Κατάλυση Μεταφοράς φάσεως. Ένα πολύτιµο εργαλείο της Πράσινης Χηµείας Α. Ι. Μαρούλης, Κ Χατζηαντωνίου,. Πανούσης & Κ. Γ. Κεραµιδάς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατάλυση Μεταφοράς φάσεως. Ένα πολύτιµο εργαλείο της Πράσινης Χηµείας Α. Ι. Μαρούλης, Κ Χατζηαντωνίου,. Πανούσης & Κ. Γ. Κεραµιδάς"

Transcript

1 Κατάλυση Μεταφοράς φάσεως. Ένα πολύτιµο εργαλείο της Πράσινης Χηµείας Α. Ι. Μαρούλης, Κ Χατζηαντωνίου,. Πανούσης & Κ. Γ. Κεραµιδάς Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκη, Τµήµα Χηµείας, Θεσσαλονίκη Εισαγωγή Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η κατάλυση µεταφοράς φάσεως ένα πολύτιµο εργαλείο της πράσινης χηµείας. Η κατάλυση µεταφοράς φάσεως παίζει σηµαντικό ρόλο στη σύγχρονη παγκόσµια προσπάθεια αντικατάστασης παραδοσιακών βιοµηχανικών τεχνολογιών µε αποτελεσµατικότερες και καθαρότερες. Η τεχνική αυτή προσφέρει έξυπνες πειραµατικές διαδικασίες προς βελτίωση της αποδοτικότητας των χηµικών διαδικασιών, προς µείωση της επιδράσεως των κακών επιπτώσεων στο περιβάλλον και για τη διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών υγιεινής και ασφαλείας των εργαζοµένων, 1.1 Ιστορική αναδροµή 1, 2 Η πρώτη αντίδραση κατάλυσης µεταφοράς φάσεως εµφανίζεται το 1913 και µέχρι τη δεκαετία του 60 καταγράφονται ελάχιστες αντιδράσεις οι οποίες εισάγονται τυχαία χωρίς να ερµηνεύονται οι καταλυτικοί µηχανισµοί. Αρχικά κανένας δεν συνειδητοποίησε τότε τη δυνατότητα και το ευρύ πεδίο της νέας τεχνικής Οι ερευνητικές οµάδες των Μ. Makosza, G. Μ. Starks, και Α. Brandstrom είναι αυτές που στα µέσα περίπου της δεκαετίας του '60 εισάγουν τον όρο της κατάλυσης µεταφοράς φάσεως και περιγράφουν τον µηχανισµό της. O Starks 1,2 ήταν επίσης αυτός που αναγνώρισε τις µεγάλες δυνατότητες της µέθοδου και προείδε το πεδίο εφαρµογών της πέρα από τις αρχικές εφαρµογές. (αλκυλίωση και παραγωγή καρβενίων). 2. Μηχανισµός κατάλυσης µεταφοράς φάσεως 1 Η κατάλυση µεταφοράς φάσεως αναφέρεται σε χηµικές αντιδράσεις µεταξύ αντιδραστηρίων που βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις. Οι συνηθέστερες περιπτώσεις αφορούν άλατα είτε διαλυµένα στο νερό είτε σε στερεά κατάσταση και ουσίες διαλυµένες σε οργανικά µέσα. Απουσία καταλύτου τέτοιες αντιδράσεις είναι συνήθως µη αποτελεσµατικές. H κατάλυση µεταφοράς φάσεως περιλαµβάνει ένα οργανικό αντιδραστήριο διαλυµένο στον οργανικό διαλύτη, ένα άλας διαλυτό στην υδατική φάση και έναν καταλύτη. Η βασική λειτουργία του καταλύτη είναι να µεταφέρει τα ανιόντα του αντιδρώντος άλατος από την υδατική φάση στο οργανικό µέσο. Ο καταλύτης ενεργεί ως ένας παράγοντας που κινείται αµφίδροµα και µεταφέρει το ανιόν ή την ουδέτερη ένωση από την υδατική (ή στερεή) φάση στην οργανική φάση (ή την ενδιάµεση περιοχή) όπου το ανιόν ή η ουδέτερη ένωση µπορεί ελεύθερα να αντιδράσει µε το οργανικό αντιδραστήριο. 1

2 Ως καταλύτες χρησιµοποιούνται συνήθως άλατα τεταρτοταγούς αµµωνίου και φωσφωνίου, αιθέρες στέµµατα και πολυαιθυλενογλυκόλες (PEG). 3. Πλεονεκτήµατα Εφαρµογές Τα πλεονεκτήµατα των αντιδράσεων που χωρούν µε καταλύτες µεταφοράς φάσεως είναι: Η αύξηση της παραγωγής καθώς επιτυγχάνεται µείωση του κύκλου ζωής, και αύξηση της αποδοτικότητας µεγάλου όγκου αντιδραστήρων Η βελτίωση κακών περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς επιτυγχάνεται αποβολή, µείωση ή αντικατάσταση του διαλύτη και η µείωση της παραγωγής επιβλαβών προιόντων. Η αύξηση της ποιότητας καθώς έχουµε βελτίωση της εκλεκτικότητας και µείωση της µεταβλητότητας Η ενίσχυση της ασφάλειας καθώς επιτυγχάνεται ο έλεγχος των εξωθέρµων αντιδράσεων και γίνεται χρήση λιγότερο επικίνδυνων πρώτων υλών. Η µείωση άλλων εξόδων παραγωγής καθώς είναι εφικτή η κατάργηση µονάδων διαδικασιών προετοιµασίας, µπορούν να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικοί καταλυτές µικρότερου κόστους και πρώτες ύλες ευκολότερες στο χειρισµό. Έτσι για παράδειγµα µπορούµε να αντικαταστήσουµε ύλες όπως NaOMe/OEt/t-butoxide, NaH, NaNH 2, LDA (lithium diisopropylamide), ευαίσθητα σε νερό αντιδραστηρία, διαλύτες χλωριωµένων υδρογονανθράκων, DMSO, NMP, DMF, DMAC κ.λ.π. H κατάλυση µεταφοράς φάσεως µπορεί να εφαρµοσθεί: Στη σύνθεση εξειδικευµένων χηµικών ουσιών που χρησιµοποιούνται σε φαρµακευτικά, διατροφικά προϊόντα και υλικά αρωµατοποιίας. Στη βιοµηχανική παραγωγή πλαστικών ειδικής χρήσεως. Στη βιοµηχανική παραγωγή πολύ εξειδικευµένων υλικών που χρησιµοποιούνται σε ηµιαγωγούς, οπτικοηλεκτρικές και συσκευές αποθήκευσης δεδοµένων. Σε συνδυασµό µε ένζυµα στις διαδικασίες βιοτεχνολογίας Σε συνδυασµό µε µεταβατικά µέταλλα στην υπερµοριακή χηµεία και στη νανοτεχνολογία Οι χαρακτηριστικές αντιδράσεις στις οποίες εφαρµόζεται η κατάλυση µεταφοράς φάσεως είναι οι παρακάτω: Πυρηνόφιλες αντιδράσεις υποκατάστασης, όπως αλογονώσεις και κυανιώσεις Αντιδράσεις αλκυλίωσης και συµπύκνωσης o Ο- αλκυλίωση (αιθεροποίηση) o Ν- αλκυλίωση o C- αλκυλίωση & χειρόµορφη αλκυλίοση o S- αλκυλίωση Αφυδραλογόνωση Υποκατάσταση µε 2

3 o Υδροξείδιο του κυανίου, υδρόλυση o φθοριδίου του Θειοκυανιόυ, κυανικά άλατα o Ιωδίδιο σουλφίδιο, θειώδες άλας o Νιτρώδες αζιδίο, νιτρικό, κ.α. o Άλλη πυρηνόφιλη αλειφατική & αρωµατική αντικατάσταση Οξειδώσεις και αναγωγές o Οξείδωση o Εποξείδωση & χειρόµορφη εποξείδωση o Αναγωγή Προσθήκη Michael Αλδολική συµπύκνωση Αντιδράσεις Wittig και Wittig Horner Συµπύκνωση Darzens Αντιδράσεις Καρβενίων Θειοφωσφορυλίωση (Thiophosphorylation) Καρβονυλίωση Αντιδράσεις HCl/ HBr Συνκατάλυση µετάβατικών µετάλλων Οποιαδήποτε από τις παραπάνω αντιδράσεις προς σύνθεση πολυµερών Οποιαδήποτε από τις παραπάνω αντιδράσεις για τροποποίηση των πολυµερών ενώσεων προς εξειδίκευση και βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων τους Αντιδράσεις απόσπασης. 4. Βελτιώσεις της µεθόδου. 4.1 Χρήση Ακτινοβολίας Μικροκυµάτων 5,6 Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, και αποδοτική βελτίωση της κατάλυσης µεταφοράς φάσεως αποτελεί η χρήση της µικροκυµατικής αντινοβολίας µε συνθήκες στερεής- υγρής καταλύσεως µεταφοράς φάσεως. Η χρήση της ακτινοβολίας µικροκυµάτων έχει ως στόχο την παροχή της ενέργειας ενεργοποίησης και οδηγεί σε γρηγορότερες και καθαρότερες αντιδράσεις σε σύγκριση µε τη συµβατική θέρµανση. Έτσι αυξάνεται ο αριθµός των αντιδράσεων που πραγµατοποιούνται σε καθαρές και ήπιες συνθήκες. Οι πιο επιτυχηµένες εφαρµογές της ακτινοβολίας µικροκυµάτων είναι οι χηµικές συνθέσεις. Οι πιο ενδιαφέρουσες αντιδράσεις είναι οι αντιδράσεις µε υποστηριζόµενους καταλύτες και στη συνέχεια, η επίδραση των µικροκυµάτων µε τα αντιδραστήρια στη διεπιφάνεια της στερεάς φάσεως. 3

4 4.2 Χρήση Καταλυτικών µεµβρανών και αντιδραστήρων µεµβράνης Μια ενδιαφέρουσα βελτίωση της µεθόδου είναι η εισαγωγή µεµβράνης µικρών πόρων µεταξύ των οργανικών και υδατικών διαλυµάτων έτσι ώστε να σταθεροποιείται η διεπαφή (interface), και να επιτρέπεται στις φάσεις να αναµιχθούν. Έτσι αποφεύγεται η δηµιουργία γαλακτώµατος, και τα απόβλητα µειώνονται. Ως αποτέλεσµα η αποµονωθείσα υδατική φάση παρέχει ένα ιδανικό περιβάλλον για την ηλεκτροχηµική αναγέννηση του καταναλωθέντος οξειδωτικού, γεγονός που επιτρέπει πολύ µικρότερους όγκους και χαµηλότερες συγκεντρώσεις των οξειδωτικών παραγόντων που χρησιµοποιούνται. Επίσης η θερµοκρασία της υδατικής φάσεως µπορεί να παραµένει χαµηλή, αποτρέποντας την αποσύνθεση, ενώ η θερµοκρασία της οργανικής φάσεως µπορεί να αυξηθεί όσο χρειάζεται. Ως παράδειγµα της µεθόδου µπορούµε να αναφέρουµε την οξείδωση της βενζυλικής αλκοόλης προς βενζαλδεϋδη. Όπως παρουσιάζεται σχηµατικά στο παρακάτω σχήµα, η οµάδα onium Q+ είναι ελεύθερη να κινηθεί γύρω από την RX + Q + OCl - RY + Q + Cl - Οργανική φάση Μεµβράνη Cl - + Q + OCl - OCl - + Q + Cl - Υδατική φάση e - Άνοδος Σχήµα 1 ιαδικασία καταλυτικής οξείδωσης µε µεταφορά φάσεως επιφάνεια διεπαφής σε ένα σηµείο µέσα στη µεµβράνη, µεταφέροντας το οξειδωτικό ανιόν, (σε αυτήν την περίπτωση το OCl-) και το ανηγµένο οξειδωτικό (Cl-). Η µεµβράνη που χρησιµοποιήθηκε ήταν Entek, µια πυρίτιο-εµποτισµένη µεµβράνη πολυαιθυλενίου. 5. Εφαρµογές της κατάλυσης µεταφοράς φάσεως σε σύγχρονες πράσινες διαδικασίες H κατάλυση µεταφοράς φάσεως παίζει σηµαντικό ρόλο στη σύγχρονη παγκόσµια προσπάθεια αντικατάστασης παραδοσιακών βιοµηχανικών διαδικασιών µε σταθερότερες και καθαρότερες τεχνολογίες. Επίσης προσφέρει έξυπνα πρωτόκολλα για την επανάκτηση και ανακύκλωση παραπροϊόντων και των αποβλήτων και επιπροσθέτως περιλαµβάνει αποπολυµερισµό και επαναχρησιµοποίηση αποβλήτων των πλαστικών και των ελαστικών. 4

5 Κάποιες από τις σύγχρονες πράσινες διαδικασίες που βασίζονται στη κατάλυση µεταφοράς φάσεως είναι: 5.1 Αντιδράσεις σε υπερκρίσιµα ρευστά (CO 2 ) 5 Τα υπερκρίσιµα ρευστά παρέχουν µια ελκυστική εναλλακτική λύση όχι µόνο λόγω του ότι δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον όπως οι συµβατικοί διαλύτες, αλλά και επειδή τα χαµηλά ιξώδη της διαλυµένης ουσίας µπορούν να µειώσουν τους περιορισµούς της µεταφοράς µάζας που συχνά συναντώνται σε αντιδράσεις µε συµβατικούς διαλύτες. Από τις πιο γνωστές αντιδράσεις είναι οι αντιδράσεις αντικατάστασης και οι αντιδράσεις αλκυλίωσης, και καρβοξυλίωσης που περιλαµβάνουν άλας σε στερεά φάση και οργανικά αντιδραστήρια που διαλύονται σε µια εξαιρετικά κρίσιµη ρευστή φάση είτε διοξειδίου του άνθρακα είτε αιθανίου. Οι συνηθισµένοι καταλύτες µεταφοράς φάσεως παρουσιάζουν µικρή διαλυτότητα στο CO 2. Για το λόγο αυτό πρέπει να χρησιµοποιηθούν ειδικά σχεδιασµένοι καταλύτες. Ένα παράδειγµα τέτοιας αντίδρασης είναι η αντίδραση υποκατάστασης, του χλωρίου στο βενζυλοχλωρίδιο µε άλας κυανιούχου καλίου για το σχηµατισµό φαινυλοακετονιτριλίου και χλωριούχου καλίου. Ο καταλύτης που χρησιµοποιήθηκε ήταν ένα άλας του τετραεπτυλαµµωνίου. CH 2 Cl + KCN Q + X - CH 2 CN Αυτή η αντίδραση λαµβάνει χώρα σε ατµόσφαιρα διοξειδίου του άνθρακα σε 75 C και πίεση 140 bar, µε το χλωρίδιο του τετραεπτυλαµµωνίου ως καταλύτη. 5.2 Εποξείδωση ολεφινών 6 Το οξείδιο του προπυλενίου έχει µια κατ' εκτίµηση ετησία παγκόσµια παραγωγή περίπου 4.5 εκατοµµύρια µετρικών τόνων. Χρησιµοποιείται στην κατασκευή της πολυουρεθάνης, των γλυκολών προπυλενίου, και άλλων προϊόντων. Η κατάλυση µεταφοράς φάσεως χρησιµοποιείται σήµερα στην παραγωγή οξειδίου του προπυλενίου αντικαθιστώντας συµβατικές διαδικασίες (διαδροµή χλωρουδρίνης) που χρησιµοποιούν Cl 2 και προκαλούν µεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Το H 2 O 2 µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µια ελκυστική εναλλακτική λύση για διαλύτη καθώς είναι αβλαβές για το περιβάλλον. Η εποξείδωση των ολεφινών µε H 2 O 2 πραγµατοποιείται µε έναν καταλύτη που περιέχει βολφράµιο. Ο χρησιµοποιούµενος καταλύτης είναι αδιάλυτος στο νερό και άλλους διαλύτες, διαλύεται όµως στο H 2 O 2. Όταν το H 2 O 2, καταναλωθεί ο καταλύτης αποµονώνεται εύκολα ως ίζηµα και µπορεί εύκολα να ανακυκλωθεί. 5

6 CH 3 CH=CH 2 + H 2 O 2 καταλύτης H 3 C + O H 2 O 5.3 Παραγωγή αδιπικού οξέος 7 Ένα παράδειγµα µιας περιβαλλοντικά φιλικής προετοιµασίας ενός σηµαντικού ενδιάµεσου της χηµικής βιοµηχανίας, δηλαδή του αδιπικού οξέος, µε κατάλυση µεταφοράς φάσεως υγρού - υγρού. Η διαδικασία περιλαµβάνει την ανάδευση ενός ετερογενούς µίγµατος κυκλοεξενίου, ενός υδατικού διαλύµατος 30% υπεροξειδίου του υδρογόνου παρουσία ποσοτήτων καταλυτών Na 2 WO 4 2H 2 O και όξινου θειικού άλατος του τριµεθυλοτρικάπρυλο αµµωνίου CH 3 (n-c 8 H 17 ) 3 N]HSO 4 µε θέρµανση στους C επί 8 ώρες. Έτσι λαµβάνεται το αδιπικό οξύ σε απόδοση 93%: Η 2 Ο 2 / ΝaWΟ O 4 KHSO 4 Aliquat 336 ιαγραµµατικά ο µηχανισµός της κατάλυσης µεταφοράς φάσεως στην ανωτέρω σύνθεση φαίνεται στο επόµενο σχήµα HO O OH Κυκλοεξάνιο αδιπικό οξύ 2R 4 Ν + Χ - (R 4 Ν) 2 WO 4 (R 4 Ν) 2 [ανηγµένο W] 2R 4 Ν + Χ - Οργανική φάση Υδατική φάση Νa 2 WO 4 2NaX 2NaX Νa 2 [ανηγµένο W] H 2 O 2 Άλλα πλεονεκτήµατα της ανωτέρω µεθόδου είναι το χρησιµοποιούµενο οξειδωτικό είναι υπεροξείδιο του υδρογόνου ένα γνωστό περιβαλλοντικά-φιλικό αντιδραστήριο, καθώς το νερό είναι το µόνο παραπροϊόν της αντιδράσεως. η αντίδραση είναι καθαρή, ασφαλής και απηλαγµένη τόσο από διαλύτες όσο και από αλογονίδια 6

7 οι συνθήκες αντιδράσεως της διαδικασίας καταλύσεως µεταφοράς φάσεως είναι πολύ ηπιότερες από αυτές που απαιτούνται στη µέχρι χθες χρησιµοποιούµενη οξείδωση µε νιτρικό οξύ. 6. Βιβλιογραφία 1. Clark J. & Macquairrie D., Handbook of Green Chemistry & Technology, 2002, Blackwell Science 2. Chiu Yn, A Green Process for Epoxidation of Olefins - Reaction-controlled Phase-transfer Catalysis Science, 2001, 292: Chemical & Engineering News 2001, 79, 20, p Deshayes S., Liagre M., Loupy A., Luche J.-L. and Petit A., Microwave activation in phase transfer catalysis Tetrahedro, n Pages Makosza M., Fedorynski M., in Handbook of Phase Transfer Catalysis, Eds.: Y. Sasson, R. Neuman, Blackie Academic and Professional, Perreux, L.; Loupy, A «A tentative rationalization of microwave effects in organic synthesis according to the reaction medium, and mechanistic considerations», Tetrahedron 2001, 57, Starks M.C., Liotta C. Halpern M., L.,. Phase Transfer Catalysis; Fundamen tals, Applications, and Industrials Perspectives, Chapman and Hall, New York, London, Tuminello H.W., Dee T. G.,. McHugh A M., Dissolving Perfluoropolymers in Supercritical Carbon Dioxide,Macromolecules; 1995; 28(5); Phase-Transfer Catalysis Overviewwww.phasetransfer.com/missopty.htm and 10. Top 10 PTC Applications 7

1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή

1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή 1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή Το υδρογόνο (Η 2 ) υπάρχει σχεδόν παντού, αλλά δυστυχώς είναι δύσκολο να βρεθεί στη φύση ως ξεχωριστό στοιχείο, αντ αυτού συνδέεται µε χηµικό δεσµό µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ. «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου και Υπεροξικού Οξέος»

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ. «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου και Υπεροξικού Οξέος» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών & Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: «Φυσική Χημεία Υλικών και Ηλεκτροχημεία»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: «Φυσική Χημεία Υλικών και Ηλεκτροχημεία» Περιβαλλοντική Ηλεκτροχημεία Δημήτριος Τσιπλακίδης Περιεχόμενα Ηλεκτροχημικές Τεχνικές Αντιρρύπανσης Άμεση & έμμεση ηλεκτρόλυση ρύπων Διεργασίες ιοντοεναλλαγής Ηλεκτροχημική επεξεργασία αερίων ρύπων Απολύμανση

Διαβάστε περισσότερα

1 Παρουσίαση των φυτικών πρώτων υλών

1 Παρουσίαση των φυτικών πρώτων υλών Χηµεία και Καθηµερινή Ζωή. Η Φυτική Παραγωγή ως Πηγή Πρώτων Υλών της Χηµικής Βιοµηχανίας. Η Πράσινη Προσέγγιση. Α.Ι. Μαρούλης*, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, Χ. Καραµπέρης Τµήµα Χηµείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ : ΣΟΥΡΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνιες Γαίες. Δηµητριοµετρία. ΔιΧηΝΕΤ. Δαµιανός Πασχαλίδης. Η Πράσινη Προσέγγιση της Οξείδωσης

Σπάνιες Γαίες. Δηµητριοµετρία. ΔιΧηΝΕΤ. Δαµιανός Πασχαλίδης. Η Πράσινη Προσέγγιση της Οξείδωσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστηµιακό Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 1 ΔιΧηΝΕΤ ηνετ ΔιΧηΝΕΤ ΧηΝΕΤ Διδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ» ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ» ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ» ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ηλέκτρα Παπαδοπούλου CHIMAR HELLAS Α.Ε., Σοφούλη 88, 55131 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Τηλ.: 2310 424167, Fax: 2310 424149, Email: papadopoulou@ari.gr; office@ari.gr

Διαβάστε περισσότερα

horn-type sonicator, Ultrason 250 (LabPlant, Huddersfield, UK), όπου έχουµε την

horn-type sonicator, Ultrason 250 (LabPlant, Huddersfield, UK), όπου έχουµε την ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Αδρανοποίηση του βάκιλλου του άνθρακα µε ακτινοβολία UVA, UVC και υπέρηχους.» Συγγραφή: Μαρκογιαννάκη Ευαγγελία Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος και υδρογόνου από τη φωτοκαταλυτική οξείδωση οργανικών ενώσεων σε µια φωτοηλεκτροχηµική κυψελίδα. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

µονάδες παραγωγής ενέργειας και βιοµηχανικές µονάδες

µονάδες παραγωγής ενέργειας και βιοµηχανικές µονάδες ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ Γενικά µε τον όρο ατµόσφαιρα περιγράφουµε το µίγµα των αερίων µαζών που περιβάλλει την γη. Η χηµική σύσταση και η θερµοκρασία της ατµόσφαιρας ποικίλουν ανάλογα µε το ύψος από τη γη. Η ατµόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού και συντήρησης:

Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού και συντήρησης: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού και συντήρησης: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ PROCURA + ΆΜΕΣΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ... 4 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΉ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. Επιβλέπων: ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ ΕΡΙΕΤΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΉ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. Επιβλέπων: ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ ΕΡΙΕΤΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. 1. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΉ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. Επιβλέπων: ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ ΕΡΙΕΤΤΑ J.IΙΓ 8~9 ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑ ΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΖΟΝ ΩΣ ΡΥΠΟΣ ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ (ΕΡΥΘΡΟΔΑΝΟΥ) ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ LATEX ΜΕ ΟΖΟΝ.

ΤΟ ΟΖΟΝ ΩΣ ΡΥΠΟΣ ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ (ΕΡΥΘΡΟΔΑΝΟΥ) ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ LATEX ΜΕ ΟΖΟΝ. Πράσινη Χηµεία & Αειφόρος Εκπαίδευση ΤΟ ΟΖΟΝ ΩΣ ΡΥΠΟΣ ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ (ΕΡΥΘΡΟΔΑΝΟΥ) ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ LATEX ΜΕ ΟΖΟΝ. Μαρούλης Απόστολος 1, Χατζηαντωνίου Μαρούλη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας

Εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ Α.Π.Ε. Εισηγητής Καθηγητής κ. Μαρμάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστημιακό, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες» ΔιχηΝΕΤ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773 Αθήνα Tel: 210 7723106 Fax: 210 7723285 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA) Study

Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA) Study LIFE08 ENV/GR/000578 INTEGRASTE «Development of integrated agroindustrial waste management politics maximizing materials recovery and energy exploitation» Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA)

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικιακά Χηµικά της Κουζίνας

Τα Οικιακά Χηµικά της Κουζίνας Τα Οικιακά Χηµικά της Κουζίνας Αναστάσιος Π. Βαφειάδης, Αλεξάνδρα Λιθοξοΐδου, Απόστολος Ι. Μαρούλης και Κωνσταντίνα Χατζηαντωνίου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Χηµείας, 54124, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή και χαρακτηρισµός. των ρυπογόνων Βιοµηχανιών. του Νοµού Θεσσαλονίκης

Καταγραφή και χαρακτηρισµός. των ρυπογόνων Βιοµηχανιών. του Νοµού Θεσσαλονίκης Καταγραφή και χαρακτηρισµός των ρυπογόνων Βιοµηχανιών του Νοµού Θεσσαλονίκης 1 Π ρ ό λ ο γ ο ς Στην εργασία αυτή µελετήθηκε η ρύπανση από τις δραστηριότητες της Βιοµηχανίας, οι επιπτώσεις στον άνθρωπο

Διαβάστε περισσότερα

Βιοπλαστικά- Βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά

Βιοπλαστικά- Βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά Βιοπλαστικά- Βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά Α.Ι.Μαρούλης, Κ.Π.Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, Α. Γκιγκούδη, Γ. Καλμουκίδης, Μ. Τολανούδης apm@chem.auth.gr, conm@chem.auth.gr, tgigoudi@hotmail.com, gkalmoukidis@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Απώλειες ενέργειας στα συστήµατα παραγωγής θερµότητας 1.2. Οφέλη από τις εφαρµογές ανάκτησης θερµότητας 2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΙΟΝΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ YSZ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΙΟΝΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ YSZ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΙΟΝΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ YSZ Κ. Αθανασίου α,β, Γ. Μαρνέλλος β,γ, Ε. Αντωνάκου β, Ε. Πατσιατζή α,α. Μπούσης α, Ν. Κυρατζής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ε.ΚΟΝΤΟΥ ΔΡΟΥΓΚΑ ΑΘΗΝΑ, Μάρτιος 2009 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Βασικά Χαρακτηριστικά Φυσικού Αερίου

Κεφάλαιο 2. Βασικά Χαρακτηριστικά Φυσικού Αερίου Κεφάλαιο 2 Βασικά Χαρακτηριστικά Φυσικού Αερίου 2.1 Εισαγωγή Το φυσικό αέριο είναι ένα µίγµα αερίων υδρογονανθράκων µε κυµαινόµενες ποσότητες άλλων αερίων, που θεωρούνται ως ακαθαρσίες. Το φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ. 2.1. Επιλογή µεθόδου παρασκευής όζοντος

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ. 2.1. Επιλογή µεθόδου παρασκευής όζοντος ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ: Η ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΜΕΘΥΛΕΝΟΧΛΩΡΙ ΙΟ ΩΣ ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΠΙ ΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΑΛΟΓΟΝΟΜΕΝΟΥΣ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΤΑΡΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα