ΘΕΜΑ: Τπεραζηικό Κ.Σ.Ε.Λ. Νομού Ροδόπης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Τπεραζηικό Κ.Σ.Ε.Λ. Νομού Ροδόπης"

Transcript

1 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ TOMEA METAΦΟΡΩΝ, ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ, ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Μάζεκα: Δημόζιες σγκοινωνίες Τπεχζπλνη καζήκαηνο: Αξηζηνηέιεο Ναληφπνπινο, Παλαγηψηεο Παπατσάλλνπ Δπηβιέπσλ καζήκαηνο: Αξηζηνηέιεο Ναληφπνπινο ΘΕΜΑ: Τπεραζηικό Κ.Σ.Ε.Λ. Νομού Ροδόπης Σδαιακαξίαο Μηράιεο Σζνχηζηθαο Νίθνο Θεζζαλονίκη, Ιανοσάριος 2011

2 Περιεχόμενα 1.2 Αντικείμενο, ςτόχοι, μεκοδολογία και δομι τθσ εργαςίασ Νομικό πλαίςιο λειτουργίασ και νομικι μορφι του Οργανιςμοφ Δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ των μετόχων Εργαηόμενοι ςτον οργανιςμό Ρροςόντα πρόςλθψθσ Ειδικά προςόντα πρόςλθψθσ Οργανόγραμμα διοίκθςθσ και υπθρεςιϊν του ΚΤΕΛ Αρμοδιότθτεσ του Δ.Σ Τα οχιματα Πργάνωςθ του γραφείου κίνθςθσ των λεωφορείων Αρμοδιότθτεσ του γραφείου κίνθςθσ Άλλεσ δραςτθριότθτεσ του οργανιςμοφ Στοιχζια μεταφορικοφ ζργου και οικονομικά ςτοιχεία του οργανιςμοφ Ζρευνα ερωτθματολογίου Συμπεράςματα προτάςεισ Βιβλιογραφία ΡΑΑΤΗΜΑ... i Ρίνακεσ... ii Φωτογραφίεσ... v 2

3 1. Ειςαγωγή 1.1 Ο νομόσ Ροδόπησ και το ΚΣΕΛ Ο νομόσ οδόπθσ βρίςκεται ςτο βόρειο τμιμα τθσ χϊρασ και ανικει ςτθν περιφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ και θ πρωτεφουςά του είναι θ Κομοτθνι. Ζχει ζκταςθ τ.χλμ. και πλθκυςμό κατοίκουσ. Συνορεφει βόρεια με τθ Βουλγαρία δυτικά με το νομό Ξάνκθσ και ανατολικά με το νομό Ζβρου. Στθ νότια πλευρά του ο νομόσ βρζχεται από το κρακικό πζλαγοσ. Ο νομόσ ςτο μεγαλφτερο μζροσ του είναι πεδινόσ και λίγο πάνω από το μζςο του ξεκινάει θ οροςειρά τθσ οδόπθσ. Η Κομοτθνι είναι μια πόλθ πολυπολιτιςμικι. Ο πλθκυςμόσ είναι εξαιρετικά πολφγλωςςοσ για πόλθ τζτοιου μεγζκουσ. Αποτελείται από ντόπιουσ Ζλλθνεσ, πρόςφυγεσ από τθ Μικρά Αςία και τθν Ανατολικι Θράκθ, Ζλλθνεσ Μειονοτικοφσ (Τουρκογενείσ, Ρομάκουσ και Ακίγγανουσ, κυρίωσ Μουςουλμάνουσ ςτο κριςκευμα), λιγοςτοφσ απογόνουσ Αρμενίων προςφφγων και πολλοφσ Κωνςταντινουπολίτεσ, Ιμβρίουσ και Τενεδίουσ. Ρρόςφατα προςζφυγαν ςτθν πόλθ και παλιννοςτοφντεσ ομογενείσ από χϊρεσ τθσ πρϊθν ΕΣΣΔ (κυρίωσ Γεωργία, Αρμενία, ωςία, Ουκρανία και Καηακςτάν). Τα χωριά και οι οικιςμοί του νομοφ δεν είναι πολλά και με ςχετικά μικρό πλθκυςμό και ςυγκοινωνιακά εξυπθρετοφνται ςχεδόν όλα αποκλειςτικά από το ΚΤΕΛ. Σε γενικζσ γραμμζσ το ζργο του ΚΤΕΛ για εξυπθρζτθςθ των χωριϊν εντόσ του νομοφ είναι εφκολο αφοφ οι οικιςμοί είναι λίγοι και ςε κοντινζσ αποςτάςεισ. Το ΚΤΕΛ πραγματοποιεί επίςθσ δρομολόγια για τθ Θεςςαλονίκθ, τθν Ξάνκθ και τθν Αλεξανδροφπολθ. Τζλοσ πραγματοποιοφντα δρομολόγια εξωτερικοφ για Βουλγαρία και Τουρκία. Εικόνα 1: Ο τερματικόσ ςταθμόσ των ΚΣΕΛ 3

4 1.2 Αντικείμενο, ςτόχοι, μεθοδολογία και δομή τησ εργαςίασ Σν αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε θαη επηζθφπεζε ηνπ ππεξαζηηθνχ ΚΣΔΛ ηνπ λνκνχ Ρνδφπεο. Κχξηνο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα εμεηαζζνχλ ηα πξνβιήκαηα θαη νη πξννπηηθέο ηνπ. Δπίζεο αλ είλαη κέζν πνπ βνεζάεη θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην θνηλφ θαη ηέινο, αλ είλαη νηθνλνκηθφ αλαινγηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη θαη ζε ζχγθξηζε κε άιια κέζα. Γηα λα ζπιιερζνχλ ηα ζηνηρεία αθνινπζήζεθε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία. Διήθζεζαλ έγγξαθα θαη πίλαθεο απφ ην γξαθείν θίλεζεο ηνπ ΚΣΔΛ, ζην νπνίν παξεκπηπηφλησο νη ππάιιεινη ήηαλ πνιχ εμππεξεηηθνί, αθνχ καο έδσζαλ ζρεδφλ φια ηα ζηνηρεία πνπ ρξεηάζηεθαλ. ρεδηάζηεθε έλα εξσηεκαηνιφγην θαη ζπκπιεξψζεθε απφ ηξηάληα άηνκα -επηβάηεο ησλ ιεσθνξείσλ πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ νη απφςεηο ηνπο. Σέινο, ηξαβήρηεθαλ θσηνγξαθίεο απφ ηνλ θεληξηθφ ζηαζκφ ζηελ Κνκνηελή, ηα ιεσθνξεία θαη απφ ηνλ ρψξν απνζήθεπζεο δεκάησλ. Ζ δνκή ηεο εξγαζίαο απνηειείηαη απφ 10 θεθάιαηα, βηβιηνγξαθία, θαη παξάξηεκα. ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά γηα ην λνκφ Ρνδνπεο θαη ην ΚΣΔΛ ηνπ. ην δεχηεξν γηα ην λνκηθφ πιαίζην θαη ηε λνκηθή κνξθή ηεο εηαηξίαο. Σν ηξίην αλαθέξεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ην ηέηαξην ζην νξγαλφγξακκα δηνίθεζεο θαη ππεξεζηψλ ηνπ ΚΣΔΛ. ην πέκπην γίλεηε ιφγνο γηα ηα νρήκαηα θαη ζην έθην γηα ην γξαθείν θίλεζεο ησλ ιεσθνξείσλ. Σν φγδνν καο δίλεη ζηνηρεία νηθνλνκηθά θαη κεηαθνξηθνχ έξγνπ ηνπ νξγαληζκνχ. ην έβδνκν θεθάιαην πεξηγξάθνληαη ζχληνκα άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ΚΣΔΛ Ρνδφπεο. ην έλαην ππάξρνπλ ζπγθεληξσηηθά νη απαληήζεηο ηεο έξεπλαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζην δέθαην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ην ΚΣΔΛ ηνπ λνκνχ Ρνδφπεο. 4

5 2. Νομικό πλαίςιο λειτουργίασ και νομική μορφή του Οργανιςμού Σν ΚΣΔΛ είλαη Αλψλπκε Μεηαθνξηθή, Σνπξηζηηθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξία κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ ΚΣΔΛ Ν. ΡΟΓΟΠΖ Α.Δ.». θνπφο ηεο εηαηξίαο είλαη : 1. Ζ εθηέιεζε ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ θαη εηδηθφηεξα ε εθηέιεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ πθηζηάκελσλ ηαθηηθψλ ή εθηάθησλ ππεξαζηηθψλ επηβαηηθψλ γξακκψλ. 2. Ζ εθηέιεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ λέσλ ηαθηηθψλ ππεξαζηηθψλ γξακκψλ. 3. Ζ ίδξπζε ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ εζσηεξηθνχ ή γεληθνχ ηνπξηζκνχ. 4. Ζ εθηέιεζε νπνηνπδήπνηε άιινπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ λνκίκσο ηεο αλαηεζεί ζην κέιινλ ή ζεσξεζεί απφ απηήλ επσθειέο λα εθηειεζηεί ζηα πιαίζηα ηνπ λφκνπ. 5. Ζ εθπφλεζε θάζε είδνπο κειεηψλ ζπλαθψλ κε ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ πνπ εθηειεί ε εηαηξία, θαζψο θαη ησλ κειεηψλ πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ. 6. Ζ ζπλεξγαζία κε αεξνπνξηθέο, ζηδεξνδξνκηθέο εηαηξίεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζην επηβαηηθφ θνηλφ. 7. Ζ δηαλνκή ησλ κεηαθεξφκελσλ απφ ηα ιεσθνξεία αζπλφδεπησλ δεκάησλ. 8. Ζ παξνρή θαη εθκεηάιιεπζε εηδηθψλ ππεξεζηψλ κεηαθνξάο ζε πξφζσπα κε εηδηθέο αλάγθεο. 9. Οπνηαδήπνηε άιιε δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία είλαη ζπλαθήο κε ηεο αλσηέξσ ζθνπνχο. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ ,00 επξψ. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο δηαηξείηαη ζε νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 1,50 ε θάζε κία. Ζ θαηαβνιή ησλ κεηξεηψλ γηα θάιπςε ηνπ αξρηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή ηπρφλ απμήζεσλ απηνχ, θαζψο θαη νη θαηαζέζεηο κεηνρψλ κε πξννξηζκφ ηε κειινληηθή αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ζα πξαγκαηνπνηνχληαη, ππνρξεσηηθά, κε θαηάζεζε ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ζην φλνκα ηεο εηαηξίαο, πνπ ζα ηεξείηαη ζε νπνηαδήπνηε ηξάπεδα πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο πεληαεηίαο απφ ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο ην Γ.. ηεο Δηαηξίαο έρεη ην δηθαίσκα κε απφθαζε ηνπ πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ λα απμήζεη ην κεηνρηθφ 5

6 θεθάιαην κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, γηα πνζφ πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην αξρηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην. Δάλ ηα απνζεκαηηθά ηεο εηαηξίαο ππεξβαίλνπλ ην έλα ηέηαξην ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ηφηε απαηηείηαη πάληνηε απφθαζε ηεο Γ.. Ζ απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο εηαηξίαο γηα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πξέπεη λα αλαθέξεη ηνπιάρηζηνλ ην πνζφ ηεο αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ, ηνλ ηξφπν θάιπςεο ηνπο, ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ κεηνρψλ πνπ ζα εθδνζνχλ, ηελ νλνκαζηηθή αμία θαη ηελ ηηκή δηάζεζεο απηψλ θαη ηελ πξνζεζκία θάιπςεο. Μεηά ην ηέινο ηεο πξνζεζκίαο πνπ φξηζε ην φξγαλν ηεο εηαηξίαο πνπ απνθάζηζε ηελ αχμεζε γηα ηελ ελάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, νη κεηνρέο πνπ δελ έρνπλ αλαιεθζεί, δηαηίζεληαη ειεχζεξα απφ ην Γ.. ηεο εηαηξίαο. Οη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο είλαη ππνρξεσηηθά νλνκαζηηθέο θαη θάζε κεηνρή παξέρεη δηθαίσκα ςήθνπ. Όια ηα εθ ηεο κεηνρήο δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ, είλαη ππνρξεσηηθά αλάινγα πξνο ην ππφ ηεο κεηνρήο αληηπξνζσπεπφκελν πνζνζηφ ηνπ θεθαιαίνπ. Οη κεηνρέο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Γ.. ή ηνλ νξηδφκελν απφ ην Γ.. αλαπιεξσηή ηνπ θαη έλα κέινο ηνπ. Οη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο είλαη ίζεο θαη αδηαίξεηεο. Οη κεηνρέο κπνξεί λα εθδίδνληαη ζε ηίηινπο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο κεηνρέο κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ.., ε νπνία θαζνξίδεη ηνλ ηχπν ησλ κεηνρψλ. Οη ηίηινη ησλ κεηνρψλ θέξνπλ αχμνληα αξηζκφ, ηε ζθξαγίδα ηεο εηαηξίαο, ην φλνκα, ην επψλπκν, ηελ εζληθφηεηα, ην επάγγεικα, ηελ θαηνηθία θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπο, θαζψο θαη ηελ ππνγξαθή δχν ζπκβνχισλ πνπ νξίδνληαη απφ ην Γ.. Ζ κεηα-βίβαζε ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο ζπκκεηαβηβάδεη θαη ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα. Οη κέηνρνη ηεο εηαηξείαο εηλαη 51 φζα θαη ηα ιεσθνξεία θαη ν θαζέλαο ηνπο έρεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ κεηνρέο.μέηνρνη ηεο εηαηξίαο είλαη φζνη κηζζψζνπλ ζηελ εηαηξία ηα ιεσθνξείαηδηνθηεζίαο ηνπο πνπ είλαη εληαγκέλα ζην ΚΣΔΛ Ν. Ρνδφπεο θαζψο θαη εθείλα πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ αληηθαηάζηαζή ηνπο. Οη κέηνρνη πξέπεη λα είλαη δηθαηνχρνη ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ησλ ιεσθνξείσλ πνπ εληάζζνληαη ζε απηήλ ηελ εηαηξία θαη λα πιεξνχλ απηνί θαη ηα ιεσθνξεία ηνπο φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ. 6

7 2.1 Δικαιώματα και υποχρεώςεισ των μετόχων 1. Οη κέηνρνη αζθνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζρεηηθά κε ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο κφλν κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Γεληθή πλέιεπζε. Οη κέηνρνη ή νη δαλεηζηέο ηνπο δελ κπνξνχλ ζε θακία πεξίπησζε λα επηδηψμνπλ ηελ εθθαζάξηζε ή ηε δηαλνκή ή λα αλακεηρζνχλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο. 2. Ζ επζχλε ηνπ κεηφρνπ πεξηνξίδεηαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο ηνπ. Κάζε κεηνρή παξέρεη δηθαίσκα επί ηνπ θαηά ην παξφλ θαηαζηαηηθφ ηπρφλ δηαλεκνκέλνπ κεξίζκαηνο, αμίσζε επί ηνπ κέξνπο ηνπ πξντφληνο ηεο εθθαζαξίζεσο ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο. 3. Κάζε κεηνρή παξέρεη δηθαίσκα κίαο ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε. ε πεξίπησζε θνηλσλίαο κεηνρήο ή κεηνρψλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 4. Κάζε κέηνρνο νπνπδήπνηε θαη αλ θαηνηθεί ινγίδεηαη, σο πξνο φιεο αλεμαηξέησο ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηελ εηαηξία, φηη έρεη λφκηκε θαηνηθία ηνπ ηελ έδξα ηεο εηαηξίαο θαη ππφθεηηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ δηθαηνδνζία ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο. 7

8 3. Εργαζόμενοι ςτον οργανιςμό To πξνζσπηθφ ησλ ΚΣΔΛ πεξίπνπ 70 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ ηα 25 είλαη ππάιιεινη ηνπ ΚΣΔΛ θαη ηα 45 είλαη νδήγνη θαη παξαιιήια κέηνρνη-ηδηνθηήηεο ιεσθνξείσλ αιιά θαη νδεγνί ππάιιεινη κεηφρσληδηνθηεηψλ ιεσθνξείσ.σν πξνζσπηθφ δηαθξίλεηαη επίζεο ζε έθηαθην θαη ηαθηηθφ: α. Έθηαθην είλαη ην πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη γηα εθηέιεζε επνρηθήο ή έθηαθηεο εξγαζίαο, ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 8 κήλεο θαη ζπλδέεηαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. β. Σαθηηθφ είλαη ην πξνζσπηθφ πνπ θαηέρεη νξγαληθέο ζέζεηο θαη εμππεξεηεί πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο θαη ζπλδέεηαη κε ην ΚΣΔΛ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ. Οη νδεγνί ησλ εληαγκέλσλ ζε ΚΣΔΛ ιεσθνξείσλ πξνζιακβάλνληαη θαη απνιχνληαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ ιεσθνξείσλ απηψλ. Οη ηδηνθηήηεο ιεσθνξείσλ ησλ ΚΣΔΛ πνπ εξγάδνληαη σο νδεγνί ζηα ιεσθνξεία ηδηνθηεζίαο ηνπο, θαηαζέηνπλ ζην ΚΣΔΛ ππεχζπλε δήισζε πεξί απηνπξφζσπεο νδήγεζεο ηνπ ιεσθνξείνπ ηνπο καδί κε ηα πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ λφκν. Ο αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο θαη θηλήζεσο θαίλεηαη παξαθάησ. (1) Προζωπικό διοικήζεως και διατειρίζεως : Λνγηζηήξην (3) Γξαθείν θίλεζεο (2) Δθδνηψλ εηζηηεξίσλ (4) Απνζεθαξίσλ (1) Προζωπικό κινήζεως : ηαζκαξρψλ (2) Διεγθηψλ (4) Οδεγνί(9) 8

9 3.1 Προςόντα πρόςληψησ Γηα ηελ πξφζιεςε ηαθηηθνχ ή έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα πιεξνχλ ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ πξνζφληα. 1. Να έρνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη λα είλαη γξακκέλνη ζηα κεηξψα Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο ή λα έρνπλ ηελ ηζαγέλεηα Κξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή λα είλαη νκνγελείο ή ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ επί καθξφλ ζηελ Διιάδα πξν ηεο πξνζιήςεσο ησλ. 2. Να έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, κε εμαίξεζε ηνπο νδεγνχο πνπ πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 23ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 3. Οη Έιιελεο πνιίηεο λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή λα έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο. 4. Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα θαθνχξγεκα ή ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, απηζηία, ρξήζε θαη εκπνξία λαξθσηηθψλ νπζηψλ θαη γεληθά γηα εγθιήκαηα θαηά ησλ εζψλ ζε βαζκφ πιεκκειήκαηνο. Δπίζεο λα κελ έρνπλ παξαπεκθζεί γηα θαθνχξγεκα ή γηα θάπνην απφ ηα παξαπάλσ εγθιήκαηα. (6) 3.2 Ειδικϊ προςόντα πρόςληψησ α. Διοικηηικό προζωπικό (ινγηζηέο, γξακκαηείο, ηακίεο, ρεηξηζηέο Ζ/Τ, εθδφηεο εηζηηεξίσλ) Να θέθηεληαη ηνπιάρηζηνλ απνιπηήξην ηίηιν ζπνπδψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πηζηνπνηεηηθφ ρεηξηζκνχ Ζ/Τ αλαγλσξηζκέλεο ζρνιήο θαη ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο αγγιηθήο γιψζζαο. Δηδηθά γηα ινγηζηέο, απηνί πξέπεη λα θαηέρνπλ πηπρίν ζρνιήο νηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο ΑΔΗ ή ΣΔΗ θαη λα έρνπλ ην θαηά λφκν δηθαίσκα ππνγξαθήο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο εηαηξίαο. β. Προζωπικό κίνηζης (νδεγνί, ζηαζκάξρεο, ειεγθηέο, εηζπξάθηνξεο) λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πγείαο γηα ηελ ζέζε πνπ πξννξίδνληαη, πξνζθνκίδνληαο θαηά ηελ πξφζιεςε ηνπο ην θαηά πεξίπησζε αλαγθαίν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ. Οη νδεγνί πξέπεη λα θαηέρνπλ ηζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο ιεσθνξείνπ. Σν ινηπφ πξνζσπηθφ θίλεζεο πιελ εηζπξαθηφξσλ λα θέθηεηαη 9

10 απνιπηήξην Λπθείνπ θαη λα θαηέρεη ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο αγγιηθήο γιψζζαο. Οη εηζπξάθηνξεο πξέπεη επίζεο λα θαηέρνπλ ηίηιν ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαηά ην έηνο απνθνίηεζεο ηνπο θαη ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο αγγιηθήο γιψζζαο. γ. Τετνικό προζωπικό (ππεχζπλνη ακαμνζηαζίνπ, ηερλίηεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ιεσθνξείσλ) λα θέθηεληαη ηα εθ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα (πηπρίν άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο) γηα ηελ ζέζε πνπ πξννξίδεηαη λα πξνζιεθζνχλ. δ. Βοηθηηικό-εργαηικό πξνζσπηθφ (θιεηήξεο, εξγάηεο, θχιαθεο, θαζαξίζηξηεο) Να θαηέρνπλ ηίηιν ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαηά ην έηνο απνθνίηεζεο ηνπο. Οη πξνζιήςεηο ηνπ ηαθηηθνχ ή ηνπ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ δηελεξγνχληαη κε απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ εθάζηνπ ΚΣΔΛ. Ζ πξφζιεςε αλαθνηλψλεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν εγγξάθσο θαη ηάζζεηαη εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο. Κάζε πξνζιακβαλφκελνο απφ ην ΚΣΔΛ γηα θάιπςε ζέζεο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ πξνζιακβάλεηαη σο δφθηκνο 12κελε δνθηκαζηηθή πεξίνδν εξγαζίαο, γηα λα δηαπηζησζεί ε θαηαιιειφηεηα ηνπ. Σέινο ην Γ.. ηνπ ΚΣΔΛ κπνξεί κε απφθαζε ηνπ, εθφζνλ νη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ην επηβάιινπλ, λα κεηαβάιιεη ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ απφ απηέο ησλ εηδηθνηήησλ ηνπο ζε άιιεο κε εμαίξεζε απηέο ηνπ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ, ρσξίο λα ζίγεηαη κηζζνινγηθά ν εξγαδφκελνο. (6) 10

11 4. Οργανόγραμμα διοίκηςησ και υπηρεςιών του ΚΣΕΛ Ζ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο.γηθαηνχηαη λα απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζε πνπ αθνξά ηελ εηαηξία. Οη λφκηκεο απνθάζεηο ηεο δεζκεχνπλ θαη ηνπο κεηφρνπο πνπ απνπζηάδνπλ ή δηαθσλνχλ. Ζ γεληθή ζπλέιεπζε είλαη ε κφλε αξκφδηα λα απνθαζίδεη γηα: α. ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ β. εθινγή εθθαζαξηζηψλ γ. έγθξηζε ησλ αηηήζεσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δ. δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο, δηάιπζε ηεο εηαηξίαο, ζπγρψλεπζε ηεο εηαηξίαο ε. εθινγή κειψλ ηνπ Γ.. Ζ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ζπγθαιείηαη απφ ην Γ.. θαη ζπλέξρεηαη ηαθηηθά ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην έηνο, πάληνηε κέζα ζην πξψην εμάκελν απφ ηε ιήμε θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο. Σν Γ.. κπνξεί λα ζπγθαιεί ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηε Γ.. ησλ κεηφρσλ φηαλ ην θξίλεη ζθφπηκν. Ζ Γ.. βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, εάλ εθπξνζσπνχληαη ζε απηήλ ηα δχν ηξίηα (2/3) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, φηαλ πξφθεηηαη γηα απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ: α. παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο,ζπγρψλεπζε,δηάζπαζε ή δηάιπζε ηεο εηαηξίαο β. κεηαβνιή ηεο εζληθφηεηαο ηεο εηαηξίαο γ. κεηαβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο επηρεηξήζεσο ηεο εηαηξίαο δ. αχμεζε ή κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ε. κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο ησλ θεξδψλ ζη. αχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεηφρσλ Ζ εηαηξία δηνηθείηαη απφ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πνπ απνηειείηαη απφ 5 κέιε. Σα κέιε εθιέγνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξίαο. Σα κέιε ηνπ Γ.. εθιέγνληαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο γηα ηξηεηή ζεηεία, πνπ παξαηείλεηαη απηφκαηα κέρξη ηελ 1ε γεληθή ζπλέιεπζε κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο. ε πεξίπησζε κε εθινγήο λένπ Γ.. ε γεληθή ζπλέιεπζε ιακβάλεη ρψξα θάζε θνξά εληφο 40 εκεξψλ απφ ηελ πξνεγνχκελε θαη κέρξη ηελ εθινγή λένπ Γ.. Ζ ζεηεία ηνπ Γ.. δελ κπνξεί φκσο λα μεπεξάζεη ηελ ηεηξαεηία. Οη ζχκβνπινη είλαη πάληνηε επαλεθιέμηκνη, εθιέγνληαη δε κε εληαίν ςεθνδέιηην κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, πνπ εθπξνζσπείηαη ζηε Γ.. θαηά ηελ ζηηγκή ηεο ςεθνθνξίαο. 11

12 Σν Γ.. ηεο εηαηξείαο ην νπνίν εθιέγεηαη απν ηελ Γ.. ησλ κεηφρσλ είλαη πεληακειέο θαη απνηειείηαη απφ ηνλ πξφεδξν πνπ εηλαη παξάιιεια θαη ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο εηαίξεηαο, ηνλ αληηπξνέδξναλαπιεξσηή δηεπζχλσλ ζχκβνπιν θαη ηξία κέιε. (4) 4.1 Αρμοδιότητεσ του Δ.. 1. Έρεη ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο. Απνθαζίδεη γηα φια γεληθψο ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εηαηξία κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ. 2. Δηζεγείηαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηελ έγθξηζε ησλ δξνκνινγίσλ. 3. Aπνθαζίδεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δξνκνινγίσλ. 4. Ρπζκίδεη ηε δηνηθεηηθή δηάξζξσζε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο. Καζνξίδεη ηηο νξγαληθέο ζέζεηο θαη ηελ δχλακε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηα απαηηνχκελα πξνζφληα γηα θάζε ζέζε. Πξνζιακβάλεη θαη απνιχεη ην πξνζσπηθφ θαη δηελεξγεί ηηο πξναγσγέο ηνπ πξνζσπηθνχ. 5. Μεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 6. Απνθαζίδεη γηα ηελ αγνξά ηξνραίνπ πιηθνχ. 7. Καζνξίδεη κε απφθαζή ηνπ ην ζχζηεκα θαη ηνλ εμνπιηζκφ γηα ηελ ησλ θνκίζηξσλ θαη ησλ εηζηηεξίσλ θαη ηελ δηαζθάιηζε ησλ εζφδσλ ηεο εηαηξίαο. 8. Μεξηκλά γηα ηελ ιήςε κέηξσλ βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ εθκεηάιιεπζεο ησλ ιεσθνξείσλ ηεο εηαηξίαο θαη αλαβάζκηζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζην επηβαηηθφ θνηλφ. 9. Πξνζιακβάλεη ή δηνξίδεη ηνλ Γηεπζπληή ηεο εηαηξίαο θαη θαζνξίδεη κε απφθαζή ηνπ ηελ έθηαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη ην χςνο ησλ απνδνρψλ ηνπ. 10. Οξίδεη ηα δξνκνιφγηα ή ηκήκαηα ππεξαζηηθψλ γξακκψλ, φπνπ ε ρξεζηκνπνίεζε εηζπξάθηνξα δελ είλαη ππνρξεσηηθή. 11. πγθαιεί ηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ θαη πξνζδηνξίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε απηψλ. 12. Καλνλίδεη φια ηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο θαη πξνζδηνξίδεη θάζε δαπάλε. 13. Απνθαζίδεη ηελ ζπκκεηνρή ηεο εηαηξίαο ζε άιιεο επηρεηξήζεηο ή εηαηξίεο. 14. Πξνζδηνξίδεη ηελ εθάζηνηε ρξήζε ησλ εηαηξηθψλ θεθαιαίσλ. 12

13 15. Αγνξάδεη θαη πσιεί γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξίαο ππεξεζίεο, πξψηεο χιεο, εκπνξεχκαηα, κεραλήκαηα, θαχζηκα, νρήκαηα θαη νπνηαδήπνηε άιια πιηθά. 16. Πξνηείλεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηα ιεσθνξεία, ζηα νπνία ζα αλαγξάθνληαη ή ζα αλαξηψληαη δηαθεκίζεηο. 17. Παξαιακβάλεη θνξησηηθέο. 18. πλάπηεη ζπκβάζεηο κε ηξάπεδεο γηα ην άλνηγκα πηζηψζεσλ, έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, πηζηψζεσλ κε αλνηρηφ ινγαξηαζκφ ή ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. 19. Γηνξίδεη δηθεγφξνπο γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο ελψπηνλ δηθαζηεξίσλ. 20. Λακβάλεη δάλεηα γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξίαο. Παξέρεη εληνιέο πιεξσκήο. Αλαγλσξίδεη θαη αλαδέρεηαη ππνρξεψζεηο. Παξέρεη εμνθιήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε απαιιαγέο. Ο Πρόεδρος ηοσ Δ.Σ. έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: a. Αζθεί ηε δηεχζπλζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ΚΣΔΛ b. Δθηειεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γ.. θαη ηνπ Γ.. c. Μεξηκλά γηα ηε ιήςε κέηξσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζπγθνηλσλίαο, ζηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε θαη εμππεξέηεζε ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ θαη ζηελ άξηζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ d. Δθπξνζσπεί ην ΚΣΔΛ ελψπηνλ θάζε δηθαζηεξίνπ θαη άιιεο αξρήο. e. Γελ επηηξέπεη ηε δξνκνιφγεζε ιεσθνξείσλ πνπ ζηεξνχληαη ηζρχνληνο δειηίνπ ηερληθνχ ειέγρνπ Σνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.., φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, αλαπιεξψλεη ν Αληηπξφεδξνο ηνπ ΚΣΔΛ. Ο Πξφεδξνο ππνβνεζείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή, εθφζνλ ππάξρεη, ζηνλ νπνίν δχλαηαη λα εθρσξεί ζπγθεθξηκελά θαζήθνληα. Ο Διεσθύνων Σύμβοσλος ηεο εηαηξίαο: a. Δπηκειείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.. b. Αζθεί ηνλ πεηζαξρηθφ έιεγρν ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξίαο c. Γελ επηηξέπεη ηελ δξνκνιφγεζε ησλ ιεσθνξείσλ πνπ ζηεξνχληαη ηζρχνληνο δειηίνπ ηερληθνχ ειέγρνπ d. Εεηά απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζε έθηαθην ηερληθφ έιεγρν ιεσθνξείνπ, φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο πνπ δελ εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ επηβαηψλ θαη ησλ πξαγκάησλ e. Λακβάλεη ηελ αιιεινγξαθία ηεο εηαηξίαο,δίλεη εληνιέο ζην πξνζσπηθφ γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, θξνληίδεη γηα 13

14 ηελ εθηέιεζή ηνπο θαη ελεκεξψλεη ην Γ.. γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ f. Αλαιακβάλεη θαη εηζπξάηηεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξίαο κεξηζκαηαπνδείμεηο, ηνθνκεξίδηα, θνξησηηθέο, επηηαγέο, γξακκάηηα ζε δηαηαγή, ζπλαιιαγκαηηθέο θαη ρξήκαηα απφ ηξίηνπο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ηδησηηθνχ ή δεκφζηνπ δηθαίνπ, θαζψο θαη απφ ην Γεκφζην ή Ο.Σ.Α. νπνηνπδήπνηε βαζκνχ. g. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο δχλαηαη ρσξίο πξνγελέζηεξε απφθαζε ηνπ Γ.. θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ , ην νπνίν πξνζαπμάλεηαη θαηά πνζνζηφ 10% θάζε δχν έηε κεηά ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξίαο λα: a. πλάπηεη ζπκβάζεηο κε ηξάπεδεο γηα ην άλνηγκα ησλ πηζηψζεσλ δαλείνπ, έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ή πηζηψζεσλ αλνηρηνχ ινγαξηαζκνχ. b. Δθδίδεη θαη νπηζζνγξάθεη επηηαγέο θαη εθδίδεη, νπηζζνγξάθεη θαη απνδέρεηαη ζπλαιιαγκαηηθέο θαη γξακκάηηα ζε δηαηαγή. Λακβάλεη δάλεηα γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξίαο. c. πλάπηεη θάζε είδνπο ζπκβάζεηο θαη ζπκθσλίεο κε ηξίηνπο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ζηελ αιινδαπή ή ηελ εκεδαπή γηα ηελ αγνξά πιψλ θαη πιηθψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο εηαηξίαο. d. Παξέρεη εληνιέο πιεξσκήο, αλαγλσξίδεη νθεηιέο θαη ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο θαη παξέρεη εμνθιήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε απαιιαγέο. (4) 14

15 5. Σα οχήματα Ο ζηφινο ηνπ ΚΣΔΛ Ρνδφπεο απνηειείηαη απφ 60 ιεσθνξεία εθ ησλ νπνίσλ 51 ηδηνθηεζίαο ησλ κεηφρσλ θαη 9 ηδηνθηεζίαο ηνπ ΚΣΔΛ (6 ηνπξηζηηθά). Απηά είλαη εμνπιηζκέλα κε φια ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νρεκάησλ παληφο ηχπνπ, πιεξνχλ δειαδή φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο ησλ επηβαηψλ.σα πεξηζζφηεξα απφ απηά παξέρνπλ επίζεο θαη πνιιέο αλέζεηο ζην επηβαηηθφ θνηλφ, φπσο Α.C., ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν. Σα ιεσθνξεία, φηαλ ηίζεληαη γηα πξψηε θνξά ζε θπθινθνξία, είηε θαηλνχξγηα είηε κεηαρεηξηζκέλα, πξέπεη λα είλαη ειηθίαο κέρξη έληεθα εηψλ απφ ην έηνο θαηαζθεπήο ηνπ πιαηζίνπ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ έηνπο απηνχ. Μεηά ηε ζπκπιήξσζε είθνζη ηξηψλ εηψλ απφ ην έηνο θαηαζθεπήο ηνπ πιαηζίνπ, ρσξίο ην έηνο απηφ, απηά απνζχξνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ.όια ηα ιεσθνξεία ηνπ ΚΣΔΛ Ρνδφπεο είλαη αγνξαζκέλα κεηά ην 2004 θαη ηα 28 απφ απηά είλαη αγνξαζκέλα κεηα ην Τπάξρεη επίζεο ζηαζκφο αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ ηδηνθηεζίαο ηεο <<ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ ΚΣΔΛ Ν. ΡΟΓΟΠΖ Α.Δ.>> ν νπνίνο ηξνθνδνηεί κε θαχζηκα φια ηα νρήκαηα ηεο εηαηξείαο. Όζνλ αθνξά ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηνπο, δελ έρεη ιεθζεί θάπνηα εηδηθή κέξηκλα γηα ηνπο ειηθησκέλνπο θαη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο (ΑκεΑ). Δπίζεο θαη νη ζηάζεηο δελ παξέρνπλ ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο αηφκσλ θάπνηα άλεζε, ψζηε λα γίλεηε πην εχθνια ε επηβίβαζε θαη απνβίβαζε ηνπο. Απφ ην 2010 ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο (εγθαηάζηαζε GPS ζηα ιεσθνξεία γηα παξαθνινχζεζε ηνπ ζηφινπ απφ ην γξαθείν θηλεζεο) ε εγθαηάζηαζε ησλ νπνίσλ έγηλε κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην πξφγξακκα ΔΠΑ.ρέδηα γηα πξνκήζεηα λέσλ νρεκάησλ δελ ππάξρνπλ θαζψο ν ήδε ππάξρνλ ζηφινο ζεσξείηαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφο θαη πνιχ πξφζθαηα αλαλεσκέλνο. 15

16 Εικόνα 2: Λεωφορείο παλαιοφ τφπου Εικόνα 3: Λεωφορείο νζου τφπου (2009) 16

17 6. Όργάνωςη του γραφείου κίνηςησ των λεωφορείων Αξκφδην γηα ηνλ έιεγρν ησλ 60 ιεσθνξείσλ θαη ησλ δξνκνινγίσλ είλαη ην γξαθείν θίλεζεο,ζην νπνίν εξγάδνληαη 2 ππάιιεινη κε 8σξν. Σν γξαθείν θίλεζεο βξίζθεηαη ζην ρψξν ησλ ΚΣΔΛ, φπνπ βξίζθνληαη θαη ηα γξαθεία ησλ ππνινίπσλ νξγάλσλ δηνίθεζεο. 6.1 Αρμοδιότητεσ του γραφείου κίνηςησ 1. Σεξνχλ κε αθξίβεηα ηα θαζνξηζκέλα δξνκνιφγηα θαη δξνκνινγνχλ έθηαθηα, φπνηε ην επηβάινπλ νη αλάγθεο εμππεξέηεζεο ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ. 2. Πιεξνθνξνχλ ην επηβαηηθφ θνηλφ γηα ην δίθηπν θαη ηα δξνκνιφγηα ησλ επηβαηηθψλ γξακκψλ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιν ρξήζηκν ζηνηρείν. 3. Πξνβαίλνπλ ζε θξαηήζεηο ζέζεσλ κέζσ παλειιαδηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ θξάηεζε ζέζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην ΚΣΔΛ εψο κία ψξα πξηλ ηελ εθηέιεζε ηνπ δξνκνινγίνπ. 4. Μεξηκλνχλ γηα ηελ αθξηβή εθηέιεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ έξγνπ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηε ζπρλφηεηα, ηελ ηήξεζε ησλ δξνκνινγίσλ θαη ηνπ ρξφλνπ δηαδξνκήο. 5. Γηαζέηνπλ νξγαλσκέλεο ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ ζηνπο ζηαζκνχο αθημναλαρψξεζεο. 6. Γηαζέηνπλ νξγαλσκέλε ππεξεζία παξαιαβήο δεκάησλ θαη θχιαμεο απνιεζζέλησλ αληηθεηκέλσλ. Πξφζθαηα έγηλαλ θηηξηαθέο εξγαζίεο (αλαθαίληζε θαη εθζπγρξνληζκφο ρψξσλ αλακνλήο, εθδνηεξίσλ θαη γξαθείσλ) ζην ζηαζκφ ησλ Κ.Σ.Δ.Λ. κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΑ θαη θεθαιαηα ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. Δπίζεο ππάξρεη πξνγξακκαηηζκφο γηα κεηαθνξά ηνπ ρψξνπ ηεο απνζήθεο έθηνο ηνπ ρψξνπ αλακνλήο ζε λέν θηίξην δίπια ζηνλ ππάξρσλ ζηαζκφ. (4) 17

18 7. Άλλεσ δραςτηριότητεσ του οργανιςμού Μέρξη ην 2003 ιεηηνπξγνχζε εληφο ηεο εηαηξείαο ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. γξαθείν γεληθνχ ηνπξηζκνχ. Σν 2003 ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν απνζπάζηεθε ζε αλεμάξηεηε Α.Δ. εηαηξεία ιφγσ αιαγήο ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ απφ ηα Κ.Σ.Δ.Λ. Δπίζεο ε εηαηξεία ησλ Κ.Σ.Δ.Λ. ζπκκεηέρεη θάζε ρξφλν ζε δηαγσληζκφ ηεο λνκαξρίαο γηα κεηαθνξά καζεηψλ απφ απνκαθξπζκέλα ρσξηά ζηα ζρνιεία ηεο πφιεο ηεο Κνκνηελήο Εικόνα 4: Σο τουριςτικό γραφείο των ΚΣΕΛ νομοφ Ροδόπησ 18

19 8. τοιχέια μεταφορικού έργου και οικονομικά ςτοιχεία του οργανιςμού Σα ηειεπηαία ρξφληα ην θνηλφ πνπ πξνηηκάεη σο κέζν κεηαθνξάο ην ιεσθνξείν κεηψλεηαη παξφια απηά δελ έρεη κεησζεί ζεκαληηθά ε πιεξφηεηα ησλ ιεσθνξείσλ θπξίσο ζ απηά κε πξννξηζκφ ηα ρσξηά εληφο ηνπ λνκνχ γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη θάπνηα ελαιιαθηηθή επηινγή κεηαθίλεζεο. (Απηφ πξνθχπηεη θαη απφ ηελ έξεπλα εξσηεκαηνινγίνπ θεθ.9, δηαγξ.1) Παξαθάησ δίλνληαη θάπνηνη ελδεηθηηθνί κηζζνί ππαιιήισλ ηεο εηαηξείαο. (Μηθηέο απνιαβέο) Διεγθηέο-ηαζκάξρεο 1600 Δηζπξάθηνξεο: 1500 Οδεγνί: (αλαιφγσο εηψλ εκπεηξίαο) ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ρνξεγείηαη απνδεκίσζε, πνπ ην πνζφ ηεο νξίδεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε κε εηδηθή απφθαζε. Γηα ηελ απνδεκίσζε ηνπ Πξνέδξνπ ε Γ.. απνθαζίδεη ειεχζεξα. Ζ κεληαία απνδεκίσζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβφινπ δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξε απφ ην ήκηζπ ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηεο εηαηξίαο. Ζ κεληαία απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. βαξαίλεη ηελ εηαηξία, αλ εγθξηζεί κε απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο. Γάλεηα ηεο εηαηξίαο πξνο ηδξπηέο, κέιε ηνπ Γ.. ή Γηεπζπληέο απηήο, απαγνξεχνληαη απνιχησο θαη είλαη άθπξα. Δπίζεο δάλεηα ηεο εηαηξίαο πξνο ηξίηνπο(κε κεηφρνπο), θαζψο θαη ε παξνρή πηζηψζεσλ ζε απηνχο απαγνξεχνληαη. Ζ δηάζεζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο εηαηξίαο γίλεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: Α. Πξνεγείηαη ε δηάζεζε ηνπ πνζνζηνχ γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ, φπσο νξίδεη ν λφκνο. Γειαδή γηα ην ζθνπφ απηφ αθαηξείηαη ηνπιάρηζηνλ ην έλα εηθνζηφ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ. Β. Αθνινπζεί ε δηάζεζε ηνπ πνζνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πξψηνπ κεξίζκαηνο, δειαδή πνζνζηνχ έμη ηνηο εθαηφ ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Γ. Ζ γεληθή ζπλέιεπζε δηαζέηεη ειεχζεξα ην ππφινηπν. Οη κέηνρνη κεηέρνπλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ κεηά ηελ έγθξηζε απφ ηε Γεληθή 19

20 πλέιεπζε ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ. Σν πξνο δηαλνκή πνζφ θαηαβάιιεηαη ζηνπο κεηφρνπο κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ απφθαζε ηεο ηαθηηθήο Γ.. πνπ ελέθξηλε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σέινο, εθδίδνληαη ζην ηειεπηαίν ηξίκελν θάζε έηνπο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ νη ρηιηνκεηξηθνί ζπληειεζηέο θνκίζηξνπ κεηαθνξάο επηβαηψλ κε ιεσθνξεία, ηα φξηα βάξνπο απνζθεπψλ ρσξίο θφκηζηξν, νη ζπληειεζηέο θνκίζηξνπ γηα κεηαθνξά ππεξβάιινληνο βάξνπο απνζθεπψλ, θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηνλ ηξφπν είζπξαμεο, δηάζεζεο εηζηηεξίσλ θαη επηβαιιφκελσλ επηβαξχλζεσλ επί ηεο ηηκήο απηψλ. (1) 20

21 9. Έρευνα ερωτηματολογίου ηελ έξεπλα εξσηήζεθαλ ηξηάληα επηβάηεο θαη ησλ δχν θχισλ ειηθίαο απφ 16 έσο 50 εηψλ. Σα άηνκα επηιέρζεθαλ ηπραία αλεμαξηήησο πξννξηζκνχ-πξνέιεπζεο θαη ζε ηπράηεο ψξεο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα ζπγθεηξσηηθά. (Σν πιήξεο εξσηεκαηνιφγην παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα) Διάγραμμα 1 Χρηςιμοποιείτε τα Κ.Σ.Ε.Λ. από ανάγκη ή από επιλογή; Ανάγκθ 67% Επιλογι 33% Διάγραμμα 2 Γενικά πόςο ευχαριςτημζνοι είςτε από τισ υπηρεςίεσ του Κ.Σ.Ε.Λ.; Μζτρια 60% Λίγο 0% Κακόλου 7% Ρολφ 3% Αρκετά 30% 21

22 Αξιολόγηση υπηπεσιών Κ.Τ.Ε.Λ. Διάγραμμα 3 υχνότητα δρομολογίων Μζτρια 27% Αρκετά 36% Λίγο 20% Κακόλου 7% Ρολφ 10% Διάγραμμα 4 Ώρεσ λειτουργίασ γραμμήσ Λίγο 7% Μζτρια 46% Ρολφ 7% Αρκετά 33% Κακόλου 7% 22

23 Διάγραμμα 5 Αξιοπιςτία δρομολογίων Μζτρια 23% Λίγο 10% Αρκετά 50% Ρολφ 14% Κακόλου 3% Διάγραμμα 6 Παρεχόμενη ποιότητα υπηρεςιών Μζτρια 40% Λίγο 10% Αρκετά 33% Ρολφ 17% Κακόλου 0% 23

24 Διάγραμμα 7 Αςφάλεια Μζτρια 27% Αρκετά 43% Λίγο 0% Κακόλου 7% Ρολφ 23% Διάγραμμα 8 Εξυπηρετήςεισ τερματικοφ ςταθμοφ Μζτρια 20% Αρκετά 37% Λίγο 10% Ρολφ 33% Κακόλου 0% 24

25 Διάγραμμα 9 Ενημζρωςη για τισ παρεχόμενεσ υπηρεςίεσ Κακόλου 23% Λίγο 23% Μζτρια 30% Ρολφ 14% Αρκετά 10% Διάγραμμα 10 Πόςο ευχαριςτημζνοι είςτε από τισ ιςχφουςεσ τιμζσ των ειςητηρίων; Λίγο 50% Μζτρια 14% Αρκετά 13% Κακόλου 23% Ρολφ 0% 25

26 Διάγραμμα 11 Θα χρηςιμοποιοφςατε πιο ςυχνά το λεωφορείο αν οι τιμζσ των ειςητηρίων ήταν πιο χαμηλζσ; Ναι 87% Πχι 13% Διάγραμμα 12 Θα δεχόςαςταν να πληρώςετε μεγαλφτερη τιμή ειςιτηρίου αν αυτό ςήμαινε καλφτερη παρεχόμενη ποιότητα υπηρεςιών ; Πχι 73% Ναι 27% 26

27 Αξιολόγηση οχημάτων Διάγραμμα 13 Πόςο ικανοποιημζνοι είςτε από τη διαμόρφωςη των λεωφορείων εξωτερικά; Μζτρια 29% Αρκετά 40% Λίγο 20% Ρολφ 11% Κακόλου 0% Διάγραμμα 14 Πόςο ικανοποιημζνοι είςτε από τη διαμόρφωςη των λεωφορείων εςωτερικά; Μζτρια 40% Αρκετά 33% Λίγο 17% Ρολφ 7% Κακόλου 3% 27

28 10. υμπεράςματα προτάςεισ Με βάζε ηελ αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ρξεζηψλ ηνπ ΚΣΔΛ είλαη ηθαλνπνηεκέλε απφ ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ζηνλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ ηελ αζθάιεηα, ηε ζπρλφηεηα αιια θαη ηελ αμηνπηζηία ζηελ ηήξεζε ηνπ πξγξάκκαηνο ησλ δξνκνινγίσλ. Απφ ηελ άιιε, ππάξρεη έληνλε δπζαξέζθεηα ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο ησλ είζεηεξίσλ ζε ζπζρέηηζε κε ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε πνιινχο εξσηψκελνπο λα πξνηείλνπλ ηηκέο έσο θαη 40% θάησ απφ ηε ζεκεξηλή ηηκή. Ζ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θξίζεθε ηδηαίηεξα αλεπαξθήο. Οη εξσηψκελνη εμέθξαζαλ νπδέηεξεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ νρεκάησλ. Γεληθψο ε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ δέρεηαη νπδέηεξεο θαη ζεηηθέο θξηηηθέο κε έληνλεο αληηξξήζεηο ζην ζέκα ησλ ηηκψλ ησλ εηζεηεξίσλ. Ζ εηαηξεία θάλεη απηήλ ηελ πεξίνδν εξγαζίεο αλαβάζκηζεο ησλ ππεξεζηψλ ελεκέξσζεο ησλ πειάησλ κε αλαβάζκηζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηεο ρψξνπ θαη δπλαηφηεηα θξάηεζεο ζέζεσλ δηαδηθηπαθά. Κξίζηκε γηα ηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ νξγαληζκνχ θξίλεηαη ε πξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ ησλ εηζεηεξίσλ θάηη ην νπνίν είλαη δχζθνιν απφ κεξηάο νξγαληζκνχ απνηε ζηηγκή πνπ νη ηηκέο νξίδνληαη θεληξηθά θαη πηζαλέο επηρνξεγήζεηο απνξξνθψληαη απφ ηα ΚΣΔΛ Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο. εκαληηθή έιιεηςε απφ κεξηάο ππνδνκήο είλαη ε παληειήο πξφβιεςε γηα εμππεξέηεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ηφζν ζηνλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ φζν θαη ζηα νρήκαηα νπφηε απαξαίηεηε θξίλεηαη ε αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα απηφ. Μηα ηειεπηαία πξφηαζε είλαη πην νξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ δξνκνινγίσλ ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο κε γλψκσλα ηελ εμππεξέηεζε κεηαθηλνχκελσλ εξγαδνκέλσλ θαη θνηηεηψλ. 28

29 Βιβλιογραφία 1. Γηαηηεηηθή Απφθαζε : Οξγαληζκφο Μεζνιάβεζεο & Γηαηηεζίαο, Αξ. Πξση. :1049, 15 Μαΐνπ Έγγξαθν :Τπεξαζηηθφ ΚΣΔΛ Ν. Κνκνηελήο Α.Δ., ρεηκεξηλά δξνκνιφγηα, ΦΔΚ :ΣΔΤΥΟ ΠΡΩΣΟ, Αξ. Φχιινπ 261, 29 Ννεκβξίνπ ΦΔΚ :ΣΔΤΥΟ ΠΡΩΣΟ, Αξ. Φχιινπ 268, 23 Ννεκβξίνπ ΦΔΚ :ΣΔΤΥΟ ΑΝΩΝΤΜΩΝ ΔΣΑΗΡΗΩΝ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ, Αξ. Φχιινπ 11651, 17 επηεκβξίνπ ΦΔΚ :ΣΔΤΥΟ ΑΝΩΝΤΜΩΝ ΔΣΑΗΡΗΩΝ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ, Αξ. Φχιινπ 10130, 29 επηεκβξίνπ

30 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ i

31 Πίνακεσ Εικόνα 5: Πίνακασ δρομολογίων ii

32 Εικόνα 6: Ιςολογιςμόσ εταιρείασ 2009 iii

33 Ερωτηματολόγιο Ερωηημαηολόγιο Επιβαηών Τπεραζηικού Κ.Σ.Ε.Λ. Ζκεξνκελία. Ζιηθία. Φχιν Πξννξηζκφο. Μνξθσηηθφ Δπίπεδν. Πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ηηο γξακκέο ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. ; Καζεκεξηλά 1-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα 1-2 θνξέο ην κήλα πάληα Υξεζηκνπνηείηε ηα ππεξαζηηθά ιεσθνξεία ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. απφ αλάγθε ή απφ επηινγή ; Αλάγθε Δπηινγή Γεληθά πφζν επραξηζηεκέλνη είζηε απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. ; Πνιχ Αξθεηά Μέηξηα Λίγν Καζφινπ Βαζκνινγήζηε ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο κε θιίκαθα απφ Καζφινπ 2.Λίγν 3.Αξθεηά 4.Μέηξηα 5.Πνιχ πρλφηεηα Γξνκνινγίσλ : Ώξεο ιεηηνπξγίαο γξακκήο : Αμηνπηζηία Γξνκνινγίσλ : Παξερφκελε Πνηφηεηα Τπεξεζηψλ : Αζθάιεηα : Δμππεξεηήζεηο Σεξκαηηθνχ ηαζκνχ : Δλεκέξσζε γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο (γξακκέο, δξνκνιφγηα, ηηκέο εηζηηεξίσλ) : Πφζν επραξηζηεκέλνη είζηε απφ ηηο ηζρχνπζεο ηηκέο εηζηηεξίσλ ; Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Μέηξηα Πνιχ Πνηά πηζηεχεηε φηη ζα έπξεπε λα είλαη ε ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ ; Θα ρξεζηκνπνηνχζαηε πην ζπρλά ην ιεσθνξείν αλ νη ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ ήηαλ πην ρακειέο ; Ναη Όρη Θα δερφζαζηαλ λα πιεξψζεηε κεγαιχηεξε ηηκή εηζηηεξίνπ αλ απηφ ζήκαηλε θαιχηεξε παξερφκελε πνηφηεηα ππεξεζηψλ ; Ναη Όρη Πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε απφ ηελ δηακφξθσζε ησλ ιεσθνξείσλ εμσηεξηθά ; (πξσηνηππία, ρξψκα, θσηεηλφο πίλαθαο κε ηα δξνκνιφγηα, δηαθεκίζεηο) Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Μέηξηα Πνιχ Πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε απφ ηελ δηακφξθσζε ησλ ιεσθνξείσλ εζσηεξηθά ; Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Μέηξηα Πνιχ Υξεηάζηεθε πνηέ λα κεηαθηλεζεί θάπνην εκπνδηδφκελν ζηε κεηαθίλεζή ηνπ άηνκν (αλάπεξνο, ειηθησκέλνο) απφ ην ζηελφ ζαο πεξηβάιινλ θαη λα ππήξμε πξφβιεκα ; Ναη Όρη Τπήξμε πξφβιεκα ζηε κεηαθίλεζή ηνπ ; Όρη Ναη Πνην.. Πνηφ ζεσξείηε ην πην ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζηελ παξερφκελε εμππεξέηεζε απφ ην Κ.Σ.Δ.Λ. ; Πξνηείλεηε έλα κέηξν πνπ ζα βειηίσλε ηελ εηθφλα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ ; iv

34 Φωτογραφίεσ Εικόνα 4: Ο χώροσ ςτάθμευςησ των οχημάτων Εικόνα 5: Η αίθουςα αναμονήσ του ςταθμοφ v

35 Εικόνα 6: Σα εκδοτήρια του ςταθμοφ Εικόνα 7: Η αποθήκη του ςταθμοφ vi

36 Εικόνα 8: Οθόνη ανακοίνωςησ αφίξεων - αναχωρήςεων vii

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2012 ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΡΗΟΤ 2012 ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3556/2007 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γειψζεηο ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζει.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ.

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ - ΔΓΡΑ - ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1ο - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία»

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» 1 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ - ΖΜΑΣΑ - ΜΔΗΣΔ ΑΚΗΝΖΣΧΝ - ΡΤΘΜΗΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ, ΛΗΜΔΝΧΝ, ΑΛΗΔΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ» ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: ΗΓΗΧΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ γηα ηελ Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, κε θαηαβνιή κεηξεηψλ κε δεκφζηα πξνζθνξά θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ, ηεο εηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΕΛΒΕ Α.B.E.Ε. ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΔΠΑΝΑΓΗΑΣΤΠΩΜΔΝΖ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827 26 β) Αλψλπκεο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπφ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, ηελ αγνξά, δηαρείξηζε, επέλδπζε θαη εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ. γ) Οη λνκηθέο νληφηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9 Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ Σειίδα 1 από 9 Αγαπηηοί πελάηες Με ην παξόλ έληππν ζαο θαιωζνξίδνπκε ζην Jennifer Home-Hotel θαη ζαο παξνπζηάδνπκε κε θαηαλνεηό ηξόπν ηνπο θύξηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ» ηεο ΟΡΦΑΝΟΤΓΑΚΖ ΔΗΡΖΝΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 (Άξζξν 43 α ηνπ Κ.N. 2190/1920) ΜΑΡΣΗΟ 2011 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. Γλσζηνπνίεζε νηθηνζεινύο ζπκκόξθσζεο ηεο Δηαηξείαο κε ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000.

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000. ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000 γηα ηηο ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. πγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Ιθαλνπνίεζεο Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Πειαηψλ ζε Σξαπεδηθφ Οξγαληζκφ

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. πγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Ιθαλνπνίεζεο Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Πειαηψλ ζε Σξαπεδηθφ Οξγαληζκφ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ πγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Ιθαλνπνίεζεο Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Πειαηψλ ζε Σξαπεδηθφ Οξγαληζκφ ΔΙΡΗΝΗ Ι. ΠΑΠΟΤΣΗ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ

Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΠΔΕΗΚΟΤ : ΔΛΗΓΑ 1 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΔΗΓΗΚΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ : ΔΛΗΓΑ 14 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΣΔΘΧΡΑΚΗΜΔΝΧΝ : ΔΛΗΓΑ 31 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΠΤΡΟΒΟΛΗΚΟΤ : ΔΛΗΓΑ 42 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ ΑΟ.Κ.Α.Δ : 8032/06/Β/86/45 22 ν ρηι Δ.Ν Αζελώλ-Ιακίαο 145 65 Αγ. Πηέθαλνο - ΑΘΖΛΑ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 1 Ηαλνπαξίνπ έσο Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα (ΓΙΞ) θαη ηα Γηεζλή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC.

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. Ζ. ΔΜΙΕ - ΗΑΚΜΚΓΟ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ 01/03/2014 Γηα ηελ ρξήζε ηνπ Πηκνινγίνπ Απηνθηλήησλ ε ρψξα ρσξίδεηαη ζηηο παξαθάησ γεσγξαθηθέο πεξηνρέο : 1. ATTIKH& ΟΑΘΑΙΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 204/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:30 χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Σν Ννκνζεηηθό Πιαίζην Λεηηνπξγίαο ηωλ Σνπξηζηηθώλ Γξαθείωλ ζηελ Διιάδα». Δπηβιέπωλ: Γξ. Γεκήηξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα