ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 Το Εργαστήριο συνεργάστηκε µε το Πειραµατικό Νηπιαγωγείο Ν. Χηλής στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη Προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µε τίτλο «Έβρος: το ποτάµι του Αποστόλη, της Μεµέτ, του Γκόργκι, το ποτάµι µας». Το πρόγραµµα ήταν χρηµατοδοτούµενο και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΚ, Μέτρο 2.6 «Προγράµµατα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», µε Φορέα Υλοποίησης το Τµήµα Περιβάλλοντος του Πανεπιστήµιου Αιγαίου, (Επιστηµονικός Υπεύθυνος, Θ. Λέκκας, Καθηγητής). Το Πρόγραµµα εγκρίθηκε για χρηµατοδότηση µετά από υποβολή σχετικής πρότασης. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ - Το ενδιαφέρον των παιδιών να γνωρίσουν τον Έβρο, το ποτάµι της περιοχής που ζουν. - Έβρος διατρέχει τρεις γειτονικούς λαούς (Ελλάδα, Βουλγαρία, Τουρκία) και προσφέρεται για την γνωριµία των λαών αυτών, την ανάπτυξη του αισθήµατος της αποδοχής (από τα παιδιά) των διαφορετικών λαών, της συνεργασίας και της φιλίας µεταξύ των λαών διαφορετικών πολιτισµικών.

2 - Ο Έβρος αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της τοπικής κοινωνίας. - Η ενασχόληση µε το ποτάµι δίνει τη δυνατότητα της διεπιστηµονικής/διαθεµατικής προσέγγισης :σύνδεση ποικίλων γνωστικών αντικειµένων έννοιες από την οικολογία και τη βιολογία (οικοσυστήµατα, χαρακτηριστικά ζώων, πουλιών και φυτών, ανάγκες ζωντανών οργανισµών, σχέσεις αλληλεξάρτησης µεταξύ των οργανισµών και του περιβάλλοντος), τη γεωγραφία (πηγές, πορεία και εκβολές ποταµού, αναπαράσταση της περιοχής: προσανατολισµός «χαρτογράφηση»), τις φυσικές επιστήµες (ρύπανση, νερό, έδαφος, αέρας), τη γλώσσα (προφορικός λόγος, παραγωγή γραπτού λόγου-µηνυµάτων) την ιστορία (οι ανθρώπινες δραστηριότητες στο ποτάµι παλιά και σήµερα, οι λαοί που γειτονεύουν µε το ποτάµι), τα µαθηµατικά (ταξινόµηση χλωρίδας και πανίδας). Συνδέεται µε τον πολιτισµό και τις µορφές έκφρασής του: τις τέχνες, τη µυθολογία, τη λαογραφία, τη µουσική, τη ζωγραφική που αποτελούν πηγές για την άντληση πληροφοριών και γνώσεων. - Στο πλαίσιο των παραπάνω θεµατικών ενοτήτων δίνεται η δυνατότητα πραγµατοποίησης δηµιουργικών εφαρµογών (ζωγραφική, έκφραση, παρατήρηση, κίνηση, θέατρο κλπ) µέσα και έξω από την τάξη συµβάλλοντας στην ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων από τα παιδιά (κινητικές και νοητικές µε ταξινοµήσεις, εικαστικές δραστηριότητες, παρατηρήσεις, καταγραφές). ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Γνωστικοί 1. Να γνωρίσουν το οικοσύστηµα του ποταµού 2. Να κατανοήσουν τις σχέσεις που διέπουν το οικοσύστηµα του ποταµού 3. Να κατανοήσουν τους τρόπους µε τους οποίους ο άνθρωπος αξιοποιεί το ποτάµι 4. Να συνειδητοποιήσουν τους τρόπους µε τους οποίους οι ανθρώπινες δραστηριότητες επηρεάζουν αρνητικά το οικοσύστηµα του ποταµού 5. Να γνωρίσουν την ιστορία της περιοχής του ποταµού 6. Να γνωρίσουν τους λαούς που συνορεύουν 7. Να γνωρίζουν τη γεωγραφία του ποταµού (πηγές, περιοχές που διατρέχει) Συναισθηµατικοί 1. Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του παιδιού 2. Ανάπτυξη ενδιαφέροντος για το περιβάλλον και τα συναφή προβλήµατα 3. Εκτίµηση και αποδοχή των διαφορετικών λαών και πολιτισµών 4. Ενθάρρυνση των παιδιών για την προστασία του περιβάλλοντος

3 5. Ενθάρρυνση των παιδιών για τη λήψη µέτρων και αποφάσεων για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων Ψυχοκινητικοί 1. Να παρατηρούν (φυσικό περιβάλλον, χλωρίδα, πανίδα) 2. Να ταξινοµούν (ζώα και φυτά µε ποικίλα κριτήρια) 3. Ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων της συλλογής πληροφοριών και δεδοµένων, της οργάνωσης, καταγραφής και ταξινόµησης τους (παρατήρηση πεδίου, πίνακες ζωγραφικής, συναντήσεις µε αρµόδιους φορείς) 4. Να πραγµατοποιούν δραστηριότητες (αναπαράσταση ποταµού µε ανακυκλωµένο χαρτί, κατασκευές λαογραφικών στοιχείων (στολές)) 5. Να εργάζονται οµαδικά 6. Να διατυπώνουν προβλήµατα ( στην προκειµένη περίπτωση το πρόβληµα της υποβάθµισης του ποταµού) 7. Να προτείνουν λύσεις και να επιλύουν προβλήµατα (τι µπορούµε να κάνουµε για να προστατέψουµε τη ζωή στο ποτάµι). 31. ΑΛΛΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - Άνοιγµα του σχολείου στην τοπική κοινωνία - Συνεργασία µε τους γονείς και το οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών - Ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιότητας επικοινωνίας (να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήµατά τους, όταν διερευνούν ένα φαινόµενο, ή παρατηρούν µια περιβαλλοντική κατάσταση) - Τα παιδιά να έρθουν σε επαφή µε τα έργα τέχνης και την καλλιτεχνική δηµιουργία - Τα παιδιά να εκφράζουν τις ιδέες τους µε διαφορετικά µέσα και τρόπους (εικαστικά, κίνηση, θέατρο). - Να αναπτύξουν τα παιδιά τη φαντασία και τη δηµιουργικότητά τους - Να αρχίσουν τα παιδιά να κατανοούν ότι η τέχνη και η µουσική είναι µέσα έκφρασης και επικοινωνίας µεταξύ των ανθρώπων και να υιοθετούν θετικές στάσεις προς τα έργα τέχνης

4 Πειραµατικό Νηπιαγωγείο Νέας Χηλής Αλεξανδρούπολη Έβρος: το οτάµι του Α οστόλη, της Νεργκίς, του Γούρι, το οτάµι µας. Εµείς τα παιδιά του Πειραµατικού Νηπιαγωγείου Νέας Χηλής, τη σχολική χρονιά στα πλαίσια των Σχολικών Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ασχοληθήκαµε µε τον Έβρο: το ποτάµι του Αποστόλη, της Νεργκίς και του Γιούρι. Μάθαµε ότι το ποτάµι το µοιραζόµαστε τρεις λαοί, οι Βούλγαροι, οι Έλληνες και οι Τούρκοι. Εµείς το λέµε Έβρο, οι γείτονες µας το λένε Μέριτς και Μαρίτσα. Ακολουθήσαµε το ποτάµι σε όλη την πορεία του, από τις πηγές του στην Οροσειρά Ρίλκα, κοντά στη Σόφια της Βουλγαρίας, ως το Θρακικό Πέλαγος. ιατρέξαµε τη Βουλγαρία, ανάµεσα στα Βαλκάνια και την οροσειρά της Ροδόπης, περάσαµε στην Ελλάδα, ύστερα στην Τουρκία και συναντήσαµε στο έλτα του ποταµού σπάνια πουλιά, όµορφα φυτά και ζώα.

5 Στο ταξίδι µας αυτό µάθαµε ότι το ποτάµι προσφέρει πολλά σε όλους του λαούς που διατρέχει. Γνωρίσαµε τους γείτονες µας, είδαµε τις παραδοσιακές στολές του Αποστόλη, της Νεργκίς και του Γιούρι. Ακούσαµε τις παραδοσιακές µουσικές και ανακαλύψαµε πόσα κοινά έχουµε. Στο ταξίδι µας αυτό, γνωρίσαµε ακόµη, τα σπάνια πουλιά που ζουν στο ποτάµι: τις νανόχηνες, τους ερωδιούς, τις κοκκινόχηνες και τους Μαυροκέφαλους. Γνωρίσαµε τα άλλα ζώα που ζουν στο ποτάµι: τα βατράχια, τα νερόφιδα, τις χελώνες, τα ζουζούνια, τους πελεκάνους, τους πελαργούς, τα αγριογούρουνα και τους λύκους. Επισκεφτήκαµε το έλτα του ποταµού και θαυµάσαµε τη φύση: τα φυτά και τα ζώα.

6 Επισκεφτήκαµε ακόµη το Εθνολογικό Μουσείο και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Μάθαµε για την παράδοση µας, δοκιµάσαµε παραδοσιακές στολές και µας άρεσε. Επισκεφτήκαµε την Πινακοθήκη και θαυµάσαµε της φύση και τα χρώµατα µέσα από τους όµορφους πίνακες.

7 Όµως, δεν είναι µόνο τα όµορφα που µάθαµε και θαυµάσαµε. Μάθαµε και τα άσχηµα Μάθαµε ότι τα πουλιά στο ταξίδι τους συναντούν πολλές δυσκολίες. Πολλές φορές το νερό του ποταµού δεν είναι καθαρό γιατί µολύνεται από τα φάρµακα που χρησιµοποιούνται για τα φυτά. Άλλοτε κινδυνεύουν από το παράνοµο κυνήγι. Για αυτό εµείς λέµε: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ Ε ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ! ΜΗ ΡΙΧΝΕΤΕ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ! ΟΧΙ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ! ΚΥΝΗΓΟΙ ΜΗ ΣΚΟΤΩΝΕΤΕ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ! Η ρύπανση του ποταµού έχει κινδύνους για τα πουλιά, τα ζώα, τα φυτά αλλά και για τους ανθρώπους. Για αυτό εµείς ζητάµε από το Χηµείο του κράτους να κάνει συχνά αναλύσεις στο νερό για να είµαστε σίγουροι ότι είναι καθαρό.

8 Κοντεύουµε να τελειώσουµε την ξενάγησή σας και δεν σας συστηθήκαµε. Λοιπόν, ορίστε ποια παιδιά είµαστε: ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γιάννης Κεσίδης Ιωάννα Φραγκάκη Ιωάννης Τσιουκάνης Τάσος Ταξίδης Παναγιώτης Σουκασιάν Αλέξανδρος Παπανικολάου Παναγιώτης Μπροβάνος Ιάκωβος Μαυροκέφαλος Αµαλία Λιµπέρη Αρετή Ηλιάδου Τάσος Ελενίδης Σοφία Αποστολά Μαρία Αρβανιτίδου έσποινα Αρβανιτίδου Μάριος Σταυρούδης Αρετή Τσίλια Ραφαέλα Σισµανίδου Ανδρέας Κουτκίδης έσποινα Κονινέλη Κωνσταντίνος Καραγκιοζίδης Κωνσταντίνος Ιγνατιάδης Χαράλαµπος Ηλιάδης Ραφαηλία Ελευθεριάδου ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ Σπύρος Φραγκιαδάκης Κωνσταντίνος Τσοµπανούδης έσποινα Ρατσίδου Αναστασία Μηχανικού Βασίλης Ζεράρ Μασεµλής Γιάννης Καραµανίδης Παύλος Ζαχαρόπουλος Κωνσταντίνος Γεωργιάδης Αλέξανδρος Τσέλεπης Ειρήνη Σαουλίδου Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Γιώργος Μυλωνάς Θεολόγος αούτης Φωτεινή Σάκκα Αθανανασία Παπαϊωάννου Ιωάννης Ελληνίδης ηµήτρης Βαρύτιµος Αλέξανδρος Απελιάν Γιάννης Στεφανόπουλος

9 Στην επίσκεψή µας στο έλτα του Έβρου, πήγαµε στη γέφυρα, στα σύνορα µε την Τουρκία. Ο Κωνσταντίνος ζωγράφισε τη γέφυρα. Εµείς ανεβαίνουµε στη γέφυρα, χαιρετάµε τα παιδιά απέναντι και τους λέµε: Το ποτάµι µας ενώνει! Ας συνεργαστούµε για να το προστατέψουµε! Ας χαρούµε µε ειρήνη και φιλία το ποτάµι µας. Ας γίνει η γέφυρα που θα ενώνει τις καρδιές µας!

10 Τώρα που το ταξίδι µας τέλειωσε, θέλουµε να ευχαριστήσουµε τις Νηπιαγωγούς µας, τη Χρυσούλα Παπανικολάου, τη Γιώτα Κεϊβανίδου και την Έµη Μαλκοπούλου που µας ταξίδεψαν στο δρόµο του Έβρου. Θέλουµε να ευχαριστήσουµε ακόµη την Άννα Θεοδωρίδου, Νηπιαγωγό, Εµψυχώτρια Θεατρικού Παιγνιδιού και την Αναστασία ηµητρίου, Επ. Καθηγήτρια στο Τ.Ε.Ε.Π.Η, Εργαστήριο Έρευνας και Επικοινωνίας για το Περιβάλλον και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, του ηµοκρίτειου Πανεπιστήµιου Θράκης που µας συνόδευσαν στο ταξίδι αυτό. Μέσα από την καρδιά µας ευχαριστούµε τους γονείς µας που ήταν δίπλα µας από την αρχή ως το τέλος του ταξιδιού µας. Ευχαριστούµε ακόµη το Πανεπιστήµιο Αιγαίου που επέλεξε να υλοποιηθεί το πρόγραµµα µας στα πλαίσια του ΣΠΠΕ. Αν δεν γινόταν αυτή η επιλογή το ταξίδι µας δεν θα άρχιζε ποτέ!

11

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Πρασινίζω το σχολείο µου, πρασινίζω την πόλη µου! Το Εργαστήριο το σχολικό έτος 2004-2005, συνεργάστηκε µε το Πειραµατικό Νηπιαγωγείο Ν. Χηλής στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη Προγράµµατος Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ I. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωµατικά, συναισθηµατικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1. Σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σύµφωνα µε το Ν.1892/90 και τις αντίστοιχες Εγκυκλίους, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί τµήµα των προγραµµάτων των σχολείων της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΕΙΜΩΝΑΣ - ΑΝΟΙΞΗ 1996 ΤΕΥΧΟΣ 9-10 ΡΧ.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΕΙΜΩΝΑΣ - ΑΝΟΙΞΗ 1996 ΤΕΥΧΟΣ 9-10 ΡΧ. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΕΙΜΩΝΑΣ - ΑΝΟΙΞΗ 1996 ΤΕΥΧΟΣ 9-10 ΡΧ. 500 Για µια πραγµατική εκπαίδευση για το περιβάλλον Πηγές πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2012-13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2012-13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2012-13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΟΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ» Αριθμός νηπίων που συμμετέχουν: 17 ΚΙΒΕΡΙ 2013 I. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ -

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

Ζώα υπό εξαφάνιση στην Ελλάδα

Ζώα υπό εξαφάνιση στην Ελλάδα Ζώα υπό εξαφάνιση στην Ελλάδα Ευαγγελία Γιαννοπούλου 1, Μαρία αρδανού 2, Παναγιώτα ερβένη 3, Αντωνία ερµεντζή 4, ήµητρα Ζαχαράκη 5, Μαριάνθη Καλαφάτη 6, Παρασκευή Τσιρώνη 7, Άννα Φραντζή 8 1, 2, 3, 4,

Διαβάστε περισσότερα

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά,

Διαβάστε περισσότερα

HELECO 05 5 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 5 th INTERNATIONAL EXHIBITION AND CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY

HELECO 05 5 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 5 th INTERNATIONAL EXHIBITION AND CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 HELECO 05 5 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 th INTERNATIONAL EXHIBITION AND CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Το νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών ( ΕΠΠΣ) στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Το νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών ( ΕΠΠΣ) στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Το νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών ( ΕΠΠΣ) στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση Βασιλοπούλου Ευαγγελία - Γιαννακόπουλος ηµήτρης Εκπαιδευτικοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΓΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΣΟΦΙΑΣ. ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ; ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΜΠΑΧΑΡΙΚΟ. ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΟΡΕΞΗ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΓΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΣΟΦΙΑΣ. ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ; ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΜΠΑΧΑΡΙΚΟ. ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΟΡΕΞΗ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΓΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΣΟΦΙΑΣ. ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ; ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΜΠΑΧΑΡΙΚΟ. ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΟΡΕΞΗ ΓΕΩΡΓΟΥΣΙΔΟΥ Μ. 1, και ΝΙΤΣΑ Φ. 1 1 1 ο Γυμνάσιο Ν.Ορεστιάδας, Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Έβρου e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ: Δημοτικό Σχολείο Λυκαβητού (Κ.Β.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Αρ. Μαθητών: 136 Αρ. Εκπαιδευτικών: 12 Συντονιστής/στρια

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις και πρακτικές νηπιαγωγών για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. ageorgop@nured.auth.gr

Απόψεις και πρακτικές νηπιαγωγών για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. ageorgop@nured.auth.gr Απόψεις και πρακτικές νηπιαγωγών για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Αναστασία Δημητρίου anadim@otenet.gr Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την υλοποίηση του Π.Π.Ε.

Κατά την υλοποίηση του Π.Π.Ε. Πριν την υλοποίηση του Π.Π.Ε. Κατά την υλοποίηση του Π.Π.Ε. Μετά την υλοποίηση του Π.Π.Ε. Έκδοση: Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης Σχολική Χρονιά: 2013 2014 Εκτύπωση: Τυπογραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΟΥ Σχολική Σύμβουλος 48 ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής Ν. Κυκλάδων

ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΟΥ Σχολική Σύμβουλος 48 ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής Ν. Κυκλάδων Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί πλέον μία σημαντική θεματική ενότητα του Αναλυτικού προγράμματος και έχει μία δυναμική θέση σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ ο σκοπός της Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώ µες στο δάσος και µε ό,τι µαζεύω δηµιουργώ

Περπατώ µες στο δάσος και µε ό,τι µαζεύω δηµιουργώ Περπατώ µες στο δάσος και µε ό,τι µαζεύω δηµιουργώ ήµου Ε. 1, Βαλαβάνη. 2 1. Νηπιαγωγός Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάµου e-mail: evivoula@mailbox.gr 2. Νηπιαγωγός Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Τμήμα 1 ου Νηπιαγωγείου Καλλονής και Τμήμα Ένταξης Νηπιαγωγείου Καλλονής ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Συντονίζει και οργανώνει η Πατιού Ιωάννα ΜΥΤΙΛΗΝΗ

1 ο Τμήμα 1 ου Νηπιαγωγείου Καλλονής και Τμήμα Ένταξης Νηπιαγωγείου Καλλονής ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Συντονίζει και οργανώνει η Πατιού Ιωάννα ΜΥΤΙΛΗΝΗ 1 ο Τμήμα 1 ου Νηπιαγωγείου Καλλονής και Τμήμα Ένταξης Νηπιαγωγείου Καλλονής ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Συντονίζει και οργανώνει η Πατιού Ιωάννα ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2007 1 ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Η τέχνη σημαντικό κομμάτι της ζωής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε& ΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Τέχνη και Ανακύκλωση»

«Τέχνη και Ανακύκλωση» «Τέχνη και Ανακύκλωση» Μαραβελάκη Μαρίνα 1, Μπολιεράκη Κωνσταντίνα 2, Πανονίδου Ελπίδα 3 1. Χαράκτρια Καθηγήτρια Εικαστικών Καλλιτεχνικό Γυµνάσιο Γέρακα, /νση /θµιας Εκ/σης Ανατολικής Αττικής marinam215@msn.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 1994 ΤΕΥΧΟΣ 3-4 ΡΧ.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 1994 ΤΕΥΧΟΣ 3-4 ΡΧ. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 1994 ΤΕΥΧΟΣ 3-4 ΡΧ. 500 ΑΦΙΕΡΩΜΑ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΔΕΠΠΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ Μάιος 2010 Σηµείωµα της οµάδας Αγωγής Σταδιοδροµίας Ο οδηγός αυτός δηµιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράµµατος Αγωγής Σταδιοδροµίας, µε θέµα «Συµµετέχω ενεργά στο σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (PROJECT) Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (PROJECT) Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (PROJECT) Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Κουτή Μαρία, Σχολική Σύµβουλος Π. Α., M.Ed Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνες στην προσχολική και σχολική ηλικία

Έρευνες στην προσχολική και σχολική ηλικία Έρευνες στην προσχολική και σχολική ηλικία Αυτενέργεια, επικοινωνία και συνεργασία των παιδιών Παιχνίδι και αφήγηση Γραφικές, γνωστικές και µεταγνωστικές δεξιότητες Αντιλήψεις των παιδιών για τον κόσµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ

ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ: Η ΠΟΛΗ ΠΕΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ» ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Νηπιαγωγείο «Le Petit La Salle» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Νηπιαγωγείου Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» Νηπιαγωγείο «Le Petit La Salle» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να

Διαβάστε περισσότερα

«Περπατώ-περπατώ εις το δάσος» Αειφορική προσέγγιση

«Περπατώ-περπατώ εις το δάσος» Αειφορική προσέγγιση «Περπατώ-περπατώ εις το δάσος» Αειφορική προσέγγιση περιαστικού δάσους για παιδιά προσχολικής ηλικίας Περδικάρη Σοφία 1, Γώγουλου Μαρία 2, Μαλάµη Ελπινίκη 3 1. Νηπιαγωγός, ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της ικανότητας του ατόµου να κατανοεί τον κόσµο που µας περιβάλλει και τα

Η ανάπτυξη της ικανότητας του ατόµου να κατανοεί τον κόσµο που µας περιβάλλει και τα Η ανάπτυξη της ικανότητας του ατόµου να κατανοεί τον κόσµο που µας περιβάλλει και τα φυσικά φαινόµενα που εξελίσσονται µέσα σε αυτόν αποτελεί ένα από τους σηµαντικότερους σκοπούς της εκπαίδευσης στις φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Σχολικό έτος 2003-2004

Η ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Σχολικό έτος 2003-2004 Η ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Σχολικό έτος 2003-2004 Υ πεύ θυ νος φο ρέ α: Μι χά λης Αγ. Πα πα δό που λος Ο μό τι μος Κα θη γη τής Α.Π.Θ. Πρό ε δρος του Παι δα γω γι κού

Διαβάστε περισσότερα