ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού"

Transcript

1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού και ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού H ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Τατοΐου 21, Κηφισιά, Τηλ ), δυνάμει της απόφασης 24/669/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δια της οποίας και μεταξύ άλλων της παρασχέθηκε άδεια για την ανάληψη διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου : ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 512/ ) και η ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Τατοΐου 21, Κηφισιά, Τηλ ), ως η εταιρία διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου : ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 64/ , ΦΕΚ 590Β/ ) ανακοινώνουν από κοινού ότι αποφασίστηκε, στις από συνεδριάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων, η συγχώνευση με απορρόφηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού (στη συνέχεια Απορροφώμενο Α/Κ ) από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού (στη συνέχεια Απορροφόν Α/Κ ). Το προβλεπόμενο από το άρθρο 47 σε συνδυασμό με το άρθρο 54 του Ν.4099/2012, Κοινό Σχέδιο Συγχώνευσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων καταρτίστηκε αρμοδίως ενώ τα πιστωτικά ιδρύματα «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ως Θεματοφύλακας του Απορροφόντος Α/Κ ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού και «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ως Θεματοφύλακας του Απορροφώμενου Α/Κ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού, προέβησαν στην απαιτούμενη από το νόμο επαλήθευση στοιχείων. Η εν λόγω συγχώνευση εγκρίθηκε αρμοδίως από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Η συγχώνευση των προαναφερόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων αποφασίστηκε από τις δύο Α.Ε. Διαχειρίσεως με γνώμονα την ορθολογικοποίηση του υφιστάμενου φάσματος των προϊόντων αμοιβαίων κεφαλαίων που προσφέρονται στους πελάτες τους σε επίπεδο Ομίλου και προκειμένου να στοχευτεί η βέλτιστη διαχείριση των κεφαλαίων με ένα βέλτιστο μέγεθος. Η συγχώνευση στοχεύει αφενός μεν, στη δημιουργία ενός αμοιβαίου κεφαλαίου με μεγαλύτερο ύψος ενεργητικού και μεγαλύτερη διαχειριστική ευελιξία, αφετέρου δε, στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας που αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση της απόδοσης. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ στους ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ Και τα δύο αμοιβαία κεφάλαια ανήκουν στην κατηγορία των μετοχικών Ελλάδας, κατηγοριοποιούνται στο ίδιο επίπεδο, όσον αφορά στο προφίλ κινδύνου που παρουσιάζουν (κατηγοριοποίηση με βάση το συνθετικό δείκτη κινδύνου και απόδοσης : 7), η επενδυτική πολιτική τους βασίζεται κυρίως σε μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις και απευθύνονται σε επενδυτές που διαθέτουν μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Οι κύριες τοποθετήσεις του ενεργητικού και των δύο αμοιβαίων κεφαλαίων είναι σε εισηγμένους εκδότες με καταστατική έδρα στην Ελλάδα, ωστόσο στο απορροφόν Α/Κ Alpha Trust New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού για την εξυπηρέτηση του στόχου του που αφορά στον περιορισμό του κινδύνου της αγοράς και τη μείωση της συσχέτισης των μεταβολών της αγοράς (beta) με τις μεταβολές της αξίας του χαρτοφυλακίου του, γίνεται συστηματική χρήση παραγώγων και εφαρμόζονται στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου. Αναφορικά με την επενδυτική πολιτική του Απορρροφόντος Α/Κ, οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Α/Κ πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις πληροφορίες του πίνακα που ακολουθεί : Συγκριτική παρουσίαση του επενδυτικού σκοπού και της επενδυτικής πολιτικής του Απορροφώμενου Α/Κ και του Απορροφόντος Α/Κ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει υψηλές αποδόσεις σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, μέσω της διαχείρισης επενδύσεων σε μετοχές εισηγμένων εταιριών στο Ελληνικό Χρηματιστήριο. Για την πραγματοποίηση του σκοπού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το ενεργητικό του επενδύεται τουλάχιστον κατά 65% σε επιλεγμένες μετοχές του ελληνικού χρηματιστηρίου. Δευτερευόντως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε άλλες κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, τίτλους σταθερού εισοδήματος, τραπεζικές καταθέσεις Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού, είναι να προσφέρει στους μακροπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης υπεραξιών περιορίζοντας με συστηματικό τρόπο την έκθεση του χαρτοφυλακίου στον κίνδυνο της αγοράς. Για την επίτευξη του επενδυτικού του σκοπού το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επενδύεται κυρίως σε ένα επαρκώς διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα. Επενδυτικά έμφαση δίδεται σε μετοχές εταιριών υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης και δευτερευόντως σε μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης. ALPHA TRUST Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τατοΐου 21, , Κηφισιά, Τηλεφωνικό Κέντρο: , Α.Φ.Μ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/669/ , ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: ALPHA TRUST MUTUAL FUND MANAGEMENT S.A. 21, Tatoiou str., , Kifissia, Greece, Call Center: (+30) , Tax Registration Number Athens Tax Office, Hellenic Capital Market Commission s Licence 24/669/ General Electronic Commercial Registry:

2 και μερίδια ή μετοχές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ). Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. ασκεί ενεργητική διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. H επιλογή των μετοχών γίνεται ύστερα από ανάλυση των οικονομικών μεγεθών των εν λόγω εταιρειών και των μακροοικονομικών μεγεθών της ελληνικής και της ευρωπαϊκής οικονομίας, ενώ εφαρμόζονται διαχειριστικά μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί από την εταιρεία σύμφωνα με τη σύγχρονη θεωρία διαχείρισης χαρτοφυλακίων, με σκοπό την επίτευξη της καλύτερης δυνατής σχέσης κινδύνου-απόδοσης. Επιπρόσθετα, κατά την ενάσκηση της διαχείρισης, δύναται να γίνει χρήση παραγώγων προϊόντων κυρίως με σκοπό την αντιστάθμιση στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, και την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, όταν κρίνεται σκόπιμο στα πλαίσια της βέλτιστης σχέσης κινδύνου-απόδοσης. Παράλληλα, για την εξυπηρέτηση του στόχου που αφορά στον περιορισμό του κινδύνου της αγοράς και τη μείωση της συσχέτισης των μεταβολών της αγοράς (beta) με τις μεταβολές της αξίας του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, γίνεται συστηματική χρήση παραγώγων και εφαρμόζονται στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα επενδυτικά όρια που τίθενται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, τον παρόντα κανονισμό αλλά και τις συνθήκες της αγοράς. Η συστηματική χρήση παραγώγων διαφοροποιεί ουσιαστικά τον επενδυτικό χαρακτήρα του «ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού» από το χαρακτήρα ενός απλού μετοχικού κεφαλαίου, αφού περιορίζει σε σημαντικό βαθμό τη συσχέτιση τόσο των αρνητικών όσο και των θετικών τάσεων της αγοράς με τις αποδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ο μέσος όρος του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ ανά ημερολογιακό τρίμηνο θα επενδύεται κατ ελάχιστον σε ποσοστό 65% σε μετοχές και άλλους εξομοιούμενους με μετοχές τίτλους. Μέσω της χρήσης παραγώγων το Α/Κ στοχεύει στον περιορισμό των κινδύνων που σχετίζονται με την αγορά (beta) επιδιώκοντας την άντληση υπεραξιών από τις συγκεκριμένες αποδόσεις (alpha) των μετοχών του χαρτοφυλακίου του. Το επίπεδο περιορισμού της συσχέτισης των μεταβολών της αγοράς με τις αποδόσεις του χαρτοφυλακίου εξαρτάται από ένα σύνολο παραγόντων όπως οι επιλογές του διαχειριστή, ή οι συνθήκες της αγοράς. Ο περιορισμός του κινδύνου της αγοράς αν και είναι τμήμα του επενδυτικού σκοπού του Α/Κ, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί εγγυημένος. Με τη συγχώνευση δύναται να ωφεληθούν οι μεριδιούχοι και των δύο αμοιβαίων κεφαλαίων που μετέχουν καθώς αφενός μεν, ενσωματώνονται σε μια κοινή περιουσία μεγαλύτερου μεγέθους διευκολύνοντας την επιθυμητή διαχειριστική ευελιξία, αφετέρου δε, επιχειρείται η ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης, λόγω αύξησης μεγέθους των διαχειριζομένων κεφαλαίων. Επιπρόσθετα, δεν πρέπει να υποτιμάται ότι με τη δημιουργία ενός αμοιβαίου κεφαλαίου με αυξημένο μέγεθος στοχεύεται παράλληλα η επίτευξη οικονομιών κλίμακας σε ότι αφορά το πάγιο κόστος λειτουργίας (έξοδα - υποχρεωτικής από την κείμενη νομοθεσία - ενημέρωσης μεριδιούχων, αμοιβές ορκωτών ελεγκτών κ.λ.π.), καθώς με τη συγχώνευση βελτιώνεται ο λόγος: πάγια λειτουργικά έξοδα/ενεργητικό αμοιβαίου κεφαλαίου και αναμένονται οφέλη για τους μεριδιούχους και των δύο αμοιβαίων κεφαλαίων. Η στρατηγική περιορισμού του κινδύνου της αγοράς και μείωσης της συσχέτισης των μεταβολών της αγοράς με τις μεταβολές της αξίας του χαρτοφυλακίου του Απορροφόντος A/K, αποτελεί θετικό στοιχείο για τους μεριδιούχους του ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ. Οι μεριδιούχοι των εμπλεκομένων στη συγχώνευση αμοιβαίων κεφαλαίων ενημερώνονται επίσης ότι, όπως κάθε εξαιρετικά μεγάλη εισροή νέων κεφαλαίων στο ενεργητικό ενός Α/Κ, έτσι και η αύξηση του μεγέθους του ενεργητικού του Α/Κ Alpha Trust New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού, συνεπεία της συγχώνευσης, δυνητικά θα μπορούσε να έχει μικρού μεγέθους και βραχυπρόθεσμη επίδραση στην απόδοση του Α/Κ. Η απορρόφηση του Α/Κ Κύπρου Ελληνικό Μετοχικό Εσωτερικού από το Alpha Trust New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη αντίκτυπο στο χαρτοφυλάκιο του τελευταίου. Η διαδικασία αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων που η Alpha Trust Α.Ε.Δ.Α.Κ. και η ΚΥΠΡΟΥ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. προτίθενται να ακολουθήσουν, δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τη δομή του χαρτοφυλακίου του Alpha Trust New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού. Η διαδικασία αναδιάρθρωσης των χαρτοφυλακίων των υπό συγχώνευση Α/Κ θα ξεκινήσει μετά την έγκριση συγχώνευσης από την αρμόδια εποπτική αρχή και πριν την πραγματοποίησή της. Αναφορικά με διαφοροποίηση κόστους οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Α/Κ πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις πληροφορίες του πίνακα που ακολουθεί : Συγκριτική παρουσίαση των προμηθειών, εξόδων και αμοιβών που βαρύνουν το Απορροφώμενο Α/Κ, το Απορροφόν Α/Κ και τους μεριδιούχους τους ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού Προμήθεια διάθεσης Προμήθεια εξαγοράς Σταθερή Αμοιβή διαχείρισης Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ( performance fee ) μέχρι 3% μέχρι 3% μέχρι 3% Δεν υφίσταται Με βάση τις προβλέψεις των Κανονισμών των Α/Κ μέχρι 5% μέχρι 1% μέχρι 1,5% μέχρι 20% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και του EURIBOR δωδεκαμήνου*. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό της μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης που θα χρεώνεται δεν μπορεί να υπερβαίνει την όποια θετική απόδοση της καθαρής τιμής μεριδίου. *Ως EURIBOR δωδεκαμήνου ορίζεται το επιτόκιο στο οποίο προσφέρονται δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη του ημερολογιακού έτους για το οποίο πρόκειται να εφαρμοσθεί, διατραπεζικές προθεσμιακές καταθέσεις σε ΕΥΡΩ εντός της ζώνης του ευρώ από μία τράπεζα «πρώτης τάξεως» σε μία άλλη στις 11:00 ώρα Βρυξελλών σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας EURIBOR, για χρονικό διάστημα που αρχίζει την πρώτη ημέρα της δωδεκάμηνης περιόδου αναφοράς και για διάστημα ίσης διάρκειας με την περίοδο αυτή. Το ως άνω επιτόκιο εμφανίζεται στην οθόνη REUTER με την ένδειξη EURIBOR=. Προμήθεια θεματοφυλακής μέχρι 0,10% μέχρι 0,20%

3 Προμήθεια διάθεσης μέχρι 2% Με βάση τις «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-KIID» των Α/Κ μέχρι 2% Προμήθεια εξαγοράς μέχρι 1% μέχρι 1% Τρέχουσες Επιβαρύνσεις (με βάση τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2012) 3,50% (δεν περιλαμβάνεται το κόστος συναλλαγών) 1,91% (δεν περιλαμβάνεται η αμοιβή απόδοσης-performance fee και το κόστος συναλλαγών) Επισημαίνεται ότι το Απορροφόν Α/Κ Alpha Trust New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού έχει χαμηλότερη σταθερή αμοιβή διαχείρισης σε σχέση με τις αντίστοιχες προβλεπόμενες του Απορροφώμενου Α/Κ, αλλά στις προβλέψεις του Κανονισμού του περιλαμβάνεται και αμοιβή υπεραπόδοσης ή μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ( performance fee ). To performance fee ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 20% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου του Απορροφόντος Α/Κ και του EURIBOR δωδεκαμήνου, όπως αυτό ορίζεται ανωτέρω στον πίνακα συγκριτικής παρουσίασης προμηθειών, εξόδων και δαπανών. Η βάση υπολογισμού των σχετικών αποδόσεων για τη χρήση 2014, θα είναι για μεν την καθαρή τιμή μεριδίου του Απορροφόντος, η αποτίμηση της 31/12/2013, για δε το EURIBOR δωδεκαμήνου το επιτόκιο στο οποίο θα προσφέρονται δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη του ημερολογιακού έτους 2014, διατραπεζικές προθεσμιακές καταθέσεις σε ΕΥΡΩ εντός της ζώνης του ευρώ από μία τράπεζα «πρώτης τάξεως» σε μία άλλη στις 11:00 ώρα Βρυξελλών σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας EURIBOR, για δωδεκάμηνο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό της μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης που χρεώνεται δεν μπορεί να υπερβαίνει την όποια θετική απόδοση της καθαρής τιμής μεριδίου του Απορροφόντος Α/Κ, όπως ορίζεται πιο κάτω. Αν η απόδοση της καθαρής τιμής του μεριδίου την ημέρα t από το τέλος του προηγούμενου έτους είναι μικρότερη του μηδενός, τυχόν συσσωρευμένη μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης μειώνεται την t+1 για να καλυφθεί η αρνητική απόδοση. Η απόδοση της καθαρής τιμής μεριδίου του Απορροφόντος Α/Κ ορίζεται ως το πηλίκο της διαφοράς της καθαρής τιμής του μεριδίου κάθε ημέρας από αυτήν του τέλους του προηγούμενου ημερολογιακού έτους δια την καθαρή τιμή του μεριδίου του τέλους του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Βάση υπολογισμού είναι η καθαρή τιμή του μεριδίου του τέλους του προηγούμενου ημερολογιακού έτους του Απορροφόντος Α/Κ επί τα μερίδια της προηγούμενης ημέρας επί τη μεταβολή της διαφοράς της απόδοσης της καθαρής τιμής του μεριδίου από το τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους και του εκάστοτε EURIBOR δωδεκαμήνου. Η αμοιβή αυτή λογίζεται καθημερινά και το τυχόν performance fee πληρώνεται μέσα σε 10 μέρες από το πέρας του ημερολογιακού έτους στο οποίο αφορά. Οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Α/Κ θα επιβαρυνθούν μόνο με το performance fee που θα λογιστεί στο Απορροφόν Α/Κ από την ημερομηνία της συγχώνευσης και μετά, εφόσον προκύψει τέτοια περίπτωση. Τέλος, οι μεριδιούχοι των εμπλεκομένων στη συγχώνευση αμοιβαίων κεφαλαίων ενημερώνονται ότι, οι νομικές, συμβουλευτικές ή διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με την προετοιμασία και την ολοκλήρωση της συγχώνευσης δεν επιβαρύνουν το Απορροφώμενο Α/Κ, το Απορροφόν Α/Κ ή τους μεριδιούχους αυτών. ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Α. Διαδικασία συγχώνευσης i. Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απορρόφησης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού (στη συνέχεια Απορροφώμενο Α/Κ ) από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού (στη συνέχεια Απορροφόν Α/Κ ), σύμφωνα με την υποπερίπτωση αα της περίπτωσης ιζ του άρθρου 3 του Ν.4099/2012. Την ημέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης το Απορροφώμενο Α/Κ λύεται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάρισή του, τα δε στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του θα μεταφερθούν στο Α/Κ ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού, με αντάλλαγμα την έκδοση για τους μεριδιούχους του Απορροφώμενου Α/Κ, μεριδίων του Απορροφόντος Α/Κ οι οποίοι θα καταστούν μεριδιούχοι του ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού, σύμφωνα με τον κατωτέρω αναφερόμενο λόγο ανταλλαγής που θα υπολογιστεί κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης και θα δικαιούνται εφεξής να ασκούν τα δικαιώματά τους ως μεριδιούχοι πλέον του Απορροφόντος Α/Κ. ii. Η αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που μετέχουν στην πράξη συγχώνευσης, θα διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4099/2012. Τα κριτήρια που υιοθετούνται για την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευομένων Α/Κ κατά την ημερομηνία υπολογισμού του λόγου ανταλλαγής μεριδίων, είναι τα ίδια με αυτά που εφαρμόζονται στον καθημερινό προσδιορισμό του καθαρού ενεργητικού των συγχωνευομένων Α/Κ, όπως περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο αυτών. Τυχόν δεδουλευμένα έσοδα καθενός Συγχωνευόμενου Α/Κ που μετέχει στην πράξη της συγχώνευσης λογίζονται στον καθημερινό προσδιορισμό του καθαρού ενεργητικού τους και ως εκ τούτου δεν απαιτείται ιδιαίτερος λογιστικός χειρισμός, λόγω συγχώνευσης. ALPHA TRUST Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τατοΐου 21, , Κηφισιά, Τηλεφωνικό Κέντρο: , Α.Φ.Μ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/669/ , ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: ALPHA TRUST MUTUAL FUND MANAGEMENT S.A. 21, Tatoiou str., , Kifissia, Greece, Call Center: (+30) , Tax Registration Number Athens Tax Office, Hellenic Capital Market Commission s Licence 24/669/ General Electronic Commercial Registry:

4 iii. iv. Ο Θεματοφύλακας του Απορροφώμενου Α/Κ θα επιβεβαιώσει με έκθεσή του που θα συνταχθεί μετά την πραγματοποίηση της συγχώνευσης : α) τα κριτήρια που υιοθετήθηκαν για την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, κατά την ημερομηνία υπολογισμού του λόγου ανταλλαγής και, β) τη μέθοδο υπολογισμού του λόγου ανταλλαγής, καθώς και την τιμή του όπως αυτή θα έχει υπολογιστεί με ημερομηνία αναφοράς την ημέρα πραγματοποίησης της συγχώνευσης. Η έκθεση αυτή θα υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των δύο Α.Ε. Διαχειρίσεως και θα διατίθεται δωρεάν, κατόπιν αιτήσεως, στους μεριδιούχους των δύο Αμοιβαίων Κεφαλαίων που μετέχουν στην πράξη συγχώνευσης. Το Απορροφώμενο Α/Κ παύει να υφίσταται από την ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης. Β. Προγραμματισμένη ημερομηνία πραγματοποίησης συγχώνευσης Ως ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης ορίζεται η 14 η Φεβρουαρίου 2014, κατά την οποία θα διενεργηθεί και ο πρώτος προσδιορισμός της αξίας του καθαρού ενεργητικού του ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού, αυξημένου λόγω συγχώνευσης. Γ. Ανταλλαγή μεριδίων και μέθοδος υπολογισμού του λόγου ανταλλαγής i. Ο λόγος ανταλλαγής μεριδίων των συγχωνευόμενων Α/Κ θα προσδιοριστεί την 14 η Φεβρουαρίου 2014 με βάση τις καθαρές τιμές μεριδίου καθενός Α/Κ που μετέχει στην πράξη, οι οποίες θα προκύψουν από την αποτίμηση της περιουσίας τους κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης, σύμφωνα με τα υπό Α (ii) ανωτέρω προβλεπόμενα. ii. Την προγραμματισμένη ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης οι κάτοχοι μεριδίων του Απορροφώμενου Α/Κ θα λάβουν αριθμό μεριδίων του Απορροφόντος Α/Κ ίσο με το γινόμενο του αριθμού των μεριδίων που θα κατέχουν κατά την 14 η Φεβρουαρίου 2014, επί το πηλίκο της διαίρεσης : Καθαρή Τιμή μεριδίου Απορροφώμενου Α/Κ κατά την 14 η Φεβρουαρίου 2014 Καθαρή Τιμή μεριδίου του Απορροφόντος Α/Κ κατά την 14 η Φεβρουαρίου 2014 iii. iv. Η ανταλλαγή μεριδίων των συγχωνευόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων δε συνιστά μεταβίβαση κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.4099/2012. Εάν κατά την ως άνω ανταλλαγή προκύψει, οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Α/Κ θα αποκτήσουν κλάσμα μεριδίου του Απορροφόντος Α/Κ μέχρι και 3 (τρία) δεκαδικά ψηφία. Δ. Αναστολή της έκδοσης και της εξαγοράς μεριδίων Για την διευκόλυνση του έργου της συγχώνευσης θα ανασταλεί η εξαγορά και η αποδοχή αιτήσεων για έκδοση νέων μεριδίων του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 10 η, 11 η, 12 η, 13 η,και 14 η Φεβρουαρίου 2014, ενώ για το Απορροφόν Α/Κ θα ανασταλεί η εξαγορά και η αποδοχή αιτήσεων για έκδοση νέων μεριδίων του κατά την 13 η και 14 η Φεβρουαρίου Τελευταία ημερομηνία μέχρι την οποία οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Α/Κ έχουν τη δυνατότητα για υποβολή αίτησης συμμετοχής και εξαγοράς μεριδίων του Απορροφώμενου Α/Κ είναι η 7 η Φεβρουαρίου Μετά από την ημερομηνία αυτή οι τυχόν υποβαλλόμενες αιτήσεις θα θεωρούνται ως μηδέποτε υποβληθείσες και συνεπώς άκυρες. Ειδικά οι μεριδιούχοι των υπό συγχώνευση Αμοιβαίων Κεφαλαίων που συμμετέχουν σε αυτά μέσω αποταμιευτικού προγράμματος με πάγια εντολή αγοράς μεριδίων, ενημερώνονται ότι, εάν η ημέρα που με τη σχετική αίτησή τους έχουν ορίσει ως ημέρα χρέωσης του λογαριασμού ή της κάρτας τους με το συμφωνηθέν πάγιο ποσό, συμπέσει με τις άνω ημέρες αναστολής συμμετοχής και εξαγοράς μεριδίων, δεν θα καταστεί δυνατή η χρέωση του λογαριασμού τους και η αντίστοιχη συμμετοχή στο υπό συγχώνευση αμοιβαίο κεφάλαιο για τον μήνα αυτό. Με την πραγματοποίηση της συγχώνευσης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, το αποταμιευτικό πρόγραμμα θα συνεχίζεται κανονικά στο Απορροφόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Ε. Πληροφορίες προς τους μεριδιούχους των Συγχωνευόμενων Α/Κ Η γνωστοποίηση των παρουσών πληροφοριών πραγματοποιείται από την «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και την «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» μετά την έγκριση της προτεινόμενης συγχώνευσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και εντός της νόμιμης προθεσμίας, σε όλους τους μεριδιούχους των Συγχωνευόμενων Α/Κ, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4099/2012. Οι παρούσες πληροφορίες παρέχονται προκειμένου οι μεριδιούχοι να είναι σε θέση να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη σχετικά με τον αντίκτυπο της προτεινόμενης συγχώνευσης στην επένδυσή τους και να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους παρέχονται από τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.4099/2012. Οι παρούσες πληροφορίες συνοδεύονται και από επικαιροποιημένη έκδοση του εγγράφου «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-KIID» του Απορροφόντος Α/Κ ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού, η χρησιμότητα του οποίου επισημαίνεται ιδιαιτέρως προς τους επενδυτές. Οι παρούσες πληροφορίες, η επικαιροποιημένη έκδοση του εγγράφου «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-KIID» του Απορροφόντος Α/Κ ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού, και επιπρόσθετα το σχετικό Κοινό Σχέδιο Συγχώνευσης, βρίσκονται στη διάθεση των επενδυτών μέσω της ιστοσελίδας εκάστης Α.Ε. Διαχειρίσεως. Τέλος, και αφού ολοκληρωθεί η συγχώνευση, η «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» θα ενημερώσει κάθε πρώην μεριδιούχο του Απορροφώμενου Α/Κ, χωρίς καθυστέρηση και εγγράφως για τον ακριβή αριθμό των μεριδίων του Α/Κ ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού που θα του αναλογούν από την ανταλλαγή. ΣΤ. Δικαιώματα των μεριδιούχων των Συγχωνευόμενων Α/Κ Οι μεριδιούχοι των υπό συγχώνευση Αμοιβαίων Κεφαλαίων μέχρι και την 7 η Φεβρουαρίου 2014 (5 εργάσιμες μέρες πριν την ημερομηνία υπολογισμού του λόγου ανταλλαγής), έχουν τις εξής επιλογές, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση : Να μεταφερθούν σε άλλο Αμοιβαίο Κεφάλαιο της «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» με παρεμφερή επενδυτική πολιτική ή όπου αλλού επιθυμούν και εφόσον η σκοπούμενη επένδυση συνάδει με το επενδυτικό τους προφίλ Να αιτηθούν εξαγορά των μεριδίων τους Κηφισιά, 7 Ιανουαρίου 2014 Οι Εταιρίες Διαχειρίσεως ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων

5 ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού Εταιρία Διαχείρισης: ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων ISIN: GRF Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού, είναι να προσφέρει στους μακροπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης υπεραξιών, περιορίζοντας με συστηματικό τρόπο την έκθεση του χαρτοφυλακίου στον κίνδυνο της αγοράς. To ενεργητικό του Α/Κ επενδύεται κυρίως σε ένα επαρκώς διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα. Επενδυτικά, έμφαση δίδεται σε μετοχές εταιριών υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης και δευτερευόντως σε μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης. Παράλληλα, για την εξυπηρέτηση του στόχου που αφορά στον περιορισμό του κινδύνου της αγοράς και στη μείωση της συσχέτισης των μεταβολών της αγοράς (beta) με τις μεταβολές της αξίας του χαρτοφυλακίου του Α/Κ, γίνεται συστηματική χρήση παραγώγων και εφαρμόζονται στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα επενδυτικά όρια που τίθενται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, τον κανονισμό αλλά και τις συνθήκες της αγοράς. Με βάση τον επενδυτικό στόχο του Α/Κ, επιδιωκόμενο θα είναι ο περιορισμός της μεταβλητότητας των τιμών του σε σχέση με το δείκτη αναφοράς και κατά συνέπεια ο περιορισμός των απωλειών σε πτωτικές περιόδους, αλλά και ενδεχόμενα χαμηλότερες αποδόσεις σε ανοδικές για την αγορά περιόδους. Η συστηματική χρήση παραγώγων διαφοροποιεί ουσιαστικά τον επενδυτικό χαρακτήρα του ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού από το χαρακτήρα ενός απλού μετοχικού κεφαλαίου, αφού περιορίζει σε σημαντικό Προφίλ κινδύνου και απόδοσης βαθμό τη συσχέτιση τόσο των αρνητικών όσο και των θετικών τάσεων της αγοράς με τις αποδόσεις του Α/Κ. Η συχνότητα εναλλαγών των στοιχείων του ενεργητικού του Α/Κ εξαρτάται μεταξύ άλλων από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της αγοράς, τις μεταβολές στα θεμελιώδη μεγέθη των στοιχείων του ενεργητικού, καθώς και το μέγεθος και τη συχνότητα εισροών εκροών στο Α/Κ και δύναται να είναι σημαντική. To κόστος των συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ επηρεάζει σημαντικά την απόδοσή του. Δείκτης αναφοράς: FTSE/ΧA Large Cap Η απόδοση του ΟΣΕΚΑ δεν εξαρτάται ούτε συνδέεται με το δείκτη αναφοράς ο οποίος χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς σύγκρισης. Τα κέρδη και οι πρόσοδοι του ΟΣΕΚΑ επανεπενδύονται. Τα μερίδια του ΟΣΕΚΑ μπορούν να εξαγοράζονται κατόπιν σχετικού αιτήματος κάθε εργάσιμη ημέρα. To ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού απευθύνεται σε μακροπρόθεσμους επενδυτές (με χρονικό ορίζοντα άνω των 3 ετών, χωρίς βέβαια να υπάρχει χρονική δέσμευση), οι οποίοι επιθυμούν μερική προστασία έναντι των διακυμάνσεων της αγοράς αποδεχόμενοι το ενδεχόμενο χαμηλότερων (έναντι του δείκτη αναφοράς) αποδόσεων σε ανοδικές περιόδους. Επομένως, το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός 3 ετών. Χαμηλότερος Κίνδυνος Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση Υψηλότερος Κίνδυνος Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση Ο δείκτης επικινδυνότητας περιγράφει το επίπεδο παρελθουσών διακυμάνσεων των αποδόσεων του Α/Κ. Η χρήση ιστορικών δεδομένων ενδέχεται να μην αποτελεί αξιόλογη ένδειξη του μελλοντικού προφίλ κινδύνου του Α/Κ. Η τρέχουσα κατηγοριοποίηση του ΟΣΕΚΑ με βάση τον ανωτέρω δείκτη δεν είναι εγγυημένη και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον. Η κατώτατη κατηγορία (1) δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους. Σημ.: Λόγω ανεπάρκειας ιστορικών στοιχείων (αλλαγή επενδυτικού σκοπού του Α/Κ τον Οκτώβριο του 2010), χρησιμοποιήθηκαν οι αποδόσεις του δείκτη αναφοράς για την κάλυψη της απαραίτητης πενταετίας. Τα μερίδια ενός αμοιβαίου κεφαλαίου κατηγορίας 7 ενδέχεται να παρουσιάσουν υψηλές διακυμάνσεις στο μέλλον λόγω των παραγόντων που τις επηρεάζουν. Πρόσθετοι βασικοί κίνδυνοι του αμοιβαίου κεφαλαίου: Οι κύριες τοποθετήσεις είναι σε μετοχές εισηγμένων εταιρειών εσωτερικού μέτριας προς υψηλής εμπορευσιμότητας, συνεπώς διατρέχει μεσαίο κίνδυνο ρευστότητας και υψηλό κίνδυνο κράτους. Ο κίνδυνος ενεργητικής διαχείρισης είναι υψηλός καθώς οι επιλογές του αμοιβαίου διαφοροποιούνται από το δείκτη αναφοράς του. Ενδέχεται η χρήση παραγώγων για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου επηρεάζοντας τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου. Λειτουργικός κίνδυνος και κίνδυνος αντισυμβαλλομένου: ο κίνδυνος απώλειας στοιχείων του ενεργητικού του A/K λόγω ανθρωπίνου λάθους, παράλειψης, απάτης ή λόγω αφερεγγυότητας του ιδρύματος που του έχει ανατεθεί η φύλαξη των στοιχείων του Α/Κ ή συμμετέχει ως αντισυμβαλλόμενος σε παράγωγα ή άλλα μέσα.

6 Επιβαρύνσεις Οι επιβαρύνσεις καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας του ΟΣΕΚΑ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα προώθησης της διάθεσης και διανομής. Οι κατωτέρω αναφερόμενες επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυνητική απόδοσητης επένδυσής σας. Εφάπαξ επιβαρύνσεις πριν ή μετά την επένδυση Προμήθεια διάθεσης έως 2% Προμήθεια εξαγοράς έως 1% Πρόκειται για το ανώτατο ποσοστό με το οποίο ενδέχεται να επιβαρυνθείτε είτε κατά την απόκτηση συμμετοχής, είτε κατά την εξαγορά των μεριδίων σας. Επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από το ενεργητικό του ΟΣΕΚΑκατά τη διάρκεια ενός έτους Τρέχουσες Επιβαρύνσεις 1,91% Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων Οι αναγραφόμενες προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς αποτελούν τα μέγιστα ποσοστά των προμηθειών. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι χαμηλότερες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε από τον επενδυτικό σας σύμβουλο. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις έχουν υπολογιστεί με βάση τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2012 και ενδέχεται να διαφέρουν από έτος σε έτος. Δεν περιλαμβάνουν: την αμοιβή απόδοσης το κόστος των συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ, εκτός από τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς που καταβάλλει ο ΟΣΕΚΑ κατά την απόκτηση ή εξαγορά μεριδίων άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων Αμοιβή απόδοσης Ανερχόμενη σε ποσοστό μέχρι 20% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και του EURIBOR δωδεκαμήνου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις περιλαμβάνονται στην ενότητα «Επενδυτικές και Οικονομικές Πληροφορίες» του ενημερωτικού δελτίου που θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της εταιρείας 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% Παρελθούσες Αποδόσεις ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Δείκτης Αναφοράς ,37% 14,38% -28,74% -19,24% 29,68% -65,50% 22,93% -38,23% -60,05% 16,90% Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δε διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Οι παρελθούσες αποδόσεις λαμβάνουν υπόψη όλες τις επιβαρύνσεις και δαπάνες εκτός από τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς. Έτος σύστασης ΟΣΕΚΑ:2007 Νόμισμα υπολογισμού προηγούμενων αποδόσεων: Ευρώ Σημ.: Οι αποδόσεις που παρουσιάζονται στο διάγραμμα έως 11/10/2010 επιτεύχθηκαν υπό περιστάσεις οι οποίες δεν ισχύουν πλέον σύμφωνα με την ακόλουθη μεταβολή: Αλλαγή επενδυτικού σκοπού του Α/Κ στις 11/10/2010, με ταυτόχρονη ουσιώδη μεταβολή της επενδυτικής του πολιτικής. Ιστορικό δείκτη αναφοράς: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α έως 11/10/2010 Πρακτικές Πληροφορίες Θεματοφύλακας: Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. μέλος του Ομίλου ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Περισσότερες πληροφορίες για τα Α/Κ ALPHA TRUST & GENIKI μπορούν να αντληθούν από το σχετικό ενημερωτικό δελτίο, τους κανονισμούς, τις εξαμηνιαίες εκθέσεις και τους ετήσιους απολογισμούς των Α/Κ. Τα προαναφερόμενα έντυπα καθώς και άλλες πληροφορίες όπως οι τιμές των μεριδίων των Α/Κ, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της εταιρείας ή δωρεάν σε έντυπη μορφή κατόπιν αιτήματος του επενδυτή από τα γραφεία της εταιρείας (Τατοΐου 21, Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST. Η φορολογική νομοθεσία που διέπει τον ΟΣΕΚΑ ενδέχεται να επηρεάζει τις φορολογικές υποχρεώσεις του επενδυτή. Η ALPHA TRUST Α.Ε. Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων μπορεί να υπέχει ευθύνη μόνο βάσει δήλωσης που περιέχεται στο παρόν έγγραφο και είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής προς τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου για τον ΟΣΕΚΑ. Το ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι ακριβείς κατά την

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο - Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης - Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Επωνυμία Διάρκεια Διαχείριση. Το Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων (ΕΤΑΟ) είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Allianz Aμοιβαία Κεφάλαια Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο (Άρθρο 31 Ν. 3283/2004) Αllianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 1(Β) ΚΑΙ 2(Γ) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005 ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΕΡ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής:

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής: Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 29.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Πίνακας Περιεχομένων Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ... 2 Αlpha Aμοιβαία Κεφάλαια... 3 Επενδυτικές Πληροφορίες... 4 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΜΕΣΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ αριθμ. 7/372/15.02.2006 απόφασης του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου Σταδίου 10, 105 64, Αθήνα 210-3352800 Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2292401000 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Αρ. Αδείας 79/5/09.07.1996 & 6/600/11.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 Netmed Α.Ε. Αριθμός ΓΕ.Μ.Η2135101000 Οδός Μάνης Θέση Κάντζα Παλλήνη Αττικής 153 51

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε.

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ.Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα Τ.Κ. 104 42 www.allianz.gr

Διαβάστε περισσότερα

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου ΕΩΣ 31 η Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007)

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΘΗΝΑ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα