ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΘΗΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγι Θεςμικό πλαίςιο Βαςικζσ ζννοιεσ Ρροςδιοριςμόσ λατομικϊν περιοχϊν Ρεριοριςμοί ςτθ χωροκζτθςθ μεταλλευτικϊν και λατομικϊν εργαςιϊν 6 3. Αδειοδότθςεισ 8 4. Γενικά κριτιρια ορκολογικισ δραςτθριότθτασ Ραρακολοφκθςθ & Ζλεγχοι Υποχρεϊςεισ εκματάλλευςθσ Υποχρεϊςεισ Εκμεταλλευτι Υποχρεϊςεισ Εργοδότθ Υποχρεϊςεισ Διευκυντι του ζργου Ρεριπτϊςεισ ατυχθμάτων και εκτάκτων αναγκϊν Υποχρεϊςεισ Διευκυντι του ζργου Αςτυνομικι Αρχι Επικεϊρθςθ Μεταλλείων Ειδικοί κανονιςμοί μζτρων αςφαλείασ - προςταςίασ Ρρόςκετα μζτρα Μζτρα για τθν αςφάλεια τθσ επιφάνειασ Αποκζςεισ υλικϊν 18 Ραράρτθμα Ι 20 Ρίνακασ 1: Επιτρεπόμενα όρια ζκκεςθσ ςε κόρυβο 20 Ρίνακασ 2: Συςχετιςμόσ δείκτθ κερμοκραςίασ-υγραςίασ με διάρκεια πραγματικισ εργαςίασ Ρίνακασ 3: Οριακζσ τιμζσ για ορυκτζσ ςκόνεσ 21 Ρίνακασ 4: Οριακζσ τιμζσ για ςκόνεσ, ατμοφσ ι καπνοφσ μετάλλων και ενϊςεων τουσ 22 Ρίνακασ 5: Οριακζσ τιμζσ για άλλουσ χθμικοφσ παράγοντεσ 23 Ρίνακασ 6: Συςχετιςμόσ επιτρεπόμενων ποςοτιτων εκρθκτικϊν υλϊν και καψυλλίων και αποςτάςεων ςε υπαίκριεσ αποκικεσ Ρίνακασ 7: Αποςτάςεισ που πρζπει να τθροφν οι επιφανειακζσ μεταλλευτικζσ ι

3 λατομικζσ εργαςίεσ από διάφορουσ τφπουσ υποδομϊν Ρίνακασ 8: όλοι και Αρμοδιότθτεσ ςε Κεντρικό, Ρεριφερειακό και Τοπικό επίπεδο 26 Ραράρτθμα ΙΙ: Μζλθ Συνδζςμου Μεταλλευτικϊν Επιχειριςεων (ΣΜΕ) Ελλάδοσ 32

4 Λατομικζσ & Μεταλλευτικζσ Δραςτθριότθτεσ 1. Ειςαγωγι Σφμφωνα με το Γενικό Σχζδιο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ «Ξενοκράτθσ», τα ατυχιματα που λαμβάνουν χϊρα ςε εγκαταςτάςεισ εξόρυξθσ, όπωσ είναι τα μεταλλεία, τα λατομεία, τα ορυχεία κλπ, αποτελοφν κινδφνουσ τεχνολογικϊν καταςτροφϊν Θεςμικό Πλαίςιο Ν 210/1973 (ΦΕΚ 277Α) «Μεταλλευτικόσ Κϊδικασ» Ν 669/1977 (ΦΕΚ 241Α) «Ρερί εκμεταλλεφςεωσ λατομείων» Ν 1428/1984 (ΦΕΚ 43Α) «Εκμετάλλευςθ λατομείων αδρανϊν υλικϊν και άλλεσ διατάξεισ» Ν 1515/1985 (ΦΕΚ 18Α) «υκμιςτικό ςχζδιο και πρόγραμμα προςταςίασ περιβάλλοντοσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Ακινασ» (άρκρο 1, παράγραφοσ 1) Ν 2115/1993 (ΦΕΚ 15Α) «Τροποποίθςθ, αντικατάςταςθ και ςυμπλιρωςθ διατάξεων του Ν. 1428/1984 Εκμετάλλευςθ λατομείων αδρανϊν υλικϊν και άλλεσ διατάξεισ» Ν 2702/1999 (ΦΕΚ 70Α) «Διάφορεσ ρυκμίςεισ κεμάτων αρμοδιότθτασ Υπουργείου Ανάπτυξθσ και άλλεσ διατάξεισ» Ν 2742/1999 (ΦΕΚ 207Α) «Χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ και αειφόροσ ανάπτυξθ και άλλεσ διατάξεισ» Ν 2873/2000 (ΦΕΚ 178Α) «φκμιςθ κεμάτων Ανταγωνιςμοφ, υκμιςτικισ Αρχισ Ενζργειασ, Τουριςμοφ και άλλεσ διατάξεισ» ΡΔ 78/2006 (ΦΕΚ 80Α) «Διάρκρωςθ, ςτελζχωςθ και αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ των Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων» ΚΥΑ ΑΡΔ7/Α/Φ1/14080/732/1996 (ΦΕΚ 771Β) «Ενςωμάτωςθ των διατάξεων τθσ Οδθγίασ 92/104/ΕΟΚ Ρερί των ελάχιςτων προδιαγραφϊν για τθ βελτίωςθ τθσ προςταςίασ τθσ αςφάλειασ και τθσ υγείασ των εργαηομζνων ςτισ υπαίκριεσ και υπόγειεσ εξορυκτικζσ βιομθχανίεσ ςτον Κανονιςμό Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν Εργαςιϊν» ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β) «Κατάταξθ δθμόςιων και ιδιωτικϊν ζργων και δραςτθριοτιτων ςε κατθγορίεσ» ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332Β) «Διαδικαςία Ρροκαταρκτικισ Ρεριβαλλοντικισ Εκτίμθςθσ και Αξιολόγθςθσ και Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων» ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984 (ΦΕΚ 931Β) «Κανονιςμόσ μεταλλευτικϊν και λατομικϊν εργαςιϊν» ΥΑ Δ8/Γ/Φ17/16103/1992 (ΦΕΚ 424Β) «Τροποποίθςθ των διατάξεων του άρκρου 22 του κανονιςμοφ μεταλλευτικϊν και λατομικϊν εργαςιϊν που αναφζρονται ςτον αμίαντο» Σελίδα 1 από 34

5 ΥΑ Δ8/Γ/Φ17/4208/1998 (ΦΕΚ 1070Β) «Τροποποίθςθ των παραγράφων 6 και 10 του άρκρου 22 του κανονιςμοφ μεταλλευτικϊν και λατομικϊν εργαςιϊν που αναφζρονται ςτον αμίαντο» ΥΑ Δ7/Α/Φ1/οικ. 2198/2002 (ΦΕΚ 165Β) «Τροποποίθςθ Κανονιςμοφ μεταλλευτικϊν και λατομικϊν εργαςιϊν» ΥΑ Δ10/Φ68/6812/1993 (ΦΕΚ 221Β) «Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθ χοριγθςθ ι τθν παράταςθ άδειασ εκμεταλλεφςεωσ λατομείων αδρανϊν υλικϊν» ΥΑ Δ10/Φ68/οικ /1993 (ΦΕΚ 917Β) «Προι και διαδικαςία εκμιςκϊςεωσ, εκμεταλλεφςεωσ και διαχείριςθσ των Δθμόςιων Λατομείων αδρανϊν υλικϊν» ΥΑ Δ10/Β/Φ68/οικ /2000 (ΦΕΚ 1545Β) «Συμπλιρωςθ τθσ απόφαςθσ του Υπουργοφ Βιομθχανίασ, Ενζργειασ & Τεχνολογίασ υπ αρικμό Δ10/Φ68/οικ / (ΦΕΚ 917Β)» ΥΑ Δ10/Β/Φ68/οικ /3065/2005 (ΦΕΚ 821Β) «Τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ του Υπουργοφ Βιομθχανίασ, Ενζργειασ και Τεχνολογίασ υπ αρ Δ10/Φ68/οικ /1993.» ΥΑ Δ10/Β/Φ68/οικ /3127 (ΦΕΚ 1925Β) «Τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ του Υπουργοφ Βιομθχανίασ, Ενζργειασ και Τεχνολογίασ υπ αρ Δ10/Φ68/οικ /1993» ΥΑ Δ10/Β/Φ68/οικ /2915/2005 (ΦΕΚ 780Β) «Λειτουργία τθσ Επιτροπισ κακοριςμοφ λατομικϊν περιοχϊν» 1.2. Βαςικζσ ζννοιεσ Μεταλλευτικοί χώροι είναι οι χϊροι για τουσ οποίουσ ζχουν δοκεί άδειεσ μεταλλευτικϊν ερευνϊν, οριςτικζσ παραχωριςεισ, άδειεσ εξόρυξθσ, παραχωριςεισ με φιρμάνια, τα Δθμόςια Μεταλλεία, οι ερευνθτζεσ από το Δθμόςιο περιοχζσ κακϊσ και αυτοί που κακορίηονται από τθν κείμενθ νομοκεςία (άρκρο 2, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984). Λατομικόσ χώροσ είναι θ ενιαία ζκταςθ γθσ ςτθν οποία ζχει δικαίωμα εντοπιςμοφ κοιτάςματοσ ι εκμετάλλευςθσ λατομικϊν ορυκτϊν ζνασ μόνο εκμεταλλευτισ (άρκρο 1, Ν 1428/1984). Λατομείο είναι θ ζκταςθ γθσ μζςα ςτο λατομικό χϊρο όπου αναπτφςςονται λατομικζσ εργαςίεσ (άρκρο 1, Ν 1428/1984 & άρκρο 21, Ν 2115/1993). Μεταλλευτικζσ ι λατομικζσ εργαςίεσ είναι οι εργαςίεσ που κφρια γίνονται με διατρθτικά ι γεωτρθτικά ι εξορυκτικά ι και άλλα μθχανικά μζςα και που ςυμβάλλουν, άμεςα ι ζμμεςα, ςτον εντοπιςμό κοιταςμάτων ορυκτϊν υλϊν, όπωσ αυτζσ ορίηονται από τθν κείμενθ νομοκεςία, κακϊσ και οι εργαςίεσ που, άμεςα ι ζμμεςα, ςυμβάλλουν Σελίδα 2 από 34

6 ςτθν εκμετάλλευςθ ι επεξεργαςία ι γενικότερα αξιοποίθςθ των ορυκτϊν υλϊν κάκε μεταλλευτικοφ ι λατομικοφ χϊρου (άρκρο 2, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984). Εκμεταλλευτισ είναι το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι κοινοπραξία προςϊπων που ζχει, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, το δικαίωμα ζρευνασ ι και εκμετάλλευςθσ ςτο μεταλλευτικό ι λατομικό χϊρο που βρίςκεται το ζργο (άρκρο 2, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984). Εργοδότθσ είναι ο ίδιοσ ο εκμεταλλευτισ, εφόςον αυτοδφναμα εκτελεί το ζργο ι κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο που ςυνδζεται με τον εκμεταλλευτι, με ςχζςθ εργολαβικισ ανάκεςθσ του ςυνόλου ι μζρουσ του ζργου και περιοριςτικά μόνο για τισ εργαςίεσ που αναφζρονται ςτθ ςχετικι ςφμβαςθ (άρκρο 2, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984). Αδρανι υλικά είναι τα υλικά διαφόρων διαςτάςεων που προζρχονται από τθν εξόρυξθ κατάλλθλων πετρωμάτων ι τθν απόλθψθ φυςικϊν αποκζςεων κραυςμάτων τουσ και που χρθςιμοποιοφνται όπωσ ζχουν ι μετά από κραφςθ ι λειοτρίβθςθ ι ταξινόμθςθ για τθν παραςκευι ςκυροδεμάτων ι κονιαμάτων ι με μορφι ςκφρων ι μεγαλφτερων κομματιϊν, ςτθν οδοποιία ι λοιπά τεχνικά ζργα ι οικοδομζσ, κακϊσ και τα αςβεςτολικικά πετρϊματα που χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι αςβζςτθ ι υδραυλικϊν κονιϊν ι ςυλλιπαςμάτων μεταλλουργίασ. Στθν ζννοια των αδρανϊν υλικϊν περιλαμβάνονται και οι δομικοί λίκοι, λαξευτοί ι όχι (άρκρο 1, Ν 1428/1984 όπωσ ςυμπλθρϊκθκε από το άρκρο 1 του Ν 2115/1993). Υπαίκριεσ ι υπόγειεσ εξορυκτικζσ βιομθχανίεσ ςφμφωνα με το άρκρο 2 τθσ ΚΥΑ ΑΡΔ7/Α/Φ1/14080/732/1996, είναι όλεσ οι βιομθχανίεσ οι οποίεσ: o εξορφςςουν υπό τθν αυςτθρι ζννοια του όρου, ορυκτζσ φλεσ ςτθν επιφάνεια ι υπογείωσ ι/και o προβαίνουν ςτθν αναηιτθςθ κοιταςμάτων με ςκοπό τθν εξόρυξθ αυτϊν ι/και o προετοιμάηουν τισ εξορυχκείςεσ φλεσ για τθν πϊλθςθ, με εξαίρεςθ τισ δραςτθριότθτεσ μεταποίθςθσ των εξορυχκείςων υλϊν. Χώροι εργαςίασ είναι το ςφνολο των χϊρων που προορίηονται για τθν εγκατάςταςθ κζςεων εργαςίασ, που περιλαμβάνουν τισ δραςτθριότθτεσ κακϊσ και τισ εγκαταςτάςεισ που ςυνδζονται άμεςα ι ζμμεςα με τισ υπαίκριεσ ι υπόγειεσ εξορυκτικζσ βιομθχανίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των χϊρων απόκεςθσ των εκβολάδων και άλλων χϊρων αποκικευςθσ και ενδεχομζνωσ, των καταλυμάτων, ςτουσ οποίουσ ζχουν πρόςβαςθ οι εργαηόμενοι ςτο πλαίςιο τθσ εργαςίασ τουσ (άρκρο 2, ΚΥΑ ΑΡΔ7/Α/Φ1/14080/732/1996). Σελίδα 3 από 34

7 Μζςθ ςτακμιςμζνθ τιμι ςυγκζντρωςθσ αιωροφμενων ςκονϊν, αερίων, ατμϊν και καπνϊν είναι θ μζςθ τιμι που προκφπτει από ςυνεχείσ μετριςεισ των ςυγκεντρϊςεων ςτθ διάρκεια τθσ θμεριςιασ εργαςίασ ι από αςυνεχείσ μετριςεισ που γίνονται με τρόπο, ϊςτε τα αποτελζςματά τουσ να είναι αντιπροςωπευτικά των ςυνκθκϊν, ςτισ οποίεσ εκτίκεται ο εργαηόμενοσ ςτθ διάρκεια τθσ θμεριςιασ εργαςίασ (άρκρο 22, ΥΑ ΙΙ- 5 θ /Φ/17402/1984). Μζγιςτθ τιμι ςυγκζντρωςθσ είναι θ μζγιςτθ ςυγκζντρωςθ, ακόμα και ςτιγμιαία, ςτθ διάρκεια τθσ θμεριςιασ εργαςίασ (άρκρο 22, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984). Ζνα μεταλλείο ι τμιμα του, χαρακτθρίηεται εφφλεκτο, ςφμφωνα με το άρκρο 75 τθσ ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984, όταν διαπιςτωκεί: o ότι το μετάλλευμα που εξορφςςεται αυτοαναφλζγεται ι o ζκλυςθ εφφλεκτων αερίων που δε δθμιουργοφν εκρθκτικό μίγμα, μετά από ςειρά μετριςεων Ζνα λιγνιτωρυχείο ι ανκρακωρυχείο ι τμιμα του, χαρακτθρίηεται εφφλεκτο, ςφμφωνα με το άρκρο 75 τθσ ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984, όταν, εκτόσ από τα παραπάνω, διαπιςτωκεί με ςειρά μετριςεων: o περιεκτικότθτα ςε μεκάνιο μεγαλφτερθ από 0.5% ι o αιωροφμενθ ςκόνθ άνκρακα περιςςότερθ από 80 gr/m 3 αζρα Ζνα εφφλεκτο μεταλλείο ι τμιμα του χαρακτθρίηεται επικίνδυνο, ςφμφωνα με το άρκρο 75 τθσ ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984, όταν διαπιςτωκεί με ςειρά μετριςεων ότι: o θ αυτανάφλεξθ του μεταλλεφματοσ, κάνει τθν εργαςία εξαιρετικά επικίνδυνθ ι ανκυγιεινι από πλευρά ςυχνότθτασ και ζκταςθσ πυρκαγιϊν, κερμοκραςιϊν και ςφςταςθσ του αζρα ι o εκλφονται εφφλεκτα αζρια που δθμιουργοφν εκρθκτικό μίγμα Ζνα εφφλεκτο λιγνιτωρυχείο ι ανκρακωρυχείο ι τμιμα τουσ, χαρακτθρίηεται επικίνδυνο, ςφμφωνα με το άρκρο 75 τθσ ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984, όταν, πζρα από τα παραπάνω, διαπιςτωκεί με ςειρά μετριςεων: o περιεκτικότθτα ςε μεκάνιο μεγαλφτερθ από 1% o αιωροφμενθ ςκόνθ άνκρακα περιςςότερθ από 100 gr/m 3 αζρα Ατφχθμα ςε κάκε ζργο ι εξαρτθμζνθ απ αυτό εργαςία, κεωρείται κάκε τραυματιςμόσ ανκρϊπου που προζρχεται από όποια αιτία ςτθ διάρκεια τθσ εργαςίασ, ι λόγω τθσ λειτουργίασ του ζργου ι γενικότερα λόγω τθσ μεταλλευτικισ ι λατομικισ δραςτθριότθτασ, ακόμα και μετά τθ διακοπι τθσ λειτουργίασ του ζργου και μζχρι τθ Σελίδα 4 από 34

8 λιψθ των μζτρων που κα κακορίςει θ Επικεϊρθςθ Μεταλλείων μετά το τζλοσ του ζργου (άρκρο 92. ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984). Δυςτφχθμα χαρακτθρίηεται το ςυμβάν που επιφζρει ςοβαρό τραυματιςμό ι ακρωτθριαςμό ι κάνατο ανκρϊπου (άρκρο 92, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984). Ωσ ευρφτερθ περιοχι τθσ Ακινασ νοείται θ περιοχι του νομοφ Αττικισ και θ Μακρόνθςοσ εκτόσ από τα Κφκθρα (άρκρο 1, παρ. 1, Ν 1515/1985) Προςδιοριςμόσ λατομικϊν περιοχϊν Για να κακοριςτεί μια περιοχι ωσ λατομικι, θ Επιτροπι κακοριςμοφ λατομικϊν περιοχϊν, αφοφ πραγματοποιιςει αναλυτικι και εμπεριςτατωμζνθ εκτίμθςθ των αναγκϊν του νομοφ ςε αδρανι υλικά, και μόνο εφόςον, από τθν εκτίμθςθ αυτι προκφψει ότι οι ανάγκεσ αυτζσ δεν καλφπτονται για τα προςεχι 30 ζτθ από τα λατομεία που ιδθ λειτουργοφν εντόσ λατομικϊν περιοχϊν ι κζςθσ ςυγκζντρωςθσ λατομικϊν επιχειριςεων (παρ.α2, ΥΑ Δ10/Β/Φ68/οικ.10161/2915/2005), γνωμοδοτεί ςτον οικείο Νομάρχθ, μετά από τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Τουριςμοφ και τθν ζγκριςθ του Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ. Ο Νομάρχθσ αφοφ μελετιςει τθν ζκκεςθ που του κατακζτει θ Επιτροπι, λαμβάνει τθν τελικι απόφαςθ (παρ.α5, ΥΑ Δ10/Β/Φ68/οικ.10161/2915/2005). Θ επιτροπι αυτι, ςφμφωνα με το άρκρο 3, παρ.3, Ν.2115/1993, αποτελείται από εκπροςϊπουσ από: Υπουργείο Ανάπτυξθσ (Ρρόεδροσ) Διεφκυνςθ Δαςϊν τθσ Ρεριφζρειασ (ανά νομό) Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν τθσ ΝΑ Τεχνικι Υπθρεςία Διμων και Κοινοτιτων τθσ Ρεριφζρειασ (ΤΥΔΚ) Εφορία Ρροϊςτορικϊν και Κλαςςικϊν Αρχαιοτιτων του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ Διεφκυνςθ Ρολεοδομίασ και Ρεριβάλλοντοσ τθσ ΝΑ ΙΓΜΕ ΟΤΑ Ο Νομάρχθσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει ανά εξάμθνο το Υπουργείο Ανάπτυξθσ για τθν πρόοδο των εργαςιϊν κακοριςμοφ λατομικϊν περιοχϊν ι κζςεων ςυγκζντρωςθσ λατομικϊν επιχειριςεων και τθν εγκατάςταςθ λατομείων εντόσ αυτϊν (παρ.β, ΥΑ Δ10/Β/Φ68/οικ.10161/2915/2005). Σελίδα 5 από 34

9 2.2. Περιοριςμοί ςτθ χωροκζτθςθ μεταλλευτικϊν & λατομικϊν εργαςιϊν Απαγορεφεται, μζςα ςτισ λατομικζσ περιοχζσ κακϊσ και ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 1000μζτρων ζξω από τθν οριογραμμι τουσ, θ επζκταςθ του ςχεδίου πόλθσ ι θ δθμιουργία ανεξάρτθτου ρυμοτομικοφ ςχεδίου ι θ ανζγερςθ οποιουδιποτε κτίςματοσ εκτόσ από τα κτίςματα που εξυπθρετοφν τθ λατομικι δραςτθριότθτα για τα οποία αποφαίνεται ο οικείοσ Νομάρχθσ (άρκρο 3, παρ.4, Ν 2115/1993). Απαγορεφεται ο κακοριςμόσ λατομικϊν περιοχϊν ςε ακτίνα 2000 μζτρων από χϊρουσ που ζχουν κθρυχκεί αρχαιολογικοί ι προςτατευόμενεσ ηϊνεσ κακϊσ και εντόσ του λεκανοπεδίου τθσ Αττικισ (άρκρο 4, παρ.1, Ν 2115/1993). Σφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 6 του Ν 2702/1999, ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Ακινασ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν παράγραφο 1.2. του παρόντοσ, μπορεί εντόσ 5 ετϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του Ν 2702/1999, να κακορίηονται κζςεισ ςυγκζντρωςθσ λατομικϊν επιχειριςεων αδρανϊν υλικϊν με κοινζσ αποφάςεισ των Υπουργϊν ΡΕΧΩΔΕ και Ανάπτυξθσ, προκειμζνου δε περί δαςικϊν εκτάςεων και του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων. Για μεταλλευτικζσ ι λατομικζσ εργαςίεσ κάτω από ι κοντά ςε οικιματα, ζργα δθμόςιασ ωφζλειασ, πυλϊνεσ ι ςτφλουσ γραμμϊν μεταφοράσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ ι τθλεπικοινωνιϊν, περιοχζσ αρχαιολογικοφ ι τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ ι φυςικοφ κάλουσ, κακϊσ και ςτθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τουσ, πρζπει να προβλζπονται και να παίρνονται, μεταξφ των άλλων, και ειδικά μζτρα προςταςίασ των πιο πάνω περιοχϊν ι καταςκευϊν, τα οποία αναφζρονται ςτθν Τεχνικι Μελζτθ που κατατίκεται από τον εκμεταλλευτι ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Ανάπτυξθσ (άρκρο 81, ΥΑ ΙΙ- 5 θ /Φ/17402/1984). Επιφανειακζσ μεταλλευτικζσ ι λατομικζσ εργαςίεσ (άρκρο 81, ΤΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) Για τθ χωροκζτθςθ επιφανειακϊν μεταλλευτικϊν ι λατομικϊν εργαςιϊν κοντά ςε βιομθχανικά κτίςματα, οικείεσ, ζργα κοινισ ωφζλειασ, πλατείεσ, γυμναςτιρια, νεκροταφεία και λοιποφσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και εφόςον δε χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτζλεςι τουσ εκρθκτικζσ φλεσ, πρζπει να αφινεται απόςταςθ αςφαλείασ, το λιγότερο, 250m από εκείνεσ που ζχουν άμεςεσ επιπτϊςεισ (πχ κατολιςκιςεισ πράνων, ρωγματϊςεισ, δονιςεισ από μθχανιματα, ςκόνθ από εκςκαφζσ ι αποκζςεισ) ςτα φυςικά χαρακτθριςτικά του γειτονικοφ και του ευρφτερου χϊρου. ε περίπτωςθ που γίνεται χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν, το πιο πάνω όριο διπλαςιάηεται (500m). Σελίδα 6 από 34

10 Για τθ χωροκζτθςθ των παραπάνω εργαςιϊν κοντά ςε εκνικοφσ, επαρχιακοφσ και δθμοτικοφσ δρόμουσ και εφόςον επιτρζπεται από τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των εκςκαφϊν ςε ςχζςθ με τθ γεωμορφολογία τθσ περιοχισ, θ πιο πάνω ελάχιςτθ απόςταςθ κακορίηεται ςε 50m. Τα παραπάνω δεν ιςχφουν για δρόμουσ που ζχουν ανοιχτεί για τθν εξυπθρζτθςθ του ζργου και δεν ζχουν καμιά αςτικι ι κοινοτικι προςπζλαςθ. ε περίπτωςθ που γίνεται χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν, το πιο πάνω όριο κακορίηεται ςε 300m. Κοντά ςε κζςεισ ςτφλων γραμμϊν μεταφοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ, υψθλισ τάςθσ και τθλεπικοινωνιϊν, θ πιο πάνω ελάχιςτθ απόςταςθ κακορίηεται αντίςτοιχα ςε 70m και 50m. ε περίπτωςθ που γίνεται χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν, θ ελάχιςτθ απόςταςθ κακορίηεται ςε 150m από το νοθτό κατακόρυφο επίπεδο που περνάει από τισ γραμμζσ μεταφοράσ. Τα παραπάνω δεν ιςχφουν για τισ γραμμζσ μεταφοράσ που εξυπθρετοφν τθ λειτουργία του ζργου, με τθν προχπόκεςθ ότι δεν επθρεάηουν τθν αςφάλεια και τθ λειτουργία των εξωτερικϊν δικτφων. Κατ εξαίρεςθ, για περιπτϊςεισ περιοριςμζνθσ χριςθσ εκρθκτικϊν υλϊν ςε περιςταςιακζσ ι υποβοθκθτικζσ ι μικρισ ζκταςθσ και διάρκειασ εργαςίασ (πχ διάνοιξθ δρόμων, κατάρριψθ επιςφαλϊν όγκων από το φρφδι του πρανοφσ), θ ελάχιςτθ επιτρεπόμενθ απόςταςθ από κτίςματα που κατοικοφνται, ζργα κοινισ ωφζλειασ και κοινόχρθςτουσ δρόμουσ κακορίηεται ςε 50m. Ειδικά για διάνοιξθ δρόμων προςπζλαςθσ από κφριο δρόμο, επιτρζπεται θ περιοριςμζνθ χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν και για αποςτάςεισ μικρότερεσ από 100m μετά από ειδικι άδεια τθσ αρμόδιασ Αςτυνομικισ Αρχισ και αφοφ παρκοφν με φροντίδα τθσ Διεφκυνςθσ του ζργου, όλα τα απαραίτθτα, για τθν αςφάλεια των περίοικων και διερχόμενων, πρόςκετα μζτρα. Στον Ρίνακα 7 ςτο Ραράρτθμα Ι του παρόντοσ δίνονται οι αποςτάςεισ που πρζπει να ζχουν οι επιφανειακζσ μεταλλευτικζσ ι λατομικζσ εργαςίεσ από διάφορουσ τφπουσ υποδομϊν. Τπόγειεσ μεταλλευτικζσ ι λατομικζσ εργαςίεσ Για τθ χωροκζτθςθ των υπόγειων εργαςιϊν πρζπει να γίνεται κατάλλθλοσ ςχεδιαςμόσ ςτθν τεχνικι μελζτθ που αναφζρεται ςτο τζλοσ τθσ παραγράφου 3 του παρόντοσ, κακϊσ και εκτζλεςι τουσ ϊςτε ανάλογα με τθν ζκταςθ του κοιτάςματοσ, τα μθχανικά χαρακτθριςτικά των πετρωμάτων, τθ μζκοδο για τθν υπόγεια εκμετάλλευςθ και το βάκοσ των εργαςιϊν, να μθ δθμιουργοφνται επιπτϊςεισ ςτθν επιφάνεια (πχ ρωγμζσ, κακιηιςεισ, κατολιςκιςεισ). Σελίδα 7 από 34

11 Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δίνεται για τθ χωροκζτθςθ των εξόδων ςτθν επιφάνεια των υπόγειων εργαςιϊν λιγνιτωρυχείων, ανκρακωρυχείων και εφφλεκτων μεταλλείων ϊςτε να μθ δθμιουργοφνται κίνδυνοι ςε κτίςματα, οικιςμοφσ, ζργα κοινισ ωφζλειασ, εγκαταςτάςεισ, δαςικζσ εκτάςεισ κλπ. Τπαίκριεσ αποκικεσ εκρθκτικϊν υλϊν και καψυλλίων Οι υπαίκριεσ αποκικεσ εκρθκτικϊν υλϊν και καψυλλίων πρζπει να βρίςκονται μακριά από κατοικθμζνεσ περιοχζσ, δθμόςιουσ δρόμουσ, ςιδθροδρομικζσ γραμμζσ, εγκαταςτάςεισ ζργων, μζτωπα εξόρυξθσ, εργοταξιακοφσ δρόμουσ κλπ. Στον Ρίνακα 6 ςτο Ραράρτθμα Ι του παρόντοσ κακορίηονται οι αποςτάςεισ που πρζπει να τθροφνται ανάλογα με τισ ποςότθτεσ τθσ εκρθκτικισ φλθσ και τον αρικμό των καψυλλίων που αποκθκεφονται. Οι αποςτάςεισ αυτζσ μειϊνονται ςτο μιςό εφόςον αποκθκεφονται πετρελαιαμμωνίτθσ, πυρίτιδεσ ι sluries. Και μειϊνονται ακόμα μια φορά ςτο μιςό (δθλαδι ςτο ζνα τζταρτο) εφόςον μεταξφ των αποκθκϊν και των οικοδομϊν, οδϊν, ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν, εγκαταςτάςεων, μετϊπων κλπ ζχουν καταςκευαςτεί τεχνθτά αναχϊματα που καλφπτουν το φψοσ τθσ αποκικθσ (άρκρο 50, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984). 3. Αδειοδοτιςεισ Σφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 4 του Ν669/1977, ο Υπουργόσ Ανάπτυξθσ χορθγεί άδεια εκμετάλλευςθσ λατομείων βιομθχανικϊν ορυκτϊν και μαρμάρων. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ μπορεί να μεταβιβάηεται θ αρμοδιότθτα χοριγθςθσ άδειασ εκμεταλλεφςεωσ λατομείων οριςμζνων βιομθχανικϊν ορυκτϊν ςτουσ κατά τόπουσ αρμόδιουσ Νομάρχεσ. Σφμφωνα με το άρκρο 3 του ΡΔ 78/2006, οι Διευκφνςεισ Ανάπτυξθσ των Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων (Σμιμα Ενζργειασ και Φυςικϊν Πόρων): o Χορθγοφν άδεια μεταλλευτικϊν ερευνϊν o Χορθγοφν άδεια εκμετάλλευςθσ ςε δθμοτικά, κοινοτικά ι ιδιωτικά λατομεία αδρανϊν υλικϊν, ςε λατομεία ΝΡΔΔ και παράταςθ αυτισ o Εκδίδουν απόφαςθ για τθ διετι ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ των δθμοτικϊν, κοινοτικϊν, ιδιωτικϊν και ΝΡΔΔ λατομείων αδρανϊν υλικϊν, με αποκλειςτικό ςκοπό τθν αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ και παράταςθ αυτισ για μία τριετία o Χορθγοφν άδεια εκμετάλλευςθσ λατομείων ςχιςτολικικϊν πλακϊν Σελίδα 8 από 34

12 o Χορθγοφν άδεια εκμετάλλευςθσ λατομείων αργίλων και μαργϊν πλινκοποιίασ και κεραμοποιίασ o Εκδίδουν απόφαςθ χαρακτθριςμοφ ωσ βιομθχανικϊν, των λατομικϊν επιχειριςεων βιομθχανικϊν ορυκτϊν, μαρμάρων και αδρανϊν υλικϊν o Χορθγοφν άδεια καταςκευισ και λειτουργίασ των υπόγειων και υπαίκριων αποκθκϊν εκρθκτικϊν υλϊν και καψυλλίων για τθν εξυπθρζτθςθ των μεταλλείων και λατομείων αδρανϊν υλικϊν, μαρμάρων και βιομθχανικϊν ορυκτϊν o Ρροβαίνουν ςε κακοριςμό και αποχαρακτθριςμό των λατομικϊν περιοχϊν o Ρροβαίνουν ςτθ ςυμπλιρωςθ του φακζλου με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ άδειασ εκμετάλλευςθσ λατομείων μαρμάρων και βιομθχανικϊν ορυκτϊν (πλθν των δθμόςιων λατομείων όπου θ αρμοδιότθτα ανικει ςτο Γενικό Γραμματζα τθσ Ρεριφζρειασ) Θ απόφαςθ εκμίςκωςθσ λατομείων αδρανϊν υλικϊν που ανικουν ςτθν κυριότθτα του Δθμοςίου εκδίδεται από το Γενικό Γραμματζα τθσ οικείασ Περιφζρειασ (άρκρο 1, παρ.1, ΥΑ Δ10/Β/Φ68/οικ.17611/2000). Σφμφωνα με το άρκρο 10, παρ.1, Ν 2115/1993, απαγορεφεται θ εκμίςκωςθ δθμόςιων λατομείων ι θ χοριγθςθ άδειασ εκμετάλλευςθσ δθμοτικϊν, κοινοτικϊν, ιδιωτικϊν και ΝΡΔΔ λατομείων αν υπάρχουν: o Κίνδυνοι για τθν αςφάλεια τθσ ηωισ ι για τθν υγεία των εργαηομζνων, των περιοίκων και των διερχομζνων o Βλάβεσ ςε κθρυγμζνουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και μνθμεία ι ιςτορικά μνθμεία ι τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ o Βλάβεσ ςε ζργα δθμοςίασ ωφζλειασ o Σοβαρζσ αλλοιϊςεισ του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ Σε περίπτωςθ που ο Επικεωρθτισ Μεταλλείων διαπιςτϊςει ότι γίνονται κακ υποτροπι παραβάςεισ των διατάξεων του Κανονιςμοφ Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν Εργαςιϊν, των όρων τθσ άδειασ εκμετάλλευςθσ ι τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων ι τθσ ζγκριςθσ επζμβαςθσ και των εντολϊν του Επικεωρθτι Μεταλλείων, ι τίκεται ςε κίνδυνο θ αςφάλεια κτιςμάτων ι ζργων κοινισ ωφζλειασ ι θ ηωι και θ υγεία των εργαηομζνων, των περιοίκων και των διερχομζνων ι διενεργείται ανορκολογικι εκμετάλλευςθ ι τίκεται ςε ςοβαρό κίνδυνο το περιβάλλον μπορεί να διατάξει τθν επιβολι περιοριςτικϊν μζτρων ςτθν εκμετάλλευςθ του λατομείου, για τθν προςωρινι, Σελίδα 9 από 34

13 ολικι ι μερικι διακοπι αυτισ ςε περίπτωςθ που ςυντρζχει λόγοσ και να ενθμερϊςει ςχετικά τθν Αςτυνομικι Αρχι και τον εκμεταλλευτι (άρκρο 13, παρ.5, Ν 2115/1993). Στθ χϊρα μασ υπάρχουν δφο Επικεωριςεισ Μεταλλείων (Ρθγι: Ιςτοςελίδα Υπουργείου Ανάπτυξθσ, o Επικεϊρθςθ Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδοσ (ΕΜΝΕ) με χωρικι αρμοδιότθτα ςε όλθ τθ χϊρα πλθν τθσ Μακεδονίασ και τθσ Θράκθσ o Επικεϊρθςθ Μεταλλείων Βορείου Ελλάδοσ (ΕΜΒΕ) με χωρικι αρμοδιότθτα ςτθ Μακεδονία και τθ Θράκθ Ρριν από τθν ζναρξθ μεταλλευτικϊν ι λατομικϊν εργαςιϊν ςε νζο ζργο ι και νζο μζροσ ζργου που δεν είχε περιλθφκεί ςτθν αρχικι μελζτθ, ο εκμεταλλευτισ ζχει υποχρζωςθ να καταρτίςει και να υποβάλλει ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Τπουργείου Ανάπτυξθσ τεχνικι μελζτθ του ζργου ι μζρουσ του ζργου που οι προδιαγραφζσ τθσ κακϊσ και θ διαδικαςία για τθν ζγκριςι τθσ αναφζρονται ςτα άρκρα 97 και 98 τθσ ΥΑ ΙΙ- 5 θ /Φ/17402/1984. Τα κριτιρια που γενικά πρζπει να ικανοποιοφνται ςτισ παραπάνω μελζτεσ είναι, θ οικονομία του κοιτάςματοσ ςε ςυνδυαςμό με τθν αςφάλεια των εργαηομζνων, εργαςιϊν και εγκαταςτάςεων, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και γενικότερα, θ ελαχιςτοποίθςθ του κοινωνικοφ κόςτουσ (παρ.1β, άρκρο 4, ΥΑ ΙΙ- 5 θ /Φ/17402/1984). 4. Γενικά κριτιρια ορκολογικισ δραςτθριότθτασ (άρκρο 6, ΤΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) Στθν παράγραφο αυτι αναφζρονται τα γενικά κριτιρια τθσ ορκολογικισ δραςτθριότθτασ που πρζπει να τθρεί ο εκμεταλλευτισ ςε κάκε φάςθ ι είδοσ των εργαςιϊν του ζργου του: Στισ ερευνθτικζσ μεταλλευτικζσ ι λατομικζσ εργαςίεσ, ςτόχοσ είναι ο εντοπιςμόσ εκμεταλλεφςιμων κοιταςμάτων ορυκτϊν υλϊν. Ο ςχεδιαςμόσ τθσ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ, να γίνεται κλιμακωτά κατά τα απαραίτθτα ςτάδια. Ρριν από τθν ζναρξθ των ςχετικϊν εργαςιϊν, να ζχουν προθγθκεί τα προκαταρκτικά ςτάδια τθσ ζρευνασ. Θ ςκοπιμότθτα τθσ προχϊρθςθσ από ςτάδιο ςε ςτάδιο, να δικαιολογείται με επιςτθμονικά, τεχνικά και οικονομικά κριτιρια από τα δεδομζνα των προθγοφμενων ςταδίων και να ςυνδυάηεται με τθν αφξθςθ του βακμοφ αςφαλείασ των αποκεμάτων. Θ διάρκεια και το κόςτοσ των εργαςιϊν κάκε ςταδίου, να μθν ξεπερνάει, ανάλογα και με τα κοιταςματολογικά χαρακτθριςτικά, τα όρια που προβλεπόταν από τθν κείμενθ νομοκεςία. Σελίδα 10 από 34

14 Οι μεταλλευτικζσ ι λατομικζσ εργαςίεσ τθσ εκμετάλλευςθσ να βαςίηονται ςε, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, επαρκι και αξιόπιςτα ςτοιχεία των ερευνθτικϊν εργαςιϊν. Να ςυνδυάηεται ο ρυκμόσ παραγωγισ με το ρυκμό προετοιμαςίασ τμθμάτων του κοιτάςματοσ ϊςτε να εξαςφαλίηονται ςτο τζλοσ κάκε θμερολογιακοφ ζτουσ απολιψιμα αποκζματα που επαρκοφν, ανάλογα με το φψοσ τθσ παραγωγισ, για ζνα, το λιγότερο, επόμενο χρόνο. Να μθν περιορίηεται θ εκμετάλλευςθ μόνο ςτα τμιματα του κοιτάςματοσ που ςυγκριτικά ζχουν καλφτερθ ποιότθτα ι μποροφν να εξορυχκοφν με καλφτερεσ ςυνκικεσ. Αντίκετα, να καταβάλλεται κάκε προςπάκεια για ςυνδυαςμζνθ εκμετάλλευςθ με ςτόχο τθν αξιοποίθςθ όςο το δυνατόν μεγαλφτερου μζρουσ του κοιτάςματοσ. Σε περίπτωςθ που το παραπάνω δεν είναι οικονομικά εφικτό, οι ορυκτζσ φλεσ των μικρότερου ενδιαφζροντοσ τμθμάτων του κοιτάςματοσ, εφόςον εξορφςςονται, να κατευκφνονται ςε ξεχωριςτοφσ χϊρουσ απόκεςθσ ϊςτε, χωρίσ δυςκολία, να μποροφν να απολθφκοφν μελλοντικά για μια πικανι αξιοποίθςι του ι εφόςον παραμζνουν ανεκμετάλλευτοι, αν μποροφν να εξορυχκοφν με τισ εκςκαφζσ που ζχουν ιδθ διανοιχτεί. Οι ςχετικζσ εργαςίεσ να μθ γίνονται με τρόπο ϊςτε να καταςτρζφονται τμιματα του κοιτάςματοσ που ζχουν καταρχιν εμπορεφςιμθ ποιότθτα, να υποβακμίηεται θ ποιότθτα ι οι ιδιότθτεσ του προϊόντοσ και να διαφεφγουν αξιόλογεσ ποςότθτεσ με τα ςτείρα, χωρίσ να εξαςφαλίηεται δυνατότθτα άμεςθσ ι και μελλοντικισ απόλθψθσ. Γενικότερα, να αποφεφγεται κάκε τρόποσ καταςπατάλθςθσ ι ευκαιριακισ εκμετάλλευςθσ του κοιτάςματοσ. Οι μεταλλευτικζσ ι λατομικζσ εργαςίεσ τθσ επεξεργαςίασ να γίνονται με τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ μεγαλφτερθ δυνατι ανάκτθςθ των χριςιμων ςυςτατικϊν των ορυκτϊν υλϊν που εξορφςςονται, ςε ςυνδυαςμό με τθν επίτευξθ τθσ καλφτερθσ δυνατισ ποιότθτασ του προϊόντοσ. Να προβλζπεται δυνατότθτα απόλθψθσ των χριςιμων ςυςτατικϊν που περιζχονται ςτα απορρίμματα με ανακφκλωςθ ι ξεχωριςτι απόκεςθ για μελλοντικι αξιοποίθςθ. Να προβλζπεται δυνατότθτα αξιοποίθςθσ των παραπροϊόντων ι υποπροϊόντων τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ ι ςτθν περίπτωςθ που αυτό δεν είναι οικονομικά εφικτό, θ αςφαλισ απομάκρυνςθ, απόκεςθ ι φφλαξθ ι δζςμευςθ κλπ των παραπάνω υλϊν. Σελίδα 11 από 34

15 5. Παρακολοφκθςθ & Ζλεγχοι Θ οικεία Επικεϊρθςθ Μεταλλείων είναι αρμόδια για τον ζλεγχο τιρθςθσ του Κανονιςμοφ Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν Εργαςιϊν (άρκρο 3, παρ.1, ΥΑ ΙΙ- 5 θ /Φ/17402/1984). Σε περίπτωςθ αδυναμίασ τθσ Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων, τθν αρμοδιότθτα αναλαμβάνουν τεχνικοί του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, με απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ (άρκρο 3, παρ.2, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984). Ο ζλεγχοσ για τα ζργα ζρευνασ και εκμετάλλευςθσ φυςικϊν υδρογονανκράκων, ςφμφωνα με τθν παρ.1β τθσ ΥΑ Δ7/Α/Φ1/οικ.2198/2002, γίνεται από τθ Γενικι Διεφκυνςθ Φυςικοφ Πλοφτου του Τπουργείου Ανάπτυξθσ. Θ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ των Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων (Σμιμα Ενζργειασ και Φυςικϊν Πόρων) διενεργεί αυτοψίεσ αυταπάγγελτα ι μετά από καταγγελία είτε με τουσ υπαλλιλουσ και τα τεχνικά μζςα του τμιματοσ είτε με τθ ςυνδρομι του Τμιματοσ Ρροςταςίασ Ρεριβάλλοντοσ και Ζκδοςθσ Οικοδομικϊν Αδειϊν τθσ ίδιασ Διεφκυνςθσ είτε με τθ ςυνδρομι άλλων ςυναρμόδιων Υπθρεςιϊν ι νομαρχιακϊν οργάνων, κατά τθν κρίςθ τθσ Αδειοδοτοφςασ Αρχισ (άρκρο 3, παρ. 35 α, ΡΔ 78/2006). Ακόμα διενεργεί αυτοψίεσ ςτισ μονάδεσ αρμοδιότθτάσ τουσ ςε περίπτωςθ εργατικοφ ατυχιματοσ, για τθ διαπίςτωςθ των αιτιϊν του ατυχιματοσ και τθν υπόδειξθ προλθπτικϊν μζτρων (άρκρο 3, παρ. 36, ΡΔ 78/2006). 6. Τποχρεϊςεισ Εκμετάλλευςθσ Στισ μεταλλευτικζσ και λατομικζσ εργαςίεσ, οι εντολζσ για πρόςκετα μζτρα προςταςίασ, αςφάλειασ ι ορκολογικισ δραςτθριότθτασ, δίνονται από τθν οικεία Επικεϊρθςθ Μεταλλείων (άρκρο 3, παρ.4, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) 6.1. Τποχρεϊςεισ Εκμεταλλευτι Ο εκμεταλλευτισ ζχει τθν υποχρζωςθ να καταρτίηει και να υποβάλλει ςτθν αρμόδια Υπθρεςία του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, πριν τθν ζναρξθ των μεταλλευτικϊν ι λατομικϊν εργαςιϊν ςε νζο ζργο ι και νζο μζροσ του που δεν είχε περιλθφκεί ςτθν αρχικι μελζτθ, τεχνικι μελζτθ του ζργου ι μζρουσ του ζργου (άρκρο 4, παρ.1β, ΥΑ ΙΙ- 5 θ /Φ/17402/1984). Θ μελζτθ αυτι εγκρίνεται από τθν αρμόδια Υπθρεςία του Υπουργείου Ανάπτυξθσ (άρκρο 98, παρ.1, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984). Με ευκφνθ του εκμεταλλευτι, ςφμφωνα με το άρκρο 4, παρ.1δ, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984, πρζπει να τθροφνται ενθμερωμζνοι χάρτεσ, ςχεδιαγράμματα και άλλα ςτοιχεία προόδου Σελίδα 12 από 34

16 των εργαςιϊν του ζργου. Πλα αυτά τα ςτοιχεία πρζπει να διατίκενται ςτισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ Ο εκμεταλλευτισ, ςε ςυνεργαςία με αρμόδιουσ κεντρικοφσ φορείσ και τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ, πρζπει να λαμβάνει και να επιβάλλει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ (άρκρο 85, παρ. 2, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) Τζλοσ, ςε περίπτωςθ εφρεςθσ αρχαιολογικϊν ι άλλων επιςτθμονικϊν ευρθμάτων, ο εκμεταλλευτισ, ςφμφωνα με το άρκρο 3, παρ.1ε, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984, οφείλει να ενθμερϊςει: o Τθν οικεία Αςτυνομικι Αρχι o Τθν οικεία Επικεϊρθςθ Μεταλλείων o Τθν Αρχαιολογικι Υπθρεςία, ςε περίπτωςθ αρχαιολογικϊν ευρθμάτων 6.2. Τποχρεϊςεισ Εργοδότθ Ο εργοδότθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 4 τθσ ΚΥΑ ΑΡΔ7/Α/Φ1/14080/732/1996, ανάλογα με το είδοσ τθσ εγκατάςταςθσ, είναι υπεφκυνοσ για τθ λιψθ μζτρων και προφυλάξεων για: o τθν αποφυγι, ανίχνευςθ και καταπολζμθςθ τθσ εκδιλωςθσ και τθσ εξάπλωςθσ πυρκαγιϊν και εκριξεων o τθν παρεμπόδιςθ δθμιουργίασ εκρθκτικισ ατμόςφαιρασ ι ατμόςφαιρασ επιβλαβοφσ για τθν υγεία Είναι ακόμθ υπεφκυνοσ για τθν φπαρξθ αλλά και για τθ ςυντιρθςθ κατάλλθλων μζςων εκκζνωςθσ και διάςωςθσ για τουσ εργαηόμενουσ ςτο ζργο (άρκρο 5, ΚΥΑ ΑΡΔ7/Α/Φ1/14080/732/1996) Σε περίπτωςθ που οι εργαηόμενοι εκτίκενται ςε ςκόνθ αμιάντου, ο εργοδότθσ οφείλει να το δθλϊςει ςτθν οικεία Επικεϊρθςθ Μεταλλείων (παρ.1.7, ΥΑ Δ8/Γ/Φ17/16103/1992) Στθν περίπτωςθ που υπάρχουν ι ενδζχεται να υπάρξουν ςτθν ατμόςφαιρα τοξικά αζρια, πρζπει να μεριμνιςει ϊςτε να υπάρχει διακζςιμο το ςχζδιο προςταςίασ, το οποίο να προςδιορίηει τον υπάρχοντα εξοπλιςμό και τα λθφκζντα προλθπτικά μζτρα (ΚΥΑ ΑΡΔ7/Α/Φ1/14080/732/1996, Ραράρτθμα, παρ.4.3.3) Μεριμνά ϊςτε μζςα ςτο χϊρο εργαςίασ να υπάρχει ςχζδιο πυροπροςταςίασ το οποίο να εξθγεί λεπτομερϊσ τα μζτρα που πρζπει να λαμβάνονται για τθν πρόλθψθ, τθν ανίχνευςθ και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ζναρξθσ και τθσ εξάπλωςθσ πυρκαγιϊν (ΚΥΑ ΑΡΔ7/Α/Φ1/14080/732/1996, Ραράρτθμα, παρ.4.4.4) Σελίδα 13 από 34

17 Τζλοσ, είναι αρμόδιοσ για τθν τιρθςθ των μζτρων προςταςίασ που ζχουν λθφκεί, για το ζργο, τουσ εργαηομζνουσ, τουσ περιοίκουσ κακϊσ και το περιβάλλον (άρκρο 4, παρ.2β, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) Στο Ραράρτθμα Ι του παρόντοσ παρατίκενται πίνακεσ με τισ οριακζσ τιμζσ διαφόρων ουςιϊν ςτισ οποίεσ μπορεί να εκτίκεται ζνασ εργαηόμενοσ ςε λατομικι ι μεταλλευτικι δραςτθριότθτα Τποχρεϊςεισ Διευκυντι του ζργου Σε περίπτωςθ που θ εγκατάςταςθ κεωρθκεί εφφλεκτθ ι επικίνδυνθ, ειδοποιεί τθν Επικεϊρθςθ Μεταλλείων, θ οποία λαμβάνει τθν τελικι απόφαςθ χαρακτθριςμοφ τθσ εγκατάςταςθσ ωσ εφφλεκτθσ ι επικίνδυνθσ (άρκρο 75, παρ.3, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) Σφμφωνα με τθν ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984 ο Διευκυντισ του ζργου είναι υπεφκυνοσ για τθν κατάρτιςθ ειδικϊν κανονιςμϊν μζτρων αςφαλείασ - προςταςίασ, οι οποίοι εγκρίνονται από το Υπουργείο Ανάπτυξθσ και αναλφονται ςτθν παράγραφο 8 του παρόντοσ. Τζλοσ, είναι υπεφκυνοσ για τθν απογραφι και τθ καταγραφι του υλικοφ τθσ αποκικθσ εκρθκτικϊν υλϊν (άρκρο 49, παρ.7, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) 7. Περιπτϊςεισ ατυχθμάτων & εκτάκτων αναγκϊν Στθ ςυνζχεια παρατίκενται οι υποχρεϊςεισ τθσ εκμετάλλευςθσ και οι αρμοδιότθτεσ των εμπλεκόμενων φορζων ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι ζκτακτθσ ανάγκθσ Τποχρεϊςεισ Διευκυντι του ζργου ε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ Οφείλει να ειδοποιιςει τισ Δθμόςιεσ Αρχζσ (άρκρο 15, παρ.2γ, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) Συγκροτεί τα απαιτοφμενα ςυνεργεία διάςωςθσ, αντιμετϊπιςθσ επικίνδυνων καταςτάςεων και παροχισ πρϊτων βοθκειϊν (άρκρο 15, παρ.2κ, ΥΑ ΙΙ- 5 θ /Φ/17402/1984) ε περίπτωςθ δυςτυχιματοσ Ειδοποιεί άμεςα τθν οικεία Αςτυνομικι Αρχι και τθν οικεία Επικεϊρθςθ Μεταλλείων (άρκρο 93, παρ.1β, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) Υποβάλλει λεπτομερι ζκκεςθ του ςυμβάντοσ εντόσ 5 θμερϊν ςτθν οικεία Επικεϊρθςθ Μεταλλείων (άρκρο 93, παρ.1ε, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) Σελίδα 14 από 34

18 7.2. Αςτυνομικι Αρχι (άρκρο 94, ΤΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) Θ Αςτυνομικι Αρχι μόλισ ειδοποιθκεί για κάποιο δυςτφχθμα πρζπει να μεταβεί χωρίσ αναβολι ςτον αντίςτοιχο τόπο για τθν πιςτοποίθςθ του ςυμβάντοσ. Εφόςον γίνει θ πιςτοποίθςθ, πρζπει να ακολουκιςει άμεςα θ αποςτολι ςχετικοφ ςιματοσ ςτθν αρμόδια Επικεϊρθςθ Μεταλλείων. Στο ςιμα αυτό πρζπει να αναφζρονται και τα απαραίτθτα, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, ςτοιχεία, όπωσ ο χρόνοσ, θ κζςθ και το είδοσ του ςυμβάντοσ, τα ςχετικά ςτοιχεία και θ κατάςταςθ των τραυματιϊν, των ζργων, των χϊρων κλπ και τα πικανά, ςφμφωνα με τθν κρίςθ τθσ, αίτια. Ραράλλθλα με τθν άςκθςθ του ανακριτικοφ τθσ ζργου, φροντίηει για να διατθρθκοφν άκικτα τα τοπικά ςτοιχεία που ςχετίηονται με το ςυμβάν, μζχρι τθν άφιξθ του πραγματογνϊμονα τθσ Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων. Σε περίπτωςθ αναπόφευκτθσ ανακριτικισ ανάγκθσ, φροντίηει για τθν ακινθτοποίθςθ των μθχανθμάτων ι εγκαταςτάςεων που προκάλεςαν το δυςτφχθμα με τον πιο αποτελεςματικό τρόπο (ςφράγιςθ, κατάςχεςθ κλειδιϊν) ι τοποκετεί φρουρό ςτθ κζςθ του δυςτυχιματοσ που πρζπει να παραμείνει ςε αςφαλζσ μζροσ ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Διεφκυνςθσ του ζργου, χωρίσ να εξουδετερϊνεται ο ςκοπόσ τθσ εκεί παρουςίασ του. Οφείλει να παρζχει κάκε δυνατι βοικεια ςτον πραγματογνϊμονα τθσ Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ του Επικεϊρθςθ Μεταλλείων (άρκρο 95, ΤΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) Ο Επικεωρθτισ Μεταλλείων, μόλισ ειδοποιθκεί για το ςυμβάν, αποφαςίηει, το ςυντομότερο δυνατόν, για τθ διενζργεια ςχετικισ πραγματογνωμοςφνθσ. Θ ανάκεςθ πραγματογνωμοςφνθσ γίνεται με απόφαςθ του Επικεωρθτι ςε ζναν το λιγότερο από τουσ Διπλωματοφχουσ Μθχανικοφσ τθσ Υπθρεςίασ του. Σε περίπτωςθ που δεν υπθρετοφν ςτθν Επικεϊρθςθ Μεταλλείων Διπλωματοφχοι Μθχανικοί με ειδικότθτα ανάλογθ με τθ φφςθ του ςυμβάντοσ, ο Επικεωρθτισ εφόςον το κρίνει αναγκαίο απευκφνεται με επείγον τθλεφωνικό ςιμα ςτθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ που οφείλει τθν ίδια μζρα να ορίςει ζναν από τουσ Διπλωματοφχουσ Μθχανικοφσ του Υπουργείου με τθν απαιτοφμενθ ειδικότθτα. Θ πραγματογνωμοςφνθ ςτθν περίπτωςθ αυτι πραγματοποιείται από τον πιο πάνω Μθχανικό μαηί με το Διπλωματοφχο Μθχανικό που ζχει οριςτεί από τθν Επικεϊρθςθ Μεταλλείων. Οι πραγματογνϊμονεσ οφείλουν, το ςυντομότερο δυνατόν και το πολφ μζςα ςε 10 θμζρεσ, να μεταβοφν ςτον τόπο του ςυμβάντοσ και να εξετάςουν και να διερευνιςουν Σελίδα 15 από 34

19 κάκε ςχετικό ςτοιχείο. Ειδικά ςε περίπτωςθ δυςτυχιματοσ, θ παραπάνω προκεςμία δεν μπορεί να ξεπερνά τισ 5 θμζρεσ. Μετά τθν επιςτροφι ςτθν ζδρα τουσ, οφείλουν να ςυντάξουν και να υποβάλουν ςτθν Επικεϊρθςθ Μεταλλείων, εντόσ 15 θμερϊν, ζκκεςθ πραγματογνωμοςφνθσ. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνει θ ζκκεςθ πραγματογνωμοςφνθσ παρουςιάηονται αναλυτικά ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 95 τθσ ΥΑ ΙΙ- 5 θ /Φ/17402/1984. Σε κάκε περίπτωςθ ο Επικεωρθτισ, το ςυντομότερο δυνατόν, πρζπει να ειδοποιιςει και να δϊςει οδθγίεσ ςτθ Διεφκυνςθ του ζργου και ςτθν επιτόπια Αςτυνομικι Αρχι που οφείλει ςτθ ςυνζχεια να ενθμερϊςει αντίςτοιχα και τουσ λοιποφσ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, ενδιαφερόμενουσ (πχ. ιδιοκτιτεσ γειτονικϊν χϊρων, άλλεσ τοπικζσ ι δθμόςιεσ αρχζσ, οικογζνειεσ πακόντων κλπ). Σε περίπτωςθ δυςτυχιματοσ θ λειτουργία ι εκμετάλλευςθ ι χριςθ μζρουσ ζργων, χϊρων, κτιςμάτων, εγκαταςτάςεων κλπ που ζχουν διακοπεί, ςφμφωνα με τθν παρ.4 του άρκρου 95 τθσ ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984, μπορεί να επαναλθφκεί μόνο όταν: Σταλεί ειδοποίθςθ από τθν Επικεϊρθςθ Μεταλλείων ότι δεν πρόκειται να ακολουκιςει διενζργεια πραγματογνωμοςφνθσ Δεν εμφανιςτοφν, παρά τθν ειδοποίθςθ για διενζργεια πραγματογνωμοςφνθσ, μζςα ςτο προβλεπόμενο χρονικό διάςτθμα, οι πραγματογνϊμονεσ Ζχει πραγματοποιθκεί ςε κάκε περίπτωςθ, θ λιψθ μζτρων για τθν αςφαλι λειτουργία ι εκμετάλλευςθ ι χριςθ τουσ. Στον Ρίνακα 8ςτο Ραράρτθμα Ι του παρόντοσ δίνονται ςυνοπτικά οι δράςεισ των αρμόδιων φορζων ςε Κεντρικό, Ρεριφερειακό και Τοπικό επίπεδο. 8. Ειδικοί Κανονιςμοί Μζτρων Αςφαλείασ Προςταςίασ Για οριςμζνα είδθ εξορυκτικισ δραςτθριότθτασ, καταρτίηεται με ευκφνθ τθσ Διεφκυνςθσ του ζργου, Ειδικόσ Κανονιςμόσ Μζτρων Ρροςταςίασ, ο οποίοσ υποβάλλεται προσ ζγκριςθ ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Ανάπτυξθσ. Οι περιπτϊςεισ για τισ οποίεσ καταρτίηεται ειδικόσ κανονιςμόσ είναι: Για τθν προςταςία των εργαηομζνων ςε ζργα ςτα οποία δθμιουργοφνται κίνδυνοι για τθν υγεία τουσ από ραδιενεργζσ ςκόνεσ ι ιοντίηουςεσ ακτινοβολίεσ (άρκρο 25, ΥΑ ΙΙ- 5 θ /Φ/17402/1984) Σελίδα 16 από 34

20 Για τα ςφνκετα μθχανιματα όρυξθσ και μεταφοράσ κακϊσ και τα ειδικά εξορυκτικά μθχανιματα κοπισ (άρκρο 37, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) Σε κάκε ζργο ςτο οποίο χρθςιμοποιοφνται ειδικά ςυςτιματα ι μζςα μεταφοράσ (άρκρο 43, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) Για τθ λειτουργία ειδικϊν αυτοτελϊν εγκαταςτάςεων (άρκρο 47, ΥΑ ΙΙ- 5 θ /Φ/17402/1984) Για τθν όρυξθ βακζων φρεάτων ι κεκλιμζνων μεγάλθσ κλίςθσ (πάνω από 45 ο ) ι για τθν εφαρμογι νζων μεκόδων για υπόγεια εκμετάλλευςθ (άρκρο 66, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) Για ειδικζσ μεκόδουσ υποςτιριξθσ ςυγκράτθςθσ (άρκρο 70, παρ.4, ΥΑ ΙΙ- 5 θ /Φ/17402/1984) Για τισ γεωτριςεισ εντοπιςμοφ και αξιοποίθςθσ κοιταςμάτων φυςικϊν υδρογονανκράκων και γεωκερμικοφ δυναμικοφ (άρκρο 91, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) 9. Πρόςκετα μζτρα 9.1. Μζτρα για τθν αςφάλεια τθσ επιφάνειασ (άρκρο 82, ΤΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) Στθ διάρκεια λειτουργίασ κάκε ζργου πρζπει να παίρνονται όλα τα μζτρα για τθν αςφάλεια και τθν προςταςία τθσ επιφάνειασ και γενικότερα του περιβάλλοντοσ χϊρου, που προβλζπονται ςτθ τεχνικι μελζτθ που καταρτίηεται από τον εκμεταλλευτι (βλζπε παράγραφο 3 του παρόντοσ). Αν ωςτόςο ςτθν εξζλιξθ του ζργου, αρχίηουν να δθμιουργοφνται επιπτϊςεισ ςτθν επιφάνεια (πχ. ρωγμζσ, κακιηιςεισ, κατολιςκιςεισ) που δεν είχαν προβλεφκεί ςτθ μελζτθ ι που ο τρόποσ αντιμετϊπιςισ τουσ δεν αποδείχκθκε αποτελεςματικόσ, πρζπει άμεςα θ Διεφκυνςθ του ζργου να πάρει πρόςκετα μζτρα αςφαλείασ και να ειδοποιιςει τθν αρμόδια Επικεϊρθςθ Μεταλλείων. Τα ςθμαντικότερα από αυτά είναι: 1. Τα ςχεδιαγράμματα που οφείλει να τθρεί ο εκμεταλλευτισ να ενθμερϊνονται ςυνεχϊσ για τθν πρόοδο των εργαςιϊν και τισ επιπτϊςεισ ςτθν επιφάνεια και να υποβάλλονται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα ςτθν αρμόδια Επικεϊρθςθ Μεταλλείων. 2. Σε περίπτωςθ ςφνδεςθσ ι διαςταφρωςθσ δρόμων του ζργου με ςιδθροδρομικζσ γραμμζσ ι αςφαλτοςτρωμζνουσ δθμόςιουσ δρόμουσ, πρζπει μετά από ζγκριςθ του Οργανιςμοφ Σιδθροδρόμων Ελλάδοσ ι τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ του ΥΡΕΧΩΔΕ, αντίςτοιχα, να εφαρμόηονται ειδικζσ κυκλοφοριακζσ διατάξεισ ι και να καταςκευάηονται τα απαιτοφμενα ζργα. Σελίδα 17 από 34

21 3. Θ ευκφνθ του εκμεταλλευτι για τθν αςφάλεια τθσ επιφάνειασ ςυνεχίηεται και μετά το τζλοσ του ζργου, μζχρι τθ ςυμμόρφωςθ με τα μζτρα που κα κακορίςει θ αρμόδια Επικεϊρθςθ Μεταλλείων. Ραλιζσ μεταλλευτικζσ ι λατομικζσ εκςκαφζσ πρζπει να προςτατεφονται από τον εκμεταλλευτι ι, ςτθν περίπτωςθ που δεν υπάρχουν μεταλλευτικά ι λατομικά δικαιϊματα, από τον ιδιοκτιτθ του εδάφουσ Αποκζςεισ υλικϊν (άρκρο 83, ΤΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) Ο χϊροσ και ο τρόποσ απόκεςθσ κακϊσ και θ τελικι διαμόρφωςθ των αποκζςεων ςτείρων, πρζπει να επιλζγονται ςτθν εκπόνθςθ τθσ τεχνικισ μελζτθσ που κατατίκεται από τον εκμεταλλευτι του ζργου ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, ϊςτε να εξαςφαλίηονται θ ορκολογικι λειτουργία του ζργου, θ ευςτάκεια των πρανϊν και θ δυνατότθτα αποκατάςταςθσ του τοπίου. Τα ςχετικά κριτιρια που κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ ςτθν παραπάνω μελζτθ αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 83 τθσ ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984. Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δίνεται για τθν απόκεςθ υλικϊν (πχ λιγνίτθσ, άνκρακασ, πυρίτεσ) που παρουςιάηουν κίνδυνο αυτανάφλεξθσ, κυρίωσ ςτθν κατεφκυνςθ αποτροπισ του πιο πάνω κινδφνου και αποφυγισ τθσ εξάπλωςισ του ςτο γειτονικό και ευρφτερο χϊρο. Ειδικότερα πρζπει να λαμβάνονται μεταξφ των άλλων και τα παρακάτω μζτρα: 1. Ο χϊροσ απόκεςθσ να βρίςκεται μακριά από οικιςμοφσ, κτίςματα, δθμόςιουσ δρόμουσ, εγκαταςτάςεισ, δαςικζσ εκτάςεισ κλπ. 2. Θ επιφάνεια του χϊρου απόκεςθσ κακϊσ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ να είναι αποψιλωμζνθ και κακαρι από υλικά που μποροφν να μεταδϊςουν πυρκαγιά (πχ καφςιμα, λιπαντικά, χαρτιά, ξυλεία) 3. Οι αποκζςεισ των υλικϊν να γίνονται ςε μικρό φψοσ και μεγάλθ επιφάνεια. 4. Θ απόλθψθ του υλικοφ από τισ αποκζςεισ να γίνεται προγραμματιςμζνα, ϊςτε να προθγείται διαδοχικά θ απομάκρυνςθ του υλικοφ που ζχει αποτεκεί πρωτφτερα. 5. Να γίνεται όπου είναι δυνατόν, ςυχνι αναμόχλευςθ των ςωρϊν. 6. Να γίνεται ςυςτθματικόσ ζλεγχοσ τθσ κερμοκραςίασ του ςωροφ ι κάκε άλλου δείκτθ που μπορεί να λειτουργιςει προειδοποιθτικά. 7. Να λαμβάνονται, ςε περίπτωςθ ανάφλεξθσ, όλα τα αναγκαία μζτρα για τθν απομάκρυνςθ τθσ εςτίασ ι τθν απομόνωςθ του ςωροφ για τθν κατάςβεςθ τθσ φωτιάσ και τθν παρεμπόδιςθ εξάπλωςισ τθσ ςτο γφρω χϊρο (πχ διαβροχι με νερό, φράγμα άμμου ι χϊματοσ). Σελίδα 18 από 34

22 Στο Ραράρτθμα ΙΙ του παρόντοσ παρατίκεται Ρίνακασ με τα μζλθ του Συνδζςμου Μεταλλευτικϊν Επιχειριςεων (ΣΜΕ) Ελλάδοσ. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για το ςφνδεςμο αυτόν δίνονται ςτθν εξισ θλεκτρονικι διεφκυνςθ: Σελίδα 19 από 34

23 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Πίνακασ 1. Επιτρεπόμενα όρια ζκκεςθσ ςε κόρυβο (άρκρο 21, ΤΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) Διάρκεια θμεριςιασ ζκκεςθσ ςε ϊρεσ Α' - θχοςτάκμθ ςε dba , , , * Οι χρόνοι αναφζρονται ςτθ ςυνολικι διάρκεια θμεριςιασ ζκκεςθσ ανεξάρτθτα αν είναι ςυνεχισ ι διακοπτόμενθ Πίνακασ 2. υςχετιςμόσ Δείκτθ Θερμοκραςίασ - Τγραςίασ (Δ.Θ.Τ.) με διάρκεια πραγματικισ εργαςίασ (άρκρο 23 ΤΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) Δείκτθσ κερμοκραςίασ - υγραςίασ ( ο C) <27,7 100 Εργαςία Αναλογία χρόνων εργαςίασ και ανάπαυςθσ για κάκε ϊρα (%) 27, Εργαςία 25 Ανάπαυςθ 29,1-30,6 50 Εργαςία 50 Ανάπαυςθ 30,7-32, Ανάπαυςθ >32,5 Δεν επιτρζπεται θ εργαςία Σελίδα 20 από 34

24 Πίνακασ 3. Οριακζσ τιμζσ για ορυκτζσ ςκόνεσ (άρκρο 22, ΤΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) Είδοσ ςκόνθσ Κακαρζσ μορφζσ κρυςταλλικοφ ελεφκερου διοξειδίου του πυριτίου (κρ. ελ. SiO 2 ) Μζςθ χρονικά ςτακμιςμζνθ τιμι (mg/m 3 ) Μζγιςτθ οριακι τιμι (mg/m3) 0,1 _ Χαλαηίασ 0,1 _ Τριπολίτθσ 0,05 _ Χριςτοβαλίτθσ - τριδυμίτθσ 3 _ Άμορφο ελεφκερο διοξείδιο του πυριτίου 1,5 _ Γθ διατόμων, φυςικι 2 _ Άνκρακασ (με περ/τα κρ. ελ. SiO 2 <5%) 2 _ Γραφίτθσ φυςικόσ (με περ/τα κρ. ελ. SiO2<1%) 2,5 _ Αςβεςτόλικοσ (με περ/τα κρ. ελ. SiO2<1%) 5 10 Βωξίτθσ (με περ/τα κρ. ελ. SiO2<1%) 5 10 Γφψοσ (με περ/τα κρ. ελ. SiO2<1%) 5 10 Καολίνθσ (με περ/τα κρ. ελ. SiO2<1%) 5 10 Μαρμαρυγίεσ (με περ/τα κρ. ελ. SiO2<1%) 5 _ Μαγνθςίτθσ (με περ/τα κρ. ελ. SiO2<1%) 5 10 Ρερλίτθσ (με περ/τα κρ. ελ. SiO2<1%) 5 _ Σμφριδα (με περ/τα κρ. ελ. SiO2<1%) 5 10 Στεατίτθσ (με περ/τα κρ. ελ. SiO2<1%) 3 _ Τάλκθσ, όχι ινϊδθσ 3 _ Τάλκθσ, ινϊδθσ 1 ίνεσ/cm 3 _ Άλλεσ ορυκτζσ ςκόνεσ 5 10 Σελίδα 21 από 34

25 Πίνακασ 4. Οριακζσ τιμζσ για ςκόνεσ, ατμοφσ ι καπνοφσ μετάλλων και ενϊςεϊν τουσ* (άρκρο 22, ΤΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) α/α Είδοσ μετάλλου Μζςθ χρονικά ςτακμιςμζνθ τιμι (mg/m 3 ) Μζγιςτθ οριακι τιμι (mg/m3) 1 Αλουμίνιο και οξείδιο του (ςε ςυγκ/ςθ Al 2 O 3 ) Αντιμόνιο και ενϊςεισ του 0,5 3 Άργυροσ 0,1 4 Αρςενικό και διαλυτζσ ενϊςεισ του 0,2 5 Αςβζςτιο: οξείδιο του (ςε ςυγκ/ςθ CaO) 2 6 Αςβζςτιο: υδροξείδιο του (ςε ςυγκ/ςθ Ca(OH) 2 ) 5 7 Αςβζςτιο: πυριτικό αςβζςτιο (ςε ςυγκ/ςθ ζνωςθσ) 10 8 Βάριο και διαλυτζσ ενϊςεισ του 0,5 9 Κάδμιο: ςκόνθ και άλατά του 0,05 0,2 10 Κάδμιο: καπνοί οξειδίου του 0,05 11 Κοβάλτιο: ςκόνθ και καπνοί 0,1 12 Μαγγάνιο και ενϊςεισ του 5 13 Μαγγάνιο: καπνοί Μαγνιςιο: καπνοί οξειδίου του και προϊόντα καμινείασ μαγνθςίτθ 15 Μολυβδίνιο: αδιάλυτεσ ενϊςεισ του Μόλυβδοσ: καπνοί και ςκόνθ του 0,15 0,4 17 Νάτριο: καυςτικό νάτριο 2 18 Νικζλιο: μζταλλο και καπνοί ι ςκόνθ από φοφξθ κειοφχου νικελίου 19 Σίδθροσ: καπνοί οξειδίου του (ςε ςυγκ/ςθ Fe 2 O 3 ) Τιτάνιο: διοξείδιο του Χαλκόσ: καπνοί μετάλλου 0,2 22 Χαλκόσ: ςκόνθ Χρϊμιο 0,5 24 Χρϊμιο: κατεργαςία μεταλλευμάτων του 0,05 25 Ψευδάργυροσ: καπνοί οξειδίου του (ςε ςυγκ/ςθ ZnO) Ψευδάργυροσ: ςκόνθ οξειδίου του (ςε ςυγκ/ςθ ZnO) Υδράργυροσ και ενϊςεισ του (εκτόσ από τα αλκφλια) 0,5 0,15 *Οι οριακζσ τιμζσ, όπου δεν ορίηεται διαφορετικά, αναφζρονται ςε μεταλλομονάδεσ του αντίςτοιχου μετάλλου. Οι οριακζσ τιμζσ αφοροφν τθ ςυνολικά αιωροφμενθ ςκόνθ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ 10 1 Σελίδα 22 από 34

26 Πίνακασ 5. Οριακζσ τιμζσ για άλλουσ χθμικοφσ παράγοντεσ (άρκρο 22, ΤΑ ΙΙ- 5 θ /Φ/17402/1984) α/α Είδοσ παράγοντα Μζςθ χρονικά ςτακμιςμζνθ τιμι Μζγιςτθ οριακι τιμι ppm mg/m3 ppm mg/m3 1 Αικάλθ 3,5 7 2 Ακρυλαμίδια 0,3 0,6 3 Θειικό οξφ 1-4 Κυανιοφχα άλατα, ςαν CN 5-5 Φωςφορικό οξφ Αμμωνία Διοξείδιο του αηϊτου Διοξείδιο του άνκρακα Διοξείδιο του κείου Κρεηόλθ, όλα τα ιςομερι Μονοξείδιο του άνκρακα Νιτρικό οξφ Οξικό οξφ Φκόριο Φκόριο: ενϊςεισ του ςαν F 2,5 16 Χλϊριο Υδρόκειο Υδροκυάνιο Υδροχλϊριο Μεκάνιο Σελίδα 23 από 34

27 Πίνακασ 6. υςχετιςμόσ επιτρεπόμενων ποςοτιτων εκρθκτικϊν υλϊν και καψυλλίων και αποςτάςεων ςε υπαίκριεσ αποκικεσ (άρκρο 50, ΤΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) Καυύλλια ζε ημτ x 10 3 Εκρηκηικές ύλες ζε Kgr Από Έφς Από Έφς Γραμμές ΔΕΗ - οικοδομές Αποζηάζεις ζε m από Σιδηροδρομικές γραμμές, δημόζιοσς δρόμοσς Μέηφπα, εγκαηαζηάζεις, δρόμοσς έργοσ Σελίδα 24 από 34

28 ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΩΝ Πίνακασ 7. Αποςτάςεισ που πρζπει να τθροφν οι επιφανειακζσ μεταλλευτικζσ ι λατομικζσ εργαςίεσ από διάφορουσ τφπουσ υποδομϊν (άρκρο 81, ΤΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) Eπιφανειακζσ μεταλλευτικζσ ι λατομικζσ εργαςίεσ Eπιφανειακζσ μεταλλευτικζσ ι λατομικζσ εργαςίεσ με χριςθ εκρθκτικϊν Περιπτϊςεισ επιφανειακϊν μεταλλευτικϊν ι λατομικϊν εργαςιϊν με περιοριςμζνθ χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν ςε περιςταςιακζσ ι υποβοθκθτικζσ ι μικρισ ζκταςθσ και διάρκειασ εργαςίασ Βιομθχανικά κτίςματα, οικίεσ, ζργα κοινισ ωφζλειασ, πλατείεσ, γυμναςτιρια, νεκροταφεία και λοιποφσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ ΑΠΟΣΑΗ ΑΠΌ: Εκνικοφσ, επαρχιακοφσ και δθμοτικοφσ δρόμουσ Θζςεισ ςτφλων γραμμϊν μεταφοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ υψθλισ τάςθσ Θζςεισ ςτφλων γραμμϊν τθλεπικοινωνιϊν 250m 50m 70m 50m 500m 300m 150m 150m 50m 50m Σελίδα 25 από 34

29 Τπουργείο Ανάπτυξθσ ΤΠΕΧΩΔΕ Τπουργόσ Πολιτιςμοφ Τπουργόσ ΠΕΧΩΔΕ Τπουργόσ Ανάπτυξθσ Τπουργόσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων Πίνακασ 8. Ρόλοι και αρμοδιότθτεσ ςε Κεντρικό, Περιφερειακό και Σοπικό επίπεδο Επιτροπι (1) Επικεϊρθςθ μεταλλείων Επικεωρθτισ Μεταλλείων Πραγματογνϊμονεσ Γενικόσ Γραμματζασ Περιφζρειασ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ ΝΑ Νομάρχθσ Διευκυντισ ζργου Εργοδότθσ Εκμεταλλευτισ Αςτυνομικι Αρχι Αρχαιολογικι Τπθρεςία ΟΕ ΕΟΣ Ζλεγχοσ τιρθςθσ Κανονιςμοφ Μεταλλευτικϊν & Λατομικϊν Εργαςιϊν Ζλεγχοσ για τα ζργα ζρευνασ και εκμετάλλευςθσ φυςικϊν υδρογονανκράκων Λιψθ αναφοράσ ςε περίπτωςθ εφρεςθσ αρχαιολογικϊν ι άλλων επιςτθμονικϊν ευρθμάτων από τον εκμεταλλευτι (2) ΓΕΝΙΚΑ Κακοριςμόσ μιασ περιοχισ ωσ λατομικι (3) Ενθμζρωςθ ανά εξάμθνο του Υπουργείου Ανάπτυξθσ για τθν πρόοδο των εργαςιϊν κακοριςμοφ λατομικϊν περιοχϊν Κακοριςμόσ κζςεων ςυγκζντρωςθσ λατομικϊν επιχειριςεων αδρανϊν υλικϊν ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Ακινασ Κακοριςμόσ και αποχαρακτθριςμόσ λατομικϊν περιοχϊν Χοριγθςθ άδειασ εκμετάλλευςθσ δθμοτικϊν, κοινοτικϊν, ιδιωτικϊν και ΝΡΔΔ λατομείων Επιβολι περιοριςτικϊν μζτρων ςτθν εκμετάλλευςθ του λατομείου, προςωρινι, ολικι ι μερικι διακοπι αυτισ, ςε περίπτωςθ που ςυντρζχει λόγοσ Εκμίςκωςθ λατομείων αδρανϊν υλικϊν που ανικουν ςτθν κυριότθτα του δθμοςίου (5) (4) (4) Σελίδα 26 από 34

30 Επιτροπι (1) Τπουργείο Ανάπτυξθσ ΤΠΕΧΩΔΕ Τπουργόσ Πολιτιςμοφ Τπουργόσ ΠΕΧΩΔΕ Τπουργόσ Ανάπτυξθσ Τπουργόσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων Επικεϊρθςθ μεταλλείων Επικεωρθτισ Μεταλλείων Πραγματογνϊμονεσ Γενικόσ Γραμματζασ Περιφζρειασ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ ΝΑ Νομάρχθσ Διευκυντισ ζργου Εργοδότθσ Εκμεταλλευτισ Αςτυνομικι Αρχι Αρχαιολογικι Τπθρεςία ΟΕ ΕΟΣ Ζκδοςθ απόφαςθσ για τθ διετι ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ των δθμοτικϊν, κοινοτικϊν, ιδιωτικϊν και ΝΡΔΔ λατομείων αδρανϊν υλικϊν, με αποκλειςτικό ςκοπό τθν αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ Χοριγθςθ άδειασ εκμετάλλευςθσ λατομείων μαρμάρων και βιομθχανικϊν ορυκτϊν Χοριγθςθ άδειασ εκμετάλλευςθσ λατομείων ςχιςτολικικϊν πλακϊν Χοριγθςθ άδειασ εκμετάλλευςθσ λατομείων αργίλων και μαργϊν πλινκοποιίασ και κεραμοποιίασ Ζκδοςθ απόφαςθσ χαρακτθριςμοφ ωσ βιομθχανικϊν, των λατομικϊν επιχειριςεων βιομθχανικϊν ορυκτϊν, μαρμάρων και αδρανϊν υλικϊν Χοριγθςθ άδειασ καταςκευισ και λειτουργίασ των υπόγειων και υπαίκριων αποκθκϊν εκρθκτικϊν υλϊν και καψυλλίων για τθν εξυπθρζτθςθ των μεταλλείων και λατομείων αδρανϊν υλικϊν, μαρμάρων και βιομθχανικϊν ορυκτϊν Χοριγθςθ άδειασ μεταλλευτικϊν ερευνϊν Συμπλιρωςθ του φακζλου με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ άδειασ εκμετάλλευςθσ λατομείων μαρμάρων και βιομθχανικϊν ορυκτϊν (πλθν των δθμόςιων (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) Σελίδα 27 από 34

31 Επιτροπι (1) Τπουργείο Ανάπτυξθσ ΤΠΕΧΩΔΕ Τπουργόσ Πολιτιςμοφ Τπουργόσ ΠΕΧΩΔΕ Τπουργόσ Ανάπτυξθσ Τπουργόσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων Επικεϊρθςθ μεταλλείων Επικεωρθτισ Μεταλλείων Πραγματογνϊμονεσ Γενικόσ Γραμματζασ Περιφζρειασ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ ΝΑ Νομάρχθσ Διευκυντισ ζργου Εργοδότθσ Εκμεταλλευτισ Αςτυνομικι Αρχι Αρχαιολογικι Τπθρεςία ΟΕ ΕΟΣ λατομείων όπου θ αρμοδιότθτα ανικει ςτο Γενικό Γραμματζα τθσ Ρεριφζρειασ) Κατάρτιςθ τεχνικισ μελζτθσ και υποβολι αυτισ ςτο Υπουργείο Ανάπτυξθσ Ζγκριςθ τεχνικισ μελζτθσ Χοριγθςθ άδειασ περιοριςμζνθσ χριςθσ εκρθκτικϊν υλϊν για αποςτάςεισ μικρότερεσ των 100m, για διάνοιξθ δρόμων προςπζλαςθσ από κφριο δρόμο ΠΡΟΛΗΨΗ Διενζργεια αυτοψιϊν αυταπάγγελτα ι μετά από καταγγελία (4) Εντολζσ για πρόςκετα μζτρα αςφαλείασ - προςταςίασ ι ορκολογικισ δραςτθριότθτασ Τιρθςθ μζτρων προςταςίασ ζργων, εργαηομζνων, περιοίκων & περιβάλλοντοσ Σε περίπτωςθ που οι εργαηόμενοι εκτίκενται ςε ςκόνθ αμιάντου, διλωςθ ςτθν Επικεϊρθςθ Μεταλλείων Λιψθ μζτρων & προφυλάξεων για τθν αποφυγι, ανίχνευςθ και καταπολζμθςθ τθσ εκδιλωςθσ και τθσ εξάπλωςθσ πυρκαγιϊν και εκριξεων Λιψθ μζτρων & προφυλάξεων για τθν παρεμπόδιςθ δθμιουργίασ εκρθκτικισ ατμόςφαιρασ ι ατμόςφαιρασ επιβλαβοφσ για τθν υγεία Σελίδα 28 από 34

32 Επιτροπι (1) Τπουργείο Ανάπτυξθσ ΤΠΕΧΩΔΕ Τπουργόσ Πολιτιςμοφ Τπουργόσ ΠΕΧΩΔΕ Τπουργόσ Ανάπτυξθσ Τπουργόσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων Επικεϊρθςθ μεταλλείων Επικεωρθτισ Μεταλλείων Πραγματογνϊμονεσ Γενικόσ Γραμματζασ Περιφζρειασ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ ΝΑ Νομάρχθσ Διευκυντισ ζργου Εργοδότθσ Εκμεταλλευτισ Αςτυνομικι Αρχι Αρχαιολογικι Τπθρεςία ΟΕ ΕΟΣ Μζριμνα ϊςτε να υπάρχει διακζςιμο ςχζδιο προςταςίασ ςτθν περίπτωςθ που υπάρχουν ι ενδζχεται να υπάρξουν ςτθν ατμόςφαιρα τοξικά αζρια Μζριμνα ϊςτε να υπάρχει διακζςιμο ςχζδιο πυροπροςταςίασ Φπαρξθ και ςυντιρθςθ κατάλλθλων μζςων εκκζνωςθσ και διάςωςθσ ΜΟΝΟ για εργαηόμενουσ Κατάρτιςθ ειδικϊν κανονιςμϊν μζτρων προςταςίασ Ζγκριςθ ειδικοφ κανονιςμοφ μζτρων προςταςίασ Απογραφι και καταγραφι του υλικοφ τθσ αποκικθσ εκρθκτικϊν υλϊν Λιψθ ειδοποίθςθσ από το Διευκυντι του ζργου ςε περίπτωςθ που θ εγκατάςταςθ κεωρθκεί εφφλεκτθ ι επικίνδυνθ Χαρακτθριςμόσ εγκατάςταςθσ ωσ εφφλεκτθσ ι επικίνδυνθσ Επιβολι και λιψθ όλων των απαραίτθτων μζτρων για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ Τιρθςθ γενικϊν κριτθρίων ορκολογικισ δραςτθριότθτασ ςε κάκε φάςθ ι είδοσ εργαςιϊν του ζργου Λιψθ πρόςκετων μζτρων και ειδοποίθςθ τθσ αρμόδιασ Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων ςε περίπτωςθ επιπτϊςεων ςτθν επιφάνεια Σελίδα 29 από 34

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργαςιών «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφζσ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΣΗN ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΙΜΟΤ ΤΔΑΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΣΗN ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΙΜΟΤ ΤΔΑΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ υνοπτικι εικόνα Τα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων περιςςότερο από 15 ζτθ. Η Status S.A. ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ το 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ)

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ. Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: «Τλοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφμφωνα με τα όςα ζχει ετοιμάςει το ΤΕΕ για τθν λειτουργία τθσ εφαρμογισ ςτο πλθροφοριακό του προβλζπονται τα εξισ:

Σφμφωνα με τα όςα ζχει ετοιμάςει το ΤΕΕ για τθν λειτουργία τθσ εφαρμογισ ςτο πλθροφοριακό του προβλζπονται τα εξισ: Σφμφωνα με τα όςα ζχει ετοιμάςει το ΤΕΕ για τθν λειτουργία τθσ εφαρμογισ ςτο πλθροφοριακό του προβλζπονται τα εξισ: Συμψηφιςμόσ ειδικοφ προςτίμου για ενεργειακή αναβάθμιςη κτιρίων του νόμου 4178/2013 Για

Διαβάστε περισσότερα

European Support for Sustainable Investment in City Areas

European Support for Sustainable Investment in City Areas Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Πρόταςθ Διμου Κοηάνθσ Κωνςταντίνοσ Ιςπόγλου, Διευκφνων Σφμβουλοσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Ενεργοφ Πολεοδομίασ Κοηάνθσ (ΔΕΠΕΠΟΚ) Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΑΡΩΛΕΙΩΝ (ΣΔΑΑ)

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΑΡΩΛΕΙΩΝ (ΣΔΑΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΟΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010. Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng.

Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010. Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng. Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010 Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng. 1. τήςιμο του ζργου 2 Δημιουργία νζου αρχείου Ζναρξθ Microsoft Office Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ/ΠΟΔΗΛΑΤΑ & ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50κ.ε

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ/ΠΟΔΗΛΑΤΑ & ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50κ.ε Όροι και προχποθζςεισ λειτουργίασ επιχειρήςεων εκμίςθωςησ μοτοποδηλάτων/ποδηλάτων και μοτοςυκλετών άνω των 50 κ.ε. και λοιπζσ διατάξεισ περί τρίτροχων και τετράτροχων ςτο Δήμο Χερςονήςου Ειςαγωγή Τα τρίτροχα

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ 2014 Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΞΗΣ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ]

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Το ππόγπαμμα αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1 ΟΟΞΟΘΕΣΙΜΟ ΠΝΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1.1 ΕΤΡΩΠΑΛΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ Οριςμζνεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ζχουν

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ Δεκζμβριοσ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιςκόπθςθ παρουςίαςθσ Η ιδέα Το Έπγο Η ςλοποίηζη Τα αποηελέζμαηα Τα ζςμπεπάζμαηα 2 Τα ιδιαίηεπα ηοπικά σαπακηηπιζηικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ

Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ Γιατί να μάκετε για τα φωτοβολταϊκά πάνελ; Γιατί: Παράγουν κακαρι πθγι ενζργειασ Μπορείτε να αμειφκείτε για τθν ενζργεια που παράγετε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΧΗΜΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ

ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΧΗΜΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΑ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΝΤΑΝΑΣΘΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΘΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΕΕΕΜ 3204 ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΧΗΜΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΒΑΛΑ 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 1 Η ΑΝΣΖΑΒΕΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΣΗ CRI ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ από το τζλοσ του 2013 είναι αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ ςτθν Ελλάδα τθσ CRI (Cooperative Resources International ενόσ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο απορριμμάτων. (Garbage record book) Πνομα πλοίου: Name of ship: Διεκνζσ διακριτικό ςιμα: Distinctive No or letters: IMO No: IMO Number:

Βιβλίο απορριμμάτων. (Garbage record book) Πνομα πλοίου: Name of ship: Διεκνζσ διακριτικό ςιμα: Distinctive No or letters: IMO No: IMO Number: Βιβλίο απορριμμάτων (Garbage record book) Πνομα πλοίου: Name of ship: Διεκνζσ διακριτικό ςιμα: Distinctive No or letters: IMO No: IMO Number: Ρερίοδοσ: Από: Μζχρι: Period: From: To: Εργαςίεσ απόρριψθσ,

Διαβάστε περισσότερα

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ:

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: Α.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑΤΑ: Ιαηπικήρ Βιολογίαρ (& 2ο) Οδονηιαηπικήρ Κηηνιαηπικήρ Δπιζηήμηρ Γιαιηολογίαρ-Γιαηποθήρ Υαποκοπείος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΤΑ «Εκπαίδευςθ και εξεταςτικι διαδικαςία Ενεργειακϊν Επικεωρθτϊν» (ΦΕΚ 2406 Βϋ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Ππόζκληζη Αγαπθτοί υνάδελφοι και Φίλοι, Η Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ ΔΕΠΤ (ΕΕΜ ΔΕΠΤ) ςασ προςκαλεί ςτο 1ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό υνζδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ Τπερκινητικότητασ «Aπό

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. W88210DAP S88211DAP 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα