Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ"

Transcript

1 Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ Γηεύζπλζε ΑΓ. ΛΟΤΚΑ ΚΑΒΑΛΑ Σειέθσλν ΠΟΤΓΔ Γηδαθηνξηθό Γίπισκα, Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, ΓΠΘ Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ, Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ & Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ ΓΠΘ Γίπισκα Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ Παλεπηζηήκην Μπνιόληα Ιηαιίαο (αλαγλώξηζε ΓΙΚΑΣΑ, ηζόηηκν Γηπι. Ηιεθηξνιόγνπ Μερ/θνπ, Δ.Μ.Π) ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ : ΚΑΣΔΔ ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ, Καζεγεηήο εξγαζηεξίσλ ζηα καζήκαηα Ηιεθηξνινγηθό Δξγαζηήξην, Ηιεθηξνινγηθό ρέδην, Σερλνινγία Τιηθώλ : ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ Δξγαζηεξηαθόο ζπλεξγάηεο ζην Δξγαζηήξην Ηιεθηξηθώλ Μεραλώλ : ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ, Δξγαζηεξηαθόο ζπλεξγάηεο ζην Δξγαζηήξην Ηιεθηξηθώλ Μεραλώλ : ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ, Δξγαζηεξηαθόο ζπλεξγάηεο ζην Δξγαζηήξην Ηιεθηξηθώλ Μεραλώλ, ζεσξία ζην κάζεκα Σερλνινγία πιηθώλ, Αζθάιεηα εξγαζίαο : ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ, Δξγαζηεξηαθόο ζπλεξγάηεο ζην Δξγαζηήξην Ηιεθηξηθώλ Μεραλώλ, ζεσξία ζην κάζεκα Αζθάιεηα εξγαζίαο : ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ, Δξγαζηεξηαθόο ζπλεξγάηεο ζην Δξγαζηήξην Ηιεθηξηθώλ Μεραλώλ, ζεσξία ζην κάζεκα Αζθάιεηα εξγαζίαο

2 : ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ, Δξγαζηεξηαθόο ζπλεξγάηεο ζην Δξγαζηήξην Ηιεθηξηθώλ Μεραλώλ, ζεσξία ζην κάζεκα Ηιεθηξνηερληθέο εθαξκνγέο, Σερλνινγία Παξαγσγήο, Αζθάιεηα εξγαζίαο : ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ, Δξγαζηεξηαθόο ζπλεξγάηεο ζην Δξγαζηήξην Ηιεθηξηθώλ Μεραλώλ, ζεσξία ζην κάζεκα Ηιεθηξνηερληθέο εθαξκνγέο, Σερλνινγία Παξαγσγήο, Αζθάιεηα εξγαζίαο : ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ, Δξγαζηεξηαθόο ζπλεξγάηεο ζεσξία ζην κάζεκα Ηιεθηξνηερληθέο εθαξκνγέο, Σερλνινγία Παξαγσγήο, Αζθάιεηα εξγαζίαο : ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ, Δξγαζηεξηαθόο ζπλεξγάηεο, ΑΠΔ η, ΑΠΔ ΙΙ, Αζθάιεηα εξγαζίαο Μόληκνο Καζεγεηήο Δθαξκνγώλ ΣΔΙ ΑΜΘ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ : Μεραληθόο εξγνηαμίνπ (ΔΛΜΔΚ) ζηελ θαηαζθεπή ρεκηθήο κνλάδαο ζε βηνκεραλία ιηπαζκάησλ : ηέιερνο εηαηξείαο παξαγσγήο επεμεξγαζίαο εκπνξίαο αγξνηηθώλ πξντόλησλ, ηξνθίκσλ (Πξντζηάκελνο Σερληθήο Τπεξεζίαο, Σερληθόο Γ/ηεο, Γεληθόο Γ/ηεο) 2002 Πηπρίν ΜΔΚ Β ζηα Η/Μ, Βηνκεραληθά Δλεξγεηαθά, Τδξαπιηθά ππό πίεζε Σερληθόο Αζθάιεηαο ζε βηνκεραληθέο κνλάδεο ηέιερνο Σερληθήο Δηαηξίαο ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ : Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή, Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ & Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ, Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ηνκέαο εηδίθεπζεο Δλεξγεηαθή Οηθνλνκία, παξαγσγή ελέξγεηαο από αλαλεώζηκεο πεγέο. Σίηινο δηαηξηβήο: Αμηνιόγεζε παξακέηξσλ ζρεδηαζκνύ κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από Βηνκάδα : Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην εξεπλεηηθό πξόγξακκα ΑΡΥΙΜΗΓΗ II ζην ΣΔΙ Καβάιαο κε ηίηιν: Μνληεινπνίεζε θαη έιεγρνο ειεθηξηθώλ κεραλώλ δηαζπλδεδεκέλσλ ζε ζύζηεκα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελεξγείαο : Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην εξεπλεηηθό έξγν: Σερλννηθνλνκηθή αλάιπζε

3 Τβξηδηθνύ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξηθώλ κεραλώλ ηνπ ΣΔΙ Καβάιαο ηεο Δπηηξνπήο Δθπαίδεπζεο θαη Δξεπλώλ ηνπ ΣΔΙ Καβάιαο Δθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κε ζέκα: Δλεξγεηαθόο ρεδηαζκόο κε Πνιπθξηηεξηαθά Μνληέια Λήςεο Απνθάζεσλ γηα Αμηνπνίεζε Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν. ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ ΜΔ ΚΡΙΣΔ 1. G.C. Bakos, E. Tsoliaridou, C. Potolias, (2008) Technoeconomic assessment and strategic analysis of heat and power co-generation (CHP) from biomass in Greece, BIOMASS AND BΙOENERGY 32, J. G. Fantidis, C. Potolias, D. V. Bandekas and N. Vordos; Non destructive testing of medium and high voltage cables with a transportable radiography system. Journal of Engineering Science and Technology Review 3 (1) (2010) C. Potolias, E. Stathakis, D.V. Bandekas and N. Vordos. An evaluation of the factors influence the electric power production from biomass in the certain area of Kavala, Greece. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, 2010, Vol. 5 No K. Karakoulidis, K. Mavridis, D.V. Bandekas, P. Adoniadis, C. Potolias, N. Vordos. Techno-economic analysis of a stand-alone hybrid photovoltaic-dieselebattery-fuel cell power system. Renewable Energy 36 (2011) J.G. Fantidis, C. Potolias, N. Vordos, D.V. Bandekas Optimization study of a transportable neutron radiography system based on a 252Cf neutron source. Moldavian Journal of the Physical Sciences A. K. Boglou, D. V. Bandekas, D. I. Pappas and C. Potolias Optimal Excitation Controller Design for Wind Turbine Generator Using H Control Technique. Journal of Engineering Science and Technology Review 4 (1) (2011) J. G. Fantidis, C. Potolias, and D. V. Bandekas Wind Turbine Blade Nondestructive Testing with a Transportable Radiography System. Science and Technology of Nuclear Installations Volume 2011, Article ID J. G. Fantidis G. E. Nicolaou C. Potolias N. Vordos D. V. Bandekas The comparison of four neutron sources for Prompt Gamma Neutron Activation Analysis (PGNAA) in vivo detections of boron. (2011) J Radioanal Nucl Chem DOI /s Jacob G. Fantidis, D. V. Bandekas, C. Potolias, N. Vordos. The effect of the financial crisis on electricity cost for remote consumers: case study Samothrace (Greece). International Journal of Renewable Energy Research-IJRER. (2011)Vol.1, no 4.

4 10. J. C. Mourmouris, C. Potolias, J. G. Fantidis. Evaluation of Renewable Energy Sources Exploitation at remote regions, using Computing Model and Multi-Criteria Analysis: A Case- Study in Samothrace, Greece. INTERNATIONAL JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY RESEARCH Vol.2, No J. G. Fantidis, D. V. Bandekas, C. Potolias, N. Vordos. Financial and economic crisis and its consequences to the diesel-oil and biomass heating market-case study of Greece. J. Electrical Systems 8-2 (2012): J. G. Fantidis, C. Potolias, D. V. Bandekas, N. Vordos, K. Karakoulidis. Financial crisis and the new data on the wood pellet heating: case study of Greece. Research Journal of Applied Sciences 7(3): , Jacob G. Fantidis, Dimitrios V. Bandekas, Constantinos Potolias, Nick Vordos, Kostas Karakoulidis. Financial Analysis of Solar Water Heating Systems during the Depression: Case Study of Greece. Engineering Economics, 2012, 23(1), J. C. Mourmouris, C. Potolias. A Multi-criteria Methodology for Energy Planning and Developing Renewable Energy Sources at a Regional Level: A Case -Study in Thassos, Greece. Energy Policy 52 (2013) J. G. Fantidis, D. V. Bandekas, C. Potolias, N. Vordos. Cost of PV Electricity Case study of Greece. ELSEVIER, Solar Energy, 2013, 91, J. G. Fantidis, K. Karakoulidis, G. Lazidis, C. Potolias and D. V. Bandekas. THE STUDY OF THE THERMAL PROFILE OF A THREE-PHASE MOTOR UNDER DIFFERENT CONDITIONS. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. (2013)VOL. 8, NO Constantinos Potolias, John C. Mourmouris, Jacob G. Fantidis, Dimitrios V. Bandekas, Aggelos Kourtidis. Financial Crisis in Greece, Economical Evaluation of Replacement of Heating Diesel Oil with a Heat Pump System. Inzinerine Ekonomika- Engineering Economics, 2014, 25(2), ΠΑΡΟΤΙΑΔΙ Δ ΤΝΔΓΡΙΑ 1. A. K. BOGLOU, D. V. BANDEKAS, C. POTOLIAS EXCITATION CONTROLLER DESIGN FOR WIND TURBINE GENERATOR USING H CONTROL 9th WSEAS International Conference on AUTOMATION and INFORMATION (ICAI'08), Bucharest, Romania, June 24-26, Ι. Μοςπμούπηρ, Κ. Ποηόλιαρ: 10 0 Δηδηθό πλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Δπηρεηξεζηαθώλ Δξεπλώλ 7 η Σσνάνηηζη Πολσκριηήριας Ανάλσζης Αποθάζεων. Ορεζηιάδα 30/9-2/ «Δλεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο κε πνιπθξηηεξηαθά κνληέια ιήςεο απνθάζεσλ γηα αμηνπνίεζε Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν».

5 3. Ιυάννηρ Κ. Μοςπμούπηρ, Κυν/νορ Γ. Ποηόλιαρ 12ν Δηδηθό πλέδξην: 9 ε πλάληεζε Πνιπθξηηήξηαο Αλάιπζεο Απνθάζεσλ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΜΔ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ» Οθησβξίνπ 2012, Καβάια Μεθοδολογία Πολςκπιηηπιακήρ Ανάλςζηρ ζε ςνδςαζμό με Τπολογιζηικά Μονηέλα για Αξιοποίηζη Aνανεώζιμυν Πηγών Δνέπγειαρ ζε Πεπιθεπειακό Δπίπεδο. 4. Ιυάννηρ Κ. Μοςπμούπηρ - Κυνζηανηίνορ Γ. Ποηόλιαρ 1ε Γηεκεξίδα Δξεπλεηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ ΓΠΘ, Κνκνηελή 2-3 Απξηιίνπ 2014, Πολςκπιηηπιακά Μονηέλα Λήτηρ Αποθάζευν για Δνεπγειακό σεδιαζμό με αξιοποίηζη Ανανεώζιμυν Πηγών Δνέπγειαρ ζε πεπιθεπειακό επίπεδο. ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΤΝΔΓΡΙΑ 1. πλέδξην ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο(ΔΔΔΔ) θαη ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ζηα Υαληά 30/9-1/ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΗΜΔΙΧΔΙ 1. πγγξαθή ζεκεηώζεσλ ζην κάζεκα Ννκνζεζία αζθάιεηα εξγαζίαο ηνπ ηκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ ηνπ ΣΔΙ ΑΜΘ 2. Γηαιέμεηο καζεκάησλ ζεσξίαο ΑΠΔ Ι, ΙΙ. Αζθάιεηα Δξγαζίαο, Δλεξγεηαθόο ρεδηαζκόο ΔΠΙΒΛΔΦΗ ΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ 1. Δηζεγεηήο - επηβιέπσλ πηπρηαθώλ εξγαζηώλ κε ζέκαηα: Α) Αμηνιόγεζε παξακέηξσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο από ΑΠΔ Β) Μειέηε ζρεδίαζε εγθαηαζηάζεσλ ΑΠΔ Γ) Αζθάιεηα ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο Γ) πγθξηηηθή αμηνιόγεζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ελέξγεηαο ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΔΝΧΔΙ 1. Μέινο ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ I. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος Γεννήσεως :Βελεστίνο Μαγνησίας Διεύθυνση Κατοικίας : Νέα Πέραµος Καβάλας, Τ.κ. 64007, Τηλ.+30 25940 29113 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα 1. Αηομικά ζηοισεία Ζκεξνκελία γελλήζεσο : 20.02.1977 Σόπνο γελλήζεσο : Κξαγηόβα Ρνπκαλίαο Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε : Αγακνο Δηδηθόηεηα : Γηδάθησξ Μεραλνιόγνο Μεραληθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Δηξήλε Σειηθίδνπ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΒΑΘΜΗΓΑ Καζεγήηξηα ζε ηαθηηθή ζέζε ζηελ Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο 2. Πηστίο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : ΚΤΡΗΑΚΖ - ΜΠΗΣΕΑΡΟ ΟΝΟΜΑ : ΔΤΣΑΘΗΟ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ : ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 30/3/1965 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ : Σκήκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ, ΣΔΗ Πεηξαηά Π. Ράιιε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ Μόληκε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, «Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία θαη Γηαηαξαρέο Λόγνπ» (Φ.Δ.Κ. 125/22-02- 2010), Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ Ημερομηνία γέννηζης: 9 Μαξηίνπ 1977 Οικογενειακή καηάζηαζη: Γηαδεπγκέλνο Διεύθσνζη: Υσξαθάθηα Αθξσηεξίνπ- Υαληά Κξήηεο Τηλέθωνο: 28210 39057-6972376057 Ηλεκηρονικό

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Δξγαζηαθόο ρώξνο θαη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο-παξάγνληεο πγείαο, Γηαηξνθή θαη εθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, Γηαηξνθή θαη ρξόληα λνζήκαηα, Ο ξόινο ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαη ησλ θαηλνθαλώλ ηξνθίκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Βιογραθικό Σημείωμα Σποσδές Studies Σποσδές Studies Πανεπιζηημιακή Εκπαίδεσζη (Higher Education) 2003 Απόθνηηνο ηνπ Αλώηαηνπ Σερλνινγηθνύ Ιδξύκαηνο Πάηξαο, ζην ηκήκα Λνγνζεξαπείαο,

Διαβάστε περισσότερα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα Ολνκαηεπώλπκν ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΥΑΣΕΑΚΖ Βαζκίδα Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Φαξκαθνινγία Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Σειέθσλν 25510 30533 Fax 25510 30533 Email Δξεπλεηηθά Δλδηαθέξνληα Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Present Status and prospects of RES in Greek Islands. G.Caralis Mechanical Engineer NTUA, PhD

Present Status and prospects of RES in Greek Islands. G.Caralis Mechanical Engineer NTUA, PhD Present Status and prospects of RES in Greek Islands G.Caralis Mechanical Engineer NTUA, PhD Παπούζα Καηάζηαζη και Πποοπηικέρ ηων ΑΠΔ ζηα Δλληνικά νηζιά Γ. Κάπαληρ Γπ Μησανολόγορ Μησανικόρ ΔΜΠ Structure

Διαβάστε περισσότερα

10. Ο Ρόινο ηεο Πξάζηλεο Χεκείαο ζηε Βειηίωζε ηωλ Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ Ελέξγεηαο θαη ζηελ Εμνηθνλόκεζε Νεξνύ

10. Ο Ρόινο ηεο Πξάζηλεο Χεκείαο ζηε Βειηίωζε ηωλ Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ Ελέξγεηαο θαη ζηελ Εμνηθνλόκεζε Νεξνύ Πράσινη Χημεία- Πράσινη Τεχνολογία 10. Ο Ρόινο ηεο Πξάζηλεο Χεκείαο ζηε Βειηίωζε ηωλ Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ Ελέξγεηαο θαη ζηελ Εμνηθνλόκεζε Νεξνύ Οη Αλαλεώζηκεο Πεγέο Ελέξγεηαο ζηνλ 21 ν Αηώλα Τα ηειεπηαία

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δανάη Χατζηϊωσήφ Διακουλάκη Καθηγήτρια Οικονομικής Ανάλυσης και Λήψης Αποφάσεων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών, Τομέας II Εργαστήριο Βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ 1 ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ Μ. Γρούγα 1, Γ. Μάρκοσ 1, Γ. Γεωργακάκης 1 1 Σνκέαο Αγξνηηθώλ Καηαζθεπώλ θαη Γεσξγηθήο Μεραλνινγίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Διεύθυνση Θηβών 250, Αιγάλεω, GR-12244 Τηλέφωνο (-α) (+30) 2105381182 - (+30) 6974509948 Fax (+30) 2105381321 Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2011 ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ. Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ. Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Aύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΟΥΚΟΥ, ρ. Χηµικός Μηχανικός

ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΟΥΚΟΥ, ρ. Χηµικός Μηχανικός ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΟΥΚΟΥ, ρ. Χηµικός Μηχανικός Σπούδασε στη Σχολή Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών (1991). Στη συνέχεια εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηεοηηθή Φνμκηίδα, Έμθαζε ζηεκ Νμηόηεηα, Θεζζαιμκίθε, 5-8 Κμεμβνίμο 2009.

Ιαηεοηηθή Φνμκηίδα, Έμθαζε ζηεκ Νμηόηεηα, Θεζζαιμκίθε, 5-8 Κμεμβνίμο 2009. Παοξρζιάζειπ Γιζηγήζειπ Γπιζηημξμικώμ Γογαζιώμ ηωμ Μξμίμωμ Μελώμ ηξρ Γκπαιδερηικξύ Ποξζωπικξύ ηξρ Τ.Γ.Ι. Λαμίαπ ζε Γπιζηημξμικά Σρμέδοια ζηημ Γλλάδα & ηξ Γνωηεοικό καηά ηα έηη 2008 & 2009. Assimakis N.,

Διαβάστε περισσότερα