ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΘΗΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγι Θεςμικό πλαίςιο Βαςικζσ ζννοιεσ Ρροςδιοριςμόσ λατομικϊν περιοχϊν Ρεριοριςμοί ςτθ χωροκζτθςθ μεταλλευτικϊν και λατομικϊν εργαςιϊν 6 3. Αδειοδότθςεισ 8 4. Γενικά κριτιρια ορκολογικισ δραςτθριότθτασ Ραρακολοφκθςθ & Ζλεγχοι Υποχρεϊςεισ εκματάλλευςθσ Υποχρεϊςεισ Εκμεταλλευτι Υποχρεϊςεισ Εργοδότθ Υποχρεϊςεισ Διευκυντι του ζργου Ρεριπτϊςεισ ατυχθμάτων και εκτάκτων αναγκϊν Υποχρεϊςεισ Διευκυντι του ζργου Αςτυνομικι Αρχι Επικεϊρθςθ Μεταλλείων Ειδικοί κανονιςμοί μζτρων αςφαλείασ - προςταςίασ Ρρόςκετα μζτρα Μζτρα για τθν αςφάλεια τθσ επιφάνειασ Αποκζςεισ υλικϊν 18 Ραράρτθμα Ι 20 Ρίνακασ 1: Επιτρεπόμενα όρια ζκκεςθσ ςε κόρυβο 20 Ρίνακασ 2: Συςχετιςμόσ δείκτθ κερμοκραςίασ-υγραςίασ με διάρκεια πραγματικισ εργαςίασ Ρίνακασ 3: Οριακζσ τιμζσ για ορυκτζσ ςκόνεσ 21 Ρίνακασ 4: Οριακζσ τιμζσ για ςκόνεσ, ατμοφσ ι καπνοφσ μετάλλων και ενϊςεων τουσ 22 Ρίνακασ 5: Οριακζσ τιμζσ για άλλουσ χθμικοφσ παράγοντεσ 23 Ρίνακασ 6: Συςχετιςμόσ επιτρεπόμενων ποςοτιτων εκρθκτικϊν υλϊν και καψυλλίων και αποςτάςεων ςε υπαίκριεσ αποκικεσ Ρίνακασ 7: Αποςτάςεισ που πρζπει να τθροφν οι επιφανειακζσ μεταλλευτικζσ ι

3 λατομικζσ εργαςίεσ από διάφορουσ τφπουσ υποδομϊν Ρίνακασ 8: όλοι και Αρμοδιότθτεσ ςε Κεντρικό, Ρεριφερειακό και Τοπικό επίπεδο 26 Ραράρτθμα ΙΙ: Μζλθ Συνδζςμου Μεταλλευτικϊν Επιχειριςεων (ΣΜΕ) Ελλάδοσ 32

4 Λατομικζσ & Μεταλλευτικζσ Δραςτθριότθτεσ 1. Ειςαγωγι Σφμφωνα με το Γενικό Σχζδιο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ «Ξενοκράτθσ», τα ατυχιματα που λαμβάνουν χϊρα ςε εγκαταςτάςεισ εξόρυξθσ, όπωσ είναι τα μεταλλεία, τα λατομεία, τα ορυχεία κλπ, αποτελοφν κινδφνουσ τεχνολογικϊν καταςτροφϊν Θεςμικό Πλαίςιο Ν 210/1973 (ΦΕΚ 277Α) «Μεταλλευτικόσ Κϊδικασ» Ν 669/1977 (ΦΕΚ 241Α) «Ρερί εκμεταλλεφςεωσ λατομείων» Ν 1428/1984 (ΦΕΚ 43Α) «Εκμετάλλευςθ λατομείων αδρανϊν υλικϊν και άλλεσ διατάξεισ» Ν 1515/1985 (ΦΕΚ 18Α) «υκμιςτικό ςχζδιο και πρόγραμμα προςταςίασ περιβάλλοντοσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Ακινασ» (άρκρο 1, παράγραφοσ 1) Ν 2115/1993 (ΦΕΚ 15Α) «Τροποποίθςθ, αντικατάςταςθ και ςυμπλιρωςθ διατάξεων του Ν. 1428/1984 Εκμετάλλευςθ λατομείων αδρανϊν υλικϊν και άλλεσ διατάξεισ» Ν 2702/1999 (ΦΕΚ 70Α) «Διάφορεσ ρυκμίςεισ κεμάτων αρμοδιότθτασ Υπουργείου Ανάπτυξθσ και άλλεσ διατάξεισ» Ν 2742/1999 (ΦΕΚ 207Α) «Χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ και αειφόροσ ανάπτυξθ και άλλεσ διατάξεισ» Ν 2873/2000 (ΦΕΚ 178Α) «φκμιςθ κεμάτων Ανταγωνιςμοφ, υκμιςτικισ Αρχισ Ενζργειασ, Τουριςμοφ και άλλεσ διατάξεισ» ΡΔ 78/2006 (ΦΕΚ 80Α) «Διάρκρωςθ, ςτελζχωςθ και αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ των Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων» ΚΥΑ ΑΡΔ7/Α/Φ1/14080/732/1996 (ΦΕΚ 771Β) «Ενςωμάτωςθ των διατάξεων τθσ Οδθγίασ 92/104/ΕΟΚ Ρερί των ελάχιςτων προδιαγραφϊν για τθ βελτίωςθ τθσ προςταςίασ τθσ αςφάλειασ και τθσ υγείασ των εργαηομζνων ςτισ υπαίκριεσ και υπόγειεσ εξορυκτικζσ βιομθχανίεσ ςτον Κανονιςμό Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν Εργαςιϊν» ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β) «Κατάταξθ δθμόςιων και ιδιωτικϊν ζργων και δραςτθριοτιτων ςε κατθγορίεσ» ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332Β) «Διαδικαςία Ρροκαταρκτικισ Ρεριβαλλοντικισ Εκτίμθςθσ και Αξιολόγθςθσ και Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων» ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984 (ΦΕΚ 931Β) «Κανονιςμόσ μεταλλευτικϊν και λατομικϊν εργαςιϊν» ΥΑ Δ8/Γ/Φ17/16103/1992 (ΦΕΚ 424Β) «Τροποποίθςθ των διατάξεων του άρκρου 22 του κανονιςμοφ μεταλλευτικϊν και λατομικϊν εργαςιϊν που αναφζρονται ςτον αμίαντο» Σελίδα 1 από 34

5 ΥΑ Δ8/Γ/Φ17/4208/1998 (ΦΕΚ 1070Β) «Τροποποίθςθ των παραγράφων 6 και 10 του άρκρου 22 του κανονιςμοφ μεταλλευτικϊν και λατομικϊν εργαςιϊν που αναφζρονται ςτον αμίαντο» ΥΑ Δ7/Α/Φ1/οικ. 2198/2002 (ΦΕΚ 165Β) «Τροποποίθςθ Κανονιςμοφ μεταλλευτικϊν και λατομικϊν εργαςιϊν» ΥΑ Δ10/Φ68/6812/1993 (ΦΕΚ 221Β) «Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθ χοριγθςθ ι τθν παράταςθ άδειασ εκμεταλλεφςεωσ λατομείων αδρανϊν υλικϊν» ΥΑ Δ10/Φ68/οικ /1993 (ΦΕΚ 917Β) «Προι και διαδικαςία εκμιςκϊςεωσ, εκμεταλλεφςεωσ και διαχείριςθσ των Δθμόςιων Λατομείων αδρανϊν υλικϊν» ΥΑ Δ10/Β/Φ68/οικ /2000 (ΦΕΚ 1545Β) «Συμπλιρωςθ τθσ απόφαςθσ του Υπουργοφ Βιομθχανίασ, Ενζργειασ & Τεχνολογίασ υπ αρικμό Δ10/Φ68/οικ / (ΦΕΚ 917Β)» ΥΑ Δ10/Β/Φ68/οικ /3065/2005 (ΦΕΚ 821Β) «Τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ του Υπουργοφ Βιομθχανίασ, Ενζργειασ και Τεχνολογίασ υπ αρ Δ10/Φ68/οικ /1993.» ΥΑ Δ10/Β/Φ68/οικ /3127 (ΦΕΚ 1925Β) «Τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ του Υπουργοφ Βιομθχανίασ, Ενζργειασ και Τεχνολογίασ υπ αρ Δ10/Φ68/οικ /1993» ΥΑ Δ10/Β/Φ68/οικ /2915/2005 (ΦΕΚ 780Β) «Λειτουργία τθσ Επιτροπισ κακοριςμοφ λατομικϊν περιοχϊν» 1.2. Βαςικζσ ζννοιεσ Μεταλλευτικοί χώροι είναι οι χϊροι για τουσ οποίουσ ζχουν δοκεί άδειεσ μεταλλευτικϊν ερευνϊν, οριςτικζσ παραχωριςεισ, άδειεσ εξόρυξθσ, παραχωριςεισ με φιρμάνια, τα Δθμόςια Μεταλλεία, οι ερευνθτζεσ από το Δθμόςιο περιοχζσ κακϊσ και αυτοί που κακορίηονται από τθν κείμενθ νομοκεςία (άρκρο 2, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984). Λατομικόσ χώροσ είναι θ ενιαία ζκταςθ γθσ ςτθν οποία ζχει δικαίωμα εντοπιςμοφ κοιτάςματοσ ι εκμετάλλευςθσ λατομικϊν ορυκτϊν ζνασ μόνο εκμεταλλευτισ (άρκρο 1, Ν 1428/1984). Λατομείο είναι θ ζκταςθ γθσ μζςα ςτο λατομικό χϊρο όπου αναπτφςςονται λατομικζσ εργαςίεσ (άρκρο 1, Ν 1428/1984 & άρκρο 21, Ν 2115/1993). Μεταλλευτικζσ ι λατομικζσ εργαςίεσ είναι οι εργαςίεσ που κφρια γίνονται με διατρθτικά ι γεωτρθτικά ι εξορυκτικά ι και άλλα μθχανικά μζςα και που ςυμβάλλουν, άμεςα ι ζμμεςα, ςτον εντοπιςμό κοιταςμάτων ορυκτϊν υλϊν, όπωσ αυτζσ ορίηονται από τθν κείμενθ νομοκεςία, κακϊσ και οι εργαςίεσ που, άμεςα ι ζμμεςα, ςυμβάλλουν Σελίδα 2 από 34

6 ςτθν εκμετάλλευςθ ι επεξεργαςία ι γενικότερα αξιοποίθςθ των ορυκτϊν υλϊν κάκε μεταλλευτικοφ ι λατομικοφ χϊρου (άρκρο 2, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984). Εκμεταλλευτισ είναι το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι κοινοπραξία προςϊπων που ζχει, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, το δικαίωμα ζρευνασ ι και εκμετάλλευςθσ ςτο μεταλλευτικό ι λατομικό χϊρο που βρίςκεται το ζργο (άρκρο 2, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984). Εργοδότθσ είναι ο ίδιοσ ο εκμεταλλευτισ, εφόςον αυτοδφναμα εκτελεί το ζργο ι κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο που ςυνδζεται με τον εκμεταλλευτι, με ςχζςθ εργολαβικισ ανάκεςθσ του ςυνόλου ι μζρουσ του ζργου και περιοριςτικά μόνο για τισ εργαςίεσ που αναφζρονται ςτθ ςχετικι ςφμβαςθ (άρκρο 2, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984). Αδρανι υλικά είναι τα υλικά διαφόρων διαςτάςεων που προζρχονται από τθν εξόρυξθ κατάλλθλων πετρωμάτων ι τθν απόλθψθ φυςικϊν αποκζςεων κραυςμάτων τουσ και που χρθςιμοποιοφνται όπωσ ζχουν ι μετά από κραφςθ ι λειοτρίβθςθ ι ταξινόμθςθ για τθν παραςκευι ςκυροδεμάτων ι κονιαμάτων ι με μορφι ςκφρων ι μεγαλφτερων κομματιϊν, ςτθν οδοποιία ι λοιπά τεχνικά ζργα ι οικοδομζσ, κακϊσ και τα αςβεςτολικικά πετρϊματα που χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι αςβζςτθ ι υδραυλικϊν κονιϊν ι ςυλλιπαςμάτων μεταλλουργίασ. Στθν ζννοια των αδρανϊν υλικϊν περιλαμβάνονται και οι δομικοί λίκοι, λαξευτοί ι όχι (άρκρο 1, Ν 1428/1984 όπωσ ςυμπλθρϊκθκε από το άρκρο 1 του Ν 2115/1993). Υπαίκριεσ ι υπόγειεσ εξορυκτικζσ βιομθχανίεσ ςφμφωνα με το άρκρο 2 τθσ ΚΥΑ ΑΡΔ7/Α/Φ1/14080/732/1996, είναι όλεσ οι βιομθχανίεσ οι οποίεσ: o εξορφςςουν υπό τθν αυςτθρι ζννοια του όρου, ορυκτζσ φλεσ ςτθν επιφάνεια ι υπογείωσ ι/και o προβαίνουν ςτθν αναηιτθςθ κοιταςμάτων με ςκοπό τθν εξόρυξθ αυτϊν ι/και o προετοιμάηουν τισ εξορυχκείςεσ φλεσ για τθν πϊλθςθ, με εξαίρεςθ τισ δραςτθριότθτεσ μεταποίθςθσ των εξορυχκείςων υλϊν. Χώροι εργαςίασ είναι το ςφνολο των χϊρων που προορίηονται για τθν εγκατάςταςθ κζςεων εργαςίασ, που περιλαμβάνουν τισ δραςτθριότθτεσ κακϊσ και τισ εγκαταςτάςεισ που ςυνδζονται άμεςα ι ζμμεςα με τισ υπαίκριεσ ι υπόγειεσ εξορυκτικζσ βιομθχανίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των χϊρων απόκεςθσ των εκβολάδων και άλλων χϊρων αποκικευςθσ και ενδεχομζνωσ, των καταλυμάτων, ςτουσ οποίουσ ζχουν πρόςβαςθ οι εργαηόμενοι ςτο πλαίςιο τθσ εργαςίασ τουσ (άρκρο 2, ΚΥΑ ΑΡΔ7/Α/Φ1/14080/732/1996). Σελίδα 3 από 34

7 Μζςθ ςτακμιςμζνθ τιμι ςυγκζντρωςθσ αιωροφμενων ςκονϊν, αερίων, ατμϊν και καπνϊν είναι θ μζςθ τιμι που προκφπτει από ςυνεχείσ μετριςεισ των ςυγκεντρϊςεων ςτθ διάρκεια τθσ θμεριςιασ εργαςίασ ι από αςυνεχείσ μετριςεισ που γίνονται με τρόπο, ϊςτε τα αποτελζςματά τουσ να είναι αντιπροςωπευτικά των ςυνκθκϊν, ςτισ οποίεσ εκτίκεται ο εργαηόμενοσ ςτθ διάρκεια τθσ θμεριςιασ εργαςίασ (άρκρο 22, ΥΑ ΙΙ- 5 θ /Φ/17402/1984). Μζγιςτθ τιμι ςυγκζντρωςθσ είναι θ μζγιςτθ ςυγκζντρωςθ, ακόμα και ςτιγμιαία, ςτθ διάρκεια τθσ θμεριςιασ εργαςίασ (άρκρο 22, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984). Ζνα μεταλλείο ι τμιμα του, χαρακτθρίηεται εφφλεκτο, ςφμφωνα με το άρκρο 75 τθσ ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984, όταν διαπιςτωκεί: o ότι το μετάλλευμα που εξορφςςεται αυτοαναφλζγεται ι o ζκλυςθ εφφλεκτων αερίων που δε δθμιουργοφν εκρθκτικό μίγμα, μετά από ςειρά μετριςεων Ζνα λιγνιτωρυχείο ι ανκρακωρυχείο ι τμιμα του, χαρακτθρίηεται εφφλεκτο, ςφμφωνα με το άρκρο 75 τθσ ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984, όταν, εκτόσ από τα παραπάνω, διαπιςτωκεί με ςειρά μετριςεων: o περιεκτικότθτα ςε μεκάνιο μεγαλφτερθ από 0.5% ι o αιωροφμενθ ςκόνθ άνκρακα περιςςότερθ από 80 gr/m 3 αζρα Ζνα εφφλεκτο μεταλλείο ι τμιμα του χαρακτθρίηεται επικίνδυνο, ςφμφωνα με το άρκρο 75 τθσ ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984, όταν διαπιςτωκεί με ςειρά μετριςεων ότι: o θ αυτανάφλεξθ του μεταλλεφματοσ, κάνει τθν εργαςία εξαιρετικά επικίνδυνθ ι ανκυγιεινι από πλευρά ςυχνότθτασ και ζκταςθσ πυρκαγιϊν, κερμοκραςιϊν και ςφςταςθσ του αζρα ι o εκλφονται εφφλεκτα αζρια που δθμιουργοφν εκρθκτικό μίγμα Ζνα εφφλεκτο λιγνιτωρυχείο ι ανκρακωρυχείο ι τμιμα τουσ, χαρακτθρίηεται επικίνδυνο, ςφμφωνα με το άρκρο 75 τθσ ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984, όταν, πζρα από τα παραπάνω, διαπιςτωκεί με ςειρά μετριςεων: o περιεκτικότθτα ςε μεκάνιο μεγαλφτερθ από 1% o αιωροφμενθ ςκόνθ άνκρακα περιςςότερθ από 100 gr/m 3 αζρα Ατφχθμα ςε κάκε ζργο ι εξαρτθμζνθ απ αυτό εργαςία, κεωρείται κάκε τραυματιςμόσ ανκρϊπου που προζρχεται από όποια αιτία ςτθ διάρκεια τθσ εργαςίασ, ι λόγω τθσ λειτουργίασ του ζργου ι γενικότερα λόγω τθσ μεταλλευτικισ ι λατομικισ δραςτθριότθτασ, ακόμα και μετά τθ διακοπι τθσ λειτουργίασ του ζργου και μζχρι τθ Σελίδα 4 από 34

8 λιψθ των μζτρων που κα κακορίςει θ Επικεϊρθςθ Μεταλλείων μετά το τζλοσ του ζργου (άρκρο 92. ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984). Δυςτφχθμα χαρακτθρίηεται το ςυμβάν που επιφζρει ςοβαρό τραυματιςμό ι ακρωτθριαςμό ι κάνατο ανκρϊπου (άρκρο 92, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984). Ωσ ευρφτερθ περιοχι τθσ Ακινασ νοείται θ περιοχι του νομοφ Αττικισ και θ Μακρόνθςοσ εκτόσ από τα Κφκθρα (άρκρο 1, παρ. 1, Ν 1515/1985) Προςδιοριςμόσ λατομικϊν περιοχϊν Για να κακοριςτεί μια περιοχι ωσ λατομικι, θ Επιτροπι κακοριςμοφ λατομικϊν περιοχϊν, αφοφ πραγματοποιιςει αναλυτικι και εμπεριςτατωμζνθ εκτίμθςθ των αναγκϊν του νομοφ ςε αδρανι υλικά, και μόνο εφόςον, από τθν εκτίμθςθ αυτι προκφψει ότι οι ανάγκεσ αυτζσ δεν καλφπτονται για τα προςεχι 30 ζτθ από τα λατομεία που ιδθ λειτουργοφν εντόσ λατομικϊν περιοχϊν ι κζςθσ ςυγκζντρωςθσ λατομικϊν επιχειριςεων (παρ.α2, ΥΑ Δ10/Β/Φ68/οικ.10161/2915/2005), γνωμοδοτεί ςτον οικείο Νομάρχθ, μετά από τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Τουριςμοφ και τθν ζγκριςθ του Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ. Ο Νομάρχθσ αφοφ μελετιςει τθν ζκκεςθ που του κατακζτει θ Επιτροπι, λαμβάνει τθν τελικι απόφαςθ (παρ.α5, ΥΑ Δ10/Β/Φ68/οικ.10161/2915/2005). Θ επιτροπι αυτι, ςφμφωνα με το άρκρο 3, παρ.3, Ν.2115/1993, αποτελείται από εκπροςϊπουσ από: Υπουργείο Ανάπτυξθσ (Ρρόεδροσ) Διεφκυνςθ Δαςϊν τθσ Ρεριφζρειασ (ανά νομό) Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν τθσ ΝΑ Τεχνικι Υπθρεςία Διμων και Κοινοτιτων τθσ Ρεριφζρειασ (ΤΥΔΚ) Εφορία Ρροϊςτορικϊν και Κλαςςικϊν Αρχαιοτιτων του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ Διεφκυνςθ Ρολεοδομίασ και Ρεριβάλλοντοσ τθσ ΝΑ ΙΓΜΕ ΟΤΑ Ο Νομάρχθσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει ανά εξάμθνο το Υπουργείο Ανάπτυξθσ για τθν πρόοδο των εργαςιϊν κακοριςμοφ λατομικϊν περιοχϊν ι κζςεων ςυγκζντρωςθσ λατομικϊν επιχειριςεων και τθν εγκατάςταςθ λατομείων εντόσ αυτϊν (παρ.β, ΥΑ Δ10/Β/Φ68/οικ.10161/2915/2005). Σελίδα 5 από 34

9 2.2. Περιοριςμοί ςτθ χωροκζτθςθ μεταλλευτικϊν & λατομικϊν εργαςιϊν Απαγορεφεται, μζςα ςτισ λατομικζσ περιοχζσ κακϊσ και ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 1000μζτρων ζξω από τθν οριογραμμι τουσ, θ επζκταςθ του ςχεδίου πόλθσ ι θ δθμιουργία ανεξάρτθτου ρυμοτομικοφ ςχεδίου ι θ ανζγερςθ οποιουδιποτε κτίςματοσ εκτόσ από τα κτίςματα που εξυπθρετοφν τθ λατομικι δραςτθριότθτα για τα οποία αποφαίνεται ο οικείοσ Νομάρχθσ (άρκρο 3, παρ.4, Ν 2115/1993). Απαγορεφεται ο κακοριςμόσ λατομικϊν περιοχϊν ςε ακτίνα 2000 μζτρων από χϊρουσ που ζχουν κθρυχκεί αρχαιολογικοί ι προςτατευόμενεσ ηϊνεσ κακϊσ και εντόσ του λεκανοπεδίου τθσ Αττικισ (άρκρο 4, παρ.1, Ν 2115/1993). Σφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 6 του Ν 2702/1999, ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Ακινασ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν παράγραφο 1.2. του παρόντοσ, μπορεί εντόσ 5 ετϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του Ν 2702/1999, να κακορίηονται κζςεισ ςυγκζντρωςθσ λατομικϊν επιχειριςεων αδρανϊν υλικϊν με κοινζσ αποφάςεισ των Υπουργϊν ΡΕΧΩΔΕ και Ανάπτυξθσ, προκειμζνου δε περί δαςικϊν εκτάςεων και του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων. Για μεταλλευτικζσ ι λατομικζσ εργαςίεσ κάτω από ι κοντά ςε οικιματα, ζργα δθμόςιασ ωφζλειασ, πυλϊνεσ ι ςτφλουσ γραμμϊν μεταφοράσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ ι τθλεπικοινωνιϊν, περιοχζσ αρχαιολογικοφ ι τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ ι φυςικοφ κάλουσ, κακϊσ και ςτθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τουσ, πρζπει να προβλζπονται και να παίρνονται, μεταξφ των άλλων, και ειδικά μζτρα προςταςίασ των πιο πάνω περιοχϊν ι καταςκευϊν, τα οποία αναφζρονται ςτθν Τεχνικι Μελζτθ που κατατίκεται από τον εκμεταλλευτι ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Ανάπτυξθσ (άρκρο 81, ΥΑ ΙΙ- 5 θ /Φ/17402/1984). Επιφανειακζσ μεταλλευτικζσ ι λατομικζσ εργαςίεσ (άρκρο 81, ΤΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) Για τθ χωροκζτθςθ επιφανειακϊν μεταλλευτικϊν ι λατομικϊν εργαςιϊν κοντά ςε βιομθχανικά κτίςματα, οικείεσ, ζργα κοινισ ωφζλειασ, πλατείεσ, γυμναςτιρια, νεκροταφεία και λοιποφσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και εφόςον δε χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτζλεςι τουσ εκρθκτικζσ φλεσ, πρζπει να αφινεται απόςταςθ αςφαλείασ, το λιγότερο, 250m από εκείνεσ που ζχουν άμεςεσ επιπτϊςεισ (πχ κατολιςκιςεισ πράνων, ρωγματϊςεισ, δονιςεισ από μθχανιματα, ςκόνθ από εκςκαφζσ ι αποκζςεισ) ςτα φυςικά χαρακτθριςτικά του γειτονικοφ και του ευρφτερου χϊρου. ε περίπτωςθ που γίνεται χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν, το πιο πάνω όριο διπλαςιάηεται (500m). Σελίδα 6 από 34

10 Για τθ χωροκζτθςθ των παραπάνω εργαςιϊν κοντά ςε εκνικοφσ, επαρχιακοφσ και δθμοτικοφσ δρόμουσ και εφόςον επιτρζπεται από τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των εκςκαφϊν ςε ςχζςθ με τθ γεωμορφολογία τθσ περιοχισ, θ πιο πάνω ελάχιςτθ απόςταςθ κακορίηεται ςε 50m. Τα παραπάνω δεν ιςχφουν για δρόμουσ που ζχουν ανοιχτεί για τθν εξυπθρζτθςθ του ζργου και δεν ζχουν καμιά αςτικι ι κοινοτικι προςπζλαςθ. ε περίπτωςθ που γίνεται χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν, το πιο πάνω όριο κακορίηεται ςε 300m. Κοντά ςε κζςεισ ςτφλων γραμμϊν μεταφοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ, υψθλισ τάςθσ και τθλεπικοινωνιϊν, θ πιο πάνω ελάχιςτθ απόςταςθ κακορίηεται αντίςτοιχα ςε 70m και 50m. ε περίπτωςθ που γίνεται χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν, θ ελάχιςτθ απόςταςθ κακορίηεται ςε 150m από το νοθτό κατακόρυφο επίπεδο που περνάει από τισ γραμμζσ μεταφοράσ. Τα παραπάνω δεν ιςχφουν για τισ γραμμζσ μεταφοράσ που εξυπθρετοφν τθ λειτουργία του ζργου, με τθν προχπόκεςθ ότι δεν επθρεάηουν τθν αςφάλεια και τθ λειτουργία των εξωτερικϊν δικτφων. Κατ εξαίρεςθ, για περιπτϊςεισ περιοριςμζνθσ χριςθσ εκρθκτικϊν υλϊν ςε περιςταςιακζσ ι υποβοθκθτικζσ ι μικρισ ζκταςθσ και διάρκειασ εργαςίασ (πχ διάνοιξθ δρόμων, κατάρριψθ επιςφαλϊν όγκων από το φρφδι του πρανοφσ), θ ελάχιςτθ επιτρεπόμενθ απόςταςθ από κτίςματα που κατοικοφνται, ζργα κοινισ ωφζλειασ και κοινόχρθςτουσ δρόμουσ κακορίηεται ςε 50m. Ειδικά για διάνοιξθ δρόμων προςπζλαςθσ από κφριο δρόμο, επιτρζπεται θ περιοριςμζνθ χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν και για αποςτάςεισ μικρότερεσ από 100m μετά από ειδικι άδεια τθσ αρμόδιασ Αςτυνομικισ Αρχισ και αφοφ παρκοφν με φροντίδα τθσ Διεφκυνςθσ του ζργου, όλα τα απαραίτθτα, για τθν αςφάλεια των περίοικων και διερχόμενων, πρόςκετα μζτρα. Στον Ρίνακα 7 ςτο Ραράρτθμα Ι του παρόντοσ δίνονται οι αποςτάςεισ που πρζπει να ζχουν οι επιφανειακζσ μεταλλευτικζσ ι λατομικζσ εργαςίεσ από διάφορουσ τφπουσ υποδομϊν. Τπόγειεσ μεταλλευτικζσ ι λατομικζσ εργαςίεσ Για τθ χωροκζτθςθ των υπόγειων εργαςιϊν πρζπει να γίνεται κατάλλθλοσ ςχεδιαςμόσ ςτθν τεχνικι μελζτθ που αναφζρεται ςτο τζλοσ τθσ παραγράφου 3 του παρόντοσ, κακϊσ και εκτζλεςι τουσ ϊςτε ανάλογα με τθν ζκταςθ του κοιτάςματοσ, τα μθχανικά χαρακτθριςτικά των πετρωμάτων, τθ μζκοδο για τθν υπόγεια εκμετάλλευςθ και το βάκοσ των εργαςιϊν, να μθ δθμιουργοφνται επιπτϊςεισ ςτθν επιφάνεια (πχ ρωγμζσ, κακιηιςεισ, κατολιςκιςεισ). Σελίδα 7 από 34

11 Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δίνεται για τθ χωροκζτθςθ των εξόδων ςτθν επιφάνεια των υπόγειων εργαςιϊν λιγνιτωρυχείων, ανκρακωρυχείων και εφφλεκτων μεταλλείων ϊςτε να μθ δθμιουργοφνται κίνδυνοι ςε κτίςματα, οικιςμοφσ, ζργα κοινισ ωφζλειασ, εγκαταςτάςεισ, δαςικζσ εκτάςεισ κλπ. Τπαίκριεσ αποκικεσ εκρθκτικϊν υλϊν και καψυλλίων Οι υπαίκριεσ αποκικεσ εκρθκτικϊν υλϊν και καψυλλίων πρζπει να βρίςκονται μακριά από κατοικθμζνεσ περιοχζσ, δθμόςιουσ δρόμουσ, ςιδθροδρομικζσ γραμμζσ, εγκαταςτάςεισ ζργων, μζτωπα εξόρυξθσ, εργοταξιακοφσ δρόμουσ κλπ. Στον Ρίνακα 6 ςτο Ραράρτθμα Ι του παρόντοσ κακορίηονται οι αποςτάςεισ που πρζπει να τθροφνται ανάλογα με τισ ποςότθτεσ τθσ εκρθκτικισ φλθσ και τον αρικμό των καψυλλίων που αποκθκεφονται. Οι αποςτάςεισ αυτζσ μειϊνονται ςτο μιςό εφόςον αποκθκεφονται πετρελαιαμμωνίτθσ, πυρίτιδεσ ι sluries. Και μειϊνονται ακόμα μια φορά ςτο μιςό (δθλαδι ςτο ζνα τζταρτο) εφόςον μεταξφ των αποκθκϊν και των οικοδομϊν, οδϊν, ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν, εγκαταςτάςεων, μετϊπων κλπ ζχουν καταςκευαςτεί τεχνθτά αναχϊματα που καλφπτουν το φψοσ τθσ αποκικθσ (άρκρο 50, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984). 3. Αδειοδοτιςεισ Σφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 4 του Ν669/1977, ο Υπουργόσ Ανάπτυξθσ χορθγεί άδεια εκμετάλλευςθσ λατομείων βιομθχανικϊν ορυκτϊν και μαρμάρων. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ μπορεί να μεταβιβάηεται θ αρμοδιότθτα χοριγθςθσ άδειασ εκμεταλλεφςεωσ λατομείων οριςμζνων βιομθχανικϊν ορυκτϊν ςτουσ κατά τόπουσ αρμόδιουσ Νομάρχεσ. Σφμφωνα με το άρκρο 3 του ΡΔ 78/2006, οι Διευκφνςεισ Ανάπτυξθσ των Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων (Σμιμα Ενζργειασ και Φυςικϊν Πόρων): o Χορθγοφν άδεια μεταλλευτικϊν ερευνϊν o Χορθγοφν άδεια εκμετάλλευςθσ ςε δθμοτικά, κοινοτικά ι ιδιωτικά λατομεία αδρανϊν υλικϊν, ςε λατομεία ΝΡΔΔ και παράταςθ αυτισ o Εκδίδουν απόφαςθ για τθ διετι ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ των δθμοτικϊν, κοινοτικϊν, ιδιωτικϊν και ΝΡΔΔ λατομείων αδρανϊν υλικϊν, με αποκλειςτικό ςκοπό τθν αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ και παράταςθ αυτισ για μία τριετία o Χορθγοφν άδεια εκμετάλλευςθσ λατομείων ςχιςτολικικϊν πλακϊν Σελίδα 8 από 34

12 o Χορθγοφν άδεια εκμετάλλευςθσ λατομείων αργίλων και μαργϊν πλινκοποιίασ και κεραμοποιίασ o Εκδίδουν απόφαςθ χαρακτθριςμοφ ωσ βιομθχανικϊν, των λατομικϊν επιχειριςεων βιομθχανικϊν ορυκτϊν, μαρμάρων και αδρανϊν υλικϊν o Χορθγοφν άδεια καταςκευισ και λειτουργίασ των υπόγειων και υπαίκριων αποκθκϊν εκρθκτικϊν υλϊν και καψυλλίων για τθν εξυπθρζτθςθ των μεταλλείων και λατομείων αδρανϊν υλικϊν, μαρμάρων και βιομθχανικϊν ορυκτϊν o Ρροβαίνουν ςε κακοριςμό και αποχαρακτθριςμό των λατομικϊν περιοχϊν o Ρροβαίνουν ςτθ ςυμπλιρωςθ του φακζλου με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ άδειασ εκμετάλλευςθσ λατομείων μαρμάρων και βιομθχανικϊν ορυκτϊν (πλθν των δθμόςιων λατομείων όπου θ αρμοδιότθτα ανικει ςτο Γενικό Γραμματζα τθσ Ρεριφζρειασ) Θ απόφαςθ εκμίςκωςθσ λατομείων αδρανϊν υλικϊν που ανικουν ςτθν κυριότθτα του Δθμοςίου εκδίδεται από το Γενικό Γραμματζα τθσ οικείασ Περιφζρειασ (άρκρο 1, παρ.1, ΥΑ Δ10/Β/Φ68/οικ.17611/2000). Σφμφωνα με το άρκρο 10, παρ.1, Ν 2115/1993, απαγορεφεται θ εκμίςκωςθ δθμόςιων λατομείων ι θ χοριγθςθ άδειασ εκμετάλλευςθσ δθμοτικϊν, κοινοτικϊν, ιδιωτικϊν και ΝΡΔΔ λατομείων αν υπάρχουν: o Κίνδυνοι για τθν αςφάλεια τθσ ηωισ ι για τθν υγεία των εργαηομζνων, των περιοίκων και των διερχομζνων o Βλάβεσ ςε κθρυγμζνουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και μνθμεία ι ιςτορικά μνθμεία ι τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ o Βλάβεσ ςε ζργα δθμοςίασ ωφζλειασ o Σοβαρζσ αλλοιϊςεισ του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ Σε περίπτωςθ που ο Επικεωρθτισ Μεταλλείων διαπιςτϊςει ότι γίνονται κακ υποτροπι παραβάςεισ των διατάξεων του Κανονιςμοφ Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν Εργαςιϊν, των όρων τθσ άδειασ εκμετάλλευςθσ ι τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων ι τθσ ζγκριςθσ επζμβαςθσ και των εντολϊν του Επικεωρθτι Μεταλλείων, ι τίκεται ςε κίνδυνο θ αςφάλεια κτιςμάτων ι ζργων κοινισ ωφζλειασ ι θ ηωι και θ υγεία των εργαηομζνων, των περιοίκων και των διερχομζνων ι διενεργείται ανορκολογικι εκμετάλλευςθ ι τίκεται ςε ςοβαρό κίνδυνο το περιβάλλον μπορεί να διατάξει τθν επιβολι περιοριςτικϊν μζτρων ςτθν εκμετάλλευςθ του λατομείου, για τθν προςωρινι, Σελίδα 9 από 34

13 ολικι ι μερικι διακοπι αυτισ ςε περίπτωςθ που ςυντρζχει λόγοσ και να ενθμερϊςει ςχετικά τθν Αςτυνομικι Αρχι και τον εκμεταλλευτι (άρκρο 13, παρ.5, Ν 2115/1993). Στθ χϊρα μασ υπάρχουν δφο Επικεωριςεισ Μεταλλείων (Ρθγι: Ιςτοςελίδα Υπουργείου Ανάπτυξθσ, o Επικεϊρθςθ Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδοσ (ΕΜΝΕ) με χωρικι αρμοδιότθτα ςε όλθ τθ χϊρα πλθν τθσ Μακεδονίασ και τθσ Θράκθσ o Επικεϊρθςθ Μεταλλείων Βορείου Ελλάδοσ (ΕΜΒΕ) με χωρικι αρμοδιότθτα ςτθ Μακεδονία και τθ Θράκθ Ρριν από τθν ζναρξθ μεταλλευτικϊν ι λατομικϊν εργαςιϊν ςε νζο ζργο ι και νζο μζροσ ζργου που δεν είχε περιλθφκεί ςτθν αρχικι μελζτθ, ο εκμεταλλευτισ ζχει υποχρζωςθ να καταρτίςει και να υποβάλλει ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Τπουργείου Ανάπτυξθσ τεχνικι μελζτθ του ζργου ι μζρουσ του ζργου που οι προδιαγραφζσ τθσ κακϊσ και θ διαδικαςία για τθν ζγκριςι τθσ αναφζρονται ςτα άρκρα 97 και 98 τθσ ΥΑ ΙΙ- 5 θ /Φ/17402/1984. Τα κριτιρια που γενικά πρζπει να ικανοποιοφνται ςτισ παραπάνω μελζτεσ είναι, θ οικονομία του κοιτάςματοσ ςε ςυνδυαςμό με τθν αςφάλεια των εργαηομζνων, εργαςιϊν και εγκαταςτάςεων, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και γενικότερα, θ ελαχιςτοποίθςθ του κοινωνικοφ κόςτουσ (παρ.1β, άρκρο 4, ΥΑ ΙΙ- 5 θ /Φ/17402/1984). 4. Γενικά κριτιρια ορκολογικισ δραςτθριότθτασ (άρκρο 6, ΤΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) Στθν παράγραφο αυτι αναφζρονται τα γενικά κριτιρια τθσ ορκολογικισ δραςτθριότθτασ που πρζπει να τθρεί ο εκμεταλλευτισ ςε κάκε φάςθ ι είδοσ των εργαςιϊν του ζργου του: Στισ ερευνθτικζσ μεταλλευτικζσ ι λατομικζσ εργαςίεσ, ςτόχοσ είναι ο εντοπιςμόσ εκμεταλλεφςιμων κοιταςμάτων ορυκτϊν υλϊν. Ο ςχεδιαςμόσ τθσ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ, να γίνεται κλιμακωτά κατά τα απαραίτθτα ςτάδια. Ρριν από τθν ζναρξθ των ςχετικϊν εργαςιϊν, να ζχουν προθγθκεί τα προκαταρκτικά ςτάδια τθσ ζρευνασ. Θ ςκοπιμότθτα τθσ προχϊρθςθσ από ςτάδιο ςε ςτάδιο, να δικαιολογείται με επιςτθμονικά, τεχνικά και οικονομικά κριτιρια από τα δεδομζνα των προθγοφμενων ςταδίων και να ςυνδυάηεται με τθν αφξθςθ του βακμοφ αςφαλείασ των αποκεμάτων. Θ διάρκεια και το κόςτοσ των εργαςιϊν κάκε ςταδίου, να μθν ξεπερνάει, ανάλογα και με τα κοιταςματολογικά χαρακτθριςτικά, τα όρια που προβλεπόταν από τθν κείμενθ νομοκεςία. Σελίδα 10 από 34

14 Οι μεταλλευτικζσ ι λατομικζσ εργαςίεσ τθσ εκμετάλλευςθσ να βαςίηονται ςε, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, επαρκι και αξιόπιςτα ςτοιχεία των ερευνθτικϊν εργαςιϊν. Να ςυνδυάηεται ο ρυκμόσ παραγωγισ με το ρυκμό προετοιμαςίασ τμθμάτων του κοιτάςματοσ ϊςτε να εξαςφαλίηονται ςτο τζλοσ κάκε θμερολογιακοφ ζτουσ απολιψιμα αποκζματα που επαρκοφν, ανάλογα με το φψοσ τθσ παραγωγισ, για ζνα, το λιγότερο, επόμενο χρόνο. Να μθν περιορίηεται θ εκμετάλλευςθ μόνο ςτα τμιματα του κοιτάςματοσ που ςυγκριτικά ζχουν καλφτερθ ποιότθτα ι μποροφν να εξορυχκοφν με καλφτερεσ ςυνκικεσ. Αντίκετα, να καταβάλλεται κάκε προςπάκεια για ςυνδυαςμζνθ εκμετάλλευςθ με ςτόχο τθν αξιοποίθςθ όςο το δυνατόν μεγαλφτερου μζρουσ του κοιτάςματοσ. Σε περίπτωςθ που το παραπάνω δεν είναι οικονομικά εφικτό, οι ορυκτζσ φλεσ των μικρότερου ενδιαφζροντοσ τμθμάτων του κοιτάςματοσ, εφόςον εξορφςςονται, να κατευκφνονται ςε ξεχωριςτοφσ χϊρουσ απόκεςθσ ϊςτε, χωρίσ δυςκολία, να μποροφν να απολθφκοφν μελλοντικά για μια πικανι αξιοποίθςι του ι εφόςον παραμζνουν ανεκμετάλλευτοι, αν μποροφν να εξορυχκοφν με τισ εκςκαφζσ που ζχουν ιδθ διανοιχτεί. Οι ςχετικζσ εργαςίεσ να μθ γίνονται με τρόπο ϊςτε να καταςτρζφονται τμιματα του κοιτάςματοσ που ζχουν καταρχιν εμπορεφςιμθ ποιότθτα, να υποβακμίηεται θ ποιότθτα ι οι ιδιότθτεσ του προϊόντοσ και να διαφεφγουν αξιόλογεσ ποςότθτεσ με τα ςτείρα, χωρίσ να εξαςφαλίηεται δυνατότθτα άμεςθσ ι και μελλοντικισ απόλθψθσ. Γενικότερα, να αποφεφγεται κάκε τρόποσ καταςπατάλθςθσ ι ευκαιριακισ εκμετάλλευςθσ του κοιτάςματοσ. Οι μεταλλευτικζσ ι λατομικζσ εργαςίεσ τθσ επεξεργαςίασ να γίνονται με τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ μεγαλφτερθ δυνατι ανάκτθςθ των χριςιμων ςυςτατικϊν των ορυκτϊν υλϊν που εξορφςςονται, ςε ςυνδυαςμό με τθν επίτευξθ τθσ καλφτερθσ δυνατισ ποιότθτασ του προϊόντοσ. Να προβλζπεται δυνατότθτα απόλθψθσ των χριςιμων ςυςτατικϊν που περιζχονται ςτα απορρίμματα με ανακφκλωςθ ι ξεχωριςτι απόκεςθ για μελλοντικι αξιοποίθςθ. Να προβλζπεται δυνατότθτα αξιοποίθςθσ των παραπροϊόντων ι υποπροϊόντων τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ ι ςτθν περίπτωςθ που αυτό δεν είναι οικονομικά εφικτό, θ αςφαλισ απομάκρυνςθ, απόκεςθ ι φφλαξθ ι δζςμευςθ κλπ των παραπάνω υλϊν. Σελίδα 11 από 34

15 5. Παρακολοφκθςθ & Ζλεγχοι Θ οικεία Επικεϊρθςθ Μεταλλείων είναι αρμόδια για τον ζλεγχο τιρθςθσ του Κανονιςμοφ Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν Εργαςιϊν (άρκρο 3, παρ.1, ΥΑ ΙΙ- 5 θ /Φ/17402/1984). Σε περίπτωςθ αδυναμίασ τθσ Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων, τθν αρμοδιότθτα αναλαμβάνουν τεχνικοί του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, με απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ (άρκρο 3, παρ.2, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984). Ο ζλεγχοσ για τα ζργα ζρευνασ και εκμετάλλευςθσ φυςικϊν υδρογονανκράκων, ςφμφωνα με τθν παρ.1β τθσ ΥΑ Δ7/Α/Φ1/οικ.2198/2002, γίνεται από τθ Γενικι Διεφκυνςθ Φυςικοφ Πλοφτου του Τπουργείου Ανάπτυξθσ. Θ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ των Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων (Σμιμα Ενζργειασ και Φυςικϊν Πόρων) διενεργεί αυτοψίεσ αυταπάγγελτα ι μετά από καταγγελία είτε με τουσ υπαλλιλουσ και τα τεχνικά μζςα του τμιματοσ είτε με τθ ςυνδρομι του Τμιματοσ Ρροςταςίασ Ρεριβάλλοντοσ και Ζκδοςθσ Οικοδομικϊν Αδειϊν τθσ ίδιασ Διεφκυνςθσ είτε με τθ ςυνδρομι άλλων ςυναρμόδιων Υπθρεςιϊν ι νομαρχιακϊν οργάνων, κατά τθν κρίςθ τθσ Αδειοδοτοφςασ Αρχισ (άρκρο 3, παρ. 35 α, ΡΔ 78/2006). Ακόμα διενεργεί αυτοψίεσ ςτισ μονάδεσ αρμοδιότθτάσ τουσ ςε περίπτωςθ εργατικοφ ατυχιματοσ, για τθ διαπίςτωςθ των αιτιϊν του ατυχιματοσ και τθν υπόδειξθ προλθπτικϊν μζτρων (άρκρο 3, παρ. 36, ΡΔ 78/2006). 6. Τποχρεϊςεισ Εκμετάλλευςθσ Στισ μεταλλευτικζσ και λατομικζσ εργαςίεσ, οι εντολζσ για πρόςκετα μζτρα προςταςίασ, αςφάλειασ ι ορκολογικισ δραςτθριότθτασ, δίνονται από τθν οικεία Επικεϊρθςθ Μεταλλείων (άρκρο 3, παρ.4, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) 6.1. Τποχρεϊςεισ Εκμεταλλευτι Ο εκμεταλλευτισ ζχει τθν υποχρζωςθ να καταρτίηει και να υποβάλλει ςτθν αρμόδια Υπθρεςία του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, πριν τθν ζναρξθ των μεταλλευτικϊν ι λατομικϊν εργαςιϊν ςε νζο ζργο ι και νζο μζροσ του που δεν είχε περιλθφκεί ςτθν αρχικι μελζτθ, τεχνικι μελζτθ του ζργου ι μζρουσ του ζργου (άρκρο 4, παρ.1β, ΥΑ ΙΙ- 5 θ /Φ/17402/1984). Θ μελζτθ αυτι εγκρίνεται από τθν αρμόδια Υπθρεςία του Υπουργείου Ανάπτυξθσ (άρκρο 98, παρ.1, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984). Με ευκφνθ του εκμεταλλευτι, ςφμφωνα με το άρκρο 4, παρ.1δ, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984, πρζπει να τθροφνται ενθμερωμζνοι χάρτεσ, ςχεδιαγράμματα και άλλα ςτοιχεία προόδου Σελίδα 12 από 34

16 των εργαςιϊν του ζργου. Πλα αυτά τα ςτοιχεία πρζπει να διατίκενται ςτισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ Ο εκμεταλλευτισ, ςε ςυνεργαςία με αρμόδιουσ κεντρικοφσ φορείσ και τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ, πρζπει να λαμβάνει και να επιβάλλει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ (άρκρο 85, παρ. 2, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) Τζλοσ, ςε περίπτωςθ εφρεςθσ αρχαιολογικϊν ι άλλων επιςτθμονικϊν ευρθμάτων, ο εκμεταλλευτισ, ςφμφωνα με το άρκρο 3, παρ.1ε, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984, οφείλει να ενθμερϊςει: o Τθν οικεία Αςτυνομικι Αρχι o Τθν οικεία Επικεϊρθςθ Μεταλλείων o Τθν Αρχαιολογικι Υπθρεςία, ςε περίπτωςθ αρχαιολογικϊν ευρθμάτων 6.2. Τποχρεϊςεισ Εργοδότθ Ο εργοδότθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 4 τθσ ΚΥΑ ΑΡΔ7/Α/Φ1/14080/732/1996, ανάλογα με το είδοσ τθσ εγκατάςταςθσ, είναι υπεφκυνοσ για τθ λιψθ μζτρων και προφυλάξεων για: o τθν αποφυγι, ανίχνευςθ και καταπολζμθςθ τθσ εκδιλωςθσ και τθσ εξάπλωςθσ πυρκαγιϊν και εκριξεων o τθν παρεμπόδιςθ δθμιουργίασ εκρθκτικισ ατμόςφαιρασ ι ατμόςφαιρασ επιβλαβοφσ για τθν υγεία Είναι ακόμθ υπεφκυνοσ για τθν φπαρξθ αλλά και για τθ ςυντιρθςθ κατάλλθλων μζςων εκκζνωςθσ και διάςωςθσ για τουσ εργαηόμενουσ ςτο ζργο (άρκρο 5, ΚΥΑ ΑΡΔ7/Α/Φ1/14080/732/1996) Σε περίπτωςθ που οι εργαηόμενοι εκτίκενται ςε ςκόνθ αμιάντου, ο εργοδότθσ οφείλει να το δθλϊςει ςτθν οικεία Επικεϊρθςθ Μεταλλείων (παρ.1.7, ΥΑ Δ8/Γ/Φ17/16103/1992) Στθν περίπτωςθ που υπάρχουν ι ενδζχεται να υπάρξουν ςτθν ατμόςφαιρα τοξικά αζρια, πρζπει να μεριμνιςει ϊςτε να υπάρχει διακζςιμο το ςχζδιο προςταςίασ, το οποίο να προςδιορίηει τον υπάρχοντα εξοπλιςμό και τα λθφκζντα προλθπτικά μζτρα (ΚΥΑ ΑΡΔ7/Α/Φ1/14080/732/1996, Ραράρτθμα, παρ.4.3.3) Μεριμνά ϊςτε μζςα ςτο χϊρο εργαςίασ να υπάρχει ςχζδιο πυροπροςταςίασ το οποίο να εξθγεί λεπτομερϊσ τα μζτρα που πρζπει να λαμβάνονται για τθν πρόλθψθ, τθν ανίχνευςθ και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ζναρξθσ και τθσ εξάπλωςθσ πυρκαγιϊν (ΚΥΑ ΑΡΔ7/Α/Φ1/14080/732/1996, Ραράρτθμα, παρ.4.4.4) Σελίδα 13 από 34

17 Τζλοσ, είναι αρμόδιοσ για τθν τιρθςθ των μζτρων προςταςίασ που ζχουν λθφκεί, για το ζργο, τουσ εργαηομζνουσ, τουσ περιοίκουσ κακϊσ και το περιβάλλον (άρκρο 4, παρ.2β, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) Στο Ραράρτθμα Ι του παρόντοσ παρατίκενται πίνακεσ με τισ οριακζσ τιμζσ διαφόρων ουςιϊν ςτισ οποίεσ μπορεί να εκτίκεται ζνασ εργαηόμενοσ ςε λατομικι ι μεταλλευτικι δραςτθριότθτα Τποχρεϊςεισ Διευκυντι του ζργου Σε περίπτωςθ που θ εγκατάςταςθ κεωρθκεί εφφλεκτθ ι επικίνδυνθ, ειδοποιεί τθν Επικεϊρθςθ Μεταλλείων, θ οποία λαμβάνει τθν τελικι απόφαςθ χαρακτθριςμοφ τθσ εγκατάςταςθσ ωσ εφφλεκτθσ ι επικίνδυνθσ (άρκρο 75, παρ.3, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) Σφμφωνα με τθν ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984 ο Διευκυντισ του ζργου είναι υπεφκυνοσ για τθν κατάρτιςθ ειδικϊν κανονιςμϊν μζτρων αςφαλείασ - προςταςίασ, οι οποίοι εγκρίνονται από το Υπουργείο Ανάπτυξθσ και αναλφονται ςτθν παράγραφο 8 του παρόντοσ. Τζλοσ, είναι υπεφκυνοσ για τθν απογραφι και τθ καταγραφι του υλικοφ τθσ αποκικθσ εκρθκτικϊν υλϊν (άρκρο 49, παρ.7, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) 7. Περιπτϊςεισ ατυχθμάτων & εκτάκτων αναγκϊν Στθ ςυνζχεια παρατίκενται οι υποχρεϊςεισ τθσ εκμετάλλευςθσ και οι αρμοδιότθτεσ των εμπλεκόμενων φορζων ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι ζκτακτθσ ανάγκθσ Τποχρεϊςεισ Διευκυντι του ζργου ε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ Οφείλει να ειδοποιιςει τισ Δθμόςιεσ Αρχζσ (άρκρο 15, παρ.2γ, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) Συγκροτεί τα απαιτοφμενα ςυνεργεία διάςωςθσ, αντιμετϊπιςθσ επικίνδυνων καταςτάςεων και παροχισ πρϊτων βοθκειϊν (άρκρο 15, παρ.2κ, ΥΑ ΙΙ- 5 θ /Φ/17402/1984) ε περίπτωςθ δυςτυχιματοσ Ειδοποιεί άμεςα τθν οικεία Αςτυνομικι Αρχι και τθν οικεία Επικεϊρθςθ Μεταλλείων (άρκρο 93, παρ.1β, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) Υποβάλλει λεπτομερι ζκκεςθ του ςυμβάντοσ εντόσ 5 θμερϊν ςτθν οικεία Επικεϊρθςθ Μεταλλείων (άρκρο 93, παρ.1ε, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) Σελίδα 14 από 34

18 7.2. Αςτυνομικι Αρχι (άρκρο 94, ΤΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) Θ Αςτυνομικι Αρχι μόλισ ειδοποιθκεί για κάποιο δυςτφχθμα πρζπει να μεταβεί χωρίσ αναβολι ςτον αντίςτοιχο τόπο για τθν πιςτοποίθςθ του ςυμβάντοσ. Εφόςον γίνει θ πιςτοποίθςθ, πρζπει να ακολουκιςει άμεςα θ αποςτολι ςχετικοφ ςιματοσ ςτθν αρμόδια Επικεϊρθςθ Μεταλλείων. Στο ςιμα αυτό πρζπει να αναφζρονται και τα απαραίτθτα, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, ςτοιχεία, όπωσ ο χρόνοσ, θ κζςθ και το είδοσ του ςυμβάντοσ, τα ςχετικά ςτοιχεία και θ κατάςταςθ των τραυματιϊν, των ζργων, των χϊρων κλπ και τα πικανά, ςφμφωνα με τθν κρίςθ τθσ, αίτια. Ραράλλθλα με τθν άςκθςθ του ανακριτικοφ τθσ ζργου, φροντίηει για να διατθρθκοφν άκικτα τα τοπικά ςτοιχεία που ςχετίηονται με το ςυμβάν, μζχρι τθν άφιξθ του πραγματογνϊμονα τθσ Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων. Σε περίπτωςθ αναπόφευκτθσ ανακριτικισ ανάγκθσ, φροντίηει για τθν ακινθτοποίθςθ των μθχανθμάτων ι εγκαταςτάςεων που προκάλεςαν το δυςτφχθμα με τον πιο αποτελεςματικό τρόπο (ςφράγιςθ, κατάςχεςθ κλειδιϊν) ι τοποκετεί φρουρό ςτθ κζςθ του δυςτυχιματοσ που πρζπει να παραμείνει ςε αςφαλζσ μζροσ ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Διεφκυνςθσ του ζργου, χωρίσ να εξουδετερϊνεται ο ςκοπόσ τθσ εκεί παρουςίασ του. Οφείλει να παρζχει κάκε δυνατι βοικεια ςτον πραγματογνϊμονα τθσ Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ του Επικεϊρθςθ Μεταλλείων (άρκρο 95, ΤΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) Ο Επικεωρθτισ Μεταλλείων, μόλισ ειδοποιθκεί για το ςυμβάν, αποφαςίηει, το ςυντομότερο δυνατόν, για τθ διενζργεια ςχετικισ πραγματογνωμοςφνθσ. Θ ανάκεςθ πραγματογνωμοςφνθσ γίνεται με απόφαςθ του Επικεωρθτι ςε ζναν το λιγότερο από τουσ Διπλωματοφχουσ Μθχανικοφσ τθσ Υπθρεςίασ του. Σε περίπτωςθ που δεν υπθρετοφν ςτθν Επικεϊρθςθ Μεταλλείων Διπλωματοφχοι Μθχανικοί με ειδικότθτα ανάλογθ με τθ φφςθ του ςυμβάντοσ, ο Επικεωρθτισ εφόςον το κρίνει αναγκαίο απευκφνεται με επείγον τθλεφωνικό ςιμα ςτθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ που οφείλει τθν ίδια μζρα να ορίςει ζναν από τουσ Διπλωματοφχουσ Μθχανικοφσ του Υπουργείου με τθν απαιτοφμενθ ειδικότθτα. Θ πραγματογνωμοςφνθ ςτθν περίπτωςθ αυτι πραγματοποιείται από τον πιο πάνω Μθχανικό μαηί με το Διπλωματοφχο Μθχανικό που ζχει οριςτεί από τθν Επικεϊρθςθ Μεταλλείων. Οι πραγματογνϊμονεσ οφείλουν, το ςυντομότερο δυνατόν και το πολφ μζςα ςε 10 θμζρεσ, να μεταβοφν ςτον τόπο του ςυμβάντοσ και να εξετάςουν και να διερευνιςουν Σελίδα 15 από 34

19 κάκε ςχετικό ςτοιχείο. Ειδικά ςε περίπτωςθ δυςτυχιματοσ, θ παραπάνω προκεςμία δεν μπορεί να ξεπερνά τισ 5 θμζρεσ. Μετά τθν επιςτροφι ςτθν ζδρα τουσ, οφείλουν να ςυντάξουν και να υποβάλουν ςτθν Επικεϊρθςθ Μεταλλείων, εντόσ 15 θμερϊν, ζκκεςθ πραγματογνωμοςφνθσ. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνει θ ζκκεςθ πραγματογνωμοςφνθσ παρουςιάηονται αναλυτικά ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 95 τθσ ΥΑ ΙΙ- 5 θ /Φ/17402/1984. Σε κάκε περίπτωςθ ο Επικεωρθτισ, το ςυντομότερο δυνατόν, πρζπει να ειδοποιιςει και να δϊςει οδθγίεσ ςτθ Διεφκυνςθ του ζργου και ςτθν επιτόπια Αςτυνομικι Αρχι που οφείλει ςτθ ςυνζχεια να ενθμερϊςει αντίςτοιχα και τουσ λοιποφσ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, ενδιαφερόμενουσ (πχ. ιδιοκτιτεσ γειτονικϊν χϊρων, άλλεσ τοπικζσ ι δθμόςιεσ αρχζσ, οικογζνειεσ πακόντων κλπ). Σε περίπτωςθ δυςτυχιματοσ θ λειτουργία ι εκμετάλλευςθ ι χριςθ μζρουσ ζργων, χϊρων, κτιςμάτων, εγκαταςτάςεων κλπ που ζχουν διακοπεί, ςφμφωνα με τθν παρ.4 του άρκρου 95 τθσ ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984, μπορεί να επαναλθφκεί μόνο όταν: Σταλεί ειδοποίθςθ από τθν Επικεϊρθςθ Μεταλλείων ότι δεν πρόκειται να ακολουκιςει διενζργεια πραγματογνωμοςφνθσ Δεν εμφανιςτοφν, παρά τθν ειδοποίθςθ για διενζργεια πραγματογνωμοςφνθσ, μζςα ςτο προβλεπόμενο χρονικό διάςτθμα, οι πραγματογνϊμονεσ Ζχει πραγματοποιθκεί ςε κάκε περίπτωςθ, θ λιψθ μζτρων για τθν αςφαλι λειτουργία ι εκμετάλλευςθ ι χριςθ τουσ. Στον Ρίνακα 8ςτο Ραράρτθμα Ι του παρόντοσ δίνονται ςυνοπτικά οι δράςεισ των αρμόδιων φορζων ςε Κεντρικό, Ρεριφερειακό και Τοπικό επίπεδο. 8. Ειδικοί Κανονιςμοί Μζτρων Αςφαλείασ Προςταςίασ Για οριςμζνα είδθ εξορυκτικισ δραςτθριότθτασ, καταρτίηεται με ευκφνθ τθσ Διεφκυνςθσ του ζργου, Ειδικόσ Κανονιςμόσ Μζτρων Ρροςταςίασ, ο οποίοσ υποβάλλεται προσ ζγκριςθ ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Ανάπτυξθσ. Οι περιπτϊςεισ για τισ οποίεσ καταρτίηεται ειδικόσ κανονιςμόσ είναι: Για τθν προςταςία των εργαηομζνων ςε ζργα ςτα οποία δθμιουργοφνται κίνδυνοι για τθν υγεία τουσ από ραδιενεργζσ ςκόνεσ ι ιοντίηουςεσ ακτινοβολίεσ (άρκρο 25, ΥΑ ΙΙ- 5 θ /Φ/17402/1984) Σελίδα 16 από 34

20 Για τα ςφνκετα μθχανιματα όρυξθσ και μεταφοράσ κακϊσ και τα ειδικά εξορυκτικά μθχανιματα κοπισ (άρκρο 37, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) Σε κάκε ζργο ςτο οποίο χρθςιμοποιοφνται ειδικά ςυςτιματα ι μζςα μεταφοράσ (άρκρο 43, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) Για τθ λειτουργία ειδικϊν αυτοτελϊν εγκαταςτάςεων (άρκρο 47, ΥΑ ΙΙ- 5 θ /Φ/17402/1984) Για τθν όρυξθ βακζων φρεάτων ι κεκλιμζνων μεγάλθσ κλίςθσ (πάνω από 45 ο ) ι για τθν εφαρμογι νζων μεκόδων για υπόγεια εκμετάλλευςθ (άρκρο 66, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) Για ειδικζσ μεκόδουσ υποςτιριξθσ ςυγκράτθςθσ (άρκρο 70, παρ.4, ΥΑ ΙΙ- 5 θ /Φ/17402/1984) Για τισ γεωτριςεισ εντοπιςμοφ και αξιοποίθςθσ κοιταςμάτων φυςικϊν υδρογονανκράκων και γεωκερμικοφ δυναμικοφ (άρκρο 91, ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) 9. Πρόςκετα μζτρα 9.1. Μζτρα για τθν αςφάλεια τθσ επιφάνειασ (άρκρο 82, ΤΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) Στθ διάρκεια λειτουργίασ κάκε ζργου πρζπει να παίρνονται όλα τα μζτρα για τθν αςφάλεια και τθν προςταςία τθσ επιφάνειασ και γενικότερα του περιβάλλοντοσ χϊρου, που προβλζπονται ςτθ τεχνικι μελζτθ που καταρτίηεται από τον εκμεταλλευτι (βλζπε παράγραφο 3 του παρόντοσ). Αν ωςτόςο ςτθν εξζλιξθ του ζργου, αρχίηουν να δθμιουργοφνται επιπτϊςεισ ςτθν επιφάνεια (πχ. ρωγμζσ, κακιηιςεισ, κατολιςκιςεισ) που δεν είχαν προβλεφκεί ςτθ μελζτθ ι που ο τρόποσ αντιμετϊπιςισ τουσ δεν αποδείχκθκε αποτελεςματικόσ, πρζπει άμεςα θ Διεφκυνςθ του ζργου να πάρει πρόςκετα μζτρα αςφαλείασ και να ειδοποιιςει τθν αρμόδια Επικεϊρθςθ Μεταλλείων. Τα ςθμαντικότερα από αυτά είναι: 1. Τα ςχεδιαγράμματα που οφείλει να τθρεί ο εκμεταλλευτισ να ενθμερϊνονται ςυνεχϊσ για τθν πρόοδο των εργαςιϊν και τισ επιπτϊςεισ ςτθν επιφάνεια και να υποβάλλονται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα ςτθν αρμόδια Επικεϊρθςθ Μεταλλείων. 2. Σε περίπτωςθ ςφνδεςθσ ι διαςταφρωςθσ δρόμων του ζργου με ςιδθροδρομικζσ γραμμζσ ι αςφαλτοςτρωμζνουσ δθμόςιουσ δρόμουσ, πρζπει μετά από ζγκριςθ του Οργανιςμοφ Σιδθροδρόμων Ελλάδοσ ι τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ του ΥΡΕΧΩΔΕ, αντίςτοιχα, να εφαρμόηονται ειδικζσ κυκλοφοριακζσ διατάξεισ ι και να καταςκευάηονται τα απαιτοφμενα ζργα. Σελίδα 17 από 34

21 3. Θ ευκφνθ του εκμεταλλευτι για τθν αςφάλεια τθσ επιφάνειασ ςυνεχίηεται και μετά το τζλοσ του ζργου, μζχρι τθ ςυμμόρφωςθ με τα μζτρα που κα κακορίςει θ αρμόδια Επικεϊρθςθ Μεταλλείων. Ραλιζσ μεταλλευτικζσ ι λατομικζσ εκςκαφζσ πρζπει να προςτατεφονται από τον εκμεταλλευτι ι, ςτθν περίπτωςθ που δεν υπάρχουν μεταλλευτικά ι λατομικά δικαιϊματα, από τον ιδιοκτιτθ του εδάφουσ Αποκζςεισ υλικϊν (άρκρο 83, ΤΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) Ο χϊροσ και ο τρόποσ απόκεςθσ κακϊσ και θ τελικι διαμόρφωςθ των αποκζςεων ςτείρων, πρζπει να επιλζγονται ςτθν εκπόνθςθ τθσ τεχνικισ μελζτθσ που κατατίκεται από τον εκμεταλλευτι του ζργου ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, ϊςτε να εξαςφαλίηονται θ ορκολογικι λειτουργία του ζργου, θ ευςτάκεια των πρανϊν και θ δυνατότθτα αποκατάςταςθσ του τοπίου. Τα ςχετικά κριτιρια που κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ ςτθν παραπάνω μελζτθ αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 83 τθσ ΥΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984. Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δίνεται για τθν απόκεςθ υλικϊν (πχ λιγνίτθσ, άνκρακασ, πυρίτεσ) που παρουςιάηουν κίνδυνο αυτανάφλεξθσ, κυρίωσ ςτθν κατεφκυνςθ αποτροπισ του πιο πάνω κινδφνου και αποφυγισ τθσ εξάπλωςισ του ςτο γειτονικό και ευρφτερο χϊρο. Ειδικότερα πρζπει να λαμβάνονται μεταξφ των άλλων και τα παρακάτω μζτρα: 1. Ο χϊροσ απόκεςθσ να βρίςκεται μακριά από οικιςμοφσ, κτίςματα, δθμόςιουσ δρόμουσ, εγκαταςτάςεισ, δαςικζσ εκτάςεισ κλπ. 2. Θ επιφάνεια του χϊρου απόκεςθσ κακϊσ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ να είναι αποψιλωμζνθ και κακαρι από υλικά που μποροφν να μεταδϊςουν πυρκαγιά (πχ καφςιμα, λιπαντικά, χαρτιά, ξυλεία) 3. Οι αποκζςεισ των υλικϊν να γίνονται ςε μικρό φψοσ και μεγάλθ επιφάνεια. 4. Θ απόλθψθ του υλικοφ από τισ αποκζςεισ να γίνεται προγραμματιςμζνα, ϊςτε να προθγείται διαδοχικά θ απομάκρυνςθ του υλικοφ που ζχει αποτεκεί πρωτφτερα. 5. Να γίνεται όπου είναι δυνατόν, ςυχνι αναμόχλευςθ των ςωρϊν. 6. Να γίνεται ςυςτθματικόσ ζλεγχοσ τθσ κερμοκραςίασ του ςωροφ ι κάκε άλλου δείκτθ που μπορεί να λειτουργιςει προειδοποιθτικά. 7. Να λαμβάνονται, ςε περίπτωςθ ανάφλεξθσ, όλα τα αναγκαία μζτρα για τθν απομάκρυνςθ τθσ εςτίασ ι τθν απομόνωςθ του ςωροφ για τθν κατάςβεςθ τθσ φωτιάσ και τθν παρεμπόδιςθ εξάπλωςισ τθσ ςτο γφρω χϊρο (πχ διαβροχι με νερό, φράγμα άμμου ι χϊματοσ). Σελίδα 18 από 34

22 Στο Ραράρτθμα ΙΙ του παρόντοσ παρατίκεται Ρίνακασ με τα μζλθ του Συνδζςμου Μεταλλευτικϊν Επιχειριςεων (ΣΜΕ) Ελλάδοσ. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για το ςφνδεςμο αυτόν δίνονται ςτθν εξισ θλεκτρονικι διεφκυνςθ: Σελίδα 19 από 34

23 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Πίνακασ 1. Επιτρεπόμενα όρια ζκκεςθσ ςε κόρυβο (άρκρο 21, ΤΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) Διάρκεια θμεριςιασ ζκκεςθσ ςε ϊρεσ Α' - θχοςτάκμθ ςε dba , , , * Οι χρόνοι αναφζρονται ςτθ ςυνολικι διάρκεια θμεριςιασ ζκκεςθσ ανεξάρτθτα αν είναι ςυνεχισ ι διακοπτόμενθ Πίνακασ 2. υςχετιςμόσ Δείκτθ Θερμοκραςίασ - Τγραςίασ (Δ.Θ.Τ.) με διάρκεια πραγματικισ εργαςίασ (άρκρο 23 ΤΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) Δείκτθσ κερμοκραςίασ - υγραςίασ ( ο C) <27,7 100 Εργαςία Αναλογία χρόνων εργαςίασ και ανάπαυςθσ για κάκε ϊρα (%) 27, Εργαςία 25 Ανάπαυςθ 29,1-30,6 50 Εργαςία 50 Ανάπαυςθ 30,7-32, Ανάπαυςθ >32,5 Δεν επιτρζπεται θ εργαςία Σελίδα 20 από 34

24 Πίνακασ 3. Οριακζσ τιμζσ για ορυκτζσ ςκόνεσ (άρκρο 22, ΤΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) Είδοσ ςκόνθσ Κακαρζσ μορφζσ κρυςταλλικοφ ελεφκερου διοξειδίου του πυριτίου (κρ. ελ. SiO 2 ) Μζςθ χρονικά ςτακμιςμζνθ τιμι (mg/m 3 ) Μζγιςτθ οριακι τιμι (mg/m3) 0,1 _ Χαλαηίασ 0,1 _ Τριπολίτθσ 0,05 _ Χριςτοβαλίτθσ - τριδυμίτθσ 3 _ Άμορφο ελεφκερο διοξείδιο του πυριτίου 1,5 _ Γθ διατόμων, φυςικι 2 _ Άνκρακασ (με περ/τα κρ. ελ. SiO 2 <5%) 2 _ Γραφίτθσ φυςικόσ (με περ/τα κρ. ελ. SiO2<1%) 2,5 _ Αςβεςτόλικοσ (με περ/τα κρ. ελ. SiO2<1%) 5 10 Βωξίτθσ (με περ/τα κρ. ελ. SiO2<1%) 5 10 Γφψοσ (με περ/τα κρ. ελ. SiO2<1%) 5 10 Καολίνθσ (με περ/τα κρ. ελ. SiO2<1%) 5 10 Μαρμαρυγίεσ (με περ/τα κρ. ελ. SiO2<1%) 5 _ Μαγνθςίτθσ (με περ/τα κρ. ελ. SiO2<1%) 5 10 Ρερλίτθσ (με περ/τα κρ. ελ. SiO2<1%) 5 _ Σμφριδα (με περ/τα κρ. ελ. SiO2<1%) 5 10 Στεατίτθσ (με περ/τα κρ. ελ. SiO2<1%) 3 _ Τάλκθσ, όχι ινϊδθσ 3 _ Τάλκθσ, ινϊδθσ 1 ίνεσ/cm 3 _ Άλλεσ ορυκτζσ ςκόνεσ 5 10 Σελίδα 21 από 34

25 Πίνακασ 4. Οριακζσ τιμζσ για ςκόνεσ, ατμοφσ ι καπνοφσ μετάλλων και ενϊςεϊν τουσ* (άρκρο 22, ΤΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) α/α Είδοσ μετάλλου Μζςθ χρονικά ςτακμιςμζνθ τιμι (mg/m 3 ) Μζγιςτθ οριακι τιμι (mg/m3) 1 Αλουμίνιο και οξείδιο του (ςε ςυγκ/ςθ Al 2 O 3 ) Αντιμόνιο και ενϊςεισ του 0,5 3 Άργυροσ 0,1 4 Αρςενικό και διαλυτζσ ενϊςεισ του 0,2 5 Αςβζςτιο: οξείδιο του (ςε ςυγκ/ςθ CaO) 2 6 Αςβζςτιο: υδροξείδιο του (ςε ςυγκ/ςθ Ca(OH) 2 ) 5 7 Αςβζςτιο: πυριτικό αςβζςτιο (ςε ςυγκ/ςθ ζνωςθσ) 10 8 Βάριο και διαλυτζσ ενϊςεισ του 0,5 9 Κάδμιο: ςκόνθ και άλατά του 0,05 0,2 10 Κάδμιο: καπνοί οξειδίου του 0,05 11 Κοβάλτιο: ςκόνθ και καπνοί 0,1 12 Μαγγάνιο και ενϊςεισ του 5 13 Μαγγάνιο: καπνοί Μαγνιςιο: καπνοί οξειδίου του και προϊόντα καμινείασ μαγνθςίτθ 15 Μολυβδίνιο: αδιάλυτεσ ενϊςεισ του Μόλυβδοσ: καπνοί και ςκόνθ του 0,15 0,4 17 Νάτριο: καυςτικό νάτριο 2 18 Νικζλιο: μζταλλο και καπνοί ι ςκόνθ από φοφξθ κειοφχου νικελίου 19 Σίδθροσ: καπνοί οξειδίου του (ςε ςυγκ/ςθ Fe 2 O 3 ) Τιτάνιο: διοξείδιο του Χαλκόσ: καπνοί μετάλλου 0,2 22 Χαλκόσ: ςκόνθ Χρϊμιο 0,5 24 Χρϊμιο: κατεργαςία μεταλλευμάτων του 0,05 25 Ψευδάργυροσ: καπνοί οξειδίου του (ςε ςυγκ/ςθ ZnO) Ψευδάργυροσ: ςκόνθ οξειδίου του (ςε ςυγκ/ςθ ZnO) Υδράργυροσ και ενϊςεισ του (εκτόσ από τα αλκφλια) 0,5 0,15 *Οι οριακζσ τιμζσ, όπου δεν ορίηεται διαφορετικά, αναφζρονται ςε μεταλλομονάδεσ του αντίςτοιχου μετάλλου. Οι οριακζσ τιμζσ αφοροφν τθ ςυνολικά αιωροφμενθ ςκόνθ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ 10 1 Σελίδα 22 από 34

26 Πίνακασ 5. Οριακζσ τιμζσ για άλλουσ χθμικοφσ παράγοντεσ (άρκρο 22, ΤΑ ΙΙ- 5 θ /Φ/17402/1984) α/α Είδοσ παράγοντα Μζςθ χρονικά ςτακμιςμζνθ τιμι Μζγιςτθ οριακι τιμι ppm mg/m3 ppm mg/m3 1 Αικάλθ 3,5 7 2 Ακρυλαμίδια 0,3 0,6 3 Θειικό οξφ 1-4 Κυανιοφχα άλατα, ςαν CN 5-5 Φωςφορικό οξφ Αμμωνία Διοξείδιο του αηϊτου Διοξείδιο του άνκρακα Διοξείδιο του κείου Κρεηόλθ, όλα τα ιςομερι Μονοξείδιο του άνκρακα Νιτρικό οξφ Οξικό οξφ Φκόριο Φκόριο: ενϊςεισ του ςαν F 2,5 16 Χλϊριο Υδρόκειο Υδροκυάνιο Υδροχλϊριο Μεκάνιο Σελίδα 23 από 34

27 Πίνακασ 6. υςχετιςμόσ επιτρεπόμενων ποςοτιτων εκρθκτικϊν υλϊν και καψυλλίων και αποςτάςεων ςε υπαίκριεσ αποκικεσ (άρκρο 50, ΤΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) Καυύλλια ζε ημτ x 10 3 Εκρηκηικές ύλες ζε Kgr Από Έφς Από Έφς Γραμμές ΔΕΗ - οικοδομές Αποζηάζεις ζε m από Σιδηροδρομικές γραμμές, δημόζιοσς δρόμοσς Μέηφπα, εγκαηαζηάζεις, δρόμοσς έργοσ Σελίδα 24 από 34

28 ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΩΝ Πίνακασ 7. Αποςτάςεισ που πρζπει να τθροφν οι επιφανειακζσ μεταλλευτικζσ ι λατομικζσ εργαςίεσ από διάφορουσ τφπουσ υποδομϊν (άρκρο 81, ΤΑ ΙΙ-5 θ /Φ/17402/1984) Eπιφανειακζσ μεταλλευτικζσ ι λατομικζσ εργαςίεσ Eπιφανειακζσ μεταλλευτικζσ ι λατομικζσ εργαςίεσ με χριςθ εκρθκτικϊν Περιπτϊςεισ επιφανειακϊν μεταλλευτικϊν ι λατομικϊν εργαςιϊν με περιοριςμζνθ χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν ςε περιςταςιακζσ ι υποβοθκθτικζσ ι μικρισ ζκταςθσ και διάρκειασ εργαςίασ Βιομθχανικά κτίςματα, οικίεσ, ζργα κοινισ ωφζλειασ, πλατείεσ, γυμναςτιρια, νεκροταφεία και λοιποφσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ ΑΠΟΣΑΗ ΑΠΌ: Εκνικοφσ, επαρχιακοφσ και δθμοτικοφσ δρόμουσ Θζςεισ ςτφλων γραμμϊν μεταφοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ υψθλισ τάςθσ Θζςεισ ςτφλων γραμμϊν τθλεπικοινωνιϊν 250m 50m 70m 50m 500m 300m 150m 150m 50m 50m Σελίδα 25 από 34

29 Τπουργείο Ανάπτυξθσ ΤΠΕΧΩΔΕ Τπουργόσ Πολιτιςμοφ Τπουργόσ ΠΕΧΩΔΕ Τπουργόσ Ανάπτυξθσ Τπουργόσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων Πίνακασ 8. Ρόλοι και αρμοδιότθτεσ ςε Κεντρικό, Περιφερειακό και Σοπικό επίπεδο Επιτροπι (1) Επικεϊρθςθ μεταλλείων Επικεωρθτισ Μεταλλείων Πραγματογνϊμονεσ Γενικόσ Γραμματζασ Περιφζρειασ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ ΝΑ Νομάρχθσ Διευκυντισ ζργου Εργοδότθσ Εκμεταλλευτισ Αςτυνομικι Αρχι Αρχαιολογικι Τπθρεςία ΟΕ ΕΟΣ Ζλεγχοσ τιρθςθσ Κανονιςμοφ Μεταλλευτικϊν & Λατομικϊν Εργαςιϊν Ζλεγχοσ για τα ζργα ζρευνασ και εκμετάλλευςθσ φυςικϊν υδρογονανκράκων Λιψθ αναφοράσ ςε περίπτωςθ εφρεςθσ αρχαιολογικϊν ι άλλων επιςτθμονικϊν ευρθμάτων από τον εκμεταλλευτι (2) ΓΕΝΙΚΑ Κακοριςμόσ μιασ περιοχισ ωσ λατομικι (3) Ενθμζρωςθ ανά εξάμθνο του Υπουργείου Ανάπτυξθσ για τθν πρόοδο των εργαςιϊν κακοριςμοφ λατομικϊν περιοχϊν Κακοριςμόσ κζςεων ςυγκζντρωςθσ λατομικϊν επιχειριςεων αδρανϊν υλικϊν ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Ακινασ Κακοριςμόσ και αποχαρακτθριςμόσ λατομικϊν περιοχϊν Χοριγθςθ άδειασ εκμετάλλευςθσ δθμοτικϊν, κοινοτικϊν, ιδιωτικϊν και ΝΡΔΔ λατομείων Επιβολι περιοριςτικϊν μζτρων ςτθν εκμετάλλευςθ του λατομείου, προςωρινι, ολικι ι μερικι διακοπι αυτισ, ςε περίπτωςθ που ςυντρζχει λόγοσ Εκμίςκωςθ λατομείων αδρανϊν υλικϊν που ανικουν ςτθν κυριότθτα του δθμοςίου (5) (4) (4) Σελίδα 26 από 34

30 Επιτροπι (1) Τπουργείο Ανάπτυξθσ ΤΠΕΧΩΔΕ Τπουργόσ Πολιτιςμοφ Τπουργόσ ΠΕΧΩΔΕ Τπουργόσ Ανάπτυξθσ Τπουργόσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων Επικεϊρθςθ μεταλλείων Επικεωρθτισ Μεταλλείων Πραγματογνϊμονεσ Γενικόσ Γραμματζασ Περιφζρειασ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ ΝΑ Νομάρχθσ Διευκυντισ ζργου Εργοδότθσ Εκμεταλλευτισ Αςτυνομικι Αρχι Αρχαιολογικι Τπθρεςία ΟΕ ΕΟΣ Ζκδοςθ απόφαςθσ για τθ διετι ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ των δθμοτικϊν, κοινοτικϊν, ιδιωτικϊν και ΝΡΔΔ λατομείων αδρανϊν υλικϊν, με αποκλειςτικό ςκοπό τθν αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ Χοριγθςθ άδειασ εκμετάλλευςθσ λατομείων μαρμάρων και βιομθχανικϊν ορυκτϊν Χοριγθςθ άδειασ εκμετάλλευςθσ λατομείων ςχιςτολικικϊν πλακϊν Χοριγθςθ άδειασ εκμετάλλευςθσ λατομείων αργίλων και μαργϊν πλινκοποιίασ και κεραμοποιίασ Ζκδοςθ απόφαςθσ χαρακτθριςμοφ ωσ βιομθχανικϊν, των λατομικϊν επιχειριςεων βιομθχανικϊν ορυκτϊν, μαρμάρων και αδρανϊν υλικϊν Χοριγθςθ άδειασ καταςκευισ και λειτουργίασ των υπόγειων και υπαίκριων αποκθκϊν εκρθκτικϊν υλϊν και καψυλλίων για τθν εξυπθρζτθςθ των μεταλλείων και λατομείων αδρανϊν υλικϊν, μαρμάρων και βιομθχανικϊν ορυκτϊν Χοριγθςθ άδειασ μεταλλευτικϊν ερευνϊν Συμπλιρωςθ του φακζλου με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ άδειασ εκμετάλλευςθσ λατομείων μαρμάρων και βιομθχανικϊν ορυκτϊν (πλθν των δθμόςιων (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) Σελίδα 27 από 34

31 Επιτροπι (1) Τπουργείο Ανάπτυξθσ ΤΠΕΧΩΔΕ Τπουργόσ Πολιτιςμοφ Τπουργόσ ΠΕΧΩΔΕ Τπουργόσ Ανάπτυξθσ Τπουργόσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων Επικεϊρθςθ μεταλλείων Επικεωρθτισ Μεταλλείων Πραγματογνϊμονεσ Γενικόσ Γραμματζασ Περιφζρειασ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ ΝΑ Νομάρχθσ Διευκυντισ ζργου Εργοδότθσ Εκμεταλλευτισ Αςτυνομικι Αρχι Αρχαιολογικι Τπθρεςία ΟΕ ΕΟΣ λατομείων όπου θ αρμοδιότθτα ανικει ςτο Γενικό Γραμματζα τθσ Ρεριφζρειασ) Κατάρτιςθ τεχνικισ μελζτθσ και υποβολι αυτισ ςτο Υπουργείο Ανάπτυξθσ Ζγκριςθ τεχνικισ μελζτθσ Χοριγθςθ άδειασ περιοριςμζνθσ χριςθσ εκρθκτικϊν υλϊν για αποςτάςεισ μικρότερεσ των 100m, για διάνοιξθ δρόμων προςπζλαςθσ από κφριο δρόμο ΠΡΟΛΗΨΗ Διενζργεια αυτοψιϊν αυταπάγγελτα ι μετά από καταγγελία (4) Εντολζσ για πρόςκετα μζτρα αςφαλείασ - προςταςίασ ι ορκολογικισ δραςτθριότθτασ Τιρθςθ μζτρων προςταςίασ ζργων, εργαηομζνων, περιοίκων & περιβάλλοντοσ Σε περίπτωςθ που οι εργαηόμενοι εκτίκενται ςε ςκόνθ αμιάντου, διλωςθ ςτθν Επικεϊρθςθ Μεταλλείων Λιψθ μζτρων & προφυλάξεων για τθν αποφυγι, ανίχνευςθ και καταπολζμθςθ τθσ εκδιλωςθσ και τθσ εξάπλωςθσ πυρκαγιϊν και εκριξεων Λιψθ μζτρων & προφυλάξεων για τθν παρεμπόδιςθ δθμιουργίασ εκρθκτικισ ατμόςφαιρασ ι ατμόςφαιρασ επιβλαβοφσ για τθν υγεία Σελίδα 28 από 34

32 Επιτροπι (1) Τπουργείο Ανάπτυξθσ ΤΠΕΧΩΔΕ Τπουργόσ Πολιτιςμοφ Τπουργόσ ΠΕΧΩΔΕ Τπουργόσ Ανάπτυξθσ Τπουργόσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων Επικεϊρθςθ μεταλλείων Επικεωρθτισ Μεταλλείων Πραγματογνϊμονεσ Γενικόσ Γραμματζασ Περιφζρειασ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ ΝΑ Νομάρχθσ Διευκυντισ ζργου Εργοδότθσ Εκμεταλλευτισ Αςτυνομικι Αρχι Αρχαιολογικι Τπθρεςία ΟΕ ΕΟΣ Μζριμνα ϊςτε να υπάρχει διακζςιμο ςχζδιο προςταςίασ ςτθν περίπτωςθ που υπάρχουν ι ενδζχεται να υπάρξουν ςτθν ατμόςφαιρα τοξικά αζρια Μζριμνα ϊςτε να υπάρχει διακζςιμο ςχζδιο πυροπροςταςίασ Φπαρξθ και ςυντιρθςθ κατάλλθλων μζςων εκκζνωςθσ και διάςωςθσ ΜΟΝΟ για εργαηόμενουσ Κατάρτιςθ ειδικϊν κανονιςμϊν μζτρων προςταςίασ Ζγκριςθ ειδικοφ κανονιςμοφ μζτρων προςταςίασ Απογραφι και καταγραφι του υλικοφ τθσ αποκικθσ εκρθκτικϊν υλϊν Λιψθ ειδοποίθςθσ από το Διευκυντι του ζργου ςε περίπτωςθ που θ εγκατάςταςθ κεωρθκεί εφφλεκτθ ι επικίνδυνθ Χαρακτθριςμόσ εγκατάςταςθσ ωσ εφφλεκτθσ ι επικίνδυνθσ Επιβολι και λιψθ όλων των απαραίτθτων μζτρων για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ Τιρθςθ γενικϊν κριτθρίων ορκολογικισ δραςτθριότθτασ ςε κάκε φάςθ ι είδοσ εργαςιϊν του ζργου Λιψθ πρόςκετων μζτρων και ειδοποίθςθ τθσ αρμόδιασ Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων ςε περίπτωςθ επιπτϊςεων ςτθν επιφάνεια Σελίδα 29 από 34

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ www.cres.gr 2 Ελληνικό νομοθετικό πλαίςιο ΓΑΘ Ν. 3175/2003 Υπ. Απ. 13068/2009 www.cres.gr Διαδικαςία χορήγηςησ αδειϊν για ςυςτήματα ΓΑΘ 3 «Αξιοποίθςθ του γεωκερμικοφ δυναμικοφ, τθλεκζρμανςθ και άλλεσ διατάξεισ»

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδοσ (ΜΑΒΕ) ςτο Ηιδάνι Κοηάνθσ. Οι τρεισ φάςεισ του ζργου.

Περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδοσ (ΜΑΒΕ) ςτο Ηιδάνι Κοηάνθσ. Οι τρεισ φάςεισ του ζργου. Περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδοσ (ΜΑΒΕ) ςτο Ηιδάνι Κοηάνθσ. Οι τρεισ φάςεισ του ζργου. Ειςθγθτισ : Βαςίλθσ τοϊλόπουλοσ Φλϊρινα, 17-12-2013 φντομο ιςτορικό του ζργου.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Γραφείο Περιφερειάρχθ Σαχ. Δ/νςθ Σθλζφωνο : Κουμουνδοφρου Παπαναςταςίου, Διοικθτιριο, 411 10 ΛΑΡΙΑ : 2413 506 552/553 ΠΡΟ: Λάριςα, 17-11-2015 α.π.: 2854 Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν ΚΟΙΝ: Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργαςιών «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφζσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΣΗN ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΙΜΟΤ ΤΔΑΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΣΗN ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΙΜΟΤ ΤΔΑΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γιϊργοσ Κωνςταντάκθσ φμβουλοσ Διοίκθςθσ Ομίλου ΙΣΑ Νοζμβριοσ 2013 1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΑΠΕ ΒΑΕΙ ΓΕΝΕΙΟΤΡΓΟΤ ΠΗΓΗ Οι γενεςιουργζσ πθγζσ των γνωςτϊν ΑΠΕ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -----

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ Αϋ ------- Σαχ.Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΑΠΟΔΟΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΓΕΩΑΠΟΔΟΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΩΓΗ... 2 1. ΑΚΙΝΗΣΟ 1, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ... 4 2. ΑΚΙΝΗΣΟ 2, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ... 7 3. ΑΚΙΝΗΣΟ 3, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ... 11 4. ΑΚΙΝΗΣΟ 4, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ... 13 5. ΑΚΙΝΗΣΟ 5, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ... 17 6. ΑΚΙΝΗΣΟ 6, ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Νο 0027/15/5200 «Παροχή υπηρεςιϊν ςτo πλαίςιο επίβλεψησ των εργαςιϊν Π/Μ και Η/Μ του υπό καταςκευή Υβριδικοφ Ενεργειακοφ Ζργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. UND1448R 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε τθν διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ Θζμα Α Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, A5: β Θζμα Β Β1: Σ ι Λ (ελλιπισ διατφπωςθ), Λ, Σ, Σ, Σ Β2: α) Οι διαφορζσ μεταξφ ς και π δεςμοφ είναι: α. Στον ς

Διαβάστε περισσότερα

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ-Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : «ΤΝΣΗΡΗΗ ΧΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ»

ΕΡΓΟ : «ΤΝΣΗΡΗΗ ΧΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ» ΕΡΓΟ: ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & Δ.Δ. & Η/Μ Δ/νςθ: Δθμαρχίασ 30, 592 00, Νάουςα ΣΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ)

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ. Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: «Τλοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠ «ΕΦΗΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΕΔΤ-ΣΕΙ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ : Α. ΞΤΔΕΑ - ΚΙΚΕΜΕΝΗ

ΜΠ «ΕΦΗΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΕΔΤ-ΣΕΙ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ : Α. ΞΤΔΕΑ - ΚΙΚΕΜΕΝΗ ΜΠ «ΕΦΗΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΕΔΤ-ΣΕΙ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ : Α. ΞΤΔΕΑ - ΚΙΚΕΜΕΝΗ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΕ ΥΟΙΣΗΣΡΙΕ Μάντζου Ελευθερία Μίχα Μαρία ιαφαρίκα Ευαγγελία Σα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Ενότητα 5 η : Η Μζθοδοσ Simplex Παρουςίαςη τησ μεθόδου Κων/νοσ Κουνετάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Νίκοσ Χατηθςταμοφλου, Υπ. Δρ. Οικονομικισ Επιςτιμθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δρ. Όλγα Κακαλιάγκου Εκνικόσ Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ρρογράμματοσ Ρροϊςταμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ;

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; Αποκζντρωςη και Περιφερειακή Οργάνωςη. Σφςταςη Κεντρικοφ και Περιφερειακών Συμβουλίων Υπηρεςιών υγείασ Υγειονομικζσ Περιφζρειεσ Προγραμματιςμόσ με βάςη τισ Ανάγκεσ Υγείασ Σφςταςη κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ μέρος Α ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 ΚΜ: Κλιματιςτικι μονάδα Ορολογία ΚΚΜ: Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΗΚΜ: Ημικεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΤΚΜ: Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΟΤ ΤΝΟΡΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΗ ΔΟΪΡΑΝΗ»

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΟΤ ΤΝΟΡΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΗ ΔΟΪΡΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα