ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ"

Transcript

1 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Τ Η Σ Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α Σ Σ Τ Η Ν Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Τ Ο Υ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Υ Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο Υ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ ΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δεκέμβριος 2010

2 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 1. Γενική Περιγραφή του Σχεδίου 7 2. Περιορισμοί ή όροι ενίσχυσης Δικαιούχοι ενίσχυσης Περιπτώσεις που δεν συνιστούν ενίσχυση ήσσονος σημασίας Περιορισμοί στην καταβολή ενίσχυσης ήσσονος σημασίας Διαδικασίες λειτουργίας του Σχεδίου Υποβολή προτάσεων Αξιολόγηση, Επιλογή και Έγκριση Προτάσεων Υπογραφή Συμφωνίας Υλοποίηση του προτεινόμενου Έργου Εξέταση και Έγκριση Παραδοτέων Καταβολή χορηγίας Νόμος για την προστασία προσωπικών δεδομένων 16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I. Πολιτική Χορηγιών 19 II. Οδηγίες για τη Συμπλήρωση και Υποβολή των Εντύπων/Εγγράφων του Σχεδίου στο Πλαίσιο της Καθορισμένης Διαδικασίας 23 III. Προϋποθέσεις Εξέτασης και Κριτήρια Αξιολόγησης Πρότασης 29 IV. Προϋποθέσεις Καταβολής Χορηγίας 35 V. Γραπτή Δήλωση 39 VI. Δείγμα Συμφωνίας 45 VII. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 της Επιτροπής της 15 ης Δεκεμβρίου 2006 για την Εφαρμογή των Άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις 53 Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας VIII. Ανακοίνωση της Επιτροπής για τις Κρατικές Ενισχύσεις για τη Διάσωση και Αναδιάρθρωση Προβληματικών Επιχειρήσεων 59 IX. Έντυπα 61 Έντυπο 1 (ΚΑΙ): Αίτηση για Έγκριση Πρότασης Έντυπο 2 (ΚΑΙ): Πρόγραμμα Δράσης Έντυπο 3 (ΚΑΙ): Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έντυπο 4 (ΚΑΙ): Πίνακας Παρουσίασης Ομάδας Έργου Έντυπο 5 (ΣΥΝ): Βιογραφικό Σημείωμα Συντελεστή Έργου Έντυπο 6 (ΚΑΙ): Προϋπολογισμός Πρότασης Έντυπο 7 (ΚΑΙ): Υπεύθυνη Δήλωση Συνεργασίας Έντυπο 8 (ΚΑΙ): Έκθεση Αποτελεσμάτων Έντυπο 9 (ΚΑΙ): Αίτηση για Καταβολή Χορηγίας για το Στάδιο 1 Έντυπο 10 (ΚΑΙ): Πλάνο Αξιοποίησης και Διάχυσης Έντυπο 11 (ΚΑΙ): Αίτηση για Καταβολή Χορηγίας για το Στάδιο 2 3

4 4

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αποστολή της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για προγραμματισμένη και συστηματική κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς, για την ικανοποίηση των αναγκών της οικονομίας μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής του κράτους. Η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού είναι πολύ σημαντική για την επιτυχία της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 1. Στόχος της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι να μετατραπεί η ΕΕ σε μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία με υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής. Οι τρεις προτεραιότητες που κατέχουν κεντρική θέση στη Στρατηγική για την «Ευρώπη 2020» είναι: Έξυπνη ανάπτυξη με την ανάπτυξη μιας οικονομίας που βασίζεται στη γνώση και την καινοτομία. Βιώσιμη ανάπτυξη - με την προώθηση μιας πιο αποτελεσματικής στη χρησιμοποίηση των πόρων, πιο πράσινης και πιο ανταγωνιστικής οικονομίας. Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς με την ενίσχυση μιας οικονομίας με υψηλό ποσοστό απασχόλησης που εξασφαλίζει οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Η ενίσχυση των επενδύσεων στην καινοτομία βρίσκεται στο επίκεντρο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ως καθοριστικός παράγοντας για τη μελλοντική ανάπτυξη της ΕΕ. Τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να βελτιωθούν ποιοτικά και να εστιάσουν τις ενέργειές τους στη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Οι αλλαγές στην κοινωνία και την οικονομία θα πρέπει να αντανακλούνται στα μοντέρνα συστήματα κατάρτισης και εκπαίδευσης. Τόσο στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης για την περίοδο , όσο και στο Στρατηγικό Προγραμματισμό της ΑνΑΔ για την ίδια περίοδο, δίδεται έμφαση στην ανάληψη δράσεων που να ενισχύουν την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη, ως μέσα για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, καθώς και της περαιτέρω ανάπτυξης και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου. Για την επίτευξη των στόχων της, η ΑνΑΔ σχεδιάζει προωθεί και υλοποιεί διάφορα Σχέδια / Δραστηριότητες, που απευθύνονται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, με στόχο τη σφαιρική και ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους. Ο παρών Οδηγός Πολιτικής και Διαδικασιών αφορά στη λειτουργία του Σχεδίου Προώθησης της Καινοτομίας στην Κατάρτιση και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο εισήγαγε η ΑνΑΔ με σκοπό την αύξηση των ευκαιριών πρόσβασης στην κατάρτιση και στη δια βίου μάθηση, βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης κατάρτισης και στην πληρέστερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Το Σχέδιο λειτουργεί συμπληρωματικά με τα άλλα Σχέδια της ΑνΑΔ. Το Σχέδιο τίθεται σε εφαρμογή από την 1 η Ιανουαρίου Ευρώπη 2020, Ανακοίνωση Ε.Ε., Βρυξέλλες

6 Στον Οδηγό περιγράφονται η πολιτική και οι διαδικασίες που διέπουν τη συνεργασία της ΑνΑΔ με τους ενδιαφερόμενους φορείς για την έγκριση και υλοποίηση καινοτομικών προτάσεων στην κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Με τον Οδηγό αυτό, η ΑνΑΔ παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να διευκολύνει την πρόσβαση των ενδιαφερόμενων φορέων στις υπηρεσίες της και να βελτιώσει την ποιότητα της συνεργασίας της με αυτούς. Καθοδηγητικές γραμμές στη σύνταξη του Οδηγού αποτέλεσαν οι πρόνοιες της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της ΑνΑΔ και οι πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15 ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) 2. Η ΑνΑΔ διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώνει ή/και τροποποιεί τους όρους και τις πρόνοιες του Σχεδίου ή/και να τερματίσει τη λειτουργία του, όποτε το κρίνει σκόπιμο. Σε τέτοια περίπτωση, η ΑνΑΔ ενημερώνει σχετικά όλους τους ενδιαφερόμενους. Για διευκρινίσεις και πρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με τον Οδηγό, καθώς επίσης για άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες της ΑνΑΔ, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στο τηλέφωνο , ή στις ιστοσελίδες της ΑνΑΔ στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L379 της , σ. 5. 6

7 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙEΣ 1. Γενική Περιγραφή του Σχεδίου Η ΑνΑΔ σχεδιάζει, προωθεί και υλοποιεί διάφορες δραστηριότητες με στόχο τη σφαιρική και ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, η ΑνΑΔ έχει διαμορφώσει ειδικό Σχέδιο, που έχει ως βασικό του σκοπό την ενθάρρυνση νομικών προσώπων, φυσικών προσώπων και κοινοπραξιών για την ετοιμασία και εφαρμογή προτάσεων που να διαλαμβάνουν τη μελέτη και ανάπτυξη αξιοποιήσιμων καινοτομικών ιδεών στην κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Το Σχέδιο αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία νέων ευκαιριών κατάρτισης και ανάπτυξης, στην αναβάθμιση της ποιότητας της κατάρτισης και στην πληρέστερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Για σκοπούς του Σχεδίου, καινοτομία είναι η μελέτη, επεξεργασία και ανάπτυξη μιας νέας ιδέας ή η ουσιώδης τροποποίηση υφιστάμενης εφαρμογής/πρακτικής, για αξιοποίηση και εφαρμογή της στην κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Η καινοτομία πρέπει να είναι νέα για τον ενδιαφερόμενο φορέα. Δεν πρέπει υποχρεωτικά να είναι νέα για την αγορά ή ο ενδιαφερόμενος φορέας να είναι ο πρώτος που την αναπτύσσει. Δεν περιλαμβάνεται η αγορά καινοτομιών που έχουν αναπτυχθεί ή εφαρμοσθεί από άλλες επιχειρήσεις ή οργανισμούς. Τα πεδία εφαρμογής που καλύπτει το Σχέδιο Προώθησης της Καινοτομίας στην Κατάρτιση και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, στο πλαίσιο των οποίων υποβάλλονται προτάσεις από τους ενδιαφερόμενους φορείς, για μελέτη/διερεύνηση ιδεών και ανάπτυξη καινοτομικών εφαρμογών αναφορικά με την κατάρτιση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Νέες τεχνολογίες στην κατάρτιση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Νέες μεθοδολογίες στην κατάρτιση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού (π.χ. εντοπισμού αναγκών, σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης κατάρτισης). Νέοι τομείς, επαγγέλματα, θέματα, δεξιότητες (π.χ. πράσινες δεξιότητες) στην κατάρτιση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Νέες προσεγγίσεις, δομές και μηχανισμοί για την αποτελεσματικότερη ικανοποίηση των αναγκών κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού και προώθηση της δια βίου μάθησης. 7

8 Προς επίτευξη του σκοπού του, το Σχέδιο στοχεύει: στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που να ευνοεί και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη ιδεών, με απώτερο στόχο την κατάληξή τους σε καινοτομικές εφαρμογές στην κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, στην ανάπτυξη καινοτομικών εφαρμογών, οι οποίες θα αξιοποιηθούν για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της κατάρτισης και διεύρυνση των ευκαιριών για ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στη βελτίωση της παραγωγικότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση της καινοτομίας στην κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στη δημιουργία συνεργασιών ιδιωτικού και ακαδημαϊκού/ερευνητικού τομέα για την επεξεργασία και ανάπτυξη ιδεών που να οδηγούν στη διαμόρφωση καινοτομικών εφαρμογών στην κατάρτιση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού προς όφελος των κυπριακών επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού. Τα κύρια αναμενόμενα οφέλη από την ανάπτυξη καινοτομικών εφαρμογών στην κατάρτιση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, στο πλαίσιο του Σχεδίου, είναι τα ακόλουθα: Η ενίσχυση της δια βίου μάθησης, προκειμένου το ανθρώπινο δυναμικό της Κύπρου να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την καινοτομία. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στην αρχική και συνεχιζόμενη κατάρτιση. Η βελτίωση της ποιότητας, της ευελιξίας και της αποτελεσματικότητας της κατάρτισης. Η καλύτερη αντιμετώπιση εξειδικευμένων και εξατομικευμένων αναγκών κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων και ομάδων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό. Η ανάπτυξη και ενδυνάμωση συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων. Η αναβάθμιση των υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης. Η αποτελεσματικότερη χρήση πόρων για δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Η πληρέστερη ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Η ενίσχυση της ικανότητας των επιχειρήσεων και οργανισμών για εφαρμογή καινοτομικών ιδεών και πρακτικών για βελτίωση της λειτουργίας τους. Οι δικαιούχοι, όπως αυτοί ορίζονται στο σημείο 2.1 πιο κάτω, που υποβάλλουν πρόταση στο πλαίσιο του Σχεδίου Προώθησης της Καινοτομίας στην Κατάρτιση και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, εφόσον ικανοποιούν τις προϋποθέσεις εξέτασης, αξιολογούνται και βαθμολογούνται στη βάση προκαθορισμένων κριτηρίων αξιολόγησης. Εφόσον εγκριθούν, με βάση τα αποτελέσματα της βαθμολογικής κατάταξης των προτάσεων και τις δυνατότητες του 8

9 προϋπολογισμού της ΑνΑΔ, η ΑνΑΔ τους παρέχει οικονομική ενίσχυση με τη μορφή χορηγίας, για κάλυψη μέρους των επιλέξιμων δαπανών κατάρτισης για τη μελέτη/διερεύνηση ιδεών και ανάπτυξη καινοτομικών εφαρμογών στην κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με την Πολιτική Χορηγιών που περιγράφεται στο Παράρτημα I. Ενδιαφερόμενοι φορείς, που επιθυμούν συνεργασία με την ΑνΑΔ για ανάπτυξη καινοτομικής εφαρμογής στην κατάρτιση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, στο πλαίσιο αυτού του Σχεδίου, πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση και να εξασφαλίσουν την έγκριση της πρότασής τους, στα προκαθορισμένα χρονικά πλαίσια, όπως φαίνεται στην παράγραφο 3.1 πιο κάτω. 2. Περιορισμοί ή όροι ενίσχυσης 2.1 Δικαιούχοι ενίσχυσης Δικαιούχοι για να επωφεληθούν από την ενίσχυση είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου), όπως επιχειρήσεις/οργανισμοί, ιδρύματα/οργανισμοί κατάρτισης, επαγγελματικοί φορείς, συμβουλευτικοί οίκοι, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων (στο εξής αναφέρονται ως «φορείς»). Διευκρινίζεται επίσης ότι, δυνατό να αποτελούν επιχείρηση που ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή άλλο οργανισμό που δεν ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Εξαιρείται από την ενίσχυση η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Περαιτέρω, οι δικαιούχοι μπορούν να δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της οικονομίας, εκτός από τις εξαιρέσεις που προνοεί ο Κανονισμός 1998/2006 της Επιτροπής, της 15 ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Ο σχετικός Κανονισμός παρατίθεται στο Παράρτημα VII. Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο Σχέδιο φορείς πρέπει να βρίσκονται εγκατεστημένοι σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και να δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Κύπρο. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση κοινοπραξίας, είναι δυνατόν μέλη της να δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, όμως το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα εκπροσωπεί την κοινοπραξία και στο οποίο θα μπορεί να καταβληθεί η ενίσχυση, θα πρέπει να βρίσκεται εγκατεστημένο σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και να δραστηριοποιείται νόμιμα στην Κύπρο. Διευκρινίζεται ότι ενίσχυση είναι δυνατό να καταβληθεί μόνο έναντι δαπανών που έχει υποστεί ο συγκεκριμένος δικαιούχος. Στην περίπτωση κοινοπραξιών, όταν μέλη της κοινοπραξίας έχουν υποστεί δαπάνες για σκοπούς υλοποίησης της συγκεκριμένης πρότασης στο πλαίσιο του Σχεδίου, τότε γίνεται καταβολή τυχόν εγκριθείσας ενίσχυσης στο συγκεκριμένο μέλος, ανάλογα με τις δαπάνες που έχει υποστεί. Το μέλος αυτό της κοινοπραξίας πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταβολής χορηγίας, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα παράγραφο και στα Παραρτήματα I, III και IV, καθώς και να βρίσκεται εγκατεστημένο σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και να δραστηριοποιείται νόμιμα στην Κύπρο. Όπου στο παρόν έγγραφο χρησιμοποιείται ο όρος «κοινοπραξία» αυτός αναφέρεται σε συνεργασίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων οι σχέσεις των οποίων καθορίζονται από Συμφωνητικό Συνεργασίας, εκτός στις περιπτώσεις όπου η κοινοπραξία συστήνεται σε νομικό πρόσωπο. 9

10 Σημειώνεται επίσης ότι, δεν πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κυρώσεις αποκλεισμού συνεργασίας με την ΑνΑΔ των ενδιαφερομένων φορέων, για το παρόν Σχέδιο. Σε περίπτωση έγκρισης μιας πρότασης, υπογράφεται Συμφωνία στην οποία διατυπώνονται οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η κάθε πλευρά σε σχέση με την υλοποίηση της πρότασης. Δείγμα Συμφωνίας φαίνεται στο Παράρτημα VI. Στην περίπτωση Κοινοπραξίας, η Συμφωνία υπογράφεται από τον εκπρόσωπο της Κοινοπραξίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή ενίσχυσης, είναι οι καινοτομικές εφαρμογές που θα αναπτυχθούν να προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου. 2.2 Περιπτώσεις που δεν συνιστούν ενίσχυση ήσσονος σημασίας Οι ακόλουθες περιπτώσεις, οι οποίες δεν συνιστούν ενίσχυση ήσσονος σημασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15 ης Δεκεμβρίου 2006, εντάσσονται στο Σχέδιο και παραχωρείται οικονομική βοήθεια με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις: (α) (β) Όταν ο δικαιούχος της ενίσχυσης είναι φορέας ο οποίος δεν συνιστά επιχείρηση, δηλαδή δεν ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Όταν ο δικαιούχος της ενίσχυσης είναι φορέας ο οποίος συνιστά επιχείρηση, αλλά ασκεί τέτοιες δραστηριότητες οι οποίες δεν νοθεύουν τον ανταγωνισμό σε βαθμό που να επηρεάζονται οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές. 2.3 Περιορισμοί στην καταβολή ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (α) (β) Το παρόν Σχέδιο εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται σε φορείς που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες και τους περιορισμούς του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15 ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης της ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Δεν είναι δυνατή η καταβολή ενίσχυσης ήσσονος σημασίας στις περιπτώσεις όπου εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης μετά από προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία η ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά. 3. Διαδικασίες λειτουργίας του Σχεδίου Η διαδικασία για την έγκριση προτάσεων και καταβολή χορηγίας, στο πλαίσιο λειτουργίας του Σχεδίου, διαλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: Υποβολή προτάσεων Αξιολόγηση, επιλογή και έγκριση προτάσεων Υπογραφή Συμφωνίας Υλοποίηση του προτεινόμενου Έργου Εξέταση και Έγκριση παραδοτέων Καταβολή χορηγίας 10

11 3.1 Υποβολή προτάσεων (α) Προθεσμία υποβολής αίτησης για έγκριση πρότασης Η ΑνΑΔ δέχεται δύο φορές το χρόνο αιτήσεις για έγκριση προτάσεων από ενδιαφερόμενους φορείς, που αφορούν στη μελέτη/διερεύνηση καινοτομικών ιδεών και στην ανάπτυξη καινοτομικών εφαρμογών στην κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού (εφεξής «Έργο»), στο Α και Β εξάμηνο κάθε έτους. Για να καταστεί δυνατή η εξέταση μιας αίτησης στη συγκεκριμένη περίοδο αξιολόγησης του αντίστοιχου εξαμήνου, πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι τις πιο κάτω ημερομηνίες: Α Εξάμηνο: 15 Μαΐου Β Εξάμηνο: 15 Νοεμβρίου Σε περίπτωση που η 15 η Μαΐου ή η 15 η Νοεμβρίου είναι αργίες, τότε ως τελευταία ημέρα παραλαβής αιτήσεων ορίζεται η αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα. Αιτήσεις που παραλαμβάνονται εκπρόθεσμα δεν εξετάζονται. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν η καθυστέρηση δεν οφείλεται στον αιτητή, η ΑνΑΔ διερευνά το ενδεχόμενο εξέτασης των αιτήσεων. Επισημαίνεται ότι, στον καθορισμό τήρησης της προθεσμίας αυτής λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παραλαβής της αίτησης στα γραφεία της ΑνΑΔ και όχι η ημερομηνία αποστολής της. Ο όρος «υποβολή αίτησης» αναφέρεται στην υποβολή των εντύπων όπως επεξηγείται στην παράγραφο (β) πιο κάτω. (β) Έντυπα που υποβάλλονται για έγκριση προγραμμάτων κατάρτισης Κάθε φορέας που ενδιαφέρεται να υποβάλει αίτηση για τη δημιουργία καινοτομικών εφαρμογών στην κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο του Σχεδίου, ακολουθεί τη διαδικασία και υποβάλλει τα έντυπα που φαίνονται στο Παράρτημα ΙΙ. Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένα και υπογραμμένα και να συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Η συμπλήρωση και αποστολή των αιτήσεων στην ΑνΑΔ είναι υποχρέωση του αιτούντος φορέα και κανενός άλλου, τρίτου προσώπου. Η ΑνΑΔ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει αιτήσεις που υποβάλλονται με ελλιπή στοιχεία. Στην περίπτωση όπου ο φορέας είναι κοινοπραξία, ο εκπρόσωπος/συντονιστής της κοινοπραξίας υποβάλλει συγκεντρωτικά τα σχετικά έγγραφα εκ μέρους όλων των μελών της κοινοπραξίας. Κάθε μέλος της κοινοπραξίας υποβάλλει, μέσω του εκπρόσωπου/συντονιστή προϋπολογισμό όλων των υπολογιζόμενων δαπανών που αναμένεται να υποστεί για την ολοκλήρωση της πρότασης, σύμφωνα με τη διαδικασία και τα έντυπα που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ. (γ) Τρόπος υποβολής εντύπων Γίνονται δεκτές αιτήσεις για έγκριση προτάσεων οι οποίες αποστέλλονται μέσω του ταχυδρομείου ή παραδίδονται δια χειρός. 11

12 3.2 Αξιολόγηση, Επιλογή και Έγκριση Προτάσεων Οι αιτήσεις για έγκριση των προτάσεων εξετάζονται με βάση τα στοιχεία που περιέχονται σ αυτές. Σε περίπτωση που κρίνεται χρήσιμο για σκοπούς εξέτασης των προτάσεων, αρμόδιος λειτουργός της ΑνΑΔ επικοινωνεί με το φορέα για τυχόν διευκρινίσεις. Οι αιτήσεις εξετάζονται και αξιολογούνται από εσωτερική Ομάδα Αξιολόγησης, στη βάση προϋποθέσεων και κριτηρίων που εφαρμόζονται ενιαία για όλες τις προτάσεις. Κάθε αίτηση εξετάζεται κατ αρχάς κατά πόσο ικανοποιεί τις σχετικές προϋποθέσεις και νοουμένου ότι αυτές πληρούνται βεβαιώνεται στη συνέχεια ότι ικανοποιούνται τα κριτήρια για έγκριση της επιχορήγησης της πρότασης. Η απόφαση για έγκριση ή απόρριψη κάθε πρότασης λαμβάνεται από τον Γενικό Διευθυντή της ΑνΑΔ με βάση τα αποτελέσματα της βαθμολογικής κατάταξης των προτάσεων και τις δυνατότητες του προϋπολογισμού της ΑνΑΔ Προϋποθέσεις εξέτασης και κριτήρια αξιολόγησης Οι προϋποθέσεις εξέτασης και τα κριτήρια αξιολόγησης μιας πρότασης, φαίνονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ. Μια πρόταση θεωρείται ότι έχει επιτύχει στην αξιολόγηση εάν έχει επιτύχει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 60% και ελάχιστη σε κάθε κριτήριο τουλάχιστον 40%. Η βαθμολογία χρησιμοποιείται για την κατάταξη των προτάσεων που επιτυγχάνουν στην αξιολόγηση σε πίνακα βαθμολογικής κατάταξης φθίνουσας σειράς, στην περίπτωση που θα πρέπει να γίνει επιλογή μεταξύ τους λόγω περιορισμών στον προϋπολογισμό της ΑνΑΔ. Μια πρόταση εγκρίνεται εφόσον ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, επιτύχει στην αξιολόγηση και η βαθμολογική της κατάταξη είναι τέτοια ώστε να παρέχεται δυνατότητα έγκρισής της σύμφωνα με τις δυνατότητες του προϋπολογισμού της ΑνΑΔ Κοινοποίηση έγκρισης και στοιχεία έγκρισης Η ΑνΑΔ ενημερώνει το φορέα αναφορικά με την απόφασή της για έγκριση της πρότασης, με επιστολή στην οποία περιλαμβάνονται λεπτομέρειες σχετικά με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο φορέας, όπως την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και του προγράμματος εργασίας, τα παραδοτέα κατά στάδιο εργασίας, καθώς και το ύψος της υπολογιζόμενης ενίσχυσης από την ΑνΑΔ, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις καταβολής της. Στην περίπτωση όπου ο φορέας είναι κοινοπραξία, οποιαδήποτε επικοινωνία και αλληλογραφία με το φορέα γίνεται μέσω του εκπρόσωπου/συντονιστή. Τα μέλη της κοινοπραξίας ενημερώνονται για την έγκριση και τα στοιχεία έγκρισης μέσω του εκπρόσωπου/συντονιστή της κοινοπραξίας. Σε περίπτωση μη έγκρισης μιας πρότασης, γνωστοποιούνται γραπτώς οι λόγοι γι αυτήν την απόφαση. 3.3 Υπογραφή Συμφωνίας Μετά την έγκριση της πρότασης υπογράφεται σχετική Συμφωνία μεταξύ του φορέα και της ΑνΑΔ, η οποία καθορίζει τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η κάθε πλευρά 12

13 σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου. Στην περίπτωση κοινοπραξίας, η Συμφωνία υπογράφεται από τον εκπρόσωπο/συντονιστή της κοινοπραξίας και δεσμεύει όλα τα μέλη της κοινοπραξίας. Δείγμα Συμφωνίας, φαίνεται στο Παράρτημα VI. 3.4 Υλοποίηση του προτεινόμενου Έργου Η υλοποίηση του προτεινόμενου Έργου γίνεται σε δύο Στάδια, όπως φαίνεται πιο κάτω. Η διαδικασία και τα έντυπα που χρησιμοποιούνται φαίνονται στο Παράρτημα ΙΙ. Το Στάδιο 1 διαλαμβάνει: i. Μελέτη/διερεύνηση μιας καινοτομικής ιδέας, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο ή συγκεκριμένη ιδέα δύναται να καταλήξει σε αξιοποιήσιμα αποτελέσματα, τα οποία να μετατραπούν σε καινοτομικές εφαρμογές στην κατάρτιση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. ii. Ετοιμασία και υποβολή των παραδοτέων: έκθεσης αποτελεσμάτων για το Στάδιο 1, ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης για το Στάδιο 2, προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. iii. Έγκριση των παραδοτέων και υποβολή αίτησης για καταβολή χορηγίας. iv. Έγκριση και καταβολή χορηγίας για το Στάδιο 1. Όλα τα αναφερόμενα στο (i) και (ii) πιο πάνω, θα πρέπει να υποστηρίζονται και να τεκμηριώνονται με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Το Στάδιο 2 διαλαμβάνει: i. Την ολοκλήρωση των εργασιών για το σχεδιασμό, ανάπτυξη, έλεγχο, πιλοτική εφαρμογή και τελική διαμόρφωση της καινοτομικής εφαρμογής στην κατάρτιση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, στη βάση του εγκεκριμένου προγράμματος δράσης και του τελικού προϋπολογισμού. ii. Ετοιμασία και υποβολή παραδοτέων: έκθεσης αποτελεσμάτων για το Στάδιο 2, πλάνου αξιοποίησης και διάχυσης της καινοτομικής εφαρμογής. iii. Έγκριση παραδοτέων και υποβολή αίτησης για καταβολή χορηγίας iv. Έγκριση και καταβολή χορηγίας για το Στάδιο 2. Όλα τα αναφερόμενα στο (i) και (ii) πιο πάνω, θα πρέπει να υποστηρίζονται και να τεκμηριώνονται με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. 13

14 3.4.1 Χρόνος υλοποίησης Έργου Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του Έργου διαιρείται σε δύο (2) διακριτά μέρη: (α) Χρόνος μελέτης/διερεύνησης καινοτομικής ιδέας (Στάδιο 1): Δεν υπερβαίνει τους έξη (6) μήνες. Η ημερομηνία λήξης του Σταδίου 1 τοποθετείται το αργότερο έξη (6) ημερολογιακούς μήνες από την τελευταία ημερομηνία του μήνα μέσα στον οποίο έχει υπογραφεί η Συμφωνία. (β) Χρόνος ανάπτυξης της καινοτομικής εφαρμογής (Στάδιο 2): Δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. Η ημερομηνία λήξης του Σταδίου 2 τοποθετείται το αργότερο δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες από την τελευταία ημερομηνία του μήνα μέσα στον οποίο έχει εκδοθεί η επιστολή έγκρισης των παραδοτέων του Σταδίου 1. Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του Έργου δεν θα υπερβαίνει τους 18 μήνες. Νοείται ότι η ημερομηνία λήξης κάθε Σταδίου, δύναται να μετατεθεί μόνο μετά από αιτιολογημένο αίτημα του φορέα και έγγραφη συγκατάθεση της ΑνΑΔ. Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρείται ότι η υλοποίηση του συγκεκριμένου μέρους του Έργου δεν έχει ολοκληρωθεί και αυτό συνεπάγεται διακοπή όλης της διαδικασίας και μη καταβολή της αντίστοιχης χορηγίας Αλλαγές Σε περίπτωση που για σοβαρούς λόγους επιβάλλεται η αλλαγή συγκεκριμένων στοιχείων της πρότασης, αυτή πρέπει να γνωστοποιηθεί γραπτώς στην ΑνΑΔ και να δοθεί γραπτή έγκριση πριν την πραγματοποίησή της. 3.5 Εξέταση και Έγκριση Παραδοτέων Η εξέταση των παραδοτέων, όπως περιγράφεται στην Παράγραφο 3.4, γίνεται με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία. Σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο για σκοπούς εξέτασής τους, αρμόδιος Λειτουργός της ΑνΑΔ επικοινωνεί με το φορέα για τυχόν διευκρινίσεις. Η απόφαση για έγκριση ή μη των παραδοτέων λαμβάνεται στη βάση των απαιτήσεων του Σχεδίου που αφορούν στην εγκριθείσα πρόταση. Σε περίπτωση απόρριψης των παραδοτέων διακόπτεται η όλη διαδικασία και δεν είναι δυνατή η καταβολή της σχετικής χορηγίας. Οι λόγοι γι αυτήν την απόφαση γνωστοποιούνται γραπτώς. Νοείται ότι η ΑνΑΔ δύναται να αποδεχθεί παράταση χρόνου στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) (β) Κατόπιν αιτιολογημένου έγγραφου αιτήματος του φορέα, Σε περίπτωση που, κατά την απόλυτη κρίση της, αποφασίσει να ζητήσει βελτιώσεις/συμπληρώσεις στα υποβληθέντα. 14

15 Η παράταση χρόνου δεν θα μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τους έξι (6) ημερολογιακούς μήνες για ένα Έργο. 3.6 Καταβολή χορηγίας Η καταβολή της χορηγίας γίνεται μετά τη συμπλήρωση κάθε σταδίου υλοποίησης της πρότασης, νοουμένου ότι θα ικανοποιηθούν όλες οι προϋποθέσεις καταβολής της, όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα ΙV. Η ΑνΑΔ καταβάλλει χορηγία στους εγκριθέντες φορείς, σύμφωνα με την Πολιτική Χορηγιών που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι. Στην περίπτωση που ο φορέας είναι κοινοπραξία, σε κάθε μέλος καταβάλλεται το ανάλογο μέρος από την εγκριθείσα χορηγία, σύμφωνα με τις εγκριθείσες δαπάνες που έχει υποστεί το μέλος. Η καταβολή της χορηγίας για κάθε Στάδιο, γίνεται αφού υποβληθεί σχετική αίτηση από το φορέα, μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα, μέσα στα καθορισμένα χρονικά πλαίσια, όπως φαίνονται πιο κάτω. Όλα τα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν δεόντως συμπληρωμένα, φαίνονται στο Παράρτημα ΙΙ. Στην περίπτωση όπου ο φορέας είναι κοινοπραξία, ο εκπρόσωπος/συντονιστής της κοινοπραξίας υποβάλλει συγκεντρωτικά όλα τα σχετικά έγγραφα εκ μέρους όλων των μελών της κοινοπραξίας, με τρόπο ώστε να φαίνονται αναλυτικά όλες οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες από κάθε μέλος της κοινοπραξίας χωριστά, σύμφωνα με τη διαδικασία και τα έντυπα που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ. Τα σχετικά έγγραφα της αίτησης για καταβολή χορηγίας για κάθε Στάδιο, θα πρέπει να παραληφθούν το αργότερο μέσα σε έξι (6) ημερολογιακούς μήνες από την τελευταία μέρα του μήνα μέσα στον οποίο εκδόθηκαν οι πιο κάτω επιστολές: Στάδιο 1: Επιστολή έγκρισης παραδοτέων Σταδίου 1. Στάδιο 2: Επιστολή έγκρισης παραδοτέων Σταδίου 2. Έγγραφα που παραλαμβάνονται πέραν των πιο πάνω ημερομηνιών, δεν θα γίνονται αποδεκτά για σκοπούς επιχορήγησης. Επισημαίνεται ότι, στον καθορισμό της προθεσμίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παραλαβής των εγγράφων στα γραφεία της ΑνΑΔ και όχι η ημερομηνία αποστολής τους. Το ύψος της χορηγίας που καταβάλλεται στον φορέα υπολογίζεται με βάση τις πραγματικές δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν και τα αποδεικτικά στοιχεία που θα υποβληθούν με την αίτηση για καταβολή χορηγίας. Διευκρινίζεται επίσης ότι, η τελική χορηγία δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό που εγκρίθηκε και γνωστοποιήθηκε στο φορέα με την αρχική επιστολή έγκρισης. 15

16 4. Νόμος για την προστασία προσωπικών δεδομένων Η ΑνΑΔ γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 11 του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου [Αριθμός 138(Ι)/2001], ότι στον Οργανισμό τηρούνται αρχεία στα οποία φυλάσσονται στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα (ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση, βιογραφικό σημείωμα κλπ), άτομα που εμπλέκονται στο Έργο. Τα στοιχεία αυτά τηρούνται για εφαρμογή των προνοιών των περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμων, κυρίως για έγκριση και παροχή κατάρτισης, καταβολή χορηγημάτων σε εργοδότες για δαπάνες κατάρτισης εργοδοτουμένων τους, λειτουργία σχεδίων κλπ. Γι αυτό, η ΑνΑΔ ζητά τη γραπτή συγκατάθεση των ενδιαφερομένων προσώπων, με βάση το άρθρο 5(1) του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑνΑΔ στη Διεύθυνση Υπηρεσιών Κατάρτισης είναι στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις. 16

17 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α 17

18 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ Η Πολιτική Χορηγιών που εφαρμόζει η ΑνΑΔ για το Σχέδιο Προώθησης της Καινοτομίας στην Κατάρτιση και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, προνοεί επιλέξιμες δαπάνες, εντάσεις ενίσχυσης και ανώτατα ποσά επιχορήγησης, στη βάση των οποίων υπολογίζεται το ύψος της χορηγίας που καταβάλλεται στον φορέα. Σύμφωνα με την Πολιτική Χορηγιών, υπολογίζονται ξεχωριστά η επιτρεπόμενη ενίσχυση και το ανώτατο ποσό επιχορήγησης και το μικρότερο από τα δύο ποσά αποτελεί την υπολογιζόμενη χορηγία που θα καταβάλει η ΑνΑΔ στον φορέα. Στη συνέχεια του Παραρτήματος, δίνονται λεπτομέρειες της Πολιτικής Χορηγιών και του τρόπου υπολογισμού του χορηγήματος. Α. ΜΟΡΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Καταβάλλεται χορηγία σε δικαιούχους φορείς ή σε δικαιούχα μέλη κοινοπραξίας. Η καταβολή της χορηγίας διέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15 ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Β. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Η επιτρεπόμενη ενίσχυση υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: Επιτρεπόμενη Ενίσχυση = Ένταση Ενίσχυσης (%) x Σύνολο Αποδεκτών Επιλέξιμων Δαπανών Γ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Στον υπολογισμό της χορηγίας λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες επιλέξιμες δαπάνες που επωμίζεται ο φορέας για υλοποίηση της πρότασης: Γ1. Οι επιλέξιμες δαπάνες για το Στάδιο 1 περιλαμβάνουν: i. Αμοιβή συνεργατών ή/και συμβούλων ή/και κόστος προσωπικού (έναντι ημερών εργασίας), για τη μελέτη/διερεύνηση μιας καινοτομικής ιδέας, την ετοιμασία έκθεσης αποτελεσμάτων και την ετοιμασία προγράμματος δράσης για το Στάδιο 2. ii. Αγορά εξειδικευμένου εξοπλισμού που θα κριθεί απαραίτητος για τη μελέτη/διερεύνηση μιας καινοτομικής ιδέας και ο οποίος δεν μπορεί να ενοικιαστεί. 19

20 iii. iv. Ενοίκια για το κόστος ενοικίασης χώρου ή/και βασικού εξοπλισμού γραφείου ή/και άλλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, που θα κριθεί απαραίτητος για την περίοδο υλοποίησης του Σταδίου 1. Αγορά πακέτων λογισμικού που είναι απαραίτητα στη μελέτη/διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης μιας καινοτομικής ιδέας. v. Συνδρομές που αναμένεται να συμβάλουν αποτελεσματικά στην υλοποίηση του Σταδίου 1, όπως στο διαδίκτυο ή/και βάσεις δεδομένων ή/και επιστημονικά έντυπα. vi. Δαπάνες για μετάβαση από και προς το εξωτερικό (περιλαμβανομένων εξόδων διαμονής), για περιπτώσεις συνεργατών ή/και συμβούλων από το εξωτερικό ή/και για περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητη η μετάβαση στο εξωτερικό συνεργατών ή/και συμβούλων ή/και προσωπικού του φορέα για σκοπούς μελέτης/διερεύνησης μιας καινοτομικής ιδέας. Γ2. Οι επιλέξιμες δαπάνες για το Στάδιο 2 περιλαμβάνουν: i. Αμοιβή συνεργατών ή/και συμβούλων ή/και κόστος προσωπικού (έναντι ημερών εργασίας), για: Το σχεδιασμό της καινοτομικής εφαρμογής που προέκυψε από τα αποτελέσματα του Σταδίου 1, την ανάπτυξη της καινοτομικής εφαρμογής σε αξιοποιήσιμη εφαρμογή, που να καλύπτει τους στόχους της πρότασης, τον έλεγχο και πιλοτική εφαρμογή της καινοτομικής εφαρμογής που αναπτύχθηκε, ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητάς της, την τελική διαμόρφωση της καινοτομικής εφαρμογής, στη βάση των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της πιλοτικής εφαρμογής, σε αξιοποιήσιμη καινοτομική εφαρμογή, την κατάρτιση του πλάνου αξιοποίησης και διάχυσης της καινοτομικής εφαρμογής. ii. iii. iv. Αγορά εξειδικευμένου εξοπλισμού που θα κριθεί απαραίτητος για το σχεδιασμό, ανάπτυξη, έλεγχο, πιλοτική εφαρμογή και τελική διαμόρφωση μιας καινοτομικής εφαρμογής και ο οποίος δεν μπορεί να ενοικιαστεί. Ενοίκια για το κόστος ενοικίασης χώρου ή/και βασικού εξοπλισμού γραφείου ή/και άλλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, που θα κριθεί απαραίτητος για την περίοδο υλοποίησης του Σταδίου 2. Αγορά πακέτων λογισμικού που είναι απαραίτητα στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, έλεγχο, πιλοτική εφαρμογή και τελική διαμόρφωση μιας καινοτομικής εφαρμογής. v. Συνδρομές που αναμένεται να συμβάλουν αποτελεσματικά στην υλοποίηση του Σταδίου 2, όπως στο διαδίκτυο ή/και βάσεις δεδομένων ή/και επιστημονικά έντυπα. vi. Δαπάνες για μετάβαση από και προς το εξωτερικό (περιλαμβανομένων εξόδων διαμονής), για περιπτώσεις συνεργατών ή/και συμβούλων από το εξωτερικό ή/και 20

21 για περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητη η μετάβαση στο εξωτερικό συνεργατών ή/και συμβούλων ή/και προσωπικού του φορέα για σκοπούς ανάπτυξης της καινοτομικής εφαρμογής. vii. Αναλώσιμα υλικά που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο και την πιλοτική εφαρμογή της καινοτομικής ιδέας. Το κόστος των αεροπορικών ναύλων αφορά σε τουριστική θέση, για μετάβαση προς και επιστροφή από τον τελικό προορισμό επίσκεψης, με την πιο οικονομική πτήση, στο πλησιέστερο αεροδρόμιο. Τα έξοδα διαμονής αφορούν στην περίοδο παραμονής στο εξωτερικό 3 συν μια πρόσθετη μέρα για σκοπούς μετακίνησης. Για τα έξοδα διαμονής (διαμονή με πρόγευμα) ως μέγιστο όριο ισχύει το 60% του εκάστοτε Επιδόματος Συντήρησης που καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Το κόστος προσωπικού υπολογίζεται ανά ημέρα και αφορά στις ημέρες εργασίας που αφιέρωσαν τα μέλη της Ομάδας Έργου που ανήκουν στο προσωπικό του φορέα ή στα μέλη της κοινοπραξίας, για την υλοποίηση του κάθε Σταδίου, όπου Ημερήσιο Κόστος Προσωπικού = [Ετήσιος μισθός (βασικός + τιμαριθμικό επίδομα) + 13 ος μισθός + 14 ος μισθός (αν υπάρχει) + συνεισφορές εργοδότη σε διάφορα ταμεία ανάλογα με τα ισχύοντα στο φορέα ή στο μέλος της κοινοπραξίας] 220 εργάσιμες ημέρες. Σημειώνεται ότι, τυχόν ΦΠΑ που περιλαμβάνεται στις πιο πάνω δαπάνες, δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. Επίσης, δεν είναι επιλέξιμες οποιεσδήποτε λειτουργικές δαπάνες. Δ. ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Η ένταση της ενίσχυσης, δηλαδή το ύψος της χορηγίας ως ποσοστό επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, είναι 75%. Ε. ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (α) (β) (γ) Το ποσό επιχορήγησης που υπολογίζεται με βάση την ένταση ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει, συνολικά και για τα δύο Στάδια, το ποσό των Τα επί μέρους ποσά και περιορισμοί ανά Στάδιο φαίνονται στις παραγράφους Ε1 και Ε2 πιο κάτω. Η συνολική ελάχιστη αποδεκτή δαπάνη, για να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη μιας πρότασης στον κατάλογο των προς έγκριση αιτήσεων, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από Το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε μια επιχείρηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα προβλεπόμενα ποσά με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής, της 15 ης Δεκεμβρίου Για σκοπούς του Σχεδίου, ως «περίοδος παραμονής στο εξωτερικό» ορίζεται η περίοδος από την ημερομηνία έναρξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της εγκριθείσας διάρκειας παραμονής στο εξωτερικό. 21

22 (δ) (ε) Το σύνολο της χορηγίας που μπορεί να καταβληθεί σε οποιοδήποτε φορέα ή/και έκαστο μέλος κοινοπραξίας που δεν εμπίπτει στο (γ) πιο πάνω, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των ευρώ στο πλαίσιο του Σχεδίου, σε μια περίοδο τριών οικονομικών ετών. Σε περίπτωση προτάσεων που θα εγκριθούν με βάση τα αποτελέσματα της βαθμολογικής κατάταξης των προτάσεων και τις δυνατότητες του προϋπολογισμού της ΑνΑΔ, αλλά λόγω περιορισμών που φαίνονται στα σημεία (γ) και (δ) πιο πάνω, δεν είναι δυνατό να εγκριθεί ολόκληρο το ποσό της υπολογιζόμενης χορηγίας, ώστε να μην γίνεται υπέρβαση του ορίου των , τότε ενημερώνεται γραπτώς ο φορέας. Σε αυτή την περίπτωση ο φορέας καλείται να δηλώσει κατά πόσο αποδέχεται ένταξή του στο Σχέδιο με αποδοχή του μειωμένου ποσού χορηγίας. Η ένταξη στο Σχέδιο δεν θα είναι δυνατή εάν λόγω των περιορισμών στο (γ) και (δ) πιο πάνω, η υπολογιζόμενη χορηγία μειώνεται κάτω των Η μείωση στο ποσό της χορηγίας επηρεάζει αναλογικά το ποσό της εγκριθείσας χορηγίας για κάθε Στάδιο. Ε1. ΣΤΑΔΙΟ 1 1. Ανώτατο όριο επιχορήγησης: για το Στάδιο Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της εργασίας του Σταδίου 1 έχουν γίνει αποδεκτά, αλλά δεν τεκμηριώνεται η δυνατότητα ανάπτυξης μιας αξιοποιήσιμης καινοτομικής εφαρμογής, τότε καταβάλλεται χορηγία έναντι των αποδεδειγμένων επιλέξιμων δαπανών για το Στάδιο 1, μεγίστου ύψους , μετά την υποβολή της Αίτησης για Καταβολή Χορηγίας για το Στάδιο 1 [Έντυπο 9 (ΚΑΙ)]. 3. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της εργασίας του Σταδίου 1 δεν γίνουν αποδεκτά, τότε δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε χορηγία για το Στάδιο 1 και τερματίζεται όλη η διαδικασία. Ο φορέας ενημερώνεται γραπτώς από την ΑνΑΔ για τον τερματισμό της διαδικασίας και για τους σχετικούς λόγους. Ε2. ΣΤΑΔΙΟ 2 1. Ανώτατο όριο επιχορήγησης: Σε περίπτωση που δεν κριθούν ικανοποιητικά και τελικά δεν τύχουν έγκρισης τα αποτελέσματα του Σταδίου 2, τότε τερματίζεται η όλη διαδικασία και δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε χορηγία για το Στάδιο 2. Ο φορέας ενημερώνεται γραπτώς από την ΑνΑΔ για τον τερματισμό της διαδικασίας και για τους σχετικούς λόγους. ΣΤ. ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΙΑ Η χορηγία που καταβάλλει η ΑνΑΔ στον φορέα ή στα μέλη της κοινοπραξίας μπορεί να καλύψει τις επιλέξιμες δαπάνες υλοποίησης του Έργου που επωμίζονται ο φορέας ή το μέλος της κοινοπραξίας στο ποσοστό που προβλέπουν οι πιο πάνω εντάσεις ενίσχυσης (επιτρεπόμενη ενίσχυση, παράγραφος Β), νοουμένου ότι το ποσό αυτό δεν θα υπερβαίνει το ανώτατο ποσό επιχορήγησης που έχει καθοριστεί (παράγραφος Ε). Υπολογιζόμενο Χορήγημα = Μικρότερο ποσό μεταξύ «Επιτρεπόμενης Ενίσχυσης» και «Ανώτατου Ποσού Επιχορήγησης» 22

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ/ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Οι οδηγίες αναφορικά με τα έγγραφα και τη λειτουργία του Σχεδίου, αποτελούν βοήθημα για τη κατάλληλη συμπλήρωση και υποβολή των απαραίτητων εγγράφων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Τα διάφορα στοιχεία και πληροφορίες που περιέχονται στα έγγραφα θα πρέπει να παρουσιάζουν συνοχή και συνάφεια μεταξύ τους. Όλα τα έντυπα υποβάλλονται σε πρωτότυπο, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Τα έντυπα παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΧ. Επίσης, είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες της ΑνΑΔ στη διεύθυνση Κατά το σχεδιασμό μιας πρότασης είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων, όπως αυτά φαίνονται στο Παράρτημα IΙΙ του Οδηγού. Ι. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Οι τελευταίες ημερομηνίες παραλαβής των αιτήσεων για κάθε εξάμηνο είναι η 15 η Μαΐου για το Α Εξάμηνο και η 15 η Νοεμβρίου για το Β Εξάμηνο κάθε έτους. Τα έντυπα που θα πρέπει να υποβληθούν είναι: ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 (ΚΑΙ) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η αίτηση περιλαμβάνει: (α) Υπεύθυνη Δήλωση για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο φορέας. (β) Πληροφορίες για το φορέα (επισυνάπτονται αντίγραφα όλων των απαιτούμενων πιστοποιητικών και συμφωνητικό συνεργασίας στην περίπτωση κοινοπραξίας). (γ) Περιγραφή της πρότασης. Στην περίπτωση κοινοπραξίας το (α) και το (β) υποβάλλεται από κάθε μέλος της κοινοπραξίας. 2 (ΚΑΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία για το Στάδιο 1 και προκαταρκτικά για το Στάδιο 2. 3 (ΚΑΙ) ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία για το Στάδιο 1 και προκαταρκτικά για το Στάδιο 2. Το έντυπο είναι σε μορφή Excel. 23

24 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4 (ΚΑΙ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 5 (ΣΥΝ) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 6 (ΚΑΙ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 7 (ΚΑΙ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο Πίνακας περιλαμβάνει πληροφορίες για τα στοιχεία των ατόμων της Ομάδας Έργου συμπεριλαμβανομένης της θέσης και των κύριων καθηκόντων τους. Βιογραφικά σημειώματα υποβάλλονται μόνο για τους κύριους συντελεστές του Έργου (όπως Υπεύθυνος Έργου, Σύμβουλοι/Συνεργάτες, Επιστημονικό προσωπικό). Δεν απαιτούνται Βιογραφικά Σημειώματα για βοηθητικό διοικητικό και γραμματειακό προσωπικό. Περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία για το Στάδιο 1 και προκαταρκτικά για το Στάδιο 2. Στην περίπτωση κοινοπραξίας το Έντυπο 6 (ΚΑΙ) συμπληρώνεται από κάθε μέλος της κοινοπραξίας, ανάλογα με τις υπολογιζόμενες δαπάνες του. Το έντυπο είναι σε μορφή Excel. Υποβάλλεται από όλα τα άτομα της Ομάδας Έργου που δεν είναι εργοδοτούμενα του φορέα ή των μελών της κοινοπραξίας. ΙΙ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Τα έγγραφα που θα πρέπει να συμπληρωθούν, ανάλογα με την περίπτωση, είναι: ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ που εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 3(2) των περί ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας) κανονισμών του 2009 ΣΥΜΦΩΝΙΑ Η δήλωση υποβάλλεται εάν και εφόσον ζητηθεί από την ΑνΑΔ, για όλους τους φορείς των οποίων οι προτάσεις έχουν συγκεντρώσει συνολική τελική βαθμολογία τουλάχιστον 60% και σε κάθε κριτήριο τουλάχιστον 40%. Στην περίπτωση κοινοπραξίας υποβάλλεται από κάθε μέλος της κοινοπραξίας ξεχωριστά. Δείγμα της Δήλωσης φαίνεται στο Παράρτημα V. Όλοι οι φορείς, των οποίων οι προτάσεις έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του Σχεδίου, θα πρέπει να υπογράψουν και να χαρτοσημάνουν με δικά τους έξοδα σχετική Συμφωνία η οποία θα τους αποσταλεί από την ΑνΑΔ. Στην περίπτωση κοινοπραξίας η Συμφωνία υπογράφεται από τον εκπρόσωπο/συντονιστή της κοινοπραξίας. Δείγμα της Συμφωνίας φαίνεται στο Παράρτημα VΙ. 24

25 ΙΙΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 1 Το αργότερο μέσα σε δύο (2) ημερολογιακούς μήνες από την τελευταία μέρα του μήνα μέσα στον οποίο έληξε το Στάδιο 1 (βλέπε παράγραφο 3.4.1, σ. 14), ο φορέας υποβάλλει τα ακόλουθα έγγραφα για έγκριση από την ΑνΑΔ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 8 (ΚΑΙ) ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Στην Έκθεση Αποτελεσμάτων γίνεται απολογισμός όλων των ενεργειών που έγιναν για υλοποίηση του Σταδίου 1. Στην Έκθεση Αποτελεσμάτων επισυνάπτονται όλες οι Μελέτες, Εκθέσεις κλπ που έχουν γίνει στο Στάδιο 1. 2 (ΚΑΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Το Πρόγραμμα Δράσης περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την επιτυχή ανάπτυξη της καινοτομικής εφαρμογής στην κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στο Στάδιο 2. 3 (ΚΑΙ) ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 4 (ΚΑΙ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 5 (ΣΥΝ) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 6 (ΚΑΙ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 7 (ΚΑΙ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία για το Στάδιο 2. Το έντυπο είναι σε μορφή Excel. Ο Πίνακας περιλαμβάνει πληροφορίες για τα στοιχεία των ατόμων της Ομάδας Έργου για το Στάδιο 2, συμπεριλαμβανομένης της θέσης και των κύριων καθηκόντων τους. Βιογραφικά σημειώματα υποβάλλονται μόνο για τους κύριους συντελεστές του Έργου για το Στάδιο 2, εάν δεν έχουν υποβληθεί ήδη (όπως Υπεύθυνος Έργου, Σύμβουλοι/Συνεργάτες, Επιστημονικό προσωπικό). Δεν απαιτούνται Βιογραφικά Σημειώματα για βοηθητικό διοικητικό και γραμματειακό προσωπικό. Περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία για το Στάδιο 2. Στην περίπτωση κοινοπραξίας το Έντυπο 6 (ΚΑΙ) συμπληρώνεται από κάθε μέλος της κοινοπραξίας, ανάλογα με τις υπολογιζόμενες δαπάνες του. Το έντυπο είναι σε μορφή Excel Υποβάλλεται από όλα τα άτομα της Ομάδας Έργου που δεν είναι εργοδοτούμενα του φορέα ή των μελών της κοινοπραξίας και τα οποία δεν έχουν ήδη υποβάλει δήλωση. 25

26 ΙV. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 1 / ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 1. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει επί τόπου επίσκεψη και αξιολόγηση των παραδοτέων που φαίνονται στο ΙΙΙ πιο πάνω. 2. Εφόσον δοθεί γραπτώς έγκριση για τα παραδοτέα του Σταδίου Ι, το αργότερο μέσα σε έξη (6) ημερολογιακούς μήνες από την τελευταία μέρα του μήνα μέσα στον οποίο εκδόθηκε η επιστολή έγκρισης για τα παραδοτέα, ο φορέας ή τα μέλη της κοινοπραξίας μέσω του εκπρόσωπου της Κοινοπραξίας υποβάλλουν το πιο κάτω έντυπο: ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 9 (ΚΑΙ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ 1 Η αίτηση αφορά στις πραγματοποιηθείσες δαπάνες του Σταδίου 1 και πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφα όλων των σχετικών δικαιολογητικών. V. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 2 Το αργότερο μέσα σε δύο (2) ημερολογιακούς μήνες από την από την τελευταία μέρα του μήνα μέσα στον οποίο έληξε το Στάδιο 2 (βλέπε παράγραφο 3.4.1, σ. 14), ο φορέας υποβάλλει τα ακόλουθα έγγραφα για έγκριση από την ΑνΑΔ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 8 (ΚΑΙ) ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Στην Έκθεση Αποτελεσμάτων γίνεται απολογισμός όλων των ενεργειών που έγιναν για υλοποίηση του Σταδίου 2. Στην Έκθεση Αποτελεσμάτων επισυνάπτονται όλες οι Μελέτες, Εκθέσεις, στοιχεία για τις ενέργειες ανάπτυξης της καινοτομικής εφαρμογής, που έχουν γίνει στο Στάδιο 2 καθώς και λεπτομερή στοιχεία για την καινοτομική εφαρμογή. 10 (ΚΑΙ) ΠΛΑΝΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ Στο Πλάνο δίδονται πληροφορίες για τις ενέργειες προώθησης της καινοτομικής εφαρμογής, καθώς και για τους τρόπους αξιοποίησής της, οι οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά στις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο φορέας στο στάδιο έγκρισης της πρότασής του, πάντοτε όμως σε συνάρτηση με τις προδιαγραφές της καινοτομικής εφαρμογής που αναπτύχθηκε στο Στάδιο 2. 26

27 VΙ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 2 1. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει επί τόπου επίσκεψη και αξιολόγηση των παραδοτέων που φαίνονται στο V πιο πάνω. 2. Η έγκριση δίδεται γραπτώς. VΙΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ 2 Εφόσον δοθεί γραπτώς έγκριση για την Έκθεση Αποτελεσμάτων και το Πλάνο Αξιοποίησης και Διάχυσης, το αργότερο μέσα σε έξι (6) ημερολογιακούς μήνες από την τελευταία μέρα του μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της επιστολής έγκρισης για την Έκθεση Αποτελεσμάτων και το Πλάνο Αξιοποίησης και Διάχυσης, ο φορέας ή τα μέλη της κοινοπραξίας μέσω του εκπρόσωπου της Κοινοπραξίας υποβάλλουν το πιο κάτω έντυπο: ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 11 (ΚΑΙ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ 2 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η αίτηση αφορά τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες του Σταδίου 2 και πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφα όλων των σχετικών δικαιολογητικών. 27

28 28

29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Για να καταστεί δυνατή η εξέταση και στη συνέχεια η έγκριση προτάσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Προώθησης της Καινοτομίας στην Κατάρτιση και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, πρέπει να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που αναφέρονται πιο κάτω: 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 1.1. Τυπικές Προϋποθέσεις (α) (β) Η πρόταση έχει υποβληθεί: (i) εμπρόθεσμα, (ii) σε πρωτότυπη μορφή και (iii) στα έντυπα που προβλέπονται από τον Οδηγό Πολιτικής και Διαδικασιών. Η πρόταση περιέχει όλα τα συνοδευτικά έγγραφα που προβλέπονται στον Οδηγό Πολιτικής και Διαδικασιών και όλα τα έντυπα και συνοδευτικά έγγραφα είναι πλήρως συμπληρωμένα και υπογραμμένα Προϋποθέσεις για τον Αιτητή (στο εξής Φορέας) (α) (β) Ο φορέας είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία φυσικών ή/και νομικών προσώπων. Στην περίπτωση κοινοπραξίας έχει υποβληθεί Συμφωνητικό Συνεργασίας, όπως αυτό περιγράφεται στον Οδηγό Πολιτικής και Διαδικασιών του Σχεδίου, Παράρτημα ΙΙ και Έντυπο 1 (ΚΑΙ). (γ) (δ) (ε) Ο φορέας δεν είναι η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας και δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15 ης Δεκεμβρίου. Ο φορέας και έκαστο μέλος της κοινοπραξίας, σύμφωνα με τη δήλωσή του, δεν αποτελεί προβληματική επιχείρηση. Ο φορέας είναι εγκατεστημένος σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και δραστηριοποιείται νόμιμα στην Κύπρο. Σε περίπτωση κοινοπραξίας αυτό αφορά στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί την κοινοπραξία ή/και στα μέλη της κοινοπραξίας στα οποία θα καταβληθεί μέρος της χορηγίας, σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης. 29

30 (στ) Ο φορέας και έκαστο μέλος της κοινοπραξίας, σύμφωνα με τη δήλωσή του, δεν έχει τύχει έγκρισης, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του, συνολικού ποσού μέχρι , για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας για τα τελευταία τρία οικονομικά έτη. (στ) Ο φορέας ή/και έκαστο μέλος της κοινοπραξίας που δεν εμπίπτει στο (στ) πιο πάνω, σύμφωνα με δήλωσή του, δεν έχει τύχει έγκρισης συνολικού ποσού μέχρι , στο πλαίσιο του Σχεδίου, για τα τελευταία τρία οικονομικά έτη Προϋποθέσεις για την Πρόταση (α) (β) (γ) (δ) (ε) Το αντικείμενο της πρότασης εμπίπτει σε ένα ή περισσότερα από τα πεδία εφαρμογής του Σχεδίου. Η πρόταση αφορά στην εξυπηρέτηση αναγκών ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, εξαιρουμένων των δημοσίων υπαλλήλων και των αυτοτελώς εργαζομένων και δεν αφορά ανάγκες στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών. Η πρόταση αφορά στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που εργοδοτείται ή επιδιώκει εργοδότηση, σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία, σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε περιοχές της Κύπρου που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Η πρόταση αποτελείται από δύο μέρη: Στάδιο 1: Μελέτη/διερεύνηση καινοτομικής ιδέας και Στάδιο 2: Ανάπτυξη καινοτομικής εφαρμογής. Περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή του Έργου και προκαταρκτικό πλάνο αξιοποίησης και λειτουργίας του. Για κάθε Στάδιο περιλαμβάνει: (α) περιγραφή δραστηριοτήτων, (β) μεθοδολογία υλοποίησης/χρονοδιάγραμμα ενεργειών, (γ) προϋπολογισμό, (δ) ομάδα εργασίας. Ο χρόνος υλοποίησης της πρότασης είναι εντός των χρονικών πλαισίων που προνοεί το Σχέδιο. (στ) Ο προϋπολογισμός της πρότασης συνάδει με τις απαιτήσεις της Πολιτικής Χορηγιών, όπως αυτή περιλαμβάνεται στον Οδηγό Πολιτικής και Διαδικασιών του Σχεδίου Δαπάνες Έργου (α) Ο φορέας που υποβάλλει την αίτηση επωμίζεται εξ ολοκλήρου τις δαπάνες για την υλοποίηση της πρότασής του, απαλλαγμένες από οποιαδήποτε άλλη μορφή επιδότησης. Στην περίπτωση κοινοπραξίας αφορά στα μέλη της κοινοπραξίας που επωμίζονται τις δαπάνες υλοποίησης της πρότασης. 30

31 (β) (γ) Δεν πρέπει να υποβληθεί ή να υπάρχει πρόθεση για υποβολή αίτησης για επιχορήγηση της ανάπτυξης μιας καινοτομικής εφαρμογής από άλλα Σχέδια της ΑνΑΔ ή/και άλλων οργανισμών/υπηρεσιών για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες. Ο φορέας δεσμεύεται με δήλωσή του, ότι έχει την οικονομική επάρκεια για την υλοποίηση της πρότασης. Στην περίπτωση κοινοπραξίας η δέσμευση αναφέρεται στα μέλη της κοινοπραξίας και στο αναλογούν ποσό της δαπάνης υλοποίησης της πρότασης ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του μέλους στην κοινοπραξία Κυρώσεις (α) Κατά την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης να μη βρίσκονται σε ισχύ κυρώσεις αποκλεισμού συνεργασίας των συντελεστών της πρότασης με την ΑνΑΔ, για το παρόν Σχέδιο, σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες των περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμων του 1999 έως ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕ- ΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (1α + 1β + 1γ = Μέγιστη 250) α Βαθμός συμβατότητας με το σκοπό και τους στόχους του Σχεδίου β Βαθμός συνάφειας με τα πεδία εφαρμογής του Σχεδίου γ Βαθμός στον οποίο είναι διακριτά τα στοιχεία της καινοτομίας και της ανάπτυξης καινοτομικών εφαρμογών στην κατάρτιση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ α Βαθμός στον οποίο τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή της πρότασης, συνάδουν με τα αναμενόμενα οφέλη του Σχεδίου (2α = Μέγιστη 150) 31

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Η Σ Τ Ω Ν Υ Π Ο Δ Ο Μ Ω Ν Κ Α Ι Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Υ Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο Υ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ ΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δεκέμβριος 2010 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2012 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ MONΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤA ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική Περιγραφή του Σχεδίου 7 2. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Σεπτέμβριος 2009 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΕΣ Ή ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες Σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 6 1. Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ I ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 1. Εισαγωγή/το πλαίσιο: Η ΑνΑΔ, λειτουργεί το Σχέδιο «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Συνήθη» (στο εξής «Σχέδιο»)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής ΣΧΕΔΙΟ «ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥNΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑνΑΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2009 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Σχέδιο Παροχής Οικονομικής στήριξης για την δημιουργία, αναβάθμιση και συντήρηση αθλητικών υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (ΚΕ)» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ)

ΣΧΕΔΙΟ «ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (ΚΕ)» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ΣΧΕΔΙΟ «ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (ΚΕ)» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011 ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Τίτλος Σχεδίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011 Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών επιδιώξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 Μ Ο Ν Ο Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι ΑΚ Α Π Ρ Ο Γ Ρ ΑΜ Μ ΑΤ Α Κ Α Τ ΑΡ Τ Ι Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ο ΟΔΗΓΟΣ Π ΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ ΑΙ Δ Ι ΑΔ Ι Κ ΑΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 Π Ο Λ Υ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι ΑΚ Α Π Ρ Ο Γ Ρ ΑΜ Μ ΑΤ Α Κ ΑΤ ΑΡ Τ Ι Σ Η Σ - Σ Υ Ν Η Θ Η ΟΔΗΓΟΣ Π ΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ ΑΙ Δ Ι ΑΔ Ι Κ ΑΣΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή 3 2. Τίτλος Σχεδίου 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΔΡΑΣH «Κουπόνια Καινοτομίας» ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 27, 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ TRANSIT 2016

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 27, 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ TRANSIT 2016 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 27, 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ TRANSIT 2016 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ)

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ΣΧΕΔΙΟ «ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής 2. Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 ΣΧΕΔΙΟ 1 ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σύντομη Περιγραφή του Σχεδίου: Το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Υ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι ΑΚ Α Π Ρ Ο Γ Ρ ΑΜ Μ ΑΤ Α Κ ΑΤ ΑΡ Τ Ι Σ Η Σ Ζ Ω Τ Ι Κ Η Σ Σ Η Μ ΑΣ Ι ΑΣ ΟΔΗΓΟΣ Π ΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ ΑΙ Δ Ι ΑΔ Ι Κ ΑΣΙΩΝ

Π Ο Λ Υ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι ΑΚ Α Π Ρ Ο Γ Ρ ΑΜ Μ ΑΤ Α Κ ΑΤ ΑΡ Τ Ι Σ Η Σ Ζ Ω Τ Ι Κ Η Σ Σ Η Μ ΑΣ Ι ΑΣ ΟΔΗΓΟΣ Π ΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ ΑΙ Δ Ι ΑΔ Ι Κ ΑΣΙΩΝ Π Ο Λ Υ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι ΑΚ Α Π Ρ Ο Γ Ρ ΑΜ Μ ΑΤ Α Κ ΑΤ ΑΡ Τ Ι Σ Η Σ Ζ Ω Τ Ι Κ Η Σ Σ Η Μ ΑΣ Ι ΑΣ ΟΔΗΓΟΣ Π ΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ ΑΙ Δ Ι ΑΔ Ι Κ ΑΣΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή 3 2. Τίτλος Σχεδίου 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 Μ Ο Ν Ο Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι ΑΚ Α Π Ρ Ο Γ Ρ ΑΜ Μ ΑΤ Α Κ ΑΤ ΑΡ Τ Ι Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ο ( Κ Ε ) ΟΔΗΓΟΣ Π ΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ ΑΙ Δ Ι ΑΔ Ι Κ ΑΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΗΘΗ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΗΘΗ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΗΘΗ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών επιδιώξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (ΚΕ) Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (ΚΕ) Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (ΚΕ) Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΨΕΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 1. Τίτλος Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΜΕΤΡΑ/ΣΥΝΕΔ/0215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ..

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ.. Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)» Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ Προγράμματα «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Έρευνα στις Νεοσύστατες Επιχειρήσεις» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η στοχευμένη προβολή του αναβαθμισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ Προγράμματα «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ENTERPRISES

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1480, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 22 400868,22400966, 22400822, 22400861,22400863,22400907,ΦΑΞ: 22400879 EMAIL: ibs@dl.mlsi.gov.cy, Ιστοσελίδα: www.mlsi.gov.cy/dl

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πολιτική Παροχής Φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και συνδέσμους για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Τμήμα Συναλλαγών και Αναδιαρθρώσεων Έκδοση 02 Νοέμβριος 2013 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε: Χριστόφορος Αναγιωτός Τ: 22 209 292, E:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Διοργάνωσης ΑνΑΔ

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Διοργάνωσης ΑνΑΔ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΦΟΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑνΑΔ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 7 2 0 1 8 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών επιδιώξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Πολιτική Παροχής Φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και συνδέσμους για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΗΘΗ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΗΘΗ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΗΘΗ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 7 2 0 1 8 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών επιδιώξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συνεχής επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού που εμπλέκεται στον χώρο του αθλητισμού, αποτελεί βασικό συστατικό στην προσπάθεια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες Νέων. Ειδική Αίτηση

Πρωτοβουλίες Νέων. Ειδική Αίτηση Πρωτοβουλίες Νέων Ειδική Αίτηση Μέρος I. Βασικές Πληροφορίες Δράση 7.1 - Οικονομική ενίσχυση Συντονιστικών Σωμάτων Νεολαίας Έτος για το οποίο υποβάλλεται η Αίτηση: Περίληψη της δράσης της Οργάνωσης Δώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006 α.α. 13.14.05 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αίτησης: Ημερ. Υποβολής:.. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων που διοργανώνονται στην Κύπρο μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων που διοργανώνονται στην Κύπρο μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων που διοργανώνονται στην Κύπρο μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ του Προγράμματος. «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ του Προγράμματος. «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ του Προγράμματος «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ...2 3. ΣΤΟΧΟΙ...2 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΙΟΣ 2013 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Αρχή Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη δικαιούχων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε συνδυασμό με τρίμηνη κατάρτιση.

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη δικαιούχων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε συνδυασμό με τρίμηνη κατάρτιση. Λευκωσία, 23 Νοεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη δικαιούχων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις...3 Άρθρο 2: Είδη περιόδων πρακτικής άσκησης...3

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Φορέας Υλοποίησης του Προγράµµατος:. Τίτλος Προγράµµατος:.. Συνολικό κόστος προγράµµατος: Ζητούµενη επιχορήγηση:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο

Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο Α. ΓΕΝΙΚΑ Η διοργάνωση αξιόλογων διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ » : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση ΤΕΚΕ

ΤΕΚΕ » : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση ΤΕΚΕ Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση ΤΕΚΕ 2015-2016 Κωδικός Πρόσκλησης : ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΤΕΚΕ/1015

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: α (1) Τηλ.: Φαξ.: Ημερομηνία: 16/02/2009. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αρ. 01/5.1(α)/1/02.

Αρ. Φακ.: α (1) Τηλ.: Φαξ.: Ημερομηνία: 16/02/2009. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αρ. 01/5.1(α)/1/02. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. Φακ.: 4.2.2.21.10.1.1α (1) Τηλ.: 22409922 Φαξ.: 22409949 Ημερομηνία: 16/02/2009 ΠΡΟΣ: Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΛΥΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΛΥΚΕΙΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028,

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, 29.12.95 Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2001 Μέχρι 2005 (Νόµοι του του του του του του 2004 του 2005) Απόφαση δυνάµει του άρθρου 10

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2001 Μέχρι 2005 (Νόµοι του του του του του του 2004 του 2005) Απόφαση δυνάµει του άρθρου 10 ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ 24ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 Αριθµός 1124 ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2001 Μέχρι 2005 (Νόµοι του του του του του του 2004 του 2005) Απόφαση δυνάµει του άρθρου 10 Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων,

Διαβάστε περισσότερα

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» Β Κυκλος Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν την προκήρυξη του Α' κύκλου - Η προκήρυξη του Β' κύκλου αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Δέκα κενές θέσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Δέκα κενές θέσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών paideianews 2016-04-28 13:40:09 Πανεπιστήμιο Κύπρου: Δέκα κενές θέσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών Τίτλος: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής. Αρ. Θέσεων: Δέκα (10). Κατηγορία: Με συμβόλαιο για ένα (1) έτος, με

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες Νέων. Γενική Αίτηση

Πρωτοβουλίες Νέων. Γενική Αίτηση Πρωτοβουλίες Νέων Γενική Αίτηση Δεκέμβριος 2014 Μία αίτηση για να μπορεί να εξεταστεί πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να συνάδει με όλες τις πρόνοιες του Οδηγού του Προγράμματος «Πρωτοβουλίες Νέων». Επιπρόσθετα, ΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 02/3.1/1/ Αρ. Φακ.: Τηλ.: Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου, 2009

Αρ. Πρόσκλησης: 02/3.1/1/ Αρ. Φακ.: Τηλ.: Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου, 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Πρόσκλησης: 02/3.1/1/10.2009 Αρ. Φακ.: 04.02.022.08.03.03 Τηλ.: 22602835 Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου, 2009 Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1ο Γενικές αρχές Με σκοπό την επιβράβευση των αρίστων μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Έρευνας Προκήρυξη 2015

Εσωτερικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Έρευνας Προκήρυξη 2015 Εσωτερικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Έρευνας Προκήρυξη 2015 Η παρούσα προκήρυξη αποτελεί την πρώτη προκήρυξη εσωτερικού προγράμματος χρηματοδότησης της Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης, και απευθύνεται σε μέλη του Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 Ονομασία Φορέα Υλοποίησης του Προγράμματος:. Τίτλος Προγράμματος:.. Συνολικό κόστος προγράμματος: Ζητούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Αρ. Φακ.: 16.3.5.002 ΕΠ Τηλ.: 22800123 Ημερομηνία: 31 Ιουλίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Ονομασία Φορέα Υλοποίησης του Προγράμματος:. Τίτλος Προγράμματος:.. Συνολικό κόστος προγράμματος: Ζητούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 01/6.1/1/ Αρ. Φακ.: /2 Τηλ.: Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009,

Αρ. Πρόσκλησης: 01/6.1/1/ Αρ. Φακ.: /2 Τηλ.: Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Φακ.: 04.02.022.07.07/2 Τηλ.: 22602813 Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι, α) Μεγάλες επιχειρήσεις 36 β) Μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις 27 γ) Μικρές επιχειρήσεις 18

Κύριοι, α) Μεγάλες επιχειρήσεις 36 β) Μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις 27 γ) Μικρές επιχειρήσεις 18 ΠΡΟΣ : Εκπροσώπους Μελών ΧΑΚ και Εκπροσώπους εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑΚ ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Παρουσίαση σεμιναρίου: «Νέες εξελίξεις στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΤΔ 7/2013 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ...3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04, 05, 06: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης Κατηγορία Πράξης: 2.2.1: «Δράσεις βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα