ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΧΕΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΔΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΧΕΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. - 1-1.1-1-1.2-2-1.3-3-1.4-4-1.5-4-1.6-5 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΔΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ. - 6-2.1-6-2. - 11-3."

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΧΕΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τίτλος έργου ή δραστηριότητας Είδος και μέγεθος του έργου Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου Κατάταξη του έργου Φορέας του έργου Περιβαλλοντικός μελετητής για την τροποποίηση του έργου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΔΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Συνοπτική τεχνική περιγραφή του αδειοδοτημένου έργου Εξέλιξη αδειοδοτημένου έργου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Αναλυτική περιγραφή της τροποποίησης του έργου Τεχνική σύγκριση περιβαλλοντικά εγκεκριμένου και προτεινόμενου έργου Αναλυτική περιγραφή κύριων βοηθητικών και επιμέρους υποστηρικτικών/συνοδών εγκαταστάσεων και έργων Παρουσίαση των εναλλακτικών λύσεων που εξετάστηκαν για το προτεινόμενο έργο Κατασκευή προτεινόμενων έργων Εκτιμώμενο ισοζύγιο χωματισμών Προτεινόμενο πρόγραμμα παρακολούθησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ Μεταβολές θεσμικού πλαισίου που διέπει τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης στην περιοχή του έργου και σχετική συμβατότητα του έργου με αυτές Τυχόν τροποποιήσεις που έχουν επέλθει μετά την αρχική περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ή έκδοση νέων διατάξεων που αφορούν σε θεσμοθετημένα όρια εκπομπών ρύπων στο σύνολο των περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων που σχετίζονται με την κατασκευή ή/και λειτουργία του έργου Τυχόν τροποποιήσεις σε θεσμοθετημένες κανονιστικές διατάξεις ή έκδοση νέων που σχετίζονται με την κατασκευή ή την λειτουργία του έργου Τεκμηρίωση της συμβατότητας της αιτούμενης τροποποίησης του έργου και του τρόπου λειτουργίας του με τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στις θεσμοθετημένες δεσμεύσεις KΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κλίμα - Βιοκλίμα Γεωμορφολογία Γενικές Γεωλογικές συνθήκες Υδατικοί πόροι Οικοσυστήματα - Βλάστηση - Χλωρίδα Πανίδα Προστατευόμενες - Οικολογικά ευαίσθητες περιοχές Τοπίο και αισθητικό περιβάλλον Δημογραφικά στοιχεία - Κοινωνικά χαρακτηριστικά Κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον Στοιχεία παραγωγής Υφιστάμενες χρήσεις Πολεοδομικές - Χωροταξικές ρυθμίσεις Τεχνικές Υποδομές Αρχαιολογικοί χώροι - Μνημεία Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον Ακουστικό Περιβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Πρόγραμμα Παρακολούθησης ENVECO A.E.

2 6.2 Πορίσματα του αρχικώς επιβληθέντος προγράμματος παρακολούθησης με ειδικότερη έμφαση σε στοιχεία του που απαιτούν τροποποίηση ή/και επανασχεδιασμό Πορίσματα τακτικών και έκτακτων περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων που διεξήχθησαν στο έργο ή τη δραστηριότητα κατά την διάρκεια ισχύος της προς τροποποίηση ΑΕΠΟ KΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Γεωμορφολογία - Έδαφος - Τοπίο Υδατικοί πόροι Οικοσυστήματα - Χλωρίδα - Πανίδα Χρήσεις Γης - Οικιστικό - Κοινωνικοοικονομικό Περιβάλλον - Υποδομές Αρχαιολογικοί χώροι και Πολιτιστική Κληρονομιά Ατμοσφαιρικό περιβάλλον Ακουστικό περιβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Γεωμορφολογία - Έδαφος - Τοπίο Υδατικοί πόροι Οικοσυστήματα - Χλωρίδα - Πανίδα Χρήσεις Γης - Οικιστικό - Κοινωνικοοικονομικό Περιβάλλον - Υποδομές Αρχαιολογικοί χώροι και πολιτιστική κληρονομιά Ατμοσφαιρικό περιβάλλον Ακουστικό περιβάλλον Πρόγραμμα παρακολούθησης σχετικό με την αιτούμενη τροποποίηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΠΟ Συμπεράσματα από την εκτίμηση της διαφοροποίησης των επιπτώσεων μεταξύ της περιβαλλοντικά εγκεκριμένης και της προτεινόμενης χάραξης Προτεινόμενο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων αποφυγής και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της αιτούμενης τροποποίησης Προτάσεις τροποποίησης των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων του οδικού άξονα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Παράρτημα Ι: Έγγραφα Παράρτημα ΙΙ: Φωτογραφική Τεκμηρίωση Παράρτημα ΙΙΙ: Χάρτες και Σχέδια Παράρτημα IV: Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης ENVECO A.E.

3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΡΤΩΝ α/α Τίτλος Χάρτη/ Σχεδίου Κλίμακα Περιβαλλοντικοί χάρτες 1. Χάρτης Προσανατολισμού 1: Χάρτης Προστατευόμενων - Οικολογικά Ευαίσθητων Περιοχών 1: Χάρτης Τύπων Οικοτόπων - Χρήσεων Γης 1: Οριζοντιογραφία Προτεινόμενης και Περιβαλλοντικά Εγκεκριμένης Χάραξης 1:2.500 Τεχνικά Σχέδια Εγκεκριμένη χάραξη 5. Οριζοντιογραφία Χ.Θ Σημείωση: το εν λόγω σχέδιο ισχύει μέχρι τη Χ.Θ , ακολούθως ισχύει το επόμενο 1:500 σχέδιο 6. Σήραγγα Τ2, Οριζοντιογραφία, Μέρος 1/4 1: Μηκοτομή Η Αριστερός Κλάδος Σημείωση: το εν λόγω σχέδιο ισχύει από τη Χ.Θ έως τη Χ.Θ : 1.000/ 1: Μηκοτομή Η , ,21 Δεξιός Κλάδος Σημείωση: το εν λόγω σχέδιο ισχύει από τη Χ.Θ έως τη Χ.Θ : 1.000/ 1: 200 Προτεινόμενη χάραξη Κατολίσθηση Ορύγματος Η403, Οριστική Γεωτεχνική Μελέτη Σταθεροποίησης και Αποκατάστασης Κατολίσθησης 9. Οριζοντιογραφία 1: Διατομές : Διατομές : Διατομές : Ανάπτυγμα όψης 1: Μηκοτομές Πλευρικών Ορίων 1: 200 ENVECO A.E.

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τίτλος έργου ή δραστηριότητας Ο παρόν «Φάκελος Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων» αφορά τις εργασίες σταθεροποίησης και αποκατάστασης της κατολίσθησης του ορύγματος Η403 του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στο τμήμα ΑΚ Τεμπών - ΑΚ Ραψάνης. Οι εν λόγω εργασίες αφορούν το νότιο πρανές του αυτοκινητόδρομου μεταξύ των Χ.Θ Χ.Θ Ο αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ στο τμήμα ΑΚ Τεμπών - ΑΚ Ραψάνης έχει συνολικό μήκος 11,6km περίπου (Χ.Θ Χ.Θ ). Όσον αφορά το περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο έργο του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στο τμήμα ΑΚ Τεμπών - ΑΚ Ραψάνης επισημαίνονται τα εξής: Για το έργο έχουν εκδοθεί Περιβαλλοντικοί Όροι σύμφωνα με την από 05/08/2002 Α.π ΚΥΑ «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου Κατασκευή και λειτουργία του αυτοκινητόδρομου Λάρισας Θεσσαλονίκης: Τμήμα Α.Κ. Τεμπών - Α.Κ. Ραψάνης». Σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς Όρους, το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία του Αυτοκινητόδρομου Λάρισα - Θεσσαλονίκη, τμήμα: Α.Κ. Τεμπών - Α.Κ. Ραψάνης μήκους 11,6 km περίπου. Η αρχή της χάραξης (Χ.Θ ) είναι η Χ.Θ του προηγούμενου τμήματος (2 ο Υποτμήμα «Πέρας κόμβου Συκουρίου Πέρας κόμβου Τεμπών») και τέλος η Χ.Θ που είναι η αφετηρία του επόμενου υποτμήματος (Β έξοδος Τεμπών - Πυργετός). Η χάραξη αρχικά καθορίστηκε να γίνει σύμφωνα με την προτεινόμενη λύση Ζ2, όπως περιγράφεται στην εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου. Με την από 20/08/2003 Α.π ΚΥΑ «Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το οδικό έργο Αυτοκινητόδρομος Λάρισα - Θεσσαλονίκη, τμήμα Α.Κ. Τεμπών - Α.Κ. Ραψάνης» ορίζεται ότι η χάραξη θα γίνει σύμφωνα με την προτεινόμενη λύση Ζ(Ζ1), η οποία μετά τη Χ.Θ (έξοδος της σήραγγας Σ1 μήκους 1915 m περίπου) ταυτίζεται με τη λύση Ζ2, όπως περιγράφεται στην εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. του έργου. Με την από 23/02/2005 Α.π ΚΥΑ «Ανανέωση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του τμήματος Μαλιακός Κλειδί του Αυτοκινητόδρομου Πάτρας Αθήνας Θεσσαλονίκης Ευζώνων (ΠΑΘΕ)» εκδόθηκε η απόφαση της παράτασης ισχύος, έως την 31/12/2015 της από 05/08/2002 Α.π ΚΥΑ με θέμα την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του τμήματος Α.Κ. Τεμπών Α.Κ. Ραψάνης του αυτοκινητόδρομου Λάρισας Θεσσαλονίκης, όπως τροποποιήθηκε με την με Α.Π / ΚΥΑ. Με την από 28/11/2006 Α.π / απόφαση ΕΥΠΕ «Τροποποίηση σχεδιασμού στη Βόρεια Έξοδο Τεμπών του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ» εγκρίθηκαν μικροτροποποιήσεις στο σχεδιασμό στη βόρεια έξοδο Τεμπών, με στόχο τη διατήρηση μεγαλύτερου αριθμού πλατάνων. Με την από 01/08/2011 Α.Π. οικ ΚΥΑ «Τροποποίηση της ΚΥΑ με α.π. οικ.85884/ με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του τμήματος ΑΚ Τεμπών - ΑΚ Ραψάνης του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ με ENVECO A.E

5 α.π / » εγκρίθηκαν οι εξής τροποποιήσεις στην περιβαλλοντικά εγκεκριμένη χάραξη: o το σύνθετο τεχνικό έργο διέλευσης του αυτοκινητοδρόμου υπεράνω του αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης, της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων και της υφιστάμενης εθνικής οδού, που παραλλάσσεται, μεταξύ των ΧΘ και 1+320, o οι εγκαταστάσεις εξαερισμού έκτακτης ανάγκης στη μεγαλύτερη εκ των δύο σηράγγων, οι οποίες αποτελούνται από δύο φρέατα με τις οδούς πρόσβασης σε αυτά, καθώς και μια σήραγγα εξαερισμού που κατασκευάζεται από μέσα προς τα έξω χωρίς εξωτερική οδοποιία πρόσβασης, o τα κτίρια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και δραστηριοτήτων λειτουργίας των δύο σηράγγων, οι χώροι προσωρινής στάθμευσης οι μικροτροποποιήσεις λόγω ωρίμανσης του σχεδιασμού (οριζοντιογραφικές, μηκοτομικές διατομή σηράγγων κλπ.) και η προσαρμογή της υφιστάμενης εθνικής οδού περί τη ΧΘ Τέλος, με την από Α.Π /απόφαση ΕΥΠΕ «Ειδική Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής εργοταξιακών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για την κατασκευή του τμήματος ΑΚ Τεμπών - ΑΚ Ραψάνης του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ» αδειοδοτήθηκαν περιβαλλοντικά οι συνοδές εγκαταστάσεις για την κατασκευή του τμήματος ΑΚ Τεμπών - ΑΚ Ραψάνης του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ. 1.2 Είδος και μέγεθος του έργου Το περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία αυτοκινητόδρομου στο τμήμα ΑΚ Τεμπών - ΑΚ Ραψάνης, μήκους 11,6km περίπου (Χ.Θ Χ.Θ ). Το υπό μελέτη τμήμα του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ προβλέπεται με την ολοκλήρωση του να αντικαταστήσει το αντίστοιχο τμήμα της Εθνικής Οδού Νο 1 στην περιοχή των Τεμπών. Η σύνδεση του αυτοκινητόδρομου με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο θα πραγματοποιείται με τους κόμβους Τεμπών και Ραψάνης που βρίσκονται στην είσοδο και την έξοδο της κοιλάδας των Τεμπών. Οι προτεινόμενες εργασίες σταθεροποίησης και αποκατάστασης της κατολίσθησης του ορύγματος Η403 αφορούν το νότιο πρανές του αυτοκινητόδρομου σε μήκος περί τα 250m (Χ.Θ Χ.Θ ), ενώ το συνολικό εμβαδόν της έκτασης όπου προτείνονται έργα ανέρχεται σε 24,4 στρέμματα περίπου. Συνοπτικά, τα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνουν τα εξής: Εκσκαφές αποφόρτισης και κατασκευή πλατύσματος σε απόσταση 59,0m από τον άξονα της οδού, στο υψόμετρο +42,0, ενώ στη συνέχεια διαμορφώνεται πρανές με κλίση υ:β=1:2 έως το υψόμετρο +74,2. Στη θέση αυτή δημιουργείται βαθμίδα πλάτους 5,0m. Η βαθμίδα αυτή εκτείνεται σε όλο το μήκος του νέου πρανούς και συνδέεται με την υφιστάμενη αγροτική οδό. Για την αποκατάσταση της κατολίσθησης σχεδιάσθηκε αντίβαρο στον πόδα του ορύγματος, μεγίστου ύψους 5.0m. Η αποφόρτιση της ολισθαίνουσας μάζας περιλαμβάνει την εκσκαφή του ENVECO A.E

6 ορύγματος και του φυσικού πρανούς αρχικά οριζόντια σε μέγιστη απόσταση 62,0m από τον άξονα της οδού, και στη συνέχεια με κλίση υ:β=1:2. Τοποθετείται μία σειρά πασσάλων σε απόσταση 59,0m στο πλάτωμα που δημιουργείται κατά τις εκσκαφές της αποφόρτισης. Οι πάσσαλοι συνδέονται με ενιαίο κεφαλόδεσμο, ο οποίος τοποθετείται σε ενιαίο υψόμετρο +43,0. Για την εξυπηρέτηση των παρακείμενων ιδιοκτησιών προβλέπεται η μετακίνηση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου. Το νέο όρυγμα σχεδιάσθηκε με κλίση πρανών υ:β=1:1, υποστηριζόμενο από παθητικές αγκυρώσεις και θα πρέπει να επενδυθεί με συρματόπλεγμα ενίσχυσης, τοποθετούμενο κάτω από τις κεφαλές των αγκυρίων. Ο σχεδιασμός του κατάντη πασσαλοδιαφράγματος πραγματοποιήθηκε για αντιστηριζόμενο ύψος 2,5m με στάθμη κεφαλόδεσμου σε υψόμετρο +43,0. Ο σχεδιασμός του ανάντη πασσαλότοιχου πραγματοποιήθηκε για μέγιστο αντιστηριζόμενο ύψος 7,5m, Ο κεφαλόδεσμος τοποθετήθηκε σε διαφορετικά υψόμετρα μεταξύ +77,45 και +80,60, προκειμένου να υλοποιηθεί η μετακίνηση της αγροτικής οδού στα ανάντη πριν τις εκσκαφές αποφόρτισης. 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου Θέση - Διοικητική υπαγωγή έργου Η περιβαλλοντικά εγκεκριμένη χάραξη στο τμήμα ΑΚ Τεμπών - ΑΚ Ραψάνης διέρχεται από τους Δήμους Τεμπών και Αγιάς και πιο συγκεκριμένα από τις Δημοτικές Ενότητες Μακρυχωρίου, Αμπελακίων και Ευρυμενών. Η ευρύτερη περιοχή του έργου υπάγεται διοικητικά στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Η υπό μελέτη τροποποίηση στην περιβαλλοντικά εγκεκριμένη χάραξη χωροθετείται στην Δημοτική Ενότητα Αμπελακίων του Δήμου Τεμπών. Η περιοχή της υπό μελέτη τροποποίησης εντοπίζεται βόρεια του οικισμού Αμπελάκια, σε απόσταση περί τα 1.300m. Δυτικά της περιοχής της υπό μελέτη τροποποίησης διέρχεται το ρέμα Μέγα Λάκκος, σε απόσταση περί τα 140m Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου ή δραστηριότητας Οι συντεταγμένες της περιοχής της προτεινόμενης τροποποίησης δίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί Συντεταγμένες περιοχής αιτούμενης τροποποίησης (ΕΓΣΑ 87 ) Χ Υ ΒΑ κορυφή , ,90 ΒΔ κορυφή , ,36 ENVECO A.E

7 Συντεταγμένες περιοχής αιτούμενης τροποποίησης (ΕΓΣΑ 87 ) Χ Υ ΝΑ κορυφή , ,51 ΝΔ κορυφή , , Κατάταξη του έργου Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β 2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες συμφώνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/ (ΦΕΚ Α 209/2011)», όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ /2012 (ΦΕΚ 1565 Β 2012) «Τροποποίηση της 1958/ απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/ (Α 209) (Β 21)» το υπό μελέτη έργο κατατάσσεται στην 1 η Ομάδα «Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών» και ειδικότερα στην κατηγορία ΑΙ, α/α 1: «Αυτοκινητόδρομος». Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατάταξη του υπό μελέτη έργου κατά την ελληνική στατιστική κατάταξη οικονομικών δραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟΔ 08). Πίνακας Κατάταξη του έργου κατά την ελληνική κατάταξη οικονομικών δραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟΔ 08) Έργο/ δραστηριότητα Κωδικός ΣΤΑΚΟΔ 08 ΣΤ Κατασκευές 42 Έργα πολιτικού μηχανικού Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητόδρομων Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων Οι ως άνω αναφερόμενες οικονομικές δραστηριότητες δεν αναφέρονται στην ΚΥΑ Αριθ. οικ. 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048 Β 2012) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» όπως συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ Αριθμ. οικ /800/Φ.15 (ΦΕΚ 3251 Β 2012) «Συμπλήρωση της οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (Β 1048) κοινής υπουργικής απόφασης Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα». 1.5 Φορέας του έργου Παραχωρησιούχος του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του τμήματος Μαλιακός - Κλειδί του Αυτοκινητόδρομου Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι (ΠΑΘΕ)» είναι η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Ανώνυμη Εταιρία Παραχώρησης για τον Αυτοκινητόδρομο Τμήμα ΠΑΘΕ Μαλιακός - Κλειδί και τον διακριτικό τίτλο «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.» (βάσει της Σύμβασης Παραχώρησης Νόμος 3605/2007 ΦΕΚ 190Α/ ). ENVECO A.E

8 Κατασκευαστής του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του τμήματος Ράχες Μαλιακού - Κλειδί Ημαθίας του οδικού άξονα Πάτρας Αθηνών Θεσσαλονίκης Ευζώνων (ΠΑΘΕ)» είναι η «Κοινοπραξία Κατασκευής Μαλιακός - Κλειδί - MKC JV». Υπεύθυνος της Κοινοπραξίας Κατασκευής Μαλιακός - Κλειδί για το υπό μελέτη έργο είναι ο Γενικός Διευθυντής Έργου Thomas Schattenfroh (τηλ fax ). 1.6 Περιβαλλοντικός μελετητής για την τροποποίηση του έργου Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από την εταιρία «ΕΝVECO A.E., Προστασία και Διαχείριση Περιβάλλοντος» (έδρα: Περικλέους 1, Αθήνα, τηλ: , fax: , κάτοχο Μελετητικού Πτυχίου Κατηγορίας 27 τάξης Γ, στην οποία ανατέθηκε βάσει σχετικής Σύμβασης με την «Κοινοπραξία Κατασκευής Μαλιακός - Κλειδί - MKC JV». Η μελέτη ακολουθεί τα προβλεπόμενα από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης και υπεύθυνος της μελέτης είναι ο κ. Σπύρος Παπαγρηγορίου, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Dipl, MSc, MLitt., Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΝVECO A.E. Η Ομάδα της ENVECO A.E. που εργάσθηκε για την εκπόνηση του παρόντος Φακέλου συγκροτήθηκε από τους παρακάτω επιστήμονες: Σπύρος Παπαγρηγορίου Γιάννης Μπεκιάρης Εμμανουηλία Καλφάκη Αλεξάνδρα Καββαδία Βαγγέλης Παντελιάς, Μαρία Χαραλαμποπούλου Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Dipl., MSc., MLitt, Υπεύθυνος Μελέτης Περιβαλλοντολόγος Παν/μιου Αιγαίου, M.Δ.Ε. E.M.Π., Συντονιστής Μελέτης Μηχανικός Περιβάλλοντος Μ.Δ.Ε. Πολυτεχνείου Κρήτης Βιολόγος Παν. Βουκουρεστίου, MSc Παν. Κρήτης Μηχανικός Έργων Υποδομής ΤΕ Χημικός Παν/μιου Πατρών-Ψηφιακή Επεξεργασία Σχεδίων ENVECO A.E

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΔΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 2.1 Συνοπτική τεχνική περιγραφή του αδειοδοτημένου έργου Οριζοντιογραφική περιγραφή της εγκεκριμένης χάραξης Η αρχή της προτεινόμενης χάραξης τίθεται στη Χ.Θ Ο αυτοκινητόδρομος οδεύει παράλληλα και δυτικά της υφιστάμενης εθνικής οδού. Περί τη Χ.Θ ξεκινά κοιλαδογέφυρα με την οποία ο αυτοκινητόδρομος διέρχεται πάνω από την υφιστάμενη εθνική οδό και την ΣΓΥΤ. Το τέλος της κοιλαδογέφυρας βρίσκεται στη Χ.Θ Εν συνεχεία ο αυτοκινητόδρομος κινείται κατάντη της Εθνικής οδού (νοτίως αυτής). Ο αυτοκινητόδρομος συνεχίζει σε επιφανειακή χάραξη μέχρι τη Χ.Θ για τον δεξιό κλάδο και για τον αριστερό κλάδο, οπότε οι δύο κλάδοι εισέρχονται σε δίδυμες σήραγγες Τ1. Η σήραγγα του αριστερού κλάδου έχει μήκος 1915m, ενώ του δεξιού κλάδου 1958m. Οι δύο κλάδοι του αυτοκινητόδρομου εξέρχονται από τις δίδυμες σήραγγες Τ1 περί τη Χ.Θ του δεξιού κλάδου και του αριστερού κλάδου. Ακολούθως η χάραξη συνεχίζει επιφανειακά μέχρι τη Χ.Θ του δεξιού κλάδου και του αριστερού κλάδου, οπότε προβλέπονται δύο δίδυμες σήραγγες (Τ2) μήκους 5989m για τον δεξιό κλάδο και 5975 για τον αριστερό κλάδο. Ο αυτοκινητόδρομος εξέρχεται των σηράγγων Τ2 περί τη Χ.Θ για τον αριστερό κλάδο και για τον δεξιό κλάδο. Βορείως της εξόδου του αυτοκινητόδρομου από τις εξόδους των σηράγγων Τ2 η χάραξη είναι επιφανειακή μέχρι το τέλος του υπό εξέταση τμήματος (Χ.Θ ). Μηκοτομική περιγραφή της εγκεκριμένης χάραξης Η μέγιστη και ελάχιστη κλίση πολυγωνικής για την εγκεκριμένη χάραξη είναι 0,8% και -1,2% αντίστοιχα. Στο επιφανειακό τμήμα της χάραξης, πριν την προβλεπόμενη κοιλαδογέφυρα, ο αυτοκινητόδρομος κινείται σε ευθυγραμμία με σχετικά ήπιες κλίσεις (-0,5%). Πριν την είσοδο του αυτοκινητόδρομου στις δίδυμες σήραγγες Τ1 η κλίση του δρόμου αυξάνεται (0,8%). Στη σήραγγα Τ1 οι κλίσεις κυμαίνονται από 0,75% έως -0,75%. Στο επιφανειακό τμήμα της χάραξης βορείως της σήραγγας Τ1 και νοτίως της σήραγγας Τ2 η κλίση είναι σταθερή και ίση με -0,8%. Η κλίση αυξάνεται πριν την είσοδο στη σήραγγα Τ2 (0,5%), ενώ εντός της σήραγγας η κλίση κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 0,75% και -1,1%. Στο επιφανειακό τμήμα βορείως της σήραγγας Τ2 η κλίση του δρόμου αυξάνεται από -2,3% σε -0,6%. ENVECO A.E

10 Τυπική διατομή Η τυπική διατομή του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου αυτοκινητόδρομου στο υπό μελέτη τμήμα είναι τετράιχνη διατομή διαχωρισμένου οδοστρώματος με δύο λωρίδες κυκλοφορίας (2 x 3,75) και μία Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης ανά κατεύθυνση 2,5m. Οι πλευρικές διαμορφώσεις των άκρων είναι σύμφωνες με τις προβλεπόμενες στην Προσφορά, οι οποίες με τη σειρά τους βασίζονται στις αντίστοιχες πλευρικές διαμορφώσεις του αυτ/μου της Εγνατίας Οδού. Στις σήραγγες εφαρμόστηκε διατομή δύο λωρίδων ανά κλάδο με Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης. Τα στοιχεία της τυπικής διατομής του αυτοκινητόδρομου παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Πίνακας Τυπική διατομή αυτοκινητόδρομου Δύο λωρίδες κυκλοφορίας 3.75m έκαστη Λωρίδα έκτακτης ανάγκης Περιθωριακή λωρίδα (οριογραμμή) Κεντρική διαχωριστική νησίδα 7.50 m 2.50 m 0.75 m 3.00 m Έρεισμα οδού 2.00 m * Συνολική στέψη 28,50 m * το πλάτος των 2.00 m για το έρεισμα επιλέχθηκε προκειμένου να εξοικονομηθεί επαρκής χώρος για την εγκατάσταση του Η/Μ εξοπλισμού (όπως π.χ. φωτισμός), την άρδευση και την τοποθέτηση των ικριωμάτων. Τα δύο καταστρώματα είναι διαχωρισμένα με πετάσματα τύπου New Jersey (σε περίπτωση συνηθισμένου πλάτους κεντρικής νησίδας) ή με στηθαία ασφαλείας (σε περίπτωση διαπλατυσμένης κεντρικής νησίδας). Στηθαία ασφαλείας τοποθετήθηκαν επίσης και στα ερείσματα της οδού. Διατομή ορύγματος Η403 Στην περιβαλλοντικά εγκεκριμένη 1 «Έκθεση προς Καθορισμό Διαδικασιών Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Οδικός Άξονας ΠΑΘΕ, Τμήμα Α.Κ. Τεμπών Α.Κ. Ραψάνης, Επικαιροποίηση Σχεδιασμού Οδικού Άξονα - Έκθεση προς Καθορισμό Διαδικασιών Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης» δεν περιλαμβάνονται αναλυτικές διατομές για το προτεινόμενο έργο που εγκρίθηκε περιβαλλοντικά. Σύμφωνα με την εγκεκριμένη οριζοντιογραφία προβλέπεται στην περιοχή του έργου το όρυγμα Η403. Στα πλαίσια του οριστικού σχεδιασμού του έργου παρουσιάζεται το τεχνικό σχέδιο που είναι η διατομή στην Χ.Θ που αντιστοιχεί στην περιβαλλοντικά εγκεκριμένη χάραξη για το όρυγμα Η403. Στην εν λόγω Χ.Θ., το όρυγμα Η403 παρουσιάζει το μέγιστο του βάθος, ήτοι 15m περίπου. Το πρανές έχει διαμορφωθεί με κλίση 2:3. 1 Από 01/08/2011 Α.Π. οικ ΚΥΑ «Τροποποίηση της ΚΥΑ με α.π. οικ.85884/ με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του τμήματος ΑΚ Τεμπών - ΑΚ Ραψάνης του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ με α.π / » ENVECO A.E

11 αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στο τμήμα ΑΚ Τεμπών - ΑΚ Ραψάνης Σχήμα Διατομή ορύγματος Η403 στην Χ.Θ (διατομή που αντιστοιχεί στο περιβαλλοντικά εγκεκριμένο όρυγμα) Πηγή: Τεχνικό Σχέδιο «Διατομές Η403 Χ.Θ Χ.Θ » (κωδικός: PRI A-, Prisma S.A., 2008). ENVECO A.E

12 2.2 Εξέλιξη αδειοδοτημένου έργου Η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του τμήματος ΑΚ Τεμπών - ΑΚ Ραψάνης του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ συνοψίζεται ακολούθως: Για το έργο έχουν εκδοθεί Περιβαλλοντικοί Όροι σύμφωνα με την από 05/08/2002 Α.π ΚΥΑ «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου Κατασκευή και λειτουργία του αυτοκινητόδρομου Λάρισας Θεσσαλονίκης: Τμήμα Α.Κ. Τεμπών - Α.Κ. Ραψάνης». Σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς Όρους, το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία του Αυτοκινητόδρομου Λάρισα - Θεσσαλονίκη, τμήμα: Α.Κ. Τεμπών - Α.Κ. Ραψάνης μήκους 11,6 km περίπου. Η αρχή της χάραξης (Χ.Θ ) είναι η Χ.Θ του προηγούμενου τμήματος (2 ο Υποτμήμα «Πέρας κόμβου Συκουρίου Πέρας κόμβου Τεμπών») και τέλος η Χ.Θ που είναι η αφετηρία του επόμενου υποτμήματος (Β έξοδος Τεμπών - Πυργετός). Η χάραξη αρχικά καθορίστηκε να γίνει σύμφωνα με την προτεινόμενη λύση Ζ2, όπως περιγράφεται στην εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου. Με την από 20/08/2003 Α.π ΚΥΑ «Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το οδικό έργο Αυτοκινητόδρομος Λάρισα - Θεσσαλονίκη, τμήμα Α.Κ. Τεμπών - Α.Κ. Ραψάνης» ορίζεται ότι η χάραξη θα γίνει σύμφωνα με την προτεινόμενη λύση Ζ(Ζ1), η οποία μετά τη Χ.Θ (έξοδος της σήραγγας Σ1 μήκους 1915 m περίπου) ταυτίζεται με τη λύση Ζ2, όπως περιγράφεται στην εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. του έργου. Με την από 23/02/2005 Α.π ΚΥΑ «Ανανέωση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του τμήματος Μαλιακός Κλειδί του Αυτοκινητόδρομου Πάτρας Αθήνας Θεσσαλονίκης Ευζώνων (ΠΑΘΕ)» εκδόθηκε η απόφαση της παράτασης ισχύος, έως την 31/12/2015 της από 05/08/2002 Α.π ΚΥΑ με θέμα την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του τμήματος Α.Κ. Τεμπών Α.Κ. Ραψάνης του αυτοκινητόδρομου Λάρισας Θεσσαλονίκης, όπως τροποποιήθηκε με την με Α.Π / ΚΥΑ. Με την από 28/11/2006 Α.π / ΕΥΠΕ «Τροποποίηση σχεδιασμού στη Βόρεια Έξοδο Τεμπών του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ» εγκρίθηκαν μικροτροποποιήσεις στο σχεδιασμό στη βόρεια έξοδο Τεμπών, με στόχο τη διατήρηση μεγαλύτερου αριθμού πλατάνων. Με την από 01/08/2011 Α.Π. οικ ΚΥΑ «Τροποποίηση της ΚΥΑ με α.π. οικ.85884/ με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του τμήματος ΑΚ Τεμπών - ΑΚ Ραψάνης του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ με α.π / » εγκρίθηκαν οι εξής τροποποιήσεις στην περιβαλλοντικά εγκεκριμένη χάραξη: o το σύνθετο τεχνικό έργο διέλευσης του αυτοκινητοδρόμου υπεράνω του αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης, της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων και της υφιστάμενης εθνικής οδού, που παραλλάσσεται, μεταξύ των ΧΘ και 1+320, o οι εγκαταστάσεις εξαερισμού έκτακτης ανάγκης στη μεγαλύτερη εκ των δύο σηράγγων, οι οποίες αποτελούνται από δύο φρέατα με ης οδούς πρόσβασης σε αυτά, καθώς και μια ENVECO A.E

13 σήραγγα εξαερισμού που κατασκευάζεται από μέσα προς τα έξω χωρίς εξωτερική οδοποιία πρόσβασης, o τα κτίρια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και δραστηριοτήτων λειτουργίας των δύο σηράγγων, οι χώροι προσωρινής στάθμευσης οι μικροτροποποιήσεις λόγω ωρίμανσης του σχεδιασμού (οριζοντιογραφικές, μηκοτομικές διατομή σηράγγων κλπ.) και η προσαρμογή της υφιστάμενης εθνικής οδού περί τη ΧΘ Ο αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ στο τμήμα ΑΚ Τεμπών - ΑΚ Ραψάνης βρίσκεται υπό κατασκευή, σύμφωνα με τον οριστικό σχεδιασμό, όπως αυτός έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, με τις αποφάσεις που παρουσιάστηκαν ανωτέρω. Με την από Α.Π /απόφαση ΕΥΠΕ «Ειδική Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής εργοταξιακών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για την κατασκευή του τμήματος ΑΚ Τεμπών - ΑΚ Ραψάνης του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ» αδειοδοτήθηκαν περιβαλλοντικά οι συνοδές εγκαταστάσεις για την κατασκευή του τμήματος ΑΚ Τεμπών - ΑΚ Ραψάνης του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ. Στην περιοχή του περιβαλλοντικά εγκεκριμένου ορύγματος Η403 του αυτοκινητόδρομου, μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις που έλαβαν χώρα την περίοδο Δεκέμβριος Ιανουάριος 2013, παρουσιάστηκε αστοχία στην περιμετρική τάφρο οφρύος του ορύγματος και ρωγμή στο μέτωπο της εκσκαφής του. Ακολούθως πραγματοποιήθηκε γεωτεχνική έρευνα για την διερεύνηση των αιτιών της αστοχίας και εκπονήθηκε γεωτεχνική μελέτη για την πρόταση κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης. Αναλυτικά το ιστορικό των προτεινόμενων έργων παρουσιάζεται στο επόμενο Κεφάλαιο. ENVECO A.E

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Στην παρούσα παράγραφο παρουσιάζεται η προτεινόμενη τροποποίηση στο περιβαλλοντικά εγκεκριμένο έργο, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση «Κατολίσθηση Ορύγματος Η403 Οριστική Γεωτεχνική Μελέτη Σταθεροποίησης και Αποκατάστασης Κατολίσθησης» (Χ. Εφραιμίδης, ). Στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος Φακέλου παρουσιάζονται αναλυτικά Τεχνικά Σχέδια για τα προτεινόμενα έργα (Οριζοντιογραφία, Διατομές και Μηκοτομές). 3.1 Αναλυτική περιγραφή της τροποποίησης του έργου Σκοπιμότητα της προτεινόμενης τροποποίησης Ακολούθως παρουσιάζεται το σύντομο ιστορικό, η αιτία και ο μηχανισμός της κατολίσθησης που σημειώθηκε στο όρυγμα Η403, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση (Χ. Εφραιμίδης, ) που έχει συνταχθεί για το προτεινόμενα έργα σταθεροποίησης και αποκατάστασης της κατολίσθησης. Σύντομο ιστορικό Την περίοδο του Δεκεμβρίου Ιανουαρίου 2013 έλαβαν χώρα έντονες και ισχυρές βροχοπτώσεις, αποτέλεσμα των οποίων ήταν η αστοχία της περιμετρικής τάφρου οφρύος του πρανούς του ορύγματος Η403 και στη συνέχεια η εμφάνιση ρωγμής στο μέτωπο της εκσκαφής του. Η αρχική μετακίνηση ήταν της τάξης των 10cm αλλά οι ρωγμές επεκτάθηκαν υπό μορφή "πετάλου" στον αγροτικό δρόμο του φυσικού πρανούς στα 100m περίπου ανάντη από το φρύδι της εκσκαφής του ορύγματος. Άμεσα ξεκίνησε η παρακολούθηση του φαινομένου και η εκτέλεση γεωτεχνικής έρευνας για την εκπόνηση οριστικής γεωτεχνικής μελέτης σταθεροποίησης και αποκατάστασης της κατολίσθησης. Η γεωτεχνική έρευνα περιελάμβανε την εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις και εργαστηριακές δοκιμές καθώς και την τοποθέτηση εντός των γεωτρήσεων ειδικών οργάνων παρακολούθησης μετακινήσεων σε βάθος (αποκλισιόμετρα) και καταγραφής της διακύμανσης των υπόγειων υδάτων (πιεζόμετρα). Πιο συγκεκριμένα εκτελέσθηκαν οι γεωτρήσεις GI-1 (20.10m) και GI-2 (29.90m), η θέση των οποίων παρουσιάζεται στο Τεχνικό Σχέδιο «Σχέδιο 1: Οριζοντιογραφία» του Παραρτήματος ΙΙΙ, στις οποίες τοποθετήθηκαν αποκλισιόμετρα, οι γεωτρήσεις PI-1 (17.00m), PI-2 (17.50m) στις οποίες τοποθετήθηκαν πιεζόμετρα και η γεώτρηση GI-3 (20.10m), η οποία ήταν καταστροφική, χωρίς δειγματοληψία (στην οποία τοποθετήθηκε πιεζόμετρο). Βάσει των αποτελεσμάτων των μετρήσεων η διεπιφάνεια ολίσθησης εντοπίσθηκε σε βάθος 18,0m περίπου στο αποκλισιόμετρο GI-1, που τοποθετήθηκε στο φρύδι του ορύγματος ανάντη της τάφρου οφρύος και σε βάθος 30,0m στη γεώτρηση GI-2 που εκτελέσθηκε κατάντη της υφιστάμενης αγροτικής οδού. Δεδομένου του μεγάλου βάθους της διεπιφάνειας ολίσθησης που αποκαλύφθηκε, ENVECO A.E

15 προτάθηκε και εκτελέσθηκε συμπληρωματική γεωτεχνική έρευνα με δύο διεγματοληπτικές γεωτρήσεις GI-4 (26.00m) και GI-5 (20.00m), έτσι ώστε να διαπιστωθεί το εύρος της ολίσθησης, και εάν αυτό περιορίζεται στα όρια του υπό κατασκευή αυτοκινητοδρόμου, όπως δείχνουν οι μέχρι σήμερα μετρήσεις, και δεν εκτείνεται προς την υφιστάμενη Εθνική Οδό στην περιοχή των Τεμπών. Στις συμπληρωματικές γεωτρήσεις τοποθετήθηκαν επίσης όργανα μέτρησης μετακινήσεων (αποκλισιόμετρα), έτσι ώστε να διαπιστωθεί (ή αποκλειστεί) με ακρίβεια πιθανή επέκταση της ολίσθησης. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων μετρήσεων παρακολούθησης μετακινήσεων Η μέγιστη τιμή της μετακίνησης που μετρήθηκε στην GI-1 ήταν 80mm, ενώ στην GI-2 ήταν 30mm, κατά τον άξονα Α, δηλαδή κατά τη φορά της κίνησης. Ο ρυθμός εξέλιξης της μετακίνησης βρέθηκε εξαιρετικά αυξανόμενος. Επίσης στο αποκλισιόμετρο της GI-2 παρουσιάζεται δευτερογενή επιφάνεια ολίσθησης σε βάθος 10,0m περίπου με επιταχυνόμενο ρυθμό εξέλιξης, έτσι όπως προκύπτει από τις καταγραφές. Στο αποκλισιόμετρο της γεώτρησης GI-4 εντοπίσθηκε μετακίνηση της τάξης των 8mm σε βάθος 5.0m. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετρήσεις λήφθηκαν στη χρονικά ξηρή περίοδο του καλοκαιριού εκτιμάται ότι ο ρυθμός μετακίνησης αναμένεται να αυξηθεί κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες και επομένως δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα μιας ανεξέλεγκτα μεγάλης μετακίνησης εδαφικής μάζας προς τα κατάντη, στο υπό κατασκευή τμήμα του αυτοκινητόδρομου. Ο συνολικός όγκος της μετακινούμενης εδαφικής μάζας εκτιμάται μεταξύ ,0m ,0m 3. και Αιτία και μηχανισμός κατολίσθησης Σύμφωνα με την οριστική γεωτεχνική μελέτη το όρυγμα είχε σχεδιαστεί με μέγιστο ύψος 15,0m περίπου και κλίση πρανών υ:β=1:1,5 χωρίς ενδιάμεση βαθμίδα. Από τη γεωτεχνική έρευνα και από τις αποκλισιομετρικές μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν προέκυψε ότι το επίπεδο της ολίσθησης βρίσκεται εντός της στρώσης του αποσαθρωμένου φυλλίτη, στην ένστρωση της αργίλου. Η γενεσιουργός αιτία του φαινομένου είναι κατά κύριο λόγο η παρουσία νερού, η οποία μειώνει τα μηχανικά χαρακτηριστικά της αργιλικής ένστρωσης, καθώς και του υπερκείμενου σχηματισμού. Προφανώς, στην εκδήλωση της ολίσθησης συνέβαλε η εκσκαφή ικανού όγκου χωματισμών για την κατασκευή του ορύγματος, ο οποίος επιδρούσε ως "αντίβαρο" στο φυσικό πρανές. Η μετακίνηση ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2013 μετά από περίοδο έντονων και ισχυρών βροχοπτώσεων. Τα όμβρια ύδατα κατείσδυσαν στο εσωτερικό του φυσικού πρανούς πιθανότατα από το επίπεδο της ανάντη αγροτικής οδού, αλλά και από το ίδιο το φυσικό πρανές, δεδομένου ότι οι διαπερατότητες των επιφανειακών σχηματισμών παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλές τιμές. Η δράση των όμβριων υδάτων συνδυαζόμενη με την ανύψωση της στάθμης του υπόγειου υδάτινου ορίζοντα, ο οποίος ENVECO A.E

16 συναντήθηκε σε ελάχιστο βάθος από την επιφάνεια του εδάφους στις γεωτρήσεις - περίπου στα 4.5m στις γεωτρήσεις GI-2, GI-3 και PI-2, στα 16.5m στη GI-1 και στα 12.0m στη PI-1 - προκάλεσαν τον κορεσμό του φυσικού πρανούς και την πιθανή ανάπτυξη υπερπιέσεων στην ασθενή ζώνη. Επίσης οι ρωγμές που δημιουργούνται εξαιτίας των κύκλων ύγρανσης - ξήρανσης στην επιφάνεια του φυσικού πρανούς καθώς και στην ανάντη αγροτική οδό φαίνεται ότι διευκόλυναν την κατείσδυση του νερού σε μεγαλύτερο βάθος αυξάνοντας το βαθμό κορεσμού των εδαφικών σχηματισμών. Η επιφάνεια ολίσθησης, σύμφωνα και με την κατά μήκος εδαφική τομή των γεωτρήσεων, έχει κλίση 5 ο - 10 ο περίπου προς τα κατάντη. Η κλίση αυτή χαρακτηρίζεται γενικώς ήπια και δεν ευνοεί φαινόμενα κίνησης, τα οποία μπορούν να εμφανισθούν μόνο σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές μηχανικών χαρακτηριστικών του εδάφους και την ανάπτυξη υπερπιέσεων Αναλυτική τεχνική περιγραφή των προτεινόμενων έργων Προτείνεται εκσκαφή της ολισθημένης μάζας του ορύγματος και του ανάντη φυσικού πρανούς με ενιαία κλίση υ:β=1:2, μετά τη διαμόρφωση πλατύσματος μήκους 59.0m και την κατασκευή φρεατοπασσάλων στο τέλος του πλατύσματος. Εν συνεχεία παρουσιάζεται πιο αναλυτικά, ο σχεδιασμός του προτεινόμενου έργου σταθεροποίησης της κατολίσθησης. Οι εκσκαφές αποφόρτισης σχεδιάσθηκαν βάση των υπολογισμών ευστάθειας που πραγματοποιήθηκαν στην διατομή 468. Η εκσκαφή περιλαμβάνει την κατασκευή πλατύσματος σε απόσταση 59.0m από τον άξονα της οδού, στο υψόμετρο +42.0, ενώ στη συνέχεια διαμορφώνεται πρανές με κλίση υ:β=1:2 έως το υψόμετρο Στη θέση αυτή δημιουργείται βαθμίδα πλάτους 5.0m, η οποία θα αποτελέσει και το δάπεδο εργασίας για την κατασκευή των προεντεταμένων αγκυρώσεων του ανάντη πασσαλότοιχου. Η βαθμίδα αυτή εκτείνεται σε όλο το μήκος του νέου πρανούς και συνδέεται με την υφιστάμενη αγροτική οδό στις διατομές 462 και 472. Για την αποκατάσταση της κατολίσθησης σχεδιάσθηκε αντίβαρο στον πόδα του ορύγματος, μεγίστου ύψους 5.0m. Η αποφόρτιση της ολισθαίνουσας μάζας περιλαμβάνει την εκσκαφή του ορύγματος και του φυσικού πρανούς αρχικά οριζόντια σε μέγιστη απόσταση 62.0m από τον άξονα της οδού, και στη συνέχεια με κλίση υ:β=1:2. Η διαστασιολόγηση του έργου γίνεται με βάση τα γεωμετρικά δεδομένα της διατομής 468 (στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος Φακέλου παρουσιάζεται το τεχνικό σχέδιο «Σχέδιο 3.2: Διατομές »). Τοποθετείται μία σειρά πασσάλων σε απόσταση 59.0m στο πλάτωμα που δημιουργείται κατά τις εκσκαφές της αποφόρτισης. Οι πάσσαλοι έχουν διάμετρο Φ1000mm, μήκος L=12.0m, αξονική μεταξύ τους απόσταση l=2.0m. Οι πάσσαλοι συνδέονται με ενιαίο κεφαλόδεσμο, διαστάσεων 1.3m x 1.0m, ο οποίος τοποθετείται σε ενιαίο υψόμετρο Ο ανάντη πασσαλότοιχος σχεδιάσθηκε αφενός μεν προκειμένου να μειωθεί το ύψος του ορύγματος που δημιουργείται από τις εκσκαφές αποφόρτισης στο ανάντη της αγροτικής οδού φυσικού πρανούς και αφετέρου για την αποφυγή ανάπτυξης δυνητικών διεπιφανειών ολίσθησης στο ανάντη όρυγμα καθώς και για την ελαχιστοποίηση των απαλλοτριώσεων. ENVECO A.E

17 Για την εξυπηρέτηση των παρακείμενων ιδιοκτησιών, κρίθηκε απαραίτητη η μετακίνηση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου. Το νέο όρυγμα σχεδιάσθηκε με κλίση πρανών υ:β=1:1, υποστηριζόμενο από παθητικές αγκυρώσεις και θα πρέπει να επενδυθεί με συρματόπλεγμα ενίσχυσης, τοποθετούμενο κάτω από τις κεφαλές των αγκυρίων. Συνιστάται η εφαρμογή κατάλληλης υδροσποράς στο τελικά διαμορφούμενο πρανές. Τα παθητικά αγκύρια πλήρους πάκτωσης αποτελούνται από σιδηρές ράβδους Φ25mm, S500s, έχουν μήκος L=12.0m και τοποθετούνται σε διάτρημα Φ89mm. Επίσης θα κατασκευαστούν σε κάνναβο 3.0 x 3.0m, με κλίση 100 (προς τα κάτω) ως προς την οριζόντιο, σε πεσσοειδή διάταξη. Για την αποστράγγιση του πρανούς προτείνεται η κατασκευή αποστραγγιστικών οπών από PVC διάτρητο σωλήνα Φ2in περιτυλιγμένο σε γεωύφασμα, μήκους 9.0m, υπό γωνία 50 ως προς την οριζόντιο, προς τα πάνω. Οι αποστραγγιστικές οπές κατασκευάζονται σε δύο σειρές στο πρανές και σε οριζόντια απόσταση 6,0m. Ο σχεδιασμός του κατάντη πασσαλοδιαφράγματος πραγματοποιήθηκε για αντιστηριζόμενο ύψος 2,5m με στάθμη κεφαλόδεσμου σε υψόμετρο Το αντιστηριζόμενο ύψος θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε έδαφος με μηδενική αντίσταση (μηδενικές παθητικές ωθήσεις) κατάντη του πασσαλοδιαφράγματος. Η θεώρηση αυτή έγινε προκειμένου να ληφθεί υπόψη πιθανή ολίσθηση του εδάφους μπροστά από τον πάσσαλο είτε πιθανή μετακίνηση - διατάραξη, η οποία προκαλεί σημαντική μείωση των μηχανικών χαρακτηριστικών του, έτσι ώστε θεωρητικά να μηδενίζεται η αλληλεπίδρασή του με το πασσαλοδιάφραγμα. Το αντιστηριζόμενο ύψος των 2.5m που λήφθηκε υπόψη στους υπολογισμούς είναι μικρότερο κατά 1,5m περίπου από το διαπιστωμένο επίπεδο ολίσθησης σύμφωνα με τις αποκλισιομετρικές μετρήσεις (γεώτρηση GI-1), εκτιμώντας έτσι ότι η διατάραξη δεν θα συμβεί σε όλο πάχος της κατάντη ολισθαίνουσας μάζας. Το μήκος των πασσάλων προέκυψε κατά τη διαστασιολόγηση του πασσάλου σε σχέση με το βάρος και τον όγκο της κατολίσθησης, που προσομοιώνονται από την απαιτούμενη ανθιστάμενη δύναμη του πασσάλου. Έτσι στο τμήμα μεταξύ των διατομών 466 και 470 όπου συναντάται ο κύριος όγκος της ολισθαίνουσας μάζας με μέσο ύψος 25.0m περίπου (18.0m στον πόδα και 30.0m στο φρύδι) εκτεινόμενο σε μήκος μεγαλύτερο των 100.0m, η απαιτούμενη ανθιστάμενη δύναμη οδήγησε σε μήκος πασσάλου 12.0m. Ο σχεδιασμός του ανάντη πασσαλότοιχου πραγματοποιήθηκε για μέγιστο αντιστηριζόμενο ύψος 7.5m, δηλαδή κατά 1.0m μεγαλύτερο από την πραγματική απόσταση μεταξύ του αναβαθμού που δημιουργείται από τις εκσκαφές αποφόρτισης και του κεφαλόδεσμου των πασσάλων. Ο κεφαλόδεσμος τοποθετήθηκε σε διαφορετικά υψόμετρα μεταξύ και 80.60, προκειμένου να υλοποιηθεί η μετακίνηση της αγροτικής οδού στα ανάντη πριν τις εκσκαφές αποφόρτισης, δεδομένου ότι η υφιστάμενη οδός έχει αστοχήσει από την κατολίσθηση. Πιο συγκεκριμένα μεταξύ των διατομών 466 και 470 ο κεφαλόδεσμος βρίσκεται σε υψόμετρο +80.6, μεταξύ των διατομών 470 και 472 στο υψόμετρο και μεταξύ 472 και 474 σχεδιάσθηκε σε υψόμετρο Οι πάσσαλοι έχουν διάμετρο Φ1000mm, μήκος L=14.0m, αξονική μεταξύ τους απόσταση l=2.0m και συνδέονται με ενιαίο κεφαλόδεσμο, διαστάσεων b x l = 1.3m x 1.0m, ενώ τοποθετήθηκαν ανάλογα με το αντιστηριζόμενο ύψος μία (1) έως (2) σειρές προεντεταμένων αγκυρώσεων. Οι προεντεταμένες αγκυρώσεις τοποθετούνται σε δύο σειρές μεταξύ των διατομών 466 και 470 και σε μία σειρά μεταξύ 470 και 472. Η πρώτη σειρά αποτελείται από τρίκλωνα συρματόσχοινα ενώ η δεύτερη σειρά από πεντάκλωνα. Οι κεφαλές των αγκυρίων συνδέονται ENVECO A.E

18 μεταξύ τους με μεταλλική δοκό UPN160 ή με δοκό οπλισμένου σκυροδέματος διαστάσεων b x l = 40cm x 40cm. Το μήκος των προεντεταμένων αγκυρώσεων υπολογίσθηκε L=15.0m, από τα οποία 10.0m αποτελούν το ελεύθερο μήκος και τα υπόλοιπα 5.0m το πακτωμένο. O πασσαλότοιχος προτείνεται να επενδυθεί κατάλληλα με σκυρόδεμα. Για τη νέα διαμόρφωση του κατάντη πρανούς συστήνεται η άμεση φύτευσή του με υδροσπορά, προκειμένου να εμποδιστεί η κατείσδυση των όμβριων υδάτων και κατά συνέπεια η δημιουργία επιφανειών ολίσθησης, τυχούσα εκδήλωση των οποίων δεν θα επιφέρει μεν προβλήματα στην οδό, αλλά μπορεί να επηρεάσει το ανάντη έργο αντιστήριξης. Επίσης η φύτευση θα βελτιώσει τη συνοχή του επιφανειακού μανδύα αποτρέποντας τη δημιουργία αυλακώσεων και επιφανειακών ρωγμών, από τις οποίες η κατύσδειση των όμβριων υδάτων είναι ευκολότερη, αποκαθιστώντας ταυτόχρονα και την αισθητική του περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, προτείνεται η διαμόρφωση του εσωτερικού της βαθμίδας με την κατασκευή τάφρου ποδός καθώς και η κατασκευή τάφρου οφρύος στο όρυγμα, προκειμένου να επιτευχθεί η συλλογή των υδάτων και η διοχέτευσή τους στον κοντινότερο αποδέκτη. 3.2 Τεχνική σύγκριση περιβαλλοντικά εγκεκριμένου και προτεινόμενου έργου Η Οριζοντιογραφία του περιβαλλοντικά εγκεκριμένου έργου και της προτεινόμενης τροποποίησης παρουσιάζεται στο Σχήμα που ακολουθεί. ENVECO A.E

19 Σχήμα Οριζοντιογραφία περιβαλλοντικά εγκεκριμένου και προτεινόμενου έργου Με καφέ χρώμα παρουσιάζεται το περιβαλλοντικά εγκεκριμένο όρυγμα Η403, ενώ με γαλάζιο χρώμα έχουν επισημανθεί τα όρια της περιοχής των προτεινόμενων επεμβάσεων. Το περιβαλλοντικά εγκεκριμένο όρυγμα Η403 αναπτύσσεται στο νότιο πρανές του αυτοκινητόδρομου και αναπτύσσεται σε περιοχή έκτασης 2,5 στρεμμάτων περίπου. Το μέγιστο ύψος του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου ορύγματος ανέρχεται σε 15m. Τα προτεινόμενα έργα σταθεροποίησης της κατολίσθησης του ορύγματος στο νότιο πρανές του αυτοκινητόδρομου αναπτύσσονται σε περιοχή έκτασης περί τα 24,4 στρέμματα (προτεινόμενη ζώνη συμπληρωματικής απαλλοτρίωσης για τις εν λόγω εργασίες). Τα έργα σταθεροποίησης της κατολίσθησης εκτίνονται από το υψόμετρο +40,00 έως το υψόμετρο +90,00 περίπου (διατομή 468). Στην περιβαλλοντικά εγκεκριμένη 2 «Έκθεση προς Καθορισμό Διαδικασιών Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Οδικός Άξονας ΠΑΘΕ, Τμήμα Α.Κ. Τεμπών Α.Κ. Ραψάνης, Επικαιροποίηση Σχεδιασμού Οδικού Άξονα - Έκθεση προς Καθορισμό Διαδικασιών Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης» δεν περιλαμβάνονται διατομές για το προτεινόμενο έργο που εγκρίθηκε περιβαλλοντικά. Ακολούθως 2 Aπό 01/08/2011 Α.Π. οικ ΚΥΑ «Τροποποίηση της ΚΥΑ με α.π. οικ.85884/ με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του τμήματος ΑΚ Τεμπών - ΑΚ Ραψάνης του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ με α.π / » ENVECO A.E

20 παρουσιάζεται το τεχνικό σχέδιο (Σχήμα 3.2-2) που είναι η διατομή στην Χ.Θ που αντιστοιχεί στην περιβαλλοντικά εγκεκριμένη χάραξη για το όρυγμα Η403. Στην εν λόγω Χ.Θ., το περιβαλλοντικά εγκεκριμένο όρυγμα Η403 παρουσίαζε το μέγιστο του βάθος, ήτοι 15m περίπου. Το πρανές του περιβαλλοντικά εγκεκριμένου ορύγματος είχε διαμορφωθεί με κλίση 2:3. Στο Σχήμα παρουσιάζεται η διατομή 468 των προτεινόμενων έργων. Το προτεινόμενο όρυγμα διαμορφώνεται με κλίση 1:2 και το ύψος της πλαγιάς όπου αναπτύσσονται τα έργα ανέρχεται σε 50m περίπου. ENVECO A.E

21 Σχήμα Διατομή ορύγματος Η403 στην Χ.Θ (διατομή που αντιστοιχεί στο περιβαλλοντικά εγκεκριμένο όρυγμα) Πηγή: Τεχνικό Σχέδιο «Διατομές Η403 Χ.Θ Χ.Θ » (κωδικός: PRI A-, Prisma S.A., 2008). ENVECO A.E

22 Σχήμα Διατομή 468 προτεινόμενων έργων Επίπεδο αυτοκινητόδρομου Πηγή: Τεχνικό Σχέδιο «Διατομές » (κωδικός ESI A-, Χ. Εφραιμίδης, 2013) ENVECO A.E

23 3.3 Αναλυτική περιγραφή κύριων βοηθητικών και επιμέρους υποστηρικτικών/συνοδών εγκαταστάσεων και έργων Για την κατασκευή του προτεινόμενου έργου θα χρησιμοποιηθούν οι ήδη αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις 3 που λειτουργούν στην περιοχή του αυτοκινητόδρομου δυτικά της εισόδου στην σήραγγα Τ2 («Υποστηρικτικές Εγκαταστάσεις Νότια Είσοδος Σήραγγας Τ2»). Οι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις «Υποστηρικτικές Εγκαταστάσεις Νότια Είσοδος Σήραγγας Τ2» είναι προσωρινές (θα απομακρυνθούν μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του αυτοκινητόδρομου) και περιλαμβάνουν τα εξής, που συνδέονται με απόλυτα αναγκαίες υποστηρικτικές εργασίες: 1. Χώρος στάθμευσης οχημάτων/μηχανημάτων (μπετονιέρες, πρέσες κλπ.) 2. Ιστοί φωτισμού εγκαταστάσεων. 3. Περίφραξη χώρου (δρόμοι, πόρτες, περίφραξη, σήμανση, φύλαξη). 4. Υποσταθμός ηλεκτρικού ρεύματος. 5. Γεννήτρια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (για την υποστήριξη των εγκαταστάσεων σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος ή blackout). 6. Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (εφεδρικά). 7. Μετασχηματιστές, ηλεκτρικοί πίνακες και παρελκόμενα. 8. Δύο απλά βυτία νερού των 20 m 3 περίπου έκαστο για την τροφοδοσία των σηράγγων. 9. Κεντρική δεξαμενή νερού των 30 m 3 περίπου για την υδροδότηση των εγκαταστάσεων. 10. Προσωρινοί χώροι στάθμευσης / αποθήκευσης: Χώρος για στάθμευση μικρών αυτοκινήτων και μηχανημάτων για τις σήραγγες. Χώρος για αποθήκευση πλαισίων & δικτυωτών πλαισίων. Χώρος για αποθήκευση αγκυρίων. 11. Εργοταξιακό Εργαστήριο δοκιμών & ελέγχων (με θάλαμο συντήρησης δοκιμίων). 12. Χώρος υγιεινής (τουαλέτες) για το προσωπικό με σηπτικό βόθρο (στεγανό). 13. Χώρος παραμονής προσωπικού (χωρίς κουζίνα). 14. Γραφεία φορητά. 3 Από Α.Π /απόφαση ΕΥΠΕ «Ειδική Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής εργοταξιακών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για την κατασκευή του τμήματος ΑΚ Τεμπών - ΑΚ Ραψάνης του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ» ENVECO A.E

24 15. Ιατρείο - Χώρος για Α Βοήθειες. 16. Βοηθητικό μικρό συνεργείο και ράμπα καθαρισμού οχημάτων. 17. Αποθήκη μικροϋλικών (συνεργείου και ηλεκτρολόγων). 18. Υδρογεώτρηση. 19. Τραπεζοειδής τάφρος για την απορροή ομβρίων υδάτων. 20. Από την εκσκαφή της σήραγγας δημιουργούνται τριών ειδών υλικά: Υλικά ακατάλληλα που πρέπει να απορριφθούν. Υλικά κατάλληλα για κατασκευή επιχώματος (θα ενσωματωθούν στα έργα οδοποιίας). Υλικά κατάλληλα για θραύση (θα προωθούνται στον σπαστήρα). Εντός των ορίων απαλλοτρίωσης του υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομου έχει διαμορφωθεί χώρος μεταφόρτωσης υλικών εκσκαφής, που καταλαμβάνει έκταση μικρότερη των 2.000m Δεξαμενή καυσίμων (όγκου 5 m 3 ). Εντός των ορίων απαλλοτρίωσης του υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομου τοποθετήθηκε σειρά υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, απαραίτητων για την κατασκευή και ασφάλεια της σήραγγας (ενδεικτικά αναφέρονται: ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής σήραγγας, ανεμιστήρας εξαερισμού σήραγγας, αεροφυλάκιο, μικρό παρασκευαστήριο εκτοξευόμενου σκυροδέματος (Gunite), χώρος σιδηρού οπλισμού έργου). 3.4 Παρουσίαση των εναλλακτικών λύσεων που εξετάστηκαν για το προτεινόμενο έργο Ακολούθως παρουσιάζονται οι εναλλακτικές προτάσεις που εξετάστηκαν για το έργο αντιστήριξης, για τις οποίες πραγματοποιήθηκαν γεωτεχνικοί έλεγχοι ευστάθειας, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση (Χ. Εφραιμίδης, ) που εκπονήθηκε για το προτεινόμενο έργο. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν επί της διατομής 468. Περίπτωση 1 Κατασκευή φρεατοπασσάλων στο ανάντη φυσικό πρανές σε απόσταση 10.0m περίπου από την υφιστάμενη τάφρο οφρύος. Η τιμή της προκύπτουσας ανθιστάμενης δύναμης είναι εξαιρετικά υψηλή (F=3800 kn/μ.μ.) και είναι αδύνατο να παραληφθεί από τους πασσάλους. ENVECO A.E

25 Περίπτωση 2 Εκσκαφή της ολισθημένης μάζας του ορύγματος και του ανάντη φυσικού πρανούς με κλίση υ:β=1:4. Ο συντελεστής ασφάλειας που υπολογίσθηκε για την περίπτωση φόρτισης εξαιρετικά δυσμενών υδραυλικών συνθηκών είναι FS=0.835<1.0, γεγονός που καθιστά τη λύση μη αποδεκτή. Περίπτωση 3 Εκσκαφή της ολισθημένης μάζας του ορύγματος και του ανάντη φυσικού πρανούς με κλίση υ:β=1:4 και κατασκευή φρεατοπασσάλων σε απόσταση 45.0m από τον πόδα του ορύγματος. Για συντελεστή ασφάλειας FS=1.0 η ανθιστάμενη δύναμη που προέκυψε είναι της τάξης των 1000kN/μ.μ. και η οποία προκαλεί εντατικά μεγέθη που δεν παραλαμβάνονται από τους πασσάλους. Περίπτωση 4 Εκσκαφή της ολισθημένης μάζας του ορύγματος και του ανάντη φυσικού πρανούς με κλίση υ:β=1:5. Ο συντελεστής ασφάλειας που υπολογίσθηκε για την περίπτωση φόρτισης εξαιρετικά δυσμενών υδραυλικών συνθηκών είναι FS=0.744<1.0, γεγονός που καθιστά τη λύση μη αποδεκτή. Επίσης η εκσκαφή του φυσικού πρανούς απαιτεί εξαιρετικά μεγάλη έκταση προς τα ανάντη, γεγονός που συνεπάγεται μεγαλύτερη απαλλοτρίωση και προκαλεί αβεβαιότητες σχετικά με την ευστάθεια του πρανούς ανάντη της αγροτικής οδού. Περίπτωση 5 Εκσκαφή της ολισθημένης μάζας του ορύγματος και του ανάντη φυσικού πρανούς με κλίση υ:β=1:5 και κατασκευή φρεατοπασσάλων σε απόσταση 45.0m από τον πόδα του ορύγματος. Για συντελεστή ασφάλειας FS=1.0 η ανθιστάμενη δύναμη που προέκυψε είναι της τάξης των 1500kN/μ.μ. και η οποία προκαλεί εντατικά μεγέθη που δεν παραλαμβάνονται από τους πασσάλους. Επίσης για τη μη αποδοχή της λύσης ισχύουν και οι λόγοι που αναφέρονται στην περίπτωση 4. Περίπτωση 6: Εκσκαφή της ολισθημένης μάζας του ορύγματος και του ανάντη φυσικού πρανούς με κλίση υ:β=1:6. Ο συντελεστής ασφάλειας που υπολογίσθηκε για την περίπτωση φόρτισης εξαιρετικά δυσμενών υδραυλικών συνθηκών είναι FS=0.953<1.0, γεγονός που καθιστά τη λύση μη αποδεκτή. Επίσης η εκσκαφή του φυσικού πρανούς απαιτεί εξαιρετικά μεγάλη έκταση προς τα ανάντη, γεγονός που συνεπάγεται μεγαλύτερη απαλλοτρίωση και προκαλεί αβεβαιότητες σχετικά με την ευστάθεια του πρανούς ανάντη της αγροτικής οδού. Περίπτωση 7 Εκσκαφή της ολισθημένης μάζας του ορύγματος και του ανάντη φυσικού πρανούς με κλίση υ:β=1:6 και κατασκευή φρεατοπασσάλων σε απόσταση 45.0m από τον πόδα του ορύγματος. Για συντελεστή ασφάλειας FS=1.0 η ανθιστάμενη δύναμη που προέκυψε είναι της τάξης των 200kN/μ.μ. και παραλαμβάνεται από τους πασσάλους. Για τη μη αποδοχή της λύσης ισχύουν και οι λόγοι που αναφέρονται στην περίπτωση 6. ENVECO A.E

26 Περίπτωση 8 Εκσκαφή της ολισθημένης μάζας του ορύγματος με διαμόρφωση του φυσικού πρανούς με υ:β=1:1.5, κατασκευή τριών σειρών φρεατοπασσάλων σε απόσταση 15.0m από τον πόδα του ορύγματος καθώς και τριών σειρών προεντεταμένων αγκυρώσεων στο πρανές της εκσκαφής. Το μήκος των αγκυρώσεων λήφθηκε κατ ελάχιστο 20.0m, έτσι ώστε να τέμνει την επιφάνεια ολίσθησης. Η απαιτούμενη δύναμη των προεντεταμένων αγκυρίων υπολογίσθηκε σε 300kN/μ.μ. Στην συνέχεια κατασκευάζεται αντίβαρο από καλής ποιότητας προϊόντα εκσκαφών, ύψους 10.0m, το οποίο εγκιβωτίζει τους πασσάλους και τις προεντεταμένες αγκυρώσεις. Εξετάσθηκαν επιφάνειες ολίσθησης, μπροστά και πίσω από τα πασσαλοδιαφράγματα και οι συντελεστές ασφάλειας που προέκυψαν είναι: FS= η επιφάνεια ολίσθησης τέμνει τις προεντεταμένες αγκυρώσεις και εμφανίζεται μπροστά από τους πασσάλους, χωρίς να τους επηρεάζει. FS= η επιφάνεια ολίσθησης τέμνει τις προεντεταμένες αγκυρώσεις και τους πασσάλους. Η προκύπτουσα ανθιστάμενη δύναμη είναι F=1710kN/μ.μ., η οποία δεν μπορεί να παραληφθεί από τους πασσάλους. Περίπτωση 9 Εκσκαφή της ολισθημένης μάζας του ορύγματος και του ανάντη φυσικού πρανούς με κλίση υ:β=1:1.5 ή υ:β=1:2, μετά τη διαμόρφωση πλατύσματος μήκους 47.0m και την κατασκευή φρεατοπασσάλων στο τέλος του πλατύσματος. Το διαμορφωμένο όρυγμα εντός της ολισθαίνουσας μάζας κατασκευάζεται στο μέγιστο ύψος του με τρεις αναβαθμούς (Hmax=10.0m) και δύο ενδιάμεσες βαθμίδες, πλάτους 4.0m. Οι τιμές των συντελεστών ασφάλειας είναι ικανοποιητικές, ενώ η προκύπτουσα ανθιστάμενη δύναμη παραλαμβάνεται από τους πασσάλους. Παρόλα αυτά η διαμόρφωση του ορύγματος εντός της ολισθαίνουσας μάζας παρουσιάζει δυσκολίες κατασκευής όσον αφορά τη συναρμογή του με τα έργα ανάντη της αγροτικής οδού. Επίσης η κατασκευή των βαθμίδων μπορεί να αποτελέσει αιτία τοπικής ή και γενικευμένης ολίσθησης, λόγω της κατύσδεισης μέσου αυτής των όμβριων υδάτων στο σώμα του ορύγματος. Τέλος επισημαίνεται ότι η κατασκευή του είναι πολύπλοκη και χρονοβόρα, γεγονός που δεν ικανοποιεί τις χρονικές απαιτήσεις του σχεδιασμού του έργου. Περίπτωση 10 Εκσκαφή της ολισθημένης μάζας του ορύγματος και του ανάντη φυσικού πρανούς με ενιαία κλίση υ:β=1:2, μετά τη διαμόρφωση πλατύσματος μήκους 59.0m και την κατασκευή φρεατοπασσάλων στο τέλος του πλατύσματος. Δεδομένου ότι οι τιμές των συντελεστών ασφάλειας είναι ικανοποιητικές και τα προκύπτοντα εντατικά μεγέθη στους πασσάλους είναι ανεκτά, η λύση γίνεται αποδεκτή. ENVECO A.E

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή παρουσίασης. Βασικές ενέργειες για μείωση διακινδύνευσης π εριοχών κατολισθήσεων 4 παραδείγματα σταθεροποίησης κατολισθήσεω ν

Δομή παρουσίασης. Βασικές ενέργειες για μείωση διακινδύνευσης π εριοχών κατολισθήσεων 4 παραδείγματα σταθεροποίησης κατολισθήσεω ν Κατολισθητικά φαινόμενα στην Εγνατία οδό: διάγνωση, αντιμετώπιση, παρακολούθηση Ελένη Σακουμπέντα Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Τμηματάρχης Γεωτεχνικών Διεύθυνση Μελετών esakum@egnatia.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός 1 ΑΚΡΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ακριβή Τοπογραφικά Σχέδια Μελέτη Χάραξης (Μηκοτομή, Οριζοντιογραφία) Αλληλλεπίδραση με Παρακείμενα Εργα Επιλογή Τυπικής Διατομής Σήραγγας (απαιτήσεις λειτουργίας και ασφάλειας)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ» 1. Προδιαγραφές Μελέτης Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων για την οριστική μελέτη τετρασκελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 762.600,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΟΣΑΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Η.Σωτηρόπουλος Δρ.Ν.Μουρτζάς 1. Εισαγωγή Ο όρος «αστοχία» χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια μιάς μή «αποδεκτής απόκλισης» ανάμεσα στην πρόβλεψη και τη

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟί Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2004 Α. Π. οικ. 122859 Πληροφορίες Γ. Κόκκινος τηλ. 210-6430669 Χρ. Παπακωνστ τηλ. 210-8645125 Χρ. Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 Αθήνα

Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 Αθήνα Σιδηροδρομική Σήραγγα Επέκταση Γραμμής 3 Σιδηροδρομική σήραγγα Φρέατα έναρξης κατασκευής περίπου 43,12 εκατ. Σχεδιασμός: 2002-2005 Κατασκευή: 2002-2006 -Σιδηροδρομική σήραγγα σε αστικό περιβάλλον 1890m

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Α.A. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Τομέας Γεωτεχνικής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 1.1. Ανάθεση και Αντικείμενο της Μελέτης... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΙΣΗΣ... 4 2.1. Γεωλογικά στοιχεία... 4 3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00) 70.000 (µε ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2012 K:\N2500\cons\tefxi\MAPS.doc N2500/5136/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. EΡΓΟ: "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)"

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία II. Ενότητα 1 : Εισαγωγή στην Οδοποιία. Γεώργιος Μίντσης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οδοποιία II. Ενότητα 1 : Εισαγωγή στην Οδοποιία. Γεώργιος Μίντσης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οδοποιία II Ενότητα 1 : Εισαγωγή στην Οδοποιία Γεώργιος Μίντσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων Αριθ. μελέτης : 45 / 2016 Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 917.000,oo ΘΕΣΗ: T. Κ. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ, ΓΥΜΝΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ Τηλέφωνο : 2651360500

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή ενός συστήματος αντιστήριξης: Γεωτεχνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο.

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο. Μια ακόμη επιτυχία της Ομοσπονδίας αποτελεί η υπαγωγή των συνεργείων στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ΠΠΔ με αρμόδιο φορέα το Υπουργείο Μεταφορών και διάρκεια ισχύος όσο και ο χρόνος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Αντιστήριξης Οδού και Αγωγού Ύδατος σε Περιοχή Κατολίσθησης. Retaining System for a Road and Water Pipeline Crossing a Landslide Area

Σύστηµα Αντιστήριξης Οδού και Αγωγού Ύδατος σε Περιοχή Κατολίσθησης. Retaining System for a Road and Water Pipeline Crossing a Landslide Area Σύστηµα Αντιστήριξης Οδού και Αγωγού Ύδατος σε Περιοχή Κατολίσθησης Retaining System for a Road and Water Pipeline Crossing a Landslide Area ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ, Π.Λ. ΑΝΙΗΛΙ ΗΣ, Θ.Σ. ΚΟΥΜΟΥΛΟΣ,.Γ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Διευθυντής Κλιμακίου Επίβλεψης Έργων Δυτικής Μακεδονίας Αιανή 50004, Κοζάνη. 1 Ταμιευτήρας Elati basin Ιλαρίωνα Φραγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο "ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ-

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ- 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. - φορέας υλοποίησης µελετητής Η παρούσα µελέτη αφορά τη βελτίωση τµηµάτων της επαρχιακής οδού Βέλου Στιµάγκα Νεµέα και πιο συγκεκριµένα των οδικών τµηµάτων : Νεµέα - Κούτσι και Κούτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Σήραγγες της Εγνατίας Οδού

Οι Σήραγγες της Εγνατίας Οδού Οι Σήραγγες της Εγνατίας Οδού Παρουσίαση στην Ενημερωτική Εκδήλωση της Ελληνικής Επιτροπής Σηράγγων & Υπογείων Εργων (ΕΕΣΥΕ) 10 Δεκέμβρη 2007 --- Ε.Μ.Π. Εργο Προτεραιότητας των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του ΦΑΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) (Π.Δ. 305/96, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός MSc, PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4 45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A45404550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο

Προς : Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας: Τηλεομοιοτυπία : Μητροπόλεως 55 Γκαράνη

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις

Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις 3D Πανοραμικές εικόνες και Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων 7.500 χιλιόμετρα 3D εικόνων 165.000

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3

Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3 Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3 Μητρώο Αυτοκινητοδρόµου για τη Στοιχειώδη Συντήρηση Συντακτική οµάδα - Επιµέλεια:, Επιµέλεια: Ιωάννα Καρακαϊδού, Αναπληρωτής ιευθυντής ιεύθυνσης Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Γρ. Σαµπατακάκης, ιπλ. Πολ. Μηχανικός Μ. Sc. Μέλος της Ε.Ε. Αντισεισµικής Μηχανικής Τ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κατασκευή σηράγγων, υδροηλεκτρικών έργων

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 70 εκ. Όψη στομίου εισόδου (προς Τίρανα) βόρειου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Τ.Υ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ Α.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Οι παρακάτω ποσότητες προκύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για :

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : 6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : (i) (ii) Συµβάσεις "Μόνο Κατασκευής", κατά τις οποίες δεν απαιτούνται τεύχη σύµβασης σ' αυτή τη φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 4.970.000 ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 4.970.000 ευρώ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής του Σ.Ε.Α Σώστη (βόρειος κλάδος) στο τμήμα 14.3 της Εγνατίας Οδού και του Σ.Ε.Α. Αρδανίου (νότιος κλάδος) στο τμήμα 15.8 της Εγνατίας Οδού»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή Βορειοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από Εθνική οδό Ελασσόνας - Λάρισας έως 2ο Γυµνάσιο Ελασσόνας (LKM 26.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή Βορειοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από Εθνική οδό Ελασσόνας - Λάρισας έως 2ο Γυµνάσιο Ελασσόνας (LKM 26. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή Βορειοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από Εθνική οδό Ελασσόνας - Λάρισας έως 2ο Γυµνάσιο Ελασσόνας (LKM 26.00)» 1.210.000 Ευρώ Απρίλιος 2010 K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C02\LKM

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία με την οποία εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται οι συνέπειες που προκαλούνται από τα έργα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ.

ΕΡΓΟ:  Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41618 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ EΠΕΚΤΑΣΗ Νο 3 & No 4 ΤΟΥ ΚΥΤ 400/150kV ΑΧΕΛΩΟΥ» ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΒΟΡΕΙΑ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ: ΣΥΛΛΗΨΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Εισηγητές : Χ. Γεωργανόπουλος Θεσσαλονίκη, 15-16/10/99 ΕΟΑΕ και ΕΕΣΥΕ ΒΟΡΕΙΑ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ: ΣΥΛΛΗΨΗ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) : ΤΕΧΝIΚΗ ΠΕΡIΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) : ΤΕΧΝIΚΗ ΠΕΡIΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΔΡ 1303/2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ Τμήμα Γεωτεχνικών Μελετών Εσπερίδα ΕΕΣΥΕ - 05/12/2012 (α) (β) (γ) 1. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας.

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Συνδέει την κωμόπολη Αξιούπολη με το χωριό Φανός. Ο Φανός έπειτα συνδέεται με τα χωρία Σκρά και Πλαγία. Ο υφιστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ

3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.1 Τύποι αντιστηρίξεων 3.2 Αυτοφερόμενες αντιστηρίξεις (πρόβολοι) 3.3 Αντιστηρίξεις με απλή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου : «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ (σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.160.000,00 (με Φ.Π.A.) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά Κόμβος στο δίαυλο Κνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων

κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά Κόμβος στο δίαυλο Κνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων Ζεύξη του Μαλιακού Κόλπου μέσω Έυβοιας Δύο γέφυρες σύνδεσης Εύβοιας Ηπειρωτικής Ελλάδας. Συμβατική οδός στη Βόρεια Εύβοια με κόμβους πρόσβασης στο τοπικό δίκτυο, κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη πληθυσμός που εξυπηρετεί ο αγωγός Θ = 5000 κάτοικοι 0.40 0.35 μέση ημερήσια κατανάλωση νερού w 1 = 300 L/κατ/ημέρα μέση ημερ. βιομηχανική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (σύμφωνα με το άρθρο 11.2.2 της Σ.Π. και τους περιβαλλοντικούς όρους των ΚΥΑ του έργου)

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (σύμφωνα με το άρθρο 11.2.2 της Σ.Π. και τους περιβαλλοντικούς όρους των ΚΥΑ του έργου) Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου: «Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας (http://users.teiath.gr/gbelokas/)

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε65)»

ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε65)» ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δεκέμβριος 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική περιγραφή ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ.3+500,00 ΕΩΣ 4+797,41)

Τεχνική περιγραφή ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ.3+500,00 ΕΩΣ 4+797,41) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ.3+500,00 ΕΩΣ 4+797,41) ΔΗΜΟΣ : ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 630.000,00 Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο της μελέτης είναι ο σχεδιασμός έργων μεταφοράς ύδατος από την πηγή Κιβερίου (ημικυκλικό φράγμα Ανάβαλου) και διανομής επαρκούς ποσότητας νερού άρδευσης, για την κάλυψη των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τη χάραξη νέας θέσης παραβολής κρουαζιερόπλοιου, ολικού μήκους άνω των 300μ.

Τη χάραξη νέας θέσης παραβολής κρουαζιερόπλοιου, ολικού μήκους άνω των 300μ. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας στα πλαίσια της από 13/2/2008 Προγραμματικής Σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου, είχε χρηματοδοτήσει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Τροποποίηση Προγραμματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣ Ι.Μ. ΠΕΛΕΚΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣ Ι.Μ. ΠΕΛΕΚΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣ Ι.Μ. ΠΕΛΕΚΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΡΙΘΜ. ΤΕΥΧΟΥΣ: Τ2 Α 30/07/2015

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ασφαλτικές εργασίες, διαγραμμίσεις και ανακατασκευή περίφραξης περιοχής στάθμευσης πύλης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Γεωτεχνική μελέτη- έρευνα για Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Εκσυγχρονισμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού λιμανιού Επανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 10 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ EΝΤΟΝΑ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΒΡΑΧΩΔΟΥΣ ΠΡΑΝΟΥΣ EΝΑΝΤΙ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 10 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ EΝΤΟΝΑ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΒΡΑΧΩΔΟΥΣ ΠΡΑΝΟΥΣ EΝΑΝΤΙ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "Οδικός άξονας Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) τμήμα Καλαμπάκα Εγνατία Οδός και ανισόπεδος κόμβος Αγ.Παρασκευής" Τμήμα 3: Χ.Θ.137+550 Χ.Θ. 175+000 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. α.π: ΜΕΟ/α/ο/2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ α ) Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους

Διαβάστε περισσότερα

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως.

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως. Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 7 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Υδατική ροή

Διαβάστε περισσότερα

Νομαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Πελοποννήσου. το παράδειγμα του Νομού Λακωνίας

Νομαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Πελοποννήσου. το παράδειγμα του Νομού Λακωνίας Νομαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Πελοποννήσου το παράδειγμα του Νομού Λακωνίας Παναγιώτης Γ. Παναγάκης Πολιτικός Μηχανικός M.sc. Προϊστάμενος ΤΕΕ Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λακωνίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗ... 3 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

Πλευρικές Ωθήσεις Γαιών

Πλευρικές Ωθήσεις Γαιών Πλευρικές Ωθήσεις Γαιών Ευχαριστώ για την Στήριξή σου!! Διάρκεια: 30 λεπτά Dr. C. Sachpazis Περιεχόμενα Γεωτεχνικές Εφαρμογές K 0, ενεργητικές & παθητικές συνθήκες Θεωρεία Ωθήσεων Γαιών Rankine Διάλειμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800d\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800d/5188 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: "Αντιστήριξη πρανών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Έλεγχος λειτουργίας δικτύων διανομής με χρήση μοντέλων υδραυλικής ανάλυσης Βασικό ζητούμενο της υδραυλικής ανάλυσης είναι ο έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_SKOPELAKIA 11,96 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_SKOPELAKIA 11,96 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 11.963,2 kwp στη θέση

Διαβάστε περισσότερα