΓΕ, ή αν υπαχθεί στην υπό σύσταση Τράπεζα Γενετικού Υλικού, σε κάθε περίπτωση αν αποκτήσει σταθερό προσωπικό που να ασχολείται µε την εκπαίδευση στον Κήπο, και αν δηµιουργηθεί Εθνικό ίκτυο Βοτανικών Κήπων, το οποίο αφενός θα κληθεί να υλοποιήσει την ex situ διατήρηση της ελληνικής χλωρίδας και αφετέρου, αν υποστηριχθεί θεσµικά και υλικά, να το πράξει. Τέλος, η προσφορά του ΒΒΚΚ σε θέµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θα αυξηθεί µε την ολοκλήρωση του Κήπου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης που ολοκληρώνεται στη Θέρµη Θεσσαλονίκης και στον οποίο θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση οι µαθητές και οι κάτοικοι των Νοµών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Βιβλιογραφία 1. BGCS, WWF & IUCN 1989 The Botanic Gardens Conservation Strategy Gland, Switzerland and Richmond, UK: IUCN. 2. Βέργου A., Κρίγκας Ν., Οικονόµου Α., και Μαλούπα Ε Γνωρίζοντας «το µονοπάτι της βιοποικιλότητας» στο Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων: Σχεδιασµός δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για µαθητές ηµοτικού Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ιωάννινα, Μάιος Eagles, P.F.J. & Demare, R Factors influencing children s environmental attitudes Journal of Environmental Education, 30(4). 4. Leadlay, E. & Greene J The Darwin Technical Manual for Botanic Gardens Surrey, UK: Botanic Gardens Conservation International. 5. Lindemann-Matthies, P The influence of an Educational Program on Children s Perception of Biodiversity The Journal of Environmental Education 33(2), p Οικονόµου Α., Κρίγκας Ν., Μαλούπα Ε., και Κοκκίνη Σ Ο Κήπος των Αισθήσεων Πρακτικά 2 ου Συµποσίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Πειραιά, Απρίλιος Οικονόµου Α., Μαλούπα Ε., Φωτάκης., Αδαµίδης Β Ανάπτυξη Οικοτουριστικών ραστηριοτήτων στο Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων και τις Γειτονικές Περιοχές Πρακτικά 3 ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Μαρτίου The Botanic Gardens Conservation International, Environmental education in botanic gardens, In: ( ) 9. The Botanic Gardens Conservation International, In: ( ) 10. The New York Botanical Garden, In: ( ) 11. The Royal Botanical Kew Gardens, In: ( ) 12. Willison J. & Green J Environmental Education in Botanic Gardens Guidelines for developing individual strategies Surrey, UK: BGCI.

Οικονόμου Ανδρέας Μαθηματικός-Ψυχολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ Ιδρυτικό Μέλος Φίλων Βαλκανικής Χλωρίδας

Οικονόμου Ανδρέας Μαθηματικός-Ψυχολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ Ιδρυτικό Μέλος Φίλων Βαλκανικής Χλωρίδας Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στους Βοτανικούς Κήπους: Μεταφέροντας τη διεθνή εμπειρία στο Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων κι από κει στο Βοτανικό Κήπο Αιγαίου. Οικονόμου Ανδρέας Μαθηματικός-Ψυχολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος. Κρουσσίων. Δρ. Ελένη Μαλούπα Τακτική Ερευνήτρια ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε

Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος. Κρουσσίων. Δρ. Ελένη Μαλούπα Τακτική Ερευνήτρια ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος. Κρουσσίων Δρ. Ελένη Μαλούπα Τακτική Ερευνήτρια ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε Fritilaria pontica Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα Γονέων µε παιδιά στην εφηβεία στο ήµο Ελευθερίου-Κορδελιού.

Οµάδα Γονέων µε παιδιά στην εφηβεία στο ήµο Ελευθερίου-Κορδελιού. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ.. Αποδέκτες ~ 400 γονείίς = 800 παιιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε θέµατα «Επικοινωνία στην οικογένεια» ή «Γονέας και Έφηβος»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~500 γονείίςς = 1000 παιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε παιδιά προσχολικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ»

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~300 γονείίςς = 600 παιιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 7-10 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις).

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων

Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων Ευρώπη-Σοφία Δαλαμπίρα 1, Ελένη Μαλούπα 2, Ανδρέας Οικονόμου 3 1. Γεωπόνος MSc, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 670 γονείς ~ 1300 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 670 γονείς ~ 1300 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 670 γονείς ~ 1300 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8-10 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις)

Διαβάστε περισσότερα

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 Διάρκεια: 01/01/10-30/06/13 Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Frederick

Διαβάστε περισσότερα

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις Integraste αποβλή- «Ανάπτυξη Ολοκληρωµένης Πολιτικής για τη ιαχείριση Αγροτοβιοµηχανικών των µε στόχο την µεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» N e w s l e t t e r Newsletter ΙI Ιούνιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

mail: syllogosepistrofi@yahoo.gr site: www.alkoologia.gr Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

mail: syllogosepistrofi@yahoo.gr site: www.alkoologia.gr Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ mail: syllogosepistrofi@yahoo.gr site: www.alkoologia.gr Σύλλογος ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Μή κερδοσκοπικός Σύλλογος Στο Ηράκλειο, από το 1999 Μέλη: εθελοντές, κυρίως επαγγελµατίες υγείας, αλλά και από κάθε τάξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 6142 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ελένη Μαραγκάκη σε συνεργασία με Νίκο Βασιλάκη, Ελίζα Ιατράκη, Ιωάννη Κομονταχάκη, Ειρήνη Μαστοράκη Α/Α ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο JUNIPERCY LIFE10 NAT/CY/000717 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο 3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2014 2 JUNIPERCY ΤΟ ΕΡΓΟ JUNIPERCY Το έργο «Βελτίωση της κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αργοστόλι, 15.07.2015 Αρ. Πρωτ.: 546. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αργοστόλι, 15.07.2015 Αρ. Πρωτ.: 546. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr. Ιστοσελίδα: www.foreasainou.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αργοστόλι, 15.07.2015

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την Ευρωπα κή Επιτροπή (50%) Παραδείγµατα και Καλέ Πρακτικέ

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

LIFE+ Βιοποικιλότητα. Τεύχος Νο 5 # Μάρτιος 2013

LIFE+ Βιοποικιλότητα. Τεύχος Νο 5 # Μάρτιος 2013 LIFE+ Βιοποικιλότητα Τεύχος Νο 5 # Μάρτιος 2013 2 3 4 Οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών και εκπαιδευτικών της Κρήτης, συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιανουάριος-Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η ιστορία του Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως µέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από

Διαβάστε περισσότερα

Eίναι μη κερδοσκοπική μη Κυβερνητική Ένωση εκπαιδευτικών που ασχολούνται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Eίναι μη κερδοσκοπική μη Κυβερνητική Ένωση εκπαιδευτικών που ασχολούνται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. (ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1992) www.peekpe.gr H Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση(ΠΕΕΚΠΕ) ιδρύθηκετο1992μεέδρατηναθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 6ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Ελληνική πιλοτική δράση στο πλαίσιο του έργου EU.WATER: Εφαρμογή ενός Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργικό ή µόνο ασφαλές διαδίκτυο;

ηµιουργικό ή µόνο ασφαλές διαδίκτυο; 2η Εκδήλωση «Το ταξίδι του Αριάδνη συνεχίζεται.» Παρασκευή 18 Σεπτεµβρίου 2015 ηµιουργικό ή µόνο ασφαλές διαδίκτυο; Αλέξανδρος Καπανιάρης Πληροφορικός, Πιστοποιηµένος εκπαιδευτής του προγράµµατος ΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

του ΚΕΘΕΑ εγγράφονται σε δηµόσια σχολεία ως κατ οίκον διδαχθέντες, για να συµµετάσχουν στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις. Ακόµη, όλες σχεδόν

του ΚΕΘΕΑ εγγράφονται σε δηµόσια σχολεία ως κατ οίκον διδαχθέντες, για να συµµετάσχουν στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις. Ακόµη, όλες σχεδόν Εκδοτικό σηµείωµα Στη φιλοσοφία και πρακτική του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων η εκπαίδευση αποτελεί κεντρικό άξονα της θεραπευτικής του προσέγγισης και της λειτουργίας του. Το προσερχόµενο στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 3/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τηλ. : 23210-83634 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών. Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον»

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών. Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον» Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον» Ίδρυση Δικτύου «Τουρισμός και περιβάλλον» Με την απόφαση 3927/17/17-4-2006

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας

Γνωριμία με τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας Γνωριμία με τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας Σύντομο Ιστορικό Ο Τομέας Οικονομικών της Υγείας ιδρύθηκε ως Έδρα Ιατρικής Οικονομίας το 1981 με το υπ αριθμόν Π.Δ. 1233/1981 και άρχισε να λειτουργεί το 1984,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

Α Προγραμματισμός. Ειδικότερα:

Α Προγραμματισμός. Ειδικότερα: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013.

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραµµα Ανάπτυξης Δοµών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιότητα & Πληροφόρηση

Δημοσιότητα & Πληροφόρηση Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Δημοσιότητα & Πληροφόρηση Δήμητρα Κουμπάρου, Δρ. Περιβαλλοντολόγος, στέλεχος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Δράσεων 2013

Απολογισμός Δράσεων 2013 Απολογισμός Δράσεων 2013 Ο Απολογισμός Δράσεων 2013 έχει σκοπό να προσφέρει μια εικόνα για το βασικό έργο του Ιδρύματος τη χρονιά που πέρασε μέσα από την παρουσίαση επιλεγμένων προγραμμάτων. Δράσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κοΐδου Παρασκευή του Ευαγγέλου Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, M. Ed. HOU

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κοΐδου Παρασκευή του Ευαγγέλου Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, M. Ed. HOU ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοΐδου Παρασκευή του Ευαγγέλου Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, M. Ed. HOU ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Κοΐδου Παρασκευή του Ευαγγέλου Ειδικότητα: Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας Ιδιότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 270 γονείς ~ 530 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 270 γονείς ~ 530 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 270 γονείς ~ 530 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8-10 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις)

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για την Αειφορία. Έτος: 2008 2009

Προγράμματα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για την Αειφορία. Έτος: 2008 2009 Προγράμματα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για την Αειφορία 1. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Έτος: 2008 2009 Το πρόγραμμα είναι τριήμερο και απευθύνεται σε μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραµµα ιαγωνισµός Κωδικός Πρόσκλησης : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτοµικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας για μια Βιώσιμη Πόλη

Εκπαιδεύοντας για μια Βιώσιμη Πόλη www.kpe-thess.gr www.facebook.com/kpethess Εκπαιδεύοντας για μια Βιώσιμη Πόλη ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου Χ. Αθανασίου - Ε. Παπαδημητρίου - Ν. Ριφάκη - Γ. Σλαυκίδης Π. Τσολακίδου - Γ. Υφαντής

Διαβάστε περισσότερα

MIO-ECSDE, MEdIES Ποιοι είμαστε, Δράσεις & Πρωτοβουλίες

MIO-ECSDE, MEdIES Ποιοι είμαστε, Δράσεις & Πρωτοβουλίες ΚΠΕ Ελευσίνας Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας Δυτικής Αττικής Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης (ΜΙΟ-ECSDE) Διεθνές Δίκτυο Εκπαιδευτικών «MEdIES» Δήμος Ελευσίνας MIO-ECSDE, MEdIES

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα την ευτέρα 18 Απριλίου 2005.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα την ευτέρα 18 Απριλίου 2005. ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αιγαίου Πελάγους 1-3, 4 ος όροφος 153 41 Αγία Παρασκευή Τηλ: 210 6015985, Fax: 210 6015985 e-mail: press@pi-schools.gr ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγία Παρασκευή 3 Ιουνίου 2005 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ Mεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στις Γυναικείες Σπουδές/Σπουδές του Φύλου (Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Κοινωνιολογίας Τµήµα Θεολογίας Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Άγιος Στέφανος, 2/6/2014 Αρ. Πρωτ.: 25462/31-7-2014 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ»

«ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 3ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Κ.Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Κ.Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 1400 γονείς

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 1400 γονείς ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 1400 γονείς ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα Γονέων µε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 10-12 Απριλίου 2009, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΑΙΘΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ. Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ. Μια γιορτή αφιερωμένη στη Φ Υ Σ Ι Κ Η Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 10-12 Απριλίου 2009, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΑΙΘΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ. Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ. Μια γιορτή αφιερωμένη στη Φ Υ Σ Ι Κ Η Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ» 10-12 Απριλίου 2009, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΑΙΘΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ. Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ Μια γιορτή αφιερωμένη στη Φ Υ Σ Ι Κ Η Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α και τις Π Ο Ι Κ Ι Λ Ι Ε Σ Α Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ «Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ «Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ «Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ» Ειρήνη Ντόνα 1, ηµήτρης Τσακστάρας 2 1 Υπεύθυνη ΚΠΕ Γρεβενών, 2 Αν. Υπευθύνου ΚΠΕ Γρεβενών Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Επιμορφωτικά Σεμινάρια που διοργανώνονται από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης για συγκεκριμένες ειδικότητες εκπαιδευτικών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Επιμορφωτικά Σεμινάρια που διοργανώνονται από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης για συγκεκριμένες ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Επιμορφωτικά Σεμινάρια που διοργανώνονται από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης για συγκεκριμένες ειδικότητες εκπαιδευτικών α. Σεμινάριο Μουσικής: Η σχολική μπάντα. Αξιολόγηση. Λεμεσός Λανίτειο

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ», ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 2.6 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, ΕΣΠΑ

Πρόγραμμα «Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ», ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 2.6 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, ΕΣΠΑ A/A Πρόγραμμα Κωδικός Επιστημονικά Υπεύθυνος/Συνεργάτης 1. Η ιδέα της Ευρώπης: Θεσμοί, Δεν έχει Γιώργος Κόκκινος, κεκτημένα/ελλείμματα, ξεκινήσει Παναγιώτης προοπτικές. Οργάνωση και ακόμα Κιμουρτζής, Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Αλεξανδρούπολη 08/04/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Το «Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών» του Τ.Ε.Ε.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα

Fax: 210 3225240 e-mail: spe@ellinikietairia.gr / website:www.ellinikietairia.gr

Fax: 210 3225240 e-mail: spe@ellinikietairia.gr / website:www.ellinikietairia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισµού Συµβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών -Τµήµα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία -Τµήµα Χηµείας Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης με Παράδειγμα το Ελαιόλαδο

Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης με Παράδειγμα το Ελαιόλαδο Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης με Παράδειγμα το Ελαιόλαδο Δρώμενα από τη συμμετοχή στην Μεσογειακή Έκθεση Ελιάς και Ελαιολάδου «Ελαιοτεχνία» 16-18 Απριλίου 2010. Πρακτικά της συνάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Βόλος, Απρίλιος 2009 Y σ xy σ yy σ yy σ xy X Τι είναι ο Μηχανολόγος Μηχανικός; Οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001 EΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΝΗΣ (Για τη διατήρηση της άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων της Ευρώπης) Υπεύθυνη Σύνταξης: Δρ Εύα Παπαστεργιάδου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Προσωπικά στοιχεία: 1. Όνομα: Χρήστος 2. Επώνυμο: Δημητρίου 3. Ημερομηνία Γέννησης: 9/7/1960 4. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2. (Σεπτέμβριος 2014)

PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2. (Σεπτέμβριος 2014) PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2 (Σεπτέμβριος 2014) Δράσεις του Προγράμματος PROFORBIOMED Το Πρόγραμμα PROFORBIOMED Το έργο PROFORBIOMED επιχειρεί

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Αθήνα, 1/9/2013 Πληροφορίες : Δ.Σ. Διεύθυνση : Ξενοφώντος 15Α T.K. : 105 57 Αθήνα Τηλέφωνο/Φάξ : 210.3229120 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : pess@pess.gr Δικτυακός τόπος : http://www.pess.gr Π Ε. Τ Π Ε Λ Ο Π

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 6ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ AΡΙΣΣΤΤΟΤΤΕΕΛΕΕΙ ΙΟ ΠΑΝΕΕΠΙ ΙΣΣΤΤΗΜΙ ΙΟ ΘΕΕΣΣΣΣΑΛΟΝΙ ΙΚΗΣΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Διευθυντής Εργαστηρίου : Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάζοντας Χημεία στο Α.Π.Θ. Ευαγγελία Α. Βαρέλλα

Σπουδάζοντας Χημεία στο Α.Π.Θ. Ευαγγελία Α. Βαρέλλα Σπουδάζοντας Χημεία στο Α.Π.Θ. Ευαγγελία Α. Βαρέλλα Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Τμήματα Χημείας διαθέτουν τα πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), Πατρών, Ιωαννίνων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Στόχοι του Έργου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Στόχοι του Έργου Έργο R e.herb Recording, documentation, promotion and distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Στόχοι του Έργου Η καταγραφή και ανάδειξη των αρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

http://www.teipir.gr ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 9 Τμήματα Προπτυχιακών Σπουδών 13 Εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών,

http://www.teipir.gr ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 9 Τμήματα Προπτυχιακών Σπουδών 13 Εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 9 Τμήματα Προπτυχιακών Σπουδών 13 Εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 12.518 ενεργοί φοιτητές και 28.451 εγγεγραμμένοι φοιτητές 335 άτομα μόνιμο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα επιμορφωτή: Χρηστίδου Χριστίνα Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ.Δ.Ε.Δ.Θ.

Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα επιμορφωτή: Χρηστίδου Χριστίνα Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ.Δ.Ε.Δ.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ο και 2 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α.

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Υφιστάµενη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα