ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα ( 2012) (2014)2015 Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ Περιβάλλοντοσ & Τποδομϊν επτζμβριοσ / 79

2 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα(2012) (2014)2015 Ενότητα 1: Στρατηγικός Σχεδιασμός Ενότητα 2: Επιχειρηςιακόσ Προγραμματιςμόσ Ενότητα 3: Οικονομικόσ Προγραμματιςμόσ, Δείκτεσ Παρακολούθηςησ & Αξιολόγηςησ Διεύθυνςη Αναπτυξιακού Προγραμματιςμού 2 / 79

3 Περιεχόμενα Ειςαγωγι Ενότθτα 1: Στρατθγικόσ Σχεδιαςμόσ( Αφορά ςτa Τεφχοσ VI & X) Ενότθτα 2: Επιχειρθςιακόσ προγραμματιςμόσ Κεφάλαιο 2.1: τόχοι και Δράςεισ Κεφάλαιο 2.2: Πενταετισ Προγραμματιςμόσ των Δράςεων Ενότθτα 3: Οικονομικόσ Προγραμματιςμόσ, δείκτεσ παρακολοφκθςθσ & αξιολόγθςθσ Κεφάλαιο 3.1: Οικονομικόσ Προγραμματιςμόσ Κεφάλαιο 3.2: Δείκτεσ Παρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ του Προγράμματοσ 3 / 79

4 Περιεχόμενα Σεφχουσ ΕΠ ΠΝΑ (2012)2013 (2014)2015 Ε π ι χ ε ι ρ θ ς ι α κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α ( ) (2014) Χ ά ρ τ θ σ Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ... 5 Ε ι ς α γ ω γ ι... 6 Ε ν ό τ θ τ α 1 : τ ρ α τ θ γ ι κ ό σ χ ε δ ι α ς μ ό σ... 9 Διατφπωςθ του Αναπτυξιακοφ Οράματοσ τθσ Περιφζρειασ... 9 Ε ν ό τ θ τ α 2 : Ε π ι χ ε ι ρ θ ς ι α κ ό σ Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι ς μ ό σ τ θ σ Π Ν Α Γενικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου (ΓΑΠ Ν.Α) Ανάλυςθ του ΕΠ ΠΝΑ Ανάλυςθ των Πθγϊν Χρθματοροϊν του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ Ανάλυςθ κατθγοριϊν Ζργων που περιλαμβάνονται ςτουσ πίνακεσ του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ Κεφάλαιο 2.1 τόχοι & Δράςεισ Δμεηδίθεπζε ηωλ Γεληθώλ ηξαηεγηθώλ ζηόρωλ ζε εηδηθνύο τρατθγικοί τόχοι ανά Άξονα Προτεραιότθτασ Περιγραφι Μζτρων & Δράςεων Κατθγορίεσ/Ομάδεσ Σομζων / Κωδικοί Θεματικϊν Προτεραιοτιτων ΕΠΑ Κεφάλαιο 2.2: Σριετισ Προγραμματιςμόσ των Δράςεων Παρουςίαςθ του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ τθσ ΠΝΑ Περιγραφι Αξόνων/Μζτρων/Δράςεων Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ με Επιμζρουσ φνολα ςε Επίπεδο Μζτρων Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ / Ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Κατθγορία / Ομάδα Δράςθσ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ (ςυγκεντρωτικό) Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ (υνεχιηόμενα Ζργα) Ε Π ΠΝΑ υγκεντρωτικόσ Πίνακασ ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ (υνεχιηόμενα Ζργα) Ζργα Ενταγμζνα/Εγγεγραμμζνα ςτο ΕΠ τθσ ΠΝΑ Ανάλογα με τον βακμό Προτεραιότθτασ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ ( Α Προτεραιότθτασ Ζργα) Ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ (Ζργα Α Προτεραιότθτασ) Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ ( Β Προτεραιότθτασ Ζργα) Ζργα Ενταγμζνα/Εγγεγραμμζνα ςτο ΕΠ τθσ ΠΝΑ ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ (Ζργα B Προτεραιότθτασ) Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ ( Γ Προτεραιότθτασ Ζργα) Ζργα Ενταγμζνα/Εγγεγραμμζνα ςτο ΕΠ τθσ ΠΝΑ ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ (Ζργα Γ Προτεραιότθτασ) Προτεινόμενα Ζργα Ανά Περιφερειακι Ενότθτα και Νθςί (Μζςω υμπλιρωςθσ Ερωτθματολογίων) Προτεινόμενα Ζργα Ανά Περιφερειακι Ενότθτα, Άξονα / Μζτρο / Δράςθ (Μζςω Ερωτθματολογίων) Ε ν ό τ θ τ α 3 : Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό σ Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι ς μ ό σ, Δ ε ί κ τ ε σ Π α ρ α κ ο λ ο φ κ θ ς θ σ & Α ξ ι ο λ ό γ θ ς θ σ Κεφάλαιο 3.1: Οικονομικόσ Προγραμματιςμόσ Προχπολογιςμόσ Περιφζρειασ Νοτίου Αιγαίου Κεφάλαιο 3.2: Δείκτεσ Παρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ του Προγράμματοσ Π α ρ α ρ τ ι μ α τ α / 79

5 Χάρτθσ Περιφζρειασ 5 / 79

6 Ειςαγωγι Νομοκεςία Σκοπόσ του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ Με το άρκρο 268 του Νόμου 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87 Αϋ/ ) κεςπίηεται για πρϊτθ φορά θ υποχρζωςθ κατάρτιςθσ Πενταετϊν Επιχειρθςιακϊν Προγραμμάτων από τουσ ΟΣΑ βϋ βακμοφ. Κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ, θ χρονικι διάρκειά του είναι Σριετισ. Με τθν με Α.Π / (ΦΕΚ 2043 Β / ) Απόφαςθ του Τπουργείου Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ & Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, κακορίςτθκε θ διαδικαςία κατάρτιςθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των Επιχειρθςιακϊν Προγραμμάτων και των Ετιςιων Προγραμμάτων Δράςθσ των Περιφερειϊν, τα όργανα ςφνταξθσ, ελζγχου και αξιολόγθςισ τουσ, κακϊσ και το περιεχόμενο, θ δομι και ο τρόποσ υποβολισ τουσ ςτισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ. Βαςικόσ ςκοπόσ των Πενταετϊν Επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων των Περιφερειϊν είναι «θ προϊκθςθ τθσ περιφερειακισ και τθσ εςωτερικισ ανάπτυξθσ τθσ Περιφζρειασ, ςε εναρμόνιςθ με τισ κατευκφνςεισ Αναπτυξιακοφ χεδιαςμοφ ςε τοπικό και εκνικό επίπεδο και τισ νζεσ αρμοδιότθτεσ που ορίηει το Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», (ΕΕΣΑΑ, 2011, ςελ.11-12). Επιπλζον, «το Πρόγραμμα ( ) ςτοχεφει, ςτθν αναβάκμιςθ του επιπζδου ςυνεργαςίασ τθσ Περιφζρειασ με φορείσ του ιδιωτικοφ, δθμόςιου και κοινωνικοφ τομζα, ςε τοπικό, διαπεριφερειακό, εκνικό και διεκνζσ επίπεδο, για τθ ςυντονιςμζνθ προϊκθςθ τθσ Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ και τθν από κοινοφ παροχι υπθρεςιϊν ι υλοποίθςθ δράςεων και ςυμφωνιϊν» (ΕΕΣΑΑ, 2011, ςελ.12). Δομι του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ τθσ ΠΝΑ φμφωνα με το άρκρο 1 τθσ με Α.Π / (ΦΕΚ 2043 Βϋ/ ) απόφαςθσ του Τπουργείου Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ & Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα τθσ Περιφζρειασ Νοτίου Αιγαίου διαρκρϊκθκε ςε τρεισ (3) κεματικζσ ενότθτεσ: Ενότθτα 1: τρατθγικόσ χεδιαςμόσ Περιγραφι αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ τρατθγικι τθσ Περιφζρειασ και αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ Ενότθτα 2: Επιχειρθςιακόσ Προγραμματιςμόσ τόχοι και δράςεισ Πενταετισ προγραμματιςμόσ δράςεων 6 / 79

7 Ενότθτα 3: Οικονομικόσ Προγραμματιςμόσ και Δείκτεσ Παρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ Οικονομικόσ Προγραμματιςμόσ Δείκτεσ Παρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ Διαδικαςία εκπόνθςθσ του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ Νοτίου Αιγαίου Θ υλοποίθςθ του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ (ΕΠ) τθσ ΠΝΑ ζγινε ςε δυο Φάςεισ. Κατά τθν διάρκεια τθσ πρϊτθσ φάςθσ: ςυντάχτθκε ο τρατθγικόσ χεδιαςμόσ, που αποτελεί τθν 1 θ Ενότθτα του ΕΠ τθσ ΠΝΑ, υπιρξε ςυνεργαςία με τουσ Διμουσ τθσ εδαφικισ επικράτειασ τθσ ΠΝΑ για τθ διαςφάλιςθ του ςυντονιςμοφ των δράςεων περιφερειακισ και τοπικισ ανάπτυξθσ και τθν προϊκθςι τυχόν «διαβακμιδικϊν» ςυνεργαςιϊν, εγκρίκθκε το ςχζδιο του τρατθγικοφ χεδιαςμοφ με τθν με αρικμό 72/2012 Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου που ςυνεδρίαςε τθν 01 θ /09/2012, ςτθν Λζρο και υλοποιικθκαν οι προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ διαβοφλευςθσ. Ειδικότερα, όςον αφορά ςτισ διαδικαςίεσ διαβοφλευςθσ, εγκεκριμζνο κείμενο του τρατθγικοφ χεδιαςμοφ αναρτικθκε ςτθν Ιςτοςελίδα τθσ ΠΝΑ, μαηί με ζνα «Ερωτθματολόγιο Διαβοφλευςθσ» μζςω του οποίου, οι Πολίτεσ ι οι Ενϊςεισ Πολιτϊν, οι Σοπικοί, Κοινωνικοί και Οικονομικοί Φορείσ κ.λπ. μποροφςαν, ςε περίπτωςθ που επικυμοφςαν, να υποβάλλουν / κατακζςουν Απόψεισ και Προτάςεισ ΠΝΑ, για το χρονικό διάςτθμα 05-09/2012 ζωσ και τισ 19/09/2012. Επίςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ «Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ», ςτάλκθκε και ςχετικό Δελτίο Σφπου προσ όλα τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ. τισ 20/09/2012 πραγματοποιικθκε θ υνεδρίαςθ τθσ «Περιφερειακισ Επιτροπισ Διαβοφλευςθσ» κατά τθν οποία ςυηθτικθκε και διατυπϊκθκε γνϊμθ όςον αφορά ςτο τρατθγικό χεδιαςμό τθσ Περιφζρειασ Νοτίου Αιγαίου. τθν Ενότθτα του «τρατθγικοφ χεδιαςμοφ» περιγράφεται και αξιολογείται θ «υφιςτάμενθ κατάςταςθ» όςον αφορά ςτα βαςικά γεωγραφικά, πλθκυςμιακά, κοινωνικά, οικονομικά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτθριςτικά τθσ Περιφζρειασ κακϊσ και των ςχζςεων και των αλλθλεξαρτιςεων τθσ με τθν ευρφτερθ περιοχι, τα οργανωτικά χαρακτθριςτικά και τα οικονομικά τθσ Περιφζρειασ ωσ Οργανιςμοφ. το πλαίςιο τθσ αξιολόγθςθσ τθσ «υφιςτάμενθσ κατάςταςθ» τθσ ΠΝΑ, αποτυπϊνονται τα «μειονεκτιματα» και «πλεονεκτιματα» τθσ Περιφζρειασ, ωσ προσ τα κρίςιμα ηθτιματα, τισ ανάγκεσ των διμων και των πολιτϊν κακϊσ επίςθσ και θ εκτιμϊμενθ ηιτθςθ για τθ παροχι Τπθρεςιϊν ςε επίπεδο Περιφζρειασ, παρουςιάηονται τα κρίςιμα ηθτιματα ανάπτυξθσ, τα οποία είναι ςκόπιμο να αντιμετωπιςκοφν από τθν Περιφζρεια κατά τθν επόμενθ μεςοπρόκεςμθ περίοδο, ιεραρχθμζνα κατά ςειρά προτεραιότθτασ, όπωσ επίςθσ και οι δυνατότθτεσ και Τφιςτάμενεσ αδυναμίεσ των Τπθρεςιϊν τθσ Περιφζρειασ και των Νομικϊν Προςϊπων τθσ, ςε ςχζςθ με τισ λειτουργίεσ που επιτελοφν, το ανκρϊπινο δυναμικό, τθν υλικοτεχνικι υποδομι τουσ, τθν ποιότθτα των παρερχομζνων Τπθρεςιϊν, κακϊσ και ςε ςχζςθ με τθν οικονομικι τουσ κατάςταςθ. 7 / 79

8 Επίςθσ, ςτο κείμενο του «τρατθγικοφ χεδιαςμοφ» τθσ ΠΝΑ διατυπϊνεται θ «τρατθγικι τθσ Περιφζρειασ» και οι «Αναπτυξιακζσ τθσ Προτεραιότθτεσ». Ειδικότερα, διατυπϊνεται το «αναπτυξιακό όραμα» τθσ περιφζρειασ και των κατευκυντιριων αρχϊν, που πρζπει να διζπουν τον τρόπο λειτουργίασ τθσ και τον τρόπο διοίκθςθσ των υποκζςεων περιφερειακοφ επιπζδου, προςδιορίηεται θ ςτρατθγικι τθσ Περιφζρειασ κακϊσ και οι «αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ» ςφμφωνα με τισ οποίεσ κα διαμορφωκεί το «Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα», λαμβάνοντασ υπόψθ τισ εκνικζσ (τομεακζσ και περιφερειακζσ) αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ. Σζλοσ, παρουςιάηεται θ δομι του «Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ» ςε «Άξονεσ», «Μζτρα», «τόχουσ», και «Δράςεισ». Θ δεφτερθ φάςθ υλοποίθςθσ του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ (ΕΠ) τθσ ΠΝΑ περιλάμβανε τισ εξισ ενζργειεσ: τθν εκπόνθςθ τθσ «Ενότθτασ 2: Επιχειρθςιακόσ Προγραμματιςμόσ» και τθσ «Ενότθτασ 3: Οικονομικόσ Προγραμματιςμόσ και Δείκτεσ Παρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ», τθν ζγκριςθ του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ τθσ ΠΝΑ με τθν με αρικμό 88/2012 Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που ςυνεδρίαςε ςτισ 28/09/2012 ςτθ φρο, τον ζλεγχο νομιμότθτασ τθσ διαδικαςίασ κατάρτιςθσ του «ΕΠ» από τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ και τθ δθμοςιοποίθςθ του Προγράμματοσ από τθν Περιφζρεια (καταχϊρθςθ ςτθ ιςτοςελίδα τθσ ΠΝΑ κτλ). 8 / 79

9 Ενότθτα 1: τρατθγικόσ χεδιαςμόσ Διατφπωςθ του Αναπτυξιακοφ Οράματοσ τθσ Περιφζρειασ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΟ ΟΑΜΑ Χ. Ε. ΚΗΤΗΣ- ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΡΕΡ Ενίςχυςθ τθσ Ανταγωνιςτικότθτασ και Ανάδειξθ τθσ Ελκυςτικότθτασ τθσ Χωρικισ Ενότθτασ «Κριτθσ και Νοτίου Αιγαίου» ςε ςυνκικεσ Αειφόρου Ανάπτυξθσ Κφρια Αναπτυξιακι Επιλογι τθσ Περιφζρειασ Νοτίου Αιγαίου, για τθν προγραμματικι περίοδο αποτελεί θ Ενίςχυςθ τθσ Ανταγωνιςτικότθτασ τθσ Περιφζρειασ. Θ τρατθγικι Αναπτυξιακι Επιλογι «Ποιότθτα ςτο τουριςτικό και πολιτιςτικό προϊόν ςε ςυνκικεσ αειφορίασ, χϊροσ ςφγχρονθσ ζρευνασ και επενδφςεων υψθλισ τεχνολογίασ» ϊςτε το Νότιο Αιγαίο να καταςτεί θ πιο ανταγωνιςτικι Περιφζρεια τθσ Ελλάδασ. Αναγκαίεσ προχποκζςεισ για τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, αποτελοφν: Θ βελτίωςθ τθσ «προςπελαςιμότθτασ», που αποτελεί και ιδιαίτερο πρόβλθμα λόγω τθσ πολυνθςιακισ μορφισ τθσ Περιφζρειασ. Θ «προςπελαςιμότθτα» ερμθνεφεται τόςο ςαν χωρικι πρόςβαςθ όςο και ςαν δυνατότθτα βελτιωμζνθσ πρόςβαςθ των κατοίκων και επιςκεπτϊν ςε υπθρεςίεσ. Θ ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, δθλαδι, θ ςυγκράτθςθ κρίςιμου μεγζκουσ πλθκυςμοφ και παραγωγικϊν θλικιϊν αλλά και θ αναβάκμιςι του (από άποψθ κατάρτιςθσ και ειδικοτιτων) ϊςτε να ςτθρίξει τθν επικυμθτι ανάπτυξθ. Θ εξαςφάλιςθ τθσ αειφορίασ των πόρων, που ςθμαίνει ςυνετι διαχείριςθ και αξιοποίθςθ τουσ. Θ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, χωρίσ τθν οποία δεν μπορεί να υπάρξει ομαλι ανάπτυξθ του νθςιωτικοφ χϊρου. Θ παροχι των κινιτρων για τθν ενκάρρυνςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ. Αναπτυξιακό Πραμα με ορίηοντα το 2020 Χωρικά και Κλαδικά Ολοκλθρωμζνθ, Αειφόροσ, Δικτυωμζνθ και Ανταγωνιςτικι Περιφζρεια με επικζντρωςθ τθσ ειδίκευςισ τθσ ςτον Σουριςμό- Πολιτιςμό και τισ Τπθρεςίεσ και θ οποία κα διαςφαλίςει εδαφικι, κοινωνικι και οικονομικι ςυνοχι Θ Χωρικι Ολοκλιρωςθ αναφζρεται ςτθν ιςόρροπθ ανάπτυξθ όλων των νθςιϊν, με ιδιαίτερθ ςτιριξθ ςτα μικρά νθςιά. Θ Κλαδικι Ολοκλιρωςθ αναφζρεται ςτθν αξιοποίθςθ όλων των τοπικϊν Πλεονεκτθμάτων και ςτθν Ενίςχυςθ των κλάδων: Γεωργία, Κτθνοτροφία, Αλιεία, Βιοτεχνία- ΜΜΕ, Εμπόριο- Logistics, Μεταφορζσ, Σουριςμό- Πολιτιςμό και Ζρευνα και Ανάπτυξθ. 9 / 79

10 Ενότθτα 2 : Επιχειρθςιακόσ Προγραμματιςμόσ τθσ ΠΝΑ Γενικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου (ΓΑΠ Ν.Α) Ζργα που υλοποιοφνται ςτθν ΠΝΑ Ανεξαρτιτωσ Πθγισ, Ε Π Χρθματοδότθςθσ, Φορζα Διαχείριςθσ ι Τλοποίθςθσ ΕΠ ΠΝΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΘΝ ΔΙΑΠ & ΣΘΝ ΕΔΑ & ΜΕ ΣΙ ΧΡΘΜΑΣΟΡΡΟΕ ΜΕΩ ΣΟΤ Σ Π / ΣΩΝ ΑΕΠ ΣΘ ΠΝΑ & ΣΙ ΠΛΘΡΩΜΕ ΜΕΩ ΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ & ΠΣΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΟΛ ΠΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΛΑ ΠΡΟΣΑΕΛ ΕΠ ΚΝΑ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΘΝ ΕΔΑ ΠΝΑ ΜΕΩ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ :Ε 0148,Ε 0718, Ε 0919, Ε 0913, Ε 0719, Ε 0769 Ε 0459, Ε 0918, Ε 0118, Ε 1458, Ε 0908 ΜΕ ΦΟΡΕΙ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Ε0148 ΤΠ.ΠΟ (2θ ΕΒΑ, 4θ ΕΒΑ, ΚΑ ΕΠΚΑ, ΚΒ ΕΠΚΑ), Ε0718 ΤΠ.Τ.Μ.Δ.(Διεφκυνςθ Οδικϊν Ζργων), Ε 0919 ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, Ε0913 ΤΠ. Τγείασ (2θ Τγ. Περιφ. Πειραιϊσ & Αιγαίου), Ε0719/Ε0769/Ε0459 ΕΓΝΑΣΙΑ, Ε0918 ΕΚΑΒ, Ε0118 ΕΟΣ, Ε1458 Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, Ε0908 ΤΠ. ΕΜΠ. ΝΑΤΣΙΛΙΑ (ΤΘΤΝΑΛ) ΜΕ ΠΘΓΘ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ: ΕΣΠΑ / ΕΠΑ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΩ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠ ΚΝΑ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΑΛΛΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΕ ΑΡΧΕ, ΜΕΩ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ :ΜΕ ΦΟΡΕΙ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΜΟΔ,ΕΤΔ ΕΠΑΕ, ΕΤΔ ΕΠΠΕΡΑΑ, ΨΘΦΙΑΚΘ ΤΓΚΛΙΘ, ΕΤ, ΕΤ ΤΠ. ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΕΤΕΔ (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) ΜΕ ΠΘΓΘ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ: ΕΣΠΑ / ΕΠΑ «ΓΑΠ» ΝΟΣΛΟΤ ΑΛΓΑΛΟΤ ΕΠ ΚΝΑ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΟ ΤΠΑΑΝ ΜΕΩ ΣΘ ΤΛΛΟΓΙΚΘ ΣΟΤ ΑΠΟΦΑΘ. ΑΦΟΡΑ Ε ΚΡΑΣΙΚΕ ΕΝΙΧΤΕΙ ΜΜΕ ΜΕ ΦΟΡΕΙ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : ΣΑ ΧΡΘΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ ΜΕ ΠΘΓΘ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ: ΕΣΠΑ / ΕΠΑ ΕΠ ΠΕΡ.Α.Α ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΘΝ ΕΔΑ ΠΝΑ ΜΕΩ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ Ε 0759, Ε 0769 ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΣΘΝ ΕΓΝΑΣΙΑ ΑΕ ΜΕ ΠΘΓΘ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ: ΣΑΜΕΙΟ ΤΝΟΧΘ ΕΠ ΠΕΡ.Α.Α ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΘΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΕΠΠΕΡΑΑ ΜΕΩ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ Ε 0758, Ε 0769 ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΣΟ ΤΠΕΚΑ ΜΕ ΠΘΓΘ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ:ΣΑΜΕΙΟ ΤΝΟΧΘ ΕΠ ΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΘΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΣΟΤ ΕΠ ΠΕΡ.Α.Α ΜΕΩ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ Ε 0703 ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΤΠ.Α.Α.Τ. ΜΕ & ΔΙ ΜΕ ΠΘΓΘ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ: ΣΑΜΕΙΟ ΤΝΟΧΘ Ε...Α.Α. ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΘΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΣΟΤ Ε...Α.Α. ΜΕΩ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α. &Σ. ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΤΠΘΡΕΙΕ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α. &Σ. ΜΕ ΠΘΓΘ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ: Ε.Γ.Σ.Α.Α. Ε...Α.ΑΛ. ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΘΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΣΟΤ Ε...Α.ΑΛ. ΜΕΩ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α. &Σ. ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΤΠΘΡΕΙΕ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α. &Σ. ΜΕ ΠΘΓΘ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ: Ε.Σ.Α. 10 / 79

11 Ε.Π. ΠΝΑ Α/Α ΕΠΛΧΕΛΡΘΛΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε.Π.) ΦΟΡΕΑ ΔΛΑΧΕΛΡΛΘ Ε.Π. Ι ΑΕΠ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ (2012)2013 (2014)2015 ΤΛΛΟΓΛΚΘ ΑΠΟΦΑΘ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΑΡΛΚΜΟ ΕΡΓΩΝ ΤΝΟΛΛΚΟ Π/Τ (ΔΘΜΟΛΑ ΔΑΠΑΝΘ) ΠΘΓΘ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΛ ,93 ΚΑΠ (ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ, ΟΔΟΠΟΙΙΑ) ΣΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΔΙΑΠ ΠΝΑ ,56 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΑΡΑΒΟΛΑ, ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ, ΑΔΙΑΘΕΣΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ) ΠΝΑ ,00 ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΣΕΟ, ΚΕΔ, ΤΠΕΔΔΑ, ΤΠ. ΑΙΓΑΙΟΤ, ΤΠΕΧΩΔΕ, ΤΠ. ΤΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΚΛΠ.) 4 ΠΔΕ ΠΝΑ ΔΙΑΠ ΠΝΑ ΑΕΠ 067,ΑΕΠ 167, ΑΕΠ ,42 ΠΔΕ ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟΤ ΑΕΠ 067/2, ΑΕΠ 067/3, 5α ΠΔΕ ΠΝΑ ΔΙΑΠ & ΕΔΑ ΠΝΑ ΑΕΠ 067/3, ΑΕΠ 367/3, ΑΝΑ009/3, ΑΝΑ028/3, ,16 ΠΔΕ ΤΓΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ ΑΜΠ067/3 5Β ΠΔΕ ΕΠΑ ΕΠ: ΕΔΑ ΠΝΑ, ΑΕΠ 067/8, ΑΕΠ 367/8, ΑΕΠ: ΔΙΑΠ ΠΝΑ ΑΝΑ 009/8, ΑΝΑ 028/ ,93 ΠΔΕ ΤΓΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ ΜΕΡΛΚΟ ΤΝΟΛΟ ,00 ΠΡΟ ΕΓΚΡΛΘ ΕΠ ΠΝΑ 6 ΕΠΔ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ,53 (ΠΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ) / ΜΟΝΟ ΣΑ 34 ΕΡΓΑ ΕΧΟΤΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 7 ΠΡΟΣΑΕΙ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΝΑ ,44 (ΠΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ) / ΜΟΝΟ ΣΑ 58 ΕΡΓΑ ΕΧΟΤΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 8 Ε.Π. Κ.Ν.Α. ΕΔΑ ΠΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΓΑΠ) ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΙΥΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΣΗΝ ΠΝΑ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΩ ΠΖΓΖ, ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Ή ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΜΕΡΛΚΑ ΤΝΟΛΑ Ε0148, Ε0718, Ε0919, Ε0913, Ε0719, Ε0769, Ε0459, Ε0918, Ε0118, Ε1458, Ε ,00 Ε.Σ.Π.Α. Ε0148 ΤΠ.ΠΟ (2θ ΕΒΑ, 4θ ΕΒΑ, ΚΑ ΕΠΚΑ, ΚΒ ΕΠΚΑ), Ε0718 ΤΠ.Τ.Μ.Δ.(Δ/νςθ Οδικϊν Ζργων), Ε 0919 ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, Ε0913 ΤΠ. Τγείασ (2θ Τγ. Περιφ. Πειραιϊσ & Αιγαίου), Ε0719/Ε0769/Ε0459 ΕΓΝΑΣΙΑ, Ε0918 ΕΚΑΒ, Ε0118 ΕΟΣ, Ε1458 Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, Ε0908 ΤΠ. ΕΜΠ. ΝΑΤΣΙΛΙΑ (ΤΘΤΝΑΛ) ΜΟΔ,ΕΤΔ ΕΠΑΕ, ΕΤΔ ΕΠΠΕΡΑΑ, ΨΘΦΙΑΚΘ ΤΓΚΛΙΘ, ΕΤ, ΕΤ ΤΠ. ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΕΤΕΔ (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) 9 Ε.Π. Κ.Ν.Α. ΑΛΛΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΕ ΑΡΧΕ ,00 Ε.Σ.Π.Α. 10 Ε.Π. Κ.Ν.Α. ΚΡΑΣΙΚΕ ΕΝΙΧΤΕΙ ,00 Ε.Σ.Π.Α. ΧΡΘΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ (ΠΛΘΘΟ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΜΜΕ) 11 Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. ΕΔΑ ΠΝΑ Ε0759, Ε ,00 ΣΑΜΕΙΟ ΤΝΟΧΘ ΕΓΝΑΣΙΑ 12 Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Ε0758, Ε ,00 ΣΑΜΕΙΟ ΤΝΟΧΘ Τ.Π.Ε.& Κ.Α. 13 Ε.Π.Ε.Π. Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Ε ,00 ΣΑΜΕΙΟ ΤΝΟΧΘ ΤΠ.Α.Α.Τ.ΜΕ.& ΔΙ. 14 Ε...Α.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ Ε...Α.Α ,00 Ε.Γ.Σ.Α.Α. ΤΠ. Α.Α. & Σ. 15 Ε...Α.ΑΛ. ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑ Ε...Α.ΑΛ. 23 Ε.Σ.Α. ΤΠ. Α.Α. & Σ. ΜΕΡΛΚΑ ΤΝΟΛΑ ,00 ΓΕΝΛΚΑ ΤΝΟΛΑ ,97 ΘΜΕΛΩΘ: Θ ΔΙΑΠ ΠΝΑ ΤΝΕΧΙΗΕΙ ΣΘ ΔΙΕΡΕΤΝΘΘ/ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ & ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΘΘ ΣΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 11 / 79

12 ΠΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΛΑ 1. Αξιολόγηζη & ιεπάπσηζη ηων πποηάζεων 2. Ένηαξη ζηο ΕΠ, ανάλογα με ηην «Ωπιμόηηηα» & ηοςρ διαθέζιμοςρ πόποςρ μεηά από Αποθάζειρ ηων απμοδίων οπγάνων ΠΡΟ ΕΓΚΡΛΘ ΣΡΛΕΣΟΤ ΕΠ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ (2012)2013 (2014)2015 Ανάλυςθ του ΕΠ ΠΝΑ Με αναφορά ςτον Πίνακα του Γενικοφ Αναπτυξιακοφ Προγράμματοσ (ΓΑΠ) ΝΟΣΛΟΤ ΑΛΓΑΛΟΤ ΣΕΧΝΛΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΝΑ (1-3) 1-3 ΚΑΠ / ΚΕΝΣΡΙΚΟΙ ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΠΟΡΟΙ ΕΠΕΝΔΤΕΙ,ΟΔΟΠΟΪΑ) ΛΔΛΟΛ ΠΟΡΟΛ (ΠΑΡΑΒΟΛΑ, ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ, ΑΔΙΑΘΕΣΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ) ΛΟΠΟΛ ΠΟΡΟΛ (ΣΕΟ, ΚΕΔ,ΤΠΕΔΔΑ, πρ. ΤΠΕΧΩΔΕ, πρ. ΤΠ. ΑΙΓΑΙΟΤ, ΤΠ. ΤΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ, Κ.ΛΠ.) ΠΔΕ ΠΝΑ (4) ΕΚΝΛΚΟ ΚΕΛΟ 4 Χρθματοδοτοφμενα από αμιγϊσ Εκνικοφσ Πόρουσ Μζςω των υλλογικϊν Αποφάςεων ΑΕΠ 067 / ΑΕΠ 167 / ΑΕΠ 767 ΠΔΕ ΠΝΑ (5α) ΤΓΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟ ΚΕΛΟ (Γ ϋ ΚΠ) Χρθματοδοτοφμενα μζςω των υλλογικϊν Αποφάςεων του ΓϋΚΠ, Σων Μελετϊν & των εν δυνάμει επιλζξιμων υλλογικϊν Αποφάςεων / ΑΕΠ 067 /3, ΑΕΠ 367 /3, ΑΝΑ 009/3, ΑΝΑ 028/3, ΑΜΠ, ΑΕΠ 067/2, ΑΕΠ 367/2 5α «ΕΠ» ΠΝΑ ΠΔΕ ΕΠΑ (5β) ΕΡΓΑ ΤΓΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ Δ ϋ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΛΚΘ ΠΕΡΛΟΔΟΤ (ΕΠΑ) Χρθματοδοτοφμενα μζςω των υλλογικϊν Αποφάςεων ΑΕΠ 067 /8, ΑΕΠ 367 /8, ΑΝΑ 009/8, ΑΝΑ 028/8 5β «ΕΠΔ» ΝΟΜΛΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΠΝΑ (6) «ΠΡΟΣΑΕΛ» ΤΠΘΡΕΛΩΝ ΠΝΑ (7) «ΠΡΟΣΑΕΛ» ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΩ ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΛΩΝ ΠΟΤ ΤΜΠΛΘΡΩΚΘΚΑΝ 12 / 79

13 Ανάλυςθ των Πθγϊν Χρθματοροϊν του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ ΚΑΠ Κεντρικοί Αυτοτελείσ Πόροι (Επενδφςεισ, Οδοποιία) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (Παράβολα, υγκοινωνιακά, Αδιάκετα Τπόλοιπα) «Ε.Π. ΠΝΑ» ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΣΕΟ, ΚΕΔ, ΤΠΕΔΔΑ, πρ. ΤΠ. ΑΙΓΑΙΟΤ, πρ. ΤΠΕΧΩΔΕ, ΤΠ. ΤΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ, κ.λπ.) Π.Δ.Ε. Αμιγϊσ Εκνικϊν Πόρων Π.Δ.Ε. υγχρθματοδοτοφμενων Πόρων 13 / 79

14 Ανάλυςθ κατθγοριϊν Ζργων που περιλαμβάνονται ςτουσ πίνακεσ του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ υνεχιηόμενα (Από προθγοφμενθ περίοδο) Ζργα Α Προτεραιότθτασ (Ζργα Ενταγμζνα/Εγγεγραμμζνα, χωρίσ Νομικζσ Δεςμεφςεισ/ άμεςθσ προτεραιότθτασ και πλιρουσ ωριμότθτασ) Β Προτεραιότθτασ (Ζργα, για τα οποία δεν ζχουν εξαςφαλιςτεί πλιρωσ οι απαραίτθτοι πόροι ι διακζτουν μερικι ωριμότθτα) Γ Προτεραιότθτασ (Ζργα, που δεν ζχουν εξαςφαλιςτεί οι απαιτοφμενοι πόροι ι δεν διακζτουν ωριμότθτα) 14 / 79

15 Κεφάλαιο 2.1 Στόχοι & Δράςεισ Εξειδίκεςζη ηων Γενικών ηπαηηγικών ζηόσων ζε ειδικούρ ύκθωλα όκωο κε ηνλ Ν. 3852/10 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξωκέλεο Γηνίθεζεο- Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» αιιά θαη κε βάζε ηνλ Οδεγό Καηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ Πεξηθεξεηώλ ηεο ΔΔΣΑΑ, νη Άμνλεο Πξνηεξαηόηεηαο δηακνξθώλνληαη ωο εμήο: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωήσ Κοινωνική Μέριμνα, Υγεία, Εκπαίδευςη, Δια βίου μάθηςη, Πολιτιςμόσ και Αθλητιςμόσ Οικονομία και Απαςχόληςη Βελτίωςη τησ Διοικητικήσ Ικανότητασ και τησ Οικονομικήσ Κατάςταςησ τησ Περιφέρειασ Ζ ζπκπύθλωζε ηωλ αμόλωλ ζε 4 λένπο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη επηκέξνπο πξνβιήκαηα, ηα νπνία δηαθαίλνληαη θαη ζηνλ Οδεγό. Σα πξνβιήκαηα απηά, πνπ απαηηνύλ ηδηαίηεξε αληηκεηώπηζε ζηελ ζύληαμε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο, είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ηα αθόινπζα: 1. Οη Άμνλεο είλαη νη ίδηνη γηα όιεο ηηο Πεξηθέξεηεο. Γελ δηαθνξνπνηνύληαη ζηηο εηδηθέο πεξηπηώζεηο όπωο λεζηωηηθέο πεξηθέξεηεο, εζωηεξηθέο νξεηλέο πεξηθέξεηεο, κεηξνπνιηηηθέο πεξηθέξεηεο. Ζ όπνηα δηαθνξνπνίεζε πξέπεη λα γίλεη εζωηεξηθά ζηνπο Άμνλεο, ζηε ζύληαμε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ. 2. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζε ζέκαηα ηωλ Τπνδνκώλ θαη ηωλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλωληώλ. Από ηνλ νδεγό δηαθαίλεηαη όηη νη Τπνδνκέο εληάζζνληαη ζηνλ Άμνλα «Πεξηβάιινλ θαη Πνηόηεηα Εωήο». Τπάξρνπλ όκωο Τπνδνκέο πνπ αθνξνύλ ηόζν ηνλ Άμνλα «Οηθνλνκία θαη Απαζρόιεζε» όπωο ΒΗΟΠΑ, Αιηεπηηθά Καηαθύγηα θ.η.ι., όζν θαη ηνλ Άμνλα «Κνηλωληθή Μέξηκλα, Τγεία, Δθπαίδεπζε, Γηα βίνπ κάζεζε, Πνιηηηζκόο θαη Αζιεηηζκόο». Δπίζεο νη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλωληώλ πέξαλ ηνπ Άμνλα «Οηθνλνκία θαη Απαζρόιεζε» αθνξνύλ ζαθώο ηνλ Άμνλα «Βειηίωζε ηεο Γηνηθεηηθήο Ηθαλόηεηαο θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Καηάζηαζεο ηεο Πεξηθέξεηαο». 15 / 79

16 τρατθγικοί τόχοι ανά Άξονα Προτεραιότθτασ Περιγραφι Μζτρων & Δράςεων Άξονασ Προτεραιότθτασ 1 : «Περιβάλλον & Ποιότθτα ηωισ τόχοι: Αντιμετϊπιςθ των Περιβαλλοντικϊν Προβλθμάτων και του Περιοριςμοφ των Φυςικϊν Πόρων Αντιμετϊπιςθ τθσ «περιφερειακότθτασ» και των Προβλθμάτων ςτισ Μεταφορζσ και ςτθν Πρόςβαςθ ςτισ Αγορζσ Μζτρο 1 : Δράςθ 1.1 : Περιβάλλον Προςταςία, διαχείριςθ, ανάδειξθ και αξιοποίθςθ περιβαλλοντικϊν πόρων Μζτρο 1.2 : Χωρικόσ χεδιαςμόσ Δράςθ : Δράςθ : Μζτρο 1.3: Αςτικι Ανάπτυξθ Ολοκλθρωμζνεσ Παρεμβάςεισ Σοπικισ Ανάπτυξθσ ςε αγροτικζσ και αλιευτικζσ περιοχζσ Σεχνικά Ζργα Δράςθ : Καταςκευι και αναβάκμιςθ οδικϊν αξόνων και τμθμάτων του Περιφερειακοφ και Επαρχιακοφ Οδικοφ Δικτφου Δράςθ : Αναβάκμιςθ λιμενικϊν υποδομϊν Δράςθ : Ανάπτυξθ δικτφου αεροπορικϊν μεταφορϊν Δράςθ : Διαχείριςθ υγρϊν και ςτερεϊν αποβλιτων Δράςθ : Διαχείριςθ υδάτινων πόρων Δράςθ : Ενζργεια - Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ 16 / 79

17 Άξονασ Προτεραιότθτασ 2 : «Κοινωνικι Μζριμνα, Τγεία, Εκπαίδευςθ, Δια βίου Μάκθςθ, Πολιτιςμόσ, Ακλθτιςμόσ» τόχοι: Ενίςχυςθ τθσ Πρόςβαςθσ ςε Τπθρεςίεσ Τγείασ Πρόνοιασ και Εκπαίδευςθσ Αξιοποίθςθ του Σουριςμοφ, του Πολιτιςμοφ/Ακλθτιςμοφ και τθσ Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ ωσ Προωκθτικϊν δραςτθριοτιτων του Νοτίου Αιγαίου Μζτρο 2.1: Δράςθ 2.1.1: Δράςθ 2.1.2: Δθμόςια Τγεία και Κοινωνικι Μζριμνα Ενίςχυςθ υγείασ και υποδομϊν & δράςεων πρόνοιασ Ε- Health Μζτρο 2.2 : Δράςθ 2.2.1: Δράςθ 2.2.2: Δράςθ 2.2.3: Δράςθ 2.2.4: Μζτρο 2.3: Δράςθ 2.3.1: Δράςθ 2.3.2: Εκπαίδευςθ και δια βίου μάκθςθ Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Ενίςχυςθ υποδομϊν εκπαίδευςθσ Σεχνολογικά και Επιςτθμονικά Πάρκα Προαγωγι τθσ Γνϊςθσ με ενίςχυςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, ςτθν Ζρευνα και τθν Καινοτομία Πολιτιςμόσ Ακλθτιςμόσ Εφαρμογζσ Καινοτομίασ ςτον Σομζα του Πολιτιςμοφ Ενίςχυςθ Τποδομϊν Ακλθτιςμοφ 17 / 79

18 Άξονασ Προτεραιότθτασ 3 : «Οικονομία και Απαςχόλθςθ» τόχοι: Ενίςχυςθ τθσ Οικονομικισ Βάςθσ Ενίςχυςθ τθσ Απαςχόλθςθσ Ενίςχυςθ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν Μζτρο 3.1: Δθμιουργία Οργανωμζνων Περιοχϊν Τποδοχισ Μεταποιθτικϊν Δραςτθριοτιτων- Logistics - Θζςπιςθ Ειδικϊν Κινιτρων για τθν Μζτρο 3.2: Δράςθ 3.2.1: Δράςθ 3.2.2: Μζτρο 3.3: Ανάπτυξθ των νθςιϊν και για τθν άμβλυνςθ των Ανιςοτιτων Ενίςχυςθ επενδυτικϊν ςχεδίων - Clustering Ενίςχυςθ Σουριςτικϊν Επιχειριςεων Clustering- υςτάδεσ Επιχειριςεων Αγροτικι Ανάπτυξθ Αλιεία Δράςθ 3.3.1: τιριξθ Αγροτικισ και Κτθνοτροφικισ Παραγωγισ Δράςθ 3.3.2: Ολοκλθρωμζνο Πρόγραμμα Ανάπτυξθσ Αλιείασ Ειδικζσ Καλλιζργειεσ Δράςθ 3.3.3: Αλιευτικά Καταφφγια Δράςθ 3.3.4: Καταςκευι Σεχνθτϊν Τφάλων Μζτρο 3.4: Δράςθ 3.4.1: Αξιοποίθςθ τουριςτικϊν πολιτιςτικϊν πόρων και υποδομϊν Δθμιουργία και βελτίωςθ υποδομϊν τουριςτικοφ πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ Δράςθ 3.4.2: Σουριςτικόσ Χωρικόσ χεδιαςμόσ και ςφνκετα τουριςτικά καταλφματα Δράςθ 3.4.3: Δθμιουργία πολιτιςτικϊν δικτφων Δράςθ 3.4.4: Ενίςχυςθ δράςεων ςφγχρονθσ πολιτιςτικισ δθμιουργίασ Δράςθ 3.4.5: Κοινι τουριςτικι προβολι marketing Δράςθ 3.4.6: Κζντρα επιςκεπτϊν Δράςθ 3.4.7: Ενίςχυςθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ Δράςθ 3.4.8: Αξιοποίθςθ τουριςτικϊν πόρων 18 / 79

19 Άξονασ Προτεραιότθτασ 4 : «Βελτίωςθ τθσ Διοικθτικισ Λκανότθτασ και τθσ Οικονομικισ Κατάςταςθσ τθσ Περιφζρειασ» τόχοι: Αναβάκμιςθ Διοικθτικισ Ικανότθτασ τθσ Περιφζρειασ Βελτίωςθ τθσ Οικονομικισ Κατάςταςθσ τθσ Περιφζρειασ Ενίςχυςθ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν Μζτρο 4.1: Δράςθ 4.1.1: Δράςθ 4.1.2: Δράςθ 4.1.3: Μζτρο 4.2: Δράςθ 4.2.1: Δράςθ 4.2.2: Μζτρο 4.3: Δράςθ 4.3.1: Δράςθ 4.3.2: Δράςθ 4.3.3: Μζτρο 4.4: Εξοπλιςμόσ και υςτιματα Πλθροφορικισ Εξοπλιςμόσ Πλθροφορικισ υςτιματα Πλθροφορικισ- Λογιςμικό Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ (Εκτόσ Πλθροφορικισ) Κατάρτιςθ- τελζχωςθ Τπθρεςιϊν Κατάρτιςθ τελζχωςθ Τποςτιριξθ Λειτουργίασ Τπθρεςιϊν Μθχανοργάνωςθ Δικτφωςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ Δικτφωςθ Διάςπαρτων Τπθρεςιϊν Μελζτεσ και Δράςεισ Αναδιοργάνωςθσ Τπθρεςιϊν και υςτθμάτων Διοικθτικισ και Οικονομικισ Τποςτιριξθσ τθσ λειτουργίασ των Τπθρεςιϊν ςτον Διάςπαρτο Νθςιωτικό Χϊρο. Κακιζρωςθ υςτθμάτων προκαταβολϊν Μζτρο 4.5: Νζεσ Κτιριακζσ Εγκαταςτάςεισ - υντιρθςθ Χϊρων 19 / 79

20 Κατθγορίεσ/Ομάδεσ Σομζων / Κωδικοί Κεματικϊν Προτεραιοτιτων ΕΠΑ Για τθν καλφτερθ Παρακολοφκθςθ και τατιςτικι Επεξεργαςία των Δράςεων / Ζργων / Ενεργειϊν, ζγινε Ομαδοποίθςθ τουσ ςε δζκα (10) Κατθγορίεσ / Ομάδεσ Σομζων ανεξαρτιτωσ Άξονα και Μζτρου. Ομοίωσ, ζγινε κατάταξθ τουσ και ςε Κωδικοφσ Θεματικϊν Προτεραιοτιτων, που αφοροφν ςε κωδικοποίθςθ για τθν Παρακολοφκθςθ των Ζργων του ΕΠΑ. Α/Α ΚΑΣΘΓΟΡΛΕ / ΟΜΑΔΕ ΣΟΜΕΩΝ 1 ΣΟΤΡΛΜΟ /ΠΟΛΛΣΛΜΟ 2 ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ 3 ΑΓΡΟΣΛΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ 4 ΔΛΚΣΤΑ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΑΝΣΛΚΕΛΜΕΝΟ ΔΡΑΘ / ΕΡΓΟΤ/ ΕΝΕΡΓΕΛΑ ΜΝΘΜΕΙΑ - ΜΟΤΕΙΑ, ΙΕΡΕ ΜΟΝΕ, ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΕΚΔΘΛΩΕΙ, ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ, ΑΝΑΔΕΙΞΘ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΦΤΙΚΩΝ ΣΟΠΙΩΝ, ΣΟΤΡΙΣΙΚΘ ΠΡΟΒΟΛΘ, ΚΑΣΑΦΤΓΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΚΑΦΩΝ ΑΝΣΙΠΛΘΜΜΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΗΘΜΙΩΝ, ΤΔΡΕΤΕΙ ΑΠΟΧΕΣΕΤΕΙ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ & ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΠΛΑΕΙ, ΠΡΑΙΝΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡΔΕΤΣΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΣΙΩΣΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΟΔΟΠΟΪΑ, ΑΝΑΔΑΜΟΙ, ΑΛΙΕΙΑ, ΟΛΟΚΛΘΡΩΜΕΝΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ & ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ, ΕΡΓΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ, ΕΡΓΑ Ε/Δ & Α/Δ 5 ΑΚΛΘΣΛΜΟ ΑΘΛΘΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ, ΓΘΠΕΔΑ, ΛΟΙΠΕ ΔΡΑΕΙ 6 ΚΟΛΝΩΝΛΚΘ ΠΡΟΝΟΛΑ ΒΕΛΣΙΩΕΙ - ΤΝΣΘΡΘΕΙ ΚΣΘΡΙΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΓΘΡΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΑΣΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΘΡΙΑ Κ.ΛΠ.) 7 ΠΑΛΔΕΛΑ ΧΟΛΙΚΑ ΚΣΘΡΙΑ, ΔΡΑΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ / ΕΠΙΜΟΡΦΩΘ 8 ΤΓΕΛΑ/ΚΟΛΝΩΝΛΚΘ ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ, ΚΕΝΣΡΑ ΤΓΕΙΑ, ΠΟΛΤΔΤΝΑΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ, ΔΟΜΕ & ΔΡΑΕΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΘΘ ΚΟΤΝΟΤΠΙΩΝ ΚΛΠ, ΔΡΑΕΙ ΕΤΑΙΘΘΣΟΠΟΙΘΘ ΠΡΟΛΘΨΘ 9 ΜΕΛΕΣΕ ΜΕΛΕΣΕ, ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΣΕΧΝΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 10 ΔΛΑΦΟΡΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΡΟΜΘΘΕΙΕ (ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΩΝ, ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ Κ.ΛΠ.), ΘΜΕΡΙΔΕ ΤΝΕΔΡΙΑ ΔΙΚΣΤΑ, ΕΚΔΟΕΙ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΕ ΤΜΒΑΕΙ, ΑΓΟΡΕ ΚΣΘΡΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΜΘ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΩΔΛΚΟΛ ΚΕΜΑΣΛΚΩΝ ΠΡΟΣΕΡΑΛΟΣΘΣΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑ ΑΝΣΛΣΟΛΧΛΜΕΝΟΛ ΣΟ ΕΠΛΧΕΛΡΘΛΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΘ ΠΕΡΛΦΕΡΕΛΑ ΝΟΣΛΟΤ ΑΛΓΑΛΟΤ Ε ΕΠΛΠΕΔΟ ΔΡΑΕΩΝ Επίςθσ, επειδι όλεσ οι δράςεισ των Επιχειρθςιακϊν Προγραμμάτων του ΕΠΑ παρακολουκοφνται, κατθγοριοποιοφνται και επεξεργάηονται ςε επίπεδο Κωδικϊν Θεματικϊν Προτεραιοτιτων (Κ.Θ.Π), ζγινε προςπάκεια αντιςτοίχθςθσ όπου αυτό ιταν εφικτό και ευρζκθςαν δείκτεσ- των δράςεων του ΕΠ τθσ ΠΝΑ ςε Κ.Θ.Π. (Διαδικαςία εφρεςθσ ΚΘΠ και αντιςτοίχιςθσ ςε εξζλιξθ). 20 / 79

21 Ε. Π. ΠΝΑ / Κωδικοί Θεματικισ Προτεραιότθτασ Άξονασ Προτεραιότθτασ 1: «Περιβάλλον και Ποιότθτα Ηωισ» Μζτρο 1.1 Μζτρο 1.2 Μζτρο 1.3 ΚΚΠ Περιβάλλον : Δράςθ Προςταςία, διαχείριςθ, ανάδειξθ και αξιοποίθςθ περιβαλλοντικϊν πόρων 40, 43, 51, 54, 56 Χωρικόσ χεδιαςμόσ : Δράςθ Αςτικι Ανάπτυξθ 61 Δράςθ Ολοκλθρωμζνεσ Παρεμβάςεισ Σοπικισ Ανάπτυξθσ ςε αγροτικζσ και αλιευτικζσ περιοχζσ 61 Σεχνικά Ζργα : Δράςθ Καταςκευι και αναβάκμιςθ οδικϊν αξόνων & τμθμάτων του Περιφερειακοφ & Επαρ. Οδικοφ Δικτφου 22,23 Δράςθ Αναβάκμιςθ λιμενικϊν υποδομϊν 30 Δράςθ Ανάπτυξθ δικτφου αεροπορικϊν μεταφορϊν 29 Δράςθ Διαχείριςθ υγρϊν και ςτερεϊν αποβλιτων 46,44 Δράςθ Διαχείριςθ υδάτινων πόρων 45 Δράςθ Ενζργεια Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ Άξονασ Προτεραιότθτασ 2 : «Κοινωνικι Μζριμνα, Τγεία, Εκπαίδευςθ, Δια βίου Μάκθςθ, Πολιτιςμόσ, Ακλθτιςμόσ» Δθμόςια Τγεία και Κοινωνικι Μζριμνα Μζτρο 2.1 Μζτρο 2.2 Μζτρο 2.3 : Δράςθ Ενίςχυςθ υγείασ και υποδομϊν πρόνοιασ 76,77 Δράςθ Ε- Health 11 Εκπαίδευςθ και δια βίου μάκθςθ : Δράςθ Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 74 Δράςθ Ενίςχυςθ υποδομϊν εκπαίδευςθσ 75 Δράςθ Σεχνολογικά και Επιςτθμονικά Πάρκα Δράςθ Προαγωγι τθσ Γνϊςθσ με ενιςχ. του ανκρ. Δυναμ. ςτισ μεταπτ. ςπουδζσ, ςτθν Ζρευνα & τθν Καινοτομία 74 Πολιτιςμόσ Ακλθτιςμόσ : Δράςθ Εφαρμογζσ Καινοτομίασ ςτον Σομζα του Πολιτιςμοφ 59 Δράςθ Ενίςχυςθ Τποδομϊν Ακλθτιςμοφ Άξονασ Προτεραιότθτασ 3: «Οικονομία και Απαςχόλθςθ» Δθμιουργία Οργανωμζνων Περιοχϊν Τποδοχισ Μεταποιθτικϊν Δραςτθριοτιτων -Logistics -Κζςπιςθ Ειδικϊν Μζτρο 3.1 : Κινιτρων για τθν Ανάπτυξθ των νθςιϊν και για τθν άμβλυνςθ των Ανιςοτιτων Ενίςχυςθ επενδυτικϊν ςχεδίων - Clustering Μζτρο 3.2 Δράςθ Ενίςχυςθ Σουριςτικϊν Επιχειριςεων 8 : Δράςθ Clustering- υςτάδεσ Επιχειριςεων 9 Αγροτικι Ανάπτυξθ Αλιεία Δράςθ τιριξθ Αγροτικισ και Κτθνοτροφικισ Παραγωγισ Μζτρο 3.3 : Δράςθ Δράςθ Ολοκλθρωμζνο Πρόγραμμα Ανάπτυξθσ Αλιείασ Ειδικζσ Καλλιζργειεσ Αλιευτικά Καταφφγια Μζτρο 3.4 Δράςθ Καταςκευι Σεχνθτϊν Τφάλων Αξιοποίθςθ τουριςτικϊν πολιτιςτικϊν πόρων και υποδομϊν : Δράςθ Δθμιουργία και βελτίωςθ υποδομϊν τουριςτικοφ πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ 57,58,59 Δράςθ Σουριςτικόσ Χωρικόσ χεδιαςμόσ και ςφνκετα τουριςτικά καταλφματα 57 Δράςθ Δθμιουργία πολιτιςτικϊν δικτφων 60 Δράςθ Ενίςχυςθ δράςεων ςυγχρονισ πολιτιςτικισ δθμιουργίασ 60 Δράςθ Κοινι τουριςτικι προβολι marketing 57 Δράςθ Κζντρα επιςκεπτϊν Δράςθ Ενίςχυςθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ 57 Δράςθ Αξιοποίθςθ τουριςτικϊν πόρων 57 Άξονασ Προτεραιότθτασ 4 : «Βελτίωςθ τθσ Διοικθτικισ Λκανότθτασ και τθσ Οικονομικισ Κατάςταςθσ τθσ Περιφζρειασ» Μζτρο 4.1 Εξοπλιςμόσ και υςτιματα Πλθροφορικισ : Δράςθ Δράςθ Εξοπλιςμόσ Πλθροφορικισ υςτιματα Πλθροφορικισ- Λογιςμικό Μζτρο 4.2 Μζτρο 4.3 Μζτρο 4.4 Μζτρο 4.5 Δράςθ Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ (Εκτόσ Πλθροφορικισ) Κατάρτιςθ- τελζχωςθ Τπθρεςιϊν Δράςθ Κατάρτιςθ : Δράςθ τελζχωςθ Τποςτιριξθ Λειτουργίασ Τπθρεςιϊν Δράςθ Μθχανοργάνωςθ : Δράςθ Δικτφωςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ Δράςθ Δικτφωςθ Διάςπαρτων Τπθρεςιϊν Μελζτεσ & Δράςεισ Αναδ. Τπθρ. & υςτ. Διοικ. & Οικον. Τποςτ. τθσ λειτ. Τπθρ./Διάςπαρτο Νθς. Χϊρο/ προκαταβ. Νζεσ Κτιριακζσ Εγκαταςτάςεισ- υντιρθςθ Χϊρων 21 / 79

22 ΕΠΛΧΕΛΡΘΛΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΝΑ (2012)2013 (2014)2015 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΛΟΣΘΣΑ 1 «Περιβάλλον και Ποιότθτα Ηωισ» Μζτρα/Δράςεισ 1.1Περιβάλλον 1.1.1Προςταςία, διαχείριςθ, ανάδειξθ & αξιοποίθςθ περιβαλλοντικϊν. Πόρων 1.2 Χωρικόσ χεδιαςμόσ Αςτικι Ανάπτυξθ Ολοκλθρωμζνεσ Παρεμβάςεισ Σοπικισ Ανάπτυξθσ ςε αγροτικζσ και αλιευτικζσ περιοχζσ 1.3 Σεχνικά Ζργα Καταςκευι και αναβάκμιςθ οδικϊν αξόνων & τμθμάτων του Περιφερειακοφ & Επαρχιακοφ Οδικοφ Δικτφου Αναβάκμιςθ λιμενικϊν υποδομϊν Ανάπτυξθ δικτφου αεροπορικϊν μεταφορϊν Διαχείριςθ υγρϊν και ςτερεϊν αποβλιτων Διαχείριςθ υδάτινων πόρων Ενζργεια-Ανανεϊςιμεσ πθγζσ Ενζργειασ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΛΟΣΘΣΑ 2 «Κοινωνικι Μζριμνα, Τγεία, Εκπαίδευςθ, Δια βίου Μάκθςθ, Πολιτιςμόσ, Ακλθτιςμόσ» Μζτρα/Δράςεισ 2.1 Δθμόςια Τγεία & Κοινωνικι Μζριμνα Ενίςχυςθ υγείασ και υποδομϊν πρόνοιασ Ε- Health 2.2 Εκπαίδευςθ και δια βίου μάκθςθ Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Ενίςχυςθ υποδομϊν εκπαίδευςθσ Σεχνολογικά και Επιςτθμονικά Πάρκα Προαγωγι τθσ Γνϊςθσ με ενίςχυςθ του ανκρϊπινου Δυναμικοφ ςτισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, ςτθν Ζρευνα & τθν Καινοτομία 2.3 Πολιτιςμόσ Ακλθτιςμόσ Εφαρμογζσ Καινοτομίασ ςτον Σομζα του Πολιτιςμοφ Ενίςχυςθ Τποδομϊν Ακλθτιςμοφ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΛΟΣΘΣΑ 3 «Οικονομία και Απαςχόλθςθ» Μζτρα/Δράςεισ 3.1 Δθμιουργία Οργανωμζνων Περιοχϊν Τποδοχισ Μεταποιθτικϊν Δραςτθριοτιτων- Logistics - Κζςπιςθ Ειδικϊν Κινιτρων για τθν Ανάπτυξθ των νθςιϊν και για τθν άμβλυνςθ των Ανιςοτιτων 3.2 Ενίςχυςθ επενδυτικϊν ςχεδίων - Clustering Ενίςχυςθ Σουριςτικϊν Επιχειριςεων Clustering- υςτάδεσ Επιχειριςεων 3.3 Αγροτικι Ανάπτυξθ Αλιεία τιριξθ Αγροτικισ και Κτθνοτροφικισ Παραγωγισ Ολοκλθρωμζνο Πρόγραμμα Ανάπτυξθσ Αλιείασ Ειδικζσ Καλλιζργειεσ Αλιευτικά Καταφφγια Καταςκευι Σεχνθτϊν Τφάλων ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΛΟΣΘΣΑ 4 «ελτίωςθ τθσ Διοικθτικισ Λκανότθτασ και τθσ Οικονομικισ Κατάςταςθσ τθσ Περιφζρειασ» Μζτρα/Δράςεισ 4.1 Εξοπλιςμόσ και υςτιματα Πλθροφορικισ Εξοπλιςμόσ Πλθροφορικισ υςτιματα Πλθροφορικισ- Λογιςμικό Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ (Εκτόσ Πλθροφορικισ) 4.2 Κατάρτιςθ- τελζχωςθ Τπθρεςιϊν Κατάρτιςθ τελζχωςθ 4.3 Τποςτιριξθ Λειτ. Τπθρεςιϊν Μθχανοργάνωςθ Δικτφωςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ Δικτφωςθ Διάςπαρτων Τπθρεςιϊν 4.4 Μελζτεσ & Δράςεισ Αναδ. Τπθρ. & υςτ. Διοικ. & Οικον. Τποςτ. τθσ λειτ. Τπθρ. ςτον Διάςπαρτο Νθς. Χϊρο/ προκαταβ. 3.4 Αξιοποίθςθ τουριςτικϊν πολιτιςτικϊν πόρων & υποδομϊν Δθμιουργία και βελτίωςθ υποδομϊν τουριςτικοφ πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ Σουριςτικόσ Χωρικόσ χεδιαςμόσ και ςφνκετα τουριςτικά καταλφματα Δθμιουργία πολιτιςτικϊν δικτφων Ενίςχυςθ δράςεων ςφγχρονθσ πολιτιςτικισ δθμιουργίασ Κοινι τουριςτικι προβολι marketing Κζντρα επιςκεπτϊν Ενίςχυςθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ Αξιοποίθςθ τουριςτικϊν πόρων 4.5 Νζεσ Κτιριακζσ Εγκαταςτάςεισ- υντιρθςθ Χϊρων 22 / 79

23 Άξονασ 4 Άξονασ 3 Άξονασ 2 Άξονασ 1 Μζτρο 1.1 Μζτρο 1.2 Μζτρο 1.3 Περιβάλλον Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ (2012)2013 (2014)2015 ΑΠΕΛΚΟΝΛΘ ΕΠ ΠΝΑ (2012) 2013 (2014)2015 ΜΕ ΠΟΡΟΤ ΠΡΟ ΕΓΚΡΛΘ ΠΡΟΣΑΕΛ ΤΠ ΠΝΑ & ΝΠ ΠΡΟΣΑΕΛ ΦΟΡΕΩΝ/ΕΡΩΣ. : Δράςθ Προςταςία, διαχείριςθ, ανάδειξθ και αξιοποίθςθ περιβαλλοντικϊν πόρων Χωρικόσ χεδιαςμόσ : Δράςθ Αςτικι Ανάπτυξθ Δράςθ Ολοκλθρωμζνεσ Παρεμβάςεισ Σοπικισ Ανάπτυξθσ ςε αγροτικζσ και αλιευτικζσ περιοχζσ Σεχνικά Ζργα : Δράςθ Καταςκευι και αναβάκμιςθ οδικϊν αξόνων & τμθμάτων του Περιφερειακοφ & Δράςθ Επαρ. Οδικοφ Δικτφου Αναβάκμιςθ λιμενικϊν υποδομϊν Δράςθ Ανάπτυξθ δικτφου αεροπορικϊν μεταφορϊν , Δράςθ Διαχείριςθ υγρϊν και ςτερεϊν αποβλιτων Δράςθ Διαχείριςθ υδάτινων πόρων Δράςθ Ενζργεια-Ανανεϊςιμεσ πθγζσ Ενζργειασ Άξονασ Προτεραιότθτασ 2 : «Κοινωνικι Μζριμνα, Τγεία, Εκπαίδευςθ, Δια βίου Μάκθςθ, Πολιτιςμόσ, Ακλθτιςμόσ» Δθμόςια Τγεία και Κοινωνικι Μζριμνα Μζτρο 2.1 Μζτρο 2.2 Μζτρο 2.3 Μζτρο 3.1 Μζτρο 3.2 Μζτρο 3.3 Μζτρο 3.4 Μζτρο 4.1 Μζτρο 4.2 Μζτρο 4.3 Μζτρο 4.4 Μζτρο 4.5 : Δράςθ Ενίςχυςθ υγείασ και υποδομϊν πρόνοιασ Δράςθ Ε- Health Εκπαίδευςθ και δια βίου μάκθςθ : Δράςθ Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Δράςθ Ενίςχυςθ υποδομϊν εκπαίδευςθσ Δράςθ Δράςθ Πολιτιςμόσ Ακλθτιςμόσ : Σεχνολογικά και Επιςτθμονικά Πάρκα Προαγωγι τθσ Γνϊςθσ με ενιςχ. του ανκρ. Δυναμ. ςτισ μεταπτ. ςπουδζσ, ςτθν Ζρευνα & τθν Καινοτομία Δράςθ Εφαρμογζσ Καινοτομίασ ςτον Σομζα του Πολιτιςμοφ Δράςθ Ενίςχυςθ Τποδομϊν Ακλθτιςμοφ Δθμιουργία Οργανωμζνων Περιοχϊν Τποδοχισ Μεταποιθτικϊν Δραςτθριοτιτων- Logistics - Κζςπιςθ Ειδικϊν Κινιτρων για τθν Ανάπτυξθ των νθςιϊν και για τθν άμβλυνςθ των Ανιςοτιτων Ενίςχυςθ επενδυτικϊν ςχεδίων - Clustering : Δράςθ Ενίςχυςθ Σουριςτικϊν Επιχειριςεων Δράςθ Αγροτικι Ανάπτυξθ Αλιεία : Clustering- υςτάδεσ Επιχειριςεων Δράςθ τιριξθ Αγροτικισ και Κτθνοτροφικισ Παραγωγισ Δράςθ Ολοκλθρωμζνο Πρόγραμμα Ανάπτυξθσ Αλιείασ Ειδικζσ Καλλιζργειεσ Δράςθ Αλιευτικά Καταφφγια Δράςθ Καταςκευι Σεχνθτϊν Τφάλων Αξιοποίθςθ τουριςτικϊν πολιτιςτικϊν πόρων και υποδομϊν : Δράςθ Δθμιουργία και βελτίωςθ υποδομϊν τουριςτικοφ πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ Δράςθ Σουριςτικόσ Χωρικόσ χεδιαςμόσ και ςφνκετα τουριςτικά καταλφματα Δράςθ Δθμιουργία πολιτιςτικϊν δικτφων Δράςθ Ενίςχυςθ δράςεων ςυγχρονισ πολιτιςτικισ δθμιουργίασ Δράςθ Κοινι τουριςτικι προβολι marketing Δράςθ Κζντρα επιςκεπτϊν Δράςθ Ενίςχυςθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ Δράςθ Αξιοποίθςθ τουριςτικϊν πόρων Εξοπλιςμόσ και υςτιματα Πλθροφορικισ : Δράςθ Εξοπλιςμόσ Πλθροφορικισ Δράςθ υςτιματα Πλθροφορικισ- Λογιςμικό Δράςθ Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ (Εκτόσ Πλθροφορικισ) Κατάρτιςθ- τελζχωςθ Τπθρεςιϊν : Δράςθ Κατάρτιςθ Δράςθ τελζχωςθ Τποςτιριξθ Λειτουργίασ Τπθρεςιϊν : Δράςθ Μθχανοργάνωςθ Δράςθ Δικτφωςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ Δράςθ Δικτφωςθ Διάςπαρτων Τπθρεςιϊν Μελζτεσ & Δράςεισ Αναδ. Τπθρ. & υςτ. Διοικ. & Οικον. Τποςτ. τθσ λειτ. Τπθρ./Διάςπαρτο Νθς. Χϊρο/ προκαταβ. Νζεσ Κτιριακζσ Εγκαταςτάςεισ- υντιρθςθ Χϊρων / 79

24 Κεφάλαιο 2.2: Τριετισ Ρρογραμματιςμόσ των Δράςεων το πλαίςιο του Σριετοφσ Προγραμματιςμοφ, του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ τθσ ΠΝΑ, ιεραρχικθκαν οι Δράςεισ για τθν επίτευξθ των τόχων του κάκε Μζτρου, ςε Δράςεισ Αϋ Βϋ και Γϋ Προτεραιότθτασ. Ωσ Αϋ Προτεραιότθτασ Δράςεισ / Ζργα / Ενζργειεσ, κεωρικθκαν τα : «Συνεχιηόμενα ι Νζα Ζργα Ενταγμζνα / Εγγεγραμμζνα χωρίσ Νομικζσ Δεςμεφςεισ, άμεςθσ προτεραιότθτασ και πλιρουσ ωριμότθτασ», που κα πρζπει να υλοποιθκοφν άμεςα / βραχυπρόκεςμα, απαντοφν ςε άμεςεσ ανάγκεσ πολιτϊν, ανάγκεσ τθσ περιοχισ, ι τθσ ίδιασ τθσ Περιφζρειασ και των Νομικϊν τθσ Προςϊπων ωσ Οργανιςμϊν, και για τισ οποίεσ ζχουν διαςφαλιςτεί οι απαραίτθτοι πόροι (χρθματοδότθςθ, ανκρϊπινοι πόροι, υποδομι, εξοπλιςμόσ, κλπ.). Ωσ Βϋ Προτεραιότθτασ ζργα κεωρικθκαν τα : «Ζργα για τα οποία δεν ζχουν εξαςφαλιςτεί πλιρωσ οι απαραίτθτοι πόροι ι διακζτουν μερικι ωριμότθτα» και που κα πρζπει να υλοποιθκοφν μεςοπρόκεςμα ι προχποκζτουν ςυνζργειεσ ι απαντοφν ςε λιγότερο άμεςεσ ανάγκεσ πολιτϊν, ι ανάγκεσ τθσ περιοχισ, ι τθσ ίδιασ τθσ Περιφζρειασ και των Νομικϊν τθσ Προςϊπων ωσ Οργανιςμϊν (μερικι διαςφάλιςθ απαραίτθτων πόρων / χρθματοδότθςθσ, ανκρϊπινων πόρων, υποδομισ, εξοπλιςμοφ, κλπ.). Σζλοσ, ωσ Γ Προτεραιότθτασ ζργα κεωρικθκαν τα : «Ζργα για τα οποία δεν ζχουν εξαςφαλιςτεί οι απαιτοφμενοι πόροι ι δεν διακζτουν ωριμότθτα» και που κα πρζπει να υλοποιθκοφν μακροπρόκεςμα, προχποκζτουν τθν επίτευξθ άλλων ζργων που προθγοφνται ςτθν υλοποίθςθ και για τα οποία ζχουν μερικϊσ διαςφαλιςτεί οι απαραίτθτοι πόροι (χρθματοδότθςθ, ανκρϊπινοι πόροι, υποδομι εξοπλιςμόσ κ.τ.λ.) Για τισ Δράςεισ / Ζργα / Ενζργειεσ Αϋ, Βϋ και Γϋ Προτεραιότθτασ παρουςιάηονται, μζςω των πινάκων που ακολουκοφν, ςτοιχεία που αφοροφν: τον Άξονα και ςτο Μζτρο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ και ςτθ Δράςθ, όπου εντάςςονται Ζργα / Ενζργειεσ. τουσ τόχουσ του Μζτρου ςτθν επίτευξθ των οποίων κα ςυμβάλλουν τα αναμενόμενα αποτελζςματα των Δράςεων. τισ Εκροζσ, που κα παραχκοφν από τθν υλοποίθςθ των Δράςεων / Ζργων / Ενεργειϊν. τισ Φάςεισ υλοποίθςθσ τθσ Δράςεων / Ζργων / Ενεργειϊν. τισ Τπθρεςίεσ τθσ Περιφζρειασ και των Νομικϊν Προςϊπων τθσ, που είναι Τπεφκυνεσ για τθν υλοποίθςθ των Δράςεων / Ζργων / Ενεργειϊν. τθν «Χωροκζτθςθ» των Δράςεων / Ζργων / Ενεργειϊν. το Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ, ανά Ζτοσ. τουσ αναγκαίουσ Ανκρϊπινουσ και Τλικοφσ Πόρουσ και ςτισ άλλεσ προχποκζςεισ για τθν υλοποίθςθ των Δράςεων / Ζργων / Ενεργειϊν. τον Προχπολογιςμό Δαπανϊν και ςτισ Πθγζσ Χρθματοδότθςισ τουσ. 24 / 79

25 Νομικά Πρόςωπα τθσ Περιφζρειασ Νοτίου Αιγαίου Πρζπει να ςθμειωκεί ότι ςφμφωνα με το άρκρο 1 τθσ με Α.Π / Τπουργικισ Απόφαςθσ, ωσ «Νομικά Πρόςωπα τθσ Περιφζρειασ» νοοφνται οι Αναπτυξιακζσ Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ, οι Αςτικζσ Εταιρείεσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, τα Ιδρφματα τθσ Περιφζρειασ, οι αμιγείσ Επιχειριςεισ των πρϊθν Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων και Διαμεριςμάτων που εκτελοφν Προγράμματα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και λειτουργοφν μζχρι τθ λιξθ τθσ εκτζλεςθσ των προγραμμάτων, κακϊσ και τα Κζντρα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ τθσ Περιφζρειασ, με οποιαδιποτε μορφι και αν αυτά λειτουργοφν. Σα Τφιςτάμενα -γενικϊσ- Νομικά Πρόςωπα τθσ ΠΝΑ είναι τα παρακάτω: Θ «Αναπτυξιακι Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.» Θ «Αναπτυξιακι Εταιρεία ΠΝΑ», «Ενεργειακι Α.Ε.» Θ «Αναπτυξιακι Δωδεκανιςου Α.Ε.», «ΑΝΔΩ» Σο Φυτϊριο Α.Ε Θ «Γαλθνόσ» / «Δελφίνι τθσ Ηωισ και τθσ Ελπίδασ» Σο Κζντρο Πρόλθψθσ τθσ χριςθσ Εξαρτθςιογόνων ουςιϊν και τθσ προαγωγισ τθσ Τγείασ «ΔΙΟΔΟ» Σο Κζντρο Πρόλθψθσ τθσ χριςθσ Εξαρτθςιογόνων ουςιϊν και τθσ προαγωγισ τθσ Τγείασ «ΘΘΕΑ» Σο «ΙΠΠΟΚΡΑΣΘ» Κζντρο Πρόλθψθσ Ναρκωτικϊν Σο «Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξθσ» Νοτίου Αιγαίου Σο ΚΕΚ «Γεννθματάσ» Σο «Πολυδφναμο Κζντρο» Περιφζρειασ Νοτίου Αιγαίου Θ «ΠΡΟΣΟΤΡ» (υπό τροποποίθςθ του Καταςτατικοφ) 25 / 79

26 1 - Περιβάλλον & ποιότθτα ηωισ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ (2012)2013 (2014)2015 Ραρουςίαςθ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ τθσ ΡΝΑ Περιγραφι Αξόνων/Μζτρων/Δράςεων ΕΠ ΠΝΑ /υςχζτιςθ Αξόνων, Μζτρων, και Δράςεων Άξονεσ Μζτρου Μζτρα Δράςθσ 1.1 Περιβάλλον 1.1 Ενδεικτικζσ Δράςεισ Προςταςία, διαχείριςθ, ανάδειξθ και αξιοποίθςθ περιβαλλοντικϊν πόρων 1.2 Χωρικόσ χεδιαςμόσ Αςτικι Ανάπτυξθ Ολοκλθρωμζνεσ Παρεμβάςεισ Σοπικισ Ανάπτυξθσ ςε αγροτικζσ και αλιευτικζσ περιοχζσ Καταςκευι και αναβάκμιςθ οδικϊν αξόνων και τμθμάτων του Περιφερειακοφ και Επαρχιακοφ Οδικοφ Δικτφου Αναβάκμιςθ λιμενικϊν υποδομϊν 1.3 Σεχνικά Ζργα Ανάπτυξθ δικτφου αεροπορικϊν μεταφορϊν Διαχείριςθ υγρϊν και ςτερεϊν αποβλιτων Διαχείριςθ υδάτινων πόρων Ενζργεια - Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ 26 / 79

27 2 - Κοινωνικι Μζριμνα, Τγεία, Εκπαίδευςθ, Δια βίου Μάκθςθ, Πολιτιςμόσ, Ακλθτιςμόσ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ (2012)2013 (2014)2015 ΕΠ ΠΝΑ /υςχζτιςθ Αξόνων, Μζτρων, και Δράςεων Άξονεσ Μζτρου Μζτρα Δράςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ Ενίςχυςθ υγείασ και υποδομϊν πρόνοιασ 2.1 Δθμόςια Τγεία και Κοινωνικι Μζριμνα Ε- Health Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Ενίςχυςθ υποδομϊν εκπαίδευςθσ 2.2 Εκπαίδευςθ και δια βίου μάκθςθ Σεχνολογικά και Επιςτθμονικά Πάρκα Προαγωγι τθσ Γνϊςθσ με ενίςχυςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, ςτθν Ζρευνα και τθν Καινοτομία Εφαρμογζσ Καινοτομίασ ςτον Σομζα του Πολιτιςμοφ 2.3 Πολιτιςμόσ Ακλθτιςμόσ Ενίςχυςθ Τποδομϊν Ακλθτιςμοφ 27 / 79

28 3 - Οικονομία και Απαςχόλθςθ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ (2012)2013 (2014)2015 Άξονεσ Μζτρου 3.1 ΕΠ ΠΝΑ /υςχζτιςθ Αξόνων, Μζτρων, και Δράςεων Μζτρα Δράςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ Δθμιουργία Οργανωμζνων Περιοχϊν Τποδοχισ Μεταποιθτικϊν Δραςτθριοτιτων- Logistics - Θζςπιςθ Ειδικϊν Κινιτρων για τθν Ανάπτυξθ των νθςιϊν και για τθν άμβλυνςθ των Ανιςοτιτων 3.2 Ενίςχυςθ επενδυτικϊν ςχεδίων - Clustering Ενίςχυςθ Σουριςτικϊν Επιχειριςεων Clustering- υςτάδεσ Επιχειριςεων τιριξθ Αγροτικισ και Κτθνοτροφικισ Παραγωγισ 3.3 Αγροτικι Ανάπτυξθ Αλιεία Ολοκλθρωμζνο Πρόγραμμα Ανάπτυξθσ Αλιείασ Ειδικζσ Καλλιζργειεσ Αλιευτικά Καταφφγια Καταςκευι Σεχνθτϊν Τφάλων 3.4 Αξιοποίθςθ τουριςτικϊν πολιτιςτικϊν πόρων και υποδομϊν Δθμιουργία και βελτίωςθ υποδομϊν τουριςτικοφ πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ 28 / 79

29 4- Βελτίωςθ τθσ Διοικθτικισ Λκανότθτασ και τθσ Οικονομικισ Κατάςταςθσ τθσ Περιφζρειασ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ (2012)2013 (2014)2015 ΕΠ ΠΝΑ /υςχζτιςθ Αξόνων, Μζτρων, και Δράςεων Άξονεσ Άξονεσ Άξονεσ Άξονεσ Άξονεσ Εξοπλιςμόσ Πλθροφορικισ 4.1 Εξοπλιςμόσ και υςτιματα Πλθροφορικισ υςτιματα Πλθροφορικισ- Λογιςμικό Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ (Εκτόσ Πλθροφορικισ) 4.2 Κατάρτιςθ- τελζχωςθ Τπθρεςιϊν Κατάρτιςθ τελζχωςθ Μθχανοργάνωςθ 4.3 Τποςτιριξθ Λειτουργίασ Τπθρεςιϊν Δικτφωςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ Δικτφωςθ Διάςπαρτων Τπθρεςιϊν Μελζτεσ και Δράςεισ Αναδιοργάνωςθσ Τπθρεςιϊν και υςτθμάτων Διοικθτικισ και Οικονομικισ Τποςτιριξθσ τθσ λειτουργίασ των Τπθρεςιϊν ςτον Διάςπαρτο Νθςιωτικό Χϊρο. Κακιζρωςθ υςτθμάτων προκαταβολϊν Νζεσ Κτιριακζσ Εγκαταςτάςεισ - υντιρθςθ Χϊρων 29 / 79

30 1 - Περιβάλλον & ποιότθτα ηωισ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ (2012)2013 (2014)2015 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ με Επιμζρουσ φνολα ςε Επίπεδο Μζτρων Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ με Επιμζρουσ φνολα ςε Επίπεδο Μζτρων Άξονεσ Μζτρου Μζτρα Δράςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ Αρικμόσ Ζργων φνολο Περιβάλλον Προςταςία, διαχείριςθ, ανάδειξθ και αξιοποίθςθ περιβαλλοντικϊν πόρων φνολα Μζτρου Χωρικόσ χεδιαςμόσ Αςτικι Ανάπτυξθ Ολοκλθρωμζνεσ Παρεμβάςεισ Σοπικισ Ανάπτυξθσ ςε αγροτικζσ και αλιευτικζσ περιοχζσ φνολα Μζτρου Καταςκευι και αναβάκμιςθ οδικϊν αξόνων και τμθμάτων του Περιφερειακοφ και Επαρχιακοφ Οδικοφ Δικτφου Αναβάκμιςθ λιμενικϊν υποδομϊν Σεχνικά Ζργα Ανάπτυξθ δικτφου αεροπορικϊν μεταφορϊν Διαχείριςθ υγρϊν και ςτερεϊν αποβλιτων Διαχείριςθ υδάτινων πόρων Ενζργεια - Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ φνολα Μζτρου φνολα Άξονα / 79

31 2 - Κοινωνικι Μζριμνα, Τγεία, Εκπαίδευςθ, Δια βίου Μάκθςθ, Πολιτιςμόσ, Ακλθτιςμόσ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ (2012)2013 (2014)2015 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ με Επιμζρουσ φνολα ςε Επίπεδο Μζτρων Άξονεσ Μζτρου Μζτρα Δράςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ Αρικμόσ Ζργων φνολο Δθμόςια Τγεία και Κοινωνικι Μζριμνα Ενίςχυςθ υγείασ και υποδομϊν πρόνοιασ Ε- Health φνολα Μζτρου Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Εκπαίδευςθ και δια βίου μάκθςθ Ενίςχυςθ υποδομϊν εκπαίδευςθσ Σεχνολογικά και Επιςτθμονικά Πάρκα Προαγωγι τθσ Γνϊςθσ με ενίςχυςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, ςτθν Ζρευνα και τθν Καινοτομία φνολα Μζτρου Πολιτιςμόσ Ακλθτιςμόσ Εφαρμογζσ Καινοτομίασ ςτον Σομζα του Πολιτιςμοφ Ενίςχυςθ Τποδομϊν Ακλθτιςμοφ φνολα Μζτρου φνολα Άξονα / 79

32 3 - Οικονομία και Απαςχόλθςθ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ (2012)2013 (2014)2015 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ με Επιμζρουσ φνολα ςε Επίπεδο Μζτρων Άξονεσ Μζτρου Μζτρα Δράςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ Δθμιουργία Οργανωμζνων Περιοχϊν Τποδοχισ Μεταποιθτικϊν Δραςτθριοτιτων- Logistics - Θζςπιςθ Ειδικϊν Κινιτρων για τθν Ανάπτυξθ των νθςιϊν και για τθν άμβλυνςθ των Ανιςοτιτων Ενίςχυςθ επενδυτικϊν ςχεδίων - Clustering 3.3 Αγροτικι Ανάπτυξθ Αλιεία 3.4 Αξιοποίθςθ τουριςτικϊν πολιτιςτικϊν πόρων και υποδομϊν Αρικμόσ Ζργων φνολο φνολα Μζτρου Ενίςχυςθ Σουριςτικϊν Επιχειριςεων Clustering- υςτάδεσ Επιχειριςεων φνολα Μζτρου τιριξθ Αγροτικισ και Κτθνοτροφικισ Παραγωγισ Ολοκλθρωμζνο Πρόγραμμα Ανάπτυξθσ Αλιείασ Ειδικζσ Καλλιζργειεσ Αλιευτικά Καταφφγια Καταςκευι Σεχνθτϊν Τφάλων φνολα Μζτρου Δθμιουργία και βελτίωςθ υποδομϊν τουριςτικοφ πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ Σουριςτικόσ Χωρικόσ χεδιαςμόσ και ςφνκετα τουριςτικά καταλφματα Δθμιουργία πολιτιςτικϊν δικτφων Ενίςχυςθ δράςεων ςφγχρονθσ πολιτιςτικισ δθμιουργίασ Κοινι τουριςτικι προβολι marketing Κζντρα επιςκεπτϊν Ενίςχυςθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ Αξιοποίθςθ τουριςτικϊν πόρων φνολα Μζτρου φνολα Άξονα / 79

33 4- Βελτίωςθ τθσ Διοικθτικισ Λκανότθτασ και τθσ Οικονομικισ Κατάςταςθσ τθσ Περιφζρειασ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ (2012)2013 (2014)2015 Άξονεσ Μζτρου 4.1 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ με Επιμζρουσ φνολα ςε Επίπεδο Μζτρων Μζτρα Δράςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ Εξοπλιςμόσ και υςτιματα Πλθροφορικισ 4.2 Κατάρτιςθ- τελζχωςθ Τπθρεςιϊν 4.3 Τποςτιριξθ Λειτουργίασ Τπθρεςιϊν Μελζτεσ και Δράςεισ Αναδιοργάνωςθσ Τπθρεςιϊν και υςτθμάτων Διοικθτικισ και Οικονομικισ Τποςτιριξθσ τθσ λειτουργίασ των Τπθρεςιϊν ςτον Διάςπαρτο Νθςιωτικό Χϊρο. Κακιζρωςθ υςτθμάτων προκαταβολϊν Νζεσ Κτιριακζσ Εγκαταςτάςεισ - υντιρθςθ Χϊρων Αρικμόσ Ζργων φνολο Εξοπλιςμόσ Πλθροφορικισ υςτιματα Πλθροφορικισ- Λογιςμικό Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ (Εκτόσ Πλθροφορικισ) φνολα Μζτρου Κατάρτιςθ τελζχωςθ φνολα Μζτρου Τποςτιριξθ Λειτουργίασ Τπθρεςιϊν Μθχανοργάνωςθ Δικτφωςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ Δικτφωςθ Διάςπαρτων Τπθρεςιϊν φνολα Μζτρου φνολα Μζτρου φνολα Μζτρου φνολα Άξονα φνολα Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ ΠΝΑ / 79

34 34 / 79

35 1 - Περιβάλλον & ποιότθτα ηωισ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ (2012)2013 (2014)2015 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ / Ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα τθσ ΠΝΑ προσ ζγκριςθ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ και ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Άξονεσ Μζτρου Μζτρα Δράςθσ 1.1 Περιβάλλον Ενδεικτικζσ Δράςεισ φνολο ΚΑΠ Προςταςία, διαχείριςθ, ανάδειξθ και αξιοποίθςθ περιβαλλοντικϊν πόρων ΛΔΛΟΛ ΠΟΡΟΛ ΛΟΛΠΟΛ ΠΟΡΟΛ ΠΔΕ ΕΚΝΛΚΟΤ ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΘΜΑ- ΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΘΜΑ- ΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ Αςτικι Ανάπτυξθ Χωρικόσ χεδιαςμόσ Σεχνικά Ζργα Ολοκλθρωμζνεσ Παρεμβάςεισ Σοπικισ Ανάπτυξθσ ςε αγροτικζσ και αλιευτικζσ περιοχζσ Καταςκευι και αναβάκμιςθ οδικϊν αξόνων και τμθμάτων του Περιφερειακοφ και Επαρχιακοφ Οδικοφ Δικτφου Αναβάκμιςθ λιμενικϊν υποδομϊν Ανάπτυξθ δικτφου αεροπορικϊν μεταφορϊν Διαχείριςθ υγρϊν και ςτερεϊν αποβλιτων Διαχείριςθ υδάτινων πόρων Ενζργεια - Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ φνολα Άξονα / 79

36 2 - Κοινωνικι Μζριμνα, Τγεία, Εκπαίδευςθ, Δια βίου Μάκθςθ, Πολιτιςμόσ, Ακλθτιςμόσ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ (2012)2013 (2014)2015 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα τθσ ΠΝΑ προσ ζγκριςθ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ και ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Άξονεσ Μζτρου Μζτρα Δράςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ φνολο ΚΑΠ ΛΔΛΟΛ ΠΟΡΟΛ ΛΟΛΠΟΛ ΠΟΡΟΛ ΠΔΕ ΕΚΝΛΚΟΤ ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΘΜΑ- ΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΘΜΑ- ΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ 2.1 Δθμόςια Τγεία και Κοινωνικι Μζριμνα Ενίςχυςθ υγείασ και υποδομϊν πρόνοιασ Ε- Health Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Εκπαίδευςθ και δια βίου μάκθςθ Πολιτιςμόσ Ακλθτιςμόσ Ενίςχυςθ υποδομϊν εκπαίδευςθσ Σεχνολογικά και Επιςτθμονικά Πάρκα Προαγωγι τθσ Γνϊςθσ με ενίςχυςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, ςτθν Ζρευνα και τθν Καινοτομία Εφαρμογζσ Καινοτομίασ ςτον Σομζα του Πολιτιςμοφ Ενίςχυςθ Τποδομϊν Ακλθτιςμοφ φνολα Άξονα / 79

37 3 - Οικονομία και Απαςχόλθςθ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ (2012)2013 (2014)2015 Άξονεσ Μζτρου 3.1 Μζτρα Δθμιουργία Οργανωμζνων Περιοχϊν Τποδοχισ Μεταποιθτικϊν Δραςτθριοτιτων- Logistics -Θζςπιςθ Ειδικϊν Κινιτρων για τθν Ανάπτυξθ των νθςιϊν και για τθν άμβλυνςθ των Ανιςοτιτων 3.2 Ενίςχυςθ επενδυτικϊν ςχεδίων - Clustering 3.3 Αγροτικι Ανάπτυξθ Αλιεία 3.4 Αξιοποίθςθ τουριςτικϊν πολιτιςτικϊν πόρων και υποδομϊν Δράςθσ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα τθσ ΠΝΑ προσ ζγκριςθ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ και ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ φνολο ΚΑΠ ΛΔΛΟΛ ΠΟΡΟΛ ΛΟΛΠΟΛ ΠΟΡΟΛ ΠΔΕ ΕΚΝΛΚΟΤ ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΘΜΑ- ΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΘΜΑ- ΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ Ενίςχυςθ Σουριςτικϊν Επιχειριςεων Clustering- υςτάδεσ Επιχειριςεων τιριξθ Αγροτικισ και Κτθνοτροφικισ Παραγωγισ Ολοκλθρωμζνο Πρόγραμμα Ανάπτυξθσ Αλιείασ Ειδικζσ Καλλιζργειεσ Αλιευτικά Καταφφγια Καταςκευι Σεχνθτϊν Τφάλων Δθμιουργία και βελτίωςθ υποδομϊν τουριςτικοφ πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ Σουριςτικόσ Χωρικόσ χεδιαςμόσ και ςφνκετα τουριςτικά καταλφματα Δθμιουργία πολιτιςτικϊν δικτφων Ενίςχυςθ δράςεων ςφγχρονθσ πολιτιςτικισ δθμιουργίασ Κοινι τουριςτικι προβολι marketing Κζντρα επιςκεπτϊν Ενίςχυςθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ Αξιοποίθςθ τουριςτικϊν πόρων φνολα Άξονα / 79

38 4- Βελτίωςθ τθσ Διοικθτικισ Λκανότθτασ και τθσ Οικονομικισ Κατάςταςθσ τθσ Περιφζρειασ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ (2012)2013 (2014)2015 Άξονεσ Μζτρου Μζτρα Εξοπλιςμόσ και υςτιματα Πλθροφορικισ Κατάρτιςθ- τελζχωςθ Τπθρεςιϊν Τποςτιριξθ Λειτουργίασ Τπθρεςιϊν Δράςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα τθσ ΠΝΑ προσ ζγκριςθ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ και ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ φνολο ΚΑΠ ΛΔΛΟΛ ΠΟΡΟΛ ΛΟΛΠΟΛ ΠΟΡΟΛ ΠΔΕ ΕΚΝΛΚΟΤ ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΘΜΑ- ΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΘΜΑ- ΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ Εξοπλιςμόσ Πλθροφορικισ υςτιματα Πλθροφορικισ Λογιςμικό Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ (Εκτόσ Πλθροφορικισ) Κατάρτιςθ τελζχωςθ Τποςτιριξθ Λειτουργίασ Τπθρεςιϊν Μθχανοργάνωςθ Δικτφωςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ Δικτφωςθ Διάςπαρτων Τπθρεςιϊν Μελζτεσ και Δράςεισ Αναδιοργάνωςθσ Τπθρεςιϊν και υςτθμάτων Διοικθτικισ και Οικονομικισ Τποςτιριξθσ τθσ λειτουργίασ των Τπθρεςιϊν ςτον Διάςπαρτο Νθςιωτικό Χϊρο. Κακιζρωςθ υςτθμάτων προκαταβολϊν Νζεσ Κτιριακζσ Εγκαταςτάςεισ υντιρθςθ Χϊρων φνολα Άξονα φνολα Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ / 79

39 39 / 79

40 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Κατθγορία / Ομάδα Δράςθσ Ζργα ΕΠ ΠΝΑ Ανά Κατθγορία Δράςθσ α/α Κατθγορία (Ομάδα) Δράςθσ Αρικμόσ Ζργων φνολο Αγροτικι Ανάπτυξθ Ακλθτιςμόσ Διάφορα Δίκτυα Μεταφορϊν Κοινωνικι Πρόνοια Μελζτεσ Παιδεία Περιβάλλον Σουριςμόσ Πολιτιςμόσ Τγεία Κοινωνικι Φροντίδα Υδρευςθ Αποχζτευςθ φνολα ανά Κατθγορία (Ομάδα) Δράςθσ Επιςιμανςθ: τον αρικμό των Ζργων και των Πόρων κακϊσ και των εξαγόμενων Ποςοςτϊν ανά Κατθγορία / Ομάδα Δράςθσ (Σομζα) κα πρζπει να προςτίκενται κάκε φορά και τα Ζργα με τουσ αντίςτοιχουσ Πόρουσ τουσ και από τα άλλα Επιχειρθςιακά Προγράμματα και Πθγζσ Χρθματοδότθςθσ (Γενικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου). 40 / 79

41 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ (ςυγκεντρωτικό) α/α Πθγι Χρθματοδότθςθσ Αρικμόσ Ζργων υγκεντρωτικόσ Πίνακασ ΕΠ ΠΝΑ ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ φνολο % Ανά Πθγι Χρθματοδότθςθ Χρθματοδότθςθ Χρθματοδότθςθσ Χρθματοδότθςθσ ανά πθγι Χρθματοδότθςθ 2014 Χρθματοδότθςθ ΚΑΠ ,93 9,17% , , , ,00 2 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,56 4,79% , , , ,00 3 ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 3,40% , ,00 0,00 0,00 4 ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟΤ ,42 15,71% , , ,73 0,00 5 ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ ,16 25,92% , , ,57 0,00 6 ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ ,93 41,01% , , , ,00 φνολα ,00 100,00% , , , ,00 41 / 79

42 2 - Κοινωνικι Μζριμνα, Τγεία, Εκπαίδευςθ, Δια βίου Μάκθςθ, Πολιτιςμόσ, Ακλθτιςμόσ 1 - Περιβάλλον & ποιότθτα ηωισ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ (2012)2013 (2014)2015 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ (υνεχιηόμενα Ζργα) Άξονεσ Μζτρο υ Μζτρα Δράςθσ 1.1 Περιβάλλον Χωρικόσ χεδιαςμόσ 1.3 Σεχνικά Ζργα Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ / Ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ φνολο ΚΑΠ Προςταςία, διαχείριςθ, ανάδειξθ και αξιοποίθςθ περιβαλλοντικϊν πόρων ΛΔΛΟΛ ΠΟΡΟΛ ΛΟΛΠΟΛ ΠΟΡΟΛ ΠΔΕ ΕΚΝΛΚΟΤ ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΘΜΑΣΟΔ ΟΣΟΤΜΕΝΟΤ ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΘΜΑΣΟΔΟ ΣΟΤΜΕΝΟΤ Αςτικι Ανάπτυξθ Ολοκλθρωμζνεσ Παρεμβάςεισ Σοπικισ Ανάπτυξθσ ςε αγροτικζσ και αλιευτικζσ περιοχζσ Καταςκευι και αναβάκμιςθ οδικϊν αξόνων και τμθμάτων του Περιφερειακοφ και Επαρχιακοφ Οδικοφ Δικτφου Αναβάκμιςθ λιμενικϊν υποδομϊν Ανάπτυξθ δικτφου αεροπορικϊν μεταφορϊν Διαχείριςθ υγρϊν και ςτερεϊν αποβλιτων Δθμόςια Τγεία και Κοινωνικι Μζριμνα Διαχείριςθ υδάτινων πόρων Ενζργεια - Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ φνολα Άξονα Ενίςχυςθ υγείασ και υποδομϊν πρόνοιασ Ε- Health Εκπαίδευςθ και δια βίου μάκθςθ Πολιτιςμόσ Ακλθτιςμόσ Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Ενίςχυςθ υποδομϊν εκπαίδευςθσ Σεχνολογικά και Επιςτθμονικά Πάρκα Προαγωγι τθσ Γνϊςθσ με ενίςχυςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, ςτθν Ζρευνα και τθν Καινοτομία Εφαρμογζσ Καινοτομίασ ςτον Σομζα του Πολιτιςμοφ Ενίςχυςθ Τποδομϊν Ακλθτιςμοφ φνολα Άξονα / 79

43 3 - Οικονομία και Απαςχόλθςθ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ (2012)2013 (2014)2015 Άξονεσ Μζτρο υ Μζτρα Δθμιουργία Οργανωμζνων Περιοχϊν Τποδοχισ Μεταποιθτικϊν Δραςτθριοτιτων- Logistics - Θζςπιςθ Ειδικϊν Κινιτρων για τθν Ανάπτυξθ των νθςιϊν και για τθν άμβλυνςθ των Ανιςοτιτων Ενίςχυςθ επενδυτικϊν ςχεδίων - Clustering 3.3 Αγροτικι Ανάπτυξθ Αλιεία Δράςθ σ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ / Ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ φνολο ΚΑΠ ΛΔΛΟΛ ΠΟΡΟΛ ΛΟΛΠΟΛ ΠΟΡΟΛ ΠΔΕ ΕΚΝΛΚΟΤ ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΘΜΑΣ ΟΔΟΣΟΤΜΕΝ ΟΤ ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΘΜΑ ΣΟΔΟΣΟΤ ΜΕΝΟΤ Ενίςχυςθ Σουριςτικϊν Επιχειριςεων Clustering- υςτάδεσ Επιχειριςεων τιριξθ Αγροτικισ και Κτθνοτροφικισ Παραγωγισ Ολοκλθρωμζνο Πρόγραμμα Ανάπτυξθσ Αλιείασ Ειδικζσ Καλλιζργειεσ Αλιευτικά Καταφφγια Αξιοποίθςθ τουριςτικϊν πολιτιςτικϊν πόρων και υποδομϊν Καταςκευι Σεχνθτϊν Τφάλων Δθμιουργία και βελτίωςθ υποδομϊν τουριςτικοφ πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ Σουριςτικόσ Χωρικόσ χεδιαςμόσ και ςφνκετα τουριςτικά καταλφματα Δθμιουργία πολιτιςτικϊν δικτφων Ενίςχυςθ δράςεων ςφγχρονθσ πολιτιςτικισ δθμιουργίασ Κοινι τουριςτικι προβολι marketing Κζντρα επιςκεπτϊν Ενίςχυςθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ Αξιοποίθςθ τουριςτικϊν πόρων φνολα Άξονα / 79

44 4- Βελτίωςθ τθσ Διοικθτικισ Λκανότθτασ και τθσ Οικονομικισ Κατάςταςθσ τθσ Περιφζρειασ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ (2012)2013 (2014)2015 Άξονεσ Μζτρο υ 4.1 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ Μζτρα Δράςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ φνολο ΚΑΠ Εξοπλιςμόσ και υςτιματα Πλθροφορικισ Εξοπλιςμόσ Πλθροφορικισ υςτιματα Πλθροφορικισ- Λογιςμικό Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ (Εκτόσ Πλθροφορικισ) ΛΔΛΟΛ ΠΟΡΟΛ ΛΟΛΠΟΛ ΠΟΡΟΛ ΠΔΕ ΕΚΝΛΚΟΤ ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΘΜΑΣΟ ΔΟΣΟΤΜΕΝΟ Τ ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΘΜΑΣΟ ΔΟΣΟΤΜΕΝΟ Τ 4.2 Κατάρτιςθ- τελζχωςθ Τπθρεςιϊν Κατάρτιςθ τελζχωςθ Τποςτιριξθ Λειτουργίασ Τπθρεςιϊν Τποςτιριξθ Λειτουργίασ Τπθρεςιϊν Μελζτεσ και Δράςεισ Αναδιοργάνωςθσ Τπθρεςιϊν και υςτθμάτων Διοικθτικισ και Οικονομικισ Τποςτιριξθσ τθσ λειτουργίασ των Τπθρεςιϊν ςτον Διάςπαρτο Νθςιωτικό Χϊρο. Κακιζρωςθ υςτθμάτων προκαταβολϊν Νζεσ Κτιριακζσ Εγκαταςτάςεισ - υντιρθςθ Χϊρων Μθχανοργάνωςθ Δικτφωςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ Δικτφωςθ Διάςπαρτων Τπθρεςιϊν φνολα Άξονα φνολα Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ / 79

45 Ε Π ΠΝΑ υγκεντρωτικόσ Πίνακασ ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ (υνεχιηόμενα Ζργα) α/α Πθγι Χρθματοδότθςθσ υνεχιηόμενα Ζργα ΕΠ ΠΝΑ ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Αρικμόσ Ζργων φνολο Χρθματοδότθςθσ ανά πθγι Χρθματοδότθςθ 2012 Χρθματοδότθςθ 2013 Χρθματοδότθςθ 2014 Χρθματοδότθςθ ΚΑΠ , , , , ,00 2 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ , , , , ,00 3 ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ , , ,00 0,00 0,00 4 ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟΤ , , , ,73 0,00 5 ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ , , , ,57 0,00 6 ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ , , , , ,00 φνολα 416, , , , , ,00 45 / 79

46 2 - Κοινωνικι Μζριμνα, Τγεία, Εκπαίδευςθ, Δια βίου Μάκθςθ, Πολιτιςμόσ, Ακλθτιςμόσ 1 - Περιβάλλον & ποιότθτα ηωισ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ (2012)2013 (2014)2015 Ζργα Ενταγμζνα/Εγγεγραμμζνα ςτο ΕΠ τθσ ΠΝΑ Ανάλογα με τον βακμό Προτεραιότθτασ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ ( Α Προτεραιότθτασ Ζργα) Άξονεσ Μζτρου Μζτρα Δράςθσ 1.1 Περιβάλλον Χωρικόσ χεδιαςμόσ 1.3 Σεχνικά Ζργα Δθμόςια Τγεία και Κοινωνικι Μζριμνα Εκπαίδευςθ και δια βίου μάκθςθ Πολιτιςμόσ Ακλθτιςμόσ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα τθσ ΠΝΑ προσ ζγκριςθ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ και ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ φνολο ΚΑΠ Προςταςία, διαχείριςθ, ανάδειξθ και αξιοποίθςθ περιβαλλοντικϊν πόρων ΛΔΛΟΛ ΠΟΡΟΛ ΛΟΛΠΟΛ ΠΟΡΟΛ ΠΔΕ ΕΚΝΛΚΟΤ ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΘΜΑ- ΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΘΜΑ- ΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ Αςτικι Ανάπτυξθ Ολοκλθρωμζνεσ Παρεμβάςεισ Σοπικισ Ανάπτυξθσ ςε αγροτικζσ και αλιευτικζσ περιοχζσ Καταςκευι και αναβάκμιςθ οδικϊν αξόνων και τμθμάτων του Περιφερειακοφ και Επαρχιακοφ Οδικοφ Δικτφου Αναβάκμιςθ λιμενικϊν υποδομϊν Ανάπτυξθ δικτφου αεροπορικϊν μεταφορϊν Διαχείριςθ υγρϊν και ςτερεϊν αποβλιτων Διαχείριςθ υδάτινων πόρων Ενζργεια - Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ φνολα Άξονα Ενίςχυςθ υγείασ και υποδομϊν πρόνοιασ Ε- Health Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Ενίςχυςθ υποδομϊν εκπαίδευςθσ Σεχνολογικά και Επιςτθμονικά Πάρκα Προαγωγι τθσ Γνϊςθσ με ενίςχυςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, ςτθν Ζρευνα και τθν Καινοτομία Εφαρμογζσ Καινοτομίασ ςτον Σομζα του Πολιτιςμοφ Ενίςχυςθ Τποδομϊν Ακλθτιςμοφ φνολα Άξονα / 79

47 3 - Οικονομία και Απαςχόλθςθ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ (2012)2013 (2014)2015 Άξονεσ Μζτρου Μζτρα Δθμιουργία Οργανωμζνων Περιοχϊν Τποδοχισ Μεταποιθτικϊν Δραςτθριοτιτων- Logistics - Θζςπιςθ Ειδικϊν Κινιτρων για τθν Ανάπτυξθ των νθςιϊν και για τθν άμβλυνςθ των Ανιςοτιτων Ενίςχυςθ επενδυτικϊν ςχεδίων - Clustering Αγροτικι Ανάπτυξθ Αλιεία Αξιοποίθςθ τουριςτικϊν πολιτιςτικϊν πόρων και υποδομϊν Δράςθσ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα τθσ ΠΝΑ προσ ζγκριςθ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ και ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ φνολο ΚΑΠ ΛΔΛΟΛ ΠΟΡΟΛ ΛΟΛΠΟΛ ΠΟΡΟΛ ΠΔΕ ΕΚΝΛΚΟΤ ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΘΜΑ- ΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΘΜΑ- ΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ Ενίςχυςθ Σουριςτικϊν Επιχειριςεων Clustering- υςτάδεσ Επιχειριςεων τιριξθ Αγροτικισ και Κτθνοτροφικισ Παραγωγισ Ολοκλθρωμζνο Πρόγραμμα Ανάπτυξθσ Αλιείασ Ειδικζσ Καλλιζργειεσ Αλιευτικά Καταφφγια Καταςκευι Σεχνθτϊν Τφάλων Δθμιουργία και βελτίωςθ υποδομϊν τουριςτικοφ πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ Σουριςτικόσ Χωρικόσ χεδιαςμόσ και ςφνκετα τουριςτικά καταλφματα Δθμιουργία πολιτιςτικϊν δικτφων Ενίςχυςθ δράςεων ςφγχρονθσ πολιτιςτικισ δθμιουργίασ Κοινι τουριςτικι προβολι marketing Κζντρα επιςκεπτϊν Ενίςχυςθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ Αξιοποίθςθ τουριςτικϊν πόρων φνολα Άξονα / 79

48 4- Βελτίωςθ τθσ Διοικθτικισ Λκανότθτασ και τθσ Οικονομικισ Κατάςταςθσ τθσ Περιφζρειασ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ (2012)2013 (2014)2015 Άξονεσ Μζτρου Μζτρα Εξοπλιςμόσ και υςτιματα Πλθροφορικισ Κατάρτιςθ- τελζχωςθ Τπθρεςιϊν Τποςτιριξθ Λειτουργίασ Τπθρεςιϊν Μελζτεσ και Δράςεισ Αναδιοργάνωςθσ Τπθρεςιϊν και υςτθμάτων Διοικθτικισ και Οικονομικισ Τποςτιριξθσ τθσ λειτουργίασ των Τπθρεςιϊν ςτον Διάςπαρτο Νθςιωτικό Χϊρο. Κακιζρωςθ υςτθμάτων προκαταβολϊν Νζεσ Κτιριακζσ Εγκαταςτάςεισ - υντιρθςθ Χϊρων Δράςθσ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα τθσ ΠΝΑ προσ ζγκριςθ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ και ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ φνολο ΚΑΠ ΛΔΛΟΛ ΠΟΡΟΛ ΛΟΛΠΟΛ ΠΟΡΟΛ ΠΔΕ ΕΚΝΛΚΟΤ ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΘΜΑ- ΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΘΜΑ- ΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ Εξοπλιςμόσ Πλθροφορικισ υςτιματα Πλθροφορικισ- Λογιςμικό Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ (Εκτόσ Πλθροφορικισ) Κατάρτιςθ τελζχωςθ Τποςτιριξθ Λειτουργίασ Τπθρεςιϊν Μθχανοργάνωςθ Δικτφωςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ Δικτφωςθ Διάςπαρτων Τπθρεςιϊν φνολα Άξονα φνολα Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ / 79

49 Ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ (Ζργα Α Προτεραιότθτασ) α/α Πθγι Χρθματοδότθςθσ Ζργα Α Προτεραιότθτασ ΕΠ ΠΝΑ ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Αρικμόσ Ζργων φνολο Χρθματοδότθςθσ ανά πθγι Χρθματοδότθςθ 2012 Χρθματοδότθςθ 2013 Χρθματοδότθςθ 2014 Χρθματοδότθςθ ΚΑΠ , , , , ,00 2 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ , , ,00 0,00 0,00 3 ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ , , ,00 0,00 0,00 4 ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟΤ , , ,47 0,00 0,00 5 ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΘΜ. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΘΜ , , , ,00 0,00 φνολα , , , , ,00 49 / 79

50 2 - Κοινωνικι Μζριμνα, Τγεία, Εκπαίδευςθ, Δια βίου Μάκθςθ, Πολιτιςμόσ, Ακλθτιςμόσ 1 - Περιβάλλον & ποιότθτα ηωισ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ (2012)2013 (2014)2015 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ ( Β Προτεραιότθτασ Ζργα) Άξονεσ Μζτρου Μζτρα Δράςθσ 1.1 Περιβάλλον Χωρικόσ χεδιαςμόσ 1.3 Σεχνικά Ζργα Δθμόςια Τγεία και Κοινωνικι Μζριμνα Εκπαίδευςθ και δια βίου μάκθςθ Πολιτιςμόσ Ακλθτιςμόσ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα τθσ ΠΝΑ προσ ζγκριςθ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ και ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ φνολο ΚΑΠ Προςταςία, διαχείριςθ, ανάδειξθ και αξιοποίθςθ περιβαλλοντικϊν πόρων ΛΔΛΟΛ ΠΟΡΟΛ ΛΟΛΠΟΛ ΠΟΡΟΛ ΠΔΕ ΕΚΝΛΚΟΤ ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΘΜΑ- ΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΘΜΑ- ΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ Αςτικι Ανάπτυξθ Ολοκλθρωμζνεσ Παρεμβάςεισ Σοπικισ Ανάπτυξθσ ςε αγροτικζσ και αλιευτικζσ περιοχζσ Καταςκευι και αναβάκμιςθ οδικϊν αξόνων και τμθμάτων του Περιφερειακοφ και Επαρχιακοφ Οδικοφ Δικτφου Αναβάκμιςθ λιμενικϊν υποδομϊν Ανάπτυξθ δικτφου αεροπορικϊν μεταφορϊν Διαχείριςθ υγρϊν και ςτερεϊν αποβλιτων Διαχείριςθ υδάτινων πόρων Ενζργεια - Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ φνολα Άξονα Ενίςχυςθ υγείασ και υποδομϊν πρόνοιασ Ε- Health Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Ενίςχυςθ υποδομϊν εκπαίδευςθσ Σεχνολογικά και Επιςτθμονικά Πάρκα Προαγωγι τθσ Γνϊςθσ με ενίςχυςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, ςτθν Ζρευνα και τθν Καινοτομία Εφαρμογζσ Καινοτομίασ ςτον Σομζα του Πολιτιςμοφ Ενίςχυςθ Τποδομϊν Ακλθτιςμοφ φνολα Άξονα / 79

51 3 - Οικονομία και Απαςχόλθςθ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ (2012)2013 (2014)2015 Άξονεσ Μζτρου Μζτρα Δθμιουργία Οργανωμζνων Περιοχϊν Τποδοχισ Μεταποιθτικϊν Δραςτθριοτιτων- Logistics - Θζςπιςθ Ειδικϊν Κινιτρων για τθν Ανάπτυξθ των νθςιϊν και για τθν άμβλυνςθ των Ανιςοτιτων Ενίςχυςθ επενδυτικϊν ςχεδίων - Clustering Αγροτικι Ανάπτυξθ Αλιεία Αξιοποίθςθ τουριςτικϊν πολιτιςτικϊν πόρων και υποδομϊν Δράςθσ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα τθσ ΠΝΑ προσ ζγκριςθ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ και ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ φνολο ΚΑΠ ΛΔΛΟΛ ΠΟΡΟΛ ΛΟΛΠΟΛ ΠΟΡΟΛ ΠΔΕ ΕΚΝΛΚΟΤ ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΘΜΑ- ΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΘΜΑ- ΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ Ενίςχυςθ Σουριςτικϊν Επιχειριςεων Clustering- υςτάδεσ Επιχειριςεων τιριξθ Αγροτικισ και Κτθνοτροφικισ Παραγωγισ Ολοκλθρωμζνο Πρόγραμμα Ανάπτυξθσ Αλιείασ Ειδικζσ Καλλιζργειεσ Αλιευτικά Καταφφγια Καταςκευι Σεχνθτϊν Τφάλων Δθμιουργία και βελτίωςθ υποδομϊν τουριςτικοφ πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ Σουριςτικόσ Χωρικόσ χεδιαςμόσ και ςφνκετα τουριςτικά καταλφματα Δθμιουργία πολιτιςτικϊν δικτφων Ενίςχυςθ δράςεων ςφγχρονθσ πολιτιςτικισ δθμιουργίασ Κοινι τουριςτικι προβολι marketing Κζντρα επιςκεπτϊν Ενίςχυςθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ Αξιοποίθςθ τουριςτικϊν πόρων φνολα Άξονα / 79

52 4- Βελτίωςθ τθσ Διοικθτικισ Λκανότθτασ και τθσ Οικονομικισ Κατάςταςθσ τθσ Περιφζρειασ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ (2012)2013 (2014)2015 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα τθσ ΠΝΑ προσ ζγκριςθ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ και ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Άξονεσ Μζτρου Μζτρα Δράςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ φνολο ΚΑΠ ΛΔΛΟΛ ΠΟΡΟΛ ΛΟΛΠΟΛ ΠΟΡΟΛ ΠΔΕ ΕΚΝΛΚΟΤ ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΘΜΑ- ΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΘΜΑ- ΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ 4.1 Εξοπλιςμόσ και υςτιματα Πλθροφορικισ Εξοπλιςμόσ Πλθροφορικισ υςτιματα Πλθροφορικισ- Λογιςμικό Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ (Εκτόσ Πλθροφορικισ) 4.2 Κατάρτιςθ- τελζχωςθ Τπθρεςιϊν Κατάρτιςθ τελζχωςθ Τποςτιριξθ Λειτουργίασ Τπθρεςιϊν 4.3 Τποςτιριξθ Λειτουργίασ Τπθρεςιϊν Μθχανοργάνωςθ Δικτφωςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ Μελζτεσ και Δράςεισ Αναδιοργάνωςθσ Τπθρεςιϊν και υςτθμάτων Διοικθτικισ και Οικονομικισ Τποςτιριξθσ τθσ λειτουργίασ των Τπθρεςιϊν ςτον Διάςπαρτο Νθςιωτικό Χϊρο. Κακιζρωςθ υςτθμάτων προκαταβολϊν Νζεσ Κτιριακζσ Εγκαταςτάςεισ - υντιρθςθ Χϊρων Δικτφωςθ Διάςπαρτων Τπθρεςιϊν φνολα Άξονα φνολα Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ / 79

53 Ζργα Ενταγμζνα/Εγγεγραμμζνα ςτο ΕΡ τθσ ΡΝΑ ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ (Ζργα B Προτεραιότθτασ) α/α Πθγι Χρθματοδότθςθσ Αρικμόσ Ζργων Ζργα Β' Προτεραιότθτασ ΕΠ ΠΝΑ φνολο Χρθματοδότθςθ Χρθματοδότθςθσ 2012 ανά πθγι Χρθματοδότθςθ 2013 Χρθματοδότθςθ 2014 Χρθματοδότθςθ ΚΑΠ , , , , ,00 2 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟΤ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 φνολα , , , , ,00 53 / 79

54 2 - Κοινωνικι Μζριμνα, Τγεία, Εκπαίδευςθ, Δια βίου Μάκθςθ, Πολιτιςμόσ, Ακλθτιςμόσ 1 - Περιβάλλον & ποιότθτα ηωισ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ (2012)2013 (2014)2015 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ ( Γ Προτεραιότθτασ Ζργα) Άξονεσ Μζτρου Μζτρα Δράςθσ 1.1 Περιβάλλον Χωρικόσ χεδιαςμόσ 1.3 Σεχνικά Ζργα Δθμόςια Τγεία και Κοινωνικι Μζριμνα Εκπαίδευςθ και δια βίου μάκθςθ Πολιτιςμόσ Ακλθτιςμόσ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα τθσ ΠΝΑ προσ ζγκριςθ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ και ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ φνολο ΚΑΠ Προςταςία, διαχείριςθ, ανάδειξθ και αξιοποίθςθ περιβαλλοντικϊν πόρων ΛΔΛΟΛ ΠΟΡΟΛ ΛΟΛΠΟΛ ΠΟΡΟΛ ΠΔΕ ΕΚΝΛΚΟΤ ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΘΜΑ- ΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΘΜΑ- ΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ Αςτικι Ανάπτυξθ Ολοκλθρωμζνεσ Παρεμβάςεισ Σοπικισ Ανάπτυξθσ ςε αγροτικζσ και αλιευτικζσ περιοχζσ Καταςκευι και αναβάκμιςθ οδικϊν αξόνων και τμθμάτων του Περιφερειακοφ και Επαρχιακοφ Οδικοφ Δικτφου Αναβάκμιςθ λιμενικϊν υποδομϊν Ανάπτυξθ δικτφου αεροπορικϊν μεταφορϊν Διαχείριςθ υγρϊν και ςτερεϊν αποβλιτων Διαχείριςθ υδάτινων πόρων Ενζργεια - Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ φνολα Άξονα Ενίςχυςθ υγείασ και υποδομϊν πρόνοιασ Ε- Health Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Ενίςχυςθ υποδομϊν εκπαίδευςθσ Σεχνολογικά και Επιςτθμονικά Πάρκα Προαγωγι τθσ Γνϊςθσ με ενίςχυςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, ςτθν Ζρευνα και τθν Καινοτομία Εφαρμογζσ Καινοτομίασ ςτον Σομζα του Πολιτιςμοφ Ενίςχυςθ Τποδομϊν Ακλθτιςμοφ φνολα Άξονα / 79

55 3 - Οικονομία και Απαςχόλθςθ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ (2012)2013 (2014)2015 Άξονεσ Μζτρου Μζτρα Δθμιουργία Οργανωμζνων Περιοχϊν Τποδοχισ Μεταποιθτικϊν Δραςτθριοτιτων- Logistics - Θζςπιςθ Ειδικϊν Κινιτρων για τθν Ανάπτυξθ των νθςιϊν και για τθν άμβλυνςθ των Ανιςοτιτων Ενίςχυςθ επενδυτικϊν ςχεδίων - Clustering Αγροτικι Ανάπτυξθ Αλιεία Αξιοποίθςθ τουριςτικϊν πολιτιςτικϊν πόρων και υποδομϊν Δράςθσ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα τθσ ΠΝΑ προσ ζγκριςθ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ και ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ φνολο ΚΑΠ ΛΔΛΟΛ ΠΟΡΟΛ ΛΟΛΠΟΛ ΠΟΡΟΛ ΠΔΕ ΕΚΝΛΚΟΤ ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΘΜΑ- ΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΘΜΑ- ΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ Ενίςχυςθ Σουριςτικϊν Επιχειριςεων Clustering- υςτάδεσ Επιχειριςεων τιριξθ Αγροτικισ και Κτθνοτροφικισ Παραγωγισ Ολοκλθρωμζνο Πρόγραμμα Ανάπτυξθσ Αλιείασ Ειδικζσ Καλλιζργειεσ Αλιευτικά Καταφφγια Καταςκευι Σεχνθτϊν Τφάλων Δθμιουργία και βελτίωςθ υποδομϊν τουριςτικοφ πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ Σουριςτικόσ Χωρικόσ χεδιαςμόσ και ςφνκετα τουριςτικά καταλφματα Δθμιουργία πολιτιςτικϊν δικτφων Ενίςχυςθ δράςεων ςφγχρονθσ πολιτιςτικισ δθμιουργίασ Κοινι τουριςτικι προβολι marketing Κζντρα επιςκεπτϊν Ενίςχυςθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ Αξιοποίθςθ τουριςτικϊν πόρων φνολα Άξονα 3 55 / 79

56 4- Βελτίωςθ τθσ Διοικθτικισ Λκανότθτασ και τθσ Οικονομικισ Κατάςταςθσ τθσ Περιφζρειασ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ (2012)2013 (2014)2015 Άξονεσ Μζτρου Μζτρα Εξοπλιςμόσ και υςτιματα Πλθροφορικισ Κατάρτιςθ- τελζχωςθ Τπθρεςιϊν Τποςτιριξθ Λειτουργίασ Τπθρεςιϊν Μελζτεσ και Δράςεισ Αναδιοργάνωςθσ Τπθρεςιϊν και υςτθμάτων Διοικθτικισ και Οικονομικισ Τποςτιριξθσ τθσ λειτουργίασ των Τπθρεςιϊν ςτον Διάςπαρτο Νθςιωτικό Χϊρο. Κακιζρωςθ υςτθμάτων προκαταβολϊν Νζεσ Κτιριακζσ Εγκαταςτάςεισ - υντιρθςθ Χϊρων Δράςθσ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα τθσ ΠΝΑ προσ ζγκριςθ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ και ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ φνολο ΚΑΠ ΛΔΛΟΛ ΠΟΡΟΛ ΛΟΛΠΟΛ ΠΟΡΟΛ ΠΔΕ ΕΚΝΛΚΟΤ ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΘΜΑ- ΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΘΜΑ- ΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ Εξοπλιςμόσ Πλθροφορικισ υςτιματα Πλθροφορικισ- Λογιςμικό Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ (Εκτόσ Πλθροφορικισ) Κατάρτιςθ τελζχωςθ Τποςτιριξθ Λειτουργίασ Τπθρεςιϊν Μθχανοργάνωςθ Δικτφωςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ Δικτφωςθ Διάςπαρτων Τπθρεςιϊν φνολα Άξονα φνολα Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ / 79

57 Ζργα Ενταγμζνα/Εγγεγραμμζνα ςτο ΕΡ τθσ ΡΝΑ ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ (Ζργα Γ Προτεραιότθτασ) α/α Πθγι Χρθματοδότθςθσ Αρικμόσ Ζργων Ζργα Γ' Προτεραιότθτασ ΕΠ ΠΝΑ φνολο Χρθματοδότθςθσ ανά πθγι Χρθματοδότθςθ 2012 Χρθματοδότθςθ 2013 Χρθματοδότθςθ 2014 Χρθματοδότθςθ ΚΑΠ , , , , ,00 2 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 0,00 0, , ,00 3 ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟΤ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 φνολα , , , , ,00 57 / 79

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 2013 (ΠΡΟΧΕΔΙΟ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 2013 (ΠΡΟΧΕΔΙΟ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 2013 (ΠΡΟΧΕΔΙΟ) επτζμβριοσ 2012 1 /35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγι Δομή και περιεχόμενο του «Ετήςιου Προγράμματοσ Δράςησ» (Ε.Π.Δ.) 2013 τησ Περιφζρειασ Νοτίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Γραφείο Περιφερειάρχθ Σαχ. Δ/νςθ Σθλζφωνο : Κουμουνδοφρου Παπαναςταςίου, Διοικθτιριο, 411 10 ΛΑΡΙΑ : 2413 506 552/553 ΠΡΟ: Λάριςα, 17-11-2015 α.π.: 2854 Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν ΚΟΙΝ: Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνζδριο Δυτικής Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2014

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ-Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1 Πράςινοσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΤΠΠΟΣ/ΓΓΣ/ΕΤΔΕΔ/Α/798/14-12-2010 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Ευρωπαϊκι πρωτοβουλία για το μζλλον του καταςκευαςτικοφ κλάδου ΕΕ: μελζτθ και χζδιο Δράςθσ Τποβλικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ

Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ Η Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ είναι μία ςτρατθγικι προςζγγιςθ οικονομικισ ανάπτυξθσ βαςιςμζνθ ςε ςτοχευμζνθ υποςτιριξθ τθσ Ζρευνασ

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ;

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; Αποκζντρωςη και Περιφερειακή Οργάνωςη. Σφςταςη Κεντρικοφ και Περιφερειακών Συμβουλίων Υπηρεςιών υγείασ Υγειονομικζσ Περιφζρειεσ Προγραμματιςμόσ με βάςη τισ Ανάγκεσ Υγείασ Σφςταςη κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

ελλάδα τθσ εξωςτρζφειασ

ελλάδα τθσ εξωςτρζφειασ Ακινα 08.12.2010 ελλάδα τθσ εξωςτρζφειασ Εκνικι τρατθγικι για τισ Εξαγωγζσ πορεία & ςφγκριςθ Εξαγωγζσ ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% ΒΔΛΓΙΟ ΟΛΛΑΝΓΙΑ ΙΡΛΑΝΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ Σο Γενικό Πλαίςιο Χωροταξικοφ χεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ ωσ μζςο άςκθςθσ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ ςε εκνικό επίπεδο. Για τθν πραγματοποίθςθ των ςτόχων και των επιδιϊξεων του ςτρατθγικοφ χωροταξικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ 1 ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 3 1.1 Ειςαγωγι... 3 1.2 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΙΥΙΡ ΜΑΙ ΥΜΡΣΙΞΡΦΘΦΑ ΦΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ... 5 1.2.1 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΥΙΡ... 5 1.2.2 Υκοπόσ των Επιχειρθςιακϊν Σρογραμμάτων... 6 1.3 Σεριεχόμενο και

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΥΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΥΑΛΚΙΔΕΩΝ 2014-2019 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Α ΦΑΥΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΥΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΥΑΛΚΙΔΕΩΝ 2014-2019 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Α ΦΑΥΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΥΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΥΑΛΚΙΔΕΩΝ 2014-2019 Α ΦΑΥΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΙΟΑΜΑΥ ΣΕΤΙΕΧΡΞΕΟΩΟ Ειςαγωγι Χκοπόσ των Επιχειρθςιακϊν

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» Παραςκευή 13 Ιουνίου 2014, 8.30 πμ 2.00μμ Πολιτιςτικό Κζντρο τροβόλου ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιςτθμονικό Πάρκο Πατρϊν

Επιςτθμονικό Πάρκο Πατρϊν Επιςτθμονικό Πάρκο Πατρϊν 1 Περιοχζσ καινοτομίασ, κφριοσ ςκοπόσ των οποίων είναι να ςυμβάλλουν ςτθν οικονομικι και βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ περιοχισ τουσ. Μζςα από ζνα δυναμικό και καινοτόμο μίγμα πολιτικϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Δημάρχου Κω, Κώστα Καΐσερλη

Μήνυμα Δημάρχου Κω, Κώστα Καΐσερλη Μήνυμα Δημάρχου Κω, Κώστα Καΐσερλη υνδημότιςςεσ και υνδημότεσ μου, Αιςκάνομαι τθν ανάγκθ να ςασ μεταφζρω τισ απόψεισ μασ και τισ κζςεισ τθσ Δθμοτικισ Αρχισ όςο πιο ξεκάκαρα γίνεται με τθν ευκαιρία τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ

ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ ΠΕΣΡΟΛΙΑΓΚΘ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ Δρ Χημικόσ Μηχανικόσ ΕΜΠ, Αναπληρϊτρια Προϊςταμζνη Σμήματοσ Επιθεϊρηςησ Ενζργειασ Νοτίου Ελλάδοσ 10 Μαρτίου 2015 Προεδρικό Διάταγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Green Spots - Innovative & Environmentally Friendly Network for the ΔΡΓΟ: Development and Promotion of Entrepreneurship / Καινοτόμο και Φιλικό ππορ το Πεπιβάλλον Δίκτςο για την Ανάπτςξη και Πποώθηση τηρ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria...

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria... The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria... Ξάνκθ, 18/ 02 /2014 Αρ. Πρωτ.: 16 ΘΕΜΑ: Ανακοίνωςθ πρόκεςθσ ανάκεςθσ υπθρεςιϊν ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Στελζχωςθ και λειτουργία τθσ ομάδασ τοπικισ δράςθσ

Στελζχωςθ και λειτουργία τθσ ομάδασ τοπικισ δράςθσ Πράξη Έργο 1.1 : Τεχνικι ςτιριξθ φορζα υλοποίθςθσ 1.1.1: Στελζχωςθ και λειτουργία τθσ ομάδασ τοπικισ δράςθσ Στελζχωςθ και λειτουργία τθσ ομάδασ τοπικισ δράςθσ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΡΕΛΛΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ Προχπολογιςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΣΟΝΗΣΟΥ EΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΟΝΗΟΥ 2011-2014 Ενότθτα 1: Στρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ ΓΟΥΡΝΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΔΘΜΟΣ ΩΕΣΟΝΘΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣΩ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΣΧ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 2011 2014 Ενότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο»

ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο» ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο» (ΑΡ. ΤΜΒ. 30/2011) ΕΠΙΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΔΙΑΜΟ ΤΝΣΟΜΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Αντικείμενο - Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Πϊσ θ ΚΑΠ κα αντιμετωπίςει τισ προκλιςεισ;

Πϊσ θ ΚΑΠ κα αντιμετωπίςει τισ προκλιςεισ; Πϊσ θ ΚΑΠ κα αντιμετωπίςει τισ προκλιςεισ; Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ Η ΚΑΠ προσ το 2020 Προκλιςεισ Οικονομικζσ Ευρϊπθ 2020 3 τόχοι Πολιτικισ Βιϊςιμθ παραγωγι τροφίμων ςυμβολι ςτο γεωργικό ειςόδθμα και μείωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Βιώςιμη Ανάπτυξη Περιβάλλον Απαςχόληςη την περίοδο τησ οικονομικήσ κρίςησ. Πρόγραμμα Συνεδρίου

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Βιώςιμη Ανάπτυξη Περιβάλλον Απαςχόληςη την περίοδο τησ οικονομικήσ κρίςησ. Πρόγραμμα Συνεδρίου ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Βιώςιμη Ανάπτυξη Περιβάλλον Απαςχόληςη την περίοδο τησ οικονομικήσ κρίςησ Το ΚΕΑΝ- Κφτταρο Εναλλακτικϊν Αναηθτιςεων Νζων ςε ςυνεργαςία με εγχϊριουσ και ευρωπαϊκοφσ φορείσ πραγματοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατθγικζσ κατευκφνςεισ αναδιοργάνωςθσ Η επιτελικι ςφνοψθ ςυμπυκνϊνει τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ και τουσ ςτόχουσ τθσ αναδιοργάνωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Ανκι Χαραλάμπουσ Διευκφντρια Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων Πολιτϊν Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν Παρασκευή, 21

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι 13 Ιουνίου και ώρα 09:00 13:00 με τίτλο «ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ. Η θμερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Μάθημα 2Θ369 Χειμερινό εξάμθνο 2009-2010 ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Νίκοσ Κομνθνόσ, Κακθγθτισ ΑΠΘ Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ)

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ. Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: «Τλοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 τόχοσ εμιναρίου 2012 1) Η διερεφνθςθ του ρόλου που μποροφν να ζχουν οι Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

Διακυβζρνηςη του ΕΣΠΑ και δημόςιεσ πολιτικζσ ςτην Ελλάδα. Γιϊργοσ Ανδρζου

Διακυβζρνηςη του ΕΣΠΑ και δημόςιεσ πολιτικζσ ςτην Ελλάδα. Γιϊργοσ Ανδρζου Διακυβζρνηςη του ΕΣΠΑ και δημόςιεσ πολιτικζσ ςτην Ελλάδα εργαςία υπό εξζλιξη Γιϊργοσ Ανδρζου gioandreou@polsci.auth.gr Τμιμα Πολιτικϊν Επιςτθμϊν, Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ Περίληψη Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Α/Α ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΠΙΣΩΕΙ 2015 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΕΩ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 30-09-2014 30-09-2014 ΣΡΕΥΟΤΕ ΤΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟ HΛΙΑ EΠΙΣΡΟΠΑΚΗ. Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ & Μθχανικόσ Σεχνολογίασ Η/Τ ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ ΗΜΕΡOΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ 10 Γενάρθ 1967 (10/01/1967)

ΓΙΩΡΓΟ HΛΙΑ EΠΙΣΡΟΠΑΚΗ. Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ & Μθχανικόσ Σεχνολογίασ Η/Τ ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ ΗΜΕΡOΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ 10 Γενάρθ 1967 (10/01/1967) Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΓΙΩΡΓΟ HΛΙΑ EΠΙΣΡΟΠΑΚΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ & Μθχανικόσ Σεχνολογίασ Η/Τ ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ Χίοσ ΗΜΕΡOΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ 10 Γενάρθ 1967 (10/01/1967)

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Προβολι Ζργων του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. ςτθν Περιφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ - Θράκθσ

Προβολι Ζργων του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. ςτθν Περιφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ - Θράκθσ Προβολι Ζργων του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. ςτθν Περιφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ - Θράκθσ Νικόλαοσ Μαμαλοφγκασ Προϊςτάμενοσ Ειδικισ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ Αλεξανδροφπολθ, 5-12 - 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΣ' ΟΙΚΟΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ εργάςτθκε το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ειδικότερα ςυνζβαλαν οι κάτωκι:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2012 2014 ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Ο Διμοσ Αλεξάνδρειασ, για τθν εκπόνθςθ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 2012-2014, που κα ολοκλθρωκεί ςτα τζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα