ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ"

Transcript

1

2 ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ Η έπεςνα ππαγμαηοποιήθηκε από ηην marc A.E. - Απιθμόρ Μηηπώος Δ..Ρ.: 1 (ΔΝΑ), ζηο πλαίζιο ηος ςποέπγος 3 «Δπαναλαμβανόμενερ μελέηερ Γημοζκοπήζειρ ηηρ ΓΔΒΔΔ για θέμαηα πος ενδιαθέποςν ηιρ μικπέρ επισειπήζειρ» ζηο πλαίζιο ηηρ ππάξηρ «Δνίζσςζη ηηρ θεζμικήρ και επισειπηζιακήρ ικανόηηηαρ ηηρ ΓΔΒΔΔ». Η ππάξη ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηην Δλλάδα και ηην Δςπυπαφκή Ένυζη ζηο πλαίζιο ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ «Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού» ΔΛΡΝΙΔΑΠ... IME ΓΔΒΔΔ ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΝΠ ΞΙΖΘΠΚΝΠ... Σο ζύνολο ηυν μικπών και πολύ μικπών επισειπήζευν (0-49 απαζσολούμενοςρ). ΚΔΓΔΘΝΠ ΓΔΗΓΚΑΡΝΠ επισειπήζειρ ΣΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΠΡΖΚΑ Ιοςλίος 2011 ΞΔΟΗΝΣΖ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ... Πανελλαδική κάλςτη ΚΔΘΝΓΝΠ ΓΔΗΓΚΑΡΝΙΖΤΗΑΠ... Πολςζηαδιακή ηςσαία δειγμαηολητία με σπήζη quota βάζει ηος κλάδος και ηηρ γευγπαθικήρ καηανομήρ. ΚΔΘΝΓΝΠ ΠΙΙΝΓΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ Σηλεθυνικέρ ζςνενηεύξειρ βάζει ηλεκηπονικού επυηημαηολογίος. Ζ marc A.E.... Δίναι μέλορ ηος ΔΓΔΑ, ηηρ ESOMAR, ηηρ WAPOR και ηηπεί ηον κανονιζμό ηος Π.Δ... και ηοςρ διεθνείρ κώδικερ δεονηολογίαρ για ηην διεξαγυγή και δημοζιοποίηζη επεςνών κοινήρ γνώμηρ. 2

3 ΣΥΝΘΕΣΘ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΘΙΑΓΝΠ Δμπόπιο 37,4 Μεηαποίηζη 23,8 Τπηπεζίερ 38,8 ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ Υυπίρ πποζυπικό 30,5 1 άηομο 24,2 2-4 άηομα 28,3 5-9 άηομα 10,8 ΡΕΗΟΝΠ 10 άηομα & άνυ 5,9 Κάηυ από 100 σιλιάδερ εςπώ 46, σιλιάδερ εςπώ 26,0 ΞΔΟΗΝΣΖ Πάνυ από 300 σιλιάδερ εςπώ 17,0 Λεκανοπέδιο Αηηικήρ 36,0 Τπόλοιπη Δλλάδα 64,0 3

4 4

5 5

6 ΣΥΓΚΙΣΘ ΜΕ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΕΥΝΕΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΙΟΤΛ. ΙΑΝ. ΙΟΤΛ. ΥΕΒ *Μείωση 80,0 80,2 77,8 70,7 ΣΖΙΡΟ **Θα μειωθεί περισσότερο 64,7 70,0 65,6 53,2 ΙΟΤΛ. ΙΑΝ. ΙΟΤΛ. ΥΕΒ *Μείωση 77,9 78,3 77,0 71,1 ΖΗΣΗΗ **Θα μειωθεί περισσότερο 62,8 70,5 63,8 52,2 ΙΟΤΛ. ΙΑΝ. ΙΟΤΛ. ΥΕΒ *Μείωση 82,6 84,3 79,0 74,7 ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ **Θα μειωθεί περισσότερο 64,7 74,3 66,9 55,5 * Καηαγεγξακκέλε κείσζε πξνεγνύκελνπ εμακήλνπ ** Πξνβιεπόκελε κείσζε γηα ην επόκελν εμάκελν 6

7 ΣΥΓΚΙΣΘ ΜΕ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΕΥΝΕΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΙΟΤΛ. ΙΑΝ. ΙΟΤΛ. ΥΕΒ *Μείωση 79,6 79,5 76,1 70,1 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕ **Θα μειωθεί περισσότερο 63,8 70,8 64,4 54,1 ΙΟΤΛ. ΙΑΝ. ΙΟΤΛ. ΥΕΒ *Μείωση 41,5 45,3 52,3 40,7 ΕΠΕΝΔΤΕΙ **Θα μειωθεί περισσότερο 34,6 43,2 47,5 33,6 ΙΟΤΛ. ΙΑΝ. ΙΟΤΛ. ΥΕΒ *Μείωση 20,4 24,1 21,9 21,1 ΠΡΟΩΠΙΚΟ **Θα μειωθεί περισσότερο 17,6 18,3 21,2 15,3 * Καηαγεγξακκέλε κείσζε πξνεγνύκελνπ εμακήλνπ ** Πξνβιεπόκελε κείσζε γηα ην επόκελν εμάκελν 7

8 8

9 Θεωρείτε ότι θ κατάςταςθ τθσ επιχείρθςισ ςασ κατά το τελευταίο εξάμθνο (1 ο εξάμθνο 2011): Ξαξέκεηλε ακεηάβιεηε 15,1% ΓΑ 0,3% Βειηηώζεθε 3,3% Δπηδεηλώζεθε 81,3% Οη επηπηώζεηο ηεο θξίζεο, απνηππώζεθαλ θαη ζηνπο ηξεηο εμεηαδόκελνπο θιάδνπο, κε ηηο εκπνξηθέο θαη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο λα θαηέρνπλ ηελ αξλεηηθή πξσηηά (επηδείλσζε 83,3% θαη 85,5% αληίζηνηρα). Πάνω από 8 στιρ 10 επισειπήσειρ τηρ έπεςναρ έκαναν απνητική αποτίμηση τος 1 ο εξαμήνος τος έτοςρ. 9

10 ΑΡΟΤΙΜΘΣΘ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΘΝΟΥ (1ο εξάμθνο 2011) -Ανά κατθγορία - ΘΙΑΓΝΠ Δκπόξην Κεηαπνίεζε πεξεζίεο Βειηηώζεθε Δπηδεηλώζεθε Ξαξέκεηλε ακεηάβιεηε ΓΑ 2,4 83,3 14 0,2 2,1 79,7 18,2 4,7 80,2 14,2 0,9 ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ Σσξίο πξνζσπηθό 1 άηνκν 2-4 άηνκα 5-9 άηνκα 10 άηνκα & άλσ 1,9 85,5 11,7 0,8 2,4 85,5 11,7 0,3 2,4 79,6 17,7 0,3 6,2 74,4 19,4 12,7 62,0 25,4 ΡΕΗΟΝΠ Θάησ από 100 ρηιηάδεο ρηιηάδεο Ξάλσ από 300 ρηιηάδεο 2,0 86,1 11,9 3,2 82,1 14,7 6,9 74,0 19,1 ΞΔΟΗΝΣΖ Αηηηθή πόινηπε Διιάδα 1,6 83,6 14,4 0,5 4,2 79,9 15,5 0,

11 ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (Ιανουάριοσ 2011) ΚΑΙ ΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΘΤΑ (Ιοφλιοσ 2011) ΓΙΑ ΤΟ 1 ο ΕΞΑΜΘΝΟ ΤΟΥ 2011 ΣΥΓΚΙΣΘ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΕΥΝΑΣ ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ 2011 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 Ρη ζπλέβε ην 1ν εμάκελν ηνπ 2011 Ρη πξνέβιεπαλ γηα ην 1ν εμάκελν ηνπ ,3 68 6,7 19,9 3,3 15,1 5,4 Βειηίσζε Δπηδείλσζε Σσξίο κεηαβνιή Η πξνεγνύκελε έξεπλα ηνπ ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ, ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2011, αξλεηηθή πξόβιεςε θαηέγξαθε ην 68% ησλ εξσηεζέλησλ γηα ην 1 ν εμάκελν ηνπ έηνπο, κέηξεζε αξθεηά αηζηόδνμε, κηαο θαη ε παξνύζα έξεπλα εθηνμεύεη ην πνζνζηό επηδείλσζεο άλσ ηνπ 81%. Οη πξνβιέςεηο επηβεβαηώζεθαλ πξνο ην ρεηξόηεξν: ελώ ην 68% πξνέβιεπε επηδείλσζε ηειηθά θαηαγξάθεθε επηδείλσζε γηα ην 81%. ΓΑ 0,3 11

12 Ρροβλζπετε ότι θ κατάςταςθ τθσ επιχείρθςισ ςασ το επόμενο εξάμθνο (2ο εξάμθνο 2011): Θα παξακείλεη ακεηάβιεηε 20,8% ΓΑ 6,6% Θα βειηησζεί 7,4% Θα επηδεηλσζεί 65,2% Οη πξνβιέςεηο ηεο έξεπλαο γηα ην 2 ν εμάκελν ηνπ έηνπο είλαη δπζνίσλεο, ζύκθσλα κε ην 65,2% ησλ εξσηεζέλησλ. 12

13 ΡΟΒΛΕΨΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΟΜΕΝΟ ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΥΓΚΙΣΘ ΜΕ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΕΥΝΕΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ , , , , , , Ξξόβιεςε γηα επηδείλσζε 10 Ξξόβιεςε γηα βειηίσζε / ζηαζεξνπνίεζε 0 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝΠ 2010 ΗΝΙΗΝΠ 2010 ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2011 ΗΝΙΗΝΠ

14 14

15 Με τισ υπάρχουςεσ ςιμερα ςυνκικεσ και με τισ προοπτικζσ τθσ κρίςθσ όπωσ διαμορφϊνονται, κεωρείτε πικανό ι όχι το ενδεχόμενο θ επιχείρθςι ςασ να ζχει ςοβαρό πρόβλθμα λειτουργίασ το επόμενο διάςτθμα ςε βακμό που κα κινδυνεφει να κλείςει; Διάρηζηα & Θαζόινπ πηζαλό : 52,5% Θαζόινπ πηζαλό 28,5% ΓΓΓΑ 3,0% Ξνιύ πηζαλό 21,8% Διάρηζηα πηζαλό 24,0% Αξθεηά πηζαλό 22,7% Ξνιύ & Αξθεηά πηζαλό: 44,5% ε απόιπηα κεγέζε επηρεηξήζεηο βξίζθνληαη ζην «θόθθηλν» (21,8%), ελώ άιιεο επηρεηξήζεηο (22,7%) θαίλεηαη αξθεηά πηζαλό λα αληηκεησπίζνπλ θίλδπλν θιεηζίκαηνο. Μεγαιύηεξν θίλδπλν ινπθέηνπ, αληηκεησπίδεη ην 24,5% ησλ κεηαπνηεηηθώλ επηρεηξήζεσλ, ην 27,5% ησλ επηρεηξήζεσλ ηδίξνπ θάησ ησλ επξώ, θαζώο θαη ην 30,1% ησλ αηνκηθώλ επηρεηξήζεσλ. * Σα πηζαλά ινπθέηα γηα ην επόκελν δηάζηεκα ζπλεπάγνληαη θίλδπλν απώιεηαο ζέζεσλ ζπλνιηθήο απαζρόιεζεο (εξγνδόηεο, απηναπαζρνινύκελνη, κηζζσηνί) 15

16 ΦΟΒΟΣ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ ΣΥΓΚΙΤΙΚΟ ΓΑΦΘΜΑ ΙΟΥΛΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ , ,5 44, , Ηνύιηνο 2011 Ηαλνπάξηνο 2011 Ηνύιηνο 2010 Κάηνο 2009 ε ζρέζε κε ηελ έξεπλα ηνπ Ιαλνπαξίνπ 2011, όπνπ θίλδπλν θιεηζίκαηνο (αξθεηά ή ιηγόηεξν πηζαλό) αληηκεηώπηδαλ πεξίπνπ επηρεηξήζεηο, ζηε λέα έξεπλα θαηαγξάθνληαη ιηγόηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ πηζαλή απεηιή ινπθέηνπ, δειαδή επηρεηξήζεηο 16

17 Χρονικά ποφ τοποκετείτε αυτό το ενδεχόμενο; -Βάςη: Όςοι θεωροφν πιθανό το ενδεχόμενο η επιχείρηςή τουσ να ζχει ςοβαρό πρόβλημα λειτουργίασ το επόμενο διάςτημα ςε βαθμό που θα κινδυνεφει να κλείςει - Αξγόηεξα 41,6% Γελ μέξσ 3,4% Άκεζα, κέζα ζην επόκελν ηξίκελν 20,2% Πην εμάκελν 34,8% Από απηέο πνπ δειώλνπλ «πηζαλό» θαη «πνιύ πηζαλό» λα θιείζνπλ, κε κία κεηξηνπαζή πξόβιεςε (κόλν όζνη απάληεζαλ «πνιύ πηζαλό»), ην επόκελν ηξίκελν θηλδπλεύνπλ λα θιείζνπλ επηρεηξήζεηο, ελώ ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζην «θόθθηλν» κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο μεπεξλά ηηο επηρεηξήζεηο. Οη επηρεηξήζεηο ρσξίο πξνζσπηθό παξνπζηάδνπλ ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα. 17

18 Το παραεμπόριο επθρεάηει τθν δικι ςασ επιχείρθςι ςασ ι όχι: - Βάςθ: Πςων θ επιχείρθςθ δραςτθριοποιείται ςτον κλάδο του εμπορίου - Διάρηζηα & Θαζόινπ πηζαλό : 49% Θαζόινπ 35,2% ΓΓΓΑ 1,1% Ξνιύ 31,2% Διάρηζηα 13,8% Αξθεηά 18,7% Ξνιύ & Αξθεηά πηζαλό: 49,9% ρεδόλ 1 ζηνπο 2 επηρεηξεκαηίεο ηνπ εκπνξίνπ, δειώλνπλ όηη πιήηηνληαη πνιύ ή αξθεηά από ηελ αλεμέιεγθηε πιένλ δξάζε ηνπ παξαεκπνξίνπ. 18

19 19

20 ΚΥΚΛΟΣ ΕΓΑΣΙΩΝ (ΑΡΟΤΙΜΘΣΘ) Θα ικελα να μου πείτε εάν το πρϊτο εξάμθνο του 2011, αυξικθκε, μειϊκθκε ι παρζμεινε αμετάβλθτοσ ο κφκλοσ εργαςιϊν (τηίροσ) τθσ επιχείρθςισ ςασ Ξαξέκεηλε ακεηάβιεηνο 14,8% ΓΑ 0,7% Απμήζεθε 4,5% Κεηώζεθε 80,0% Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (80%) ησλ εξσηεζέλησλ θαηέγξαςε κείσζε ηδίξνπ ην 1 ν εμάκελν ηνπ Σηο κεγαιύηεξεο απώιεηεο θαηέγξαςαλ νη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ζε πνζνζηό 84,6% θαη ην 87,2% ησλ επηρεηξήζεσλ κε έλα άηνκν πξνζσπηθό. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ γηα ην θιάδν ηνπ εκπνξίνπ, επηβεβαηώλνληαη θαη ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο Ειιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, όπνπ ν αλαζεσξεκέλνο δείθηεο θύθινπ εξγαζηώλ ζην ιηαληθό εκπόξην ππνρώξεζε ζρεδόλ 8 κνλάδεο ην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-Μαΐνπ 2011 (από 105,7 ζε 97,5) 20

21 ΚΥΚΛΟΣ ΕΓΑΣΙΩΝ (ΡΟΒΛΕΨΘ) Το επόμενο εξάμθνο (δθλαδι το 2ο εξάμθνο του 2011) προβλζπετε ότι κα αυξθκεί κα μειωκεί ι κα παραμείνει ςτακερόσ ο τηίροσ τθσ επιχείρθςισ ςασ; ζα παξακείλεη ακεηάβιεηνο 21,7% ΓΑ 5,3% Θα απμεζεί 8,3% Θα κεησζεί 64,7% 21

22 ΚΥΚΛΟΣ ΕΓΑΣΙΩΝ ΡΟΒΛΕΨΘ ΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΘΝΟΥ ΣΥΓΚΙΣΘ ΜΕ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΕΥΝΕΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ,6 64, ,2 46, , ,3 20 Ξξόβιεςε γηα κείσζε 10 Ξξόβιεςε γηα αύμεζε / ζηαζεξνπνίεζε 0 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝΠ 2010 ΗΝΙΗΝΠ 2010 ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2011 ΗΝΙΗΝΠ

23 ΗΘΤΘΣΘ (ΑΡΟΤΙΜΘΣΘ) Θ ηιτθςθ για τα προϊόντα ι τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει θ επιχείρθςι ςασ κατά το 1 Ο εξάμθνο του 2011: Ξαξέκεηλε ακεηάβιεηε 15,6% ΓΑ 0,6% Απμήζεθε 5,9% Κεηώζεθε 77,9% Σν κεγαιύηεξν πξόβιεκα όζν αθνξά ηε κείσζε ηεο δήηεζεο ην 1 ν εμάκελν ηνπ 2011, ην αληηκεηώπηζαλ ζρεδόλ νη 8 ζηνπο 10 εξσηεζέληεο. Σν 83,6% ησλ επηρεηξήζεσλ ρσξίο πξνζσπηθό, θαζώο θαη ην 82,6% ησλ εκπνξηθώλ επηρεηξήζεσλ, θαίλεηαη όηη επιήγεζαλ πεξηζζόηεξν από ηε κείσζε ηεο δήηεζεο. 23

24 ΗΘΤΘΣΘ (ΡΟΒΛΕΨΘ) Ρροβλζπετε ότι θ ηιτθςθ για τα προϊόντα ι τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει θ επιχείρθςι ςασ, το επόμενο εξάμθνο (2 ο εξάμθνο 2011): ζα παξακείλεη ακεηάβιεηε 23,2% ΓΑ 4,9% Θα απμεζεί 9,1% Θα κεησζεί 62,8% Πάλσ από 6 ζηνπο 10 εξσηεζέληεο, πξνβιέπεη πεξαηηέξσ κείσζε ηεο δήηεζεο ην ηειεπηαίν εμάκελν ηνπ Σν 62,8% ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ θαζώο θαη ην 67,5% ησλ απηναπαζρνινύκελσλ, εθηηκά πεξαηηέξσ κείσζε ζηε δήηεζε γηα πξντόληα θαη ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζεο ηνπο. 24

25 ΗΘΤΘΣΘ ΡΟΒΛΕΨΘ ΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΘΝΟΥ ΣΥΓΚΙΣΘ ΜΕ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΕΥΝΕΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ , ,8 62, ,2 47, ,2 29,5 37,2 20 Ξξόβιεςε γηα κείσζε 10 Ξξόβιεςε γηα αύμεζε / ζηαζεξνπνίεζε 0 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝΠ 2010 ΗΝΙΗΝΠ 2010 ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2011 ΗΝΙΗΝΠ

26 ΕΥΣΤΟΤΘΤΑ (ΑΡΟΤΙΜΘΣΘ) Θ ρευςτότθτα τθσ επιχείρθςισ ςασ κατά το 1 Ο εξάμθνο του 2011: Ξαξέκεηλε ακεηάβιεηε 13,7% ΓΑ 0,8% Απμήζεθε 2,9% Κεηώζεθε 82,6% Πάλσ από 8 ζηνπο 10 επηρεηξεκαηίεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ηνπ ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ, θαηέγξαςε κείσζε ζηε ξεπζηόηεηα ηνπ ην 1 ν εμάκελν ηνπ έηνπο. Οη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαίλεηαη λα επιήγεζαλ πεξηζζόηεξν, αθνύ ζε πνζνζηό 84,9% θαηέγξαςαλ κείσζε ξεπζηόηεηαο. 26

27 ΕΥΣΤΟΤΘΤΑ (ΡΟΒΛΕΨΘ) Ρροβλζπετε ότι θ ρευςτότθτα τθσ επιχείρθςισ ςασ το επόμενο εξάμθνο (2 ο εξάμθνο 2011): ζα παξακείλεη ακεηάβιεηε 23,8% ΓΑ 5,3% Θα απμεζεί 6,2% Θα κεησζεί 64,7% 27

28 ΕΥΣΤΟΤΘΤΑ ΡΟΒΛΕΨΘ ΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΘΝΟΥ ΣΥΓΚΙΣΘ ΜΕ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΕΥΝΕΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ , ,9 64, , , , ,1 25,7 20 Ξξόβιεςε γηα κείσζε 10 Ξξόβιεςε γηα αύμεζε / ζηαζεξνπνίεζε 0 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝΠ 2010 ΗΝΙΗΝΠ 2010 ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2011 ΗΝΙΗΝΠ

29 ΡΑΑΓΓΕΛΙΕΣ (ΑΡΟΤΙΜΘΣΘ) Οι παραγγελίεσ προσ τουσ προμθκευτζσ ςασ κατά το 1 Ο εξάμθνο του 2011: Ξαξέκεηλαλ ακεηάβιεηεο 12,6% ΓΑ 3,2% Απμήζεθαλ 4,6% Κεηώζεθαλ 79,6% 8 ζηνπο 10 επηρεηξεκαηίεο θαηέγξαςαλ κείσζε παξαγγειηώλ γηα ην 1 ν εμάκελν ηνπ 2011, ελώ ζηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ην πνζνζηό αλέξρεηαη ζην 86,4%. 29

30 ΡΑΑΓΓΕΛΙΕΣ (ΡΟΒΛΕΨΘ) Ρροβλζπετε ότι οι παραγγελίεσ προσ τουσ προμθκευτζσ ςασ το επόμενο εξάμθνο (2 ο εξάμθνο 2011): ζα παξακείλνπλ ακεηάβιεηεο 21,1% ΓΑ 7,3% Θα απμεζνύλ 7,8% Θα κεησζνύλ 63,8% Πάλσ από 6 ζηνπο 10 ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ηνπ ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ, εθηηκά όηη ζα ππάξμεη πεξαηηέξσ κείσζε ησλ παξαγγειηώλ ην επόκελν εμάκελν ηνπ Οη επαγγεικαηίεο ζην θιάδν ηνπ εκπνξίνπ είλαη θαη νη πιένλ απαηζηόδνμνη, ζε πνζνζηό 67,3%. 30

31 ΡΑΑΓΓΕΛΙΕΣ ΡΟΒΛΕΨΘ ΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΘΝΟΥ ΣΥΓΚΙΣΘ ΜΕ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΕΥΝΕΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ , ,4 63, , , ,6 36,2 29,2 20 Ξξόβιεςε γηα κείσζε 10 Ξξόβιεςε γηα αύμεζε / ζηαζεξνπνίεζε 0 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝΠ 2010 ΗΝΙΗΝΠ 2010 ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2011 ΗΝΙΗΝΠ

32 ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΘ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ (ΑΡΟΤΙΜΘΣΘ) Θ επενδυτικι δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςισ ςασ κατά το 1 Ο εξάμθνο του 2011: ΓΑ 2,6% Απμήζεθε 4,6% Ξαξέκεηλε ακεηάβιεηε 51,3% Κεηώζεθε 41,5% Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, όζν αθνξά ηε παξάκεηξν ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, είλαη πην ζπγθξαηεκέλα. ρεδόλ 1 ζηνπο 2 εξσηεζέληεο (51,3%), θαηέγξαςε ζηαζηκόηεηα ζηηο επελδύζεηο πνπ πινπνίεζε ην 1 ν εμάκελν ηνπ έηνπο. 32

33 ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΘ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ (ΡΟΒΛΕΨΘ) Ρροβλζπετε ότι θ επενδυτικι δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςισ ςασ το επόμενο εξάμθνο (2 ο εξάμθνο 2011): ΓΑ 6,5% Θα απμεζεί 4,6% Θα κεησζεί 34,6% ζα παξακείλεη ακεηάβιεηε 54,3% 33

34 ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΘ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ ΡΟΒΛΕΨΘ ΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΘΝΟΥ ΣΥΓΚΙΣΘ ΜΕ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΕΥΝΕΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ,4 52,5 56,8 65, ,6 47,5 43,2 34,6 20 Ξξόβιεςε γηα κείσζε 10 Ξξόβιεςε γηα αύμεζε / ζηαζεξνπνίεζε 0 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝΠ 2010 ΗΝΙΗΝΠ 2010 ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2011 ΗΝΙΗΝΠ

35 ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ (ΑΡΟΤΙΜΘΣΘ) Το προςωπικό τθσ επιχείρθςισ ςασ τουσ τελευταίουσ 6 μινεσ (1 ο εξάμθνο 2011) αυξικθκε, μειϊκθκε ι παρζμεινε ςτακερό; Απμήζεθε θαηά 1 άηνκν Απμήζεθε θαηά 2 άηνκα 1,1 1,1 ΓΑ 1,9% Απμήζεθε 3,1% Κεηώζεθε 20,4% Απμήζεθε θαηά 3 άηνκα 0,6 3,1 Απμήζεθε κε πεξηζζόηεξα από 3 άηνκα 0,3 κεηώζεθε θαηά 1 άηνκν 6,8 Ξαξέκεηλε ζηαζεξό 74,6% κεηώζεθε θαηά 2 άηνκα κεηώζεθε θαηά 3 άηνκα 3,6 5,5 20,4 Κεηώζεθε πεξηζζόηεξα από 3 άηνκα 4,5 παξέκεηλε ζηαζεξό 74,6 ΓΑ 1,

36 Σν 20,4% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε όηη πξνρώξεζε ζε κείσζε πξνζσπηθνύ θαηά ην 1 ν εμάκελν ηνπ 2011, ελώ κόιηο ην 3,1% πξνρώξεζε ζε αύμεζε. Σν θαζαξό πνζνζηό ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνρώξεζε ζε κείσζε πξνζσπηθνύ είλαη 17,3%. Επνκέλσο, ιακβάλνληαο ππόςε ην κεηξηνπαζέο ζελάξην θαη ζύκθσλα κε ηελ επεμεξγαζία ηνπ ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ, εθηηκάηαη όηη σάθηκαν πεπίπος θέσειρ επγασίαρ το 1 ο εξάμηνο τος 2011.

37 ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ (ΡΟΒΛΕΨΘ) Τουσ επόμενουσ 6 μινεσ (2 ο εξάμθνο 2011) κεωρείτε πιο πικανό το προςωπικό τθσ επιχείρθςισ ςασ να αυξθκεί, να μειωκεί ι να παραμείνει το ίδιο; - Αναγωγή ςε όςουσ απαςχολοφν προςωπικό - ΓΑ 3,6% λα απμεζεί 3,4% λα κεησζεί 29,8% λα παξακείλεη ζηαζεξό 63,2% Πάλσ από 6 ζηνπο 10 εξσηεζέληεο εθηηκνύλ όηη δελ ζα ππάξμεη κεηαβνιή ζηνλ αξηζκό πξνζσπηθνύ ην επόκελν δηάζηεκα. Οη απώιεηεο ησλ ζέζεσλ κηζζσηήο εξγαζίαο αλακέλεηαη λα αγγίμνπλ ηηο γηα ην 2 ν εμάκελν ηνπ

38 ΑΡΟΤΙΜΘΣΘ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΘΝΟΥ (1 ο εξάμθνο 2011) ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΙΚΟ ΓΑΦΘΜΑ Αύμεζε Κείσζε Σσξίο κεηαβνιή ΓΑ ΘΘΙΝΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ 4,5 80,0 14,8 0,7 ΕΖΡΖΠΖ 5,9 77,9 15,6 0,6 ΟΔΠΡΝΡΖΡΑ 2,9 82,6 13,7 0,8 ΞΑΟΑΓΓΔΙΗΔΠ 4,6 79,6 12,6 3,2 ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ 4,6 41,5 51,3 2,6 ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ 3,1 20,4 74,6 1,

39 ΡΟΒΛΕΨΘ ΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΘΝΟΥ (2 ο εξάμθνο 2011) ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΙΚΟ ΓΑΦΘΜΑ Αύμεζε Κείσζε Σσξίο κεηαβνιή ΓΑ ΘΘΙΝΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ 8,3 64,7 21,7 5,3 ΕΖΡΖΠΖ 9,1 62,8 23,2 4,9 ΟΔΠΡΝΡΖΡΑ 6,2 64,7 23,8 5,3 ΞΑΟΑΓΓΔΙΗΔΠ 7,8 63,8 21,1 7,3 ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ 4,6 34,6 54,3 6,5 ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ 2,9 17,6 75 4,

40 Συνολικά, πόςο τοισ εκατό διαφορά περίπου παρατθρείτε ςτον τηίρο που κάνατε το πρϊτο εξάμθνο του 2011 ςε ςχζςθ με τον τηίρο του 1ου εξαμινου του 2010; Κείσζε έσο 10% 7,3 Κείσζε πεξίπνπ 15% 5,8 Κείσζε πεξίπνπ 20% 11,3 Κείσζε πεξίπνπ 25% 5,3 Κείσζε πεξίπνπ 30% Κείσζε πεξίπνπ 35% 3,4 14,5 85,2% Κείσζε πεξίπνπ 40% 9,6 Κείσζε πεξίπνπ 45% 1,5 Κείσζε πεξίπνπ 50% 11 Κείσζε πάλσ από 50% 15,5 Θακία δηαθνξά 5,3 Κηθξή αύμεζε 3,8 Πεκαληηθή αύμεζε 1,4 5,2% ΓΑ 4,3 Κ.Ν. Κείσζεο Ρδίξνπ: 29,1%

41 Συνολικά, πόςο τοισ εκατό διαφορά περίπου παρατθρείτε ςτον τηίρο που κάνατε το 2010 ςε ςχζςθ με τον τηίρο του 2009; -Με βάςη τον κλάδο - ΘΙΑΓΝΠ Δκπόξην Κεηαπνίεζε πεξεζίεο Μείυζη έυρ 10% 8,7 7,3 5,8 Μείυζη πεπίπος 15% 6 5,2 6 Μείυζη πεπίπος 20% 10,9 12,6 11 Μείυζη πεπίπος 25% 6,5 3,5 5,2 Μείυζη πεπίπος 30% 16,5 10,8 14,8 Μείυζη πεπίπος 35% 2,7 2,4 4,7 Μείυζη πεπίπος 40% 12,2 7,3 8,4 Μείυζη πεπίπος 45% 0,7 3,1 1,3 Μείυζη πεπίπος 50% 10 9,4 12,9 Μείυζη πάνυ από 50% 12,9 21,3 14,4 Καμία διαθοπά 4,2 5,6 6 Μικπή αύξηζη 3,3 5,6 3 ημανηική αύξηζη 0,9 2,1 1,5 ΓΑ 4,5 3,5 4,9 Κ.Ν. Κείσζεο Ρδίξνπ 28,7% 29% 29,6% 41

42 42

43 Αντιμετωπίςατε το τελευταίο 6μθνο (1 ο εξάμθνο 2011) δυςκολίεσ ςτθν ζγκαιρθ καταβολι των μιςκϊν των εργαηομζνων; -Βάςη: Όςοι απαςχολοφν αμειβόμενο προςωπικό - ΓΑ 0,1% Λαη, ζνβαξέο 20,5% 42,1% Όρη ηδηαίηεξα 57,8% Λαη, θάπνηεο θνξέο 21,6% Πάλσ από 4 ζηνπο 10 εξσηεζέληεο, παξνπζίαζαλ δπζθνιίεο ζηελ έγθαηξε θαηαβνιή κηζζώλ ην 1 ν εμάκελν ηνπ

44 Ζχετε αναγκαςτεί ζςτω και περιςταςιακά να μειϊςετε ϊρεσ ι θμζρεσ εργαςίασ ςε κάποιουσ υπαλλιλουσ; -Βάςη: Όςοι απαςχολοφν αμειβόμενο προςωπικό ΓΑ 0,2% Λαη 32,0% Όρη 67,8% 1 ζηηο 3 επηρεηξήζεηο αλαγθάζηεθε λα κεηώζεη πεξηζηαζηαθά ώξεο ή εκέξεο εξγαζίαο ζε θάπνηνπο ππαιιήινπο ηνπ πξνζσπηθνύ. ύκθσλα κε ηα επξήκαηα, θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε νη κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο θαίλνληαη λα δπζθνιεύνληαη πεξηζζόηεξν, κηαο θαη ην 43,1% από απηέο δήισζε όηη αλαγθάζηεθε λα ειαζηηθνπνηήζεη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. ην εκπόξην κόλν 2 ζηηο 10 επηρεηξήζεηο πξνρώξεζαλ ζε κείσζε σξώλ ή εκεξώλ εξγαζίαο. 44

45 Ζχετε αναγκαςτεί να μειϊςετε τισ αποδοχζσ κάποιων υπαλλιλων; -Βάςη: Όςοι απαςχολοφν αμειβόμενο προςωπικό - 19,4% ΓΑ Λαη, νξηζκέλσλ 0,4% 7,8% Λαη, ζε όινπο 11,6% Όρη 80,2% 45

46 Ζχουν αναγκαςτεί να μειϊςουν τισ αποδοχζσ κάποιων υπαλλιλων -Βάςη: Όςοι απαςχολοφν αμειβόμενο προςωπικό - ΣΥΓΚΙΤΙΚΟ ΓΑΦΘΜΑ ΙΟΥΛΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 (ζρευνεσ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) , , Ηνύιηνο 2011 Ηαλνπάξηνο 2011 Ηνύιηνο

47 Ρόςο πικανόν κεωρείτε να αναγκαςτείτε να μειϊςετε μιςκοφσ ι ϊρεσ εργαςίασ των υπαλλιλων ςασ μζςα ςτο επόμενο εξάμθνο (2 ο εξάμθνο 2011); -Βάςη: Όςοι απαςχολοφν αμειβόμενο προςωπικό - ΓΑ 6,6% Aξθεηά πηζαλόλ (ζρεδόλ βέβαην) 33,2% Θαζόινπ πηζαλό 34,8% Ιίγν πηζαλό (δελ κπνξώ λα ην απνθιείζσ) 25,4% Σν 33,2% εθηηκά όηη είλαη ζρεδόλ βέβαην όηη ζα πξνρσξήζεη ζε κείσζε κηζζώλ ή σξώλ εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ ην επόκελν εμάκελν. Σν 36,3% ησλ κεηαπνηεηηθώλ επηρεηξήζεσλ ζεσξεί ζρεδόλ βέβαην όηη ζα αλαγθαζηεί λα πξνρσξήζεη ζε απηή ηε θίλεζε. Επίζεο, ην 37% ησλ επηρεηξήζεσλ κε 5-9 άηνκα πξνζσπηθό εθηηκνύλ όηη ζα θηλεζνύλ επίζεο πξνο απηή ηε θαηεύζπλζε. 47

48 Θεωροφν ςχεδόν βζβαιο να αναγκαςτοφν να μειϊςουν μιςκοφσ ι ϊρεσ εργαςίασ υπαλλιλων μζςα ςτο επόμενο εξάμθνο (2 ο εξάμθνο 2011) -Βάςη: Όςοι απαςχολοφν αμειβόμενο προςωπικό - ΣΥΓΚΙΤΙΚΟ ΓΑΦΘΜΑ ΙΑΝΟΥΑΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 (ζρευνεσ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) 40 33,2 31, Ηνύιηνο 2011 Ηαλνπάξηνο

49 49

50 Ρολλζσ από τισ επιχειριςεισ μασ ανζφεραν ότι δυςκολεφονται πλζον να ανταποκρικοφν ςτθν κάλυψθ βαςικϊν υποχρεϊςεων. Εςείσ, κατά το τελευταίο εξάμθνο (1 ο εξάμθνο 2011) ζχετε κακυςτερθμζνεσ οφειλζσ ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΙΚΟ ΓΑΦΘΜΑ Λαη Όρη ΓΑ Πηνλ ΝΑΔΔ (ζην αζθαιηζηηθό ζαο ηακείν) 32,3 67,2 0,5 Πε πξνκεζεπηέο 31,9 66,5 1,6 Δλνηθίνπ 27,3 68,2 4,5 Πε ΓΔΘΝ (ΓΔΖ, ΝΡΔ, ΓΟΔΠΖ ) 27,0 72,7 0,3 Πε δόζεηο γηα δάλεηα 26,8 67,8 5,4 Πην ΗΘΑ (αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο) 22,4 76,7 0,9 Πηελ εθνξία (ΦΞΑ,ΦΚ θιπ) 21,9 77,3 0,

51 Ρολλζσ από τισ επιχειριςεισ μασ ανζφεραν ότι δυςκολεφονται πλζον να ανταποκρικοφν ςτθν κάλυψθ βαςικϊν υποχρεϊςεων. Εςείσ, κατά το τελευταίο εξάμθνο (1 ο εξάμθνο 2011) ζχετε κακυςτερθμζνεσ οφειλζσ ΣΥΓΚΙΣΘ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ 2011 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 (ζρευνεσ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) 36,3 Ηνύιηνο 2011 Ηαλνπάξηνο ,3 31,9 31,9 29,3 30,8 27, ,8 28, ,3 22,4 21,9 Πηνλ ΝΑΔΔ Πε πξνκεζεπηέο Δλνηθίνπ Πε ΓΔΘΝ Πε δόζεηο γηα δάλεηα Πην ΗΘΑ Πηελ εθνξία Παξνπζηάδεηαη ηάζε γηα κείσζε ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ είλαη εθηεζεηκέλεο ζε δηαθόξσλ εηδώλ νθεηιέο 51

52 52

53 Ο μζςοσ χρόνοσ είςπραξθσ οφειλϊν από τουσ πελάτεσ ςασ ζχει: ΓΑ 1,6% Γελ έρεη κεηαβιεζεί 39,2% απμεζεί 47,0% Κεησζεί 12,2% Σν 47% ησλ εξσηεζέλησλ θαηαγξάθεη κηα αύμεζε ζην κέζν ρξόλν είζπξαμεο νθεηιώλ από πειάηεο. πγθεθξηκέλα ην 54,9% ησλ κεηαπνηεηηθώλ επηρεηξήζεσλ, απάληεζε όηη ν κέζνο ρξόλνο είζπξαμεο έρεη επηκεθπλζεί, ελώ θαη ην 52,1% ησλ κεγαιπηέξσλ επηρεηξήζεσλ (άλσ ησλ 10 αηόκσλ πξνζσπηθό) αληηκεησπίδεη ηελ ίδηα θαηάζηαζε. Φαίλεηαη όηη νη κεγαιύηεξεο επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα ζηηο εηζπξάμεηο νθεηιώλ. 53

54 Τι ποςοςτό των ςυναλλαγϊν ςασ με άλλεσ επιχειριςεισ γίνεται μζςω επιταγϊν; Ξεξίπνπ ην 10% 9,3 Ζ ρξήζε ησλ επηηαγώλ κεηώλεηαη Ρν 27,8% ησλ επηρεηξήζεσλ ζπλαιιάζζεηαη θπξίσο κε Ξεξίπνπ ην 20% Ξεξίπνπ ην 30% 3,3 3,5 17,7 επηηαγέο. Σξεζηκνπνηνύλ επηηαγέο ΠΓΘΟΗΡΗΘΝ ΓΟΑΦΖΚΑ ΗΝΙ ΗΝΙ Ξεξίπνπ ην 40% 1, Ξεξίπνπ ην 50% 6,8 45,5 48,1 50 Ξεξίπνπ ην 60% 3, Ξεξίπνπ ην 70% 3,4 27,8 20 Ξεξίπνπ ην 80% 4, Ξεξίπνπ ην 90% Ξεξίπνπ ην 100% 4,8 4,7 Ηνύιηνο 2011 Ηαλνπάξηνο 2011 Ηνύιηνο 2009 Γελ πξαγκαηνπνηώ ζπλαιιαγέο κέζσ επηηαγώλ 53,5 ΓΑ 1,

55 Ροιο είναι ςυνικωσ το χρονικό διάςτθμα τθσ μεταχρονολόγθςισ τουσ; -Βάςθ: Πςοι πραγματοποιοφν ςυναλλαγζσ με άλλεσ επιχειριςεισ μζςω επιταγϊν- έσο 2 κήλεο 15,2 2 κήλεο 8,2 3 κήλεο 20,8 4 κήλεο 17,7 5 κήλεο 12,2 6 κήλεο 14,3 7 κήλεο 2,3 8 κήλεο 3,2 9 κήλεο 0,9 10 κήλεο 0,9 11 κήλεο 0,4 12 κήλεο 1,1 Ξάλσ από 12 κήλεο 0,7 ΓΑ 2,1 Κ.Ν. Κεηαρξνλνιόγεζεο: 4 κήλεο

56 Θα επικυμοφςατε να υπάρχει χρονικό όριο ςτθν εξόφλθςθ επιταγϊν, και αν ναι πόςο; δφο μθνϊν, τεςςάρων ι ζξι; - Βάςη: Όςοι ςυναλλάςςονται με επιταγζσ - 2 κελώλ 46,4 4 κελώλ 18,3 6 κελώλ 14,0 Όρη 17,0 ΓΑ 4,

57 0 Ζχετε ςτα χζρια ςασ επιταγζσ πελατϊν ςασ που δεν ζχουν καλυφκεί ι είναι επιςφαλείσ; - Βάςη: Όςοι ςυναλλάςςονται με επιταγζσ - ΓΑ 1,1% Λαη (ήδε αθάιππηεο) 33,7% * Έρνπλ αθάιππηεο επηηαγέο ΠΓΘΟΗΡΗΘΝ ΓΟΑΦΖΚΑ ΗΝΙ ΗΑΛ ,9 33, Όρη 60,0% *Αληηζηνηρεί ζην 15,7% ηνπ ζπλόινπ Λαη (κε κεγάιν θίλδπλν λα κελ θαιπθζνύλ / επηζθαιείο) 5,2% Ηνύιηνο 2011 Ηαλνπάξηνο Σν 33,7% ησλ εξσηεζέλησλ έρεη ήδε αθάιππηεο επηηαγέο ζηα ρέξηα ηνπ, ελώ έλα 5,2% ησλ επηρεηξεκαηηώλ δηαηξέρεη θίλδπλν λα έρεη ζηε θαηνρή ηνπ αθάιππηεο επηηαγέο ζην βξαρύ κέιινλ. πγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνύκελε έξεπλα ηνπ ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ (Ιαλνπάξηνο 2011), νη αθάιππηεο επηηαγέο πνπ βξίζθνληαη ζηα ρέξηα επηρεηξήζεσλ κεηώζεθαλ, γεγνλόο πνπ ίζσο δηθαηνινγείηαη από ηελ έληνλε πιένλ δπζπηζηία ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ θόζκνπ ζηηο ζπλαιιαγέο κέζσ επηηαγώλ. 57

58 Οι ακάλυπτεσ επιταγζσ πελατϊν που ζχετε ςτα χζρια ςασ, είναι ςφραγιςμζνεσ ι δεν πιγατε να τισ ςφραγίςετε; - Βάςη: Όςοι ζχουν ςτα χζρια τουσ επιταγζσ πελατών που δεν ζχουν καλυφθεί - Θάπνηεο ζθξαγηζκέλεο θάπνηεο όρη 24,1% ΓΑ 1,1% Πθξαγηζκέλεο 42,2% Γελ πήγα λα ηηο ζθξαγίζσ 32,6% ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΣΕΙΡΕΙΑ Α.Ε. ηα ηεκάρηα ησλ αθάιππησλ επηηαγώλ είλαη θαη ε αμία ηνπο ύκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ ππάξρεη έλα πνζνζηό 40% ησλ ηεκαρίσλ πνπ είλαη αθάιππηα θαη δελ έρνπλ ζθξαγηζηεί. Επνκέλσο ηα ζηνηρεία ηεο ΣΕΙΡΕΙΑ Α.Ε. ππνηηκνύλ ηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο. 58

59 59

60 Ριςτεφετε ότι τελικά κα μπορζςει θ Ελλάδα να ξεπεράςει τθν κρίςθ -ζςτω και αν χρειαςτοφν περιςςότερα χρόνια λιτότθτασ- ι δεν κα αποφφγουμε τθν οριςτικι χρεοκοπία; ΓΑ 11,4% Θα κπνξέζεη 42,8% Γελ ζα απνθύγνπκε ηελ ρξεσθνπία 45,8% Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ όηη ππάξρεη κηα αλάινγε ζρέζε αλάκεζα ζην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο θαη ην βαζκό αηζηνδνμίαο γηα ηελ απνθπγή ηεο ρξενθνπίαο θαη ηεο εμόδνπ από ηε θξίζε. 60

61 Ριςτεφετε ότι τελικά κα μπορζςει θ Ελλάδα να ξεπεράςει τθν κρίςθ -ζςτω και αν χρειαςτοφν περιςςότερα χρόνια λιτότθτασ- ι δεν κα αποφφγουμε τθν οριςτικι χρεωκοπία; ΣΥΓΚΙΣΘ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ 2011 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 (ζρευνεσ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Ηνύιηνο 2011 Ηαλνπάξηνο ,1 48,6 42,8 45,8 11,4 8,3 Θα κπνξέζεη Γελ ζα απνθύγνπκε ηελ ρξεσθνπία ΓΑ 61

62 Θ εφαρμογι του μεςοπρόκεςμου προγράμματοσ: Γελ ζα αιιάμεη ηίπνηα 16,5% ΓΑ 8,6% ζα βειηηώζεη ηειηθά ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θαηάζηαζε ζηελ αγνξά ή 17,3% Θα βαζύλεη ηελ ύθεζε 57,6% 62

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Αποτελέςματα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Αποτελέςματα ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Αποτελέςματα 9 Ιανουαρίου 2015 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ηελ marc A.E. - Αξηζκόο Κεηξώνπ Δ.Π.Ο.: 1 (ΔΛΑ). ΔΛΡΝΙΔΑΠ ΚΔΓΔΘΝΠ ΓΔΗΓΚΑΡΝΠ ALPHA TV 1.007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Ζ ΔΡΔΤΛΑ Όπσο είλαη γλσζηό ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη εηζέιζεη ζε κηα πεξίνδν ύθεζεο θάηη ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ), στο πλαίσιο του υποέργου 3 «Επαναλαμβανόμενες μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς, και

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Καηαγξαθή πξνβιεκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε Μαγλεζία

Καηαγξαθή πξνβιεκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε Μαγλεζία Γεκεηξηάδνο 176 Σ.Κ. 38221 Βόινο Σει: 24210 23766, 24210 23271 Fax: 2421031211 E-mail: info@eaem.gr URL: www.c-magnesia.gr Καηαγξαθή πξνβιεκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε Μαγλεζία Βφινο Αχγνπζηνο 2012 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς

Marketing Research Communication. Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Marketing Research Communication Η αγορά τοσ ψωμιού Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Παροσσίαση Έρεσνας Λ. Κηυισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 211-120 2900 fax.: 211-120 2929 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Γιάννθσ Κοφνουπασ Pharma Point 13 Οκτωβρίου 2012 Εδϊ ο κόςμοσ χάνεται Μήπσο είλαη πνιπηέιεηα ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο λα κηιάκε γηα πσιήζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα