ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΙΚΑΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10 18450 ΝΙΚΑΙΑ"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΒΕΤ6ΩΚΑ-ΖΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: ,126,198 Φαξ: Νίκαια : 26/2/2013 Αρ.Πρωτ: ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για την ανάθεση μέσω Οικονομικής Επιτροπής, για τη συντήρηση των μεταφορικών μέσων (προγραμματισμένα services) όλων των οχημάτων του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σε βάρος του Κ.Α «Τακτική προγραμματισμένη συντήρηση (service) των οχημάτων του Δήμου (συνεχιζόμενο), οικονομικού έτους 2013 ύψους ποσού ,00 (Εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων εκατόν δέκα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, κατόπιν της εν μέρει αγόνου διαδικασίας του Δημόσιου Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού και της επανάληψης αυτού». Ο Δήμος Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, κατόπιν της εν μέρει αγόνου διαδικασίας του Δημόσιου Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, ενδιαφέρεται για την συντήρηση των μεταφορικών μέσων (προγραμματισμένα services) όλων των οχημάτων του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη με τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης μέσω Οικονομικής Επιτροπής, συνολικής δαπάνης ύψους ποσού έως ,00 (Εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων εκατόν δέκα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, σε βάρος του Κ.Α «Τακτική προγραμματισμένη συντήρηση (service) των οχημάτων του Δήμου (συνεχιζόμενο), για τον οποίο έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση και υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη του, σύμφωνα με την υπ αρ. 384/2011 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ζ Κλιμακίου και το άρθρο 72 παρ.5 του Ν. 3852/ (ΦΕΚ 87 Α/ ) περί διεξαγωγής και κατακύρωσης όλων των δημοπρασιών από την Οικονομική Επιτροπή, εξαιτίας του ότι δεν εμφανίστηκε ουδένας, κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της επανάληψης του διαγωνισμού, την 363/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Κατακύρωσης ή μη του αποτελέσματος του δημοσίου επαναληπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την συντήρηση των μεταφορικών μέσων (προγραμματισμένα services) όλων των οχημάτων του Δήμου Νικαίας Αγίου Ιωάννη Ρέντη σε εξωτερικά συνεργεία, η οποία αναρτήθηκε στον ιστότοπο διαύγεια με Α.Δ.Α: Β43ΘΩΚΑ-Κ31, με την οποία εισηγείται η απευθείας ανάθεση από την Οικονομική Επιτροπή για

2 το τμήμα της προμήθειας ανταλλακτικών αυτοκινήτων το οποίο δεν τελεσφόρησε και στον 1 ο Δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό και συγκεκριμένα για την κατηγορία: A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟΝ Φ.Π.Α 23% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΝ 1 2 Πλαίσια οχημάτων τύπου SCANIA IVECO: , , ,00 Πλαίσια οχημάτων τύπου VOLVO , , ,00 3 πλαίσια τύπου οχημάτων STAYER 2.000,00 460, , Πλαίσια Οχημάτων τύπου RENAULT , , ,00 πλαίσια Οχημάτων τύπου NISSAN , , ,00 Μηχανήματα έργου (σκαπτικά φορτωτές) , , ,00 7 Δίκυκλα όλων των τύπων 5.000, , ,00 8 Επιβατηγά όλων των τύπων , , ,00 9 Πρέσες Ανακύκλωσης DAF 5.000, , ,00 10 Ημιφορτηγά - Van , , ,00 11 Kαδοπλυντήρια , , ,00 12 Καλαθοφόρα , , ,00 10 Γεωργικά Τρακτέρ , , ,00 11 Λεωφορεία Μαn , , ,00 ΣΥΝΟΛΑ: , , ,00 Τα ανταλλακτικά που πιθανόν χρησιμοποιηθούν, θα είναι καινούργια και άριστης ποιότητας, ενώ σε κάθε περίπτωση απορρίπτονται ανταλλακτικά που δεν είναι γνήσια. Για όσα από τα προσφερόμενα ανταλλακτικά προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φέρουν σήμανση CE. Η συντήρηση θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και βάσει των διατάξεων: Α) του Π.Δ 28/80. Β)της με αρ. οικ. 3373/390/ Απόφασης Υπουργείου Προεδρίας (ΦΕΚ 349/Β/75), όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. οικ. 4993/745/

3 Επί της καθαρής τιμολογιακής αξίας γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 4% ή 8% αναλόγως, σύμφωνα με το άρθρο 24 του 2198/94 (Φ.Ε.Κ. 43 Α/ ) καθώς και παρακράτηση 0,10% υπέρ της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/ ). Η ως άνω κράτηση θα βαρύνει τον μειοδότη, ο δε Φ.Π.Α. θα βαρύνει το Δήμο Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Οι εργασίες συντήρησης κάθε οχήματος θα πραγματοποιηθούν εντός διαστήματος ενός ημερολογιακού έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η πληρωμή της αξίας της συντήρησης θα γίνεται μετά την βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου Νικαίας Αγίου Ιωάννη Ρέντη, όπως αυτή ορίστηκε σύμφωνα με την υπ αριθ.11/ απόφαση του Δημ. Συμβουλίου και όπου απαιτείται την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ανταλλακτικών που τυχόν θα χρησιμοποιηθούν, από την αρμόδια Επιτροπή -Παραλαβής του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, όπως αυτή ορίστηκε σύμφωνα με την υπ αριθ. 11/ απόφαση του Δημ. Συμβουλίου. Παρακαλούμε σε περίπτωση ενδιαφέροντος όπως αποστείλετε σύμφωνα με τα ανωτέρω, την προσφορά σας βασισμένη στην υπ αριθ. 1/2012 Μελέτη του Τμήματος Συντήρησης Οχημάτων και την παραδώσετε στο Τμήμα Προμηθειών, Υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών υπόψιν της επιτροπής παραλαβής & ανάθεσης επισκευαστικών εργασιών ή εργασιών συντήρησης με βάση τις ενδείξεις του δελτίου ή της εντολής επιθεώρησης και επισκευής οχημάτων βάση της παραγ. Α (6) της με αρ. οικ. 3373/390/ Απόφασης Υπουργείου Προεδρίας (ΦΕΚ 349/Β/75, όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. οικ. 4993/745/ , σε συνάρτηση με την υπ αριθ. αρ.889/ Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού της ως άνω επιτροπής, έως και την Παρασκευή 8/3/2013 και ώρα 13:00μ.μ., σε ΚΛΕΙΣΤΟ & ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ φάκελο εκεί που εσωκλείεται στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: α.η ένδειξη "ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ" με κεφαλαία γράμματα β.h λέξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα γ.τα στοιχεία του αποστολέα. δ.αφορά: «Ανάθεση για τη συντήρηση των μεταφορικών μέσων (προγραμματισμένα services) όλων των οχημάτων του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, στην κατηγορία». Επισημαίνεται ότι όλες οι προσφορές πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και σφραγισμένες. Οι προσφέροντες υποχρεούνται με την προσφορά τους να υποβάλλουν σε ξεχωριστό κλειστό και σφραγισμένο φάκελο όπισθεν εκεί που εσωκλείεται και στον οποίο θα αναγράφεται η ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», τα εξής δικαιολογητικά: 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής με την οποία δηλώνουν ότι: έλαβαν γνώση τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή ο διαγωνιζόμενος πρέπει ν αναφέρει στην προσφορά του, τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της παρούσης και της μελέτης, προκειμένου ν αξιολογηθούν. 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής με την οποία δηλώνει:

4 Α. ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς δημοσίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, λόγω αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης, για έναν ή περισσότερους λόγους από τους ακόλουθους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Β. ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντος νομικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών. Γ. ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο για την τρέχουσα διαγωνιστική διαδικασία. Δ. ότι θα είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων. 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής με την οποία δηλώνει ότι δεν τελούν υπό: α. πτώχευση β. εκκαθάριση γ. αναγκαστική διαχείριση δ. πτωχευτικό συμβιβασμό ε. παύση εργασιών στ. δεν έχει κινηθεί η διαδικασία πτώχευσης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογη διαδικασία. 4. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημέρα του διαγωνισμού είναι: α. ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης β. ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους γ. δημοτική ενημερότητα Σημειώνεται ότι για κάθε συμμετέχοντα, θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία, Απόσπασμα ποινικού μητρώου καθώς και η Δημοτική Ενημερότητα για οφειλές προς το Δήμο Νικαίας Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Η μη προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών, αλλά και η διαπίστωση κατά τον έλεγχο σοβαρής ανειλικρίνειας των στοιχείων συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τον διαγωνισμό. Hμερομηνία αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών

5 από την αρμόδια επιτροπή ορίζεται η 11/3/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. Οι τεχνικές προδιαγραφές (μελέτη) των υπό προμήθεια ειδών θα παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Προμηθειών Υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών του Δήμου (Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ παράλληλα θα είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και στη διαδρομή Η παρούσα ανακοίνωση και η Τεχνική Περιγραφή να αναρτηθεί αμελλητί στον ιστότοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaia-rentis.gov.gr), από την επομένη ημέρα της υπογραφής της για διάστημα δέκα (10) ημερών, με ευθύνη της προϊσταμένης του Τμήματος Προμηθειών Υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δ/νση: Αγ. Αννης 19 Τ.Κ ,Αγ.Ι.Ρέντης Πληροφορίες: Δημ. Παπαγιάννης Τηλ:210/ Φαξ:210/ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (SERVICE) ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1 / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 ΕΥΡΩ ( Με Φ.Π.Α. ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Ι.Ρέντης: 12/3/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Μελέτης : 1/2012

7 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ Τακτική-προγραμματισμένη συντήρηση ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (service) όλων των οχημάτων του Δ/νση: Αγ. Αννης 19 Δήμου σε εξωτερικά συνεργεία. Τ.Κ ,Αγ.Ι.Ρέντης Για ένα ημερολογιακό έτος. Πληροφορίες: Δημ. Παπαγιάννης Προϋπολογισμός: ,000 ΕΥΡΩ Τηλ:210/ Φαξ:210/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανάδειξη μειοδοτών ανά κατηγορία οχημάτων για τις εργασίες προγραμματισμένης συντήρησης (service) μετά των απαραιτήτων αναλωσίμων και ανταλλακτικών όλων των οχημάτων του Δήμου για το έτος (δηλαδή για ένα ημερολογιακό έτος). Στις εργασίες δε συμπεριλαμβάνεται η αλλαγή λιπαντικών (λαδιών-γράσων) διότι αυτό γίνεται στα συνεργεία του Δήμου από δικούς μας τεχνίτες με λιπαντικά που προμηθεύεται κάθε χρόνο ο Δήμος με ενιαία προμήθεια. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε ,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ), η δε πίστωση θα βαρύνει τους κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2012 και τους αντίστοιχους κωδικούς που θα εγγραφούν στο προϋπολογισμό του δήμου για το οικονομικό έτος Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της ανάδειξης μειοδοτών θα γίνει με διεθνή ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με βάση του όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή και με κατάθεση τιμοκαταλόγων εργασιών συντήρησης και αναλωσίμων-ανταλλακτικών των διαγωνιζομένων εταιριών ( ανά κατηγορία οχημάτων) και με ποσοστιαία επί τοις εκατό ( % ) έκπτωση επί των εν λόγω τιμοκαταλόγων. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με βάση της διατάξεις των: - Ν.2286/95/Α 19«Προμήθειες δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» - Ν.2307/1995/Α 113 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». - Ν.2539/1997/Α 244 «Συγκρότηση πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης». - Ν.3463/2006/Α 114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». - Ν.3548/2007/Α 68 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». - Ν.3801/2009/Α 163 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης». - Ν.3852/2010/Α 87 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης»,από την έναρξη ισχύος του. - Π.Δ. 60/2007(ΦΕΚ.Α64) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/Ε.Κ.περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,προμηθειών & υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/Ε.Κ. της επιτροπής & την οδηγία 2005/75/Ε.Κ. του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου & του συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου 2005». - Π.Δ.28/1980/Α 11 Ο.Τ.Α. μελέτες,έργα,προμήθειες. Όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. Αγ.Ι.Ρέντης 12/3/2012 ΣΥΝΤΑΞΑΣ

8 Παπαγιάννης Δημήτριος Μηχ/γος Μηχ/κός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ.Ι.Ρέντης: 12/3/2012

9 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ Αρ.Μελέτης : 1/2012 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δ/νση: Αγ. Αννης 19 Τακτική-προγραμματισμένη συντήρηση Τ.Κ ,Αγ.Ι.Ρέντης (service) όλων των οχημάτων του Πληροφορίες: Δημ. Παπαγιάννης Δήμου σε εξωτερικά συνεργεία. Τηλ:210/ Για ένα ημερολογιακό έτος. Φαξ:210/ Προϋπολογισμός: ,000 ΕΥΡΩ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο της προμήθειας ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες τακτικής-προγραμματισμένης συντήρησης (service) συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων αναλωσίμων- ανταλλακτικών σε εξωτερικά συνεργεία όλων των οχημάτων του Δήμο που θα προκύψουν για ένα ημερολογιακό έτος. ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση υπάγονται στις διατάξεις των: - Ν.2286/95/Α 19«Προμήθειες δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» - Ν.2307/1995/Α 113 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». - Ν.2539/1997/Α-244 «Συγκρότηση πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης». - Ν.3463/2006/Α 114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». - Ν.3548/2007/Α 68 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». - Ν.3801/2009/Α 163 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης». - Ν.3852/2010/Α 87 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης»,από την έναρξη της ισχύος του. - Π.Δ. 60/2007(ΦΕΚ.Α64) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/Ε.Κ.περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,προμηθειών & υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/Ε.Κ. της επιτροπής & την οδηγία 2005/75/Ε.Κ. του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου & του συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου 2005». - Π.Δ.28/1980/Α 11 Ο.Τ.Α. μελέτες,έργα,προμήθειες. Όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. ΑΡΘΡΟ 3ο Συμβατικά στοιχεία Συμβατικά στοιχεία είναι: α) Η διακήρυξη δημοπρασίας. β) Η παρούσα μελέτη. γ) Το τιμολόγιο προσφοράς. δ) Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

10 ε) Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων. στ) Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική προδιαγραφή) της προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 4ο Προϋπολογισμός και τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στα ,00 ΕΥΡΩ, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) θα βαρύνει τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς στον προϋπολογισμό του δήμου έτους 2012 και τους αντίστοιχους κωδικούς που θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του δήμου για το έτος 2013 και οι οποίοι θα αφορούν την τακτική-προγραμματισμένη συντήρηση (service) όλων των οχημάτων του Δήμου σε εξωτερικά συνεργεία ως εξής: - Για πλαίσια οχημάτων (απορριμματοφόρων,φορτηγών,σαρώθρων,πλυντηρίων κάδων,γερανοφόρων,υδροφόρων,λεωφορείων,κ.λ.π.) τύπου MERCEDES: ,00 ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΕ - Για πλαίσια οχημάτων τύπου SCANIA-IVECO : ,00. - Για πλαίσια οχημάτων τύπου VOLVO: ,00. - Για πλαίσια οχημάτων τύπου STAYER: 2.000, Για πλαίσια οχημάτων τύπου RENAULT: ,00. - Για πλαίσια οχημάτων τύπου NISSAN: ,00. - Για μηχανήματα έργου(σκαπτικά-φορτωτές): ,00. - Για δίκυκλα όλων των τύπων: 5.000,00. - Για επιβατηγά όλων των τύπων: ,00. - Για πρέσσες φυσικού αερίου τύπου MERCEDES: 8.000,00. ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΕ - Για πρέσσα ανακύκλωσης DAF TRUCKS: 5.000,00. - Για ημιφορτηγά-van: ,00. - Για καδοπλυντήρια: ,00. - Για καλαθοφόρα: ,00. - Για σάρωθρα: ,00. ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΕ - Για γεωργικά τρακτέρ: ,00. - Για λεωφορεία MAN: ,00. - Για συντήρηση φρένων όλων των οχημάτων: ,00. ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΕ Η εκτέλεση θα γίνει με ανοικτό διεθνή διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 και του Π.Δ.60/2007 και τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή. Για τη συντήρηση(service),μειοδότες αναδεικνύονται οι υποψήφιοι οι οποίοι προσφέρουν: α.το φθηνότερο τιμοκατάλογο εργασιών συντήρησης(συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού έκπτωσης που πιθανόν θα προσφέρει),με συντελεστή βαρύτητας αξιολόγησης 60%. β.το φθηνότερο τιμοκατάλογο των αναγκαίων ανταλλακτικών-αναλωσίμων(συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού έκπτωσης που πιθανόν θα προσφέρει),με συντελεστή βαρύτητας αξιολόγησης 40%. ΑΡΘΡΟ 5ο Σύμβαση Ο ανάδοχος μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των (10) δέκα ημερών ούτε μεγαλύτερο των (15)δεκαπέντε ημερών, προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει, την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση.

11 ΑΡΘΡΟ 6ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού όπως αυτός διαμορφώνεται κατά κατηγορίες οχημάτων. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης και επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά το χρονικό πέρας της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 7ο Εγγύηση επισκευών Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου διενεργείται η οριστική παραλαβή των συντηρήσεων μετά αναλωσίμων-ανταλλακτικών ορίζεται κατ ελάχιστο σε 12 μήνες. ΑΡΘΡΟ 8 ο Παραλαβή εργασιών Η παραλαβή των οχημάτων μετά τις εργασίες συντήρησης (service) θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών της δ/νσης καθαριότητας όπως αυτή συστάθηκε σύμφωνα με την υπ. αρίθμ.50/ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ.αρίθμ.296/ απόφαση Δημάρχου μετά από δοκιμές και ελέγχους που θα πραγματοποιηθούν από τους μηχανικούς του Δήμου. Στη συνέχεια θα υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο. ΑΡΘΡΟ 9 ο Τρόπος πληρωμής Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκεινται. Η πληρωμή των προσκομιζομένων τιμολογίων θα γίνεται με εντάλματα που θα εκδίδονται κατόπιν της σχετικής έγκρισης από την αρμόδια επιτροπή και σύμφωνα με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία του οικείου Ο.Τ.Α. Στην περίπτωση που η Επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών δεν διαπιστώσει κακοτεχνία ως προς την ποιότητα της συντήρησης και των χρησιμοποιουμένων αναλωσίμων-ανταλλακτικών, θα καταβάλλεται στον προμηθευτή η αξία του εκάστοτε τιμολογίου. ΑΡΘΡΟ 10 ο Ποιότητα υλικών. Οι εργασίες καθώς και τα χρησιμοποιούμενα αναλώσιμα και ανταλλακτικά θα είναι αρίστης ποιότητας. ΑΡΘΡΟ 11 ο Προθεσμία παράδοσης Η προθεσμία παράδοσης θα ορίζεται για κάθε συντήρηση μετά από συμφωνία με την υπηρεσία και θα εξαρτάται από την έκταση και σοβαρότητα αυτής. ΑΡΘΡΟ 12ο Παράταση εργασιών έκπτωση ανάδοχου - ποινικές ρήτρες Παράταση της προθεσμίας παράδοσης ή μετάθεσή της δίδεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 7 του Π.Δ. 28/1980. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο με όλες τις σχετικές συνέπειες σύμφωνα με το άρθρο 50 του Π.Δ. 28/1980.

12 ΑΡΘΡΟ 13 ο Συμπληρωματικά στοιχεία Ο εκάστοτε μειοδότης με δήλωσή του η οποία θα επισυνάπτεται στην προσφορά του, θα δέχεται τον έλεγχο στο συνεργείο του από την Επίβλεψη η οποία θα ορίζεται από την υπηρεσία όποτε η Επίβλεψη θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος. Ο μειοδότης θα πρέπει να διαθέτει ο ίδιος συνεργείο κατάλληλο για την συντήρηση(service) των οχημάτων.ο μειοδότης θα πρέπει να αποδείξει με τα κατάλληλα έγραφα ότι έχει την έγκριση του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του κάθε τύπου οχήματος στην Ελλάδα ή ό,τι είναι εκπαιδευμένος, ώστε να μπορεί να επεμβαίνει σε αυτό. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό το οποίο θα έχει την απαραίτητη εκπαίδευση και εμπειρία κατά περίπτωση, θα καταθέσει δε με την προσφορά του τα απαραίτητα έγγραφα προς απόδειξη των προαναφερόμενων. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η ύπαρξη συστήματος διασφάλισης ποιότητας των εργασιών πιστοποιημένο κατά ISO για τον μειοδότη. Τα πιστοποιητικά της σειράς ISO εκδίδονται από αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης και συνήθως έχουν διάρκεια τριών έως πέντε ετών. Πιστοποιητικά ISO των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ως απαράδεκτα. Όσον αφορά στα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό (σήμανση) CE, εκτός αν κάποια εξ αυτών εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες. ΑΡΘΡΟ 14ο Φόροι-τέλη Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αγ.Ι.Ρέντης, 12/3/2012 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Παπαγιάννης Δημήτριος Δαζέα Αλεξάνδρα Μηχ/γος Μηχ/κός Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ.Ι.Ρέντης: 12/3/2012

13 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ Αρ.Μελέτης : 1/2012 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δ/νση: Αγ. Αννης 19 Τακτική-προγραμματισμένη συντήρηση Τ.Κ ,Αγ.Ι.Ρέντης (service) όλων των οχημάτων του Πληροφορίες: Δημ. Παπαγιάννης Δήμου σε εξωτερικά συνεργεία. Τηλ:210/ Για ένα ημερολογιακό έτος. Φαξ:210/ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Προϋπολογισμός: ,000 ΕΥΡΩ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο Προμήθειας Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες τακτικής-προγραμματισμένης συντήρησης (service) σε εξωτερικά συνεργεία συμπεριλαμβανομένων των απαραιτήτων αναλωσίμων και ανταλλακτικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του δήμου για ένα ημερολογιακό έτος. Ο κάθε ενδιαφερόμενος-συμμετέχοντας στο διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος σε όλες ή σε όποια κατηγορία (που αναφέρονται στον προϋπολογισμό) αποτελεί αντικείμενο της επαγγελματικής του δραστηριότητας και κατ επέκταση του ενδιαφέροντος του. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Α/Α ΑΡ.ΚΥΚΛ ΕΙΔΟΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ης ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ 1 ΚΗΟ 4209 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 1922K WDB /12/ KHO 4208 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES WDB /12/ KHO 4206 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES WDB /9/ KHO 4210 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES WDB /9/ KHO 4307 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 2024 KO WDB656109IK /7/ KHO 4201 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 2024 I52 WDB656109IK /5/ KHO 4190 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 1831K 112 WDB952003IK /8/ KHY 6002 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 2635 K 6x4 611 WDB K /9/ KHY 6057 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 1823K 628 WDB952503WDB /9/ ΚΗΥ 6465 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 12 KHY 6039 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ RENAULT 13 KHO 4306 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ RENAULT DAIMLERCHRYSLE B G BOM 166 G BOM 166 WDB932143L M501LA111/17 24/10/2006 VF6BA02A MIDR06 28/6/1995 VF6BA02A MIDR05 28/6/1995

14 14 KHY 5993 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ RENAULT KERAX 320 DCI 1749 VF633BVB DCI11I+JO1 13/6/ KHO 4385 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ STEYER EXCEL VAN1823YY04YY /5/ KHO 4384 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ STEYER EXCEL VAN1823YY04YY /5/ KHO 4216 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ VOLVO FL YV2E4C6A5WB D /7/ ΚΗΥ ΚΗΥ 6527 ΠΡΕΣΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΡΕΣΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ MERCEDES WDB V /10/2008 MERCEDES WDB V /10/ ΚΗΥ 6585 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 1829Κ WDB L ΟΜ90LAIV/3 18/12/ ΚΗΥ 6586 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 1829Κ WDB L ΟΜ90LAIV/3 18/12/ ΚΗΥ 6587 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES Χ4 WDB L OM50/LAIV/2 23/12/ ΚΗΥ 6588 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES Χ4 WDB L OM50/LAIV/2 23/12/ ΚΗΥ 6600 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 1829 ΑΚ WDB L4786 OM906LAV3 21/7/ KHH 5736 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ DAF LF55ETN3 XLRAE55GF0L AE160GZMZ 9/2/2012 ANOIKTA ΦΟΡΤΗΓΑ 26 ΚΗΟ 4175 ANOIKTO ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES /4/ ΚΗΥ 5992 ANOIKTO ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES x4 565 WDB950143IK /6/ ΚΗΥ 6569 ANOIKTO ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES /1/ KHY 6466 ANOIKTO ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES DAIMLERCHRYSLE B WDB L OM501LA111/9 25/10/ KHO 4400 ANOIKTO ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT VF640ACD MIDR060226W483MO 10/4/ KHO 4089 ANOIKTO ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT MIDIINER VF640ACES MIDDR060226V483MO 10/4/ KHO 4090 ANOIKTO ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT VF640ACD MIDR060226W483MO 10/4/ KHY 6004 ANOIKTO ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT MASCOTI VF6652AFA K /9/ KHO 4214 ANOIKTO ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN ECO-T VWAM1526MWA B660PMA010339D 3/7/ KHO 4228 ANOIKTO ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO SCFC SOFIM /3/1999 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 36 KHO 4228 ANOIKTO ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO SCFC SOFIM /3/ KHO 4399 HMIΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI L MMB6NK750WD G64AA /12/ KHO 4213 HMIΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN PICK-UP JN10FGD21U Z /2/ KHO 3890 HMIΦΟΡΤΗΓΟ OPEL JAATFR16HP /7/ KHO 4191 HMIΦΟΡΤΗΓΟ MAZDA Β 2600 JMZUF8UEZ Q /9/2000

15 ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 41 ME ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ NISSAN 42 ME ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ NISSAN LCE5 ATLEON210 LCE4 ATLEON210 VWAWETTK Y 7/6/2005 VWAWETTK Y 2/9/ ΜΕ ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΗΕΡΗΑESTUS DAIMLER AG Z D2011L /4/2011 ΦΟΡΤΩΤΕΣ 44 ME ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 580K/4WD JJH /10/ ME ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 590SLE CGG T /11/ ME ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE JAFO /4/ ME ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 3CXCFMAEC JCB3CXAREO SF320/40334U /12/2011 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ 48 ME ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN VT 155 VSKL8034VRA37177 BKG2030FY 22/1/ ME ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MITSUBISHI TYBFE649F6WSL G /7/ ME ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ IVECO ZCFA1EJO F4AE0681B 2/9/2003 ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ 51 AM ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ KUBOTA B 2400D (B3) VAN YL KHY 6064 VAN MAGIRUS 90M F4L /11/ KHY 6003 VAN FORD WFOLXXGBFL2L56750 E5FA /9/ KHO 4226 VAN TRANSPORT VW WV1ZZZ70ZX AACO /11/ KHO 4227 VAN TRANSPORT VW WVZZZ70ZXHO17391 AACO /11/1998 ΜΥΛΟΣ 56 KHO 4278 ΜΥΛΟΣ MERCEDES 1314K 027 WDB KO /11/1994 ΣΑΡΩΘΡΑ 57 ME ΣΑΡΩΘΡΟ FORD CF FDXH0000SVΑ13000 B /9/ ME ΣΑΡΩΘΡΟ SICAS SA 4/S SI /9/ ME ΣΑΡΩΘΡΑΚΙ ECOLOGIKA ECO LTW1204/TB4 16/9/ ME ΣΑΡΩΘΡΟ ECOSWEEPER E 5005 E HR694HT3 18/10/ ME ΕΠΟΧ. ΣΑΡΩΘΡΟ HONDA R703HSA GX270 8/12/ ME ΕΠΟΧ. ΣΑΡΩΘΡΟ HONDA R703HSA GX270 8/12/2000 ΥΔΡΟΦΟΡΕΣ

16 63 KHO 4202 ΥΔΡΟΦΟΡΑ VOLVO FL 612 YVZE4C4AOWB D /5/ KHY 5994 ΥΔΡΟΦΟΡΑ MERCEDES 1831 K 595 WDB K /6/ KHY 5995 ΥΔΡΟΦΟΡΑ MERCEDES 1831K 595 WDB K /6/2002 ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ 66 KHO 4121 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ DATSUN BLF A /12/ KHO 4020 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ MITSUBISHI LANCER 100 JMBSNCB4ARV G92BD /5/ KHO 4092 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ SUZUKI WAGON-R JSAEMA K10A 15/6/ KHO 4093 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ OPEL ASTRA WOLOTF48W X14XE 30/6/ KHO 4094 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ OPEL VECTRA WOLOJB19W X16XEL 30/6/ KHO 4095 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ OPEL ASCONA WOLOOOO86C SH /1/ KHO 4132 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ OPEL VECTRA WOLOJBF Z 16XE 10/1/ KHO 4134 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ OPEL CORSA-C WOLOXCF Z 12XE 10/1/2002 ΠΟΥΛΜΑΝΑΚΙΑ - ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΑ 74 KHY 5965 ΠΟΥΛΜΑΝΑΚΙ 15 ΘΕΣΕΩΝ ΜERCEDES 208D XD WDE P /10/ KHY 6303 ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟ HYUNDAI MATRIX KMHPM81C2U G4ED /4/2003 ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ 76 ZNE 668 ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ ΗΟNDA DREAM 100 C100MN C100MNE 26/5/ ZNE 669 ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ ΗΟNDA A.R. HONDA C100MN C100MNE 26/5/ ZNE 697 ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ ΗΟNDA BALI ZDCHFO7AOVF HF07E 2/6/ ZNE 689 ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ ΗΟNDA BALI ZDCHFO7AOTF HF07E 2/6/ YMT 166 ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ KAWASAKI MAX 100 AX AXE /1/ YMT 167 ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ KAWASAKI MAX 100 AX AXE /1/ ZΡΚ 708 ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ YAMAHA CRYPTON MH34ST001YK ST 22/10/ ΖΡΚ 709 ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ YAMAHA CRYPTON MH34ST001YK ST 22/10/2001 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 84 YAE 2441 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΙΚΑRUS D HM6U /2/ YAE 2347 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IKARUS D HM6U /11/1984 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΝΤΗ A/A ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛ ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ 1 ΚΗΟ 3902 ΜΥΛΟΣ MERCEDES 1619

17 2 ΚΗΟ 3564 ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES ΚΗΟ 3682 ΠΡΕΣΣΑ SCANIA P 93 4 ΚΗΟ 4215 ΠΡΕΣΣΑ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ MERCEDES ΚΗΥ 5958 ΠΡΕΣΣΑ SCANIA P 94 CB 6 ΚΗΥ 5966 ΠΡΕΣΣΑ SCANIA P 94 DB 7 ΚΗΥ 6059 ΠΡΕΣΣΑ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ MERCEDES ΚΗΥ 6068 ΠΡΕΣΣΑ IVECO 120 E18K 9 ΚΗΥ 6467 ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES 1832K 10 ΚΗΥ 6539 ΠΡΕΣΣΑ RENAULT 44AGLS 11 ΚΗΥ 6551 ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES 1829K 12 ΚΗΟ 4244 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΚΗΥ 6005 ΦΟΡΤΗΓΟ SCANIA P ΚΗΥ 6051 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES KΗΥ 6455 ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO FM 12 8x2RL 16 KΗΥ 6554 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 1829K 17 KΗΥ 6595 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 2636Κ 6Χ4 18 KHO 4461 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ VOLVO FS 74 XS 19 ΚΗΟ 3683 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ MERCEDES KHY 5961 ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ VOLKS WAGEN TRANSPORTER 21 KHY 6050 ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ VOLKS WAGEN TRANSPORTER 22 ΚΗΟ 3681 ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ SUZUKI SKYLON 23 KHO 4137 ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ (VAN) PIAGGIO HIJET 24 KHO 6072 ΠΛΥΣΤΙΚΟ PIAGGIO PORTER 25 ΚΗΥ 6451 ΑΝΟΙΧΤΟ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ FIAT STRADA 26 ΚΗΥ 6452 ΑΝΟΙΧΤΟ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ FIAT DUCATO 27 KHΥ 6464 ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ PIAGGIO S85E 28 KHΥ 6480 ΑΝΟΙΧΤΟ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ PIAGGIO PORTER MAXX 29 KHΥ 6481 ΑΝΟΙΧΤΟ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ PIAGGIO PORTER MAXX 30 ΚΗΟ 3992 ΤΖΙΠ SUZUKI SJ ΚΗΟ 4382 ΑΝΟΙΧΤΟ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MITSUBISHI L KHY 6542 ΑΝΟΙΧΤΟ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ PIAGGIO PORTER 33 KHY 6543 ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ FIAT WXP1AAX 34 KHY 6572 ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ FIAT WXP1AAX 35 KHY 6574 ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ FIAT WXP1AAXL 36 KHY 6575 ΑΝΟΙΧΤΟ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ VOLKSWAGEN TRANSPORTER 37 KHY 6579 ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ FIAT WXP1AAXL 38 KHH 5701 ΑΝΟΙΧΤΟ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ PIAGGIO THW SUM ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α A/A ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛ ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΑΡ. 39 KHY 6062 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΑΝ SS 380L XG KHY 6063 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΑΝ SS 380L XG ΚΗΟ 4419 ΠΟΥΛΜΑΝ VOLVO SBAVSOY4 SBAV5 42 ΚΗΟ 4105 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ NISSAN MICRA SJNFAA 43 ΚΗY 6322 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ NISSAN MICRA SJNEAA 44 ΚΗΟ 4081 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ CITROEN ZX VF7N2A 45 KHY 6312 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ VOLKS WAGEN POLO WVWZZ 46 KHY 6321 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ NISSAN ALMERA JN1BAA 47 KHY 6325 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HUNDAI H - 1 NLJWW 48 KHY 6357 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ CITROEN JUMPY VF7XDR 49 KHY 6338 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT PANDA ZFA KHY 6352 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT PANDA ZFA KHY 6355 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT 223 ZFA ΥΝΜ 372 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO P 200 VSX 53 ΥΝΜ 373 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO P 200 VSX 54 ΥΝΜ 374 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO P 200 VSX

18 55 ΖΥΡ 225 ΔΙΚΥΚΛΟ PEUGEOT ELYSED 125 VGAG2 56 ΒΕΟ 648 ΔΙΚΥΚΛΟ JIALING JL 125 6A LAAAX 57 ΒHB 896 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO M 60 ZAPM6 58 ΒHM 676 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO M 46 ZAPM4 59 ΒXB 656 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO M 67 ZAPM6 3D-4 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 60 TURBO 3D- 61 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 3CX 4T SLP3CX ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ RAM 40.13C ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CATERPILLAR 226B CAT022 IVECO- ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ 64 JOHNSTON 130 E 18 ZCFA1G IVECO- ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ 65 JOHNSTON 130 E 18 ZCFA1G ΜΕ IVECO- ML 150 ΣΑΡΩΘΡΟ JOHNSTON E22 ZCFA1L NISSAN- CABSTAR ΜΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 67 BIZZOCCHI TL VWASB 68 ΜΕ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ MERCEDES LP AM ΔΙΑΞ.ΓΕΩΡΓ.ΕΛΚ/ΡΑΣ KUBOTA B3030 HDB-SE-F Άρθρο 2 ο Έλεγχος και συντήρηση Τα μέρη των οχημάτων που συνήθως χρήζουν ελέγχου και συντήρησης είναι: - κινητήρας - κιβώτιο ταχυτήτων - συμπλέκτης - αναρτήσεις (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών) - φρένα - εμπρόσθιο σύστημα-σύστημα διεύθυνσης - αεροσυμπιεστές - διαφορικό - μίζα-δυναμό-ηλεκτρικά κυκλώματα - καμπίνα χώρου επιβατών - σύστημα κλιματισμού Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να επισκεφθούν τα αμαξοστάσια του Δήμου και σε συνεννόηση με την υπηρεσία να εξετάσουν το προαναφερόμενο προς συντήρηση τροχαίο υλικό, να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για το είδος και τον τύπο αυτοκινήτων και των συντηρήσεων που αυτά απαιτούν. Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγματοποιήσουν στο αμαξοστάσιο του Δήμου. Τα χρησιμοποιούμενα από τους διαγωνιζόμενους ανταλλακτικά και αναλώσιμα που προορίζονται για τη συντήρηση των μηχανικών μερών των οχημάτων θα είναι γνήσια των εργοστασίων κατασκευής των αντιστοίχων μερών ή εγκεκριμένα από τους αντίστοιχους κατασκευαστές.

19 Ο τιμοκατάλογος ανταλλακτικών και αναλωσίμων θα πρέπει να είναι πλήρης για το κάθε είδος συντήρησης. Θα δίδεται το κόστος της εργασίας για τις αντίστοιχες συντηρήσεις. Μη γνήσια ανταλλακτικά και αναλώσιμα που δεν είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή και ανταλλακτικά που δεν αναφέρονται με την ονομασία του κατασκευαστή και δεν χαρακτηρίζονται με την αντίστοιχη κωδικοποίηση απορρίπτονται, όπως και οι αντίστοιχες προσφορές. Όσον φορά στις εργασίες συντήρησης, αυτές θα είναι οι προβλεπόμενες από τα εγχειρίδια του κατασκευαστή θα περιγράφονται λεπτομερώς θα είναι αρίστης ποιότητος σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και πλήρεις ασχέτως αν στην βασική ομαδοποίηση που δίδεται παραπάνω απουσιάζουν κατά περίπτωση κάποιες ειδικές εργασίες ανά είδος οχήματος ή υπάρχουν εργασίες οι οποίες δεν απαιτούνται σε κάποια είδη οχημάτων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ή μακροζωία και αξιοπιστία του επισκευαζόμενου μέρους. Σε κάθε περίπτωση θα προτιμούνται εταιρίες ( συντήρησης ), οι οποίες θα διαθέτουν πιστοποιητικό αποκλειστικής εκπροσώπησης από τον κατασκευαστή ή από τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο στην Χώρα μας. Για τη συντήρηση (service) μειοδότες αναδεικνύονται οι υποψήφιοι οι οποίοι σε συνάρτηση των κάτωθι προσφέρουν: α.τη χαμηλότερη τιμή εργατοώρας ανά εργασία συντήρησης(service). β.τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί των τιμοκαταλόγων τους για τα αναγκαία ανταλλακτικά ανά κατηγορία οχήματος. Οι προσφέροντες θα σημειώσουν αναλυτικά στο τιμολόγιο προσφοράς τις τιμές για τις εργασίες συντήρησης. Ο προμηθευτής με δήλωσή του η οποία θα επισυνάπτεται της προσφοράς του, θα δέχεται τον έλεγχο στο συνεργείο του από την υπηρεσία όποτε αυτή θεωρεί ότι είναι αναγκαίο. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά για οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες βασικές ομάδες συντήρησης και η οποία θα αναφέρεται σε οποιαδήποτε κατηγορία από τα οχήματα του πίνακα. Επίσης ο Δήμος δεν δεσμεύεται όσον αφορά τον αριθμό των συντηρήσεων(service) που θα προκύψουν για ένα ημερολογιακό έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Αγ.Ι.Ρέντη 12/3/2012 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δημήτριος Παπαγιάννης Αλεξάνδρα Δαζέα Μηχανολόγος/Μηχανικός Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε.

20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ.Ι.Ρέντης: 12/3/2012 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ Αρ.Μελέτης : 1/2012 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δ/νση: Αγ. Αννης 19 Τακτική-προγραμματισμένη συντήρηση Τ.Κ ,Αγ.Ι.Ρέντης (service) όλων των οχημάτων του Πληροφορίες: Δημ. Παπαγιάννης Δήμου σε εξωτερικά συνεργεία. Τηλ:210/ Για ένα ημερολογιακό έτος. Φαξ:210/

21 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΛΑΙΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ MERCEDES, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ,ΦΟΡΤΗΓΩΝ,ΣΑΡΩΘΡΩΝ,ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΔΩΝ,ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ,ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ,ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ,Κ.Λ.Π. ΠΟΣΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ,00 ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΕ 2. ΠΛΑΙΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ SCANIA-IVECO ,00 3. ΠΛΑΙΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ VOLVO ,00 4. ΠΛΑΙΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ STAYER 2.000,00 5. ΠΛΑΙΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ RENAULT ,00 6. ΠΛΑΙΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ NISSAN ,00 7. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ (ΣΚΑΠΤΙΚΑ-ΦΟΡΤΩΤΕΣ) ,00 8. ΔΙΚΥΚΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ 5.000,00 9. ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ , ΠΡΕΣΣΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ MERCEDES 8.000,00 ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΕ 11. ΠΡΕΣΣΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ DAF TRUCKS 5.000, ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ-VAN , ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ,ΟΟ 14. ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ , ΣΑΡΩΘΡΑ ,00 ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΕ 16. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ , ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ MAN , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-SERVICE ΦΡΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ,00 ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Φ.Π.Α. 23% ,00 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00

22 Αγ.Ι.Ρέντης, 12/3/2012 Αγ.Ι.Ρέντη, 12/3/2012 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δημήτριος Παπαγιάννης Αλεξάνδρα Δαζέα Μηχ/γος Μηχ/κός Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε.

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α Α: ΒΙΡΜΩΚΑ-1ΑΓ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β498ΩΚΑ-63Ν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β498ΩΚΑ-63Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β498ΩΚΑ-63Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών Χαϊδάρι, 13/6/2014 τηλ: 213 2047330,317 Fax2105323635 Αρ. Πρωτ.: 19989 e mail : prom@haidari.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Συντήρηση & Επισκευή Οχημάτων Δήμου Α.Μ : 90/2015 Προϋπ/σμός: 73.600,00 (με ΦΠΑ 23 %) Κ.Α: 02.20.6263.001,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών

ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:2/6/2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚ/ΝΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 9917 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης: 185 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 18/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2009 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (535.000,00 ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΩΚΑ-Ξ0Γ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ανταλλακτικων για την

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ανταλλακτικων για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού

Διαβάστε περισσότερα

23%, σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0004 «Προμήθεια οξυγόνου-ατέλασετυλίνη»

23%, σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0004 «Προμήθεια οξυγόνου-ατέλασετυλίνη» ΑΔΑ: ΒΙΦΧΩΚΑ-ΕΨΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790295 2015-05-20

15PROC002790295 2015-05-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθμός διακήρυξης: 1 Η.Δ./2015 Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Συντήρηση & Επισκευή Οχημάτων»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ. Περιγραφή είδους

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ. Περιγραφή είδους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:πλ.γ.βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Vc ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 39/ 2015 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ,ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ,ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ταχ.Δ/νση :Δρόμος αεροδρομίου Πληροφορίες: Τηλέφωνο : 2695048125 Fax : 2695023004 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 18/2012 ΠΡΟΫΠ. : # 58.083,06 ΕΥΡΩ # (με Φ.Π.Α.) ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» Δράμα, 10-12-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 65593 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Βερμίου 2 &!ης Ιουλίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.600,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5.

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια, 12-2-2014 Αρ.Πρωτ. 10234

Νίκαια, 12-2-2014 Αρ.Πρωτ. 10234 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ. Ο ήµαρχος Πεντέλης διακηρύσσει

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ. Ο ήµαρχος Πεντέλης διακηρύσσει Αρ. Μελέτης : 40/2013Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 28709/2013 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια ανταλλακτικων για την

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια ανταλλακτικων για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1 Ο. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 002/2013 Κ.Α. : 20.6263.0006 Ο Ρ Ο Ι Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Ι Ε Θ Ν Η Δ Η Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2013»

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας & Περιβάλλοντος Πληροφορίες: Σταματίου Αντώνης Τηλ.: 23733-50221

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ.8/12-12-2014 πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν.Ξάνθης. ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Επαναδημοπράτηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Φαρμακίδου 15 341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: Κοραής Ιωάννης Τηλ.: 2221079604 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πέραμα Ταχ.Κώδικας: 74052 Τηλέφωνο: 28343 40361 Fax: 28343 40329 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16-09- 2015 AΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : -15097 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα