APPENDIX A: THE CRITICAL EDITION OF Q

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "APPENDIX A: THE CRITICAL EDITION OF Q"

Transcript

1 APPENDIX A: THE CRITICAL EDITION OF Q Luke/Q English 3:2b-3a 3:7 < > John < > all the region of the Jordan < >. He said to the [crowds coming to be] bapti[zed]: Snakes' litter! Who warned you to run from the impeding rage? Greek < > Ἰωάννη < > πᾶσα.. η.. περίχωρο... τοῦ Ἰορδάνου < >. [εἶπεν] τοῖς [ἐρχ]ομένο<ι>ς [ὄχλοις] βαπτις[θῆναι] γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς; 3:8 3:9 3:16b 3:17 [3:21b- 22] 4:1 4:2 4:3 4:4 So bear fruit worthy of repentance, and do not presume to tell yourselves: We have as «fore»father Abraham! For I tell you: God can produce children for Abraham right out of these rocks! And the axe already lies at the root of the trees. So every tree not bearing healthy fruit is to be chopped down and thrown on the fire. I baptize you [in] water, but the one to come after me is more powerful than I, whose sandals I am not fit to [take off]. He will baptize you in [holy] Spirit and fire. His pitchfork «is» in his hand, and he will clear his threshing floor and gather the wheat into his granary, but the chaff he will burn on a fire that can never be put out. [Jesus baptized, heaven opened, and the Spirit upon him Son] And Jesus was led [into] the wilderniss by the Spirit [to be] tempted by the devil. And «he ate nothing» for forty days, he became hungry. And the devil told him: If you are God's Son, order that these stones become loaves. And Jesus answered [him]: It is written: A person is not to live only from bread. ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ. ἤδη δὲ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. ἐγὼ μὲν ὑμᾶς βαπτίζω [ἐν] ὕδατι, ὁ δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μού ἐστιν, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τ[ὰ] ὑποδήματ[α] [βαστά]σαι αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι [ἁγίῳ] καὶ πυρί οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ καὶ συνάξει τὸν σῖτον εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ. [Ἰησοῦς βαπτισθε νεῳχθη ο οὐρανο, καὶ τὸ πνεῦμα ἐπ' αὐτόν υἱ ] [ὁ] δὲ Ἰησοῦς [ἀν]ή[χθη] [εἰς] τὴ[ν] ἔρημ[ον ὑπὸ] τ[οῦ] πνεύμα[τος] πειρα[σθῆναι] ὑπὸ τοῦ διαβόλου. καὶ ἡμέρας τεσσεράκοντα, ἐπείνασεν. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται. καὶ ἀπεκρίθη [αὐτ<ῷ>] ὁ Ἰησοῦς γέγραπται ὅτι οὐκ ἐπʼ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος. 323

2 4:9 4:10 4:11 4:12 [The devil] took him along to Jerusalem and put him on the tip of the temple and told him: If you are God's son, throw yourself down. For it is written: He will command his angels about you, and on their hands they will bear you, so that you do not strike your foot against a stone. And Jesus [in reply] told him: It is written: Do not put to the test the Lord your God. παραλαμβάνει αὐτὸν [ὁ διάβολος] εἰς Ἰερουσαλὴμ καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε σεαυτὸν κάτω γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου. καὶ [ἀποκριθεὶς] εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς γέγραπται οὐκ ἐκπειράσεις κύριον τὸν θεόν σου. 4:5 And the devil took him along to a [very high] mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendour, καὶ παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος [ὑψηλὸν λίαν] καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν 4:6 and told him: All these I will give you, καὶ εἶπεν αὐτῷ ταῦτά σοι πάντα δώσω, 4:7 if you bow down before me. ἐὰν προσκυνήσῃς μοι. 4:8 And [in reply] Jesus told him: It is written: Bow down to the Lord your God, and serve only him. καὶ [ἀποκριθεὶς] ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ γέγραπται κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις. 4:13 And the devil left him. καὶ ὁ διάβολος ἀφίησιν αὐτὸν. 4:16 < > Nazara < > < > Ναζαρά < > 6:20 6:21 < > And [rais]ing his [eyes to] his disciples he said: Blessed are [«you»] poor, for God's reign is for [you]. Blessed are [«you»] who hunger, for [you] will eat [your] fill. Blessed are [«you»] who [mourn], for [<you> will be consoled]. < > καὶ [ἐπάρ]ας το[ὺς ὀφθαλμοὺς] αὐτοῦ [εἰς τοὺς] μαθητὰ[ς] αὐτοῦ..λέγ Μακάριοι οἱ πτωχοί, ὅτι [ὑμετέρα] ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. μακάριοι οἱ πεινῶντες, ὅτι χορτασθής[εσθε]. μακάριοι οἱ [πενθ]ο[ῦ]ντες, ὅτι [παρακληθής<εσθε>]. 6:22 6:23 Blessed are you when they insult and [persecute] you, and [say every kind of] evil [against] you because of the son of humanity. Be glad and [exult], for vast is your reward in heaven. For this is how they [persecuted] the prophets who «were» before you. μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ [διώξ]ωσιν καὶ [εἶπ]ωσιν [πᾶν] πονηρὸν [καθ'] ὑμῶν ἕνεκεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. χαίρετε καὶ [ἀγαλλιᾶσθε], ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ οὕτως γὰρ [ἐδίωξαν] τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν. 6:27 Love your enemies ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν 6:28 [and] pray for those [persecuting] you, [καὶ] προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν [διωκ]όντων ὑμᾶς, 6:35c-d so that you may become sons of your Father, for he raises his sun on bad and [good and rains on the just and unjust]. ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν, ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ [ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους]. 324

3 6:29 [Mat 5:41] 6:30 6:31 6:32 6:34 6:36 6:37 6:38 6:39 6:40 6:41 6:42 6:43 [The one who slaps] you on the cheek, offer [him] the other as well; and [to the person wanting to take you to court and get] your shirt, [turn over to him] the coat as well. [«And the one who conscripts you for one mile, go with him a second.»] To the one who asks of you, give; and [from the one who borrows], do not [ask] back [«what is»] yours. And the way you want people to treat you, that is how you treat them... If you love those loving you, what reward do you have? Do not even tax collectors do the same? And if you [lend «to those» from whom you hope to receive, what <reward do> you <have>?] Do not even [the Gentiles] do the same? Be full of pity, just as your Father.. is full of pity... Do not pass judgment, «so» you are not judged. [For with what judgment you pass judgment, you will be judged.] [And] with the measurement you use to measure out, it will be measured out to you. Can a blind person show the way to a blind person? Will not both fall into a pit? A disciple is not superior to the teacher. [It is enough for the disciple that he become] like his teacher. And why do you see the speck in your brother s eye, but the beam in your own eye you overlook? How «can you» say to your brother: Let me throw out the speck [from] your eye, and just look at the beam in your own eye? Hypocrite, first throw out from your own eye the beam, and then you will see clearly to throw out the speck «in» your brother s eye... No healthy tree bears rotten fruit, nor [on the other hand] does a decayed tree bear healthy fruit. [ὅστις] σε [ῥαπίζει] εἰς τὴν σιαγόνα, στρέψον [αὐτῷ] καὶ τὴν ἄλλην καὶ [τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι καὶ] τὸν χιτῶνά σου [λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ] καὶ τὸ ἱμάτιον. [«καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν, ὕπαγε μετʼ αὐτοῦ δύο.»] τῷ αἰτοῦντί σε δός, καὶ [ἀπὸ] τ[οῦ δανι<ζομένου> τὰ] σ[ὰ] μὴ ἀπ[αίτει]. καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτως ποιεῖτε αὐτοῖς... ε[ἰ].. ἀγαπ[ᾶ]τε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, τίνα μισθὸν ἔχετε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν; καὶ ἐὰν [δανίσητε παρʼ ὧν ἐλπίζετε λαβεῖν, τί<να μισθὸν ἔχε>τε]; οὐχὶ καὶ [οἱ ἐθνικ]οὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν; [γίν]εσθε οἰκτίρμονες ὡς.. ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστίν... μὴ κρίνετε, μὴ κριθῆτε [ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε,] [καὶ] ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν. μήτι δύναται τυφλὸς τυφλὸν ὁδηγεῖν; οὐχὶ ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται. οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον [ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ ἵνα γένη]ται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ. τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς; πῶς τῷ ἀδελφῷ σου ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος [ἐκ] τ[οῦ] ὀφθαλμ[οῦ] σου, καὶ ἰδοὺ ἡ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σοῦ; ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ τὴν δοκόν, καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος τ ὀφθαλμ τοῦ ἀδελφοῦ σου. οὐ<κ> ἐστιν δένδρον καλὸν ποιοῦν καρπὸν σαπρόν, οὐδὲ [πάλιν] δένδρον σαπρὸν ποιοῦν καρπὸν καλόν. 325

4 6:44 6:45 6:46 6:47 6:48 6:49 7:1 7:3 7:6b-c 7:7 7:8 For from the fruit the tree is known. Are figs picked from thorns, or grape[s] from thistles? The good person from «one's» good treasure casts up good things, and the evil [person] from the evil [treasure] casts up evil things. For from exuberance of heart [one's] mouth speaks... Why do you call me: Master, Master, and do not do what I say? Everyone hearing my words and acting on them is like a person who built [one s] house on bedrock; and the rain poured down and the flash-floods came, [and the winds blew] and pounded that house, and it did not collapse, for it was founded on bedrock. And [everyone] who hears [my sayings] and does not act on [them] is like a person who built [one s] house on the sand; and the rain poured down and the flash-floods came, [and the winds blew] and battered that house, and promptly it collapsed, and its [fall] was devastating. [And it came to pass when] he.. ended these sayings, he entered Capernaum. There came to him a centurion exhorting him [and saying: My] boy [<is> doing badly. And he said to him: Am I], by coming, to heal him? And in reply the centurion said: Master, I am not worthy for you to come under my roof; but say a word, and [let] my boy [be] healed. For I too am a person under authority, with soldiers under me, and I say to one: Go, and he goes, and to another: Come, and he comes, and to my slave: Do this, and he does «it». ἐκ γὰρ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον γινώσκεται. μήτι συλλέγουσιν ἐξ ἀκανθῶν σῦκα ἢ ἐκ τριβόλων σταφυλ[ὰς]; ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει ἀγαθά, καὶ ὁ πονηρὸς [ἄνθρωπος] ἐκ τοῦ πονηροῦ [θησαυροῦ] ἐκβάλλει πονηρά ἐκ γὰρ περισσεύματος καρδίας λαλεῖ τὸ στόμα [αὐτοῦ]. τί.. με καλεῖτε κύριε κύριε, καὶ οὐ ποιεῖτε ἃ λέγω; πᾶς ὁ ἀκούων μου τ... λόγ... καὶ ποιῶν αὐτούς, ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ, ὃς ᾠκοδόμησεν [αὐτοῦ τὴν] οἰκίαν ἐπὶ τὴν πέτραν καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ [καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι] καὶ προσέπεσαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἔπεσεν, τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν. καὶ [πᾶς] ὁ ἀκούων [μου τοὺς λόγους] καὶ μὴ ποιῶν [αὐτοὺς] ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ ὃς ᾠκοδόμησεν [αὐτοῦ τὴν] οἰκίαν ἐπὶ τὴν ἄμμον καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ [καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι] καὶ προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ εὐθὺς ἔπεσεν καὶ ἦν [ἡ πτῶσις] αὐτῆς μεγά[λη]. [καὶ ἐγένετο ὅτε] ἐ[πλήρω]σεν τοὺς λόγους τούτους, εἰσῆλθεν εἰς Καφαρναούμ. <>ἦλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχ[ο]ς παρακαλῶν αὐτὸν [καὶ λέγων] ὁ παῖς [μου κακῶς ἔχ<ει>. καὶ λέγει αὐτῷ ἐγὼ] ἐλθὼν θεραπεύς[ω] αὐτόν; καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς, ἀλλὰ εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθή[τω] ὁ παῖς μου. καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπʼ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ μου ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. 326

5 7:9 7:18 7:19 7:22 7:23 7:24 7:25 7:26 7:27 7:28 [7:29] [7:30] 7:31 But Jesus, on hearing, was amazed, and said to those who followed: I tell you, not even in Israel have I found such faith. And John, [on hearing about all these things], send[ing] through his disciples, [said] to him: Are you the one to come, or are we to expect someone else? And in reply he said to them: Go report to John what you hear and see: The blind regain their sight and the lame walk around, the skin-diseased are cleansed and the deaf hear, and the dead are raised, and the poor are given good news. And blessed is whoever is not offended by me. And when they had left, he began to talk to the crowds about John: What did you go out into the wilderness to look at? A reed shaken by the wind? If not, what did you go out to see? A person arrayed in finery? Look, those wearing finery are in kings' houses. But «then» what did you go out to see? A prophet? Yes, I tell you, even more than a prophet! This is the one about whom it has been written: Look, I am sending my messenger ahead of you, who will prepare your path in front of you. I tell you: There has not arisen among women's offspring «anyone» who surpasses John. Yet the least significant in God's kingdom is more than he. [«For John came to you»,... the tax collectors and... «responded positively»,] [but «the religious authorities rejected» him.].. To what am I to compare this generation and what <is it> like? ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασεν καὶ εἶπεν τοῖς ἀκολουθοῦσιν λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον... ὁ.. Ἰωάννης [ἀκούσας περὶ πάντων τούτων] πέμψ[ας] διὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ [εἶπεν] αὐτῷ σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ [ἕτερ]ον προσδοκῶμεν; καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ ἀκούετε καὶ βλέπετε τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν καὶ χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, καὶ νεκροὶ ἐγείρονται καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται καὶ μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί. τούτων δὲ ἀπελθόντων ἤρξατο λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ Ἰωάννου τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον; ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἠμφιεσμένον; ἰδοὺ οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων εἰσίν. ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; προφήτην; ναὶ λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου. οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται ἰδοὺ [ἐγὼ] ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου. λέγω ὑμῖν οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ μείζων αὐτοῦ ἐστιν. [«ἦλθεν γὰρ Ἰωάννης πρὸς ὑμᾶς», οἱ τελῶναι καὶ ἐ σαν ] [δὲ αὐτ ] τίνι.. ὁμοιώσω τὴν γενεὰν ταύτην καὶ τίνι ε<στ>ὶν ὁμοί<α>; 327

6 7:32 It is like children seated in [the] marketplace[s], who, addressing [the others], say: We fluted for you, but you would not dance; we wailed, but you would not cry. ὁμοία ἐστὶν παιδίοις καθημένοις ἐν [ταῖς] ἀγορ[αῖς] ἃ προσφωνοῦντα [τοῖς ἑτέρ]οις λέγουσιν ηὐλήσαμεν ὑμῖν καὶ οὐκ ὠρχήσασθε, ἐθρηνήσαμεν καὶ οὐκ ἐκλαύσατε. 7:33 For John came, neither eating nor drinking, and you say: He has a demon! ἦλθεν γὰρ Ἰωάννης μὴ.. ἐσθίων μήτε πίνων καὶ λέγετε δαιμόνιον ἔχει. 7:34 7:35 9:57 9:58 9:59 9:60 10:2 10:3 10:4 10:5 10:6 The son of humanity came, eating and drinking, and you say: Look! A person «who is» a glutton and drunkard, a chum of tax collectors and sinners! But Wisdom was vindicated by her children. And someone said to him: I will follow you wherever you go. And Jesus said to him: Foxes have holes, and birds of the sky have nests; but the son of humanity does not have anywhere he can lay his head. But another said to him: Master, permit me first to go and bury my father. But he said to him: Follow me, and leave the dead to bury their own dead. He said to his disciples: The harvest is plentiful, but the workers are few. So ask the Lord of the harvest to dispatch workers into his harvest. Be on your way! Look, I send you like sheep in the midst of wolves. Carry no [purse], nor knapsack, nor sandals, nor stick, and greet no one on the road. Into whatever house you enter, [first] say: Peace [to this house]! And if a son of peace be there, let your peace come upon him; but if not, [let] your peace [return upon] you. ἦλθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγετε ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν. καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν τέκνων αὐτῆς. καὶ εἶπέν τις αὐτῷ ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ. ἕτερος δὲ εἶπεν αὐτῷ κύριε, ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθεῖν καὶ θάψαι τὸν πατέρα μου. εἶπεν δὲ αὐτῷ ἀκολούθει μοι καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς...λεγε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ. ὑπάγετε ἰδοὺ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων. μὴ βαστάζετε [βαλλάντιον], μὴ πήραν, μὴ ὑποδήματα, μηδὲ ῥάβδον καὶ μηδένα κατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησθε. εἰς ἣν δʼ ἂν εἰσέλθητε οἰκίαν, [πρῶτον] λέγετε εἰρήνη [τῷ οἴκῳ τούτῳ]. καὶ ἐὰν μὲν ἐκεῖ ᾖ υἱὸς εἰρήνης, ἐλθάτω ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐπʼ αὐτὸν ε[ἰ] δὲ μή, ἡ εἰρήνη ὑμῶν [ἐφʼ] ὑμᾶς [ἐπιστραφήτω]. 328

7 10:7 10:8 10:9 [And at that house] remain, «eating and drinking whatever they provide», for the worker is worthy of one s reward. [Do not move around from house to house.] And whatever town you enter and they take you in, eat what is set before you, and cure the sick there, and say [to them]: The kingdom of God has reached unto you. [ἐν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ] μέν[ε]τε «ἐσθίοντες καὶ πίνοντες τὰ παρʼ αὐτῶν» ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ. [μὴ μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν.] καὶ εἰς ἣν ἂν πόλιν εἰσ[έρχησθε] καὶ δέχωνται ὑμᾶς, [«ἐσθίετε τὰ παρατιθέμενα ὑμῖν»] καὶ θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ ἀσθεν[οῦντας] καὶ λέγετε [αὐτοῖς].. ἤγγικεν ἐφʼ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 10:10 But into whatever town you enter and they do not take you in, on going out [from that town], εἰς ἣν δʼ ἂν πόλιν εἰσέλθητε καὶ μὴ δέχωνται ὑμᾶς, ἐξερχόμενοι ἔξω τ[ῆς πόλεως ἐκείνης] 10:11 shake off the dust from your feet. ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ὑμῶν. 10:12 I tell you: For Sodom it shall be more bearable on that day than for that town. λέγω ὑμῖν [ὅτι] Σοδόμοις ἀνεκτότερον ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ. 10:13 10:14 10:15 10:16 10:21 10:22 10:23b 10:24 Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the wonders performed in you had taken place in Tyre and Sidon, they would have repented long ago, in sackcloth and ashes. Yet for Tyre and Sidon it shall be more bearable at the judgment than for you. And you, Capernaum, up to heaven will you be exalted? Into Hades shall you come down! Whoever takes you in takes me in, [and] whoever takes me in takes in the one who sent me. At «that time» he said: I thank you, Father, Lord of heaven and earth, for you hid these things from sages and the learned, and disclosed them to children. Yes, Father, for that is what it has pleased you to do. Everything has been entrusted to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, nor [does anyone know] the Father except the Son, and to whomever the Son chooses to reveal him. Blessed are the eyes that see what you see... For I tell you: Many prophets and kings wanted to see what you see, but never saw it, and to hear what you hear, but never heard it. Οὐαί σοι, Χοραζίν, οὐαί σοι, Βηθσαϊδά ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ μετενόησαν. πλὴν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν τῇ κρίσει ἢ ὑμῖν. καὶ σύ, Καφαρναούμ, μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ; ἕως τοῦ ᾅδου καταβήσῃ. ὁ δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται, [καὶ] ὁ ἐμὲ δεχόμενος δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με. ἐν εἶπεν ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἔκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις ναὶ ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου. πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ οὐδεὶς γινώσκει τὸν υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα [τις γινώσκει] εἰ μὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι. μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ βλέποντες ἃ βλέπετε λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς...ησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε καὶ οὐκ εἶδαν, καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν. 329

8 11:2b [When] you pray, [say]: Father may your name be kept holy! let your reign come: [ὅταν] προσεύχ[η]σθε [λέγετε] πάτερ, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου 11:3 Our day s bread give us today; τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον 11:4 and cancel our debts for us, as we too have cancelled for those in debt to us; and do not put us to the test! καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν. 11:9 11:10 11:11 11:12 11:13 11:14 11:15 11:17 11:18 11:19 11:20 [11:21] [11:22] I tell you: ask and it will be given to you, search and you will find, knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who searches finds, and to the one who knocks will it be opened... What person of you, whose son asks for bread, will give him a stone? Or again when he asks for a fish, will give him a snake? So if you, though evil, know how to give good gifts to your children, by how much more will the Father from heaven give good things to those who ask him! And he cast out a demon «which made a person» mute. And once the demon was cast out, the mute person spoke. And the crowds were amazed. But some said: By Beelzebul, the ruler of demons, he casts out demons! But, knowing their thoughts, he said to them: Every kingdom divided against itself is left barren, and every household divided against itself will not stand. And if Satan is divided against himself, how will his kingdom stand? And if I by Beelzebul cast out demons, your sons, by whom do they cast «them» out? This is why they will be your judges. But if it is by the finger of God that I cast out demons, then there has come upon you God s reign. [«A strong person s house cannot be looted»] [«but if someone still stronger overpowers him, he does get looted.»] λέγω ὑμῖν, αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται ὑμῖν, ζητεῖτε καὶ εὑρήσετε, κρούετε καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται... τίς ἐστιν ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος, ὃν αἰτήσει ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον, μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; ἢ καὶ ἰχθὺν αἰτήσει, μὴ ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ; εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ἐξ οὐρανοῦ δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν. καὶ ἐ[<ξέ>]βαλ[<εν>] δαιμόνιον κωφόν καὶ ἐκβληθέντος τοῦ δαιμονίου ἐλάλησεν ὁ κωφός καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι. τινὲς δὲ εἶπον ἐν Βεελζεβοὺλ τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια. εἰδὼς δὲ τὰ διανοήματα αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα [καθʼ] ἑαυτῆ[ς] ἐρημοῦται καὶ πᾶσα οἰκία μερισθεῖσα καθʼ ἑαυτῆς οὐ σταθήσεται. καὶ εἰ ὁ σατανᾶς ἐφʼ ἑαυτὸν ἐμερίσθη, πῶς σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ; καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; διὰ τοῦτο αὐτοὶ κριταὶ ἔσονται ὑμῶν. εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφʼ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. [<>] [<>] 330

9 11:23 11:24 11:25 11:26 11:16 11:29 11:30 11:31 11:32 11:33 11:34 11:35 The one not with me is against me, and the one not gathering with me scatters. When the defiling spirit has left the person, it wanders through waterless regions looking for a resting-place, and finds none. [Then] it says: I will return to my house from which I came. And on arrival «it» finds it swept and tidied up. Then it goes and brings with it seven other spirits more evil than itself, and, moving in, they settle there. And the last «circumstances» of that person become worse than the first. [But] some.. were demanding from him a sign. But.. [he said]..: This generation is an evil.. generation; it demands a sign, and a sign will not be given to it except the sign of Jonah! For as Jonah became to the Ninevites a sign, so [also] will the son of humanity be to this generation. The queen of the South will be raised at the judgment with this generation and condemn it, for she came from the ends of the earth to listen to the wisdom of Solomon, and look, something more than Solomon is here! Ninevite men will arise at the judgment with this generation and condemn it. For they repented at the announcement of Jonah, and look, something more than Jonah is here! No one light<s> a lamp and puts it [in a hidden place], but on the lamp stand, [and it gives light for everyone in the house]. The lamp of the body is the eye. If your eye is generous, your whole body [is] radiant; but if your eye is jaundiced, your whole body «is» dark. So if the light within you is dark, how great «must» the darkness «be»! ὁ μὴ ὢν μετʼ ἐμοῦ κατʼ ἐμοῦ ἐστιν, καὶ ὁ μὴ συνάγων μετʼ ἐμοῦ σκορπίζει. Ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται διʼ ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν καὶ οὐχ εὑρίσκει. [τότε] λέγει εἰς τὸν οἶκόν μου ἐπιστρέψω ὅθεν ἐξῆλθον καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον. τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει μεθʼ ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. τινες [δὲ].. ἐζήτουν παρʼ αὐτοῦ σημεῖον. [ὁ] δὲ.. [εἶπεν].. ἡ γενεὰ αὕτη γενεὰ πονηρά.. ἐστιν σημεῖον ζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ. [καθ]ὼς γὰρ ἐγένετο Ἰωνᾶς τοῖς Νινευίταις σημεῖον, οὕτως ἔσται [καὶ] ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τῇ γενεᾷ ταύτῃ. βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτήν, ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε. ἄνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε. oὐδεὶς καί<ει> λύχνον καὶ τίθησιν αὐτὸν [εἰς κρύπτην] ἀλλʼ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, [καὶ λάμπει πᾶσιν τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ]. ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός. αν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἐστ[ιν]...ὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν, τὸ σκότος πόσον. 331

10 11:42 11:39b 11:41 11:43 11:44 11:46b 11:52 11:47 11:48 11:49 11:50 Woe for you, Pharisees, for you tithe mint and dill and cumin, and [give up] justice and mercy and faithfulness. But these one had to do, without giving up those. Woe to you, Pharisees, for you purify the outside of the cup and dish, but inside [they are] full of plunder and dissipation. [Purify].. the inside of the cup, its outside pure. Woe to you, Pharisees, for <you> love [the place of honour at banquets and] the front seat in the synagogues and accolades in the markets. Woe to you, [Pharisees ] for you [are like] indistinct tombs, and people walking on top are unaware. [And] woe to you, [exegetes of the Law ] for <you> [bind] burdens, [and load on the backs of people, but] <you your>selves do not [want «to lift»] your finger [to move] them. Woe to you, [exegetes of the Law ] for you shut the [kingdom of <God> from people]; you did not go in, [nor] let in those «trying to» get in. Woe to you, for you built the tombs of the prophets, but your «fore»fathers killed them. «Thus» [you] witness [against yourselves that] you are [the sons] of your «fore»fathers. Therefore also.. Wisdom said: I will send them prophets and sages, and «some» of them they will kill and persecute, so that «a settling of accounts for» the blood of all the prophets poured out from the founding of the world may be required of this generation, οὐαὶ ὑμῖν [τοῖς] Φαρισαίοι[ς], ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον καὶ [ἀφήκατε] τὴν κρίσιν καὶ τὸ ἔλεος καὶ τὴν πίστιν ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ [ἀφιέ]ναι. οὐαὶ ὑμῖν, [<τ>οῖ<ς>] Φαρισαίοι[<ς>], ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμ[ουσιν] ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀκρασίας. [καθαρίς<ατε>].. τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου,.. καὶ.. τὸ ἐκτὸς αὐτοῦ καθαρόν... οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι φιλ<εῖτε> [τὴν πρωτοκλισίαν ἐν τοῖς δείπνοις καὶ] τὴν πρωτοκαθεδρίαν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς. οὐαὶ ὑμῖν, [<τοῖς> Φαρισαίοι<ς>,] ὅτι [ἐσ]τὲ [ὡς] τὰ μνημεῖα τὰ ἄδηλα, καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ περιπατοῦντες ἐπάνω οὐκ οἴδασιν. [καὶ] οὐαί ὑμῖν τοῖς [νομικ]οῖς, ὅτι [δεσμεύ]<ετε> φορτία [καὶ ἐπιτίθ]<ετε> [ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων], αὐτοὶ [δὲ] τῷ δακτύλῳ ὑμῶν οὐ [θέλ]<ετε> [κινῆσαι] αὐτά. οὐαί ὑμῖν τοῖς [νομικ]οῖς, ὅτι κλείετε [τὴν βασιλείαν] τ[<οῦ θεοῦ> ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων] ὑμεῖς οὐκ εἰσήλθατε [οὐδὲ] τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν. οὐαί ὑμῖν, οἰκοδομεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν προφητῶν, οἱ δὲ πατέρες ὑμῶν ἀπέκτειναν αὐτούς. μαρτυ[ρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί] ἐστε τῶν πατέρων ὑμῶν... διὰ τοῦτο καὶ ἡ σοφία.. εἶπεν ἀποστελῶ [πρὸς] αὐτοὺς προφήτας καὶ σοφοὺς, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσιν καὶ διώξουσιν, [ἵνα] ἐκζητηθῇ τὸ αἷμα πάντων τῶν προφητῶν τὸ ἐκκεχυμένον ἀπὸ καταβολῆς κόσμου ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης, 332

11 11:51 12:2 12:3 12:4 12:5 12:6 12:7 12:8 12:9 12:10 12:11 12:12 12:33 from «the» blood of Abel to «the» blood of Zechariah, murdered between the sacrificial altar and the House. Yes, I tell you, «An accounting» will be required of this generation! Nothing is covered up that will not be exposed, and hidden that will not be known. What I say to you in the dark, speak in the light; and what you hear «whispered» in the ear, proclaim on the housetops. And do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. But fear.. the one who is able to destroy both the soul and body in Gehenna. Are not [five] sparrows sold for [two] cents? And yet not one of them will fall to earth without [your Father's] «consent». But even the hairs of your head all are numbered. Do not be afraid, you are worth more than many sparrows. Anyone who [may] speak out for me in public, [the son of humanity] will also speak out for him before the angels... But whoever may deny me in public [will be] den[ied] before the angels... And whoever says a word against the son of humanity, it will be forgiven him; but whoever [speaks] against the holy Spirit, it will not be forgiven him. When they bring you before synagogues, do not be anxious about how or what you are to say; for [the holy Spirit will teach] you in that.. hour what you are to say. «Do not treasure for yourselves treasures on earth, where moth and gnawing deface and where robbers dig through and rob,» but treasure for yourselves treasure«s» in heaven, where neither moth nor gnawing defaces and where robbers do not dig through nor rob. ἀπὸ αἵματος Ἅβελ ἕως αἵματος Ζαχαρίου τοῦ ἀπολομένου μεταξὺ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου ναὶ λέγω ὑμῖν, ἐκζητηθήσεται ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. οὐδὲν δὲ κεκαλυμμένον ἐστὶν ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ γνωσθήσεται. ὃ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε ἐν τῷ φωτί, καὶ ὃ εἰς τὸ οὖς ἀκούετε κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωμάτων. καὶ μὴ φοβεῖσθε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι φοβεῖσθε δὲ.. τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν τ<ῇ> γεέννῃ. οὐχὶ [πέντε] στρουθία πωλοῦνται ἀσσαρί[ων δύο]; καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν ἄνευ τοῦ [πατρὸς ὑμῶν]. ὑμῶν [δὲ] καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμη[μέναι εἰσίν]. μὴ φοβεῖσθε πολλῶν στρουθίων διαφέρετε ὑμεῖς. πᾶς ὃς [ἂν] ὁμολογής[ῃ] ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, κα[ὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου] ὁμολογής[ει] ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων.. ὃς δʼ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνη[θήσεται] ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων... καὶ ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀφεθήσεται αὐτῷ ὃς δʼ ἂν [εἴπ]ῃ εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ. ὅταν δὲ εἰσφέρωσιν ὑμᾶς [<εἰς>] τὰς συναγωγὰς, μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί εἴπητε [τὸ] γὰρ [ἅγιον πνεῦμα διδάξει] ὑμ[ᾶς] ἐν...ῇ τῇ ὥρᾳ τί εἴπ<ητε>. «μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσιν καὶ κλέπτουσιν» θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυρο ἐν οὐραν[ῷ], ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν 333

12 12:34 12:22b 12:23 12:24 For where your treasure is, there will also be your heart. Therefore I tell you: Do not be anxious about your life, what you are to eat, nor about your body, with what you are to clothe yourself. Is not life more than food, and the body than clothing? Consider the ravens: They neither sow nor reap nor gather into barns, and yet God feeds them. Are you not better than the birds? ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρός σου, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία σου. διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε. οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος; κατανοήσατε τοὺς κόρακας ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ θεὸς τρέφει αὐτούς οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε τῶν πετεινῶν; 12:25 And who of you by being anxious is able to add to one's stature a.. cubit? τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν..; 12:26 And why are you anxious about clothing? καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; 12:27 12:28 12:29 12:30 12:31 12:39 12:40 12:42 [Observe] the lilies, how they grow: They do not work nor do they spin. Yet I tell you: Not even Solomon in all his glory was arrayed like one of these. But if in the field the grass, there today and tomorrow thrown into the oven, God clothes thus, will he not much more clothe you, persons of petty faith! [So] do not be anxious, saying: What are we to eat? [Or:] What are we to drink? [Or:] What are we to wear? For all these the Gentiles seek; [for] your Father knows that you need them [all]. But seek his kingdom, and [all] these shall be granted to you. But know this: If the householder had known in which watch the robber was coming, he would not have let his house be dug into. You also must be ready, for the Son of Humanity is coming at an hour you do not expect. Who then is the faithful [and] wise slave whom the master put over his household to give [them] food on time? κατα[μάθε]τε τὰ κρίνα πῶς αὐξάν[ει] οὐ κοπι[ᾷ] οὐδὲ νήθ[ει] λέγω δὲ ὑμῖν, οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. εἰ δὲ ἐν ἀγρῷ τὸν χόρτον ὄντα σήμερον καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον ὁ θεὸς οὕτως ἀμφιέ[ννυσιν], οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; μὴ [οὖν] μεριμνήσητε λέγοντες τί φάγωμεν; [ἤ] τί πίωμεν; [ἤ] τί περιβαλώμεθα; πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν οἶδεν [γὰρ] ὁ πατὴρ ὑμῶν ὅτι χρῄζετε τούτων [ἁπάντων]. ζητεῖτε δὲ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, καὶ ταῦτα [πάντα] προστεθήσεται ὑμῖν. ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται, οὐκ ἂν [εἴας]εν διορυχθῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ. καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι ᾗ οὐ δοκεῖτε ὥρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος [καὶ] φρόνιμος ὃν κατέστησεν ὁ κύριος ἐπὶ τῆς οἰκετείας αὐτοῦ τοῦ δο[ῦ]ναι [αὐτοῖς] ἐν καιρῷ τὴν τροφὴν; 334

13 12:43 12:44 12:45 12:46 [12:49] 12:51 12:53 [12:54] [12:55] [12:56] 12:58 12:59 13:18 Blessed is that slave whose master, on coming, will find so doing. [Amen], I tell you, he will appoint him over all his possessions. But if that slave says in his heart: My master is delayed, and begins to beat [his fellow slaves], and eats and drinks [with the] drunk[ards], the master of that slave will come on a day he does not expect and at an hour he does not know, and will cut him to pieces and give him an inheritance with the faithless. [«Fire have I come to hurl on the earth, and how I wish it had already blazed up!»] [Do you] think that I have come to hurl peace on earth? I did not come to hurl peace, but a sword! For I have come to divide son against father, [and] daughter against her mother, [and] daughter-in-law against her mother-in-law. [«But he said to them:» When evening has come, you say: Good weather! For the sky is flame red.] [And at dawn: Today «it's» wintry! For the lowering sky is flame red.] [The face of the sky you know «how» to interpret, but the time you are not able to?] [While] you «go along» with your opponent on the way, make an effort to get loose from him, lest [the opponent] hand you over to the judge, and the judge to the assistant, and [the <assistant>] throw [you] into prison. I say to you: You will not get out of there until you pay the last [penny]! What is the kingdom of God like, and with what am I to compare it? μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει οὕτως ποιοῦντα [ἀμὴν] λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ χρονίζει ὁ κύριος μου, καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς [συνδούλους αὐτοῦ], ἐσθί[ῃ] δὲ καὶ πίνῃ [μετὰ τῶν] μεθυ[όντων], ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει, καὶ διχοτομήσει αὐτὸν καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίστων θήσει. [«πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη.»] [δοκεῖ]τε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν; οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ μάχαιραν. ἦλθον γὰρ διχάσαι υἱὸν [κατὰ] πατρ[ὸς καὶ] θυγατέρα [κατὰ] τῆ[ς] μητρ[ὸς] αὐτῆς [καὶ] νύμφην [κατὰ] τῆ[ς] πενθερᾶ[ς] αὐτῆς. [ ὀψίας γενομένης λέγετε εὐδία, πυρράζει γὰρ ὁ οὐρανός ] [καὶ πρωΐ σήμερον χειμών, πυρράζει γὰρ στυγνάζων ὁ οὐρανός.] [τὸ πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ οἴδατε δοκιμάζειν, τὸν καιρὸν δὲ οὐ δύνασθε;] [ἕως ὅτου] μετὰ τοῦ ἀντιδίκου σου ἐν τῇ ὁδῷ, δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι ἀπʼ αὐτοῦ, μήποτε σε παραδῷ [ὁ ἀντίδικος] τῷ κριτῇ καὶ ὁ κριτὴς τῷ ὑπηρέτῃ καὶ [ὁ <ὑπηρέτης> σε] β[α]λ[εῖ] εἰς φυλακήν. λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν, ἕως τὸ[ν] ἔσχατον [κοδράντην] ἀποδῷς. τίνι ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ καὶ τίνι ὁμοιώσω αὐτήν; 335

14 13:19 13:20 13:21 13:24 13:25 13:26 13:27 13:29 It is like a seed of mustard which a person took and threw into his [garden]. And it grew and developed into a tree, and the birds of the sky nested in its branches. [And again]: With what am I to compare the kingdom of God? It is like yeast, which a woman took and hid in three measures of flour until it was fully fermented. Enter through the narrow door, for many will seek to enter and few [are those who <enter through> it.] When the [householder has arisen] and locked the door, [and you begin to stand outside and knock on the door] saying: Master, open for us, and he will answer you: I do not know you. Then you will begin saying: We ate in your presence and drank, and it was in our streets you taught. And he will say to you: I do not know you! Get away from me, [«you» who] do lawlessness! [And many] shall come from Sunrise and Sunset and recline ὁμοία ἐστὶν κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔβαλεν εἰς [κῆπ]ον αὐτοῦ καὶ ηὔξησεν καὶ ἐγένετο εἰς δένδρον, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατεσκήνωσεν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ. [καὶ πάλιν] τίνι ὁμοιώσω τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ; ὁμοία ἐστὶν ζύμῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον. εἰσέλθατε διὰ τῆς στενῆς θύρας, ὅτι πολλοί ζητήσουσιν εἰσελθεῖν καὶ ὀλίγοι [εἰσὶν οἱ <εἰσερχόμενοι διʼ> αὐτῆ<ς>]. ἀφʼ οὗ ἂν [ἐγερθῇ] ὁ [οἰκοδεσπότης] καὶ κλείς[ῃ τ]ὴ[ν] θύρα[ν καὶ ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν θύραν] λέγοντες κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν, καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν οὐκ οἶδα ὑμᾶς, τότε ἄρξεσθε λέγειν ἐφάγομεν ἐνώπιόν σου καὶ ἐπίομεν καὶ ἐν ταῖς πλατείαις ἡμῶν ἐδίδαξας καὶ ἐρεῖ λέγων ὑμῖν οὐκ οἶδα ὑμᾶς ἀπόστητε ἀπʼ ἐμοῦ [οἱ] ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν. [καὶ πολλοὶ] ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσιν καὶ ἀνακλιθήσονται 13:28 with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of God, but [you will be] thrown out [into the] out[er darkness], where there will be wailing and grinding of teeth. [13:30] [.. The last will be first and the first last.] 13:34 O Jerusalem, Jerusalem, who kills the prophets and stones those sent to her! How often I wanted to gather your children together, as a hen gathers her nestlings under «her» wings, and you were not willing! μετὰ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ, [ὑμ<εῖ>ς] δὲ ἐκβλ[ηθής<εσθε> εἰς τὸ σκότος τὸ] ἐξώ[τερον] ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. [.. ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι.] Ἰερουσαλὴμ Ἰερουσαλήμ, ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν, ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου, ὃν τρόπον ὄρνις ἐπισυνάγει τ[ὰ] νοσσία αὐτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε. 13:35 Look, your house is forsaken!.. I tell you, you will not see me until [«the time» comes when] you say: Blessed is the one who comes in the name of the Lord! ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν. λέγω.. ὑμῖν, οὐ μή ἴδητε με ἕως [ἥξει ὅτε] εἴπητε εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου. 336

15 [14:11] 14:16 [Everyone exalting oneself will be humbled, and the one humbling oneself will be exalted.] A certain person prepared a [large] dinner, [and invited many]. [πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, καὶ ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.] ἄνθρωπός τις ἐποίει δεῖπνον [μέγα, καὶ ἐκάλεσεν πολλοὺς] 14:17 And he sent his slave [at the time of the dinner] to say to the invited: Come, for it is now ready. 14:18 «One declined because of his» farm. ἀγρὸν,..?14:19? 14:21 14:23 14:26 14:27 17:33 14:34 14:35 «Another declined because of his business.» «And the slave, <on coming, said> these things to his master.» Then the householder, enraged, said to his slave: Go out on the roads, and whomever you find, invite, so that my house may be filled. [<The one who>] does not hate father and mother <can> not <be> my <disciple>; and [<the one who>] <does not hate> son and daughter cannot be my disciple... The one who does not take one's cross and follow after me cannot be my disciple. [The one who] finds one s life will lose it, and [the one who] loses one s life [for my sake] will find it. Salt [is good]; but if salt becomes insipid, with what will it be [seasoned]? Neither for the earth nor for the dunghill [is it fit] it gets thrown out. καὶ ἀπέστειλεν τὸν δοῦλον αὐτοῦ [τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου] εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστιν... «καὶ < > ὁ δοῦλος < > τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα.» τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπεν τῷ δούλῳ αὐτοῦ ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ ὅσους ἐὰν εὕρ<ῃς> καλές<ον>, ἵνα γεμισθῇ μου ὁ οἶκος. [<ὃς>] οὐ μισεῖ τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα οὐ <δύναται εἶναί> μου <μαθητής>, καὶ [<ὃς>] <οὐ μισεῖ> τ<ὸ>ν υἱὸν καὶ τ<ὴν> θυγατέρα οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής... ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής. [ὁ] εὑρ[ὼν] τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ [ὁ] ἀπολές[ας] τὴν ψυχὴν αὐτοῦ [ἕνεκεν ἐμοῦ] εὑρήσει αὐτήν. [καλὸν] τὸ ἅλας ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι [ἀρτυ]θήσεται; οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς κοπρίαν [εὔθετόν ἐστιν], ἔξω βάλλουσιν αὐτό. 16:13 16:16 16:17 No one can serve two masters; for a person will either hate the one and love the other, or be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and Mammon... The law and the prophets «were» until John. From then on the kingdom of God is violated and the violent plunder it. [But it is easier for] heaven and earth [to] pass away [than for one iota or] one serif of the law [to fall]. οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. ὁ.. νόμος καὶ οἱ προφῆται [ἕως] Ἰωάννου ἀπὸ τότε ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ βιάζεται καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν. [εὐκοπώτερον δέ ἐστιν τὸν] οὐρανὸ[ν] καὶ [τὴν] γῆ[ν] παρελθ[εῖν ἢ ἰῶτα ἓν ἢ] μία[ν] κεραία[ν] τοῦ νόμου [πεσεῖν]. 337

16 16:18 17:1 17:2 15:4 Everyone who divorces his wife [and marries another] commits adultery, and the one who marries a divorcée commits adultery. It is necessary for enticements to come, but woe «to the one» through whom they come! It is better for him [if] a millstone is put around his neck and he is thrown into the sea, than that he should entice one of these little ones. Which person «is there» among you «who» has a hundred sheep, [on losing] one of them, [will] not leave the ninetynine [in the mountains] and go [hunt for] the [lost one]? πᾶς ὁ ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ [καὶ γαμῶν <ἄλλην>] μοιχεύει, καὶ ὁ ἀπολελυμένην γαμῶν μοιχ[εύει]. ἀνάγκη ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα, πλὴν οὐαὶ διʼ οὗ ἔρχεται. λυσιτελεῖ αὐτῷ [εἰ] λίθος μυλικὸς περίκειται περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔρριπται εἰς τὴν θάλασσαν ἢ ἵνα σκανδαλίσῃ τῶν μικρῶν τούτων ἕνα. Τίς < > ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν < > ἔχ< > ἑκατὸν πρόβατα καὶ [ἀπολέσας] ἓν ἐξ αὐτῶν, οὐ[χὶ ἀφής]ει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα [ἐπὶ τὰ ὄρη] καὶ πορευ[θεὶς ζητεῖ] τὸ [ἀπολωλὸς]; 15:5a And if it should happen that he finds it, καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό, 15:7 [15:8] [15:9] [15:10] 17:3 17:4 17:6 [17:20] [17:21] I say to you that he rejoices over it more than over the ninety-nine that did not go astray. [«Or what woman who has ten coins, if she were to lose one coin, would not light a lamp and sweep the house and hunt until she finds?»] [«And on finding she calls the friends and neighbours, saying: Rejoice with me, for I found the coin which I lost.»] [«Just so, I tell you, there is joy before the angels over one repenting sinner.»] If your brother sins [against you], rebuke him; and if [he repents], forgive him. And if seven times a day he sins against you, also seven times shall you forgive him. If you have faith like a mustard seed, you might say to this mulberry tree: Be uprooted and planted in the sea! And it would obey you. [«But on being asked when the kingdom of God is coming, he answered them and said: The kingdom of God is not coming visibly.»] [«Nor will one say:» Look, here! or: «There! For, look, the kingdom of God is within you!»] λέγω ὑμῖν ὅτι χαίρει ἐπʼ αὐτῷ μᾶλλον ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα τοῖς μὴ πεπλανημένοις. [«ἢ τίς γυνὴ ἔχουσα δέκα δραχμὰς ἐὰν ἀπολέσῃ δραχμὴν μίαν, οὐχὶ ἅπτει λύχνον καὶ σαροῖ τὴν οἰκίαν καὶ ζητεῖ ἕως εὕρῃ;»] [«καὶ εὑροῦσα καλεῖ τὰς φίλας καὶ γείτονας λέγουσα χάρητέ μοι, ὅτι εὗρον τὴν δραχμὴν ἣν ἀπώλεσα.»] [«οὕτως, λέγω ὑμῖν, γίνεται χαρὰ <ἔμπροσθεν> τῶν ἀγγέλων ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι.»] ἐὰν ἁμαρτήσῃ [εἰς σὲ] ὁ ἀδελφός σου, ἐπιτίμησον αὐτῷ, καὶ ἐὰν [μετανοήσῃ] ἄφες αὐτῷ. καὶ ἐὰν ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ, καὶ ἑπτάκις ἀφήσεις αὐτῷ. εἰ ἔχετε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐλέγετε ἂν τῇ συκαμίνῳ ταύτῃ ἐκριζώθητι καὶ φυτεύθητι ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ ὑπήκουσεν ἂν ὑμῖν. [«ἐπερωτηθεὶς δὲ πότε ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀπεκρίθη αὐτοῖς καὶ εἶπεν οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως,»] [.. ἰδοὺ ὧδε ἤ, «ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν.»] 338

17 17:23 17:24 17:37 17:26 17:27 If they say to you: Look, he is in the wilderness, do not go out; look, he is indoors, do not follow. For as the lightning streaks out from Sunrise and flashes as far as Sunset, so will be the Son of Humanity [on his day]. Wherever the corpse, there the vultures will gather... As [it took place in] the days of Noah, so will it be [in the day <>] of the Son of Humanity. [For as in those days they were] eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day Noah entered the ark and the flood came and took them all, ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν ἰδοὺ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστίν, μὴ ἐξέλθητε ἰδοὺ ἐν τοῖς ταμείοις, μὴ διώξητε ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται [ὁ] υἱὸ[ς] τοῦ ἀνθρώπου [ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὐτοῦ]. ὅπου τὸ πτῶμα, ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί... [καθὼς].. [ἐγένετο ἐν τ]αῖ[ς] ἡμέραι[ς] Νῶε, οὕτως ἔσται [ἐν τ<ῇ> ἡμέρ<ᾳ>] τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. [ὡς γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις] τρώγοντες καὶ πίνοντες, γαμοῦντες καὶ γαμίζ[οντες], ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, καὶ ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας, 17:30 17:34 17:35 so will it also be on the day the Son of Humanity is revealed. I tell you, there will be two «men» [in the field]; one is taken and one is left. Two «women» will be grinding at the mill; one is taken and one is left. οὕτως ἔσται καὶ ᾗ ἡμέρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται. λέγω ὑμῖν, ἔσονται δύο [ἐν τῷ ἀγρῷ], εἷς παραλαμβάνεται καὶ εἷς ἀφίεται δύο ἀλήθουσαι ἐν τῷ μύλῳ, μία παραλαμβάνεται καὶ μία ἀφίεται. 19:12.. A certain person, on taking a trip,.. ἄνθρωπός τις ἀποδημῶν 19:13 19:15 19:16 19:17 19:18 19:19 called ten of his slaves and gave them ten minas [and said to them: Do business until I come]... [After a long time] the master of those slaves comes and settles accounts with them. And the first [came] saying: Master, your mina has produced ten more minas. And he said to him: Well done, good slave, you have been faithful over a pittance, I will set you over much. And the [second] came saying: Master, your mina has earned five minas. He said to [him: Well done, good slave, you have been faithful over little ] I will set you over much. ἐκάλεσεν δέκα δούλους ἑαυτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα μνᾶς [καὶ εἶπεν αὐτο<ῖ>ς πραγματεύσασθε ἐν ᾧ ἔρχομαι.].. [μετὰ].. [πολὺν χρόνον] ἔρχεται ὁ κύριος τῶν δούλων ἐκείνων καὶ συναίρει λόγον μετʼ αὐτῶν. καὶ [<ἦ>λθ<εν>] ὁ πρῶτος λέγων κύριε, ἡ μνᾶ σου δέκα προσηργάσατο μνᾶς. καὶ εἶπεν αὐτῷ εὖ, ἀγαθὲ δοῦλε, ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω. καὶ ἦλθεν ὁ [δεύτερος] λέγων κύριε, ἡ μνᾶ σου ἐποίησεν πέντε μνᾶς. εἶπεν [αὐτ]ῷ [εὖ, ἀγαθὲ δοῦλε ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός,] ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω. 19:20 And the other came saying: Master, καὶ ἦλθεν ὁ ἕτερος λέγων κύριε, 339

18 19:21 19:22 [I knew] you, that you are a hard person, reaping where you did not sow and gathering from where you did not winnow; and, scared, I [went «and»] hid [your <mina>] in [the ground]. Here, you have what belongs to you. He said to him: Wicked slave! You knew that I reap where I have not sown, and gather from where I have not winnowed? [ἔγνων] σε ὅτι σκληρὸς εἶ ἄνθρωπος, θερίζων ὅπου οὐκ ἔσπειρας καὶ συνάγων ὅθεν οὐ διεσκόρπισας, καὶ φοβ[ηθεὶς ἀπελθὼν] ἔκρυψα [<τὴν μνᾶν> σου] ἐν [τῇ γῇ] ἴδ[ε] ἔχεις τὸ σόν. λέγει αὐτῷ πονηρὲ δοῦλε, ᾔδεις ὅτι θερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα καὶ συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπισα; 19:23 19:24 19:26 [Then you had to invest] my money [with the] money [changers]! And at my coming I would have received what belongs to me plus interest. So take from him the mina and give «it» to the one who has the ten minas. [For] to everyone who has will be given; but from the one who does not have, even what he has will be taken from him. [ἔδει σε οὖν βαλεῖν] μου τ[ὰ] ἀργύρι[α τοῖς] τραπεζ[ίταις], καὶ ἐλθὼν ἐγὼ ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ. ἄρατε οὖν ἀπʼ αὐτοῦ τὴν μνᾶν καὶ δότε τῷ ἔχοντι τὰς δέκα μνᾶς τῷ [γὰρ] ἔχοντι παντὶ δοθήσεται, τοῦ δὲ μὴ ἔχοντος καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπʼ αὐτοῦ. 22:28.. You who have followed me ὑμεῖς.. οἱ ἀκολουθήσαντές μοι 22:30 will sit.. on thrones judging the twelve tribes of Israel... καθήσεσθε ἐπὶ θρόν[ους] κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. 340

19 PRIMARY SOURCES BIBLIOGRAPHY Masoretic Text of the Hebrew Old Testament [MT] Septuagint [LXX] Jewish Apocrypha 2 Esdras 4 Ezra (idem. 2 Esrdras 3-14) Letter of Jeremiah [Let. Jer.] 1 Maccabees [1 Macc.] Prayer of Manasseh [Manasseh] Song of the Three (an addition between Dan. 3:23 and 3:24) Wisdom of Jesus ben Sirach (idem. Ecclesiasticus) [Sirach] Wisdom of Solomon [Wis. Sol.] Jewish Pseudepigrapha 1 Enoch 2 Enoch 2 Maccabees [2 Macc.] 4 Maccabees [4 Macc.] Apocalypse of Abraham [Ap. Abr.] Apocalypse of Adam [Ap. Adam] Apocalypse of Zephaniah [Ap. Zeph.] Book of the Apocalypse of Baruch, The Son of Neriah [2 Baruch] Joseph and Aseneth [Jos. Asen.] Jubilees [Jub.] Letter of Aristeas to Philocrates [Aristeas] 341

20 Life of Adam and Eve (Apocalypse) [Life Adam] Martyrdom and Ascension of Isaiah [Mar. Isa.] Psalms of Solomon [Ps. Sol.] Pseudo-Philo Sentences of Pseudo-Phocylides [Pseudo-Phocylides] Similitudes of Enoch (idem. 1 Enoch 37-71) Sibylline Oracles [Sib. Or.] Testament of Abraham [Test. Abr.] Testament of Moses [Test. Mos.] Testament of the Twelve Patriarchs: Testament of Gad [Test. Gad] Testament of the Twelve Patriarchs: (Testament of) Judah [Test. Jud.] Testament of the Twelve Patriarchs: Testament of Levi [Test. Lev.] Testament of the Twelve Patriarchs: Testament of Naphtali [Test. Naph.] Testament of the Twelve Patriarchs: (Testament of) Zebulon [Test. Zeb.] Treatise of Shem Qumran Scrolls (idem. Dead Sea Scrolls) Apocryphal Psalms [11Q5; 11Q6 & 4Q381] Apocryphon of Joseph [4Q372] Bless, Oh my Soul [4Q434] Damascus Document [CD & 4QD] Commentary on Habakkuk [1QpHab] Commentaries on Micah [1Q14] Commentaries on the Psalms [4Q171] Hymns Scroll [1QH & 4QH] Hymns against Demons [4Q511] Jubilees [4Q176] Messianic Apocalypse [4Q521] Pseudo-Jubilees [4Q227] Ritual of Marriage [4Q502] 342

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Notes are available 1

Notes are available 1 Notes are available 1 Galatians 2:15 4.12 2 3:15, 3:19 interpretational contradiction LAW cannot be and was added Promise 3 Gal.3:19 4 Mt 6:27 Which of you by taking thought can add one cubit unto

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday June 1 st, 2014 Fathers of the 1st Ecumenical Council Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer Relationships & Reconciliation Engaging the World Series The Lord s Prayer ZGM Vision Every Life for Jesus 11 Jan 2015 ZGM Mission We are a Spirit-led Community That Exalts Christ, By Equipping Disciples

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013 LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV 3 December 2013 Place/seat η θέση (thesi) Right (noun) το δίκιο (dikio) I am right έχω δίκιο (eho dikio) Wrong (noun) άδικο (adiko) I am wrong έχω άδικο δεν

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Ephesians. Wayne Stewart

Ephesians. Wayne Stewart Ephesians Wayne Stewart 1 Shadows of a ministry independent of Jerusalem and the 12 Taken from CH Welch 2 Acts 28:25 25 (AV) And when they agreed not among themselves, they departed, after that Paul had

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN

Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN BELIEVE (80 VERSES) ΘΕΩΡΗΣΤΕ (80 ΣΤΙΧΟΙ) 1:7 4:39 6:30 8:24 10:38 12:37

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ . ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015-2016 ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ MUSIC GENERATION ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΟΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚA ΕΡΩΤHΜΑΤΑ 1. Τι ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources

English Texts and New Testament Greek Sources 1 English Texts and New Testament Greek Sources The elder unto Gaius the beloved, whom I love in truth. ο πρεσβυτερος γαιω τω αγαπητω ον εγω αγαπω εν αληθεια The elder unto the wellbeloved Gaius, whom

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016

εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016 εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016 Conditional Relative Clauses relative clauses referring to an indefinite person or thing (whoever, whatever, anyone,

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

Text Study Matthew 25:14-30. God has graciously entrusted his people with gifts to advance his kingdom.

Text Study Matthew 25:14-30. God has graciously entrusted his people with gifts to advance his kingdom. Date to be preached: September 11, 2011 Text: Matthew 25:14-30; Romans 12:6a, 7a Theme of Week: The Gift of Serving Text Study Matthew 25:14-30 Theme: Gospel: God has graciously entrusted his people with

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

2009 Classical Greek. Advanced Higher Translation. Finalised Marking Instructions

2009 Classical Greek. Advanced Higher Translation. Finalised Marking Instructions 009 Classical Greek Advanced Higher Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 009 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα.

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα. 3 a aeroplane afternoon an and answer ant apple ask at bag banana battery be careful bee big bird boat boy brother bus butterfly cat CD player cherry children church cock coffee come come in come on computer

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 29. Adjectival Participle

Chapter 29. Adjectival Participle Chapter 29 Adjectival Participle Overview (29.3-5) Definition: Verbal adjective Function: they may function adverbially or adjectivally Forms: No new forms because adverbial and adjectival participles

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: TIPS FOR A SUCCESFULL INTERVIEW Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Example of the Baum-Welch Algorithm

Example of the Baum-Welch Algorithm Example of the Baum-Welch Algorithm Larry Moss Q520, Spring 2008 1 Our corpus c We start with a very simple corpus. We take the set Y of unanalyzed words to be {ABBA, BAB}, and c to be given by c(abba)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 7: More about gerunds Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Personal Letter. Letter - Address. Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα

Personal Letter. Letter - Address. Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα - Address Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard Address format: name of recipient street number + street name name of town + region/state + zip/postal code. Jeremy Rhodes 212 Silverback

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Thursday 9 June 2011 Morning Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Proof of False Greek Rhodes Lawsuits

Proof of False Greek Rhodes Lawsuits PROOF OF FALSE USUCAPTION CLAIMS The evidence below, obtained at a Guardianship Board Hearing in August 2004, proves that any property usucaption claim would have had to be arranged by Mr Stan Itsines

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

Panagiotis Peikidis PAE8397. Short film script

Panagiotis Peikidis PAE8397. Short film script Panagiotis Peikidis PAE8397 Short film script Panagiotis Peikidis 2/11/2009 This work is licensed under the Creative Commons Creative Commons Attribution-Non- Commercial-Share Alike 3.0 Greece Licence.

Διαβάστε περισσότερα

Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι

Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΚΩΔ.8035 Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι ΔÚ ÌËÓË Î ÔÛË ÙÔ ÏÏfiÁÔ apple ÚÔ ÛȈÙÒÓ Ú Ù Ó Ú Ê : ÎÏ ˆÓ 86 ÂÙÚÔ appleôïë 13231 Ú. Ê ÏÏÔ 14 ñ πô ÏÈÔ - ÁÔ ÛÙÔ - ÂappleÙ Ì ÚÈÔ 2009 Πρόσκληση προς όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ! Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να πηγαίνει στο σχολείο χωρίς να φοβάται ότι κάποιο άλλο παιδί μπορεί να το ταπεινώσει, να το εξευτελίσει και να του επιβληθεί

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα