ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΣΤ ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΝΕΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΔΑΥΪΔ ΤΟΥ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΣΤ ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΝΕΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΔΑΥΪΔ ΤΟΥ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗι"

Transcript

1 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΣΤ ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΝΕΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΔΑΥΪΔ ΤΟΥ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗι ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Ἱστῶμεν στίχ. στ καὶ ψάλλομεν τὰ κάτωθι Στιχηρὰ Προσόμοια. Ἦχος α. Τῶν οὐρανίων ταγμάτων. Προϋπαντὴν τῆς ἐνδόξου, μνήμης σου Κύριλλε, ποιούμενοι ἐκ πόθου, τῇ παρούσῃ ἡμέρᾳ, Χριστὸν δοξολογοῦμεν οἱ εὐσεβεῖς, τὸν τρανῶς σε δοξάσαντα, ὡς Ἐκκλησίας ποιμένα καὶ ἀθλητήν, εὐσεβείας ἀκατάπληκτον. Η φωτοφόρος σου μνήμη, σήμερον Κύριλλε, ὥσπερ ἀστὴρ προλάμπει, τῇ Χριστοῦ Ἐκκλησίᾳ, ἐν ᾗ συναθροισθέντες πάντες πιστοί, εὐφημοῦμέν σε κράζοντες Πατριαρχῶν ἡ ἀκρότης χαῖρε σοφέ, καὶ Μαρτύρων ἐγκαλλώπισμα. Προεορτίως τὸν ὕμνον, δεῦτε προσφέροντες, τῷ θαυμαστῷ Κυρίλλῳ, οἱ πιστοὶ ὁμοφώνως τὴν ποίμνην γὰρ Κυρίου, οὗτος καλῶς, ἐν σοφίᾳ ἐποίμανε, καὶ ὑπὲρ ταύτης ἐτέλεσεν ἀνδρικῶς, μαρτυρίου τὸ ἀγώνισμα. Καὶ τοῦ Ὁσίου ἐκ τοῦ Μηναίου γ. Δόξα. Ἦχος β. Δεῦτε πιστοί, χορείαν συγκροτήσαντες, τὴν μνήμην προεορτάσωμεν, Κυρίλλου τοῦ πανευφήμου, καὶ πρὸς αὐτὸν οὕτως εἴπωμεν Χαίροις Ἱερομάρτυς Χριστοῦ, τῆς Κρητονήσου τὸ βλάστημα, Ἀλεξανδρείας ὁ ποιμήν, Βυζαντίου ὁ πρόεδρος, καὶ δόξα τῆς Ἐκκλησίας παῤῥησίαν ὡς ἔχων πρὸς Θεόν, μετὰ Δαυῒδ τοῦ Ὁσίου, τὴν εἰρήνην αἴτει, ταῖς ψυχαῖς τῶν τιμώντων σε. Καὶ νῦν. Παρῆλθεν ἡ σκιὰ τοῦ νόμου, τῆς χάριτος ἐλθούσης ὡς γὰρ ἡ βάτος οὐκ ἐκαίετο καταφλεγομένη, οὕτω Παρθένος ἔτεκες, καὶ Παρθένος ἔμεινας ἀντὶ στύλου πυρός, δικαιοσύνης ἀνέτειλεν Ἥλιος, ἀντὶ Μωϋσέως Χριστός, ἡ σωτηρία τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Εἴσοδος, τὸ Φῶς ἱλαρὸν καὶ τὸ Προκείμενον τῆς ἡμέρας. Εἰς τὸν Στίχον, Στιχηρὰ Προσόμοια. Ἦχος πλ. β. Αἱ Ἀγγελικαί. Α ισματα τερπνά, προεόρτια συμφώνως, ᾄσωμεν πιστοί, τοῦ Χριστοῦ τῷ στεφανίτῃ, ποιμένι τῷ καλλίστῳ, Ἐκκλησίας καὶ Μάρτυρι, πόθῳ πρὸς αὐτὸν ἀναβοῶντες Ἐν παῤῥησίᾳ ἐκδυσώπει, Θεὸν Κύριλλε, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχάς, τῶν μακαριζόντων σε. Στίχ. Οἱ Ἱερεῖς σου, Κύριε, ἐνδύσονται δικαιοσύνην καὶ οἱ Ὅσιοί σου ἀγαλλιάσονται.

2 Ποίμνης τοῦ Χριστοῦ, τὸν χρηστότατον ποιμένα, τὸν μαρτυρικῶς, ἐκτελέσαντα τὸν δρόμον, τιμήσωμεν ἐκθύμως, προεόρτιον ἔπαινον, φέροντες αὐτῷ καὶ ἐκβοῶντες Ὑπὲρ λαοῦ τῶν Ὀρθοδόξων, Θεῷ πρέσβευε, τῷ ἐν Τριάδι ἐκτενῶς, πανεύφημε Κύριλλε. Στίχ. Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει καὶ ὡσεὶ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυνθήσεται. Θεία προσφορά, εὐαπόδεκτος θυσία, ὁ ἱερουργός, τοῦ Θεοῦ τῶν μυστηρίων, τυράννων ἐτελέσθης, ταῖς χερσὶ Πάτερ Κύριλλε ὅθεν ἐν ζωῆς νῦν τῇ τραπέζῃ, τῇ οὐρανίῳ μετὰ δόξης, παριστάμενος, τῶν εὐφημούντων σε πιστῶν, μνημόνευε πάντοτε. Δόξα. Ἦχος πλ. δ. Τὴν προεισόδιον ταύτην, ἡμέραν τῆς μνήμης σου, ἐν ἀγαλλιάσει ἐπιτελοῦντες, Κύριλλε Ἱερομάρτυς σοφέ, οἱ εὐσεβεῖς ἀναβοῶμέν σοι Δεῦρο ὡς συμπαθέστατος, πρὸς ἡμᾶς τοὺς ἀγαπῶντάς σε, δωρούμενος ταῖς πρεσβείαις σου ἡμῖν, ἱλασμὸν ἁμαρτιῶν καὶ τὸ μέγα ἔλεος. Καὶ νῦν. Δέσποινα πρόσδεξαι, τὰς δεήσεις τῶν δούλων σου, καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς, ἀπὸ πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως. Νῦν ἀπολύεις, τὸ Τρισάγιον καὶ τὸ Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α. Τῆς ἐρήμου πολίτης. Τῆς πανσέπτου σου μνήμης, προεόρτια σήμερον, ἐν ἀγαλλιάσει τελοῦντες, εὐφημοῦμέν σε Κύριλλε ὁσίως ἱερεύσας γὰρ Θεῷ, θυσία προσενήνεξαι αὐτῷ, ἐκτελέσας κἂν ἐν γήρᾳ νεανικῶς, τὸν δρόμον τοῦ μαρτυρίου. Δόξα τῷ σὲ ἰσχύσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ χορηγοῦντι διὰ σοῦ, πᾶσι τὰ κρείττονα. Τὸ ὁμόηχον Θεοτοκίον καὶ Ἀπόλυσις. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν, Κάθισμα. Ἦχος α. Τὸν τάφον σου. Ποιούμενοι τῆς σῆς, Πάτερ Κύριλλε μνήμης, φαιδρῶς τὴν προπομπήν, τῇ παρούσῃ ἡμέρᾳ, προσφέρομεν ἐκ πόθου σοι, προεόρτια ᾄσματα, χαίροις λέγοντες, Πατριαρχῶν ἡ ἀκρότης, ἐγκαλλώπισμα, τῶν καλλινίκων Μαρτύρων, καὶ πίστεως καύχημα. Κυρία Ὀρφανή, Παναγία Παρθένε, Μονῆς σου τῆς σεπτῆς, ἁγιώτατος γόνος, ὁ μέγας Ἱερόαθλος, ἀναδέδεικται Κύριλλος, μεθ οὗ πρέσβευε, τῷ σαρκωθέντι ἀφράστως, ἐξ αἱμάτων σου, ὑπὲρ ἡμῶν τῶν αἰνούντων, τὴν ἄφθαρτον δόξαν σου. Μετὰ τὴν β Στιχολογίαν, Κάθισμα. Ἦχος δ. Ἐπεφάνης σήμερον. Ε κκλησίας Κύριλλε, ὑπερμαχήσας, μαρτυρίῳ ἔδραμες, πρὸς τὸν ποθούμενον Χριστόν, αὐτὸν ἡμῖν

3 ἱλεούμενος, τοῖς ἐκτελοῦσι τὴν πάντιμον μνήμην σου. Ο ρφανὴ Παντάνασσα, Θεοκυῆτορ, τῆς Μονῆς σου βλάστημα, ὤφθη ὁ Κύριλλος τερπνόν, μεθ οὗ ἀπαύστως ἱκέτευε, ἵνα σωθῶμεν, οἱ σὲ μακαρίζοντες. Ὁ Ν. Εἶτα οἱ Κανόνες, τῆς Θεοτόκου μετὰ τῶν Εἱρμῶν εἰς στ, τοῦ Ἱερομάρτυρος εἰς δ καὶ τοῦ Ὁσίου Δαυΐδ, ἐκ τοῦ Μηναίου, εἰς δ. Κανὼν τοῦ Ἱερομάρτυρος, οὗ ἡ Ἀκροστιχὶς κατ Ἀλφάβητον ἐν δὲ τοῖς Θεοτοκίοις «Κυρίλλου». Ὠιδὴ α. Ἦχος πλ. β. Κύματι θαλάσσης. Α νω σε δοξάζει, Θεὸς ὁ τῆς δόξης, θεόφρον Κύριλλε ἡμεῖς δὲ ᾄσμασιν, οἱ ἐπὶ γῆς σε ὑμνοῦμεν, ὡς κλεινὸν Ἱερομάρτυρα, τὴν ἁγίαν μνήμην σου, φαιδρῶς προεορτάζοντες. Βίον διανύσας, κατηγλαϊσμένον, ταῖς ἀριστείαις σου, αὐτὸν ἐσφράγισας, τοῦ μαρτυρίου τοῖς ἄθλοις διὰ τοῦτο καὶ ἀπέλαβες, οὐρανόθεν Κύριλλε, ἀμάραντον τὸν στέφανον. Γνώσει τῇ κατ ἄμφω, ὡς κεκοσμημένος, τὸν νοῦν σου Κύριλλε, φωστὴρ ἀνέτειλας, τῇ Ἐκκλησίᾳ φωσφόρος, καὶ λαὸν τὸν χριστεπώνυμον, τῷ φωτὶ τῶν ἔργων σου, ἐνθέως κατεφώτισας. Κόσμον ἁμαρτίας, Ἀδὰμ τοῦ γενάρχου, σὺ ἀπελύτρωσας, ἀποκυήσασα, ἄνευ ἀνδρὸς συναφείας, τοῦ Πατρὸς τὸν Λόγον Πάναγνε διὰ τοῦτο πάντες σε, ἐν ὕμνοις μακαρίζομεν. Ὠιδὴ γ. Σὲ τὸν ἐπὶ ὑδάτων. Δύναμιν σὺ ἐξ ὕψους, δεξάμενος Πάτερ τοῦ Παρακλήτου, παράκλησις ἐφάνης, ἀναψυχή τε καὶ ἴαμα, ἐν ταῖς ἡμέραις Κύριλλε, μεγίστης θλίψεως, Ὀρθοδόξων τῷ πληρώματι. Ε νθεος Ἱεράρχης, τοῦ βίου σου αἴγλῃ γεγενημένος, ὑπὲρ τοῦ λογικοῦ σου, ποιμνίου χαίρων ἐτέλεσας, μαρτυρικῶς τὸν δρόμον σου διό σε Κύριλλε, ὁ Δεσπότης ἐμεγάλυνε. Ζήλῳ Ὀρθοδοξίας, ἐτρώθη σου Κύριλλε ἡ καρδία διὸ τῶν κακοδόξων, τὰς φληναφίας διήλεγξας, πρὸς φυλακὴν τῆς ποίμνης σου ποιμὴν γὰρ γέγονας, Ἐκκλησίας φιλοπρόβατος. Υ μνοις χαριστηρίοις, τὸν ξένον σου τόκον δοξολογοῦμεν ἐκ σοῦ γὰρ ἐσαρκώθη, ὡς οἶδε Λόγος ὁ ἄναρχος, καὶ ὡς Θεὸς φιλεύσπλαγχνος, τῆς παραβάσεως, τὸ ἀνθρώπινον ἐλύτρωσε. Κάθισμα. Ἦχος πλ. δ. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον. Α ρεταῖς διαπρέψας ποιμαντικαῖς, ἀπτοήτως προέκρινας τὸ θανεῖν, τυράννων αὐθάδειαν, ψευδαδέλφων τε φρύαγμα, μηδόλως δειλιάσας, ἀνδρείας ὡς ἔμπλεως, τῇ ἀψευδεῖ μιμήσει, Χριστοῦ Αρχιποίμενος. Οθεν σου τὸ σῶμα, ἐκ βυθοῦ τῆς θαλάσσης, ἐδόθη ἀλώβητον, εἰς πιστῶν ἀγαλλίασιν, Ἱερόαθλε Κύριλλε. Πρέσβευε οὖν Πάτερ ἀεί, ἵνα χάριν εὕρωμεν καὶ ἔλεος, οἱ προεόρτιον ὕμνον, σήμερον κροτοῦντές σοι.

4 Καὶ τοῦ Ὁσίου Δαυΐδ μετὰ τοῦ Θεοτοκίου ἐκ τοῦ Μηναίου. Ὠιδὴ δ. Τὴν ἐν Σταυρῷ σου. Η θλησας χαίρων κἂν ἐν γήρατι, ὡς Χριστοῦ μιμητής, νεανικῇ ἀνδρείᾳ, καὶ πρὸς αὐτὸν ἀνέδραμες, Κύριλλε σοφέ, τῶν Μαρτύρων τῇ αἴγλῃ, ὡραϊζόμενος. Θλίψεις μυρίας καθυπέμεινας, ἐξορίας πικράς, καὶ διωγμοὺς ποικίλους, ὑπερμαχῶν ὡς γνήσιος, ὅσιος ποιμήν, τῆς λαχούσης σοι ποίμνης, ἔνδοξε Κύριλλε. Ι να τηρήσῃς ἐν τῆς πίστεως, τῇ νομῇ ἀσφαλῶς, τὴν λογικήν σου ποίμνην, ὑπὲρ αὐτῆς ἐτήρησας, ἄγρυπνον σαυτόν, ἀφειδήσας κινδύνων, Ὅσιε Κύριλλε. Ρ ύου Παρθένε ὡς φιλεύσπλαγχνος, χαλεπῶν συμφορῶν, καὶ πειρασμῶν παντοίων, καὶ ἐξ ἐχθροῦ τῆς μήνιδος, Ἄχραντε ἡμᾶς, τοὺς προστρέχοντας πίστει, τῇ προστασίᾳ σου. Ὠιδὴ ε. Θεοφανείας σου, Χριστέ. Καταφρονήσας ὁλικῶς, τῶν κοσμικῶν ἀγαθῶν ὡς προσκαίρων, τοῦ Δεσπότου τὸν Σταυρὸν ἀνέλαβες, Κύριλλε παμμάκαρ ἐπ ὤμων σου, καὶ ἐμπρέψας τῶν ἀρετῶν, τοῖς προτερήμασιν ἁγίῳ ἐν θρόνῳ, ἀνῆλθες Ἀρχιερέων πανσεβάσμιε. Λόγον σοφίας θεϊκῆς, ὡς καθαρὸς τῇ ψυχῇ κεκτημένος, διδαχαῖς σου τῶν πιστῶν τὸ φρόνημα, Κύριλλε πανσόφως ἐπαίδευσας θεολόγοις δὲ λαλιαῖς, τὰ φληναφήματα τῶν λατινοφρόνων, ἀράχνης ὥσπερ ἱστὸν Πάτερ διέλυσας. Μακαριζέσθω εὐσεβῶς, ὁ τοῦ Χριστοῦ ἀληθὴς ὑπηρέτης, Ἀγκαράθου τῆς Μονῆς τὸ βλάστημα, καὶ τῆς Κρητονήσου τὸ καύχημα, Ἐκκλησίας ὁ στολισμός, ὁ θεῖος Κύριλλος ὅτι ἐν σοφίᾳ, προέστη τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ πληρώματος. Ι λεων Μῆτερ τὸν ἐκ σοῦ, ὑπερφυῶς δι ἡμᾶς σαρκωθέντα, μητρικῇ σου ἐν στοργῇ ἀπέργασαι, τοῖς ἐν κατανύξει βοῶσί σοι Χαῖρε Δέσποινα Μαριάμ, τὸ παρθενόφυτον τῆς ἁγνείας ἄνθος, καὶ κλῆμα τῆς σωτηρίας θεοφύτευτον. Ὠιδή στ. Συνεσχέθη, ἀλλ οὐ κατεσχέθη. Νικηφόρος, κατὰ τῶν τυράννων, Κύριλλε ὤφθης ἀληθῶς σὺ γὰρ ἀνδρεῖον ἔχων, τῆς ψυχῆς σου ἐν Χριστῷ τὸν τόνον, τοῦ μαρτυρίου τὴν ὁδὸν ἐβάδισας, καὶ εὐχόμενος ἐτελειώθης διὸ τὸν στέφανον ἔλαβες τῆς ζωῆς, δόξῃ καὶ τιμῇ καλλωπιζόμενος. Ξενηκούστους, ἀτρύτους ἀγῶνας, ἐπιτελέσας ἐπὶ γῆς, ἐν οὐρανοῖς ἀγάλλῃ, σὺν Μαρτύρων καὶ Δικαίων δήμοις διὸ δυσώπει ἐκτενῶς τὸν Κύριον, παῤῥησίαν παρ αὐτῷ ὡς ἔχων, τοῦ δωρηθῆναι ὡς εὔσπλαγχνος ἱλασμόν, ἔλεος καὶ χάριν ἡμῖν Κύριλλε. Ο λοθέρμως, Χριστὸν ἀγαπήσας, κατὰ τὴν θείαν ἐντολήν, τῶν ἀρετῶν σου πόνοις, ἠκολούθησας αὐτοῦ ταῖς τρίβοις, καὶ ποιμασίας διαπρέψας χάρισι, τῇ ἀθλήσει σου αὐτῷ συνήφθης διὸ αὐτὸν καθικέτευε ἐκτενῶς, Κύριλλε σωθῆναι τοὺς τιμῶντάς σε.

5 Λογισμῶν με, ὁ τῆς πονηρίας, σάλος χειμάζει χαλεπῶς, καὶ πειρασμῶν ὁ κλύδων, πρὸς βυθόν με ἀπωλείας ἕλκει διὸ προστρέχω τῇ πολλῇ σου χάριτι, καὶ κραυγάζω σοι ἐν μετανοίᾳ Σῶσόν με, σῶσόν με Δέσποινα ἀγαθή εἰς σὲ γὰρ ἐλπίζω ὁ πανάθλιος. Κοντάκιον. Ἦχος γ. Ἡ Παρθένος σήμερον. Ι ερεύσας Ὅσιε, ἀγγελικῶς τῷ Κυρίῳ, καὶ αὐτοῦ τὸ ποίμνιον, ἐν ἀληθείᾳ ποιμάνας, ἤθλησας, ὑπὲρ τῆς πίστεως καὶ καθεῖλες, φρύαγμα, τῶν ἀλλοφύλων ἐχθρῶν εἰς τέλος διὰ τοῦτο ὑπεδέξω, ἀθανασίας, διάδημα Κύριλλε. Ὁ Οἶκος. Α κολουθήσας τῷ Χριστῷ, ἐκ πρώτης ἡλικίας, καὶ Μελετίῳ τῷ σοφῷ, μαθητεύσας ἐπιμμελῶς, σοφίας τὴν χάριν ἐθησαύρισας, καὶ ἀρετῆς τὰς ἀναβάσεις κατώρθωσας ἐντεῦθέν σε ὁ Θεός, ἐπί καθέδρας ὑψηλῆς ἀνέδειξε, καὶ ὡς λύχνον ἐν τῇ λυχνίᾳ ἀνεβίβασε, ποιμένα ψυχῶν ἐξελέξατο, καὶ κυβερνήτην Ἐκκλησίας κατέστησε σὺ δὲ ἀξίως τοῦ χαρίσματος, ἐν δυνάμει Πνεύματος πολιτευσάμενος, μαρτυρικῶς τὸν βίον σου ἐτέλεσας, καὶ τῶν τυράννων τὴν ἔπαρσιν κατῄσχυνας διὰ τοῦτο ὑπεδέξω, ἀθανασίας, διάδημα Κύριλλε. Μηνολόγιον καὶ Συναξάριον ἐκ τοῦ Μηναίου. Ὠιδὴ ζ. Ἄφραστον θαῦμα. Πόλεως Πάτερ, Ἀλεξανδρείας προβέβλησαι, Πατριάρχης ψήφῳ θεϊκῇ, καὶ ἄλλος Μωσῆς, ἀπεστάλης Κύριλλε, τῷ ἐν Αἰγύπτῳ λαῷ τῶν Ὀρθοδόξων, χαλεπῶς, ἐξ ἐχθρῶν χειμαζομένῳ. Ρ εῖθρα πηγάσας, ἐκ θεοσόφων χειλέων σου, Ὀρθοδόξου μάκαρ διδαχῆς, πιστῶν τὰς ψυχάς, Κύριλλε κατήρδευσας, καρποφορίαν πνευματικὴν προσάγων, τῷ Χριστῷ, τῷ σοφίσαντί σε Πάτερ. Σὲ ἐν τῷ ὕψει, Ἀρχιερέων ἀνύψωσεν, ὁ Δεσπότης Κύριλλε σοφέ, καὶ ἐν τῇ σεπτῇ, Κωνσταντινουπόλεως, ὡς ἀγαθός σε ἀνήγαγε καθέδρᾳ, εἰς λαοῦ, φυλακὴν καὶ προστασίαν. Λόγων ἰσχύος, τὸ μέγα θαῦμα ὑπέρκειται, τοῦ σοῦ τόκου Δέσποινα Ἁγνή σὺ γὰρ τὸν Θεόν, ἀπειράνδρως ἔτεκες, εἰς σωτηρίαν ἡμῶν τῶν μελῳδούντων Λυτρωτά, ὁ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. Ὠιδὴ η. Ἔκστηθι φρίττων. Τύραννον Κύριλλε σοφέ, τὸν παναλάστορα, καταβέβληκας εἰς γῆν Χριστοῦ γὰρ τοῦ Θεοῦ τοῖς ἴχνεσιν, ἀκολουθήσας καλῶς, προέστης πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ἤθλησας Μαρτύρων, ὡς τὴν πίστιν κατέχων, μεθ ὧν ἐστεφανώθης, καὶ ζῇς εἰς τοὺς αἰῶνας. Υ μνοις τιμῶμεν οἱ πιστοί, τὰς ἀριστείας σου, καὶ τὰ ἔπαθλα σοφέ Χριστῷ γὰρ τῷ Θεῷ ἱέρευσας, ἀγγελικῶς ἐπὶ γῆς, καὶ θῦμα αὐτῷ ἡγιασμένον, εὐῶδες προσηνέχθης, ἐν στάσει μαρτυρίου, ὦ Κύριλλε ἀνδρείως, τὸν δρόμον ἐκτελέσας. Φαίνεις τῷ κόσμῳ ὡς φωστήρ, Κύριλλε ἄδυτος, καταυγάζων τοὺς λαούς φωτὸς γὰρ εὐκλεῶς εἰσέδραμες, εἰς τὰς ἀφθάρτους σκηνάς, ἐν ἔργοις φωτὸς περιπατήσας, καὶ σκότους ἀσεβείας, τὰ

6 νέφη διαλύσας διὸ προεορτίως, τὸν ὕμνον φέρομέν σοι. Ο μβροις Μαρία μυστικοῖς, τῆς εὐσπλαγχνίας σου, δρόσισόν μου τὴν ψυχήν, καὶ ῥάβδῳ μητρικῆς προνοίας σου, πρὸς σωτηρίας νομήν, Παρθένε Ἁγνὴ ὁδήγησόν με σὲ γὰρ ἐπικαλοῦμαι, ἀσπόρως τὴν τεκοῦσαν, τὸν Ἕνα τῆς Τριάδος, εἰς κόσμου σωτηρίαν. Ὠιδὴ θ. Μὴ ἐπωδύρου μου Μῆτερ. Χαίρων διήνυσας Πάτερ, μαρτυρίου τὸν δρόμον, καὶ εἰσελήλυθας ζωῆς, εἰς θάλαμον φαιδρόν, καὶ παρέστης Χριστῷ, Ἅγιε Κύριλλε, παῤῥησίᾳ πρεσβεύων, αὐτῷ ὑπὲρ ἡμῶν, τῶν τελούντων σῆς μνήμης, τὰ προεόρτια. Ψάλλομεν Κύριλλε Πάτερ, ἐκ ψυχῆς σοι τὸν ὕμνον, προεορτάζοντες τὴν σήν, ἡμέραν οἱ πιστοί ποιμασίας σὺ γάρ, ἔργοις ἠρίστευσας, καὶ ὑψώθης ἐν δόξῃ, ὡς Μάρτυς εὐκλεής, πρὸς ζωὴν τὴν ἀγήρω, καὶ ἀτελεύτητον. Ω τῶν ἀγώνων σου Πάτερ! ὢ ἧς δόξης ἀφθάρτου, κατηξιώθης καὶ τιμῆς, ἐν χώρᾳ τῆς ζωῆς! ἀλλ ἐξαίτει θερμῶς, Κύριλλε ἔνδοξε, τῶν πταισμάτων τὴν λύσιν, καὶ ἔλεος ἡμῖν, τοῖς τελοῦσι σῆς μνήμης, τὰ προεόρτια. Υ μνοις τὸν θεῖόν σου τόκον, εὐλογοῦμεν, ὑμνοῦμεν, δι οὗ ἐῤῥύσθημεν βροτοί, ἀρᾶς προγονικῆς, καὶ βοῶμεν πιστῶς Κόρη Θεόνυμφε, μητρικῇ σου προνοίᾳ, διάσωσον ἡμᾶς, ἀπὸ πάσης ἀνάγκης, νόσου καὶ θλίψεως. Ἐξαποστειλάριον. Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν. Πανηγυρίζει σήμερον, ἡ Χριστοῦ Ἐκκλησία, προεορτίως Κύριλλε, τὴν λαμπράν σου ἡμέραν, καὶ γηθοσύνως βοᾷ σοι Χαίροις ἄνερ θεόφρον, Πατράσιν ὁ τοῖς πρόπαλαι, ἐν Ἐδὲμ συγχορεύων, ὡς ἐπὶ γῆς, μιμητὴς γενόμενος τούτων Πάτερ, μεγέθει τῶν ἀγώνων σου, ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας. Α γάλλεται ἡ Μάνδρα σου, Ὀρφανὴ Θεοτόκε, τῆς Ἀγκαράθου σήμερον, τοῦ ἐνδόξου Κυρίλλου, ὡς τέκνου ἡγιασμένου, τὴν πανσέβαστον μνήμην, φαιδρῶς προεορτάζουσα, ὅτι οὗτος ἐμπρέψας, ποιμαντικαῖς, ἀρεταῖς τὸ πρότερον θεοφρόνως, μαρτυρικῶς ἐσύστερον, ἐκ Θεοῦ ἐδοξάσθη. ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ Ἱστῶμεν στίχ. δ καὶ ψάλλομεν τὰ κάτωθι Στιχηρὰ Προσόμοια. Ἦχος δ. Ἔδωκας σημείωσιν. Δεῦτε προεόρτια, ᾄσωμεν ᾄσματα σήμερον, κατὰ χρέος φιλέορτοι, ὑμνοῦντες, γεραίροντες, τὸν ἐν Πατριάρχαις, Μάρτυρα Κυρίου, Κύριλλον πάντες τὸν σοφόν, τὸν ἐκ τῆς Κρήτης ἐξανατείλαντα, ὡς ἄστρον παμφαέστατον, καὶ Ἐκκλησίας τὸ πλήρωμα, τηλαυγῶς καταυγάσαντα, ἐν ἐσχάτοις τοῖς ἔτεσι.

7 Σήμερον τῆς μνήμης σου, τὰ προεόρτια ἄγοντες, οἱ πιστοὶ ἑορτάζομεν, χορεύοντες Κύριλλε, ἐν ἀγαλλιάσει, ὅτι Ἱεράρχης, γεγενημένος ἀληθής, καὶ Ἐκκλησίας ποιμὴν χρηστότατος, Μαρτύρων ἐν τῷ σκάμματι, καθηγιάσθης πολύαθλε, καὶ ναὸν εἰς οὐράνιον, στεφηφόρος εἰσέδραμες. Αὕτη ἡ ὑπέρτιμος, ἡμέρα Κύριλλε ἔνδοξε, γλυκυτάτη ἐπέφανε, τρανῶς προαγγέλλουσα, τὸ μνημόσυνόν σου διὸ συνελθόντες, ἀνευφημοῦμεν οἱ πιστοί, οὓς ἐκοπίασας παναοίδιμε, ἀγῶνας ὑπὲρ ἄνθρωπον, πρὸς φυλακὴν τῶν προβάτων σου, Ἐκκλησίας κυβέρνησιν, καὶ ψυχῶν περιποίησιν. Στῦλος ἀῤῥαγέστατος, τῆς Ἐκκλησίας γενόμενος, ἐν ἡμέραις τῶν θλίψεων, μακάριε Κύριλλε, τῆς πικρᾶς δουλείας, νῦν ἐπαπολαύεις, τῆς γλυκυτάτης ἐν Ἐδέμ, τῶν πρωτοτόκων θείας μεθέξεως, ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς Κύριον, θερμὴν πρεσβείαν ποιούμενος, τῶν τελούντων τῆς μνήμης σου, τὰ σεπτὰ προεόρτια. Δόξα. Ἦχος πλ. α. Ο σιε Πάτερ, Ἱερομάρτυς Κύριλλε, εἰς προϋπαντὴν συναθροισθέντες, τῆς μνήμης σου σήμερον, τὰ θαυμαστὰ τῆς ζωῆς σου, κροτοῦμεν προτερήματα, καὶ ἐκ καρδίας ἱκετεύομεν Πατριαρχῶν ἐγκαλλώπισμα, οἰκουμένης τὸ στήριγμα, κραταίωμα τῆς εὐσεβείας, μετὰ Δαυῒδ τοῦ Ὁσίου, τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ ἀσκητικῶς, δίκην ἀστέρος ἀναλάμψαντος, τὸν ἐν Τριάδι ἱκέτευε Θεόν, τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Καὶ νῦν. Μακαρίζομέν σε, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ δοξάζομέν σε, οἱ πιστοὶ κατὰ χρέος, τὴν πόλιν τὴν ἄσειστον, τὸ τεῖχος τὸ ἄῤῥηκτον, τὴν ἀῤῥαγῆ προστασίαν, καὶ καταφυγὴν τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Δοξολογία Μεγάλη καὶ Ἀπόλυσις. ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ Τὰ συνήθη. Ἀπόστολον καὶ Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας. Κοινωνικόν. Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος. Ἀλληλούϊα. Μεγαλυνάριον. Δεῦτε προεόρτιον οἱ πιστοί, ᾄδοντες τὸν ὕμνον, τῷ Κυρίλλῳ τῷ εὐκλεεῖ, ὅτι ἐν καθέδρᾳ, Πατριαρχῶν ἐμπρέψας, Μαρτύρων ἀνεδείχθη, θεῖος ὁμότροπος. Στίχοι. Ὕμνους, Πάτερ Κύριλλε, προεορτίους, Ὁ τῆς Ῥόδου Κύριλλος ἐξύφανέν σοι.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΥΨΕΝΗι. Οὗ ἡ Μνήμη τῇ ΙΒ Φεβρουαρίου. Ποιηθεῖσα ὑπό Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΥΨΕΝΗι. Οὗ ἡ Μνήμη τῇ ΙΒ Φεβρουαρίου. Ποιηθεῖσα ὑπό Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΥΨΕΝΗι Οὗ ἡ Μνήμη τῇ ΙΒ Φεβρουαρίου Ποιηθεῖσα ὑπό Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Ἱστῶμεν στίχ. δ καὶ ψάλλομεν τὰ κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΦΑΝΟΥΣ. Οὗ ἡ Μνήμη τῇ ΚΖ Αὐγούστου. Ποιηθεῖσα ὑπὸ Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΦΑΝΟΥΣ. Οὗ ἡ Μνήμη τῇ ΚΖ Αὐγούστου. Ποιηθεῖσα ὑπὸ Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΦΑΝΟΥΣ Οὗ ἡ Μνήμη τῇ ΚΖ Αὐγούστου. Ποιηθεῖσα ὑπὸ Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου. ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Ἱστῶμεν στίχ. δ καὶ ψάλλομεν τὰ κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ Ψαλλομένη τῇ 14 η Ἰουλίου Ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου ΕΝ ΤΩ ΜΙΚΡΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ Ἱστῶμεν στίχους δ' καὶ ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Προσόμοια. Ἦχος β'. Ὅτε ἐκ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

τῷ Κρήτης ποιμάντορι, ὁ Σιγριανῆς ἡγέτης Θεοφάνης Ὅσιος, καὶ σεμνὴ Θεοκτίστη οὕς ἐν ᾄσμασι γεραίρομεν. Σήμερον σκιρτᾶ τῷ πνεύματι ὡς

τῷ Κρήτης ποιμάντορι, ὁ Σιγριανῆς ἡγέτης Θεοφάνης Ὅσιος, καὶ σεμνὴ Θεοκτίστη οὕς ἐν ᾄσμασι γεραίρομεν. Σήμερον σκιρτᾶ τῷ πνεύματι ὡς ΤΗ Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἤτοι τῇ α' Κυριακῇ μετὰ τὴν τῶν Ἁγίων Πάντων Σύναξιν ἐπιτελοῦμεν Πάντων τῶν ἐν Λέσβῳ διαλαμψάντων ἁγίων. ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ (*) Ὁ Προοιμιακός, τὸ α' Κάθισμα τοῦ ψαλτηρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ψαλλομένη τῇ ιδ τοῦ μηνός Φεβρουαρίου

Ψαλλομένη τῇ ιδ τοῦ μηνός Φεβρουαρίου Ψαλλομένη τῇ ιδ τοῦ μηνός Φεβρουαρίου ΕΚΔΟΣΙΣ Ι. Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ - Τ.Κ. 63087 - ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΙΟΥ 2 Σιλουανοῦ Μοναχοῦ ΕΚΔΟΣΙΣ Ι. Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ - Τ.Κ. 63087 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΚΛΑΜΨΑΝΤΟΣ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ** (12 Ἰουλίου) [ Ποίημα: Δρος Χαραλάμπους Μ. Μπούσια ] Ἀθῆναι 1995

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΚΛΑΜΨΑΝΤΟΣ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ** (12 Ἰουλίου) [ Ποίημα: Δρος Χαραλάμπους Μ. Μπούσια ] Ἀθῆναι 1995 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΦΑΝΩΣ ΕΝ ΤΩ ΑΓΙΩ ΟΡΕΙ ΕΚΛΑΜΨΑΝΤΟΣ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ** (12 Ἰουλίου) [ Ποίημα: Δρος Χαραλάμπους Μ. Μπούσια ] Ἀθῆναι 1995 * Ἡ παροῦσα ὑμνογραφία ἀποτελεῖ προϊὸν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ ΦΑΝΟΥΡΙΟΝ. Ποίημα Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου.

ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ ΦΑΝΟΥΡΙΟΝ. Ποίημα Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου. ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ ΦΑΝΟΥΡΙΟΝ Ποίημα Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου. Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως τὸ Κύριε εἰσάκουσον, μεθ ὃ τὸ Θεὸς Κύριος καὶ τὰ κάτωθι Τροπάρια. Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΙΖ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΝΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΕΛΠΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ΣΟΦΙΑΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΙΖ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΝΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΕΛΠΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ΣΟΦΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΙΖ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΝΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΕΛΠΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ΣΟΦΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους δ καὶ ψάλλομεν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΟΥ Ν Ι Κ Η Φ Ο Ρ Ο Υ ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ

ΟΣΙΟΥ Ν Ι Κ Η Φ Ο Ρ Ο Υ ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΟΣΙΟΥ Ν Ι Κ Η Φ Ο Ρ Ο Υ ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ (ποίημα Ἰσιδώρας Μοναχῆς Ἁγιεροθεϊτίσσης) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ. Ψαλλομένη τῇ 12ῃ τοῦ μηνὸς Ἰουλίου. Ποίημα τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης Ἰωήλ. Ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ. Ψαλλομένη τῇ 12ῃ τοῦ μηνὸς Ἰουλίου. Ποίημα τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης Ἰωήλ. Ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ Ψαλλομένη τῇ 12ῃ τοῦ μηνὸς Ἰουλίου Ποίημα τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης Ἰωήλ Ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ Ἱστῶμεν στίχους δ καὶ ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Προσόμοια. Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΤΩ ΜΕΓΑΛΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ. Μετά τον Προοιμιακόν, το Μακάριος ανήρ. Εις δε το «Κύριε εκέκραξα», ιστώμεν στίχους στ' και ψάλλομεν τα εξής Προσόμοια.

ΕΝ ΤΩ ΜΕΓΑΛΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ. Μετά τον Προοιμιακόν, το Μακάριος ανήρ. Εις δε το «Κύριε εκέκραξα», ιστώμεν στίχους στ' και ψάλλομεν τα εξής Προσόμοια. ΕΝ ΤΩ ΜΕΓΑΛΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ Μετά τον Προοιμιακόν, το Μακάριος ανήρ. Εις δε το «Κύριε εκέκραξα», ιστώμεν στίχους στ' και ψάλλομεν τα εξής Προσόμοια. Ήχος α'. Ω του παραδόξου θαύματος! Ω του παραδόξου θαύματος!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣ ΠΕΡΙΝΟΝ. Εις τό, Κύριε εκέκραξα, ψάλλομεν Στιχηρά Προσόμοια.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣ ΠΕΡΙΝΟΝ. Εις τό, Κύριε εκέκραξα, ψάλλομεν Στιχηρά Προσόμοια. Μνήμη της Ανακομιδής των Λειψάνων των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κύρου και Ιωάννου ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣ ΠΕΡΙΝΟΝ Εις τό, Κύριε εκέκραξα, ψάλλομεν Στιχηρά Προσόμοια. Ήχος δ' Ως γενναίον εν Μάρτυσι Τήν δυάδα

Διαβάστε περισσότερα

(Ψαλµός 138,17-18) «µο δ λ αν τιµ θησαν ο φ λοι σου, Θε ς, λ αν κραται θησαν. πληθυνθ σονται» 2012 ΙΕΡΕΥΣ π. ιονύσιος αµπάκης αύπλιον. ηλ.

(Ψαλµός 138,17-18) «µο δ λ αν τιµ θησαν ο φ λοι σου, Θε ς, λ αν κραται θησαν. πληθυνθ σονται» 2012 ΙΕΡΕΥΣ π. ιονύσιος αµπάκης αύπλιον. ηλ. Π Σ Σ Γ Γ 900 Γ Σ 1 2012 ΙΕΡΕΥΣ π. ιονύσιος αµπάκης αύπλιον. ηλ. 6944133891 ISBN : 978-960-93-4058-8 «µο δ λ αν τιµ θησαν ο φ λοι σου, Θε ς, λ αν κραται θησαν α ρχα α τ ν ξαριθµ σοµαι α το ς, κα π ρ µµον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟ & ΕΙΡΗΝΗ (ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου) Εὐλογητός ὁ Θεός Ἀμήν.

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟ & ΕΙΡΗΝΗ (ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου) Εὐλογητός ὁ Θεός Ἀμήν. ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟ & ΕΙΡΗΝΗ (ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου) Εὐλογητός ὁ Θεός Ἀμήν. Ψαλμός ΡΜΒ (142) Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 342 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 10-21 30 342 ΜΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ναοὺμ προφήτου, Φιλαρέτου τοῦ ἐλεήμονος. 2. ΤΡΙΤΗ. Ἀββακοὺμ προφήτου, Μυρόπης μάρτυρος, Ἀββακοὺμ ὁσίου τοῦ ἐν Καλαμιθάσῃ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΕΟΡΤΩΝ κ ΑΓΙΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΕΟΡΤΩΝ κ ΑΓΙΩΝ 1/6 Ὁ ἅγιος Μάρτυρας Ἰουστίνος ὁ φιλόσοφος Ἦχος δ. Ὁ ὑψωθείς. Υιλοσοφίας ταῖς ἀκτῖσιν ἐκλάμπων, θεογνωσίας ὑ- ποφήτης ἐδείχθης, σοφὠς παραταξάμενος κατὰ τὠν δυσμενὠν σὺ γὰρ ὡμολόγησας, ἀληθείας τὴν γνὠσιν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 10!! ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΗΣΑΪΟΥ, ΚΤΙΤΩΡΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ, ΤΗΣ ΕΝ ΚΥΠΡΩ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 10!! ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΗΣΑΪΟΥ, ΚΤΙΤΩΡΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ, ΤΗΣ ΕΝ ΚΥΠΡΩ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 10!! ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΗΣΑΪΟΥ, ΚΤΙΤΩΡΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ, ΤΗΣ ΕΝ ΚΥΠΡΩ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ (Χ. Μπούσιας) ΜΙΚΡΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Μετά τον Προοιμιακόν, εις το Κύριε εκέκραξα, ιστώμεν στίχους

Διαβάστε περισσότερα

2010. ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ ΤΗΝ ΓΟΡΓΟΫΠΗ- ΚΟΟ. Ἔκδοση ὑπό : ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙ- ΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

2010. ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ ΤΗΝ ΓΟΡΓΟΫΠΗ- ΚΟΟ. Ἔκδοση ὑπό : ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙ- ΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2010 1 2010. ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ ΤΗΝ ΓΟΡΓΟΫΠΗ- ΚΟΟ. Ἔκδοση ὑπό : ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙ- ΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 266 ΙΟΥΛΙΟΣ 27 29 ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Ἡ πρόοδος τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, τῶν ἑπτὰ Μακκαβαίων παίδων, τῆς μητρὸς αὐτῶν Σολομονῆς καὶ τοῦ διδασκάλου αὐτῶν Ἐλεαζάρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Εὐδοκίας ὁσιομάρτυρος τῆς ἀπὸ Σαμαρειτῶν, Δομνίνης ὁσί ας, Συνεσίου ὁσίου τοῦ ἐν Λύσῃ τῆς Κύπρου ἀσκήσαντος. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Συνεσίου εὑρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Ἑωθινὸν Α.

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Ἑωθινὸν Α. 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Κυριακὴ Ἀντίπασχα-τοῦ Θωμᾶ τὰ ἐγκαίνια τῆς (καθ ἑβδομάδα ἀνακυκλουμένης) ἑορτῆς τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως, καὶ ἡ τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ ψηλάφησις καὶ σωτήριος ὁμολογία. Θεοδώρου ἐν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΙΕΣ, ΑΥΤΟΜΕΛΑ ΚΑΙ ΕΙΡΜΟΙ ΚΑΤ ΗΧΟΝ

ΠΡΟΣΟΜΙΕΣ, ΑΥΤΟΜΕΛΑ ΚΑΙ ΕΙΡΜΟΙ ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΠΡΟΣΟΜΙΕΣ, ΑΥΤΟΜΕΛΑ ΚΑΙ ΕΙΡΜΟΙ ΚΑΤ ΗΧΟΝ Ήχος α' Ήχος β' Ήχος γ' Ήχος δ' Ήχος πλ. α' Ήχος πλ. β' Ήχος βαρύς Ήχος πλ. δ' Αβραμιαίοι Παίδες Ήχος α Άλιον ποντογενές Ήχος α Άλιον ποντογενές, κητώον εντόσθιον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ᾼΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΓΔΟΗΣ (Η ) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ᾼΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΓΔΟΗΣ (Η ) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ᾼΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΓΔΟΗΣ (Η ) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει κατὰ τὰ ἔτη ἀπὸ Χριστοῦ 879-880 συγκληθείσης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ᾼΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 332 Οκτωβριοσ 21 26 ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν ἀναργύρων, Θεοδότης τῆς μητρὸς αὐτῶν, Δαυῒδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ. Πλήρης ἀκολουθία τῶν ἁγίων Ἀναργύρων εὑρίσκεται εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ -97- Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ Δι εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰη - σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν. Δόξα Σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα Σοι, Ἁγία Τριάς, δόξα Σοι. Βασιλεῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ Ευλογήσαντος του Ιερέως. Ψαλμός ρμβ (142) Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτισαι την δέησιν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνην σου. Και μη εισέλθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ (Μὲ τροποποίηση τοῦ κειμένου σὲ πληθυντικὸ πρόσωπο). Ψαλλομένη ὑπὸ ἑπτὰ Ἱερέων, ἐν Ἐκκκλησίᾳ ἢ ἐν Οἴκῳ. Συναχθέντων τῶν ἑπτὰ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ (Μὲ τροποποίηση τοῦ κειμένου σὲ πληθυντικὸ πρόσωπο). Ψαλλομένη ὑπὸ ἑπτὰ Ἱερέων, ἐν Ἐκκκλησίᾳ ἢ ἐν Οἴκῳ. Συναχθέντων τῶν ἑπτὰ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ (Μὲ τροποποίηση τοῦ κειμένου σὲ πληθυντικὸ πρόσωπο). Ψαλλομένη ὑπὸ ἑπτὰ Ἱερέων, ἐν Ἐκκκλησίᾳ ἢ ἐν Οἴκῳ. Συναχθέντων τῶν ἑπτὰ Πρεσβυτέρων προτίθεται ἐν μέσῳ τετράπους καὶ ἐπάνω αὐτοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακλητικός κανών καί Χαιρετισμοί εἰς τόν Τίμιον Σταυρόν

Παρακλητικός κανών καί Χαιρετισμοί εἰς τόν Τίμιον Σταυρόν «{Κανών παρακλητικός εἰς τόν Τίμιον Σταυρόν» 1 Παρακλητικός κανών καί Χαιρετισμοί εἰς τόν Τίμιον Σταυρόν «Κανών παρακλητικός εἰς τόν Τίμιον Σταυρόν» 2 Πρόλογος Ο Σταυρός ήταν γνωστός ήδη από τον αρχαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ. Ἱερεὺς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀναγνώστης Ἀμήν.

ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ. Ἱερεὺς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀναγνώστης Ἀμήν. ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ Ἱερεὺς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀναγνώστης Ἀμήν. Ἱερεὺς Δόξα σοι ὁ Θεός, δόξα σοι. Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα