ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ."

Transcript

1 Αζήλα Αξηζκ. Πξση.: Κ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. ε ζπλέρεηα ηνπ κε αξηζκ. Πξση. Κ / εγγξάθνπ καο κε ην νπνίν ζαο θνηλνπνηήζακε ην Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ Α' 189/ ), κε ηνλ νπνίν ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 «πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ», ζαο παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο θαη δηεπθξηλήζεηο επί ησλ λέσλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 4 (παξ. 1 θαη 2, πξνζζήθε παξ. 2α θαη 2β) θαη 7β (παξ. 1 πεξίπη. Α', 10 θαη 11) ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, θαζψο θαη επί ησλ κεηαβαηηθνχ ραξαθηήξα δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 79 (παξ. 2,,3, 7 θαη 10) ηνπ Ν. 3604/2007. Δηδηθφηεξα: Α. Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ σο άλσ λφκνπ, αληηθαηαζηάζεθαλ νη παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, κε ηηο νπνίεο ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε θαη ηελ ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ αλψλπκεο εηαηξίαο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζην ζέκα ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ν λφκνο θαηαξγεί ηελ κέρξη ηψξα κε δφθηκε δηάθξηζε κεηαμχ «λένπ νιφθιεξνπ θεηκέλνπ ηνπ θαηαζηαηηθνχ» θαη «θσδηθνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ» πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηηο Οδεγίεο ηεο Δ.Δ. θαη πηνζεηεί κφλν ηνλ πξψην φξν ήηνη «νιφθιεξν ην λέν θείκελν ηνπ θαηαζηαηηθνχ». Γηα ηε ζχληαμε ηνπ λένπ θεηκέλνπ ηνπ θαηαζηαηηθνχ δελ απαηηείηαη δεκφζην έγγξαθν θαη επίζεο πξνβιέπεηαη φηη κπνξεί λα ζπληάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ρσξίο απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη έγθξηζεο ηεο αξκφδηαο Αξρήο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξντζρχνπζα δηάηαμε πνπ πξνβιέπεηαη φηη ην θαηαζηαηηθφ ηεο Α.Δ. θσδηθνπνηείηαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη έγθξηζεο ηεο αξκφδηαο Αξρήο δελ έρεη πεδίν εθαξκνγήο. Με ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λένπ λφκνπ πξνζηέζεθαλ δχν (2) λένη παξάγξαθνη 2α θαη 2β ζην άξζξν 4 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ νπνίσλ ξπζκίδνληαη ζέκαηα δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ γηα ηηο πεξηπηψζεηο ίδξπζεο θαη ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνχ Α.Δ. Με ηελ λέα παξάγξ. 2α εμαηξνχληαη πιένλ απφ ην δηνηθεηηθφ έιεγρν ε ζχζηαζε ή ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ κε εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ, εθείλσλ κε Μεηνρηθφ Κεθάιαην κέρξη επξψ θαη ε θαηαρψξεζε ζην Μεηξψν Α.Δ. ηεο ζχζηαζεο Α.Δ. κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο ή ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ

2 ζπληειείηαη ρσξίο δηνηθεηηθή έγθξηζε. Παξάιιεια κε ην εδάθην βά ηεο παξαγξ. 2α θαη κε ηελ παξαγξ. 2β δηεπθξηλίδεηαη φηη ν Έιεγρνο απηφο λνκηκφηεηαο δηαηεξείηαη γηα ηηο εηαηξείεο ηεο παξαγξ. 8 ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη ηηο αζιεηηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο, θαζψο θαη γηα ηε κεηαηξνπή, ηε ζπγρψλεπζε θαη ηε δηάζπαζε ησλ εηαηξεηψλ. Β. Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λένπ λφκνπ, αληηθαζίζηαληαη ηα εδάθηα δεχηεξν θαη ηξίην ηεο πεξηπη. ΑΆ ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη κε ηελ παξαγξ. 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ηνπ λένπ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη νη παξαγξ. 10 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Με ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο ξπζκίδνληαη ζέκαηα γηα ηνλ ηξφπν θαη ρξφλν θαηαρψξηζεο ζην Μεηξψν Α.Δ. ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ αζθείηαη έιεγρνο λνκηκφηεηαο απηψλ. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπνπ δελ γίλεηαη έιεγρνο λνκηκφηεηαο, ε θαηαρψξεζε ζα γίλεηαη απζεκεξφλ, εθηφο εάλ ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία δελ είλαη πιήξε ή αθξηβή, πνπ δηαπηζηψλεηαη κεηά απφ ζρεηηθφ ηππηθφ έιεγρν απηψλ. Με ην ιεθηηθφ απηφ ελαξκνλίδεηαη ε ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 κε ην λφκν γηα ην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (λ. 3419/2005, άξζξν 7). Δπηπιένλ, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε δίδεηαη πξνζεζκία ελφο κελφο γηα ηελ ζρεηηθή θαηαρψξεζε θαη δεθαπέληε (15) εκεξψλ πξνθεηκέλνπ γηα εηζεγκέλεο εηαηξίεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο εθ κέξνπο ησλ εηαηξεηψλ κε ζρεηηθή αίηεζε ησλ θαηαρσξήζεσλ πξάμεσλ θαη ζηνηρείσλ. Δπίζεο κε ηε λέα δηάηαμε ηεο παξαγξ. 10 ξπζκίδεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ αζθείηαη έιεγρνο λνκηκφηεηαο γηα ηε ζχζηαζε αλψλπκεο εηαηξείαο, ε εηαηξεία απνθηά λνκηθή πξνζσπηθφηεηα κε ηελ θαηαρψξεζε ζην Μεηξψν Α.Δ. ηεο ηδξπηηθήο πξάμεο κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο, ελψ ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο κε ηελ θαηαρψξηζε ζην Μεηξψν Α.Δ. επηπξνζζέησο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ θαη ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο γηα ηε ζχζηαζή ηεο θαη έγθξηζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο. Παξάιιεια κε ηε λέα δηάηαμε ηεο παξαγξ. 11 πξνβιέπεηαη φηη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζπληειείηαη κε ηελ θαηαρψξεζε ηεο απφθαζεο ηνπ αξκφδηνπ εηαηξηθνχ νξγάλνπ καδί κε νιφθιεξν ην λέν θείκελν ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη κφλν εάλ απαηηείηαη ζα εθδίδεηαη θαη ζα θαηαρσξείηαη θαη ε δηνηθεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ηξνπνπνίεζεο. Σέινο νξίδεηαη φηη ην λέν θείκελν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ. Γ. Γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο άξζξσλ θαηαζηαηηθνχ σο θαη γηα ηηο απμήζεηο ή κεηψζεηο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ απνθαζίζηεθαλ απφ ην αξκφδην φξγαλν θαη δελ θαηαρσξήζεθαλ ζην κεηξψν Α.Δ. πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ ζα εθαξκνζζνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 σο ίζρπαλ πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο απφ ην λέν λφκν. Γ. Με ηελ παξάγξαθν 79 ηνπ λένπ λφκνπ ξπζκίδνληαη ζέκαηα κεηαβαηηθνχ ραξαθηήξα θαη εηδηθφηεξα:

3 1. Με ηελ παξάγξαθν 2 δηεπθξηλίδεηαη φηη νη πξνζεζκίεο θαηαβνιήο ηνπ θεθαιαίνπ φπσο νξίδνληαη κε ηηο λέεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 11 θαη 12 (παξ. 2) ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ηζρχνπλ γηα θεθάιαηα θαηαβιεηέα κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λένπ λφκνπ, δειαδή εθαξκφδνληαη γηα απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ έρνπλ απνθαζηζζεί κεηά ηελ ηζρχ ηνπ λένπ λφκνπ. 2. Με ηελ παξάγξαθν 3 δηεπθξηλίδεηαη φηη νη ξπζκίζεηο ηνπ λένπ λφκνπ γηα ηελ αχμεζε ή ηε κείσζε θεθαιαίνπ εθαξκφδνληαη ζε απμήζεηο ή κεηψζεηο θεθαιαίνπ, πνπ απνθαζίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λένπ λφκνπ. εκεηψλεηαη εδψ φηη γηα απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ δελ απνηεινχλ λέεο εηζθνξέο θαη απνθαζίζηεθαλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λένπ λφκνπ θαη πηζηνπνηήζεθαλ πξηλ ή κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λένπ λφκνπ ζα εθαξκνζζνχλ νη πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο. 3. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7 νη πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ πξφζθιεζε, ηε ζπγθξφηεζε, ηε δηεμαγσγή ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζά απηή, ή ζηελ πεξίπησζε κε λφκηκεο πξφζθιεζεο ηζρχνπλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη δχν (2) κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λένπ λφκνπ. Σν ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχεη θαη γηα ηελ αθπξφηεηα, ηελ αθχξσζε θαη ην αλππφζηαην ησλ απνθάζεσλ ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ. 4. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 10 νη πθηζηάκελεο αλψλπκεο εηαηξείεο κπνξνχλ λα ελαξκνλίζνπλ ηα θαηαζηαηηθά ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ λφκνπ κε απαξηία θαη πιεηνςεθία ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 29 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηνπο ζα ιεθζεί εληφο έηνπο απφ ηελ έλαξμε ηνπ λένπ λφκνπ. Σνλίδεηαη φηη ε κεηαγελέζηεξε ελαξκφληζε, θαζψο θαη πξφβιεςε ζην θαηαζηαηηθφ δπλεηηθψλ ξπζκίζεσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ λφκνπ, γίλεηαη θαηά ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο αληηθαζίζηαηαη κε ην λφκν. Δ. πλεκκέλα ζαο απνζηέιινπκε ππνδείγκαηα αλαθνηλψζεσλ ζχζηαζεο Α.Δ. θαη ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνχ Α.Δ. γηα ηηο νπνίεο δελ αζθείηαη έιεγρνο λνκηκφηεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ απαηηείηαη ε έθδνζε δηνηθεηηθήο απφθαζεο, σο θαη ππφδεηγκα ζήκαηνο γηα ρνξήγεζε αξηζκνχ κεηξψνπ γηα ίδξπζε λέαο Α.Δ. ζηελ πεξίπησζε κε έθδνζεο δηνηθεηηθήο απφθαζεο. Με λεψηεξα έγγξαθά καο ζα ζαο δψζνπκε νδεγίεο θαη δηεπθξηλήζεηο επί άιισλ βαζηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ λφκνπ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2007 ΝΟΜΑΡΥΙΑ Αξηζ. Πξση. ΓΙΔΤΘΤΝΗ. ΠΡΟ: Σν Δζληθφ Σππνγξαθείν ΣΜΗΜΑ. Καπνδηζηξίνπ 34 ΣΑΥ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Αζήλα

4 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚΑ:. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΙΝ.: Α.Ε. χζηαζε ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία... θαη θαηαρψξεζε ηεο ζχζηαζεο ηεο ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ. Σελ Καηαρσξήζεθαλ ζην Μεηξψν Α.Δ ηεο Τπεξεζίαο καο A: Η απφ αξηζκφ πξση..../ αίηεζε θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ίδξπζε αλψλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία... Καη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν... Β) : H κε αξηζκφ...πξάμε η... πκβνιαηνγξάθνπ...ίδξπζεο απηήο θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο. Η σο άλσ αλψλπκε εηαηξία έιαβε αξηζκφ κεηξψνπ.../.../β/.../... Πεξίιεςε ηνπ θαηαζηαηηθνχ έρεη σο εμήο: 1. Δπσλπκία Γηαθξηηηθφο ηίηινο 2. Δδξα: 3. θνπφο: 4. Γηάξθεηα: 5. Πνζφ θαη ηξφπνο θαηαβνιήο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ: 6. Μεηνρέο (Αξηζκφο, είδνο, νλνκαζηηθή αμία) 7. Ηκεξνκελία ιήμεο εηαηξηθήο ρξήζεο: 8. Αξηζκφο κειψλ Γ. θαη ζεηεία απηνχ: 9. Πξψην Γ. θαη ζεηεία απηνχ 10. Διεγθηέο πξψηεο εηαηξηθήο ρξήζεο( φηαλ νξίδνληαη) Η θαηαρψξεζε ηεο ελ ιφγσ αλψλπκεο εηαηξίαο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4 Παξ. 2Α θαη 7β παξ. 1 ηνπ Κ.Ν 2190/1920. Θεσξήζεθε γηα ηελ θαηαβνιή Ο πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ 1 Φ..Κ Γηπιφηππν... Απαιιαγή... 2 Σειψλ δεκνζίεπζεο ζην ΣΑΔ-ΔΠΔ Γηπιφηππν... Απαιιαγή... 3 Σειψλ ππέξ ΣΑΠΔΣ Γηπιφηππν... Απαιιαγή...

5 Με εληνιή Ννκάξρε Αζελψλ Ο Γηεπζπληήο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΑΡΥΙΑ... Αξηζ. Πξση. ΓΙΔΤΘΤΝΗ... ΠΡΟ: Σν Δζληθφ Σππνγξαθείν ΣΜΗΜΑ... Καπνδηζηξίνπ 34 ΣΑΥ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Αζήλα ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚΑ:... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:... Θέκα : Σξνπνπνίεζε Καηαζηαηηθνχ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΙΝ.: Α.Ε. Σελ Καηαρσξήζεθε ζην Μεηξψν Α.Δ ηεο Τπεξεζίαο καο ε κε αξηζκφ πξση..../ αίηεζε θαη ε ζπλππνβαιιφκελε απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο κε ηελ Δπσλπκία..., δηαθξηηηθφ ηίηιν... θαη αξηζκφ κεηξψνπ.../.../β/.../..., κε ηελ νπφηα απνθαζίζηεθε ε ηξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ... ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο. Σελ ίδηα εκεξνκελία θαηαρσξήζεθε θαη νιφθιεξν ην λέν θείκελν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο. Η θαηαρψξεζε ηεο ελ ιφγσ αλψλπκεο εηαηξίαο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4 Παξ. 2Α θαη 7β παξ. 1 ηνπ Κ.Ν 2190/1920. Η ηξνπνπνίεζε πνπ εγθξίζεθε έρεη σο εμήο : (Πεξίιεςε) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΑΡΥΙΑ... Αξηζ. Πξση. ΓΙΔΤΘΤΝΗ... ΠΡΟ: Σν Δζληθφ Σππνγξαθείν ΣΜΗΜΑ... Καπνδηζηξίνπ 34 ΣΑΥ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Αζήλα ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚΑ:... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:...

6 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΙΝ.: Α.Ε. Θέκα : χζηαζε αλψλπκεο εηαηξείαο αο γλσξίδνπκε φηη κε ηε κε αξηζκφ...αλαθνίλσζή καο θαηαρσξήζεθε ηελ ζην Μεηξψν καο, ε κε αξηζκφ... πξάμε η...πκβνιαηνγξάθνπ... ίδξπζεο κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο, ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία... θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν... πνπ έιαβε αξηζκφ κεηξψνπ... Παξαθαινχκε λα καο γλσξίζεηε κε φκνηφ ζαο ηνλ αξηζκφ Γεληθνχ Μεηξψνπ γηα ηελ εηαηξεία απηή. Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λακπαδάξηνο θαη Σπλεξγάηεο Ννκηθόο Έιεγρνο ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ Ννέκβξηνο 2009 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ

Λακπαδάξηνο θαη Σπλεξγάηεο Ννκηθόο Έιεγρνο ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ Ννέκβξηνο 2009 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «INTEΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ-ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «INTEΡΓΟΤΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839)

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Απθπο 0 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 68 ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡ. 2725 ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999. Δξαζηηερληθφο θαη επαγγεικαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία»

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» 1 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ Η. ΠΑΡΘΡΔΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ ΟΚΣΩΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : Κ1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΠΕΙΡΑΙΑ 2010 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 1.1. Έννοια ηηρ Δηαιπείαρ Ο άλζξσπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ - ΖΜΑΣΑ - ΜΔΗΣΔ ΑΚΗΝΖΣΧΝ - ΡΤΘΜΗΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ, ΛΗΜΔΝΧΝ, ΑΛΗΔΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ» ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: ΗΓΗΧΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΦΟΛΗ:.Δ.Ο. - ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΙΗΓΗΣΗ: ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΗΠΟΤΡΟ ΣΗ ΥΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΦΑΣΖΟΠΟΤΛΟΤ ΟΥΙΑ ΚΑΒΑΛΑ 2007 ΠΡΟΛΟΓΟ Απνθάζηζα λα εθπνλήζσ ηελ πηπρηαθή κνπ εξγαζία κε ζέκα «ΜΔΘΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 (Άξζξν 43 α ηνπ Κ.N. 2190/1920) ΜΑΡΣΗΟ 2011 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. Γλσζηνπνίεζε νηθηνζεινύο ζπκκόξθσζεο ηεο Δηαηξείαο κε ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ - ΔΓΡΑ - ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1ο - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΩΞΗΘΔΠ ΔΡΑΗΟΗΔΠ: ΗΓΟΠΖ ΠΠΡΑΠΖ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΓΗΑΛΝΚΖ ΘΔΟΓΩΛ

ΞΟΝΠΩΞΗΘΔΠ ΔΡΑΗΟΗΔΠ: ΗΓΟΠΖ ΠΠΡΑΠΖ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΓΗΑΛΝΚΖ ΘΔΟΓΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΗΓΟΚΑ ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ: ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΩΞΗΘΔΠ ΔΡΑΗΟΗΔΠ: ΗΓΟΠΖ ΠΠΡΑΠΖ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΓΗΑΛΝΚΖ ΘΔΟΓΩΛ ΔΞΗΒΙΔΞΩΛ ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ ΞΑΟΣΑΟΗΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΞΔΘΛΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΘΔΜΑ: Πξφζηηκν Κ.Β.. γηα έθδνζε αζεψξεησλ δειηίσλ απνζηνιήο... 5 ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκσλ Κ.Β.. ζε βάξνο ησλ θιεξνλφκσλ απνβηψζαληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ππνθξππηφκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΓΣΑΑ) Γούπνερ 21-7-2014 Απιθμόρ ππωη. 19183 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ» ηεο ΟΡΦΑΝΟΤΓΑΚΖ ΔΗΡΖΝΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Άξζξν 1 ύζηαζε - θνπόο Δπσλπκία - Έδξα - Γηάξθεηα 1.

Διαβάστε περισσότερα