PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες"

Transcript

1 Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Ανδρέας Γ. Κουτούπης MIIA, PIIA, CIA, CCSA Senior Manager, Internal Audit Services PwC

2 Εισαγωγή Η Εταιρική ιακυβέρνηση στην Ελλάδα υπήρξε άγνωστη σαν έννοια μέχρι το 2000, έτος κατά το οποίο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την 5/204/ υποχρέωσε τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρήσεις σε συμμόρφωση με συγκεκριμένους κανόνες συμπεριφοράς για την λειτουργία και δράση τους, όπως και των συνδεόμενων με αυτές προσώπων. Ο Νόμος 3016/ περί Εταιρικής ιακυβέρνησης καθόρισε υποχρεωτικούς κανόνες συμπεριφοράς για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρήσεις. Πράξη ιοικητή Αριθμ. 2577/ Καθορίζει τις βασικές αρχές και τα κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να πληρούνται από κάθε πιστωτικό ίδρυμα και από τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, ως προς την επάρκεια Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ), σε ατομικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο ομίλου. Slide 2

3 Εισαγωγή Νομοσχέδιο που τροποποιεί τον Ν.. 400/70 και εισάγει οργανωτικές υποχρεώσεις: - Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου. - Υπεύθυνος ιαχείρισης Κινδύνων. - Καλή διοικητική/λογιστική οργάνωση. - Κατάλληλες διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου. - Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Slide 3

4 Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου - Προβληματισμοί Μη ύπαρξη σχετικού νομοθετικού πλαισίου που να προβλέπει την υποχρεωτική σύσταση Επιτροπών Ελέγχου, δεν ισχύει το ίδιο για τις εισηγμένες και μη Τράπεζες όπου απαιτείται η λειτουργία Επιτροπής Ελέγχου. Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (όταν υπάρχει) εγκρίνεται από διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης που αποτελούν υποκείμενα ελέγχου. Μη ύπαρξη καταγεγραμμένου αντικειμενικού σκοπού (scope & objective) σε σχετικό καταστατικό (Charter) της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (η σε ξεχωριστό έγγραφο), κατάλληλα εγκεκριμένο, καθώς επίσης και αναλυτικές διαδικασίες λειτουργίας. Τόσο οι γραμμές αναφοράς, όσο και οι αρμοδιότητες των Εσωτερικών Ελεγκτών δεν είναι ξεκάθαρες. Περιορισμός της αποστολής των υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου. Οι επιχειρήσεις δεν πιστεύουν ιδιαίτερα στις ικανότητες των Εσωτερικών Ελεγκτών που έχουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους. Slide 4

5 Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου - Προβληματισμοί Εσωτερικοί Ελεγκτές που δεν διαθέτουν τις κατάλληλες λ γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο του Εσωτερικού Ελέγχου απασχολούνται σε εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρήσεις. Στις εταιρείες που καταρτίζεται ετήσιο πλάνο ελέγχου δεν τεκμηριώνεται η εστίαση στον κίνδυνο (λειτουργικός, κ.λπ.), αλλά βάσει προγενέστερης εμπειρίας των ελεγχόμενων μονάδων. Έλλειψη στενής συνεργασίας της υπηρεσίας ιαχείρισης Κινδύνων με την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Οι εκθέσεις αποτελεσμάτων δεν είναι τυποποιημένες ώστε να διευκολύνεται δευ ε η αναπαραγωγή α αραγωγή τους. Οι υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου δεν έχουν αναπτύξει πρότυπα μέτρησης ης της απόδοσης (Performance Measures) για την εκτέλεση των εργασιών τους, συσχέτιση κόστους - οφέλους (Cost - Benefit analysis), καθώς επίσης και ως προς το βαθμό ικανοποίησης των ελεγχομένων. Slide 5

6 Αξιολόγηση Κινδύνων και Κατάρτιση Πλάνου Ελέγχου Η ροή που ακολουθείται προκειμένου να καταρτιστεί το Πλάνο Ελέγχου είναι: i. Αναγνώριση Επιχειρηματικών ραστηριοτήτων, ii. Αναγνώριση Βασικών Κινδύνων, iii. iv. Βαθμολόγηση Κινδύνων, Εκτίμηση η Ελεγκτικών Αναγκών, v. Κατάρτιση Πλάνου Ελέγχου. Slide 6

7 Πρόγραμμα Ελέγχου Το πρόγραμμα ελέγχου αποτελεί τον οδηγό διενέργειας του ελέγχου. Περιλαμβάνει αναλυτικά βήματα τα οποία κατευθύνουν με συγκεκριμένες οδηγίες τον ελεγκτή στην διεκπεραίωση του ελεγκτικού έργου του. Αναφέρει όλες τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του ελέγχου. Ιδανικά συσχετίζει τα αναλυτικά βήματα ελέγχου με τις πολιτικές - διαδικασίες της επιχείρησης και τους σχετικούς κινδύνους. Το πρόγραμμα ελέγχου αποτελεί ένα δυναμικό έγγραφο που εξελίσσεται ταυτόχρονα με την πορεία του ελέγχου. Slide 7

8 Εκθέσεις Ελέγχου Η έκθεση ελέγχου είναι γραπτό κείμενο, το οποίο παρουσιάζει τον σκοπό, τον στόχο και τα αποτελέσματα του ελέγχου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου συμπεριλαμβάνουν ευρήματα, εισηγήσεις, σχόλια διοίκησης και ημερομηνία - υπεύθυνο υλοποίησης. Η έκθεση ελέγχου θα πρέπει να είναι: - Αντικειμενική, - Ξεκάθαρη, - Ακριβής, - Εποικοδομητική, - Έγκαιρη. Slide 8

9 Εκθέσεις Ελέγχου Αναλυτικές εκθέσεις ελέγχου: Ευρήματα, εισηγήσεις και αναλυτικά σχόλια της διοίκησης. Εκθέσεις ελέγχου που απευθύνονται σε υψηλόβαθμα στελέχη: Περιληπτική εισαγωγή για την εταιρία, συμφωνία ελέγχου, σκοπός του ελέγχου, περίληψη των κυρίων ευρημάτων. Αναφορές προς την ελεγκτική επιτροπή: Περίληψη των κύριων ευρημάτων. Slide 9

10 SOLVENCY II Προτεινόμενες Καλές Πρακτικές Ελέγχου Σύστημα Εταιρικής ιακυβέρνησης Καθορισμένες και ξεκάθαρες γραμμές αναφοράς, αποτελεσματική κατανομή των αρμοδιοτήτων καθώς και καταγεγραμμένες πολιτικές & διαδικασίες. Επανεξέταση των πολιτικών & διαδικασιών σε ετήσια βάση και κατόπιν έγκριση τους από το.σ. της εταιρείας. Criteria for key functions at all time: fit and proper Risk Management Risk Management function Internal audit Internal Audit function Internal control Compliance function Actuarial function Slide 10

11 SOLVENCY II Προτεινόμενες Καλές Πρακτικές Ελέγχου Προσαρμογή Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (System of Internal Controls) σύμφωνα με: - Τη φύση, κλίμακα και πολυπλοκότητα της επιχείρησης, - Τον προκαθορισμένο βαθμό συγκέντρωσης και μεταβίβασης της εξουσίας (centralization and delegation of authority), - Την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των πληροφοριακών συστημάτων, - Τον ανεκτό επίπεδο κινδύνου κάθε επιχείρησης, ιοικητικό όργανο αρμόδιο για: - Την κατάλληλη και αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου που να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες και την στρατηγική της εταιρείας, - Την κατάλληλη και ξεκάθαρη εφαρμογή δραστηριότητας ελέγχων, καθώς και την διαδικασία αναφορών. Slide 11

12 SOLVENCY II Προτεινόμενες Καλές Πρακτικές Ελέγχου Επικοινωνία και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργασιών Εσωτερικού Ελέγχου μέσω περιοδικών εκθέσεων προς τη ιοίκηση ως προς το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου: - Κατάλληλος αά ηοςδιαχωρισμός αρμοδιοτήτων, ο, ξεκάθαρες γραμμές αναφοράς ααφοράςκαι αρμοδιότητες. Υπηρεσία Κανονιστικής συμμόρφωσης για την αναγνώριση, εκτίμηση, συμβουλή, έλεγχο και αναφορά ως προς την έκθεση κινδύνων συμμόρφωσης. Υλοποίηση των μηχανισμών ελέγχου καθώς και διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της καταλληλότητας τους. Κατάλληλος διαχωρισμός αρμοδιοτήτων και ξεκάθαρες γραμμές αναφοράς και αρμοδιότητες. ιοικητικό όργανο αρμόδιο για: - Την παροχή των κατάλληλων οδηγιών ενός ικανού συστήματος μέτρησης δικλείδων ασφαλείας λί που να είναι σύμφωνες με το νομοθετικό πλαίσιο. - Την σύσταση τέτοιας κουλτούρας που να αναδεικνύει την σημαντικότητα των μηχανισμών Εσωτερικού Ελέγχου σε όλο το προσωπικό της εταιρείας. Slide 12

13 Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης Κίνδυνος συμμόρφωσης ορίζεται ως ο κίνδυνος των νομικών κυρώσεων που μπορεί να προκύψει σε σχέση με υφιστάμενους νόμους και κανονισμούς. Ο κίνδυνος συμμόρφωσης μπορεί να έχει αντίκτυπο στα οικονομικά αποτελέσματα μιας εταιρείας (ζημιά) και κατά συνέπεια και στην φήμη της. Η υπηρεσία Κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει: να αναγνωρίζει, να αξιολογεί, να ελέγχει και να παράγει σχετικές εκθέσεις σε σχέση με την έκθεση κινδύνων συμμόρφωσης, να αξιολογεί πιθανές επιπτώσεις στο νομοθετικό πλαίσιο ως προς την λειτουργία της εταιρείας, καθώς επίσης και την αναγνώριση του κινδύνου συμμόρφωσης, να συμβουλεύει την διοίκηση όσον αφορά την συμμόρφωση με υφιστάμενους νόμους και κανονισμούς Μέρος των λειτουργιών της υπηρεσίας της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, κυρίως όσον αφορά μη σημαντικές λειτουργίες, θα μπορούσε να αναληφθεί από την υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ως μέρος του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Slide 13

14 ιαχείριση Κινδύνων Το σύστημα ιαχείρισης Κινδύνων θα πρέπει να προβλέπει προληπτικά μέτρα μέτρησης και καταπολέμησης όλων των κινδύνων (λειτουργικός, αγοράς, κ.λ.π.) ) Το σύστημα ιαχείρισης Κινδύνων θα πρέπει να στηρίζεται από καθορισμένη οργανωτική δομή καθώς και από ένα κατάλληλο σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου λαμβάνοντας υπόψη τους υφιστάμενους κινδύνους και τη φύση της εταιρείας. Το σύστημα διαχείρισης κινδύνων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα κάτωθι: - Τους κινδύνους που χαρακτηρίζουν τις Ασφαλιστικές εταιρείες - Τους κινδύνους που παρόλο ότι δεν σχετίζονται άμεσα με τις Ασφαλιστικές εταιρείες, είναι η βάση για την δραστηριότητα τους Slide 14

15 Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου Επαρκής και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου βάσει συγκεκριμένων πολιτικών και διαδικασιών οι οποίες καταρτίζονται την διοίκηση ώστε να επιτύχουν τα κάτωθι: Επάρκεια και αποτελεσματικότητα των λειτουργιών της εταιρείας, ιαθεσιμότητα και εγκυρότητα των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, Επάρκεια των απαραίτητων δικλείδων ασφαλείας (σημείων ελέγχου), Συμμόρφωση με τους υφιστάμενους νόμους και κανονισμούς καθώς και με τους κανονισμούς και τις αρχές της εταιρείας που ισχύουν εσωτερικά (από τη ιοίκηση σύμφωνα με τις αρχές της Εταιρικής ιακυβέρνησης) Slide 15

16 Ανδρέας Γ. Κουτούπης MIIA, PIIA, CIA, CCSA Senior Manager, Internal Audit Services Ευχαριστώ Business Solutions SA. All rights reserved. refers to Business Solutions SA or, as the context requires, other member firms of International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. PwC

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ

Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ Αύγουστος 2014 Ετοιμάστηκε από: Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ Περιεχόμενα Ακρωνύμια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε Μ.B.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της οικονομικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της οικονομικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της οικονομικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2013 για τον Όµιλο και την Εταιρεία Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Ε 0 ` ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 ιοικητικό Συµβούλιο Α.2 Ισορροπία ιοικητικού Συµβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών Α.4 ιορισµοί στο ιοικητικό Συµβούλιο Α.5 Επανεκλογή

Διαβάστε περισσότερα

EKΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ AUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης που έληξε την 30/06/2014

EKΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ AUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης που έληξε την 30/06/2014 EKΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ AUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης που έληξε την 30/06/2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος... 3 2. Εισαγωγή Στοιχεία Εταιρίας...

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού...

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 5 2. Η ATEbank Με ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 7 3. Η ATEbank Σήμερα Το Οργανόγραμμα της ATEbank... 9 4. Πολιτική Ποιότητας της ATEbank ΑΕ... 11 5. Βραβεύσεις και Διακρίσεις... 12 6.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής:

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής: Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Μαρούσι, Μάρτιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2655/19.3.2012 Θέμα: Τεχνικά κριτήρια σχετικά με τη διαφάνεια και τις δημοσιοποιήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών Αντικατάσταση της ΠΔ/ΤΕ 2592/20.8.2007,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της οικονοµικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2012. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της οικονοµικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2012. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της οικονοµικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2012 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α) ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 33358/06/Β/95/5 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 199) PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Επιτροπή ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε..ΕΛ.) ενέκρινε το κείµενο του «Εγχειριδίου Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. «Πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε» Μαχάτμα Γκάντι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. «Πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε» Μαχάτμα Γκάντι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ «Πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε» Μαχάτμα Γκάντι Επί δεκαετίες, η Φορολογική Διοίκηση κατηγορήθηκε για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟΥ (ΣΔΕ) ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 58 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ1083/2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 Μάιος 2009 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Νόµου 3556/2007

Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Νόµου 3556/2007 Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Νόµου 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) ηλώσεις Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου. 2) Ετήσια Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα