ΘΕΜΑ: Τπεραζηικό Κ.Σ.Ε.Λ. Νομού Ροδόπης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Τπεραζηικό Κ.Σ.Ε.Λ. Νομού Ροδόπης"

Transcript

1 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ TOMEA METAΦΟΡΩΝ, ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ, ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Μάζεκα: Δημόζιες σγκοινωνίες Τπεχζπλνη καζήκαηνο: Αξηζηνηέιεο Ναληφπνπινο, Παλαγηψηεο Παπατσάλλνπ Δπηβιέπσλ καζήκαηνο: Αξηζηνηέιεο Ναληφπνπινο ΘΕΜΑ: Τπεραζηικό Κ.Σ.Ε.Λ. Νομού Ροδόπης Σδαιακαξίαο Μηράιεο Σζνχηζηθαο Νίθνο Θεζζαλονίκη, Ιανοσάριος 2011

2 Περιεχόμενα 1.2 Αντικείμενο, ςτόχοι, μεκοδολογία και δομι τθσ εργαςίασ Νομικό πλαίςιο λειτουργίασ και νομικι μορφι του Οργανιςμοφ Δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ των μετόχων Εργαηόμενοι ςτον οργανιςμό Ρροςόντα πρόςλθψθσ Ειδικά προςόντα πρόςλθψθσ Οργανόγραμμα διοίκθςθσ και υπθρεςιϊν του ΚΤΕΛ Αρμοδιότθτεσ του Δ.Σ Τα οχιματα Πργάνωςθ του γραφείου κίνθςθσ των λεωφορείων Αρμοδιότθτεσ του γραφείου κίνθςθσ Άλλεσ δραςτθριότθτεσ του οργανιςμοφ Στοιχζια μεταφορικοφ ζργου και οικονομικά ςτοιχεία του οργανιςμοφ Ζρευνα ερωτθματολογίου Συμπεράςματα προτάςεισ Βιβλιογραφία ΡΑΑΤΗΜΑ... i Ρίνακεσ... ii Φωτογραφίεσ... v 2

3 1. Ειςαγωγή 1.1 Ο νομόσ Ροδόπησ και το ΚΣΕΛ Ο νομόσ οδόπθσ βρίςκεται ςτο βόρειο τμιμα τθσ χϊρασ και ανικει ςτθν περιφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ και θ πρωτεφουςά του είναι θ Κομοτθνι. Ζχει ζκταςθ τ.χλμ. και πλθκυςμό κατοίκουσ. Συνορεφει βόρεια με τθ Βουλγαρία δυτικά με το νομό Ξάνκθσ και ανατολικά με το νομό Ζβρου. Στθ νότια πλευρά του ο νομόσ βρζχεται από το κρακικό πζλαγοσ. Ο νομόσ ςτο μεγαλφτερο μζροσ του είναι πεδινόσ και λίγο πάνω από το μζςο του ξεκινάει θ οροςειρά τθσ οδόπθσ. Η Κομοτθνι είναι μια πόλθ πολυπολιτιςμικι. Ο πλθκυςμόσ είναι εξαιρετικά πολφγλωςςοσ για πόλθ τζτοιου μεγζκουσ. Αποτελείται από ντόπιουσ Ζλλθνεσ, πρόςφυγεσ από τθ Μικρά Αςία και τθν Ανατολικι Θράκθ, Ζλλθνεσ Μειονοτικοφσ (Τουρκογενείσ, Ρομάκουσ και Ακίγγανουσ, κυρίωσ Μουςουλμάνουσ ςτο κριςκευμα), λιγοςτοφσ απογόνουσ Αρμενίων προςφφγων και πολλοφσ Κωνςταντινουπολίτεσ, Ιμβρίουσ και Τενεδίουσ. Ρρόςφατα προςζφυγαν ςτθν πόλθ και παλιννοςτοφντεσ ομογενείσ από χϊρεσ τθσ πρϊθν ΕΣΣΔ (κυρίωσ Γεωργία, Αρμενία, ωςία, Ουκρανία και Καηακςτάν). Τα χωριά και οι οικιςμοί του νομοφ δεν είναι πολλά και με ςχετικά μικρό πλθκυςμό και ςυγκοινωνιακά εξυπθρετοφνται ςχεδόν όλα αποκλειςτικά από το ΚΤΕΛ. Σε γενικζσ γραμμζσ το ζργο του ΚΤΕΛ για εξυπθρζτθςθ των χωριϊν εντόσ του νομοφ είναι εφκολο αφοφ οι οικιςμοί είναι λίγοι και ςε κοντινζσ αποςτάςεισ. Το ΚΤΕΛ πραγματοποιεί επίςθσ δρομολόγια για τθ Θεςςαλονίκθ, τθν Ξάνκθ και τθν Αλεξανδροφπολθ. Τζλοσ πραγματοποιοφντα δρομολόγια εξωτερικοφ για Βουλγαρία και Τουρκία. Εικόνα 1: Ο τερματικόσ ςταθμόσ των ΚΣΕΛ 3

4 1.2 Αντικείμενο, ςτόχοι, μεθοδολογία και δομή τησ εργαςίασ Σν αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε θαη επηζθφπεζε ηνπ ππεξαζηηθνχ ΚΣΔΛ ηνπ λνκνχ Ρνδφπεο. Κχξηνο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα εμεηαζζνχλ ηα πξνβιήκαηα θαη νη πξννπηηθέο ηνπ. Δπίζεο αλ είλαη κέζν πνπ βνεζάεη θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην θνηλφ θαη ηέινο, αλ είλαη νηθνλνκηθφ αλαινγηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη θαη ζε ζχγθξηζε κε άιια κέζα. Γηα λα ζπιιερζνχλ ηα ζηνηρεία αθνινπζήζεθε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία. Διήθζεζαλ έγγξαθα θαη πίλαθεο απφ ην γξαθείν θίλεζεο ηνπ ΚΣΔΛ, ζην νπνίν παξεκπηπηφλησο νη ππάιιεινη ήηαλ πνιχ εμππεξεηηθνί, αθνχ καο έδσζαλ ζρεδφλ φια ηα ζηνηρεία πνπ ρξεηάζηεθαλ. ρεδηάζηεθε έλα εξσηεκαηνιφγην θαη ζπκπιεξψζεθε απφ ηξηάληα άηνκα -επηβάηεο ησλ ιεσθνξείσλ πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ νη απφςεηο ηνπο. Σέινο, ηξαβήρηεθαλ θσηνγξαθίεο απφ ηνλ θεληξηθφ ζηαζκφ ζηελ Κνκνηελή, ηα ιεσθνξεία θαη απφ ηνλ ρψξν απνζήθεπζεο δεκάησλ. Ζ δνκή ηεο εξγαζίαο απνηειείηαη απφ 10 θεθάιαηα, βηβιηνγξαθία, θαη παξάξηεκα. ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά γηα ην λνκφ Ρνδνπεο θαη ην ΚΣΔΛ ηνπ. ην δεχηεξν γηα ην λνκηθφ πιαίζην θαη ηε λνκηθή κνξθή ηεο εηαηξίαο. Σν ηξίην αλαθέξεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ην ηέηαξην ζην νξγαλφγξακκα δηνίθεζεο θαη ππεξεζηψλ ηνπ ΚΣΔΛ. ην πέκπην γίλεηε ιφγνο γηα ηα νρήκαηα θαη ζην έθην γηα ην γξαθείν θίλεζεο ησλ ιεσθνξείσλ. Σν φγδνν καο δίλεη ζηνηρεία νηθνλνκηθά θαη κεηαθνξηθνχ έξγνπ ηνπ νξγαληζκνχ. ην έβδνκν θεθάιαην πεξηγξάθνληαη ζχληνκα άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ΚΣΔΛ Ρνδφπεο. ην έλαην ππάξρνπλ ζπγθεληξσηηθά νη απαληήζεηο ηεο έξεπλαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζην δέθαην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ην ΚΣΔΛ ηνπ λνκνχ Ρνδφπεο. 4

5 2. Νομικό πλαίςιο λειτουργίασ και νομική μορφή του Οργανιςμού Σν ΚΣΔΛ είλαη Αλψλπκε Μεηαθνξηθή, Σνπξηζηηθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξία κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ ΚΣΔΛ Ν. ΡΟΓΟΠΖ Α.Δ.». θνπφο ηεο εηαηξίαο είλαη : 1. Ζ εθηέιεζε ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ θαη εηδηθφηεξα ε εθηέιεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ πθηζηάκελσλ ηαθηηθψλ ή εθηάθησλ ππεξαζηηθψλ επηβαηηθψλ γξακκψλ. 2. Ζ εθηέιεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ λέσλ ηαθηηθψλ ππεξαζηηθψλ γξακκψλ. 3. Ζ ίδξπζε ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ εζσηεξηθνχ ή γεληθνχ ηνπξηζκνχ. 4. Ζ εθηέιεζε νπνηνπδήπνηε άιινπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ λνκίκσο ηεο αλαηεζεί ζην κέιινλ ή ζεσξεζεί απφ απηήλ επσθειέο λα εθηειεζηεί ζηα πιαίζηα ηνπ λφκνπ. 5. Ζ εθπφλεζε θάζε είδνπο κειεηψλ ζπλαθψλ κε ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ πνπ εθηειεί ε εηαηξία, θαζψο θαη ησλ κειεηψλ πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ. 6. Ζ ζπλεξγαζία κε αεξνπνξηθέο, ζηδεξνδξνκηθέο εηαηξίεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζην επηβαηηθφ θνηλφ. 7. Ζ δηαλνκή ησλ κεηαθεξφκελσλ απφ ηα ιεσθνξεία αζπλφδεπησλ δεκάησλ. 8. Ζ παξνρή θαη εθκεηάιιεπζε εηδηθψλ ππεξεζηψλ κεηαθνξάο ζε πξφζσπα κε εηδηθέο αλάγθεο. 9. Οπνηαδήπνηε άιιε δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία είλαη ζπλαθήο κε ηεο αλσηέξσ ζθνπνχο. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ ,00 επξψ. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο δηαηξείηαη ζε νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 1,50 ε θάζε κία. Ζ θαηαβνιή ησλ κεηξεηψλ γηα θάιπςε ηνπ αξρηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή ηπρφλ απμήζεσλ απηνχ, θαζψο θαη νη θαηαζέζεηο κεηνρψλ κε πξννξηζκφ ηε κειινληηθή αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ζα πξαγκαηνπνηνχληαη, ππνρξεσηηθά, κε θαηάζεζε ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ζην φλνκα ηεο εηαηξίαο, πνπ ζα ηεξείηαη ζε νπνηαδήπνηε ηξάπεδα πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο πεληαεηίαο απφ ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο ην Γ.. ηεο Δηαηξίαο έρεη ην δηθαίσκα κε απφθαζε ηνπ πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ λα απμήζεη ην κεηνρηθφ 5

6 θεθάιαην κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, γηα πνζφ πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην αξρηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην. Δάλ ηα απνζεκαηηθά ηεο εηαηξίαο ππεξβαίλνπλ ην έλα ηέηαξην ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ηφηε απαηηείηαη πάληνηε απφθαζε ηεο Γ.. Ζ απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο εηαηξίαο γηα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πξέπεη λα αλαθέξεη ηνπιάρηζηνλ ην πνζφ ηεο αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ, ηνλ ηξφπν θάιπςεο ηνπο, ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ κεηνρψλ πνπ ζα εθδνζνχλ, ηελ νλνκαζηηθή αμία θαη ηελ ηηκή δηάζεζεο απηψλ θαη ηελ πξνζεζκία θάιπςεο. Μεηά ην ηέινο ηεο πξνζεζκίαο πνπ φξηζε ην φξγαλν ηεο εηαηξίαο πνπ απνθάζηζε ηελ αχμεζε γηα ηελ ελάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, νη κεηνρέο πνπ δελ έρνπλ αλαιεθζεί, δηαηίζεληαη ειεχζεξα απφ ην Γ.. ηεο εηαηξίαο. Οη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο είλαη ππνρξεσηηθά νλνκαζηηθέο θαη θάζε κεηνρή παξέρεη δηθαίσκα ςήθνπ. Όια ηα εθ ηεο κεηνρήο δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ, είλαη ππνρξεσηηθά αλάινγα πξνο ην ππφ ηεο κεηνρήο αληηπξνζσπεπφκελν πνζνζηφ ηνπ θεθαιαίνπ. Οη κεηνρέο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Γ.. ή ηνλ νξηδφκελν απφ ην Γ.. αλαπιεξσηή ηνπ θαη έλα κέινο ηνπ. Οη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο είλαη ίζεο θαη αδηαίξεηεο. Οη κεηνρέο κπνξεί λα εθδίδνληαη ζε ηίηινπο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο κεηνρέο κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ.., ε νπνία θαζνξίδεη ηνλ ηχπν ησλ κεηνρψλ. Οη ηίηινη ησλ κεηνρψλ θέξνπλ αχμνληα αξηζκφ, ηε ζθξαγίδα ηεο εηαηξίαο, ην φλνκα, ην επψλπκν, ηελ εζληθφηεηα, ην επάγγεικα, ηελ θαηνηθία θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπο, θαζψο θαη ηελ ππνγξαθή δχν ζπκβνχισλ πνπ νξίδνληαη απφ ην Γ.. Ζ κεηα-βίβαζε ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο ζπκκεηαβηβάδεη θαη ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα. Οη κέηνρνη ηεο εηαηξείαο εηλαη 51 φζα θαη ηα ιεσθνξεία θαη ν θαζέλαο ηνπο έρεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ κεηνρέο.μέηνρνη ηεο εηαηξίαο είλαη φζνη κηζζψζνπλ ζηελ εηαηξία ηα ιεσθνξείαηδηνθηεζίαο ηνπο πνπ είλαη εληαγκέλα ζην ΚΣΔΛ Ν. Ρνδφπεο θαζψο θαη εθείλα πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ αληηθαηάζηαζή ηνπο. Οη κέηνρνη πξέπεη λα είλαη δηθαηνχρνη ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ησλ ιεσθνξείσλ πνπ εληάζζνληαη ζε απηήλ ηελ εηαηξία θαη λα πιεξνχλ απηνί θαη ηα ιεσθνξεία ηνπο φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ. 6

7 2.1 Δικαιώματα και υποχρεώςεισ των μετόχων 1. Οη κέηνρνη αζθνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζρεηηθά κε ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο κφλν κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Γεληθή πλέιεπζε. Οη κέηνρνη ή νη δαλεηζηέο ηνπο δελ κπνξνχλ ζε θακία πεξίπησζε λα επηδηψμνπλ ηελ εθθαζάξηζε ή ηε δηαλνκή ή λα αλακεηρζνχλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο. 2. Ζ επζχλε ηνπ κεηφρνπ πεξηνξίδεηαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο ηνπ. Κάζε κεηνρή παξέρεη δηθαίσκα επί ηνπ θαηά ην παξφλ θαηαζηαηηθφ ηπρφλ δηαλεκνκέλνπ κεξίζκαηνο, αμίσζε επί ηνπ κέξνπο ηνπ πξντφληνο ηεο εθθαζαξίζεσο ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο. 3. Κάζε κεηνρή παξέρεη δηθαίσκα κίαο ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε. ε πεξίπησζε θνηλσλίαο κεηνρήο ή κεηνρψλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 4. Κάζε κέηνρνο νπνπδήπνηε θαη αλ θαηνηθεί ινγίδεηαη, σο πξνο φιεο αλεμαηξέησο ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηελ εηαηξία, φηη έρεη λφκηκε θαηνηθία ηνπ ηελ έδξα ηεο εηαηξίαο θαη ππφθεηηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ δηθαηνδνζία ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο. 7

8 3. Εργαζόμενοι ςτον οργανιςμό To πξνζσπηθφ ησλ ΚΣΔΛ πεξίπνπ 70 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ ηα 25 είλαη ππάιιεινη ηνπ ΚΣΔΛ θαη ηα 45 είλαη νδήγνη θαη παξαιιήια κέηνρνη-ηδηνθηήηεο ιεσθνξείσλ αιιά θαη νδεγνί ππάιιεινη κεηφρσληδηνθηεηψλ ιεσθνξείσ.σν πξνζσπηθφ δηαθξίλεηαη επίζεο ζε έθηαθην θαη ηαθηηθφ: α. Έθηαθην είλαη ην πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη γηα εθηέιεζε επνρηθήο ή έθηαθηεο εξγαζίαο, ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 8 κήλεο θαη ζπλδέεηαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. β. Σαθηηθφ είλαη ην πξνζσπηθφ πνπ θαηέρεη νξγαληθέο ζέζεηο θαη εμππεξεηεί πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο θαη ζπλδέεηαη κε ην ΚΣΔΛ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ. Οη νδεγνί ησλ εληαγκέλσλ ζε ΚΣΔΛ ιεσθνξείσλ πξνζιακβάλνληαη θαη απνιχνληαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ ιεσθνξείσλ απηψλ. Οη ηδηνθηήηεο ιεσθνξείσλ ησλ ΚΣΔΛ πνπ εξγάδνληαη σο νδεγνί ζηα ιεσθνξεία ηδηνθηεζίαο ηνπο, θαηαζέηνπλ ζην ΚΣΔΛ ππεχζπλε δήισζε πεξί απηνπξφζσπεο νδήγεζεο ηνπ ιεσθνξείνπ ηνπο καδί κε ηα πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ λφκν. Ο αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο θαη θηλήζεσο θαίλεηαη παξαθάησ. (1) Προζωπικό διοικήζεως και διατειρίζεως : Λνγηζηήξην (3) Γξαθείν θίλεζεο (2) Δθδνηψλ εηζηηεξίσλ (4) Απνζεθαξίσλ (1) Προζωπικό κινήζεως : ηαζκαξρψλ (2) Διεγθηψλ (4) Οδεγνί(9) 8

9 3.1 Προςόντα πρόςληψησ Γηα ηελ πξφζιεςε ηαθηηθνχ ή έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα πιεξνχλ ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ πξνζφληα. 1. Να έρνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη λα είλαη γξακκέλνη ζηα κεηξψα Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο ή λα έρνπλ ηελ ηζαγέλεηα Κξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή λα είλαη νκνγελείο ή ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ επί καθξφλ ζηελ Διιάδα πξν ηεο πξνζιήςεσο ησλ. 2. Να έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, κε εμαίξεζε ηνπο νδεγνχο πνπ πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 23ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 3. Οη Έιιελεο πνιίηεο λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή λα έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο. 4. Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα θαθνχξγεκα ή ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, απηζηία, ρξήζε θαη εκπνξία λαξθσηηθψλ νπζηψλ θαη γεληθά γηα εγθιήκαηα θαηά ησλ εζψλ ζε βαζκφ πιεκκειήκαηνο. Δπίζεο λα κελ έρνπλ παξαπεκθζεί γηα θαθνχξγεκα ή γηα θάπνην απφ ηα παξαπάλσ εγθιήκαηα. (6) 3.2 Ειδικϊ προςόντα πρόςληψησ α. Διοικηηικό προζωπικό (ινγηζηέο, γξακκαηείο, ηακίεο, ρεηξηζηέο Ζ/Τ, εθδφηεο εηζηηεξίσλ) Να θέθηεληαη ηνπιάρηζηνλ απνιπηήξην ηίηιν ζπνπδψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πηζηνπνηεηηθφ ρεηξηζκνχ Ζ/Τ αλαγλσξηζκέλεο ζρνιήο θαη ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο αγγιηθήο γιψζζαο. Δηδηθά γηα ινγηζηέο, απηνί πξέπεη λα θαηέρνπλ πηπρίν ζρνιήο νηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο ΑΔΗ ή ΣΔΗ θαη λα έρνπλ ην θαηά λφκν δηθαίσκα ππνγξαθήο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο εηαηξίαο. β. Προζωπικό κίνηζης (νδεγνί, ζηαζκάξρεο, ειεγθηέο, εηζπξάθηνξεο) λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πγείαο γηα ηελ ζέζε πνπ πξννξίδνληαη, πξνζθνκίδνληαο θαηά ηελ πξφζιεςε ηνπο ην θαηά πεξίπησζε αλαγθαίν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ. Οη νδεγνί πξέπεη λα θαηέρνπλ ηζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο ιεσθνξείνπ. Σν ινηπφ πξνζσπηθφ θίλεζεο πιελ εηζπξαθηφξσλ λα θέθηεηαη 9

10 απνιπηήξην Λπθείνπ θαη λα θαηέρεη ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο αγγιηθήο γιψζζαο. Οη εηζπξάθηνξεο πξέπεη επίζεο λα θαηέρνπλ ηίηιν ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαηά ην έηνο απνθνίηεζεο ηνπο θαη ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο αγγιηθήο γιψζζαο. γ. Τετνικό προζωπικό (ππεχζπλνη ακαμνζηαζίνπ, ηερλίηεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ιεσθνξείσλ) λα θέθηεληαη ηα εθ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα (πηπρίν άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο) γηα ηελ ζέζε πνπ πξννξίδεηαη λα πξνζιεθζνχλ. δ. Βοηθηηικό-εργαηικό πξνζσπηθφ (θιεηήξεο, εξγάηεο, θχιαθεο, θαζαξίζηξηεο) Να θαηέρνπλ ηίηιν ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαηά ην έηνο απνθνίηεζεο ηνπο. Οη πξνζιήςεηο ηνπ ηαθηηθνχ ή ηνπ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ δηελεξγνχληαη κε απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ εθάζηνπ ΚΣΔΛ. Ζ πξφζιεςε αλαθνηλψλεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν εγγξάθσο θαη ηάζζεηαη εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο. Κάζε πξνζιακβαλφκελνο απφ ην ΚΣΔΛ γηα θάιπςε ζέζεο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ πξνζιακβάλεηαη σο δφθηκνο 12κελε δνθηκαζηηθή πεξίνδν εξγαζίαο, γηα λα δηαπηζησζεί ε θαηαιιειφηεηα ηνπ. Σέινο ην Γ.. ηνπ ΚΣΔΛ κπνξεί κε απφθαζε ηνπ, εθφζνλ νη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ην επηβάιινπλ, λα κεηαβάιιεη ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ απφ απηέο ησλ εηδηθνηήησλ ηνπο ζε άιιεο κε εμαίξεζε απηέο ηνπ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ, ρσξίο λα ζίγεηαη κηζζνινγηθά ν εξγαδφκελνο. (6) 10

11 4. Οργανόγραμμα διοίκηςησ και υπηρεςιών του ΚΣΕΛ Ζ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο.γηθαηνχηαη λα απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζε πνπ αθνξά ηελ εηαηξία. Οη λφκηκεο απνθάζεηο ηεο δεζκεχνπλ θαη ηνπο κεηφρνπο πνπ απνπζηάδνπλ ή δηαθσλνχλ. Ζ γεληθή ζπλέιεπζε είλαη ε κφλε αξκφδηα λα απνθαζίδεη γηα: α. ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ β. εθινγή εθθαζαξηζηψλ γ. έγθξηζε ησλ αηηήζεσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δ. δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο, δηάιπζε ηεο εηαηξίαο, ζπγρψλεπζε ηεο εηαηξίαο ε. εθινγή κειψλ ηνπ Γ.. Ζ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ζπγθαιείηαη απφ ην Γ.. θαη ζπλέξρεηαη ηαθηηθά ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην έηνο, πάληνηε κέζα ζην πξψην εμάκελν απφ ηε ιήμε θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο. Σν Γ.. κπνξεί λα ζπγθαιεί ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηε Γ.. ησλ κεηφρσλ φηαλ ην θξίλεη ζθφπηκν. Ζ Γ.. βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, εάλ εθπξνζσπνχληαη ζε απηήλ ηα δχν ηξίηα (2/3) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, φηαλ πξφθεηηαη γηα απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ: α. παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο,ζπγρψλεπζε,δηάζπαζε ή δηάιπζε ηεο εηαηξίαο β. κεηαβνιή ηεο εζληθφηεηαο ηεο εηαηξίαο γ. κεηαβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο επηρεηξήζεσο ηεο εηαηξίαο δ. αχμεζε ή κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ε. κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο ησλ θεξδψλ ζη. αχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεηφρσλ Ζ εηαηξία δηνηθείηαη απφ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πνπ απνηειείηαη απφ 5 κέιε. Σα κέιε εθιέγνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξίαο. Σα κέιε ηνπ Γ.. εθιέγνληαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο γηα ηξηεηή ζεηεία, πνπ παξαηείλεηαη απηφκαηα κέρξη ηελ 1ε γεληθή ζπλέιεπζε κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο. ε πεξίπησζε κε εθινγήο λένπ Γ.. ε γεληθή ζπλέιεπζε ιακβάλεη ρψξα θάζε θνξά εληφο 40 εκεξψλ απφ ηελ πξνεγνχκελε θαη κέρξη ηελ εθινγή λένπ Γ.. Ζ ζεηεία ηνπ Γ.. δελ κπνξεί φκσο λα μεπεξάζεη ηελ ηεηξαεηία. Οη ζχκβνπινη είλαη πάληνηε επαλεθιέμηκνη, εθιέγνληαη δε κε εληαίν ςεθνδέιηην κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, πνπ εθπξνζσπείηαη ζηε Γ.. θαηά ηελ ζηηγκή ηεο ςεθνθνξίαο. 11

12 Σν Γ.. ηεο εηαηξείαο ην νπνίν εθιέγεηαη απν ηελ Γ.. ησλ κεηφρσλ είλαη πεληακειέο θαη απνηειείηαη απφ ηνλ πξφεδξν πνπ εηλαη παξάιιεια θαη ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο εηαίξεηαο, ηνλ αληηπξνέδξναλαπιεξσηή δηεπζχλσλ ζχκβνπιν θαη ηξία κέιε. (4) 4.1 Αρμοδιότητεσ του Δ.. 1. Έρεη ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο. Απνθαζίδεη γηα φια γεληθψο ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εηαηξία κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ. 2. Δηζεγείηαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηελ έγθξηζε ησλ δξνκνινγίσλ. 3. Aπνθαζίδεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δξνκνινγίσλ. 4. Ρπζκίδεη ηε δηνηθεηηθή δηάξζξσζε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο. Καζνξίδεη ηηο νξγαληθέο ζέζεηο θαη ηελ δχλακε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηα απαηηνχκελα πξνζφληα γηα θάζε ζέζε. Πξνζιακβάλεη θαη απνιχεη ην πξνζσπηθφ θαη δηελεξγεί ηηο πξναγσγέο ηνπ πξνζσπηθνχ. 5. Μεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 6. Απνθαζίδεη γηα ηελ αγνξά ηξνραίνπ πιηθνχ. 7. Καζνξίδεη κε απφθαζή ηνπ ην ζχζηεκα θαη ηνλ εμνπιηζκφ γηα ηελ ησλ θνκίζηξσλ θαη ησλ εηζηηεξίσλ θαη ηελ δηαζθάιηζε ησλ εζφδσλ ηεο εηαηξίαο. 8. Μεξηκλά γηα ηελ ιήςε κέηξσλ βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ εθκεηάιιεπζεο ησλ ιεσθνξείσλ ηεο εηαηξίαο θαη αλαβάζκηζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζην επηβαηηθφ θνηλφ. 9. Πξνζιακβάλεη ή δηνξίδεη ηνλ Γηεπζπληή ηεο εηαηξίαο θαη θαζνξίδεη κε απφθαζή ηνπ ηελ έθηαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη ην χςνο ησλ απνδνρψλ ηνπ. 10. Οξίδεη ηα δξνκνιφγηα ή ηκήκαηα ππεξαζηηθψλ γξακκψλ, φπνπ ε ρξεζηκνπνίεζε εηζπξάθηνξα δελ είλαη ππνρξεσηηθή. 11. πγθαιεί ηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ θαη πξνζδηνξίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε απηψλ. 12. Καλνλίδεη φια ηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο θαη πξνζδηνξίδεη θάζε δαπάλε. 13. Απνθαζίδεη ηελ ζπκκεηνρή ηεο εηαηξίαο ζε άιιεο επηρεηξήζεηο ή εηαηξίεο. 14. Πξνζδηνξίδεη ηελ εθάζηνηε ρξήζε ησλ εηαηξηθψλ θεθαιαίσλ. 12

13 15. Αγνξάδεη θαη πσιεί γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξίαο ππεξεζίεο, πξψηεο χιεο, εκπνξεχκαηα, κεραλήκαηα, θαχζηκα, νρήκαηα θαη νπνηαδήπνηε άιια πιηθά. 16. Πξνηείλεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηα ιεσθνξεία, ζηα νπνία ζα αλαγξάθνληαη ή ζα αλαξηψληαη δηαθεκίζεηο. 17. Παξαιακβάλεη θνξησηηθέο. 18. πλάπηεη ζπκβάζεηο κε ηξάπεδεο γηα ην άλνηγκα πηζηψζεσλ, έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, πηζηψζεσλ κε αλνηρηφ ινγαξηαζκφ ή ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. 19. Γηνξίδεη δηθεγφξνπο γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο ελψπηνλ δηθαζηεξίσλ. 20. Λακβάλεη δάλεηα γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξίαο. Παξέρεη εληνιέο πιεξσκήο. Αλαγλσξίδεη θαη αλαδέρεηαη ππνρξεψζεηο. Παξέρεη εμνθιήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε απαιιαγέο. Ο Πρόεδρος ηοσ Δ.Σ. έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: a. Αζθεί ηε δηεχζπλζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ΚΣΔΛ b. Δθηειεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γ.. θαη ηνπ Γ.. c. Μεξηκλά γηα ηε ιήςε κέηξσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζπγθνηλσλίαο, ζηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε θαη εμππεξέηεζε ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ θαη ζηελ άξηζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ d. Δθπξνζσπεί ην ΚΣΔΛ ελψπηνλ θάζε δηθαζηεξίνπ θαη άιιεο αξρήο. e. Γελ επηηξέπεη ηε δξνκνιφγεζε ιεσθνξείσλ πνπ ζηεξνχληαη ηζρχνληνο δειηίνπ ηερληθνχ ειέγρνπ Σνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.., φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, αλαπιεξψλεη ν Αληηπξφεδξνο ηνπ ΚΣΔΛ. Ο Πξφεδξνο ππνβνεζείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή, εθφζνλ ππάξρεη, ζηνλ νπνίν δχλαηαη λα εθρσξεί ζπγθεθξηκελά θαζήθνληα. Ο Διεσθύνων Σύμβοσλος ηεο εηαηξίαο: a. Δπηκειείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.. b. Αζθεί ηνλ πεηζαξρηθφ έιεγρν ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξίαο c. Γελ επηηξέπεη ηελ δξνκνιφγεζε ησλ ιεσθνξείσλ πνπ ζηεξνχληαη ηζρχνληνο δειηίνπ ηερληθνχ ειέγρνπ d. Εεηά απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζε έθηαθην ηερληθφ έιεγρν ιεσθνξείνπ, φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο πνπ δελ εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ επηβαηψλ θαη ησλ πξαγκάησλ e. Λακβάλεη ηελ αιιεινγξαθία ηεο εηαηξίαο,δίλεη εληνιέο ζην πξνζσπηθφ γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, θξνληίδεη γηα 13

14 ηελ εθηέιεζή ηνπο θαη ελεκεξψλεη ην Γ.. γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ f. Αλαιακβάλεη θαη εηζπξάηηεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξίαο κεξηζκαηαπνδείμεηο, ηνθνκεξίδηα, θνξησηηθέο, επηηαγέο, γξακκάηηα ζε δηαηαγή, ζπλαιιαγκαηηθέο θαη ρξήκαηα απφ ηξίηνπο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ηδησηηθνχ ή δεκφζηνπ δηθαίνπ, θαζψο θαη απφ ην Γεκφζην ή Ο.Σ.Α. νπνηνπδήπνηε βαζκνχ. g. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο δχλαηαη ρσξίο πξνγελέζηεξε απφθαζε ηνπ Γ.. θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ , ην νπνίν πξνζαπμάλεηαη θαηά πνζνζηφ 10% θάζε δχν έηε κεηά ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξίαο λα: a. πλάπηεη ζπκβάζεηο κε ηξάπεδεο γηα ην άλνηγκα ησλ πηζηψζεσλ δαλείνπ, έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ή πηζηψζεσλ αλνηρηνχ ινγαξηαζκνχ. b. Δθδίδεη θαη νπηζζνγξάθεη επηηαγέο θαη εθδίδεη, νπηζζνγξάθεη θαη απνδέρεηαη ζπλαιιαγκαηηθέο θαη γξακκάηηα ζε δηαηαγή. Λακβάλεη δάλεηα γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξίαο. c. πλάπηεη θάζε είδνπο ζπκβάζεηο θαη ζπκθσλίεο κε ηξίηνπο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ζηελ αιινδαπή ή ηελ εκεδαπή γηα ηελ αγνξά πιψλ θαη πιηθψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο εηαηξίαο. d. Παξέρεη εληνιέο πιεξσκήο, αλαγλσξίδεη νθεηιέο θαη ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο θαη παξέρεη εμνθιήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε απαιιαγέο. (4) 14

15 5. Σα οχήματα Ο ζηφινο ηνπ ΚΣΔΛ Ρνδφπεο απνηειείηαη απφ 60 ιεσθνξεία εθ ησλ νπνίσλ 51 ηδηνθηεζίαο ησλ κεηφρσλ θαη 9 ηδηνθηεζίαο ηνπ ΚΣΔΛ (6 ηνπξηζηηθά). Απηά είλαη εμνπιηζκέλα κε φια ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νρεκάησλ παληφο ηχπνπ, πιεξνχλ δειαδή φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο ησλ επηβαηψλ.σα πεξηζζφηεξα απφ απηά παξέρνπλ επίζεο θαη πνιιέο αλέζεηο ζην επηβαηηθφ θνηλφ, φπσο Α.C., ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν. Σα ιεσθνξεία, φηαλ ηίζεληαη γηα πξψηε θνξά ζε θπθινθνξία, είηε θαηλνχξγηα είηε κεηαρεηξηζκέλα, πξέπεη λα είλαη ειηθίαο κέρξη έληεθα εηψλ απφ ην έηνο θαηαζθεπήο ηνπ πιαηζίνπ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ έηνπο απηνχ. Μεηά ηε ζπκπιήξσζε είθνζη ηξηψλ εηψλ απφ ην έηνο θαηαζθεπήο ηνπ πιαηζίνπ, ρσξίο ην έηνο απηφ, απηά απνζχξνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ.όια ηα ιεσθνξεία ηνπ ΚΣΔΛ Ρνδφπεο είλαη αγνξαζκέλα κεηά ην 2004 θαη ηα 28 απφ απηά είλαη αγνξαζκέλα κεηα ην Τπάξρεη επίζεο ζηαζκφο αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ ηδηνθηεζίαο ηεο <<ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ ΚΣΔΛ Ν. ΡΟΓΟΠΖ Α.Δ.>> ν νπνίνο ηξνθνδνηεί κε θαχζηκα φια ηα νρήκαηα ηεο εηαηξείαο. Όζνλ αθνξά ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηνπο, δελ έρεη ιεθζεί θάπνηα εηδηθή κέξηκλα γηα ηνπο ειηθησκέλνπο θαη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο (ΑκεΑ). Δπίζεο θαη νη ζηάζεηο δελ παξέρνπλ ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο αηφκσλ θάπνηα άλεζε, ψζηε λα γίλεηε πην εχθνια ε επηβίβαζε θαη απνβίβαζε ηνπο. Απφ ην 2010 ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο (εγθαηάζηαζε GPS ζηα ιεσθνξεία γηα παξαθνινχζεζε ηνπ ζηφινπ απφ ην γξαθείν θηλεζεο) ε εγθαηάζηαζε ησλ νπνίσλ έγηλε κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην πξφγξακκα ΔΠΑ.ρέδηα γηα πξνκήζεηα λέσλ νρεκάησλ δελ ππάξρνπλ θαζψο ν ήδε ππάξρνλ ζηφινο ζεσξείηαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφο θαη πνιχ πξφζθαηα αλαλεσκέλνο. 15

16 Εικόνα 2: Λεωφορείο παλαιοφ τφπου Εικόνα 3: Λεωφορείο νζου τφπου (2009) 16

17 6. Όργάνωςη του γραφείου κίνηςησ των λεωφορείων Αξκφδην γηα ηνλ έιεγρν ησλ 60 ιεσθνξείσλ θαη ησλ δξνκνινγίσλ είλαη ην γξαθείν θίλεζεο,ζην νπνίν εξγάδνληαη 2 ππάιιεινη κε 8σξν. Σν γξαθείν θίλεζεο βξίζθεηαη ζην ρψξν ησλ ΚΣΔΛ, φπνπ βξίζθνληαη θαη ηα γξαθεία ησλ ππνινίπσλ νξγάλσλ δηνίθεζεο. 6.1 Αρμοδιότητεσ του γραφείου κίνηςησ 1. Σεξνχλ κε αθξίβεηα ηα θαζνξηζκέλα δξνκνιφγηα θαη δξνκνινγνχλ έθηαθηα, φπνηε ην επηβάινπλ νη αλάγθεο εμππεξέηεζεο ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ. 2. Πιεξνθνξνχλ ην επηβαηηθφ θνηλφ γηα ην δίθηπν θαη ηα δξνκνιφγηα ησλ επηβαηηθψλ γξακκψλ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιν ρξήζηκν ζηνηρείν. 3. Πξνβαίλνπλ ζε θξαηήζεηο ζέζεσλ κέζσ παλειιαδηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ θξάηεζε ζέζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην ΚΣΔΛ εψο κία ψξα πξηλ ηελ εθηέιεζε ηνπ δξνκνινγίνπ. 4. Μεξηκλνχλ γηα ηελ αθξηβή εθηέιεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ έξγνπ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηε ζπρλφηεηα, ηελ ηήξεζε ησλ δξνκνινγίσλ θαη ηνπ ρξφλνπ δηαδξνκήο. 5. Γηαζέηνπλ νξγαλσκέλεο ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ ζηνπο ζηαζκνχο αθημναλαρψξεζεο. 6. Γηαζέηνπλ νξγαλσκέλε ππεξεζία παξαιαβήο δεκάησλ θαη θχιαμεο απνιεζζέλησλ αληηθεηκέλσλ. Πξφζθαηα έγηλαλ θηηξηαθέο εξγαζίεο (αλαθαίληζε θαη εθζπγρξνληζκφο ρψξσλ αλακνλήο, εθδνηεξίσλ θαη γξαθείσλ) ζην ζηαζκφ ησλ Κ.Σ.Δ.Λ. κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΑ θαη θεθαιαηα ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. Δπίζεο ππάξρεη πξνγξακκαηηζκφο γηα κεηαθνξά ηνπ ρψξνπ ηεο απνζήθεο έθηνο ηνπ ρψξνπ αλακνλήο ζε λέν θηίξην δίπια ζηνλ ππάξρσλ ζηαζκφ. (4) 17

18 7. Άλλεσ δραςτηριότητεσ του οργανιςμού Μέρξη ην 2003 ιεηηνπξγνχζε εληφο ηεο εηαηξείαο ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. γξαθείν γεληθνχ ηνπξηζκνχ. Σν 2003 ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν απνζπάζηεθε ζε αλεμάξηεηε Α.Δ. εηαηξεία ιφγσ αιαγήο ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ απφ ηα Κ.Σ.Δ.Λ. Δπίζεο ε εηαηξεία ησλ Κ.Σ.Δ.Λ. ζπκκεηέρεη θάζε ρξφλν ζε δηαγσληζκφ ηεο λνκαξρίαο γηα κεηαθνξά καζεηψλ απφ απνκαθξπζκέλα ρσξηά ζηα ζρνιεία ηεο πφιεο ηεο Κνκνηελήο Εικόνα 4: Σο τουριςτικό γραφείο των ΚΣΕΛ νομοφ Ροδόπησ 18

19 8. τοιχέια μεταφορικού έργου και οικονομικά ςτοιχεία του οργανιςμού Σα ηειεπηαία ρξφληα ην θνηλφ πνπ πξνηηκάεη σο κέζν κεηαθνξάο ην ιεσθνξείν κεηψλεηαη παξφια απηά δελ έρεη κεησζεί ζεκαληηθά ε πιεξφηεηα ησλ ιεσθνξείσλ θπξίσο ζ απηά κε πξννξηζκφ ηα ρσξηά εληφο ηνπ λνκνχ γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη θάπνηα ελαιιαθηηθή επηινγή κεηαθίλεζεο. (Απηφ πξνθχπηεη θαη απφ ηελ έξεπλα εξσηεκαηνινγίνπ θεθ.9, δηαγξ.1) Παξαθάησ δίλνληαη θάπνηνη ελδεηθηηθνί κηζζνί ππαιιήισλ ηεο εηαηξείαο. (Μηθηέο απνιαβέο) Διεγθηέο-ηαζκάξρεο 1600 Δηζπξάθηνξεο: 1500 Οδεγνί: (αλαιφγσο εηψλ εκπεηξίαο) ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ρνξεγείηαη απνδεκίσζε, πνπ ην πνζφ ηεο νξίδεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε κε εηδηθή απφθαζε. Γηα ηελ απνδεκίσζε ηνπ Πξνέδξνπ ε Γ.. απνθαζίδεη ειεχζεξα. Ζ κεληαία απνδεκίσζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβφινπ δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξε απφ ην ήκηζπ ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηεο εηαηξίαο. Ζ κεληαία απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. βαξαίλεη ηελ εηαηξία, αλ εγθξηζεί κε απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο. Γάλεηα ηεο εηαηξίαο πξνο ηδξπηέο, κέιε ηνπ Γ.. ή Γηεπζπληέο απηήο, απαγνξεχνληαη απνιχησο θαη είλαη άθπξα. Δπίζεο δάλεηα ηεο εηαηξίαο πξνο ηξίηνπο(κε κεηφρνπο), θαζψο θαη ε παξνρή πηζηψζεσλ ζε απηνχο απαγνξεχνληαη. Ζ δηάζεζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο εηαηξίαο γίλεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: Α. Πξνεγείηαη ε δηάζεζε ηνπ πνζνζηνχ γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ, φπσο νξίδεη ν λφκνο. Γειαδή γηα ην ζθνπφ απηφ αθαηξείηαη ηνπιάρηζηνλ ην έλα εηθνζηφ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ. Β. Αθνινπζεί ε δηάζεζε ηνπ πνζνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πξψηνπ κεξίζκαηνο, δειαδή πνζνζηνχ έμη ηνηο εθαηφ ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Γ. Ζ γεληθή ζπλέιεπζε δηαζέηεη ειεχζεξα ην ππφινηπν. Οη κέηνρνη κεηέρνπλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ κεηά ηελ έγθξηζε απφ ηε Γεληθή 19

20 πλέιεπζε ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ. Σν πξνο δηαλνκή πνζφ θαηαβάιιεηαη ζηνπο κεηφρνπο κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ απφθαζε ηεο ηαθηηθήο Γ.. πνπ ελέθξηλε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σέινο, εθδίδνληαη ζην ηειεπηαίν ηξίκελν θάζε έηνπο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ νη ρηιηνκεηξηθνί ζπληειεζηέο θνκίζηξνπ κεηαθνξάο επηβαηψλ κε ιεσθνξεία, ηα φξηα βάξνπο απνζθεπψλ ρσξίο θφκηζηξν, νη ζπληειεζηέο θνκίζηξνπ γηα κεηαθνξά ππεξβάιινληνο βάξνπο απνζθεπψλ, θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηνλ ηξφπν είζπξαμεο, δηάζεζεο εηζηηεξίσλ θαη επηβαιιφκελσλ επηβαξχλζεσλ επί ηεο ηηκήο απηψλ. (1) 20

21 9. Έρευνα ερωτηματολογίου ηελ έξεπλα εξσηήζεθαλ ηξηάληα επηβάηεο θαη ησλ δχν θχισλ ειηθίαο απφ 16 έσο 50 εηψλ. Σα άηνκα επηιέρζεθαλ ηπραία αλεμαξηήησο πξννξηζκνχ-πξνέιεπζεο θαη ζε ηπράηεο ψξεο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα ζπγθεηξσηηθά. (Σν πιήξεο εξσηεκαηνιφγην παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα) Διάγραμμα 1 Χρηςιμοποιείτε τα Κ.Σ.Ε.Λ. από ανάγκη ή από επιλογή; Ανάγκθ 67% Επιλογι 33% Διάγραμμα 2 Γενικά πόςο ευχαριςτημζνοι είςτε από τισ υπηρεςίεσ του Κ.Σ.Ε.Λ.; Μζτρια 60% Λίγο 0% Κακόλου 7% Ρολφ 3% Αρκετά 30% 21

22 Αξιολόγηση υπηπεσιών Κ.Τ.Ε.Λ. Διάγραμμα 3 υχνότητα δρομολογίων Μζτρια 27% Αρκετά 36% Λίγο 20% Κακόλου 7% Ρολφ 10% Διάγραμμα 4 Ώρεσ λειτουργίασ γραμμήσ Λίγο 7% Μζτρια 46% Ρολφ 7% Αρκετά 33% Κακόλου 7% 22

23 Διάγραμμα 5 Αξιοπιςτία δρομολογίων Μζτρια 23% Λίγο 10% Αρκετά 50% Ρολφ 14% Κακόλου 3% Διάγραμμα 6 Παρεχόμενη ποιότητα υπηρεςιών Μζτρια 40% Λίγο 10% Αρκετά 33% Ρολφ 17% Κακόλου 0% 23

24 Διάγραμμα 7 Αςφάλεια Μζτρια 27% Αρκετά 43% Λίγο 0% Κακόλου 7% Ρολφ 23% Διάγραμμα 8 Εξυπηρετήςεισ τερματικοφ ςταθμοφ Μζτρια 20% Αρκετά 37% Λίγο 10% Ρολφ 33% Κακόλου 0% 24

25 Διάγραμμα 9 Ενημζρωςη για τισ παρεχόμενεσ υπηρεςίεσ Κακόλου 23% Λίγο 23% Μζτρια 30% Ρολφ 14% Αρκετά 10% Διάγραμμα 10 Πόςο ευχαριςτημζνοι είςτε από τισ ιςχφουςεσ τιμζσ των ειςητηρίων; Λίγο 50% Μζτρια 14% Αρκετά 13% Κακόλου 23% Ρολφ 0% 25

26 Διάγραμμα 11 Θα χρηςιμοποιοφςατε πιο ςυχνά το λεωφορείο αν οι τιμζσ των ειςητηρίων ήταν πιο χαμηλζσ; Ναι 87% Πχι 13% Διάγραμμα 12 Θα δεχόςαςταν να πληρώςετε μεγαλφτερη τιμή ειςιτηρίου αν αυτό ςήμαινε καλφτερη παρεχόμενη ποιότητα υπηρεςιών ; Πχι 73% Ναι 27% 26

27 Αξιολόγηση οχημάτων Διάγραμμα 13 Πόςο ικανοποιημζνοι είςτε από τη διαμόρφωςη των λεωφορείων εξωτερικά; Μζτρια 29% Αρκετά 40% Λίγο 20% Ρολφ 11% Κακόλου 0% Διάγραμμα 14 Πόςο ικανοποιημζνοι είςτε από τη διαμόρφωςη των λεωφορείων εςωτερικά; Μζτρια 40% Αρκετά 33% Λίγο 17% Ρολφ 7% Κακόλου 3% 27

28 10. υμπεράςματα προτάςεισ Με βάζε ηελ αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ρξεζηψλ ηνπ ΚΣΔΛ είλαη ηθαλνπνηεκέλε απφ ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ζηνλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ ηελ αζθάιεηα, ηε ζπρλφηεηα αιια θαη ηελ αμηνπηζηία ζηελ ηήξεζε ηνπ πξγξάκκαηνο ησλ δξνκνινγίσλ. Απφ ηελ άιιε, ππάξρεη έληνλε δπζαξέζθεηα ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο ησλ είζεηεξίσλ ζε ζπζρέηηζε κε ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε πνιινχο εξσηψκελνπο λα πξνηείλνπλ ηηκέο έσο θαη 40% θάησ απφ ηε ζεκεξηλή ηηκή. Ζ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θξίζεθε ηδηαίηεξα αλεπαξθήο. Οη εξσηψκελνη εμέθξαζαλ νπδέηεξεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ νρεκάησλ. Γεληθψο ε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ δέρεηαη νπδέηεξεο θαη ζεηηθέο θξηηηθέο κε έληνλεο αληηξξήζεηο ζην ζέκα ησλ ηηκψλ ησλ εηζεηεξίσλ. Ζ εηαηξεία θάλεη απηήλ ηελ πεξίνδν εξγαζίεο αλαβάζκηζεο ησλ ππεξεζηψλ ελεκέξσζεο ησλ πειάησλ κε αλαβάζκηζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηεο ρψξνπ θαη δπλαηφηεηα θξάηεζεο ζέζεσλ δηαδηθηπαθά. Κξίζηκε γηα ηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ νξγαληζκνχ θξίλεηαη ε πξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ ησλ εηζεηεξίσλ θάηη ην νπνίν είλαη δχζθνιν απφ κεξηάο νξγαληζκνχ απνηε ζηηγκή πνπ νη ηηκέο νξίδνληαη θεληξηθά θαη πηζαλέο επηρνξεγήζεηο απνξξνθψληαη απφ ηα ΚΣΔΛ Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο. εκαληηθή έιιεηςε απφ κεξηάο ππνδνκήο είλαη ε παληειήο πξφβιεςε γηα εμππεξέηεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ηφζν ζηνλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ φζν θαη ζηα νρήκαηα νπφηε απαξαίηεηε θξίλεηαη ε αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα απηφ. Μηα ηειεπηαία πξφηαζε είλαη πην νξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ δξνκνινγίσλ ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο κε γλψκσλα ηελ εμππεξέηεζε κεηαθηλνχκελσλ εξγαδνκέλσλ θαη θνηηεηψλ. 28

29 Βιβλιογραφία 1. Γηαηηεηηθή Απφθαζε : Οξγαληζκφο Μεζνιάβεζεο & Γηαηηεζίαο, Αξ. Πξση. :1049, 15 Μαΐνπ Έγγξαθν :Τπεξαζηηθφ ΚΣΔΛ Ν. Κνκνηελήο Α.Δ., ρεηκεξηλά δξνκνιφγηα, ΦΔΚ :ΣΔΤΥΟ ΠΡΩΣΟ, Αξ. Φχιινπ 261, 29 Ννεκβξίνπ ΦΔΚ :ΣΔΤΥΟ ΠΡΩΣΟ, Αξ. Φχιινπ 268, 23 Ννεκβξίνπ ΦΔΚ :ΣΔΤΥΟ ΑΝΩΝΤΜΩΝ ΔΣΑΗΡΗΩΝ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ, Αξ. Φχιινπ 11651, 17 επηεκβξίνπ ΦΔΚ :ΣΔΤΥΟ ΑΝΩΝΤΜΩΝ ΔΣΑΗΡΗΩΝ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ, Αξ. Φχιινπ 10130, 29 επηεκβξίνπ

30 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ i

31 Πίνακεσ Εικόνα 5: Πίνακασ δρομολογίων ii

32 Εικόνα 6: Ιςολογιςμόσ εταιρείασ 2009 iii

33 Ερωτηματολόγιο Ερωηημαηολόγιο Επιβαηών Τπεραζηικού Κ.Σ.Ε.Λ. Ζκεξνκελία. Ζιηθία. Φχιν Πξννξηζκφο. Μνξθσηηθφ Δπίπεδν. Πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ηηο γξακκέο ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. ; Καζεκεξηλά 1-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα 1-2 θνξέο ην κήλα πάληα Υξεζηκνπνηείηε ηα ππεξαζηηθά ιεσθνξεία ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. απφ αλάγθε ή απφ επηινγή ; Αλάγθε Δπηινγή Γεληθά πφζν επραξηζηεκέλνη είζηε απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. ; Πνιχ Αξθεηά Μέηξηα Λίγν Καζφινπ Βαζκνινγήζηε ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο κε θιίκαθα απφ Καζφινπ 2.Λίγν 3.Αξθεηά 4.Μέηξηα 5.Πνιχ πρλφηεηα Γξνκνινγίσλ : Ώξεο ιεηηνπξγίαο γξακκήο : Αμηνπηζηία Γξνκνινγίσλ : Παξερφκελε Πνηφηεηα Τπεξεζηψλ : Αζθάιεηα : Δμππεξεηήζεηο Σεξκαηηθνχ ηαζκνχ : Δλεκέξσζε γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο (γξακκέο, δξνκνιφγηα, ηηκέο εηζηηεξίσλ) : Πφζν επραξηζηεκέλνη είζηε απφ ηηο ηζρχνπζεο ηηκέο εηζηηεξίσλ ; Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Μέηξηα Πνιχ Πνηά πηζηεχεηε φηη ζα έπξεπε λα είλαη ε ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ ; Θα ρξεζηκνπνηνχζαηε πην ζπρλά ην ιεσθνξείν αλ νη ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ ήηαλ πην ρακειέο ; Ναη Όρη Θα δερφζαζηαλ λα πιεξψζεηε κεγαιχηεξε ηηκή εηζηηεξίνπ αλ απηφ ζήκαηλε θαιχηεξε παξερφκελε πνηφηεηα ππεξεζηψλ ; Ναη Όρη Πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε απφ ηελ δηακφξθσζε ησλ ιεσθνξείσλ εμσηεξηθά ; (πξσηνηππία, ρξψκα, θσηεηλφο πίλαθαο κε ηα δξνκνιφγηα, δηαθεκίζεηο) Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Μέηξηα Πνιχ Πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε απφ ηελ δηακφξθσζε ησλ ιεσθνξείσλ εζσηεξηθά ; Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Μέηξηα Πνιχ Υξεηάζηεθε πνηέ λα κεηαθηλεζεί θάπνην εκπνδηδφκελν ζηε κεηαθίλεζή ηνπ άηνκν (αλάπεξνο, ειηθησκέλνο) απφ ην ζηελφ ζαο πεξηβάιινλ θαη λα ππήξμε πξφβιεκα ; Ναη Όρη Τπήξμε πξφβιεκα ζηε κεηαθίλεζή ηνπ ; Όρη Ναη Πνην.. Πνηφ ζεσξείηε ην πην ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζηελ παξερφκελε εμππεξέηεζε απφ ην Κ.Σ.Δ.Λ. ; Πξνηείλεηε έλα κέηξν πνπ ζα βειηίσλε ηελ εηθφλα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ ; iv

34 Φωτογραφίεσ Εικόνα 4: Ο χώροσ ςτάθμευςησ των οχημάτων Εικόνα 5: Η αίθουςα αναμονήσ του ςταθμοφ v

35 Εικόνα 6: Σα εκδοτήρια του ςταθμοφ Εικόνα 7: Η αποθήκη του ςταθμοφ vi

36 Εικόνα 8: Οθόνη ανακοίνωςησ αφίξεων - αναχωρήςεων vii

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2963/2001(Α 268)

ΝΟΜΟΣ 2963/2001(Α 268) ΝΟΜΟΣ 2963/2001(Α 268) «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δεκόζησλ επηβαηηθώλ κεηαθνξώλ κε ιεσθνξεία, ηερληθόο έιεγρνο νρεκάησλ θαη αζθάιεηα ρεξζαίσλ κεηαθνξώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.)

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) -------------------------//-----------------------------------//---------------------------------- Αρζρο 1 ο χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΕΛΒΕ Α.B.E.Ε. ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΔΠΑΝΑΓΗΑΣΤΠΩΜΔΝΖ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2012 ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΡΗΟΤ 2012 ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3556/2007 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γειψζεηο ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζει.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 (Άξζξν 43 α ηνπ Κ.N. 2190/1920) ΜΑΡΣΗΟ 2011 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. Γλσζηνπνίεζε νηθηνζεινύο ζπκκόξθσζεο ηεο Δηαηξείαο κε ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Λακπαδάξηνο θαη Σπλεξγάηεο Ννκηθόο Έιεγρνο ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ Ννέκβξηνο 2009 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ

Λακπαδάξηνο θαη Σπλεξγάηεο Ννκηθόο Έιεγρνο ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ Ννέκβξηνο 2009 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «INTEΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ-ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «INTEΡΓΟΤΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ.

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ - ΔΓΡΑ - ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1ο - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ ΑΟ.Κ.Α.Δ : 8032/06/Β/86/45 22 ν ρηι Δ.Ν Αζελώλ-Ιακίαο 145 65 Αγ. Πηέθαλνο - ΑΘΖΛΑ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 1 Ηαλνπαξίνπ έσο Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα (ΓΙΞ) θαη ηα Γηεζλή

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839)

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Απθπο 0 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 68 ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡ. 2725 ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999. Δξαζηηερληθφο θαη επαγγεικαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000.

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000. ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000 γηα ηηο ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION)

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ 2011 ΑΡΘΡΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ Άξζξν 1 (Α) ΔΠΧΝΤΜΗΑ (Β) ΔΓΡΑ (Γ) ΜΔΛΟ ΓΗΔΘΝΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ (Γ) ΥΔΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ - ΜΔΛΧΝ. Άξζξν 2 : ΚΟΠΟΗ Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΠΕΙΡΑΙΑ 2010 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 1.1. Έννοια ηηρ Δηαιπείαρ Ο άλζξσπνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων. Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η

Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων. Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 χληαμε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ 4 1.1 Δλεκέξσζε γηα ηηο πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνηάζεσλ 4 1.2 χληαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Άξζξν 1 ύζηαζε - θνπόο Δπσλπκία - Έδξα - Γηάξθεηα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Σν Ννκνζεηηθό Πιαίζην Λεηηνπξγίαο ηωλ Σνπξηζηηθώλ Γξαθείωλ ζηελ Διιάδα». Δπηβιέπωλ: Γξ. Γεκήηξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία»

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» 1 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΗΟ ΑΛΛΖΛΟΒΟΖΘΔΗΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΗΟΝΗΚΖ ΛΑΪΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ ΑΛΛΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ Δππφιηδνο 8 Σε. 2103240.791 3245.256 ΑΘΖΝΑ

ΣΑΜΔΗΟ ΑΛΛΖΛΟΒΟΖΘΔΗΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΗΟΝΗΚΖ ΛΑΪΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ ΑΛΛΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ Δππφιηδνο 8 Σε. 2103240.791 3245.256 ΑΘΖΝΑ ΣΑΜΔΗΟ ΑΛΛΖΛΟΒΟΖΘΔΗΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΗΟΝΗΚΖ ΛΑΪΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ ΑΛΛΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ Δππφιηδνο 8 Σε. 2103240.791 3245.256 ΑΘΖΝΑ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ Δπηθνπξηθνχ Σακείνπ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΗΟΝΗΚΖ ΛΑΪΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ ΑΛΛΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ ΑΘΖΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ - ΖΜΑΣΑ - ΜΔΗΣΔ ΑΚΗΝΖΣΧΝ - ΡΤΘΜΗΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ, ΛΗΜΔΝΧΝ, ΑΛΗΔΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ» ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: ΗΓΗΧΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΖΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΤΜΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 2010 Περιεχόμενα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΟΙ ΟΓΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.... 7 ΔΗΑΓΩΓΖ... 7 1.1 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ....

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ 1.ην άξζξν 6 θαη ζηηο παξ.2-4, πεξί θαηαζηαηηθήο ζέζεο ησλ αηξεηψλ ζπκπεξηιήθζεζαλ νη αθφινπζεο πξνηάζεηο: *ηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα