Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ 5, Υαληά Όλνκα: Θενδώξα Σειέθσλν: Όλνκα Παηξόο: Υξηζηόδνπινο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ 5, 731 33 Υαληά Όλνκα: Θενδώξα Σειέθσλν: 2821037749 Όλνκα Παηξόο: Υξηζηόδνπινο e-mail: tpapadam@isc.tuc.gr tpapadam@hotmail."

Transcript

1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ Δπώλπκν: Παπαδάκ Γηεύζπλζε θαηνηθίαο: Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ 5, Υαληά Όλνκα: Θενδώξα Σειέθσλν: Όλνκα Παηξόο: Υξηζηόδνπινο ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 10/2005 : Τπνςήθηα Γηδάθησξ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ππό ηελ επίβιεςε ηνπ Καζεγεηή Η. Γεληεθάθε. Θέκα Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο: «Αλάπηπμε Καηλνηόκσλ Κπςειίδσλ Καπζίκνπ γηα ηελ Δζσηεξηθή Αλακόξθσζε Βηναεξίνπ κε ηαπηόρξνλε Παξαγσγή Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο». 10/ /2005 : Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο κε ηίηιν: «Έιεγρνο Πνηόηεηαο θαη Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο», Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. Βαζκόο Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο : 9. 10/ /2003 : Γίπισκα Υεκηθνύ Μεραληθνύ, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Βαζκόο Γηπιώκαηνο : 7,03 (Λίαλ Καιώο) : 2 ν Γεληθό Λύθεην άκνπ. Βαζκόο απνιπηεξίνπ : 19 θαη 2/10 (Άξηζηα). ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ : Περιβάλλον, Απνηεινύκελε από ηα εμήο καζήκαηα : Δξγαζηήξην Πεξηβάιινληνο, Σερλνινγία Αλαθύθισζεο Τιηθώλ, Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά & Δπεμεξγαζία Νεξνύ, Τγηεηλή & Αζθάιεηα ζηελ Βηνκεραλία, Πξαθηηθή Άζθεζε ζε Βηνινγηθό Καζαξηζκό Λπκάησλ. ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΡΓΑΙΕ Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή : «πλεπεμεξγαζία Οξγαληθώλ θαη Μεηάιισλ κε Φσηνθαηάιπζε», Υαληά Γηεμαγσγή πεηξακάησλ : Δξγαζηήξην Σερληθήο Υεκηθώλ Γηεξγαζηώλ θαη Δπεμεξγαζίαο Τγξώλ Απνβιήησλ, Σκήκαηνο Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. Δπηβιέπσλ : Γ. Μαληδαβίλνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. Γηπισκαηηθή Δξγαζία : «Απνκάθξπλζε Fe 2+ θαη Mn 2+ από ην λεξό κε ηε ρξήζε όδνληνο», Θεζζαινλίθε Γηεμαγσγή πεηξακάησλ : Δξγαζηήξην Αλαιπηηθήο Υεκείαο, Πνιπηερληθήο ρνιήο, Α.Π.Θ. Δπηβιέπσλ : Μ. Μήηξαθαο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Α.Π.Θ. Σερλννηθνλνκηθή κειέηε: «Ίδξπζε Μνλάδαο Παξαγσγήο Σζηκέληνπ», Θεζζαινλίθε Δπηβιέπσλ : Α. Καξάκπειαο, Καζεγεηήο Α.Π.Θ. 1

2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 10/ /2009 ύκβαζε ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ (Π.Γ. 407/80) κε ην Πνιπηερλείν Κξήηεο γηα ηελ δηεμαγσγή δηδαθηηθνύ θαη εμεηαζηηθνύ έξγνπ θαηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο ζην Γεληθό Σκήκα θαη ζην πιαίζην αλάζεζεο εξγαζηεξηαθνύ δηδαθηηθνύ έξγνπ ηνπ καζήκαηνο «Φπζηθνρεκεία» ζην Σκήκα Μεραληθώλ Οξπθηώλ Πόξσλ, ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. 10/ /2008 ύκβαζε αλάζεζεο έξγνπ κε ηελ επηηξνπή εξεπλώλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο γηα ηελ εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κε ζέκα «Αλάπηπμε Καηλνηόκσλ Κπςειίδσλ Καπζίκνπ γηα ηελ Δζσηεξηθή Αλακόξθσζε Βηναεξίνπ κε Παξαγσγή Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο», ζηα πιαίζηα ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο «ΠΔΝΔΓ 03/423 Καηλνηόκνο Γηεξγαζία Απεπζείαο Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη Τδξνγόλνπ από Δπεμεξγαζία Αζηηθώλ θαη Βηνκεραληθώλ Απνβιήησλ Πνηθίινπ θαη Τςεινύ COD». 03/ /2005 ύκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ κε ηελ επηηξνπή εξεπλώλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο γηα ηελ εθπόλεζε πξαθηηθήο άζθεζεο «πλεπεμεξγαζία Οξγαληθώλ θαη Μεηάιισλ κε Φσηνθαηάιπζε», ζηα πιαίζηα ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Πξνρσξεκέλεο κέζνδνη επεμεξγαζίαο πγξώλ απνβιήησλ θαη αδξαλνπνίεζεο αεξίσλ ξύπσλ». 07/ / / /2004 ύκβαζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηδησηηθνύ δηθαίνπ κε ην ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΜΟΤ γηα ηελ ζύληαμε ηερλννηθνλνκηθώλ κειεηώλ θαη εθζέζεσλ γηα ηελ αλάζεζε Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ ζην ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΜΟΤ θαζώο θαη ηελ πξνώζεζε θαη δηαρείξηζε απηώλ ζην λνκό άκνπ αιιά θαη ζηελ Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ. Παξάδνζε καζεκάησλ Υεκείαο ζε ηάμεηο Α θαη Β Λπθείνπ ζην Δληαίν Λύθεην άκνπ ζηα πιαίζηα ηεο Πξόζζεηεο Γηδαθηηθήο ηήξημεο. 10/ /2002 πκκεηνρή ζηε Βηνκεραληθή Άζθεζε Φνηηεηώλ Υεκηθώλ Μεραληθώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ., θαη ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ εηαηξία SIGMA consultants Δ.Π.Δ, κε ζέκα : «Καηεπζύλζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνύ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ γηα ηελ εθνύζηα ζπκκεηνρή νξγαληζκώλ ζε θνηλνηηθό ζύζηεκα νηθνινγηθήο δηαρείξηζεο θαη νηθνινγηθνύ ειέγρνπ (EMAS)». 07/ /2001 πκκεηνρή ζην Πξόγξακκα Δθπαίδεπζεο ηεο Γ.Δ.Ζ Α.Δ ζηνλ ΑΠ άκνπ, κε θύξηα επζύλε ζην ρεκείν ηνπ ζηαζκνύ ηνλ έιεγρν ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνηόηεηαο ησλ λεξώλ, ιηπαληηθώλ θαη θαπζίκσλ πνπ πξννξηδόηαλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ κεραλώλ ηνπ ζηαζκνύ. 07/ /2000 πκκεηνρή ζηε Βηνκεραληθή Άζθεζε Φνηηεηώλ Υεκηθώλ Μεραληθώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ., θαη ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ Ο.Σ.Α. Βαζένο άκνπ κε ζέκα : «Πξνζδηνξηζκόο ηεο ζπγθέληξσζεο ιάζπεο θαη όγθνπ ηεο βηνινγηθήο ύιεο ζηελ δεμακελή αεξηζκνύ ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, ηνπ Βηνινγηθνύ Καζαξηζκνύ Αζηηθώλ Λπκάησλ ηνπ Γ/Γ Α. Κσλζηαληίλνπ Γήκνπ Βαζένο». 07/ /1999 Γηεμαγσγή δηαθόξσλ θπζηθνρεκηθώλ αλαιύζεσλ ζε θξαζηά θαη ειαηόιαδν ζην ρεκηθό εξγαζηήξην ηεο Έλσζεο Οηλνπνηεηηθώλ πλεηαηξηζκώλ άκνπ. 2

3 ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ Θ. Παπαδάκ, Η. Γεληεθάθεο, «Μειέηεο πκπεξηθνξάο θαη ηαζεξόηεηαο Κπςειίδσλ Καπζίκνπ Βηναεξίνπ Τςειώλ θαη Δλδηακέζσλ Θεξκνθξαζηώλ», Πξαθηηθά πκπνζίνπ 10 ν Παλειιήλην πκπόζην Καηάιπζεο, (2008), pp I.V. Yentekakis, T. Papadam, G. Goula, «Electricity Production from Wastewater Treatment via a Novel Biogas-SOFC Aided Process», Solid States Ionics, (2008), Vol. 179, pp Γ. Γνύια, Π. Καηδνπξάθεο, Ν. Βαθάθεο, Θ. Παπαδάκ, Μ. Κνλζνιάθεο, Η. Γεληεθάθεο, «Ζιεθηξνρεκηθή Πξνώζεζε κε Κ ηεο Καηαιπηηθήο πκπεξηθνξάο ηνπ Ir θαηά ηελ Αλαγσγή ηνπ ΝΟ από C 3 H 6 θάησ από πλζήθεο Μεηαβαιιόκελεο ύζηαζεο Ομπγόλνπ», Πξαθηηθά ηνπ 6 νπ Παλειιήληνπ Δπηζηεκνληθνύ πλεδξίνπ Υεκηθήο Μεραληθήο, (2007). Γ. Γνύια, Θ. Παπαδάκ, Η. Γεληεθάθεο, «Μία λέα ηερλνινγία ελεξγεηαθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ βηναεξίνπ», Πξαθηηθά πλεδξίνπ 2 ν Παλειιήλην πλέδξην Δλαιιαθηηθώλ Καπζίκσλ θαη Βηνθαπζίκσλ, (2007). G. Goula, P. Katzourakis, N. Vakakis, T. Papadam, M. Konsolakis, M. Tikhov, I.V. Yentekakis, «The effect of potassium on the Ir/C 3 H 6 +NO+O 2 catalytic system», Catalysis Today, Vol. 127, Issues 1-4, (2007), pp T. Papadam, N. P. Xekoukoulotakis, I. Poulios, D. Mantzavinos, «Photocatalytic transformation of acid orange 20 and Cr(VI) in aqueous TiO 2 suspensions», Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, (2007), Vol. 186, pp I.V. Yentekakis, G. Goula, T. Papadam, «A Novel Biogas Fueled SOFC Aided Processfor Direct Production of Electricity from Wastewater Treatment: Comparison of the Performance of High and Intermediate Temperature SOFCs», Lecture Series on Computer and Computational Sciences, (2006), Vol. 7, pp I.V. Yentekakis, G. Goula, T. Papadam, N. Kalogerakis, D. Mantzavinos and M. Ninolakis, «Α novel process for direct production of electricity and Ζ 2 from municipal and industrial wastewater treatment», Πξαθηηθά ηνπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ Protection and Restoration of the Environment VIII, (2006), pp

4 ΤΝΕΔΡΙΑ πκκεηνρή ζην 10 ν Παλειιήλην πκπόζην Καηάιπζεο, Μέηζνβν, (3/10/2008 4/10/2008). πκκεηνρή ζην Γηεζλέο πλέδξην 16 th International Conference on Solid State Ionics (SSI-16), Shanghai, China, (01/07/ /07/2007). πκκεηνρή ζην 2 ν Παλειιήλην πλέδξην Δλαιιαθηηθώλ Καπζίκσλ θαη Βηνθαπζίκσλ, Λίκλε Πιαζηήξα, Καξδίηζα, (26/4/ /4/2007). πκκεηνρή ζην 20 ν Παλειιήλην πλέδξην ηαηηζηηθήο: ηαηηζηηθή θαη Κνηλσλία, Λεπθσζία, (11/4/ /4/2007). πκκεηνρή ζην Γηεζλέο πλέδξην International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2006 (ICCMSE), Υαληά, (27/10/2006 1/11/2006). πκκεηνρή ζην Γηεζλέο πλέδξην Enviromental Applications of Advanced Oxidation Processes (EAAOP-1), Υαληά, (7/9/2006 9/9/2006). πκκεηνρή ζην Γηεζλέο πλέδξην Protection and Restoration of the Environment VIII, Υαληά, 3/7/2006 7/7/2006). πκκεηνρή ζην Παλεπξσπατθό πλέδξην Third European Bioremediation Conference, Υαληά, (4/7/2005 7/7/2005). ΕΜΙΝΑΡΙΑ πκκεηνρή ζην Πξόγξακκα Αλζξώπηλα Γίθηπα Δξεπλεηηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δπηκόξθσζεο ηεο ΓΓΔΣ κε ηίηιν έξγνπ: «Καηάιπζε: Εσηηθό εξγαιείν γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο» θαη ηίηιν ελόηεηαο: «Αληηξξππαληηθέο ηερλνινγίεο θαηά ηελ παξαγσγή θαη ρξήζε ζπκβαηηθώλ θαπζίκσλ», Αλάδνρνο Φνξέαο: Δ.Κ.Δ.Σ.Α/ Θέξκε, Θεζζαινλίθε.Φνξέαο πινπνίεζεο: Πνιπηερλείν Κξήηεο, κε 30 ώξεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο θαη 30 ώξεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζε εξγαζηήξηα ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά, (1/10/ /11/2007). πκκεηνρή ζην Πξόγξακκα πλερηδόκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο πνπ πινπνίεζε ην Η.Δ.Κ.Δ.Μ. Σ.Δ.Δ. Α.Δ. κε ηίηιν: «Τπεύζπλνη Παξαθνινύζεζεο Τδάηηλσλ Απνδεθηώλ θαη Πνηόηεηαο Πόζηκνπ Νεξνύ», κε 280 ώξεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο θαη 120 ώξεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζηε ΓΔΤΑ Υαλίσλ, Υαληά, (11/09/ /11/2006). πκκεηνρή ζην 4 ν εκηλάξην Καηάξηηζεο ηεο ΓΓΔΣ ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, κε ηίηιν: «Δθαξκνγή ησλ κεζόδσλ ηεο πγξήο νμείδσζεο, ειεθηξνρεκηθήο νμείδσζεο, ζνλόιπζεο θαη ζπλδπαζκνύ θπζηθνρεκηθώλ θαη βηνινγηθώλ κεζόδσλ επεμεξγαζίαο ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο πγξήο ξύπαλζεο, θαζώο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ξππαζκέλσλ εδαθώλ», Υαληά, (29/11/ /12/2004). 4

5 ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ Αγγιηθά, Δπίπεδν : Πνιύ Καιό, First Certificate in English University of Cambridge, 1998 Γαιιηθά, Δπίπεδν : Καιό, Delf 1ér degré (A1,A2,A3,A4) Ambasade de France en Grece, 2004 ΓΝΩΕΙ Η/Τ ECDL Core Certificate (1.Basic Concepts of IT, 2.Using a Computer ang Managing Files, 3.Word Processing, 4.Spreadsheets, 5.Databases, 6.Presentation, 7.Information and Communication), 2004 Άξηζηε ρξήζε Ζ/Τ ζε πεξηβάιινλ Windows XP 2000 Άξηζηε γλώζε πξνγξακκάησλ MS Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, Microsoft Access, Microsoft Outlook θαη Internet Explorer) Πνιύ θαιή γλώζε ηερληθνύ παθέηνπ γξαθηθώλ εθαξκνγώλ Micro Cal Origin 3.5 Γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ : Fortran ΑΛΛΕ ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ Δκπεηξία ζε Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα (EQUAL, ORPHEAS, Δ.Π.ΑΝ.) Ηθαλόηεηα αλάπηπμεο Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο Αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ Οξγαλσηηθέο Ηθαλόηεηεο 5

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ θαη ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΗΜΟΙΔΤΔΩΝ ηεο Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ A. ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ... 3 Α.1. Πξνζσπηθά ηνηρεία... 3 Α.2. Παλεπηζηεκηαθέο πνπδέο... 3 Α.3. Γηδαθηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υπιζηοθοπίδηρ Δ. Υπιζηόθοπορ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υπιζηοθοπίδηρ Δ. Υπιζηόθοπορ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Υπιζηοθοπίδηρ Δ. Υπιζηόθοπορ Ημεπομηνία γέννηζηρ : 27/2/1980 Γιεύθςνζη καηοικίαρ : νπκειά 37, 55132, Καιακαξηά, Θεζζαινλίθε Σηλέθυνο επικοινυνίαρ : 2310 436716, 6976793313 e-mail :

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΟΥΛΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΟΥΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΟΥΛΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΟΥΛΑ Ημερ/νία Γέννησης : 18 Φεβρουαρίου 1979 Οικογενειακή Κατάσταση : Άγαμη Διεύθυνση Κατοικίας : Οδός Φοινικούντας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ 05/2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ 05/2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ 1. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Γπ. Παπάζσορ Γ. Μελίδηρ, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ Δξγαζηήξην Γηαρείξηζεο θαη Δπεμεξγαζίαο Τγξώλ Απνβιήησλ Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Oλνκαηεπώλπκν: Ησάλλεο Αξακπαηδήο Παηξώλπκν: Θσκάο Ζκ/λία, ηόπνο γέλλεζεο: 9 Ηνπιίνπ 1957, Καβάια Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πποζωπικά ηοισεία: Δπώνςμο : πςπόποςλορ Όνομα : Γεώπγιορ Ον. Παηπόρ : Υξήζηνο Δπάγγελμα : MSc Μησανολόγορ Μησανικόρ Σ.Δ. Γιεύθςνζη : Σ.Θ. 41046 Πεπιοσή : Αηγάιεσ, ΣΚ 12201 Πόλη : Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1.1 Αηομικά ζηοιτεία ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Αλδξνλίθε Σζνπριαξάθε ηνπ Λεσλίδα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 5 Ηνπιίνπ 1966 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ ΟΗΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΡΔΥΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Μητανολόγος Μητανικός Α.Π.Θ.

Γρ. Μητανολόγος Μητανικός Α.Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΑΤΡΟΤ ΑΓΡΗ Γρ. Μητανολόγος Μητανικός Α.Π.Θ. 1. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν : αγρής Γημήηριος Όλνκα παηξόο / κεηξόο : ηαύξνο / Γαξπθαιιηά Όλνκα ζπδύγνπ : Αζαλαζία Μηδνύξε

Διαβάστε περισσότερα

Προζφπικά Σηοιτεία. Διεύθσνζη: Oικία: Γραθείο:

Προζφπικά Σηοιτεία. Διεύθσνζη: Oικία: Γραθείο: Προζφπικά Σηοιτεία Διεύθσνζη: Oικία: Γραθείο: Ππζάξη, Αθξσηεξίνπ Πνιπηερλείν Κξήηεο, 73100 Υαληά, Διιάδα Βηβιηνζήθε 731 00 Υαληά, Διιάδα Ταχυδρομική: Αξηζηείδεο Μειεηίνπ, Σ.Θ. 148, ΥΑΝΗΑ 73110 Tηλ.: 28210-66884

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΣΗΛΔΦΩΝΟ: 210-4142362 (γξαθείν), 210-4142360 ΒΑΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ. 1978: Απνιπηήξην Λπθείνπ (Β' Λχθεην Αξξέλσλ Λακίαο).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΣΗΛΔΦΩΝΟ: 210-4142362 (γξαθείν), 210-4142360 ΒΑΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ. 1978: Απνιπηήξην Λπθείνπ (Β' Λχθεην Αξξέλσλ Λακίαο). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ηδεξάο Γεκήηξηνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Γντξάλεο 42, 113 63 Αζήλα ΣΗΛΔΦΩΝΟ: 210-4142362 (γξαθείν), 210-4142360 email URL ΗΜ. ΓΔΝΝΗΔΩ: ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΗ: ΒΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι.ΠΔΙΡΑΙΑ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι.ΠΔΙΡΑΙΑ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πξνζωπηθά ηνηρεία: Δπώλπκν : ππξόπνπινο Όλνκα : Γεώξγηνο Ολ. Παηξόο : Υξήζηνο Δπάγγεικα : MScΜεραλνιόγνο Μεραληθόο Σ.Δ. Σειέθωλν : 210 5381237 / 6974269843 Οηθνγ. Καηάζηαζε: Άγακνο ηξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα 1. Αηομικά ζηοισεία Ζκεξνκελία γελλήζεσο : 20.02.1977 Σόπνο γελλήζεσο : Κξαγηόβα Ρνπκαλίαο Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε : Αγακνο Δηδηθόηεηα : Γηδάθησξ Μεραλνιόγνο Μεραληθόο

Διαβάστε περισσότερα

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν.

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν. Μπαμπανέλοσ Δέζποινα Γαπγακήισλ 8, Άλσ Ηιίζηα 15771 Εσγξάθνπ Σει. εξγαζίαο: 2103327734 Θηλεηό ηει: 6973001178 Ζκεξνκελία Γέλλεζεο: 02/09/68 Σόπνο Γέλλεζεο: Βέξνηα Ζκαζίαο Σποσδές 1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ

ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 28/03/1971 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Λεσθόξνο Γεκνθξαηίαο 1, 85100 Ρόδνο. Σει.:(22410) 99147. Φαμ: (22410) 27785. E-mail: dgouvias @rhodes.aegean.gr ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: Παληξεκέλνο, κε έλα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο 2. Πηστίο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Δξγαζηαθόο ρώξνο θαη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο-παξάγνληεο πγείαο, Γηαηξνθή θαη εθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, Γηαηξνθή θαη ρξόληα λνζήκαηα, Ο ξόινο ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαη ησλ θαηλνθαλώλ ηξνθίκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : ΚΤΡΗΑΚΖ - ΜΠΗΣΕΑΡΟ ΟΝΟΜΑ : ΔΤΣΑΘΗΟ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ : ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 30/3/1965 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ : Σκήκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ, ΣΔΗ Πεηξαηά Π. Ράιιε

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ

Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ Γηεύζπλζε ΑΓ. ΛΟΤΚΑ 65404 ΚΑΒΑΛΑ Σειέθσλν 2510462315 Email potolias@teikav.edu.gr ΠΟΤΓΔ Γηδαθηνξηθό Γίπισκα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ. Γρ. Μηταήι Λαδαρίδε

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ. Γρ. Μηταήι Λαδαρίδε ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ Γρ. Μηταήι Λαδαρίδε Πνιπηερλείν Κξήηεο, Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, Πνιπηερλεηνύπνιε, Υαληά 73100, Κξήηε Σει. (2821-0-) 37813, Fax. (2821-0-) 37846, email: lazaridi@mred.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αθξνδίηεο Α. Παζαιή. Μάηνο 2015

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αθξνδίηεο Α. Παζαιή. Μάηνο 2015 ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Αθξνδίηεο Α. Παζαιή Μάηνο 2015 ΣΔΗ Θεζζαιίαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Σ. Δ. ( Σξίθαια) - Σαρ. Θπξ. 34826 Tει. 2431023602, θηλ. 6932714215, e- mail

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΡΓΗΟ Α. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαινλίθεο

ΓΔΧΡΓΗΟ Α. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαινλίθεο ΓΔΧΡΓΗΟ Α. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαινλίθεο ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΓΗΑ ΣΖ ΘΔΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ ΑΠΘ ΣΟ ΓΝΧΣΗΚΟ ΠΔΓΗΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ ΜΔΡΟ Η ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ ΟΡΔΣΗΑΓΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2014 I.1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Έηνο γέλλεζεο: 1966 Σόπνο γέλλεζεο: Έδεζζα Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο κε έλα παηδί

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερία Παγούνη. Περίληψη προσόντων

Ελευθερία Παγούνη. Περίληψη προσόντων Ελευθερία Παγούνη Σει.: 2310 554968 Fax: 2310 550140 e-mail pagouni@aqs.gr Περίληψη προσόντων 10εηήο ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα ζε ζέκαηα Πνηόηεηαο (πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο) θαη Αλαδηνξγάλσζεο

Διαβάστε περισσότερα

99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ. ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ. ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. 99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ, ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ -ΠΟΤΓΔ 1.1 Αηνκηθά ηνηρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ - 07/2011 Θενδνζηάδε Θωκαΐδε Θωκά, Ph.D.

ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ - 07/2011 Θενδνζηάδε Θωκαΐδε Θωκά, Ph.D. ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ - 07/2011 Θενδνζηάδε Θωκαΐδε Θωκά, Ph.D. Α.Φ.Κ. 038902812 Γηεύζπλζε Δπηθνηλωλίαο: Βαζ. Οιγαο 89, Θεζζαινλίθε - ΣΚ 54643 GSM:+30.69.999.099.36 FAX/DATA:+30.700.700.7650 e-mail: thomaidistv@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Γηεπζύλνπζα: Διέλε Καηζαξνύ, Δπίθ. Καζεγήηξηα Παηδαγσγηθήο ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2013 1 1) Ιζηνξηθό Σν Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα