Αλιευτικές ποσοστώσεις: Η Επιτροπή επιθυµεί καλύτερη προστασία των αποθεµάτων ιχθύων προκειµένου να αποφευχθούν απαγορεύσεις της αλιείας το 2004

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλιευτικές ποσοστώσεις: Η Επιτροπή επιθυµεί καλύτερη προστασία των αποθεµάτων ιχθύων προκειµένου να αποφευχθούν απαγορεύσεις της αλιείας το 2004"

Transcript

1 IP/03/1656 Βρυξέλλες, 4 εκεµβρίου 2003 Αλιευτικές ποσοστώσεις: Η Επιτροπή επιθυµεί καλύτερη προστασία των αποθεµάτων ιχθύων προκειµένου να αποφευχθούν απαγορεύσεις της αλιείας το 2004 Σήµερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την αποφυγή της πλήρους απαγόρευσης ορισµένων τύπων αλιείας µέσω 1) της παγίωσης των µέτρων που ήδη εφαρµόζονται για ορισµένα ιχθυαποθέµατα 2) της επέκτασής τους σε άλλα αποθέµατα που διατρέχουν κίνδυνο κατάρρευσης και 3) της πρότασης µιας σηµαντικής µείωσης των αλιευτικών δυνατοτήτων για αποθέµατα που έχει πρόσφατα διαπιστωθεί ότι διατρέχουν κίνδυνο. Τα µέτρα αυτά θα διασφαλίσουν τη συνέχιση της οικονοµικής δραστηριότητας στο σχετικό τύπο αλιείας ενώ θα δώσουν στα εξαντληµένα αποθέµατα µία εύλογη ευκαιρία αποκατάστασης και θα προστατεύσουν εκείνα που βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση. Μέχρις ότου τεθούν σε εφαρµογή µακροπρόθεσµα σχέδια αποκατάστασης, πρέπει να εφαρµοστούν αυστηρότερα βραχυπρόθεσµα µέτρα τα οποία να προβλέπουν χαµηλά συνολικά επιτρεπόµενα αλιεύµατα (TAC), άµεσους περιορισµούς της αλιείας (ηµέρες κατά τις οποίες τα σκάφη δύνανται να βρίσκονται στη θάλασσα) και µέτρα ελέγχου για τη διασφάλιση της µη υπέρβασης των ποσοστώσεων. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει νέα µέτρα ελέγχου κατά τους προσεχείς µήνες. Για τα αποθέµατα για τα οποία το ιεθνές Συµβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES) συνιστά µηδενικά αλιεύµατα, η Επιτροπή προτείνει σηµαντικές µειώσεις των TAC και της αλιευτικής προσπάθειας, οι οποίες κυµαίνονται από 50 έως 65%. Οι µειώσεις αυτές περιλαµβάνουν περικοπή κατά 50% του µερλούκιου του νότου και της γλώσσας της υτικής Μάγχης. Για τα αποθέµατα εκείνα, όπως είναι ο γάδος της Βορείου Θαλάσσης, για τα οποία τα TAC έχουν ήδη µειωθεί σηµαντικά, η Επιτροπή προτείνει τη συνέχιση ισχύος των εφετινών ποσοστώσεων. Ωστόσο όµως, υπάρχουν καλύτερα νέα, όπως επί παραδείγµατι για τα αποθέµατα µαύρου µπακαλιάρου καθώς και ορισµένα αποθέµατα ζαγκέτας και πεσκαντρίτσας. Γι αυτά, η Επιτροπή προτείνει αύξηση κατά 15% περίπου. Τα αποτελέσµατα της µη ικανοποιητικής εφαρµογής των µέτρων διατήρησης και διαχείρισης είναι πασιφανή. Τα βασικά βενθοπελαγικά αποθέµατα συνεχίζουν να βρίσκονται σε επισφαλή κατάσταση και το τίµηµα το πληρώνει ολόκληρος ο κλάδος. Η επιλογή είναι σαφής: είτε πρέπει να επιβληθεί δραστική µείωση των TAC και να περιοριστεί η αλιευτική προσπάθεια σε ετήσια βάση, είτε πρέπει να καταρτιστούν µακροπρόθεσµα σχέδια αποκατάστασης που να δίνουν τη δυνατότητα λήψης λιγότερο δραστικών και περισσότερο συνεκτικών µέτρων. Συνηγορώ υπέρ της τελευταίας λύσης, είπε ο Επίτροπος Franz Fischler, υπεύθυνος για τη Γεωργία, την Αγροτική Ανάπτυξη και την Αλιεία. βλ. Συνηµµένους πίνακες

2 Τα σχέδια αποκατάστασης προβλέπουν µία µακροπρόθεσµη στρατηγική µε καθορισµένους στόχους για την ανασύσταση των αποθεµάτων σε ασφαλή βιολογικά επίπεδα µέσα σε ορισµένα έτη. Τα TAC καθορίζονται σύµφωνα µε έναν εγκεκριµένο τύπο εντός του πλαισίου αυτού, ο οποίος επιτρέπει µία λιγότερο περιοριστική προσέγγιση από εκείνη που στηρίζεται σε ετήσιες αποφάσεις. Ο περιορισµός της αλιευτικής προσπάθειας αποτελεί ένα εργαλείο αποφασιστικής σηµασίας στα σχέδια αποκατάστασης. Εν αναµονή της θέσπισης τέτοιου είδους σχεδίων, οι χαµηλότερες αλιευτικές δυνατότητες και τα προσωρινά καθεστώτα διαχείρισης της αλιευτικής προσπάθειας είναι ουσιαστικής σηµασίας για την προστασία των αποθεµάτων που διατρέχουν κίνδυνο κατάρρευσης. Κατάσταση των κυριοτέρων αποθεµάτων Τα αποθέµατα που βρίσκονται στη χειρότερη κατάσταση και για τα οποία συνεστήθη η απαγόρευση αλιείας τους είναι όλα τα αποθέµατα γάδου εκτός της Βαλτικής Θάλασσας, για τα οποία δόθηκαν συµβουλές για περιορισµό αλιευµάτων. Άλλοι τύποι αλιείας που διαπιστώθηκαν από το ICES ότι πρέπει να απαγορευτούν, περιλαµβάνουν το νταούκι στην Ιρλανδική Θάλασσα, τη γλώσσα στη υτική Μάγχη, το µερλούκιο στα ανοικτά της Ιβηρικής Χερσονήσου και την καραβίδα στην Ιβηρική Χερσόνησο. Μεταξύ των αποθεµάτων για τα οποία οι επιστήµονες συνιστούν πολύ χαµηλά επίπεδα αλιευµάτων ή σχέδια αποκατάστασης περιλαµβάνεται η ευρωπαϊκή χωµατίδα στη Βόρειο Θάλασσα, το απόθεµα µερλούκιου του βορρά, ο γάδος και η ευρωπαϊκή χωµατίδα στην Κελτική Θάλασσα, η γλώσσα στο Βισκαϊκό Κόλπο και η πεσκαντρίτσα στα ανοικτά της Ιβηρικής Χερσονήσου. Μεταξύ των αποθεµάτων που βρίσκονται εκτός ασφαλών βιολογικών ορίων και για τα οποία θα πρέπει να µειωθεί σηµαντικά η θνησιµότητα λόγω της αλιείας (ποσότητα ψαριών που αποµακρύνονται από τη θάλασσα λόγω της αλιείας) περιλαµβάνονται ο γαύρος και η καραβίδα του Βισκαϊκού Κόλπου και η πεσκαντρίτσα δυτικά της Σκωτίας. Περιορισµός της αλιευτικής προσπάθειας Για τη µείωση της αλιευτικής προσπάθειας που αφορά αποθέµατα που παρουσιάζουν σοβαρή εξάντληση και τα οποία αλιεύονται σε µεικτούς τύπους αλιείας, η αλιεία που αφορά άλλα αποθέµατα πρέπει να µειωθεί σηµαντικά. Επί παραδείγµατι, ο γάδος και ο µερλούκιος ζουν µαζί µε έναν αριθµό άλλων ειδών και, ως εκ τούτου, αλιεύονται στο πλαίσιο µεικτών τύπων αλιείας που έχουν ως στόχο τα είδη αυτά. Προκειµένου να προστατευθεί αποτελεσµατικά ο γάδος και ο µερλούκιος και να µειωθούν οι απορρίψεις, πρέπει επίσης να µειωθεί ο βαθµός της αλίευσης σε όλους τους τύπους αλιείας στους οποίους υπάρχει πιθανότητα αλίευσής τους. Οι επιστήµονες υποδεικνύουν εδώ και πολύ καιρό τον έλεγχο της αλιευτικής προσπάθειας ως εργαλείο διαχείρισης σε µεικτούς τύπους αλιείας. Τα προσωρινά µέτρα που εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο τον περασµένο εκέµβριο για ορισµένα ιχθυαποθέµατα περιλάµβαναν περιορισµούς της αλιευτικής προσπάθειας. Η Επιτροπή προτείνει, ως εκ τούτου, την επανεξέταση των µέτρων αυτών και την εφαρµογή τους σε όλα τα αποθέµατα για τα οποία το ICES συνιστά µηδενικά αλιεύµατα (βλ. κατωτέρω). εδοµένου ότι τα TAC που προτάθηκαν για τα αποθέµατα αυτά δεν συµβαδίζουν µε τις επιστηµονικές συµβουλές, η µη υπέρβασή τους είναι αποφασιστικής σηµασίας. Ο καλύτερος τρόπος για την επίτευξη της µη υπέρβασης είναι η επιβολή περιορισµών της αλιευτικής προσπάθειας. 2

3 Προτάσεις της Επιτροπής για αλιευτικές δυνατότητες των κυριοτέρων αποθεµάτων το 2004 (βλ. συνηµµένο πίνακα) Αποθέµατα για τα οποία οι επιστήµονες έχουν συµβουλεύσει την απαγόρευση της αλιείας Σχετικά µε τα αποθέµατα γάδου, για τα οποία το ICES έχει συστήσει πέρυσι «µορατόριουµ», το Συµβούλιο, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, ενέκρινε, για το 2003, ειδικά µέτρα τα οποία επέτρεψαν να συνεχιστεί κατά κάποιο τρόπο η οικονοµική δραστηριότητα. Η πρόταση αυτή µείωσε τα Συνολικά Επιτρεπόµενα Αλιεύµατα (TAC) σε επίπεδα τα οποία συνεπάγονται µείωση κατά 65% της θνησιµότητας του γάδου λόγω της αλιείας. Προκειµένου να παρεµποδιστεί η υπέρβαση των ποσοστώσεων αυτών, θεσπίστηκαν προσωρινά µέτρα για τον περιορισµό της αλιευτικής προσπάθειας - που εκφράστηκαν µε τη µορφή του µέγιστου αριθµού ηµερών στη θάλασσα για τα αλιευτικά σκάφη - καθώς και προσωρινών µέτρων ελέγχου για τους σχετικούς τύπους αλιείας. Για το 2004, η Επιτροπή προτείνει τη διατήρηση των προσωρινών αυτών µέτρων για το γάδο και την ενίσχυσή τους προκειµένου να διασφαλιστεί η πλήρης αποτελεσµατικότητά τους. Οι κυριότερες αλλαγές περιλαµβάνουν την απαίτηση για την παραµονή εντός λιµένος ή εκτός της σχετικής περιοχής αλιείας µετά τη χρήση του καθορισµένου αριθµού ηµερών απουσίας από λιµένα, περισσότερο επακριβείς εκτιµήσεις των καταχωρήσεων των ηµερών του σκάφους στη θάλασσα καθώς και αυστηρότερη εφαρµογή του κανόνα που αφορά ένα δίχτυ ανά αλιευτικό ταξίδι. Η Επιτροπή θα θεσπίσει επίσης µέτρα παρακολούθησης για την εδραίωση της εφαρµογής των κανόνων αποκατάστασης του γάδου. Η προσέγγιση για τον καθορισµό TAC για τα αποθέµατα γάδου συµβαδίζει µε τη µείωση της θνησιµότητας λόγω της αλιείας η οποία προωθήθηκε από το Συµβούλιο τον περασµένο εκέµβριο, παρά το γεγονός ότι σε ορισµένες περιπτώσεις τα επίπεδα αλιευµάτων προσαρµόστηκαν σύµφωνα µε τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες. Έτσι, η πρόταση για το TAC γάδου της Βορείου Θαλάσσης είναι να διατηρηθεί στο σηµερινό επίπεδό του των τόνων. Μείωση κατά 53% προτείνεται για το γάδο δυτικά της Σκωτίας και κατά 41% για το γάδο στο Kattegat λόγω του µικρότερου µεγέθους των αποθεµάτων αυτών το Στην περίπτωση άλλων αποθεµάτων της κατηγορίας αυτής - γλώσσα της υτικής Μάγχης, µερλούκιος και καραβίδα στα ανοικτά της Ιβηρικής Χερσονήσου και νταούκι της Ιρλανδικής Θάλασσας - η Επιτροπή προτείνει σηµαντικές µειώσεις των TAC οι οποίες θα µειώσουν τη θνησιµότητα λόγω της αλιείας κατά 50% ή περισσότερο. Η Επιτροπή προτίθεται να συµπεριλάβει µέτρα για το νταούκι της Ιρλανδικής Θάλασσας σε µία από τις προτάσεις της σχετικά µε τα σχέδια αποκατάστασης. Αποθέµατα για τα οποία θα πρέπει να µειωθεί η αλιεία στο χαµηλότερο επίπεδό της ή να υπαχθεί σε σχέδιο αποκατάστασης Για τα αποθέµατα αυτά η Επιτροπή προτείνει TAC τα οποία να συµβαδίζουν µε χαµηλή θνησιµότητα λόγω της αλιείας. Έτσι, για την ευρωπαϊκή χωµατίδα της Βορείου Θαλάσσης, η Επιτροπή προτείνει µείωση κατά 40%. Για το νταούκι της Κελτικής Θάλασσας, τα TAC αντιστοιχούν στην ίδια µείωση της θνησιµότητας λόγω της αλιείας όπως και για το γάδο στην ίδια περιοχή. 3

4 Η Επιτροπή θα περιλάβει τον γάδο και την ευρωπαϊκή χωµατίδα της Κελτικής Θάλασσας, την ευρωπαϊκή χωµατίδα της Βορείου Θαλάσσης και την πεσκαντρίτσα στα ανοικτά της Ιβηρικής Χερσονήσου σε υφιστάµενα σχέδια αποκατάστασης ή σε προτάσεις για τέτοιου είδους σχέδια κατά τη διάρκεια του Η Επιτροπή ελπίζει ότι η πρότασή της του Μαΐου 2003 για σχέδιο αποκατάστασης για τα αποθέµατα γάδου θα εγκριθεί κατά το προσεχές Συµβούλιο του εκεµβρίου. Ενώ η λήψη απόφασης για τα προτεινόµενα µέτρα αποκατάστασης για το µερλούκιο του βορρά θα πρέπει να καθυστερήσει µέχρις ότου δοθούν συµβουλές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον επόµενο Φεβρουάριο, η Επιτροπή ελπίζει ότι θα επιτευχθεί όσο το δυνατόν µεγαλύτερη πρόοδος κατά το ενδιάµεσο διάστηµα. Η Επιτροπή προτίθεται να παρουσιάσει προσεχώς δύο πρόσθετες προτάσεις που αφορούν σχέδια αποκατάστασης, το ένα για τη γλώσσα στη υτική Μάγχη και στον Βισκαϊκό Κόλπο, το άλλο για την καραβίδα και το απόθεµα µερλούκιου του νότου στα ανοικτά της Ιβηρικής Χερσονήσου. Αποθέµατα που έχουν σχέση µε αποθέµατα για τα οποία η αλιεία είτε πρέπει να απαγορευτεί είτε να µειωθεί στο χαµηλότερο επίπεδό της Με βάση επιστηµονικές συµβουλές στο πλαίσιο µεικτών τύπων αλιείας (όπου αλιεύονται µαζί ένας αριθµός ειδών) που αφορά το γάδο, η Επιτροπή προτείνει για συναφή είδη, όπως είναι ο µπακαλιάρος και το νταούκι, TAC τα οποία συνεπάγονται µειώσεις της θνησιµότητας λόγω της αλιείας, οι οποίες είναι ανάλογες προς το βαθµό της συνάφειας µεταξύ των σχετικών ειδών. Εκτός της Βορείου Θαλάσσης, η Επιτροπή προτείνει τη µείωση της θνησιµότητας λόγω της αλιείας για συναφή αποθέµατα, όπως είναι η ζαγκέτα, η πεσκαντρίτσα, η γλώσσα και το νταούκι, έτσι ώστε να βοηθήσει στην αποκατάσταση των αποθεµάτων µαζί µε τα οποία αλιεύονται, όπως είναι ο γάδος, ο µερλούκιος και η γλώσσα. Η µείωση αυτή θα βοηθήσει στην ανασύσταση των συναφών αποθεµάτων τα οποία, σε πολλές περιπτώσεις, υφίστανται υπεραλίευση. Αποθέµατα για τα οποία δεν διατίθενται αξιολογήσεις Για αποθέµατα για τα οποία δεν διατίθενται συµβουλές, η Επιτροπή γενικά προτείνει TAC ισοδύναµα µε εκείνα που θεσπίστηκαν για το προηγούµενο έτος, στην περίπτωση που οι καταγραφείσες εκφορτώσεις δείχνουν ότι επιτυγχάνεται η απορρόφηση των ποσοστώσεων. Για αποθέµατα για τα οποία δεν επιτυγχάνεται πλήρης απορρόφηση των TAC, η Επιτροπή πρότεινε µείωση κατά 20% των TAC προκειµένου να περιοριστούν τα «ψάρια που παρουσιάζονται µόνο στα χαρτιά». Στην περίπτωση που έχουν παρασχεθεί συµβουλές από το ICES ή την ΕΤΟΕΑ, η Επιτροπή προτείνει γενικά την εφαρµογή των συµβουλών. Αποθέµατα που διέπονται από συµφωνία µε τρίτες χώρες Ο γάδος, ο µπακαλιάρος, το νταούκι, ο µαύρος µπακαλιάρος, η ευρωπαϊκή χωµατίδα, η ρέγκα και το σκουµπρί της Βορείου Θαλάσσης καθώς και ο γάδος, ο µπακαλιάρος, το νταούκι, η ευρωπαϊκή χωµατίδα, η ρέγκα, η σαρδελόρεγκα και οι γαρίδες του Skagerrak αποτελούν αντικείµενο κοινής διαχείρισης από την ΕΕ και τη Νορβηγία. Το Νοέµβριο κάθε έτους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για λογαριασµό της ΕΕ, συναντάται µε τη Νορβηγία προκειµένου να συµφωνήσει TAC για τα εν λόγω διαµοιραζόµενα αποθέµατα για το επόµενο έτος. Οι σχετικοί αριθµοί της πρότασης του 2004 είναι, ως εκ τούτου, προσωρινοί εν αναµονή της διεξαγωγής διµερών διαπραγµατεύσεων µεταξύ των δύο µερών. 4

5 Η διαχείριση ορισµένων αποθεµάτων που αλιεύονται από κοινοτικά σκάφη πραγµατοποιείται στο πλαίσιο περιφερειακών οργανώσεων αλιείας. Η πρόταση της Επιτροπής για τα αποθέµατα αυτά αντανακλά τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί στις εν λόγω περιφερειακές οργανώσεις αλιείας. Η Οργάνωση Αλιείας Β Ατλαντικού (NAFO), επί παραδείγµατι, θέσπισε πρόσφατα ένα σχέδιο ανασύστασης για την ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας, το οποίο αφορά περικοπές των TAC. Κατανοµή ποσοστώσεων στις προσχωρούσες χώρες Ενόψει της διεύρυνσης της ΕΕ το 2004, η Επιτροπή προτείνει τη λήψη υπόψη των προσχωρουσών χωρών στις ποσοστώσεις για όλα τα αποθέµατα για τα οποία οι εν λόγω χώρες δικαιούνται αλιευτικών δυνατοτήτων. Προτείνονται TAC σύµφωνα µε τη σχετική σταθερότητα που θεσπίστηκε από τη συνθήκη προσχώρησης. Στη Βαλτική, τα σχετικά αποθέµατα περιλαµβάνουν το γάδο, τη ρέγκα, το σολοµό και τη σαρδελόρεγκα. Ιστορικό Η Επιτροπή στηρίζει τις προτάσεις της στις πλέον πρόσφατες διαθέσιµες επιστηµονικές συµβουλές. Οι συµβουλές αυτές προέρχονται από το ιεθνές Συµβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES), µεταξύ των µελών του οποίου περιλαµβάνονται πολλά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και όλα τα παράκτια κράτη του Βορείου Ατλαντικού, συµπεριλαµβανοµένων των Ηνωµένων Πολιτειών, του Καναδά, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και της Ρωσίας. Οι συµβουλές του ICES συµπληρώνονται από εκείνες της Επιστηµονικής, Τεχνικής και Οικονοµικής Επιτροπής Αλιείας (ΕΤΟΕΑ), η οποία συµβουλεύει την Επιτροπή και της οποίας οι εµπειρογνώµονες προέρχονται από έναν αριθµό κρατών µελών και αντιπροσωπεύουν διάφορες ειδικότητες. Τον περασµένο Μάιο και Ιούνιο, η Επιτροπή πρότεινε µία αναθεωρηµένη πρόταση για µακροπρόθεσµα µέτρα αποκατάστασης για τα αποθέµατα γάδου και µερλούκιου του βορρά, αντίστοιχα. Είχε παρουσιάσει τις πρώτες προτάσεις της για τα εν λόγω µέτρα δύο χρόνια πριν. Εκτός από σηµαντικές µειώσεις των ποσοστώσεων, το σχέδιο προβλέπει ένα σύστηµα περιορισµού της αλιευτικής προσπάθειας, ενισχυµένο έλεγχο και εφαρµογή καθώς και βελτιωµένα τεχνικά µέτρα. Στοιχεία που υπάρχουν από διάφορες πηγές δείχνουν παραλείψεις των κρατών µελών στον τοµέα της εφαρµογής των κανόνων σχετικά µε τα TAC, των περιορισµών της αλιευτικής προσπάθειας και των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων. Οι παραλείψεις αυτές οδηγούν γενικά σε υπεραλίευση, σε αδήλωτες εκφορτώσεις, σε µειώσεις των τιµών των ψαριών, σε αυξήσεις απώλητων ψαριών και σε αθέµιτο ανταγωνισµό. Πρέπει να ληφθούν επείγοντα µέτρα για τη διασφάλιση της τήρησης των κανόνων. Η Επιτροπή θα θεσπίσει λίαν προσεχώς µέτρα παρακολούθησης για την εδραίωση της εφαρµογής των κανόνων αποκατάστασης του γάδου. Παρόµοια µέτρα θα προταθούν το 2004 για άλλους τύπους αλιείας, για τους οποίους το ICES έχει συστήσει σχέδια αποκατάστασης. 5

6 Παράρτηµα : TAC για το 2003 και προτάσεις της Επιτροπής για τα TAC του 2004 Είδος (κοινή ονοµασία) Είδος (λατινική ονοµασία) Αλιευτική ζώνη ICES TAC 2003 οριστικά 1 Προτάσεις Επιτροπής για TAC του % διαφορά µε TAC του 2003 Αµµόχελα Ammodytidae IV (Νορβηγικά ύδατα) % Αµµόχελα Ammodytidae IIa, Skagerrak, Kattegat, Βόρεια Θάλασσα ,27% Λυκόψαρο Ατλαντικού Anarhichas lupus V, XIV (ύδατα Γροιλανδίας) % Λυκόψαρο Ατλαντικού Anarhichas lupus NAFO 0, 1 (ύδατα Γροιλανδίας) % Καρχαρίας Cetorhinus maximus Κοινοτικά ύδατα της ζώνης IV, VI 0 προσκυνητής και VII Ρέγγα Clupea harengus Βαλτική Θάλασσα (Μονάδα % διαχείρισης 3) Ρέγγα Clupea harengus Νορβηγικά ύδατα νοτίως πλάτους % 62 Β Ρέγγα Clupea harengus Skagerrak και Kattegat ,59% Ρέγγα Clupea harengus I, II (ύδατα ΕΕ, Νορβηγικά ύδατα, ,53% διεθνή ύδατα) Ρέγγα Clupea harengus IIIbcd, µε εξαίρεση την * 5,35% Μονάδα διαχείρισης 3 Ρέγγα Clupea harengus IIId (Εσθονικά ύδατα) 0 Ρέγγα Clupea harengus IIId (Λετονικά ύδατα) 0 Ρέγγα Clupea harengus IIId (Λιθουανικά ύδατα) Ρέγγα Clupea harengus Βόρεια Θάλασσα βορείως των ,06% 53 30' Β Ρέγγα Clupea harengus IVc, VIId ,01% Ρέγγα Clupea harengus Vb, VIaN, VIb % Ρέγγα Clupea harengus VIaS, VIIbc % Ρέγγα Clupea harengus VIa Clyde % Ρέγγα Clupea harengus VIIa % Ρέγγα Clupea harengus VIIe,f % Ρέγγα Clupea harengus VIIg,h,j,k ,38% Γρεναδιέρος των Coryphaenoides rupestris V, XIV (ύδατα Γροιλανδίας) % βράχων Γρεναδιέρος των Coryphaenoides rupestris NAFO 0, 1 (ύδατα Γροιλανδίας) % βράχων Γαύρος Engraulis encrasicolus VIII ,67% Γαύρος Engraulis encrasicolus IX, X, CECAF ,25% Γάδος Gadus morhua I, II (Νορβηγικά ύδατα) ,04% Γάδος Gadus morhua Skagerrak % Γάδος Gadus morhua Kattegat ,33% Γάδος Gadus morhua Βαλτική Θάλασσα (Υποδιαιρέσεις * ύδατα ΕΕ) Γάδος Gadus morhua Βαλτική Θάλασσα (Υποδιαιρέσεις * ύδατα ΕΕ) Γάδος Gadus morhua I, IIb ,04% Γάδος Gadus morhua IIa, Βόρεια Θάλασσα % Γάδος Gadus morhua Ύδατα Γροιλανδίας %

7 Γάδος Gadus morhua IIIbcd Γάδος Gadus morhua IIId (Εσθονικά ύδατα) 650 Γάδος Gadus morhua IIId (Λετονικά ύδατα) 950 Γάδος Gadus morhua IIId (Λιθουανικά ύδατα) Γάδος Gadus morhua Νορβηγικά ύδατα νοτίως πλάτους % 62 Β Γάδος Gadus morhua Vb, VI, XII, XIV ,10% Γάδος Gadus morhua VIIa ,26% Γάδος Gadus morhua VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF ,49% Γάδος Gadus morhua NAFO 2J3KL 0 0 0% Γάδος Gadus morhua NAFO 3NO 0 0 0% Γάδος Gadus morhua NAFO 3M 0 0 0% Γάδος και εγκλεφίνος Gadus morhua και Vb (ύδατα νήσων Φερόε) % Melanogrammus aeglefinus Τόνος µακρύπτερος Germo alalunga Ατλαντικός ωκεανός (βορείως , ,5 6,45% βόρειο απόθεµα πλάτους 5 Β) Τόνος µακρύπτερος Germo alalunga Ατλαντικός ωκεανός (νοτίως 2 962, ,7-35,37% νότιο απόθεµα πλάτους 5 Β) Καλκάνι Glyptocephalus cynoglossus NAFO 2J3KL 0 0 0% Καλκάνι Glyptocephalus cynoglossus NAFO 3NO 0 0 0% Χάλιµπατ του Hippoglossus hippoglossus V, XIV (ύδατα Γροιλανδίας) % Ατλαντικού Χάλιµπατ του Ατλαντικού Hippoglossus hippoglossus NAFO 0, 1 (ύδατα Γροιλανδίας) % Καλκάνι του Καναδά Hippoglossoides platessoides NAFO 3M 0 0 0% Καλκάνι του Καναδά Hippoglossoides platessoides NAFO 3LNO 0 0 0% Θράψαλο του Βορρά Illex illecebrosus Επιµέρους ζώνες NAFO 3 και 4 Ύδατα ΕΕ µη Ύδατα ΕΕ µη προσδιορισµένα προσδιορισµένα Λάµνα Lamna nasus Ύδατα ΕΚ της Ζώνης IV, VI και VII Μη υποκείµενα σε περιορισµό Μη υποκείµενα σε περιορισµό Ζαγκέτες Lepidorhombus spp. IIa, Βόρεια Θάλασσα % Ζαγκέτες Lepidorhombus spp. Vb, VI, XII, XIV ,43% Ζαγκέτες Lepidorhombus spp. VII ,37% Ζαγκέτες Lepidorhombus spp. VIII a,b,d,e ,36% Ζαγκέτες Lepidorhombus spp. VIIIc, IX, X, CECAF (ύδατα ,88% ΕΕ) Χωµατίδα µε κίτρινη Limanda ferruginea NAFO 3L,N,O % ουρά Κοινή χωµατίδα και καλκάνι Limanda limanda και Platichthys flesus IIa, Βόρεια Θάλασσα % Πεσκαντρίτσες Lophiidae IIa, Βόρεια Θάλασσα ,56% Πεσκαντρίτσες Lophiidae Vb, VI, XII, XIV ,55% Πεσκαντρίτσες Lophiidae VII ,67% Πεσκαντρίτσες Lophiidae VIIIa,b,d,e ,70% Πεσκαντρίτσες Lophiidae VIIIc, IX, X, CECAF (ύδατα ,25% ΕΕ) Γαλάζιο µάρλιν Makaira nigricans Ατλαντικός Ωκεανός % Καπελάνος Mallotus villosus V, XIV (ύδατα Γροιλανδίας) % Καπελάνος Mallotus villosus II b 0 0 Καπελάνος Mallotus villosus NAFO 0, % Καπελάνος Mallotus villosus NAFO 3NO 0 0 0% 2

8 Εγκλεφίνος Melanogrammus aeglefinus I, II (Νορβηγικά ύδατα) % Εγκλεφίνος Melanogrammus aeglefinus Νορβηγικά ύδατα νοτίως πλάτους % 62 Β Εγκλεφίνος Melanogrammus aeglefinus Skagerrak και Kattegat, IIIbcd % Εγκλεφίνος Melanogrammus aeglefinus IIa, Βόρεια Θάλασσα ,87% Εγκλεφίνος Melanogrammus aeglefinus VIb, XII, XIV 702 Εγκλεφίνος Melanogrammus aeglefinus Vb, VIa Εγκλεφίνος Melanogrammus aeglefinus Vb, VI, XII, XIV Εγκλεφίνος Melanogrammus aeglefinus VII, VIII, IX, X, CECAF ,27% Εγκλεφίνος Melanogrammus aeglefinus VII a 585 Νταούκι Ατλαντικού Merlangius merlangus Skagerrak και Kattegat % Νταούκι Ατλαντικού Merlangius merlangus IIa, Βόρεια Θάλασσα % Νταούκι Ατλαντικού Merlangius merlangus Vb, VI, XII, XIV % Νταούκι Ατλαντικού Merlangius merlangus VIIa ,80% Νταούκι Ατλαντικού Merlangius merlangus VIIb-k ,49% Νταούκι Ατλαντικού Merlangius merlangus VIII ,96% Νταούκι Ατλαντικού Merlangius merlangus IX, X, CECAF ,00% Νταούκι Ατλαντικού & Merlangius merlangus and Νορβηγικά ύδατα νοτίως πλάτους % Κίτρινος µπακαλιάρος Pollachius pollachius 62 Β Μπακαλιάρος Merluccius merluccius Skagerrak και Kattegat, IIIbcd ,31% Μπακαλιάρος Merluccius merluccius IIa, Βόρεια Θάλασσα ,27% Μπακαλιάρος Merluccius merluccius Vb, VI, VII, XII, XIV ,34% Μπακαλιάρος Merluccius merluccius VIII a,b,d,e ,34% Μπακαλιάρος Merluccius merluccius VIIIc, IX, X, CECAF (ύδατα ,80% ΕΕ) Προσφυγάκι Micromesistius poutassou I-XIV (ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα) Προσφυγάκι Micromesistius poutassou I, II (Νορβηγικά ύδατα) % Προσφυγάκι Micromesistius poutassou I, II (NEAFC Ζώνη ιακανονισµού) 0 Προσφυγάκι Micromesistius poutassou V, VI, VII, XII, XIV Προσφυγάκι Micromesistius poutassou IIa, Βόρεια Θάλασσα Προσφυγάκι Micromesistius poutassou IV (Νορβηγικά ύδατα) % Προσφυγάκι Micromesistius poutassou VIII a,b,d,e Προσφυγάκι Micromesistius poutassou VIIIc, IX, X, CECAF (ύδατα ΕΕ)

9 Προσφυγάκι Micromesistius poutassou Vb (ύδατα νήσων Φερόε) % Προσφυγάκι Micromesistius poutassou V, XIV (ύδατα Γροιλανδίας) % Λεµονόγλωσσα και καλκάνι Microstomus kitt & Glyptocephalus cynoglossus IIa, Βόρεια Θάλασσα % Ποντίκι, Μουρούνα Molva molva, Molva dypterigia Vb (Ύδατα νήσων Φερόε) % Καραβίδα Nephrops norvegicus Skagerrak και Kattegat, ,22% IIIbcd Καραβίδα Nephrops norvegicus IIa, Βόρεια Θάλασσα ,22% Καραβίδα Nephrops norvegicus Vb, VI ,35% Καραβίδα Nephrops norvegicus VII ,91% Καραβίδα Nephrops norvegicus VIII a,b,d,e ,00% Καραβίδα Nephrops norvegicus VIIIc % Καραβίδα Nephrops norvegicus IX, X, CECAF ,83% Γαρίδα της Αρκτικής Pandalus borealis Skagerrak και Kattegat ,52% Γαρίδα της Αρκτικής Pandalus borealis IIa, Βόρεια Θάλασσα % Γαρίδα της Αρκτικής Pandalus borealis Νορβηγικά ύδατα νοτίως των % Β Γαρίδα της Αρκτικής Pandalus borealis V, XIV (ύδατα Γροιλανδίας) % Γαρίδα της Αρκτικής Pandalus borealis NAFO 3L 0 145* Γαρίδες "Panaeus" Penaeus spp. Γαλλική Γουιάνα % Ευρωπαϊκή χωµατίδα Pleuronectes platessa Skagerrak ,46% Ευρωπαϊκή χωµατίδα Pleuronectes platessa Kattegat ,14% Ευρωπαϊκή χωµατίδα Pleuronectes platessa IIIbcd * 0% Ευρωπαϊκή χωµατίδα Pleuronectes platessa IIa, Βόρεια Θάλασσα ,00% Ευρωπαϊκή χωµατίδα Pleuronectes platessa Vb, VI, XII, XIV ,01% Ευρωπαϊκή χωµατίδα Pleuronectes platessa VIIa ,51% Ευρωπαϊκή χωµατίδα Pleuronectes platessa VII b,c ,75% Ευρωπαϊκή χωµατίδα Pleuronectes platessa VII d,e ,51% Ευρωπαϊκή χωµατίδα Pleuronectes platessa VII f, g ,79% Ευρωπαϊκή χωµατίδα Pleuronectes platessa VII h,j,k ,03% Ευρωπαϊκή χωµατίδα Pleuronectes platessa VIII, IX, X, CECAF (Ύδατα ΕΕ) % Κίτρινος µπακαλιάρος Pollachius pollachius Vb, VI, XII, XIV % Κίτρινος µπακαλιάρος Pollachius pollachius VII % 4

10 Κίτρινος µπακαλιάρος Pollachius pollachius VIII a,b,d,e % Κίτρινος µπακαλιάρος Pollachius pollachius VIIIc ,92% Κίτρινος µπακαλιάρος Pollachius pollachius IX, X, CECAF % Μαύρος µπακαλιάρος Pollachius virens I, II (Νορβηγικά ύδατα) % Μαύρος µπακαλιάρος Pollachius virens I, II (διεθνή ύδατα) 0 0 0% Μαύρος µπακαλιάρος Pollachius virens IIa, Skagerrak και ,15% Kattegat, IIIbcd, Βόρεια Θάλασσα Μαύρος µπακαλιάρος Pollachius virens Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62 Β % Μαύρος µπακαλιάρος Pollachius virens Vb (ύδατα νήσων Φερόε) % Μαύρος µπακαλιάρος Pollachius virens Vb, VI, XII, XIV ,15% Μαύρος µπακαλιάρος Pollachius virens VII, VIII, IX, X, CECAF % Καλκάνι και πησσί Psetta maxima & Scophthalmus rhombus IIa, Βόρεια Θάλασσα % Σελάχια Rajidae IIa, Βόρεια Θάλασσα ,99% Ιππόγλωσσα Reinhardtius hippoglossoides I, II (Νορβηγικά ύδατα) % Γροιλανδίας Ιππόγλωσσα Γροιλανδίας Reinhardtius hippoglossoides I, II (διεθνή ύδατα) 0 0 0% Ιππόγλωσσα Γροιλανδίας Reinhardtius hippoglossoides IIa, VI Μη υποκείµενα σε περιορισµό Μη υποκείµενα σε περιορισµό Ιππόγλωσσα Reinhardtius hippoglossoides V, XIV (ύδατα Γροιλανδίας) % Γροιλανδίας Ιππόγλωσσα Reinhardtius hippoglossoides NAFO 0,1 (ύδατα Γροιλανδίας) % Γροιλανδίας Ιππόγλωσσα Γροιλανδίας Reinhardtius hippoglossoides NAFO 3LMNO ,38% Σολοµός του Salmo salar IIIbcd εξαιρουµένης * 0% Ατλαντικού υποδιαίρεσης 32 Σολοµός του Salmo salar IIId (Εσθονικά ύδατα) Ατλαντικού Σολοµός του Salmo salar IIId (Λετονικά ύδατα) Ατλαντικού Σολοµός του Salmo salar IIId (Λιθουανικά ύδατα) Ατλαντικού Σολοµός του Salmo salar Υποδιαίρεση 32 της IBSFC (ύδατα * -30% Ατλαντικού ΕΕ) Σκουµπρί Scomber scombrus IIa (Νορβηγικά ύδατα) % Σκουµπρί Scomber scombrus IIa, Skagerrak και ,18% Kattegat, IIIbcd, Βόρεια Θάλασσα Σκουµπρί Scomber scombrus IIa (µη κοινοτικά ύδατα), Vb (ύδατα ΕΕ), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV ,65% Σκουµπρί Scomber scombrus Vb (ύδατα νήσων Φερόε) ,81% Σκουµπρί Scomber scombrus VIIIc, IX, X, CECAF (ύδατα ,70% ΕΕ) Κοκκινόψαρο Sebastes spp. V, XII, XIV ,67% 5

11 Κοκκινόψαρο Sebastes spp. I, II (Νορβηγικά ύδατα) % Κοκκινόψαρο Sebastes spp. V, XIV (ύδατα Γροιλανδίας) % Κοκκινόψαρο Sebastes spp. NAFO 0, 1 (ύδατα Γροιλανδίας) % Κοκκινόψαρο Sebastes spp. Va (ύδατα Ισλανδίας) % Κοκκινόψαρο Sebastes spp. Vb (ύδατα νήσων Φερόε) % Κοκκινόψαρο Sebastes spp. NAFO 3M * 0% Κοκκινόψαρο Sebastes spp. NAFO 3LN 0 0 0% Κοκκινόψαρο Sebastes spp. NAFO IF Γλώσσα Solea solea Skagerrak και Kattegat, IIIbcd ,80% Γλώσσα Solea solea II, Βόρεια Θάλασσα ,83% Γλώσσα Solea solea Vb, VI, XII, XIV ,81% Γλώσσα Solea solea VIIa ,26% Γλώσσα Solea solea VII b,c ,75% Γλώσσα Solea solea VIId ,20% Γλώσσα Solea solea VIIe % Γλώσσα Solea solea VII f,g ,06% Γλώσσα Solea solea VII h,j,k ,69% Γλώσσα Solea solea VIII a,b ,32% Γλώσσα Solea spp. VIIIcde, IX, X, CECAF % Παπαλίνα Sprattus sprattus Skagerrak και Kattegat % Παπαλίνα Sprattus sprattus IIIbcd * 24,42% Παπαλίνα Sprattus sprattus IIId (Εσθονικά ύδατα) 0 Παπαλίνα Sprattus sprattus IIId (Λετονικά ύδατα) Παπαλίνα Sprattus sprattus IIId (Λιθουανικά ύδατα) Παπαλίνα Sprattus sprattus IIa, Βόρεια Θάλασσα ,83% Παπαλίνα Sprattus sprattus VIIde % Σκυλόψαρο/ Squalus acanthias IIa, Βόρεια Θάλασσα ,71% σκυλόψαρο Λευκό µάρλιν Tetrapturus alba Ατλαντικός ωκεανός 46,5 46,5 0% Σαφρίδι Trachurus spp. IIa, Βόρεια Θάλασσα ,01% Σαφρίδι Trachurus spp. Vb, VI, VII, VIIIabde, ,65% XII, XIV Σαφρίδι Trachurus spp. VIIIc, IX ,09% Σαφρίδι Trachurus spp. X, CECAF Αζόρες % Σαφρίδι Trachurus spp. X, CECAF Μαδέρα % Σαφρίδι Trachurus spp. X, CECAF Κανάριοι νήσοι % Σύκο της Νορβηγίας Trisopterus esmarki IIa, Skagerrak και % Kattegat, Βόρεια Θάλασσα (ύδατα ΕΕ) Σύκο της Νορβηγίας Trisopterus esmarki IV (Νορβηγικά ύδατα) % Τόνος Thunnus thynnus Ατλαντικός ωκεανός (ανατολικώς µήκους 45 ) και Μεσόγειος , ,06% Τόνος µεγαλόφθαλµος Thunnus obesus Ατλαντικός ωκεανός ,2-2,45% Ξιφίας Xiphias gladius Ατλαντικός ωκεανός (βορείως 6 745, ,3 1,42% πλάτους 5 Β) Ξιφίας Xiphias gladius Ατλαντικός ωκεανός (νοτίως ,3-0,63% πλάτους 5 Β) Πλατύψαρο Vb (Ύδατα νήσων Φερόε) % 1 Κανονισµός Συµβουλίου (EΚ) Αριθ. 2341/2002 της 20ής εκεµβρίου 2002, Παραρτήµατα IA, IB, IΓ, I, IE, IΣΤ. 2 Πρόταση για Κανονισµό Συµβουλίου που καθορίζει τα TAC και τις ποσοστώσεις για το 2004, Παραρτήµατα IA, IB, IΓ, IE. * εν περιλαµβάνει τα κράτη µέλη που πρέπει να προσαρτηθούν στην ΕΕ το Μάιο του

12 7

13 8

14 9

15 10

16 11

17 12

Η Επιτροπή προτείνει σηµαντικές µειώσεις των αλιευµάτων για να αποτρέψει τη διακοπή της αλιείας γάδου το 2003

Η Επιτροπή προτείνει σηµαντικές µειώσεις των αλιευµάτων για να αποτρέψει τη διακοπή της αλιείας γάδου το 2003 IP/02/1843 Βρυξέλλες, 11 εκεµβρίου 2002 Η Επιτροπή προτείνει σηµαντικές µειώσεις των αλιευµάτων για να αποτρέψει τη διακοπή της αλιείας γάδου το 2003 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σηµαντικές περικοπές

Διαβάστε περισσότερα

Αλιευτικές ποσοστώσεις 2006: για µεγαλύτερη σταθερότητα απαιτείται µακροπρόθεσµη δέσµευση ανασύστασης των αναλωµένων ιχθυαποθεµάτων

Αλιευτικές ποσοστώσεις 2006: για µεγαλύτερη σταθερότητα απαιτείται µακροπρόθεσµη δέσµευση ανασύστασης των αναλωµένων ιχθυαποθεµάτων IP/05/1490 Βρυξέλλες, 30 Νοεµβρίου 2005 Αλιευτικές ποσοστώσεις 2006: για µεγαλύτερη σταθερότητα απαιτείται µακροπρόθεσµη δέσµευση ανασύστασης των αναλωµένων ιχθυαποθεµάτων Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ. 2702η σύνοδος του Συµβουλίου. Γεωργία και Αλιεία. Βρυξέλλες, εκεµβρίου του Ηνωµένου Βασιλείου Τ Υ Π Ο Σ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ. 2702η σύνοδος του Συµβουλίου. Γεωργία και Αλιεία. Βρυξέλλες, εκεµβρίου του Ηνωµένου Βασιλείου Τ Υ Π Ο Σ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 15479/05 (Presse 349) ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ 2702η σύνοδος του Συµβουλίου Γεωργία και Αλιεία Βρυξέλλες, 20-22 εκεµβρίου Πρόεδρος κα Margaret BECKETT Υπουργός Περιβάλλοντος, Επισιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ. 2633η σύνοδος του Συµβουλίου. Γεωργία και Αλιεία. Βρυξέλλες, εκεµβρίου 2004 Τ Υ Π Ο Σ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ. 2633η σύνοδος του Συµβουλίου. Γεωργία και Αλιεία. Βρυξέλλες, εκεµβρίου 2004 Τ Υ Π Ο Σ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 15873/04 (Presse 354) (OR. en) ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ 2633η σύνοδος του Συµβουλίου Γεωργία και Αλιεία Βρυξέλλες, 21-22 εκεµβρίου 2004 Πρόεδρος κ. Cees VEERMAN Υπουργός Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.7.2016 COM(2016) 441 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2016/72 και 2015/2072 όσον αφορά ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1-3. στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1-3. στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 889 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1-3 στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 850/98,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2015 COM(2015) 239 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαβουλεύσεις για τις αλιευτικές δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.8.2012 COM(2012) 471 final 2012/0232 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένα τεχνικά μέτρα και μέτρα ελέγχου στο Skagerrak

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0008/294. Τροπολογία. Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez εξ ονόµατος της Οµάδας PPE

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0008/294. Τροπολογία. Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 30.1.2013 A7-0008/294 Τροπολογία 294 Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez εξ ονόµατος της Οµάδας PPE Έκθεση Ulrike Rodust Κοινή αλιευτική πολιτική COM(2011)0425 C7-0198/2011 2011/0195(COD) A7-0008/2013 Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για Κανονισμό του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για Κανονισμό του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.3.2014 COM(2014) 195 final ANNEXES 1 to 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση για Κανονισμό του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 43/2014 όσον αφορά ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.8.2016 L 207/113 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1251 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Ιουλίου 2016 για τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος της Ένωσης για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στους τομείς της

Διαβάστε περισσότερα

Διάταγμα με βάση το άρθρο 14

Διάταγμα με βάση το άρθρο 14 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4181, 16.3.2007 Αριθμός 126 768 Κ.Δ.Π. 126/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Διάταγμα με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ. 2841η σύνοδος του Συµβουλίου. Γεωργία και Αλιεία. Βρυξέλλες, εκεµβρίου 2007 Τ Υ Π Ο Σ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ. 2841η σύνοδος του Συµβουλίου. Γεωργία και Αλιεία. Βρυξέλλες, εκεµβρίου 2007 Τ Υ Π Ο Σ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ 2841η σύνοδος του Συµβουλίου Γεωργία και Αλιεία Βρυξέλλες, 17-19 εκεµβρίου 2007 Πρόεδρος κ. Jaime SILVA Υπουργός Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ. Γεωργία και Αλιεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ. Γεωργία και Αλιεία ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 17589/12 (OR. en) ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ 3212η σύνοδος του Συμβουλίου Γεωργία και Αλιεία PRESSE 522 PR CO 75 Βρυξέλλες, 18-19 Δεκεμβρίου 2012 Πρόεδρος κ. Σοφοκλής ΑΛΕΤΡΑΡΗΣ Υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ. 3212η σύνοδος του Συμβουλίου. Γεωργία και Αλιεία. Βρυξέλλες, Δεκεμβρίου 2012 ΤΥΠΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ. 3212η σύνοδος του Συμβουλίου. Γεωργία και Αλιεία. Βρυξέλλες, Δεκεμβρίου 2012 ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 17589/12 (OR. en) ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ 3212η σύνοδος του Συμβουλίου Γεωργία και Αλιεία PRESSE 522 PR CO 75 Βρυξέλλες, 18-19 Δεκεμβρίου 2012 Πρόεδρος κ. Σοφοκλής ΑΛΕΤΡΑΡΗΣ Υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/104 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/104 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2015 COM(2015) 487 final 2015/0236 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/104 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Κατ' εξουσιοδότηση πρόταση της Επιτροπής

ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Κατ' εξουσιοδότηση πρόταση της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.3.2019 C(2019) 1848 final ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Κατ' εξουσιοδότηση πρόταση της Επιτροπής για το πολυετές πρόγραμμα της Ένωσης για τη συλλογή και τη διαχείριση βιολογικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ. 3212η σύνοδος του Συµβουλίου. Γεωργία και Αλιεία. Βρυξέλλες, 18 και 19 εκεµβρίου 2012 Τ Υ Π Ο Σ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ. 3212η σύνοδος του Συµβουλίου. Γεωργία και Αλιεία. Βρυξέλλες, 18 και 19 εκεµβρίου 2012 Τ Υ Π Ο Σ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 17589/12 (OR. en) ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ 3212η σύνοδος του Συµβουλίου Γεωργία και Αλιεία ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ PRESSE 522 PR CO 75 Βρυξέλλες, 18 και 19 εκεµβρίου 2012 Πρόεδρος κ.

Διαβάστε περισσότερα

LIFE.2.A EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2019 (OR. en) 2018/0074 (COD) PE-CONS 78/18 PECHE 530 CODEC 2295

LIFE.2.A EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2019 (OR. en) 2018/0074 (COD) PE-CONS 78/18 PECHE 530 CODEC 2295 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2018/0074 (COD) PE-CONS 78/18 Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2019 (OR. en) PECHE 530 CODEC 2295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 5.2.2019 A8-0310/99 Τροπολογία 99 Alain Cadec εξ ονόματος της Επιτροπής Αλιείας Έκθεση A8-0310/2018 Alain Cadec Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη εφαρµογή της µεταρρυθµισµένης Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής: η Επιτροπή προτείνει µακροπρόθεσµο σχέδιο αποκατάστασης για το γάδο

Πρώτη εφαρµογή της µεταρρυθµισµένης Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής: η Επιτροπή προτείνει µακροπρόθεσµο σχέδιο αποκατάστασης για το γάδο IP/03/631 Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2003 Πρώτη εφαρµογή της µεταρρυθµισµένης Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής: η Επιτροπή προτείνει µακροπρόθεσµο σχέδιο αποκατάστασης για το γάδο Η Επιτροπή πρότεινε τη θέσπιση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΥΠΕΡΑΛΙΕΥΣΗ. με επιτρεπόμενες. εκφορτώσεις. Σύνολο αλιευμάτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΥΠΕΡΑΛΙΕΥΣΗ. με επιτρεπόμενες. εκφορτώσεις. Σύνολο αλιευμάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΥΠΕΡΑΛΙΕΥΣΗ Κράτος Ονομασία ( το (συνολική το συνυελε- τής εναπομένους ιώις έτη ( ) Μειώις που (1) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (Π) (12) (13) (14)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3360η σύνοδος του Συμβουλίου. Γεωργία και Αλιεία. Βρυξέλλες, 15 και 16 Δεκεμβρίου 2014 ΤΥΠΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3360η σύνοδος του Συμβουλίου. Γεωργία και Αλιεία. Βρυξέλλες, 15 και 16 Δεκεμβρίου 2014 ΤΥΠΟΣ Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16912/14 (OR. en) PRESSE 649 PR CO 72 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ Υ 3360η σύνοδος του Συμβουλίου Γεωργία και Αλιεία Βρυξέλλες, 15 και 16 Δεκεμβρίου 2014 Πρόεδρος Maurizio

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.4.2017 C(2017) 2358 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.4.2017 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/98 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2011 COM(2011) 418 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/72 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/72 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.3.2016 COM(2016) 123 final 2016/0068 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/72 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0259 (NLE) 15521/15 ADD 1 PECHE 492 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0381/320. Τροπολογία. Gabriel Mato εξ ονόματος της Ομάδας PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0381/320. Τροπολογία. Gabriel Mato εξ ονόματος της Ομάδας PPE 11.1.2018 A8-0381/320 320 Άρθρο 10 παράγραφος 3 Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, αλιευτικά σκάφη απαγορεύεται να φέρουν ή να χρησιμοποιούν παρασυρόμενα δίχτυα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ. 3137η σύνοδος του Συμβουλίου. Γεωργία και Αλιεία. Βρυξέλλες, Δεκεμβρίου 2011 ΤΥΠΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ. 3137η σύνοδος του Συμβουλίου. Γεωργία και Αλιεία. Βρυξέλλες, Δεκεμβρίου 2011 ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18708/11 (OR. en) ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ 3137η σύνοδος του Συμβουλίου Γεωργία και Αλιεία PRESSE 501 PR CO 81 Βρυξέλλες, 15-16 Δεκεμβρίου 2011 Πρόεδρος κ. Marek SAWICKI Υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2014) 670 final ANNEX 1 PART 1/2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της

Βρυξέλλες, COM(2014) 670 final ANNEX 1 PART 1/2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2014 COM(2014) 670 final ANNEX 1 PART 1/2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό, για το 2015, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2016 COM(2016) 698 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό, για το 2017, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

15706/16 ADD 1 GA/ag, alf, ch DGB 2A

15706/16 ADD 1 GA/ag, alf, ch DGB 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0344 (NLE) 15706/16 ADD 1 PECHE 492 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

5092/15 ΓΒ/νκ/ΔΛ 1 DG B 2A

5092/15 ΓΒ/νκ/ΔΛ 1 DG B 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0311 (NLE) 5092/15 PECHE 9 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

15502/15 ΤΤ/γομ/ΔΛ 1 DG B 2A

15502/15 ΤΤ/γομ/ΔΛ 1 DG B 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en, fr) Διοργανικός φάκελος: 2015/0259 (NLE) 15502/15 PECHE 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0311 (NLE) 17058/14 ADD 1 PECHE 602 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.11.2017 COM(2017) 645 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό, για το 2018, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

13196/16 GA/ag,alf DGB 2A

13196/16 GA/ag,alf DGB 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0260 (NLE) 13196/16 PECHE 369 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί καθορισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.2007 COM(2007) 570 τελικό Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2015/2006 και (ΕΚ) αριθ. 41/2007 όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - COM(2013) 319 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - COM(2013) 319 final. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2013 (04.06) (OR. en) 10460/13 PECHE 241 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

L 22/ 28 I EL I Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ. Βορειοδυτικός Ατλαντικός Περιοχή της σύμβασης NAFO

L 22/ 28 I EL I Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ. Βορειοδυτικός Ατλαντικός Περιοχή της σύμβασης NAFO L 22/ 28 I EL I Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 8.1.2 0 1 6 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΓ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΔ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Τ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0311 (NLE) 14590/14 ADD 2 PECHE 489 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για το Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0212 (NLE) 13111/17 PECHE 383 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0054 (NLE) 7286/17 PECHE 103 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2016/72 και (ΕΕ) 2015/2072 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2016/72 και (ΕΕ) 2015/2072 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.7.2016 COM(2016) 441 final 2016/0203 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2016/72 και (ΕΕ) 2015/2072 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2406/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Νοεμβρίου 1996 περί καθορισμού κοινών προδιαγραφών εμπορίας ορισμένων αλιευτικών προϊόντων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2406/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Νοεμβρίου 1996 περί καθορισμού κοινών προδιαγραφών εμπορίας ορισμένων αλιευτικών προϊόντων 1996R2406 EL 02.06.2005 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2406/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Νοεμβρίου 1996 περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.3.2016 COM(2016) 123 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/72 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές

Διαβάστε περισσότερα

A8-0381/316. Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή. Μέγεθος ματιών σάκου τράτας. 100 mm

A8-0381/316. Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή. Μέγεθος ματιών σάκου τράτας. 100 mm 10.1.2018 A8-0381/316 Τροπολογία 316 Sylvie Goddyn, France Jamet εξ ονόματος της Ομάδας ENF Έκθεση A8-0381/2017 Gabriel Mato Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/127 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/127 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2017 COM(2017) 126 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/127 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14939/17 PECHE 475 DELACT 237 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2015 COM(2015) 239 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαβουλεύσεις για τις αλιευτικές δυνατότητες κατά το 2016 στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1996R2406 01/05/2004 Αριθµός σελίδων: 24 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

7339/17 ΚΒ/μκρ/ΚΚ 1 DG B 2A

7339/17 ΚΒ/μκρ/ΚΚ 1 DG B 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0238 (COD) 7339/17 PECHE 106 CODEC 399 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0254 (NLE) 14539/14 PECHE 481 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 330/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1221/2014 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2015, των αλιευτικών δυνατοτήτων για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/127 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/127 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2017 COM(2017) 126 final 2017/0054 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/127 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 658 τελικό 2010/0324 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί καθορισµού, για το 2011, για ορισµένα αποθέµατα ιχθύων και οµάδες αποθεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2014 COM(2014) 388 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με διαβούλευση για τις αλιευτικές δυνατότητες κατά το 2015 στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2011 (OR. en) 10836/11 PECHE 135

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2011 (OR. en) 10836/11 PECHE 135 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2011 (OR. en) 10836/11 PECHE 135 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/120 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/120 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2018 COM(2018) 352 final 2018/0183 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/120 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

5117/17 GA/ag,ech DGB 2A

5117/17 GA/ag,ech DGB 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0001 (NLE) 5117/17 PECHE 7 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

57ο έτος 28 Ιανουαρίου 2014 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 43/2014 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2014, σχετικά με τον καθο

57ο έτος 28 Ιανουαρίου 2014 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 43/2014 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2014, σχετικά με τον καθο Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1977-0669 L 24 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 57ο έτος 28 Ιανουαρίου 2014 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 43/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 COM(2016) 134 final ANNEXES 1 to 11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων και

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 134 final - Annexes 1 to 11.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 134 final - Annexes 1 to 11. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0074 (COD) 6993/16 ADD 1 PECHE 79 CODEC 281 IA 9 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 343. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Μη νομοθετικές πράξεις. 53ο έτος 29 Δεκεμβρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Επίσημη Εφημερίδα L 343. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Μη νομοθετικές πράξεις. 53ο έτος 29 Δεκεμβρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 343 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 53ο έτος 29 Δεκεμβρίου 2010 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Ενημέρωση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Bρυξέλλες, 03.12.2003 COM(2003) 746 τελικό Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί καθορισµού, για το 2004, για ορισµένα αποθέµατα ιχθύων και οµάδες αποθεµάτων ιχθύων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2016 COM(2016) 396 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαβουλεύσεις για τις αλιευτικές δυνατότητες κατά το 2017 στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 327 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 61o έτος 21 Δεκεμβρίου 2018 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/2033

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2014) 670 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2014) 670 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0311 (NLE) 14590/14 PECHE 489 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 6.2.2013 EP-PE_TC1-COD(2012)0158 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Φεβρουαρίου 2013 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/127 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/127 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.7.2017 COM(2017) 356 final 2017/0147 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/127 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0108 (NLE) 9774/15 PECHE 209 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2017 COM(2017) 4 final 2017/0001 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1903 περί καθορισμού, για το 2017, των αλιευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.12.2015 COM(2015) 559 final/2 2015/0259 (NLE) CORRIGENDUM This document corrects document COM(2015) 559 final of 10.11.2015. Concerns all language versions. Modification

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 253 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 61o έτος 9 Οκτωβρίου 2018 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1495 της

Διαβάστε περισσότερα

DGB 2A EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2018 (OR. en) 2016/0238 (COD) PE-CONS 14/18 PECHE 63 CODEC 295

DGB 2A EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2018 (OR. en) 2016/0238 (COD) PE-CONS 14/18 PECHE 63 CODEC 295 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2018 (OR. en) 2016/0238 (COD) PE-CONS 14/18 PECHE 63 CODEC 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 7549 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 7549 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 14549/14 PECHE 485 DELACT 206 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

A8-0263/103 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ* * στην πρόταση της Επιτροπής

A8-0263/103 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ* * στην πρόταση της Επιτροπής 24.5.2018 A8-0263/103 Τροπολογία 103 Alain Cadec εξ ονόματος της Επιτροπής Αλιείας Έκθεση A8-0263/2017 Ulrike Rodust Πολυετές σχέδιο για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ L 285/50 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ Σημειώσεις 1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει: α) τα θηλαστικά της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 28.1.2015 L 22/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/104 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2015, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.2.2010 COM(2010)60 τελικό ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε την προσπάθεια των κρατών µελών κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 04.12.2001 COM(2001) 719 τελικό Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί καθορισµού, για το 2002, για ορισµένα αποθέµατα ιχθύων και οµάδεςαποθεµάτων ιχθύων,

Διαβάστε περισσότερα

10082/15 ΑΣ/ριτ 1 DG F 2C

10082/15 ΑΣ/ριτ 1 DG F 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) 10082/15 PUBLIC 44 INF 114 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέμα: ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Στο παρόν έγγραφο παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ. Γεωργία και Αλιεία. κ. Eskil ERLANDSSON Υπουργός Γεωργίας της Σουηδίας ΤΥΠΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ. Γεωργία και Αλιεία. κ. Eskil ERLANDSSON Υπουργός Γεωργίας της Σουηδίας ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 17488/09 (Presse 375) (OR. en) ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ 2986η σύνοδος του Συµβουλίου Γεωργία και Αλιεία Βρυξέλλες, 14-16 εκεµβρίου 2009 Πρόεδρος κ. Eskil ERLANDSSON Υπουργός Γεωργίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13591/17 PECHE 399 DELACT 202 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

6200/2/10 REV 2 AB/αγι 1 DG FIIB

6200/2/10 REV 2 AB/αγι 1 DG FIIB ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 24 Αυγούστου 2010 (27.08) (OR. en) 6200/2/10 REV 2 PUBLIC 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέμα : ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το παρόν έγγραφο περιέχει: στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2017 (OR. en) 10742/17 PECHE 273 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 6833 final - Annex 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 6833 final - Annex 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13017/15 ADD 1 PECHE 363 DELACT 134 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για το Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.8.2016 COM(2016) 545 final 2016/0260 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί καθορισμού, για το 2017, των αλιευτικών δυνατοτήτων για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και

Διαβάστε περισσότερα

ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.9.18 COM(18) 625 final ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 212 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 212 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0108 (NLE) 8845/15 PECHE 163 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A8-0128/54. Τροπολογία

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A8-0128/54. Τροπολογία 22.4.2015 A8-0128/54 54 Anja Hazekamp Αιτιολογική σκέψη 8 (8) Ενδείκνυται η θέσπιση σχεδίου διαχείρισης της αλιείας που αφορά πολλά είδη, το οποίο θα συνεκτιµά τη δυναµική µεταξύ των αποθεµάτων γάδου,

Διαβάστε περισσότερα

14292/18 ROD/ech LIFE.2.A. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2018 (OR. en) 14292/18. Διοργανικός φάκελος: 2018/0365 (NLE)

14292/18 ROD/ech LIFE.2.A. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2018 (OR. en) 14292/18. Διοργανικός φάκελος: 2018/0365 (NLE) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0365 (NLE) 14292/18 PECHE 462 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί καθορισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Ιχθυαποθέματα της Μεσογείου στα Όρια της Κατάρρευσης

Τα Ιχθυαποθέματα της Μεσογείου στα Όρια της Κατάρρευσης Τα Ιχθυαποθέματα της Μεσογείου στα Όρια της Κατάρρευσης Καθώς πολλά ιχθυαποθεμάτα στη Βόρεια Ευρώπη αρχίζουν να δείχνουν σημάδια ανάκαμψης, η κατάσταση στη Μεσόγειο φανερώνει μια δυσμενή εικόνα. Παρά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.10.2014 SWD(2014) 290 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν έγγραφο παρατίθενται οι πράξεις που εξέδωσε το Συμβούλιο τον Ιανουάριο του

Στο παρόν έγγραφο παρατίθενται οι πράξεις που εξέδωσε το Συμβούλιο τον Ιανουάριο του Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11511/16 PUBLIC 49 INF 137 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέμα: ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Στο παρόν έγγραφο παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

5382/18 ΘΚ/σα 1 DG B 2A

5382/18 ΘΚ/σα 1 DG B 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0287 (NLE) 5382/18 PECHE 13 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 31.1.2018 L 27/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2018/120 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Ιανουαρίου 2018 σχετικά με τον καθορισμό για το 2018, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 43/2014 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 43/2014 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.3.2014 COM(2014) 195 final 2014/0106 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 43/2014 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ψάρια και Θαλασσινά στο Kόκκινο! - μία λίστα με τα είδη που κινδυνεύουν περισσότερο-

Ψάρια και Θαλασσινά στο Kόκκινο! - μία λίστα με τα είδη που κινδυνεύουν περισσότερο- Σχεδιασμός: www.myrmigidesignhouse.gr Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα Tηλ.: 210 3840774-5 Fax: 210 3804008 E-mail: cnetwork@greenpeace.org www.greenpeace.gr Ψάρια και Θαλασσινά στο Kόκκινο! - μία λίστα με τα

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν έγγραφο παρατίθενται οι πράξεις που εξέδωσε το Συμβούλιο τον Ιανουάριο του

Στο παρόν έγγραφο παρατίθενται οι πράξεις που εξέδωσε το Συμβούλιο τον Ιανουάριο του Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10352/17 PUBLIC 37 INF 109 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέμα: ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Στο παρόν έγγραφο παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα