ΑΔΑ: Β4Λ9Θ-ΑΨΛ 30/06/2013». 30/06/2013». Τηλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β4Λ9Θ-ΑΨΛ 30/06/2013». 30/06/2013». Τηλ. 213 1500823. E-mail: cterzaki@mou.gr"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αθήνα 06 / 06 / 2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. πρωτ: 1983 ΜΟΝΑ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /νση: Γλάδστωνος 1α & Πατησίων Προς: , Αθήνα Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες: Χριστίνα Τερζάκη Τηλ Φαξ ΘΕΜΑ: Αίτηµα υποβολής προσφοράς για την επιλογή αναδόχου του έργου µε τίτλο «Υπηρεσίες καθαρισµού των χώρων της Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α. για την περίοδο 01/07/ /06/2013». Η Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προτίθεται να αναθέσει το έργο «Υπηρεσίες καθαρισµού των χώρων της Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α. για την περίοδο 01/07/ /06/2013». Με τo παρόν και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.. 4/2002 σε συνδυασµό µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 18 του Π.. 60/2007 και το άρθρο 21 του Π.. 118/2007, επιδιώκεται η παροχή υπηρεσίας καθαρισµού στους χώρους στέγασης της Ειδικής Υπηρεσίας τοµέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε έδρα στην οδό Γλάδστωνος 1 Α και συγκεκριµένα στον 5 ο, 6 ο όροφο (εξ ολοκλήρου), σε µέρους του 4 ου ορόφου και στο δώµα. Η υπηρεσία απασχολεί 30 υπαλλήλους. Οι χώροι περιλαµβάνουν 32 γραφεία, δύο κουζίνες και 6 τουαλέτες. Στο χώρο συµπεριλαµβάνονται οι διάδροµοι, το κλιµακοστάσιο, ο ανελκυστήρας και η είσοδος. Συνολικό εµβαδόν πλέον του κλιµακοστάσιου 600 τ.µ. Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται έως του ποσού των σαράντα ένα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ ( ) µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%, ήτοι συνολικού ποσού πενήντα ένα χιλιάδων και σαράντα πέντε ευρώ (51.045,00 ). Στο ποσό αυτό περιλαµβάνονται τα κάθε είδους έξοδα και δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου. Το έργο προκηρύσσεται στα πλαίσια του άρθρου 2 του Π.. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 3/Α/ ) σε συνδυασµό µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 18 του Π.. 60/2007 1

2 (ΦΕΚ Α/64/ ) και του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ Α/150/ ) και «Συµβάσεις ανατιθέµενες κατ` αποκλειστικότητα (άρθρο 19 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)» όπου αναφέρεται ότι «Η εκτέλεση συµβάσεων έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών µπορεί να πραγµατοποιείται στο πλαίσιο προγραµµάτων προστατευµένων θέσεων εργασίας, όταν η πλειοψηφία των ενδιαφερόµενων εργαζοµένων είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες, τα οποία λόγω της φύσης ή βαρύτητας των ειδικών αναγκών τους δεν µπορούν να ασκήσουν επαγγελµατική δραστηριότητα υπό κανονικές συνθήκες». Περαιτέρω, σύµφωνα µε το προοίµιο της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Η απασχόληση και η εργασία είναι βασικά στοιχεία για την διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους και συµβάλλουν στην κοινωνική ένταξη. Στο πλαίσιο αυτό, τα προγράµµατα προστατευόµενων εργαστηρίων και προστατευόµενης απασχόλησης συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην ένταξη ή επανένταξη των ατόµων µε αναπηρίες στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, τα εργαστήρια αυτά ενδέχεται να µην είναι εις θέση να λαµβάνουν συµβόλαια υπό κανονικές συνθήκες ανταγωνισµού. Συνεπώς, είναι ενδεδειγµένο να προβλεφθεί ότι τα κράτη µέλη µπορούν να παραχωρούν κατ αποκλειστικότητα στα εργαστήρια αυτά τα δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων ή να αναθέτουν κατ αποκλειστικότητα την εκτέλεση συµβάσεων στο πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης απασχόλησης». Η παρούσα πρόσκληση συντελεί στην επιτυχή ανάπτυξη του Εθνικού Σχεδίου ράσης «ΨΥΧΑΡΓΩΣ» και στην ένταξη των χρόνιων ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, σύµφωνα µε το Ν. 2716/99 για τη Ψυχική Υγεία. Το Έργο χρηµατοδοτείται από αµιγώς Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο των ενεργειών της Εθνικής Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υποπρόγραµµα Β Κατηγορία Γ, Γ3 Γενικά Έξοδα Λειτουργίας. Η διάρκεια παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου, συνολικού προϋπολογισµού πενήντα ένα χιλιάδων και σαράντα πέντε ευρώ (51.045,00 ) είναι από την 1 η Ιουλίου 2012 έως και τη 30 η Ιουνίου Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωµα µονοµερούς παράτασης της σύµβασης για ένα ακόµη τρίµηνο (πλέον του 1 έτους) µε τους ίδιους όρους και χωρίς τη συναίνεση του αναδόχου. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σύµβασης αλλάξει η έδρα της Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α., τότε η αναθέτουσα αρχή θα επανεξετάσει τη µηνιαία δαπάνη και θα διαπραγµατευτεί µε τον ανάδοχο µειοδότη, λαµβάνοντας υπόψη τα τετραγωνικά µέτρα και τις τυχόν νέες ανάγκες. Το κριτήριο ανάθεσης του έργου είναι η χαµηλότερη τιµή προσφοράς. 2

3 Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι αποδέκτες της πρόσκλησης να υποβάλουν την οικονοµική τους προσφορά, ανά τετραγωνικό µέτρο και συνολικά, σύµφωνα µε το συνηµµένο πρόγραµµα καθαρισµού. Οι προσφορές θα κατατεθούν σε έντυπη µορφή µε σφραγισµένο φάκελο έως την Παρασκευή 22 / 06 / 2012 και έως ώρα 14.00, στην Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Yγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων, Αθήνα, 4 ος όροφος, Γραφείο πρωτοκόλλου µε την ένδειξη: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επιλογή αναδόχου του έργου µε τίτλο: «Υπηρεσίες καθαρισµού των χώρων της Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α. για την περίοδο 01/07/ /06/2013» Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 25/06/2012, από τριµελή επιτροπή αποτελούµενη από τους εξής: Τακτικά µέλη: 1. κα. Μαριάννα Αρβανίτη, στέλεχος της Μονάδας Α1 2. κα Καρατζά Αγγελική, στέλεχος της Μονάδας Γ 3. κα. Μίτσουλη Ελισάβετ στέλεχος της Μονάδας Α2 Αναπληρωµατικά µέλη: 1. κα. Μάρκου Αικατερίνη, στέλεχος της Μονάδας Α2 2. κο. ιβάνη Σταύρο στέλεχος της Μονάδας Α1 3. κα Φλέσουρα Εµµανουέλα, στέλεχος της Μονάδας Β Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, µπορείτε να επικοινωνείτε µε την κα. Χριστίνα Τερζάκη (τηλ ) ή την κα Κυριακή Παντελάκη (τηλ ) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Η παρούσα και οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου θα δηµοσιευτούν για δεκαπέντε (15) ηµέρες στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας µας (www.ygeia-pronoia.gr). Συνηµµένα: Τεχνικές προδιαγραφές του έργου Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Εσωτερική διανοµή : 1. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 2. Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α Μονάδα. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 3

4 3. Μέλη της επιτροπής διαγωνισµού Πίνακας Αποδεκτών 1. Κοι.Σ.Π.Ε. 1 ου Το.Ψ.Υ. Αττικής «ιάπλους» Λεωφόρος Αθηνών 374, Χαϊδάρι 2. Κοι.Σ.Π.Ε. 3 ου Το.Ψ.Υ. Αττικής «Κλίµαξ Plus» Σφακίων 11-13, Άνω Λιόσια 3. Κοι.Σ.Π.Ε. 6 ου Το.Ψ.Υ. Αττικής Γ.Ν. «Γ. Γεννηµατάς» «Εικόνα» Μεσογείων 154, Χολαργός 4. Κοι.Σ.Π.Ε. «Ευ Ζην», 9 ου Το.Ψ.Υ. Αττικής ωδεκανήσου 14, Αιγάλεω 5. Κοι.Σ.Π.Ε. 10 ου Το.Ψ.Υ. «ιαδροµές» Μελετίου Πηγά 22, Μέτς 6. Κοι.Σ.Π.Ε. 5 ου Το.Ψ.Υ. «Ηλιοτρόπιο» Αγ. Ιωάννου 16, Μελίσσια

5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ «Υπηρεσίες καθαρισµού των χώρων της Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α. για την περίοδο 01/07/ /06/2013». Ο ανάδοχος οφείλει να συντηρεί και καθαρίζει κάθε επιφάνεια και αντικείµενο στο χώρο, ώστε οι προσφερόµενες εργασίες καθαριότητας να είναι πλήρεις, το περιβάλλον υγιεινό και καλαίσθητο. Είναι δυνατόν η έδρα της Υπηρεσίας να µεταβληθεί χωρίς να µεταβληθούν οι ποιοτικές απαιτήσεις του παρόντος τεύχους. Το φυσικό αντικείµενο ποσοτικά δύναται να µεταβληθεί µέσω τις διαδικασίας που περιγράφεται στην παράγραφο 5 της σχετικής απόφασης. 1. Προϋπολογισµός του έργου Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται έως του ποσού των σαράντα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (41.500,00 ) µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%, ήτοι συνολικού ποσού πενήντα ένα χιλιάδων και σαράντα πέντε ευρώ(51.045,00 ). Στο ποσό αυτό περιλαµβάνονται τα κάθε είδους έξοδα και δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου. 2. Χώρος παροχής υπηρεσιών Στους χώρους στέγασης της Ειδικής Υπηρεσίας τοµέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε έδρα στην οδό Γλάδστωνος 1 Α και συγκεκριµένα στον 5 ο, 6 ο όροφο (εξ ολοκλήρου), σε µέρους του 4 ου ορόφου και στο δώµα. Η υπηρεσία απασχολεί 30 υπαλλήλους. Οι χώροι περιλαµβάνουν 32 γραφεία, δύο κουζίνες και 6 τουαλέτες. Στο χώρο συµπεριλαµβάνονται οι διάδροµοι, το κλιµακοστάσιο, ο ανελκυστήρας και η είσοδος. Συνολικό εµβαδόν πλέον του κλιµακοστάσιου 600 τ.µ. 3. Χρόνος παροχής υπηρεσιών Καθηµερινά από ευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 17:00µ.µ. έως και την ολοκλήρωση των ενεργειών καθαρισµού. Ο ηµερήσιος χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών καθαρισµού και τα άτοµα που θα απασχοληθούν για την εκτέλεση του έργου από πλευράς του αναδόχου, τελούν υπό την κρίση του τελευταίου, δεδοµένου όµως, ότι στους χώρους πρέπει να εκτελούνται τα κατωτέρω αναγραφόµενα, τα οποία κατά την κρίση του εργοδότη δεν µπορούν να εκτελεστούν σε λιγότερο από (16) δεκαέξι ανθρωποώρες ηµερησίως. Στις προσφερόµενες υπηρεσίες θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται η παρουσία ενός ατόµου από το συνεργείο καθαρισµού, καθηµερινά και από ώρα έως ώρα Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να γίνεται εβδοµαδιαίος έλεγχος των εργασιών από επόπτη καθαρισµού της αναδόχου εταιρείας, ο οποίος θα ορισθεί µε επιστολή από τον ανάδοχο µε την υπογραφή της σύµβασης. 5

6 4. ιάρκεια παροχής έργου Το έργο ανατίθεται για το χρονικό διάστηµα 01/07/ /06/2013. Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωµα µονοµερούς παράτασης της σύµβασης για ένα ακόµη τρίµηνο (πλέον του 1 έτους) µε τους ίδιους όρους και χωρίς τη συναίνεση του αναδόχου. 5. Καθηµερινός Καθαρισµός Υγρό και στεγνό ξεσκόνισµα σε όλα τα έπιπλα των χώρων (καρέκλες, επιφάνειες υπολογιστών πλην κρυστάλλων οθόνης, τραπέζια, βιβλιοθήκες, ντουλάπες, τραπέζια, σώµατα κλιµατισµού και καλοριφέρ, καθώς και των συσκευών όπως, τηλέφωνα, θυροτηλέφωνα, περβάζια παραθύρων κλπ. Καθαρισµός, σκούπισµα και σφουγγάρισµα των δαπέδων όλων των εσωτερικών χώρων, µε κατάλληλα απορρυπαντικά και συντηρητικά µέσα. Καθαρισµός µε κατάλληλα απορρυπαντικά και απολύµανση µε τα κατάλληλα απολυµαντικά των τουαλετών καθώς και όλων των ειδών υγιεινής όπως λεκάνες, νιπτήρες, καθρέπτες, µεταλλικά είδη, φωτιστικά, κάδοι απορριµµάτων, πόρτες, πλακάκια τοίχων κλπ. Καθαρισµός λεκέδων από τοίχους και πόρτες στις τουαλέτες. Στους χώρους υγιεινής τοποθετούνται επίσης και τα απαραίτητα αναλώσιµα όπως χαρτιά υγείας, σαπούνια, αποσµητικό κλπ Καθαρισµός των χώρων κουζίνας. Ο καθαρισµός περιλαµβάνει, πλύσιµο σκευών κουζίνας (και εσωτερικά το ψυγείο όταν απαιτείται) όπως, ποτήρια, καφετιέρες, επιφάνειες επίπλων, πάγκους, σταχτοδοχεία, νεροχύτη, ψυγείου (εξωτερικά). Συλλογή και αποµάκρυνση απορριµµάτων και αλλαγή σάκων στα καλάθια αχρήστων. Τα σκουπίδια συγκεντρώνονται σε σακούλες οι οποίες µεταφέρονται στο χώρο συγκέντρωσης απορριµµάτων στο πεζοδρόµιο Συλλογή και πλύσιµο των ποτηριών, σταχτοδοχείων και λοιπών σκευών Καθαρισµός πρεβαζιών παραθύρων εσωτερικά Επιµελής καθαρισµός της αίθουσας συνεδριάσεων (6 ος όροφος) η οποία θα πρέπει να διατηρείται καθαρή (τραπέζι, καθίσµατα και δάπεδο) Καθαρισµός ανελκυστήρα και τοίχων κοινόχρηστων χώρων, σφουγγάρισµα κλιµακοστασίων κτλ. 6. Εβδοµαδιαίος Καθαρισµός Απλό ξεσκόνισµα φακέλων, βιβλίων και βιβλιοθηκών 6

7 Καθαρισµός µπαλκονιών (σκούπισµα, σφουγγάρισµα δαπέδων και κάγκελα) Περισυλλογή αποτσίγαρων, από γλάστρες καθώς και ξεσκόνισµα φυτών και γλαστρών Αποµάκρυνση τυχόν αραχνών από τους τοίχους και οροφές Ξεσκόνισµα κάδρων 7. Μηνιαίος Καθαρισµός Καθαρισµός υαλοπινάκων εσωτερικά και εξωτερικά Καθαρισµός όλων των καρεκλών,πολυθρόνων και καναπέδων από πίσω και από κάτω Καθαρισµός των υφασµάτινων επίπλων µε ηλεκτρική σκούπα Καθαρισµός διαδροµών καλωδίων Καθάρισµα όλων των πλαϊνών πλευρών των επίπλων των γραφείων Πλύσιµο τοίχων τοπικά Ξεσκόνισµα στα πολύ ψηλά σηµεία των διαφόρων αντικειµένων, επίπλων, κορνιζών πινάκων ζωγραφικής κλπ. Απολύµανση και µικροβιοκτονία των αποχετευτικών οδών καθώς και των οδών υδρορροής Πλύσιµο καλαθιών αχρήστων µέσα και έξω 8. Άλλοι περιοδικοί καθαρισµοί Γενικός καθαρισµός των χώρων ανά δίµηνο Συλλογή χαρτιού σε ειδικές σακούλες για ανακύκλωση Όλες οι εργασίες περιλαµβάνουν και τα αντίστοιχα απαιτούµενα υλικά Ο ανάδοχος αναλαµβάνει να διαθέτει τον κατάλληλο, άριστο, εξοπλισµό σε εργαλεία, µηχανήµατα, καθαριστικά διαλύµατα, κατά προτίµηση βιοδιασπώµενα φιλικά προς το περιβάλλον, καθώς και λοιπά αναλώσιµα, κατάλληλο, έµπειρο, υπεύθυνο, έντιµο και φερέγγυο προσωπικό. Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να γίνεται εβδοµαδιαίος έλεγχος των εργασιών από επόπτη καθαρισµού της αναδόχου εταιρείας, ο οποίος θα ορισθεί µε επιστολή από τον ανάδοχο µε την υπογραφή της σύµβασης καθώς επίσης και ότι είναι απαραίτητη η παρουσία ενός ατόµου κατά τις ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας ώστε οι προσφερόµενες εργασίες καθαριότητας να είναι πλήρεις, το περιβάλλον υγιεινό και καλαίσθητο. 7

8 Το αντικείµενο του έργου διορθώνεται και παρακολουθείται χρονικά σε µηνιαία βάση, πιστοποιείται από τον υπεύθυνο παρακολούθησης από πλευράς της υπηρεσίας και παραλαµβάνεται από αρµόδια επιτροπή αυτής µε πρωτόκολλο παραλαβής. 8

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, 2131501500, 2131501501 e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, 2131501500, 2131501501 e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αθήνα 10-03-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ 1084 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα ΤΚ: 11741

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. 959

Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. 959 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΠ/ΝΒΝΕ Τηλ. 22940 60102 Φ. 604/07/15 Σ. 102 Αγία Μαρίνα, 23 Μαρτίου 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αρ πρωτ: 36763 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36766 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε.ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» Ημερομηνία 14/07/2014 Α. Π. 41399 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων που στεγάζεται το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583428 2015-02-18

15PROC002583428 2015-02-18 Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού Καβάλα 18/02/2015 ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 Στην Αθήνα σήμερα 22-07-2014, ημέρα Τρίτη, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 Στην Αθήνα σήμερα 14-07-2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. & Fax: 210 3451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/1/47 Σ.10 Αθήνα, 15 Ιαν 2015

Τηλ. & Fax: 210 3451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/1/47 Σ.10 Αθήνα, 15 Ιαν 2015 ΠΡΟΣ: 441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Πίνακας αποδεκτών ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. & Fax: 210 3451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/1/47 Σ.10 Αθήνα, 15 Ιαν 2015 ΘΕΜΑ: Συµβάσεις- ιαγωνισµοί (Καθαρισµός των Χώρων της 441

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TOMEA ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Δ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα 03 / 11 /2008 Δ/νση: Γλάδστωνος 1α & Πατησίων Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον καθαρισµό των κτιρίων της πρώην Νοµαρχίας Αθηνών, προϋπολογισµού 60.000, πλέον ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον καθαρισµό των κτιρίων της πρώην Νοµαρχίας Αθηνών, προϋπολογισµού 60.000, πλέον ΦΠΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Συγγρού 80-88 Τ.Κ. 117 41 Αθήνα, 22/02/2011 Αρ. Πρωτ. Οικ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ιεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Περιοχή Καλαµάτας Αρτέµιδος 24100 Καλαµάτα ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ Ε ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ Ε ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ Ε ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» «ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» Στην Αθήνα σήμερα την 3 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός του Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002698669 2015-04-08

15PROC002698669 2015-04-08 5PROC002698669 205-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 98 Τ.Κ. : 54655, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΑΓΚΑΛΟΥ & ΚΙΜΩΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τ.Κ.: 19200 ΤΗΛ:210 5565606-609 Eλευσίνα : 13-05-2015 ΦΑΞ: 210 5565606 Aρ. Πρωτ.: 151 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΓΚΛ465ΦΘΘ-ΦΥ7 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 5 Μαϊου 2015 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα