Εισήγηση για τη προώθηση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο της οργάνωσης και της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισήγηση για τη προώθηση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο της οργάνωσης και της λειτουργίας των επιχειρήσεων."

Transcript

1 Εισήγηση για τη προώθηση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο της οργάνωσης και της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σεπτέµβριος 2004

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κύρια χαρακτηριστικά της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα. 3 Η διάσταση της ισότητας φύλων και των ίσων ευκαιριών στην απασχόληση..3 Η έννοια των Θετικών ράσεων για την ένταξη και ενδυνάµωση της ισότητας των δυο φύλων στη λειτουργία και οργάνωση νιας επιχείρησης.6 Ο ρόλος των επιχειρήσεων στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)...7 Θετικές ράσεις για την ενσωµάτωση της ισότητας των φύλων στην επιχείρηση και πεδία εφαρµογής τους.8 Οφέλη που προκύπτουν από την ένταξη της αρχής της ισότητας στις επιχειρήσεις 13 Υπάρχουσα κατάσταση αναφορικά µε τις Θετικές ράσεις υπέρ των Γυναικών στις µικροµεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις..14 Βιβλιογραφία

3 Κύρια χαρακτηριστικά της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα. Αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναµικό κυρίως στον τριτογενή τοµέα και µείωση της απασχόλησης στον πρωτογενή και δευτερογενή. 1 Η αύξηση αυτή παρατηρείται στον τριτογενή τοµέα (υπηρεσίες) ενώ ο πρωτογενής (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία) και δευτερογενής τοµέας (ορυχεία, βιοµηχανία, κατασκευές) παρουσιάζει µείωση σε ότι αφορά την το απασχολησιµότητα των γυναικών. Οι κλάδοι του τριτογενούς τοµέα στους οποίους εντοπίζεται µεγαλύτερη αύξηση της γυναικείας απασχόλησης περιλαµβάνουν το λιανικό εµπόριο, τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες (νοµικές, λογιστικές, φοροτεχνικές, γραµµατειακή υποστήριξη, έρευνα αγοράς, πωλήτριες, καθαρίστριες, διαφήµιση) τον κλάδο των δραστηριοτήτων οικιακού προσωπικού (οικιακές βοηθοί, καθαρίστριες, µπειµπι σιτερς κτλ), τις τουριστικές υπηρεσίες (ξενοδοχεία και εστιατόρια) και τον κλάδο υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής µέριµνας. Αύξηση της ανεργίας των γυναικών. Βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης και της αναγνώρισης των τυπικών προσόντων τους Μη ανάληψη διευθυντικών θέσεων ή θέσεων ανώτερων διοικητικών στελεχών. Ανισότητα αµοιβών σε βάρος των γυναικών 2. Η διάσταση της ισότητας φύλων και των ίσων ευκαιριών στην απασχόληση. Η ισότιµη µεταχείριση των γυναικών στην απασχόληση προϋποθέτει την εξάλειψη τόσο των άµεσων και έµµεσων διακρίσεων µε βάση το φύλο. Η «άµεση 1 N. Ντερµανάκης, «Η ανισότητα τvν αµοιβών σε επιλεγµένους κλάδους και επαγγέλµατα στην Ελλάδα. Οι περιπτώσεις των κλάδων του λιανικού εµπορίου, του τουρισµού, των τραπεζών και της υγείας», ΚΕΘΙ, Αθήνα η & 5 η Εθνική Έκθεση της Ελλάδας, περίοδος προς την επιτροπή του ΟΗΕ για την εξάλειψη κάθε µορφής διάκρισης σε βάρος των Γυναικών, Γενική Γραµµατεία Ισότητας, Αθήνα, εκέµβριος 2000, σ.σ

4 διάκριση» αναφέρεται στην άνιση µεταχείριση µεταξύ ανδρών και γυναικών πχ. στα θέµατα αµοιβής, αλλά µπορεί να αναφέρεται και σε διακρίσεις που γίνονται λόγω εγκυµοσύνης ή µητρότητας όταν µια γυναίκα στερείται θέσης εργασίας, κατάρτισης ή προαγωγής απλά και µόνο επειδή είναι έγκυος. Από την άλλη πλευρά, η «έµµεση διάκριση» αφορά σε θέµατα άνισης µεταχείρισης µεταξύ ανδρών και γυναικών επειδή η ουδετερότητα που χαρακτηρίζει τις διατάξεις, τα κριτήρια ή τις πρακτικές που προσδιορίζουν τις προσλήψεις, τις αµοιβές, τις συνθήκες εργασίας, τις απολύσεις, την κοινωνική ασφάλιση κλπ ενισχύουν τη µειονεκτική θέση σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό εργαζοµένων του ενός φύλου µεταξύ ανδρών και γυναικών. Πηγή των διακρίσεων αυτών θεωρείται τόσο η ύπαρξη και χρήση των στερεοτυπικών αντιλήψεων για τον ρόλο των δύο φύλων όσο και ο διαχωρισµός των επαγγελµάτων στην απασχόληση σε ανδρικά και γυναικεία που συνδράµουν στη ανισότητα αµοιβή για ίση εργασία και εργασία ίσης αξίας. Ο γάµος και η γέννηση παιδιών έχουν καθοριστική επίδραση στην προσβασιµότητα, ένταξη και γενικότερη επαγγελµατική σταδιοδροµία των γυναικών εξαιτίας των παραδοσιακών απόψεων σύµφωνα µε τις οποίες η γυναίκα έχει την πρωταρχική ευθύνη για την ανατροφή των παιδιών και την φροντίδα του σπιτιού µε αποτέλεσµα και η ισορρόπηση των οικογενειακών ευθυνών µε την εργασία να βαραίνει κυρίως την γυναίκα. Οι διακρίσεις στην ισότητα φύλων και οι στις ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση δηµιουργούν ανισότητα στο θέµα της: α) Αµοιβής Το µισθολογικό χάσµα µεταξύ ανδρών και γυναικών 3 οφείλεται κυρίως στον επαγγελµατικό και κλαδικό διαχωρισµό της απασχόλησης σε ανδρικά και γυναικεία, στην ανεπάρκεια επαγγελµατικού προσανατολισµού στα γυµνάσια και τα λύκεια. Οι εκπαιδευτικές επιλογές των δυο φύλων σε σχέση µε την κατεύθυνση, επιστήµη και ειδίκευση που συνδέεται µε τις επαγγελµατικές επιλογές και κατά συνέπεια µε τον διαχωρισµό των επαγγελµάτων, στην 3 Μαρία Καραµεσίνη και Ηλίας Ιωακείµογλου, «Προσδιοριστικοί παράγοντες του µισθοδολογικού χάσµατος µεταξύ ανδρών και γυναικών», ΚΕΘΙ, Αθήνα Ιανουάριος

5 ανεπάρκεια µέτρων και ρυθµίσεων για την διευκόλυνση των γυναικών στη συνέχιση της επαγγελµατικής δραστηριότητας τους και την ενδυνάµωση των δυνατοτήτων για προαγωγή και επαγγελµατική εξέλιξη. Η διαφορά που παρατηρείται στην εργασιακή εµπειρία και προϋπηρεσία οφείλεται κυρίως στις διακοπές της σταδιοδροµίας των γυναικών και στην συγκριτικά υψηλότερη απόδοση της εργασιακής εµπειρίας στους άντρες. β) Πρόσβασης στην απασχόληση Κατά την πρόσβαση σε θέσεις εργασίας, ανεξάρτητα από τον κλάδο που ανήκει και για όλες τις βαθµίδες της επαγγελµατικής ιεραρχίας απαγορεύεται η διάκριση φύλου και οικογενειακής κατάστασης. ηλαδή απαγορεύεται οι δηµοσιεύσεις, οι αγγελίες, οι διαφηµίσεις οι προκηρύξεις, οι εγκύκλιοι και κανονισµοί που αναφέρονται σε κάλυψη κενών θέσεων εργασίας, στην παροχή εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης και στη χορήγηση επαγγελµατικών αδειών που χρησιµοποιούν κριτήρια που άµεσα ή έµµεσα κάνουν διάκριση φύλου. γ) Επαγγελµατικής κατάρτισης και εκπαίδευσης Απαγορεύεται κάθε διάκριση µε βάση το φύλο και την οικογενειακή κατάσταση στην πρόσβαση σε όλες τις µορφές και τα επίπεδα του επαγγελµατικού προσανατολισµού, της επαγγελµατικής εκπαίδευσης της επαγγελµατικής επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης καθώς και στη συµµετοχή στις εξετάσεις και στον καθορισµό απόκτησης ή απονοµής διπλωµάτων ή άλλων τίτλων σπουδών. δ)επαγγελµατικής εξέλιξης και στις συνθήκες εργασίας Απαγορεύονται οι διακρίσεις λόγω φύλου στην επαγγελµατική εξέλιξη και στις συνθήκες εργασίας. Το δικαίωµα σε ισότιµες συνθήκες εργασίας αφορά σε περιπτώσεις απολύσεων, ενδυµατολογικών κωδίκων, ευελιξία της εργασίας κτλ. Στα πλαίσια των συνθηκών εργασίας εντάσσεται και το πρόβληµα της σεξουαλικής παρενόχλησης δηλαδή οποιαδήποτε µορφή ανεπιθύµητης λεκτικής, µη λεκτικής, ή σωµατικής συµπεριφοράς σεξουαλικού περιεχοµένου βασιζόµενη στο φύλο προκειµένου να προσβάλει την αξιοπρέπεια δηµιουργώντας ταπεινωτικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από συναισθήµατα φόβου στο οποίο οι γυναίκες νιώθουν έντονη αµηχανία. Με το τρόπο αυτό, η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί διάκριση λόγω φύλου αποτελώντας εµπόδιο στην ίση µεταχείριση κατά την ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας και 5

6 στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας µε αποτέλεσµα να υποβιβάζεται η θέση τους και η επαγγελµατική τους αξιοπρέπεια. δ) Στον συνδυασµός της οικογενειακή και επαγγελµατική ζωή Η οικογενειακή ζωή και ο χώρος της εργασίας δεν είναι αυτόνοµοι χώροι. Ο γάµος και η γέννηση παιδιών έχουν καθοριστική επίδραση στην επαγγελµατική σταδιοδροµία των γυναικών εξαιτίας των παραδοσιακών απόψεων που θέλουν την γυναίκα να έχει την πρωταρχική ευθύνη για την ανατροφή των παιδιών και την φροντίδα του σπιτιού µε αποτέλεσµα η ισορρόπηση των οικογενειακών ευθυνών µε την εργασία να βαραίνει κυρίως την γυναίκα. Η συµµετοχή των ανδρών στον συνδυασµό της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής και η ισότιµη κατανοµή ευθυνών προϋποθέτει την πραγµατοποίηση αλλαγών στην κοινωνία και την νοοτροπία της κάθε γυναίκας και του άνδρα. Η έννοια των Θετικών ράσεων για την ένταξη και ενδυνάµωση της ισότητας των δυο φύλων στη λειτουργία και οργάνωση νιας επιχείρησης. Προκείµενου να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά ο επαγγελµατικός διαχωρισµός της απασχόλησης σε γυναικεία και αντρικά επαγγέλµατα, να ξεπεραστούν τα φυλετικά στερεότυπα και να ενισχυθεί η ευελιξία των γυναικών και ο συνδυασµός της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής είναι απαραίτητη η ενσωµάτωση της διάστασης της ισότητας σε όλες τις πολιτικές (gender mainstreaming) που µαζί µε τις «θετικές δράσεις» υπέρ των γυναικών λειτουργούν συµπληρωµατικά για τη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος ισότητας 4. Σύµφωνα µε το άρθρο 116 παρ.2: «εν αποτελεί διάκριση λόγω φύλλου ή λήψη θετικών µέτρων για την πρόληψη της ισότητας µεταξύ των ανδρών και γυναικών. Το κράτος µεριµνά για την άρση των ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών». «Οι «θετικές δράσεις» περιλαµβάνουν µέτρα που είναι σχεδιασµένα να αντισταθµίσουν τις συνέπειες της προηγούµενης εφαρµογής διακρίσεων, να εξαλείψουν υφιστάµενες διακρίσεις 4 Συµβούλιο της Ευρώπης, «Η ενσωµάτωση της αρχής της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών», Ελληνική έκδοση από τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας, Αθήνα, Σεπτέµβριος

7 και να προωθήσουν στην ισότητα ευκαιριών µεταξύ των ανδρών και γυναικών στον τοµέα της απασχόλησης. Περιλαµβάνουν µέτρα που επιδιώκουν να εξαλείψουν τα αίτια της υποαπασχόλησης και των περιορισµένων προοπτικών σταδιοδροµίας για οποιοδήποτε φύλο, παρεµβαίνοντας ειδικότερα στις φάσεις όπου γίνονται επιλογές σταδιοδροµίας και στην επαγγελµατική κατάρτιση, να επιτύχουν µια κάποια ισορροπία µεταξύ οικογενειακών και επαγγελµατικών υποχρεώσεων και την πιο ισορροπηµένη κατανοµή τους µεταξύ των δυο φύλων, όπως η ανάπτυξη βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών και η εισαγωγή των διακοπών σταδιοδροµίας για τις γυναίκες και να αντισταθµίσουν παλαιότερες διακρίσεις µε αποτέλεσµα να προωθήσουν µια πιο ευνοϊκή µεταχείριση ορισµένων κατηγοριών προσώπων. Ο ρόλος των επιχειρήσεων στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και η ολοένα και µεγαλύτερη επένδυση σε αυτό βρίσκονται στο κέντρο κάθε επιχειρηµατικής στρατηγικής για βιώσιµη ανάπτυξη δεδοµένου ότι την διασφαλίζει την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της συνεχούς προσασµοστικότητας των εργαζοµένων εξαιτίας των διαρκώς µεταβαλλόµενων συνθηκών. Η πολιτική της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού αφορά κυρίως στον σχεδιασµό και την εφαρµογή µέτρων για ένα υψηλό ποιοτικά επίπεδο της δια βίου µάθησης που στηρίζεται στην αρχή της ευελιξίας και της προσαρµοστικότητας και οδηγεί στην αναβάθµιση του µε νέες κοµβικές δεξιότητες και στην καινοτοµία ώστε να µπορέσουν να ανταποκριθούν µε παραγωγικό τρόπο στις νέες θέσεις που δηµιουργούνται από την εισροή των νέων τεχνολογιών σε όλο και περισσότερους τοµείς της οικονοµίας. Στα πλαίσια του Πράσινου Βιβλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στην επιχειρηµατική συµπεριφορά της ενσωµάτωσης σε εθελοντική βάση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών ανησυχιών στα πλαίσια των επιχειρηµατικών τους δραστηριοτήτων και στις επαφές τους µε άλλα ενδιαφερόµενα µέρη. 7

8 Στα κύρια χαρακτηριστικά της ΕΚΕ συµπεριλαµβάνεται η εθελοντική υιοθέτηση και εφαρµογή της δεδοµένου ότι συµφέρει τις επιχειρήσεις µακροπρόθεσµα, η σύνδεση της µε την έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης ενσωµατώνοντας τον οικονοµικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες τους και η αναγνώριση της ως νέα µορφή διακυβέρνησης των επιχειρήσεων µε ένα υπεύθυνο κοινωνικά τρόπο πέρα από νοµικές επιταγές. Η βιώσιµη ανάπτυξη των επιχειρήσεων είναι εφικτή όχι µόνο µε την µεγιστοποίηση του βραχυπρόθεσµου κέρδους αλλά κυρίως µε την υιοθέτηση ενός τρόπου διαχείρισης που ενισχύει την οικονοµική ανάπτυξη και αυξάνει την ανταγωνιστικότητα, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία του περιβάλλοντος και προωθώντας την κοινωνική ευθύνη καθώς και τα συµφέροντα των καταναλωτών. Εντός των επιχειρήσεων -όλων των τύπων (από τις ΜΜΕ στις µεγαλύτερες) και όλων των τοµέων δραστηριοτήτων- µεταξύ των θεµάτων µε τα οποία συνδέεται η ΕΚΕ είναι οι εργαζόµενοι σε µια επιχείρηση οι οποίοι δεν είναι ουδέτεροι προς το φύλο και µολονότι έχει γίνει σηµαντική πρόοδο σχετικά µε τα θέµατα που εµπίπτουν στην προβληµατική γυναίκες και απασχόληση, οι διακρίσεις σε βάρος τους συνεχίζούν να υπάρχουν. Έτσι λοιπόν η ισότητα ευκαιριών αποτελεί µια από τις σηµαντικές πρακτικές της ΕΚΕ που είναι εξαιρετικά σηµαντικό να αντανακλά τις καθιερωµένες κοινωνικές αλλαγές, όπως είναι η αυξανόµενη συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. 5 Θετικές ράσεις για την ενσωµάτωση της ισότητας των φύλων στην επιχείρηση και πεδία εφαρµογής τους. Οι θετικές δράσεις αναφέρονται στην οργάνωση της εργασίας, τη διαµόρφωση των εργασιακών σχέσεων, το σχεδιασµό της µισθολογικής πολιτικής, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών λαµβάνοντας υπόψη την ενδυνάµωση της ισότητας των φύλων σε όλες τις διαστάσεις της. εδοµένου ότι η ισότητα µεταξύ των δυο φύλων αντιπροσωπεύει έναν µακροπρόθεσµο στόχο που περιλαµβάνει µεταβολές στην συµπεριφορά, στη στάση και τις αξίες µιας 5 Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την εταιρική κοινωνική ευθύνη: µια συνεισφορά των επιχειρήσεων στη βιώσιµη ανάπτυξη, Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου

9 επιχειρήσεις είναι καθοριστική η δέσµευση όλων τόσο στο επίπεδο εκείνων που την διοικούν από ψηλά όσος και των εργαζοµένων (αντρών και γυναικών) και των υπολοίπων στελεχών. Στα πλαίσια της δέσµευσης αυτής απαιτείται ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των µελών του οργανισµού γύρω από τα θέµατα ισότητας και διακρίσεων στην απασχόληση και την ενεργή συµµετοχή στην διαδικασία εφαρµογής των θετικών δράσεων για τα θέµατα αυτά. 6 Οι θετικές δράσεις µπορούν να βρουν εφαρµογή στα παρακάτω πεδία: α) Προσλήψεις και προσέλκυση γυναικών σε θέσεις εργασίας: Ο στόχος του σχεδιασµού και της εφαρµογής θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών στο πεδίο της πολιτικής των προσλήψεων είναι να εξυπηρετήσει την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη εξασφάλιση δυνατότητας επιλογής των ικανότερων και καταλληλότερων ατόµων για τις θέσεις εργασίας που προσφέρει και τον περιορισµό και εξάλειψη των στερεοτύπων που επικρατούν αναφορικά µε τις ειδικότητες και της εργασίας µε βάση το φύλο. Ενδεικτικά παραδείγµατα θετικών δράσεων περιλαµβάνουν τη µέθοδο θετικού προτύπου για την προσέλκυση γυναικών σε ειδικότητες και θέσεις στην ιεραρχία στις οποίες υποαντιπροσωπεύονται, τα προγράµµατα προσφοράς εργασιακής εµπειρίας, επισκέψεων στην επιχείρηση, διεξαγωγή πρακτικής άσκησης για την ενδυνάµωση της πρόσβασης και της συµµετοχής των γυναικών στο δυναµικό της επιχείρησης, τον επαναπροσδιορισµός και εφαρµογή της διαδικασίας των τεχνικών αναζήτησης και των κριτηρίων στις πρακτικές της επιχείρησης κτλ. β) Επαγγελµατική εξέλιξη στην ιεραρχία των θέσεων: εδοµένου ότι οι γυναίκες κατέχουν θέσεις χαµηλής ή µεσαίας βαθµίδας στα πλαίσια της διοίκησης µιας επιχείρησης δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου παρά το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης τους, στόχος του σχεδιασµού και της εφαρµογής θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών στο πεδίο αυτό είναι η εξάλειψη των εµποδίων µε τα οποία έρχονται αντιµέτωπες οι γυναίκες στην επαγγελµατική 6 ΚΕΘΙ, «Θετικές δράσεις για την ισότητα ευκαιριών ανδρών και γυναικών στις Μι.Μ.Ε. και στις µεγάλες Επιχειρήσεις», Απρίλιος

10 τους σταδιοδροµία και στην βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους. Ενδεικτικά παραδείγµατα θετικών δράσεων είναι ο σχεδιασµός και η υιοθέτηση ενός συστήµατος αξιολόγησης της εργασίας, η αναλυτική περιγραφή της θέσης εργασίας έτσι ώστε να είναι διάφανες οι δυνατότητες εξέλιξης, η συµβουλευτική υποστήριξη για τον σχεδιασµό της σταδιοδροµίας κ.α. γ) Εκπαίδευση-επιµόρφωση στα πλαίσια της επιχείρησης: Η εφαρµογή θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών στο πεδίο αυτό στοχεύει στην αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στην διαρκή επιµόρφωση και εκπαίδευση τους καθώς και στην διαµόρφωση της διδακτικής ύλης µε έναν τρόπο φιλικό προς τις γυναίκες. Ενδεικτικά παραδείγµατα θετικών δράσεων είναι η διαµόρφωση ενός προγράµµατος κατάρτισης που να συνδέει άµεσα µε τις επαγγελµατικές προοπτικές και να προβλέπεται η φύλαξη των παιδιών και εξαρτηµένων ατόµων προκειµένου να αυξηθεί η συµµετοχή τους, η αναµόρφωση των προγραµµάτων κατάρτισης ώστε να είναι φιλικά προς τις γυναίκες ως προς το περιεχόµενο τη διδακτική µέθοδο και το εκπαιδευτικό υλικό κτλ. δ) Πολιτική αµοιβών: Μολονότι υπάρχουν νοµικές ρυθµίσεις που να διασφαλίζουν την ισότητα αµοιβών µεταξύ των ανδρών και των γυναικών, η ανισότητα στο τοµέα αυτό εξακολουθεί να βαραίνει τις γυναίκες εξαιτίας των φυλετικών στερεοτύπων, του επαγγελµατικού διαχωρισµού, της απουσίας µηχανισµών παρακολούθησης σε όλα τα επίπεδα. Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών στο πεδίο αυτό στοχεύει στην άρση των άνισων ευκαιριών στις οικονοµικές απολαβές από την εργασία τους. Ενδεικτικά παραδείγµατα θετικών δράσεων είναι η διεξαγωγή σεµιναρίων για την ευαισθητοποίηση της διοίκησης ώστε να καταλάβουν τη συµβολή των φυλετικών στερεοτύπων στην αξιολόγηση της εργασίας, η ενθάρρυνση των γυναικών προκειµένου να αναλάβουν θέσεις ευθύνης ή ανώτερες στην ιεραρχία, 10

11 η σύσταση ενός µηχανισµού για την παρακολούθηση της µισθολογικής κατάστασης ανά φύλο, για τον εντοπισµό των ανισοτήτων και τον σχεδιασµό µέτρων για την άρση τους κτλ. ε) Ανάπτυξη και διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού: Για την βιώσιµη ανάπτυξη µιας επιχείρησης και την αποτελεσµατική αντιµετώπιση του παγκόσµιου ανταγωνισµού είναι απαραίτητη η ανάπτυξη πολιτικής που να αφορά την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού, που θεωρείται ταυτόχρονα κεφάλαιο και επένδυση. Στα πλαίσια αυτού του πεδίου, ο σχεδιασµός και η εφαρµογή και θετικών µέτρων δράσης έχουν στρατηγική σηµασία. Ενδεικτικά παραδείγµατα θετικών δράσεων είναι η ανάληψη δράσεων για την ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση των διευθυντών και των µεσαίων στελεχών σε θέµατα ισότητας µε στόχο να µεταβληθεί η υπάρχουσα νοοτροπία και οι στάσεις που δεν ευνοούν τις γυναίκες, ο σχεδιασµός Σχεδίου θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών ως εργαλείο διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων κτλ. ζ) Μέτρα για τον συνδυασµό οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής: Για να µπορέσει µια γυναίκα να είναι ταυτόχρονα µητέρα και εργαζόµενη, χωρίς αυτό να αυτό να αποτελεί εµπόδιο είτε στην επαγγελµατική εξέλιξη είτε στην οικογενειακή της κατάσταση, έχουν γίνει µια σειρά από νοµικές ρυθµίσεις (άδειες και φύλαξη των παιδιών) προκείµένου να διευκολυνθούν στον συνδυασµό τους. Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή των θετικών µέτρων υπέρ των γυναικών στο πεδίο αυτό αφορούν την ενδυνάµωση της εφαρµογής των νοµικών ρυθµίσεων τόσο σε θέµατα ρύθµισης χρόνου και ωραρίου λειτουργίας των επιχειρήσεων, όσο και στα θέµατα δοµών φύλαξης των παιδιών και των αδειών. Ενδεικτικά παραδείγµατα θετικών δράσεων είναι η διερεύνηση και ανάπτυξη δυνατοτήτων για διακοπή της καριέρα των γυναικών εξαιτίας εκπαιδευτικών περιπτώσεων προβλέποντας τη δυνατότητα να επιστρέψουν στην εργασία τους, η ανάπτυξη ενεργειών ενηµέρωσης και ενίσχυσης των εργαζοµένων για τη χρήση των διαφόρων αδειών που υπάρχουν, οι ενέργειες υποστήριξης των µητέρων για 11

12 την προσαρµογή τους κατά την επιστροφή τους στην εργασία τους, η δηµιουργία υπηρεσιών φύλαξης παιδιών ανάλογα µε τις ανάγκες των γονέων και η εµπλοκή όλων των µερών στην λειτουργία τους κτλ. η) Σεξουαλική παρενόχληση: Στα πλαίσια των συνθηκών εργασίας σε µια επιχείρηση ιδιωτικού ή δηµόσιου τοµέα εντάσσεται και το πρόβληµα της σεξουαλικής παρενόχλησης δηλαδή οποιαδήποτε µορφή ανεπιθύµητης λεκτικής, µη λεκτικής, ή σωµατικής συµπεριφοράς σεξουαλικού περιεχοµένου βασιζόµενη στο φύλο προκειµένου να προσβάλει την αξιοπρέπεια δηµιουργώντας ταπεινωτικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από συναισθήµατα φόβου στο οποίο οι γυναίκες νιώθουν έντονη αµηχανία. Με το τρόπο αυτό, η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί διάκριση λόγω φύλου αποτελώντας εµπόδιο στην ίση µεταχείριση κατά την ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας και στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας µε αποτέλεσµα να υποβιβάζεται η θέση τους και η επαγγελµατική τους αξιοπρέπεια 7. Παράλληλα, η σεξουαλική παρενόχληση έχει και οικονοµικές και νοµικές συνέπειες για την επιχείρηση εξαιτίας των αρνητικών επιπτώσεων που δηµιουργούνται στο εργασιακό περιβάλλον και της µείωσης που σηµειώνεται στο βαθµό παραγωγικότητας. Ενδεικτικά παραδείγµατα θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών είναι η σύνταξη ενός κώδικα δεοντολογίας από τη διοίκηση που να προσδιορίζει τις συµπεριφορές που συνιστούν τη σεξουαλική παρενόχληση στο συγκεκριµένο χώρο εργασίας συµπεριλαµβάνοντας και τη πρόβλεψη κυρώσεων, η σύσταση 7 Η έννοια της σεξουαλικής παρενόχλησης σύµφωνα σύµφωνα µε τη σχετική οδηγία που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (2002/73/ΕΚ), όπως αναφέρεται στην µελέτη των Β. Αρτινοπούλου, Θ. Παπαθεοδώρου, Μ. Παπαγιαννοπούλου, Στ. Παπαµιχαήλ, Ε. Σπυριδάκης«Η σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας»,κεθι, Αθήνα,

13 συµβουλευτικής υποστήριξης για τις γυναίκες θύµατα ώστε να καταφέρουν να προετοιµαστούν για την καταγγελία ανάλογων περιστατικών, η εφαρµογή δράσεων για την ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση σχετικά µε το ζήτηµα σε όλους του εργαζόµενους της εταιρίας, κτλ θ) Βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών µε την ένταξη της οπτικής του φύλου: Η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών και κατά συνέπεια η αύξηση της καταναλωτικής τους δύναµης, οδήγησε τις επιχειρήσεις -κυρίως του τριτογενούς τοµέα- στην βελτίωση της δηµόσιας εικόνας και της ανταγωνιστικότητα τους µε το να απευθύνονται σε ευρύτερα στρώµατα του πληθυσµού. Ενδεικτικά παραδείγµατα θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών είναι η απαλλαγή των σεξιστικών και φυλετικών προτύπων από όλα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και η ανάπτυξη στρατηγικών ενηµέρωσης της ευρύτερης κοινωνίας κτλ. Οφέλη που προκύπτουν από την ένταξη της αρχής της ισότητας στις επιχειρήσεις. Τα οφέλη µιας επιχείρησης από την «εφαρµογή και υλοποίηση» στην πράξη µιας επιχειρηµατικής συµπεριφοράς που δεν κάνει διακρίσεις στο ανθρώπινο δυναµικό του, δηµιουργεί θετικές προϋποθέσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωσης της ποιότητας δεδοµένου ότι περιορίζουν τις χαµένες δυνατότητες και προοπτικές που αντιπροσωπεύουν οι διακρίσεις µε βάση το φύλο για ανάπτυξη. Ακόµη, ένα ισορροπηµένο ως προς το φύλο εργατικό δυναµικό σε επίπεδο διοίκησης, έχει ως αποτέλεσµα την αξιοποίηση του αυξηµένου εύρους των ικανοτήτων και δεξιοτήτων προκειµένου να ασκηθούν µε το καλύτερο δυνατό τρόπο οι διοικητικές αρµοδιότητες. Ακόµη ανάµεσα στα οφέλη που αποκοµίζουν οι επιχειρήσεις από την προώθηση της ισότητας στη οργάνωση και λειτουργία τους, συµβάλλοντας παράλληλα και στη προώθηση της του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, είναι και η βελτίωση της εταιρικής εικόνας, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, η βελτίωση 13

14 της ποιότητας των προϊόντων της επιχείρησης και η δηµιουργία ενός ασφαλούς και ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος 8. Υπάρχουσα κατάσταση αναφορικά µε τις Θετικές ράσεις υπέρ των γυναικών στις µικροµεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις. Η πρωτοβουλία που εντάσσεται στο Μέτρο 5.1. του Άξονα 5 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα µε στόχο να βοηθήσει τις εργαζόµενες γυναίκες σε µικροµεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις να αποκτήσουν περισσότερα εφόδια ώστε να διεκδικήσουν µε καλύτερους όρους την εξέλιξη τους στην επιχείρηση και στην εναρµόνιση των οικογενειακών και επαγγελµατικών υποχρεώσεων. Οι θετικές δράσεις στόχευαν να δώσουν την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αντλήσουν νέα στελέχη από το υπάρχον γυναικείο δυναµικό τους, να επιµορφωθούν οι γυναίκες εργαζόµενες στις επιχειρήσεις ώστε να διεκδικήσουν και να αναλάβουν θέσεις ευθύνης και να προωθήσουν τις ίσες ευκαιρίες και την ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέµατα απασχόλησης και την επαγγελµατική ζωή. ικαίωµα υποβολής πρότασης στο εν λόγω Μέτρο είχαν όλες οι επιχειρήσεις µε έδρα τους στην Ελληνική Επικράτεια µε την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τουλάχιστον 20 γυναίκες εργαζόµενες στο δυναµικό τους και τριετή λειτουργία, µικρότερες συνεργαζόµενες επιχειρήσεις µε συµµετοχή τους σε συµπράξεις µε τη προϋπόθεση να διαθέτουν αθροιστικά τουλάχιστον 20 εργαζόµενες στις επιχειρήσεις τους καθώς και τα κατά τόπους Επιµελητήρια µε υποβολή πρότασης για τη λειτουργία υποστηρικτικών δοµών προσαρµοσµένων στις ανάγκες της τοπικής τους κοινωνίας. 8 ΚΕΘΙ, «Θετικές δράσεις για την ισότητα ευκαιριών ανδρών και γυναικών στις Μι.Μ.Ε. και στις µεγάλες Επιχειρήσεις», Απρίλιος

15 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την εταιρική κοινωνική ευθύνη: µια συνεισφορά των επιχειρήσεων στη βιώσιµη ανάπτυξη,, Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου ΚΕΘΙ, «Θετικές δράσεις για την ισότητα ευκαιριών ανδρών και γυναικών στις Μι.Μ.Ε. και στις µεγάλες Επιχειρήσεις», Απρίλιος Etta Olgiati and Gillian Shapiro, «Promoting gender equality in the workplace», European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Συµβούλιο της Ευρώπης, «Η ενσωµάτωση της αρχής της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών», Ελληνική έκδοση από τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας, Αθήνα, Σεπτέµβριος N. Ντερµανάκης, «Η ανισότητα τvν αµοιβών σε επιλεγµένους κλάδους και επαγγέλµατα στην Ελλάδα. Οι περιπτώσεις των κλάδων του λιανικού εµπορίου, του τουρισµού, των τραπεζών και της υγείας», ΚΕΘΙ, Αθήνα Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γενική Γραµµατεία ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, «Οδηγός Εφαρµογής των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στο Σχεδιασµό και την Αξιολόγηση των ράσεων του Ε.Π. του Γ ΚΠΣ, Αθήνα, Ιούνιος η & 5 η Εθνική Έκθεση της Ελλάδας, περίοδος προς την επιτροπή του ΟΗΕ για την εξάλειψη κάθε µορφής διάκρισης σε βάρος των Γυναικών, Γενική Γραµµατεία Ισότητας, Αθήνα, εκέµβριος ΣΕΒ, Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων, Σχετικό Φυλλάδιο ΣΕΒ, Αθήνα, Ελληνικό ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, «Η εταιρική κοινωνική ευθύνη στην Ελλάδα-Θέµατα και Προοπτικές», Αθήνα,

16 -Μαρία Καραµεσίνη και Ηλίας Ιωακείµογλου, «Προσδιοριστικοί παράγοντες του µισθοδολογικού χάσµατος µεταξύ ανδρών και γυναικών», ΚΕΘΙ, Αθήνα Ιανουάριος Β. Αρτινοπούλου, Θ. Παπαθεοδώρου, Μ. Παπαγιαννοπούλου, Στ. Παπαµιχαήλ, Ε. Σπυριδάκης, «Η σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας», ΚΕΘΙ, Αθήνα, IΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ -Κέντρο Έρευνας για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ): -Οργανισµός Απασχολήσεως Εργατικού υναµικού (ΟΑΕ ): -Γενική Συνοµοσπονδία Εργαζοµένων Ελλάδας (ΓΣΕΕ): -Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: -Υπουργείο Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης: -Υπουργείο Ανάπτυξης: -Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: -Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας: -Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζοµένων και Ανέργων: -Ευρωπαϊκή Ένωση: -EQUAL OPPORTUNITY FOR WOMEN IN THE WORKPLACE AGENCY (EOWA): -EOMMEX: 16

Τα θέµατα της ισότητας φύλων και ίσων ευκαιριών στην απασχόληση µε τρόπο φιλικό προς τις γυναίκες.

Τα θέµατα της ισότητας φύλων και ίσων ευκαιριών στην απασχόληση µε τρόπο φιλικό προς τις γυναίκες. Τα θέµατα της ισότητας φύλων και ίσων ευκαιριών στην απασχόληση µε τρόπο φιλικό προς τις γυναίκες. Η γνώση των δικαιωµάτων στη µισθωτή εργασία οδηγεί στην άσκηση και διεκδίκηση τους και κατά συνέπεια στην

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ)

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΜΕΛΕΤΗ «ιερεύνηση της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας

Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Οι συνθήκες της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα: 1980-2000» Αθανασιάδου Χριστίνα, Πετροπούλου Στεφανία, Μιµίκου Γεωργία

«Οι συνθήκες της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα: 1980-2000» Αθανασιάδου Χριστίνα, Πετροπούλου Στεφανία, Μιµίκου Γεωργία «Οι συνθήκες της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα: 1980-2000» Αθανασιάδου Χριστίνα, Πετροπούλου Στεφανία, Μιµίκου Γεωργία Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι) Αθήνα, Μάιος 2001 Περιεχόµενα Πρόλογος....2

Διαβάστε περισσότερα

[ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

[ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ [ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΧΑΡΤΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

Προφορική εισήγηση ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ - Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ. ΚΟΓΚΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΑ Η ισορροπία ανάµεσα στην επαγγελµατική και την ιδιωτική /οικογενειακή ζωή σήµερα είναι ένα δύσκολο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ & ΕΜΠΟ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

ΚΙΝΗΤΡΑ & ΕΜΠΟ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΙΝΗΤΡΑ & ΕΜΠΟ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 Ερευνητική Οµάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη : Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πράξη : Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πράξη : Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Υποέργο 1: Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Η κοινωνική θέση της γυναίκας

1. Η κοινωνική θέση της γυναίκας Απόσπασµα από τη διδακτορική διατριβή «Νέες γυναίκες µε πανεπιστηµιακή µόρφωση και η συµφιλίωση της ιδιωτικής και της δηµόσιας σφαίρας στο σχεδιασµό της ενήλικης ζωής», Χριστίνα Αθανασιάδου, Τµήµα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, ΑΘΗΝΑ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ του Χρήστου Πολυζωγόπουλου, Προέδρου της Οικονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003 2 ΑΘΗΝΑ Σεπτέµβριος 2003 Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση (ΕΣ Α) 2003 Το ΕΣ Α 2003 ουσιαστικά αποτελεί σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ. Συμβουλευτικό Εργαλείο για την Τριτογενή Πρόληψη της Βίας κατά των Γυναικών (φάση αποκατάστασης)

Σχέδιο Δράσης: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ. Συμβουλευτικό Εργαλείο για την Τριτογενή Πρόληψη της Βίας κατά των Γυναικών (φάση αποκατάστασης) ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΔΙΟΤΙΜΑ ΝΙΚΗΣ 24 ۰ 105 57 ۰ ΑΘΗΝΑ ۰ ΤΗΛ.: 210-32 44 380 ۰ FAX: 210-32 27 706 ۰ E-MAIL: diotima@otenet.gr ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.diotima.org.gr Σχέδιο Δράσης: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΕΛΑΝΗ Έργο «Ανοικτές Πόρτες» Επιστηµονική Υπεύθυνη Έργου: Μαρία Γκασούκα Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Φορέας Επίβλεψης:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Συµφέρει να είσαι καλός! Σε µια σχετική συζήτηση µε τον διευθύνοντα σύµβουλο µιας από τις µεγαλύτερες και διαπρεπέστερες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Κ -Σ02: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα