ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΟΣ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ (o Υποέργο) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α.Μ. /0 A/A Ολική ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων Α\0.0 ΟΙΚ m,00,0,00 Α\0.0.0 ΟΙΚ m,00,0,00 Α\0.0 ΟΙΚ m,00,0 0,00 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως λατοµείου ΝΑΥ Ρ Α\.0 Υ Ρ 0 m,00,0 0,0 Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου Α\0.0 ΟΙΚ m,00,0 0,0 Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων Α\.0 ΟΙΚ 0 m,00,00.,00 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα Α\0.0 ΟΙΚ m,00 0,0,0 Καθαρή µεταφορά υλικών ή προϊόντων σε αστικές περιοχές (αποστ. <Km) ΝΟ Ο \Η0.0 mkm.,00 0,,00 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ.,0.,0 ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ - Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών Α\.0 ΟΙΚ m 0,00,0,00 Ξυλότυποι χυτών τοίχων Α\.0 0 ΟΙΚ 0 m 0,00,0.,00 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B00C. Α\.0.0 ΟΙΚ kg.00,00,0.,00 0 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος οµικά πλέγµατα B00C Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C/ Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C/0 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C0/ Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιµοποιούµενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 0,00m για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C/ Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιµοποιούµενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 0,00m για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C/0 Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιµοποιούµενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 0,00m για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C0/ Α\.0.0 Α\.0.0 Α\.0.0 Α\.0.0 Α\..0 Α\..0 Α\..0 ΟΙΚ kg 0,00,0,0 ΟΙΚ m,00,00,00 ΟΙΚ m,00 0,00.0,00 ΟΙΚ m,00,00.,00 ΟΙΚ Α. ΟΙΚ Α. ΟΙΚ Α. m,00,0,0 m,00,0,0 m,00,0,0 Στεγανωτικές επιστρώσεις µε τσιµεντοειδή υλικά Α\.0 ΟΙΚ 0 kg 0,00,0.00,00 Μεµβράνη HDPE µε κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα) Α\. 0 ΟΙΚ m,00 0,0,0 Πλήρης κατασκευή της τυποιηµένης κολώνας της ΕΗ.ΣΧ. ΟΙΚ τεµ.,00.000,00.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ.0,0.0,0 ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - Τοιχοδοµές από δοµικά στοιχεία τύπου YTONG πάχους cm µε στοιχεία διαστάσεων 0xx cm Α\.0.0 ΟΙΚ m 0,00,00.00,00 Τοιχοδοµές από δοµικά στοιχεία τύπου YTONG πάχους 0 cm µε στοιχεία διαστάσεων 0xx0 cm Α\.0.0 ΟΙΚ m,00,0,0

2 Ολική ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα γραµµικά δροµικών τοίχων Α\.0.0 ΟΙΚ m,00,0,0 ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα γραµµικά µπατικών τοίχων Α\.0.0 ΟΙΚ m,00,0.,0 Ενισχύσεις τοιχοδοµών µε συνθετικό πλέγµα Α\.0 Υ Ρ 0. m,00,0,0 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα Α\. Α\. m.0,00,0 0.,00 Επιχρίσµατα τραβηχτά προεξοχών µέχρι 0 cm, απλού σχεδίου Α\. ΟΙΚ µµ,00,0 0,0 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ.,0.,0 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα σε τρεις στρώσεις, πάχους,0 cm Α\..0 ΟΙΚ m,00,00.,00 Σοβατεπιά πλάτους έως cm, πάχους τουλάχιστον mm, από ξυλεία τύπου δρυός Α\ ΟΙΚ µµ,00,0.,0 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια Α\. ΟΙΚ. µµ,00,0,0 Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP, διαστάσεων 0x0 cm Α\..0 ΟΙΚ. m 0,00,00.0,00 Σύστηµα επίστρωσης δαπέδων µε οµοιογενείς, οικολογικούς τάπητες, LINOLEUM Α\.. Σχετικό ΟΙΚ m,00,00.,00 Επιστρώσεις µε τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) Α\. ΟΙΚ m,00,0.,0 0 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από µάρµαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους cm. Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό µάρµαρο d = cm Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων από µάρµαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους cm και πλάτους - 0 cm Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια, GROUP, διαστάσεων 0x0 cm Α\.0.0 Α\..0 Α\.0.0 Α\..0 ΟΙΚ µµ,00,0 0,0 ΟΙΚ m,00,00 0,00 ΟΙΚ 0 m,00 0,00,00 ΟΙΚ m,00,0.,0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ.,0.,0 ΞΥΛΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ Θυρόφυλλα µονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά - Α\. ΟΙΚ. m,00,00.,00 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >0 mm Α\.0 0 ΟΙΚ 0 kgr.,00,0.0,0 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 0 mm Α\.0 ΟΙΚ 0 kgr.0,00,0.,0 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόµενες Α\. ΟΙΚ kgr 0,00,0,0 Ειδικά τεµάχια από γαλβανισµένη λαµαρίνα Ν. ΟΙΚ kgr.,00,00.,00 Κιγκλιδώµατα από ανοξείδωτο χάλυβα Α\. ΟΙΚ kgr.0,00,00.,00 ΣΥΝΟΛΟ ΞΥΛΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ.,00.,00 ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ ΨΕΥ ΟΡΟΦΕΣ ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΕΙΣ - Επιστέγαση µε πετάσµατα τύπου sandwich από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε πλήρωση πολυουρεθάνης Α\. ΟΙΚ 0 m 0,00,00.0,00 Πετάσµατα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich Α\.0 ΟΙΚ m.0,00,00.0,00 Επιστεγάσεις µε επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα Α\.0 ΟΙΚ m,00,0.0,0 Κουπόλες φυσικού φωτισµού και αερισµού, σταθερές, µε διπλό θόλο, µε καµπύλα φύλλα, εξωτερικά µε πολυκαρβονικό και εσωτερικά µε ακρυλικό (ΡΜΜΑ), µε βάση PVC Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους, mm Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους, mm Α\..0 Α\.0.0 Α\.0.0 ΟΙΚ m,00 0,00.0,00 ΟΙΚ 0 m 0,00,00.00,00 0 ΟΙΚ 0 m,00,0,0 Μεταλλικος σκελετός ψευδοροφής Α\.0 ΟΙΚ kgr 0,00,0,00 Μεταλλικος σκελετός τοιχοπετασµατος Α\. ΟΙΚ kgr.0,00,0.,00

3 Ολική Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες Α\. ΟΙΚ 0 m 0,00,0.00,00 0 Επένδυση τοίχων µε πλάκες πετροβάµβακα πάχους 0 mm Α\.0 ΟΙΚ 0 m,00,0.,0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ ΨΕΥ ΟΡΟΦΕΣ ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΕΙΣ.,0.,0 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Υαλόθυρες αλουµινίου ανοιγόµενες, από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη Υαλόθυρες αλουµινίου ανοιγόµενες, από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο, µονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη Υαλόθυρες αλουµινίου ανοιγόµενες, από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο, παλινδροµικές, µε ή χωρίς σταθερό φεγγίτη - Α\ σχε τ Α\ σχε τ. Α\ σχε τ. ΟΙΚ 0 m,00,00.,00 ΟΙΚ 0 m 0,00,00.0,00 ΟΙΚ 0 m,00,00.,00 Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα, µονόφυλλα, ανοιγόµενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα Α\..0.σχετ. ΟΙΚ m 0,00 0,00.00,00 Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα, δίφυλλα, µε το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόµενα (επάλληλα), µε ή χωρίς σταθερό φεγγίτη Α\..0.σχετ. ΟΙΚ m,00,00.,00 Γωνίες από ανοδιωµένο αλουµίνιο Α\. 0 ΟΙΚ µµ,00,0.,0 ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους mm, (κρύσταλλο mm, κενό mm, κρύσταλλο mm) Α\..0 ΟΙΚ 0. m,00 0,00.00,00 Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους mm ( mm +µεµβράνη + mm) Α\..0 ΟΙΚ 0. m,00,00,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ.0,0.0,0 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - Αµµοβολή σιδηρών κατασκευών Α\. ΟΙΚ 0 kgr 0.,00 0, 0., Εφαρµογή πυρίµαχης επίστρωσης επί σιδηρών επιφανειών Α\. ΟΙΚ kgr,00,0.,0 Θερµό γαλβάνισµα χαλυβδίνων στοιχείων Α\. ΟΙΚ 0 kgr 0,00 0,, Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. Α\.0.0 ΟΙΚ. m,00 0,0.,0 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα Α\.0.0 ΟΙΚ. m,00,00.,00 Α\.0 ΟΙΚ 0 m,00,0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ.,0.,0 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗ - Χαλκοσωλήνας Εξωτ. ιαµέτρου mm πάχους τοιχώµατος 0,0 mm Χαλκοσωλήνας Εξωτ. ιαµέτρου mm πάχους τοιχώµατος 0,0 mm 0.. ΗΛΜ m,00,, ΗΛΜ m,00,0.,0 Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (0), ονοµ. Υ Ρ 0. πίεσης ΡΝ 0 atm / ονοµ. διαµέτρου DN mm (Φ0χ.0) Ν.. µµ 0,00,.0,0 Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (0), ονοµ. Υ Ρ 0. πίεσης ΡΝ 0 atm / ονοµ. διαµέτρου DN 0 mm (Φχ.0) Ν.. µµ,00,0,0 Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (0) ονοµ. Υ Ρ 0. πίεσης ΡΝ 0 atm / ονοµ. διαµέτρου DN mm (Φχ.0) Ν.. µµ 0,00 0,.0,0 Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (0), ονοµ. Υ Ρ 0. πίεσης ΡΝ 0 atm / ονοµ. διαµέτρου DN mm (Φ0χ.0) Ν.. µµ,00,, Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (0), ονοµ. Υ Ρ 0. πίεσης ΡΝ 0 atm / ονοµ. διαµέτρου DN 0 mm (Φ0χ.0) Ν.. µµ,00,0,0 Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (0), ονοµ. Υ Ρ 0. πίεσης ΡΝ 0 atm / ονοµ. διαµέτρου DN 0 mm (Φχ.0) Ν.. µµ,00,, 0 Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (0), ονοµ. Υ Ρ 0. πίεσης ΡΝ 0 atm / ονοµ. διαµέτρου DN mm (Φχ0,) Ν.. Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (0), ονοµ. Υ Ρ 0. πίεσης ΡΝ 0 atm / ονοµ. διαµέτρου DN 0 mm (Φ0χ,) Ν.. µµ,00,, µµ,00,,

4 Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης από δικτυωµένο πολυαιθυλένιο VΡΕ τοποθετηµένος µέσα σε προστατευτική Ν00.. ΗΛΜ m,00,.,0 κυµατοειδή σωλήνα από HDPE Φmm ιαµέτρου ΦΧ mm Armaflex διαµέτρου Φ / Ν0. 0 ΗΛΜ 0 m,00,, Ολική Armaflex διαµέτρου Φ / Ν0. ΗΛΜ 0 m,00,0, Armaflex διαµέτρου Φ Ν0. ΗΛΜ 0 m,00,, Armaflex διαµέτρου Φ / Armaflex διαµέτρου Φ / Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαµέτρου Φ / Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαµέτρου Φ / Ν0. ΗΛΜ 0 m 0,00,,0 Ν0. ΗΛΜ 0 m,00,, Ν0. ΗΛΜ Τεµ.,00,, Ν0. ΗΛΜ Τεµ.,00,0, Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαµέτρου Φ Ν0. ΗΛΜ Τεµ. 0,00,,0 0 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαµέτρου Φ / Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαµέτρου Φ / Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαµέτρου Φ / Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινημε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεοµένη µε σπείρωµα ιαµέτρου / Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινημε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεοµένη µε σπείρωµα ιαµέτρου / Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινημε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεοµένη µε σπείρωµα ιαµέτρου / Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής συνδέσεως ιαµέτρου Αυτόµατη βαλβίδα µε πλωτήρα, εξαερισµό σωληνώσεων νερού, ιαµέτρου σπειρώµατος / Γιά πίεση λειτουργίας έως atm Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινοςκοινός ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος ιαµέτρου / Ν0. ΗΛΜ Τεµ.,00,, Ν0. ΗΛΜ Τεµ.,00,, Ν0. 0 ΗΛΜ Τεµ.,00 0, 0,.. ΗΛΜ Τεµ.,00,0,.. ΗΛΜ Τεµ.,00 0, 0,.. ΗΛΜ Τεµ.,00,,.. ΗΛΜ Τεµ.,00,, 0.. ΗΛΜ Τεµ.,00, 0,.. ΗΛΜ Τεµ.,00,, Ασφαλιστική βαλβίδα µε ελατήριο ιαµέτρου /. ΗΛΜ Τεµ.,00,, 0 Φίλτρο κοχλιωτό, από φωσφορούχο ορείχαλκο, τύπου Υ Κοχλιωτό ιαµέτρου Ν0.. ΗΛΜ Τεµ.,00,, ιακόπτης ελέγxου ροής Ν. ΗΛΜ Τεµ.,00,, Μανόµετρο µε κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 0 atm 00 ΗΛΜ Τεµ.,00,, Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) ιαµέτρου / 0. 0 ΗΛΜ Τεµ.,00,, Υδροµετρητής διαµέτρου Φ Ν.0 0 ΗΛΜ Τεµ.,00,, Ερµάριο διανοµέων κρύου και ζεστού νερού ύδρευσης (Πίνακας υδροληψίας) έως οκτώ () κυκλωµάτων Ερµάριο διανοµέων κρύου και ζεστού νερού ύδρευσης (Πίνακας υδροληψίας) έως έντεκα () κυκλωµάτων Ν0. 0 ΗΛΜ Τεµ.,00,.00, Ν0. 0 ΗΛΜ Τεµ.,00,., οχείο πλύσεως αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως τύπου Νιαγάρα Περιεκτικότητας L/L Ν..ΣΧΤ 0 ΗΛΜ Τεµ.,00,., οχείο αυτόµατο πλύσεως ουρητηρίου περιεκτικότητας L Ν..ΣΧΤ 0 ΗΛΜ Τεµ.,00,, 0 Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος τοποθετηµένος σε νιπτήρα - ιαµέτρου / Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, τύπου GROHE ή ισοδύναµος ντουσιέρας κινητού καταιονηστήρα Φ / ιαµέτρου / Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος, σταθερού τύπου ντουσιέρας καταιονηστήρα Φ / ιαµέτρου / Αυτόµατο πιεστικό αντλητικό συγκρότηµα ύδατος παροχής 0m³/h, µανοµετρικού mσυ και ισχύος kw, ενδ. τύπου ΡΟΗ DPVCF /Β ή ισοδύναµο Ενδ. τύπου ΡΟΗ DPVCF /Β ή ισοδύναµο Εγκατάσταση ηλιακού πεδίου και ηλιακού σταθµού για θέρµανση ζεστού νερού χρήσης.. 0 ΗΛΜ Τεµ.,00 0,,.. 0 ΗΛΜ Τεµ.,00,, N.. 0 ΗΛΜ Τεµ.,00,.,0 Ν. 0 ΗΛΜ Τεµ.,00.,., Ν.ΣΧ ΗΛΜ 0% ΗΛΜ 0% ΗΛΜ 0% Τεµ.,00.0,.0,

5 Ολική Εξοπλισµός παραγωγής ζεστού νερού χρήσης µε θερµοδοχεία νερού (µπόϊλερ) Με δύο () θερµοδοχεία ενδ. τύπου Cosmosolar BLGLL ΑΘ 00 ή ισοδύναµα. Ψηφιακός διαφορικός θερµοστάτης ηλιακών ενδ. τύπου PAW SC. ή ισοδύναµος ή ισοδύναµος Κεντρικός διανοµέας νερού από πολυπροπυλένιο PP-R (0), ονοµ. πίεσης ΡΝ 0 atm / ονοµ. διαµέτρου DN 0 mm (Φ0χ,) Ηλεκτρική συσκευή στεγνώµατος µαλλιών, ενδ. τύπου FKHD-0, πλήρης Ν..ΣΧ Ν.ΣΧ Ν..Γ ΗΛΜ 0% ΗΛΜ % ΗΛΜ % Τεµ.,00.0,.0, ΗΛΜ Τεµ.,00,0,0 Υ Ρ 0. µµ,00 0, 0, Ν. ΗΛΜ Τεµ.,00,0, Φρεάτιο ύδρευσης από σκυρόδεµα ιαστάσεων 0cm X 0cm και βάθος έως 0,0 m Ν0.. ΗΛΜ 0 Τεµ.,00, 0, Καλύµµατα φρεατίων. Καλύµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron).. Υ Ρ Kg,00,0,0 ΣΥΝΟΛΟ Υ ΡΕΥΣΗ.,., 0 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ιαµέτρου / Πάχους, mm 0. ΗΛΜ m,00 0,, Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ιαµέτρου 0.0 ΗΛΜ m,00,., Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης atm διαµέτρου Φ mm Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης atm διαµέτρου Φ 0 mm Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης atm διαµέτρου Φ 0 mm Ν0.. 0 ΗΛΜ m 0,00, 0,0 Ν0.. ΗΛΜ m,00,, Ν0.. ΗΛΜ m,00,, Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης atm διαµέτρου Φ mm Ν0.. ΗΛΜ m,00,,0 0 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης atm διαµέτρου Φ 00 mm Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR, DN 0 mm Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR, DN mm Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR, DN 0 mm Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR, DN 00 mm Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR, DN 0 mm Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 0 atm διαµέτρου Φ mm Ν0.. ΗΛΜ m 0,00,0., Υ Ρ. Υ Ρ. Υ Ρ. Υ Ρ. Υ Ρ. m,00,0,0 m,00,0,0 m,00,00,00 m 0,00,0,0 m,00,0,0 Ν0.. 0 ΗΛΜ m,00,, Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως συµπυκνωµάτων κλιµατισµού από εύκαµπτο µαλακό P.V.C. ιαµέτρου Φ mm N0..0 ΗΛΜ m,00, 0, Πώµα (τάπα) καθαρισµού πλαστικό διαµέτρου Φ mm Ν0. ΗΛΜ Τεµ.,00,, Πώµα (τάπα) καθαρισµού πλαστικό διαµέτρου Φ 00 mm Ν0. ΗΛΜ Τεµ.,00,0,0 0 Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισµού (καπέλλο) από PVC διαµέτρου Φ 00 mm Σιφώνι πλαστικό δαπέδου µε τετράγωνη ανοξείδωτη εσχάρα ιαµέτρου Φ 00 mm Σιφώνι πλαστικό δαπέδου µε εσχάρα xωρίς κόφτρα διαµέτρου Φ 0mm Συλλογέας οµβρίων δωµατών µε καµπύλη σχάρα γωνιακό γωνιακό διαµέτρου Φ mm Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ βιοµηχανικής προέλευσης. Τυποποιηµένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 00 mm, κατηγορίας φορτίου Α, µε εσχάρα πλαστική (µε προστασία έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας), ή χαλύβδινη γαλβανισµένη. Αυτόµατη δικλίδα αερισµού (µίκα, κεφαλή αερισµού) Αλουµινίου Ν0. ΗΛΜ Τεµ.,00,, Ν0. ΗΛΜ Τεµ.,00,, Ν0. ΗΛΜ Τεµ.,00,, Ν0. ΗΛΜ Τεµ.,00,,.. Υ Ρ 0. m,00,0,0. ΗΛΜ Τεµ.,00,, Μηχανοσίφωνας πλαστικός από PVC διαµέτρου Φ mm Ν0. 0 ΗΛΜ Τεµ.,00,, Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, επίτοιχη, µε δοχείο πλύσεως χαµηλής πιέσεως από πλαστικό Ν.. ΗΛΜ Τεµ.,00,.0, Λεκάνη W.C κατάλληλη για ΑΜΕΑ επίτοιχη, µε δοχείο πλύσεως χαµηλής πιέσεως από πλαστικό Ουρητήριο όρθιο επίτοιχο, µιάς θέσεως, από υαλώδη πορσελάνη Ν. ΗΛΜ Τεµ.,00 0,.0,. ΗΛΜ Τεµ.,00,,

6 Ολική Νιπτήρας πορσελάνης επίτοιχος ή επικαθήµενος ιαστ. 0 Χ cm 0. ΗΛΜ Τεµ.,00,.00, Χαρτοθήκη πλήρης πορσελάνης διαστάσεων Χ cm.. ΗΛΜ Τεµ.,00,0, οχείο ρευστού σάπωνα πλήρες, από ανοξείδωτο χάλυβα Ν. ΗΛΜ Τεµ.,00,0, 0 Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη ιπλό. ΗΛΜ Τεµ.,00,, Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - µήκους 0,0 cm.. ΗΛΜ Τεµ.,00,0, Καθρέπτης τοίχου πάχους mm µπιζουτέ ιαστάσεων Χ 0 cm. ΗΛΜ Τεµ.,00,, Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα ακαθάρτων υδάτων Ενδ. τύπου Anavalos Argo XS 0 ή ισοδύναµο Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή οµβρίων) από σκυρόδεµα, βάθους µέχρι 0,0 m, εσωτερ. ιαστάσεων 0,0x0,0m Φρεάτιο απορροής οµβρίων από σκυρόδεµα, βάθους µέχρι.00 m, εσωτερ. ιαστάσεων 0.0 x 0.0 m, Ν.. 0 ΗΛΜ Τεµ.,00,0,0 Ν0... Ν0..Ο ΟΙΚ Τεµ.,00 0,.0,00 ΑΤΟΕ Τεµ.,00,.0, Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο... Υ Ρ Kg,00,0.,0 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ.,., ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος ή χωνευτή ΗΛΜ 00 ΗΛΜ 0 Τεµ.,00,.,0 0 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γοµώσεως kg Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός Γοµώσεως kg Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γοµώσεως kg Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ιαµέτρου Πάχους, mm Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ιαµέτρου / Πάχους, mm Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ιαµέτρου Πάχους,0 mm Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ιαµέτρου Πάχους,0 mm Βάννα xυτοσιδερένια τύπου ΟS&Υ ονοµ. πιέσεως 0 atm διαµέτρου Φ mm Βάννα xυτοσιδερένια τύπου ΟS&Υ ονοµ. πιέσεως 0 atm διαµέτρου Φ 0 mm Βάννα xυτοσιδερένια τύπου ΟS&Υ ονοµ. πιέσεως 0 atm διαµέτρου Φ 00 mm 0.. ΗΛΜ Τεµ.,00,, 0. ΗΛΜ Τεµ.,00,, 0.. ΗΛΜ Τεµ.,00,, 0. ΗΛΜ m 0,00,.0,0 0. ΗΛΜ m 0,00 0,.,0 0. ΗΛΜ m,00,.0, 0. 0 ΗΛΜ m,00,0., Ν0.. ΗΛΜ Τεµ.,00,, Ν0.. ΗΛΜ Τεµ.,00,, Ν0.. ΗΛΜ Τεµ.,00 0, 0, Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά φλαντζωτή ιαµέτρου in Ν.. ΗΛΜ Τεµ.,00,, ίκρουνο τροφοδότησης υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου από την ΠΥ, πλήρες. Φίλτρο τύπου Υ (strainer), φλαντζωτό, από χυτοσίδηρο και γαλβανισµένο διάτρητο έλασµα Ονοµ. πιέσεως 0 atm ιαµέτρου 00mm Σύνδεσµος µεταλλικός αντικραδασµικός φλαντζωτής συνδέσεως Ονοµ. διαµέτρου 00 mm Αντλητικό συγκρότηµα πυρόσβεσης, ενδ. τύπου ΡΟΗRFED -0 ή ισοδύναµo Ν0.. ΗΛΜ 0 Τεµ.,00 0, 0, Ν.. ΗΛΜ Τεµ.,00,0, ΗΛΜ Τεµ.,00,, Ν ΗΛΜ Τεµ.,00.,0.,0 Καλώδιο τύπου LiYCY x. mm ιπολικό - ιατοµής Χ, mm Ν... ΗΛΜ m,00,.,0 Καλώδιο τύπου LiYCY x. mm ιπολικό - ιατοµής Χ, mm N... 0 ΗΛΜ m 00,00,,00 0 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς ή εύκαµπτος ελαφρού τύπου ιαµέτρου Φ mm από PVC ευθύς ή εύκαµπτος ιαµέτρου mm από PVC ευθύς ή εύκαµπτος ιαµέτρου mm Κυτίο διακλαδώσεως, ελαφρού τύπου, διαµέτρου Φ ή διαστάσεων 00x00mm Πλαστικό - ιαµέτρου Φ ή διαστάσεων 00x00mm - Κυτίο διακλαδώσεως, βαρέως τύπου, διαστάσεων έως 00x00mm Πλαστικό - ιαµέτρου διαστάσεων έως 00x00mm - Ν.. ΗΛΜ m,00,0,0 N.. ΗΛΜ m,00,0,0 N.. ΗΛΜ m,00,, Ν.. ΗΛΜ Τεµ.,00,,0 Ν.. ΗΛΜ Τεµ.,00,, Φωτιστικό ασφαλείας Φωτιστικό ασφαλείας κοινό Ν. ΗΛΜ Τεµ.,00,.,

7 Ολική Φωτιστικό ασφαλείας µε προβολείς xw Ν.. ΗΛΜ Τεµ.,00,, Πίνακας πυρανίχνευσης, συµβατικός, τεσσάρων () ζωνών ενδ. τύπου Detectomat DCC ή ισοδύναµος Ν0.. ΗΛΜ Τεµ.,00,, Ανιχνευτής καπνού οπτικού τύπου ενδ. τύπου Detectomat CT 000 O Ν.. ΗΛΜ Τεµ.,00,0 0,0 Ανιχνευτής καπνού δέσµης κατόπτρου ενδ. τύπου GST/ C- 0R ή ισοδύναµος Ν..0 0 ΗΛΜ Τεµ.,00,., Ηλεκτρικός αγγελτήρας ενδ. τύπου Detectomat PL 00 MCP-kit ή ισοδύναµo Ν.0. ΗΛΜ Τεµ.,00 0,0,0 0 Ακουστικός και φωτεινός επαναλήπτης αναγγελίας κινδύνου πυρκαϊάς, ενδ. τύπου SR--FIRE ή ισοδύναµoς Ν.. ΗΛΜ Τεµ.,00,, ΣΥΝΟΛΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.,., ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (0), ονοµ. Υ Ρ 0. πίεσης ΡΝ 0 atm / ονοµ. διαµέτρου DN mm (Φ0χ.0) Ν.. µµ,00, 0, Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (0), ονοµ. Υ Ρ 0. πίεσης ΡΝ 0 atm / ονοµ. διαµέτρου DN mm (Φχ0,) Ν.. Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (0), ονοµ. πίεσης ΡΝ 0 atm / ονοµ. διαµέτρου DN 00 mm (Φ0χ,) Εύκαµπτος πολυστρωµατικός σωλήνας µε µόνωση, ενδ. τύπου Comap Multiskin MSISO ή ισοδύναµος, διαµέτρου Φ0χmm Αεραγωγός από γαλβανισµένη λαµαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατοµής Θερµική µόνωση επιφανειών αεραγωγών ή σωλήνων µε πάπλωµα υαλοβάµβακα που φέρει επικάλυψη φύλλου αλουµινίου, πάχος παπλώµατος cm Θερµική µόνωση επιφανειών αεραγωγών ή σωλήνων µε πάπλωµα υαλοβάµβακα που φέρει επικάλυψη φύλλου αλουµινίου, πάχος παπλώµατος cm Armaflex διαµέτρου Φ / Ν.. Ν0. Υ Ρ 0. ΗΛΜ 0% ΗΛΜ 0 0% µµ 0,00,.,00 µµ 0,00,,0 m,00,.,. ΗΛΜ Kg.00,00,.,00 Ν...A Ν...Β ΗΛΜ 0 m 0,00,.,0 ΗΛΜ 0 m 0,00,0.,00 Ν0. ΗΛΜ 0 m,00,, Armaflex διαµέτρου Φ / Ν0. ΗΛΜ 0 m 0,00,.,0 0 Armaflex διαµέτρου Φ Ν0. ΗΛΜ 0 m 0,00,0,00 Αεραγωγός από πλαστικό σωλήνα αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά ΕΛΟΤ /Β Φ00 Ν.. 0 ΗΛΜ m,00, 00, 0 Στόµιο στροβιλισµού οροφής από αλουµίνιο, κυκλικό, µε ρυθµιζόµενα πτερύγια, κατάλληλο για προσαγωγή αέρα σε χώρου µεγάλου ύψους, ενδ. τύπου Airtechnic OD-V/TR ή ισοδύναµο, ιαστάσεων Φ00 Από αλουµίνιο Στόµιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από αλουµίνιο, ενδ. τύπου Airtechnic Σ+Τ ή ισοδύναµο, µε διπλή σειρά ρυθµιζοµένων πτερυγίων και µε εσωτερικό διάφραγµα, διαστάσεων 0x00mm Στόµιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από αλουµίνιο, ενδ. τύπου Airtechnic Γ-Ο ή ισοδύναµο µε απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και χωρίς εσωτερικό διάφραγµα ιαστάσεων 0x00mm Στόµιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από αλουµίνιο, ενδ. τύπου Airtechnic Γ-Ο ή ισοδύναµο µε απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και χωρίς εσωτερικό διάφραγµα ιαστάσεων 00x0mm Στόµιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από αλουµίνιο, ενδ. τύπου Airtechnic Γ-Ο ή ισοδύναµο µε απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και χωρίς εσωτερικό Στόµιο τοίχου βροχής νωπού µε πλέγµα, από αλουµίνιο, ενδ. τύπου Airtechnic Στόµιο Νωπού ή ισοδύναµο, µε απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και µε εσωτερικό διάφραγµα, διαστάσεων 00x00mm Στόµιο τοίχου βροχής νωπού µε πλέγµα και φίλτρο, από αλουµίνιο, ενδ. τύπου Airtechnic Στόµιο Νωπού ή ισοδύναµο, µε απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και µε εσωτερικό διάφραγµα, διαστάσεων 00x00mm Στόµιο θυρών από αλουµίνιο, ενδ. τύπου Airtechnic ΣΘ ή ισοδύναµο, διαστάσεων 0x00mm Στόµιο απαγωγής τύπου δισκοβαλβίδας, από αλουµίνιο, ενδ. τύπου Airtechnic DV- ή ισοδύναµο, µε δίσκο ρύθµισης της παροχής, διαµέτρου Φ00 mm ιαφράγµατα ρύθµισης της παροχής (damper) για τοποθέτηση σε κυκλικό αεραγωγό, διαµέτρου Φ0mm Ν...Ο Ν...Β N...B Ν...Β Ν...Β ΗΛΜ Τεµ.,00,0.0, ΗΛΜ Τεµ.,00, 0,0 ΗΛΜ Τεµ.,00,, ΗΛΜ Τεµ.,00, 0, ΗΛΜ Τεµ.,00,, Ν.. ΗΛΜ Τεµ.,00,, N..Β Ν...Ε Ν...ΜΒ ΗΛΜ Τεµ.,00,0,0 ΗΛΜ Τεµ.,00 0, 0, ΗΛΜ Τεµ.,00,0,0 Ν.. 00 ΗΛΜ Τεµ.,00,, ιαφράγµατα ρύθµισης της παροχής (damper) για τοποθέτηση σε κυκλικό αεραγωγό, διαµέτρου Φ00mm ιαφράγµατα ρύθµισης της παροχής (damper) για τοποθέτηση σε κυκλικό αεραγωγό, διαµέτρου Φ0mm Κεντρική κλιµατιστική µονάδα επεξεργασίας αέρα, χαµηλής πιέσεως, ενδ. τύπου Klimabox/ F-0 ή ισοδύναµη γιά ψύξη, θέρµανση, ύγρανση µιάς ζώνης, κατακόρυφου ή Αντλία θερµότητας διαιρούµενου τύπου, ψυκτικού µέσου R0Α, inverter, ενδ. τύπου FΤXSF DAIKIN ή ισοδύναµο, ονοµαστικής απόδοσης,kw σε ψύξη και Ν.. 0 ΗΛΜ Τεµ.,00,,0 Ν.. 0 ΗΛΜ Τεµ. 0,00,0,00 Ν..Α Ν... 0 ΗΛΜ Τεµ.,00 0., 0.,0 0 ΗΛΜ Τεµ.,00 0,.0,

8 0 Αντλία θερµότητας, ηλεκτροκίνητη, µε συµπιεστή τύπου scroll, αερόψυκτη, ενδ. Aermec NRL 0HA ή ισοδύναµη, ψυκτικoύ φορτίου kw Αντλία θερµότητας, ηλεκτροκίνητη, µε συµπιεστή τύπου scroll, αερόψυκτη, ενδ. Aermec ANL 00H P ή ισοδύναµη, ψυκτικoύ φορτίου,kw Τοπική κλιµατιστική µονάδα ανεµιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου, ενδ. τύπου Airtechnic FP.00 ή ισοδύναµο, παροχής 0 m³/h, απόδοσης,kw σε ψύξη και,kw σε θέρµανση Τοπική κλιµατιστική µονάδα ανεµιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου, ενδ. τύπου Airtechnic FP.00 ή ισοδύναµο παροχής 0 m³/h, απόδοσης,00kw σε ψύξη και,0kw σε θέρµανση Αξονικός ανεµιστήρας τύπου Inline, ενδ. τύπου Airtechnic SEG ή ισοδύναµος παροχής 0m³/h και µανοµετρικού,mmσυ Εναλλάκτης θερµότητας αέρα-αέρα κατάλληλος γιά τοποθέτηση σε τοίχο, ενδ. τύπου VentAxia HR 00 ή ισοδύναµος, παροχής 00m³/h Κυκλοφορητής ψυχρού-ζεστού νερού δευτερεύοντος δικτύου FCUs, ενδ. τύπου Wilo-Yonos MAXO /0,- PN0 ή ισοδύναµος, παροχής από 0 έως &,0 m/h και µανοµετρικού mσυ. οχείο αδράνειας, κατακόρυφου τύπου, ενδ. τύπου Cosmosolar COSDA0 00 ή ισοδύναµο, χωρητηκότητας 00 l Ερµάριο συλλέκτη-διανοµέα ψυχρού και ζεστού νερού έως οκτώ () κυκλωµάτων Ν.Α 0 ΗΛΜ Τεµ.,00.,., Ν.Β 0 ΗΛΜ Τεµ.,00.,., Ν.. 0 ΗΛΜ Τεµ.,00,., Ν..Α Ν..Α Ν Ν0.. Ν..Β 0 ΗΛΜ Τεµ.,00,., 0 ΗΛΜ Τεµ.,00 0,0 0, 0 ΗΛΜ Τεµ.,00.0,.00,0 ΗΛΜ Τεµ.,00.0,.0, ΗΛΜ Τεµ.,00,, Ν0.Β ΗΛΜ Τεµ.,00,, Ολική Σύνδεσµος µεταλλικός αντικραδασµικός κοχλιωτής συνδέσεως Ονοµ. διαµέτρου 0 mm Σύνδεσµος µεταλλικός αντικραδασµικός κοχλιωτής συνδέσεως Ονοµ. διαµέτρου 00 mm Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαµέτρου Φ / 0.. ΗΛΜ Τεµ.,00,, 0..0 ΗΛΜ Τεµ.,00,, Ν0. ΗΛΜ Τεµ.,00,,0 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαµέτρου Φ / Ν0. ΗΛΜ Τεµ.,00,, Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας βαρέως τύπου, φλαντζωτής συνδέσεως ιαµέτρου /.. ΗΛΜ Τεµ.,00,.0, 0 Βαλβίδα υγράνσεως ηλεκτροµαγνητική, δύο θέσεων Ονοµ.διαµέτρου /. ΗΛΜ Τεµ.,00,0,0 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινημε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεοµένη µε σπείρωµα ιαµέτρου / Αυτόµατη βαλβίδα µε πλωτήρα, εξαερισµό σωληνώσεων νερού, ιαµέτρου σπειρώµατος / Γιά πίεση λειτουργίας έως atm.. ΗΛΜ Τεµ.,00,0,0 0.. ΗΛΜ Τεµ.,00, 0, Φίλτρο κοχλιωτό, από φωσφορούχο ορείχαλκο, τύπου Υ Κοχλιωτό ιαµέτρου / Ν0.. ΗΛΜ Τεµ.,00,, ιακόπτης ελέγxου ροής Ν. ΗΛΜ Τεµ.,00,, Σύστηµα αυτόµατης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής ιαµέτρου. 0 ΗΛΜ Τεµ.,00,, Θερµόµετρο εµβαπτίσεως, κεντρικής θερµάνσεως, ευθύ ή γωνιακό µε ορειχάλκινηθήκη, περιοχής ενδείξεως 0-00 C ΗΛΜ Τεµ.,00,0, Μανόµετρο µε κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 0 atm 00 ΗΛΜ Τεµ.,00,, Σετ αυτοµατισµού κεντρικών κλιµατιστικών µονάδων Ν.0 ΗΛΜ 0% ΗΛΜ 0% Τεµ.,00.0,.0, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ.,., Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς ή εύκαµπτος ελαφρού τύπου ιαµέτρου Φ mm από PVC ευθύς ή εύκαµπτος ιαµέτρου mm από PVC ευθύς ή εύκαµπτος ιαµέτρου mm από PVC ευθύς ή εύκαµπτος ιαµέτρου mm από PVC ευθύς ή εύκαµπτος ιαµέτρου mm Ν.. ΗΛΜ m,00,, N.. ΗΛΜ m 0,00,0.,00 N.. ΗΛΜ m,00,, N.. ΗΛΜ m,00,0 0,0 N.. ΗΛΜ m,00 0,, Πλαστικός σωλήνας προστασίας καλωδίων HDPE Φ0mm Ν. ΗΛΜ m,00,,0 Πλαστικός σωλήνας προστασίας καλωδίων HDPE Φ0mm Ν. ΗΛΜ m,00,, Κανάλι διανοµής πλαστικό ενδ. τύπου Legrand DLP ή ισοδύναµο διαστάσεων 00 Χ 0 mm Ν. ΗΛΜ m,00,,

9 Ολική Εσxάρες καλωδίων γαλβανισµένες ύψους 0 µµ, πλάτους 00 mm Ν.. ΗΛΜ m 0,00,0.,00 0 Κυτίο διακλαδώσεως, ελαφρού τύπου, διαµέτρου Φ ή διαστάσεων 00x00mm Πλαστικό - ιαµέτρου Φ ή διαστάσεων 00x00mm - Κυτίο διακλαδώσεως, βαρέως τύπου, διαστάσεων έως 00x00mm Πλαστικό - ιαµέτρου διαστάσεων έως 00x00mm - Ν.. ΗΛΜ Τεµ. 00,00,,00 Ν.. ΗΛΜ Τεµ.,00,, Αγωγός γυµνός χάλκινος Μονόκλωνος ιατοµής: mm.. 0 ΗΛΜ m,00, 0, Αγωγός γυµνός χάλκινος Πολύκλωνος ιατοµής: mm.. ΗΛΜ m,00,,0 Αγωγός γυµνός χάλκινος Πολύκλωνος ιατοµής: 0 mm.. ΗΛΜ m,00,0, Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος ιατοµής:, mm.. ΗΛΜ m,00,, Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος ιατοµής:, mm.. ΗΛΜ m,00,, Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος ιατοµής: 0 mm.. ΗΛΜ m,00,,0 Καλώδιο τύπου ΝΥM διπολικό ιατοµής: Χ, mm.. ΗΛΜ m,00,,0 Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό ιατοµής: Χ, mm.. ΗΛΜ m,00,0., 0 Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό ιατοµής: Χ, mm.. ΗΛΜ m 0,00,.0,0 Καλώδιο τύπου ΝΥM πενταπολικό ιατοµής: Χ, mm.. ΗΛΜ m,00,., 0 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Μονοπολικό - ιατοµής Χ 0 mm Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Μονοπολικό - ιατοµής Χ 0 mm Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό - ιατοµής Χ, mm Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό - ιατοµής Χ, mm Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό µε ουδέτερη µειωµένης διατοµής ιατοµής Χ + 0 mm Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό µε ουδέτερη µειωµένης διατοµής ιατοµής Χ mm Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τετραπολικό - ιατοµής Χ, mm Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Πενταπολικό - ιατοµής Χ, mm Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Πενταπολικό - ιατοµής Χ mm Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Πενταπολικό - ιατοµής Χ mm Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Πενταπολικό - ιατοµής Χ mm.. 0 ΗΛΜ m,00,.0,0..0 ΗΛΜ m,00,,0.. ΗΛΜ m,00,,.. ΗΛΜ m,00,,.. ΗΛΜ m,00,.,.. ΗΛΜ m,00,.,0.. ΗΛΜ m 0,00,,.. ΗΛΜ m,00,,.. ΗΛΜ m,00, 0,.. ΗΛΜ m,00,., ΠΡΣ.. 0 ΗΛΜ m,00,, Καλώδιο τύπου LiYCY θωρακισµένο, διατοµής x,0mm Καλώδιο τύπου LiYCY θωρακισµένο, διατοµής x,0mm Καλώδιο τύπου LiYCY θωρακισµένο, διατοµής x,mm Καλώδιο τύπου LiYCY θωρακισµένο, διατοµής x,0mm Καλώδιο τύπου LiYCY θωρακισµένο, διατοµής x,mm N..B N..Β Ν..Α Ν..Α Ν..Α ΗΛΜ m 0,00,0 0,00 ΗΛΜ m,00,0,00 ΗΛΜ m,00,, ΗΛΜ m,00,,0 ΗΛΜ m,00,,0 ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο ενδ. τύπου LEGRAND Mosaic ή ισοδύναµο, εντάσεως 0 Α Εντάσεως 0 Α απλός Ν0.. ΗΛΜ Τεµ.,00, 0,0 µονοπολικός ιακόπτης, κατάλληλος γιά χωνευτή τοποθέτηση ή τοποθέτηση σε πλαστικό κανάλι, Εντάσεως 0 Α, κοµιτατέρ Ν0.. ΗΛΜ Τεµ.,00,, ή αλλέ ρετούρ, ενδ. τύπου LEGRAND Mosaic ή ισοδύναµο, 0 ιακόπτης πιεστικός µε πλήκτρο, πλαστικού καναλιού ή χωνευτός εντάσεως 0Α/0 V, ενδ. τύπου Legrand Mosaic ή ισοδυνάµου Ν.0. ΗΛΜ Τεµ.,00, 0, ιακόπτης στεγανός, κατάλληλος γιά χωνευτή τοποθέτηση, ενδ. τύπου LEGRAND Plexo ή ισοδύναµο, απλός ιακόπτης µε πλήκτρο, στεγανός, χωνευτός ή εξωτερικός ενδ. τύπου LEGRAND Plexo ή ισοδύναµο, έντασης 0Α, κοµιτατέρ ή αλέ-ρετούρ N. ΗΛΜ Τεµ.,00,, Ν. 0 ΗΛΜ Τεµ.,00, 0,0

10 Ολική Ρευµατοδότης κατάλληλος γιά χωνευτή τοποθέτηση ή τοποθέτηση σε πλαστικό κανάλι SCHUKO - Εντάσεως Α, ενδ. τύπου LEGRAND Mosaic ή ισοδύναµο Ν.. ΗΛΜ Τεµ.,00,,0 Ρευµατοδότης στεγανός, κατάλληλος γιά χωνευτή ή εξωτερική τοποθέτηση, SCHUKO - Εντάσεως Α,ενδ. τύπου LEGRAND Plexo ή ισοδύναµο Ν.. ΗΛΜ Τεµ.,00 0,, Φωτιστικό σώµα, αναρτηµένο, τύπου καµπάνα λαµπτήρων αλογόνων µετάλλου JM-E 00W, ενδ. τύπου Disano 0 Lucente ή ισοδύναµο Ν0.. ΗΛΜ 0 Τεµ.,00,., Φωτιστικό σώµα φθορισµού, τύπου στεγανό σκαφάκι, επίτοιχης ορατής τοποθέτησης, λαµπτήρων φθορισµού Τ XW, ενδ. τύπου Disano Rigo ή ισοδύναµο Ν.. ΗΛΜ Τεµ.,00 0, 0, Φωτιστικό σώµα φθορισµού, στεγανό, ορατής τοποθέτησης, λαµπτήρων φθορισµού Τ XW, ενδ. τύπου Disano 0 Hydro ή ισοδύναµο Ν.. ΗΛΜ Τεµ.,00,.0, Φωτιστικό σώµα φθορισµού, στεγανό, ορατής τοποθέτησης, λαµπτήρων φθορισµού Τ XW, ενδ. τύπου Disano 0 Hydro ή ισοδύναµο Ν.. ΗΛΜ Τεµ. 0,00,0 0,0 Επίτοιχο φωτιστικό σώµα λαµπτήρων φθορισµού, µορφής ανεστραµµένου κώνου, προστασίας ΙΡ - λαµπτήρων φθορισµού xw Ν... ΗΛΜ 0 Τεµ.,00,.,0 0 Επίτοιχο φωτιστικό σώµα, κυλινδρικής µορφής, προστασίας ΙΡ - λαµπτήρων αλογόνων µετάλλου 0W Ν... ΗΛΜ 0 Τεµ. 0,00,.,0 Φωτιστικό σώµα κορυφής, κυλινδρικής µορφής, ενδ. Τύπου Disano Musa ή ισοδύναµο για λαµπτήρες αλογόνων µετάλλου 0W σε ιστό µικρού ύψους Φωτιστικό σώµα φθορισµού, ορθογωνικής διατοµής, οροφής ή αναρτηµένο, ενδ. τύπου Disano Comfort ή ισοδύναµο Προστασίας ΙΡ 0 επίµηκες µε λαµπτήρες φθορισµού xw Ν.. ΗΛΜ 0 Τεµ.,00,0., Ν.. 0 ΗΛΜ Τεµ.,00,0,0 Γενικός Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός ή επίτοιχος, πλήρης έως 0 αναχωρήσεων. Ηλεκτρικός πίνακας Μηχανοστασίου, χωνευτός ή επίτοιχος πλήρης έως αναχωρήσεων. Ν.. ΗΛΜ Τεµ.,00.,., Ν.. ΗΛΜ Τεµ.,00,, Ηλεκτρικός πίνακας Κεντρικής Κλιµατιστικής Μονάδας, χωνευτός ή επίτοιχος, πλήρης έως αναχωρήσεων. Ν.. ΗΛΜ Τεµ.,00,., Ιστός από χυτό αλουµίνιο µήκους m Ν.. ΗΛΜ 0 Τεµ.,00,., Κατασκευή βάσεως τοποθέτησης σιδηροϊστού. ιαστάσεων 0,x0,x0,0m Ν.0. ΑΤΟΕ Τεµ.,00 0,,00 0 Πλάκα γειώσεως διαστάσεων 00 x 00 x mm από ηλεκτρολυτικό χαλκό µε χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων ιαστάσεων 0Χ0 cm, βάθους 0 cm Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων ιαστάσεων 0Χ0 cm, βάθους 0 cm. ΗΛΜ Τεµ.,00,, Ν. ΗΛΜ 0 Τεµ.,00,.,. ΗΛΜ 0 Τεµ.,00,, Καλύµµατα φρεατίων. Καλύµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron).. Υ Ρ Kg 0,00,0 0,0 ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας µε συλλεκτήριο αγωγό και αγωγό καθόδου από αλουµίνιο AlMgSi Ν.00 0,kg/m, κυκλικής διατοµής, µονόκλωνο Φmm, µε υλικά ενδ. τύπου ΕΛΕΜΚΟ ή ισοδύναµα ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΦΩΝΗΣ ΚΑΙ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ.0,.0, ΗΛΜ 0% ΗΛΜ 0% m,00.,0.,0 ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ.,0.,0 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς ή εύκαµπτος ελαφρού τύπου ιαµέτρου Φ,mm από PVC ευθύς ή εύκαµπτος ιαµέτρου mm N.. 0 ΗΛΜ m,00,,0 N.. ΗΛΜ m,00,0,0 Πλαστικός σωλήνας προστασίας καλωδίων HDPE Φ0mm Ν. ΗΛΜ m 0,00,,00 Κανάλι διανοµής πλαστικό ενδ. τύπου Legrand DLP ή ισοδύναµο διαστάσεων 00 Χ 0 mm Εσxάρες καλωδίων γαλβανισµένες ύψους 0 µµ, πλάτους 00 mm Κυτίο διακλαδώσεως, ελαφρού τύπου, διαµέτρου Φ ή διαστάσεων 00x00mm Πλαστικό - ιαµέτρου Φ ή διαστάσεων 00x00mm - Κυτίο διακλαδώσεως, βαρέως τύπου, διαστάσεων έως 00x00mm Πλαστικό - ιαµέτρου διαστάσεων έως 00x00mm - Ν. ΗΛΜ m,00,, Ν.. ΗΛΜ m 0,00,0.,0 Ν.. ΗΛΜ Τεµ.,00, 0, Ν.. ΗΛΜ Τεµ.,00,,0 0

11 Ολική 0 Τηλεφωνικό καλώδιο τύπου UTP Cat, ζευγών ( x x AWG) Τηλεφωνικό καλώδιο µε χάλκινους συµπαγείς αγωγούς χαλκού, διαµέτρου 0,mm, ενδ. τύπου CABLEL Α- 0YS(St)Y 0xx0,mm ή ισοδύναµο. Πρίζα RJ Cat. UTP πλαστικού καναλιού ή χωνευτή, ενδ. τύπου Legrand Mosaic ή ισοδύναµη Eρµάριο (RACK) '' για µικτονόµηση voice-data, επίτοιχο ή ιστάµενο, πλήρες, χωρητικότητας 0U, Τηλεφωνικό Κέντρο χωρητικότητας εξωτερικών γραµµών ISDN και εσωτερικών, αναλογικό, ενδ. Τύπου Alcatel OmniPCX Office Compact ISDN // ή ισοδύναµo µε τηλεφωνική συσκευ'η ενδ. τύπου Alcatel 0 WHITE ή ισοδύναµη Τηλεφωνικός κατανεµητής, σφηνωτού τύπου, πλήρης έως 0 ζευγών N.. ΗΛΜ m 00,00,.0,00 Ν.. ΗΛΜ m 0,00,,0 Ν.0. Ν... ΗΛΜ Τεµ.,00 0,, ΗΛΜ Τεµ.,00.0,.0, Ν.. ΗΛΜ Τεµ.,00 0, 0, N... ΗΛΜ Τεµ.,00,, ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΦΩΝΗΣ ΚΑΙ Ε ΟΜΕΝΩΝ.,., ΡΑ ΙΟΦΩΝΟ - ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς ή εύκαµπτος ελαφρού τύπου ιαµέτρου Φ,mm N.. 0 ΗΛΜ m,00,,0 Καλώδιο οµοαξoνικό Ω, τύπου RG, υψηλών συχνοτήτων Ν.00. ΗΛΜ m 0,00,0,00 Πρίζα TV-RD-SAT, πλαστικού καναλιού ή χωνευτή, ενδ. τύπου LEGRAND Mosaic ή ισοδύναµη Ν.0. ΗΛΜ Τεµ.,00,, Ιστός µε µία κεραία ραδιοφώνου γιά ΑΜ/FM και µία κεραία τηλεόρασης γιά την περιοχή συχνοτήτων UHF Ν.. ΗΛΜ Τεµ.,00,, ορυφορική κεραία, επάνω σε ειδική βάση, µε κάτοπτρο αλουµινίου διαµέτρου,0m και κεφαλή από αλουµίνιο Ν ΗΛΜ Τεµ.,00,, Σύστηµα λήψης µιας δορυφορικής κεραίας (LNB) Ν0.0. ΗΛΜ Τεµ.,00,, Ηλεκτρονικός εξοπλισµός κεντρικής εγκατάστασης τηλεόρασης N0.0. ΗΛΜ Τεµ.,00,, ΣΥΝΟΛΟ ΡΑ ΙΟΦΩΝΟ - ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.0,0.0,0 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς ή εύκαµπτος ελαφρού τύπου ιαµέτρου Φ,mm από PVC ευθύς ή εύκαµπτος ιαµέτρου mm Κυτίο διακλαδώσεως, ελαφρού τύπου, διαµέτρου Φ ή διαστάσεων 00x00mm Πλαστικό - ιαµέτρου Φ ή διαστάσεων 00x00mm - Κυτίο διακλαδώσεως, βαρέως τύπου, διαστάσεων έως 00x00mm Πλαστικό - ιαµέτρου διαστάσεων έως 00x00mm - Καλώδιο συναγερµού ενδ. τύπου MABICAL ή ισοδύναµο, διατοµής x0,mm² N.. 0 ΗΛΜ m,00,,0 N.. ΗΛΜ m 0,00,0,00 Ν.. ΗΛΜ Τεµ.,00,, Ν.. ΗΛΜ Τεµ.,00,,0 N.. ΗΛΜ m 0,00,,0 Καλώδιο συναγερµού ενδ. τύπου MABICAL ή ισοδύναµο, διατοµής x0,0mm²+x0,mm² Κεντρικός πίνακας ασφαλείας ενδ. τύπου Sigma Proteus ή ισοδύναµος, πλήρης, οκτώ () κύριων ζωνών και οκτώ () βοηθητικών ζώνών Πληκτρολόγιο µε οθόνη LCD αλφαριθµητική ένδειξης ζωνών, ενδ. τύπου Sigma Proteus ή ισοδύναµο ιευθυνσιοδοτηµένος ανιχνευτής κίνησης, διπλής τεχνολογίας (IR+MW), ενδ τύπου Sigma Hyberion DT-Μ ή ισοδύναµος 0 Ζεύγος διευθυνσιοδοτηµένων µαγνητικών επαφών N.. ΗΛΜ m 00,00,.,00 Ν.0.0. Ν.0.. Ν.0.. Ν.0.. ΗΛΜ Τεµ.,00,, ΗΛΜ Τεµ.,00 0, 0, ΗΛΜ Τεµ.,00 0,0.,00 ΗΛΜ Τεµ.,00,, Σειρήνα συναγερµού, εξωτερικής τοποθέτησης, ενδ. τύπου Sigma BS-S ή ισοδύναµη Ν..0. ΗΛΜ Τεµ.,00 0, 0, Σειρήνα συναγερµού, εσωτερικού χώρου, ενδ. τύπου Sigma IBIS ή ισοδύναµη Ν ΗΛΜ Τεµ.,00 0, 0, ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.0,.0, ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς ή εύκαµπτος ελαφρού τύπου ιαµέτρου Φ,mm από PVC ευθύς ή εύκαµπτος ιαµέτρου mm από PVC ευθύς ή εύκαµπτος ιαµέτρου mm Καλώδιο ηχείων-µεγαφώνων, κόκκινο-µαύρο διπολικό ιατοµής: Χ, mm Καλώδιο µικροφωνικό, στρογγυλό, θωρακισµένο διπολικό, διατοµής x 0,0 mm N.. 0 ΗΛΜ m,00,,0 N.. ΗΛΜ m,00,0,0 N.. ΗΛΜ m,00,,0 N.. 0 ΗΛΜ m,00,.0, Ν.. 0 ΗΛΜ m,00,, Κέντρο διανοµής ήxου κλειστού γυµναστηρίου Ν.. 0 ΗΛΜ Τεµ.,00.,.,

12 Ολική Ηχείο αγωνιστικού χώρου, δύο δρόµων, επίτοιχο ή οροφής, ενδ. τύπου Electrovoice SX-00 ή ισοδύναµο. Ν.. 0 ΗΛΜ Τεµ.,00,., Ηχείο αποδυτηρίων, δύο δρόµων, επίτοιχο, ενδ. τύπου Electrovoice EVID. ή ισοδύναµο. N.. 0 ΗΛΜ Τεµ.,00,, ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.,., ΣΥΝΟΛΟ : ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΓΕ+ΟΕ) %: ΣΥΝΟΛΟ Σ: ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (% ): ΣΥΝΟΛΟ Σα: ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ : ΣΥΝΟΛΟ Σα: ΦΠΑ %:., 0.0,0.0.,.,.0.,.,..,.0,..,0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ Είδη Κιγκαλερίας Τεµ..000,00.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ : Είδη Κιγκαλερίας.000,00 ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΓΕ+ΟΕ) %: ΣΥΝΟΛΟ Σβ: ΦΠΑ %: ΣΥΝΟΛΟ Σ: (Σα+Σβ).0.,.00,00.., ΣΥΝΟΛΟ Σ: (Σα+Σβ)..,.00,00.., ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ %:.0,.,0.,.00,00.00,00.,0.0,0.0,0 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ..000,00 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Θραψανό 0/0/0 Ο Συντάξας Τρουλλινός Στυλιανός Θραψανό 0/0/0 Η Προϊσταµένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ζαχαρένια Δαγκωνάκη

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΝΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ ΘΕΟ ΩΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Θέση: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.. ΕΡΓΟ : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου & 8ου 8 ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ-.43/20 Εργο: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ \ Είδος Εργασιών Κωδικός Αρθρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η / Μ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν

Η / Μ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.: 63/013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μονάδα 1. Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου» (Ν0600)»

Διαβάστε περισσότερα

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 60cm

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 60cm A.T.: 111 ΑΤΗΕ Ν8066.2.1 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 50cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 10 100,00% Φρεάτιο δικτύου αποχετεύσεως ήτοι εκσκαφή εις οιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δήμος : ΚΩ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Γενικές Εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

: . 2015 13/2015 : .: 7331.51.01 : 750.000,00 1. & 2. , 3. ] 1.

:   . 2015 13/2015 :  .: 7331.51.01 : 750.000,00 1. & 2. , 3.  ] 1. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Επισκευή ηµοτικών Κτιρίων Τ.Π. 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΚ 13/2015 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 10.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. 10.01.01 Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΟΙΚ-1101 ton 11,20 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα ΟΙΚ-1104 ton 1,50

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «Κάθετοι Άξονες Εγνατίας Οδού: Λειτουργία και Συντήρηση του τµήµατος του αυτοκινητοδρόµου από Α/Κ υτ. Σιάτιστας µέχρι Κοροµηλιά και εργασίες κύριας συντήρησης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7 1.1 Δίκτυα Σωληνώσεων 7 1.2 Οργανα διακοπής, Ελέγχου και Ασφάλειας Δικτύων Σωληνώσεων 12 1.3 Μονώσεις σωληνώσεων 14 1.4 Είδη κρουνοποιϊας

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ»

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN150 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN150 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ : 79 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.10.3 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) Σελ. 1 από 87 1. Υ ΡΕΥΣΗ 1.1. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ Σωληνώσεις Τα κεντρικά δίκτυα για τη διακίνηση πόσιµου νερού και νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο.

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΠΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 Ανάλυση Τιμών ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Ν.571.Α Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R80 N.571.A.1. Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο

Διαβάστε περισσότερα