Γαλβανομέτρο στρεπτού πλαισίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γαλβανομέτρο στρεπτού πλαισίου"

Transcript

1 Γαλβανομέτρο στρεπτού πλαισίου Σχήμα 1. Πάνω στο πλαίσιο ασκείται ροπή δυνάμεων: M=Fxl 2 =Fxl 1 xl 2 Η αρχή λειτουργίας των οργάνων στρεπτού πλαισίου είναι αυτή του Σχήματος 1, με τη διαφορά ότι το πλαίσιο έχει πολλές σπείρες. Είναι γαλβανόμετρα δηλαδή αμπερόμετρα μεγάλης ευαισθησίας, που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση ασθενών συνεχών ρευμάτων. Γιατί η εφαρμογή τους περιορίζεται κατ αρχήν σε συνεχή ρεύματα;

2 Αμπερόμετρα και βολτόμετρα με πολλές κλίμακες Ένα γαλβανόμετρο στρεπτού πλαισίου μπορεί να χρησιμοποιηθή και για μέτρηση μεγάλης περιοχής ρευμάτων. Αυτό επιτυγχάνεται με σύνδεση αντιστάσεων παράλληλα με την αντίσταση του οργάνου, οπότε το προς μέτρηση ρεύμα διακλαδίζεται, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1 και μόνο ένα μέρος του περνάει από το γαλβανόμετρο. Ανάλογα με την συνδεδεμένη παράλληλα αντίσταση μπορεί να μετρηθή με ένα γαλβανόμετρο ρεύμα πολύ μεγαλύτερο από το ασθενές ρεύμα που κατ αρχήν είναι δυνατόν να μετρηθή με το γαλβανόμετρο. Αντίστοιχα, σύνδεση αντιστάσεων σε σειρά με το όργανο, δίνει την δυνατότητα μέτρησης τάσεως. Η εσωτερική συνδεσμολογία του οργάνου σε αυτήν την περίπτωση φαίνεται στο Σχήμα 2. Και στις δύο περιπτώσεις τα όργανα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μέτρηση ρεύματος ή τάσεως σε πολλές περιοχές τιμών, ανάλογα με την εσωτερική αντίσταση που επιλέγουμε. Πάντοτε όμως, το μέγιστο ρεύμα που περνάει από το γαλβανόμετρο είναι το ίδιο. Σχήμα 1 Έτσι, τα γαλβανόμετρα ανάλογα με την εσωτερική τους αντίσταση χρησιμοποιούνται σαν αμπερόμετρα (μικρή αντίσταση), ή βολτόμετρα (μεγάλη αντίσταση) με τα γαλβανόμετρα στρεπτού πλαισίου τον πιο συνηθισμένο τύπο. Τα όργανα στρεπτού πλαισίου δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για μετρήσεις εναλλασσομένου ρεύματος ή τάσεως, παρά μόνον με την παρεμβολή ανορθωτή. Σχήμα 2

3 Επαγωγή Τα ηλεκτρικά ρεύματα δημιουργούν μαγνητικό πεδίο. Μπορεί να παρατηρηθή το αντίστροφο; Μαγνήτες να δημιουργούν ηλεκτρικά ρεύματα; Οι Faraday και Henry ανακάλυψαν, σχεδόν ταυτόχρονα, ότι η απάντηση είναι θετική και επάγονται ρεύματα μόνο όταν κάτι μεταβάλλεται. Αν το μεταλλικό σώμα του σχήματος ευρίσκεται μέσα σε μαγνητικό πεδίο και κινείται κάθετα σε αυτό, τότε πάνω στο κάθε ηλεκτρόνιο του μετάλλου θα ασκείται δύναμη Laplace F=qυB. Η ύπαρξη αυτής της δυνάμεως συνεπάγεται την ύπαρξη ηλεκτρικού πεδίου Ε μέσα στο σώμα Ε=F/q ή, με βάση τον νόμο Laplace, Ε=υΒ. Το φαινόμενο αυτό είναι το φαινόμενο της επαγωγής. Οι παραπάνω σχέσεις εκφράζουν το φαινόμενο της επαγωγής προκειμένου για ευθύγραμμο αγωγό.. Ο γενικός νόμος της επαγωγής διατυπώνεται για αγωγό σε σχήμα πλαισίου, ο οποίος έχει τοποθετηθή μέσα σε μαγνητικό πεδίο, έτσι Β ώστε να περνά από το πλαίσιο μαγνητική ροή Φ Β : dφ B ΗΕ = dt Άν το πλαίσιο έχη n σπείρες, τότε η παραπάνω σχέση γράφεται: d ΗΕ = n Φ dt Η τελευταία σχέση συνδέει το ηλεκτρικό πεδίο που υπάρχει στο χώρο με την χρονική μεταβολή μαγνητικής ροής, ανεξάρτητα από ύπαρξη αγωγού. Η ανακάλυψη του φαινομένου της επαγωγής μετασχημάτισε το μάλλον βαρετό θέμα των στατικών πεδίων σε ένα δυναμικό θέμα συνοδευόμενο από μια σειρά καταπληκτικών φαινομένων.

4 Μαγνητικά πεδία δημιουργούν ηλεκτρικά πεδία μόνον όταν κάτι μεταβάλλεται Μετατόπιση του αγωγού ή του μαγνήτη κατά την διεύθυνση ΑΒ προκαλεί την εμφάνιση ρεύματος. Ρεύμα θα εμφανισθή στο πλαίσιο αν το πηνίο κινείται ως προς αυτό ή αν το ρεύμα που διαρρέει το πηνίο είναι μεταβαλλόμενο.

5 Διατάξεις και μηχανές βασισμένες στο φαινόμενο της επαγωγής Πομπός ή δέκτης του πρώτου τηλεφώνου Το διάφραγμα από λεπτό φύλλο σιδήρου μετακινείται όταν πέση πάνω του ένα ηχητικό κύμα. Αυτή η μετακίνηση έχει σαν αποτέλεσμα την μεταβολή του μαγνητικού πεδίου στον μαλακό σίδηρο και την εμφάνιση ΗΕΔ στα άκρα του πηνίου. Δύο διατάξεις όπως αυτή του σχήματος, συνδεδεμένες με καλώδια απετέλεσαν το πρώτο τηλέφωνο του Bell.

6 Αρχή λειτουργίας γεννήτριας Ηλεκτρικές γεννήτριες και κινητήρες Η επαγόμενη τάση στο πλαίσιο που περιστρέφεται με σταθερή συχνότητα μεταβάλλεται ημιτονοειδώς με τον χρόνο και συλλέγεται με την βοήθεια ψηκτρών. Εναλλασσόμενη τάση. Οι ημιδακτύλιοι προσφέρουν την δυνατότητα συλλογής τάσεως της ίδιας πάντα φοράς. Ημιανορθωμένη τάση. Αρχή λειτουργίας κινητήρα Περιστροφή, λόγω ζεύγους δυνάμεων που ασκούνται στο πλαίσιο όταν περνάει ρεύμα.

7 Ο Μετασχηματιστής Συντελεστής αυτεπαγωγής Όταν το ηλεκτρικό ρεύμα που διαρρέει το πρωτεύον πηνίο ενός μετασχηματιστή είναι μεταβαλλόμενο, κατά την διάρκεια της μεταβολής, επάγεται ΗΕΔ στο δευτερεύον πηνίο. Η τιμή της επαγόμενης τάσης εξαρτάται από την σχέση σπειρών πρωτεύοντος-δευτερεύοντος: n2 V2 = V1 n 1 Αμοιβαία επαγωγή: Aνάπτυξη ΗΕΔ σε κύκλωμα σαν αποτέλεσμα μεταβολών ρεύματος σε γειτονικό κύκλωμα. Αυτεπαγωγή: Το φαινόμενο της αυτεπαγωγής είναι έντονο αν ένας αγωγός έχει σχήμα πηνίου. Στην περίπτωση αυτή η αναπτυσσόμενη εξ αυτεπαγωγής ΗΕΔ di είναι συνάρτηση του συντελεστή αυτεπαγωγής L σύμφωνα με την σχέση: E = αυτ L. Ο συντελεστής L εξαρτάται από τον αριθμό και την διάμετρο των σπειρών καθώς dt και από την παρουσία πυρήνα μέσα στο πηνίο.

8 Πηνίο σε συνεχές Στο πρώτο κύκλωμα κατά το άνοιγμα του διακόπτη το ρεύμα δεν μηδενίζεται ακαριαία και η αναπτυσσόμενη τάση εξ αυτεπαγωγής μπορεί να γίνει πολύ μεγάλη και να ανάψη το λαμπάκι. Ο δεύτερος κανόνας του Kirchoff γράφεται: από όπου: Στο δεύτερο παρατηρούμε την μεταβολή του ρεύματος κατά το κλείσιμο του διακόπτη. Εδώ ισχύει και di = dt il L L il R = ie 0 R t L di E L = ir dt R t i E/ r (1 e L = )

9 Το Βήτατρο Ο καθηγητής Donald Kerst κατασκεύασε τον πρώτο επιταχυντή βασισμένο στο φαινόμενο της επαγωγής στο Πανεπιστήμιο του Illinois to Το 1942 έγιναν οι πρώτες μετρήσεις που ωδήγησαν στην ανάπτυξη του βήτατρον σαν πηγής πολύ μεγάλης ενέργειας ακτίνων Χ για την θεραπεία του καρκίνου. H ονομασία Βήτατρον (από τις ακτίνες βήταηλεκτρόνια) επελέγη μετά από διαγωνισμό ανάμεσα από πολλές προτεινόμενες *. *με την πιο εντυπωσιακή: "Ausserordentlichhochgeschwindigkeitelektro nen-entwickelndenschwerarbeitsbeigollitron" = extraordinarily high-speed electron producing hard work by golly-tron

10 Η λειτουργία του Ηλεκτρόνιο (ή οποιοδήποτε φορτισμένο σωμάτιο) εισέρχεται στο χώρο μεταβαλλόμενου (συνήθως εναλλασσόμενου) μαγνητικού πεδίου. Επιταχύνεται από το εξ επαγωγής ηλεκτρικό πεδίο και αποκτώντας ταχύτητα, η τροχιά του κάμπτεται από το μαγνητικό πεδίο. Με κατάλληλη ρύθμιση των δύο πεδίων η τροχιά είναι κυκλική. Η ενέργεια αυξάνει λόγω του επαγομένου ηλεκτρικού πεδίου σε κάθε περιστροφή, στην οποία το σωμάτιο εξαναγκάζεται λόγω του μαγνητικού πεδίου. Το βήτατρο χρησιμοποιείται για την μελέτη πυρηνικών αντιδράσεων και σαν πηγή ακτινοβολίας (όπως φαίνεται στο δεύτερο σχήμα) για την θεραπεία του καρκίνου. Το 1957 το βήτατρο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε ιδιωτικό ιατρικό κέντρο στο Wisconsin για θεραπεία καρκίνου. Το βήτατρο υπερέχει ως προς το κύκλοτρο στις μεγάλες ταχύτητες( ενέργειες), οπότε τίθεται ένα όριο στη λειτουργία του τελευταίου, λόγω σχετικιστικής μεταβολής της μάζας των επιταχυνομένων ηλεκτρονίων (ή οποιωνδήποτε επιταχυνομένων σωματίων), με έντονο το φαινόμενο για ηλεκτρόνια, που έχουν μικρή μάζα. Με το βήτατρο επιτυγχάνεται επιτάχυνση ηλεκτρονίων σε ενέργειες δεκάδων ή και εκατοντάδων εκατομμυρίων volts. Όμως, η δυσκολία επίτευξης του απαιτούμενου πολύ υψηλού μέσου πεδίου στο εσωτερικό της τροχιάς και οι περιορισμοί λόγω μεγέθους και υψηλού κόστους, ωδήγησαν σε σταδιακή ελάττωση της χρήσης του από το 1970 και μετά και την αντικατάστασή του από το σύγχροτρον.

11 Σύγχροτρον 1946: ανακάλυψη της ακτινοβολίας σύγχροτρον, ακτινοβολίας που εκπέμπεται από σωματίδια μεγάλης ενέργειας που κινούνται σε κυκλική τροχιά, λόγω μεταβολής της ταχύτητας! 1950: ανακάλυψη του σύγχροτρον πρωτονίων με εφαρμογές μεταξύ άλλων και στη θεραπεία του καρκίνου. Τα σωματίδια εισέρχονται σε θάλαμο κενού αφού έχουν ήδη επιταχυνθή από γεννήτρια van de Graaf και έχουν αποκτήσει ενέργεια μερικών MeV. Ο θάλαμος κενού έχει το σχήμα δακτυλίου που ονομάζεται δακτύλιος επιτάχυνσης. Η δέσμη των σωματιδίων καμπυλώνεται με την βοήθεια ηλεκτρομαγνητών τοποθετημένων γύρω από το δακτύλιο. Καθώς η ταχύτητα των σωματιδίων αυξάνει, λόγω του εναλλασσομένου ηλεκτρικού πεδίου σταθερής συχνότητας, το μαγνητικό πεδίο αυξάνεται, ώστε τα σωματίδια να κινούνται πάντα στην ίδια τροχιά. Σήμερα, περισσότερα από 50 διατάξεις σύγχροτρον παράγουν ακτινοβολία μεγάλης έντασης για εφαρμογές μεταξύ άλλων στη μοριακή βιολογία. 1971: το πρώτο πείραμα βιολογίας στο εργαστήριο Desy στο Αμβούργο.

12 Πηγές The Feynman Lectures on Physics. Κ. Δ. Αλεξοπούλου: Γενική Φυσική -Ατομική και Πυρηνική Φυσική, Ηλεκτρισμός. Α. Γ. Θεοδοσίου: Ηλεκτρισμός. Paul G. Hewitt: Οι έννοιες της Φυσικής. R. A. Serway: Physics for scientists and engineers. Google images.

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κινούμενα ηλεκτρικά φορτία δημιουργούν μαγνητικά πεδία.

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κινούμενα ηλεκτρικά φορτία δημιουργούν μαγνητικά πεδία. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ OERSTED - ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ Στα 1820 ο Δανός φυσικός Oersted τοποθέτησε κοντά σε έναν ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό μια μαγνητική βελόνα

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικό Πεδίο. Ζαχαριάδου Αικατερίνη Γενικό Τμήμα Φυσικής, Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών Τομέας Φυσικής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Μαγνητικό Πεδίο. Ζαχαριάδου Αικατερίνη Γενικό Τμήμα Φυσικής, Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών Τομέας Φυσικής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μαγνητικό Πεδίο Ζαχαριάδου Αικατερίνη Γενικό Τμήμα Φυσικής, Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών Τομέας Φυσικής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Προτεινόμενη βιβλιογραφία: SERWAY, Physics for scientists and engineers YOUNG H.D., University

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικό Πεδίο. μαγνητικό πεδίο. πηνίο (αγωγός. περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει τάση στα άκρα του πηνίου (Μετασχηματιστής) (Κινητήρας)

Μαγνητικό Πεδίο. μαγνητικό πεδίο. πηνίο (αγωγός. περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει τάση στα άκρα του πηνίου (Μετασχηματιστής) (Κινητήρας) Ένας ρευματοφόρος αγωγός παράγει γύρω του μαγνητικό πεδίο Ένα χρονικά μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο, του οποίου οι δυναμικές γραμμές διέρχονται μέσα από ένα πηνίο (αγωγός περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Β' τάξη Γενικού Λυκείου Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Χιωτέλης Ιωάννης Γενικό Λύκειο Πελοπίου 1.1 Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα αντιστοιχεί σε ισοβαρή μεταβολή;

Διαβάστε περισσότερα

Πεδία δυνάμεων. Ηλεκτρισμός και μαγνητισμός διαφορετικές όψεις του ίδιου φαινομένου του ηλεκτρομαγνητισμού. Ενοποίηση των δύο πεδίων μετά το 1819.

Πεδία δυνάμεων. Ηλεκτρισμός και μαγνητισμός διαφορετικές όψεις του ίδιου φαινομένου του ηλεκτρομαγνητισμού. Ενοποίηση των δύο πεδίων μετά το 1819. Πεδία δυνάμεων Πεδίο βαρύτητας, ηλεκτρικό πεδίο, μαγνητικό πεδίο: χώροι που ασκούνται δυνάμεις σε κατάλληλους φορείς. Κατάλληλος φορέας για το πεδίο βαρύτητας: μάζα Για το ηλεκτρικό πεδίο: ηλεκτρικό φορτίο.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτά τα πειράµατα έγιναν από τους Michael Faraday και Joseph Henry.

Αυτά τα πειράµατα έγιναν από τους Michael Faraday και Joseph Henry. Επαγόµενα πεδία Ένα µαγνητικό πεδίο µπορεί να µην είναι σταθερό, αλλά χρονικά µεταβαλλόµενο. Πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν το 1831 έδειξαν ότι ένα µεταβαλλόµενο µαγνητικό πεδίο µπορεί να επάγει ΗΕΔ σε

Διαβάστε περισσότερα

5 σειρά ασκήσεων. 1. Να υπολογισθεί το μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί ευθύγραμμος αγωγός με άπειρο μήκος, που διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης.

5 σειρά ασκήσεων. 1. Να υπολογισθεί το μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί ευθύγραμμος αγωγός με άπειρο μήκος, που διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης. η 5 σειρά ασκήσεων Σε όλα τα πιο κάτω προβλήματα δίνεται ότι μ o = 4πx10-7 Τm/Α 1. Να υπολογισθεί το μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί ευθύγραμμος αγωγός με άπειρο μήκος, που διαρρέεται από ρεύμα σταθερής

Διαβάστε περισσότερα

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ηλεκτρική μηχανή ονομάζεται κάθε διάταξη η οποία μετατρέπει τη μηχανική ενεργεια σε ηλεκτρική ή αντίστροφα ή μετατρεπει τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι ηλεκτρικες

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μετασχηματιστή

Μελέτη Μετασχηματιστή Μελέτη Μετασχηματιστή 1. Θεωρητικό μέρος Κάθε φορτίο που κινείται και κατά συνέπεια κάθε αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα δημιουργεί γύρω του ένα μαγνητικό πεδίο. Το μαγνητικό πεδίο B με την σειρά του ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (6-ΩΡΟ) - 1 - ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ Σελ. ερ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. 1.1 Ορμή υλικού σημείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5.

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. 128 4ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. Εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων 4.6. Ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 01 Ε_3.ΦλΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ / ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η ηλεκτρική μηχανή είναι μια διάταξη μετατροπής μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική και αντίστροφα. απώλειες Μηχανική ενέργεια Γεννήτρια Κινητήρας Ηλεκτρική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. και. Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. και. Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ και Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο) Ενότητα Θέμα Σελ. Περ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1.1 Δυνάμεις και κίνηση 4

Διαβάστε περισσότερα

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Ο πυκνωτής Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας. Η απλούστερη μορφή πυκνωτή είναι ο επίπεδος πυκνωτής, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Research and implementation of various control methods asynchronous three phase motor using inverter.

Research and implementation of various control methods asynchronous three phase motor using inverter. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Των φοιτητών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Πειραιά Γεωργίου Παπαποστόλου Δημητρίου Ανδρέου ΘΕΜΑ Μελέτη και εφαρμογή διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 2000-2013

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 2000-2013 1 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 000-013 000 ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ο πρώτος κανόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται μια διάταξη που αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτρικών στοιχείων στα οποία κυκλοφορεί ηλεκτρικό ρεύμα. Τα βασικά ηλεκτρικά στοιχεία είναι οι γεννήτριες,

Διαβάστε περισσότερα

Ας αναρωτηθούμε. Απάντηση

Ας αναρωτηθούμε. Απάντηση Ας αναρωτηθούμε 1. Έχουμε επιτάχυνση στην ομαλή κυκλική κίνηση; Ας υποθέσουμε ότι βρισκόμαστε μέσα σε ένα αυτοκίνητο που κινείται με ταχύτητα σταθερού μέτρου -π.χ υ=30 Km/h- σε μια κυκλική πλατεία. Επιταχυνόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Επαγωγικής Θέρμανσης. Μελέτη και Σχεδίαση Διάταξης. Φεβρουάριος 2012. Πτυχιακή Εργασία: Σπανού Μαρία. Εισηγητής: Κ. Γ. Σιδεράκης

Επαγωγικής Θέρμανσης. Μελέτη και Σχεδίαση Διάταξης. Φεβρουάριος 2012. Πτυχιακή Εργασία: Σπανού Μαρία. Εισηγητής: Κ. Γ. Σιδεράκης Φεβρουάριος 2012 Πτυχιακή Εργασία: Σπανού Μαρία Μελέτη και Σχεδίαση Διάταξης Επαγωγικής Θέρμανσης Εισηγητής: Κ. Γ. Σιδεράκης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Μαγνητικό πεδίο α. Περιγραφή Αν ρίξουµε ρινίσµατα σιδήρου πάνω σε ένα τζάµι και κάτω από αυτό τοποθετήσουµε ένα µαγνήτη θα πάρουµε µια εικόνα όπως το διπλανό σχήµα. Η Β εικόνα αυτή είναι το µαγνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΚΑΡΛΗΣ Τριφασική πηγή

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ακτίνες Χ (Roentgen) Είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος μεταξύ 10 nm και 0.01 nm, δηλαδή περίπου 10 4 φορές μικρότερο από το μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας. ( Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας συνεχούς ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΑΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ.ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΤΟΠΑΑΙΔΗΣ ΑΑΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα