ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ"

Transcript

1

2 ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ Η έπεςνα ππαγμαηοποιήθηκε από ηην marc A.E. - Απιθμόρ Μηηπώος Δ..Ρ.: 1 (ΔΝΑ), ζηο πλαίζιο ηος ςποέπγος 3 «Δπαναλαμβανόμενερ μελέηερ Γημοζκοπήζειρ ηηρ ΓΔΒΔΔ για θέμαηα πος ενδιαθέποςν ηιρ μικπέρ επισειπήζειρ» ζηο πλαίζιο ηηρ ππάξηρ «Δνίζσςζη ηηρ θεζμικήρ και επισειπηζιακήρ ικανόηηηαρ ηηρ ΓΔΒΔΔ». Η ππάξη ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηην Δλλάδα και ηην Δςπυπαφκή Ένυζη ζηο πλαίζιο ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ «Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού» ΔΛΡΝΙΔΑΠ... IME ΓΔΒΔΔ ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΝΠ ΞΙΖΘΠΚΝΠ... Σο ζύνολο ηυν μικπών και πολύ μικπών επισειπήζευν (0-49 απαζσολούμενοςρ). ΚΔΓΔΘΝΠ ΓΔΗΓΚΑΡΝΠ επισειπήζειρ ΣΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΠΡΖΚΑ Ιοςλίος 2011 ΞΔΟΗΝΣΖ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ... Πανελλαδική κάλςτη ΚΔΘΝΓΝΠ ΓΔΗΓΚΑΡΝΙΖΤΗΑΠ... Πολςζηαδιακή ηςσαία δειγμαηολητία με σπήζη quota βάζει ηος κλάδος και ηηρ γευγπαθικήρ καηανομήρ. ΚΔΘΝΓΝΠ ΠΙΙΝΓΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ Σηλεθυνικέρ ζςνενηεύξειρ βάζει ηλεκηπονικού επυηημαηολογίος. Ζ marc A.E.... Δίναι μέλορ ηος ΔΓΔΑ, ηηρ ESOMAR, ηηρ WAPOR και ηηπεί ηον κανονιζμό ηος Π.Δ... και ηοςρ διεθνείρ κώδικερ δεονηολογίαρ για ηην διεξαγυγή και δημοζιοποίηζη επεςνών κοινήρ γνώμηρ. 2

3 ΣΥΝΘΕΣΘ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΘΙΑΓΝΠ Δμπόπιο 37,4 Μεηαποίηζη 23,8 Τπηπεζίερ 38,8 ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ Υυπίρ πποζυπικό 30,5 1 άηομο 24,2 2-4 άηομα 28,3 5-9 άηομα 10,8 ΡΕΗΟΝΠ 10 άηομα & άνυ 5,9 Κάηυ από 100 σιλιάδερ εςπώ 46, σιλιάδερ εςπώ 26,0 ΞΔΟΗΝΣΖ Πάνυ από 300 σιλιάδερ εςπώ 17,0 Λεκανοπέδιο Αηηικήρ 36,0 Τπόλοιπη Δλλάδα 64,0 3

4 4

5 5

6 ΣΥΓΚΙΣΘ ΜΕ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΕΥΝΕΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΙΟΤΛ. ΙΑΝ. ΙΟΤΛ. ΥΕΒ *Μείωση 80,0 80,2 77,8 70,7 ΣΖΙΡΟ **Θα μειωθεί περισσότερο 64,7 70,0 65,6 53,2 ΙΟΤΛ. ΙΑΝ. ΙΟΤΛ. ΥΕΒ *Μείωση 77,9 78,3 77,0 71,1 ΖΗΣΗΗ **Θα μειωθεί περισσότερο 62,8 70,5 63,8 52,2 ΙΟΤΛ. ΙΑΝ. ΙΟΤΛ. ΥΕΒ *Μείωση 82,6 84,3 79,0 74,7 ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ **Θα μειωθεί περισσότερο 64,7 74,3 66,9 55,5 * Καηαγεγξακκέλε κείσζε πξνεγνύκελνπ εμακήλνπ ** Πξνβιεπόκελε κείσζε γηα ην επόκελν εμάκελν 6

7 ΣΥΓΚΙΣΘ ΜΕ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΕΥΝΕΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΙΟΤΛ. ΙΑΝ. ΙΟΤΛ. ΥΕΒ *Μείωση 79,6 79,5 76,1 70,1 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕ **Θα μειωθεί περισσότερο 63,8 70,8 64,4 54,1 ΙΟΤΛ. ΙΑΝ. ΙΟΤΛ. ΥΕΒ *Μείωση 41,5 45,3 52,3 40,7 ΕΠΕΝΔΤΕΙ **Θα μειωθεί περισσότερο 34,6 43,2 47,5 33,6 ΙΟΤΛ. ΙΑΝ. ΙΟΤΛ. ΥΕΒ *Μείωση 20,4 24,1 21,9 21,1 ΠΡΟΩΠΙΚΟ **Θα μειωθεί περισσότερο 17,6 18,3 21,2 15,3 * Καηαγεγξακκέλε κείσζε πξνεγνύκελνπ εμακήλνπ ** Πξνβιεπόκελε κείσζε γηα ην επόκελν εμάκελν 7

8 8

9 Θεωρείτε ότι θ κατάςταςθ τθσ επιχείρθςισ ςασ κατά το τελευταίο εξάμθνο (1 ο εξάμθνο 2011): Ξαξέκεηλε ακεηάβιεηε 15,1% ΓΑ 0,3% Βειηηώζεθε 3,3% Δπηδεηλώζεθε 81,3% Οη επηπηώζεηο ηεο θξίζεο, απνηππώζεθαλ θαη ζηνπο ηξεηο εμεηαδόκελνπο θιάδνπο, κε ηηο εκπνξηθέο θαη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο λα θαηέρνπλ ηελ αξλεηηθή πξσηηά (επηδείλσζε 83,3% θαη 85,5% αληίζηνηρα). Πάνω από 8 στιρ 10 επισειπήσειρ τηρ έπεςναρ έκαναν απνητική αποτίμηση τος 1 ο εξαμήνος τος έτοςρ. 9

10 ΑΡΟΤΙΜΘΣΘ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΘΝΟΥ (1ο εξάμθνο 2011) -Ανά κατθγορία - ΘΙΑΓΝΠ Δκπόξην Κεηαπνίεζε πεξεζίεο Βειηηώζεθε Δπηδεηλώζεθε Ξαξέκεηλε ακεηάβιεηε ΓΑ 2,4 83,3 14 0,2 2,1 79,7 18,2 4,7 80,2 14,2 0,9 ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ Σσξίο πξνζσπηθό 1 άηνκν 2-4 άηνκα 5-9 άηνκα 10 άηνκα & άλσ 1,9 85,5 11,7 0,8 2,4 85,5 11,7 0,3 2,4 79,6 17,7 0,3 6,2 74,4 19,4 12,7 62,0 25,4 ΡΕΗΟΝΠ Θάησ από 100 ρηιηάδεο ρηιηάδεο Ξάλσ από 300 ρηιηάδεο 2,0 86,1 11,9 3,2 82,1 14,7 6,9 74,0 19,1 ΞΔΟΗΝΣΖ Αηηηθή πόινηπε Διιάδα 1,6 83,6 14,4 0,5 4,2 79,9 15,5 0,

11 ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (Ιανουάριοσ 2011) ΚΑΙ ΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΘΤΑ (Ιοφλιοσ 2011) ΓΙΑ ΤΟ 1 ο ΕΞΑΜΘΝΟ ΤΟΥ 2011 ΣΥΓΚΙΣΘ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΕΥΝΑΣ ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ 2011 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 Ρη ζπλέβε ην 1ν εμάκελν ηνπ 2011 Ρη πξνέβιεπαλ γηα ην 1ν εμάκελν ηνπ ,3 68 6,7 19,9 3,3 15,1 5,4 Βειηίσζε Δπηδείλσζε Σσξίο κεηαβνιή Η πξνεγνύκελε έξεπλα ηνπ ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ, ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2011, αξλεηηθή πξόβιεςε θαηέγξαθε ην 68% ησλ εξσηεζέλησλ γηα ην 1 ν εμάκελν ηνπ έηνπο, κέηξεζε αξθεηά αηζηόδνμε, κηαο θαη ε παξνύζα έξεπλα εθηνμεύεη ην πνζνζηό επηδείλσζεο άλσ ηνπ 81%. Οη πξνβιέςεηο επηβεβαηώζεθαλ πξνο ην ρεηξόηεξν: ελώ ην 68% πξνέβιεπε επηδείλσζε ηειηθά θαηαγξάθεθε επηδείλσζε γηα ην 81%. ΓΑ 0,3 11

12 Ρροβλζπετε ότι θ κατάςταςθ τθσ επιχείρθςισ ςασ το επόμενο εξάμθνο (2ο εξάμθνο 2011): Θα παξακείλεη ακεηάβιεηε 20,8% ΓΑ 6,6% Θα βειηησζεί 7,4% Θα επηδεηλσζεί 65,2% Οη πξνβιέςεηο ηεο έξεπλαο γηα ην 2 ν εμάκελν ηνπ έηνπο είλαη δπζνίσλεο, ζύκθσλα κε ην 65,2% ησλ εξσηεζέλησλ. 12

13 ΡΟΒΛΕΨΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΟΜΕΝΟ ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΥΓΚΙΣΘ ΜΕ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΕΥΝΕΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ , , , , , , Ξξόβιεςε γηα επηδείλσζε 10 Ξξόβιεςε γηα βειηίσζε / ζηαζεξνπνίεζε 0 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝΠ 2010 ΗΝΙΗΝΠ 2010 ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2011 ΗΝΙΗΝΠ

14 14

15 Με τισ υπάρχουςεσ ςιμερα ςυνκικεσ και με τισ προοπτικζσ τθσ κρίςθσ όπωσ διαμορφϊνονται, κεωρείτε πικανό ι όχι το ενδεχόμενο θ επιχείρθςι ςασ να ζχει ςοβαρό πρόβλθμα λειτουργίασ το επόμενο διάςτθμα ςε βακμό που κα κινδυνεφει να κλείςει; Διάρηζηα & Θαζόινπ πηζαλό : 52,5% Θαζόινπ πηζαλό 28,5% ΓΓΓΑ 3,0% Ξνιύ πηζαλό 21,8% Διάρηζηα πηζαλό 24,0% Αξθεηά πηζαλό 22,7% Ξνιύ & Αξθεηά πηζαλό: 44,5% ε απόιπηα κεγέζε επηρεηξήζεηο βξίζθνληαη ζην «θόθθηλν» (21,8%), ελώ άιιεο επηρεηξήζεηο (22,7%) θαίλεηαη αξθεηά πηζαλό λα αληηκεησπίζνπλ θίλδπλν θιεηζίκαηνο. Μεγαιύηεξν θίλδπλν ινπθέηνπ, αληηκεησπίδεη ην 24,5% ησλ κεηαπνηεηηθώλ επηρεηξήζεσλ, ην 27,5% ησλ επηρεηξήζεσλ ηδίξνπ θάησ ησλ επξώ, θαζώο θαη ην 30,1% ησλ αηνκηθώλ επηρεηξήζεσλ. * Σα πηζαλά ινπθέηα γηα ην επόκελν δηάζηεκα ζπλεπάγνληαη θίλδπλν απώιεηαο ζέζεσλ ζπλνιηθήο απαζρόιεζεο (εξγνδόηεο, απηναπαζρνινύκελνη, κηζζσηνί) 15

16 ΦΟΒΟΣ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ ΣΥΓΚΙΤΙΚΟ ΓΑΦΘΜΑ ΙΟΥΛΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ , ,5 44, , Ηνύιηνο 2011 Ηαλνπάξηνο 2011 Ηνύιηνο 2010 Κάηνο 2009 ε ζρέζε κε ηελ έξεπλα ηνπ Ιαλνπαξίνπ 2011, όπνπ θίλδπλν θιεηζίκαηνο (αξθεηά ή ιηγόηεξν πηζαλό) αληηκεηώπηδαλ πεξίπνπ επηρεηξήζεηο, ζηε λέα έξεπλα θαηαγξάθνληαη ιηγόηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ πηζαλή απεηιή ινπθέηνπ, δειαδή επηρεηξήζεηο 16

17 Χρονικά ποφ τοποκετείτε αυτό το ενδεχόμενο; -Βάςη: Όςοι θεωροφν πιθανό το ενδεχόμενο η επιχείρηςή τουσ να ζχει ςοβαρό πρόβλημα λειτουργίασ το επόμενο διάςτημα ςε βαθμό που θα κινδυνεφει να κλείςει - Αξγόηεξα 41,6% Γελ μέξσ 3,4% Άκεζα, κέζα ζην επόκελν ηξίκελν 20,2% Πην εμάκελν 34,8% Από απηέο πνπ δειώλνπλ «πηζαλό» θαη «πνιύ πηζαλό» λα θιείζνπλ, κε κία κεηξηνπαζή πξόβιεςε (κόλν όζνη απάληεζαλ «πνιύ πηζαλό»), ην επόκελν ηξίκελν θηλδπλεύνπλ λα θιείζνπλ επηρεηξήζεηο, ελώ ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζην «θόθθηλν» κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο μεπεξλά ηηο επηρεηξήζεηο. Οη επηρεηξήζεηο ρσξίο πξνζσπηθό παξνπζηάδνπλ ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα. 17

18 Το παραεμπόριο επθρεάηει τθν δικι ςασ επιχείρθςι ςασ ι όχι: - Βάςθ: Πςων θ επιχείρθςθ δραςτθριοποιείται ςτον κλάδο του εμπορίου - Διάρηζηα & Θαζόινπ πηζαλό : 49% Θαζόινπ 35,2% ΓΓΓΑ 1,1% Ξνιύ 31,2% Διάρηζηα 13,8% Αξθεηά 18,7% Ξνιύ & Αξθεηά πηζαλό: 49,9% ρεδόλ 1 ζηνπο 2 επηρεηξεκαηίεο ηνπ εκπνξίνπ, δειώλνπλ όηη πιήηηνληαη πνιύ ή αξθεηά από ηελ αλεμέιεγθηε πιένλ δξάζε ηνπ παξαεκπνξίνπ. 18

19 19

20 ΚΥΚΛΟΣ ΕΓΑΣΙΩΝ (ΑΡΟΤΙΜΘΣΘ) Θα ικελα να μου πείτε εάν το πρϊτο εξάμθνο του 2011, αυξικθκε, μειϊκθκε ι παρζμεινε αμετάβλθτοσ ο κφκλοσ εργαςιϊν (τηίροσ) τθσ επιχείρθςισ ςασ Ξαξέκεηλε ακεηάβιεηνο 14,8% ΓΑ 0,7% Απμήζεθε 4,5% Κεηώζεθε 80,0% Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (80%) ησλ εξσηεζέλησλ θαηέγξαςε κείσζε ηδίξνπ ην 1 ν εμάκελν ηνπ Σηο κεγαιύηεξεο απώιεηεο θαηέγξαςαλ νη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ζε πνζνζηό 84,6% θαη ην 87,2% ησλ επηρεηξήζεσλ κε έλα άηνκν πξνζσπηθό. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ γηα ην θιάδν ηνπ εκπνξίνπ, επηβεβαηώλνληαη θαη ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο Ειιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, όπνπ ν αλαζεσξεκέλνο δείθηεο θύθινπ εξγαζηώλ ζην ιηαληθό εκπόξην ππνρώξεζε ζρεδόλ 8 κνλάδεο ην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-Μαΐνπ 2011 (από 105,7 ζε 97,5) 20

21 ΚΥΚΛΟΣ ΕΓΑΣΙΩΝ (ΡΟΒΛΕΨΘ) Το επόμενο εξάμθνο (δθλαδι το 2ο εξάμθνο του 2011) προβλζπετε ότι κα αυξθκεί κα μειωκεί ι κα παραμείνει ςτακερόσ ο τηίροσ τθσ επιχείρθςισ ςασ; ζα παξακείλεη ακεηάβιεηνο 21,7% ΓΑ 5,3% Θα απμεζεί 8,3% Θα κεησζεί 64,7% 21

22 ΚΥΚΛΟΣ ΕΓΑΣΙΩΝ ΡΟΒΛΕΨΘ ΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΘΝΟΥ ΣΥΓΚΙΣΘ ΜΕ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΕΥΝΕΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ,6 64, ,2 46, , ,3 20 Ξξόβιεςε γηα κείσζε 10 Ξξόβιεςε γηα αύμεζε / ζηαζεξνπνίεζε 0 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝΠ 2010 ΗΝΙΗΝΠ 2010 ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2011 ΗΝΙΗΝΠ

23 ΗΘΤΘΣΘ (ΑΡΟΤΙΜΘΣΘ) Θ ηιτθςθ για τα προϊόντα ι τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει θ επιχείρθςι ςασ κατά το 1 Ο εξάμθνο του 2011: Ξαξέκεηλε ακεηάβιεηε 15,6% ΓΑ 0,6% Απμήζεθε 5,9% Κεηώζεθε 77,9% Σν κεγαιύηεξν πξόβιεκα όζν αθνξά ηε κείσζε ηεο δήηεζεο ην 1 ν εμάκελν ηνπ 2011, ην αληηκεηώπηζαλ ζρεδόλ νη 8 ζηνπο 10 εξσηεζέληεο. Σν 83,6% ησλ επηρεηξήζεσλ ρσξίο πξνζσπηθό, θαζώο θαη ην 82,6% ησλ εκπνξηθώλ επηρεηξήζεσλ, θαίλεηαη όηη επιήγεζαλ πεξηζζόηεξν από ηε κείσζε ηεο δήηεζεο. 23

24 ΗΘΤΘΣΘ (ΡΟΒΛΕΨΘ) Ρροβλζπετε ότι θ ηιτθςθ για τα προϊόντα ι τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει θ επιχείρθςι ςασ, το επόμενο εξάμθνο (2 ο εξάμθνο 2011): ζα παξακείλεη ακεηάβιεηε 23,2% ΓΑ 4,9% Θα απμεζεί 9,1% Θα κεησζεί 62,8% Πάλσ από 6 ζηνπο 10 εξσηεζέληεο, πξνβιέπεη πεξαηηέξσ κείσζε ηεο δήηεζεο ην ηειεπηαίν εμάκελν ηνπ Σν 62,8% ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ θαζώο θαη ην 67,5% ησλ απηναπαζρνινύκελσλ, εθηηκά πεξαηηέξσ κείσζε ζηε δήηεζε γηα πξντόληα θαη ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζεο ηνπο. 24

25 ΗΘΤΘΣΘ ΡΟΒΛΕΨΘ ΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΘΝΟΥ ΣΥΓΚΙΣΘ ΜΕ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΕΥΝΕΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ , ,8 62, ,2 47, ,2 29,5 37,2 20 Ξξόβιεςε γηα κείσζε 10 Ξξόβιεςε γηα αύμεζε / ζηαζεξνπνίεζε 0 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝΠ 2010 ΗΝΙΗΝΠ 2010 ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2011 ΗΝΙΗΝΠ

26 ΕΥΣΤΟΤΘΤΑ (ΑΡΟΤΙΜΘΣΘ) Θ ρευςτότθτα τθσ επιχείρθςισ ςασ κατά το 1 Ο εξάμθνο του 2011: Ξαξέκεηλε ακεηάβιεηε 13,7% ΓΑ 0,8% Απμήζεθε 2,9% Κεηώζεθε 82,6% Πάλσ από 8 ζηνπο 10 επηρεηξεκαηίεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ηνπ ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ, θαηέγξαςε κείσζε ζηε ξεπζηόηεηα ηνπ ην 1 ν εμάκελν ηνπ έηνπο. Οη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαίλεηαη λα επιήγεζαλ πεξηζζόηεξν, αθνύ ζε πνζνζηό 84,9% θαηέγξαςαλ κείσζε ξεπζηόηεηαο. 26

27 ΕΥΣΤΟΤΘΤΑ (ΡΟΒΛΕΨΘ) Ρροβλζπετε ότι θ ρευςτότθτα τθσ επιχείρθςισ ςασ το επόμενο εξάμθνο (2 ο εξάμθνο 2011): ζα παξακείλεη ακεηάβιεηε 23,8% ΓΑ 5,3% Θα απμεζεί 6,2% Θα κεησζεί 64,7% 27

28 ΕΥΣΤΟΤΘΤΑ ΡΟΒΛΕΨΘ ΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΘΝΟΥ ΣΥΓΚΙΣΘ ΜΕ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΕΥΝΕΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ , ,9 64, , , , ,1 25,7 20 Ξξόβιεςε γηα κείσζε 10 Ξξόβιεςε γηα αύμεζε / ζηαζεξνπνίεζε 0 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝΠ 2010 ΗΝΙΗΝΠ 2010 ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2011 ΗΝΙΗΝΠ

29 ΡΑΑΓΓΕΛΙΕΣ (ΑΡΟΤΙΜΘΣΘ) Οι παραγγελίεσ προσ τουσ προμθκευτζσ ςασ κατά το 1 Ο εξάμθνο του 2011: Ξαξέκεηλαλ ακεηάβιεηεο 12,6% ΓΑ 3,2% Απμήζεθαλ 4,6% Κεηώζεθαλ 79,6% 8 ζηνπο 10 επηρεηξεκαηίεο θαηέγξαςαλ κείσζε παξαγγειηώλ γηα ην 1 ν εμάκελν ηνπ 2011, ελώ ζηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ην πνζνζηό αλέξρεηαη ζην 86,4%. 29

30 ΡΑΑΓΓΕΛΙΕΣ (ΡΟΒΛΕΨΘ) Ρροβλζπετε ότι οι παραγγελίεσ προσ τουσ προμθκευτζσ ςασ το επόμενο εξάμθνο (2 ο εξάμθνο 2011): ζα παξακείλνπλ ακεηάβιεηεο 21,1% ΓΑ 7,3% Θα απμεζνύλ 7,8% Θα κεησζνύλ 63,8% Πάλσ από 6 ζηνπο 10 ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ηνπ ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ, εθηηκά όηη ζα ππάξμεη πεξαηηέξσ κείσζε ησλ παξαγγειηώλ ην επόκελν εμάκελν ηνπ Οη επαγγεικαηίεο ζην θιάδν ηνπ εκπνξίνπ είλαη θαη νη πιένλ απαηζηόδνμνη, ζε πνζνζηό 67,3%. 30

31 ΡΑΑΓΓΕΛΙΕΣ ΡΟΒΛΕΨΘ ΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΘΝΟΥ ΣΥΓΚΙΣΘ ΜΕ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΕΥΝΕΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ , ,4 63, , , ,6 36,2 29,2 20 Ξξόβιεςε γηα κείσζε 10 Ξξόβιεςε γηα αύμεζε / ζηαζεξνπνίεζε 0 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝΠ 2010 ΗΝΙΗΝΠ 2010 ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2011 ΗΝΙΗΝΠ

32 ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΘ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ (ΑΡΟΤΙΜΘΣΘ) Θ επενδυτικι δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςισ ςασ κατά το 1 Ο εξάμθνο του 2011: ΓΑ 2,6% Απμήζεθε 4,6% Ξαξέκεηλε ακεηάβιεηε 51,3% Κεηώζεθε 41,5% Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, όζν αθνξά ηε παξάκεηξν ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, είλαη πην ζπγθξαηεκέλα. ρεδόλ 1 ζηνπο 2 εξσηεζέληεο (51,3%), θαηέγξαςε ζηαζηκόηεηα ζηηο επελδύζεηο πνπ πινπνίεζε ην 1 ν εμάκελν ηνπ έηνπο. 32

33 ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΘ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ (ΡΟΒΛΕΨΘ) Ρροβλζπετε ότι θ επενδυτικι δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςισ ςασ το επόμενο εξάμθνο (2 ο εξάμθνο 2011): ΓΑ 6,5% Θα απμεζεί 4,6% Θα κεησζεί 34,6% ζα παξακείλεη ακεηάβιεηε 54,3% 33

34 ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΘ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ ΡΟΒΛΕΨΘ ΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΘΝΟΥ ΣΥΓΚΙΣΘ ΜΕ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΕΥΝΕΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ,4 52,5 56,8 65, ,6 47,5 43,2 34,6 20 Ξξόβιεςε γηα κείσζε 10 Ξξόβιεςε γηα αύμεζε / ζηαζεξνπνίεζε 0 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝΠ 2010 ΗΝΙΗΝΠ 2010 ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2011 ΗΝΙΗΝΠ

35 ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ (ΑΡΟΤΙΜΘΣΘ) Το προςωπικό τθσ επιχείρθςισ ςασ τουσ τελευταίουσ 6 μινεσ (1 ο εξάμθνο 2011) αυξικθκε, μειϊκθκε ι παρζμεινε ςτακερό; Απμήζεθε θαηά 1 άηνκν Απμήζεθε θαηά 2 άηνκα 1,1 1,1 ΓΑ 1,9% Απμήζεθε 3,1% Κεηώζεθε 20,4% Απμήζεθε θαηά 3 άηνκα 0,6 3,1 Απμήζεθε κε πεξηζζόηεξα από 3 άηνκα 0,3 κεηώζεθε θαηά 1 άηνκν 6,8 Ξαξέκεηλε ζηαζεξό 74,6% κεηώζεθε θαηά 2 άηνκα κεηώζεθε θαηά 3 άηνκα 3,6 5,5 20,4 Κεηώζεθε πεξηζζόηεξα από 3 άηνκα 4,5 παξέκεηλε ζηαζεξό 74,6 ΓΑ 1,

36 Σν 20,4% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε όηη πξνρώξεζε ζε κείσζε πξνζσπηθνύ θαηά ην 1 ν εμάκελν ηνπ 2011, ελώ κόιηο ην 3,1% πξνρώξεζε ζε αύμεζε. Σν θαζαξό πνζνζηό ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνρώξεζε ζε κείσζε πξνζσπηθνύ είλαη 17,3%. Επνκέλσο, ιακβάλνληαο ππόςε ην κεηξηνπαζέο ζελάξην θαη ζύκθσλα κε ηελ επεμεξγαζία ηνπ ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ, εθηηκάηαη όηη σάθηκαν πεπίπος θέσειρ επγασίαρ το 1 ο εξάμηνο τος 2011.

37 ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ (ΡΟΒΛΕΨΘ) Τουσ επόμενουσ 6 μινεσ (2 ο εξάμθνο 2011) κεωρείτε πιο πικανό το προςωπικό τθσ επιχείρθςισ ςασ να αυξθκεί, να μειωκεί ι να παραμείνει το ίδιο; - Αναγωγή ςε όςουσ απαςχολοφν προςωπικό - ΓΑ 3,6% λα απμεζεί 3,4% λα κεησζεί 29,8% λα παξακείλεη ζηαζεξό 63,2% Πάλσ από 6 ζηνπο 10 εξσηεζέληεο εθηηκνύλ όηη δελ ζα ππάξμεη κεηαβνιή ζηνλ αξηζκό πξνζσπηθνύ ην επόκελν δηάζηεκα. Οη απώιεηεο ησλ ζέζεσλ κηζζσηήο εξγαζίαο αλακέλεηαη λα αγγίμνπλ ηηο γηα ην 2 ν εμάκελν ηνπ

38 ΑΡΟΤΙΜΘΣΘ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΘΝΟΥ (1 ο εξάμθνο 2011) ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΙΚΟ ΓΑΦΘΜΑ Αύμεζε Κείσζε Σσξίο κεηαβνιή ΓΑ ΘΘΙΝΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ 4,5 80,0 14,8 0,7 ΕΖΡΖΠΖ 5,9 77,9 15,6 0,6 ΟΔΠΡΝΡΖΡΑ 2,9 82,6 13,7 0,8 ΞΑΟΑΓΓΔΙΗΔΠ 4,6 79,6 12,6 3,2 ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ 4,6 41,5 51,3 2,6 ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ 3,1 20,4 74,6 1,

39 ΡΟΒΛΕΨΘ ΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΘΝΟΥ (2 ο εξάμθνο 2011) ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΙΚΟ ΓΑΦΘΜΑ Αύμεζε Κείσζε Σσξίο κεηαβνιή ΓΑ ΘΘΙΝΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ 8,3 64,7 21,7 5,3 ΕΖΡΖΠΖ 9,1 62,8 23,2 4,9 ΟΔΠΡΝΡΖΡΑ 6,2 64,7 23,8 5,3 ΞΑΟΑΓΓΔΙΗΔΠ 7,8 63,8 21,1 7,3 ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ 4,6 34,6 54,3 6,5 ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ 2,9 17,6 75 4,

40 Συνολικά, πόςο τοισ εκατό διαφορά περίπου παρατθρείτε ςτον τηίρο που κάνατε το πρϊτο εξάμθνο του 2011 ςε ςχζςθ με τον τηίρο του 1ου εξαμινου του 2010; Κείσζε έσο 10% 7,3 Κείσζε πεξίπνπ 15% 5,8 Κείσζε πεξίπνπ 20% 11,3 Κείσζε πεξίπνπ 25% 5,3 Κείσζε πεξίπνπ 30% Κείσζε πεξίπνπ 35% 3,4 14,5 85,2% Κείσζε πεξίπνπ 40% 9,6 Κείσζε πεξίπνπ 45% 1,5 Κείσζε πεξίπνπ 50% 11 Κείσζε πάλσ από 50% 15,5 Θακία δηαθνξά 5,3 Κηθξή αύμεζε 3,8 Πεκαληηθή αύμεζε 1,4 5,2% ΓΑ 4,3 Κ.Ν. Κείσζεο Ρδίξνπ: 29,1%

41 Συνολικά, πόςο τοισ εκατό διαφορά περίπου παρατθρείτε ςτον τηίρο που κάνατε το 2010 ςε ςχζςθ με τον τηίρο του 2009; -Με βάςη τον κλάδο - ΘΙΑΓΝΠ Δκπόξην Κεηαπνίεζε πεξεζίεο Μείυζη έυρ 10% 8,7 7,3 5,8 Μείυζη πεπίπος 15% 6 5,2 6 Μείυζη πεπίπος 20% 10,9 12,6 11 Μείυζη πεπίπος 25% 6,5 3,5 5,2 Μείυζη πεπίπος 30% 16,5 10,8 14,8 Μείυζη πεπίπος 35% 2,7 2,4 4,7 Μείυζη πεπίπος 40% 12,2 7,3 8,4 Μείυζη πεπίπος 45% 0,7 3,1 1,3 Μείυζη πεπίπος 50% 10 9,4 12,9 Μείυζη πάνυ από 50% 12,9 21,3 14,4 Καμία διαθοπά 4,2 5,6 6 Μικπή αύξηζη 3,3 5,6 3 ημανηική αύξηζη 0,9 2,1 1,5 ΓΑ 4,5 3,5 4,9 Κ.Ν. Κείσζεο Ρδίξνπ 28,7% 29% 29,6% 41

42 42

43 Αντιμετωπίςατε το τελευταίο 6μθνο (1 ο εξάμθνο 2011) δυςκολίεσ ςτθν ζγκαιρθ καταβολι των μιςκϊν των εργαηομζνων; -Βάςη: Όςοι απαςχολοφν αμειβόμενο προςωπικό - ΓΑ 0,1% Λαη, ζνβαξέο 20,5% 42,1% Όρη ηδηαίηεξα 57,8% Λαη, θάπνηεο θνξέο 21,6% Πάλσ από 4 ζηνπο 10 εξσηεζέληεο, παξνπζίαζαλ δπζθνιίεο ζηελ έγθαηξε θαηαβνιή κηζζώλ ην 1 ν εμάκελν ηνπ

44 Ζχετε αναγκαςτεί ζςτω και περιςταςιακά να μειϊςετε ϊρεσ ι θμζρεσ εργαςίασ ςε κάποιουσ υπαλλιλουσ; -Βάςη: Όςοι απαςχολοφν αμειβόμενο προςωπικό ΓΑ 0,2% Λαη 32,0% Όρη 67,8% 1 ζηηο 3 επηρεηξήζεηο αλαγθάζηεθε λα κεηώζεη πεξηζηαζηαθά ώξεο ή εκέξεο εξγαζίαο ζε θάπνηνπο ππαιιήινπο ηνπ πξνζσπηθνύ. ύκθσλα κε ηα επξήκαηα, θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε νη κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο θαίλνληαη λα δπζθνιεύνληαη πεξηζζόηεξν, κηαο θαη ην 43,1% από απηέο δήισζε όηη αλαγθάζηεθε λα ειαζηηθνπνηήζεη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. ην εκπόξην κόλν 2 ζηηο 10 επηρεηξήζεηο πξνρώξεζαλ ζε κείσζε σξώλ ή εκεξώλ εξγαζίαο. 44

45 Ζχετε αναγκαςτεί να μειϊςετε τισ αποδοχζσ κάποιων υπαλλιλων; -Βάςη: Όςοι απαςχολοφν αμειβόμενο προςωπικό - 19,4% ΓΑ Λαη, νξηζκέλσλ 0,4% 7,8% Λαη, ζε όινπο 11,6% Όρη 80,2% 45

46 Ζχουν αναγκαςτεί να μειϊςουν τισ αποδοχζσ κάποιων υπαλλιλων -Βάςη: Όςοι απαςχολοφν αμειβόμενο προςωπικό - ΣΥΓΚΙΤΙΚΟ ΓΑΦΘΜΑ ΙΟΥΛΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 (ζρευνεσ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) , , Ηνύιηνο 2011 Ηαλνπάξηνο 2011 Ηνύιηνο

47 Ρόςο πικανόν κεωρείτε να αναγκαςτείτε να μειϊςετε μιςκοφσ ι ϊρεσ εργαςίασ των υπαλλιλων ςασ μζςα ςτο επόμενο εξάμθνο (2 ο εξάμθνο 2011); -Βάςη: Όςοι απαςχολοφν αμειβόμενο προςωπικό - ΓΑ 6,6% Aξθεηά πηζαλόλ (ζρεδόλ βέβαην) 33,2% Θαζόινπ πηζαλό 34,8% Ιίγν πηζαλό (δελ κπνξώ λα ην απνθιείζσ) 25,4% Σν 33,2% εθηηκά όηη είλαη ζρεδόλ βέβαην όηη ζα πξνρσξήζεη ζε κείσζε κηζζώλ ή σξώλ εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ ην επόκελν εμάκελν. Σν 36,3% ησλ κεηαπνηεηηθώλ επηρεηξήζεσλ ζεσξεί ζρεδόλ βέβαην όηη ζα αλαγθαζηεί λα πξνρσξήζεη ζε απηή ηε θίλεζε. Επίζεο, ην 37% ησλ επηρεηξήζεσλ κε 5-9 άηνκα πξνζσπηθό εθηηκνύλ όηη ζα θηλεζνύλ επίζεο πξνο απηή ηε θαηεύζπλζε. 47

48 Θεωροφν ςχεδόν βζβαιο να αναγκαςτοφν να μειϊςουν μιςκοφσ ι ϊρεσ εργαςίασ υπαλλιλων μζςα ςτο επόμενο εξάμθνο (2 ο εξάμθνο 2011) -Βάςη: Όςοι απαςχολοφν αμειβόμενο προςωπικό - ΣΥΓΚΙΤΙΚΟ ΓΑΦΘΜΑ ΙΑΝΟΥΑΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 (ζρευνεσ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) 40 33,2 31, Ηνύιηνο 2011 Ηαλνπάξηνο

49 49

50 Ρολλζσ από τισ επιχειριςεισ μασ ανζφεραν ότι δυςκολεφονται πλζον να ανταποκρικοφν ςτθν κάλυψθ βαςικϊν υποχρεϊςεων. Εςείσ, κατά το τελευταίο εξάμθνο (1 ο εξάμθνο 2011) ζχετε κακυςτερθμζνεσ οφειλζσ ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΙΚΟ ΓΑΦΘΜΑ Λαη Όρη ΓΑ Πηνλ ΝΑΔΔ (ζην αζθαιηζηηθό ζαο ηακείν) 32,3 67,2 0,5 Πε πξνκεζεπηέο 31,9 66,5 1,6 Δλνηθίνπ 27,3 68,2 4,5 Πε ΓΔΘΝ (ΓΔΖ, ΝΡΔ, ΓΟΔΠΖ ) 27,0 72,7 0,3 Πε δόζεηο γηα δάλεηα 26,8 67,8 5,4 Πην ΗΘΑ (αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο) 22,4 76,7 0,9 Πηελ εθνξία (ΦΞΑ,ΦΚ θιπ) 21,9 77,3 0,

51 Ρολλζσ από τισ επιχειριςεισ μασ ανζφεραν ότι δυςκολεφονται πλζον να ανταποκρικοφν ςτθν κάλυψθ βαςικϊν υποχρεϊςεων. Εςείσ, κατά το τελευταίο εξάμθνο (1 ο εξάμθνο 2011) ζχετε κακυςτερθμζνεσ οφειλζσ ΣΥΓΚΙΣΘ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ 2011 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 (ζρευνεσ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) 36,3 Ηνύιηνο 2011 Ηαλνπάξηνο ,3 31,9 31,9 29,3 30,8 27, ,8 28, ,3 22,4 21,9 Πηνλ ΝΑΔΔ Πε πξνκεζεπηέο Δλνηθίνπ Πε ΓΔΘΝ Πε δόζεηο γηα δάλεηα Πην ΗΘΑ Πηελ εθνξία Παξνπζηάδεηαη ηάζε γηα κείσζε ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ είλαη εθηεζεηκέλεο ζε δηαθόξσλ εηδώλ νθεηιέο 51

52 52

53 Ο μζςοσ χρόνοσ είςπραξθσ οφειλϊν από τουσ πελάτεσ ςασ ζχει: ΓΑ 1,6% Γελ έρεη κεηαβιεζεί 39,2% απμεζεί 47,0% Κεησζεί 12,2% Σν 47% ησλ εξσηεζέλησλ θαηαγξάθεη κηα αύμεζε ζην κέζν ρξόλν είζπξαμεο νθεηιώλ από πειάηεο. πγθεθξηκέλα ην 54,9% ησλ κεηαπνηεηηθώλ επηρεηξήζεσλ, απάληεζε όηη ν κέζνο ρξόλνο είζπξαμεο έρεη επηκεθπλζεί, ελώ θαη ην 52,1% ησλ κεγαιπηέξσλ επηρεηξήζεσλ (άλσ ησλ 10 αηόκσλ πξνζσπηθό) αληηκεησπίδεη ηελ ίδηα θαηάζηαζε. Φαίλεηαη όηη νη κεγαιύηεξεο επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα ζηηο εηζπξάμεηο νθεηιώλ. 53

54 Τι ποςοςτό των ςυναλλαγϊν ςασ με άλλεσ επιχειριςεισ γίνεται μζςω επιταγϊν; Ξεξίπνπ ην 10% 9,3 Ζ ρξήζε ησλ επηηαγώλ κεηώλεηαη Ρν 27,8% ησλ επηρεηξήζεσλ ζπλαιιάζζεηαη θπξίσο κε Ξεξίπνπ ην 20% Ξεξίπνπ ην 30% 3,3 3,5 17,7 επηηαγέο. Σξεζηκνπνηνύλ επηηαγέο ΠΓΘΟΗΡΗΘΝ ΓΟΑΦΖΚΑ ΗΝΙ ΗΝΙ Ξεξίπνπ ην 40% 1, Ξεξίπνπ ην 50% 6,8 45,5 48,1 50 Ξεξίπνπ ην 60% 3, Ξεξίπνπ ην 70% 3,4 27,8 20 Ξεξίπνπ ην 80% 4, Ξεξίπνπ ην 90% Ξεξίπνπ ην 100% 4,8 4,7 Ηνύιηνο 2011 Ηαλνπάξηνο 2011 Ηνύιηνο 2009 Γελ πξαγκαηνπνηώ ζπλαιιαγέο κέζσ επηηαγώλ 53,5 ΓΑ 1,

55 Ροιο είναι ςυνικωσ το χρονικό διάςτθμα τθσ μεταχρονολόγθςισ τουσ; -Βάςθ: Πςοι πραγματοποιοφν ςυναλλαγζσ με άλλεσ επιχειριςεισ μζςω επιταγϊν- έσο 2 κήλεο 15,2 2 κήλεο 8,2 3 κήλεο 20,8 4 κήλεο 17,7 5 κήλεο 12,2 6 κήλεο 14,3 7 κήλεο 2,3 8 κήλεο 3,2 9 κήλεο 0,9 10 κήλεο 0,9 11 κήλεο 0,4 12 κήλεο 1,1 Ξάλσ από 12 κήλεο 0,7 ΓΑ 2,1 Κ.Ν. Κεηαρξνλνιόγεζεο: 4 κήλεο

56 Θα επικυμοφςατε να υπάρχει χρονικό όριο ςτθν εξόφλθςθ επιταγϊν, και αν ναι πόςο; δφο μθνϊν, τεςςάρων ι ζξι; - Βάςη: Όςοι ςυναλλάςςονται με επιταγζσ - 2 κελώλ 46,4 4 κελώλ 18,3 6 κελώλ 14,0 Όρη 17,0 ΓΑ 4,

57 0 Ζχετε ςτα χζρια ςασ επιταγζσ πελατϊν ςασ που δεν ζχουν καλυφκεί ι είναι επιςφαλείσ; - Βάςη: Όςοι ςυναλλάςςονται με επιταγζσ - ΓΑ 1,1% Λαη (ήδε αθάιππηεο) 33,7% * Έρνπλ αθάιππηεο επηηαγέο ΠΓΘΟΗΡΗΘΝ ΓΟΑΦΖΚΑ ΗΝΙ ΗΑΛ ,9 33, Όρη 60,0% *Αληηζηνηρεί ζην 15,7% ηνπ ζπλόινπ Λαη (κε κεγάιν θίλδπλν λα κελ θαιπθζνύλ / επηζθαιείο) 5,2% Ηνύιηνο 2011 Ηαλνπάξηνο Σν 33,7% ησλ εξσηεζέλησλ έρεη ήδε αθάιππηεο επηηαγέο ζηα ρέξηα ηνπ, ελώ έλα 5,2% ησλ επηρεηξεκαηηώλ δηαηξέρεη θίλδπλν λα έρεη ζηε θαηνρή ηνπ αθάιππηεο επηηαγέο ζην βξαρύ κέιινλ. πγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνύκελε έξεπλα ηνπ ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ (Ιαλνπάξηνο 2011), νη αθάιππηεο επηηαγέο πνπ βξίζθνληαη ζηα ρέξηα επηρεηξήζεσλ κεηώζεθαλ, γεγνλόο πνπ ίζσο δηθαηνινγείηαη από ηελ έληνλε πιένλ δπζπηζηία ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ θόζκνπ ζηηο ζπλαιιαγέο κέζσ επηηαγώλ. 57

58 Οι ακάλυπτεσ επιταγζσ πελατϊν που ζχετε ςτα χζρια ςασ, είναι ςφραγιςμζνεσ ι δεν πιγατε να τισ ςφραγίςετε; - Βάςη: Όςοι ζχουν ςτα χζρια τουσ επιταγζσ πελατών που δεν ζχουν καλυφθεί - Θάπνηεο ζθξαγηζκέλεο θάπνηεο όρη 24,1% ΓΑ 1,1% Πθξαγηζκέλεο 42,2% Γελ πήγα λα ηηο ζθξαγίζσ 32,6% ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΣΕΙΡΕΙΑ Α.Ε. ηα ηεκάρηα ησλ αθάιππησλ επηηαγώλ είλαη θαη ε αμία ηνπο ύκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ ππάξρεη έλα πνζνζηό 40% ησλ ηεκαρίσλ πνπ είλαη αθάιππηα θαη δελ έρνπλ ζθξαγηζηεί. Επνκέλσο ηα ζηνηρεία ηεο ΣΕΙΡΕΙΑ Α.Ε. ππνηηκνύλ ηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο. 58

59 59

60 Ριςτεφετε ότι τελικά κα μπορζςει θ Ελλάδα να ξεπεράςει τθν κρίςθ -ζςτω και αν χρειαςτοφν περιςςότερα χρόνια λιτότθτασ- ι δεν κα αποφφγουμε τθν οριςτικι χρεοκοπία; ΓΑ 11,4% Θα κπνξέζεη 42,8% Γελ ζα απνθύγνπκε ηελ ρξεσθνπία 45,8% Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ όηη ππάξρεη κηα αλάινγε ζρέζε αλάκεζα ζην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο θαη ην βαζκό αηζηνδνμίαο γηα ηελ απνθπγή ηεο ρξενθνπίαο θαη ηεο εμόδνπ από ηε θξίζε. 60

61 Ριςτεφετε ότι τελικά κα μπορζςει θ Ελλάδα να ξεπεράςει τθν κρίςθ -ζςτω και αν χρειαςτοφν περιςςότερα χρόνια λιτότθτασ- ι δεν κα αποφφγουμε τθν οριςτικι χρεωκοπία; ΣΥΓΚΙΣΘ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ 2011 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 (ζρευνεσ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Ηνύιηνο 2011 Ηαλνπάξηνο ,1 48,6 42,8 45,8 11,4 8,3 Θα κπνξέζεη Γελ ζα απνθύγνπκε ηελ ρξεσθνπία ΓΑ 61

62 Θ εφαρμογι του μεςοπρόκεςμου προγράμματοσ: Γελ ζα αιιάμεη ηίπνηα 16,5% ΓΑ 8,6% ζα βειηηώζεη ηειηθά ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θαηάζηαζε ζηελ αγνξά ή 17,3% Θα βαζύλεη ηελ ύθεζε 57,6% 62

Marketing Research Communication. Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς

Marketing Research Communication. Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Marketing Research Communication Η αγορά τοσ ψωμιού Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Παροσσίαση Έρεσνας Λ. Κηυισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 211-120 2900 fax.: 211-120 2929 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ.

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ανάθεζη Ημεπομηνία διεξαγυγήρ Κάλςτη Μέγεθορ δείγμαηορ Δπιλογή δείγμαηορ ςλλογή ζηοισείυν Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε από ηην ΓΝΩΝΩΝ Σςμβοςλεςηική (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΛΛΟΤ. Αςζηπία 2-3 Δλλάδα 4-5 Ιζπανία 6-8 Ιηαλία 9-10 Φιλανδία 10-13 Βοςλγαπία 13-15 Ποπηογαλία 15 19

ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΛΛΟΤ. Αςζηπία 2-3 Δλλάδα 4-5 Ιζπανία 6-8 Ιηαλία 9-10 Φιλανδία 10-13 Βοςλγαπία 13-15 Ποπηογαλία 15 19 ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΛΛΟΤ Αςζηπία 2-3 Δλλάδα 4-5 Ιζπανία 6-8 Ιηαλία 9-10 Φιλανδία 10-13 Βοςλγαπία 13-15 Ποπηογαλία 15 19 Σελίδερ 1 από 21 ΑΤΣΡΙΑ 1) Γενικά Η Βηνκεραλία κεηάιινπ

Διαβάστε περισσότερα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα επηέμβπιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 8 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 14 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Ζ ΔΡΔΤΛΑ Όπσο είλαη γλσζηό ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη εηζέιζεη ζε κηα πεξίνδν ύθεζεο θάηη ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα Μάπηιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 9 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 11 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο ΔΒΔΦ με τη συμμετοχή βουλευτών Σύσκεψη για τα προβλήματα των επαγγελματοβιοτεχών

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο ΔΒΔΦ με τη συμμετοχή βουλευτών Σύσκεψη για τα προβλήματα των επαγγελματοβιοτεχών Φανιά, 30-9-2013 ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στο ΔΒΔΦ με τη συμμετοχή βουλευτών Σύσκεψη για τα προβλήματα των επαγγελματοβιοτεχών Σα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινύλ έκπνξνπο θαη επαγγεικαηνβηνηέρλεο ζπδεηήζεθαλ ζε ζύζθεςε

Διαβάστε περισσότερα

Αποηελέζμαηα Ομίλος ΕΤΕ: 2014

Αποηελέζμαηα Ομίλος ΕΤΕ: 2014 Αποηελέζμαηα Ομίλος ΕΤΕ: 2014 Επαπκήρ πεςζηόηηηα και ιζσςποποίηζη ηος ιζολογιζμού Επαπκήρ πεςζηόηηηα παπά ηιρ δςζμενείρ ζςνθήκερ Δάλεηα πξνο θαηαζέζεηο ζην 95% ζε επίπεδν Οκίινπ, θαη 83% ζηελ Γιιάδα Τξέρνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 2 ο Εξάμηνο 2014

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 2 ο Εξάμηνο 2014 1 ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 2 ο Εξάμηνο 2014 2 Πίνακας Περιετομένων 1. Οικονομική επισκόπηση... 3 2. Αγορά γραυείων... 4 3. Αγορά κατοικιών... 9 4. Αγορά καταστημάτων... 14 5. Logistics & Βιομητανία... 19 6.

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Η διεθνής κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της βιομηχανίας βασικών μετάλλων ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2009

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Η διεθνής κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της βιομηχανίας βασικών μετάλλων ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2009 ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ * Σεπτέμβριος 29 Η διεθνής κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της βιομηχανίας βασικών μετάλλων Ο ειιεληθόο θιάδνο βαζηθώλ κεηάιισλ - ν νπνίνο ζπλεηζθέξεη ην,5% ηνπ ΑΔΠ θαη είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Θέκα ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΑΠΑΓΑΚΖ E. ΓΔΩΡΓΗΑ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο ΕΟΠΟΤΝΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΥΑΝΗΑ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΛΗΑΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΔΡΟΝΖΟΤ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 2012-2013

ΔΡΔΤΝΑ ΛΗΑΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΔΡΟΝΖΟΤ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 2012-2013 ΔΡΔΓΟΛΟΣ Δργαζηήριο Δρεσνών & Γορσθόρων Λογαριαζμών Σοσριζμού Πανεπιζηήμιο Παηρών LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Account University of Patras Γήκνο Υεξζνλήζνπ 4/11/2013 ΔΡΔΤΝΑ ΛΗΑΝΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για ηην παγκόζμια σπημαηοοικονομική κπίζη. , ή κςνηγώνηαρ ηιρ σαμένερ ςποθήκερ

Λίγα λόγια για ηην παγκόζμια σπημαηοοικονομική κπίζη. , ή κςνηγώνηαρ ηιρ σαμένερ ςποθήκερ Λίγα λόγια για ηην παγκόζμια σπημαηοοικονομική κπίζη, ή κςνηγώνηαρ ηιρ σαμένερ ςποθήκερ Μέρξη ηα κέζα ηνπ 20 νπ αηώλα ην ρξήκα πνπ θπθινθνξνύζε παγθνζκίσο αληηζηνηρνύζε ζε ρξπζό πνπ δηαθύιαζζαλ ηα θξάηε

Διαβάστε περισσότερα

«Σν θόζηνο θαη ν ηδίξνο ηνπ παζραιηλνύ ηξαπεδηνύ ην 2012»

«Σν θόζηνο θαη ν ηδίξνο ηνπ παζραιηλνύ ηξαπεδηνύ ην 2012» ΕΘΝΙΚΗ ΥΝΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αζήλα, 5 Απξηιίνπ 2012 «Σν θόζηνο θαη ν ηδίξνο ηνπ παζραιηλνύ ηξαπεδηνύ ην 2012» Δθηηκήζεηο θαη ζπγθξίζεηο ηνπ ΙΝΔΜΥ ηεο ΔΣΔΔ γηα ηνλ ηδίξν θαη ην θόζηνο ηεο θεηηλήο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζςνηάξειρ με μια μαηιά, έκδοζη 2009: Σςζηήμαηα ζςνηαξιοδόηηζηρ-ειζοδήμαηορ ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ

Οι ζςνηάξειρ με μια μαηιά, έκδοζη 2009: Σςζηήμαηα ζςνηαξιοδόηηζηρ-ειζοδήμαηορ ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries Summary in Greek Οι ζςνηάξειρ με μια μαηιά, έκδοζη 2009: Σςζηήμαηα ζςνηαξιοδόηηζηρ-ειζοδήμαηορ ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ Περίληψη στα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑ ΜΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ

ΥΕΔΙΑ ΜΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΥΕΔΙΑΜΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ 1 Οξηζκόο θαη κέηξεζε ηεο δπλακηθόηεηαο Δπλακηθόηεηα ή παξαγσγηθή ηθαλόηεηα: ε νξηαθή ηθαλόηεηα ελόο παξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο λα παξάγεη πξντόληα ή ππεξεζίεο ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΑΜΠΔΛΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ

ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΑΜΠΔΛΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΑΜΠΔΛΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Gianni Trioli a, David Zambrana b, Lola Mainar Toledo b, Angela Sacchi c, Chiara Corbo c, Marco

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ

ΔΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ ΔΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ Αληηθείκελν ηεο έξεπλαο είλαη νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ μέλσλ ηνπξηζηώλ ζε ζρέζε κε ηηο ηνπηθέο εκπνξηθέο αγνξέο ηεο Κξήηεο, θαη ην επίπεδν ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπο από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ

ΟΙ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ ΟΙ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ Μηα αθόκα ιέμε απνθηά ηδηαίηεξε καγηθή ρξνηά ζηα απηηά ησλ ηαιαηπσξεκέλσλ θαη άγξηα ιεειαηεκέλσλ Διιήλσλ εξγαδόκελσλ. Η ιέμε επελδύζεηο. Οη επελδύζεηο πνπ κε ηηο άνθλεο ελέξγεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum *

Greek Finance Forum * 04/08/11 Global Technical Analysis Institute - Greek Finance Forum Global Technical Analysis Institute Καζεκεξηλό Report Σερληθήο Αλάιπζεο Greek Finance Forum * Τα όςα αναγράφονται ςε καμία περίπτωςθ δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΗΓΗΗ ΣΗ ΓΕΝΘΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΚΕΕΕ

ΕΘΗΓΗΗ ΣΗ ΓΕΝΘΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΚΕΕΕ Θεζζαινλίθε, 7 επηεκβξίνπ 2012 ΕΘΗΓΗΗ ΣΗ ΓΕΝΘΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΚΕΕΕ Κύξηε Πξόεδξε ηεο ΚΔΔΔ θαη Πξόεδξνη κέιε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο, θύξηε Πξόεδξε ηνπ ΔΒΔ Θεζζαινλίθεο, θύξηνη ζπλάδειθνη, θπξίεο θαη θύξηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΓΙΓΑΚΧΝ: Κωνζηανηίνος

Διαβάστε περισσότερα

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά OECD Communications Outlook 2009 Summary in Greek Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009 Περίληψη στα ελληνικά Η δέθαηε απηή έθδνζε ηεο δηεηνύο έθζεζεο ηνπ ΟΟΣΑ «Πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα επηθνηλσληώλ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΑΓΧΓΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΑΓΧΓΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΑΓΧΓΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΜΙΝΑΡΙΟ: ηαηηζηηθή Πεξηγξαθηθή Δθαξκνζκέλε ζηελ Φπρνπαηδαγσγηθε (ΒΟ6Ο3) ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ : ηαηηζηηθά ζηνηρεία δηαηξνθήο ΣΧΝ ΦΟΙΣΗΣΧΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΥΡΗΣΩΝ

ΕΡΕΤΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΥΡΗΣΩΝ ΕΡΕΤΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΥΡΗΣΩΝ Πνιπηερλείν Κξήηεο - Βηβιηνζήθε Μάηνο 2009 Πεξηερόκελα Δηζαγσγή.3 Μεζνδνινγία έξεπλαο 4 ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ Α. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία....5 Β. Λεηηνπξγία ηεο Βη.Κε.Π.......6 Γ. Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα