ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα"

Transcript

1 216 ΜΑΪΟΣ 21 ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἰουστίνου φιλοσόφου καὶ μάρτυρος, καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. 2. ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (τῆς Σαμαρείτιδος). Νικηφόρου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ ὁμολογητοῦ. Ἦχος δʹ. Ἑωθινὸν Ζʹ Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα Ἀπολυτίκιον «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς». Κοντάκιον «Τῆς ἑορτῆς τῆς νομικῆς». Ἑσπερινὸς Ἑσπέρια: ἀναστάσιμα τοῦ δʹ ἤχου 4, τὰ 3 προσόμοια τῆς Μεσοπεντηκοστῆς «Πάρεστιν ἡ μεσότης» καὶ τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς Σαμαρείτιδος «Ἐπὶ τὴν πηγὴν ἐπέστη». Δόξα: τῆς Σαμαρείτιδος «Παρὰ τὸ φρέαρ τοῦ Ἰακώβ». Καὶ νῦν: τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ δʹ ἤχου «Ὁ διὰ σὲ θεοπάτωρ». Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας «Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν». Ἀπόστιχα: τὸ αʹ ἀναστάσιμον στιχηρόν «Κύριε, ἀνελθὼν ἐν τῷ Σταυρῷ» καὶ τὰ στιχηρὰ τοῦ Πάσχα «Πάσχα ἱερόν», μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν. Δόξα: τῆς Σαμαρείτιδος «Ὡς ὤφθης ἐπὶ γῆς». Καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς».

2 Ἀπολυτίκια: τὸ ἀναστάσιμον «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως». Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς». Ἀπόλυσις «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν». Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ δʹ ἤχου. Δόξα, καὶ νῦν, τὸ ἰδιόμελον τῆς λιτῆς τῆς Σαμαρείτιδος «Ἀγαλλιάσθω σήμερον». Τὰ τριαδικά «Ἄξιόν ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις. Ὄρθρος Ἀπολυτίκια «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως». Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς». Καθίσματα: ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ. Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοὴ καὶ οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ δʹ ἤχου καὶ ἅπασα ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ (Ζʹ) Εὐαγγελίου. Κανόνες: ὁ τοῦ Πάσχα εἰς 4, ὁ τῆς Θεοτόκου εἰς 2 μετὰ στίχου «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς», ὁ τῆς Μεσοπεντηκοστῆς εἰς 4 μετὰ στίχου «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» καὶ ὁ τῆς Σαμαρείτιδος 20 ἄνευ εἱρμῶν εἰς 4 μετὰ τοῦ αὐτοῦ στίχου. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον τῆς Μεσοπεντηκοστῆς «Τῆς ἑορτῆς τῆς νομικῆς», τὸ κάθισμα τῆς Σαμαρείτιδος «Ἀγαλλιάσθω οὐρανός». Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Ὁ τῆς σοφίας χορηγός». Ἀφ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῆς Σαμαρείτιδος, τὸ συναξάριον τῆς ἡμέρας καὶ τὸ ὑπόμνημα τοῦ Πεντηκοσταρίου. Καταβασίαι: τοῦ Πάσχα «Ἀναστάσεως ἡμέρα». Ἀντὶ τῆς Τιμιωτέρας, ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν κανόνων τοῦ Πάσχα καὶ τῆς Θεοτόκου μετὰ τῶν μεγαλυναρίων, ὡς ἐν τῇ Κυριακῇ τῶν Μυροφόρων, μεθ ἣν ἡ καταβασία «Ὁ ἄγγελος ἐβόα, Φωτίζου, φωτίζου». Ἐξαποστειλάρια: τὸ «Ἅγιος Κύριος» κτλ., εἶτα τοῦ Πάσχα «Σαρκὶ ὑπνώσας», τῆς Σαμαρείτιδος «Σαμάρειαν κατέλαβες» καὶ τῆς Μεσοπεντηκοστῆς «Μεσούσης παραγέγονας». Αἶνοι: ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ στιχηρὰ τοῦ Πάσχα «Πάσχα ἱερόν», μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν. 20. Ὅρα ὑποσημείωσιν 17. Ιουνιοσ 2 217

3 218 Ιουνιοσ 2 4 Δόξα: τῆς Σαμαρείτιδος «Ἡ πηγὴ τῆς ζωαρχίας». Καὶ νῦν «Ἀναστάσεως ἡμέρα». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία». Θεία Λειτουργία Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν: τοῦ Πάσχα. Ἀπολυτίκια «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως», «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον «Εἰ καὶ ἐν τάφῳ». Ἀπόστολος: τῆς Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος «Διασπαρέντες οἱ ἀπόστολοι». Εὐαγγέλιον: τῆς Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος «Ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας». Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ὁ ἄγγελος ἐβόα, Εὐφραίνου, ἀγάλλου». Κοινωνικόν «Σῶμα Χριστοῦ». Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Χριστὸς ἀνέστη». Μετὰ τὸ «Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν». Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι Εʹ ἑβδ. Πράξεων καὶ Εὐαγγέλια Εʹ ἑβδ. Ἰωάννου. Σήμερον ἄγει τὰ ὀνομαστήριά του ὁ πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου καὶ Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος. 3. ΔΕΥΤΕΡΑ. Λουκιλλιανοῦ καὶ Παύλης καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς, Πάππου ὁσίου καὶ ὁμολογητοῦ ἐπισκόπου Χύτρων (Κυθρέας). Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Πάππου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. 4. ΤΡΙΤΗ. Μητροφάνους ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Μάρθας καὶ Μαρίας ἀδελφῶν τοῦ Λαζάρου, Ἰωάννου ὁσιομάρτυρος ἡγουμένου τῆς μονῆς Μοναγρίας. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσιομάρτυρος Ἰωάννου ψάλλεται ἐξ ἰδιαιτέρας φυλλάδος. Πανηγυρίζει ἡ ἱερὰ μονὴ Παναγίας Ἀμασγοῦς, παρὰ τὸ χωρίον Μονάγρι Λεμεσοῦ.

4 Ιουνιοσ ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Μεσοπεντηκοστῆς, Δωροθέου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Τύρου. Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῇ κυριωνύμῳ ἡμέρᾳ τῆς ἑορτῆς, ἐξαιρουμένων ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῶν ἀναγνωσμάτων. Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ, ἀντὶ τοῦ Ἀποστόλου καὶ τοῦ Εὐαγγελίου τῆς ἑορτῆς, ἀναγινώσκονται τὰ τῆς ἡμέρας. 6. ΠΕΜΠΤΗ. Ἱλαρίωνος ἡγουμένου τῆς μονῆς τῶν Δαλμάτων, Ἀττάλου τοῦ θαυματουργοῦ. 7. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Θεοδότου ἱερομάρτυρος τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ. 8. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Σαμαρείτιδος, ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου, Καλλιόπης μάρτυρος. Πανηγυρίζει ὁ καθεδρικὸς ναὸς τοῦ ἁγίου Θεοδώρου Πάφου 21. Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ. Τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς Σαμαρείτιδος «Ἐπὶ τὴν πηγὴν ἐπέστη» (Παρασκευῇ Ε ἑβδ. ἑσπέρας) καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου «Ἀθλητὴς γενναιότατος». Δόξα, τοῦ ἁγίου «Ἀθλητικὸν συστησάμενος». Καὶ νῦν, τῆς Σαμαρείτιδος «Παρὰ τὸ φρέαρ τοῦ Ἰακώβ». Εὐθὺς καὶ ἄνευ εἰσόδου «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας, τὸ «Καταξίωσον» καὶ τὰ πληρωτικά. Ἀπόστιχα, τὸ αʹ ἀναστάσιμον στιχηρόν «Κύριε, ἀνελθὼν ἐν τῷ Σταυρῷ» καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου «Χαίροις, ὁ στρατιώτης Χριστοῦ», μετὰ τῶν ἑξῆς στίχων «Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει, καὶ ὡσεὶ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυνθήσεται». «Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ». 21. Ὅπου ὁ ἅγιος Θεόδωρος τιμᾶται λαμπρότερον, ἡ ἀκολουθία δυνατὸν νὰ διαφοροποιηθῇ κατὰ τὰ ἑξῆς Ἐν τῷ Ἑσπερ ινῷ. Γίνεται εἴσοδος. Ἐν τῷ Ὄρθρῳ. Ψάλλονται αἱ καταβασίαι «Ἀναστάσεως ἡμέρα». Εἰς τοὺς αἴνους, ἀναστάσιμα 3 καὶ τὰ 3 ἑσπέρια προσόμοια τοῦ ἁγίου «Ἀθλητὴς γενναιότατος». Δόξα, τοῦ ἁγίου «Ἁγιωσύνης δωρεὰ» (δοξαστικὸν ἀποστίχων τῶν αἴνων). Καὶ νῦν, τῆς Σαμαρείτιδος «Ἡ πηγὴ τῆς ζωαρχίας». Δοξολογία μεγάλη, μεθ ἣν τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου «Στρατολογίᾳ ἀληθεῖ».

5 220 Ιουνιοσ 8 «Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος, πάντα τὰ θελήματα αὐτοῦ ἐν αὐτοῖς». Δόξα, τοῦ ἁγίου «Τῶν τοῦ Θεοῦ δωρεῶν». Καὶ νῦν, τῆς Σαμαρείτιδος «Ὡς ὤφθης ἐν σαρκί». Ἀπολυτίκια «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως». Δόξα, τοῦ ἁγίου «Στρατολογίᾳ ἀληθεῖ». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον «Τὸ ἀπ αἰῶνος ἀπόκρυφον». Ἀπόλυσις «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν». Ἐν τῷ Ὄρθρῳ. Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὰ ἀπολυτίκια ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Καθίσματα, ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ. «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι» καὶ ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα. Κανόνες, τῆς Σαμαρείτιδος (τῆς Κυριακῆς) μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» καὶ ὁ τοῦ ἁγίου εἰς 4 μετὰ στίχου «Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν». Καταβασίαι δὲν ψάλλονται. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, ψάλλεται ὁ εἱρμὸς τοῦ Μηναίου, εἶτα ἡ αἴτησις, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῆς Σαμαρείτιδος καὶ τὸ κάθισμα τοῦ ἁγίου. Δόξα, καὶ νῦν, τὸ τῆς Σαμαρείτιδος «Ἐκ φρέατος νάματα» (Παρασκευῇ Εʹ ἑβδ. πρωΐ). Ἀφ Ϛʹ ᾠδῆς, ψάλλεται ὁ εἱρμὸς τοῦ Μηναίου, εἶτα ἡ αἴτησις, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ ἁγίου καὶ τὸ συναξάριον τῆς ἡμέρας. Μετὰ τὴν ηʹ ᾠδήν, τὸ «Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν» καὶ ψάλλεται ὁ εἱρμὸς τοῦ Μηναίου. Ἡ Τιμιωτέρα καί, μετὰ τὴν θʹ ᾠδήν, ὁ εἱρμὸς τοῦ Μηναίου. Ἐξαποστειλάρια, τοῦ ἁγίου «Τὰς παρατάξεις τῶν ἐχθρῶν» καὶ τῆς Σαμαρείτιδος «Σαμάρειαν κατέλαβες» (Κυριακῇ τῆς Σαμαρείτιδος). Αἶνοι, ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ. «Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία χῦμα, τὰ πληρωτικὰ καὶ τὰ ἀπόστιχα ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ, μετὰ τῶν ἑξῆς στίχων πρὸ τῶν δύο τελευταίων προσομοίων «Ἔντεινον καὶ κατευοδοῦ καὶ βασίλευε, ἕνεκεν ἀληθείας καὶ πραότητος καὶ δικαιοσύνης, καὶ ὁδηγήσει σε θαυμαστῶς ἡ δεξιά σου». «Ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν διὰ τοῦτο ἔχρισέ σε ὁ Θεὸς ὁ Θεός σου ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς μετόχους σου». Δόξα, τοῦ ἁγίου «Ἁγιωσύνης δωρεά». Καὶ νῦν, τῆς Σαμαρείτιδος «Τάδε λέγει Κύριος». «Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖθαι», τὸ τρισάγιον καὶ τὰ ἀπολυτίκια ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ. Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τοῦ Πάσχα. Ἀπολυτίκια «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως», «Στρατολογίᾳ ἀληθεῖ» καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον, τῆς Σαμαρείτιδος «Πίστει ἐλθοῦσα ἐν τῷ φρέατι».

6 Ιουνιοσ Ἀπόστολος, τοῦ ἁγίου. Εὐαγγέλιον, τοῦ ἁγίου «Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς» (ζήτει τῇ Τετάρτῃ της Γʹ ἑβδ. Ματθαίου). Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικόν, τοῦ ἁγίου «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον». «Χριστὸς ἀνέστη», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν». 9. ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (τοῦ Τυφλοῦ). Κυρίλλου ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας. Ἦχος πλ. αʹ. Ἑωθινὸν Ηʹ Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα Ἀπολυτίκια «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως». Δόξα «Στρατολογίᾳ ἀληθεῖ». Κοντάκιον «Πίστει ἐλθοῦσα ἐν τῷ φρέατι». Ἑσπερινὸς Ἑσπέρια: ἀναστάσιμα τοῦ πλ. αʹ ἤχου 7 καὶ τὰ 2 ἰδιόμελα τοῦ Τυφλοῦ «Ὁ Τυφλὸς γεννηθεὶς» εἰς 3. Δόξα: τοῦ Τυφλοῦ «Κύριε, παράγων ἐν τῇ ὁδῷ». Καὶ νῦν: τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ πλ. αʹ ἤχου «Ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ». Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας «Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν». Ἀπόστιχα: τὸ αʹ ἀναστάσιμον στιχηρόν «Σὲ τὸν σαρκωθέντα» καὶ τὰ στιχηρὰ τοῦ Πάσχα «Πάσχα ἱερόν», μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν. Δόξα: τοῦ Τυφλοῦ «Δικαιοσύνης ἥλιε». Καὶ νῦν «Ἀναστάσεως ἡμέρα». Ἀπολυτίκια: τὸ ἀναστάσιμον «Τὸν συνάναρχον Λόγον». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον «Χαῖρε, πύλη Κυρίου». Ἀπόλυσις «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν». Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ πλ. αʹ ἤχου. Δόξα, τὸ ἰδιόμελον τῆς λιτῆς τοῦ Τυφλοῦ «Ὅλον τὸν βίον ὁ Τυφλός». Καὶ νῦν «Νεῦσον παρακλήσεσι». Τὰ τριαδικά «Ἄξιόν ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις.

7 222 Ιουνιοσ 9 Ὄρθρος Ἀπολυτίκια «Τὸν συνάναρχον Λόγον». Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν «Χαῖρε, πύλη Κυρίου». Καθίσματα: ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ. Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοὴ καὶ οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ πλ. αʹ ἤχου καὶ ἅπασα ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ (Ηʹ) Εὐαγγελίου. Κανόνες: ὁ τοῦ Πάσχα εἰς 4, ὁ τῆς Θεοτόκου εἰς 2 μετὰ στίχου «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς» καὶ ὁ τοῦ Τυφλοῦ 22 ἄνευ εἱρμῶν εἰς 4 μετὰ στίχου «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» καὶ εἰς τὰ δύο τελευταῖα τὸ «Δόξα» καὶ τὸ «Καὶ νῦν». Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κάθισμα τοῦ Τυφλοῦ «Ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ αὐτό. Ἀφ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ Τυφλοῦ, τὸ συναξάριον τῆς ἡμέρας καὶ τὸ ὑπόμνημα τοῦ Πεντηκοσταρίου. Καταβασίαι: «Τῷ Σωτῆρι Θεῷ». Ἀντὶ τῆς Τιμιωτέρας, ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν κανόνων τοῦ Πάσχα καὶ τῆς Θεοτόκου μετὰ τῶν μεγαλυναρίων, ὡς ἐν τῇ Κυριακῇ τῶν Μυροφόρων, μεθ ἣν ἡ καταβασία «Σὲ τὴν ὑπὲρ νοῦν καὶ λόγον». Ἐξαποστειλάρια: τὸ «Ἅγιος Κύριος» κτλ., εἶτα τοῦ Πάσχα «Σαρκὶ ὑπνώσας» καὶ τὰ δύο τοῦ Τυφλοῦ «Τοὺς νοερούς μου ὀφθαλμοὺς» καί «Παράγων ὁ Σωτὴρ ἡμῶν». Αἶνοι: ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 4 στιχηρὰ τοῦ Πάσχα «Πάσχα ἱερόν», μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν. Δόξα: τοῦ Τυφλοῦ «Τίς λαλήσει τὰς δυναστείας σου, Χριστέ». Καὶ νῦν «Ἀναστάσεως ἡμέρα». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία». Θεία Λειτουργία Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν: τοῦ Πάσχα. Ἀπολυτίκια «Τὸν συνάναρχον Λόγον», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον «Εἰ καὶ ἐν τάφῳ». Ἀπόστολος: τῆς Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ «Ἐγένετο πορευομένων ἡμῶν». 22. Ὅρα ὑποσημείωσιν 17.

8 Εὐαγγέλιον: τῆς Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ «Παράγων ὁ Ἰησοῦς». Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ὁ ἄγγελος ἐβόα, Φωτίζου, φωτίζου». Κοινωνικόν «Σῶμα Χριστοῦ». Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Χριστὸς ἀνέστη». Μετὰ τὸ «Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν». Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι Ϛ ʹ ἑβδ. Πράξεων καὶ Εὐαγγέλια Ϛ ʹ ἐβδ. Ἰωάννου. 10. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἀλεξάνδρου καὶ Ἀντωνίνης μαρτύρων. 11. ΤΡΙΤΗ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Τυφλοῦ, Βαρνάβα ἀποστόλου, ἱδρυτοῦ καὶ προστάτου τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, Βαρθολομαίου ἀποστόλου (ἐκ τῶν ΙΒʹ), Βαρνάβα ὁσίου τοῦ ἐν Βάσσῃ, Λουκᾶ ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως τῆς Κριμαίας τοῦ ἰατροῦ. Σήμερον τελεῖται συνοδικὸν συλλείτουργον. Πανηγυρίζει ἡ ἱερὰ Σταυροπηγιακὴ Μονὴ τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα. Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἀποστόλου Βαρνάβα εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Βαρνάβα τοῦ ἐν Βάσσῃ εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. Τῇ Δευτέρᾳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα Ἀπολυτίκιον «Τὸν συνάναρχον Λόγον». Κοντάκιον «Τῆς ψυχῆς τὰ ὄμματα». Ιουνιοσ Ἑσπερινὸς Ἑσπέρια: τὰ 3 ἰδιόμελα τοῦ Τυφλοῦ «Ὁ Τυφλὸς γεννηθεὶς» (Πεντηκοστάριον, βʹ τάξις, Δευτέρᾳ Ϛʹ ἑβδ. ἑσπέρας) καὶ τὰ 5 πρῶτα προσόμοια τοῦ ἀποστόλου Βαρνάβα «Εἴληφας, ἀπόστολε» (Κύπρια Μηναῖα). Δόξα: τοῦ ἀποστόλου «Θησαυρὸς ἐνθέων δωρεῶν». Καὶ νῦν: τοῦ Τυφλοῦ «Κύριε, παράγων ἐν τῇ ὁδῷ». Εἴσοδος, «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας «Κύριος εἰσακούσεταί μου» καὶ τὰ ἀναγνώσματα τοῦ ἀποστόλου (εἴθισται νὰ ἀπαγγέλλωνται ἐμμελῶς).

9 224 Ιουνιοσ 11 Ἡ λιτὴ τοῦ ἀποστόλου. Δόξα, τοῦ ἀποστόλου «Ἔχει μὲν ἡ θειοτάτη σου ψυχή». Καὶ νῦν, τοῦ Τυφλοῦ «Ὁ διὰ σπλάγχνα ἐλέους» (Τρίτῃ Ϛʹ ἑβδ. πρωΐ, εἰς τὸν στίχον τῶν αἴνων). Ἀπόστιχα: τὸ αʹ ἀναστάσιμον στιχηρόν «Διὰ τοῦ τιμίου σου Σταυροῦ, Χριστέ» καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἀποστόλου «Ἀξίως ὄντως Βαρνάβας», μετὰ τῶν ἑξῆς στίχων «Ἐξομολογήσονται οἱ οὐρανοὶ τὰ θαυμάσιά σου, Κύριε, καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν ἐκκλησίᾳ ἁγίων». «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτοῦ, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτοῦ». «Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα». Δόξα: τοῦ ἀποστόλου «Λευϊτικῆς ἐκβλαστήσας φυλῆς». Καὶ νῦν: τοῦ Τυφλοῦ «Δικαιοσύνης ἥλιε νοητέ». Ἀπολυτίκια: τὸ ἀναστάσιμον «Τὸν συνάναρχον Λόγον». Δόξα, τοῦ ἀποστόλου «Τὸ μέγα κλέος τῆς Κύπρου». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον «Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου». Ἀπόλυσις «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν». Τῇ Τρίτῃ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἀποστόλου «Τὸ μέγα κλέος τῆς Κύπρου» καὶ ἡ ἀπόλυσις. Ὄρθρος Ἀπολυτίκια: ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Καθίσματα: μετὰ τὴν αʹ στιχολογίαν, τὸ ἀναστάσιμον «Τὸν Σταυρὸν τοῦ Κυρίου». Δόξα «Κύριε, νεκρὸς προσηγορεύθης». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον «Χαῖρε, ἅγιον ὄρος» (Τρίτῃ Ϛ ἑβδ. πρωΐ). Μετὰ τὴν βʹ, τοῦ ἀποστόλου «Λογικὸς ἀνεδείχθης». Δόξα «Τὸν φωστῆρα τὸν μέγαν». Καὶ νῦν, τοῦ Τυφλοῦ «Τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Πνεύματι» (Τρίτῃ Ϛ ἑβδ. πρωΐ). Μετὰ τὸν πολυέλεον, τοῦ ἀποστόλου «Μαθητῶν ἑβδομήκοντα». Δόξα «Ὡς συνέκδημος Παύλου». Καὶ νῦν, τοῦ Τυφλοῦ «Πρὸ τοῦ Σταυροῦ σου» (Δευτέρᾳ Ϛ ἑβδ. πρωΐ). Ἀναβαθμοί: τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου.

10 Ιουνιοσ Προκείμενον «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν» (τρίς), μετὰ τοῦ στίχου «Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ». Εὐαγγέλιον: τοῦ ἀποστόλου «Ἀνέδειξεν ὁ Κύριος» (ζήτει τῇ Παρασκευῇ τῆς Εʹ ἑβδ. Λουκᾶ). «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι» καὶ ὁ νʹ ψαλμὸς (χῦμα). Δόξα «Ταῖς τοῦ ἀποστόλου». Καὶ νῦν «Ταῖς τῆς Θεοτόκου». «Ἐλέησόν με, ὁ Θεὸς, Ἀπόστολε τοῦ Σωτῆρος». Κανόνες: τοῦ Τυφλοῦ (τῆς Κυριακῆς) μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» καὶ οἱ δύο τοῦ ἀποστόλου, ἀμφότεροι εἰς 4 μετὰ στίχου «Ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν». Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ Τυφλοῦ, τὸ κάθισμα τοῦ ἀποστόλου «Δογματίζων Τριάδος». Δόξα «Τοῦ νόμου τὴν σκιάν». Καὶ νῦν, τοῦ Τυφλοῦ «Ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης» (Κυριακῇ Τυφλοῦ, μετὰ τὴν γʹ ᾠδήν). Ἀφ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ ἀποστόλου καὶ τὸ συναξάριον τῆς ἡμέρας. Καταβασίαι «Τῷ Σωτῆρι Θεῷ». Ἡ Τιμιωτέρα καὶ ἡ καταβασία «Σὲ τὴν ὑπὲρ νοῦν». Ἐξαποστειλάρια: τὸ αʹ τοῦ Τυφλοῦ «Τοὺς νοερούς μου ὀφθαλμούς», τὰ δύο τοῦ ἀποστόλου «Ἐπὶ Σταυροῦ ἐξέτεινας» καί «Ὡς μύστης καὶ ἀπόστολος» καὶ τὸ βʹ τοῦ Τυφλοῦ «Παράγων ὁ Σωτὴρ ἡμῶν». Αἶνοι: τὰ 3 πρῶτα ἀναστάσιμα τοῦ πλ. αʹ ἤχου «Κύριε, ἐσφραγισμένου τοῦ τάφου» (Τρίτῃ Ϛ ἑβδ. πρωῒ) καὶ τὰ 3 πρῶτα προσόμοια τοῦ ἀποστόλου «Καθαρὸν ἐνδιαίτημα». Δόξα: τοῦ ἀποστόλου «Βαρνάβα θεόπνευστε». Καὶ νῦν: τοῦ Τυφλοῦ «Τίς λαλήσει τὰς δυναστείας σου». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἀποστόλου «Τὸ μέγα κλέος τῆς Κύπρου». Θεία Λειτουργία Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν: τοῦ Πάσχα. Ἀπολυτίκια «Τὸν συνάναρχον Λόγον», «Τὸ μέγα κλέος τῆς Κύπρου» καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον: τοῦ Τυφλοῦ «Τῆς ψυχῆς τὰ ὄμματα».

11 226 Ιουνιοσ Ἀπόστολος: τοῦ ἀποστόλου «Βαρνάβας καὶ Σαῦλος ὑπέστρεψαν» (ζήτει τῇ Τρίτῃ τῆς Εʹ ἑβδ. Πράξεων). Εὐαγγέλιον: τοῦ ἀποστόλου «Ὁ ἀκούων ὑμῶν, ἐμοῦ ἀκούει» (ζήτει τῇ 18ῃ Ὀκτωβρίου). Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικόν «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν». Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Χριστὸς ἀνέστη». Μετὰ τὸ «Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν». Σήμερον ἄγουσι τὰ ὀνομαστήριά των ὁ πανιερώτατος μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας καὶ ὁ ἐφησυχάζων θεοφιλέστατος ἐπίσκοπος Σαλαμῖνος κ. Βαρνάβας. 12. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, Ὀνουφρίου τοῦ Αἰγυπτίου καὶ Πέτρου τοῦ ἐν Ἄθῳ ὁσίων, Ζήνωνος ἐπισκόπου Κουρίου. Σήμερον γίνεται κατάλυσις ἰχθύος. Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Ὀνουφρίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ζήνωνος εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. Ἡ ἀκολουθία τῆς ἀποδόσεως ψάλλεται κατὰ τὴν ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ βʹ τάξιν. Τῇ Τρίτῃ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα Ἀπολυτίκια «Τὸν συνάναρχον Λόγον». Δόξα «Τὸ μέγα κλέος τῆς Κύπρου». Κοντάκιον «Τῆς ψυχῆς τὰ ὄμματα». Ἑσπερινὸς «Δόξα τῇ ἁγίᾳ καὶ ὁμοουσίῳ», τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» δεκάκις, ὡς ἐν τῷ Ὄρθρῳ τοῦ Πάσχα. Ἑσπέρια: τὰ 6 ἀναστάσιμα τοῦ αʹ ἤχου «Τὰς ἑσπερινὰς ἡμῶν εὐχὰς» (Πεντηκοστάριον, βʹ τάξις, Τρίτῃ Ϛʹ ἑβδ. ἑσπέρας). Δόξα «Τὸν τῷ Πατρὶ συνάναρχον». Καὶ νῦν: τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ αʹ ἤχου «Τὴν παγκόσμιον δόξαν». Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας «Τὸ ἔλεός σου, Κύριε».

12 Ιουνιοσ Ἀπόστιχα: τὸ αʹ ἀναστάσιμον στιχηρόν «Τῷ πάθει σου, Χριστὲ» καὶ τὰ στιχηρὰ τοῦ Πάσχα «Πάσχα ἱερόν», μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν. Δόξα, καὶ νῦν «Ἀναστάσεως ἡμέρα» μετὰ τοῦ «Χριστὸς ἀνέστη» (τρὶς) καὶ εὐθύς ἡ Ἀπόλυσις: διαλογικῶς ὡς καὶ ἐν τῇ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα. Τῇ Τετάρτῃ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν Ἀναγινώσκεται ἡ Θʹ τοῦ Πάσχα ὡς προδιετυπώθη. Ὄρθρος Ἅπασα ἡ ἀκολουθία τελεῖται ὡς ἐν τῇ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα, παραλειπομένου τοῦ ὑπομνήματος τοῦ Πεντηκοσταρίου καὶ ἀναγινωσκομένου μόνον τοῦ συναξαρίου τῆς ἡμέρας. Ἐπίσης παραλείπεται ὁ Κατηχητικὸς Λόγος τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καὶ τὸ ἀπολυτίκιον αὐτοῦ. Θεία Λειτουργία Τελεῖται ὡς ἐν τῇ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα, ἀλλ Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας. 13. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Ἀκυλίνης μάρτυρος, Τριφυλλίου ἐπισκόπου Λήδρας. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Τριφυλλίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. Τῇ Τετάρτῃ ἑσπέρας, ἡ Θʹ τοῦ Πάσχα. Ἑσπερινὸς Ὁ ἱερεύς «Εὐλογητὸς ὁ Θεός». Ὁ ἀναγνώστης «Δεῦτε προσκυνήσωμεν» καὶ τὸν προοιμιακόν. Ἑσπέρια: τὰ 5 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς «Ὁ Κύριος ἀνελήφθη εἰς οὐρανοὺς» εἰς 6. Δόξα, καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς «Τῶν κόλπων τῶν πατρικῶν». Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας «Ὁ Θεὸς ἐν τῷ ὀνόματί σου» καὶ τὰ ἀναγνώσματα τῆς ἑορτῆς.

13 228 Ιουνιοσ 13 Ἡ λιτὴ τῆς ἑορτῆς. Ἀπόστιχα: τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς «Ἐτέχθης ὡς αὐτὸς ἠθέλησας» μετὰ τῶν ἑξῆς στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα «Πάντα τὰ ἔθνη κροτήσατε χεῖρας, ἀλαλάξατε τῷ Θεῷ ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως». «Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ, Κύριος ἐν φωνῇ σάλπιγγος». Δόξα, καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς «Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ». Ἀπολυτίκιον: τῆς ἑορτῆς «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ» (τρίς). Ἀπόλυσις «Ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθεὶς ἀφ ἡμῶν εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ ἐν δεξιᾷ καθίσας τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν». Σημείωσις: Ἀπὸ σήμερον εἰς τὴν ἔναρξιν τῶν ἀκολουθιῶν λέγεται τὸ τρισάγιον «Ἅγιος ὁ Θεὸς» καὶ τὸ «Δεῦτε προσκυνήσωμεν», ὄχι ὅμως καὶ τὸ «Βασιλεῦ οὐράνιε», τὸ ὁποῖον ἐπανέρχεται ἀπὸ τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τῇ Πέμπτῃ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν Μετὰ τὸ «Εὐλογητός», εὐθὺς τὸ τρισάγιον, ὁ νʹ ψαλμός, τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ» καὶ ἡ ἀπόλυσις. Ὄρθρος Ἀπολυτίκιον «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ» (τρίς). Καθίσματα: τῆς ἑορτῆς δὶς ἕκαστον (Δόξα, καὶ νῦν, τὸ αὐτό). Ἀναβαθμοί: τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου. Προκείμενον «Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ, Κύριος ἐν φωνῇ σάλπιγγος» (τρίς), μετὰ τοῦ στίχου «Πάντα τὰ ἔθνη κροτήσατε χεῖρας, ἀλαλάξατε τῷ Θεῷ ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως». Εὐαγγέλιον (ἀπὸ τῆς Ὡραίας Πύλης): τῆς ἑορτῆς, τὸ Γʹ ἑωθινόν. «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι» καὶ ὁ νʹ ψαλμὸς (χῦμα). Δόξα «Ταῖς τῶν ἀποστόλων». Καὶ νῦν «Ταῖς τῆς Θεοτόκου». «Ἐλέησόν με, ὁ Θεὸς, Σήμερον ἐν οὐρανοῖς». Κανόνες: οἱ δύο τῆς ἑορτῆς, ὁ μὲν αʹ μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ ὁ βʹ ἄνευ εἱρμῶν εἰς 4, ἀμφότεροι μετὰ στίχου εἰς τὰ τροπάρια «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι». Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κάθισμα τῆς ἑορτῆς «Ἐπιβὰς ἐν νεφέλαις τῶν οὐρανῶν» (ἅπαξ).

14 Ἀφ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῆς ἑορτῆς, τὸ συναξάριον τῆς ἡμέρας καὶ τὸ ὑπόμνημα τοῦ Πεντηκοσταρίου. Καταβασίαι «Θείῳ καλυφθείς». Ἀντὶ τῆς Τιμιωτέρας, ἡ θʹ ᾠδὴ ἀμφοτέρων τῶν κανόνων ὡς ἑξῆς εἰς μὲν τὸν αʹ κανόνα, ὁ εἱρμὸς ἄνευ στίχου, τὰ ἑπόμενα 4 τροπάρια μετὰ τοῦ «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» καὶ τὸ θεοτοκίον μετὰ τοῦ «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς». εἰς δὲ τὸν βʹ, τὰ πρῶτα 2 τροπάρια μετὰ τοῦ μεγαλυναρίου «Ἄγγελοι τὴν ἄνοδον», τὸ τρίτον μετὰ τοῦ «Δόξα, Ἄγγελοι τὴν ἄνοδον» καὶ τὸ θεοτοκίον μετὰ τοῦ «Καὶ νῦν» ἄνευ τοῦ μεγαλυναρίου. Εἶτα ἡ καταβασία «Χαίροις, ἄνασσα». Ἐξαποστειλάριον: τῆς ἑορτῆς «Τῶν μαθητῶν ὁρώντων σε ἀνελήφθης» (τρίς). Αἶνοι: τὰ 3 προσόμοια τῆς ἑορτῆς «Ἀγγελικῶς οἱ ἐν κόσμῳ» εἰς 4. Δόξα, καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς «Ἐτέχθης ὡς αὐτὸς ἠθέλησας». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ». Θεία Λειτουργία Ἀντίφωνα: τῆς ἑορτῆς ὡς ἀκολούθως: Ιουνιοσ Ἀντίφωνον αʹ «Πάντα τὰ ἔθνη, κροτήσατε χεῖρας, ἀλαλάξατε τῷ Θεῷ ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως». «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου». «Ὅτι Κύριος ὕψιστος, φοβερός, βασιλεὺς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν». «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου». «Ὑπέταξε λαοὺς ἡμῖν καὶ ἔθνη ὑπὸ τοὺς πόδας ἡμῶν». «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου». «Ἐβασίλευσεν ὁ Θεὸς ἐπὶ τὰ ἔθνη, ὁ Θεὸς κάθηται ἐπὶ θρόνου ἁγίου αὐτοῦ». «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου». Δόξα, καὶ νῦν. «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

15 230 Ιουνιοσ 13 Ἀντίφωνον βʹ «Μέγας Κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα ἐν πόλει τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἐν ὄρει ἁγίῳ αὐτοῦ». «Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθεὶς ἀφ ἡμῶν εἰς τοὺς οὐρανούς». «Ὄρη Σιών, τὰ πλευρὰ τοῦ βοῤῥᾶ, ἡ πόλις τοῦ βασιλέως τοῦ μεγάλου». «Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθεὶς ἀφ ἡμῶν εἰς τοὺς οὐρανούς». «Ὁ Θεὸς ἐν ταῖς βάρεσιν αὐτῆς γινώσκεται, ὅταν ἀντιλαμβάνηται αὐτῆς». «Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθεὶς ἀφ ἡμῶν εἰς τοὺς οὐρανούς». «Εὐφρανθήτω ὄρος Σιών, καὶ ἀγαλλιάσθωσαν αἱ θυγατέρες τῆς Ἰουδαίας, ἕνεκα τῶν κριμάτων σου, Κύριε». «Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθεὶς ἀφ ἡμῶν εἰς τοὺς οὐρανούς». Δόξα, καὶ νῦν. «Ὁ μονογενὴς Υἱός». Ἀντίφωνον γʹ «Ἀκούσατε ταῦτα πάντα τὰ ἔθνη, ἐνωτίσασθε πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν οἰκουμένην». «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ». «Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύνεσιν». «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ». «Κλινῶ εἰς παραβολὴν τὸ οὖς μου, ἀνοίξω ἐν ψαλτηρίῳ τὸ πρόβλημά μου». «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ». Εἰσοδικόν «Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ, Κύριος ἐν φωνῇ σάλπιγγος. Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθεὶς ἀφ ἡμῶν εἰς τοὺς οὐρανούς, ψάλλοντάς σοι. Ἀλληλούϊα». Ἀπολυτίκιον «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ». Κοντάκιον «Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας οἰκονομίαν».

16 Ἀπόστολος: τῆς ἑορτῆς «Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην». Εὐαγγέλιον: τῆς ἑορτῆς «Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἐκ νεκρῶν». Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ αʹ κανόνος τῆς ἑορτῆς «Σὲ τὴν ὑπὲρ νοῦν». Κοινωνικόν «Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ, Κύριος ἐν φωνῇ σάλπιγγος. Ἀλληλούϊα». Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ». Μετὰ τὸ «Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν». Σημείωσις: Ἀπὸ σήμερον μέχρι τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς, λέγονται Ἐν τῷ Ὄρθρῳ: αἱ καταβασίαι «Θείῳ καλυφθεὶς» (ἐφ ὅσον ὑπάρχει ἑορταζόμενος ἅγιος) καὶ ἡ Τιμιωτέρα. Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ: τὰ ἀντίφωνα καὶ τὸ εἰσοδικὸν τῆς ἑορτῆς. Κοντάκιον «Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας». Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως» «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικόν, τῆς ἡμέρας. Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ». Ἀπόλυσις, τῆς ἑορτῆς. 14. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἐλισσαίου προφήτου, Μεθοδίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ ὁμολογητοῦ, Ἰουστίνου ὁσίου (Πόποβιτς). 15. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἀμὼς προφήτου, Ἱερωνύμου ὁσίου, Αὐγουστίνου ἐπισκόπου Ἱππῶνος. 16. ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Αʹ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Τύχωνος ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος τῆς Κύπρου. Ἦχος πλ. βʹ. Ἑωθινὸν Ιʹ Σήμερον πανηγυρίζει ὁ ἐπισκοπικὸς ναὸς τοῦ ἁγίου Τύχωνος ἐν τῇ κοινότητι Ἁγίου Τύχωνος, ὅπου καὶ ἡ ἕδρα τῆς ἐπισκοπῆς Ἀμαθοῦντος. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Τύχωνος εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα Ἀπολυτίκιον «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ». Κοντάκιον «Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας». Ἀπόλυσις «Ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθείς». Ιουνιοσ Ἑσπερινὸς Ἑσπέρια: ἀναστάσιμα τοῦ πλ. βʹ ἤχου 3, τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς «Ὁ

17 232 Ιουνιοσ 16 Κύριος ἀνελήφθη» καὶ τὰ 4 προσόμοια τῶν πατέρων «Ἐκ γαστρὸς ἐτέχθης». Δόξα: τῶν πατέρων «Τὰς μυστικὰς σήμερον». Καὶ νῦν: τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ πλ. βʹ ἤχου «Τίς μὴ μακαρίσει σε». Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας «Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν» καὶ τὰ ἀναγνώσματα τῶν πατέρων. Ἀπόστιχα: τὰ ἀναστάσιμα. Δόξα: τῶν πατέρων «Τὴν ἐτήσιον μνήμην». Καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς «Κύριε, τὸ μυστήριον». Ἀπολυτίκια: τὸ ἀναστάσιμον «Ἀγγελικαὶ δυνάμεις». Δόξα, τῶν πατέρων «Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, Χριστέ». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ». Ἀπόλυσις «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν καὶ ἐν δόξῃ ἀναληφθεὶς ἀφ ἡμῶν εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ ἐν δεξιᾷ καθίσας τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν». Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ πλ. βʹ ἤχου. Δόξα, τὸ ἰδιόμελον τῆς λιτῆς τῶν πατέρων «Ἀποστολικῶν παραδόσεων». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Κύριε, τῆς οἰκονομίας πληρώσας». Τὰ τριαδικά «Ἄξιόν ἐστιν», τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον τῶν πατέρων «Ὑπερδεδοξασμένος εἶ» καὶ ἡ ἀπόλυσις ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Ὄρθρος Ἀπολυτίκια: ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Καθίσματα: ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ. Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοὴ καὶ οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ πλ. βʹ ἤχου καὶ ἅπασα ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ (Ιʹ) Εὐαγγελίου. Κανόνες: ὁ ἀναστάσιμος, ὁ τῆς Ἀναλήψεως μετὰ στίχου «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» καὶ ὁ τῶν πατέρων μετὰ στίχου «Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν», ἕκαστος εἰς 4. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς «Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας», τὸ κάθισμα τῶν πατέρων «Φωστῆρες ὑπέρλαμπροι». Δόξα, τῶν αὐτῶν «Τῶν Νικαέων ἡ λαμπρὰ πόλις». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Ὁ ἀνελθὼν εἰς οὐρανούς».

18 Ιουνιοσ Ἀφ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῶν πατέρων, τὸ συναξάριον τῆς ἡμέρας καὶ τὸ ὑπόμνημα τοῦ Πεντηκοσταρίου. Καταβασίαι «Θείῳ καλυφθείς». Ἡ Τιμιωτέρα καὶ ἡ καταβασία «Χαίροις, ἄνασσα». Ἐξαποστειλάρια: τὸ Ιʹ ἀναστάσιμον «Τιβεριάδος θάλασσα», τῶν πατέρων «Πατέρων θείων σήμερον» καὶ τῆς ἑορτῆς «Τῶν μαθητῶν ὁρώντων σε ἀνελήφθης». Αἶνοι: ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 προσόμοια τῶν πατέρων «Ὅλην συγκροτήσαντες» εἰς 4, μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα «Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας». «Συναγάγετε αὐτῷ τοὺς ὁσίους αὐτοῦ, τοὺς διατιθεμένους τὴν διαθήκην αὐτοῦ ἐπὶ θυσίαις». Δόξα: τῶν πατέρων «Τῶν ἁγίων πατέρων ὁ χορός». Καὶ νῦν «Ὑπερευλογημένη». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία». Θεία Λειτουργία Ἀντίφωνα: τῆς ἑορτῆς. Εἰσοδικόν «Δεῦτε προσκυνήσωμεν, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν». Ἀπολυτίκια «Ἀγγελικαὶ δυνάμεις», «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ», «Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, Χριστέ», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον «Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας οἰκονομίαν». Ἀπόστολος: τῆς Κυριακῆς Ζʹ Πράξεων «Ἔκρινεν ὁ Παῦλος παρα πλεῦσαι». Εὐαγγέλιον: τῆς Κυριακῆς Ζʹ Ἰωάννου «Ἐπάρας ὁ Ἰησοῦς τοὺς ὀφθαλμούς». Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικόν «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον». Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ». Μετὰ τὸ «Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν». Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι Ζʹ ἑβδ. Πράξεων καὶ Εὐαγγέλια Ζʹ ἑβδ. Ἰωάννου. 17. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἰσαύρου, Βασιλείου, Ἰννοκεντίου, Μανουὴλ καὶ λοιπῶν μαρτύρων, Φιλωνίδου ἐπισκόπου Κουρίου.

19 234 Ιουνιοσ Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Φιλωνίδου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. 18. ΤΡΙΤΗ. Λεοντίου μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, Αἰθερίου μάρτυρος, Λεοντίου ἐπισκόπου Νεαπόλεως τῆς Κύπρου. Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Λεοντίου ἐπισκόπου Νεαπόλεως εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. Σήμερον ἄγει τὰ ὀνομαστήριά του ὁ θεοφιλέστατος ἐπίσκοπος Χύτρων κ. Λεόντιος. 19. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἰούδα (Θαδδαίου) ἀποστόλου, Ζωσίμου μάρτυρος, Παϊσίου τοῦ μεγάλου. 20. ΠΕΜΠΤΗ. Μεθοδίου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Πατάρων, Νικολάου Καβάσιλα ὁσίου. 21. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, Ἰουλιανοῦ μάρτυρος, Τερεντίου ἐπισκόπου Ἰκονίου. Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῇ κυρίᾳ ἡμέρᾳ τῆς ἑορτῆς, ἐξαιρουμένων ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῶν ἀναγνωσμάτων καὶ τῆς λιτῆς, καὶ ἐν τῷ Ὄρθρῳ τοῦ πολυελέου, τοῦ μετ αὐτὸν καθίσματος, τοῦ ἀντιφώνου, τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τοῦ «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι». Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ, Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας. 22. ΣΑΒΒΑΤΟΝ πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς (Ψυχοσάββατον). Μνείαν ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἀπ αἰῶνος κεκοιμημένων ὀρθοδόξων χριστιανῶν, πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν, Εὐσεβίου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Σαμοσάτων, Ζήνωνος καὶ Ζηνᾶ μαρτύρων. Τῇ Παρασκευῇ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα Ἀπολυτίκιον «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ». Κοντάκιον «Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας». Ἀπόλυσις «Ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθείς».

20 Ιουνιοσ Ἑσπερινὸς (ἄνευ εἰσόδου) Ἑσπέρια: τὰ 3 μαρτυρικὰ τοῦ πλ. βʹ ἤχου «Οἱ μάρτυρές σου, Κύριε» καὶ τὰ 3 τῶν κεκοιμημένων «Τῶν ἀπ αἰῶνος σήμερον νεκρῶν». Δόξα: τὸ νεκρώσιμον «Θρηνῶ καὶ ὀδύρομαι». Καὶ νῦν: τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ πλ. βʹ ἤχου «Τίς μὴ μακαρίσει σε». Εὐθύς «Φῶς ἱλαρὸν» χῦμα καὶ ἀντὶ προκειμένου, τὸ «Ἀλληλούϊα» ἐκ γʹ εἰς ἦχον πλ. δʹ, μετὰ τῶν στίχων ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ. Ἀμέσως τὸ «Καταξίωσον» καὶ τὰ πληρωτικά. Ἀπόστιχα: τὸ μαρτυρικόν «Ὁ Σταυρός σου, Κύριε» καὶ τὰ 2 νεκρώσιμα «Ἐτίμησας εἰκόνι σου» καί «Ἵνα μοι τὸ ἀξίωμα», μετὰ τῶν στίχων ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ. Δόξα: τὸ νεκρώσιμον «Ἀρχή μοι καὶ ὑπόστασις». Καὶ νῦν: τὸ θεοτοκίον «Πρεσβείαις τῆς τεκούσης σε». Μετὰ τὸ «Νῦν ἀπολύεις», ψάλλεται ὁ νεκρώσιμος κανὼν τοῦ πλ. βʹ (τῆς παννυχίδος) «Ἐν οὐρανίοις θαλάμοις» μετὰ στίχου εἰς τὸ αʹ τροπάριον ἑκάστης ᾠδῆς «Πρεσβείαις, Κύριε, τῶν μαρτύρων σου ἀνάπαυσον τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου», εἰς τὸ βʹ «Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται», εἰς τὸ γʹ «Δόξα Πατρὶ» καὶ εἰς τὸ δʹ «Καὶ νῦν». Μετὰ τὴν γʹ ᾠδήν: ψάλλεται τὸ κάθισμα «Ἀληθῶς ματαιότης». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον «Παναγία Θεοτόκε». Μετὰ τὴν Ϛʹ ᾠδήν: τὸ κοντάκιον «Μετὰ τῶν ἁγίων» καὶ ὁ οἶκος «Αὐτὸς μόνος ὑπάρχεις». Μετὰ τὴν θʹ ᾠδήν, ὁ εἱρμὸς αὐτῆς «Θεὸν ἀνθρώποις ἰδεῖν ἀδύνατον». Εὐθὺς τὸ τρισάγιον. Ἀπολυτίκια «Ὁ βάθει σοφίας». Δόξα, τὸ τέλος αὐτοῦ «ἐν σοὶ γὰρ τὴν ἐλπίδα». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον «Σὲ καὶ τεῖχος καὶ λιμένα». Εἶτα ἡ ἐκτενής «Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεὸς» ὑπὸ τοῦ ἱερέως, μετ ἐκφωνήσεως «Ὅτι ἐλεήμων». Καὶ εὐθὺς τὰ τροπάρια «Μετὰ πνευμάτων δικαίων» καὶ μνημονεύονται ἐπὶ τῶν κολλύβων τὰ ὀνόματα τῶν κεκοιμημένων, ὡς καὶ ἐν τῷ Σαββάτῳ τῆς Ἀπόκρεω. Ἀπόλυσις: ἡ συνήθης. Τῷ Σαββάτῳ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν Ἀναγινώσκεται τὸ τοῦ Σαββάτου Μεσονυκτικόν, εἰς ὅ, μετὰ τὸ «Τὴν πᾶ

21 236 Ιουνιοσ 22 σαν ἐλπίδα μου», λέγεται, ἀντὶ τῶν κατανυκτικῶν τροπαρίων «Ἐλέησον ἡμᾶς», τὸ ἀπολυτίκιον «Ὁ βάθει σοφίας». Ὄρθρος Ἀντὶ τοῦ «Θεὸς Κύριος», τὸ «Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα» τετράκις εἰς ἦχον πλ. δʹ, τὸ μὲν πρῶτον ἄνευ στίχου, τὰ δὲ τρία ἑπόμενα μετὰ τῶν ἑξῆς «Μακάριοι οὓς ἐξελέξω καὶ προσελάβου, Κύριε». «Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται». «Καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν εἰς γενεὰν καὶ γενεάν». Ἀπολυτίκια: ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Καθίσματα: τὰ μαρτυρικά «Ἀθλητικαὶ ἐνστάσεις» μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν. Δόξα, τὸ νεκρώσιμον «Ἐν ταῖς σκηναῖς τῶν ἐκλεκτῶν». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον «Ὁ τὴν εὐλογημένην καλέσας». Τὰ νεκρώσιμα εὐλογητάρια καὶ ἡ μνημόνευσις τῶν κεκοιμημένων ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ (ἄνευ ὀνομάτων). Εἶτα τὸ κάθισμα «Ἀνάπαυσον, Σωτὴρ ἡμῶν». Δόξα, τὸ τέλος αὐτοῦ «καὶ πάντα τὰ ἐν ἀγνοίᾳ». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον «Ὁ ἐκ Παρθένου ἀνατείλας». Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα. Κανών: τοῦ Πεντηκοσταρίου εἰς 6 μετὰ τῶν εἱρμῶν. Λέγεται δὲ ὁ εἱρμὸς δὶς καὶ ἄνευ στίχου, τὰ μὲν δύο πρῶτα τροπάρια μετὰ τῶν στίχων «Μακάριοι οὓς ἐξελέξω καὶ προσελάβου, Κύριε» καί «Καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν εἰς γενεὰν καὶ γενεάν», τὰ δὲ ἄλλα δύο μετὰ τοῦ «Δόξα» καὶ τοῦ «Καὶ νῦν». Μεθ ἑκάστην ᾠδὴν ἐπαναλαμβάνεται ὁ εἱρμὸς αὐτῆς. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κάθισμα «Ὁ τὰ πάντα ποιήσας». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον «Χαριστήριον αἶνον χρεωστικῶς». Ἀφ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ Πεντηκοσταρίου καὶ τὸ συναξάριον τῆς ἡμέρας. Ἡ Τιμιωτέρα καί, μετὰ τὴν θʹ ᾠδήν, ὁ εἱρμὸς αὐτῆς «Ἀπορεῖ πᾶσα γλῶσσα». Ἐξαποστειλάρια: τὸ νεκρώσιμον «Μνήμην τελοῦντες» καὶ τὸ θεοτοκίον «Ὁ γλυκασμὸς τῶν ἀγγέλων». Αἶνοι: τὰ 4 νεκρώσιμα προσόμοια «Φοβερὸν τὸ τέλος».

22 Ιουνιοσ Δόξα: τὸ νεκρώσιμον «Ὡς ἄνθος μαραίνεται». Καὶ νῦν: τὸ ἕτερον «Σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν». «Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία χῦμα καὶ τὰ πληρωτικά. Ἀπόστιχα αἴνων: τὰ 3 νεκρώσιμα προσόμοια «Ἔχων ἀκατάληπτον». Δόξα: τὸ νεκρώσιμον «Ἄλγος τῷ Ἀδάμ». Καὶ νῦν: τὸ θεοτοκίον «Ὤφθης ἐνδιαίτημα». «Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι» καὶ τὸ τρισάγιον. Ἀπολυτίκια: ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Θεία Λειτουργία Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν: τῶν καθημερινῶν ἄνευ ἑορτῆς. Ἀπολυτίκια «Ὁ βάθει σοφίας» καὶ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον: τὸ νεκρώσιμον «Μετὰ τῶν ἁγίων». Ἀπόστολος: ὁ νεκρώσιμος «Οὐ θέλομεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν περὶ τῶν κεκοιμημένων». Εὐαγγέλιον: τῆς ἡμέρας «Ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν ὁ Ἰησοῦς» (τὸ ΙΑʹ ἑωθινόν). Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικόν: τοῦ Σαββάτου «Μακάριοι οὓς ἐξελέξω». Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς», ψάλλεται τὸ ἑξῆς: Ἦχος πλ. βʹ. «Μνήσθητι, εὔσπλαγχνε, καὶ ἡμῶν, καθὼς ἐμνημόνευσας τοῦ λῃστοῦ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν». Μετὰ τὸ «Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν». Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν, ψάλλονται τὰ τροπάρια «Μετὰ πνευμάτων δικαίων» καὶ γίνεται ἡ μνημόνευσις τῶν κεκοιμημένων. «Εἴη τὸ ὄνομα» καὶ ἀπόλυσις. 23. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἀγριππίνης μάρτυρος, Ἀριστοκλέους πρεσβυτέρου, Δημητρίου διακόνου καὶ Ἀθανασίου ἀναγνώστου τῶν Κυπρίων μαρτύρων. Κατὰ τὴν παροῦσαν ἑβδομάδα γίνεται κατάλυσις εἰς πάντα. Ἡ ἀκολουθία τῶν ἁγίων τριῶν Κυπρίων μαρτύρων εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

23 238 Ιουνιοσ 23 Ἀπολυτίκιον «Ὁ βάθει σοφίας». Κοντάκιον «Μετὰ τῶν ἁγίων». Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα Ἑσπερινὸς Ἑσπέρια: τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς τοῦ αʹ ἤχου «Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν» εἰς 4 καὶ τὰ 5 τοῦ βʹ ἤχου «Εἴδομεν τὸ φῶς» εἰς 6. Δόξα, καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς «Δεῦτε, λαοί, τὴν τρισυπόστατον». Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας «Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν» καὶ τὰ ἀναγνώσματα τῆς ἑορτῆς. Ἡ λιτὴ τῆς ἑορτῆς. Ἀπόστιχα: τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς «Ἀγνοοῦντα τὰ ἔθνη, Κύριε» μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν. Δόξα, καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς «Γλῶσσαί ποτε συνεχύθησαν». Ἀπολυτίκιον: τῆς ἑορτῆς «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ» (τρίς). Ἀπόλυσις «Ὁ ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν οὐρανόθεν καταπέμψας τὸ πανάγιον Πνεῦμα ἐπὶ τοὺς ἁγίους αὐτοῦ μαθητὰς καὶ ἀποστόλους, Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν». Σημείωσις: Ἀπὸ τοῦ Ἀποδείπνου τῆς σήμερον ἐπανέρχεται εἰς τὸ Ἀπόδειπνον, τὸ Μεσονυκτικὸν καὶ τὴν Θʹ ὥραν, μετὰ τὸ «Εὐλογητὸς ὁ Θεός», τὸ «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε». Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν Μετὰ τὸ «Εὐλογητὸς ὁ Θεός», «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι», «Βασιλεῦ οὐράνιε», τὸ τρισάγιον, ὁ νʹ ψαλμός, τό τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ» καὶ ἡ ἀπόλυσις ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Ὄρθρος Ἀπολυτίκιον: τῆς ἑορτῆς «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ» (τρίς). Καθίσματα: τῆς ἑορτῆς δὶς ἕκαστον. (Δόξα, καὶ νῦν, τὸ αὐτό). Ἀναβαθμοί: τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου. Προκείμενον «Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ» (τρίς), μετὰ τοῦ στίχου «Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου, εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου».

24 Ιουνιοσ Εὐαγγέλιον: τὸ Θʹ ἑωθινὸν ἀπὸ τῆς ὡραίας πύλης «Οὔσης ὀψίας», μέχρι τοῦ «ἄν τινων κρατῆτε κεκράτηνται». «Ἀνάστασιν Χριστοῦ» οὐ λέγομεν. Ὁ νʹ ψαλμὸς ψάλλεται καὶ γίνεται ὁ ἀσπασμὸς τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου. Δόξα «Ταῖς τῶν ἀποστόλων». Καὶ νῦν «Ταῖς τῆς Θεοτόκου». «Ἐλέη σόν με, ὁ Θεὸς, Βασιλεῦ οὐράνιε». Κανόνες: οἱ δύο τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 4 ἕκαστος καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια ἀμφοτέρων «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι». Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κάθισμα τῆς ἑορτῆς «Οἱ τοῦ Σωτῆρος ἐρασταὶ» (ἅπαξ). Ἀφ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῆς ἑορτῆς, τὸ συναξάριον τῆς ἡμέρας καὶ τὸ ὑπόμνημα τοῦ Πεντηκοσταρίου. Καταβασίαι: (διπλαῖ) «Πόντῳ ἐκάλυψεν» καί «Θείῳ καλυφθείς». Ἀντὶ τῆς Τιμιωτέρας, ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν κανόνων τῆς ἑορτῆς καὶ αἱ καταβασίαι «Μὴ τῆς φθορᾶς» καί «Χαίροις ἄνασσα». Ἐξαποστειλάρια: τὰ δύο τῆς ἑορτῆς «Τὸ πανάγιον Πνεῦμα» (δὶς) καί «Φῶς ὁ Πατὴρ» (ἅπαξ). Αἶνοι: τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς «Παράδοξα σήμερον» εἰς 4. Δόξα, καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς «Βασιλεῦ οὐράνιε». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον «Ευλογητὸς εἶ, Χριστέ». Θεία Λειτουργία Ἀντίφωνα: τῆς ἑορτῆς ὡς ἀκολούθως: Ἀντίφωνον αʹ «Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα». «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου». «Ἡμέρα τῇ ἡμέρᾳ ἐρεύγεται ῥῆμα, καὶ νὺξ νυκτὶ ἀναγγέλλει γνῶσιν». «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου». «Οὔκ εἰσι λαλιαὶ οὐδὲ λόγοι, ὧν οὐχὶ ἀκούονται αἱ φωναὶ αὐτῶν». «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου». «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν». «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

25 240 Ιουνιοσ 23 Δόξα, καὶ νῦν. «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου». Ἀντίφωνον βʹ «Ἐπακούσαι σου Κύριος ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως, ὑπερασπίσαι σου τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ Ἰακώβ». «Σῶσον ἡμᾶς, Παράκλητε ἀγαθέ». «Ἐξαποστείλαι σοι βοήθειαν ἐξ ἁγίου καὶ ἐκ Σιὼν ἀντιλάβοιτό σου». «Σῶσον ἡμᾶς, Παράκλητε ἀγαθέ». «Μνησθείη πάσης θυσίας σου καὶ τὸ ὁλοκαύτωμά σου πιανάτω». «Σῶσον ἡμᾶς, Παράκλητε ἀγαθέ». «Δῴη σοι Κύριος κατὰ τὴν καρδίαν σου καὶ πᾶσαν τὴν βουλήν σου πληρώσαι». «Σῶσον ἡμᾶς, Παράκλητε ἀγαθέ». Δόξα, καὶ νῦν. «Ὁ μονογενὴς Υἱός». Ἀντίφωνον γʹ «Κύριε, ἐν τῇ δυνάμει σου εὐφρανθήσεται ὁ βασιλεὺς καὶ ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ σου ἀγαλλιάσεται σφόδρα». «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ». «Τὴν ἐπιθυμίαν τῆς καρδίας αὐτοῦ ἔδωκας αὐτῷ καὶ τὴν δέησιν τῶν χειλέων αὐτοῦ, οὐκ ἐστέρησας αὐτῷ». «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ». «Ὅτι προέφθασας αὐτὸν ἐν εὐλογίαις χρηστότητος, ἔθηκας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ στέφανον ἐκ λίθου τιμίου». «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ». Εἰσοδικόν «Ὑψώθητι, Κύριε, ἐν τῇ δυνάμει σου, ᾄσομεν καὶ ψαλοῦμεν τὰς δυναστείας σου. Σῶσον ἡμᾶς, Παράκλητε ἀγαθέ, ψάλλοντάς σοι Ἀλληλούϊα». Ἀπολυτίκιον «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ». Κοντάκιον «Ὅτε καταβάς». Ἀντὶ τρισαγίου «Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε». Ἀπόστολος: τῆς ἑορτῆς «Ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς». Εὐαγγέλιον: τῆς ἑορτῆς «Τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ».

26 Ιουνιοσ Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ αʹ κανόνος τῆς ἑορτῆς «Μὴ τῆς φθορᾶς». Κοινωνικόν «Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ. Ἀλληλούϊα». Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ». Μετὰ τὸ «Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν». Μετὰ τὴν ἀπόλυσιν τῆς θείας Λειτουργίας, ἄρχεται ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μετὰ τοῦ Γενεσίου τοῦ τιμίου Προδρόμου, ὡς διατάσσεται κατωτέρω. Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι Αʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγγέλια Αʹ ἑβδ. Ματθαίου. 24. ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Τὸ Γενέσιον τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου προφήτου, Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου, Παναγιώτου νεομάρτυρος. Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μετὰ τοῦ Γενεσίου τοῦ τιμίου Προδρόμου «Εὐλογητός, ὁ Θεὸς ἡμῶν» καὶ ὁ προοιμιακός. Ἡ μεγάλη συναπτὴ ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ. Ἑσπέρια: τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς «Παράδοξα σήμερον» καὶ τὰ 5 πρῶτα ἰδιόμελα τοῦ Προδρόμου «Λύει τοῦ Ζαχαρίου τὴν σιωπήν». Δόξα: τοῦ Προδρόμου «Σήμερον τοῦ φωτὸς ὁ λύχνος». Καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς «Βασιλεῦ οὐράνιε». Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ μέγα προκείμενον «Τίς Θεὸς μέγας» μετὰ τῶν στίχων ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ καὶ τὰ ἀναγνώσματα τοῦ Προδρόμου. Ἐν συνεχείᾳ ἀναγινώσκονται αἱ εὐχαὶ τῆς γονυκλισίας. Μετὰ τὰς δύο εὐχὰς τῆς αʹ στάσεως, ἡ μικρὰ συναπτὴ καὶ ἡ ἐκτενής. Μετὰ τὰς δύο εὐχὰς τῆς βʹ στάσεως, ἡ μικρὰ συναπτὴ καὶ τὸ «Καταξίωσον». Μετὰ δὲ τὰς τρεῖς εὐχὰς τῆς γʹ στάσεως, ἡ μικρὰ συναπτή, τὰ πληρωτικὰ καὶ ἡ κεφαλοκλισία. Ἀπόστιχα: τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς «Νῦν εἰς σημεῖον τοῖς πᾶσιν». Δόξα: τοῦ Προδρόμου «Ἡσαΐου νῦν τοῦ προφήτου». Καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς «Δεῦτε, λαοί».

27 242 Ιουνιοσ 24 Ἀπολυτίκια: τῆς ἑορτῆς «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ». Δόξα, τοῦ Προδρόμου «Προφῆτα καὶ Πρόδρομε». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ». Ἀπόλυσις «Ὁ ἐκ τῶν πατρικῶν κόλπων κενώσας ἑαυτὸν». Τῇ Δευτέρᾳ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ἡ λιτὴ τοῦ Προδρόμου. Δόξα, τοῦ Προδρόμου «Τὸν ἐν προφήταις ὅρον». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Ὅτε τὸ Πνεῦμά σου κατέπεμψας» («Δόξα» λιτῆς τῆς ἑορτῆς). Τὸ τρισάγιον καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ Προδρόμου «Προφῆτα καὶ Πρόδρομε». Ἀπόλυσις «Ὁ ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν». Ὄρθρος Ἀπολυτίκια: ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Καθίσματα: μετὰ τὴν αʹ στιχολογίαν, τοῦ Προδρόμου «Νῦν ἐβλάστησεν ἡμῖν». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Τὴν μεθέορτον, πιστοί». Μετὰ τὴν βʹ, τοῦ Προδρόμου «Τῆς Χριστοῦ παρουσίας». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Ἡ τοῦ Πνεύματος πηγή». Μετὰ τὸν πολυέλεον, τοῦ Προδρόμου «Ἀγαλλιάσθω ὁ Πατήρ». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Μετὰ τὴν ἔγερσιν, Χριστὲ» (Κυριακῇ τῆς Πεντηκοστῆς). Ἀναβαθμοί: τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου. Προκείμενον: του Προδρόμου «Καὶ σύ, παιδίον, προφήτης Ὑψίστου κληθήσῃ, προπορεύσῃ γὰρ πρὸ προσώπου Κυρίου, ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ» (τρίς), μετὰ τοῦ στίχου «Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησε λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ». Εὐαγγέλιον: τοῦ Προδρόμου «Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν» (ζήτει εἰς τὴν Λειτουργίαν τῆς 24ης Ἰουνίου). Ὁ νʹ ψαλμὸς (χῦμα). Δόξα «Ταῖς τοῦ σοῦ Προδρόμου». Καὶ νῦν «Ταῖς τῆς Θεοτόκου». «Ἐλέησόν με, ὁ Θεὸς, Ὁ ἐκ κοιλίας μητρὸς ἁγιασθεὶς» (ζήτει εἰς τὰ ἀπόστιχα τοῦ Ἑσπερινοῦ). Κανόνες: οἱ δύο τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 4 ἕκαστος καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια ἀμφοτέρων «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» καὶ ὁ δεύτερος τοῦ Προδρόμου εἰς 4, μετὰ στίχου «Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν».

28 Ιουνιοσ Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ Προδρόμου, εἶτα κάθισμα τοῦ αὐτοῦ «Ὥσπερ ἥλιος φαιδρός». Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Τὸ πανάγιον Πνεῦμα». Ἀφ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῆς ἑορτῆς, τὸ συναξάριον τῆς ἡμέρας καὶ τὸ ὑπόμνημα τοῦ Πεντηκοσταρίου. Καταβασίαι: αἱ ἰαμβικαί «Θείῳ καλυφθείς». Ἀντὶ τῆς Τιμιωτέρας, ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν κανόνων τῆς ἑορτῆς καὶ τοῦ Προδρόμου ὡς διετάχθη ἀνωτέρω καὶ ἡ καταβασία «Χαίροις, ἄνασσα». Ἐξαποστειλάρια: τὸ αʹ τῆς ἑορτῆς «Τὸ πανάγιον Πνεῦμα» (ἅπαξ), τοῦ Προδρόμου «Τὸ τοῦ Προδρόμου σήμερον» καὶ τὸ βʹ τῆς ἑορτῆς «Φῶς ὁ Πατὴρ» (ἅπαξ). Αἶνοι: τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς «Ἐν τοῖς Προφήταις» καὶ τὰ 3 πρῶτα προσόμοια τοῦ Προδρόμου «Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος». Δόξα: τοῦ Προδρόμου «Ἀστὴρ ἀστέρων Πρόδρομος». Καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς «Γλῶσσαί ποτε συνεχύθησαν». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ». Θεία Λειτουργία Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν: τῆς ἑορτῆς. Ἀπολυτίκια «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ» καί «Προφῆτα καὶ Πρόδρομε». Κοντάκιον «Ὅτε καταβάς». Τρισάγιον. Ἀπόστολος: τοῦ Προδρόμου «Νῦν ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία». Εὐαγγέλιον: τῆς ἡμέρας «Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε» (Δευτέρᾳ τῆς Αʹ ἑβδ. Ματθαίου). Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ βʹ κανόνος τῆς ἑορτῆς «Χαίροις, ἄνασσα». Κοινωνικόν «Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀφ ἡμῶν, δεόμεθα, φιλάνθρωπε. Ἀλληλούϊα». Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν». «Εἴη τὸ ὄνομα». Ἀπόλυσις «Ὁ ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν». 25. ΤΡΙΤΗ. Φεβρωνίας ὁσιομάρτυρος, Ὀρεντίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων. 26. ΤΕΤΑΡΤΗ. Δαυῒδ ὁσίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ, Ἰωάννου ἐπισκόπου Γοτθίας.

29 244 Ιουνιοσ ΠΕΜΠΤΗ. Σαμψὼν τοῦ Ξενοδόχου ὁσίου, Ἀνέκτου μάρτυρος. 28. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων Κύρου καὶ Ἰωάννου τῶν ἀναργύρων, Παππίου μάρτυρος. 29. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς, Πέτρου καὶ Παύλου τῶν πρωτοκορυφαίων ἀποστόλων. Τῇ Παρασκευῇ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα Ἀπολυτίκιον «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ». Κοντάκιον «Ὅτε καταβάς». Ἀπόλυσις «Ὁ ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν». Ἑσπερινὸς Ἑσπέρια: τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς τοῦ αʹ ἤχου «Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν», τὰ πρῶτα 4 τοῦ βʹ ἤχου «Εἴδομεν τὸ φῶς» καὶ τὰ 3 προσόμοια τῶν ἀποστόλων «Ποίοις εὐφημιῶν στέμμασιν». Δόξα: τῶν ἀποστόλων «Τῷ τριττῷ τῆς ἐρωτήσεως». Καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς «Δεῦτε, λαοί». Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας «Ὁ Θεὸς ἀντιλήπτωρ μου εἶ» καὶ τὰ ἀναγνώσματα τῶν ἀποστόλων (εἴθισται νὰ ἀπαγγέλλωνται ἐμμελῶς). Ἡ λιτὴ τῶν ἀποστόλων. Δόξα, τῶν ἀποστόλων «Ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Ὅτε τὸ Πνεῦμά σου κατέπεμψας» («Δόξα» λιτῆς τῆς ἑορτῆς). Ἀπόστιχα: τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς «Ἀγνοοῦντα τὰ ἔθνη, Κύριε» μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν. Δόξα: τῶν ἀποστόλων «Ἑορτὴ χαρμόσυνος». Καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς «Γλῶσσαί ποτε συνεχύθησαν». Ἀπολυτίκια: τῆς ἑορτῆς «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ». Δόξα, τῶν ἀποστόλων «Οἱ τῶν ἀποστόλων πρωτόθρονοι». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ». Ἀπόλυσις «Ὁ ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν».

30 Ιουνιοσ Τῷ Σαββάτῳ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ» καὶ ἡ ἀπόλυσις ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Ὄρθρος Ἀπολυτίκια: ὡς ἐν τῷ Ἐσπερινῷ. Καθίσματα: μετὰ τὴν αʹ στιχολογίαν, τοῦ Πέτρου «Τὸν βυθὸν τῆς ἁλιείας». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Τὴν μεθέορτον, πιστοί». Μετὰ τὴν βʹ, τοῦ Παύλου «Οὐρανόθεν τὴν κλῆσιν». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Ἡ τοῦ Πνεύματος πηγή». Μετὰ τὸν πολυέλεον, ἀμφοτέρων «Κορυφαίους ὀφθέντας». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Μετὰ τὴν ἔγερσιν, Χριστέ». Ἀναβαθμοί: τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου. Προκείμενον «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν» (τρίς), μετὰ τοῦ στίχου ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Εὐαγγέλιον: τῶν ἀποστόλων τὸ ΙΑʹ ἑωθινὸν (ἀπὸ τῆς Ὡραίας Πύλης). Ὁ νʹ ψαλμὸς (χῦμα). Δόξα «Ταῖς τῶν ἀποστόλων». Καὶ νῦν «Ταῖς τῆς Θεοτόκου». «Ἐλέησόν με, ὁ Θεὸς, Πέτρε κορυφαῖε» (ζήτει εἰς τὴν λιτήν). Κανόνες: οἱ δύο τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 4 ἕκαστος καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια ἀμφοτέρων «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι», ὁ τοῦ Πέτρου ἄνευ εἱρμῶν καὶ ὁ τοῦ Παύλου εἰς 4 ἕκαστος, ἀμφότεροι μετὰ στίχου «Ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν». Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῆς ἑορτῆς καὶ ἡ ὑπακοὴ τοῦ Παύλου «Ποία φυλακὴ οὐκ ἔσχε σε δέσμιον». Ἀφ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῶν ἀποστόλων καὶ τὸ συναξάριον τῆς ἡμέρας. Καταβασίαι: (διπλαῖ) «Πόντῳ ἐκάλυψε» καί «Θείῳ καλυφθείς». Ἀντὶ τῆς Τιμιωτέρας, ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν κανόνων τῆς ἑορτῆς, ἡ τοῦ Πέτρου καὶ ἡ τοῦ Παύλου ὡς διετάχθη ἀνωτέρω καὶ αἱ καταβασίαι «Μὴ τῆς φθορᾶς» καί «Χαίροις ἄνασσα». Ἐξαποστειλάρια: τὸ αʹ τῆς ἑορτῆς «Τὸ πανάγιον Πνεῦμα» (ἅπαξ), τῶν ἀποστόλων «Τῶν ἀποστόλων ἅπαντες» καὶ τὸ βʹ τῆς ἑορτῆς «Φῶς ὁ Πατὴρ» (ἅπαξ). Αἶνοι: τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς «Παράδοξα σήμερον» καὶ τὰ 3 πρῶτα προσόμοια τῶν ἀποστόλων «Ὁ οὐρανόθεν τὴν χάριν».

31 246 Ιουνιοσ Δόξα: τῶν ἀποστόλων «Ἡ πάνσεπτος τῶν ἀποστόλων». Καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς «Βασιλεῦ οὐράνιε». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ». Θεία Λειτουργία Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν: τῆς ἑορτῆς. Ἀπολυτίκια «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ», «Οἱ τῶν ἀποστόλων πρωτόθρονοι» καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον «Ὅτε καταβάς». Τρισάγιον. Ἀπόστολος: τῶν ἀποστόλων «Ἐν ᾧ δ ἄν τις τολμᾷ». Εὐαγγέλιον: τῶν ἀποστόλων «Ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρείας». Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ βʹ κανόνος τῆς ἑορτῆς «Χαίροις, ἄνασσα». Κοινωνικόν «Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ. Ἀλληλούϊα». Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν». «Εἴη τὸ ὄνομα». Ἀπόλυσις «Ὁ ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν». 30. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ. Ἡ σύναξις τῶν ιβʹ ἀποστόλων, Μαρίας μητρὸς τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου. Ἡ ἀκολουθία τῆς ἁγίας Μαρίας εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. Ἡ ἀκολουθία τῶν κορυφαίων καταλιμπάνεται καὶ ψάλλεται ἡ ἀναστάσιμος, ἡ τῶν Ἁγίων Πάντων καὶ ἡ τῶν Δώδεκα ἀποστόλων. Ἦχος πλ. δʹ. Ἑωθινὸν Αʹ Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα Ἀπολυτίκιον «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ». Δόξα «Οἱ τῶν ἀποστόλων πρωτόθρονοι». Κοντάκιον «Ὅτε καταβάς». Ἀπόλυσις «Ὁ ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν». Ἑσπερινὸς Ἑσπέρια: ἀναστάσιμα τοῦ πλ. δʹ 4, τὰ 3 πρῶτα προσόμοια τῶν Ἁγίων

32 Ιουνιοσ Πάντων «Οἱ πνευματοῤῥήτορες» καὶ τὰ 3 τῶν Δώδεκα «Ὡς αὐτόπται καὶ μάρτυρες». Δόξα: τῶν Ἁγίων Πάντων «Μαρτύρων θεῖος χορός». Καὶ νῦν: τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ πλ. δʹ «Ὁ βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν». Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας «Ὁ Κύριος ἐβα σίλευσεν» καὶ τὰ ἀναγνώσματα τῶν Ἁγίων Πάντων Ἡ λιτὴ τῶν Ἁγίων Πάντων. Ἀπόστιχα: τὰ ἀναστάσιμα. Δόξα: τῶν Δώδεκα «Ἣν διήλθετε κτίσιν» 23 (ζήτει εἰς τοὺς αἴνους). Καὶ νῦν: τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον «Ἀνύμφευτε Παρθένε». Ἀπολυτίκια: τὸ ἀναστάσιμον «Ἐξ ὕψους κατῆλθες», τῶν Ἁγίων Πάντων «Τῶν ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ». Δόξα, τῶν Δώδεκα «Ἀπόστολοι ἅγιοι». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον «Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν». Ἀπόλυσις «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν». Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ πλ. δʹ, τὰ τριαδικά «Ἄξιόν ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις. Ὄρθρος Ἀπολυτίκια: ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Καθίσματα: ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ. Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοὴ καὶ οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ πλ. δʹ ἤχου καὶ ἅπασα ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ (Αʹ) Εὐαγγελίου. Κανόνες: ὁ ἀναστάσιμος, ὁ τῶν Ἁγίων Πάντων εἰς 6 μετὰ στίχου «Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν» καὶ ὁ τῶν Δώδεκα εἰς 4 μετὰ στίχου «Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν». Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος, τὸ κάθισμα τῶν Ἁγίων Πάντων «Προπατόρων, πατέρων, πατριαρχῶν». Δόξα, τῶν Δώδεκα «Κατοικισθέντες ἐν φωτί». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον «Οὐ σιωπήσωμέν ποτε». 23. Τὸ δοξαστικὸν τῶν ἀποστίχων τοῦ Μηναίου «Ἑορτὴ χαρμόσυνος», ἀναφέρεται εἰς τοὺς κορυφαίους Πέτρον καὶ Παῦλον, ὧν ἡ ἀκολουθία καταλιμπάνεται. Διὰ τοῦτο καὶ ἀντικατεστήσαμεν αὐτὸ διὰ τοῦ δοξαστικοῦ τῶν αἴνων, τὸ ὁποῖον ἀναφέρεται εἰς τοὺς Δώδεκα.

33 248 Ιουνιοσ 30 Ἀφ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῶν Ἁγίων Πάντων, τὸ συναξάριον τῆς ἡμέρας καὶ τὸ ὑπόμνημα τοῦ Πεντηκοσταρίου. Καταβασίαι «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου». Ἡ Τιμιωτέρα καὶ ἡ καταβασία «Ἅπας γηγενής». Ἐξαποστειλάρια: τὸ Αʹ ἀναστάσιμον «Τοῖς μαθηταῖς συνέλθωμεν», τῶν Ἁγίων Πάντων «Τὸν Βαπτιστὴν καὶ Πρόδρομον», τῶν Δώδεκα «Τῶν μαθητῶν τὴν πάντιμον» καὶ τὸ θεοτοκίον «Ἡμεῖς ἐν σοὶ καυχώμεθα». Αἶνοι: ἀναστάσιμα 3, τὰ 3 προσόμοια τῶν Ἁγίων Πάντων «Τοὺς ἁγίους ὁ Κύριος», καὶ τῶν Δώδεκα τὰ δύο (τελευταῖα) προσόμοια «Ὁ φῶς ὑπάρχων» καί «Πέτρε καὶ Παῦλε» 24, μετὰ τῶν ἑξῆς στίχων: «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν». «Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα». Δόξα: τὸ Αʹ ἑωθινόν «Εἰς τὸ ὄρος τοῖς μαθηταῖς». Καὶ νῦν «Ὑπερευλογημένη». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία». Θεία Λειτουργία Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν: τῆς Κυριακῆς. Ἀπολυτίκια «Ἐξ ὕψους κατῆλθες», «Τῶν ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ», «Ἀπόστολοι ἅγιοι», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον: τῶν Ἁγίων Πάντων «Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως». Ἀπόστολος: τῶν Ἁγίων Πάντων «Οἱ ἅγιοι πάντες διὰ πίστεως». Εὐαγγέλιον: τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων «Ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τοὺς ὄχλους». Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικόν: τῶν Ἁγίων Πάντων «Ἀγαλλιᾶσθε, δίκαιοι, ἐν Κυρίῳ, τοῖς εὐθέσι πρέπει αἴνεσις. Ἀλληλούϊα». Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν». 24. Τὰ δύο πρῶτα προσόμοια τοῦ Μηναίου «Ἡ κορυφαία κρηπὶς» καί «Ὁ ἐκ κοιλίας μητρός», ἀναφέρονται εἰς τοὺς κορυφαίους Πέτρον καὶ Παῦλον, ὧν ἡ ἀκολουθία καταλιμπάνεται.

34 Ιουνιοσ Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι Βʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγγέλια Βʹ ἑβδ. Ματθαίου. Σημειώσεις: 1. Ἀπὸ τὸ ἑσπέρας τῆς σήμερον ἐπανέρχεται ἡ Παρακλητική. 2. Ἐφεξῆς, μέχρι καὶ τῆς 26ης Ἰουλίου, ψάλλονται κατὰ τὰς Κυριακὰς καὶ ἑορτὰς αἱ καταβασίαι «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου», εἰσοδικόν «Δεῦτε προσκυνήσωμεν» καὶ κοντάκιον «Προστασία τῶν Χριστιανῶν».

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Αʹ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Ἰουστίνου μάρτυρος τοῦ φιλοσόφου καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου.

Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου. Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΜΑΪΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΜΑΪΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 202 Απριλιοσ Μαϊοσ 286 30 202 ΜΗΝ ΜΑΪΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἱερεμίου προφήτου, Παναρέτου ἐπισκόπου Πάφου ( 1790). Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Παναρέτου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 332 Οκτωβριοσ 21 26 ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν ἀναργύρων, Θεοδότης τῆς μητρὸς αὐτῶν, Δαυῒδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ. Πλήρης ἀκολουθία τῶν ἁγίων Ἀναργύρων εὑρίσκεται εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 16 Δεκεμβρίου. Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Προπατόρων καὶ μνήμη τοῦ ἁγίου Προφήτου Ἀγγαίου καὶ τοῦ ἁγίου Μοδέστου, Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων. Ἦχος γ. Ἑωθινὸν Ϟ. Σημείωσις: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Προφήτου

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἰστῶμεν

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 12 Μαῒου. Κυριακὴ τοῦ Ἀντιπάσχα. Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, Ἐπιφανίου, Ἐπισκόπου Κύπρου, καὶ Γερμανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

Κυριακὴ 12 Μαῒου. Κυριακὴ τοῦ Ἀντιπάσχα. Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, Ἐπιφανίου, Ἐπισκόπου Κύπρου, καὶ Γερμανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Κυριακὴ 12 Μαῒου. Κυριακὴ τοῦ Ἀντιπάσχα. Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, Ἐπιφανίου, Ἐπισκόπου Κύπρου, καὶ Γερμανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ Δευτέρᾳ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὰ ἐγκαίνια

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β.

Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β. Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 266 ΙΟΥΛΙΟΣ 27 29 ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Ἡ πρόοδος τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, τῶν ἑπτὰ Μακκαβαίων παίδων, τῆς μητρὸς αὐτῶν Σολομονῆς καὶ τοῦ διδασκάλου αὐτῶν Ἐλεαζάρου,

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθίων

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθίων Κυριακὴ 14 Ἀπριλίου. Κυριακὴ Δ τῶν Νηστειῶν. Τῇ αὐτῇ Κυριακῇ ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰώαννου τοῦ συγγραφέως τῆς Κλίμακος. Μνήμη τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἐκ τῶν ἑβδομήκοντα Ἀριστάρχου, Πούδη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 342 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 10-21 30 342 ΜΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ναοὺμ προφήτου, Φιλαρέτου τοῦ ἐλεήμονος. 2. ΤΡΙΤΗ. Ἀββακοὺμ προφήτου, Μυρόπης μάρτυρος, Ἀββακοὺμ ὁσίου τοῦ ἐν Καλαμιθάσῃ.

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 8 Δεκεμβρίου. Τὰ προεόρτια τῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου. Ἦχος βαρὺς Ἑωθινὸν β.

Κυριακὴ 8 Δεκεμβρίου. Τὰ προεόρτια τῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου. Ἦχος βαρὺς Ἑωθινὸν β. Κυριακὴ 8 Δεκεμβρίου. Τὰ προεόρτια τῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου. Ἦχος βαρὺς Ἑωθινὸν β. Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἰστῶμεν

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν ἀπ αἰῶνος κοιμηθέντων εὐσεβῶς ἐπ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν ἀπ αἰῶνος κοιμηθέντων εὐσεβῶς ἐπ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Σαββάτῳ 2 Ἰουνίου 2012. Σαββάτῳ τῆς Ζ ἑβδομάδος ἀπὸ τοῦ Πάσχα. Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νικηφόρου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Ὁμολογητοῦ. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν ἀπ αἰῶνος

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 3 Μαρτίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου, Κλεονίκου καὶ Βασιλίσκου. Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν στ.

Κυριακὴ 3 Μαρτίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου, Κλεονίκου καὶ Βασιλίσκου. Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν στ. Κυριακὴ 3 Μαρτίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου, Κλεονίκου καὶ Βασιλίσκου. Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν στ. Σημείωσις: Τὴν ἐν τῇ παρούσῃ Κυριακῇ ἀκολουθίαν τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 283 ΙΟΥΛΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 27 7 29 ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ νέου ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου καὶ ἀρχιμανδρίτου, τῶν ἁγίων τεσσαράκοντα γυναικῶν, Ἀμμοῦν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 126 Μαρτιοσ 18 ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΔΕΥΤΕΡΑ. Μαρίας ὁσίας τῆς Αἰγυπτίας, Μακαρίου ὁσίου. (Ἐθνικὴ ἑορτή). Σήμερον ψάλλεται πανηγυρικὴ δοξολογία ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ.

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν Φεβρουαριοσ 18 77 ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Εὐδοκίας ὁσιομάρτυρος τῆς ἀπὸ Σαμαρειτῶν, Δομνίνης ὁσίας, Συνεσίου ὁσίου τοῦ ἐν Λύσῃ τῆς Κύπρου ἀσκήσαντος. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 18 Φεβουαρίου Σαββάτῳ πρὸ τῆς Ἀποκρεω. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἠμῶν Λέοντος, Πάπα Ῥώμης. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Σάββατο 18 Φεβουαρίου Σαββάτῳ πρὸ τῆς Ἀποκρεω. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἠμῶν Λέοντος, Πάπα Ῥώμης. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Σάββατο 18 Φεβουαρίου 2012. Σαββάτῳ πρὸ τῆς Ἀποκρεω. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἠμῶν Λέοντος, Πάπα Ῥώμης. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ Ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακὸν καὶ τὴν συνήθη στιχολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΤΡΙΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 142 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 7 9 ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΤΡΙΤΗ. Μαρίας ὁσίας τῆς Αἰγυπτίας. (Ἐθνικὴ ἑορτή). Σήμερον ψάλλεται πανηγυρικὴ δοξολογία ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

25η Δεκεμβρίου Κυριακή: Η ΚΑΣΑ ΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΙ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΚΑΙ ΘΕΟΤ ΚΑΙ ΩΣΗΡΟ ΗΜΩΝ ΙΗΟΤ ΧΡΙΣΟΤ. ΕΠΕΡΙΝΟ Προοιμιακός.

25η Δεκεμβρίου Κυριακή: Η ΚΑΣΑ ΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΙ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΚΑΙ ΘΕΟΤ ΚΑΙ ΩΣΗΡΟ ΗΜΩΝ ΙΗΟΤ ΧΡΙΣΟΤ. ΕΠΕΡΙΝΟ Προοιμιακός. 25η Δεκεμβρίου 2011 Κυριακή: Η ΚΑΣΑ ΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΙ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΚΑΙ ΘΕΟΤ ΚΑΙ ΩΣΗΡΟ ΗΜΩΝ ΙΗΟΤ ΧΡΙΣΟΤ Εἰς τό «Κύριε, ἐκέκραξα...». ΕΠΕΡΙΝΟ Προοιμιακός. Ἑσπέρια: Τά 4 Στιχηρά Ἰδιόμελα τῆς Ἑορτῆς «Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα...

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Πέμπτῃ Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Πέμπτῃ, οἱ καλῶς διαταξάμενοι θεῖοι Πατέρες, ἀλληλοδιαδόχως ἔκ τε τῶν θείων Ἀποστόλων, καὶ τῶν ἱερων Εὐαγγελίων, παραδεδώκασιν ἡμῖν τέσσαρα τινα ἐορτάζειν τὸν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Εὐδοκίας ὁσιομάρτυρος τῆς ἀπὸ Σαμαρειτῶν, Δομνίνης ὁσί ας, Συνεσίου ὁσίου τοῦ ἐν Λύσῃ τῆς Κύπρου ἀσκήσαντος. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Συνεσίου εὑρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 28 Ὀκτωβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Τερεντίου καὶ Νεονίλλης καὶ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Στεφάνου τοῦ Σαββαῒτου καὶ ἀνάμνησις τῆς ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεις τῶν ἀποστόλων, ἅπτει ὁ κανδηλάπτης πάσας τὰς κανδήλας τοῦ

Πράξεις τῶν ἀποστόλων, ἅπτει ὁ κανδηλάπτης πάσας τὰς κανδήλας τοῦ Τῇ ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα, αὐτὴν τὴν ζωηφόρον Ἀνάστασιν ἑορτάζομεν τοῦ Κυρίου, καὶ Θεοῦ, καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΕΝΙΑΣ

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΕΝΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΕΝΙΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟ ΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Έτος 2013-2014 2013 [1] ιανέµεται ηλεκτρονικά από τον Οµολογητή (www.omologitis.org) µε άδεια από τον εκδότη/δηµιουργό. Distributed

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ Στοιχειοθεσία και επιμέλεια εκδόσεως από χειρόγραφο Άρχοντος Δημητρίου Γ. Σουρλαντζή Θεσσαλονίκης 1963:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 73 ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων καί τῶν ἁγίων Ἀποστόλων

Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων καί τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων καί τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Α. Περί τοῦ πότε ψάλλεται Ἀλληλούϊα 1. Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων, ἡ καί τεσσαρακονθήμερον καλουμένη, ἀρχομένη ἀπό τῆς ιε Νοεμβρίου λήγει τή κδ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ

Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ Α. Εἰς τὰς Κυριακὰς τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστής (ἕκτος τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων) Μετὰ τὸν εὐλογητόν, τὸ Βασιλεῦ οὐράνιε Τρισάγιον,

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ.

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Email TA ΜΗΝΑΙΑ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ Καινούριο, ἕτοιµες καθηµερινὲ ς ἀκολουθίες γιὰ τοὺ ς Ἱ ερεῖ ς - ΔΩΡΕΑΝ Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΒΒΑΣΟΝ ΕΙ ΣΟΝ ΕΠΕΡΙΝΟΝ ΕΙ ΣΟ ΚΤΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. Στίχ. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. Νίκην ἔχων Χριστέ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 1 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΤΟΣ 2014

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 1 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΤΟΣ 2014 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 1 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΤΟΣ 2014 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ Πρόεδρος Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος Εἰδικὸς σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

γέλωτας, τὴν πορφυρᾶν χλαῖναν, τὸν κάλαμον, τὸν σπόγγον, τὸ ὄξος, τοὺς ἥλους, τὴν λόγχην, καὶ πρὸ πάντων, τὸν σταυρόν, καὶ τὸν θάνατον,

γέλωτας, τὴν πορφυρᾶν χλαῖναν, τὸν κάλαμον, τὸν σπόγγον, τὸ ὄξος, τοὺς ἥλους, τὴν λόγχην, καὶ πρὸ πάντων, τὸν σταυρόν, καὶ τὸν θάνατον, Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Παρασκευῇ Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Παρασκευῇ τὰ Ἅγια καὶ σωτήρια καὶ φρικτὰ Πάθη τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπιτελοῦμεν τοὺς ἐμπτυσμούς, τὰ ῥαπίσματα, τὰ κολαφίσματα,

Διαβάστε περισσότερα

MHN IOYNIO. EXøN HMEPA 3 0

MHN IOYNIO. EXøN HMEPA 3 0 MHN IOYNIO EXøN HMEPA 3 0 1. ΤΡΙΤΗ. Ιουστίνου φιλοσ φου καί µάρτυρος, Ιο στου, Χαρίτωνος καί Χαριτο ς µαρτ ρων. 2. ΤΕΤΑΡΤΗ. Νικηφ ρου Αρχιεπισκ που Κωνσταντινουπ λεως το Ο- µολογητο. Σήµερον γει τά νοµαστήριά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΝΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ 2013

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΝΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ 2013 Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΝΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ 2013 Του Περσυνάκη Εμμανουήλ Ιεροψάλτου Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νέων Μουδανιών Επιτίμου Διευθυντού Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

εχων δμερας ΤριάκονΤα CH δμερα εχει ωρας 13 κα'ι δ v ff ωρας 11

εχων δμερας ΤριάκονΤα CH δμερα εχει ωρας 13 κα'ι δ v ff ωρας 11 εχων δμερας ΤριάκονΤα CH δμερα εχει ωρας 13 κα'ι δ v ff ωρας 11 1. Παρασκευή. Μ αρίας όσιας τής Αίγυπτίας ( f 522) Γεροντίου καί Βασιλείδου μαρτύρων. Τω πρωί. Αί άκολουθίαι πάσαι ώς προδεδήλωται. Ό έαπερινος

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων : Η επιστήμη της «Υμνολογίας»: ορισμός και διαίρεση Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Η επιστήμη της «Υμνολογίας»: ορισμός και διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

MHN MA O. 2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ. Ανακοµιδή τ ν λειψάνων Αθανασίου. (Τ.Μ.Ε., 2ας Μα ου Περίπτ. 5, 6).

MHN MA O. 2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ. Ανακοµιδή τ ν λειψάνων Αθανασίου. (Τ.Μ.Ε., 2ας Μα ου Περίπτ. 5, 6). MHN MA O EXøN HMEPA 3 1 1. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ιερεµίου το Προφήτου, Ισιδώρας Οσίας. Παναρέτου - πισκ που Πάφου (1791). Η κολουθία το Αγίου Παναρέτου ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

εχων ημέρας εικο^ιν οκ\& CH δμερα εχει ωρας 11 και δ vff ωρας 13

εχων ημέρας εικο^ιν οκ\& CH δμερα εχει ωρας 11 και δ vff ωρας 13 M h n Φ ε β ρ ο υ ά ρ ιο ς s t c r o f a η - 't εχων ημέρας εικο^ιν οκ\& CH δμερα εχει ωρας 11 και δ vff ωρας 13 1. Δευτέρα. Προεόρτια 'Υπαπαντής, Τρύφωνος μάρτ. (f 250). Βασιλείου Θεσσαλονίκης τοϋ έξ

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 6 Ἰανουαρίου. Τὰ ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Κυριακὴ 6 Ἰανουαρίου. Τὰ ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 6 Ἰανουαρίου. Τὰ ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν 1. Τῇ πρὸ τῆς Κυριακῆς ταύτης Παρασκευῇ, ἤτοι τῇ δ τοῦ μηνός, μετὰ τήν του ὄρθρου ἐνδιάτακτον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 1 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΤΟΣ 2015

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 1 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΤΟΣ 2015 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 1 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΤΟΣ 2015 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣυνοδικΗ ΕπιτροπΗ επι τῆς Λατρείας Πρόεδρος Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος Εἰδικοὶ σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

Ἰδοὺ ἐγὼ μεθ ὑμῶν εἰμι

Ἰδοὺ ἐγὼ μεθ ὑμῶν εἰμι Η ανάληψη του Χριστού Ἰδοὺ ἐγὼ μεθ ὑμῶν εἰμι Πράξ 1,3 Μετά τον θάνατό του (ο Ιησούς) παρουσιάστηκε σε αυτούς ζωντανός με πολλές αποδείξεις εμφανιζόταν σε αυτούς για σαράντα μέρες 3 και τους μιλούσε σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Ερώτημα προς τους μαθητές Τι λέγουν οι άνθρωποι για μένα; Οι μαθητές απαντούν Άλλοι λένε πως είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Προφήτης Ηλίας και άλλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

(Η μουσική των αγγέλων)

(Η μουσική των αγγέλων) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (Η μουσική των αγγέλων) Λίγα λόγια για το ύφος των ήχων... Η αρχαία ονομασία είναι ο ήχος από τον οποίο προήλθε ο αντίστοιχος βυζαντινός -Ηχος α (Δώριος)...Σεμνός,αξιωματικός,μεγαλοπρεπής,σοβαρός

Διαβάστε περισσότερα

23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ ΛΟΥΚΑ

23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ ΛΟΥΚΑ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ ΛΟΥΚΑ Tοῦ Ἁγίου ἱεροµάρτυρος καὶ Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου. Ἑωθινὸν Ζ Ἦχος α ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον... Συναπτὴ µεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΣΥΡΙΑΣ, ΑΡΑΒΙΑΣ, ΚΙΛΙΚΙΑΣ, ΙΒΗΡΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' 8-13 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΗς ΖΩΉς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ Ακίνητες γιορτές Κινητές γιορτές Χριστούγεννα Περιτομή Υπαπαντή Θεοφάνεια Μεταμόρφωση Είσοδος στα Ιεροσόλυμα Μυστικός Δείπνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΤΡΟΠΑΡΙΑ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ, ΘΕΟΤΟΚΙΑ, ΥΠΑΚΟΑΙ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΗΧΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΤΡΟΠΑΡΙΑ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ, ΘΕΟΤΟΚΙΑ, ΥΠΑΚΟΑΙ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΗΧΩΝ -179- ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΤΡΟΠΑΡΙΑ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ, ΘΕΟΤΟΚΙΑ, ΥΠΑΚΟΑΙ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΗΧΩΝ Ἀπολυτίκιον, Ἦχος α'. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, καὶ στρατιωτῶν φυλασσόντων τὸ ἄχραντόν Σου Σῶμα, ἀνέστης τριήμερος

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

29 NOEΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ ΛΟΥΚΑ

29 NOEΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ ΛΟΥΚΑ 29 NOEΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ ΛΟΥΚΑ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Παραµόνου Ἑωθινὸν Δ Ἦχος α ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον... Συναπτὴ µεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος α Ἀµήν. Θεὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ β Κατωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ὁρισμός. Ὑμνολογία εἶναι τό μάθημα, τό ὁποῖο ἀσχολεῖται μέ τήν ἐν γένει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω ουσιαστικά σε μια από τις κατηγορίες που δίνονται στην παρένθεση (παρώνυμα, εθνικά, πατρωνυμικά): σκαπανεύς, Ἀβδηρίτης, Ἀτρείδης, Θηβαῖος, δεσμώτης, Κυψελίδης,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ

ΙΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ ΙΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ ΤΑΞΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2016 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΤΑΞΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2016 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1 3 ΙΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ ΤΑΞΙΣ ΙΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ὁ β χορὸς Στίχ. γ. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν.

29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ὁ β χορὸς Στίχ. γ. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν. 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ IZ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Χαναναίας) Η ἀνακοµιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ ἱεροµάρτυρος Ιγνατίου τοῦ θεοφόρου ( 107). Ἦχος βαρύς, Ἑωθινὸν Ι ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον... Συναπτὴ µεγάλη καὶ

Διαβάστε περισσότερα

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Ἑωθινὸν Α.

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Ἑωθινὸν Α. 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Κυριακὴ Ἀντίπασχα-τοῦ Θωμᾶ τὰ ἐγκαίνια τῆς (καθ ἑβδομάδα ἀνακυκλουμένης) ἑορτῆς τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως, καὶ ἡ τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ ψηλάφησις καὶ σωτήριος ὁμολογία. Θεοδώρου ἐν

Διαβάστε περισσότερα

21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Θ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Θ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Θ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Θαδδαίου, τῆς Ἁγίας µάρτυρος Βάσσης καὶ τῶν τέκνων αὐτῆς Θεογνίου, Ἀγαπίου καὶ Πιστοῦ. Ἦχος πλ. δ Ἑωθινόν Θ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον...

Διαβάστε περισσότερα

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ὁ β χορὸς Στίχ, γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν.

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ὁ β χορὸς Στίχ, γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν. 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ι ΛΟΥΚΑ Μνήµη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡµῶν Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυµατουργοῦ. Ἑωθινὸν Ε ἦχος β ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον... Συναπτὴ µεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Τις παρακάτω ευχές ο λειτουργός δύναται, ελεύθερα, να τις χρησιμοποιήσει στο τέλος της θείας Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

30 ΙΟΥΝΙΟΥ ὁ β χορὸς Στίχ, γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν.

30 ΙΟΥΝΙΟΥ ὁ β χορὸς Στίχ, γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν. 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Τῶν Αγίων ἐνδόξων καί πανευφήµων Αποστόλων. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον... Συναπτὴ µεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος δ Ἀµήν. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡµῖν,

Διαβάστε περισσότερα

5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 Σάββατον

5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 Σάββατον 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 Σάββατον πρό τῆς Απόκρεω (Ψυχοσάββατον). Εν ᾧ µνήµην ἐπιτελοῦµεν πάντων τῶν ἀπ' αἰῶνος κεκοιµηµένων Ορθοδόξων Χριστιανῶν πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡµῶν. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον... Συναπτὴ

Διαβάστε περισσότερα

ὁ β χορὸς Στίχ. γ. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν.

ὁ β χορὸς Στίχ. γ. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν. 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Ι ΛΟΥΚΑ Τῆς Ἁγίας Μεγαλοµάρτυρος Βαρβάρας καὶ τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν, Ἰωάννου τοῦ Δαµασκηνοῦ. Ἦχος βαρύς Ἑωθινὸν Β ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον... Συναπτὴ µεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας ΓΕΛ Ελευθερούπολης, Πέμπτη 7-2-2013 3 ο ΓΕΛ Καβάλας, Πέμπτη 14-2-2013 Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

εχων δμερας ΙριακονΙα και μιαν CWδμερα εχει ωρας 14 κα'ι δ v ff ωρας 10

εχων δμερας ΙριακονΙα και μιαν CWδμερα εχει ωρας 14 κα'ι δ v ff ωρας 10 st c t q -' / q -' \ / εχων δμερας ΙριακονΙα και μιαν CWδμερα εχει ωρας 14 κα'ι δ v ff ωρας 10 1. t ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ. «Η ΖΩΗΦΟΡΟΣ ΑΝΑ- ΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗ ΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ».

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2017

ΤΑΞΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2017 ΤΑΞΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2017 Ἐξώφυλλο: Ἡ Θεοτόκος Ἐλεούσα τοῦ Κύκκου, περιτριγυρισμένη ἀπὸ Ἁγίους, 1789. Ἰωάννης Κορνάρος. Ὀπισθόφυλλο: Σταυρὸς Ἁγιασμοῦ, 1710. Διαστ. 46.5 Χ 24 ἑκ. Μουσεῖο Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ Β' ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2016 Ελογημένα μου παιδιά

Διαβάστε περισσότερα