ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ - ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ - ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ"

Transcript

1 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ» Ι ΑΣΚΟΥΣΑ: Π. ΣΤΑΥΡΟΥΣΗ (Ακαδ. έτος 2011/2012) ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ - ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εκπαίδευση διδασκαλία µαθητών µε νοητική καθυστέρηση: προώθηση της πρόσβασης και συµµετοχής µαθητών µε νοητική καθυστέρηση στη γενική τάξη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της ένταξης (Lee, Soukup, Little, & Wehmeyer, Palmer, Wehmeyer, Gipson, & Agran, Wehmeyer, Lance, & Bashinski, Ζώνιου-Σιδέρη, 2011). Ορισµένοι βασικοί τοµείς ενδιαφέροντος στο πεδίο της εκπαίδευσης των παιδιών µε νοητική καθυστέρηση: παροχή κατάλληλης και αποτελεσµατικής υποστήριξης, οργάνωση κατάλληλων παρεµβάσεων που µπορούν να ωφελήσουν τόσο σε βραχυπρόθεσµο όσο και σε µακροπρόθεσµο επίπεδο το ίδιο το άτοµο, προώθηση των δυνατοτήτων του ατόµου που σχετίζονται µε τη γνωστική και κοινωνική του λειτουργικότητα, ενίσχυση της λειτουργικής συµµετοχής του στο κοινωνικό γίγνεσθαι στη βάση πάντα των προτιµήσεων, 1

2 των ενδιαφερόντων, των αναγκών και των δυνατοτήτων του κάθε ατόµου (Brolin, Brolin & Loyd, 2004). Οι σχετικές δυσκολίες σε διαστάσεις της προσαρµοστικής συµπεριφοράς, στρέφουν το ενδιαφέρον στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που συνδέονται µε την κοινωνική επάρκεια (κοινωνικές δεξιότητες, κοινωνικο-γνωστικές δεξιότητες κλπ.), στο πλαίσιο κατάλληλα σχεδιασµένων εκπαιδευτικών ενεργειών (Bielecki & Swender, Siperstein, 1992). Σηµαντική παράµετρος στη διαδικασία ανάπτυξης και εφαρµογής εκπαιδευτικών δράσεων και δράσεων υποστήριξης, όπως και στη διαδικασία διαµόρφωσης του Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος: επιλογή κι εφαρµογή κατάλληλων µεθόδων αξιολόγησης των δυνατοτήτων και των δυσκολιών των µαθητών µε νοητική καθυστέρηση υπό το πρίσµα της δυναµικής αλληλεπίδρασης ατόµου-περιβάλλοντος (Patton, Polloway, & Smith, Wehmeyer, Agran, & Lattin, 2001). Σχεδιασµός εκπαιδευτικών προγραµµάτων προγραµµάτων που στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής: σε σύγχρονα προγράµµατα εκπαίδευσης τονίζεται η σηµασία της διδασκαλίας λειτουργικών δεξιοτήτων / δεξιοτήτων ζωής χωρίς να αγνοείται η σηµασία της κατάκτησης ακαδηµαϊκών δεξιοτήτων και επιπλέον δίνεται έµφαση στην προετοιµασία του µαθητή µε νοητική καθυστέρηση για την µετάβασή του στην ενήλικη ζωή µε την παροχή της κατάλληλης υποστήριξης και µε απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του (Brolin & Loyd, Cronin & Patton, Bates, Cuvo, Miner, & Korabek, Valletutti, Bender, & Hoffnung, 1996). Στρατηγικές και µοντέλα διδασκαλίας που στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτο-προσδιορισµού (Wehmeyer, 2001). Η ανάπτυξη των 2

3 δεξιοτήτων αυτών µπορεί, όπως υποστηρίζεται, να συµβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ατόµων µε νοητική καθυστέρηση και συνδέεται µε την µετάβαση στην ενήλικη ζωή (Brolin & Loyd, Wehmeyer et al., Wehmeyer & Schwartz, 1998). Χρήση της τεχνολογίας σε εκπαιδευτικό πλαίσιο (Mechling, Gast, & Seid, Wehmeyer, Smith, Palmer, & Davies, 2004). ιδασκαλία στο πλαίσιο της κοινότητας έµφαση στην απόκτηση βιωµάτων σε συνθήκες της καθηµερινής πραγµατικότητας (Beck, Broers, Hogue, Shipstead, & Knowlton, 1994). Βασική παράµετρος στην επίτευξη των στόχων της εκπαίδευσης των ατόµων µε νοητική καθυστέρηση: ανάπτυξη αρµονικής συνεργασίας µεταξύ σχολείου, οικογένειας, ειδικών, υπηρεσιών (πλαίσιο διαδικασιών αξιολόγησης, σχεδιασµού ή/και υλοποίησης της αναγκαίας υποστήριξης - των εκπαιδευτικών στόχων κλπ) (Defur, Todd-Allen, & Getzel, Kraemer & Blacher, 2001). ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΞΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ : ΤΑΣΕΙΣ Σχεδιασµός κι εφαρµογή των κατάλληλων προσαρµογών στο πλαίσιο της διδασκαλίας στη βάση των αναγκών και των δυνατοτήτων των µαθητών (Patton et al., 2000). 3

4 Επιλογή στρατηγικών και µεθόδων διδασκαλίας λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις δυνατότητες των µαθητών µε νοητική καθυστέρηση ή/και µίξη ή/και ακολουθία στρατηγικών στο πλαίσιο των πολλαπλών σταδίων της διδακτικής διαδικασίας µε στόχο τη µάθηση (στρατηγικές διδασκαλίας -στο πλαίσιο της µαθησιακής διαδικασίας- που χαρακτηρίζονται ως κατευθυνόµενες από τον δάσκαλο π.χ. στην περίπτωση της άµεσης διδασκαλίας στρατηγικές µάθησης κατευθυνόµενες από τον µαθητή π.χ. ανάπτυξη δεξιοτήτων που επιτρέπουν στον µαθητή τη διαχείριση και ρύθµιση της συµπεριφοράς του από τον ίδιο) (Agran, Blanchard, & Wehmeyer, Keel et al., Lee, Amos, Lee, Shogren, Theoharis, & Wehmeyer, Wehmeyer, Hughes, Agran, Garner, & Yeager, Wehmeyer, Yeager, Bolding, Agran, & Hughes, 2003b). Κατευθυνόµενη από τον εκπαιδευτικό διδασκαλία: άµεση διδασκαλία (Keel et al., 1999) - σταδιακή (βήµα βήµα) κατάκτηση δεξιότητας, προσδιορισµός προαπαιτούµενων δεξιοτήτων, προσδιορισµός στόχων, άµεση ανατροφοδότηση, εξάσκηση, σταδιακή αποµάκρυνση της καθοδήγησης από την πλευρά του εκπαιδευτικού κλπ. Σταθερή χρονική καθυστέρηση (Browder, Ahlgrim-Delzell, Spooner, Mims, & Baker, Keel et al., 1999): διαδικασία / τεχνική µε στόχο την κατάκτηση συγκεκριµένης δεξιότητας. Κατευθυνόµενη από τον µαθητή µάθηση (ενταξιακό πλαίσιο): αύξηση της ανεξαρτησίας αυτονοµίας του µαθητή στο πλαίσιο της γενικής τάξης (δεξιότητες σχετικές µε: στοχοθέτηση, σχεδιασµό, λύση προβληµάτων, επιλογή κλπ.) (Agran et al., 2000). ιαχείριση από τον ίδιο τον µαθητή της συµπεριφοράς του - ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται µε: αυτο-ρύθµιση αυτο-διαχείριση (αυτο-έλεγχος, αυτο-αξιολόγηση, αυτο-ενίσχυση κλπ.) (Agran et al., Keel et al., Wehmeyer et al., 2003b). 4

5 Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πράξης (γενική τάξη) συχνά προτείνονται τροποποιήσεις/προσαρµογές στο βαθµό και την έκταση που κρίνεται απαραίτητο σε σχέση µε τις στρατηγικές και τα µέσα διδασκαλίας και αξιολόγησης / τον τρόπο παρουσίασης-µετάδοσης της πληροφορίας / τον τρόπο απόκρισης των µαθητών / το περιεχόµενο του προγράµµατος κλπ. (Lee, Wehmeyer, Soukup, & Palmer, Wehmeyer et al., Wehmeyer, Lattin, Lapp-Rincker, & Agran, 2003a). Η ανάγκη ύπαρξης τροποποιήσεων, το είδος, ο βαθµός και το επίπεδό τους µπορεί να ποικίλει (Wehmeyer et al., 2002). Τροποποιήσεις/προσαρµογές (Polloway, Epstein, & Bursuck, 2003) π.χ. ως προς την µετάδοση της πληροφορίας (π.χ. διαγράµµατα, role-play κλπ.) ή/και την εµπλοκή του µαθητή, ως προς το περιεχόµενο του προγράµµατος (π.χ. διδασκαλία στρατηγικών µάθησης - λειτουργικές δεξιότητες κλπ.) (Lee et al., 2010). Εναλλακτικοί τρόποι αναπαράστασης των πληροφοριών µε βάση τις ανάγκες, τις δυνατότητες, τα ενδιαφέροντα του µαθητή (Wehmeyer et al., Wehmeyer et al., 2003a). Ευελιξία στο πλαίσιο της διδασκαλίας - διευθέτηση του διδακτικού υλικού ώστε να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες, δυνατότητες και προτιµήσεις/ενδιαφέροντα των µαθητών. Χρήση γραφηµάτων, Η/Υτεχνολογικών µέσων, µαγνητοφώνηση οδηγιών, απεικόνιση µιας εργασίας - ενός προγράµµατος, χρήση διαγραµµάτων, οπτικοποιηµένων οδηγιών όπου κι όταν χρειάζεται, χρήση ιστοριών, εικόνων, βίντεο κλπ., επιλογή τεχνικών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του µαθητή µε νοητική καθυστέρηση, στους γνωστικούς του περιορισµούς και στις δυνατότητές του (Πολυχρονοπούλου, Soukup, Wehmeyer, Bashinski, & Bovaird, 2007). 5

6 Σχεδιασµός διδασκαλίας διαφοροποιηµένη διδασκαλία: σηµαντικό να λαµβάνονται υπόψη τα ενδιαφέροντα του κάθε µαθητή, οι εµπειρίες του, το µαθησιακό προφίλ του, το προφίλ των δυσκολιών και των δυνατοτήτων του (Lawrence-Brown, 2004). Παροχή κατάλληλων κινήτρων µάθησης και γενικότερα κινητοποίηση του ενδιαφέροντος του µαθητή µε νοητική καθυστέρηση, ώστε η διδακτική πράξη να αποκτά νόηµα για τον ίδιο (Πολυχρονοπούλου, 2010). Λεκτική - µη λεκτική συµπεριφορά εκπαιδευτικού: ο ρόλος της στη δυναµική της τάξης και στην πορεία της διδακτικής πράξης (Πολυχρονοπούλου, 2010). Εφαρµογή στρατηγικών συνεργατικής µάθησης, διδασκαλία µέσω συνοµηλίκων, προώθηση της συνεργασίας µεταξύ µαθητών, οργάνωση οµάδων και κοινών δραστηριοτήτων (προώθηση κοινωνικών σχέσεων, ανάληψη πρωτοβουλιών, επικοινωνία κλπ.), χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, διδασκαλία γνωστικών στρατηγικών όταν κρίνεται χρήσιµο (Chung & Tam, Guzel-Ozmen, Lancioni, Van den Hof, Furniss, O Reilly, & Cunha, Langone, Shade, Clees, & Day, McDonnell, Mathot-Buckner, & Thorson, Mortweet et al., Spencer & Baldoni, Wehmeyer et al., 2002). Κατάλληλη οργάνωση της τάξης (λειτουργικότητα, χώρος, υλικά, υποδοµή), µείωση της εξάρτησης από τον εκπαιδευτικό, σύνδεση του µαθήµατος των δραστηριοτήτων µε τα ενδιαφέροντα του µαθητή, µε προηγούµενη γνώση και εµπειρίες κ.α. (Πολυχρονοπούλου, 2010). 6

7 Βασικοί σκοποί - στόχοι του γενικού προγράµµατος: ευελιξία σκοπών και στόχων (Wehmeyer et al., 2002). Ανάπτυξη ευέλικτων διδακτικών στόχων, λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των µαθητών (Keel et al., Πολυχρονοπούλου, 2010). Αναγνώριση των κρίσιµων προτεραιοτήτων για κάθε µαθητή (Lawrence- Brown, 2004). Εκπαιδευτικός: λήψη πολυεπίπεδων αποφάσεων προσαρµογές (Lawrence- Brown, 2004). ιδασκαλία λειτουργικών δεξιοτήτων / δεξιοτήτων ζωής / κοινωνικών δεξιοτήτων / ακαδηµαϊκών δεξιοτήτων / δεξιοτήτων που συνδέονται µε τον αυτο-προσδιορισµό, την προετοιµασία της µετάβασης στην ενήλικη ζωή και την εργασία συνεισφορά των παραπάνω στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ατόµου (Clark, Field, Patton, Brolin, & Sitlington, Brolin, Brolin & Loyd, Palmer et al., 2004). Κατάκτηση και γενίκευση δεξιοτήτων σε πραγµατικές συνθήκες λαµβάνοντας υπόψη τις καθηµερινές εµπειρίες του µαθητή, τα ενδιαφέροντά του κλπ. (Cuvo, & Klatt, 1992.) Εξατοµικευµένο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: δυναµική διαδικασία, στρατηγικός σχεδιασµός (DeFur, Miner & Bates, 1997), αξιολόγηση των δυσκολιών και των δυνατοτήτων του µαθητή, εκτίµηση των παραµέτρων του πλαισίου των αποτελεσµάτων της αλληλεπίδρασης ατόµουπεριβάλλοντος, συστηµατική και τακτική παρακολούθηση της επίτευξης των επιµέρους στόχων του ΕΕΠ, της προόδου του µαθητή - πραγµατοποίηση 7

8 προσαρµογών - επανεκτιµήσεων κ.α. (Lynch & Beare, Wehmeyer et al., 2001). Σύνδεση ερευνητικών ευρηµάτων εκπαιδευτικής πράξης: διερεύνηση των ιδιαίτερων προφίλ συµπεριφοράς που φαίνεται να συνδέονται µε συγκεκριµένα γενετικά σύνδροµα νοητικής καθυστέρησης και αφορούν ποικίλες διαστάσεις της λειτουργικότητάς των ατόµων (π.χ. γλωσσικό/γνωστικό προφίλ) - προσπάθειες διαµόρφωσης προτάσεων και προοπτικών στο πεδίο της εκπαίδευσης π.χ. σχεδιασµός κατάλληλων παρεµβάσεων ή/και προσαρµογών υπό το πρίσµα της φιλοσοφίας της ένταξης (Αλευριάδου & Γκιαούρη, Fidler & Nadel, Fidler, Philofsky, & Hepburn, Hodapp & Fidler, Hodapp & Freeman, 2003). Εφαρµογή διδακτικών στρατηγικών που ενισχύουν τη λύση προβληµάτων, την κριτική σκέψη, την ενεργητική εµπλοκή όλων των µαθητών στο πλαίσιο διαφοροποιηµένης διδασκαλίας (Wehmeyer et al., 2002). Ρόλος του πλαισίου - οργάνωση και διαχείριση του πλαισίου αξιολόγηση της επίδρασης του πλαισίου στη µάθηση και ανάλογες προσαρµογές (Strosnider, Lyon, & Cartland, 1997): ακαδηµαϊκό πλαίσιο (στρατηγικές και µέθοδοι διδασκαλίας διαµόρφωση στόχων µέθοδοι αξιολόγησης προσαρµογές) φυσικό περιβάλλον (προσαρµογές στο χώρο στα υλικά) διαπροσωπικό περιβάλλον (σχέσεις συµπεριφορές δυναµική της τάξης προσαρµογές) (Strosnider et al., 1997). Μοντέλο των Wehmeyer et al. (2002): πολυεπίπεδο µοντέλο λήψης αποφάσεων και βηµάτων (οµάδα σχεδιασµού του ΕΕΠ) σε σχέση µε την 8

9 εκπαίδευση µαθητών µε νοητική καθυστέρηση και ειδικότερα τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο γενικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα και την πρόοδό τους στο πλαίσιο αυτό, λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του κάθε µαθητή. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Πολυεπίπεδη αξιολόγηση - διεπιστηµονική προσέγγιση των αναγκών, των περιορισµών (γνωστικών, µη γνωστικών κλπ), των δυνατοτήτων του µαθητή, εκτίµηση των πιθανών επιδράσεων και των αναγκών του πλαισίου (οικογένεια, κοινωνικό δίκτυο κλπ.) - σηµαντική η συνεισφορά γονέων/οικογένειας στη διαδικασία αξιολόγησης (O Reilly, O Reilly, Sigafoos, Lancioni, Green, & Machalicek, Siegel-Causey & Allinder, Wehmeyer et al., 2001). Λειτουργική αξιολόγηση της παρούσας συµπεριφοράς (αρχική και συνεχής στο πλαίσιο του προγράµµατος παρέµβασης). Λειτουργική προσέγγιση: αλληλεπίδραση προσώπου κοινωνικού περιβάλλοντος (Carr, 1994). υναµική αξιολόγηση (Haywood, Tzuriel, & Vaught, 1992). Χρήση τυποποιηµένων / σταθµισµένων εργαλείων: ανάλυση ανακολουθιών - σύγκριση της επίδοσης του παιδιού σε συγκεκριµένη δοκιµασία µε την τυπική επίδοση παιδιών ίδιας ηλικίας - αξιολόγηση ως προς ποικίλες πλευρές της λειτουργικότητας (γνωστική ανάπτυξη, προσαρµοστική συµπεριφορά, γλώσσα, κοινωνικές δεξιότητες, λεπτή και αδρή κινητικότητα 9

10 κλπ) (Patton et al., 2000). Αξιοπιστία, εγκυρότητα εργαλείων - στάθµιση. Σηµαντικό να λαµβάνονται υπόψη η γλώσσα, η κουλτούρα κλπ. (Patton et al., 2000). Αξιολόγηση σε πραγµατικά πλαίσια, λειτουργική αξιολόγηση, αξιολόγηση βασισµένη στο αναλυτικό πρόγραµµα, εναλλακτικές στρατηγικές αξιολόγησης κλπ. (Dykeman, Siegel-Causey, & Allinder, 1998). Αξιολόγηση: ανάπτυξη αποτελεσµατικών τεχνικών για τον έλεγχο της προόδου του µαθητή στο εκπαιδευτικό πλαίσιο εναλλακτικές µορφές αξιολόγησης εκπαιδευτική αξιολόγηση τυποποιηµένες ή µη τυποποιηµένες µορφές αξιολόγησης λειτουργική αξιολόγηση της προσαρµοστικής συµπεριφοράς και των δεξιοτήτων καθηµερινής διαβίωσης (Siegel-Causey & Allinder, Wehmeyer et al., 2001). Εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης - αξιολόγηση δεξιοτήτων σε πραγµατικές συνθήκες. Οικολογική προσέγγιση. Έµφαση σε δυνατότητες όχι µόνο σε περιορισµούς (Browder, Spooner, Algozzine, Ahlgrim-Delzell, Flowers, & Karvonen, 2003). Οργάνωση φακέλου: π.χ. βίντεο - συνεντεύξεις - ποικίλες συνθήκες - όχι µόνο συλλογή εργασιών των µαθητών κλπ. Σύνδεση µε στόχους αποτελεσµατικών πρακτικών στην εκπαίδευση (π.χ. λειτουργικές δεξιότητες). Κριτήρια αξιολόγησης. Κοινωνική εγκυρότητα (Siegel-Causey & Allinder, 1998). Σύνδεση αξιολόγησης διδασκαλίας. Αξιολόγηση και: ΕΕΠ - σχεδιασµός διδακτικών στόχων - διδασκαλία - σχεδιασµός υποστήριξης - πρόσβαση στο 10

11 γενικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα (Browder et al., Siegel-Causey & Allinder, 1998). υναµική στατική αξιολόγηση (Campione, 1989). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Agran, M., Blanchard, C., & Wehmeyer, M. L. (2000). Promoting transition goals and self-determination through student self-directed learning: The self-determined learning model of instruction. Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, 35, Αλευριάδου, Α., & Γκιαούρη, Σ. (2009). Γενετικά σύνδροµα νοητικής καθυστέρησης. Αναπτυξιακή και εκπαιδευτική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Bates, P. E., Cuvo, T., Miner, C. A., & Korabek, C. A. (2001). Simulated and community-based instruction involving persons with mild and moderate mental retardation. Research in Developmental Disabilities, 22, Beck, J., Broers, J., Hogue, E., Shipstead, J., & Knowlton, E. (1994). Strategies for functional community-based instruction and inclusion for children with mental retardation. Teaching Exceptional Children, 26, Bielecki, J., & Swender, S. L. (2004). The assessment of social functioning in individuals with mental retardation: A review. Behavior Modification, 28, Brolin, D. E. (1997). Life centered career education. A competency based approach. Virginia: The council for exceptional children. 11

12 Brolin, D. E., & Loyd, R. J. (2004). Career development and transition services. NJ: Pearson. Browder, D., Ahlgrim-Delzell, L., Spooner, F., Mims, P. J, & Baker, J. N. (2009). Using time delay to teach literacy to students with severe developmental disabilities. Exceptional Children, 75, Browder, D. M., Spooner, F., Algozzine, R., Ahlgrim-Delzell, L., Flowers, C., & Karvonen, M. (2003). What we know and need to know about alternate assessment. Exceptional Children, 70, Campione, J. C. (1989). Assisted assessment: a taxonomy of approaches and an outline of strengths and weaknesses. Journal of Learning Disabilities, 22, Carr, E. G. (1994). Emerging themes in the functional analysis of problem behavior. Journal of Applied Behavior Analysis, 27, Chung, K. K. H., & Tam, Y. H. (2005). Effects of cognitive-based instruction on mathematical problem solving by learners with mild intellectual disabilities. Journal of intellectual and developmental disability, 30, Clark, G. M., Field, S., Patton, J. R., Brolin, D. E., & Sitlington, P. L. (1994). Life skills instruction: A necessary component for all students with disabilities. A position statement of the Division on Career Development and Transition. Career Development for Exceptional Individuals, 17, Cronin, M. E., & Patton, J. R. (1993). Life skills instruction for all students with special needs. A practical guide for integrating real-life content into the curriculum. Texas: Pro-Ed. Cuvo, A. J., & Klatt, K. P. (1992). Effects of community-based, videotape, and flash card instruction of community-referenced sight words on students with mental retardation. Journal of Applied Behavior Analysis, 25,

13 DeFur, S. (2003). IEP transition planning - From compliance to quality. Exceptionality, 11, Defur, S. H., Todd-Allen, M., & Getzel, E. E. (2001). Parent Participation in the Transition Planning Process. Career Development for Exceptional Individuals, 24, Dykeman, B. F. (2006). Alternative strategies in assessing special education needs. Education, 127, Fidler, D., & Nadel, L. (2007). Education and children with Down syndrome: Neuroscience, development, and intervention. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 13, Fidler, D., Philofsky, A., & Hepburn, S. L. (2007). Language phenotypes and intervention planning: Bridging research to practice. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 13, Guzel-Ozmen, R. (2006). The effectiveness of modified cognitive strategy instruction in writing with mildly mentally retarded Turkish students. Exceptional Children, 72, Haywood, H. C., Tzuriel, D., & Vaught, S. (1992). Psycheducational assessment from a transactional perspective. In H. C. Haywood & D. Tzuriel (Eds.), Interactive assessment (pp ). New York: Springer. Hodapp, R. M., & Fidler, D. J. (1999). Special education and genetics: connections for the 21 st century. Journal of Special Education, 33, Hodapp, R. M., & Freeman, S. F. N. (2003). Advances in educational strategies for children with Down syndrome. Current Opinion in Psychiatry, 16, Keel, M. C., Dangel, H. L., & Owens, S. H. (1999). Selecting instructional interventions for students with mild disabilities in inclusive classrooms. Focus on Exceptional Children, 31,

14 Kraemer, B. R., & Blacher, J. (2001) Transition for young adults with severe mental retardation: School preparation, parent expectations, and family involvement. Mental Retardation, 39, Lancioni, G. E., Van den Hof, E., Furniss, F., O Reilly, M. E., & Cunha, B. (1999). Evaluation of a computer-aided system providing pictorial task instructions and prompts to people with severe intellectual disability. Journal of Intellectual Disability Research, 43, Langone, J., Shade, J., Clees, T. J., & Day, T. (1999). Effects of multimedia instruction on teaching functional discrimination skills to students with moderate/severe intellectual disabilities. International Journal of Disability, Development, and Education, 46, Lawrence-Brown, D. (2004). Differentiated instruction: Inclusive strategies for standards-based learning that benefit the whole class. American Secondary Education, 32, Lee, S., Amos, B. A., Lee, Y., Shogren, K. A., Theoharis, R., & Wehmeyer, M. L. (2006). Curriculum augmentation and adaption strategies to promote access to the general curriculum for students with intellectual and developmental disabilities. Education and Training in Developmental Disabilities, 41, Lee, S. H., Soukup, J. H., Little, T. D., & Wehmeyer, M. L. (2009). Student and teacher variables contributing to access to the general education curriculum for students with intellectual and developmental disabilities. Journal of Special Education, 43, Lee, S. H., Wehmeyer, M. L., Soukup, J. H., & Palmer, S. B. (2010). Impact of curriculum modifications on access to the general education curriculum for students with disabilities. Exceptional Children, 76, Lynch, E. C., & Beare, P. L. (1990). The quality of IEP objectives and their relevance to instruction for students with mental retardation and behavioral disorders. Remedial and Special Education, 11,

15 McDonnell, J., Mathot-Buckner, C., & Thorson, N. (2001). Supporting the inclusion of students with moderate and severe disabilities in junior high school general education classes: The effects of classwide peer tutoring, multi-element curriculum, and accommodations. Education and Treatment of Children, 24, Mechling, L. C., Gast, D. L., & Seid, N. H. (2010). Evaluation of a personal digital assistant as a self-prompting device for increasing multi-step task completion by students with moderate intellectual disabilities. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 45, Miner, C. A., & Bates, P. E. (1997). The effect of person centered planning activities on the IEP/transition planning process. Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, 32, Mortweet, S. L., Utley, C. A., Walker, D., Dawson, H. L., Delquadri, J. C., Reddy, S. S., Greenwood, C. R., Hamilton, S., & Ledford, D. (1999). Classwide peer tutoring: Teaching students with mild mental retardation in inclusive classrooms. Exceptional Children, 65, O'Reilly, M. F., O'Reilly, B., Sigafoos, J., Lancioni, G., Green, V., Machalicek, W. (2007). Educational assessment. In J. L. Matson (Ed.). International Review of Research in Mental Retardation, 34, San Diego, CA: Elsevier. Palmer, S., Wehmeyer, M. L., Gipson, K., & Agran, M. (2004). Promoting access to the general curriculum by teaching self-determination skills. Exceptional Children, 70, Patton, J. R., Polloway, E. A., & Smith, T. E. C. (2000). Educating students with mild mental retardation. Focus on Autism and other Developmental Disabilities, 15, Polloway, E. A., Epstein, M. H., & Bursuck, W. D. (2003). Testing adaptations in the general education classroom: Challenges and directions. Reading and Writing Quarterly, 19,

16 Πολυχρονοπούλου, Σ. (2010). Παιδιά και έφηβοι µε ειδικές ανάγκες και δυνατότητες (τόµος Β ). Αθήνα: αυτοέκδοση. Siegel-Causey, E., & Allinder, R. M. (1998). Using alternative assessment for students with severe disabilities: Alignment with best practices. Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, 33, Siperstein, G. N. (1992). Social competence: An important construct in mental retardation. American Journal on Mental Retardation, 96, 3-6. Soukup, J. H., Wehmeyer, M. L., Bashinski, S. M., & Bovaird, J. A. (2007). Classroom variables and access to the general curriculum for students with disabilities. Exceptional Children, 74, Spencer, V. G., & Baldoni, G. (2003). Can students with mental retardation teach their peers? Education and Training in Developmental Disabilities, 38, Strosnider, R., Lyon, C., & Cartland, D. (1997). Including students with disabilities into the regular classroom. Education, 117, Valletutti, P. J., Bender, M., & Hoffnung, A. S. (1996). A functional curriculum for teaching students with disabilities. Volume II. Nonverbal and oral communication. (3 rd ed.). Texas: Pro Ed. Wehmeyer, M. L. (2001). Self-determination and mental retardation. International Review of Research in Mental Retardation, 24, Wehmeyer, M. L., Agran, M., & Lattin, D. (2001). Achieving access to the general curriculum for students with mental retardation: A curriculum decision-making model. Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, 36, Wehmeyer, M. L., Hughes, C., Agran, M., Garner, N., & Yeager, D. (2003). Student directed learning strategies to promote the progress of students with intellectual disability in inclusive classrooms. International Journal of Inclusive Education, 7,

17 Wehmeyer, M. L., Lance, G. D., & Bashinski, S. (2002). Promoting access to the general curriculum for students with mental retardation: A multi-level model. Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, 37, Wehmeyer, M. L., Lattin, D. L., Lapp-Rincker, G., & Agran, M. (2003a). Access to the general curriculum of middle school students with mental retardation: An observational study. Remedial and Special Education, 24, Wehmeyer, M. L., Smith, S. J., Palmer, S. B., & Davies, D. K. (2004). Technology use by students with intellectual disabilities: An overview. Journal of Special Education Technology, 19, Wehmeyer, M. L., & Schwartz, M, (1998). The self-determination focus of transition goals for students with mental retardation. Career Development for Exceptional Individuals, 21, Wehmeyer, M. L, Yeager, D., Bolding, N., Agran, M., & Hughes, C. (2003b). The effects of self-regulation strategies on goal attainment for students with developmental disabilities in general education classrooms. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 15, Ζώνιου Σιδέρη, Α. (Επιµ.). (2011). Σύγχρονες ενταξιακές προσεγγίσεις: Πράξη. Αθήνα: Πεδίο. 17

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη 1236 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη Γεωργιάδη Μ., Υποψ. Διδάκτ. Παν. Κρήτης Κουρκούτας Ηλ., Επίκ. Καθηγητής, Παν. Κρήτης Καλύβα Ευφρ., Lecturer, City Liberal Studies, Thessaloniki,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 1, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 1, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: Θεωρία και Πράξη. Διαφοροποιώντας το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος των κοινωνικών δεξιοτήτων, για τη διδασκαλία μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: «Πιλοτική Εφαρµογή του Αναλυτικού Προγράµµατος Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ντίνα Τσαγγαρή Πανεπιστήμιο Κύπρου Εισαγωγή Η αξιολόγηση μέσω γραπτών και προφορικών γλωσσικών δοκιμασιών (tests) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των προγραμμάτων σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Ενδουπηρεσιακή επιμόρφωση των Ελλήνων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην απόκτηση και προώθηση των παιδαγωγικών πρακτικών και των ικανοτήτων με τη χρήση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφοριών και

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας δραστηριότητες ροµποτικής για µαθητές Γυµνασίου

Σχεδιάζοντας δραστηριότητες ροµποτικής για µαθητές Γυµνασίου Σχεδιάζοντας δραστηριότητες ροµποτικής για µαθητές Γυµνασίου Σ. Φράγκου 1, Γ. Γρηγοριάδου 2, Κ. Παπανικολάου 3 1. Π. Μ. Σ. στη Βασική και Εφαρµοσµένη Γνωσιακή Επιστήµη s_frangou@phs.uoa.gr 2 Τµήµα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: ekpmet1030@uom.gr

e-mail: ekpmet1030@uom.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ιπλωµατική Εργασία: «Ο αυτοπροσδιορισµός των µαθητών µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1985 Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1985 Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ: Σουζάνα Παντελιάδου Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής Μαθησιακών Δυσκολιών Τμήμα Φιλοσοφία & Παιδαγωγικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τηλ. 0030 2310 997204 e-mail: spadeli@edlit.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαίδευση από Απόσταση και οι Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας: Βασικές θεωρήσεις

Η Εκπαίδευση από Απόσταση και οι Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας: Βασικές θεωρήσεις Η Εκπαίδευση από Απόσταση και οι Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας: Βασικές θεωρήσεις Aγγελική Δημητρακοπούλου Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΝΤΟΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΣΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INDUCTION

Η ΜΕΝΤΟΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΣΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INDUCTION Η ΜΕΝΤΟΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΣΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INDUCTION ρ Νικολέττα Χριστοδούλου Frederick Research Centre Εισαγωγικά Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται ο µεντορισµός ως ένας από τους σηµαντικούς άξονες στους

Διαβάστε περισσότερα

Δημακοπούλου Μαρία Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Δημακοπούλου Μαρία Πανεπιστήμιο Αιγαίου Συμμετοχή σε Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Π.Ε), γνώσεις και στάσεις μαθητών απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα. (Συγκριτική μελέτη σε δυσλεξικούς και μη δυσλεξικούς μαθητές του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των παρεμβατικών προγραμμάτων στις κοινωνικές δεξιότητες νηπίων: Θεωρητικό πλαίσιο και βιβλιογραφική ανασκόπηση

Επίδραση των παρεμβατικών προγραμμάτων στις κοινωνικές δεξιότητες νηπίων: Θεωρητικό πλαίσιο και βιβλιογραφική ανασκόπηση Επίδραση των παρεμβατικών προγραμμάτων στις κοινωνικές δεξιότητες νηπίων: Θεωρητικό πλαίσιο και βιβλιογραφική ανασκόπηση Impact of intervention programmes on kindergarten children s social skills: Theoretical

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. «Η Ενσωµάτωση παιδιών µε Αναπηρίες στη Σχολική ιαδικασία»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. «Η Ενσωµάτωση παιδιών µε Αναπηρίες στη Σχολική ιαδικασία» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ «Η Ενσωµάτωση παιδιών µε Αναπηρίες στη Σχολική ιαδικασία» 1. Πρόλογος 3 2. Εισαγωγή 4 3. Η έννοια του όρου σχολική ενσωµάτωση 7 4. Σχέση των όρων ένταξη, σχολική

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι κατ οίκον εργασίες στην εκπαίδευση

1. Οι κατ οίκον εργασίες στην εκπαίδευση Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ αρβούδης Αθανάσιος Περίληψη Η κατ οίκον εργασίες είναι µια συνηθισµένη εκπαιδευτική πρακτική η οποία απασχολεί καθηµερινά µαθητές, εκπαιδευτικούς και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Πρόγραµµα «Κοινωνική και Συναισθηµατική Αγωγή στο Σχολείο» εφαρµόστηκε σε δηµοτικά σχολεία της Κύπρου από το Κέντρο Έρευνας και Εφαρµογών Σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακή και σύγχρονη θεώρηση του γλωσσικού λάθους στη διόρθωση του γραπτού λόγου

Παραδοσιακή και σύγχρονη θεώρηση του γλωσσικού λάθους στη διόρθωση του γραπτού λόγου Παραδοσιακή και σύγχρονη θεώρηση του γλωσσικού λάθους στη διόρθωση του γραπτού λόγου Traditional and modern view of linguistic error in writing correction Εύα Ζαρκογιάννη, Καθηγήτρια - Φιλόλογος Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: «Σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος παρέμβασης σε περίπτωση παιδιού με αυτισμό με τη χρήση στρατηγικών αυτορρύθμισης»

Διπλωματική Εργασία: «Σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος παρέμβασης σε περίπτωση παιδιού με αυτισμό με τη χρήση στρατηγικών αυτορρύθμισης» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διπλωματική Εργασία: «Σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος παρέμβασης σε περίπτωση παιδιού με αυτισμό

Διαβάστε περισσότερα

Το επιστηµονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρµογών των

Το επιστηµονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρµογών των Το επιστηµονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρµογών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και η σχέση του µε την Εκπαίδευση από Απόσταση: Βασικές θεωρήσεις Aγγελική ηµητρακοπούλου Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Supporting Learner-Centered Distance Education with the use of a learning styles inventory

Supporting Learner-Centered Distance Education with the use of a learning styles inventory Η υποστήριξη της µαθητοκεντρικής από απόσταση εκπαίδευσης µε τη χρήση ενός εργαλείου αναγνώρισης τύπων µάθησης Supporting Learner-Centered Distance Education with the use of a learning styles inventory

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 Περιεχόμενα 1. Εκπαίδευση και θεωρία της εκπαίδευσης εξ' αποστάσεως... 3 Εισαγωγή... 3 Συγκριτικές Μελέτες στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης... 6 Πως έχουν χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρυθµός και το Τραγούδι Μέσο Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων σε Παιδιά µε Σύνδροµο Down

Ο Ρυθµός και το Τραγούδι Μέσο Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων σε Παιδιά µε Σύνδροµο Down Ο Ρυθµός και το Τραγούδι Μέσο Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων σε Παιδιά µε Σύνδροµο Down Μαρία Ζερβού 1, Ιωάννης Δεληγιάννης 2 1 Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Τµήµα Νηπιαγωγών, zervoumar@yahoo.gr 2 Ιόνιο Πανεπιστήµιο,

Διαβάστε περισσότερα

12 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου

12 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου Η επίδραση της στρατηγικής της καθοδήγησης από συνομηλίκους στην κατάκτηση ορθογραφικών δεξιοτήτων σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και σε μαθητές σε κίνδυνο ανάπτυξης μαθησιακών δυσκολιών Αργυρίδη Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Key words: Down syndrome, trisomy 21, inclusive education, clinical profile, educational intervention.

Key words: Down syndrome, trisomy 21, inclusive education, clinical profile, educational intervention. Μαθητές με Σύνδρομο Down και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση - Κλινικό Προφίλ και Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις Students with Down Syndrome and Inclusive Education - Clinical Profile and Educational Interventions

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σκουντούφλης και η Γραφούλα: Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού λογισμικού για την παραγωγή γραπτού λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες»

«Ο Σκουντούφλης και η Γραφούλα: Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού λογισμικού για την παραγωγή γραπτού λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Ο Σκουντούφλης και η Γραφούλα: Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού λογισμικού για την παραγωγή γραπτού λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες» Στυλιανή

Διαβάστε περισσότερα

Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum

Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: Μπατιάνη

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση και αξιοποίηση των ιστορικών πηγών στο περιβάλλον του υπολογιστή. Η περίπτωση του εκπαιδευτικού λογισµικού «Επεξεργασία ιστορικών πηγών»

Η χρήση και αξιοποίηση των ιστορικών πηγών στο περιβάλλον του υπολογιστή. Η περίπτωση του εκπαιδευτικού λογισµικού «Επεξεργασία ιστορικών πηγών» Η χρήση και αξιοποίηση των ιστορικών πηγών στο περιβάλλον του υπολογιστή. Η περίπτωση του εκπαιδευτικού λογισµικού «Επεξεργασία ιστορικών πηγών» Τσιβάς Αρµόδιος 1, Ανδρεάδου Χαρά 2 1 άσκαλος, ρ. ιδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η προσπάθεια σύστασης ενός ενιαίου σετ κριτηρίων ποιότητας για τα προγράμματα

Η προσπάθεια σύστασης ενός ενιαίου σετ κριτηρίων ποιότητας για τα προγράμματα Η προσπάθεια σύστασης ενός ενιαίου σετ κριτηρίων ποιότητας για τα προγράμματα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην Κύπρο, στα πλαίσια του ερευνητικού σχεδίου RELEASE Μαίρη Κουτσελίνη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σχολική και Κοινωνική Ζωή Οδηγός Εκπαιδευτικού. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σχολική και Κοινωνική Ζωή Οδηγός Εκπαιδευτικού. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σχολική και Κοινωνική Ζωή Οδηγός Εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 1 Υπουργείο Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Δημοτικό Οδηγός για τον εκπαιδευτικό

Το Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Δημοτικό Οδηγός για τον εκπαιδευτικό Το Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Δημοτικό Οδηγός για τον εκπαιδευτικό 1η Έκδοση, Σεπτέμβριος 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα