ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚ ΟΣΕΩΣ Ι ΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 1988

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.) σύµφωνα µε τον ιδρυτικό τους νόµο-πλαίσιο 1404/83 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α'/ ) ανήκουν στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Σύµφωνα µε τον ίδιο νόµο και τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας τους, τα Τ.Ε.Ι. είναι αυτοδιοικούµενα Ιδρύµατα (Ν.Π...) και η εποπτεία της πολιτείας ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η δηµοκρατική δοµή και λειτουργία, µε τη συµµετοχή όλων των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας (εκπαιδευτικών διοικητικών - σπουδαστών) στη λήψη των αποφάσεων, το ακαδηµαϊκό άσυλο (σε κάθε Τ.Ε.Ι. υπάρχει Επιτροπή Ακαδηµαϊκού Ασύλου), οι ακαδηµαϊκές ελευθερίες, η ελεύθερη επιστηµονική αναζήτηση και διακίνηση ιδεών, είναι τα κύρια οργανωτικά χαρακτηριστικά των Ιδρυµάτων. Κάθε Τ.Ε.Ι. συγκροτείται από δύο τουλάχιστον Σχολές και κάθε Σχολή από τουλάχιστον δύο Τµήµατα, που αντιστοιχούν σε συγγενείς ειδικότητες. Το Τµήµα αποτελεί τη βασική ακαδηµαϊκή µονάδα. Οι σπουδές σε κάθε Τµήµα καταλήγουν στην απόκτηση πτυχίου, που δίνει και τη δυνατότητα άσκησης επαγγέλµατος. Εξαίρεση αποτελούν τα Γενικά Τµήµατα των οποίων η λειτουργία αποσκοπεί στο συντονισµό της διδασκαλίας µαθηµάτων, που διδάσκονται σε πολλά Τµήµατα µιας ή περισσότερων Σχολών. Τα Γενικά Τµήµατα δεν χορηγούν πτυχίο. Στους απόφοιτους των Τ.Ε.Ι., όλων των ειδικοτήτων, αναγνωρίζονται επαγγελµατικά δικαιώµατα, µε Προεδρικά ιατάγµατα. Το Τµήµα διαιρείται σε Οµάδες Μαθηµάτων. Κάθε οµάδα µαθηµάτων αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο επιστηµονικό και τεχνολογικό πεδίο. Στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή ενός Τ.Ε.Ι. λειτουργούν εκπαιδευτικές µονάδες, που ανήκουν οργανικά σ' αυτό, µε τη µορφή των Παραρτηµάτων. Ένα Παράρτηµα περιλαµβάνει µόνο µία Σχολή ή το πολύ τρία ανεξάρτητα Τµήµατα. Σε κάθε Ίδρυµα λειτουργεί Υπηρεσία ιοικητικής Μέριµνας (Υ..Μ), που συγκροτείται από επί µέρους τµήµατα, γραφεία και υπηρεσίες, για την παροχή υποστήριξης στο εκπαιδευτικό έργο. Των Υπηρεσιών ιοικητικής Μέριµνας προΐσταται ο Γενικός Γραµµατέας Τ.Ε.Ι., που υποδεικνύεται από τη Γενική Συνέλευση του κάθε Ιδρύµατος. Όλα τα όργανα διοίκησης των Τ.Ε.Ι.: Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, /τές Σχολών, Προϊστάµενοι Τµηµάτων και Υπεύθυνοι Οµάδων Μαθηµάτων, εκλέγονται για συγκεκριµένη θητεία, από τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας του κάθε Ιδρύµατος. Η πρακτική άσκηση στα Τ.Ε.Ι. Σύµφωνα µε τον ιδρυτικό νόµο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. η πρακτική άσκηση των σπουδαστών τους αποτελεί τµήµα του διδακτικού έργου. Η οργανική αυτή ένταξη της πρακτικής άσκησης µέσα στο πρόγραµµα των σπουδών, χαρακτηρίζει την βαρύτητα και σηµασία που έχει ο θεσµός αυτός. Η πρακτική αυτή άσκηση είναι: υποχρεωτική, εξάµηνης διάρκειας (ηµερολογιακό εξάµηνο), διεξάγεται µετά το τελευταίο εξάµηνο σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου.

3 Για πρώτη φορά (από ) πραγµατοποιείται πρακτική άσκηση σε θεσµοθετηµένες θέσεις τόσο του δηµοσίου όσο και ιδιωτικού τοµέα, µετά από σχετικό προγραµµατισµό-σχεδιασµό. Επίσης για πρώτη φορά θεσµοθετείται η καταβολή αποζηµίωσης στους ασκούµενους σπουδαστές και παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη τους έναντι επαγγελµατικού κινδύνου, κατά τη διάρκεια της άσκησης τους. Τέλος η πρακτική άσκηση είναι εποπτευόµενη από το εκπαιδευτικό προσωπικό των Ιδρυµάτων και διεξάγεται µε βάση το περίγραµµα προγράµµατος πρακτικής άσκησης για κάθε ειδικότητα.

4 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 1.1. Νόµοι ιατάγµατα Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Γενικές ρυθµίσεις Οργάνωση πρακτικής άσκησης 1.2. Εγκύκλιοι - Αποφάσεις Καθορισµός περιόδων και τοµέων πρακτικής άσκησης Επισηµάνσεις και αναλυτικές οδηγίες εφαρµογής της πρακτικής άσκησης Ίδρυση συντονιστικού οργάνου ανά Τ.Ε.Ι., για την πρακτική άσκηση

5 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 1.1. Νόµοι ιατάγµατα Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο. Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη " οµή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.", καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως µέρος του διδακτικού έργου και ως εκ τούτου αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα των σπουδών. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1983, Τεύχος Πρώτο, Αριθµός Φύλλου 173 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ οµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρούµεν και εκδίδοµεν τον κατωτέρω υπό της Βουλή ψηφισθέντα νόµον: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Άρθρο 24. ιδακτικό έργο. 1. Το διδακτικό έργο κατανέµεται σε εξαµηνιαία µαθήµατα και περιλαµβάνει: α. θεωρητική διδασκαλία µαθηµάτων, β. πρακτικές, φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις ή ασκήσεις σε χώρους εργασίας, που αποσκοπούν στην εµπέδωση και εφαρµογή της θεωρίας και την απόκτηση επαγγελµατικών δεξιοτήτων, γ. σεµινάρια, επισκέψεις σε παραγωγικές εγκαταστάσεις και άλλες ανάλογες δραστηριότητες, δ. πτυχιακές εργασίες και ε. άσκηση στο επάγγελµα. Όπου στο εξής στο νόµο αυτόν γίνεται αναφορά σε µάθηµα εννοείται διδακτικό έργο, προσφερόµενο σε µία ή περισσότερες από τις µορφές της παραγράφου αυτής, εκτός από την άσκηση στο επάγγελµα. 2. Τα µέλη του Ε.Π. ή ειδικό γραφείο του τµήµατος παρέχουν συµβουλές στους σπουδαστές για την κατάρτιση, του προγράµµατος σπουδών τους σε σχέση µε τον κανονισµό σπουδών και τις ιδιαίτερες κλίσεις τους. Ακόµη το για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών στο επάγγελµα προγραµµατίζει την τοποθέτηση τους σε θέσεις του δηµόσιου τοµέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 τον Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56) και σε θέσεις του ιδιωτικού τοµέα, που δηµιουργούνται µε πρωτοβουλία είτε ιδιωτικών φορέων είτε της πολιτείας. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εργασίας, καθορίζονται οι όροι απασχόλησης των ασκούµενων σπουδαστών και τα λοιπά δικαιώµατα και υποχρεώσεις των ίδιων και των εργοδοτών και οι συνέπειες της µη τήρησης των υποχρεώσεων, ως και κάθε άλλο θέµα

6 σχετικό µε την άσκηση στο επάγγελµα Γενικές ρυθµίσεις Με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1351/83 για την «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», καθιερώνεται, για πρώτη φορά και η αποζηµίωση των ασκούµενων σπουδαστών, (βλέπε λεπτοµέρειες στο κεφάλαιο 3 του βιβλίου αυτού). Επίσης αναφέρεται υποχρέωση του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα στην απασχόληση ασκούµενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. Τέλος, γίνεται σύντοµη αναφορά στη διαδικασία θεσµοθέτησης θέσεων πρακτικής άσκησης στο δηµόσιο τοµέα. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1983, Τεύχος Πρώτο, Αριθµός Φύλλου 56 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρούµεν και εκδίδοµεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόµον: Άρθρο 12 Γενικά Θέµατα Εκπαίδευσης Ι. α) Οι δηµόσιες υπηρεσίες και οργανισµοί, τα Ν.Π... καθώς και οι Επιχειρήσεις και Οργανισµοί, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982 «για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση κ.λ.π.» έχουν υποχρέωση να απασχολούν σπουδαστές της Τριτοβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης που θέλουν να πραγµατοποιήσουν την άσκηση στο επάγγελµα σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι σπουδαστές αυτοί κατά τη διάρκεια της άσκησης τους, εκτός από το δικαίωµα αποζηµίωσης και ασφάλισης τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωµα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής µορφής. β) Η αποζηµίωση των σπουδαστών που πραγµατοποιούν άσκηση στο επάγγελµα ορίζεται ίση µε το βασικό µισθό του κατώτερου βαθµού της κατηγορίας Μ.Ε. όπως ισχύει κάθε φορά. Οι σπουδαστές αυτοί κατά τη διάρκεια της άσκηση τους ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. µόνο για τις περιπτώσεις ατυχήµατος και ασθένειας. γ) Οι ασφαλιστικές εισφορές και η αποζηµίωση των σπουδαστών του προηγούµενου εδαφίου βαρύνουν εξ ολοκλήρου τις υπηρεσίες απασχόλησης ή τα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα που σπουδάζει ο σπουδαστής και καταβάλλονται ύστερα από σχετική βεβαίωση της υπηρεσίας απασχόλησης. δ) Ο αριθµός των ασκούµενων σπουδαστών, η υπηρεσία άσκησης τους, καθώς και η υπηρεσία ή το Εκπαιδευτικό Ίδρυµα που βαρύνεται µε τις δαπάνες αποζηµίωσης και υγειονοµικής περίθαλψης αυτών καθορίζονται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού. Επίσης µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται το ύψος του ασφάλιστρου καθώς και η διαδικασία και κάθε άλλη

7 λεπτοµέρεια ασφάλισης των ασκούµενων σπουδαστών. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης τον νόµου αυτού. Κατεξαίρεση το εδάφιο γ' εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου Για το έτος 1983 οι αποζηµιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από τις υπηρεσίες, στις οποίες πραγµατοποιείται η άσκηση στο επάγγελµα. Οι υπηρεσίες αυτές οφείλουν µέχρι τέλος του 1983 να υποβάλουν στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων εκκαθαριστικά σηµειώµατα για τις δαπάνες που κατέβαλαν για την άσκηση στο επάγγελµα των σπουδαστών σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής Οργάνωση πρακτικής άσκησης Με το Π.. 174/85 (Φ.Ε.Κ. 59/τ.Α'/ ) για την «Άσκηση στο επάγγελµα των σπουδαστών των Τ.Ε.Ι.», εισάγεται το πλαίσιο της οργάνωσης αλλά και εποπτείας και αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης. Πιο συγκεκριµένα: καθορίζεται η διάρκεια της πρακτικής άσκησης σε έξι ηµερολογιακούς µήνες, (άρθρο 2) θεσµοθετείται το περίγραµµα του προγράµµατος πρακτικής άσκησης για κάθε ειδικότητα (άρθρο 4, παραγρ. 1) θεσµοθετείται η επιτροπή πρακτικής άσκησης σε κάθε τµήµα (άρθρο 4, παραγρ. 5) καθιερώνεται η εποπτεία της πρακτικής άσκησης, τόσο από τον φορέα απασχόλησης όσο και από το Τµήµα (άρθρο 4, παραγρ. 3, 4 και 6 - άρθρο 7) καθορίζονται οι όροι και τα λοιπά δικαιώµατα αλλά και οι υποχρεώσεις των ασκούµενων σπουδαστών αναφέρεται η διαδικασία της αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης (άρθρο 5, παραγρ. 4, 5 και 6) τέλος γίνεται αναφορά στο βιβλίο πρακτικής άσκησης, που τηρείται από τους ασκούµενους σπουδαστές (Βλέπε λεπτοµέρειες στο κεφάλαιο 6 του βιβλίου αυτού). ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 1985, Τεύχος Πρώτο, Αριθµός Φύλλου 59 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 174 Άσκηση στο επάγγελµα των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παραγρ. 2 εδάφιο τελευταίο του Ν. 1404/1983 «οµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.). 2. Την 91/1985 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων και Εργασίας, αποφασίζουµε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σκοπός, διάρκεια, χώροι πρακτικής άσκησης.

8 Άρθρο Ι. Σκοπός της πρακτικής άσκησης. Ι. Οι σπουδαστές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υποχρεούνται σε πρακτική άσκηση στο επάγγελµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του διατάγµατος αυτού. Η άσκηση στο επάγγελµα είναι ελεγχόµενη από τις οικείες σχολές και αποσκοπεί: α) Στην ενηµέρωση των ασκουµένων για τη διάρθρωση και λειτουργία των µονάδων παραγωγής ή υπηρεσιών, για τους κοινωνικούς, οικονοµικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας, καθώς και στην ενεργό συµµετοχή των ασκουµένων στις διαδικασίες και µεθόδους παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών. β) Στο συσχετισµό των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών µε τα προβλήµατα των χώρων εφαρµογής. γ) Στην επαφή των σχολών των Τ.Ε.Ι µε τους χώρους παραγωγής και εφαρµοσµένης έρευνας για την δηµιουργία αµφίδροµης σχέσης µεταξύ τους. Άρθρο Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο επάγγελµα ορίζεται σε οκτώ (8) µήνες για όλους τους σπουδαστές και χωρίζεται σε δυο περιόδους: α) Η πρώτη περίοδος διαρκεί δύο (2) µήνες (ή οκτώ ηµερολογιακές εβδοµάδες πενθήµερης εργασίας) και πραγµατοποιείται, εκτός του χρόνου µαθηµάτων, µετά το τέταρτο: ή πέµπτο εξάµηνο σπουδών. Στο διάστηµα αυτό οι ασκούµενοι ενηµερώνονται πάνω σε θεµελιώδη οργανωτικά, λειτουργικά και τεχνολογικά θέµατα του χώρου εργασίας τους. Για την διεξαγωγή αυτής της περιόδου αποφασίζει το συµβούλιο του Τµήµατος, ανάλογα µε την φύση των σπουδών. β) Η δεύτερη περίοδος διαρκεί έξι (6) µήνες (ή 24 ηµερολογιακές εβδοµάδες πενθήµερης εργασίας) και πραγµατοποιείται µετά το τελευταίο εξάµηνο σπουδών. Η περίοδος αυτή άσκησης είναι συνεχόµενη, χωρίς διακοπή, εκτός των περιπτώσεων εποχιακών επιχειρήσεων. Στην περίπτωση επιχειρήσεων ή υπηρεσιών που λειτουργούν εποχιακά, η δεύτερη περίοδος της πρακτικής άσκησης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µερικά και σε χώρους εργασίας συναφούς αντικειµένου µε την ειδικότητα του ασκούµενου σπουδαστή. 2. Ειδικά, για τους σπουδαστές των σχολών επαγγελµάτων υγείας και πρόνοιας η πρακτική-εργαστηριακή τους άσκηση που διεξάγεται σύµφωνα µε το αναλυτικό τους πρόγραµµα, εκτός σχολών, σε ιδρύµατα, υπηρεσίες ή οργανισµούς, βαθµολογείται ως εργαστηριακό µάθηµα και δεν λαµβάνεται υπόψη ως πρακτική άσκηση στο επάγγελµα κατά την έννοια του παρόντος ιατάγµατος. Άρθρο 3. Εργασιακοί χώροι πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση πραγµατοποιείται κατά κύριο λόγο στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της έδρας τους Τ.Ε.Ι. Εργασιακοί χώροι είναι οι οριζόµενοι στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 1404/83. Άρθρο 4. Οργάνωση και εποπτεία πρακτικής άσκησης. 1. Ύστερα από εισήγηση της γενικής συνέλευσης του οικείου τµήµατος και

9 γνώµη του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) καθορίζεται το περίγραµµα του προγράµµατος, της πρακτικής άσκησης στο επάγγελµα που δηµοσιεύεται µαζί µε το πρόγραµµα σπουδών κάθε τµήµατος. 2. Κάθε σπουδαστής που πρόκειται να πραγµατοποιήσει πρακτική άσκηση στο επάγγελµα υποβάλλει αίτηση-δήλωση στο τµήµα που είναι γραµµένος µε την οποία δηλώνει µια ή περισσότερες υπηρεσίες ή επιχειρήσεις στις οποίες ενδιαφέρεται να απασχοληθεί. Η επιτροπή πρακτικής άσκησης της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού κατανέµει τους σπουδαστές στις υπάρχουσες θέσεις αφού συνεκτιµήσει τις δηλώσεις τους και ανακοινώνει σε κάθε εργοδότη τα ονόµατα των σπουδαστών που θα ασκηθούν σ' αυτόν. 3. Κάθε τµήµα που χορηγεί πτυχίο, ασκεί τη γενική εποπτεία της διεξαγόµενης πρακτικής άσκησης των σπουδαστών του στο επάγγελµα Σε περιπτώσεις άσκησης των σπουδαστών σε θέσεις εργασίας ευρύτερης περιοχής άλλου Τ.Ε.Ι., η εποπτεία ανατίθεται σε µέλη τον Ε.Π. συναφούς ειδικότητας του Τ.Ε.Ι. που βρίσκεται πλησιέστερα στη περιοχή άσκησης κατόπιν συνεννόησης των αντίστοιχων τµηµάτων. 4. Τα µέλη του Ε.Π. στα οποία έχει ανατεθεί η άσκηση εποπτείας ασκουµένων σπουδαστών επισκέπτονται τους χώρους άσκησης, ενηµερώνονται για το αντικείµενο απασχόλησης τους, παρακολουθούν την επίδοση τους και συνεργάζονται στην επίλυση των προβληµάτων τους, τόσο µε τους ίδιους τους ασκούµενους, όσο και µε τον υπεύθυνο της επόµενης παραγράφου. 5. Σε κάθε τµήµα των σχολών των Τ.Ε.Ι. συγκροτείται επιτροπή πρακτικής άσκησης αποτελούµενη από τρία (3) µέλη του Ε.Π. και δύο (2) εκπροσώπους των σπουδαστών που εκλέγονται από το σύνολο των σπουδαστών του τµήµατος, η οποία έχει ως αποκλειστικό αντικείµενο το συντονισµό των δραστηριοτήτων σχετικά µε την πρακτική άσκηση Η επιτροπή µεριµνά κυρίως: α) Για την αναζήτηση νέων θέσεων πρακτικής άσκησης και γνωστοποίηση των θέσεων πρακτικής άσκησης που υπάρχουν. β) Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των χώρων εργασίας στους οποίους πρόκειται να πραγµατοποιηθεί η πρακτική άσκηση. 6. Η διοίκηση των φορέων στους οποίους ασκούνται σπουδαστές υποχρεούται, στα πλαίσια της κοινωνικής τους αποστολής, να συµβάλλει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην αρτιότερη εκπαίδευση των ασκουµένων. Για το σκοπό αυτό ορίζει ένα υπεύθυνο,απόφοιτο Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. ή ανώτερης σχολής συναφούς ειδικότητας µ' αυτή των ασκουµένων, και µε επαρκή εµπειρία στον εργασιακό του χώρο, ο οποίος: α) Επιβλέπει την εργασία και την επίδοση των ασκουµένων. β) Υποβάλλει προτάσεις στη διεύθυνση της επιχείρησης ή υπηρεσίας για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και εκπαίδευσης των ασκουµένων, γ) Συνεργάζεται µε τον επόπτη εκπαιδευτικό του οικείου Τ.Ε.Ι. για την αποτελεσµατικότερη άσκηση των σπουδαστών. 7. Σε περιπτώσεις που η διοίκηση του φορέα απασχόλησης δεν ακολουθεί σε γενικές γραµµές το πρόγραµµα απασχόλησης των ασκουµένων ή τους ετεροαπασχολεί, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση της επιτροπής πρακτικής άσκησης του τµήµατος να διακοπεί η άσκηση στον συγκεκριµένο αυτό εργασιακό χώρο. Η επιτροπή µεριµνά, ώστε να βρεθούν κατά προτεραιότητα νέες θέσεις για τους σπουδαστές που διέκοψαν την άσκηση µε τον τρόπο αυτό. Στη νέα θέση πραγµατοποιείται πρακτική άσκηση µόνο για το διάστηµα που υπολείπεται για τη συµπλήρωση του χρονικού ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφο 1 του διατάγµατος αυτού.

10 8. Αν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο ασκούµενος διαπιστώσει ότι δεν απασχολείται σε θέµατα της ειδικότητας του, υπό ευρεία έννοια, οφείλει να το δηλώσει µε σηµείωµα του, τόσο στον υπεύθυνο που έχει ορισθεί για το χώρο εργασίας, όσο και στον υπεύθυνο επόπτη του τµήµατος ΤΕΙ., ο οποίος αποφασίζει αν συντρέχει λόγος αλλαγής θέσης εργασίας ή όχι και σε καταφατική περίπτωση συνεργάζεται µε την επιτροπή πρακτικής άσκησης για την τοποθέτηση του ασκουµένου σε άλλη θέση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ικαιώµατα, Υποχρεώσεις Ασκουµένων - Αµοιβή Ασκουµένων και Εποπτών Άρθρο 5. ικαιώµατα και υποχρεώσεις ασκουµένων σπουδαστών. 1. Εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 2 παράγραφος 2 του ιατάγµατος αυτού, η πρακτική άσκηση των σπουδαστών στο επάγγελµα αµείβεται. Η αποζηµίωση των ασκουµένων ορίζεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 2. Κατά τη διάρκεια της οκτάµηνης (8/µηνης πρακτικής άσκησης, ο ασκούµενος σπουδαστής µπορεί, για σοβαρούς λόγος, ν' απουσιάσει δικαιολογηµένα για πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες συνολικά. Οι απουσίες καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικής άσκησης θεωρούνται και υπογράφονται από τον επόπτη εκπαιδευτικό και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από τον προϊστάµενο του τµήµατος σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού. 3. Ο ασκούµενος στο χώρο της εργασίας του, υποχρεούται να 4. ακολουθεί τους κανονισµούς ασφάλειας και εργασίας ως και κάθε άλλη ρύθµιση που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή υπηρεσίας. Αυθαίρετες απουσίες ή παράβαση των κανονισµών του εργασιακού χώρου µπορούν να οδηγήσουν στη διακοπή της απασχόλησης. Στη περίπτωση αυτή ο σπουδαστής υποχρεούται να επαναλάβει το επόµενο εξάµηνο τη διαδικασία εξεύρεσης νέας θέσης για τη συµπλήρωση του υπόλοιπου χρόνου πρακτικής άσκησης σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του διατάγµατος αυτού. 5. Κάθε ασκούµενος σπουδαστής τηρεί βιβλίο πρακτικής άσκησης, το οποίο διατίθεται δωρεάν από το τµήµα. Στο βιβλίο πρακτικής άσκησης αναγράφονται από τον ασκούµενο κατά εβδοµάδα οι εργασίες στις οποίες απασχολήθηκε καθώς και συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων που του ανατέθηκαν στο χώρο εργασίας. Κάθε εβδοµαδιαία καταχώρηση ελέγχεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ή υπηρεσίας, για την παρακολούθηση των ασκουµένων. 6. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ο σπουδαστής υποβάλλει δια του πρωτοκόλλου της γραµµατείας της σχολής στο τµήµα του Τ.Ε.Ι. που είναι γραµµένος: α) Το βιβλίο πρακτικής άσκησης, κατάλληλα συµπληρωµένο µε τον αριθµό εβδοµαδιαίων εκθέσεων, το χρόνο και το αντικείµενο απασχόλησης, τις ηµέρες απουσίας και την επίδοση του. β) Κάθε άλλο στοιχείο (όπως π.χ. βιβλιάριο ασφάλισης κ.λπ.) που ήθελε τυχόν ζητηθεί από το τµήµα σχετικά µε το αντικείµενο απασχόλησης του ασκούµενου κατά την πρακτική άσκηση. 6. Ο προϊστάµενος του τµήµατος στον οποίο υποβάλλονται τα δικαιολογητικά πρακτικής άσκησης αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρριψη τους. Σε περίπτωση απόρριψης το συµβούλιο του τµήµατος αποφασίζει µετά από

11 αίτηση του ενδιαφερόµενου σπουδαστή οριστικά για τη διάρκεια και το αντικείµενο απασχόλησης που πρέπει να ασκηθούν συµπληρωµατικά ή ακυρώνει την απόφαση απόρριψης του προϊστάµενου και κάνει δεκτά τα δικαιολογητικά. Άρθρο 6. Τύπος και περιεχόµενο βιβλίου πρακτικής άσκησης. 1. Η µορφή και το περιεχόµενο του βιβλίου πρακτικής άσκησης των σπουδαστών στο επάγγελµα καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 2. Λεπτοµέρειες για την πρακτική άσκησης των σπουδαστών στο επάγγελµα ρυθµίζονται στους εσωτερικούς κανονισµούς των Τ.Ε.Ι. Άρθρο 7. Η άσκηση εποπτείας από τα µέλη του Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. πραγµατοποιείται στα πλαίσια του διδακτικού τους έργου στα ιδρύµατα και θεωρείται ως κανονική διδακτική απασχόληση και αντιστοιχεί µε δυο ώρες εβδοµαδιαίας διδακτικής απασχόλησης. Για την ενδεχόµενη µετακίνηση εκτός έδρας για άσκηση εποπτείας ισχύουν οι κείµενες διατάξεις. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση αυτού του ιατάγµατος Αθήνα 20 Μαρτίου 1985 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΥΡΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1.2. Εγκύκλιοι - Αποφάσεις Καθορισµός περιόδων και τοµέων πρακτικής άσκησης Με την εγκύκλιο οδηγία Ε5/332/ του Υπουργού Παιδείας, αφενός µεν καθιερώνονται δύο συγκεκριµένες περίοδοι πρακτικής άσκησης στο δηµόσιο τοµέα, (1/4-30/9 και 1/10-31/3, του επόµενου έτους), αφετέρου τονίζεται η σπουδαιότητα αλλά και η σηµασία της πρακτικής άσκησης στον ιδιωτικό τοµέα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣ/ΤΩΝ Αθήνα

12 ΕΥ/ΤΕΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Ε5/332 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ Μητροπόλεως 15 Όλα τα Τ.Ε.Ι. και ΑΘΗΝΑ Παραρτήµατα τους Πληροφορίες:.Τυµπής Τηλέφωνο: ΘΕΜΑ: Πρακτική άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. Σχετικά µε τη πρακτική άσκηση των σπουδαστών των ΤΕΙ σας γνωρίζουµε τα εξής: 1. Η εξάµηνη πρακτική άσκηση, σε καθορισµένες θέσεις του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, θα διεξάγεται πλέον µόνο σε δυο συγκεκριµένες χρονικές περιόδους που είναι: για τους σπουδαστές που αποφοιτούν Φεβρουάριο, από 1 Απριλίου µέχρι 30 Σεπτεµβρίου και για τους σπουδαστές που αποφοιτούν Ιούνιο, από 1 Οκτωβρίου µέχρι 31 Μαρτίου. Ο καθορισµός των δυο αυτών περιόδων κρίνεται, αναγκαίος, για λόγους καλύτερου προγραµµατισµού και οργάνωσης της πρακτικής άσκησης (συνεννόηση και συντονισµός ενεργειών µεταξύ των Τµηµάτων για την κατανοµή των σπουδαστών στις θέσεις κ.λπ.). Ειδικά για τον ιδιωτικό τοµέα, εφόσον η θέση για την πρακτική άσκηση εξασφαλίζεται από τον ενδιαφερόµενο, δεν ισχύουν τα προηγούµενα χρονικά πλαίσια, δηλαδή, η πρακτική άσκηση µπορεί να αρχίζει αµέσως µετά το πέρας των εξετάσεων τον τελευταίου εξάµηνου σπουδών και πάντως σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της παραγρ. 6 του άρθρου 4 του Π.. 174/ Η ανωτέρω εξάµηνη πρακτική άσκηση πραγµατοποιείται µετά το τελευταίο εξάµηνο σπουδών και εφόσον ο σπουδαστής έχει παρακολουθήσει µε επιτυχία το σύνολο των µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών του. Κατεξαίρεση µπορεί να οφείλει µέχρι τρία το πολύ, µαθήµατα και πάντως όχι µαθήµατα ειδικότητας. Για την περίοδο 1/4/86-30/9/86, η εξάµηνη πρακτική άσκηση πραγµατοποιείται, µετά το τελευταίο εξάµηνο σπουδών και εφόσον ο σπουδαστής έχει παρακολουθήσει µε επιτυχία τα 2/3 του συνόλου των µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών του. Ειδικά για τους σπουδαστές των Σχολών Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) στο ανωτέρω ποσοστό µαθηµάτων (2/3) περιλαµβάνεται και το σύνολο των µαθηµάτων ειδικότητας. Για την περίοδο 1/10/86-31/3/87, η εξάµηνη πρακτική άσκηση πραγµατοποιείται µετά το τελευταίο εξάµηνο σπουδών και εφόσον ο σπουδαστής έχει παρακολουθήσει µε επιτυχία τα 2/3 του συνόλου των µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών του, συµπεριλαµβανοµένου στο ανωτέρω ποσοστό, του συνόλου των µαθηµάτων ειδικότητας. Σε κάθε περίπτωση, τα µαθήµατα ειδικότητας καθορίζονται από το Τµήµα. 3. Η δίµηνη πρακτική άσκηση θα πραγµατοποιείται πλέον εφόσον το Τµήµα έχει αποφασίσει για τη διεξαγωγή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παραγρ. 1, εδάφιο α, του Π.. 174/85, και εφόσον δεν δυσχεραίνει τη διεξαγωγή της εξάµηνης, συνεχούς πρακτικής άσκησης και πάντως όχι σε θέσεις και χώρους που έχουν προβλεφτεί για την πραγµατοποίηση της εξάµηνης πρακτικής άσκησης, αλλά σε θέσεις και χώρους που το Τµήµα εξασφαλίζει µέσω της επιτροπής πρακτικής άσκησης που λειτουργεί σ' αυτό.

13 Τονίζεται πως η δίµηνη πρακτική άσκηση, εφόσον έχει αποφασιστεί η διεξαγωγή της από το Τµήµα, σύµφωνα µε τα προηγούµενα είναι υποχρεωτική για όλους τους σπουδαστές. 4. Οποιαδήποτε πρακτική άσκηση έγινε στο παρελθόν, µε έγκριση του Τµήµατος ή της Σχολής, θα προσµετρηθεί και θα ολοκληρωθεί µέχρι τη συµπλήρωση πρακτικής άσκησης έξη µηνών. 5. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει τα Τµήµατα να µεριµνήσουν για την άσκηση εποπτείας στους ασκούµενους, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 4 και του άρθρου 7 του Π.. 174/85. Για την άσκηση εποπτείας θα χρησιµοποιηθούν µέλη του τακτικού αλλά και έκτακτου Ε.Π. των ΤΕΙ όλων των βαθµίδων. Κάθε επόπτης εκπαιδευτικός εποπτεύει ασκούµενους, πρέπει να πραγµατοποιήσει τουλάχιστον έξη επισκέψεις στο εξάµηνο της πρακτικής άσκησης σε κάθε ασκούµενο που εποπτεύει και συντάσσει αναφορά προς το Τµήµα µετά από κάθε επίσκεψη. Η εποπτεία της πρακτικής άσκησης εφαρµόζεται ανάλογα και στην περίπτωση της δίµηνης πρακτικής άσκησης. 6. Θα πρέπει να ενεργοποιηθούν σ' όλα τα Τµήµατα οι επιτροπές πρακτικής άσκησης που προβλέπει η παραγρ. 5 του άρθρου 4 του Π.. 174/85, όπως ζητήθηκε από την Ε.Υ/ ΤΕΙ µε το έγγραφο 55/6342/ και να µας ενηµερώσετε για τη σύνθεση τους, σε κάθε περίπτωση. Επίσης οι επιτροπές πρακτικής άσκησης θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες και απαντήσεις στους σπουδαστές, για θέµατα πρακτικής άσκησης. 7. Τα τµήµατα θα πρέπει να µας υποβάλλουν, το αργότερο µέχρι 10/2/86, τις προτάσεις τους για τα περιγράµµατα πρακτικής άσκησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 4 του Π.. 174/85, µε κοινοποίηση στο Ι.Τ.Ε. 8. Επειδή είναι απαραίτητη η τήρηση βιβλίου πρακτικής άσκησης από τους ασκούµενους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 5 του Π. 174/85, προκειµένου να προχωρήσουµε στην εκτύπωση ενιαίου βιβλίου για όλα τα Τ.Ε.Ι., να µας υποβάλλετε τις προτάσεις σας το συντοµότερο. 9. Επισηµαίνουµε πως θα πρέπει να δοθεί αποκλειστική προτεραιότητα στην πρακτική άσκηση των σπουδαστών στον ιδιωτικό τοµέα, που είναι και ο φυσικός χώρος της µελλοντικής επαγγελµατικής απασχόλησης του µεγαλύτερου αριθµού ειδικοτήτων των Τµηµάτων των Τ.Ε.Ι. 10Τέλος σηµειώνουµε ότι οι προγραµµατισµένες θέσεις τόσο του δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού τοµέα αφορούν στην εξάµηνη συνεχή πρακτική άσκηση. Ειδικά για το δηµόσιο τοµέα η κατανοµή των σπουδαστών σε θέσεις πρακτικής άσκησης θα γίνει µε βάση τις αποφάσεις που θα σας στείλουµε. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Επισηµάνσεις και αναλυτικές οδηγίες εφαρµογής της πρακτικής άσκησης. Με την εγκύκλιο οδηγία Ε5/3196/ (η δεύτερη κατά σειρά του Υπουργού Παιδείας), δίδονται πρόσθετες διευκρινίσεις, γίνονται επισηµάνσεις και αναλύονται επί µέρους ζητήµατα εφαρµογής της πρακτικής άσκησης, µετά από την εµπειρία των δυο πρώτων εξαµηνιαίων προγραµµάτων, 1/4/86-30/9/86 και 1/10/86-31/3/87.

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τ.Ε.Ι ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Αθήνα, Αριθ. πρωτ. Ε5/3196 Βαθµός προτερ..εξ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΘΕΜΑ: Πρακτική άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. Σε συνέχεια της Ε5/332/ οδηγίας µας για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών των Τ.Ε.Ι. και επειδή υποβάλλονται διαρκώς στην υπηρεσία µας πολλά ερωτήµατα σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας διευκρινίζουµε τα εξής: 1. Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 2 της Ε5/332/86 οδηγίας µας, η πρακτική άσκηση πραγµατοποιείται µετά το τελευταίο εξάµηνο σπουδών και εφόσον ο σπουδαστής έχει παρακολουθήσει µε επιτυχία το σύνολο των µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών του. Κατεξαίρεση µπορεί να οφείλει µέχρι τρία, το πολύ µαθήµατα και πάντως όχι µαθήµατα ειδικότητας. Τα µαθήµατα ειδικότητας που ήδη έχουν καθοριστεί από το κάθε Τµήµα, πρέπει να τα γνωρίζουν έγκαιρα οι σπουδαστές, ώστε να διαµορφώνουν ανάλογα το ατοµικό τους πρόγραµµα. 2. Σχετικά µε την διεξαγωγή της δίµηνης πρακτικής άσκησης, ισχύουν αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 3 της Ε5/332/86 οδηγίας µας. 3. Από την περίοδο που ήδη άρχισε, δηλαδή από 1/4 30/9/87 παύει να ισχύει η παράγραφος 4 της Ε5/332/86 οδηγίας µας, σχετικά µε την αναγνώριση πρακτικής άσκησης που έγινε στο παρελθόν, µε έγκριση του Τµήµατος ή της Σχολής. Έτσι, τώρα πια, όλοι οι σπουδαστές έχουν υποχρέωση για εξάµηνη πρακτική άσκηση, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 της παρούσας, εκτός αν το Τµήµα έχει αποφασίσει και τη διεξαγωγή δίµηνης πρακτικής άσκησης, σύµφωνα µε την έννοια της προηγούµενης παραγράφου 2 της παρούσας. 4. Επισηµαίνουµε ότι, η άσκηση εποπτείας στους ασκούµενους, που άλλωστε προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 και του άρθρου! του Π.. 174/85, γίνεται πληµµελώς ή για πολλά Τµήµατα είναι ανύπαρκτη. Οι αρνητικές επιπτώσεις, τόσο για το θεσµό της πρακτικής άσκησης όσο και τους στόχους που υπηρετεί είναι προφανείς. Για το λόγο αυτό, παρακαλούµε και πάλι, όπως τα Τµήµατα προχωρήσουν άµεσα, στη οργάνωση άσκησης εποπτείας των σπουδαστών τους, χρησιµοποιώντας τόσο το τακτικό όσο και το έκτακτο Ε.Π., όλων των βαθµίδων, αξιοποιώντας ειδικά τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.. 174/85, που προαναφέραµε. Επιπλέον σηµειώνουµε ότι θα πρέπει, στην κατάρτιση των προϋπολογισµών των ιδρυµάτων να γίνουν οι σχετικές προβλέψεις, για την αντιµετώπιση των δαπανών µετακίνησης, εκτός έδρας, του εκπαιδευτικού προσωπικού, για την άσκηση εποπτείας των σπουδαστών. 5. Η τοποθέτηση των σπουδαστών για πρακτική άσκηση στον ηµόσιο τοµέα, γίνεται από τα Τµήµατα, σε θέσεις που τους κατανέµονται, µε σχετικά έγγραφα, από την Υπηρεσία, µας. Ήδη, για την περίοδο αυτή, όλα τα έγγραφα κατανοµής των θέσεων αυτών, περιέχονται στα Ε5/1755/ και Ε5/2523/ τηλετυπήµατα µας, που σας έχουν ήδη σταλεί. Οποιαδήποτε αλλαγή για τις θέσεις αυτές, πρέπει να γίνεται µόνο µετά από συνεννόηση και έγκριση της υπηρεσίας µας. Ουδεµία

15 άλλη αλλαγή ή τροποποίηση επιτρέπεται, διότι καθυστερεί η έναρξη και δυσχεραίνεται η διεξαγωγή του προγράµµατος της πρακτικής άσκησης. 6. Τα Τµήµατα πρέπει να φροντίζουν ώστε, η τοποθέτηση των σπουδαστών τους στις θέσεις πρακτικής άσκησης του ηµόσιου τοµέα, να γίνεται έγκαιρα και πριν από την έναρξη των περιόδων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι, έχουν παρατηρηθεί σηµαντικές καθυστερήσεις στην έναρξη του προγράµµατος της πρακτικής άσκησης µέχρι τώρα κυρίως µε ευθύνη των επιτρόπων πρακτικής άσκησης των Τµηµάτων. 7. Σπουδαστής, ο οποίος τοποθετείται, από το Τµήµα του σε θέση πρακτικής άσκησης του ηµόσιου τοµέα και δεν παρουσιάζεται το αργότερο εντός (10) δέκα ηµερών, από την έναρξη του προγράµµατος της πρακτικής άσκησης, αποκλείεται από τη θέση αυτή, η οποία αποδεσµεύεται και µπορεί να διατεθεί για κάλυψη άλλων αναγκών. Ο σπουδαστής αυτός κάνει πια πρακτική άσκηση, εφόσον θέλει στον ηµόσιο τοµέα, µε την έναρξη της επόµενης περιόδου. 8. Η Επιτροπή πρακτικής άσκησης του κάθε Τµήµατος τηρεί και ενηµερώνει τους συνηµµένους τρεις πίνακες-υποδείγµατα. Αντίγραφα από τους πίνακες-υποδείγµατα 2 και 3 υποβάλλονται στην υπηρεσία µας, συγκεντρωτικά κατά Σχολή, το αργότερο µέσα σε ένα µήνα από την έναρξη της κάθε περιόδου πρακτικής άσκησης. Ειδικά για την περίοδο πρακτική άσκησης που διανύουµε (1/4-30/9/87) οι πίνακες αυτοί θα πρέπει να έλθουν στην Υπηρεσία µας µέχρι τέλος Μαΐου Υπενθυµίζουµε ότι, η αποζηµίωση των ασκουµένων στο ηµόσιο Τοµέα καθορίζεται από την Ε5/1258/86 (ΦΕΚ 133/τ.Β'/ και ΦΕΚ 456/τ.Β '/Π. 7.86) ενώ στον Ιδιωτικό τοµέα, από τις Ε5/1797/86 (Φ.Ε.Κ. 183/τ.Β'/ ) και Ε5/4825/86 (ΦΕΚ 453/τ.Β '/16.7,86) αποφάσεις, που ήδη υπάρχουν σ' όλα τα Τµήµατα. Η ασφαλιστική κάλυψη είναι ενιαία, τόσο για τον ηµόσιο όσο και για τον Ιδιωτικό τοµέα και καθορίζεται από την Ε5/1303/86 (ΦΕΚ 168/τ.Β'/ ) απόφαση (καταβολή υπέρ του ΙΚΑ εισφοράς 1% επί της αποζηµιώσεως). 10. Σηµειώνουµε και πάλι πως τα Τµήµατα, µέσω των επιτρόπων πρακτικής άσκησης που λειτουργούν σ' αυτά, θα πρέπει να παρέχουν κάθε πληροφορία και ενηµέρωση σχετικά µε την πρακτική άσκηση και ειδικότερα µε: α) το ύψος της προβλεπόµενης κατά περίπτωση αποζηµίωσης β) το ασφαλιστικό καθεστώς που ισχύει κατά τη διάρκεια πρακτικής άσκησης γ) τις διατάξεις του Π.. 174/85 (ΦΕΚ 59/τ.Α '/ ) και τις σχετικές οδηγίες που περιέχονται στο έγγραφο Ε5/332/86 καθώς και το παρόν δ) τον εφοδιασµό τους µε όλα τα σχετικά έντυπα για την διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης (σχετική βεβαίωση, βιβλίο Π.Α.,Ειδική Σύµβαση Εργασίας, όπου απαιτείται κ.λπ.) ε) τις θέσεις που κατανέµονται στο Τµήµα µε τα εκάστοτε έγγραφα-οδηγίες µας. Για διάφορα προβλήµατα που πιθανόν υπάρχουν, οι Επιτροπές πρακτικής άσκησης ν' απευθύνονται στο συντονιστικό όργανο πρακτικής άσκησης, που λειτουργεί σε κάθε Τ.Ε.Ι. (Ε5/4986/86 έγγραφο) και το οποίο σε εσωτερικό επίπεδο συντονίζει και καθοδηγεί τις Επιτροπές ενώ σε εξωτερικό φροντίζει και υλοποιεί την σύνδεση των Τ.Ε.Ι. µε τον ευρύτερο κοινωνικοοικονοµικό περίγυρο τους. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ

16 Ίδρυση συντονιστικού οργάνου ανά Τ.Ε.Ι., για την πρακτική άσκηση Με το Ε5/4986/ έγγραφο του Υπουργού Παιδείας καθιερώνεται το συντονιστικό όργανο σε επίπεδο Τ.Ε.Ι., για τα θέµατα της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών του κάθε Ιδρύµατος. Κύρια αρµοδιότητα αυτού του οργάνου είναι η ενιαία, προς τα έξω, έκφραση του κάθε Ιδρύµατος σε ό,τι αφορά στην πρακτική άσκηση των σπουδαστών του. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΙ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Αθήνα 21 Ιουνίου Αριθµ. Πρωτ Ε5/4986 ΠΡΟΣ Όλους τους Προέδρους των ΤΕΙ ΚΟΙΝ.Σ.Ε.Β Ξενοφώντος ΑΘΗΝΑ ΘΕΜΑ: Πρακτική άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ Όπως είναι γνωστό βασικός στόχος των ΤΕΙ όπως προδιαγράφεται στον Ν. 1404/83 είναι η σύνδεση τους µε τον κοινωνικό και οικονοµικό περίγυρο τους και ειδικότερα η σύνδεση τους µε τη παραγωγική διαδικασία όλων των τοµέων (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής). Ένα καθοριστικό και άµεσο στοιχείο στην σύνδεση αυτή αποτελεί η πρακτική άσκηση των σπουδαστών µε την οποία γίνεται η προβολή και συµµετοχή των Ιδρυµάτων στην παραγωγική διαδικασία. Μέσα στα παραπάνω πλαίσια και για την καλύτερη οργάνωση του θεσµού της πρακτικής άσκησης παρακαλούµε να συστήσετε συντονιστικό όργανο πρακτικής άσκησης στο ΤΕΙ σας το οποίο: α) Συγκροτείται από µέλη επιτροπών πρακτικής άσκησης που ήδη λειτουργούν στο κάθε τµήµα του ΤΕΙ σας µε εκπροσώπηση όλων των Σχολών. β) Είναι τουλάχιστον τετραµελές και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να έχει πάνω από έξι µέλη µε συµµετοχή ενός εκπροσώπου των σπουδαστών. Στο όργανο αυτό συµµετέχει επίσης και εκπρόσωπος της Βιοµηχανίας. (ΣΕΒ, περιφερειακές οργανώσεις ή κλαδικές του), που δεν συµπεριλαµβάνεται στα παραπάνω όρια. Οι αρµοδιότητες του οργάνου αυτού είναι α) Επαφές µε τις βιοµηχανίες, βιοτεχνίες κ.λπ., του γεωγραφικού χώρου του ΤΕΙ σας για την αναζήτηση και δηµιουργία θέσεων πρακτικής άσκησης των σπουδαστών β) Σε συνεργασία µε τις επιτροπές πρακτικής άσκησης των τµηµάτων καταγράφουν και κωδικοποιούν τις παραπάνω θέσεις τις οποίες και αποστέλλουν στην ΕΥ/ΤΕΙ. Οι τοποθετήσεις των σπουδαστών στις θέσεις αυτές γίνονται από τις επιτροπές πρακτικής άσκησης των τµηµάτων τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης Β του άρθρου 5 της υπουργικής απόφασης Ε5/1585/84 «Εσωτερική

17 διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία των ΤΕΙ» καθώς και της παραγράφου 2 του Ε5/1652/ ΤΕΛΕΞ της ΕΥ/ΤΕΙ. Την ευθύνη για τη σύσταση του οργάνου έχει ο πρόεδρος του συµβουλίου ΤΕΙ και σε περίπτωση κωλύµατος του ο αντιπρόεδρος. Η σύσταση αυτή πρέπει να γίνει µέσα σε µια εβδοµάδα από την λήψη του εγγράφου αυτού και αµέσως µετά την συγκρότησή του να γνωσθούν µε telex τα µέλη του στην ΕΥ/ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Φ.ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

18 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης Οδηγίες ΙΚΑ για την ασφάλιση σπουδαστών ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

19 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύµφωνα µε το Π.. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη. Με την κοινή απόφαση Ε5/1303/ που ακολουθεί, καθιερώνεται και παρέχεται, πέρα από την προαναφερόµενη περίθαλψη, ασφάλιση των σπουδαστών κατά το χρόνο που πραγµατοποιούν την πρακτική τους άσκηση, κατά κινδύνου ατυχήµατος, (επαγγελµατικός κίνδυνος). Η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί της καταβαλλόµενης κάθε φορά αποζηµίωσης στον ασκούµενο σπουδαστή. Τέλος µε την ίδια απόφαση, ρυθµίζονται οι όροι και προϋποθέσεις αποζηµίωσης, σε περίπτωση ατυχήµατος. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1986, Τεύχος εύτερο, Αριθµός Φύλλου 168 Αριθ. Ε5/1303. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1351/83 «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις τον άρθρου 24 του Ν. 1404/83 «οµή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι». 3. Το Π.. 174/84 (ΦΕΚ. 59/τ.Α '/' ) «Άσκηση στο επάγγελµα των σπουδαστών των Τ.Ε.Ι». 4. Το Π.. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α '/8.5.84) «Ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη σπουδαστών Τ.Ε.Ι.». 5. Τη σχετική γνωµοδότηση της Νοµικής /νσης του ΥΠΕΠΘ. 6. Την αριθ. Φ.3257/ΕΙ/2244/83 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 379/τ.Β'/ ). 7. Τη ανάγκη της εκπαίδευσης και πρακτική άσκησης των σπουδαστών της Τριτοβάθµιας Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, προκειµένου ν' αποκτήσουν την απαιτούµενη επαγγελµατική εµπειρία. 8. Την 748/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς» (ΦΕΚ487/Β), αποφασίζουµε: 1. Υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. κατά του κινδύνου του ατυχήµατος, σύµφωνα µε τη ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία, οι σπουδαστές της Τριτοβάθµιας Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης κατά το χρόνο της πρακτικής τους άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα και σε υπηρεσίες του δηµόσιου και των Ν.Π... καθώς και επιχειρήσεις και

20 οργανισµούς που ορίζονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/ Η ασφαλιστική εισφορά κατά επαγγελµατικού κινδύνου, υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί της καταβαλλόµενης κάθε φορά αποζηµίωσης στον ασκούµενο σπουδαστή και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Α.Ν. 1846/ Στους σπουδαστές της παραγράφου 1 της απόφασης αυτής, το ΙΚΑ χορηγεί από την πρώτη ηµέρα της ασφάλισης τους, σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος και σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις της νοµοθεσίας του: α) Τα προβλεπόµενα από τις σχετικές διατάξεις του Α.Ν. 1846/51 και των σχετικών κανονισµών" του ΙΚΑ, επιδόµατα ατυχήµατος. β) Σύνταξη αναπηρίας, σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος. Επί πλέον, σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου, που οφείλεται σε εργατικό ατύχηµα, το ΙΚΑ χορηγεί στα κατά τη νοµοθεσία αυτού µέλη της οικογενείας του ασφαλισµένου και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της νοµοθεσίας του, σύνταξη και έξοδα κηδείας. 4. Η ισχύς της απόφασης αυτής ορίζεται από και για τις περιπτώσεις που δεν έχουν καταβληθεί οι προβλεπόµενες από την κοινή απόφαση Φ. 3257/Ε1/2244/83 ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ για κάλυψη των ασκούµενων σε περίπτωση ασθένειας. 5. Καταργείται µε την παρούσα, η κοινή απόφαση Φ. 3257/Ε1/2244/83 (ΦΕΚ 379/τ.Α '/ ) των Υπουργών Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως Αθήνα, 3 Μαρτίου 1986 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦ/ΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΩΑΝ. ΦΛΩΡΟΣ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣ/ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ 2.2. Οδηγίες ΙΚΑ για την ασφάλιση σπουδαστών ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Σε εφαρµογή της απόφασης Ε5/1303/86 εκδόθηκε η εγκύκλιος αριθµός 100/124/ από τη ιοίκηση του ΙΚΑ που ακολουθεί και η οποία εξειδικεύει την διαδικασία ασφάλισης κατά επαγγελµατικού κινδύνου των πρακτικά α- σκούµενων σπουδαστών. Έτσι, σύµφωνα µε την εγκύκλιο: α) Οι ασφαλιστικές εισφορές (1%) επί της καταβαλλόµενης κάθε φορά αποζηµίωσης, καταβάλλονται από τον εργοδότη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας του Ιδρύµατος, για τον τρόπο είσπραξης των εισφορών. β) Οι πρακτικά ασκούµενοι σπουδαστές απογράφονται σαν ασφαλισµένοι στα µητρώα του Ιδρύµατος και εφοδιάζονται µε ασφαλιστικά βιβλιάρια, που έχουν στην πρώτη σελίδα την ένδειξη «Ασφάλιση Κινδύνου Ατυχήµατος». γ) Σύµφωνα µε την παραπάνω παράγραφο (α) στα βιβλιάρια αυτά θα επικολλώνται ανάλογα ένσηµα, που στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι ασθένειας.

21 δ) Οι ηµέρες εργασίας που αναφέρονται στα βιβλιάρια δεν ανακεφαλαιώνονται και οι ηµέρες ασφάλισης δεν λαµβάνονται υπόψη σε καµία άλλη περίπτωση. ε) Τέλος, καθορίζονται οι παροχές και η διαδικασία χορήγησης αυτών, στην περίπτωση ατυχήµατος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Μαΐου 1986 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Α24/35 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 100 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8, ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ Πληροφορίες: Παπαδάκη Τους αποδέκτες του Τηλέφωνο: Πίνακα Α ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στο ΙΚΑ κατά του κινδύνου ατυχήµατος των σπουδαστών Τριτοβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης». ΣΧΕΤ.: Η µε αριθµ. 112/1983 εγκύκλιος και η 117/1983 διορθωτικής αυτής. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56/ /τ.Α ') δόθηκε η δυνατότητα στους σπουδαστές της Τριτοβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης να ασκούνται πρακτικά, τοποθετούµενοι σε δηµόσιες υπηρεσίες, Οργανισµούς, ΝΠ και επιχειρήσεις τον δηµοσίου τοµέα, όπως αυτές προσδιορίζονται µε την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982. Γι' αυτή την απασχόληση τους, µε τα εδαφ. β' και γ' του παραπάνω νόµου (1351/83) ορίστηκε ότι οι σπουδαστές θα παίρνουν αποζηµίωση και θα υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ για περιπτώσεις ατυχήµατος και ασθένειας. Κατ' εξουσιοδότηση δε του εδαφ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 12 αυτού του νόµου (1351/83) εκδόθηκε η µε αριθµό Φ. 3257/Ε1/2244/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 379/ ,/τ.Β'), που ρύθµισε τις λεπτοµέρειες της υλοποίησης της ασφάλισης των παραπάνω σπουδαστών για τους κλάδους παροχών ασθενείας και µητρότητας σε είδος και σε χρήµα και κατά του κινδύνου ατυχήµατος. Οι παραπάνω διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 1351/83, της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/82 καθώς και της κοινής υπουργικής απόφασης κοινοποιήθηκαν µε την παραπάνω σχετική εγκύκλιο 112/1983, µε την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρµογή τους. Ήδη µε την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούµε: 1) τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 και της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/ /τ.Α'), 2) τις διατάξεις του άρθρου 2, άρθρου 4, της παρ. 4 του άρθρου 5 και του άρθρου 7 του Π.. 174/1985 (ΦΕΚ 59/ , τ.α '), 3) τις διατάξεις του στοιχ. α' της παρ. 2, & της παρ. 3 τον άρθρου 1 του Π.. 185/1984 (ΦΕΚ 61/ , τ.α'), 4) τις διατάξεις των κοινών αποφάσεων: α- Ε5/1258/ των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και ηµόσιας Τάξης και Εθνικής Οικονοµίας (ΦΕΚ 133/τ.Β') β.- Ε5/1797/ των Υπουργών Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων και Εργασίας (Φ.Ε.Κ. 183/ /τ.Β') και γ. Ε5/1303/ των Υπουργών Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών

22 Ασφαλίσεων (Φ.Ε.Κ. 168/τΑ '/86). Τις διατάξεις της µε αριθ / απόφασης του Υπουργού Εργασίας (Φ.Ε.Κ. 116/ /τ.Β'), 6) Το έγγραφο Ε5/332/ έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΕΥ/ΤΕΙ, Τµήµα Προγραµµάτων & Μελετών) και τέλος 7) Υπόδειγµα της Ειδικής Σύµβασης Εργασίας για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ και παρέχουµε τις παρακάτω οδηγίες: 1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις τον στοιχ. α' της παρ. 1 του άρθρον 12 του Ν. 1351/1983 ( που όµως προειπώθηκε κοινοποιήθηκαν µε την 112/83 εγκύκλιο) και αυτές της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 1404/1983, οι σπουδαστές της Τριτοβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, προκειµένου να ασκηθούν πρακτικά στο επάγγελµα τους, θα τοποθετούνται, σε δηµόσιες υπηρεσίες, Οργανισµούς, ΝΠ και επιχειρήσεις του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτές προσδιορίζονται µε την παρ, 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 καθώς επίσης και σε θέσεις του ιδιωτικού τοµέα, που δηµιουργούνται µε πρωτοβουλία είτε ιδιωτικών φορέων είτε της πολιτείας. Σύµφωνα δε µε τις διατάξεις της µε αριθµό 30317/ απόφασης του Υπουργού Εργασίας όλες οι παραπάνω επιχειρήσεις είναι δυνατό να επιδοτούνται από τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού υναµικού (ΟΑΕ ) µε ποσό µέχρι και 50% του ηµεροµίσθιου ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά. Η άσκηση αυτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.. 174/83, θα διαρκεί οκτώ (8) µήνες για όλους τους σπουδαστές των ΤΕΙ και θα χωρίζεται σε δυο περιόδους, από 'τις οποίες η πρώτη θα διαρκεί δύο (2) µήνες και θα πραγµατοποιείται, εκτός του χρόνου των µαθηµάτων, µετά το τέταρτο ή πέµπτο εξάµηνο σπουδών, η δεύτερη δε θα διαρκεί έξι (6) µήνες και θα πραγµατοποιείται µετά το τελευταίο εξάµηνο σπουδών. Με το Ε5/332/ έγγραφο του (που σας κοινοποιείται) το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων έδωσε οδηγίες σχετικές για την κατά τα ανωτέρω πρακτική άσκηση των σπουδαστών. Με βάση αυτές τις οδηγίες η δίµηνη πρακτική άσκηση θα πραγµατοποιείται πλέον εφόσον το Τµήµα έχει αποφασίσει για τη διεξαγωγή της, σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις (άρθρο 2, παρ. 1, εδ. α' Π.. 174/85) και εφόσον δε δυσχεραίνει τη διεξαγωγή της εξάµηνης συνεχούς άσκησης και πάντως όχι σε θέσεις και χώρους που έχουν προβλεφθεί για την πραγµατοποίηση της 6µηνης πρακτικής άσκησης, αλλά σε θέσεις και χώρους που το τµήµα εξασφαλίζει. Εφόσον όµως έχει αποφασιστεί η διεξαγωγή της από το τµήµα είναι υποχρεωτική για όλους τους σπουδαστές. Η εξάµηνη πρακτική άσκηση πραγµατοποιείται µετά το τελευταίο εξάµηνο σπουδών, σε καθορισµένες θέσεις του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και θα διεξάγεται σε δυο συγκεκριµένες χρονικές περιόδους που είναι: για τους σπουδαστές που αποφοιτούν τον Φεβρουάριο, από 1 Απριλίου µέχρι 3Ο Σεπτεµβρίου, για τους σπουδαστές που αποφοιτούν Ιούνιο, από 10 Οκτωβρίου µέχρι 31 Μαρτίου. Ειδικά για τον ιδιωτικό τοµέα, εφόσον η θέση για την πρακτική άσκηση εξασφαλίζεται από τον ενδιαφερόµενο, δεν ισχύουν τα προηγούµενα χρονικά πλαίσια, δηλαδή, η πρακτική άσκηση µπορεί να αρχίζει αµέσως µετά το τέλος των εξετάσεων του τελευταίου εξαµήνου σπουδών. Η άσκηση θα αποδεικνύεται από το βιβλίο πρακτικής άσκησης του σπουδαστή, η τήρηση του οποίου είναι απαραίτητη. Για την απασχόληση τους αυτή (πρακτική άσκηση) οι παραπάνω σπουδαστές θα παίρνουν αποζηµίωση, που για µεν του απασχολούµενους στο δηµόσιο τοµέα θα είναι ίση µε είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχµές κατά µήνα σύµφωνα µε τις διατάξεις της κοινής απόφασης Ε5/1258/ για δε τους απασχολούµενους στον ιδιωτικό τοµέα θα είναι ίση µε ποσοστό 80% επί του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά, µε βάση την

23 Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις της κοινής απόφασης Ε5/1797/ (ΦΕΚ 183/ /τ.Β'). 2. Mε την κοινοποιούµενη απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του εδαφ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 1351/83 και που έλαβε υπόψη τις διατάξεις όλων των παραπάνω νόµων και προεδρικών διαταγµάτων, καθορίστηκε ότι: α) Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης τους, όπως αυτή καθορίστηκε µε το Π.. 174/1985 και το έγγραφο Ε5/332/ του Υπουργείου, για όσο χρονικό διάστηµα θα διαρκεί αυτή, θα υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΙΚΑ µόνο κατά του κινδύνου ατυχήµατος (όχι και για τον κλάδο παροχών ασθενείας και µητρότητας σε είδος και σε χρήµα, όπως όριζε η κοινή απόφαση Φ. 3257/ΕΙ/2244/1983 (ΦΕΚ 379/ τ.Β.( η οποία καταργείται µε την κοινοποιούµενη µε την παρούσα εγκύκλιο κοινή απόφαση Ε5/1303/ ). Η ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη µετά την ψήφιση του Π.. 185/84 παρέχεται από την οικεία σπουδαστική λέσχη που ιδρύεται σε κάθε ΤΕΙ σαν ΝΠ και επιχορηγείται από το κράτος, από ειδική πίστωση στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Οι ασφαλιστικές εισφορές για την ασφάλιση των παραπάνω σπουδαστών κατά τον επαγγελµατικού κινδύνου υπολογίζονται σε ποσοστό 1% επί της καταβαλλοµένης κάθε φορά αποζηµίωσης στον ασκούµενο σπουδαστή και καταβάλλεται από τον εργοδότη σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας του Ιδρύµατος για τον τρόπο είσπραξης των εισφορών. ηλαδή µε αγορά και επικόλληση στα ασφαλιστικά βιβλιάρια ανάλογων ενσήµων που στη συγκεκριµένη περίπτωση θα είναι ασθενείας. β) Οι σπουδαστές της κατηγορίας αυτής, πρέπει να απογραφούν σαν ασφαλισµένοι στα µητρώα του Ιδρύµατος και να εφοδιαστούν µε ασφαλιστικά βιβλιάρια, στην πρώτη σελίδα των οποίων θα τεθεί σφραγίδα µε την ένδειξη «Ασφάλιση Κινδύνου Ατυχήµατος». Οι ηµέρες εργασίας όµως που θα αναφέρονται σ' αυτά δεν θα ανακεφαλαιώνονται και σε καµιά άλλη περίπτωση θα λαµβάνονται υπόψη οι ηµέρες ασφάλισης. Τα ασφ/κά αυτά βιβλιάρια θα αντικαθίστανται µε κανονικά βιβλιάρια σε περίπτωση ανάληψης εργασίας από τα πρόσωπα αυτά, µετά το τέλος της πρακτικής άσκησης τους, για την οποία θα υπάγονται στην ασφάλιση του Ιδρύµατος κατά τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 3. Σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος, θα χορηγούνται στους ασφαλισµένους σπουδαστές, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της περί ΙΚΑ σχετικής νοµοθεσίας, οι ακόλουθες παροχές: α) η δέουσα ιατρική περίθαλψη β) Επίδοµα ατυχήµατος και γ) σύνταξη αναπηρίας, σε περίπτωση που αυτοί κριθούν ανάπηροι µε την έννοια της νοµοθεσίας του ΙΚΑ, λόγω του επισυµβάντος σ' αυτούς ατυχήµατος. Για τη χορήγηση της ιατρικής περίθαλψης και του επιδόµατος ασθενείας, λόγω εργατικού ατυχήµατος, ο παθών θα εφοδιάζεται µε ειδικό βιβλιάριο «ελτίο περιθάλψεως ατυχήµατος» ενώ στην περίπτωση που δικαιωθεί σύνταξης αναπηρίας, θα εφοδιαστεί µε ατοµικό βιβλιάριο ασθενείας «ελτίο περιθάλψεως ατυχήµατος» ενώ στην περίπτωση που δικαιωθεί σύνταξης αναπηρίας, θα εφοδιαστεί µε ατοµικό βιβλιάριο ασθενείας κοινού τύπου και θα του αναγνωρίζεται ασφαλιστική ικανότητα για τις παροχές ασθενείας σαν συνταξιούχου (άρθρο 6 παρ. 1 ΑΝ 1846/51). Σε περίπτωση θανάτου τον ασφαλισµένου, που θα οφείλεται σε εργατικό

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφ όσον ο σπουδαστής έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ 2013 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 1. Ποιος είναι ο σκοπός της πρακτικής άσκησης;

Διαβάστε περισσότερα

3.2.2. Οδηγίες ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.

3.2.2. Οδηγίες ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. 3.2.2. Οδηγίες ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. 3.2.2.1. Βασικές οδηγίες. Σε εφαρμογή των προαναφερομένων αποφάσεων εκδόθηκε από τον ΟΑΕΔ η εγκύκλιος 94200/5-8-86, με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3.1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ... 3 3.2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 3 3.3 ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 ΑΙΓΑΛΕΩ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΔιΒιΜ. ΕΣΠΑ Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΤΕΙΘ» MIS 299969 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Επιμέλεια: Λιάνα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ Αθήνα 28/4/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 95/93 Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 97/82 Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ.

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΙΤΩΝ Δ..ΙΙ..Ε.Κ.--..ΙΙ..ΙΙ..Ε.Κ.. ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΙΖΕΤΑΙΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... - 2-2. Προϋποθέσεις... - 2-3. Σκοπός... - 2-4. Εργασιακοί χώροι... - 3-5. Πρόγραμμα... - 4-6.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16/2/2009. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήµατα & Παραρτήµατα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανοµής

Αθήνα 16/2/2009. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήµατα & Παραρτήµατα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανοµής Αθήνα 16/2/2009 Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/46 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ι. Βλατάκης Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πρακτική άσκηση ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών / μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΠΡΟΣ: Πρακτική άσκηση ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών / μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ & KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Tαχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8 101 10,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαµία -0-05 Αρ. πρωτ.: 859 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 / 9 / 2013 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Αθήνα, 23 / 9 / 2013 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-4-2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 26 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 43338/16027 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 4 /2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις.

N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις. N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 2335/95)

1.ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 2335/95) ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στον Κλάδο Παροχών Ασθενείας σε είδος του ΙΚΑ των ανέργων που παρακολουθούν τα επιδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης» Σχετ. εγκύκλιος: 31/6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 Στην Αθήνα σήμερα 25 Ιουλίου 2008, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

α) Στην μη ασφαλιστική τακτοποίηση με το πράγματι καταβαλλόμενο ημερομίσθιο.

α) Στην μη ασφαλιστική τακτοποίηση με το πράγματι καταβαλλόμενο ημερομίσθιο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

-3- ΓΕΝΙΚΑ. Με εντολή Διοικητή Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΕΩΣ ΣΤΑΘΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε. ΠΟΥΛΙΟΥ

-3- ΓΕΝΙΚΑ. Με εντολή Διοικητή Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΕΩΣ ΣΤΑΘΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε. ΠΟΥΛΙΟΥ Θ Ε Μ Α: "Χορήγηση εφάπαξ επιδόματος αεροθεραπείας στους ασφ/νους και συνταξιούχους που πάσχουν από φυματίωση, καρκίνο των πνευμόνων, πνευμονοκονίαση καθώς και στους νεφροπαθείς για τη θερινή περίοδο 1997".

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 267 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕΙΚΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑ, Μάϊος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 27/5/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 27/5/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 27/5/2014 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. ΓΕΝ.ΔΙ.ΠΑΡ/175/753305 Οργανισμός Ασφάλισης O.A.E.E. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ Οργάν. & ιεξ. Εξετάσεων. - Όλα τα Ενιαία Λύκεια (δια των /ντων Ε)

ΙΕΥΘΥΝΣΗ Οργάν. & ιεξ. Εξετάσεων. - Όλα τα Ενιαία Λύκεια (δια των /ντων Ε) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Οργάν. & ιεξ. Εξετάσεων ΤΜΗΜΑ B Αθήνα 2/ 11 / 2005 Αρ.Πρωτ. Βαθµός Φ.252/ 121456 / Β6 Μητροπόλεως 15 101 85 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90 ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται σε εργοδότες, με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α και β βαθμού συγγενείας» ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 11-8-2011 Αρ.Πρωτ:Φ.40021/οικ19458/2380

Αθήνα, 11-8-2011 Αρ.Πρωτ:Φ.40021/οικ19458/2380 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Α,Β Ταχ. /νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.250/1999 (ΦΕΚ Α`/206/7.10.1999) Τρόπος άσκησης από τους ειδικούς επιστήμονες του άρθρου 54 Ν. 2447/1996, των αρμοδιοτήτων κοινωνικής υπηρεσίας που τους ανατίθενται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών.

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/2.9.98 τ.α) σχετικά με τη «Ρύθμιση εργασιοικών

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 5-10-2005 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειδικοί χρόνοι ασφάλισης Συνοπτική παρουσίαση. 3 1. Γενικά. 8 2. Ασφάλιση κατά τον χρόνο ασθένειας..... 8 3. Οφειλόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...5 2. Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης...6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΡΟ46914Η-1ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. e-mail : ksamalek@teimes.gr

ΑΔΑ: Β4ΡΟ46914Η-1ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. e-mail : ksamalek@teimes.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 30.200 Πληροφορίες : ΣΑΜΑΛΕΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τηλέφωνο : 2631058212 ΦΑΞ : 2631025183 e-mail : ksamalek@teimes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΧΑΛΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1209/19.9.2014 Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014. Αθήνα, 19/9/2014 (ΦΕΚ Β' 2505/22.9.2014)

ΠΟΛ.1209/19.9.2014 Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014. Αθήνα, 19/9/2014 (ΦΕΚ Β' 2505/22.9.2014) ΠΟΛ.1209/19.9.2014 Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014 Αθήνα, 19/9/2014 (ΦΕΚ Β' 2505/22.9.2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Α. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, 4/8/2010 ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Π. Φ80000/ οικ.19160/1420 /ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ- ιοίκηση ΤΑΧ. /ΝΣΗ : ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Πληρ : Γ. Βλέτσης Τηλ : 210 38.93.329 FAX : 210 38.17.151

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Σπουδών ΤΕΙ Κρήτης

Κανονισµός Σπουδών ΤΕΙ Κρήτης Κανονισµός Σπουδών ΤΕΙ Κρήτης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Σπουδαστές ΤΕΙ Κρήτης, εγγραφές, κύκλοι σπουδών, µαθήµατα. ΆΡΘΡΟ 1ο: Σπουδαστές ΤΕΙ Κρήτης - Εγγραφές 1. Σπουδαστές ΤΕΙ καθίστανται όσοι εγγράφονται σε αυτό µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16/7/2015. Αριθμ. Πρωτ.: Α22/392/920/2

Αθήνα 16/7/2015. Αριθμ. Πρωτ.: Α22/392/920/2 Αθήνα 16/7/2015 Αριθμ. Πρωτ.: Α22/392/920/2 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 102 41 Αθήνα Πληροφορίες : M.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία 13/03/2003. ΘΕΜΑ : «Σχετικά µε την διαδικασία Προµήθειας και ιανοµής ιδακτικών βιβλίων και Σηµειώσεων στους Φοιτητές»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία 13/03/2003. ΘΕΜΑ : «Σχετικά µε την διαδικασία Προµήθειας και ιανοµής ιδακτικών βιβλίων και Σηµειώσεων στους Φοιτητές» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία 13/03/2003 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: 3ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαµίας - Αθηνών 35100 Λαµία Τηλέφωνο: 22310-44252 FAX: 22310-67770 ΠΡΟΣ: Μέλη του Τ.Ε.Ι. Λαµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

www.tnomik.gr ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ

www.tnomik.gr ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΕΚΘΕΣΗ Θέµα: Αναγνώριση αλλοδαπών µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που έχουν χορηγηθεί κατόπιν σύµπραξης ηµεδαπών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων µε αλλοδαπά εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας.

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας. Αθήνα 23/4/2014 Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/33 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : M. Δημητρακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005 ΘΕΜΑ : «Επέκταση της ασφάλισης του ΤΑΞΥ στις περιοχές των Νοµών Πιερίας, Ζακύνθου, Πρέβεζας, Σάµου, Έβρου και στις νήσους Σύρο, Θήρα, Μύκονο, Πάρο,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Οι δράσεις που συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή είναι:

Οι δράσεις που συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή είναι: Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Διαδικασίες Π.Α 5 Διαδικασία Υλοποίησης Π.Α 10 Οδηγοί Π.Α 16 Επιστημονικός Υπεύθυνος 17 Επόπτης Τμήματος 20 Επιβλέπων Φορέα 23 Ασκούμενος Σπουδαστής 26 Διαγράμματα Ενεργειών 29 Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Πληροφορίες : Α.Τσαρούχα Β.Λαρίση Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Τ.Κ. 101 92 Αθήνα Τηλ. : 210 69 65 895

Διαβάστε περισσότερα

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 Ταχ. /νση : Πλ. Ελευθερίας 3

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα».

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα, 01 Μαρτίου 2005 Αριθµ.Πρωτ:οίκ.3392 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Το Εθνικό Απολυτήριο Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί 1. To Eθνικό Απολυτήριο χορηγείται στους αποφοίτους όλων των τύπων Λυκείου, που εγγράφονται στην Α τάξη του από την έναρξη του σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ».

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ». ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ». Σχετ. Εγκ.: 7/93, 74/96, 16/97. Κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή το αρθρ. 18 του Ν. 2972/01 που δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α. κ.κ.προέδρους Νοµαρχιακών Αυτ/σεων β.κ.κ.νοµάρχες 3. Ελεγκτικό Συνέδριο 4. Όλες τις Περιφέρειες

2. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α. κ.κ.προέδρους Νοµαρχιακών Αυτ/σεων β.κ.κ.νοµάρχες 3. Ελεγκτικό Συνέδριο 4. Όλες τις Περιφέρειες ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. οικ. 2/5099/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1/7/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ7/7/63857

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1/7/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ7/7/63857 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1/7/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ7/7/63857 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 69 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΩΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΤΙΣ ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28.09.2009 Βαθµός Ασφαλείας Π31-46 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 63

Αθήνα, 28.09.2009 Βαθµός Ασφαλείας Π31-46 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 63 Αθήνα, 28.09.2009 Βαθµός Ασφαλείας Aριθµ. Πρωτ. Π31-46 Βαθµός Προτερ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦ/ΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ε.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΙΚ/ΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα