6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων"

Transcript

1 6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων Από τις οργανικές ενώσεις, όξινες ιδιότητες παρακάτω: κατά Brönsted - Lowry παρουσιάζουν οι 1. Τα οργανικά οξέα: RCOOH. Είναι ασθενή οξέα. Δίνουν τις τυπικές αντιδράσεις των οξέων, δηλαδή: i. Τα υδατικά τους διαλύματα είναι όξινα και κατά συνέπεια ιοντίζονται μέσα στο νερό: RCOOH + H 2 O RCOO - + H 3 O + ii. Αντιδρούν με βάσεις όπως το υδροξείδιο του νατρίου ή του καλίου (NaOH ή KOH) η αμμωνία ή ανυδρίτες βάσεων όπως το οξείδιο του νατρίου ή του καλίου (Na 2 Ο ή Κ 2 Ο). RCOOH + NaOH RCOONa + H 2 O RCOOH + NH 3 RCOONH 4 iii. διασπούν τα ανθρακικά άλατα: 2RCOOH+ Na 2 CO 3 2RCOONa + CO 2 + H 2 O iv. Αντιδρούν με τα αλκάλια 1 νάτριο Να και κάλιο Κ και ελευθερώνουν υδρογόνο Η 2 : 2RCOOH + 2Na 2RCOONa + H 2 OH 2. Η φαινόλη 2 i. Η φαινόλη είναι αρωματική ένωση και τα υδατικά της διαλύματα εμφανίζουν ασθενή όξινο χαρακτήρα. Έτσι στο νερό ιοντίζεται σύμφωνα με την αντίδραση. 1 Αντιδρούν γενικότερα με όλα τα μέταλλα τα δραστικότερα του H 2 και απελευθερώνουν αέριο υδρογόνο. 2 Η φαινόλη συμβολίζεται και ΡhOH ή C 6 H 5 OH 321

2 OH O - + H 2 O + H 3 O + ii. Αντιδρά με τις βάσεις υδροξείδιο του νατρίου NaOH και υδροξείδιο του καλίου KOH, δίνει τ αντίστοιχα φαινολικά άλατα. OH O - Na + + NaOH + H 2 O iii. Αντιδρά με τα αλκάλια νάτριο Να και κάλιο Κ και ελευθερώνουν υδρογόνο Η 2 : OH O - Na + + Na + H Οι αλκοόλες Τα υδατικά διαλύματα είναι σχεδόν ουδέτερα αφού οι αλκοόλες είναι κατά κανόνα ασθενέστερα οξέα από το νερό. Εκδηλώνουν τον όξινο χαρακτήρα τους μόνο παρουσία των αλκαλίων νάτριο Να και κάλιο Κ και ελευθερώνουν υδρογόνο Η 2 : 2RCH 2 OH + 2Na 2RCH 2 O - Na + + H 2 4. Τα αλκίνια 1 RC CH Στα αλκίνια 1 υπάρχει τριπλός δεσμός στην άκρη της ανθρακικής αλυσίδας. Το υδρογόνο που συνδέεται στον άνθρακα C - 1 λέγεται ακετυλενικό και εμφανίζει πολύ ασθενείς όξινες ιδιότητες. Τα αλκίνια αυτού του τύπου εκδηλώνουν τον όξινο χαρακτήρα τους μόνο 322

3 παρουσία των αλκαλίων νάτριο Να και κάλιο Κ, σχηματίζουν ακετυλίδια και ελευθερώνουν υδρογόνο Η 2 : 1 2RC CH 2Na 2RC CNa H 2 Στο ακετυλένιο HC παραπάνω ιδιότητες. 2 CH και τα δύο υδρογόνα είναι ακετυλενικά και εμφανίζουν την Πίνακας Συνοπτικός πίνακας συμπεριφοράς οργανικών οξέων. Με ναι σημειώνονται οι αντιδράσεις που γίνονται με το συγκεκριμένο οξύ και με όχι αυτές που δεν γίνονται. Χημική ένωση αντιδρά με: ονομασία χημικός τύπος Να 2 CΟ 3 ΝΗ 3 ΝαΟΗ, ΚΟΗ Να, Κ καρβοξυλικό οξύ RCOOH Ναι Ναι Ναι Ναι OH φαινόλη Όχι Όχι Ναι Ναι ή PhOH Αλκοόλη RCΗ 2 OH Όχι Όχι Όχι Ναι Αλκίνιο - 1 RC CH Όχι Όχι Όχι Ναι Η σειρά οξύτητας των παραπάνω ενώσεων ακολουθεί τη σειρά; RCOOH > C 6 H 5 OH > RNH 3 > ROH > RC CH Από τις οργανικές ενώσεις βασικές ιδιότητες κατά Brönsted - Lowry παρουσιάζουν οι παρακάτω: 1. Αμίνες Οι αμίνες έχουν τη δομή: R N R R 323

4 όπου το R κάποιο αλκύλιο R ή το υδρογόνο H. Θεωρητικά μπορούμε να πούμε πως προέρχονται από την αμμωνία ΝΗ 3 με αντικατάσταση ενός ή περισσότερων ατόμων υδρογόνου της Η με κάποιο αλκύλιο R. Αν στη δομή της αμίνης έχει αντικατασταθεί ένα μόνο άτομο υδρογόνου από αλκύλιο η αμίνη λέγεται πρωτοταγής (1 ο ) και έχει δομή: H N H R. Αν στη δομή της αμίνης έχουν αντικατασταθεί δύο άτομα υδρογόνου από αλκύλιο, η αμίνη λέγεται δευτεροταγής (2 ο ) και έχει δομή: R N H R. Αν στη δομή της αμίνης έχουν αντικατασταθεί και τα τρία άτομα υδρογόνου από αλκύλιο, η αμίνη λέγεται τριτοταγής (3 ο ) και έχει δομή: R N R R. Οι αμίνες έχουν ασθενείς βασικές ιδιότητες. Έτσι: 1. ιοντίζονται στα υδατικά τους διαλύματα σύμφωνα με τις αντιδράσεις: RNH +H O RNH OH R 2 R 2 NH + H 2 O + OH - NH 2 R 1 R 1 R 2 R 2 R 3 N + H 2 O R NH + OH - 3 R 1 R 1 2. Αντιδρούν με οξέα παράγοντας άλατα. Για παράδειγμα αναφέρονται οι αντιδράσεις: CH NH HCl CH NH Cl μεθυλαμίνη υδροχλωρικό άλας της μεθυλαμίνης 324

5 2. CH 2 NH + HCl CH 2 διαιθυλαμίνη CH 2 CH 2 NH 2 + Cl - υδροχλωρικό άλας της διαιθυλαμίνης 2. Φαινυλοξυανιόν C 6 H 5 O - ή PhO - είναι η συζυγής βάση της φαινόλης: OH O - + H 2 O + H 3 O + Προκύπτουν από την αντίδραση της φαινόλης με Να ή Κ: OH O - + Na +1/2 H 2 3. αλκυλοανιόντα R - Είναι ισχυρές οργανικές βάσεις, συζυγείς των κορεσμένων υδρογονανθράκων R-Η. Παρασκευάζονται από τα αντιδραστήρια Grignard: άνυδρος αιθέρας +H 2 O RX Mg RMgX R Mg(OH)X 4. Τα αλκοξυανιόντα RO - Είναι ισχυρές οργανικές βάσεις, συζυγείς των πολύ ασθενών οξέων R-ΟΗ (αλκοολών). Σχηματίζονται από τη διάσταση των αλκοξειδίων του νατρίου ή του καλίου (R-ΟΝα ή R- ΟΚ): 1 ROH Na RONa H

6 5. Τα καρβοξυλικά ανιόντα - RCOO Προκύπτουν από τη διάσταση των καρβοξυλικών αλάτων: RCOO Na HO RCOO +Na ή τη διάσταση των καρβοξυλικών οξέων στο νερό: RCOO - H H2O RCOO + HO Τα ανιόντα ακετυλιδίου RC C - Είναι ισχυρές οργανικές βάσεις, συζυγείς των πολύ ασθενών οξέων RC CH (αλκινίων -1). Σχηματίζονται από τη διάσταση των ακετυλιδίων του νατρίου ή του καλίου: RC CH Na RC C Na H2 2 RC C Na RC C +Na Η σειρά βασικότητας των παραπάνω ενώσεων ακολουθεί τη σειρά: R - > RC C - > RO - > OH - > RNH 2 > C 6 H 5 O - > RCOO - 326

7 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 1. Αντιδράσεις οργανικών οξέων & βάσεων κατά Brönsted Lowry i. Πρέπει να γνωρίζετε πολύ καλά τον πίνακα που αναφέρεται και στη θεωρία μας: Χημική ένωση αντιδρά με: ονομασία χημικός τύπος Να 2 CΟ 3 ΝΗ 3 ΝαΟΗ, ΚΟΗ Να, Κ καρβοξυλικό οξύ RCOOH Ναι Ναι Ναι Ναι OH φαινόλη Όχι Όχι Ναι Ναι ή PhOH Αλκοόλη RCΗ 2 OH Όχι Όχι Όχι Ναι Αλκίνιο - 1 RC CH Όχι Όχι Όχι Ναι ii. Οι βάσεις κατά Brönsted Lowry προκύπτουν από τα παραπάνω οξέα κατά Brönsted Lowry με αφαίρεση ενός υδρογόνου. Θα μας τις αναφέρουν με τη μορφή του άλατός τους. Επίσης σ αυτές εντάσσονται οι αμίνες. iii. Η ισχύς των οργανικών οξέων κατά Brönsted Lowry είναι αντίστροφη της ισχύος των συζυγών τους βάσεων. Έτσι α ξέρουμε τη μία κατάταξη μπορούμε να προσδιορίσουμε τη δεύτερη. 2. Είδη ασκήσεων Υπάρχουν 2 ειδών κατηγορίες ασκήσεων: i. Θεωρητικές. Σ αυτές μας ζητούν να αναγνωρίζουμε ποιες από τις ενώσεις που μας δίνονται είναι οξέα και ποιες βάσεις. ii. Στοιχειομετρικές. Σε αυτές μας δίνουν έμμεσα ή άμεσα τη χημική αντίδραση γραμμένη με τους σωστούς συντελεστές και μας ζητούν δεδομένα που βασίζεται στη στοιχειομετρία της αντίδρασης. Συνήθως λύνονται με τις μεθοδολογίες των ασκήσεων του 3 ου κεφαλαίου. 327

8 Λυμένες ασκήσεις 1. Να γράψετε τις αντιδράσεις καθεμιάς από τις παρακάτω ενώσεις με διάλυμα ΝαΟΗ. (α) αιθανικό οξύ, (β) βενζοϊκό οξύ, (γ) φαινόλη Απάντηση: CH3COOH NaOH CH3COONa H2O PhCOOH NaOH PhCOONa H2O PhOH NaOH PhONa H2O 2. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των αμινών με μοριακό τύπο C 2 H 7 N και την αντίδραση καθεμιάς με ΗCl. Απάντηση: Τα ισομερή είναι τα: Αιθυλαμίνη: CH 2 NH 2 διαιθυλαμίνη N H Οι αντιδράσεις καθενός από τα παραπάνω ισομερή με το HCl, είναι οι : CH 2 NH 2 HCl CH 2 Nl N H HCl NH 2 Cl 3. Σε υδατικό διάλυμα Δ 1 που περιέχει COOH με συγκέντρωση 0,25 M και όγκο 250 ml στερεό ΝaOH χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος. Μετά την προσθήκη προκύπτει ρυθμιστικό διάλυμα Δ 2 με ph = 5. Να βρεθούν τα mol του ΝaOH που προστέθηκαν στο διάλυμα Δ 1. Κα =10-5 Απάντηση: Έστω ότι προσθέτουμε α mol ΝαΟΗ στο Δ 1. Μετά την προσθήκη γίνεται η αντίδραση: 328

9 CH COOH NaOH CH COONa H O a mol a mol a mol Στο Δ 2 έχουμε τη διάσταση: HO 2 CH COONa CH COO Na 3 3 a mol a mol Εφόσον το ρη του ρυθμιστικού είναι 5, ισχύει: [ CH3 COOH ] 2510 [ ] [ 3 ] [ 3 ] H3O Ka [ CH3COO ] 2510 M CH COO CH COO Οπότε ισχύει: 2 [ CH3 COOH ] [ H3O ] Ka [ CH3COO ] 2510 [ COO ] [ COO ] n V [ COO ] [ NaOH ] 2 3 [ NaOH ] n [ NaOH V a a 0 4. Να συμπληρώσετε τις αντιδράσεις ] , M (α) COOH +... COONa + H 2 O (β) COOH + Na 2 CO (γ) COOH + Na (δ) C 6 H 5 OH + NaOH (ε) C 6 H 5 OH + Na (στ) HC CH Na (η) RNH 2 + H 2 O Απάντηση: CH COOH NaOH CH COONa H O (α) (β) CH3COOH Na2CO 3 CH3COON a CO2 H2O 1 (γ) CH3COOH Na CH3COONa H2 2 C H OH NaOH C H ONa H O (δ) (ε) C H5OH Na C6H5ONa H (στ) HC CH Na HC CNa H2 και HC CH 2Na NaC CNa H2 2 (η) RNH2 HO 2 RNH 3 OH 329

10 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση Δίνονται οι ενώσεις: I CH3CH 3 II HC CH III IV CH 3 -CH 2 -OH CH 3 -CH 2 -ONa i) εμφανίζουν όξινες ιδιότητες: Α. μόνο η (II) Β. οι (II), (III) και (IV) Γ. οι (Ι) και (ΙΙ) Δ. οι (II) και (III) ii) εμφανίζουν βασικές ιδιότητες: Α. η (III) Β. οι (Ι) και (IV) Γ. η (IV) Δ. οι (III) και (IV) Από τις οργανικές ενώσεις, I II III IV COOH C 6 H 5 OH C 3 H 7 OH CH 3 OCH αντιδρούν με NaHCO 3 : Α.. η I, II, Β. μόνο η I, Γ. I, II και C 3 H 7 OH, Δ. όλες Από τις οργανικές ενώσεις: I C 6 H 5 COOH 330

11 II III IV C 6 H 5 OH C 6 H 5 CH 2 OH CH3C CH i) αντιδρούν με Κ: Α. όλες, Β. μόνο οι I και IV, Γ. μόνο οι I, II και III, Δ. μόνο η I ii) αντιδρούν με NaOH: Α. όλες, Β. μόνο η I, Γ. οι I και II, Δ. οι I, II και III Από τις οργανικές ενώσεις: I HCOOH II CH 3 III CH 2 NH 2 IV COONa i) αντιδρούν με το HC1: Α. μία, Β. δύο, Γ. τρεις, Δ. όλες ii) αντιδρούν τόσο με το HC1 όσο και με το COOH: Α. μία, Β. δύο, Γ. τρεις, Δ. όλες Από τις οργανικές ενώσεις: I CH=CH 2 II CH(OH)CH 3 III CH3C CH IV CH 2 CH 2 NH 2 V CH C CCH 3 3 i) αντιδρούν με αμμωνιακό διάλυμα νιτρικού αργύρου: Α. η (III) Β. οι (ΙΙ) και (III) 331

12 Γ. η (IV) Δ. οι (III) και (V) Ε. οι (Ι) και (III) ii) εμφανίζουν όξινες ιδιότητες: Α. οι (III) και (V) Β. η (IV) Γ. οι (ΙΙ) και (III) Δ. η (Ι) iii) εμφανίζουν βασικές ιδιότητες: α. οι (IV) και (V) β. η (ΙΙ) γ. οι (ΙΙ) και (III) δ. η (IV) Εμφανίζει όξινες ιδιότητες: Α. το 1-προπίνιο Β. το αιθίνιο Γ. και τα δύο Δ. Κανένα από τα δύο Δεν αντιδρά με το υδροχλώριο (HC1) η χημική ένωση: A. CH 3 NH 2 B.HCOONa Γ. CH 3 OH Δ. και οι τρεις παραπάνω ενώσεις αντιδρούν Με το NaOH αντιδρούν: Α. τα οξέα και οι αλκοόλες Β. οι αλκοόλες και οι φαινόλες Γ. οι φαινόλες και τα οξέα Δ. τα οξέα και τα ακετυλίδια Το υδατικό διάλυμα αυτής της ουσίας δεν είναι αλκαλικό: A. COONa Β. CH 3 ONa Γ. CH 2 OH Δ. CH3C CNa Ποια από τις επόμενες ενώσεις δεν αντιδρά με Να ή Κ; Α. C CH Β. C CCH 3 332

13 Γ. CH 2 ΟΗ Δ C 6 H 5 OH Ποια από τις παρακάτω ενώσεις εμφανίζει πιο έντονο όξινο χαρακτήρα; Α. CH 2 OH Β. CH CH Γ. COOH Δ. CH 2 NH Ποια από τις παρακάτω ενώσεις εμφανίζει πιο έντονο βασικό χαρακτήρα; Α. CH 2 O - Β. CH C - Γ. COO - Δ. CH 2 NH Ποια από τις παρακάτω ενώσεις δεν εμφανίζει βασικές ιδιότητες; Α. CH 2 NH 2 Β. CH 2 ONa Γ. COONa Δ. C 6 H 5 OH Ποια από τις παρακάτω ενώσεις δεν εμφανίζει όξινες ιδιότητες; Α. CH 2 OH Β. CH 2 COOH Γ. C CH Δ. C CΝα Οι οργανικές ενώσεις COOH, CH 2 OH, C 6 H 5 OH και HC CH ιδιότητα που χαρακτηρίζεται ως... χαρακτήρας εμφανίζουν μία κοινή Οι οργανικές ενώσεις με γενικό τύπο R-NH 2 ονομάζονται... και εμφανίζουν... ιδιότητες. Έτσι αντιδρούν με... και σχηματίζουν άλατα του αλκυλαμμωνίου Το ιόν RO - είναι ισχυρότερη βάση από το ιόν RCOO -. Σ Λ Μπορούμε να γράψουμε την αντίδραση ιοντισμού μιας φαινόλης στο νερό, όχι όμως την αντίδραση ιοντισμού μιας αλκοόλης στο νερό. Σ Λ Kατά την αντίδραση της CH 2 OH με Na σχηματίζεται η οργανική ένωση CH 2 OΝα Σ Λ Οι φαινόλες είναι ισχυρότερα οξέα από τις αλκοόλες. Σ Λ Αντιστοίχισε κάθε ένωση της πρώτης στήλης με το κατάλληλο κεφαλαίο γράμμα του αντιδραστηρίου της δεύτερης και με το οποίο η ένωση δίνει αντίδραση. 333

14 Οργανική Ένωση 1 COOH A Nα Αντιδραστήριο 2 CH 2 OH B ΝαΟΗ, Να 3 C 6 H 5 OH Γ Nα, Η 2 Ο/H 2 SO 4 /HgSO 4 4 HC CH Δ Nα, ΝαΟΗ, Νa 2 CO Να ονομαστούν οι αμίνες: Να γραφούν οι συντακτικοί τύποι των παρακάτω αμινών: α. Μεθυλαμίνη. β. Ισοβουτυλαμίνη. γ. Προπυλαμίνη. δ. Διμεθυλαμίνη. ε. 2 - πενταναμίνη. στ.τριμεθυλαμίνη. ζ. Ν - μεθυλοβουτυλαμίνη Να ταξινομηθούν οι παρακάτω οργανικές ενώσεις, οι οποίες εμφανίζουν όξινο χαρακτήρα κατά σειρά αύξουσας ισχύος: α. φαινόλη, β. προπίνιο, γ. 1 - προπανόλη, δ. προπανικό οξύ Να γραφούν οι αντιδράσεις ιοντισμού των παρακάτω οξέων: α. Μυρμηκικό (μεθανικό) οξύ. β. Οξικό (αιθανικό) οξύ Να γράψετε τις αντιδράσεις του προπανικού οξέος με : α. Να, β. ΚΟΗ, γ. Να 2 CΟ 3, δ. ΝΗ Να γράψετε τις χημικές αντιδράσεις: i. υδροχλώριο + διαιθυλαμίνη ii. 2-προπανόλη + Να --Β Β+νερό... iii. 2-ιωδοβουτάνιο +Mg (σε αιθέρα) Γ Γ+ νερό... iv. Φαινόλη + Να... v. Όξινο ανθρακικό νάτριο + Ph-COOH. 334

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1) Η αντίδραση CH 3 Cl + CH 3 CH 2 ONa CH 3 -O-CH 2 CH 3 + NaCl χαρακτηρίζεται ως: α. αντίδραση αποικοδόµησης β. αντίδραση πυρηνόφιλης υποκατάστασης γ. αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 5.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-51 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας παναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας ωρης διάρκειας 1 ΘΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1. έως Α.. να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής 5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής Τι ονομάζεται οξείδωση και τι αναγωγή; Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξειδώσεως ατόμου ή ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 01 Ε_.ΧλΘ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας

Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας Α. Αντιδράσεις προσθήκης. α. Προσθήκη στο διπλό δεσμό C = C Γίνεται σύμφωνα με τον κανόνα του Markownikow όπως παρακάτω: Γενικά: -CΗ = + Α δ+ - Β δ- B A i. Προσθήκη Η C v

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας των µοριακών τροχιακών Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας δεσµού σθένους

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 26

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 26 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 26 Θέµατα πολλαπλής επιλογής Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Όξινο διάλυµα είναι το διάλυµα του α. CH 3 COONa 0,1

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (16503-17006) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα.

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα. 3.1 Οξέα Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Τι είναι διάλυμα; Διάλυμα είναι κάθε ομογενές μίγμα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων καθαρών ουσιών. Στα διαλύματα, μία από τις ουσίες θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-40 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι κορεσµένες µονοσθενείς αλκοόλες έχουν το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων 5. Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων Η ταξινόμηση των οργανικών αντιδράσεων μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους : α.

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17740-18017) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014 Οργανώνεται από την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗ Καύση & εύρεση σύστασης βιοαερίου 1. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 8,96L (σε STP) που αποτελείται µόνο από CH4 και CO2, καίγεται πλήρως. Τα καυσαέρια περιέχουν 10,8g Η2Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο. Αντιδράσεις Προσθήκης

Σ Ο. Αντιδράσεις Προσθήκης Κ ΚΥ ΥΡ ΡΙΙΟ ΟΤ ΤΕ ΕΡ ΡΕ ΕΣ Σ Α ΑΝ ΝΤ ΤΙΙ Ρ ΡΑ ΑΣ ΣΕ ΕΙΙΣ Σ Ο ΟΡ ΡΓ ΓΑ ΑΝ ΝΙΙΚ ΚΩ ΩΝ Ν Ε ΕΝ ΝΩ ΩΣ ΣΕ ΕΩ ΩΝ Ν Αντιδράσεις Προσθήκης 1. Προσθήκη στον διπλό δεσµό Στις αντιδράσεις προσθήκης στο διπλό δεσµό

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια

ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια 1.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή ως λανθασμένες και να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας: 1. Κάθε χημική ένωση που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο κεφάλαιο 1. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις που αφορούν την αιθανάλη ως σωστές η λανθασµένες σηµειώνοντας Σ ή Λ αντίστοιχα: α. Το µόριό της έχει 6 σ

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει ποιες ουσίες ονοµάζονται ηλεκτρολύτες. Να γνωρίζει τι είναι ο ιοντισµός, τι η διάσταση, σε ποιες περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ - Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ

ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ - Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÂÓÈÎfi Ì ÚÔ ÚÁ ÓÈÎ ÃËÌÂ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ - Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ - Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι πρέπει να γνωρίζετε 1 Οξέα Τι πρέπει να γνωρίζετε 1. Τα οξέα υπάρχουν στη φύση αλλά και σε τεχνητά προϊόντα (προϊόντα που έφτιαξε ο άνθρωπος). 2. Τα υδατικά διαλύματα των οξέων έχουν κάποιες κοινές ιδιότητες, οι οποίες ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ

ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ ΘΕΩΡΙΑ Οξέα, βάσεις, άλατα και εξουδετέρωση Γνωρίζουμε ότι ενώσεις οι οποίες διαλυόμενες στο νερό δίνουν κατιόντα υδρογόνου (πρωτόνια) είναι οξέα: ΗΑ Η + + Α Ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-39) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ποια από τις παρακάτω είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οι βάσεις 65. Εκπαιδευτικός Οργανισμός δ. τσιάρας & σια ε.ε.

Οι βάσεις 65. Εκπαιδευτικός Οργανισμός δ. τσιάρας & σια ε.ε. Οι βάσεις 65 1. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται διάφορα διαλύματα ή γαλακτώματα και οι αντίστοιχες τιμές ph. Να τα διατάξετε από το περισσότερο όξινο προς το πλέον βασικό. Διάλυμα / γαλάκτωμα ph 1. διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Οξέα - Βάσεις Άλατα Σελίδα 15 1. Τι ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 Χ Η Μ Ε Ι Α Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 2 9. 0 5. 2 0 1 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4

Διαβάστε περισσότερα