Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ Τ.Ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ Τ.Ε"

Transcript

1 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ Τ.Ε Πανταζοπούλου Μάρα, Προϊσταμένη ΚΔΑΥ Β Αθήνας 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η αξιολόγηση αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα της εκπαιδευτικής διαδικασίας που απασχολεί έντονα την εκπαιδευτική κοινότητα. Ως θέμα είναι πολύπλοκο και πολυδιάστατο, συνάπτεται με διάφορα προβλήματα, γι αυτό βρίσκεται πάντοτε στην επικαιρότητα προκαλώντας ποικίλες συζητήσεις. Η αξιολόγηση δεν είναι βέβαια πρόσφατη τάση. Αντίθετα, πληροφορίες μαρτυρούν την ύπαρξή της, με οργανωμένη χρήση συγκεκριμένων διαδικασιών, ήδη από την αρχαιότητα, όπως για παράδειγμα οι εξετάσεις στις οποίες υποβάλλονταν στην αρχαία Κίνα οι νέοι (Literati) που προορίζονταν για ανώτατοι διοικητικοί και κυβερνητικοί υπάλληλοι (Μαρμαρινός, 1992, 19). Ως οργανωμένος όμως θεσμός άρχισε να μελετάται συστηματικά από τις αρχές του αιώνα μας με επικεντρωμένο το ενδιαφέρον ιδιαίτερα στην αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών. Αλλά κατά τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς όλες σχεδόν οι κοινωνίες θεωρούν την εκπαίδευση παράγοντα πρωταρχικής σημασίας για την ανάπτυξή τους, διευρύνθηκε το ενδιαφέρον για την αξιολόγηση γενικότερα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και όλων των όψεων και παραμέτρων της. Σύμφωνα με τον πιο απλό ορισμό, αξιολόγηση είναι η διαδικασία κατά την οποία αποδίδουμε μια αξία σε κάτι με συγκεκριμένα κριτήρια που χρησιμοποιούμε (Καψάλης, 1989). Κατά το λεξικό της UNESCO «αξιολόγηση είναι μια διαδικασία που αποβλέπει στο να προσδιορίσει, όσο πιο συστηματικά και αντικειμενικά γίνεται, την καταλληλότητα, την αποτελεσματικότητα και το αποτέλεσμα μιας δραστηριότητας σε σχέση με τους στόχους της. Είναι ένα εργαλείο διαχείρισης και μια διαδικασία οργάνωσης, σχετικά με την πρόσκτηση γνώσεων και τη δράση, που οφείλει να οδηγήσει στο να βελτιωθούν, από τη μια μεριά οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα και από την άλλη ο μελλοντικός προγραμματισμός και η λήψη αποφάσεων». Αυτός ο ορισμός είναι ο πληρέστερος όσων αναφέρονται τη βιβλιογραφία, διότι περιλαμβάνει την επιδίωξη (αντικειμενικότητα), το αντικείμενο (ευρύτερο του αποτελέσματος) και το σκοπό (βελτίωση μελλοντικός προγραμματισμός λήψη αποφάσεων) της αξιολόγησης. Τονίζεται ότι είναι εργαλείο διαχείρισης, επομένως δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά μια μορφή εκτίμησης της λειτουργίας ενός οργανισμού Σκοποί της Αξιολόγησης Η αξιολόγηση σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αντιθέτως πρόκειται για ένα «εργαλείο», με το οποίο παρακολουθείται και ελέγχεται το εκπαιδευτικό έργο στο σύνολό του, σ όλα τα στάδια σχεδιασμού, προγραμματισμού και υλοποίησής του. Βασικό σκοπό της αποτελεί, μέσα από τη σωστή και έγκυρη διάγνωση να καταστεί ορατή η αναγκαία διορθωτική παρέμβαση και η αλλαγή που θα βελτιώσει την εκπαίδευση και θα συντελέσει στην καλύτερη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος με τις απαιτούμενες προσαρμογές που ανταποκρίνονται ISSN:

2 καλύτερα στις ανάγκες μιας συνεχώς μεταβαλλόμενης κοινωνίας (Δημητρόπουλος, 1991, Κασσωτάκης, 1992, Μπαλάσκας, 1992, 27 κ.ά.). Οι αξιολογικές διαδικασίες στην εκπαίδευση δηλαδή δικαιώνονται μόνο στο βαθμό που, με την παροχή χρησιμοποιήσιμων πληροφοριών, την ανάλυση και την ερμηνεία τους, συμβάλλουν στη ΒΕΛΤΙΩΣΗ της δράσης όλων των συντελεστών και της λειτουργίας όλων των παραμέτρων, μέσω της ανατροφοδότησης. Οι πληροφορίες αυτές, όπως επισημαίνει ο Van Der Maren, πρέπει να αφορούν «όχι μόνο στα στοιχεία του συστήματος καθαυτά, αλλά και στην αλληλεπίδραση ανάμεσα στα στοιχεία» και να συγκεντρώνονται ΠΡΙΝ, ΚΑΤΑ και ΜΕΤΑ την εξέλιξη του εκπαιδευτικού έργου. Σύμφωνα με τον Δημητρόπουλο (1991, 31-54), η αξιολόγηση μπορεί να ειδωθεί ανάλογα με τα στάδια εξέλιξης του εκπαιδευτικού έργου: α) ΠΡΙΝ Το εκπαιδευτικό έργο πραγματοποιείται σε ορισμένο περιβάλλον, για την ικανοποίηση ορισμένων αναγκών. Η αξιολόγηση που γίνεται στο αρχικό στάδιο πρέπει να αποσκοπεί: 1) στην έγκυρη απάντηση των παρακάτω ερωτημάτων: ποιες οι συνθήκες του περιβάλλοντος; ποιες οι ανάγκες της κοινωνίας; ποια προβλήματα έχουν προκύψει από την εφαρμογή προηγουμένων διαδικασιών; ποιες οι προτεινόμενες λύσεις για την ικανοποίηση των αναγκών και την υπέρβαση των προβλημάτων; ποια η ενδεδειγμένη λύση; 2) στη λήψη της κατάλληλης απόφασης, 3) στον αποτελεσματικό σχεδιασμό της, 4) στον ορθό προγραμματισμό της. Αυτές οι αξιολογικές διαδικασίες μπορούν να στηριχτούν στις προτάσεων των Stake, Stuffebeam, Alkin, Provus, Dressel κ.ά., οι οποίες είναι γνωστές ως αξιολόγηση προκαταρκτική, εισόδου / πλαισίου, προδρομική, εκτίμησης αναγκών, προδιαμορφωτική, σχεδίασης προγράμματος, διαγνωστική κλπ. β) ΚΑΤΑ Οποιοδήποτε πρόγραμμα, όσο καλοσχεδιασμένο κι αν είναι, μπορεί να παρουσιάσει προβλήματα στο στάδιο εφαρμογής του. Απαιτείται συνεχής έλεγχος κατά τη διάρκεια υλοποίησής του, για να διαπιστώνεται η πρόοδος των προσπαθειών και, με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνονται, να τροποποιείται, να βελτιώνεται και να εξελίσσεται προς την επιθυμητή κατεύθυνση, με τη λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων. Αυτή την πολύ σημαντική πρόταση κατέθεσε ο Scriven, γνωστή ως διαμορφωτική ή ενδιάμεση αξιολόγηση, η οποία υιοθετήθηκε και εμπλουτίστηκε και από άλλους ερευνητές: Wentling & Lawson, Stake, Stufflebeam, Alkin, Provus, Dressel, Bloom κ.ά. γ) ΜΕΤΑ Το εκπαιδευτικό έργο στοχεύει και έχει ορισμένα αποτελέσματα, τα οποία απαιτείται να αξιολογούνται είτε για να ελεγχθεί η υλοποίηση των σκοπών που τέθηκαν και να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο πραγματώθηκαν (Tyler, Hammond, Melfessel & Michael), είτε για να εκτιμηθεί το αποτέλεσμα και μέσω αυτού όλο το σχέδιο δράσης ή και αυτό καθεαυτό το αποτέλεσμα ως προϊόν του προγράμματος, ακόμη και ερήμην των σκοπών, σύμφωνα με τις προτάσεις του Scriven. ISSN:

3 Η αξιολόγηση μετά τη λήξη μιας εκπαιδευτικής προσπάθειας, είτε ονομάζεται Τελική, Ολική, Απόδοσης είτε Αποτελέσματος, Αναδρομική, Εξόδου, απασχολεί όλους τους ερευνητές και θεωρείται «εκ των ουκ άνευ» για την καλή λειτουργία ενός εκπαιδευτικού συστήματος, διότι βάσει αυτής, εκτός των άλλων, διευκολύνεται κάθε μελλοντικός σχεδιασμός και προγραμματισμός. Όμως δεν είναι αρκετή μόνον αυτή, διότι, όποια κι αν είναι η έκβαση, χρειάζονται πληροφορίες για τις παραμέτρους που οδήγησαν στην έκβαση αυτή. Απ όλα τα παραπάνω συνάγεται ότι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου δεν έχει λόγο ύπαρξης, αν δεν ακολουθεί η λειτουργία της ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ, η οποία εξασφαλίζεται με μια επιλεκτική αξιοποίηση όλων των σχημάτων αξιολόγησης, σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για όλους τους παράγοντες που αλληλεπιδρούν και σε όλα τα επίπεδα: από το επίπεδο της ΜΑΚΡΟ-ΑΝΑΛΥΣΗΣ (συνολική λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος) ως το επίπεδο της ΜΙΚΡΟ-ΑΝΑΛΥΣΗΣ (σχολική μονάδα διδακτική πράξη). Έτσι, η αξιολόγηση, ως εγγενές δομικό και λειτουργικό στοιχείο του εκπαιδευτικού έργου, δεν είναι μόνον το τέρμα, αλλά συγχρόνως και κατά βάσιν η ΑΡΧΗ του, με στόχο την ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου (Δημητρόπουλος, 1991, 52 Κασσωτάκης, 1989, 1992, 1995 Μπουζάκης, 1993β, 103 Φλουρής, 1995, κ.ά.). 2. Ειδική Αγωγή και Αξιολόγηση «Η ένταξη των παιδιών με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και δυσκολίες επικοινωνίας στις τάξεις της γενικής εκπαίδευσης, έχει στόχο μέσα στα πλαίσια των σκοπών της Ειδικής Αγωγής την πληρέστερη δυνατή ανάπτυξη των δυνατοτήτων των παιδιών». ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΝΑΙ: ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ. ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ, ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ, ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Στο χώρο της Ειδικής Αγωγής λοιπόν, η Αξιολόγηση είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη Διάγνωση. Αποτελεί το επόμενο στάδιο της διαγνωστικής διαδικασίας, το θεμέλιο πάνω στο οποίο συντάσσεται, διαμορφώνεται και υλοποιείται το Ατομικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του παιδιού που ανήκει στους μαθητές με δυσκολίες στη μάθηση και επικοινωνία. Περιλαμβάνει όχι μόνο τον ιατρικό ορισμό του προβλήματος αλλά όλο το μαθησιακό προφίλ του μαθητή, το οικογενειακό /υποστηρικτικό περιβάλλον, καθώς και τις ατομικές κλίσεις,ενδιαφέροντα αλλά και αδυναμίες του ώστε πάνω σε αυτή να χτιστεί ένα εφικτό τόσο για το παιδί, όσο και το εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο φοιτά πρόγραμμα. Το ΑΕΠ οφείλει να έχει καθορισμένους μακροπρόθεσμους στόχους που να είναι σύμφωνοι με τις δυνατότητες του παιδιού και να περιλαμβάνει και τους πέντε τομείς ανάπτυξης Γνωστική Ανάπτυξη Επικοινωνιακές Δεξιότητες (Λεκτική, μη λεκτική επικοινωνία) Κινητικές Δεξιότητες (αδρή κινητικότητα-κίνηση μέσα στο χώρο) ISSN:

4 Συναισθηματική Ανάπτυξη Αυτοαντίληψη-Αυτοσυναίσθημα Η υλοποίηση των μακροπρόθεσμων στόχων γίνεται μέσα από την επίτευξη βραχυπρόθεσμων στόχων, οι οποίοι αξιολογούνται και επαναπροσδιορίζονται σύμφωνα με την πορεία. Στα Τμήματα Ενταξης η αξιολόγηση αφορά το πρόγραμμα και όχι το παιδί. 3. Η Αξιολόγηση στα ΤΕ και στις Τάξεις Σχολικής Ένταξης Στις τάξεις ενσωμάτωσης, χρησιμοποιείται η αναλυτική περιγραφή της εξελικτικής πορείας του ατομικού προγράμματος σε όλους τους τομείς ανάπτυξης σαν ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος παρακολούθησης της σχολικής εξέλιξης του μαθητή. Η αρχική αξιολόγηση των δυνατοτήτων του μαθητή, αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία αξιολογούνται τα νέα επιτεύγματα και η πορεία του προγράμματος. Με την αριθμητική βαθμολόγηση δεν εκφράζεται αλλά παραβιάζεται και παραποιείται η ατομικότητα του μαθητή. Η αυτοαξιολόγηση, αποτελεί επίσης ένα στόχο του προγράμματος, γιατί ενδυναμώνει την αυτοεικόνα των παιδιών και ισχυροποιεί τη μάθηση. Βασική προϋπόθεση για αυτό είναι τα παιδιά να αξιολογούνται όχι με βάση το ρυθμό της τάξης, αλλά τους στόχους που έχουν τεθεί. Θα αξιολογήσουν την επιτυχία τους στο σχολείο με βάση την πρόοδο της επιτυχίας τους, θα μπορούν να δουν τις προσωπικές τους αλλαγές στην πορεία εξέλιξή τους. Για να μπορέσουν οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές να πάρουν τη θέση που δικαιούνται δίπλα στους συνομιλήκουςς τους, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι ίδιοι κατανοούν τις δικές τους εκπαιδευτικές ανάγκες και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στη διαδικασία μάθησης (Rose,R.,2004,σελ 229). Ο δάσκαλος της τάξης επισημαίνει και αξιολογεί τους μαθητές του μέσα από τη διδασκαλία- κυρίως από το αναλυτικό πρόγραμμα για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ειδικότερα: Μέσα από ατομική και συλλογική εργασία Χρησιμοποιεί απευθείας, άμεση και συνεχή ενίσχυση της μάθησης Άμεση μέτρηση της προόδου των μαθητών Δίνει έμφαση στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων Χρησιμοποιεί πολυεπίπεδο πρόγραμμα. Ειδικότερα όταν στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι γονείς, αλλά και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες είναι σημαντική η καταγραφή, η αξιολόγηση και η αποτελεσματικότητα των στρατηγικών που ακολουθούνται. Η εκπαίδευση που παρέχει το σχολείο στο μαθητή με ειδικές ανάγκες επηρεάζει σημαντικά την κοινωνική προσαρμογή του στην ενηλικίωση. Ο καθορισμός των στόχων πρέπει να είναι σαφής και να εμπλέκεται και ο εκπαιδευόμενος στην ιεράρχηση των αναγκών του. Η αξιολόγηση σε καμία περίπτωση: Δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Δεν ανάγεται σε μια ουδέτερη και αντικειμενική αξιολόγηση δασκάλου και μαθητή, έξω από το σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και χωρίς ένταξη στο ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο Δεν πρέπει να είναι μονόπλευρα προσανατολισμένη και μονολιθικά οργανωμένη ISSN:

5 Δεν μπορεί να αποσκοπεί σε μια λειτουργία επιλεκτική και συμμορφωτική στα δεδομένα κοινωνικά πρότυπα Δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στα τελικά αποτελέσματα Αντίθετα πρέπει να είναι συνεχής, συστηματική (όχι τυχαία και συμπτωματική) και ολόπλευρη και να αποσκοπεί: Στη διάγνωση των προβλημάτων. Στην επισήμανση των μειονεκτημάτων Στη λήψη κατάλληλων αποφάσεων. Στο σωστό σχεδιασμό και προγραμματισμό 4. Τρόποι διδακτικής Παρέμβασης στους μαθητές των ΤΕ μέσα στις συνηθισμένες τάξεις. Η σχολική ενσωμάτωση έχει τελικό στόχο τη κοινωνική ένταξη. Είναι πρωταρχικό λοιπόν, ο εκπαιδευτικός να προωθεί και να στηρίζει την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων τόσο στους μαθητές, όσο και στους γονείς που συχνά αντιμετωπίζουν με δισταγμό και προκατάληψη τη συνύπαρξη μαθητών με ιδιαίτερες δυσκολίες στις συνηθισμένες τάξεις. Η επίτευξη λοιπόν αυτού του τελικού στόχου της Ειδικής Αγωγής μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο αν παράλληλα με τη γνωστική ανάπτυξη προωθείται η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, η συνεργατική μάθηση, η μάθηση σε ομάδες με διαφορετικού επιπέδου εργασίες, «Μάθηση σε στάδια» Οι μαθητές που βοηθούν ο ένας τον άλλον, ειδικά μέσα σε ένα σύστημα ευέλικτης και καθορισμένης ομαδοποίησης των μαθητών, επωφελούνται μαθαίνοντας μ αυτόν τον τρόπο. Επιπλέον δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι πιο ικανοί μαθητές στερούνται ευκαιριών ή νέων προκλήσεων στα πλαίσια αυτά. Άλλωστε τα ευρήματα δείχνουν ότι οι πιο ικανοί μαθητές βελτιώνονται τόσο ακαδημαϊκά όσο και κοινωνικά (European Agency for Development in Special Needς Education,2003,σελ.25) Η συνεργατική μάθηση σε στάδια, απαιτεί οι εργασίες να είναι εφικτές από τα παιδιά χωρίς. πολλές προφορικές οδηγίες, με οδηγίες κατανοητές και σωστά διατυπωμένες. Όλα αυτά που έπρεπε μέχρι τώρα να εξηγούμε προφορικά, πρωταρχικά, θα πρέπει να είναι σε ένα τέτοιο μοντέλο διδασκαλίας να είναι: Από μόνα τους κατανοητά μέσα από εικόνες, περιγραφές, σχεδιαγράμματα. Ήδη γνωστά στους μαθητές (π.χ μια σελίδα εκτυπωμένες ασκήσεις σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν παρόμοιες στο βιβλίο) Να είναι κατανοητά και με σαφήνεια διατυπωμένα ώστε να μη χρειάζονται επεξηγήσεις. Για να πραγματοποιήσουμε μια πολύπλευρη και επί της ουσίας μάθηση θα πρέπει να την υποστηρίξουμε με ασκήσεις: Που έχουν ανοιχτές λύσεις, και ερωτηματικά Τη μίξη γνωστών και καινούργιων σημαντικών στοιχείων Διαφορετικούς τρόπους ερεθισμάτων π.χ θεατρικό παιχνίδι, παιχνίδια ρόλων, σχεδιαγράμματα. Προετοιμασία πλούσιου παιδαγωγικού υλικού Παιδαγωγικό παιχνίδι Χρήση υπολογιστών με ανάλογο λογισμικό που να στηρίζει τον ατομικό ρυθμό μάθησης Η διαμόρφωση της σχολικής αίθουσας πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση, την παραμονή αλλά και τη λειτουργική συμμετοχή όλων των μαθητών στη μαθησιακή ISSN:

6 διαδικασία. Τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν, να κατασκευάζουν, να ξεκουράζονται, να συζητούν. Είναι επίσης φανερό ότι η εκπαίδευση μαθητών με ειδικές ανάγκες δεν εξαρτάται μόνο από την εξασφάλιση των κατάλληλων μέσων σε επίπεδο σχολικής τάξης. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η οργανωτική δομή σε επίπεδο σχολείου καθορίζει την ποιότητα και την ποσότητα των αναγκαίων πόρων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι δάσκαλοι για τη διδασκαλία μαθητών με ειδικές ανάγκες. Ο δάσκαλος χρειάζεται ευέλικτη υποστήριξη στο σχολείο, από το διευθυντή, τους συναδέλφους, τις υποστηρικτικές υπηρεσίες. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bauer R.(1997), Lernen an Stationen in Grundschule, Cornelsen, Berlin. Δημητρόπουλος Ε., Εκπαιδευτική Αξιολόγηση (μέρος δεύτερο): Η αξιολόγηση του μαθητή, Αθήνα, εκδόσεις Γρηγόρη, Δημητρόπουλος, Ε., Εκπαιδευτική Αξιολόγηση (μέρος πρώτο): Η αξιολόγηση της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού έργου, Αθήνα, εκδόσεις Γρηγόρη, Δήμου, Γ. (1999), «Σχολική Αποτυχία και Κοινωνικός αποκλεισμός : Εννοιολογικές διασαφηνίσεις» στο ΠΕΕ, Σχολική Αποτυχία και Κοινωνικός Αποκλεισμός, Πρακτικά του Η Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, Κωνσταντίνου, Χ., Πλειός, Γ. (επιμ.), Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. European Agency for Development in Special Needς Education, (2003), Συμμετοχική Εκπαίδευση και πρακτικές στη Σχολική Τάξη, Ηλιού, Μ., «Αντιλήψεις και πρακτικές αξιολόγησης», Σύγχρονη Εκπαίδευση, 1993, 69, σσ Ηλιού, Μ., «Αποκέντρωση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστημάτων», Σύγχρονη Εκπαίδευση, 1994, 74, σσ Καζαμίας- Κασσωτάκης, M.,(1995), "Εκπαιδευτικό Μανιφέστο: προβληματισμοί για την ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής εκπαίδευσης" στο Καζαμίας, Α. και Κασσωτάκης, M. (επιμέλεια), Ελληνική Εκπαίδευση: Προοπτικές Ανασυγκρότησης και Εκσυγχρονισμού, ΣΕΙΡΙΟΣ, Αθήνα Καζαμίας, Α.,(1991), Η Ιδιωτικοποίηση στην Εκπαίδευση: Διεθνείς προοπτικές και προβληματισμοί για την Ελλάδα, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο Καζαμίας, Α.,(1997), "Νεο-Ευρωπαϊκός Εκσυγχρονισμός και Εκπαίδευση: Διαλογισμοί και πολιτικές στη "Φαντασιακή Ευρώπη", στα πρακτικά του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Ο Έλληνας Εκπαιδευτικός και η Ευρωπαϊκή του Διάσταση, Ίδρυμα μελετών Λαμπράκη-Εκπαιδευτήρια Κωστέα- Γείτονα, Αθήνα Κασσωτάκης, Μ., (1999), "Πρόλογος" στο Εκπαίδευση. Ο θησαυρός που κρύβει μέσα της, Gutenberg, Αθήνα. Κασσωτάκης, Μ., «Αξιολόγηση», «Αξιολόγηση διδασκαλίας», «Αξιολόγησης αναγκαιότητα», στο Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια Λεξικό, Αθήνα, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, 1989, σσ Κασσωτάκης, Μ., «Η αξιολόγηση των μαθητών: ένα χρόνιο πρόβλημα της ελληνικής εκπαίδευσης», στο Καζαμίας, Α. και Κασσωτάκης, Μ. (επιμέλεια), 1995, σσ Κασσωτάκης, Μ., «Το αίτημα της αντικειμενικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και τα προβλήματά του», στο Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, Αθήνα, Εκδοτικός Όμιλος Ελλήνων Συγγραφέων Καθηγητών, 1992, σσ ISSN:

7 Κασσωτάκης, Μ., Η αξιολόγηση της επιδόσεως των μαθητών: μέσα, μέθοδοι, προβλήματα, προοπτικές, Αθήνα, εκδόσεις Γρηγόρη, Καψάλης, Α., Παιδαγωγική Ψυχολογία, Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη, Κολιάδης, Εμ (1989) "Άτομα με ειδικές ανάγκες" στη Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια- Λεξικό. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. Κολιάδης, Μ. (1995), «Οργανωτικά- διοικητικά σχήματα και ψυχοπαιδαγωγικά μοντέλα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών στο χώρο του σχολείου», Πρακτικά Διεπιστημονικού Ευρωπαϊκού Συμποσίου: Άτομα με ειδικές ανάγκες, επιμ. Καϊλα Μ-Πολεμικός Ν.- Φιλίππου Γ., εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. Κυπριωτάκης, Α., (2001) Μια Παιδαγωγική Ένα Σχολείο Για Όλα Τα Παιδιά, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα Μαρμαρινός, Ι., Το σχολικό πρόγραμμα, Αθήνα, 1992 Μπαλάσκας, Κ., Κοινωνική θεώρηση της παιδείας, Αθήνα, εκδόσεις Γρηγόρη, Παπάς, Α.,(1995), Η Αντιπαιδαγωγικότητα της Παιδαγωγικής, Δελφοί, Αθήνα. Πολυχρονοπούλου, Σ.,(1993), Παιδιά Με Ειδικές Ανάγκες, αυτοέκδοση, Αθήνα Rose, R.,(2004), Εκπαιδευτική αξιολόγηση των προγραμμάτων ένταξης:αναζητώντας αποτελεσματικούς τρόπους στο Σύγχρονες Ενταξιακές Προσεγγίσεις, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. Φλουρής, Γ., Αναλυτικά προγράμματα για μια νέα εποχή στην εκπαίδευση, Αθήνα, εκδόσεις Γρηγόρη, ISSN:

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1.1. Εισαγωγή Η νοητική καθυστέρηση αναφέρεται σε γενική νοητική λειτουργία κάτω από το μέσο όρο,

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟY ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟY ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 1 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟY ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ, Δάσκαλος, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Παιδαγωγική Περίληψη Η αξιολόγηση του διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ NOEMBΡΙΟΣ 2014 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 2 Περίληψη Πρότασης 4 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Μονάδα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Σχολική Μονάδα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Σχολική Μονάδα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Ευστάθιος Ζωγόπουλος, Εκπαιδευτικός - Δρ Μηχανικός Ε.Μ.Π Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 12 Εισαγωγή Το σχολείο αποτελεί έναν κοινωνικοποιητικό θεσμό στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σεμινάριο παιδαγωγικών εφαρμογών «Διαδίκτυο και εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη Μελέτη περίπτωσης: Δημιουργία ιστοεξερεύνησης (webquest ) για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία Τίτλος Εργασίας: Διαστάσεις συνεργασίας εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ IΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Μορφές ανομοιογένειας στη σχολική τάξη: παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις (ΚΠΒ321)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Μορφές ανομοιογένειας στη σχολική τάξη: παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις (ΚΠΒ321) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Μορφές ανομοιογένειας στη σχολική τάξη: παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις (ΚΠΒ321) ΘΕΜΑ: «Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης και η εφαρμογή τους στην ανομοιογενή τάξη» Διδάσκουσα Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διπλωματική εργασία Σχολική ένταξη και εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Καψάλης Αχιλλέας Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: «Οι απόψεις των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450. Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Η αυτοαξιολόγηση των μαθητών/τριών με βάση το Φάκελο Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

«Η επικοινωνία νηπιαγωγών και δασκάλων στα πλαίσια της ομαλής μετάβασης των παιδιών από το νηπιαγωγείο στην Α τάξη του Δημοτικού σχολείου.

«Η επικοινωνία νηπιαγωγών και δασκάλων στα πλαίσια της ομαλής μετάβασης των παιδιών από το νηπιαγωγείο στην Α τάξη του Δημοτικού σχολείου. «Η επικοινωνία νηπιαγωγών και δασκάλων στα πλαίσια της ομαλής μετάβασης των παιδιών από το νηπιαγωγείο στην Α τάξη του Δημοτικού σχολείου.» Τόζιου Τάνια, Προϊσταμένη του 12 ου Νηπιαγωγείου Καλαμαριάς-

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα γραπτού λόγου Σπανττδάκης Γιάννης Επικ. Καθηγητής ΠΤΑΕ Πανεπιστημίου Κρήτης email: ispantid@edc.uoc.gr Η ανάγνωση και η παραγωγή ενός

Προβλήματα γραπτού λόγου Σπανττδάκης Γιάννης Επικ. Καθηγητής ΠΤΑΕ Πανεπιστημίου Κρήτης email: ispantid@edc.uoc.gr Η ανάγνωση και η παραγωγή ενός Προβλήματα γραπτού λόγου Σπανττδάκης Γιάννης Επικ. Καθηγητής ΠΤΑΕ Πανεπιστημίου Κρήτης email: ispantid@edc.uoc.gr Η ανάγνωση και η παραγωγή ενός επικοινωνιακού κειμένου είναι δύσκολες, πολυσύνθετες, πολύπλοκες

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Νεκτάριος Α.Μ. Σταύρου Λέκτορας Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη δέσµης δεικτών

Ανάπτυξη δέσµης δεικτών Ανάπτυξη δέσµης δεικτών για τη συνεκπαίδευση στην Ευρώπη Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή Η έκθεση διαµορφώθηκε στο πλαίσιο ενός προγράµµατος, το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από το Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica Τ. Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) Υποπρόγραμμα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα