ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 5/ και 1/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ : 01/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΕΙ-Α : 44/ , 45/ και 5/

2 Τίτλος Μαθήµατος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Κατηγορία Μαθήµατος Εβδοµ. ώρες ιδασκαλίας Υ/ Μ.Γ.Υ. 3 Θ Πιστωτικές Μονάδες 4,5 Τυπικό εξάµηνο ιδασκαλίας Α Κατανόηση των επιδράσεων που ασκεί ο τουρισµός στην οικονοµία, την κοινωνία, τον πολιτισµό και το περιβάλλον. ιαστάσεις και ανάλυση του τουριστικού φαινοµένου. ιαχρονική εξέλιξη του τουρισµού. Οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις του τουρισµού. Μαθησιακά Αποτελέσµατα Μετά την ολοκλήρωση των µαθηµάτων οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν ότι ο τουρισµός αποτελεί ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο φαινόµενο, του οποίου οι διστάσεις αναφέρονται στο κοινωνικό στο οικονοµικό στο πολιτιστικό και στο περιβαλλοντικό επίπεδο. - Ηγουµενάκης, Ν. Κραβαρίτης Κ. Λύτρας, Π, (1999) Εισαγωγή στον Τουρισµό, εκδ. Interbooks - Cooper, Fletcher, Gilbert, Shepherd, Wanhill, (2004) Tourism: Principles and Practice, Pearsons, London. - McIntosh, R. and Goeldner, C., (1986) Tourism: Principles, Practices, Philosophies, John Wiley & Sons Inc.m New York. - Burkart, A.J. and Medlik, S., (1985) Tourism: Past, Present and Future, Heinemann, London. 2

3 Τίτλος Μαθήµατος ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Κατηγορία Μαθήµατος Εβδοµ. ώρες ιδασκαλίας Υ/ Μ.Γ.Υ. 3 Θ Πιστωτικές Μονάδες 4,5 Τυπικό εξάµηνο ιδασκαλίας Α Η γνώση βασικών εννοιών της µικροοικονοµικής θεωρίας και η πρακτική κατανόηση των διαφόρων οικονοµικών µεγεθών και οργάνων. Η απόκτηση γνώσεων για την επίλυση των διαφόρων προβληµάτων «µεγιστοποίησης» και «ισορροπίας» σε µικροοικονοµικό επίπεδο και της επίτευξης των στόχων των οικονοµικών οργάνων. Η Οικονοµική Επιστήµη. Η Μελέτη της Στενότητας Πόρων-Το Οικονοµηκό Πρόβληµα, Οικονοµικά Κυκλώµατα, Ζήτηση και Προσφοπά, Αγορές και Ισορροπία, Η Ελαστικότητα, Η Επιλογή του Καταναλωτή, Θεωρία της Επιχείρησης, Παραγωγή και Κόστος, Το Ανταγωνιστικό Ιδεώδες, Μονοπώλιο, Ατελής Ανταγωνισµός, Ανταγωνιστικές Αγορές Εργασίας, Ατελής Ανταγωνισµός στις Αγορές Εργασίας, Κατανοµή Εισοδήµατος και Φτώχεια, Η Οικονοµία του Περιβάλλοντος, Τα Οικονοµικά της Υγειονοµικής Περίθαλψης. Μαθησιακά Αποτελέσµατα Η γνώση βασικών εννοιών της µικροοικονοµικής θεωρίας και η πρακτική κατανόηση των διαφόρων οικονοµικών µεγεθών και οργάνων. Η απόκτηση γνώσεων για την επίλυση των διαφόρων προβληµάτων «µεγιστοποίησης» και «ισορροπίας» σε µικροοικονοµικό επίπεδο και της επίτευξης των στόχων των οικονοµικών οργάνων. - Byrns-Stone-Manolatos (2004), Μικροοικονοµική Θεωρία και Πράξη. Έλλην, Αθήνα. - ρανδάκης Ε., Μπαλτας Ν., Μπήτρος Γ., (1991), Μικροοικονοµική Ανάλυση. Σταµούλης, Πειραιάς. - Ευθύµογλου Π., Μπένος Θ., (1991), Μικροοικονοµική Ανάλυση. Σταµούλης, Πειραιάς. - Chacholiades M., (1986), Microeconomics. Macmillan, New York. - Henderson J., Quandt R., (1980), Microeconomics Theory : A Mathematical Approach. McGraw-Hill, New York. - Kreps D., (1990), A Course in Microeconomic Theory. Harvester-Wheatsheaf, New York. - Mansfield E., (1997), Microeconomics, Norton, New York. - Nicholson W., (1992), Microeconomic Theory. Dryden, Boston. 3

4 Τίτλος Μαθήµατος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κατηγορία Μαθήµατος Υ/ Μ.Ε.Υ Εβδοµ. ώρες ιδασκαλίας 5 (2Θ + 3Ε) Πιστωτικές Μονάδες 4,5 Τυπικό εξάµηνο ιδασκαλίας Α Η απόκτηση γνώσεων χειρισµού ξενοδοχειακών προγραµµάτων και η δυνατότητα αναζήτησης των εξελιγµένων εφαρµογών των πληροφοριακών προγραµµάτων στον τουριστικό κλάδο, ώστε αυτά να µπορούν να φανούν χρήσιµα στην τουριστική επιχείρηση και στον εργαζόµενο σ αυτήν. Το πρόγραµµα του µαθήµατος των 13 εβδοµάδων µε βάση το ακολουθούν περίγραµµα χωρίζεται σε τ ρ ί α σχεδόν ι σ ο µ ε ρ ή τµήµατα και συγκεκριµένα : Θεωρητικό µέρος : από το 1 ο µέχρι και το 5 ο µάθηµα επιδιώκεται η εξοικείωση µε την ορολογία και τη δοµή των Η/Υ (υλικό:hardware, λογισµικό: software), τα δίκτυα επικοινωνιών και η χρησιµότητα της Πληροφορικής σε επαγγελµατικό και προσωπικό επίπεδο, από το 6 ο µέχρι και το 9 ο µάθηµα να παρουσιάζεται η όλη φιλοσοφία των πληροφοριακών συστηµάτων εν γένει και του τι ακριβώς αυτά προσφέρουν στις τουριστικές επιχειρήσεις, µε έµφαση στα Windows, στο Microsoft Office καθώς και στα προγράµµατα εφαρµογών του παγκόσµιου ιστού (world wide web, www), από το 10 ο και έως το 13 ο µάθηµα η προσέγγιση των νέων πληροφοριακών συστηµάτων των ξενοδοχείων. Εργαστηριακό µέρος: η προσέγγιση των νέων πληροφοριακών συστηµάτων των ξενοδοχείων, όπως το πρόγραµµα Eurotel - hospitality entertainement αφορά την καθηµερινή διεκπεραίωση των ξενοδοχειακών εργασιών, που γίνεται ιδιαίτερα εύκολα µέσω των σύγχρονων εφαρµογών πληροφορικής και επικοινωνιών καλύπτοντας ένα όλως ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων του τοµέα φιλοξενίας, Sunsoft: Το πρόγραµµα Sunsoft intelligent software : αναφέρεται στη διαδικασία επιλογής κριτηρίων επιλογής διαφόρων επιλογών πληροφορικής µε βάση αφ ενός µεν τις ιδιαιτερότητες της µορφής του ξενοδοχείου και αφ ετέρου το είδος της πελατείας κάθε ξενοδοχειακής επιχείρησης ξεχωριστά, BlueByte software: Το πρόγραµµα ΒlueByte software : αποτελεί µία σύγχρονη, ευκολόχρηστη, ευέλικτη και προσιτή µηχανογραφική δυνατότητα στα χέρια του στελέχους - επαγγελµατία της ξενοδοχειακής επιχείρησης µε στόχο τη λειτουργική εξυπηρέτηση των καθηµερινών αναγκών του, Metabyte:Το πρόγραµµα Metabyte software αφορά την εξειδικευµένη εφαρµογή ενός εξελιγµένου συστήµατος πληροφορικής κυρίως από τους 4

5 τουριστικούς πράκτορες, οι οποίοι στα θέµατα κρατήσεων µέσω του διαδικτύου επιζητούν ταχύτητα, ασφάλεια και ιδίως αξιοπιστία, και Synergy: Το πρόγραµµα Synergy : αποτελεί ένα εξελιγµένο συνδυαστικό πληροφοριακό σύστηµα που αναφέρεται κυρίως στις σύγχρονες επικοινωνιακές ανάγκες των ξενοδοχειακών µε κυριότερες αυτές, που αφορούν ασύρµατη σύνδεση στους πελάτες σχεδόν σε όλους τους χώρους µιας ξενοδοχειακής επιχείρησης}. Μαθησιακά Αποτελέσµατα Η απόκτηση όλων απαραίτητων εκείνων γνώσεων µέσω των οποίων θα είναι εφικτός αφ ενός µεν ο χειρισµός των ξενοδοχειακών πακέτων και αφ ετέρου δε ο εντοπισµός και η προσέγγιση των όλων υπαρχουσών επιλογών πληροφορικής µε βάση τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες της τουριστικής επιχείρησης. 1. Κοίλιας Χρ., Καλαφατούδης Στρ., Αντωνακόπουλος Κ. (2004): Χρήση υπολογιστή, Εκδόσεις Νέων τεχνολογιών 2. Κοίλιας Χρ., Καλαφατούδης Στρ., Μπακογιάννης Σπ., Μανδήλα Ευαγ., Σουρής Ανδ. (2002): Εισαγωγή στην Πληροφορική και Χρήση υπολογιστή, Εκδόσεις Νέων τεχνολογιών 3. Τσουροπλής Αθαν., Κληµόπουλος Στερ. (2001): Εισαγωγή στην Πληροφορική, Εκδόσεις Νέων τεχνολογιών 4. Χάλαρης Ι, ιαµαντόπουλος Ι., ούµας Π. (2000): οµηµένη ανάλυση συστηµάτων από τη θεωρία στη πράξη, Management Information Technology Training Publications, Αθήνα 5. Γκλαβά Μ. (απόδοση) (2000): MS Windows, MS Word 2000, MS Excel 2000, Internet, Εκδοτική Γκιούρδας, Αθήνα 6. Gardner D.C., Beatty G.J. (1994): Excel for Windows µε Εικόνες, Εκδόσεις ίαυλος 7. Γεωργοπούλου Α., Μάλαµας Κ. (1999): Το πρώτο βιβλίο του Powerpoint 2000, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα 8. Πρόγραµµα: Eurotel 9. Πρόγραµµα: Sunsoft: 10. Πρόγραµµα: BlueByte software 11. Πρόγραµµα: Metabyte 12. Πρόγραµµα:Synergy 5

6 Τίτλος Μαθήµατος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κατηγορία Μαθήµατος Εβδοµ. ώρες ιδασκαλίας Υ/ Μ.Γ.Υ. 4 Θ Πιστωτικές Μονάδες 6,0 Τυπικό εξάµηνο ιδασκαλίας Α' Η εξοικείωση των φοιτητών µε µεθόδους αποτελεσµατικής επιχειρησιακής επικοινωνίας. Θεωρητικές γνώσεις και εφαρµογές προσαρµοσµένες τόσο στο πλαίσιο της ιοικητικής επιστήµης όσο και στις ιδιαιτερότητες των ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων στη χώρα µας και διεθνώς. Η επικοινωνία ως κοινωνικό φαινόµενο. ιοίκηση και Επικοινωνία. Γραπτή επιχειρησιακή επικοινωνία στα ξενοδοχεία και τον τουρισµό. Προφορική επικοινωνία και επικοινωνία των οµάδων. Επιχειρησιακές εκθέσεις και αναφορές. Τεχνολογικός εξοπλισµός στη διάθεση της επικοινωνίας. Μαθησιακά Αποτελέσµατα Μετά την ολοκλήρωση των µαθηµάτων οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις µεθόδους αποτελεσµατικής επιχειρησιακής επικοινωνίας σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. - Κόντης Θ., (1992) Επιχειρησιακές Επικοινωνίες, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα - Κραβαρίτης Κ., (1998) Γραπτές επιχειρησιακές επικοινωνίες στα ξενοδοχεία και τον τουρισµό, ΤΕΙ Αθήνας, Αθήνα. - Himstreet B. L., (1995) Επιχειρησιακές επικοινωνίες, Εκδόσεις Ελλην, Αθήνα. - Verderber R. F., (1996) Η τέχνη της επικοινωνίας, Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα. - Verderber R. F., (1996) Η πρόκληση της αποτελεσµατικής οµιλίας, Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα. 6

7 Τίτλος Μαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Κατηγορία Μαθήµατος Εβδοµ. ώρες ιδασκαλίας Υ/ Μ.Ε.Υ 3 Θ Πιστωτικές Μονάδες 4,5 Τυπικό εξάµηνο ιδασκαλίας Α' Η συνθετική και πολύ-επιστηµονική προσέγγιση και ερµηνεία της σύγχρονης κοινωνίας και των θεσµών της στα πλαίσια της τουριστικής ανάπτυξης και εννοιολογική αντιµετώπιση του τουρισµού στα πλαίσια των Κοινωνικών Επιστηµών και των σύγχρονων δεδοµένων τους. Ερµηνεία και ανάλυση των σύγχρονων κοινωνιολογικών δεδοµένων. Βασικές έννοιες της Κοινωνιολογίας του Τουρισµού. Ανάλυση του τουρισµού από κοινωνιολογική άποψη. Ανάλυση κινήτρων έλξης πελατών. Οι πολιτικές, περιβαλλοντικές και οι διεθνείς κοινωνικές διαστάσεις του τουρισµού. Κοινωνικές επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις στο τουρισµό και σύγχρονα κοινωνιολογικά τουριστικά θέµατα. Μαθησιακά Αποτελέσµατα Μετά την ολοκλήρωση των µαθηµάτων οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν την πλήρη ανάλυση του τουρισµού σε όλες τις διαστάσεις του ως κοινωνιολογικού φαινοµένου. - Λύτρας Π., (2003) Κοινωνιολογία Τουρισµού, δ έκδοση, Interbooks, Αθήνα - Τσάρτας Π., (1996) Τουρίστες, Ταξίδια, Τόποι: Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις στον Τουρισµό, Εξάντας, Αθήνα. - Holden A., (2008) Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις στον Τουρισµό, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα, Μετάφραση Θ. Μαυροδόντης - Shaw, G and Williams, A.M. (2004) Tourism and Tourism Spaces, Sage, London - Wowforth, M. and Munt, I. (2003) Tourism and Sustaiability : Development and New Tourism in the Third World, 2 nd edn., Routledge, London - Butcher, J. (2002) Weighed down by ethical baggage, in Jenkins, T.(ed), Ethical Tourism : Who Benefits? Hodder and Stoughton, London, Sharrpley, R. and Tefler, D. (eds) (2002) Tourism and Development : Concepts And Isuues - Burkar A. and Medliks, (1989) Tourism: Past, Present, Future, Heinemann, London, 2 nd ed. - Lanquar R., (1985) Sociologie du Tourisme et des Voyages, P.U.F., S. Que sais je No 2213, Paris. - Parker J., (1979), The Sociology of Leisure, Allen and Urwin, London 7

8 Τίτλος Μαθήµατος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κατηγορία Μαθήµατος Εβδοµ. ώρες ιδασκαλίας Υ/ Μ.Γ.Υ. 4 Θ Πιστωτικές Μονάδες 6,0 Τυπικό εξάµηνο ιδασκαλίας Α Να κατανοηθούν οι βασικές οικονοµικές έννοιες που συνδέουν την αξία του χρήµατος µε το χρόνο, να επιλέγονται οι σωστές µεθοδολογίες υπολογισµού οικονοµικών µεγεθών και να υπολογίζονται αυτά είτε απευθείας ή µε τη χρήση πινάκων κ.λπ. Εισαγωγή στο αντικείµενο των οικονοµικών µαθηµατικών. Βασικές έννοιες και τύποι υπολογισµών. Οικονοµικοί υπολογισµοί για βραχυπρόθεσµες οικονοµικές πράξεις. Ονοµαστική και παρούσα αξία και τρόποι υπολογισµού τους. Μέθοδοι προεξόφλησης. Ράντες. άνεια. Αποσβέσεις δανείων. Το µάθηµα θα περιλαµβάνει επίσης ασκήσεις τόσο σε χειρόγραφη µορφή όσο και µε τη χρήση H/Υ. Μαθησιακά Αποτελέσµατα Να κατανοηθούν οι βασικές οικονοµικές έννοιες που συνδέουν την αξία του χρήµατος µε το χρόνο, να επιλέγονται οι σωστές µεθοδολογίες υπολογισµού οικονοµικών µεγεθών και να υπολογίζονται αυτά είτε απευθείας ή µε τη χρήση πινάκων κ.λπ. - Αποστολόπουλος, Θ., (1991), Οικονοµικά Μαθηµατικά, Αθήνα - Κεραµιδάς, Τ., (1980), Οικονοµικά Μαθηµατικά», Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα. - Μαργαρίτης, Ε., (1968), Οικονοµικά Μαθηµατικά, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα - Simpson, (1985), Mathematics of Finance, Mc. Prendice-Hall, Hertfordshire. - Rosenberg-Lans., (1982), Business Mathematic, Mc Graw-Hill, London. 8

9 Τίτλος Μαθήµατος ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Κατηγορία Μαθήµατος Υ/ Μ.Γ.Υ. Εβδοµ. ώρες ιδασκαλίας 3 Θ Πιστωτικές Μονάδες 5,0 Τυπικό εξάµηνο ιδασκαλίας Β' Η γνώση βασικών εννοιών και θεµελιωδών µεγεθών της µακροοικονοµικής θεωρίας. Βελτίωση των αναλυτικών και κριτικών ικανοτήτων σχετικά µε τα διάφορα µακροοικονοµικά µεγέθη και έννοιες. Πρακτική κατανόηση των λειτουργιών της οικονοµίας, των παραµέτρων και των συνθηκών «ισορροπίας» αυτής. Μακροοικονοµιή και Μακροοικονοµικό Περιβάλλον, Θεωρίες των Κυκλικών Οικονοµικών ιακυµάνσεων, Συνολική Ζήτηση και Συνολική Προσφορά, Ισορροπία, Απασχόληση και Ανεργεία, Πληθωρισµός, Μέτρηση της Οικονοµικής Απόδοσης και Ανάπτυξης (Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν και Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, Εθνικό Εισόδηµα κ.λπ., Η λογιστική του ΑΕΠ), Κλασική Μακροοικονοµική και οι Συνολικές απάνες του Κέυνς, Μακροοικονοµική Ισορροπία (Συνολικές απάνες και Ισορροπία, η Κεϋνσιανή Ισότητα Αποταµίευσης και Επένδυσης, Ο Πολλαπλασιαστή απανών, ο Επιταχυντής, κ.λπ.) ηµοσιονοµική Πολιτική, Χρήµα και Τραπεζική, Νοµισµατική Θεωρία και Πολιτική, Ελλείµµατα Προϋπολογισµού και ηµόσιο Χρέος, Οικονοµική Επέκταση και Οικονοµική Ανάπτυξη. Μαθησιακά Αποτελέσµατα Η γνώση βασικών εννοιών και θεµελιωδών µεγεθών της µακροοικονοµικής θεωρίας. Βελτίωση των αναλυτικών και κριτικών ικανοτήτων σχετικά µε τα διάφορα µακροοικονοµικά µεγέθη και έννοιες. Πρακτική κατανόηση των λειτουργιών της οικονοµίας, των παραµέτρων και των συνθηκών «ισορροπίας» αυτής. - Γεωργακόπουλος Θ., Λιανος Θ., et. al (1998), Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονοµία. Ε. Μπένου, Αθήνα. - Γκαµαλέτσος Θ., (1989), Θεωρητική Οικονοµική. Σταµούλης, Πειραιάς. - αµασκηνίδης Α., (1989), Εισαγωγή στην Οικονοµική Επιιστήµη. Univ. Studio Press, Θεσσαλονίκη. - Μπένος Θ., Σαραντίδης Σ., (1996), Αρχές Οικονοµικής Επιστήµης. Ε.Μπένου Αθήνα. - Byrns- Stone-Manolatos (2004), Μακροοικονοµική Θεωρία και Πράξη. Έλλην, Αθήνα. - Robinson J., Eatwell J., (1977), Εισαγωγή στην Σύγχρονη Οικονοµική 1 & 2. Παπαζήσης, Αθήνα. - Fischer S., Dornbusch R., Schmalensee R., (1988), Economics. McGraw-Hill, New York. - Samuelson P.A., Nordhaus (1985), Economics. 12 th Edition, McGraw-Hill International. - Silberberg E., (1990), The Stucture of Economics, McGraw-Hill, NewYork. 9

10 Τίτλος Μαθήµατος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κατηγορία Μαθήµατος Υ/ Μ.Γ.Υ. Εβδοµ. ώρες ιδασκαλίας 4 (2 Θ + 2Ε) Πιστωτικές Μονάδες 4,0 Τυπικό εξάµηνο ιδασκαλίας Β' Να κατανοηθεί ο ρόλος και οι εφαρµογές της στατιστικής, ιδιαίτερα δε, σε οικονοµικά θέµατα. Να εφαρµόζεται απλή στατιστική µεθοδολογία και να κατανοούνται και ερµηνεύονται στατιστικά συµπεράσµατα. Θεωρητικό Μέρος Μαθήµατος Εισαγωγή στο αντικείµενο της στατιστικής. Τρόποι συλλογής δεδοµένων. Απογραφή και στατιστικό δείγµα. Ταξινόµηση και παρουσίαση δεδοµένων. Στατιστικά συµπεράσµατα. Ανάλυση παλινδρόµησης και συσχέτιση. Χρήση παλινδρόµησης για προβλέψεις. Στατιστικός ποιοτικός έλεγχος. Ανάλυση µεθοδολογιών στατιστικού ποιοτικού ελέγχου. Εργαστηριακό Μέρος Μαθήµατος Το εργαστηριακό µέρος του µαθήµατος θα περιλαµβάνει ασκήσεις τόσο σε χειρόγραφη µορφή όσο και µε τη χρήση H/Υ. Μαθησιακά Αποτελέσµατα Να κατανοηθεί ο ρόλος και οι εφαρµογές της στατιστικής, ιδιαίτερα δε, σε οικονοµικά θέµατα. Να εφαρµόζεται απλή στατιστική µεθοδολογία και να κατανοούνται και ερµηνεύονται στατιστικά συµπεράσµατα. - Αθανασόπουλου,., (1989) Περιγραφική Πιθανότητες Επαγωγική Στατιστική, Εκδ. Σταµούλη, Αθήνα. - Κάκουλου, Θ., (1971), Στατιστική, Αθήνα. - Κούρκουλου, Α., (1986), Στατιστική Επιχειρήσεων, Αθήνα. - Chou, Y., (1970) Statistical Analysis, Winston. - Rao, C.R., (1973), Statistical and Applications, Rao. 10

11 Τίτλος Μαθήµατος ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ι Κατηγορία Μαθήµατος Υ/ Μ.Ε.Υ. Εβδοµ. ώρες ιδασκαλίας 5 (2Θ + 3Ε) Πιστωτικές Μονάδες 5,0 Τυπικό εξάµηνο ιδασκαλίας Β' Ο σκοπός του µαθήµατος είναι: Η απόκτηση γνώσεων από τους φοιτητές των µεθόδων και τεχνικών προγραµµατισµού, οργάνωσης, διεύθυνσης, παραγωγής και ελέγχου του λειτουργικού τοµέα των µαγειρείων των ξενοδοχειακών και επισιτιστικών τµηµάτων. Θεωρητικό µέρος µαθήµατος Τµήµατα των επισιτιστικών επιχειρήσεων Μέθοδοι και τεχνικές οργάνωσης και ελέγχου του τοµέα µαζικής παραγωγής και µαζικής εστίασης Συστήµατα παραγωγής και διάθεσης εδεσµάτων Καθήκοντα προσωπικού του τοµέα Υγιεινή τροφίµων, εξοπλισµού, προσωπικού Ασφάλεια των χώρων του τοµέα Εφοδιασµός και αποθήκευση των τροφίµων Σύγχρονες µορφές παρουσίασης εδεσµάτων και ποτών Προτυποποίηση συνταγών παραγωγής και σερβιρίσµατος Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας (π.χ. HACCP και ISO) Εργαστηριακό µέρος µαθήµατος Βασικοί τρόποι αξιοποίησης του εξοπλισµού του τοµέα Τεχνικές πρότυπης παρασκευής εδεσµάτων Τεχνικές εξοικονόµησης ενέργειας, πρώτων υλών και εργατικού δυναµικού Αποθήκευση τροφίµων ιαποίκιλση γευµάτων, προγευµάτων, επιδορπίων και επακόλουθης προσφοράς του τοµέα Σύγχρονες µορφές παρουσίασης µπουφέ και χώρων ξενοδοχειακών διοργανώσεων Εφαρµογές διαιτητικής στην παραγωγή εδεσµάτων Βασικοί κανόνες σύνθεσης εδεσµατολογίου Μαθησιακά Αποτελέσµατα Αναµένεται ότι οι σπουδαστές κατά την ολοκλήρωση των σπουδών τους θα γνωρίζουν τις µεθόδους, τεχνικές και δεξιότητες ορθολογικής διοίκησης των λειτουργικών επιχειρησιακών τοµέων των µαγειρείων (µαζικής και εξατοµικευµένης προσφοράς) των ξενοδοχείων και των επισιτιστικών µονάδων. 11

12 - Αρβανίτης Κ., (2004) Επαγγελµατική κουζίνα Γενικές αρχές µαγειρικής: Σχεδιασµός, οργάνωση, εξοπλισµός, προγραµµατισµός παραγωγής, Προποµπός, - Βλαχούλης, (2003) Επαγγελµατική Μαγειρική Ζαχαροπλαστική, Τσιτσιλώνης, - Θεοδωρέλλης Χ., Επιστήµη και Τεχνογνωσία στη Μαζική Παραγωγή Φαγητών - Ράπτης Ν., (1997 ) Εισαγωγή στην Επαγγελµατική Μαγειρική, Ιnterbooks, - Σαλεσιώτης Μ., (2000) Σύνθεση Εδεσµατολογίου µε στοιχεία ιαιτητικής Ιnterbooks - Cichy Ronald F., Hickey Philip J. Jr., Managing service in food and beverage operations - Ninemeier Jack D., Management of food and beverage operations - Ninemeier Jack D., Planning and control for food and beverage operations - Cousins John, Food and beverage management. - Bernard Davis, Andrew Lockwood, Sally Stone, Food and Beverage Management - Dittmer Paul R., Principles of Food, Beverage, and Labor Cost Controls 12

13 Τίτλος Μαθήµατος ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Κατηγορία Μαθήµατος Εβδοµ. ώρες ιδασκαλίας Υ/ Μ.Γ.Υ. 3 Θ Πιστωτικές Μονάδες 5,0 Τυπικό εξάµηνο ιδασκαλίας Β Η αφοµοίωση από τους σπουδαστές των θεµελιωδών εννοιών του δικαίου των εµπορικών συναλλαγών, και η εξοικείωσή τους µε επιµέρους κλάδους του εµπορικού δικαίου. Απόκτηση βασικών γνώσεων σχετικά µε τις έννοιες του εµπόρου και των εµπορικών πράξεων, τις διάφορες µορφές συµβάσεων παλαιότερες αλλά και νέες πχ franchising, leasing, forfaiting, την προστασία της εµπορικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, τον ανταγωνισµό, ελεύθερο και αθέµιτο, την προστασία του καταναλωτή. Επίσης, σχετικά µε τις διάφορες µορφές εµπορικών εταιριών αλλά και µε τα αξιόγραφα. Μαθησιακά Αποτελέσµατα Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στο αντικείµενο αυτό οι σπουδαστές [-τριες] θα πρέπει να είναι, µεταξύ των άλλων, σε θέση να εντοπίζουν ενδεχόµενες παραβάσεις των διατάξεων της εµπορικής µας νοµοθεσίας από τις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται ή τις οποίες διοικούν, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι δυσάρεστες συνέπειες τις οποίες µπορεί αυτές να συνεπάγονται. - Ευθυµιάτου Πουλάκου Αντ., (2008) Επιτοµή Εµπορικού ικαίου, 5 η εκδ., Σάκκουλας, Αθήνα. - Ρόκα Ι., (2002), Εµπορικό ίκαιο - Γενικό Μέρος, 3 η έκδ., Αθήνα. - Σκαλίδη Λ., (2007), Εισαγωγή στο Εµπορικό ίκαιο, 6 η εκδ, Αθήνα. - Blaise (1998), Droit des affaires, Paris. - Mac-Culloch R. (1999), Competition Law and Policy. - Zoolner, (1999), Wertpapierrecht. 13

14 Τίτλος Μαθήµατος ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Κατηγορία Μαθήµατος Υ/ Μ.Γ.Υ Εβδοµ. ώρες ιδασκαλίας 3Θ Πιστωτικές Μονάδες 5,0 Τυπικό εξάµηνο ιδασκαλίας B' ιερεύνηση του κοινωνικού ρόλου της εργασίας µέσα από τη µελέτη του εργασιακού περιβάλλοντος και τις κοινωνικές και ψυχολογικές επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις του καθώς και η ερµηνεία των προβληµάτων οργάνωσης συνδικαλιστικής δράσης και ταξινόµησης των εργασιακών οµάδων καθώς, και εξειδικευµένα θέµατα σύγχρονων Εργασιακών Σχέσεων στην Ελλάδα και διεθνώς. Εισαγωγή στις εργασίες και αναφορά στον κοινωνικό ρόλο της εργασίας και ένταξη του ατόµου στο εργασιακό περιβάλλον. Σύγχρονες κοινωνιολογικές παράµετροι των εργασιακών σχέσεων, ψυχολογικές επιδράσεις εργασιακού περιβάλλοντος στο άτοµο, η οργάνωση εργασίας, οι θεωρίες, τα ψυχολογικά προβλήµατα και οι επιδράσεις αποκέντρωσης στο άτοµο, οι εργασιακές συγκρούσεις και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και σύγχρονα εξειδικευµένα θέµατα του κλάδου, που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας 15ετίας. Μαθησιακά Αποτελέσµατα Μετά την ολοκλήρωση των µαθηµάτων οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν το σύνολο των σχέσεων εργασίας που αναπτύσσονται στους σύγχρονους χώρους δουλειάς και τα κοινωνικά και ψυχολογικά δεδοµένα που απαιτούνται για την ύπαρξη της εργασιακής ειρήνης και την αύξηση της παραγωγικότητας των επιχιειρήσεων. - Ι.Ο.Β.Ε., (2007), Ανάπτυξη Επαγγελµατικών Περιγραµµάτων, Αθήνα. - Λιάντα Μ., (2005), Ψυχολογία της Εργασίας : εφαρµογές της ψυχολογίας στο χώρο εργασίας, Ζήτης, Αθήνα - Λύτρας Π., (2005), Εργασιακές Σχέσεις, δ έκδοση, Interbooks, Αθήνα. - Νικολακοπούλου Στεφάνου Η., (1997) Πολιτικές Απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Παπαζήσης, Αθήνα. - Ξηροτύρη Κουφίδου Στ., (1997), ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων: Η Πρόκληση του 21 ου Αιώνα στο Εργασιακό Περιβάλλον, Αντίκουλα, Θεσ/νίκη.Σταύρου Σ., (2003), Οργάνωση και Προστασία Εργασίας, Ζήτης, Αθήνα. - Χυτήρη Λ.Σ., (2006), Μάνατζµεντ : Αρχές ιοίκησης Επιχειρήσεων, Ιnterbooks, Αθήνα - Schuler R. and Huber V., (1993), Personnel and Human Resource Management, West. Publications, 5 th ed.. 14

15 Τίτλος Μαθήµατος ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ Κατηγορία Μαθήµατος Υ/ Μ.Γ.Υ Εβδοµ. ώρες ιδασκαλίας 6 (3Θ + 3Ε) Πιστωτικές Μονάδες 6,0 Τυπικό εξάµηνο ιδασκαλίας Β' H γνώση και η κατανόηση των αρχών της Γενικής Λογιστικής, καθώς επίσης και το σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζει αυτή στη σύγχρονη τουριστική επιχείρηση και οικονοµία. Θεωρητικό Μέρος Μαθήµατος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Έννοια και κατηγορίες οικονοµικών µονάδων Έννοια και σκοποί της Λογιστικής ιακρίσεις της Λογιστικής Βασικές Λογιστικές Αρχές Λογιστικές εκθέσεις και λογιστικές καταστάσεις Χρήστες Λογιστικών πληροφοριών ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Έννοια λογιστικού γεγονότος Μετασχηµατισµοί της λογιστικής ισότητας ιαδοχικοί Ισολογισµοί Καταχώρηση των επιδράσεων των λογιστικών γεγονότων Έννοια λογαριασµού διακρίσεις Κανόνες λειτουργίας των λογαριασµών Ηµερολόγιο καθολικό - ισοζύγιο Λογιστική παρακολούθηση χρεώσεων και πιστώσεων πελατών. Κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης πάγιο ενεργητικό Κυκλοφορούν ενεργητικό - αποθέµατα Εγγραφές τέλους χρήσεως Προσδιορισµός του αποτελέσµατος χρήσεως Εργαστηριακό Μέρος Μαθήµατος Το εργαστηριακό µέρος του µαθήµατος θα περιλαµβάνει ασκήσεις τόσο σε χειρόγραφη µορφή όσο και µε τη χρήση µηχανογραφηµένων πακέτων λογιστικής. Μαθησιακά Αποτελέσµατα Μετά το τέλος του µαθήµατος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει τη γνώση για τη λειτουργία του λογιστικού κυκλώµατος και την ικανότητα να προσδιορίζουν το αποτέλεσµα της χρήσης σε µία τουριστική επιχείρηση. - Γερµανού Τουρνά Ε., (2007), Γενική Λογιστική µε Ε.Γ.Λ.Σ., Αθήνα. - Λιάπης Κ., (2000),Εισαγωγή στην Οικονοµική των Επιχειρήσεων και τη Λογιστική, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα. - Παπάς Α., (2002) Χρηµατοοικονοµική Λογιστική, Εκδόσεις Γ. Μπένου, Αθήνα 15

16 - Ποµόνης Ν., (2004), Λογιστική, 6 η Έκδοση, Εκδόσεις Σταµούλη, Αθήνα. - Ποµόνης Ν., (2004), Λογιστικές Εφαρµογές, 2 η Έκδοση, Εκδόσεις Σταµούλη, Αθήνα. - Ρεβάνογλου Α. Γεωργόπουλου Ι., (1999), Γενική Λογιστική µε Ε.Γ.Λ.Σ., Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα. - Belverd E.,Needles, Marian,Powers, SusanV.,Crosson (2007) Principles of Accounting, Houghton Mifflin, 10 Reved - Dyson J.R., (2007), Accounting for Non-Accounting Students, Pearson Education Limited, 7 Rev ed. - Jones M., (2006), Accounting, John Wiley and Sons Ltd, 2 Rev ed. - Harrison W.T., Horngren T. C., Johnston R. (2008), Financial Accounting, Pearson Education Limited. - Needles Ε. Β., Powers Μ., Crosson S., (2007), Principles of Accounting Houghton Mifflin, 10 Rev ed. - Romney M., Steinbart P.J., (2007), Accounting Information Systems, Prentice Hall Publishing. - Walter T.,Harrison, Charles T.,Horngren, Robert,Johnston (2008) Financial Accounting, Pearson Education Limited, 16

17 Τίτλος Μαθήµατος ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΜΕΑ ΟΡΟΦΩΝ (HOUSEKEEPING) Κατηγορία Μαθήµατος Εβδοµ. ώρες ιδασκαλίας Υ/ Μ.Ε.Υ. 3 Θ Πιστωτικές Μονάδες 5 Τυπικό εξάµηνο ιδασκαλίας Γ Σκοπός του µαθήµατος είναι η απόκτηση γνώσεων από τους φοιτητές των σύγχρονων µεθόδων, οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας του τοµέα δωµατίων όλων των µορφών (τύπων) καταλυµάτων. ιοίκηση και διαχείριση του τοµέα δωµατίων και των λοιπών κύριων και βοηθητικών χώρων των καταλυµάτων. ιαχείριση, κατανοµή και αξιολόγηση απόδοσης ανθρώπινου δυναµικού του Housekeeping. ιαχείριση σχέσεων και επαφών µε τους πελάτες. ιαδικασίες σύνταξης προγραµµάτων εργασίας. Μέθοδοι και τεχνικές επικοινωνίας. ιαχείριση τµήµατος απολεσθέντων αντικειµένων. Οργάνωση και διαχείριση ιµατισµού, εξοπλισµού και λοιπών υλικών. Οργάνωση και λειτουργία του τµήµατος λινοθήκης. Λειτουργική αλληλεξάρτηση και διασύνδεση του τοµέα καταλυµάτων µε τα άλλα τµήµατα του ξενοδοχείου. Εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγηση της αποδοτικότητας του Housekeeping. Εφαρµογή µεθόδων επιλογής για την αγορά και τη χρήση υλικών καθαριότητας. Συντήρηση και αντικατάσταση εξοπλισµού των δωµατίων. Επιλογή, συντήρηση και αντικατάσταση υλικών διακόσµησης. Η συµβολή της χρήσης των πληροφοριακών ξενοδοχειακών προγραµµάτων (Η/Υ) και άλλων µέσων σύγχρονης τεχνολογίας στην οργάνωση και λειτουργία του Housekeeping. Εφαρµογές συστηµάτων οργάνωσης και λειτουργίας του τοµέα καταλυµάτων και οι επιδράσεις στην προστασία του περιβάλλοντος Έλεγχος αποδοτικότητας και αξιολόγηση του τοµέα δωµατίων. Μαθησιακά Αποτελέσµατα Μ ε την ολοκλήρωση του µαθήµατος οι φοιτητές θα κατέχουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά µε την άσκηση διοίκησης και διαχείρισης του τοµέα δωµατίων. - Ντόντη Α., (2001),Υπηρεσία Ορόφων (Housekeeping), Αθήνα - Branson J. C. Lennox Μ., (1996), Hotel, Hostel and Hospital Housekeeping. - Hurst R., (1993)Housekeeping Management. 17

18 Τίτλος Μαθήµατος ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Κατηγορία Μαθήµατος Εβδοµ. ώρες ιδασκαλίας Υ/ Μ.Ε.Υ. 4 Θ Πιστωτικές Μονάδες 6,5 Τυπικό εξάµηνο ιδασκαλίας Γ Η παροχή των απαραίτητων βασικών γνώσεων που αφορούν τις νοµοθετικές διατάξεις και τη νοµολογία που έχουν σχέση µε τους κυριότερους τοµείς της τουριστικής δραστηριότητας. Αρχικά εξετάζονται θέµατα που αφορούν την δηµιουργία και λειτουργία των τουριστικών καταλυµάτων, αλλά και των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής για την εξυπηρέτηση ειδικών µορφών τουρισµού, όπως ο επαγγελµατικός, ο θαλάσσιος, ο αγροτουρισµός κ.α. Τα άλλα θέµατα που µελετώνται είναι τα σχετικά µε τα τουριστικά γραφεία, τα τουριστικά κέντρα και καταστήµατα, τις τουριστικές µεταφορές, τις ιδιαιτερότητες της εργασίας στον Τουρισµό, την προστασία του τουρίστα καταναλωτή, τον τουρισµό και το περιβάλλον. Μαθησιακά Αποτελέσµατα Η εκπαίδευση στο αντικείµενο αυτό θα συµβάλει στην µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα των πτυχιούχων µας, που θα ασχοληθούν µε τις τουριστικές επιχειρήσεις, λόγω των γνώσεών τους στις βασικές διατάξεις της εξειδικευµένης, για τον τουριστικό τοµέα, νοµοθεσίας. Βιβλιογραφία - Ευθυµιάτου Πουλάκου Α., (2005), Τουριστικό ίκαιο, γ έκδ., Σάκκουλας, Αθήνα. - Κουτσουράδη Α., (2000), Βασική Τουριστική Νοµοθεσία, Αθήνα. - Λογοθέτης Μ., (2001), ίκαιο της Τουριστικής Βιοµηχανίας. - Lenz C., (2000), Daw Time-sharing. - Py P., (2002), Droit du Tourisme. - Yaqub J. B., Bedford B., (1997), European Travel Laws. 18

19 Τίτλος Μαθήµατος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κατηγορία Μαθήµατος Υ/ Μ.Ε. Εβδοµ. ώρες ιδασκαλίας 4 (2Θ + 2Ε) Πιστωτικές Μονάδες 4,5 Τυπικό εξάµηνο ιδασκαλίας Γ Η µετάδοση των εξειδικευµένων γνώσεων που θα καταστήσουν τους φοιτητές ικανούς να κατανοήσουν όλα τα στάδια σχεδιασµού και οργάνωσης ενός προορισµού σε ταξιδιωτικό και τουριστικό προϊόν και η ανάπτυξη ικανότητας προγραµµατισµού, οργάνωσης και υλοποίησης διαφόρων ειδών (πχ GIT, IIT, εισερχόµενου, εξερχόµενου τουρισµού) τουριστικών πακέτων και προϊόντων. Θεωρητικό Μέρος Μαθήµατος Ορισµοί, έννοιες και ορολογία. Η έννοια και το περιεχόµενο των ταξιδιωτικών προϊόντων. Ο ρόλος των tour operators και των τουριστικών γραφείων στον σχεδιασµό των ταξιδιωτικών προϊόντων και πακέτων. Μελέτη των προσδιοριστικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων των προορισµών και αναγνώριση των πελατειακών αγορών τους. Ανάλυση όλων των σταδίων σχεδιασµού και οργάνωσης ενός προορισµού σε τουριστικό προϊόν. Παρουσίαση αναλυτικών διαδικασιών και φάσεων προγραµµατισµού διαφόρων ειδών ταξιδιωτικών προϊόντων και τουριστικών πακέτων (σχεδιασµός, τιµολόγηση, διανοµή, προώθηση και αξιολόγηση). Οι προοπτικές του χώρου για προσφορά νέων και ευέλικτων ταξιδιωτικών προϊόντων λόγω της τεχνολογίας. Εργαστηριακό Μέρος Μαθήµατος Ασκήσεις σταδιακής προσέγγισης του αντικειµένου σχετικά µε : Επιλογές προορισµών, δηµιουργία και οργάνωση διαφόρων ειδών ταξιδιωτικών προϊόντων, επαγγελµατική επικοινωνία των tour operators και των τουριστικών γραφείων, αξιοποίηση επαγγελµατικών εγχειριδίων (πχ GTP, κλπ), δηµιουργία τουριστικών πακέτων, διαδικασίες operation, requests, εξασφάλιση υπηρεσιών, διάφορα είδη κοστολογίων, µελέτες περίπτωσης µε tour leaders, πώληση, vouchers, µπροσούρες. Μαθησιακά αποτελέσµατα Μετά την ολοκλήρωση των µαθηµάτων οι φοιτητές θα είναι σε θέση: -Να αναγνωρίζουν τις τάσεις της ζήτησης και να προτείνουν προορισµούς και νέα ταξιδιωτικά προϊόντα. -Να µετατρέπουν τουριστικούς προορισµούς σε ανταγωνιστικά ταξιδιωτικά προϊόντα. -Να κατανοούν όλα τα στάδια προγραµµατισµού και υλοποίησης διαφόρων ειδών τουριστικών πακέτων. -Να χειρίζονται όλες τις διαδικασίες σχεδιασµού, οργάνωσης, υλοποίησης και operation διαφόρων ειδών τουριστικών πακέτων. -Να γνωρίζουν το ρόλο και τις συνεργασίες των διαφόρων ειδών τουριστικών γραφείων και tour operators για τον σχεδιασµό και την παραγωγή τουριστικών πακέτων και προϊόντων. 19

20 - Βιτουλαδίτη, Ο. (2000), Μάρκετινγκ των Tour Operators και των Τουριστικών Γραφείων, Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο. - Γασπαρινάτος, Σ. και Μαζαράκη, Ε. (2007), Οργάνωση τουριστικών πακέτων, Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην. - Ζαχαράτος, Γ. (2004), Package tour. Παραγωγή και διάθεση του τουριστικού ταξιδιού, Αθήνα: Εκδόσεις Προποµπός. - Ζαχαράτος, Γ. (2000), Οικονοµική του Τουρισµού και Οργάνωση των τουριστικών ταξιδιών, Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ). - Trooboff, S., Schwartz, R., MacNeill, D. (1999), Travel Sales and Customer Service, USA: Institute of Certified Travel Agents. 20

21 Τίτλος Μαθήµατος Κατηγορία Μαθήµατος Εβδοµ. ώρες ιδασκαλίας ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Υ/Μ.Ε. 3Θ Πιστωτικές Μονάδες 5 Τυπικό εξάµηνο ιδασκαλίας Γ' H γνώση και η κατανόηση µεθόδων και διαδικασιών επιλογής και αξιοποίησης των λογιστικών πληροφοριών για τη λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων καθώς επίσης και την άσκηση ελέγχου της δράσης µιας σύγχρονης τουριστικής επιχείρησης. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η διοικητική προσέγγιση της Λογιστικής Λογιστικές και οικονοµικές καταστάσεις: Ισολογισµός, Κατάσταση αποτελεσµάτων Χρήσης,Cash flow statements, Operating statements. Χρηµατοοικονοµικός σχεδιασµός και έλεγχος. Στοιχεία και συµπεριφορά κόστους Ανάλυση κόστους παραγωγής - κέρδους Προσεγγίσεις στη λήψη αποφάσεων Καθορισµός τιµής Η επίδραση της δοµής του κόστους στην κερδοφορία Ανάλυση οικονοµικών καταστάσεων Ανάλυση µε τη µέθοδο των δεικτών Μαθησιακά Αποτελέσµατα Μετά το τέλος του µαθήµατος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει τη γνώση για τις µεθόδους, διαδικασίες και τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τη λήψη των επιχειρηµατικών αποφάσεων στις τουριστικές επιχειρήσεις καθώς και για τον τρόπο άσκησης ελέγχου της δράσης των. - ηµοπούλου- ηµάκη Ι., (2006), ιοικητική Λογιστική, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα - Boardman R., (2003), Hotel and Catering Costing and Budgets, 3 η Έκδοση, Εκδόσεις Heinemann, London - Harris P., Hazzard P., (2005), Managerial Accounting in the Hotel and Catering Industry, Century Hutchinson Ltd. 21

22 Τίτλος Μαθήµατος ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (e-commerce) Κατηγορία Μαθήµατος Υ / ΟΝΑ Εβδοµ. ώρες ιδασκαλίας 4 (2Θ + 2Ε) Πιστωτικές Μονάδες 4,5 Τυπικό εξάµηνο ιδασκαλίας Γ Το µάθηµα αυτό στοχεύει στην ενηµέρωση του σπουδαστή του τµήµατος Τουριστικών Επιχειρήσεων, ώστε αυτός να είναι σε θέση να κατανοήσει την έννοια και το περιεχόµενο της επιχειρηµατικότητας και δη της επιχειρηµατικότητας στον τουριστικό τοµέα. Επίσης το µάθηµα, προσφέρει τη δυνατότητα στον σπουδαστή να είναι σε θέση να εξεύρει τα κατάλληλα εργαλεία που θα χρησιµοποιήσει στην επιδίωξη της επιχειρηµατικότητας. Ακόµη η αξιοποίηση των δυνητικά καλύτερων τρόπων αξιοποίησης των πόρων (οικονοµικών και ανθρώπινων), ώστε να παραχθούν τα ποιοτικότερα τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες, αποτελεί στόχο του µαθήµατος. Επιπροσθέτως το όλο πλαίσιο του ηλεκτρονικού επιχειρείν και η αξιοποίηση του σύγχρονου ηλεκτρονικού εµπορίου (e-commerce) στον τουριστικό τοµέα είναι όλως σηµαντική, καθ όσον ένα µεγάλό µέρος του τουριστικού πακέτου στις ηµέρες µας συντίθεται ή «είναι δυνατόν να συντεθεί» µε ηλεκτρονική µορφή. Το συγκεκριµένο µάθηµα περιλαµβάνει µία συνολική αντιµετώπιση θεωρητικών και πρακτικών προσεγγίσεων και προσµίξεων, οι οποίες µπορούν δυνητικά να αναφέρονται σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων του τουριστικού τοµέα (λ.χ. µικροµεσαίες, συνεταιριστικές, Μεγάλες επιχειρήσεις και µονάδες, αλυσίδες, κ.ο.κ.). Στο πλαίσιο αυτό αναλύονται διεξοδικά τα θέµατα της επιχειρηµατικότητας, των επιχειρηµατικών σχεδίων, της οργάνωσης κάθε λογής τουριστικής επιχείρησης µε όλως ιδιαίτερη έµφαση στην έννοια, στο περιεχόµενο και ιδίως στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού εµπορίου στον τουρισµό. Μαθησιακά αποτελέσµατα Η απόκτηση γνώσεων, τεχνικών και δεξιοτήτων οι οποίες θα οδηγήσουν στην κατανόηση από τον σπουδαστή της επιχειρηµατικότητας και του ηλεκτρονικού εµπορίου στον τουρισµό, κάτι το οποίο αποτελεί σηµαντικό µέρος της µελλοντικής τουριστικής ανάπτυξης και απασχόλησης στο πλαίσιο της ανάπτυξης των διεθνών τουριστικών επιχειρήσεων. - Ελληνική Εταιρική Ευθύνη : 50+ Καλές Πρακτικές, (2005), Ελληνικό ίκτυο Εκροής Κοινωνικής Ευθύνης, Αθήνα. - Θανόπουλος Γ. (2006), ιεθνής Επιχείρηση : περιβάλλον, δοµή και προσκλήσεις, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα. - Λαµπρόπουλος Π. (2008), Επιχειρηµατικότητα : Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Επιχειρήσεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας», Εκδόσεις Προποµπός, Αθήνα. - Σκουλάς Ν. (2006), Το Εγχειρίδιο του Μικρού και Μεσαίου Επιχειρηµατία, Αθήνα. - Cameron D., (2008) Electronic Commerce : The New Business Platform for the Internet,U.S.A. - Engardio, P. (2005), A New World Economy, Business Week, August 29, pp Rahman S.M. and Raisinghani M., (2008), Electronic Commerce : Opportunity and Challenged, N.York Tokio Melbourne. 22

23 Τίτλος Μαθήµατος ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΙ Κατηγορία Μαθήµατος Υ / Μ.Ε.Υ. Εβδοµ. ώρες ιδασκαλίας 4 (2Θ + 2Ε) Πιστωτικές Μονάδες 4,5 Τυπικό εξάµηνο ιδασκαλίας Γ Σκοπός του µαθήµατος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές γνώσεις και ικανότητες διοίκησης εστιατορικών εκµεταλλεύσεων εντός και εκτός ξενοδοχειακών µονάδων, Στόχοι είναι να αποκτήσουν γνώσεις ως προς την οργάνωση, διαχείριση προσωπικού, οικονοµικό έλεγχο, προώθηση πωλήσεων και τεχνικών σερβιρίσµατος των εστιατορικών τµηµάτων ξενοδοχείων ή των ανεξάρτητων εστιατορικών επιχειρήσεων. Θεωρητικό Μέρος Μαθήµατος - Οι µορφές των εστιατορικών επιχειρήσεων και η οργάνωσή τους από πλευράς χώρων, εξοπλισµού και προσωπικού. - Ιδιαιτερότητες διοίκησης προσωπικού στον εστιατορικό κλάδο - Τρόποι και τεχνικές σύνθεσης και παράθεσης γευµάτων. - Είδη σερβιρίσµατος κύριων, ειδικών και οµαδικών γευµάτων και εκδηλώσεων. - Τρόποι εξασφάλισης της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας των εστιατορικών επιχειρήσεων. - Ανάπτυξη προγραµµάτων προώθησης των πωλήσεων στις εστιατορικές µονάδες καθώς και τα συστήµατα διαχείρισης των εσόδων τους. - Ανάλυση των οικονοµικών αποτελεσµάτων λειτουργίας των εστιατορικών µονάδων µέσω Η/Υ - Τα είδη του κρασιού, ο τρόπος παραγωγής τους και ο συνδυασµός τους στα πλαίσια των γευµάτων. Τα ελληνικά και ξένα κρασιά στην ξενοδοχειακή βιοµηχανία. Εργαστηριακό Μέρος Μαθήµατος Το εργαστηριακό µέρος του µαθήµατος θα περιλαµβάνει ασκήσεις στο εργαστήριο εστιατορική καθώς και σε εργαστήριο Η/Υ (Πρόγραµµα διαχείρισης εστιατορίου). - Εξοπλισµός, σκεύη και διαρρύθµιση εστιατορικών χώρων. Προετοιµασία αίθουσας εστ/ρίων. - Λήψη παραγγελίας - Είδη πρωινών, σερβίρισµα πρωινών. - Αγγλικό σέρβις - στήσιµο τραπεζιών και εξυπηρέτηση, Γαλλικό σέρβις - στήσιµο τραπεζιών και εξυπηρέτηση, Συνδυασµοί σερβιρίσµατος. Ελληνική πραγµατικότητα και διαφορές κατά τύπο επιχείρησης. Χρήση κουταλοπήρουνου. - Αµερικάνικο σέρβις - στήσιµο τραπεζιών και εξυπηρέτηση, Αυστριακό σέρβις - στήσιµο τραπεζιών και εξυπηρέτηση, Ρώσικο σέρβις - στήσιµο τραπεζιών και εξυπηρέτηση, Menages κυρίως γεύµατος, Συνδυασµοί σερβιρίσµατος. Ελληνική πραγµατικότητα και διαφορές κατά τύπο επιχείρησης. - Συνήθεις διαδικασίες σερβιρίσµατος εδεσµάτων και ποτών (κύριων, ειδικών, οµαδικών γευµάτων και εκδηλώσεων). - Deparassage Εφαρµογές αποµάκρυνσης χρησιµοποιηµένων πιάτων και λοιπών σκευών από τα τραπέζια. 23

24 - Σερβίρισµα εκδηλώσεων (Banquet): Συστήµατα διαµόρφωσης χώρων εστίασης και εκδηλώσεων. Προετοιµασία τραπεζιών και στρώσιµο. Σερβίρισµα εδεσµάτων και ποτών. - Παρουσίαση και σερβίρισµα οίνων: Εξοπλισµός, βασικές γνώσεις γύρω από το κρασί, σερβίρισµα. - Επίσκεψη sommelier και παρουσίαση γευσιγνωσίας στο χώρο του Α.Τ.Ε.Ι. - Οικονοµική διαχείριση εστιατορίου, εφαρµογές λογισµικού, ασύρµατη παραγγελιοληψία. Μαθησιακά Αποτελέσµατα Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στο αντικείµενο αυτό οι σπουδαστές [-τριες] θα πρέπει να είναι, µεταξύ των άλλων, σε θέση να γνωρίζουν τις µεθόδους και δεξιότητες ορθολογικής διοίκησης και οργάνωσης των εστιατορικών τµηµάτων των ξενοδοχειακών µονάδων, καθώς και τις τεχνικές παράθεσης εδεσµάτων και ποτών. - Κουκοπούλου Κουκούλη Ε., (1992), ιοίκηση και Τεχνική Εστιατορίου, ΟΕ Β, Αθήνα. - Μάρας Α., (2003), Οργάνωση Τεχνική Εστιατορικών Μονάδων, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα. - Τζωρακοελευθεράκης Ζ., (1998), ιοίκηση Επισιτιστικων Επιχειρησεων (Food & Beverage Management), Interbooks, Αθήνα. - Kasavana Μ., Smith D., (1982), Menu Engineering - A Practical Guide. Lansing, MI: Hospitality Publishers. - Seaberg, A.G., (1983), Menu design, merchandising and marketing, Boston, Mass.: CBI.. 24

25 Τίτλος Μαθήµατος ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΟΧΗΣ Κατηγορία Μαθήµατος Υ / Μ.Ε. Εβδοµ. ώρες ιδασκαλίας 6 (3 Θ + 3Ε) Πιστωτικές Μονάδες 7,0 Τυπικό εξάµηνο ιδασκαλίας Σκοπός του µαθήµατος είναι: Η απόκτηση γνώσεων από τους φοιτητές προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις σύγχρονες απαιτήσεις των συστηµάτων οργάνωσης και διοίκησης του Τµήµατος Υποδοχής των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εφαρµογής των λειτουργιών της οργάνωσης του Τµήµατος Υποδοχής στα ξενοδοχεία. Η εφαρµογή και αξιολόγηση των σύγχρονων συστηµάτων φιλοξενίας των πελατών. Η διαχείριση και διάθεση του ξενοδοχειακού προϊόντος µέσω ξενοδοχειακών πληροφοριακών συστηµάτων. Θεωρητικό µέρος µαθήµατος: ιοίκηση και οργάνωση του Τµήµατος Υποδοχής των ξενοδοχειακών επιχ/σεων. ιαχείριση και διάθεση δωµατίων (κρατήσεις, πωλήσεις, allotment, πληρότητα). ιοίκηση ανθρώπινου δυναµικού του Τοµέα Υποδοχής. Συστήµατα οργάνωσης και διαχείρισης της φιλοξενίας. ιαχείριση overbooking. Μέθοδοι και διαδικασίες οργάνωσης θεµάτων διαµονής πελατών. Μέθοδοι και τεχνικές επικοινωνίας. ιαχείριση σχέσεων πελατών. Λειτουργική αλληλεξάρτηση και συνεργασία του Τµήµατος Υποδοχής µε άλλες συνεργαζόµενες επιχειρήσεις. Εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγηση της ικανοποίησης των πελατών. Ο ρόλος των πληροφοριακών ξενοδοχειακών προγραµµάτων (Η/Υ) και άλλων µέσων σύγχρονης τεχνολογίας στη διαχείριση του τοµέα φιλοξενίας. Συντονισµός και συνεργασία µε τα άλλα τµήµατα της ξενοδοχειακής επιχείρησης. Έλεγχος αποδοτικότητας και αποτελεσµάτων. Εργαστηριακό µέρος µαθήµατος: Το εργαστηριακό µέρος του µαθήµατος αναφέρεται : Α. Στη χρήση µεθοδολογίας και αποτύπωσης διαδικασιών των λειτουργιών του Τµήµατος Υποδοχής. Β. Σε εφαρµογές της οργάνωσης και λειτουργίας του Τµήµατος Υποδοχής µε χρήση λογισµικών ξενοδοχειακών προγραµµάτων. Μαθησιακά Αποτελέσµατα Οι φοιτητές στο τέλος της µαθησιακής διαδικασίας θα είναι εξοικειωµένοι µε τεχνικές οργάνωσης διοίκησης και λειτουργίας του τµήµατος Υποδοχής. Θα έχουν αποκτήσει ικανότητες σχετικές µε τη χρήση πληροφοριακών ξενοδοχειακών συστηµάτων. - Ντόντη Α., (2003), Λειτουργία Υποδοχής, Αθήνα. - Abbot P., Lewry S, (1999), Front Office - Bardi A. J., (1996), Hotel Front Office Management - Braham B., (1998), Hotel Front Office - Deveau L., (1993), Front Office Management and Operations 25

26 Τίτλος Μαθήµατος ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ ΕΚ ΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ Κατηγορία Μαθήµατος Υ/ Μ.Ε. Εβδοµ. ώρες ιδασκαλίας 5 (2 Θ + 3Ε) Πιστωτικές Μονάδες 5,5 Τυπικό εξάµηνο ιδασκαλίας Να καταστεί δυνατή η έκδοση και αναγνώριση αεροπορικών τίτλων, η κατασκευή ναύλων, καθώς και η σωστή χρήση των σχετικών αεροπορικών εγχειριδίων. Επίσης να καταστεί δυνατή η κατασκευή πολύπλοκων και ανταγωνιστικών ναύλων και να εκδίδονται σωστά εισιτήρια για κάθε είδους αεροπορικά ταξίδια. Να γίνει κατανοητή η δοµή του κλάδου των αεροπορικών εταιρειών, καθώς και η βιοµηχανία των αεροµεταφορών σαν συντελεστής ανάπτυξης του τουρισµού. Να αναλυθούν οι επιπτώσεις του ηλεκτρονικού εµπορίου, καθώς και των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στην αεροπορική βιοµηχανία και στην οργάνωση του ταξιδιού. Να µελετηθούν τα εσωτερικά και εξωτερικά συστήµατα και δίκτυα των αεροπορικών εταιρειών. Θεωρία: Τουρισµός και µεταφορικά µέσα. Φάσεις της αλληλοεπιδρώµενης ανάπτυξης των αεροµεταφορών και του τουρισµού. Συσχέτιση και αλληλεπιδράσεις της αεροµεταφοράς και του τουρισµού. Ορισµοί και νοµικό πλαίσιο λειτουργίας. Πτήσεις charter. Εταιρίες χαµηλού κόστους(low cost curriers,lccs). Το ιεθνές θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης εναέριων µεταφορών. ιεθνείς πολυµερείς Συνδιασκέψεις και Συµβάσεις. Οι ελευθερίες στον τοµέα των αεροµεταφορών Οι ελευθερίες αέρος (The Freedoms of the Air). Πολιτική «Ανοιχτών Ουρανών» (Open Skies Agreement). Επιπτώσεις της απελευθέρωσης στην λειτουργία των αεροπορικών εταιρειών. ιεθνείς Οργανισµοί για την Πολιτική Αεροπορία. Κυβερνητικοί Οργανισµοί. Ο Οργανισµός ιεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας ICAO (International Civil Aviation Organisation). Η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την ασφάλεια της εναέριου κυκλοφορίας (EUROCONTROL. Η Ευρωπαϊκή Συνέλευση Πολιτικής Αεροπορίας (ECAC) (European Civil Aviation Conference). Η JAA (Joint Aviation Authorities). I.A.T.A. (International Air Transport Association). AEA (Association of European Airlines). ERA (European Regions Airlines Association) Στρατηγικές τάσεις συµµαχίας και γενικό θεσµικό πλαίσιο.στόχοι της στρατηγικής των αεροπορικών συµµαχιών. Συγχωνεύσεις. Οι κίνδυνοι και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι στρατηγικές συµµαχίες. Παράγοντες επιτυχίας για τις στρατηγικές συµµαχίες. Η εφαρµογή των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στις αεροπορικές εταιρίες. Εσωτερικά συστήµατα και εσωτερικά δίκτυα των αεροπορικών εταιριών.οι αεροπορικές εταιρίες και η εξέλιξη του Internet.Χρήση του ιαδικτύου στον τουριστικό κλάδο. Αεροπορικές εταιρίες και ηλεκτρονικό εµπόριο. Οι πωλήσεις αεροπορικών εισιτηρίων στο Internet / e-tickets. Οι λόγοι που οδήγησαν στη δηµιουργία των Ιστοσελίδων. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα από τη χρήση των ΤΠΕ. Ο προβληµατισµός αεροπορικών εταιριών όσον αφορά τις πωλήσεις µέσω Internet.E TICKETING. Σχέδιο Τιµολόγησης και διακανονισµού της ΙΑΤΑ. Επικοινωνία µεταξύ των πρακτόρων, της ΙΑΤΑ και των αερογραµµών. 26

27 Εργαστήριο: Σχέδιο Τιµολόγησης και διακανονισµού της ΙΑΤΑ (BSP). Σχέση µεταξύ BSP- πρακτόρωναερογραµµών. Οικονοµικές Συναλλαγές. Αερολιµένες- Εξυπηρέτηση Επιβατών - Handling Αεροδροµίου. Ποιότητα υπηρεσιών και ασφάλειας στις αερογραµµές. ΑΡΤ γενικά χαρακτηριστικά. Αρχές κατασκευής ναύλου (Fare Construction Principles). ιαδικασία και προσδιορισµός δροµολογίου. Περιορισµοί στα µη απευθείας δροµολόγια. Χαµηλότερος συνδυασµός ναύλου (Lowest Combination) Εφαρµογή του στην κατασκευή ναύλων. Μέθοδος Backhaul Check (One Way Minimum Fare) Κατασκευή του One Way Minimum Fare Ορισµός του Backhaul. Directional Minimum Check (DMC). ιακοπτόµενο ταξίδι (Interrupted Travel). ιαφορά θέσης Συνδυασµός θέσεων σε κανονικούς ναύλους (Class difference Mixed Class on normal fares). Επιπρόσθετα ποσά (Add on Amounts). Ελεγχος εισιτηρίου µε επιστροφή σε κανονικούς ναύλους. Circle Trip Fare Check σε κανονικούς ναύλους. - Circle Trip Minimum Fare. Ειδικοί ναύλοι (Special Fares). ιαδικασία κατασκευής εκδροµικού ναύλου RT CT. Συνδυασµοί εκδροµικών ναύλων (Combination). Ειδικοί ναύλοι OJ (Open Jaw). Common Point Minimum (CPM). Το κουπόνι MCO (Miscellaneous Charges Order). Περιγραφή MCO. Προπληρωµένα εισητήρια (Prepaid Ticket Advance PTA) Κώδικες PTA (Status for PTA) Παραδείγµατα αλληλογραφίας PTA. IT Fares (Inclusive Tour). Εκπτωτικοί ναύλοι. Μαθησιακά Αποτελέσµατα Μετά την ολοκλήρωση των µαθηµάτων οι φοιτητές θα είναι σε θέση: -Να αναγνωρίζουν την δοµή της αεροπορικής βιοµηχανίας µεταφορών -Να µετατρέπουν την τουριστική ζήτηση σε υλοποίηση αεροπορικού ταξιδιού. -Να κατανοούν όλα τα στάδια προγραµµατισµού και υλοποίησης έκδοσης αεροπορικού εισιτηρίου. -Να χειρίζονται όλες τις διαδικασίες σχεδιασµού, οργάνωσης, υλοποίησης του αεροπορικού ταξιδιού. -Να γνωρίζουν το ρόλο της τεχνολογίας για τον σχεδιασµό και την παραγωγή αεροπορικού ταξιδιού. - Γαλλίτης Ι., (1999) Αεροπορικοί Ναύλοι Ticketing, εκδ. Προποµπός, Αθήνα. - Κατσώνη Β., (2009) Η βιοµηχανία των αεροπορικών µεταφορών, εκδ. Ιnterbooks, Αθήνα. - Connor O, (1999), Tourism and Hospitality Electronic Distribution and Information Technology, CAB International, Oxford. - Foster, D., (2005),Travel and tourism management, London:Macmillan. - Garfinkel S., (1997), Web Security & Commerce, Cambridge: O Reilly. 27

28 Τίτλος Μαθήµατος ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κατηγορία Μαθήµατος Εβδοµ. ώρες ιδασκαλίας Υ/ Μ.Ε. 4 Θ Πιστωτικές Μονάδες 7,0 Τυπικό εξάµηνο ιδασκαλίας Η απόκτηση γνώσεων για την αποτελεσµατική διοίκηση των διαφόρων τύπων επιχειρήσεων του κλάδου. Τυπολογία τουριστικών επιχειρήσεων, Οικονοµική οργάνωση των τουριστικών επιχειρήσεων - Οργάνωση της ξενοδοχειακής επιχείρησης - Η ηγεσία της ξενοδοχειακής επιχείρησης - Στρατηγική διοίκηση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων- ιαµόρφωση επιχειρηµατικού σχεδίου ξενοδοχειακής επιχείρησης - Λειτουργική διοίκησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (Hotel Operation Management) Ανάλυση του κλάδου των Τουριστικών Πρακτορείων. Μαθησιακά αποτελέσµατα Απόκτηση γνώσεων ώστε να δίνεται η δυνατότητα επισκόπησης της επιχειρηµατικότητας του τουριστικού κλάδου όπως και η απόκτηση γνώσεων των ιδιαιτεροτήτων διοίκησης των διαφόρων τύπων επιχειρήσεων του κλάδου. - Λαλούµης., (2003) Hotel Management Εκδόσεις Σταµούλη - Λαλούµης. και Ρούπας, Β., (1997) ιοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων Εκδόσεις Σταµούλη - Harold Koontz. Cgril O Donnel. (1980) Οργάνωση και ιοίκηση. Παπαζήση. Αθήνα - Koonz H and Welhich H (1988) Management McGraw-Hill - Stephens D.-Judd R.-justis R. (1985 ) Strategic Management an-d Policy, Concepts and cases Prentice Hall Englewood Clifs, N.J. 28

29 Τίτλος Μαθήµατος ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΠΑΡ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κατηγορία Μαθήµατος Υ/Μ.Ε. Εβδοµ. ώρες ιδασκαλίας 4 (2 Θ + 2Ε) Πιστωτικές Μονάδες 5,0 Τυπικό εξάµηνο ιδασκαλίας ' Ο σκοπός του µαθήµατος είναι να δώσει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στους σπουδαστές για την οργάνωση και λειτουργία των Τµηµάτων Μπαρ, ως τµήµατα εκµετάλλευσης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Στόχοι του να εξοικειώσει τους σπουδαστές σε θέµατα παραγωγής των αναµίξεων και το σερβίρισµά τους, όπως και να προσφέρει στους σπουδαστές εξειδικευµένες εφαρµογές στη ιοίκηση των Τµηµάτων Μπαρ Ξενοδοχειακών καταλυµάτων, µονάδων και αλυσίδων. Θεωρητικό µέρος Στο θεωρητικό µέρος αναλύονται έννοιες όπως το προσωπικό, το σέρβις, η προώθηση πωλήσεων, όπως η οικονοµική εκµετάλλευση και διαχείριση του µπαρ µέσω Η/Υ και, όπως η ανάλυση των οικονοµικών αποτελεσµάτων της λειτουργίας του µπαρ. Οι µορφές των Μπαρ, η οργάνωση και λειτουργία τους ως σηµαντικά τµήµατα εκµετάλλευσης µέσα στα ξενοδοχειακά καταλύµατα, τις ξενοδοχειακές µονάδες και τις ξενοδοχειακές αλυσίδες. ιδάσκονται οι τύποι των αλκοολούχων ποτών, των αναψυκτικών και των αφεψηµάτων, οι µέθοδοι παραγωγής τους, και τέλος οι ιδιαιτερότητες διοίκησης των µπαρ. Εργαστηριακό Μέρος Η εξοικείωση µε τους χώρους και τον εξοπλισµό του µπαρ. Το σερβίρισµα ποτών στο µπαρ. Η τεχνική µίξης ποτών (cocktails) Ανάλυση της διαχείρισης του κόστους. Μαθησιακά Αποτελέσµατα Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την κάλυψη της θέσης του Bar Manager και F & B Manager σε ξενοδοχειακές µονάδες, αλυσίδες και καταλύµατα και η εξοικείωση των σπουδαστών σε εξειδικευµένες Εφαρµογές ιοίκησης Τµηµάτων Μπαρ στις προαναφερόµενες επιχειρήσεις. - Μάρας, Αθ., (2005), Μπαρ, Ποτά, Οινολογία, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα. - Μπενάκη, Αλ. (2000), Το Bar και ο Barman, Αθήνα. - Πρινιανάκη Ελ. (1997) ιεύθυνση και Τεχνική του µπαρ - Ποτά Οινολογία, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα. 29

30 Τίτλος Μαθήµατος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κατηγορία Μαθήµατος Εβδοµ. ώρες ιδασκαλίας Ε.Υ/ Μ.Ε.Υ 3 Θ Πιστωτικές Μονάδες 5,5 Τυπικό εξάµηνο ιδασκαλίας - Αρχές και τεχνική στις προµήθειες των τροφίµων και ποτών για την κάλυψη των αναγκών των ξενοδοχειακών και επισιτιστικών επιχειρήσεων. - Γνώση των εµπορευµάτων που χρησιµοποιούνται στις ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις (τρόφιµα ποτά είδη κλινοστρωµνής είδη υαλικών ανοξείδωτων υλικών καθαρισµού κ.λπ.). Γενικά περί των προµηθειών. ιαδικασία των προµηθειών (αγορές παραλαβή αποθήκευση διανοµή)/ Νοµοθετικό πλαίσιο προστασίας της αγοράς. Γενικά περί εµπορευµάτων όπως: λαχανικά και φρούτα νωπά και επεξεργασµένα. Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα. Λίπη, έλαια, ποτά, γλυκαντικές ύλες, ψάρια, κρέατα, εξοπλισµός, υφάσµατα, υλικά καθαριότητος. Μαθησιακά Αποτελέσµατα Μετά την ολοκλήρωση των µαθηµάτων οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία αναφορικά µε την τεχνολογία τροφίµων που απαιτούνται στις ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις και παράλληλα να κατέχουν ένα µινιµουµ γνώσεων σχετικά µε τις προµήθειες τροφίµων στα ξενοδοχεία. - Ράπτης Ν., (1999) Εµπορευµατογνωσία Προµήθειες Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα. - Τζορακοελευθεράκης Ζαχ., (1999) Εµπορευµατογνωσία Προµήθειες Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα. - Davis b.(2003) Food and beverage management, Oxford - Kotsherar H.L ( η edition) Quantity food purchasing N.York - Tear R. And olsen M.(1992) International Hospitality Management Pitman U.K - Waller k.(19996) Importing food and beverage performance, Oxford:Butterworth-Heinemann.Donnelly R. - Zenz G. ( η edition) Purchasing and the management of materials N.York 30

603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας

603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας 603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας προήλθε από το αντίστοιχο Τμήμα Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων που λειτουργούσε ήδη επί Κ.Α.Τ.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 -ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 -ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 -ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΩ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ Δ. Υ/Υ ΕΞ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑ Ε ΔΙΔΑΣΚΩΝ Α/Α Θ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α + Β ΕΞΑΜΗΝΟ)

Α ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α + Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΣ & ΙΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Ι.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων

Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων Επιδοτούμενη εκπαίδευση και κατάρτιση των απασχολούμενων στον τουρισμό Οικονομική ενίσχυση της τουριστικής επιχείρησης μέσω επιστροφής εισφορών Ειδικά για τις τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:

Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Νέος Κύκλος Σπουδών από το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2005-2006. ΜΑΘΗΜΑ: Μακροοικονοµική Θεωρία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2005-2006. ΜΑΘΗΜΑ: Μακροοικονοµική Θεωρία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2005-2006 ΜΑΘΗΜΑ: Μακροοικονοµική Θεωρία ιδάσκων: Γ. Οικονοµίδης. Email: gecon@aueb.gr, www.aueb.gr/users/gecon

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενήντα ένα (51) μαθήματα, οργανωμένα ως εξής: Είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΕΞΑΜΗΝΟ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τύπος

Ε ΕΞΑΜΗΝΟ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τύπος ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Υ/Μικτό Ώρες / Εβδομάδα 5 (3Θ + 2Ε) Δ. Μ. / Φ. Ε. 7 / 11 Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα παρουσιαστούν παραδείγματα και εφαρμογές, καθώς και μέθοδοι ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α ( Τ. Ε. Ι. ) Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ Μ Η Μ Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Σχέση Euroserve

Εταιρική Σχέση Euroserve Εταιρική Σχέση Euroserve Ανάπτυξη Επαγγελµατικών Περιγραµµάτων για τα Επαγγέλµατα Υπηρεσιών Εστίασης Επαγγελµατικό Περίγραµµα: Αρχισερβιτόρος (Head Waiter) Αρµοδιότητες Καθήκοντα Απαιτούµενες Γνώσεις Απαιτούµενες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα. Υ/ Μικτό Εξάμηνο

Μάθημα. Υ/ Μικτό Εξάμηνο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Υ/ Μικτό Ώρες / Εβδομάδα 3 (2 Θ + 1 ΑΠ) Δ. Μ. / Φ.Ε 4 / 7 Περιγραφή Εισαγωγή στην Οικονομική: Μικροοικονομική και Μακροοικονομική, Μέθοδοι και εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ M103 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

Certified Front Office Manager (CFOM)

Certified Front Office Manager (CFOM) Certified Front Office Manager (CFOM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος!

Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος! Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος! Το Galaxy Hotel αποτελεί τη λύση της SingularLogic για την ολοκληρωμένη διαχείριση και την αυτοματοποίηση των σύγχρονων ξενοδοχειακών μονάδων. 2 Λειτουργίες Front

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΣ & ΙΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ (Γ - Αµφ.) Γ ΕΞΑΜΗΝΟ (Γ - Αµφ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ. Διερεύνηση της χρήσης λογισμικού αυτοματισμού γραφείου στο δημόσιο τομέα. 2-3 2-3

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ. Διερεύνηση της χρήσης λογισμικού αυτοματισμού γραφείου στο δημόσιο τομέα. 2-3 2-3 Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ A/A Αγγελόπουλος Ιωάννης Διερεύνηση της χρήσης λογισμικού αυτοματισμού γραφείου στο δημόσιο τομέα. Αλεξόπουλος Ανδρέας Η εξέλιξη του εργατικού κόστους στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - τόμος Α' (2013)

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - τόμος Α' (2013) a/a ΚΔ. ΜΑΘΗΜΑ / COURSE YEAR ΙΛΙA / BOOKS ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & 1 Α1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Λογιστική 1) / Α ACCOUNTING 1 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑ.Σ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2013-14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑ.Σ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2013-14 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (B ΤΑΞΗ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ (+ΠΡΑΚΤΙΚΗ, +ΠΡΟΦΟΡ) ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ (+ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ, +ΠΡΟΦΟΡ) ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ (+ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ, +ΠΡΟΦΟΡ)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΓPAMMA ΣΠOY ΩN Με την µε αριθµ.3/13--2011 αϖόφαση Συνέλευσης του Τµήµατος, εγκρίθηκε η τροϖοϖοίηση του Π.Σ. Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙ ΕΠΙΠΕ ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣ Ο Θ ΑΠ Ε ΩΡ Μ 1 ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Να δίνει την έννοια του τουρισµού. Να γνωρίζει τις κατηγορίες των τουριστών.

Να δίνει την έννοια του τουρισµού. Να γνωρίζει τις κατηγορίες των τουριστών. 1 Εισαγωγή (4 περίοδοι) : Να δίνει την έννοια του τουρισµού. Να γνωρίζει τις κατηγορίες των τουριστών. 2 Ιστορική εξέλιξη του τουρισµού (5 περίοδοι) Να γνωρίζει την ιστορική εξέλιξη του τουρισµού. Να αναφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σκοπό την εκπαίδευση ανέργων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και αποφοίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΣ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΣ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ CODE Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΜΘ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ 1 140101 EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ 3 1011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ 2 140102 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 3 1012 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 3 140103 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ 4 1 1013 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ 4 140104 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

300 300 Η σας παρουσιάζει Το Παρελθόν και το Παρόν στον Εξοπλισμό Το Παρόν και το Παρελθόν στο Ξενοδοχειακό Software Το Παρόν και το Παρελθόν στο Ξενοδοχειακό Software Το Παρόν και το Παρελθόν στο Ξενοδοχειακό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

θέση: 1. Να γνωρίζει τις λειτουργίες που αναδεικνύουν τα ασκήσεων, ερωτήσεων βασισμένες στο Keybook. πλεονεκτήματα του που περιέχει το

θέση: 1. Να γνωρίζει τις λειτουργίες που αναδεικνύουν τα ασκήσεων, ερωτήσεων βασισμένες στο Keybook. πλεονεκτήματα του που περιέχει το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΟΙΚΗΗ. ιδασκαλία Αρχών Οικονομικής Θεωρίας (Μικροοικονομία Μακροοικονομία) με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή υνολική ιάρκεια 48 ώρες ΚΩ ΙΚΟ 1 2 Εισαγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Μικροοικονομία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μικροοικονομία Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Κωσταντινουπόλεως 34, Καλλιθέα, Ρέθυμνο τ. 28310 58503. www.f1school.gr f1school@otenet.gr

Κωσταντινουπόλεως 34, Καλλιθέα, Ρέθυμνο τ. 28310 58503. www.f1school.gr f1school@otenet.gr Κωσταντινουπόλεως 34, Καλλιθέα, Ρέθυμνο τ. 28310 58503 Kέντρο Δια Βίου Μάθησης Πληροφορικής Τουρισμού & Συναφών Ειδικότητων. www.f1school.gr f1school@otenet.gr Σύγχρονες Επαγγελματικές Εγκαταστάσεις Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Η εξωτερική ανάθεση εργασιών και διαδικασιών (Outsourcing) 2 Τα Ελληνικά Συστήματα ERP στο Ελληνικό επιχειρηματικό πεδίο. Έρευνα καταγραφή και παρουσίαση, των ελληνικών εταιριών ERP και των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διοίκηση Ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Τα Χαρακτηριστικά µας I

Τα Χαρακτηριστικά µας I d.d. Synergy Hellas Τα Χαρακτηριστικά µας I Οι Σύµβουλοί µας Η Φιλοσοφία µας Οι Ικανότητές µας υναµική & Έµπειρη οµάδα Συµβούλων Μέση Εµπειρία > 7 χρόνια Ενεργοί Σύµβουλοι µε Εµπειρία 17 ετών Οµαδικό πνεύµα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μαρουσώ Παπανικολάου Αγίου Χαραλάμπους 6, Άμφισσα, Νομός Φωκίδος Τ.Κ. 33100. Τηλέφωνα Επικοινωνίας : Κινητό: 6937144285

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μαρουσώ Παπανικολάου Αγίου Χαραλάμπους 6, Άμφισσα, Νομός Φωκίδος Τ.Κ. 33100. Τηλέφωνα Επικοινωνίας : Κινητό: 6937144285 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρουσώ Παπανικολάου Αγίου Χαραλάμπους 6, Άμφισσα, Νομός Φωκίδος Τ.Κ. 33100 Τηλέφωνα Επικοινωνίας : Κινητό: 6937144285 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Απρίλιος 2005, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στη

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό Βασίλειος Φ. Φίλιος Συνοπτικό Βιογραφικό Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (ειδίκευση στη Λογιστική και Επιχειρηματική Χρηματοδότηση)

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδες. Σελίδες. Σελίδες. Σελίδες. εκτύπωσης ΦΕΚ. Σελίδες. Σελίδες ΦΕΚ. εκτύπωσης

Σελίδες. Σελίδες. Σελίδες. Σελίδες. εκτύπωσης ΦΕΚ. Σελίδες. Σελίδες ΦΕΚ. εκτύπωσης ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΛ) - ΗΜΕΡΗΣΙΟ Α' ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Σπουδών () Αρχές Οικονομίας ώρ./εβδ. 3/07-0-00 τ.β 369 Αρχές Οικονομίας Α. εδουσόπουλος, Π.Γιαλέρης, Ι.Σχιστού, Π.Τέντες, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA Κατεύθυνση «Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση» Χίος, Δεκέμβριος 2013 Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ανέργων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και

Διαβάστε περισσότερα

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287 Ελεγκτική ναυτιλιακών επιχειρήσεων Πρόλογος των συγγραφέων 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενική εισαγωγή στον Έλεγχο 1. 0 Έννοια και είδη του ελέγχου. 19 1. 0. 0 Σύντοµη εισαγωγή. 19 1. 0. 1 Έλεγχος και ελεγκτική 20 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΕΚ ΟΣΕΙΣ Ε. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 18 10680 ΑΘΗΝΑ Τηλ 2103633629 Fax 2103612010 info@interbooks.gr ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Τουρισµού σελ. 2 Λογιστικής σελ. 5 Μαθηµατικά-Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποίησης

1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποίησης Κωδ.: CSR-APDX2D Ισχύς: 05/08/2015 Έκδοση: 01 Σελίδα 1 από 9 Σύνταξη: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Έγκριση: Διευθύνων Σύμβουλος 1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποίησης Οι απαιτήσεις για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται:

Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται: Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται: 265 άτομα Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό 300 καθηγητές που αποτελούν το μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό 800 έκτακτοι καθηγητές Η εισαγωγή στα ΤΕΙ πραγματοποιείται με τις

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Ευρωπαϊκό έργο BIOSIRE του προγράµµατος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» «Προώθηση των Βιοκαυσίµων και των Ηλεκτρικών Οχηµάτων για Βιώσιµες Μεταφορές σε Τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι εργασιακές σχέσεις στον τομέα του επισιτισμού. Περίπτωση Costa Navarino. Συγγραφέας: Δελής Νικόλας Επιβλ. Καθηγητής: Μυλωνόπουλος Δημήτριος

Οι εργασιακές σχέσεις στον τομέα του επισιτισμού. Περίπτωση Costa Navarino. Συγγραφέας: Δελής Νικόλας Επιβλ. Καθηγητής: Μυλωνόπουλος Δημήτριος Οι εργασιακές σχέσεις στον τομέα του επισιτισμού. Περίπτωση Costa Navarino. Συγγραφέας: Δελής Νικόλας Επιβλ. Καθηγητής: Μυλωνόπουλος Δημήτριος Τομείς εργασίας Η έννοια των εργασιακών σχέσεων Η εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 4. Στοιχεία Μηχανογραφημένης Λογιστικής. Στόχοι Παράδοσης. Εισαγωγή στα

Εισαγωγή στα. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 4. Στοιχεία Μηχανογραφημένης Λογιστικής. Στόχοι Παράδοσης. Εισαγωγή στα Στόχοι Παράδοσης Στοιχεία Μηχανογραφημένης Λογιστικής Οι στόχοι της παράδοσης είναι: Κατανόηση του τρόπου μετασχηματισμού των Λογιστικών Πληροφοριών στα πλαίσια ενός Λογιστικού Πληροφοριακού Συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑ.Σ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΧΟΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑ.Σ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΧΟΛ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (A ΤΑΞΗ) - - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΛΕΙΤ. ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο.

Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο. Your key to success Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο. Διατηρώντας τα χαρακτηριστικά της επιχείρησής σας, επικεντρωνόμαστε στην αύξηση των πωλήσεών σας, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΗΜΕΡΟΜ. ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ 01/09/2014 09.00-10.30 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

CYBERLOGIC e-tourism PLATFORM

CYBERLOGIC e-tourism PLATFORM CYBERLOGIC e-tourism PLATFORM Cyberlogic Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Πληροφορικής & Διαδικτύου Μάχης Κρήτης 10, Μεγ. Χάνδαξ 1ος Όροφος Τηλ. 2810371123, Φαξ. 2810371124 Web: www.cyberlogic.gr / email: info@cyberlogic.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου ρ. ηµήτρης Κούτουλας Ειδικός Σύµβουλος Τουριστικού Μάρκετινγκ ιδάσκων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου E-Mail: d.koutoulas@ba.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ xcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. Κεφάλαιο 1 Η Μακροοικονοµική Επιστήµη 1.1. Μικροοικονοµική και Μακροοικονοµική 1.2. Μακροοικονοµικά Υποδείγµατα 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 Εισαγωγή Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015) 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι I (ΝΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 1 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (NEO Δ.Ε.) ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γ. Θερίου

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πέμπτη, 21/2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πέμπτη, 21/2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πέμπτη, 21/2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι επι πτυχίω φοιτητές (με αριθμό μητρώου ΣΕΒ08 ή παλαιότερο, δηλαδή που διανύουν το 8 ο εξάμηνο ή μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (ΔΕΟ)

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (ΔΕΟ) Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (ΔΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΜΕ ΤΟ HARVARD REFERENCING

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71004, Τηλ.2810379610 Fax.2810379680 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71004, Τηλ.2810379610 Fax.2810379680 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71004, Τηλ.2810379610 Fax.2810379680 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χρόνος κατάθεσης δικαιολογητικών Η αίτηση και τα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOOD & BEVERAGE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκή Οργάνωση Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Ακαδημαϊκή Οργάνωση Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας ΤΕΙ Λάρισας Ακαδημαϊκή Οργάνωση Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Πρόταση 9/1/2012 Πρόταση Ακαδημαϊκής Οργάνωσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Εισαγωγή Το παρόν κείμενο αποτελεί σχέδιο πρότασης για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros Front Office

Sunsoft Ltd Alexandros Front Office ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. 032866312 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 (εξάμηνα εγγραφής από 09-10 Εαρινό έως και 06-07 Χειμερινό) Οι φοιτητές που θα κάνουν ανανέωση από το 2 ο έως και το 7 ο εξάμηνο σπουδών θα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1 ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 1.1 Τι είναι Οργάνωση...17 1.1.1 Ορισμοί...18 1.1.2 Στελέχωση μιας Επιχείρησης...20 1.2 Μορφές Οργανισμών και Επιχειρήσεων...21 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού. Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού. Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ 2ο Διεθνές Συνέδριο Αειφορία, Διατροφή, Τουρισµός: παράγοντες - κλειδιά για την εξωστρέφεια των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

«Leading for Results»

«Leading for Results» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Προϊσταµένων Τµηµάτων «Leading for Results» Βασικοί Στόχοι του Προγράµµατος Το πρόγραµµα «Leading for Results» απευθύνεται σε προισταµένους της εταιρείας, µε σκοπό την εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Κατσώνη Όνομα: Βασιλική Ημ/νια γέννησης 3 Ιουνίου 1963 Εθνικότητα: Ελληνική Διεύθυνση: Mενάνδρου7,ΤΘ664,Ντράφι Πεντέλης 19009, Αττική Τηλέφωνο: 210-6044405, κιν.6976552290

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ YΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ YΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Σελίδα από 80 0 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Oι απόφοιτοι της Ειδικότητας Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου, θα πρέπει να είναι σε θέση

Διαβάστε περισσότερα