Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ"

Transcript

1 EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1996R /05/2004 Αριθµός σελίδων: 24 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

2 1996R2406 EL Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2406/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Νοεµβρίου 1996 περί καθορισµού κοινών προδιαγραφών εµπορίας ορισµένων αλιευτικών προϊόντων (ΕΕ L 334 της , σ. 1) Τροποποιείται από: Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. σελίδα ηµεροµηνία M1 M2 M3 Κανονισµός (ΕΚ)αριθ. 323/97 της Επιτροπής της 21ης Φεβρουαρίου 1997 Κανονισµός (ΕΚ)αριθ. 2578/2000 του Συµβουλίου της 17ης Νοεµβρίου 2000 Κανονισµός (ΕΚ)αριθ. 2495/2001 της Επιτροπής της 19ης εκεµβρίου 2001 L L L Τροποποιείται από: A1 Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Λετονίας, της ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ηµοκρατίας της Μάλτας, της ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ηµοκρατίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση L

3 1996R2406 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2406/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Νοεµβρίου 1996 περί καθορισµού κοινών προδιαγραφών εµπορίας ορισµένων αλιευτικών προϊόντων ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισµό (ΕΟΚ)αριθ. 3759/92 του Συµβουλίου, της 17ης εκεµβρίου 1992, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα των αλιευοµένων προϊόντων και των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3, την πρόταση της Επιτροπής, Εκτιµώντας: ότι υφίστανται κοινές προδιαγραφές εµπορίας για ορισµένα είδη ψαριών µε τον κανονισµό (ΕΟΚ)αριθ. 103/76 ( 2 ), και για ορισµένα είδη καρκινοειδών µε τον κανονισµό (ΕΟΚ)αριθ. 104/ 76 ( 3 ) ότι πρέπει να γίνουν εκτεταµένες τροποποιήσεις στους κανονισµούς αυτούς προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις της αγοράς και των εµπορικών πρακτικών ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να συγχωνευθούν όλες αυτές οι διατάξεις σε µια ενιαία νοµική πράξη, προκειµένου να εξασφαλιστεί η σαφήνεια και η ορθή εφαρµογή τους ότι, συνεπώς, οι κανονισµοί (ΕΟΚ)αριθ. 103/76 και (ΕΟΚ)αριθ. 104/76 πρέπει να αντικατασταθούν ότι οι κοινές προδιαγραφές εµπορίας για τα αλιευτικά προϊόντα έχουν ως κύριο στόχο την ποιοτική βελτίωση και, συνεπώς, τη διευκόλυνση της εµπορίας τους προς όφελος τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών ότι, αφού τα αλιευτικά προϊόντα δεν µεταποιούνται αλλά διατίθενται στο εµπόριο νωπά ή διατηρηµένα δι' απλής ψύξεως, η ποιότητά τους καθορίζεται οργανοληπτικώς βάσει αντικειµενών κριτηρίων ότι η οµοιό- µορφη φρεσκότητα απαιτεί να περιλαµβάνουν οι παρτίδες µόνον οµοειδή προϊόντα από την ίδια αλιευτική περιοχή και από το ίδιο σκάφος ότι πρέπει να προβλεφθεί ένας µικρός αλλά επαρκής αριθµός κατηγοριών φρεσκότητας βάσει κατάλληλης κατάταξης των οµάδων προϊόντων ότι, ωστόσο, επειδή πρέπει να υποστηριχθούν τα προϊόντα ποιότητος το αργότερο από 1ης Ιανουαρίου 2000, δεν πρέπει όλες οι κατηγορίες φρεσκότητας να υπαχθούν στους µηχανισµούς παρέµβασης που προβλέπονται από τις ρυθµίσεις για την κοινή οργάνωση αγοράς ότι οι κοινές προδιαγραφές εµπορίας αποσκοπούν επίσης στον καθορισµό οµοιόµορφων εµπορικών χαρακτηριστικών για ολόκληρη την κοινοτική αγορά, ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις του ανταγωνισµού, καθώς και στη δυνατότητα ενιαίας εφαρµογής του καθεστώτος τιµών της κοινής οργάνωσης αγοράς ότι, για το σκοπό αυτό, πρέπει να επιβληθεί η ταξινόµηση των αλιευτικών προϊόντων σε κατηγορίες µεγέθους ανάλογα µε το βάρος ή, ενίοτε, το µέγεθός τους ότι οι κοινές προδιαγραφές εµπορίας εφαρµόζονται κατά την πρώτη πώληση, στην Κοινότητα, όλων των προϊόντων επί των ( 1 ) ΕΕ αριθ. L 388 της , σ. 1 κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ)αριθ. 3318/94 (ΕΕ αριθ. L 350 της , σ. 15). ( 2 ) ΕΕ αριθ. L20της , σ. 29 κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ)αριθ. 1935/93 (ΕΕ αριθ. L 176 της , σ. 1). ( 3 ) ΕΕ αριθ. L20της , σ. 35 κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)αριθ. 1300/95 (ΕΕ αριθ. L 126 της , σ. 3).

4 1996R2406 EL οποίων ισχύουν και τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, κοινοτικής ή εξωκοινοτικής προέλευσης ότι οι προδιαγραφές αυτές εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη των υγειονοµικών κανόνων ή των κανόνων που θεσπίζονται στο πλαίσιο των µέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων ότι πρέπει να υπενθυµιστεί ιδιαιτέρως ότι τα ισχύοντα ελάχιστα βιολογικά µεγέθη υπερισχύουν πάντοτε των ελαχίστων µεγεθών που καθορίζονται για τα αλιευτικά προϊόντα από τις κοινές προδιαγραφές εµπορίας ότι η εφαρµογή των κοινών προδιαγραφών εµπορίας στα προϊόντα προέλευσης τρίτων χωρών συνεπάγεται την αναγραφή πρόσθετων ενδείξεων στη συσκευασία τους ότι, ωστόσο, οι ενδείξεις αυτές δεν απαιτούνται όταν πρόκειται για προϊόντα εσαγόµενα στην Κοινότητα από σκάφη µε σηµαία τρίτων χωρών υπό τις συνθήκες που ισχύουν και για τα κοινοτικά αλιεύµατα ότι, κατά συνήθη πρακτική στα περισσότερα κράτη µέλη, ο κλάδος θα πρέπει να ταξινοµεί τα αλιευτικά προϊόντα ανά κατηγορία φρεσκότητας και ανά κατηγορία µεγέθους ότι, για να εκτιµάται η φρεσκότητα βάσει οργανοληπτικών κριτηρίων, απαιτείται µια συνεργασία εµπειρογνωµόνων οριζοµένων από τις ενδιαφερόµενες επαγγελµατικές οργανώσεις ότι, για λόγους αµοιβαίας ενηµέρωσης, κάθε κράτος µέλος πρέπει να κοινοποιεί στα άλλα κράτη µέλη και την Επιτροπή κατάλογο των ονοµάτων και διευθύνσεων των εµπειρογνωµόνων και των ενδιαφερόµενων επαγγελµατικών οργανώσεων, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: A. Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 1. Ο παρών κανονισµός καθορίζει, για ορισµένα αλιευτικά προϊόντα, τις κοινές προδιαγραφές εµπορίας που προβλέπονται στο άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΟΚ)αριθ. 3759/92, ο οποίος αποκαλείται στο εξής «βασικός κανονισµός». 2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, νοούνται ως: α) «εµπορία»: η πρώτη διάθεση προς πώληση ή/και η πρώτη πώληση, εντός της Κοινότητας, προς ανθρώπινη κατανάλωση β) «παρτίδα»: ποσότητα αλιευτικών προϊόντων δεδοµένου είδους που έχει υποβληθεί στην ίδια µεταχείριση και προέρχεται πιθανώς από την ίδια αλιευτική περιοχή και από το ίδιο σκάφος γ) «αλιευτική περιοχή»: η συνήθης ονοµασία που δίδεται από τον κλάδο, εκεί όπου αλιεύονται τα προϊόντα δ) «παρουσίαση»: η µορφή µε την οποία τα ψάρια διατίθενται στο εµπόριο, όπως π.χ. ολόκληρα, εκσπλαχνισµένα, ακέφαλα κ.λπ. ε) «ορατό παράσιτο»: το παράσιτο ή η οµάδα παρασίτων τα οποία, λόγω των διαστάσεων, του χρώµατος ή της υφής τους, διακρίνονται σαφώς από τους ιστούς των ψαριών και είναι ορατά χωρίς µεγεθυντικά µέσα και υπό καλές συνθήκες φωτισµού για την ανθρώπινη όραση.

5 1996R2406 EL α)οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού σχετικά µε τις κατηγορίες φρεσκότητας των αλιευτικών προϊόντων εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη των απαιτήσεων της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1991, περί καθορισµού των υγειονοµικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των αλειυτικών προϊόντων ( 1 ). β)μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση της Επιτροπής βάσει της οδήγιας 91/493/ΕΟΚ, τα κριτήρια για τα ψάρια που είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση καθορίζονται στην κατηγορία «Απαράδεκτα» του παραρτήµατος I του παρόντος κανονισµού. Άρθρο 2 1. Η εµπορία των αλιευτικών προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 3, κοινοτικής ή εξωκοινοτικής προελεύσεως, επιτρέπεται µόνον όταν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού. 2. Ωστόσο, ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται σε µικρές προσότητες προϊόντων που διατίθεται απευθείας από τους παράκτιους αλιείς στο λιανικό εµπόριο ή τους καταναλωτές. 3. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 32 του βασικού κανονισµού. Άρθρο 3 1. Καθορίζονται κοινές προδιαγραφές εµπορίας για τα ακόλουθα προϊόντα: α)θαλάσσια ψάρια του κωδικού ΣΟ 0302: Πλάτακας (Pleuronectes platessa), Τόνος µακρύπτερος (Thunnus alalunga), Τόνος ερυθρός (Thunnus thynnus), Τόνος µεγαλόφθαλµος (Thunnus ή Parathunnus obesus), Ρέγγα του είδους Clupea harengus, Μπακαλιάρος του είδους Gadus morhua, Σαρδέλα του είδους Sardina pilchardus, Καλλαρίας (Melanogrammus aeglefinus), Μαύρος µπακαλιάρος (Pollachius virens), Κίτρινος µπακαλιάρος (Pollachius pollachius), Σκουµπρί του είδους Scomber scombrus, Σκουµπρί του είδους japonicus, Σαφρίδι (Trachurus spp.), Κεντρόνι (Squalus acanthias και Scyliorhinus spp.), Σκορπιός του βορρά ή σεβαστός (Sebastes spp.), Γάδος (Merlangius merlangus), Προσφυγάκι (Micromesistius poutassou ή Gadus poutassou), Μουρούνα (Molva spp.), Γαύρος (Engraulis spp.), Μερλούκιος του είδους Merluccius merluccius, Ζαγκέτα (Lepidorhombus spp.), Καστανόψαρο (Brama spp.), Πεσκαντρίτσα (Lophius spp.), Λιµάντα (Limanda limanda), Γλώσσα η µικρόστοµος (Microstomus kitt), Σύκο του Ατλαντικού (Trisopertus luscus) και σύκο της Μεσογείου (Trisopterus minutus), ( 1 ) ΕΕ αριθ. L 268 της , σ. 15 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/23/ΕΚ (ΕΕ αριθ. L 125 της , σ. 10).

6 1996R2406 EL M2 M2 Γόπα (Boops boops), Μαρίδα (Maena smaris), Μουγγρί (Conger conger), Καπόνι (Trigla spp.), Κέφαλος (Mugil spp.), Σελάχι (Raja spp.), Χωµατίδα (Platichthys flesus), Γλώσσα (Solea spp.), Σπαθόψαρο (Lepidopus caudatus και Aphanopus carbo), Κουτσοµούρα ή µπαρµπούνι (Mullus barbatus, Mullus surmuletus), Σκαθάρι (Spondyliosoma cantharus) β)καρκινοειδή του κωδικού ΣΟ 0306, ζωντανά, νωπά, διατηρη- µένα δι' απλής ψύξεως ή βρασµένα σε νερό ή µαγειρεµένα στον ατµό: Γκρίζα γαρίδα (Crangon crangon) και γαρίδα της Αρκτικής (Pandalus borealis), Καβούρι (Cancer pagurus), Καραβίδα (Nephrops norvegicus) γ) Κεφαλόποδα του κωδικού ΣΟ 0307: Σουπιά (Sepia officinalis και Rossia macrosoma) δ)όστρακα Saint-Jaques και άλλα υδρόβια ασπόνδυλα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0307: όστρακα Saint-Jaques (Pecten maximus) Βούκινο (Buccinum undatum). 2. Οι προδιαγραφές εµπορίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προβλέπουν: α)κατηγορίες φρεσκότητας β)κατηγορίες µεγέθους. Β. Κατηγορίες φρεσκότητας M2 Άρθρο 4 1. Οι κατηγορίες φρεσκότητας κάθε παρτίδας ορίζονται σε συνάρτηση µε τη φρεσκότητα του προϊόντος και µε ορισµένα συµπληρωµατικά χαρακτηριστικά. Η φρεσκότητα καθορίζεται βάσει ειδικών πινάκων για τους διάφορους τύπους προϊόντων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα I. 2. Τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 ταξινοµούνται βάσει των πινάκων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε παρτίδες που αντιστοιχούν σε µία από τις ακόλουθες κατηγορίες φρεσκότητας: α)εξαιρετικό, Α ή Β για τα ψάρια, τα σελαχοειδή, τα κεφαλόποδα και τις καραβίδες β)εξαιρετικό ή Α για τις γαρίδες. Ωστόσο, οι ζωντανές καραβίδες Νορβηγίας κατατάσσονται στην κατηγορία Ε. 3. Τα καβούρια, όστρακα Saint-Jaques και βούκινα που αναφέρονται στο άρθρο 3 δεν κατατάσσονται σύµφωνα µε ειδικές προδιαγραφές φρεσκότητας.

7 1996R2406 EL Ωστόσο, στο εµπόριο επιτρέπεται να διατίθενται µόνον ολόκληρα καβούρια, εκτός των εγκύων και των µαλακοστράκων καβουριών. Άρθρο 5 1. Κάθε παρτίδα πρέπει να περιλαµβάνει προϊόντα µε τον ίδιο βαθµό φρεσκότητας. Ωστόσο, οι µικρές παρτίδες επιτρέπεται να µην είναι οµοιογενούς φρεσκότητος στην περίπτωση αυτή, οι συγκεκριµένες παρτίδες ταξινοµούνται στη χαµηλότερη αντιπροσωπευόµενη κατηγορία θρεσκότητας. 2. Η κατηγορία φρεσκότητας αναγράφεται µε ευανάγνωστα και ανεξίτηλα γράµµατα ύψους 5 cm τουλάχιστον, σε ετικέτα που επικολλάται στην παρτίδα. Άρθρο 6 1. Εάν µια παρτίδα ψαριών, σελαχοειδών, κεφαλόποδων και καραβίδων που αναφέρονται στο άρθρο 3, ταξινοµείται στην κατηγορία Β, η παρτίδα αυτή δεν είναι επιλέξιµη για τη χρηµατοδοτική ενίσχυση απόσυρσης που προβλέπεται από τα άρθρα 12, 12α, 14 και 15 του βασικού κανονισµού. 2. Τα ψάρια, τα σελαχοειδή, τα κεφαλόποδα και οι καραβίδες της κατηγορίας φρεσκότητας «Εξαιρετικό» δεν πρέπει να εµφανίζουν ίχνη σύνθλιψης, τραύµατα, κηλίδες και αποχρωµατισµό. 3. Τα ψάρια, τα σελαχοειδή, τα κεφαλόποδα και οι καραβίδες Νορβηγίας της κατηγορίας φρεσκότητας Α δεν πρέπει να εµφανίζουν κηλίδες και αποχρωµατισµό. Είναι ανεκτό µικρό ποσοστό προϊόντων µε ελαφρά ίχνη σύνθλιψης και επιφανειακά τραύµατα. 4. Για τα ψάρια, τα σελαχοειδή, τα κεφαλόποδα και τις καραβίδες Νορβηγίας της κατηγορίας φρεσκότητας Β, είναι ανεκτό µικρό ποσοστό προϊόντων µε σοβαρότερα ίχνη σύνθλιψης και επιφανειακά τραύµατα. Τα ψάρια δεν πρέπει να εµφανίζουν κηλίδες και αποχρωµατισµό. 5. Με την επιφύλαξη των ισχυόντων υγειονοµικών κανόνων, για την κατάταξη των προϊόντων σε διαφορετικές κατηγορίες φρεσκότητας, λαµβάνεται επίσης υπόψη η παρουσία ορατών παρασίτων και οι επιπτώσεις τους στην ποιότητα του προϊόντος, ανάλογα µε τον τύπο και την παρουσίαση του προϊόντος. 6. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 32 του βασικού κανονισµού. Γ. Κατηγορίες µεγέθους Άρθρο 7 M2 1. Τα αλιευτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 3, ταξινοµούνται σε κατηγορίες µεγέθους βάσει του βάρους τους ή του αριθµού τους ανά χιλιόγραµµο. Ωστόσο, οι γκρίζες γαρίδες και τα καβούρια, ταξινοµούνται σε κατηγορίες µεγέθους βάσει του πλάτους του κελύφους. Για τα όστρακα Saint-Jaques και τα βούκινα, οι κατηγορίες µεγέθους καθορίζονται µε βάση το πλάτος του οστράκου.

8 1996R2406 EL Τα κατώτατα µεγέθη που ορίζονται στον παρόντα κανονισµό σύµφωνα µε τον πίνακα του παραρτήµατος II εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη του κατώτατου µήκους που επιβάλλεται από: τον κανονισµό (ΕΟΚ)αριθ. 1866/86 του Συµβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1986, για τον καθορισµό ορισµένων τεχνικών µέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων στα ύδατα της Βαλτικής, των Lille και Store Belt και του Oeresund ( 1 ), τον κανονισµό (ΕΟΚ)αριθ. 3094/86 του Συµβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 1986, για τη θέσπιση ορισµένων τεχνικών µέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων ( 2 ), τον κανονισµό (ΕΟΚ)αριθ. 1626/94 του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1994, για τη θέσπιση ορισµένων τεχνικών µέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων της Μεσογείου ( 3 ). Για τη διεξαγωγή ελέγχου από τις αρµόδιες αρχές, τα είδη που καλύπτονται από προδιαγραφές εµπορίας πρέπει να τηρούν τα οριζόµενα κατώτατα βιολογικά µεγέθη που εκτίθενται στο παράρτηµα II. Άρθρο 8 1. Οι παρτίδες ταξινοµούνται σε κατηγορίες µεγέθους σύµφωνα µε τον πίνακα του παραρτήµατος II. 2. Κάθε παρτίδα πρέπει να περιλαµβάνει προϊόντα του ίδιου µεγέθους. Ωστόσο, οι µικρές παρτίδες επιτρέπεται να µην είναι οµοιογενείς ως προς το µέγεθος στην περίπτωση αυτή, οι συγκεκριµένες παρτίδες ταξινοµούνται στην χαµηλότερη αντιπροσωπευόµενη κατηγορία µεγέθους. 3. Η κατηγορία µεγέθους και ο τρόπος παρουσίασης αναγράφονται µε ευανάγνωστα και ανεξίτηλα γράµµατα ύψους 5 cm τουλάχιστον, σε ετικέτα που επικολλάται στην παρτίδα. Το καθαρό βάρος σε χιλιόγραµµα πρέπει να αναγράφεται σαφώς και ευκρινώς σε κάθε παρτίδα. Όταν οι παρτίδες διατίθεται προς πώληση σε τυποποιηµένα κιβώτια, δεν είναι απαραίτητη η αναγραφή του καθαρού βάρους εάν αποδεικνύεται ότι το περιεχό- µενο του κιβωτίου, όταν ζυγίζεται πριν την πώληση, αντιστοιχεί προς το εικαζόµενο περιεχόµενό του εκφρασµένο σε χιλιόγραµµα. 4. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου, ιδίως όσον αφορά τη µέθοδο ζυγίσµατος και τον προσδιορισµό µιας αποδεκτής, για κάθε παρτίδα, απόκλισης του καθαρού βάρους, προς τα άνω ή προς τα κάτω σε σχέση µε το αναγραφόµενο ή το εικαζόµενο, θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 32 του βασικού κανονισµού. Άρθρο 9 Τα πελαγικά είδη µπορούν να ταξινοµούνται στις διάφορες κατηγορίες φρεσκότητας και µεγέθους βάσει συστήµατος δειγµατοληψίας το οποίο πρέπει να εξασφαλίζει τη µεγαλύτερη δυνατή οµοιογένεια της παρτίδας ως προς τη φρεσκότητα και το µέγεθος των εµπεριεχοµένων προϊόντων. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου, ιδίως όσον αφορά τον καθορισµό του αριθµού δειγµάτων που πρέπει να λαµβάνονται, του βάρους ή του αριθµού ψαριών κάθε δείγµατος, ( 1 ) ΕΕ αριθ. L 162 της , σ. 1 κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)αριθ. 1821/96 (ΕΕ αριθ. L 241 της , σ. 8). ( 2 ) ΕΕ αριθ. L 288 της , σ. 1 κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)αριθ. 3071/95 της (ΕΕ αριθ. L 329 της , σ. 14). ( 3 ) ΕΕ αριθ. L 171 της , σ. 1 κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)αριθ. 1075/96 (ΕΕ αριθ. L 142 της , σ. 1).

9 1996R2406 EL και των µεθόδων για την ταξινόµηση και τον έλεγχο των παρτίδων που προσφέρονται προς πώληση θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 32 του βασικού κανονισµού. Άρθρο 10 Προκειµένου να εξασφαλίζεται ο τοπικός ή ο περιφερειακός εφοδιασµός ορισµένων παράκτιων ζωνών της Κοινότητας µε γαρίδες και καβούρια, είναι δυνατό να προβλέπονται εξαιρέσεις από τα κατώτατα µεγέθη που ορίζονται για τα προϊόντα αυτά στο παράρτηµα II. Οι ζώνες αυτές και τα αντίστοιχα µεγέθη καθορίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 32 του βασικού κανονισµού.. Προϊόντα από τρίτες χώρες Άρθρο Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 1, προϊόντα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 3 και τα οποία εισάγονται από τρίτες χώρες µπορούν να διατίθενται στο εµπόριο, µόνον εφόσον παρουσιάζονται σε συσκευασίες στις οποίες αναγράφονται σαφώς: η χώρα προελεύσεως, µε λατινικά γράµµατα, ύψους 20 mm τουλάχιστον, το επιστηµονικό όνοµα του είδους και η εµπορική του ονοµασία, ο τρόπος παρουσίασης, οι κατηγορίες φρεσκότητας και µεγέθους, το καθαρό βάρος σε χιλιόγραµµα των προϊόντων που περιέχονται στη συσκευασία, η ηµεροµηνία ταξινόµησης και η ηµεροµηνία αποστολής, το όνοµα και η διεύθυνση του εξαγωγέα. 2. Ωστόσο, για τα προϊόντα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 3, τα οποία εκφορτώνονται σε κοινοτικό λιµάνι απευθείας από τις αλιευτικές περιοχές από σκάφη µε σηµαία τρίτης χώρας και τα οποία προορίζονται για διάθεση στο εµπόριο, εφαρµόζονται οι διατάξεις που εφαρµόζονται και για τα κοινοτικά αλιεύµατα, µε την επιφύλαξη του κανονισµού (ΕΟΚ)αριθ. 1093/94 ( 1 ). Ε. Τελικές διατάξεις Άρθρο Ο αλιευτικός κλάδος ταξινοµεί τα αλιευτικά προϊόντα στις κατηγορίες φρεσκότητας «Εξαιρετικό», Α και Β και στις κατηγορίες µεγέθους σε συνεργασία µε εµπειρογνώµονες οριζοµένους προς τούτο από τις ενδιαφερόµενες επαγγελµατικές οργανώσεις. Τα κράτη µέλη ελέγχουν την τήρηση του παρόντος άρθρου. 2. Εάν η ταξινόµηση δεν διενεργείται όπως προβλέπεται στην παράγραφος 1, οι αρµόδιες εθνικές αρχές µπορούν να αναλάβουν οι ίδιες την ταξινόµηση. Άρθρο 13 Κάθε κράτος µέλος ανακοινώνει στα άλλα κράτη µέλη και στην Επιτροπή, το αργότερο ένα µήνα προ της ηµεροµηνίας εφαρ- µογής του παρόντος κανονισµού, κατάλογο των ονοµάτων και των διευθύνσεων των εµπειρογνωµόνων και των επαγγελµατικών οργανώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 12. Οι τροποποιήσεις του καταλόγου αυτού ανακοινώνονται στα άλλα κράτη µέλη και στην Επιτροπή. ( 1 ) ΕΕ αριθ. L 121 της , σ. 3.

10 1996R2406 EL Άρθρο 14 Πριν τις 31 εκεµβρίου 2001, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του άρθρου 6 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισµού, συνοδευό- µενη, εφόσον χρειάζεται, από κατάλληλες προτάσεις. Άρθρο 15 Οι κανονισµοί (ΕΟΚ)αριθ. 103/76 και (ΕΟΚ)αριθ. 104/76 καταργούνται. Οι παραποµπές που γίνονται στους εν λόγω κανονισµούς λογίζονται γενόµενες στον παρόντα κανονισµό. Άρθρο Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, οι διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 εφαρµόζονται από την 1η Ιανουαρίου Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος.

11 1996R2406 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΡΕΣΚΟΤΗΤΑΣ Οι κατηγορίες του παρόντος παραρτήµατος εφαρµόζονται για τα ακόλουθα προϊόντα ή οµάδες προϊόντων σε συνάρτηση µε τα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. Α. Λευκά ψάρια Καλλαρίας, µπακαλιάρος, µαύρος µπακαλιάρος, κίτρινος µπακαλιάρος, σκορπιός του Βορρά ή σεβαστός, γάδος, µουρούνα, µερλούκιος, καστανόψαρο, πεσκαντρίτσα, σύκο Ατλαντικού και σύκο Μεσογείου, γόπα, µαρίδα, µουγγρί, καπόνι, κέφαλος, πλάτακας, ζαγκέτα, γλώσσα, λιµάντα, γλώσσα η µικρόστοµος, χωµατίδα, σπαθόψαρο. Β. Κυανά ψάρια Τόνος µακρύπτερος, τόνος ερυθρός, τόνος µεγαλόφθαλµος, προσφυγάκι, ρέγγα, σαρδέλα, σκουµπρί, σαφρίδι, γαύρος. Γ. Σελαχοειδή Κεντρόνι, σελάχι. Κεφαλόποδα Σουπιά. Ε. Καρκινοειδή 1. Γαρίδα 2. Καραβίδα Νορβηγίας Α. ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ Κριτήρια Κατηγορία φρεσκότητας Εξαιρετικό Α Β Απαράδεκτο ( 1 ) έρµα Χρώµα ζωηρό και ιριδίζον (εκτός του σεβαστού)ή οπαλίζον χωρίς αποχρω- µατισµό Ζωηρός αλλά όχι λαµπρός χρωµατισµός Αποχρωµατιζό- µενο και θαµπό χρώµα Θαµπός χρωµατισµός ( 2 ) ερµατική βλέννα Υδαρής και διαυγής Ελαφρώς θολή Γαλακτόχρωµη Κιτρινωπή γκίζα, αδιαφανής Οφθαλµός Κυρτός (προεξέχων) κόρη µαύρη και στιλπνή κερατοειδής διαφανής Κυρτός και ελαφρώς βυθισµένος µαύρη και µη στιλπνή κόρη ελαφρώς οπαλίζων κερατοειδής Επίπεδος οπαλίζων κερατοειδής αδιαφανής κόρη Κοίλος στο κέντρο γκρίζα κόρη θολός κερατοειδής ( 2 ) Βράγχια Χρώµα ζωηρό έλλειψη βλέννης Λιγότερο ζωηρό χρώµα διαφανής βλέννα Φαιόγκριζα αποχρωµατιζό- µενα παχεία και αδιαφανής βλέννα Κιτρινωπά βολή βλέννα ( 2 ) Περιτόναιο (στα εκσπλαχνισµένα ψάρια) Λείο στιλπνό δύσκολα αποσπώµενο από τη σάρκα Ελαφρώς θαµπό µπορεί να αποσπασθεί από τη σάρκα Κηλιδωτό αποσπάται εύκολα από τη σάρκα εν προσφύεται στη σάρκα ( 2 ) Οσµή βραγχίων και κοιλιακής κοιλότητας ( 2 )

12 1996R2406 EL Κριτήρια Λευκά ψάρια, εκτός του πλάτακα Κατηγορία φρεσκότητας Εξαιρετικό Α Β Οσµή φυκών Πλάτακας Οσµή φρέσκου ελαίου καυστική οσµή οσµή χώµατος. Έλλειψη οσµής φυκών ουδέτερη οσµή Οσµή ελαίου οσµή φυκών ή ελαφρώς γλυκίζουσα Οσµή ζύµωσης ελαφρή ξινίλα Οσµή ελαίου οσµή ζύµωσης, µπαγιάτικη, ελαφρώς ταγγή Απαράδεκτο ( 1 ) Ξινή Ξινή Σάρκα Ανθεκτική και ελαστική λεία επιφάνεια ( 3 ) Λιγότερο ελαστική Ελαφρώς µαλακή (πλαδαρή), λιγότερο ελαστική επιφάνεια κηρώδης και θαµπή Μαλακή (πλαδαρή) ( 2 ) τα λέπια αποσπώνται εύκολα από το δέρµα, επιφάνεια αρκετά ρυτιδω- µένη Πρόσθετα κριτήρια για τις µη αποκεφαλισµένες πεσκαντρίτσες Αιµοφόρα αγγεία (κοιλιακοί µύες) Έντονο περίγραµµα και ζωηρό κόκκινο χρώµα Έντονο περίγραµµα, σκοτεινότερο χρώµα αίµατος Ασαφές περίγραµµα καστανόχρωµα Τελείως ( 2 ) ασαφές περίγραµµα καστανόχρωµα κιτρίνισµα της σάρκας ( 1 ) Η στήλη αυτή ισχύει µόνον µέχρις ότου εκδοθεί απόφαση της Επιτροπής για τη θέσπιση κριτηριών για τα ψάρια που είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, κατ' εφαρµογή της οδηγίας 91/493/ ΕΟΚ. ( 2 ) Ή σε πιο προχωρηµένο στάδιο αποσύνθεσης. ( 3 ) Τα φρέσκα ψάρια, πριν την έναρξη της νεκρικής ακαµψίας, δεν έχουν µεν ανθεκτική και ελαστική σάρκα, αλλά ταξινοµούνται στην κατηγορία «Εξαιρετικό» B. ΚΥΑΝΑ ΨΑΡΙΑ Κριτήρια Κατηγορία φρεσκότητας Εξαιρετικό Α Β Απαράδεκτο ( 1 ) έρµα ( 2 ) Ζωηρός χρωµατισµός, ζωηρά, ιριδίζοντα χρώµατα σαφής διαφορά µεταξύ ραχιαίας και κοιλιακής επιφάνειας Απώλεια λάµψης και στιλπνότητας µικρότερη διαφορά µεταξύ της ραχιαίας και της κοιλιακής επιφάνειας Χρώµατα θαµπά, χωρίς λάµψη, άτονα κατά την κύρτωση του ψαριού, το δέρµα ρυτιδώνεται Πολύ θαµπός χρωµατισµός το δέρµα αποσπάται από τη σάρκα ( 3 ) ερµατική βλέννα Υδαρής, διαυγής Ελαφρώς θολή Γαλακτόχρωµη Κιτρινωπή γκρίζα, αδιαφανής βλέννα ( 3 ) Υφή της σάρκας ( 2 ) Πολύ ανθεκτική, σκληρή Αρκετά σκληρή, ανθεκτική Ελαφρώς µαλακή Μαλακή (πλαδαρή) ( 3 )

13 1996R2406 EL Κριτήρια Κατηγορία φρεσκότητας Εξαιρετικό Α Β Απαράδεκτο ( 1 ) Καλύµµατα βραγχίων Αργυρόχρωµα Αργυρόχρωµα, ελαφρώς ερυθρά ή καστανόχρωµα Καστανόχρωµα µε έντονες εκχυ- µώσεις αίµατος από τα αγγεία Κιτρινωπά ( 3 ) Οφθαλµός Κυρτός προεξέχων κόρη κυανό- µαυρη, στιλπνή, «βλέφαρο» διαφανές Κυρτός και ελαφρώς βυθισµένος κόρη σκοτεινόχρωµη ελαφρώς οπαλίζων κερατοειδής Επίπεδος ασαφής κόρη εκχυµώσεις αίµατος γύρω από τον οφθαλµό Κοίλος στο κέντρο γκρίζα κόρη γαλακτόχρωµος κερατοειδής ( 3 ) Βράγχια ( 2 ) Οµοιόµορφο σκοτεινό ερυθρό έως ιώδες χρώµα. Έλλειψη βλέννης Χρώµα λιγότερο ζωηρό, πιο άτονο στις άκρες. Βλέννα διαφανής Βλέννα παχεία, αποχρωµατιζό- µενη, αδιαφανής Κιτρινωπά γαλακτόχρωµη βλέννα ( 3 ) Οσµή βραγχίων Οσµή φρέσκων φυκών έντονη ιωδιούχος Έλλειψη οσµής φυκών. Ουδέτερη οσµή Ελαφρώς θειούχος ( 4 ), λιπαρή οσµή που θυµίζει ταγγισµένο µπέικον ή σάπια φρούτα Σαπίλα ξινίλα ( 3 ) ( 1 ) Η στήλη αυτή ισχύει µόνον µέχρις ότου εκδοθεί απόφαση της Επιτροπής για τη θέσπιση κριτηριών για τα ψάρια που είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, κατ' εφαρµογή της οδηγίας 91/493/ ΕΟΚ, του Συµβουλίου. ( 2 ) Για τη ρέγγα και το σκουµπρί τα οποία διατηρούνται σε ψυχρό θαλασσινό νερό [είτε µε πάγο (CSW) είτε µε µηχανική ψύξη (RSW)] και τα οποία ανταποκρίνονται προς τις απαιτήσεις της οδηγίας 92/48/ ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 187 της , σ. 41) παράρτηµα II, σηµείο 8, ισχύουν οι ακόλουθες κατηγορίες φρεσκότητας: το κριτήριο Α ισχύει για τις κατηγορίες «Εξαιρετικό» και Α. ( 3 ) Ή σε πιο προχωρηµένο στάδιο αποσύνθεσης. ( 4 ) Τα ψάρια που διατηρούνται στον πάγο ταγγίζουν πριν µπαγιατέψουν τα ψάρια CSW/RSW µπαγιατεύουν πριν ταγγίσουν. Γ. ΣΕΛΑΧΟΕΙ Η Κριτήρια Κατηγορία φρεσκότητας Εξαιρετικό Α Β Απαράδεκτο ( 1 ) Οφθαλµός Κυρτός, πολύ στιλπνός και ιριδίζων µικρές κόρες Κυρτός και ελαφρώς βυθισµένος µειω- µένη στιλπνότητα και ιριδισµός, ωοειδείς κόρες Επίπεδος θαµπός Κοίλος κιτρινωπός ( 2 ) Όψη Νεκρική ακαµψία ή µερική ακαµψία παρουσία λίγης διαφανούς βλέννης επί του δέρµατος Πέραν του σταδίου της νεκρικής ακαµψίας έλλειψη βλέννης επί του δέρµατος και ιδίως στο στόµα και τα ανοίγµατα των βραγχίων Λίγη βλέννα στο στόµα και τα ανοίγµατα των βραγχίων ελαφρώς πεπλατυσµένη σιαγόνα Μεγάλη ποσότητα βλέννης στο στόµα και τα ανοίγµατα των βραγχίων ( 2 )

14 1996R2406 EL Κριτήρια Κατηγορία φρεσκότητας Εξαιρετικό Α Β Απαράδεκτο ( 1 ) Οσµή Οσµή φυκών Ανύπαρκτη ή πολύ ελαφρά οσµή µπαγιάτικου, όχι όµως αµµωνιακή οσµή Ελαφρά αµµωνιακή οσµή ξινίλα Έντονη αµµωνιακή οσµή ( 3 ) Ειδικά η πρόσθετα κριτήρια για τα σελάχια Εξαιρετικό Α Β Απαράδεκτο ( 1 ) έρµα Ζωηρός, ιριδίζων και στιλπνός χρωµατισµός Ζωηρός χρωµατισµός, υδαρής βλέννα Αποχρωµατιζό- µενο και θαµπό χρώµα, αδιαφανής βλέννα Αποχρωµατισµός, ρυτιδω- µένο δέρµα, παχεία βλέννα Υφή της σάρκας Ανθεκτική και ελαστική Ανθεκτική Μαλακή Πλαδαρή Μορφή Περίγραµµα των πτερυγίων ηµιδιαφανές και καµπύλο Σκληρά πτερύγια Μαλακά Κρεµάµενα Κοιλία Λευκή και στιλπνή µε ιώδες περίγραµµα γύρω από τα πτερύγια Λευκή και στιλπνή µε ερυθρές κηλίδες µόνον γύρω από τα πτερύγια Λευκή και θαµπή, µε πολλές ερυθρές η κίτρινες κηλίδες Κίτρινη έως πρασινωπή, ερυθρές κηλίδες στη σάρκα ( 1 ) Η στήλη αυτή ισχύει µόνον µέχρις ότου εκδοθεί απόφαση της Επιτροπής για τη θέσπιση κριτηρίων για τα ψάρια που είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, κατ' εφαρµογή της οδηγίας 91/493/ ΕΟΚ του Συµβουλίου. ( 2 ) Ή σε πιο προχωρηµένο στάδιο αποσύνθεσης.. ΚΕΦΑΛΟΠΟ Α Κριτήρια Κατηγορία φρεσκότητας Εξαιρετικό Α Β έρµα Ζωηρός χρωµατισµός, δέρµα προσκολληµένο στη σάρκα Θαµπός χρωµατισµός δέρµα προσκολληµένο στη σάρκα Αποχρωµατισµένο το δέρµα αποσπάται εύκολα από τη σάρκα Σάρκα Πολύ ανθεκτική λευκή µαργαριτόχρωµη Ανθεκτική, λευκή θαµπή Ελαφρώς µαλακή λευκή ροδόχρωµη ή ελαφρώς κιτρινόχρωµη Πλοκάµια Ανθεκτικά στην αφαίρεση Ανθεκτικά στην αφαίρεση Αφαιρούνται ευκολότερα Οσµή Φρέσκια οσµή φυκών Ασθενής ή ανύπαρκτη Οσµή µελάνης

15 1996R2406 EL Ε. ΚΑΡΚΙΝΟΕΙ Η 1. Γαρίδες Κριτήρια Κατηγορία φρεσκότητας Εξαιρετικό Στοιχειώδεις απαιτήσεις Επιφάνεια του κελύφους: υγρή και στιλπνή, Οι γαρίδες πρέπει να πέφτουν χωριστά, όταν µεταφέρονται από το ένα δοχείο στο άλλο Η σάρκα πρέπει να µην έχει ξένη οσµή Οι γαρίδες δεν πρέπει να περιέχουν άµµο, βλέννα και άλλα ξένα σώµατα Α Οι ίδιες µε τις απαιτήσεις της κατηγορίας «Εξαιρετικό» Όψη: 1. της γαρίδας µε το κέλυφός της Έντονο ερυθρορόδινο χρώµα µε µικρές λευκές κηλίδες θωρακικό µέρος του κελύφους Χρώµα από ελαφρώς ασθενές ερυθρορόδινο µέχρι κυανοερυθρό µε λευκές κηλίδες το θωρακικό µέρος του κελύφους πρέπει να είναι ανοικτόχρωµο µε γκρίζες αποχρώσεις 2. της γαρίδας της Αρκτικής Οµοιόµορφο ρόδινο χρώµα Ροδόχρωµο αλλά µε πιθανή αρχή αµαύρωσης της κεφαλής Κατάσταση της σάρκας κατά και µετά την αφαίρεση του κελύφους Τρίµµατα Οσµή Το κέλυφος αποσπάται εύκολα µε µόνον απώλειες σάρκας αναπόφευκτες από τεχνικής πλευράς Ανθεκτική αλλά όχι σκληρή Αποδεκτά ελάχιστα τρίµ- µατα γαρίδας Οσµή φρέσκων φυκών, ελαφρώς γλυκειά οσµή Το κέλυφος αποσπάται δυσκολότερα µε ελάχιστες απώλειες σάρκας Λιγότερο ανθεκτική, ελαφρώς σκληρή Αποδεκτή µικρή ποσότητα τριµµάτων γαρίδας Υπόξινη έλλειψη οσµής φυκών 2. Καραβίδες Κριτήρια Κατηγορία φρεσκότητας Εξαιρετικό Α Β Κέλυφος Ανοιχτό ροδόχρωµο ή ροδόχρωµο προς το ερυθρό πορτοκαλόχρωµο Ανοιχτό ροδόχρωµο ή ροδόχρωµο προς το ερυθρό πορτοκαλόχρωµο χωρίς µαύρα στίγµατα Ελαφρός αποχρωµατισµός µερικά µαύρα στίγµατα και ελαφρώς γκρίζο χρώµα, ιδίως στο κέλυφος και µεταξύ των τµηµάτων της ουράς Οφθαλµός και βράγχια Οφθαλµός µαύρος και στιλπνός βράγχια ροδόχρωµα Οφθαλµός θαµπός και γκριζόµαυρος βράγχια ελαφρώς γκριζόχρωµα Βράγχια χρώµατος σκοτεινού γκρίζου ή ελαφρός πράσινος χρωµατισµός στη ραχιαία επιφάνεια του κελύφους

16 1996R2406 EL Κριτήρια Κατηγορία φρεσκότητας Εξαιρετικό Α Β Οσµή Χαρακτηριστική ελαφρά οσµή καρκινοειδών Έλλειψη χαρακτηριστικής οσµής καρκινοειδών. Έλλειψη αµµωνιακής οσµής Ελαφρώς ξινή οσµή Σάρκα (της ουράς)ηµιδιαφανής και κυανόχρωµη µε λευκές αποχρώσεις Η σάρκα δεν είναι πλέον ηµιδιαφανής αλλά δεν έχει αποχρωµατισθεί Αδιαφανής και θαµπή

17 1996R2406 EL A1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Κλίµακα µεγέθους Κατώτατα µεγέθη που πρέπει να τηρούνται βάσει των όρων που προβλέπονται από τους κανονισµούς που αναφέρονται στο άρθρο 7 Είδος Μέγεθος kg/ψάρι ( 1 ) Αριθµός ψαριών/kg ( 2 ) Περιοχή Γεωγραφική ζώνη Κατώτατο µέγεθος Ρέγκα Ατλαντικού (Clupea harengus) 1 0,250 και άνω 4 ή λιγότερο 1 CIEM Vb ζώνη ΕΚ) 20 cm 2 0,125 έως 0,250 5 έως cm 3 0,085 έως 0,125 9 έως 11 (α) 18 cm 4(α) 0,050 έως 0, έως 20 3 (β) 20 cm Ρέγκα Βαλτικής (Clupea harengus), που αλιεύεται και εκφορτώνεται νοτίως των 59º30 Ρέγκα Βαλτικής (Clupea harengus) που αλιεύεται και εκφορτώνεται βορείως των 59º30 Ρέγκα Βαλτικής (Clupea harengus) που αλιεύεται και εκφορτώνεται υπό την κυριαρχία και δικαιοδοσία της Εσθονίας και Λετονίας Ρέγκα Βαλτικής (Clupea harengus) που αλιεύεται και εκφορτώνεται στον Κόλπο της Ρίγας 4(β) 0,036 έως 0, έως 27 4(γ) 0,057 έως 0, έως ,031 έως 0, έως ,023 έως 0, έως 44 7(α) 0,023 έως 0, έως 44 7(β) 0,014 έως 0, έως ,010 έως 0, έως 100 (Sardina pilchardus) 1 0,067 και άνω 15 ή λιγότερα δεν έχει καθοριστεί 2 0,042 έως 0, έως 24 ακόµη 3 0,032 έως 0, έως ,015 έως 0, έως 67 Μεσόγειος 0,011 έως 0, έως 91 Σκυλάκι (Scyliorhinus spp.) 1 2 και άνω 2 1 έως 2 3 0,5 έως 1 Κεντρόνι (Squalus acanthias) 1 2,2 και άνω 2 1 έως 2,2 3 0,5 έως 1

18 1996R2406 EL Κλίµακα µεγέθους Κατώτατα µεγέθη που πρέπει να τηρούνται βάσει των όρων που προβλέπονται από τους κανονισµούς που αναφέρονται στο άρθρο 7 Είδος Μέγεθος kg/ψάρι ( 1 ) Αριθµός ψαριών/kg ( 2 ) Περιοχή Γεωγραφική ζώνη Κατώτατο µέγεθος Σκορπιός του βορρά ή σεβαστός (Sebastes spp.) 1 2 και άνω 2 0,6 έως 2 3 0,35 έως 0,6 Μπακαλιάρος (Gadus morhua) 1 7 και άνω 1 35 cm 2 4 έως 7 2 ( α ) 35 cm 3 2 έως 4 ( β ) 30 cm 4 1 έως cm 5 0,3 έως 1 Βαλτική Νοτίως του 59º30 Ν 35 cm Μαύρος µπακαλιάρος (Pollachius virens) 1 5 και άνω 1 35 cm 2 3 έως 5 2 ( α ) 35 cm 3 1,5 έως 3 ( β ) 30 cm 4 0,3 έως 1, cm Βαλτική Νοτίως του 59º30 Ν 30 cm Καλλαρίας (Melanogrammus aeglefinus) 1 1 και άνω 1 ICES Vb (ζώνη ΕΚ) 30 cm 2 0,57 έως 1 2 ( α ) 30 cm 3 0,37 έως 0,57 ( β ) 27 cm 4 0,17 έως 0, cm Γάδος (Merlangius merlangus) 1 0,5 και άνω 1 27 cm 2 0,35 έως 0,5 2 ( α ) 23 cm 3 0,25 έως 0,35 ( β ) 23 cm 4 0,11 έως 0, cm Μουρούνα (Molva spp.) 1 5 και άνω έως 5 2 ( α ) δεν έχει καθοριστεί ακόµη 3 1,2 έως 3 ( β ) 3 63 cm Σκουµπρί του είδους (Scomber scombrus) 1 0,5 και άνω 50 ή λιγότερα 1 20 cm 2 0,2 έως 0,5 51 έως Εκτός Βόρεια Θάλασσα 20 cm 3 0,1 έως 0,2 126 έως 250 Βόρεια Θάλασσα 30 cm Μεσόγειος 0,08 έως 0,2 126 έως cm 5 20 cm Μεσόγειος 18 cm

19 1996R2406 EL Κλίµακα µεγέθους Κατώτατα µεγέθη που πρέπει να τηρούνται βάσει των όρων που προβλέπονται από τους κανονισµούς που αναφέρονται στο άρθρο 7 Είδος Μέγεθος kg/ψάρι ( 1 ) Αριθµός ψαριών/kg ( 2 ) Περιοχή Γεωγραφική ζώνη Κατώτατο µέγεθος Σουµπρί του είδους (Scomber japonicus) 1 0,5 και άνω 2 0,25 έως 0,5 3 0,14 έως 0,25 4 0,05 έως 0,14 Γαύρος (Engraulis spp.) 1 0,033 και άνω 30 ή λιγότερα 3 Εκτός ICES IXa) 12 cm 2 0,020 έως 0, έως 50 3 ICES IXa) 10 cm 3 0,012 έως 0, έως 83 Μεσόγειος 9 cm 4 0,008 έως 0, έως 125 Πλάτακας (Pleuronectes platessa) 1 0,6 και άνω 1 25 cm 2 0,4 έως 0,6 2 ( α ) 25 cm 3 0,3 έως 0,4 ( β ) 27 cm 4 0,15 έως 0,3 Βόρεια Θάλασσα 27 cm 3 25 cm Βαλτική υποδιαίρεση 22 έως cm υποδιαίρεση 26 έως cm υποδιαίρεση 29 Νοτίως του 59º30 N 18 cm Μερλούκιος 1 2,5 και άνω 1 30 cm (Merluccius merluccius) 2 1,2 έως 2,5 2 ( α ) 30 cm 3 0,6 έως 1,2 ( β ) 30 cm 4 0,28 έως 0,6 3 27cm 5 0,2 έως 0,28 Μεσόγειος 20 cm Μεσόγειος 0,15 έως 0,28 Ζαγκέτα 1 0,45 και άνω 1 25 cm (Lepidorhombus spp.) 2 0,25 έως 0,45 2 ( α ) 25 cm 3 0,20 έως 0,25 ( β ) 25 cm Μεσόγειος 4 0,11 έως 0, cm 0,05 έως 0,20 Καστανόψαρο (Brama spp.) 1 0,8 και άνω 2 0,2 έως 0,8

20 1996R2406 EL Κλίµακα µεγέθους Κατώτατα µεγέθη που πρέπει να τηρούνται βάσει των όρων που προβλέπονται από τους κανονισµούς που αναφέρονται στο άρθρο 7 Είδος Μέγεθος kg/ψάρι ( 1 ) Αριθµός ψαριών/kg ( 2 ) Περιοχή Γεωγραφική ζώνη Κατώτατο µέγεθος Πεσκανδρίτσα (Lophius spp.) ολοκληρη, εκσπλαχνισµένη 1 8 και άνω έως 8 2 ( α ) δεν έχει καθοριστεί ακόµη 3 2 έως 4 ( β ) 4 1 έως ,5 ένω 1 3 Μεσόγειος δεν έχει καθοριστεί 30 cm Πεσκαντρίτσα (Lophius spp.) σκέφαλη 1 4 και άνω 2 2 έως έως 2 4 0,5 έως 1 5 0,2 έως 0,5 Λιµάντα (Limanda limanda) 1 0,25 και άνω 1 15 cm 2 0,13 έως 0,25 2 ( α ) 15 cm ( β ) 23 cm Βόρεια Θάλασσα 23 cm 3 23 cm Γλώσσα µικρόστοµος (Microstomus kitt) 1 0,6 και άνω 1 25 cm 2 0,35 έως 0,6 2 ( α ) 25 cm 3 0,18 έως 0,35 ( β ) 25 cm 3 25 cm Τόνος µακρύπτερος (Thunnus alalunga) 1 4 και άνω 2 1,5 έως 4 Τόνος ερυθρός (Thunnus thynnus) 1 70 και άνω Μεσόγειος 70 cm ή 6,4 kg 2 50 έως έως έως ,4 έως 10 Τόνος µεγαλόφθαλµος (Thunnus obesus) 1 10 και άνω 2 3,2 έως 10

Διάκριση φρέσκων και αποψυγμένων κατεψυγμένων αλιευμάτων

Διάκριση φρέσκων και αποψυγμένων κατεψυγμένων αλιευμάτων Διάκριση φρέσκων και αποψυγμένων κατεψυγμένων αλιευμάτων Φωτεινή Γεωργίου Ωκεανογράφος Marine & Environmental Research Lab Επισκόπηση I. Θρεπτική Αξία Κριτήρια Νωπότητας Αλιευμάτων II. Διάκριση Νωπού και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13. 10. 2015 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. πρωτ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13. 10. 2015 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13. 10. 2015 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 5873 / 110709 Γενική Δ/νση Βιώσιμης Αλιείας Δ/νση Ελέγχου Αλ. Δραστηριοτήτων & Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2015 COM(2015) 239 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαβουλεύσεις για τις αλιευτικές δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 2001R2065 30/10/2001 Αριθµός σελίδων: 6 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

L 57/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.3.2011

L 57/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.3.2011 L 57/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.3.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 202/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 2011 περί τροποποίησης του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 349/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.12.2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 349/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.12.2012 L 349/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.12.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 1220/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη λήψη εμπορικών μέτρων ώστε να εξασφαλιστεί ο εφοδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική αλιεία στην Κύπρο

Επαγγελματική αλιεία στην Κύπρο Επαγγελματική αλιεία στην Κύπρο Πολίνα Πολυκάρπου BSc: Βιολογία MSc: Υδροβιολογία & Υδατοκαλλιέργειες Marine and Environmental Research Lab Ltd ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ιστορική αναδρομή 2. Επαγγελματική αλιεία

Διαβάστε περισσότερα

(www.fao.org/docrep/009/ac478e/ac478e00.htm) (www.fishbase.org). ιεύθυνση Αλιευτικών Εφαρµογών & Ε.Α.Π Φυλλάδιο τοννοειδών

(www.fao.org/docrep/009/ac478e/ac478e00.htm) (www.fishbase.org). ιεύθυνση Αλιευτικών Εφαρµογών & Ε.Α.Π Φυλλάδιο τοννοειδών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Το παρόν φυλλάδιο είναι µία προσπάθεια της ιεύθυνσης Αλιευτικών Εφαρµογών & Ε.Α.Π της Γενικής ιεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΘΑΛ. ΑΛΙΕΙΑΣ «Eθνικό σχέδιο παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο «δίχτυ τράτας

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Ελαιόλαδο Νοµοθεσία - Ελαιόλαδο - Καν. (ΕΚ) αριθ. 1019/2002, για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου. (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που

«Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ «Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο «βιντζότρατα»

Διαβάστε περισσότερα

1.2. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1.2. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΕΠΑΛ 2000-2006, Μέτρο 4.4.-Δράση 3, Κωδικός Υποέργου:117456/2 ΤΕΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2012 µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 20 HP

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2012 µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 20 HP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Ιουλίου 214 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 2 HP Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 26/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 86/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιανουαρίου 2010 περί τροποποίησης του παραρτήματος Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ψάρια και Θαλασσινά στο Kόκκινο! - μία λίστα με τα είδη που κινδυνεύουν περισσότερο-

Ψάρια και Θαλασσινά στο Kόκκινο! - μία λίστα με τα είδη που κινδυνεύουν περισσότερο- Σχεδιασμός: www.myrmigidesignhouse.gr Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα Tηλ.: 210 3840774-5 Fax: 210 3804008 E-mail: cnetwork@greenpeace.org www.greenpeace.gr Ψάρια και Θαλασσινά στο Kόκκινο! - μία λίστα με τα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ιι) Το μεγαλύτερο βάρος μακρύπτερου τόνου που έχει καταγραφεί παγκοσμίως είναι τα 40 kg, και αυτό δεν αφορά τη Μεσόγειο.

ιι) Το μεγαλύτερο βάρος μακρύπτερου τόνου που έχει καταγραφεί παγκοσμίως είναι τα 40 kg, και αυτό δεν αφορά τη Μεσόγειο. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 2-7-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25-06 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 3759/78064 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 1.-Νοµικό πλαίσιο Η τήρηση ηµερολογίου αλιείας προβλέπεται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΟΚ) 2847/93 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του Καν. 2807/83,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΗ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τα συµβαλλόµενα µέρη τονίζουν τη σηµασία της έγκαιρης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 14.6.2002 L 155/27 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2002 για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ. του Ελληνικού στόλου που δραστηριοποιείται στα ελληνικά χωρικά ύδατα»

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ. του Ελληνικού στόλου που δραστηριοποιείται στα ελληνικά χωρικά ύδατα» ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ «Σχέδιο Προσαρµογής της Αλιευτικής Προσπάθειας (ΣΠΑΠ) του Ελληνικού στόλου που δραστηριοποιείται στα ελληνικά χωρικά ύδατα» ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 (ενοποιηµένο κείµενο) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΦΡΕΣΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΦΡΕΣΚΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΦΡΕΣΚΟΤΗΤΑΣ Σάββας Γεννάρης Κτηνιατρικός Λειτουργός Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος sgennaris@vs.moa.gov.cy 8/12/2009

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ (ΣΠΑΠ) ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΚΑ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.5.2008 COM(2008) 314 τελικό 2008/0097 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3980, 15/4/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3980, 15/4/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 129(I) του 2002... (Ι) του 2005. Για σκοπούς συμπλήρωσης των εφαρμοστικών διατάξεων των περί Επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα 7. Ειδικές διατάξεις σχετικά με την επισήμανση των προϊόντων που περιέχουν αμίαντο

Προσάρτημα 7. Ειδικές διατάξεις σχετικά με την επισήμανση των προϊόντων που περιέχουν αμίαντο L 396/844 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 Προσάρτημα 7 Ειδικές διατάξεις σχετικά με την επισήμανση των προϊόντων που περιέχουν αμίαντο 1. Όλα τα προϊόντα που περιέχουν αμίαντο ή η

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

MOYΣΕΙΟ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

MOYΣΕΙΟ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ MOYΣΕΙΟ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ Βαγενάς Γ., Επεσλίδης Δ., Καρδαμηλιώτης Κ., Λαπατσάνης M., Μέττας Λ., Μητσόπουλος Δ. Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη georgevgn@hotmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2011 COM(2011) 295 τελικό 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ 2011/0131 (COD)

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 169/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1405 EL 07.02.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R0401 EL 13.03.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 401/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Φεβρουαρίου 2006 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 143/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου L 12/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.1.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (κωδικοποιημένο κείμενο)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά με τους ποσοτικούς περιορισμούς που εφαρμόζονται στις συναλλαγές ορισμένων οπωροκηπευτικών μεταξύ της Ισπανίας και της Πορτογαλίας

σχετικά με τους ποσοτικούς περιορισμούς που εφαρμόζονται στις συναλλαγές ορισμένων οπωροκηπευτικών μεταξύ της Ισπανίας και της Πορτογαλίας 1. 3. 86 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 60/ 17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 635/86 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Φεβρουαρίου 1986 σχετικά με τους ποσοτικούς περιορισμούς που εφαρμόζονται στις συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

44423000-1 40000009 ΤΕΜ 6 ΑΝΙΘΟΣ 605 GR 44423000-1 40000002 TEM 7 ΣΚΟΡΔΑ 03121100-6 40000016 ΤΕΜ 8 ΚΑΡΟΤΑ ΝΩΠΑ 03221112-4 40000004 ΚΙΛΟ

44423000-1 40000009 ΤΕΜ 6 ΑΝΙΘΟΣ 605 GR 44423000-1 40000002 TEM 7 ΣΚΟΡΔΑ 03121100-6 40000016 ΤΕΜ 8 ΚΑΡΟΤΑ ΝΩΠΑ 03221112-4 40000004 ΚΙΛΟ ΟΜΑΔΑ 1 Η ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ CPV SAP ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ 03221270-9 40000001 ΤΕΜ 2 ΜΑΡΟΥΛΙ 03221310-2 40000329 ΤΕΜ 3 ΒΕΡΥΚΟΚΑ 03222331-2 40000024 ΚΙΛΟ 4 ΠΑΤΖΑΡΙΑ 03221110-0 40000444 ΚΙΛΟ 5 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1984L0500 EL 20.05.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Οκτωβρίου 1984 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή µεταποίηση και εµπορία προϊόντων αλιείας και υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.

Καθορισµός επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή µεταποίηση και εµπορία προϊόντων αλιείας και υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 της

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 της L 277/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1020/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2008 για τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ)

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφικός Κατάλογος Θαλάσσιας Χλωρίδας - Πανίδας

Φωτογραφικός Κατάλογος Θαλάσσιας Χλωρίδας - Πανίδας Φωτογραφικός Κατάλογος Θαλάσσιας Χλωρίδας - Πανίδας ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Β ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝ ΕΘ Σκοπός έκδοσης Η παρούσα έκδοση δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2011 COM(2011) 377 τελικό 2011/0164 (NLE) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ σχετικά µε τα καλλυντικά προϊόντα, µε σκοπό την προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 268/24 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 54 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 25 Φεβρουαρίου 2015 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/281

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1989L0107 EL 10.09.1994 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 807/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2013 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1991R2092 06/08/2003 Αριθµός σελίδων: 102 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13-XI-2008 C (2008)6927 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13-XI-2008 για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. Ε (2001) 817 της 28 ης Μαρτίου 2001 (όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θεματικό τμήμα. Διαρθρωτικών πολιτικών και πολιτική συνοχής Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΛΙΕΙΑ 2008 EL

ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θεματικό τμήμα. Διαρθρωτικών πολιτικών και πολιτική συνοχής Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΛΙΕΙΑ 2008 EL ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θεματικό τμήμα Διαρθρωτικών πολιτικών και πολιτική συνοχής Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΛΙΕΙΑ 2008 EL Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών της Ένωσης Τμήμα πολιτικής Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 EL L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 438/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ 2 Η ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α Κατηγορία Ειδών (CPV) SAP Μονάδας Μέτρησης Σχόλια 40000953 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ 1 Κατεψυγμένα λαχανικά (15331170-9) 40000245 40000249 κιλό ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα τρόφιµα που προορίζονται για ειδική διατροφή

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα τρόφιµα που προορίζονται για ειδική διατροφή 1989L0398 EL 20.11.2003 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC - ΚΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκές Οδηγίες/ Κανονισµοί 1. Οδηγία 2010/3 /31/ΕΕ της 19 ης Μαΐου 2010, που

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2015 COM(2015) 559 final ANNEXES 2 to 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) L 181/6 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε τον καθορισµό των αναγκαίων µέτρων για την προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ψάρια και προϊόντα αλιείας 09.1 Μη επεξεργασμένα ψάρια και προϊόντα αλιείας 09.1.1 Μη επεξεργασμένα ψάρια

Ψάρια και προϊόντα αλιείας 09.1 Μη επεξεργασμένα ψάρια και προϊόντα αλιείας 09.1.1 Μη επεξεργασμένα ψάρια 09 Ψάρια και προϊόντα αλιείας 09.1 Μη επεξεργασμένα προϊόντα αλιείας 09.1.1 Μη επεξεργασμένα ψάρια Ομάδα IV Πολυόλες μόνο κατεψυγμένα και βαθείας κατάψυξης, μη επεξεργασμένα ψάρια, για άλλους σκοπούς εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 313 27 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 35949/2604/07 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδη γία 2006/96/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

6987 Κ.Α.Π. 705/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26(2)(γ) του περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµου του 2004

6987 Κ.Α.Π. 705/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26(2)(γ) του περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµου του 2004 Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3895, 27.8.2004 Αριθµός 705 6987 Κ.Α.Π. 705/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 2004 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26(2)(γ) του περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµου του 2004 Για καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.4.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 96/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 302/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων Ποιότητα Ορισµός Η έννοια της ποιότητας όπως αυτή ορίζεται από τον ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) αναφέρεται στο σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος τα οποία του προσδίδουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ I. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΛΑΚΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΟΥΠΙΑΣ Sepia officinalis. Διδάσκων: Σ. Νταϊλιάνης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ I. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΛΑΚΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΟΥΠΙΑΣ Sepia officinalis. Διδάσκων: Σ. Νταϊλιάνης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ I ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΛΑΚΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΟΥΠΙΑΣ Sepia officinalis Διδάσκων: Σ. Νταϊλιάνης Βασίλειο: Animalia Υπερσυνομοταξία/Υπερφύλο: Λοφοτροχόζωα Συνομοταξία/Φύλο: Μαλάκια

Διαβάστε περισσότερα

Chromis chromis (Linnaeus, 1758)

Chromis chromis (Linnaeus, 1758) 6. Παράρτημα Είδη που καταγράφηκαν σε μεγαλύτερη αφθονία ανά τροφική ομάδα και μη ενδημικά είδη. Chromis chromis (Linnaeus, 1758) Κοινά ονόματα: Καλογρίτσα, Καλογριά, Παπαδιά, Καστανάκι Εύρος βάθους: 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Τύπος Περιγραφή τύπου ΤΥΠΟΣ 2 Διπλοί Ασκοί Αίματος CPDA ή CPDA-1, 450ml για ερυθρά 35 ημερών και με ειδικό δορυφορικό ασκό τουλάχιστον 300ml για αιμοπετάλια

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R1580 EL 01.09.2010 011.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Δεκεμβρίου 2007 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικό µητρώο των πρόσθετων υλών ζωοτροφών σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003

Κοινοτικό µητρώο των πρόσθετων υλών ζωοτροφών σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 Κοινοτικό µητρώο των πρόσθετων υλών ζωοτροφών σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 Επεξηγηµατικές σηµειώσεις (Καθεστώς : ηµοσιεύθηκε το Νοέµβριο του 2006.) [Αναθ. 6 ] ιεύθυνση D Υγεία και ευζωία

Διαβάστε περισσότερα

δημητριακών προς σπορά, 68/193/ΕΟΚ' περί εμπορίας υλικών

δημητριακών προς σπορά, 68/193/ΕΟΚ' περί εμπορίας υλικών Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 3988, 6.5.2005 Αριθμός 228 1919 Κ.Δ.Π. 228/2005 Οι περί ΠαραγωγΙ1ς και Εμπορίας Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού της Αμπέλου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Συνεδρίαση 1.10.91)

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Συνεδρίαση 1.10.91) ΑΠΟΦΑΣΗ: 1100/91 Τροποποίηση της απόφ. Α.Χ.Σ. 2592/84 περί περιορισµού κυκλοφορίας στην αγορά και τη χρήση µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση προς την οδηγία 89/677/ΕΟΚ. (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ. Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης Βάρος (gr) / Συσκευασία Συσκευασία ΑΘΕΡΙΝΑ ΣΥΡ/ΣΗ ΤΕΜ 500GR ΣΚΑΦΑΚΙ ΓΑΥΡΟΣ Α/Κ ΣΥΡ/ΣΗ ΤΕΜ 1KGR ΣΚΑΦΑΚΙ

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ. Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης Βάρος (gr) / Συσκευασία Συσκευασία ΑΘΕΡΙΝΑ ΣΥΡ/ΣΗ ΤΕΜ 500GR ΣΚΑΦΑΚΙ ΓΑΥΡΟΣ Α/Κ ΣΥΡ/ΣΗ ΤΕΜ 1KGR ΣΚΑΦΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ Ψάρια Κατεψυγμένα ΑΘΕΡΙΝΑ ΣΥΡ/ΣΗ ΤΕΜ 500GR ΣΚΑΦΑΚΙ ΓΑΥΡΟΣ Α/Κ ΣΥΡ/ΣΗ ΤΕΜ 1KGR ΣΚΑΦΑΚΙ ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΑ ΚΙΛ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΔΙΧΤΥ ΛΥΘΡΙΝΙΑ ΜΙΚΡΑ ΚΙΛ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΔΙΧΤΥ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙΑ ΚΙΛ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΔΙΧΤΥ ΣΑΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2013 C(2013) 5405 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21.8.2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 85 griechische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ AF/EEE/BG/RΟ/DC/el

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα