ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεοδοσίου Γ., Κορωναίος Χ., Μουσιόπουλος Ν. Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Τ.Θ. 483, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη, Ελλάδα KEYWORDS: ανάλυση κύκλου ζωής, θέρµανση, κτίρια, καύσιµα, φυσικό αέριο, ηλεκτρισµός, εκποµπές, καυσαέρια, ενέργεια, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οικιακή κατανάλωση ενέργειας, περιβαλλοντική ρύπανση ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή αφορά στην παρουσίαση και ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη χρήση διαφορετικών µορφών ενέργειας (φυσικό αέριο, πετρέλαιο και ηλεκτρισµός) για την κάλυψη των οικιακών ενεργειακών απαιτήσεων µε τη βοήθεια της µεθόδου Ανάλυσης Κύκλου Ζωής. Για τους σκοπούς της µελέτης έχει κατασκευαστεί το µοντέλο µιας τυπικής πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη στο οποίο προσοµοιώνονται σε διάφορα σενάρια οι ενεργειακές απαιτήσεις που εξετάζονται. Τα αποτελέσµατα αφορούν εκποµπές ανά kg/kwh/m 3 καυσίµου/ηλεκτρισµού και σύγκριση των εξεταζόµενων µορφών ενέργειας όσον αφορά στη συνεισφορά τους σε διάφορα φαινόµενα περιβαλλοντικών επιπτώσεων. ENVIRONMENTAL IMPACTS OF THE DOMESTIC USE OF DIFFERENT ENERGY FORMS Theodosiou G., Koroneos C., Moussiopoulos N. Laboratory of Heat Transfer and Environmental Engineering, Department of Mechanical Engineering, Aristotle University of Thessaloniki (AUTH), BOX 483, 54124, Thessaloniki Greece ABSTRACT This study focuses on the analysis and presentation of the environmental impacts that result from the use of different energy forms (natural gas, heating oil and electricity) separately or in conjunction, in order to cover the domestic energy requirements through the use of the Life Cycle Analysis methodology. For the study s purposes, a model of a typical apartment building in Thessaloniki has been created that simulates combinations of these operations sorted in five scenarios. The results concern emissions per kg/kwh/m 3 of fuel/electricity and a comparison of the energy forms under study regarding their contribution to different environmental impacts. Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις περισσότερες περιοχές του κόσµου, τόσο η θέρµανση χώρου όσο και νερού, αποτελούν βασικές ανάγκες, ιδιαίτερα κατά τους ψυχρούς χειµώνες. Από την άλλη, οι βαριές κλιµατικές συνθήκες συνεπάγονται και µεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση λόγω της απαιτούµενης θέρµανσης χώρου και νερού, επειδή αυτές οι δύο µορφές ενεργειακής χρήσης απαιτούν το υψηλότερο ποσοστό από τους πόρους που καταναλώνονται σε µια πολυκατοικία. Κατά συνέπεια, η επιλογή των κατάλληλων καυσίµων και του κατάλληλου ενεργειακού συστήµατος πρέπει να γίνει προσεκτικά, λαµβάνοντας υπόψη όχι µόνο το οικονοµικό µέρος αλλά και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κάθε µιας από τις εναλλακτικές λύσεις. Αυτό σηµαίνει ότι η βέλτιστη λύση µπορεί να µην είναι αυτή µε το χαµηλότερο οικονοµικό κόστος (για την εγκατάσταση του συστήµατος, τη συντήρηση και την κατανάλωση καυσίµων) ή αυτή µε τις λιγότερο ρυπογόνες εκποµπές, αλλά µια λύση κάπου στη «µέση», που να ελαχιστοποιεί και τους δύο παράγοντες στο βέλτιστο δυνατό βαθµό. Ο σκοπός αυτής της µελέτης [1] είναι, µέσω της εφαρµογής της µεθοδολογίας Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ), να αποτιµήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των διάφορων τύπων καυσίµων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν προκειµένου να καλυφθούν οι ενεργειακές απαιτήσεις της πολυκατοικίας. 2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Κατά την εφαρµογή της µεθόδου ΑΚΖ στο µοντέλο της πολυκατοικίας όσον αφορά στην κάλυψη των συγκεκριµένων της ενεργειακών απαιτήσεων, τέθηκαν οι ακόλουθοι στόχοι και παρουσιάζονται εκτενώς σε πίνακες και διαγράµµατα: εκτίµηση οικονοµικού κόστους, βασισµένη στις τρέχοντες τιµές κατανάλωσης ενέργειας για κάθε σενάριο σε σχέση µε το καύσιµο ή τον ηλεκτρισµό που καταναλώνεται, υπολογισµός των εκποµπών καυσαερίων (ποσότητα και ποσοστό) ανά kg ή Nm 3 καυσίµου που καταναλώνεται για την καύση µε ελαφρύ πετρέλαιο θέρµανσης (EL) και φυσικό αέριο που πραγµατοποιείται στους λέβητες της πολυκατοικίας ή των µεµονωµένων διαµερισµάτων για διεργασίες όπως η θέρµανση χώρου, η θέρµανση νερού και η χρήση µαγειρικών συσκευών, υπολογισµός εκποµπών καυσαερίων και σωµατιδίων και συγκέντρωσης ιχνοστοιχείων ανά kwh παραγωγής ηλεκτρισµού, σε σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από κηροζίνη, πετρέλαιο diesel, φυσικό αέριο και λιγνίτη, ανάλυση και σύγκριση των διαφόρων σεναρίων ως προς το κόστος και τις εκποµπές καυσαερίων, σωµατιδίων και συγκέντρωσης ιχνοστοιχείων ανά kg, Nm 3 και kwh (καυσίµου ή ηλεκτρισµού) και συνολικά για την ηµερήσια απαιτούµενη κατανάλωση καυσίµου και ηλεκτρικής ενέργειας στην πολυκατοικία, διεξαγωγή µελέτης ανάλυσης κύκλου ζωής για τη λήψη αποτελεσµάτων και την εξαγωγή συµπερασµάτων που αφορούν στο ποσοστό συνεισφοράς του κάθε σεναρίου στις διάφορες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 3 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ Η λειτουργική µονάδα είναι µια πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη βάση της οποίας έγινε το υπολογιστικό µοντέλο. Επίσης, ως λειτουργική µονάδα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και η µονάδα επιφάνειας της κατοικίας (1 m 2 ) υπό τις ίδιες προαναφερθέντες συνθήκες. Τα θερµικά φορτία σχεδιασµού [2] υπολογίστηκαν σε W ανά m 2 επιφάνειας κατοικίας (πίνακας 1). Οι παραδοχές στις οποίες βασίζονται οι υπολογισµοί των θερµικών φορτίων όπως επίσης και τα χαρακτηριστικά της πολυκατοικίας δίνονται πιο κάτω: Η πολυκατοικία έχει 5 ορόφους και κάθε όροφος έχει 4 διαµερίσµατα. Θεωρείται µια µέση τιµή για το εµβαδό κάθε διαµερίσµατος που είναι ίση µε 125 m 2 ενώ όσον αφορά στο λόγο της µικρής πλευράς των κατοικιών προς στη µεγάλη, αυτός ορίζεται 1:1,25. Το ποσοστό των Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

3 ανοιγµάτων είναι 25% της ελεύθερης παράπλευρης επιφάνειας. Τα διαµερίσµατα είναι κατασκευασµένα µε συµβατικά υλικά, δηλαδή κυρίως τούβλα και οπλισµένο σκυρόδεµα. Τα υλικά αυτά χρησιµοποιούνται στην κατασκευή των περισσοτέρων κτιρίων στην Ελλάδα. Τα διαµερίσµατα έχουν συµβατικό ορθογώνιο σχήµα και είναι τοποθετηµένα σε όσο το δυνατό περισσότερες από τις θέσεις που µπορούν να κατέχουν µέσα στο κτίριο. ηλαδή: διαµερίσµατα διαµπερή µε ελεύθερες τις µικρές πλευρές τους διαµερίσµατα γωνιακά µε ελεύθερες µια µικρή και µια µεγάλη πλευρά ή γωνιακά µε τρεις ελεύθερες πλευρές ή µε δύο ελεύθερες πλευρές και τη µια να εφάπτεται σε άλλο κτίριο διαµερίσµατα ισόγεια ή σε ενδιάµεσο όροφο ή ρετιρέ. Τα θερµικά φορτία υπολογίστηκαν σύµφωνα µε το Γερµανικό Κανονισµό DIN Όσον αφορά στις απώλειες αερισµού θεωρήθηκε ότι ο αέρας των κατοικιών ανανεώνεται µια φορά την ώρα (για διαφορετική ανανέωση ισχύει ότι: κάθε µια ανανέωση αέρα ανά ώρα αντιστοιχεί σε επιπλέον θερµικό φορτίο 24 [W/m 2 ] για την περιοχή της Θεσσαλονίκης). εν εξετάστηκε η επίδραση του προσανατολισµού και της ταχύτητας του ανέµου. Ανάλογα µε την πολυκατοικία και τους κανονισµούς της, το χρονικό διάστηµα που ανάβει η κοινή θέρµανση ποικίλει. Συνήθως είναι µεταξύ 8 16 ωρών είτε είναι συνεχόµενο ή µερικές ώρες το πρωί και µερικές το απόγευµα ή βράδυ. Στο εξεταζόµενο µοντέλο θεωρείται ότι η θέρµανση (καυστήρας φυσικού αερίου ή ελαφρού πετρελαίου θέρµανσης EL) λειτουργεί περίπου 12 ώρες (συνεχόµενα ή µε διακοπή). Η πολυκατοικία είναι χωρίς θερµοµόνωση. ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Θερµικά φορτία σχεδιασµού και επιφάνεια διαµερισµάτων της πολυκατοικίας Αριθµός ιαµερίσµατος Όροφος Θερµικό φορτίο [W/m 2 ] / Εµβαδό [m 2 ] Ισόγειο ος ος ος ος ΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Η µέθοδος ΑΚΖ όπως προαναφέρθηκε, εφαρµόζεται σε ολόκληρο το σύστηµα που περιλαµβάνει εκποµπές από τη µεταφορά, διύλιση και καύση πετρελαίου EL, εκποµπές από τη µεταφορά και καύση φυσικού αερίου στους λέβητες της πολυκατοικίας και σε άλλες οικιακές συσκευές και εκποµπές από την παραγωγή και χρήση ηλεκτρισµού (που προέρχεται από λιγνίτη, φυσικό αέριο, κηροζίνη και πετρέλαιο diesel). Τα όρια, οι διάφορες λειτουργίες και οι εκποµπές παρουσιάζονται στο σχήµα 1. Εξετάζονται πέντε εναλλακτικά σενάρια που αφορούν στη χρήση των τριών µορφών ενεργειακής κατανάλωσης που απαιτούνται για να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες των διαµερισµάτων και των κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας. Όσον αφορά στην κατανάλωση ηλεκτρισµού, εξετάζονται τέσσερις διαφορετικοί τρόποι παραγωγής του: από λιγνίτη, κηροζίνη, πετρέλαιο diesel και φυσικό αέριο. Οι λειτουργίες που απαιτούν κατανάλωση ενέργειας συνοψίζονται σε πέντε κατηγορίες: θέρµανση χώρου, θέρµανση νερού, κουζίνα, φωτισµό και άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Για τις τρεις πρώτες κατηγορίες µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε φυσικό αέριο ή πετρέλαιο θέρµανσης EL ή ακόµα και ηλεκτρισµός. Για τις άλλες δύο κατηγορίες, θεωρείται ότι χρησιµοποιείται µόνο ηλεκτρισµός. Ο πίνακας 2 και το σχήµα 2 παρουσιάζουν τις κατηγορίες λειτουργιών και τα σενάρια που εξετάζονται αναλυτικά. Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

4 ΣΧΗΜΑ 1: Καθορισµός ορίων συστήµατος ΣΤΑ ΙΑ Α.Κ.Ζ. ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΙΥΛΙΣΗ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Σ ΦΩΤΙΣΜΟΣ CO 2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL OIL EL ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ EL ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ SO 2 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ CO ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Σ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ EL ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ NO 2 ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Σ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ CH 4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΛΙΓΝΙΤΗΣ, ΜΑΖΟΥΤ, DIESEL OIL,Φ.Α.) ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΑΛΛΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Εξεταζόµενα σενάρια ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΝΑΡΙΟ 1 ΣΕΝΑΡΙΟ 2 ΣΕΝΑΡΙΟ 3 ΣΕΝΑΡΙΟ 4 ΣΕΝΑΡΙΟ 5 Θέρµανση χώρου Πετρέλαιο ΕL Φυσικό αέριο Φυσικό αέριο Πετρέλαιο ΕL Ηλεκτρισµός 1) Θέρµανση νερού Πετρέλαιο ΕL Φυσικό αέριο Φυσικό αέριο Πετρέλαιο ΕL Ηλεκτρισµός 1) Κουζίνα Ηλεκτρισµός 1) Ηλεκτρισµός 1) Φυσικό αέριο Φυσικό αέριο Ηλεκτρισµός 1) Φωτισµός Ηλεκτρισµός 1) Ηλεκτρισµός 1) Ηλεκτρισµός 1) Ηλεκτρισµός 1) Ηλεκτρισµός 1) Λοιπές ηλεκτρικές συσκευές Ηλεκτρισµός 1) Ηλεκτρισµός 1) Ηλεκτρισµός 1) Ηλεκτρισµός 1) Ηλεκτρισµός 1) Σηµείωση: 1) Εξετάζεται η παραγωγή ηλεκτρισµού από µαζούτ, diesel oil φυσικό αέριο και λιγνίτη. 5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στις ακόλουθες παραγράφους αφορούν στις περιβαλλοντικές εκποµπές που οφείλονται στις λειτουργίες της πολυκατοικίας που παρουσιάζονται στον πίνακα 2 [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. 5.1 Ηµερήσια συνολική κατανάλωση και οικονοµικό κόστος για κάθε σενάριο σηµαντικότερες εκποµπές Με βάση την συνολική ηµερήσια κατανάλωση φυσικού αερίου, πετρελαίου θέρµανσης EL και ηλεκτρισµού όπως αυτή υπολογίστηκε από την ανάλυση των σεναρίων, υπολογίστηκε το συνολικό ηµερήσιο οικονοµικό κόστος για κάθε σενάριο και παρουσιάζεται στο σχήµα 3 [13]. Τα σενάρια 3 και 4 αντιστοιχούν στις λύσεις µε το ελάχιστο οικονοµικό κόστος. Το 5 ο σενάριο είναι σχεδόν 2,5 φορές πιο δαπανηρό λόγω της µεγάλης κατανάλωσης ηλεκτρισµού. Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

5 ΣΧΗΜΑ 2: Εξεταζόµενες διεργασίες καύσιµα ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΕΞΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΕΞΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ: -- ΛΙΓΝΙΤΗ -- ΜΑΖΟΥΤ -- DIESEL OIL -- ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΧΗΜΑ 3: Συνολικό ηµερήσιο κόστος ανάλογα µε το σενάριο ΣΥΝΟΛΙΚΟ HMΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ , ,42 151,13 140,16 139,44 Είναι προφανές ότι στις περιπτώσεις που η χρήση ηλεκτρισµού αποτελεί ένα µεγάλο ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης, το οικονοµικό κόστος είναι υψηλό. Με µια γρήγορη µατιά µπορεί κάποιος να πει ότι παρόλο που η χρήση περισσότερου ηλεκτρισµού για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της πολυκατοικίας συνεπάγεται µεγαλύτερο οικονοµικό κόστος, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι λιγότερες απ ότι όταν χρησιµοποιούνται άλλα φυσικά καύσιµα. Η αλήθεια κρύβεται πίσω από τον ορισµό της λέξης χρήση η οποία αναφέρεται στον ηλεκτρισµό. Ο ηλεκτρισµός δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται ως µια καθαρή µορφή ενέργειας, έτοιµη να παραδοθεί και να καταναλωθεί, επειδή κατά την παραγωγή του έχουν χρησιµοποιηθεί συγκεκριµένοι πόροι (π.χ. φυσικά καύσιµα) των οποίων η µετατροπή σε ηλεκτρική ενέργεια συνεπάγεται και µεγάλες ποσότητες εκποµπών. Συνεπώς, για να είναι εφικτή και σωστή η σύγκριση της χρήσης του ηλεκτρισµού µε τη χρήση άλλων φυσικών καυσίµων που προορίζονται για τις ίδιες λειτουργίες, πρέπει να εξεταστεί ολόκληρος ο κύκλος ζωής που αφορά στον ηλεκτρισµό και περιλαµβάνει την παραγωγή, τη µεταφορά και τη χρήση του. Το ίδιο ισχύει για και όλα τα άλλα φυσικά καύσιµα για να µπορούν να γίνουν κατάλληλες και έγκυρες συγκρίσεις ανάµεσα στις διάφορες µορφές ενέργειας, η απαιτούµενη ανάλυση που θα αποκαλύπτει όλες τις πτυχές τους πρέπει να εφαρµόζεται και να περιλαµβάνει ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους. Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

6 5.2 Εκποµπές CΟ 2 Το διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ) αποτελεί ένα φυσικό συστατικό της ατµόσφαιρας και µαζί µε τους υδρατµούς, απορροφούν την εκπεµπόµενη από την επιφάνεια της γης µεγάλου µήκους κύµατος ακτινοβολία (δρώντας σαν παγίδα) και συνεισφέρουν (κατά 80%) στη δηµιουργία του φαινοµένου του θερµοκηπίου, µε αποτέλεσµα την άνοδο της θερµοκρασίας της ατµόσφαιρας σε παγκόσµια κλίµακα. Το σχήµα 4 παρουσιάζει τις ηµερήσιες συνολικές εκποµπές CO 2 που αντιστοιχούν στην απαιτούµενη κατανάλωση καυσίµων του µοντέλου της πολυκατοικίας ανάλογα µε το καύσιµο που χρησιµοποιείται και τον τρόπο που παράγεται ο ηλεκτρισµός. ΣΧΗΜΑ 4: Ηµερήσιες εκποµπές CO 2 ανάλογα µε το εξεταζόµενο σενάριο και τον τρόπο παραγωγής του ηλεκτρισµού ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CΟ2 5o Σενάριο 4o Σενάριο 3o Σενάριο 2o Σενάριο 1o Σενάριο ΗΛ./ΛΙΓΝΙΤ. ΗΛ/ΜΑΖΟΥΤ ΗΛ/DIESEL ΗΛ./Φ.Α. kg 5.3 Εκποµπές SΟ 2 Οι µεγάλες συγκεντρώσεις του διοξειδίου του θείου (SO 2 ) προκαλούν ερεθισµούς και βλάβες στο αναπνευστικό σύστηµα του ανθρώπου ενώ µαζί µε οξείδια του αζώτου (NΟx) συνεισφέρουν στο σχηµατισµό του φαινοµένου της οξίνισης. Το SO 2 και SO 3 ανυψώνουν το σηµείο δρόσου των καυσαερίων σε θερµοκρασίες άνω των 120 ο C και είναι ανυδρίτες του θειώδους και του θειικού οξέως. Οι συγκεντρώσεις στις οποίες παράγονται το SO 2 και SO 3 εξαρτώνται αποκλειστικά από την ποιότητα του καυσίµου. Το σχήµα 5 παρουσιάζει τις ηµερήσιες συνολικές εκποµπές SO 2. ΣΧΗΜΑ 5: Ηµερήσιες εκποµπές SO 2 ανάλογα µε το εξεταζόµενο σενάριο και τον τρόπο παραγωγής του ηλεκτρισµού ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ SΟ 2 5ο Σενάριο 4ο Σενάριο 3ο Σενάριο 2ο Σενάριο 1ο Σενάριο ΗΛ./ΛΙΓΝΙΤ. ΗΛ/ΜΑΖΟΥΤ ΗΛ/DIESEL ΗΛ./Φ.Α. kg 5.4 Εκποµπές Νοx Τα οξείδια του αζώτου (NO και ΝΟ 2 ) εάν έρθουν σε επαφή µε την υγρασία της ατµόσφαιρας δηµιουργείται νιτρικό οξύ (Η 2 ΝΟ 3 ) που µαζί µε το θειϊκό οξύ (Η 2 SO 4 ) συντελούν στη δηµιουργία της όξινης βροχής (φαινόµενο οξίνισης), η οποία διαβρώνει προσόψεις κτιρίων, καταστρέφει τα δάση και καθιστά όξινα τα εδάφη και τα ύδατα. Επίσης συµµετέχουν στο σχηµατισµό όζοντος (O 3 ) Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

7 κοντά στην επιφάνεια του εδάφους. Τα NΟx σε µεγάλης διάρκειας ψηλές συγκεντρώσεις προκαλούν νόσους του αναπνευστικού συστήµατος. Το σχήµα 6 παρουσιάζει τις ηµερήσιες συνολικές εκποµπές NΟx. ΣΧΗΜΑ 6: Ηµερήσιες εκποµπές NO X ανάλογα µε το εξεταζόµενο σενάριο και τον τρόπο παραγωγής του ηλεκτρισµού ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΝΟΧ 5ο Σενάριο 4ο Σενάριο 3ο Σενάριο 2ο Σενάριο 1ο Σενάριο 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 ΗΛ/ΛΙΓΝΙΤΗΣ ΗΛ/ΜΑΖΟΥΤ ΗΛ/DIESEL ΗΛ./Φ.Α. kg 5.5 Εφαρµογή της µεθόδου ΑΚΖ ανάλογα µε το καύσιµο που χρησιµοποιείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του µοντέλου της πολυκατοικίας Η µέθοδος της ΑΚΖ [14] εφαρµόστηκε για το κάθε καύσιµο που χρησιµοποιείται στο καθορισµένο µοντέλο. Η ΑΚΖ περιέλαβε εκποµπές από τη µεταφορά, τη διύλιση και την καύση του πετρελαίου θέρµανσης EL, εκποµπές από τη µεταφορά και την καύση του φυσικού αερίου στους λέβητες της πολυκατοικίας και σε άλλες οικιακές συσκευές και εκποµπές από την παραγωγή και χρήση του ηλεκτρισµού (που προέρχεται από λιγνίτη, φυσικό αέριο κηροζίνη και πετρέλαιο diesel). Συνεπώς τα όρια του συστήµατος καθορίστηκαν όπως φαίνεται στο διάγραµµα 2. Η εκτίµηση της περιβαλλοντικής τιµής για την κάθε επίπτωση βασίστηκε στην εξής απλή εξίσωση: Περιβαλλοντική Τιµή = Τιµή Χαρακτηρισµού x Συντελεστής Κανονικοποίησης x Συντελεστής Αξιολόγησης Λόγω έλλειψης τέτοιων συντελεστών κατάλληλων για την Ελλάδα, η ταξινόµηση των δεδοµένων του καταλόγου απογραφής σε κατηγορίες επιπτώσεων έγινε χρησιµοποιώντας τη µέθοδο EcoIndicator 95. Τα σχήµατα 7 (α, β, γ, δ) παρουσιάζουν τις τιµές της αξιολόγησης για τέσσερις κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις ανά σενάριο και σε σχέση µε τον τρόπο παραγωγής του ηλεκτρισµού. Οι παρατηρήσεις που µπορούν να γίνουν από την αξιολόγηση είναι οι εξής: Οι κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις για το κάθε σενάριο είναι: Σενάρια Κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 1 ο και 5 ο οξίνιση, αιθαλοµίχλη (χρήση ηλεκτρισµού που προέρχεται από κηροζίνη, πετρέλαιο diesel, λιγνίτη) και βαρέα µέταλλα (χρήση ηλεκτρισµού που προέρχεται λιγνίτη) 2 ο, 3 ο και 4 ο οξίνιση, αιθαλοµίχλη (χρήση ηλεκτρισµού που προέρχεται από κηροζίνη, πετρέλαιο diesel, λιγνίτη), φαινόµενο θερµοκηπίου και βαρέα µέταλλα (χρήση ηλεκτρισµού που προέρχεται λιγνίτη) Γενικά, όσον αφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η πιο σοβαρή είναι οι εκποµπές βαρέων µετάλλων που προκύπτουν στο 5 ο σενάριο και για χρήση ηλεκτρισµού που προέρχεται από λιγνίτη. Ακολουθούν τα φαινόµενα της οξίνισης και της αιθαλοµίχλης (5 ο σενάριο, παραγωγή από κηροζίνη, πετρέλαιο diesel, λιγνίτη). Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

8 ΣΧΗΜΑΤΑ 7 (α, β, γ, δ): Αξιολόγηση κύκλου ζωής ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Ηλ εκτρ./λιγνίτης Ηλεκτρ./Μαζούτ Ηλεκτρ./diesel oil Ηλεκτρ./Φυσ.αέριο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ Ηλεκτρ./Λιγνίτης Ηλεκτρ./Μαζούτ Ηλεκτρ./diesel oil Ηλεκτρ./Φυ σ.αέριο 0,12 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΥΤΡΟΦΙΣΜ ΟΥ (air) 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0 Ηλ εκτρ./λιγνίτης Ηλεκτρ./Μαζούτ Ηλεκτρ./diesel oil Ηλ εκτρ./φυσ.αέριο 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗΣ (WSP) Ηλεκτρ./Λιγνίτης Ηλεκτρ./Μαζούτ Ηλεκτρ./diesel oil Ηλεκτρ./Φυσ.αέριο Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

9 Τα σχήµατα-δείκτες 8 (α, β, γ, δ) παρουσιάζουν το µέγεθος και τη σηµασία της κάθε περιβαλλοντικής επίπτωσης σε σχέση µε τον τρόπο παραγωγής του ηλεκτρισµού. Η άθροιση των τιµών των επιπτώσεων που υπολογίστηκαν στα στάδια κανονικοποίησης και αξιολόγησης της ΑΚΖ, αποτελούν τα δεδοµένα των διαγραµµάτων αυτών. 6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το κύριο συµπέρασµα που προκύπτει από την ανάλυση που διεξήχθη είναι ότι το βέλτιστο σενάριο τόσο από άποψη οικονοµικού κόστους όσο και από περιβαλλοντική άποψη είναι το 3 ο, όπου χρησιµοποιείται φυσικό αέριο σε όλες σχεδόν τις λειτουργίες/διεργασίες του µοντέλου της πολυκατοικίας και για την παραγωγή του ηλεκτρισµού που καταναλώνεται. Λόγω των φυσικών του ιδιοτήτων, το φυσικό αέριο είναι το πιο καθαρό φυσικό καύσιµο και µπορεί να συµβάλει στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και των υδάτων, ειδικά όταν χρησιµοποιείται στη θέση άλλων, πιο ρυπογόνων πηγών ενέργειας. Η καύση του φυσικού αερίου έχει ως αποτέλεσµα ουσιαστικά αµελητέες ποσότητες ατµοσφαιρικών εκποµπών SO 2 και στερεών σωµατιδίων και πολύ µικρές ποσότητες εκποµπών CO, αντιδρώντων υδρογονανθράκων, NOx και CO 2 σε σχέση µε τις εκποµπές από την καύση άλλων φυσικών καυσίµων. Το φυσικό αέριο µπορεί να έχει άµεση συµβολή στον περιορισµό προβληµάτων περιβαλλοντικής ρύπανσης. Για παράδειγµα, είναι δυνατό να καίγεται φυσικό αέριο εναλλακτικά ή παράλληλα µε άλλα φυσικά καύσιµα που είναι λιγότερο φιλικά για το περιβάλλον. Η επιλεκτική αυτή χρήση του φυσικού αερίου µαζί µε άλλα καύσιµα µπορεί να µειώσει σηµαντικά τη ρύπανση του αέρα που προέρχεται από διάφορα εργοστάσια και από εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισµού. Η επιλογή αυτή απαιτεί ελάχιστο χρόνο για εγκατάσταση και σχετικά χαµηλή επένδυση κεφαλαίου και επιτρέπει ευελιξία όσον αφορά στην εναρµόνιση µε περιβαλλοντικά πρότυπα και νοµοθεσίες. Εκτός από την αποκλειστική χρήση του φυσικού αερίου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, υπάρχουν αρκετές διαθέσιµες τεχνολογίες που συνδυάζουν τη χρήση φυσικού αερίου µε άνθρακα και άλλα φυσικά καύσιµα για να µειωθεί η ρύπανση. Η συ- µπαραγωγή και η παραγωγή µε καύση αερίου συνδυασµένου κύκλου, περιλαµβάνουν και οι δύο καύση φυσικού αερίου µαζί µε άλλο καύσιµο, κάτι το οποίο συνεπάγεται τη χρήση λιγότερου καύσιµου από άλλες µεθόδους, και µείωση της απορριπτόµενης θερµότητας, αφού εκµεταλλεύεται την ενέργεια της θερµότητας σε διάφορα σηµεία πριν αυτή απορριφθεί. ΣΧΗΜΑΤΑ 8 (α, β, γ, δ): ιαγράµµατα δείκτες µεγέθους και σοβαρότητας συνολικών επιπτώσεων του κύκλου ζωής ανάλογα µε το σενάριο που εξετάζεται 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΛΙΓΝΙΤΗ 13,22 Εκποµπές βαρέων µετάλλων αιθαλοµίχλης (WSP) ευτροφισµού (water) ευτροφισµού (air) 3,00 2,00 1,00 0,00 όξινης βροχής θερµοκηπίου Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

10 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΜΑΖΟΥΤ Εκποµπές βαρέων µετάλλων αιθαλοµίχλης (WSP) ευτροφισµού (water) ευτροφισµού (air) όξινης βροχής θερµοκηπίου 5,50 5,00 4,50 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ DIESEL OIL 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Εκποµπές βαρέων µετάλλων αιθαλοµίχλης (WSP) ευτροφισµού (water) ευτροφισµού (air) όξινης βροχής θερµοκηπίου 0,00 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Εκποµπές βαρέων µετάλλων αιθαλοµίχλης (WSP) ευτροφισµού (water) ευτροφισµού (air) όξινης βροχής θερµοκηπίου Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

11 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Theodosiou G., Koroneos C. and Moussiopoulos N. (2002) Alternative scenarios analysis concerning different types of fuels used for the coverage of the energy requirements of a typical apartment building in Thessaloniki, Greece. Part I: Fuel consumption and emissions, Aristotle University of Thessaloniki, Department of Mechanical Engineering, Laboratory of Heat Transfer and Environmental Engineering, Thessaloniki, Greece. [2] Papacostas K. (1999) Planning Thermal and Refrigerate Loads estimation for residences in Athens and Thessaloniki, Scientific edition, Ktirio magazine. Thessaloniki. [3] Adrianopoulos N., Dimou D. and Koroneos C. (2000) Life Cycle Assessment and exergy analysis of solar energy generation in a natural gas fired combined cycle unit (PEC, Layrio power station), Aristotle University of Thessaloniki, Mechanical Engineering Department, Energy Division, Laboratory of Heat Transfer and Environmental Mechanics. [4] Michaloglou K., Charitakis I. and Koroneos C. (2000) Research of alternative systems of a 95 MW power generation unit at the power station of Linoperamaton, Crete, Aristotle University of Thessaloniki, Mechanical Engineering Department, Energy Division, Laboratory of Heat Transfer and Environmental Mechanics. [5] Paspalas K. (1999) Natural gas installations technology, Mechanical Electrical Engineers. Union of N. Greece edition, Thessaloniki, Greece. [6] DOE/EIA-0545 (October 1999) Petroleum-An Energy Profile, Energy Information Administration, Washington, DC. [7] U.S. EPA (1999) Profile of the Oil and Gas Extraction Industry, Office of Compliance Sector Notebook Project. [8] U.S. EPA (September 1995) Profile of the Petroleum Refining Industry, Office of Compliance Sector Notebook Project. [9] U.S. EPA (April 1993) Emission Factor Documentation For AP-42. Section 1.3- Fuel Oil Combustion, Office of Air Quality Planning and Standards, Research Triangle Park, NC. [10] U.S. EPA (April 1993) Emission Factor Documentation For AP-42. Section 5.1- Petroleum Refining, Office of Air Quality Planning and Standards, Research Triangle Park, NC. [11] U.S. EPA (April 1993) Emission Factor Documentation For AP-42. Section 5.2- Transportation and Marketing of Petroleum Liquids, Office of Air Quality Planning and Standards, Research Triangle Park, NC. [12] Laboratory of Industrial & Energy Economics National Technical University of Athens (1997) External Costs of Electricity Generation in Greece, Research funded by the European Commission in the framework of the Non Nuclear Energy Program JOULE III, Chapter 4 & 5. [13] Based on data published by the Public Power Corporation, [14] ISO (1997c) Environmental management - Life cycle assessment - Life cycle impact assessment, ISO/CD Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

Η ΦΙΛΙΑ..!!!  Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Σε γενικές γραµµές φιλία είναι η εθελοντική αλληλεξάρτηση ανάµεσα σε δύο άτοµα, µε απώτερο σκοπό να ικανοποιηθούν συναισθηµατικοί στόχοι των εµπλεκοµένων, η οποία είναι πιθανό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234 12234 Ένας δηµόσιος χώρος αποτελεί ένα κύτταρο στο δοµηµένο ιστό της πόλης. Δεν πρέπει µόνο να είναι ευδιάκριτος αλλά και να εντάσσεται πλήρως. Οφείλει να ανασυντάσσει την εικόνα της πόλης η οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σ όσους, ατομικά ή συλλογικά επανακτούν αυτά που νόμιμα μας κλέβουν οι εξουσιαστές.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σ όσους, ατομικά ή συλλογικά επανακτούν αυτά που νόμιμα μας κλέβουν οι εξουσιαστές. Εγώ καταληστεύω καθημερινά τον πολίτη αυτής της χώρας. Εγώ τον φέρνω κάθε τέλος του μήνα σε απόγνωση, όταν συνειδητοποιεί ότι δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Εγώ τον αναγκάζω

Διαβάστε περισσότερα

Οι 21 όροι του Λένιν

Οι 21 όροι του Λένιν Οι 21 όροι του Λένιν 1. Όλη η προπαγάνδα και η αναταραχή, πρέπει να φέρουν έναν πραγματικά κομμουνιστικό χαρακτήρα και σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις αποφάσεις της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Όλα τα όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού (97/C 372/03) (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Με τον όρο δικαίωµα εκφράζεται η εξουσία που παρέχεται από το σύστηµα δικαίου. Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

-*- SPORΤDAY. 2 3 ο4-1 9 9 7. Η επόµενη µέρα της ΑΕΚ και του Ντέµη

-*- SPORΤDAY. 2 3 ο4-1 9 9 7. Η επόµενη µέρα της ΑΕΚ και του Ντέµη -*- SPORΤDAY 1 Ηµεροµηνία Εκδότες:Zερβάκης- Κατσιµίγκος Α.Ε.Κ. Σε αυτό το τεύχος 1. Α.Ε.Κ. ΣΕΛ. 2-3 2 3 ο4-1 9 9 7 Η επόµενη µέρα της ΑΕΚ και του Ντέµη Μαύρος, Μανωλάς, Ατµατσίδης και Νικολάου οι υποψήφιοι

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 197/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.7.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ Επιθ. Κοιγ. Ερευνών, 103, Γ' 2000, 170-174 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ από τον Θεόδωρο Π. Οικονόμου Ζήσης Παπαδημητρίου, 2000, Ο ευρωπαϊκός ρατσισμός. Εισαγωγή στο φυλετικό μίσος: Ιστορική, κοινωνιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εξάσκηση στις διαταραχές της κίνησης και της οπτικής αντίληψης. Διδάσκων :Α.Β.Καραπέτσας

Εργαστηριακή εξάσκηση στις διαταραχές της κίνησης και της οπτικής αντίληψης. Διδάσκων :Α.Β.Καραπέτσας Εργαστηριακή εξάσκηση στις διαταραχές της κίνησης και της οπτικής αντίληψης Διδάσκων :Α.Β.Καραπέτσας Περιεχόμενο μαθήματος Διαταραχές κίνησης Διαταραχές οπτικο-χωρικές Διαταραχές οπτικο-κινητικές Δυσπραξία

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑΤΑ»- ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΕΛΙΔΟΝΑΣ

«ΤΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑΤΑ»- ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΕΛΙΔΟΝΑΣ Αγαπητοί μας αναγνώστες, Σας καλωσορίζουμε στην εφημερίδα μας, «Τα Χελιδονίσματα» με ένα γλυκό χαμόγελο. Θελήσαμε να πλουτίσουμε την εφημερίδα μας με πολλά θέματα, αφιερώματα και δραστηριότητες που πιστεύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr Τοποθέτηση στη Βουλή της Αντιπροέδρου της Α..Ε..Υ., έσποινας Σπανού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης

...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης ...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης Κυριακή 9 Αυγούστου 2015 Αγαπητό μου ημερολόγιο Δυσκολεύομαι να προσαρμοστώ, από χθες που έχουμε έρθει στη κατασκήνωση ασχολούμαστε με τη γνωριμία με

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του Πανεπιστηµίου Κρήτης κυρίαρχα δικαιώµατα των φοιτητών είναι το δικαίωµα στη µάθηση και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα Στατιστικά στοιχεία Κατά τη διάρκεια του 2011 ο Συνήγορος δέχθηκε 10.706 νέες αναφορές. Μεταξύ αυτών, εκατοντάδες αναφορές προέρχονται από οµάδες πολιτών - είναι δηλαδή «συλλογικές αναφορές». Η γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνία Αθανασοπούλου

Αντωνία Αθανασοπούλου Πίνακας 1. Μέθοδοι αντιµετώπισης της διάβρωσης (ορύγµατα) Λοφίσκος στην κορυφή του ορύγµατος Ανάχωµα παροχέτευσης Αναβαθµοί Αγωγοί στράγγισης Σπορά / Κάλυψη µε άχυρα Χλοοτάπητας Προσωρινή κάλυψη Οδοντωτή

Διαβάστε περισσότερα

Η γενοκτονία των Ποντίων 1 (11)

Η γενοκτονία των Ποντίων 1 (11) Η γενοκτονία των Ποντίων 1 (11) H γη των µύθων Στα παράλια της άξενης θάλασσας που εκτείνεται πέρα από τα στενά του Βοσπόρου, Έλληνες πριν από σχεδόν 3.000 χρόνια έχτισαν φιλόξενες πολιτείεςκιβωτούς του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 8 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα έγιναν σηµαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού, ως µοχλό για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 05/05/2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Προµήθεια Χρωµάτων» /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Έργο: Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ A/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνταξιοδοτικός ΠΟΕΔΗΝ. Μετά την εφαρμογή των νόμων Ν.4336/2015, Ν.4337/2015. Πίνακες με τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης Δημόσιο.

Συνταξιοδοτικός ΠΟΕΔΗΝ. Μετά την εφαρμογή των νόμων Ν.4336/2015, Ν.4337/2015. Πίνακες με τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης Δημόσιο. Συνταξιοδοτικός οδηγός Μετά την εφαρμογή των νόμων Ν.4336/2015, Ν.4337/2015 Πίνακες με τα νέα όρια ηλικίας Δημόσιο ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΠΟΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001L0083 EL 30.12.2008 006.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2001/83/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεμβρίου 2001

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2001L0083 EL 16.11.2012 011.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΟΔΗΓΙΑ 2001/83/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γεωπόνος, Msc Αγροτικής Οικονομίας Βουλευτής Ν. Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2012 1 ΣΤΟΧΟΙ: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820 Διαταράξεις της µνήµης στην Ακρόπολη Στην Ακρόπολη των Αθηνών, την άνοιξη του 1936, ο Ζίγκµουντ Φρόυντ διαπίστωνε έκπληκτος ότι η πόλη πράγµατι υπήρχε και ότι

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Βιβλίο: «Εµπορικές Εταιρίες» Ν.Κ. Ρόκας Εισαγωγή 1 Η ιδιορρυθµία και η µοναδικότητα του δικαίου των ενώσεων προσώπων στο πλαίσιο του ιδιωτικού δικαίου συνίσταται κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση 11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση Το σύστημα σχεδιασμού και εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, αποτελεί μία βασική παράμετρο προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας

Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας Το Αυτοτελές Τµήµα Δηµοτικής Αστυνοµίας είναι αρµόδιο για την αποτελεσµατική και αποδοτική άσκηση των αρµοδιοτήτων που έχουν θεσπισθεί µε το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 2 Κατάργηση της υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων... 3 Υπόμνηση της κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων...

Διαβάστε περισσότερα

Ηγουμενίτσα, 27/02/2015

Ηγουμενίτσα, 27/02/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: κα Ειρήνη Γρίβα Τηλ. Επικοιν.:26653 61213 Τηλ. Φαξ: 26650 29119 Ηγουμενίτσα, 27/02/2015 Αρ. πρωτ. 4213 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοπαρουσίαση: Χτίζοντας ένα δηµοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο

Βιβλιοπαρουσίαση: Χτίζοντας ένα δηµοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο Y ΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 20/10/2014 15:05 Jump to Comments Βιβλιοπαρουσίαση: Χτίζοντας ένα δηµοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο Το βιβλίο Χτίζοντας ένα δηµοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο καταγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η Ελληνική Προεδρία πραγµατοποιείται σε µια κρίσιµη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίοδο. Μια Ένωση που προετοιµάζει την µεγαλύτερη διεύρυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο"

Πρόγραμμα Σπουδών για το Νέο Σχολείο 2013 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Αισθητική Παιδεία για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (αρχική πρόταση β') υπεύθυνος πεδίου: Μένης Θεοδωρίδης ΚΕΝΤΡΟ 0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός νάνο-ρομπότ

Προγραμματισμός νάνο-ρομπότ Προγραμματισμός νάνο-ρομπότ Βαγγέλης Μισιρλής Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» misirlis_van@yahoo.com Επιβλέπων Καθηγητής: Λάζαρος Τζήμκας Καθηγητής Πληροφορικής, Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» tzimkaslazaros@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης

Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης Αισθηματικές ταινίες Bιογραφικές ταινίες Βωβές ταινίες Δραματικές ταινίες Επιστημονικής φαντασίας Μικρού μήκους Πολιτικές Πολεμικές

Διαβάστε περισσότερα

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη:

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη: L 212/12 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 7.8.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/55/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουλίου 2001 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Να εξηγηθεί η σειριακή αναζήτηση. Η λειτουργία της αναζήτησης σε πίνακα είναι η εύρεση της θέσης στην οποία υπάρχει μια συγκεκριμένη τιμή που ενδιαφέρει το χρήστη. Οι πιο γνωστές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΒΑΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ, ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΘΑΝΑΣΙΜΩΝ ΠΑΘΩΝ

ΑΒΒΑΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ, ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΘΑΝΑΣΙΜΩΝ ΠΑΘΩΝ ΑΒΒΑΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ, ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΘΑΝΑΣΙΜΩΝ ΠΑΘΩΝ Ο όσιος Κασσιανός, αποτελεί μία εν πολλοίς άγνωστη, αλλά σημαντική πατερική μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στα πλαίσια του ολοήµερου σχολείου και της οικογένειας.

ΘΕΜΑ: Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στα πλαίσια του ολοήµερου σχολείου και της οικογένειας. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ολοήµερο σχολείο ΘΕΜΑ: Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στα πλαίσια του ολοήµερου σχολείου και της οικογένειας. ηµαράς Σεραφείµ Α.Μ. 3811 Θεοχάρης Θωµάς Α.Μ. 3818 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Γενικές Αρχές και Ορισμοί. Άρθρο 1 Γενικές αρχές

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Γενικές Αρχές και Ορισμοί. Άρθρο 1 Γενικές αρχές ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές Αρχές και Ορισμοί Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Η ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Έντυπο Υπολογισμού Κενών-Πλεονασμάτων Σχολείου στο Σύστημα «Αθηνά» Γενικές Πληροφορίες ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ Ωράριο Διευθυντή 5 δηλ. τόσο εμφανίζεται στην οθόνη με τα ωράρια στο Αθηνά Όνομα/τα Υποδιευθυντή/ών 1. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Ο σίδηρος παρά το γεγονός, ότι αποτελεί υλικό γνωστό ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους, άρχισε να χρησιµοποιείται ευρέως και ουσιαστικά σε αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 9.10.2015 L 264/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1814 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για

Διαβάστε περισσότερα

Περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής Ο Ιησούς περπατά στους δρόμους μας, έρχεται στα σπίτια μας για να μας προσφέρει την πίστη

Περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής Ο Ιησούς περπατά στους δρόμους μας, έρχεται στα σπίτια μας για να μας προσφέρει την πίστη Αποφάσισα να προκηρύξω ένα έτος της Πίστεως το οποίο θα αρχίσει στις 11 Οκτωβρίου 2012, πεντηκοστή επέτειο από την έναρξη της Β Συνόδου του Βατικανού και θα λήξει με την Πανήγυρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΑΡΘΡΟ 1 Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων 1. Η ανάθεση της κατασκευής των δηµοσίων έργων γίνεται υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Τροπολογία-Προσθήκη. Θέµα: «Παροχή δωρεάν ρεύµατος σε φτωχές και ευπαθείς οµάδες πληθυσµού». Αιτιολογική Έκθεση

Τροπολογία-Προσθήκη. Θέµα: «Παροχή δωρεάν ρεύµατος σε φτωχές και ευπαθείς οµάδες πληθυσµού». Αιτιολογική Έκθεση Τροπολογία-Προσθήκη Στο σ/ν αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής». Θέµα: «Παροχή δωρεάν ρεύµατος σε φτωχές και ευπαθείς οµάδες πληθυσµού». Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Αριθμ. αποφ.:30/2007 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 3/2007 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25-01-2007 Σήμερα την 25 η του μηνός Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Η βιοπολιτική της αυταρχικής δηµοκρατίας και η διακυβέρνηση του επικίνδυνου σώµατος

Η βιοπολιτική της αυταρχικής δηµοκρατίας και η διακυβέρνηση του επικίνδυνου σώµατος Αθηνά Αθανασίου Οµιλία στο 16 ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ (7.7.2012) Η βιοπολιτική της αυταρχικής δηµοκρατίας και η διακυβέρνηση του επικίνδυνου σώµατος Ζούµε σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Η εξαίρεση έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗΕ - Ιλαρίωνα: Τα σηµαντικότερα γεωλογικά και γεωτεχνικά προβλήµατα που αντιµετώπισε η µελέτη και η κατασκευή µέχρι τώρα.

ΥΗΕ - Ιλαρίωνα: Τα σηµαντικότερα γεωλογικά και γεωτεχνικά προβλήµατα που αντιµετώπισε η µελέτη και η κατασκευή µέχρι τώρα. ΥΗΕ - Ιλαρίωνα: Τα σηµαντικότερα γεωλογικά και γεωτεχνικά προβλήµατα που αντιµετώπισε η µελέτη και η κατασκευή µέχρι τώρα. Κ. Καραπαντελάκης, Γ. Εµµανουηλίδης,, Β. Καραγιαννάκη Γεωλόγοι Μελετητές Χ. Μινόπετρος

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει στη Cyta επιστολή συνοδευόμενη από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ. 22/1/2012 4:16 μμ 11o Γυμνάσιο Λάρισας Βλαχοδήμου Ευπραξία

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ. 22/1/2012 4:16 μμ 11o Γυμνάσιο Λάρισας Βλαχοδήμου Ευπραξία ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παιχνίδι ή εξάρτημα για άθληση ή αναψυχή, που υψώνεται στον αέρα με τη δύναμη τού ανέμου. Αποτελείται από έναν ελαφρύ σκελετό ποικίλου σχήματος, που καλύπτεται με

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου Η εξέγερση του Πολυτεχνείου Του Βαλάντη Αθανασίου, ιστορικού Η εξέγερση που άρχισε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στις 14 Νοεμβρίου 1973 ήταν η μαζικότερη δημόσια εκδήλωση εναντίον των δικτατόρων που

Διαβάστε περισσότερα

Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Σκοπος μαθηματος: -ορισμος υγιεινης -αρχες υγιεινης -σκοποι υγιεινης -αποτελεσματα υγιεινης. Ορισμος της Υγιεινης: Υγιεινη είναι η επιστημη που ερευνα και μελετα τα Υγειολογικα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366 Α. Ο άνθρωπος, όπως υπογραμμίζει ο συγγραφέας, δεν είναι ρυθμιστής του κόσμου, παρά διαχειριστής του. Αυτή την παρεξήγηση, που ίσχυε για αιώνες, θέλησε να διαλύσει ο πανεπιστήμων άνθρωπος της Αναγέννησης,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 32 53 748 210 33 75 360

Ταχ. /νση: Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 32 53 748 210 33 75 360 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαρτίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 1025108/84/0013 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΠΟΛ:1047 Ταχ. /νση: Ερµού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γάζι 8.04.2014 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Αρ.πρωτ. 541 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. νση: Ν.Καζαντζάκη 11, Τ.Κ. 71414 Ηράκλειο Πληροφορίες : Σµαργιανάκη Γεωργία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΒΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πώς να πάρετε τα µέτρα µόνοι σας Σχετικά µε τη µέτρηση Θα χρειαστείτε ένα µέτρο(µεζούρα) που εύκολα θα προµηθευτείτε από ένα κατάστηµα µε υλικά ραπτών ή από ένα πολυκατάστηµα. Το µέτρο(µεζούρα)

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3218/5-3-12 ΑΡΙΘ. ΣΧΕ.: 2329 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. Νομοθεσία για την Ασφάλιση Αυτοκινήτου Έχουν όλοι υποχρέωση από το Νόμο να συνάψουν ασφάλιση για το αυτοκίνητό τους; Σε ποια νομοθεσία βασίζεται η ασφάλιση αυτοκινήτου; Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

14.00 µ.µ. 18.00 µ.µ. ένα (1) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) 06.00 π.µ. 10.00 π.µ. δύο (2) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή)

14.00 µ.µ. 18.00 µ.µ. ένα (1) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) 06.00 π.µ. 10.00 π.µ. δύο (2) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Ε ΕΣΣΑΣ (Προϋπολογισµός:103.196,81 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) Ο Προσφέρων υποχρεούται: 1) Μαζί µε την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνοι στα σπήλαια

Κίνδυνοι στα σπήλαια Κίνδυνοι στα σπήλαια Κύρια αιτία ατυχηµάτων είναι το ανθρώπινο λάθος. ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εκπαίδευση και εµπειρία Καλή φυσική κατάσταση (Ύπνος, φαγητό, νερό, ρουχισµός, άθληση. Όχι προηγούµενο ξενύχτι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ .1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Φτώχεια & Οικολογική Καταστροφή ΚΕΙΜΕΝΟ Είναι αναµφισβήτητο ότι το παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα έχει δηµιουργήσει πρωτοφανή πλούτο, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σκοπός του Εθνικού Πλαισίου Περιβαλλοντικών Δράσεων είναι να παρέχει μια κοινή πλατφόρμα για τις περιβαλλοντικές δράσεις που αναλαμβάνονται από τις

Διαβάστε περισσότερα

Μη ανταγωνιστικές δραστηριότητες και παιχνίδια (υλικό)

Μη ανταγωνιστικές δραστηριότητες και παιχνίδια (υλικό) Μη ανταγωνιστικές δραστηριότητες και παιχνίδια (υλικό) Posted on 28 Αυγούστου, 2015 γράφει: Τοµπούλογλου Ιωάννης Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Δ/νση ΠΕ Ανατολ. Θεσσαλονίκης Χαρακτηριστικά: Αυξηµένα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ, 3-4. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

ΙΙ, 3-4. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης ΙΙ, 3-4 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. Τι σήµαινε για τους Αθηναίους η αναγγελία της συντριβής της ναυτικής τους δύναµης στους Αιγός Ποταµούς;

Διαβάστε περισσότερα

Ρόδος και Αίγυπτος : λίκνα ευεργετισμού. Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη

Ρόδος και Αίγυπτος : λίκνα ευεργετισμού. Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη Ρόδος και Αίγυπτος : λίκνα ευεργετισμού Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη Ο 19 ος και οι αρχές του 20 ου αιώνα αντιπροσωπεύουν την «εποχή της αυτοκρατορίας», δηλαδή την παγκόσμια επέκταση του αποικιοκρατικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

& ../../.. 37, 151 80 :.. :... ... FAX :... & e-mail: :...

&  ../../..   37, 151 80   :.. :...  ...    FAX :... &  e-mail: :... Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αθήνα../../.. Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτική του συστήματος των πόλεων στο Βυζάντιο»

«Πολιτική του συστήματος των πόλεων στο Βυζάντιο» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Πολιτική του συστήματος των πόλεων στο Βυζάντιο» Μπαστάκης Φώτης Μυτιλήνη 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡ. & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ. ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Γ.Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΗΝΑ, 2011 1 Γενικά Εδώ και πολλά χρόνια, οι ανασκαφικές έρευνες δέχονται τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2006 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (Άρθρα 43-61 του Καταστατικού Χάρτη) ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Κανονισµός ΓΕΝΙΚΑ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Φυλακές-εγκλει σµ ός Για την κοινή γνώµη και την µέση αντίληψη έννοιες όπως ο εγκλεισµός, η φυλάκιση και η τιµωρία ως στέρηση ελευθερίας είναι κάτι που είναι δεδοµένο και φαντάζει να έχει µια χρονική διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Απλές λύσεις για άµεση έξοδο από την κρίση. Μέσα σε λίγες ηµέρες µπορεί να σωθεί η Ελλάδα. Αρκεί να ξυπνήσουν οι Έλληνες και να δουν τι συµβαίνει.

Απλές λύσεις για άµεση έξοδο από την κρίση. Μέσα σε λίγες ηµέρες µπορεί να σωθεί η Ελλάδα. Αρκεί να ξυπνήσουν οι Έλληνες και να δουν τι συµβαίνει. Απλές λύσεις για άµεση έξοδο από την κρίση Μέσα σε λίγες ηµέρες µπορεί να σωθεί η Ελλάδα. Αρκεί να ξυπνήσουν οι Έλληνες και να δουν τι συµβαίνει. Στα χιλιάδες χρόνια της ιστορίας της η Ελλάδα έχει γεµίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων

Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων Μάθημα 2.1 Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων 1.1 Εργασίες κοπής με χρήση φλόγας 1.1.1 Φιάλες αερίων Τα μέτρα ασφάλειας, συνδέονται με τη φύση του κάθε αερίου. Υπάρχουν όμως και ορισμένοι γενικοί κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου δημοτικές εκλογές 2010 www.gia-tin-milo.net

ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου δημοτικές εκλογές 2010 www.gia-tin-milo.net δημοτικές εκλογές 2010 ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου www.gia-tin-milo.net ενεργοί πολίτες για τη Μήλο www.gia-tin-milo.net info@gia-tin-milo.net akavalieros@gia-tin-milo.net

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 2107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΤΕΕ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α 1. «Η κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα ταμειακά διαθέσιμα, η άγνοια και η σκοπιμότητα.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα ταμειακά διαθέσιμα, η άγνοια και η σκοπιμότητα. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα ταμειακά διαθέσιμα, η άγνοια και η σκοπιμότητα. Νομοθεσία Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 εδ.β και της παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ A1. Με αυτά λοιπόν τα μέσα εφοδιασμένοι οι άνθρωποι κατοικούσαν στην αρχή διασκορπισμένοι, πόλεις όμως δεν υπήρχαν κατασπαράσσονταν λοιπόν από τα θηρία, γιατί ήταν από

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου

Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου Μαρία Μανώλη 1 Εισαγωγή Χωρίς αµφιβολία, τα σχολείο 1 αποτελεί το πιο θεµελιώδη κοινωνικό θεσµό µετά την οικογένεια,

Διαβάστε περισσότερα

Ο κόσμος μέσα από τα μάτια μιας κουζίνας. 2. Ορεκτικά με θαλασσινά

Ο κόσμος μέσα από τα μάτια μιας κουζίνας. 2. Ορεκτικά με θαλασσινά Ο κόσμος μέσα από τα μάτια μιας κουζίνας 2. Ορεκτικά με θαλασσινά 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί κουζίνας Κρύα ορεκτικά Αντσούγιες αλά Νισουάζ Σαρδέλες τηγανιτές Ζελέ με καραβίδες Μπαρμπούνια αλ οριεντάλ Καναπέ με

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013. K:\A61500\Design\tenders\2013_6151_drills_5243\Tefhi\Timologio_5243.DOC

5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013. K:\A61500\Design\tenders\2013_6151_drills_5243\Tefhi\Timologio_5243.DOC 5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών στο α' υποτµήµα " ράµα - Άγιος Αθανάσιος" του τµήµατος 61.5 " ράµα - Καβάλα" του Κάθετου Άξονα 61 "Σέρρες - ράµα - Καβάλα" Κωδικός Αναφοράς 5243» ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα