ΘΕΜΑ: Τπεραζηικό Κ.Σ.Ε.Λ. Νομού Ροδόπης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Τπεραζηικό Κ.Σ.Ε.Λ. Νομού Ροδόπης"

Transcript

1 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ TOMEA METAΦΟΡΩΝ, ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ, ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Μάζεκα: Δημόζιες σγκοινωνίες Τπεχζπλνη καζήκαηνο: Αξηζηνηέιεο Ναληφπνπινο, Παλαγηψηεο Παπατσάλλνπ Δπηβιέπσλ καζήκαηνο: Αξηζηνηέιεο Ναληφπνπινο ΘΕΜΑ: Τπεραζηικό Κ.Σ.Ε.Λ. Νομού Ροδόπης Σδαιακαξίαο Μηράιεο Σζνχηζηθαο Νίθνο Θεζζαλονίκη, Ιανοσάριος 2011

2 Περιεχόμενα 1.2 Αντικείμενο, ςτόχοι, μεκοδολογία και δομι τθσ εργαςίασ Νομικό πλαίςιο λειτουργίασ και νομικι μορφι του Οργανιςμοφ Δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ των μετόχων Εργαηόμενοι ςτον οργανιςμό Ρροςόντα πρόςλθψθσ Ειδικά προςόντα πρόςλθψθσ Οργανόγραμμα διοίκθςθσ και υπθρεςιϊν του ΚΤΕΛ Αρμοδιότθτεσ του Δ.Σ Τα οχιματα Πργάνωςθ του γραφείου κίνθςθσ των λεωφορείων Αρμοδιότθτεσ του γραφείου κίνθςθσ Άλλεσ δραςτθριότθτεσ του οργανιςμοφ Στοιχζια μεταφορικοφ ζργου και οικονομικά ςτοιχεία του οργανιςμοφ Ζρευνα ερωτθματολογίου Συμπεράςματα προτάςεισ Βιβλιογραφία ΡΑΑΤΗΜΑ... i Ρίνακεσ... ii Φωτογραφίεσ... v 2

3 1. Ειςαγωγή 1.1 Ο νομόσ Ροδόπησ και το ΚΣΕΛ Ο νομόσ οδόπθσ βρίςκεται ςτο βόρειο τμιμα τθσ χϊρασ και ανικει ςτθν περιφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ και θ πρωτεφουςά του είναι θ Κομοτθνι. Ζχει ζκταςθ τ.χλμ. και πλθκυςμό κατοίκουσ. Συνορεφει βόρεια με τθ Βουλγαρία δυτικά με το νομό Ξάνκθσ και ανατολικά με το νομό Ζβρου. Στθ νότια πλευρά του ο νομόσ βρζχεται από το κρακικό πζλαγοσ. Ο νομόσ ςτο μεγαλφτερο μζροσ του είναι πεδινόσ και λίγο πάνω από το μζςο του ξεκινάει θ οροςειρά τθσ οδόπθσ. Η Κομοτθνι είναι μια πόλθ πολυπολιτιςμικι. Ο πλθκυςμόσ είναι εξαιρετικά πολφγλωςςοσ για πόλθ τζτοιου μεγζκουσ. Αποτελείται από ντόπιουσ Ζλλθνεσ, πρόςφυγεσ από τθ Μικρά Αςία και τθν Ανατολικι Θράκθ, Ζλλθνεσ Μειονοτικοφσ (Τουρκογενείσ, Ρομάκουσ και Ακίγγανουσ, κυρίωσ Μουςουλμάνουσ ςτο κριςκευμα), λιγοςτοφσ απογόνουσ Αρμενίων προςφφγων και πολλοφσ Κωνςταντινουπολίτεσ, Ιμβρίουσ και Τενεδίουσ. Ρρόςφατα προςζφυγαν ςτθν πόλθ και παλιννοςτοφντεσ ομογενείσ από χϊρεσ τθσ πρϊθν ΕΣΣΔ (κυρίωσ Γεωργία, Αρμενία, ωςία, Ουκρανία και Καηακςτάν). Τα χωριά και οι οικιςμοί του νομοφ δεν είναι πολλά και με ςχετικά μικρό πλθκυςμό και ςυγκοινωνιακά εξυπθρετοφνται ςχεδόν όλα αποκλειςτικά από το ΚΤΕΛ. Σε γενικζσ γραμμζσ το ζργο του ΚΤΕΛ για εξυπθρζτθςθ των χωριϊν εντόσ του νομοφ είναι εφκολο αφοφ οι οικιςμοί είναι λίγοι και ςε κοντινζσ αποςτάςεισ. Το ΚΤΕΛ πραγματοποιεί επίςθσ δρομολόγια για τθ Θεςςαλονίκθ, τθν Ξάνκθ και τθν Αλεξανδροφπολθ. Τζλοσ πραγματοποιοφντα δρομολόγια εξωτερικοφ για Βουλγαρία και Τουρκία. Εικόνα 1: Ο τερματικόσ ςταθμόσ των ΚΣΕΛ 3

4 1.2 Αντικείμενο, ςτόχοι, μεθοδολογία και δομή τησ εργαςίασ Σν αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε θαη επηζθφπεζε ηνπ ππεξαζηηθνχ ΚΣΔΛ ηνπ λνκνχ Ρνδφπεο. Κχξηνο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα εμεηαζζνχλ ηα πξνβιήκαηα θαη νη πξννπηηθέο ηνπ. Δπίζεο αλ είλαη κέζν πνπ βνεζάεη θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην θνηλφ θαη ηέινο, αλ είλαη νηθνλνκηθφ αλαινγηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη θαη ζε ζχγθξηζε κε άιια κέζα. Γηα λα ζπιιερζνχλ ηα ζηνηρεία αθνινπζήζεθε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία. Διήθζεζαλ έγγξαθα θαη πίλαθεο απφ ην γξαθείν θίλεζεο ηνπ ΚΣΔΛ, ζην νπνίν παξεκπηπηφλησο νη ππάιιεινη ήηαλ πνιχ εμππεξεηηθνί, αθνχ καο έδσζαλ ζρεδφλ φια ηα ζηνηρεία πνπ ρξεηάζηεθαλ. ρεδηάζηεθε έλα εξσηεκαηνιφγην θαη ζπκπιεξψζεθε απφ ηξηάληα άηνκα -επηβάηεο ησλ ιεσθνξείσλ πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ νη απφςεηο ηνπο. Σέινο, ηξαβήρηεθαλ θσηνγξαθίεο απφ ηνλ θεληξηθφ ζηαζκφ ζηελ Κνκνηελή, ηα ιεσθνξεία θαη απφ ηνλ ρψξν απνζήθεπζεο δεκάησλ. Ζ δνκή ηεο εξγαζίαο απνηειείηαη απφ 10 θεθάιαηα, βηβιηνγξαθία, θαη παξάξηεκα. ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά γηα ην λνκφ Ρνδνπεο θαη ην ΚΣΔΛ ηνπ. ην δεχηεξν γηα ην λνκηθφ πιαίζην θαη ηε λνκηθή κνξθή ηεο εηαηξίαο. Σν ηξίην αλαθέξεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ην ηέηαξην ζην νξγαλφγξακκα δηνίθεζεο θαη ππεξεζηψλ ηνπ ΚΣΔΛ. ην πέκπην γίλεηε ιφγνο γηα ηα νρήκαηα θαη ζην έθην γηα ην γξαθείν θίλεζεο ησλ ιεσθνξείσλ. Σν φγδνν καο δίλεη ζηνηρεία νηθνλνκηθά θαη κεηαθνξηθνχ έξγνπ ηνπ νξγαληζκνχ. ην έβδνκν θεθάιαην πεξηγξάθνληαη ζχληνκα άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ΚΣΔΛ Ρνδφπεο. ην έλαην ππάξρνπλ ζπγθεληξσηηθά νη απαληήζεηο ηεο έξεπλαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζην δέθαην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ην ΚΣΔΛ ηνπ λνκνχ Ρνδφπεο. 4

5 2. Νομικό πλαίςιο λειτουργίασ και νομική μορφή του Οργανιςμού Σν ΚΣΔΛ είλαη Αλψλπκε Μεηαθνξηθή, Σνπξηζηηθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξία κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ ΚΣΔΛ Ν. ΡΟΓΟΠΖ Α.Δ.». θνπφο ηεο εηαηξίαο είλαη : 1. Ζ εθηέιεζε ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ θαη εηδηθφηεξα ε εθηέιεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ πθηζηάκελσλ ηαθηηθψλ ή εθηάθησλ ππεξαζηηθψλ επηβαηηθψλ γξακκψλ. 2. Ζ εθηέιεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ λέσλ ηαθηηθψλ ππεξαζηηθψλ γξακκψλ. 3. Ζ ίδξπζε ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ εζσηεξηθνχ ή γεληθνχ ηνπξηζκνχ. 4. Ζ εθηέιεζε νπνηνπδήπνηε άιινπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ λνκίκσο ηεο αλαηεζεί ζην κέιινλ ή ζεσξεζεί απφ απηήλ επσθειέο λα εθηειεζηεί ζηα πιαίζηα ηνπ λφκνπ. 5. Ζ εθπφλεζε θάζε είδνπο κειεηψλ ζπλαθψλ κε ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ πνπ εθηειεί ε εηαηξία, θαζψο θαη ησλ κειεηψλ πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ. 6. Ζ ζπλεξγαζία κε αεξνπνξηθέο, ζηδεξνδξνκηθέο εηαηξίεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζην επηβαηηθφ θνηλφ. 7. Ζ δηαλνκή ησλ κεηαθεξφκελσλ απφ ηα ιεσθνξεία αζπλφδεπησλ δεκάησλ. 8. Ζ παξνρή θαη εθκεηάιιεπζε εηδηθψλ ππεξεζηψλ κεηαθνξάο ζε πξφζσπα κε εηδηθέο αλάγθεο. 9. Οπνηαδήπνηε άιιε δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία είλαη ζπλαθήο κε ηεο αλσηέξσ ζθνπνχο. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ ,00 επξψ. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο δηαηξείηαη ζε νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 1,50 ε θάζε κία. Ζ θαηαβνιή ησλ κεηξεηψλ γηα θάιπςε ηνπ αξρηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή ηπρφλ απμήζεσλ απηνχ, θαζψο θαη νη θαηαζέζεηο κεηνρψλ κε πξννξηζκφ ηε κειινληηθή αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ζα πξαγκαηνπνηνχληαη, ππνρξεσηηθά, κε θαηάζεζε ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ζην φλνκα ηεο εηαηξίαο, πνπ ζα ηεξείηαη ζε νπνηαδήπνηε ηξάπεδα πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο πεληαεηίαο απφ ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο ην Γ.. ηεο Δηαηξίαο έρεη ην δηθαίσκα κε απφθαζε ηνπ πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ λα απμήζεη ην κεηνρηθφ 5

6 θεθάιαην κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, γηα πνζφ πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην αξρηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην. Δάλ ηα απνζεκαηηθά ηεο εηαηξίαο ππεξβαίλνπλ ην έλα ηέηαξην ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ηφηε απαηηείηαη πάληνηε απφθαζε ηεο Γ.. Ζ απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο εηαηξίαο γηα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πξέπεη λα αλαθέξεη ηνπιάρηζηνλ ην πνζφ ηεο αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ, ηνλ ηξφπν θάιπςεο ηνπο, ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ κεηνρψλ πνπ ζα εθδνζνχλ, ηελ νλνκαζηηθή αμία θαη ηελ ηηκή δηάζεζεο απηψλ θαη ηελ πξνζεζκία θάιπςεο. Μεηά ην ηέινο ηεο πξνζεζκίαο πνπ φξηζε ην φξγαλν ηεο εηαηξίαο πνπ απνθάζηζε ηελ αχμεζε γηα ηελ ελάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, νη κεηνρέο πνπ δελ έρνπλ αλαιεθζεί, δηαηίζεληαη ειεχζεξα απφ ην Γ.. ηεο εηαηξίαο. Οη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο είλαη ππνρξεσηηθά νλνκαζηηθέο θαη θάζε κεηνρή παξέρεη δηθαίσκα ςήθνπ. Όια ηα εθ ηεο κεηνρήο δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ, είλαη ππνρξεσηηθά αλάινγα πξνο ην ππφ ηεο κεηνρήο αληηπξνζσπεπφκελν πνζνζηφ ηνπ θεθαιαίνπ. Οη κεηνρέο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Γ.. ή ηνλ νξηδφκελν απφ ην Γ.. αλαπιεξσηή ηνπ θαη έλα κέινο ηνπ. Οη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο είλαη ίζεο θαη αδηαίξεηεο. Οη κεηνρέο κπνξεί λα εθδίδνληαη ζε ηίηινπο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο κεηνρέο κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ.., ε νπνία θαζνξίδεη ηνλ ηχπν ησλ κεηνρψλ. Οη ηίηινη ησλ κεηνρψλ θέξνπλ αχμνληα αξηζκφ, ηε ζθξαγίδα ηεο εηαηξίαο, ην φλνκα, ην επψλπκν, ηελ εζληθφηεηα, ην επάγγεικα, ηελ θαηνηθία θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπο, θαζψο θαη ηελ ππνγξαθή δχν ζπκβνχισλ πνπ νξίδνληαη απφ ην Γ.. Ζ κεηα-βίβαζε ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο ζπκκεηαβηβάδεη θαη ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα. Οη κέηνρνη ηεο εηαηξείαο εηλαη 51 φζα θαη ηα ιεσθνξεία θαη ν θαζέλαο ηνπο έρεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ κεηνρέο.μέηνρνη ηεο εηαηξίαο είλαη φζνη κηζζψζνπλ ζηελ εηαηξία ηα ιεσθνξείαηδηνθηεζίαο ηνπο πνπ είλαη εληαγκέλα ζην ΚΣΔΛ Ν. Ρνδφπεο θαζψο θαη εθείλα πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ αληηθαηάζηαζή ηνπο. Οη κέηνρνη πξέπεη λα είλαη δηθαηνχρνη ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ησλ ιεσθνξείσλ πνπ εληάζζνληαη ζε απηήλ ηελ εηαηξία θαη λα πιεξνχλ απηνί θαη ηα ιεσθνξεία ηνπο φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ. 6

7 2.1 Δικαιώματα και υποχρεώςεισ των μετόχων 1. Οη κέηνρνη αζθνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζρεηηθά κε ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο κφλν κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Γεληθή πλέιεπζε. Οη κέηνρνη ή νη δαλεηζηέο ηνπο δελ κπνξνχλ ζε θακία πεξίπησζε λα επηδηψμνπλ ηελ εθθαζάξηζε ή ηε δηαλνκή ή λα αλακεηρζνχλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο. 2. Ζ επζχλε ηνπ κεηφρνπ πεξηνξίδεηαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο ηνπ. Κάζε κεηνρή παξέρεη δηθαίσκα επί ηνπ θαηά ην παξφλ θαηαζηαηηθφ ηπρφλ δηαλεκνκέλνπ κεξίζκαηνο, αμίσζε επί ηνπ κέξνπο ηνπ πξντφληνο ηεο εθθαζαξίζεσο ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο. 3. Κάζε κεηνρή παξέρεη δηθαίσκα κίαο ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε. ε πεξίπησζε θνηλσλίαο κεηνρήο ή κεηνρψλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 4. Κάζε κέηνρνο νπνπδήπνηε θαη αλ θαηνηθεί ινγίδεηαη, σο πξνο φιεο αλεμαηξέησο ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηελ εηαηξία, φηη έρεη λφκηκε θαηνηθία ηνπ ηελ έδξα ηεο εηαηξίαο θαη ππφθεηηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ δηθαηνδνζία ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο. 7

8 3. Εργαζόμενοι ςτον οργανιςμό To πξνζσπηθφ ησλ ΚΣΔΛ πεξίπνπ 70 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ ηα 25 είλαη ππάιιεινη ηνπ ΚΣΔΛ θαη ηα 45 είλαη νδήγνη θαη παξαιιήια κέηνρνη-ηδηνθηήηεο ιεσθνξείσλ αιιά θαη νδεγνί ππάιιεινη κεηφρσληδηνθηεηψλ ιεσθνξείσ.σν πξνζσπηθφ δηαθξίλεηαη επίζεο ζε έθηαθην θαη ηαθηηθφ: α. Έθηαθην είλαη ην πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη γηα εθηέιεζε επνρηθήο ή έθηαθηεο εξγαζίαο, ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 8 κήλεο θαη ζπλδέεηαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. β. Σαθηηθφ είλαη ην πξνζσπηθφ πνπ θαηέρεη νξγαληθέο ζέζεηο θαη εμππεξεηεί πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο θαη ζπλδέεηαη κε ην ΚΣΔΛ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ. Οη νδεγνί ησλ εληαγκέλσλ ζε ΚΣΔΛ ιεσθνξείσλ πξνζιακβάλνληαη θαη απνιχνληαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ ιεσθνξείσλ απηψλ. Οη ηδηνθηήηεο ιεσθνξείσλ ησλ ΚΣΔΛ πνπ εξγάδνληαη σο νδεγνί ζηα ιεσθνξεία ηδηνθηεζίαο ηνπο, θαηαζέηνπλ ζην ΚΣΔΛ ππεχζπλε δήισζε πεξί απηνπξφζσπεο νδήγεζεο ηνπ ιεσθνξείνπ ηνπο καδί κε ηα πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ λφκν. Ο αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο θαη θηλήζεσο θαίλεηαη παξαθάησ. (1) Προζωπικό διοικήζεως και διατειρίζεως : Λνγηζηήξην (3) Γξαθείν θίλεζεο (2) Δθδνηψλ εηζηηεξίσλ (4) Απνζεθαξίσλ (1) Προζωπικό κινήζεως : ηαζκαξρψλ (2) Διεγθηψλ (4) Οδεγνί(9) 8

9 3.1 Προςόντα πρόςληψησ Γηα ηελ πξφζιεςε ηαθηηθνχ ή έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα πιεξνχλ ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ πξνζφληα. 1. Να έρνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη λα είλαη γξακκέλνη ζηα κεηξψα Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο ή λα έρνπλ ηελ ηζαγέλεηα Κξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή λα είλαη νκνγελείο ή ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ επί καθξφλ ζηελ Διιάδα πξν ηεο πξνζιήςεσο ησλ. 2. Να έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, κε εμαίξεζε ηνπο νδεγνχο πνπ πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 23ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 3. Οη Έιιελεο πνιίηεο λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή λα έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο. 4. Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα θαθνχξγεκα ή ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, απηζηία, ρξήζε θαη εκπνξία λαξθσηηθψλ νπζηψλ θαη γεληθά γηα εγθιήκαηα θαηά ησλ εζψλ ζε βαζκφ πιεκκειήκαηνο. Δπίζεο λα κελ έρνπλ παξαπεκθζεί γηα θαθνχξγεκα ή γηα θάπνην απφ ηα παξαπάλσ εγθιήκαηα. (6) 3.2 Ειδικϊ προςόντα πρόςληψησ α. Διοικηηικό προζωπικό (ινγηζηέο, γξακκαηείο, ηακίεο, ρεηξηζηέο Ζ/Τ, εθδφηεο εηζηηεξίσλ) Να θέθηεληαη ηνπιάρηζηνλ απνιπηήξην ηίηιν ζπνπδψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πηζηνπνηεηηθφ ρεηξηζκνχ Ζ/Τ αλαγλσξηζκέλεο ζρνιήο θαη ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο αγγιηθήο γιψζζαο. Δηδηθά γηα ινγηζηέο, απηνί πξέπεη λα θαηέρνπλ πηπρίν ζρνιήο νηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο ΑΔΗ ή ΣΔΗ θαη λα έρνπλ ην θαηά λφκν δηθαίσκα ππνγξαθήο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο εηαηξίαο. β. Προζωπικό κίνηζης (νδεγνί, ζηαζκάξρεο, ειεγθηέο, εηζπξάθηνξεο) λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πγείαο γηα ηελ ζέζε πνπ πξννξίδνληαη, πξνζθνκίδνληαο θαηά ηελ πξφζιεςε ηνπο ην θαηά πεξίπησζε αλαγθαίν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ. Οη νδεγνί πξέπεη λα θαηέρνπλ ηζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο ιεσθνξείνπ. Σν ινηπφ πξνζσπηθφ θίλεζεο πιελ εηζπξαθηφξσλ λα θέθηεηαη 9

10 απνιπηήξην Λπθείνπ θαη λα θαηέρεη ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο αγγιηθήο γιψζζαο. Οη εηζπξάθηνξεο πξέπεη επίζεο λα θαηέρνπλ ηίηιν ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαηά ην έηνο απνθνίηεζεο ηνπο θαη ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο αγγιηθήο γιψζζαο. γ. Τετνικό προζωπικό (ππεχζπλνη ακαμνζηαζίνπ, ηερλίηεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ιεσθνξείσλ) λα θέθηεληαη ηα εθ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα (πηπρίν άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο) γηα ηελ ζέζε πνπ πξννξίδεηαη λα πξνζιεθζνχλ. δ. Βοηθηηικό-εργαηικό πξνζσπηθφ (θιεηήξεο, εξγάηεο, θχιαθεο, θαζαξίζηξηεο) Να θαηέρνπλ ηίηιν ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαηά ην έηνο απνθνίηεζεο ηνπο. Οη πξνζιήςεηο ηνπ ηαθηηθνχ ή ηνπ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ δηελεξγνχληαη κε απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ εθάζηνπ ΚΣΔΛ. Ζ πξφζιεςε αλαθνηλψλεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν εγγξάθσο θαη ηάζζεηαη εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο. Κάζε πξνζιακβαλφκελνο απφ ην ΚΣΔΛ γηα θάιπςε ζέζεο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ πξνζιακβάλεηαη σο δφθηκνο 12κελε δνθηκαζηηθή πεξίνδν εξγαζίαο, γηα λα δηαπηζησζεί ε θαηαιιειφηεηα ηνπ. Σέινο ην Γ.. ηνπ ΚΣΔΛ κπνξεί κε απφθαζε ηνπ, εθφζνλ νη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ην επηβάιινπλ, λα κεηαβάιιεη ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ απφ απηέο ησλ εηδηθνηήησλ ηνπο ζε άιιεο κε εμαίξεζε απηέο ηνπ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ, ρσξίο λα ζίγεηαη κηζζνινγηθά ν εξγαδφκελνο. (6) 10

11 4. Οργανόγραμμα διοίκηςησ και υπηρεςιών του ΚΣΕΛ Ζ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο.γηθαηνχηαη λα απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζε πνπ αθνξά ηελ εηαηξία. Οη λφκηκεο απνθάζεηο ηεο δεζκεχνπλ θαη ηνπο κεηφρνπο πνπ απνπζηάδνπλ ή δηαθσλνχλ. Ζ γεληθή ζπλέιεπζε είλαη ε κφλε αξκφδηα λα απνθαζίδεη γηα: α. ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ β. εθινγή εθθαζαξηζηψλ γ. έγθξηζε ησλ αηηήζεσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δ. δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο, δηάιπζε ηεο εηαηξίαο, ζπγρψλεπζε ηεο εηαηξίαο ε. εθινγή κειψλ ηνπ Γ.. Ζ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ζπγθαιείηαη απφ ην Γ.. θαη ζπλέξρεηαη ηαθηηθά ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην έηνο, πάληνηε κέζα ζην πξψην εμάκελν απφ ηε ιήμε θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο. Σν Γ.. κπνξεί λα ζπγθαιεί ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηε Γ.. ησλ κεηφρσλ φηαλ ην θξίλεη ζθφπηκν. Ζ Γ.. βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, εάλ εθπξνζσπνχληαη ζε απηήλ ηα δχν ηξίηα (2/3) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, φηαλ πξφθεηηαη γηα απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ: α. παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο,ζπγρψλεπζε,δηάζπαζε ή δηάιπζε ηεο εηαηξίαο β. κεηαβνιή ηεο εζληθφηεηαο ηεο εηαηξίαο γ. κεηαβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο επηρεηξήζεσο ηεο εηαηξίαο δ. αχμεζε ή κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ε. κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο ησλ θεξδψλ ζη. αχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεηφρσλ Ζ εηαηξία δηνηθείηαη απφ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πνπ απνηειείηαη απφ 5 κέιε. Σα κέιε εθιέγνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξίαο. Σα κέιε ηνπ Γ.. εθιέγνληαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο γηα ηξηεηή ζεηεία, πνπ παξαηείλεηαη απηφκαηα κέρξη ηελ 1ε γεληθή ζπλέιεπζε κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο. ε πεξίπησζε κε εθινγήο λένπ Γ.. ε γεληθή ζπλέιεπζε ιακβάλεη ρψξα θάζε θνξά εληφο 40 εκεξψλ απφ ηελ πξνεγνχκελε θαη κέρξη ηελ εθινγή λένπ Γ.. Ζ ζεηεία ηνπ Γ.. δελ κπνξεί φκσο λα μεπεξάζεη ηελ ηεηξαεηία. Οη ζχκβνπινη είλαη πάληνηε επαλεθιέμηκνη, εθιέγνληαη δε κε εληαίν ςεθνδέιηην κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, πνπ εθπξνζσπείηαη ζηε Γ.. θαηά ηελ ζηηγκή ηεο ςεθνθνξίαο. 11

12 Σν Γ.. ηεο εηαηξείαο ην νπνίν εθιέγεηαη απν ηελ Γ.. ησλ κεηφρσλ είλαη πεληακειέο θαη απνηειείηαη απφ ηνλ πξφεδξν πνπ εηλαη παξάιιεια θαη ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο εηαίξεηαο, ηνλ αληηπξνέδξναλαπιεξσηή δηεπζχλσλ ζχκβνπιν θαη ηξία κέιε. (4) 4.1 Αρμοδιότητεσ του Δ.. 1. Έρεη ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο. Απνθαζίδεη γηα φια γεληθψο ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εηαηξία κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ. 2. Δηζεγείηαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηελ έγθξηζε ησλ δξνκνινγίσλ. 3. Aπνθαζίδεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δξνκνινγίσλ. 4. Ρπζκίδεη ηε δηνηθεηηθή δηάξζξσζε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο. Καζνξίδεη ηηο νξγαληθέο ζέζεηο θαη ηελ δχλακε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηα απαηηνχκελα πξνζφληα γηα θάζε ζέζε. Πξνζιακβάλεη θαη απνιχεη ην πξνζσπηθφ θαη δηελεξγεί ηηο πξναγσγέο ηνπ πξνζσπηθνχ. 5. Μεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 6. Απνθαζίδεη γηα ηελ αγνξά ηξνραίνπ πιηθνχ. 7. Καζνξίδεη κε απφθαζή ηνπ ην ζχζηεκα θαη ηνλ εμνπιηζκφ γηα ηελ ησλ θνκίζηξσλ θαη ησλ εηζηηεξίσλ θαη ηελ δηαζθάιηζε ησλ εζφδσλ ηεο εηαηξίαο. 8. Μεξηκλά γηα ηελ ιήςε κέηξσλ βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ εθκεηάιιεπζεο ησλ ιεσθνξείσλ ηεο εηαηξίαο θαη αλαβάζκηζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζην επηβαηηθφ θνηλφ. 9. Πξνζιακβάλεη ή δηνξίδεη ηνλ Γηεπζπληή ηεο εηαηξίαο θαη θαζνξίδεη κε απφθαζή ηνπ ηελ έθηαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη ην χςνο ησλ απνδνρψλ ηνπ. 10. Οξίδεη ηα δξνκνιφγηα ή ηκήκαηα ππεξαζηηθψλ γξακκψλ, φπνπ ε ρξεζηκνπνίεζε εηζπξάθηνξα δελ είλαη ππνρξεσηηθή. 11. πγθαιεί ηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ θαη πξνζδηνξίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε απηψλ. 12. Καλνλίδεη φια ηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο θαη πξνζδηνξίδεη θάζε δαπάλε. 13. Απνθαζίδεη ηελ ζπκκεηνρή ηεο εηαηξίαο ζε άιιεο επηρεηξήζεηο ή εηαηξίεο. 14. Πξνζδηνξίδεη ηελ εθάζηνηε ρξήζε ησλ εηαηξηθψλ θεθαιαίσλ. 12

13 15. Αγνξάδεη θαη πσιεί γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξίαο ππεξεζίεο, πξψηεο χιεο, εκπνξεχκαηα, κεραλήκαηα, θαχζηκα, νρήκαηα θαη νπνηαδήπνηε άιια πιηθά. 16. Πξνηείλεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηα ιεσθνξεία, ζηα νπνία ζα αλαγξάθνληαη ή ζα αλαξηψληαη δηαθεκίζεηο. 17. Παξαιακβάλεη θνξησηηθέο. 18. πλάπηεη ζπκβάζεηο κε ηξάπεδεο γηα ην άλνηγκα πηζηψζεσλ, έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, πηζηψζεσλ κε αλνηρηφ ινγαξηαζκφ ή ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. 19. Γηνξίδεη δηθεγφξνπο γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο ελψπηνλ δηθαζηεξίσλ. 20. Λακβάλεη δάλεηα γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξίαο. Παξέρεη εληνιέο πιεξσκήο. Αλαγλσξίδεη θαη αλαδέρεηαη ππνρξεψζεηο. Παξέρεη εμνθιήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε απαιιαγέο. Ο Πρόεδρος ηοσ Δ.Σ. έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: a. Αζθεί ηε δηεχζπλζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ΚΣΔΛ b. Δθηειεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γ.. θαη ηνπ Γ.. c. Μεξηκλά γηα ηε ιήςε κέηξσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζπγθνηλσλίαο, ζηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε θαη εμππεξέηεζε ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ θαη ζηελ άξηζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ d. Δθπξνζσπεί ην ΚΣΔΛ ελψπηνλ θάζε δηθαζηεξίνπ θαη άιιεο αξρήο. e. Γελ επηηξέπεη ηε δξνκνιφγεζε ιεσθνξείσλ πνπ ζηεξνχληαη ηζρχνληνο δειηίνπ ηερληθνχ ειέγρνπ Σνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.., φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, αλαπιεξψλεη ν Αληηπξφεδξνο ηνπ ΚΣΔΛ. Ο Πξφεδξνο ππνβνεζείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή, εθφζνλ ππάξρεη, ζηνλ νπνίν δχλαηαη λα εθρσξεί ζπγθεθξηκελά θαζήθνληα. Ο Διεσθύνων Σύμβοσλος ηεο εηαηξίαο: a. Δπηκειείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.. b. Αζθεί ηνλ πεηζαξρηθφ έιεγρν ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξίαο c. Γελ επηηξέπεη ηελ δξνκνιφγεζε ησλ ιεσθνξείσλ πνπ ζηεξνχληαη ηζρχνληνο δειηίνπ ηερληθνχ ειέγρνπ d. Εεηά απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζε έθηαθην ηερληθφ έιεγρν ιεσθνξείνπ, φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο πνπ δελ εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ επηβαηψλ θαη ησλ πξαγκάησλ e. Λακβάλεη ηελ αιιεινγξαθία ηεο εηαηξίαο,δίλεη εληνιέο ζην πξνζσπηθφ γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, θξνληίδεη γηα 13

14 ηελ εθηέιεζή ηνπο θαη ελεκεξψλεη ην Γ.. γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ f. Αλαιακβάλεη θαη εηζπξάηηεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξίαο κεξηζκαηαπνδείμεηο, ηνθνκεξίδηα, θνξησηηθέο, επηηαγέο, γξακκάηηα ζε δηαηαγή, ζπλαιιαγκαηηθέο θαη ρξήκαηα απφ ηξίηνπο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ηδησηηθνχ ή δεκφζηνπ δηθαίνπ, θαζψο θαη απφ ην Γεκφζην ή Ο.Σ.Α. νπνηνπδήπνηε βαζκνχ. g. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο δχλαηαη ρσξίο πξνγελέζηεξε απφθαζε ηνπ Γ.. θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ , ην νπνίν πξνζαπμάλεηαη θαηά πνζνζηφ 10% θάζε δχν έηε κεηά ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξίαο λα: a. πλάπηεη ζπκβάζεηο κε ηξάπεδεο γηα ην άλνηγκα ησλ πηζηψζεσλ δαλείνπ, έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ή πηζηψζεσλ αλνηρηνχ ινγαξηαζκνχ. b. Δθδίδεη θαη νπηζζνγξάθεη επηηαγέο θαη εθδίδεη, νπηζζνγξάθεη θαη απνδέρεηαη ζπλαιιαγκαηηθέο θαη γξακκάηηα ζε δηαηαγή. Λακβάλεη δάλεηα γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξίαο. c. πλάπηεη θάζε είδνπο ζπκβάζεηο θαη ζπκθσλίεο κε ηξίηνπο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ζηελ αιινδαπή ή ηελ εκεδαπή γηα ηελ αγνξά πιψλ θαη πιηθψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο εηαηξίαο. d. Παξέρεη εληνιέο πιεξσκήο, αλαγλσξίδεη νθεηιέο θαη ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο θαη παξέρεη εμνθιήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε απαιιαγέο. (4) 14

15 5. Σα οχήματα Ο ζηφινο ηνπ ΚΣΔΛ Ρνδφπεο απνηειείηαη απφ 60 ιεσθνξεία εθ ησλ νπνίσλ 51 ηδηνθηεζίαο ησλ κεηφρσλ θαη 9 ηδηνθηεζίαο ηνπ ΚΣΔΛ (6 ηνπξηζηηθά). Απηά είλαη εμνπιηζκέλα κε φια ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νρεκάησλ παληφο ηχπνπ, πιεξνχλ δειαδή φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο ησλ επηβαηψλ.σα πεξηζζφηεξα απφ απηά παξέρνπλ επίζεο θαη πνιιέο αλέζεηο ζην επηβαηηθφ θνηλφ, φπσο Α.C., ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν. Σα ιεσθνξεία, φηαλ ηίζεληαη γηα πξψηε θνξά ζε θπθινθνξία, είηε θαηλνχξγηα είηε κεηαρεηξηζκέλα, πξέπεη λα είλαη ειηθίαο κέρξη έληεθα εηψλ απφ ην έηνο θαηαζθεπήο ηνπ πιαηζίνπ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ έηνπο απηνχ. Μεηά ηε ζπκπιήξσζε είθνζη ηξηψλ εηψλ απφ ην έηνο θαηαζθεπήο ηνπ πιαηζίνπ, ρσξίο ην έηνο απηφ, απηά απνζχξνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ.όια ηα ιεσθνξεία ηνπ ΚΣΔΛ Ρνδφπεο είλαη αγνξαζκέλα κεηά ην 2004 θαη ηα 28 απφ απηά είλαη αγνξαζκέλα κεηα ην Τπάξρεη επίζεο ζηαζκφο αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ ηδηνθηεζίαο ηεο <<ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ ΚΣΔΛ Ν. ΡΟΓΟΠΖ Α.Δ.>> ν νπνίνο ηξνθνδνηεί κε θαχζηκα φια ηα νρήκαηα ηεο εηαηξείαο. Όζνλ αθνξά ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηνπο, δελ έρεη ιεθζεί θάπνηα εηδηθή κέξηκλα γηα ηνπο ειηθησκέλνπο θαη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο (ΑκεΑ). Δπίζεο θαη νη ζηάζεηο δελ παξέρνπλ ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο αηφκσλ θάπνηα άλεζε, ψζηε λα γίλεηε πην εχθνια ε επηβίβαζε θαη απνβίβαζε ηνπο. Απφ ην 2010 ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο (εγθαηάζηαζε GPS ζηα ιεσθνξεία γηα παξαθνινχζεζε ηνπ ζηφινπ απφ ην γξαθείν θηλεζεο) ε εγθαηάζηαζε ησλ νπνίσλ έγηλε κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην πξφγξακκα ΔΠΑ.ρέδηα γηα πξνκήζεηα λέσλ νρεκάησλ δελ ππάξρνπλ θαζψο ν ήδε ππάξρνλ ζηφινο ζεσξείηαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφο θαη πνιχ πξφζθαηα αλαλεσκέλνο. 15

16 Εικόνα 2: Λεωφορείο παλαιοφ τφπου Εικόνα 3: Λεωφορείο νζου τφπου (2009) 16

17 6. Όργάνωςη του γραφείου κίνηςησ των λεωφορείων Αξκφδην γηα ηνλ έιεγρν ησλ 60 ιεσθνξείσλ θαη ησλ δξνκνινγίσλ είλαη ην γξαθείν θίλεζεο,ζην νπνίν εξγάδνληαη 2 ππάιιεινη κε 8σξν. Σν γξαθείν θίλεζεο βξίζθεηαη ζην ρψξν ησλ ΚΣΔΛ, φπνπ βξίζθνληαη θαη ηα γξαθεία ησλ ππνινίπσλ νξγάλσλ δηνίθεζεο. 6.1 Αρμοδιότητεσ του γραφείου κίνηςησ 1. Σεξνχλ κε αθξίβεηα ηα θαζνξηζκέλα δξνκνιφγηα θαη δξνκνινγνχλ έθηαθηα, φπνηε ην επηβάινπλ νη αλάγθεο εμππεξέηεζεο ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ. 2. Πιεξνθνξνχλ ην επηβαηηθφ θνηλφ γηα ην δίθηπν θαη ηα δξνκνιφγηα ησλ επηβαηηθψλ γξακκψλ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιν ρξήζηκν ζηνηρείν. 3. Πξνβαίλνπλ ζε θξαηήζεηο ζέζεσλ κέζσ παλειιαδηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ θξάηεζε ζέζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην ΚΣΔΛ εψο κία ψξα πξηλ ηελ εθηέιεζε ηνπ δξνκνινγίνπ. 4. Μεξηκλνχλ γηα ηελ αθξηβή εθηέιεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ έξγνπ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηε ζπρλφηεηα, ηελ ηήξεζε ησλ δξνκνινγίσλ θαη ηνπ ρξφλνπ δηαδξνκήο. 5. Γηαζέηνπλ νξγαλσκέλεο ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ ζηνπο ζηαζκνχο αθημναλαρψξεζεο. 6. Γηαζέηνπλ νξγαλσκέλε ππεξεζία παξαιαβήο δεκάησλ θαη θχιαμεο απνιεζζέλησλ αληηθεηκέλσλ. Πξφζθαηα έγηλαλ θηηξηαθέο εξγαζίεο (αλαθαίληζε θαη εθζπγρξνληζκφο ρψξσλ αλακνλήο, εθδνηεξίσλ θαη γξαθείσλ) ζην ζηαζκφ ησλ Κ.Σ.Δ.Λ. κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΑ θαη θεθαιαηα ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. Δπίζεο ππάξρεη πξνγξακκαηηζκφο γηα κεηαθνξά ηνπ ρψξνπ ηεο απνζήθεο έθηνο ηνπ ρψξνπ αλακνλήο ζε λέν θηίξην δίπια ζηνλ ππάξρσλ ζηαζκφ. (4) 17

18 7. Άλλεσ δραςτηριότητεσ του οργανιςμού Μέρξη ην 2003 ιεηηνπξγνχζε εληφο ηεο εηαηξείαο ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. γξαθείν γεληθνχ ηνπξηζκνχ. Σν 2003 ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν απνζπάζηεθε ζε αλεμάξηεηε Α.Δ. εηαηξεία ιφγσ αιαγήο ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ απφ ηα Κ.Σ.Δ.Λ. Δπίζεο ε εηαηξεία ησλ Κ.Σ.Δ.Λ. ζπκκεηέρεη θάζε ρξφλν ζε δηαγσληζκφ ηεο λνκαξρίαο γηα κεηαθνξά καζεηψλ απφ απνκαθξπζκέλα ρσξηά ζηα ζρνιεία ηεο πφιεο ηεο Κνκνηελήο Εικόνα 4: Σο τουριςτικό γραφείο των ΚΣΕΛ νομοφ Ροδόπησ 18

19 8. τοιχέια μεταφορικού έργου και οικονομικά ςτοιχεία του οργανιςμού Σα ηειεπηαία ρξφληα ην θνηλφ πνπ πξνηηκάεη σο κέζν κεηαθνξάο ην ιεσθνξείν κεηψλεηαη παξφια απηά δελ έρεη κεησζεί ζεκαληηθά ε πιεξφηεηα ησλ ιεσθνξείσλ θπξίσο ζ απηά κε πξννξηζκφ ηα ρσξηά εληφο ηνπ λνκνχ γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη θάπνηα ελαιιαθηηθή επηινγή κεηαθίλεζεο. (Απηφ πξνθχπηεη θαη απφ ηελ έξεπλα εξσηεκαηνινγίνπ θεθ.9, δηαγξ.1) Παξαθάησ δίλνληαη θάπνηνη ελδεηθηηθνί κηζζνί ππαιιήισλ ηεο εηαηξείαο. (Μηθηέο απνιαβέο) Διεγθηέο-ηαζκάξρεο 1600 Δηζπξάθηνξεο: 1500 Οδεγνί: (αλαιφγσο εηψλ εκπεηξίαο) ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ρνξεγείηαη απνδεκίσζε, πνπ ην πνζφ ηεο νξίδεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε κε εηδηθή απφθαζε. Γηα ηελ απνδεκίσζε ηνπ Πξνέδξνπ ε Γ.. απνθαζίδεη ειεχζεξα. Ζ κεληαία απνδεκίσζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβφινπ δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξε απφ ην ήκηζπ ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηεο εηαηξίαο. Ζ κεληαία απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. βαξαίλεη ηελ εηαηξία, αλ εγθξηζεί κε απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο. Γάλεηα ηεο εηαηξίαο πξνο ηδξπηέο, κέιε ηνπ Γ.. ή Γηεπζπληέο απηήο, απαγνξεχνληαη απνιχησο θαη είλαη άθπξα. Δπίζεο δάλεηα ηεο εηαηξίαο πξνο ηξίηνπο(κε κεηφρνπο), θαζψο θαη ε παξνρή πηζηψζεσλ ζε απηνχο απαγνξεχνληαη. Ζ δηάζεζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο εηαηξίαο γίλεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: Α. Πξνεγείηαη ε δηάζεζε ηνπ πνζνζηνχ γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ, φπσο νξίδεη ν λφκνο. Γειαδή γηα ην ζθνπφ απηφ αθαηξείηαη ηνπιάρηζηνλ ην έλα εηθνζηφ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ. Β. Αθνινπζεί ε δηάζεζε ηνπ πνζνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πξψηνπ κεξίζκαηνο, δειαδή πνζνζηνχ έμη ηνηο εθαηφ ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Γ. Ζ γεληθή ζπλέιεπζε δηαζέηεη ειεχζεξα ην ππφινηπν. Οη κέηνρνη κεηέρνπλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ κεηά ηελ έγθξηζε απφ ηε Γεληθή 19

20 πλέιεπζε ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ. Σν πξνο δηαλνκή πνζφ θαηαβάιιεηαη ζηνπο κεηφρνπο κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ απφθαζε ηεο ηαθηηθήο Γ.. πνπ ελέθξηλε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σέινο, εθδίδνληαη ζην ηειεπηαίν ηξίκελν θάζε έηνπο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ νη ρηιηνκεηξηθνί ζπληειεζηέο θνκίζηξνπ κεηαθνξάο επηβαηψλ κε ιεσθνξεία, ηα φξηα βάξνπο απνζθεπψλ ρσξίο θφκηζηξν, νη ζπληειεζηέο θνκίζηξνπ γηα κεηαθνξά ππεξβάιινληνο βάξνπο απνζθεπψλ, θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηνλ ηξφπν είζπξαμεο, δηάζεζεο εηζηηεξίσλ θαη επηβαιιφκελσλ επηβαξχλζεσλ επί ηεο ηηκήο απηψλ. (1) 20

21 9. Έρευνα ερωτηματολογίου ηελ έξεπλα εξσηήζεθαλ ηξηάληα επηβάηεο θαη ησλ δχν θχισλ ειηθίαο απφ 16 έσο 50 εηψλ. Σα άηνκα επηιέρζεθαλ ηπραία αλεμαξηήησο πξννξηζκνχ-πξνέιεπζεο θαη ζε ηπράηεο ψξεο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα ζπγθεηξσηηθά. (Σν πιήξεο εξσηεκαηνιφγην παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα) Διάγραμμα 1 Χρηςιμοποιείτε τα Κ.Σ.Ε.Λ. από ανάγκη ή από επιλογή; Ανάγκθ 67% Επιλογι 33% Διάγραμμα 2 Γενικά πόςο ευχαριςτημζνοι είςτε από τισ υπηρεςίεσ του Κ.Σ.Ε.Λ.; Μζτρια 60% Λίγο 0% Κακόλου 7% Ρολφ 3% Αρκετά 30% 21

22 Αξιολόγηση υπηπεσιών Κ.Τ.Ε.Λ. Διάγραμμα 3 υχνότητα δρομολογίων Μζτρια 27% Αρκετά 36% Λίγο 20% Κακόλου 7% Ρολφ 10% Διάγραμμα 4 Ώρεσ λειτουργίασ γραμμήσ Λίγο 7% Μζτρια 46% Ρολφ 7% Αρκετά 33% Κακόλου 7% 22

23 Διάγραμμα 5 Αξιοπιςτία δρομολογίων Μζτρια 23% Λίγο 10% Αρκετά 50% Ρολφ 14% Κακόλου 3% Διάγραμμα 6 Παρεχόμενη ποιότητα υπηρεςιών Μζτρια 40% Λίγο 10% Αρκετά 33% Ρολφ 17% Κακόλου 0% 23

24 Διάγραμμα 7 Αςφάλεια Μζτρια 27% Αρκετά 43% Λίγο 0% Κακόλου 7% Ρολφ 23% Διάγραμμα 8 Εξυπηρετήςεισ τερματικοφ ςταθμοφ Μζτρια 20% Αρκετά 37% Λίγο 10% Ρολφ 33% Κακόλου 0% 24

25 Διάγραμμα 9 Ενημζρωςη για τισ παρεχόμενεσ υπηρεςίεσ Κακόλου 23% Λίγο 23% Μζτρια 30% Ρολφ 14% Αρκετά 10% Διάγραμμα 10 Πόςο ευχαριςτημζνοι είςτε από τισ ιςχφουςεσ τιμζσ των ειςητηρίων; Λίγο 50% Μζτρια 14% Αρκετά 13% Κακόλου 23% Ρολφ 0% 25

26 Διάγραμμα 11 Θα χρηςιμοποιοφςατε πιο ςυχνά το λεωφορείο αν οι τιμζσ των ειςητηρίων ήταν πιο χαμηλζσ; Ναι 87% Πχι 13% Διάγραμμα 12 Θα δεχόςαςταν να πληρώςετε μεγαλφτερη τιμή ειςιτηρίου αν αυτό ςήμαινε καλφτερη παρεχόμενη ποιότητα υπηρεςιών ; Πχι 73% Ναι 27% 26

27 Αξιολόγηση οχημάτων Διάγραμμα 13 Πόςο ικανοποιημζνοι είςτε από τη διαμόρφωςη των λεωφορείων εξωτερικά; Μζτρια 29% Αρκετά 40% Λίγο 20% Ρολφ 11% Κακόλου 0% Διάγραμμα 14 Πόςο ικανοποιημζνοι είςτε από τη διαμόρφωςη των λεωφορείων εςωτερικά; Μζτρια 40% Αρκετά 33% Λίγο 17% Ρολφ 7% Κακόλου 3% 27

28 10. υμπεράςματα προτάςεισ Με βάζε ηελ αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ρξεζηψλ ηνπ ΚΣΔΛ είλαη ηθαλνπνηεκέλε απφ ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ζηνλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ ηελ αζθάιεηα, ηε ζπρλφηεηα αιια θαη ηελ αμηνπηζηία ζηελ ηήξεζε ηνπ πξγξάκκαηνο ησλ δξνκνινγίσλ. Απφ ηελ άιιε, ππάξρεη έληνλε δπζαξέζθεηα ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο ησλ είζεηεξίσλ ζε ζπζρέηηζε κε ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε πνιινχο εξσηψκελνπο λα πξνηείλνπλ ηηκέο έσο θαη 40% θάησ απφ ηε ζεκεξηλή ηηκή. Ζ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θξίζεθε ηδηαίηεξα αλεπαξθήο. Οη εξσηψκελνη εμέθξαζαλ νπδέηεξεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ νρεκάησλ. Γεληθψο ε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ δέρεηαη νπδέηεξεο θαη ζεηηθέο θξηηηθέο κε έληνλεο αληηξξήζεηο ζην ζέκα ησλ ηηκψλ ησλ εηζεηεξίσλ. Ζ εηαηξεία θάλεη απηήλ ηελ πεξίνδν εξγαζίεο αλαβάζκηζεο ησλ ππεξεζηψλ ελεκέξσζεο ησλ πειάησλ κε αλαβάζκηζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηεο ρψξνπ θαη δπλαηφηεηα θξάηεζεο ζέζεσλ δηαδηθηπαθά. Κξίζηκε γηα ηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ νξγαληζκνχ θξίλεηαη ε πξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ ησλ εηζεηεξίσλ θάηη ην νπνίν είλαη δχζθνιν απφ κεξηάο νξγαληζκνχ απνηε ζηηγκή πνπ νη ηηκέο νξίδνληαη θεληξηθά θαη πηζαλέο επηρνξεγήζεηο απνξξνθψληαη απφ ηα ΚΣΔΛ Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο. εκαληηθή έιιεηςε απφ κεξηάο ππνδνκήο είλαη ε παληειήο πξφβιεςε γηα εμππεξέηεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ηφζν ζηνλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ φζν θαη ζηα νρήκαηα νπφηε απαξαίηεηε θξίλεηαη ε αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα απηφ. Μηα ηειεπηαία πξφηαζε είλαη πην νξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ δξνκνινγίσλ ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο κε γλψκσλα ηελ εμππεξέηεζε κεηαθηλνχκελσλ εξγαδνκέλσλ θαη θνηηεηψλ. 28

29 Βιβλιογραφία 1. Γηαηηεηηθή Απφθαζε : Οξγαληζκφο Μεζνιάβεζεο & Γηαηηεζίαο, Αξ. Πξση. :1049, 15 Μαΐνπ Έγγξαθν :Τπεξαζηηθφ ΚΣΔΛ Ν. Κνκνηελήο Α.Δ., ρεηκεξηλά δξνκνιφγηα, ΦΔΚ :ΣΔΤΥΟ ΠΡΩΣΟ, Αξ. Φχιινπ 261, 29 Ννεκβξίνπ ΦΔΚ :ΣΔΤΥΟ ΠΡΩΣΟ, Αξ. Φχιινπ 268, 23 Ννεκβξίνπ ΦΔΚ :ΣΔΤΥΟ ΑΝΩΝΤΜΩΝ ΔΣΑΗΡΗΩΝ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ, Αξ. Φχιινπ 11651, 17 επηεκβξίνπ ΦΔΚ :ΣΔΤΥΟ ΑΝΩΝΤΜΩΝ ΔΣΑΗΡΗΩΝ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ, Αξ. Φχιινπ 10130, 29 επηεκβξίνπ

30 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ i

31 Πίνακεσ Εικόνα 5: Πίνακασ δρομολογίων ii

32 Εικόνα 6: Ιςολογιςμόσ εταιρείασ 2009 iii

33 Ερωτηματολόγιο Ερωηημαηολόγιο Επιβαηών Τπεραζηικού Κ.Σ.Ε.Λ. Ζκεξνκελία. Ζιηθία. Φχιν Πξννξηζκφο. Μνξθσηηθφ Δπίπεδν. Πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ηηο γξακκέο ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. ; Καζεκεξηλά 1-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα 1-2 θνξέο ην κήλα πάληα Υξεζηκνπνηείηε ηα ππεξαζηηθά ιεσθνξεία ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. απφ αλάγθε ή απφ επηινγή ; Αλάγθε Δπηινγή Γεληθά πφζν επραξηζηεκέλνη είζηε απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. ; Πνιχ Αξθεηά Μέηξηα Λίγν Καζφινπ Βαζκνινγήζηε ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο κε θιίκαθα απφ Καζφινπ 2.Λίγν 3.Αξθεηά 4.Μέηξηα 5.Πνιχ πρλφηεηα Γξνκνινγίσλ : Ώξεο ιεηηνπξγίαο γξακκήο : Αμηνπηζηία Γξνκνινγίσλ : Παξερφκελε Πνηφηεηα Τπεξεζηψλ : Αζθάιεηα : Δμππεξεηήζεηο Σεξκαηηθνχ ηαζκνχ : Δλεκέξσζε γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο (γξακκέο, δξνκνιφγηα, ηηκέο εηζηηεξίσλ) : Πφζν επραξηζηεκέλνη είζηε απφ ηηο ηζρχνπζεο ηηκέο εηζηηεξίσλ ; Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Μέηξηα Πνιχ Πνηά πηζηεχεηε φηη ζα έπξεπε λα είλαη ε ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ ; Θα ρξεζηκνπνηνχζαηε πην ζπρλά ην ιεσθνξείν αλ νη ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ ήηαλ πην ρακειέο ; Ναη Όρη Θα δερφζαζηαλ λα πιεξψζεηε κεγαιχηεξε ηηκή εηζηηεξίνπ αλ απηφ ζήκαηλε θαιχηεξε παξερφκελε πνηφηεηα ππεξεζηψλ ; Ναη Όρη Πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε απφ ηελ δηακφξθσζε ησλ ιεσθνξείσλ εμσηεξηθά ; (πξσηνηππία, ρξψκα, θσηεηλφο πίλαθαο κε ηα δξνκνιφγηα, δηαθεκίζεηο) Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Μέηξηα Πνιχ Πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε απφ ηελ δηακφξθσζε ησλ ιεσθνξείσλ εζσηεξηθά ; Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Μέηξηα Πνιχ Υξεηάζηεθε πνηέ λα κεηαθηλεζεί θάπνην εκπνδηδφκελν ζηε κεηαθίλεζή ηνπ άηνκν (αλάπεξνο, ειηθησκέλνο) απφ ην ζηελφ ζαο πεξηβάιινλ θαη λα ππήξμε πξφβιεκα ; Ναη Όρη Τπήξμε πξφβιεκα ζηε κεηαθίλεζή ηνπ ; Όρη Ναη Πνην.. Πνηφ ζεσξείηε ην πην ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζηελ παξερφκελε εμππεξέηεζε απφ ην Κ.Σ.Δ.Λ. ; Πξνηείλεηε έλα κέηξν πνπ ζα βειηίσλε ηελ εηθφλα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ ; iv

34 Φωτογραφίεσ Εικόνα 4: Ο χώροσ ςτάθμευςησ των οχημάτων Εικόνα 5: Η αίθουςα αναμονήσ του ςταθμοφ v

35 Εικόνα 6: Σα εκδοτήρια του ςταθμοφ Εικόνα 7: Η αποθήκη του ςταθμοφ vi

36 Εικόνα 8: Οθόνη ανακοίνωςησ αφίξεων - αναχωρήςεων vii

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΙΓΡΤΗ ΑΔ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΑΝΑΓΟΤ ΔΗΖΓΖΣΔ: ΑΒΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01/2014 έσο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ "CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ.

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ. ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ "CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ Άρθρο 1 πληζηάηαη κε ην παξφλ θαηαζηαηηθφ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2963/2001(Α 268)

ΝΟΜΟΣ 2963/2001(Α 268) ΝΟΜΟΣ 2963/2001(Α 268) «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δεκόζησλ επηβαηηθώλ κεηαθνξώλ κε ιεσθνξεία, ηερληθόο έιεγρνο νρεκάησλ θαη αζθάιεηα ρεξζαίσλ κεηαθνξώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. «Μεηαηξνπή Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο ζε Αλψλπκε»

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. «Μεηαηξνπή Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο ζε Αλψλπκε» ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Μεηαηξνπή Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο ζε Αλψλπκε» Δηζεγεηήο: θ. Μπαζηάθεο Δκκαλνπήι πνπδάζηξηα: Γεσξγαθνπνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ.

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔΠ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ

ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔΠ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ.3556/2007 Θξένληνο 25-Αζήλα, ΡΘ. 104 42 Ρει. 210 51 93 500- Fax. 210 51 93 910 Γηεύζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα.

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΓΡΤΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΦΡΑΓΙΓΑ Άξζξν 1ν Ίδξπζε, επσλπκία θαη έδξα ηνπ σκαηείνπ. Ιδξχεηαη ζσκαηείν

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2012 ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΡΗΟΤ 2012 ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3556/2007 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γειψζεηο ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζει.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα