Πξόγξακκα 5νπ Δζληθνύ Σπλεδξίνπ ηεο F.E.B.S. Παξαζθεπή 19 Γεθεκβξίνπ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πξόγξακκα 5νπ Δζληθνύ Σπλεδξίνπ ηεο F.E.B.S. Παξαζθεπή 19 Γεθεκβξίνπ 2014"

Transcript

1 Πξόγξακκα 5νπ Δζληθνύ Σπλεδξίνπ ηεο F.E.B.S Παξαζθεπή 19 Γεθεκβξίνπ :00-10:00 Δγγξαθέο Σπλέδξωλ 10:00-10:15 Έλαξμε Σπλεδξίνπ Υαηξεηηζκνί από ην Πξνεδξείν ηνπ πλεδξίνπ Σπλεδξία 1: Issues on Corporate Finance Chairman: George Leledakis Ο Ρόινο ηεο Θεηείαο ηνπ Οξθωηνύ-Διεγθηή θαη ε Πνηόηεηα Διέγρνπ θαηά ηελ Γηάξθεηα ηεο Ύθεζεο Authors: Μαξία Κπξηαθνύ, Απγνπζηίλνο Γεκεηξάο Presenter: Μαξία Κπξηαθνύ 10:15-11:45 Δκπεηξηθή Αμηνιόγεζε ηεο Αύμεζεο Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ κε Καηαβνιή Μεηξεηώλ Authors: Κωλζηαληίλνο Κιωλήο, Βαζίιεηνο Παλάγνπ, Νηθόιανο πθηαλάθεο, Υξήζηνο Σδόβαο Presenter: Νηθόιανο πθηαλάθεο Ownership Structure and Firm Performance: Evidence from the Greek Market Authors: Efthimios Demirakos, George Leledakis Presenter: George Leledakis Exploring the Cyclical Stance of the Shipping Market: Introducing the Shipping Climate Tracer Authors: Dimitris Gavalas, Theodore Syriopoulos Presenter: Dimitris Gavalas On option pricing formulas with the use of time Authors: Moawia Alghalith, Christos Floros, Thomas Poufinas Presenter: Thomas Poufinas Σπλεδξία 2: Issues on Greek Economy I Αίζνπζα:Arcade I Chairman: Fotios Pasiouras 10:15-11:45 Αμηνιόγεζε ηεο Απνδνηηθόηεηαο ηωλ Διιεληθώλ Πεξηθεξεηώλ Authors: Υξήζηνο Καηζηγαξάθεο, Γεκήηξηνο Νίθιεο, Κωλζηαληίλνο Ενπνπλίδεο Presenter: Υξήζηνο Καηζηγαξάθεο Σν Υξεκαηνπηζηωηηθό Πεξηβάιινλ κεηά ηελ Κξίζε θαη ηελ Έιεπζε ηεο Σξαπεδηθήο Έλωζεο Authors: Νηθόιανο Καλέιινο, Θεόδωξνο Πηηηθάξεο, Γεκήηξηνο νύθεξαο Presenter: Θεόδωξνο Πηηηθάξεο Απνηίκεζε ηνπ Δμωηεξηθνύ Κόζηνπο ηωλ Αεξίωλ Δθπνκπώλ από Κξνπαδηεξόπινηα: Ζ 1

2 11:45-12:00 Γηάιεηκκα πεξίπηωζε ηωλ Διιεληθώλ Ληκέλωλ Authors: Αιεμάλδξα Μαξαγθνγηάλλε, πύξνο Παπαεπζπκίνπ, Κώζηαο Αλδξηνζόπνπινο, Κωλζηαληίλνο Ενπνπλίδεο Presenter: Αιεμάλδξα Μαξαγθνγηάλλε Ζ Καλνληζηηθή Ρύζκηζε θαη ε Λεηηνπξγία ηωλ Hedge Funds θαη ε Υξήζε ηωλ Πηζηωηηθώλ Παξαγώγωλ από ηηο Σξάπεδεο, Κίλδπλνη θαη Δπηπηώζεηο ζην Υξεκαηννηθνλνκηθό Πεξηβάιινλ, ζηελ Δπξωπαϊθή θαη Γηεζλή Έλλνκε Σάμε Authors: Αζαλάζηνο Παλαγόπνπινο, Θωκάο Υαηδεγάγηνο Presenter: Θωκάο Υαηδεγάγηνο Modelling a Competitive Index for Greek SMEs: A Qualitative Approach Authors: Fotini Voulgaris, Christos Floros, Christos Lemonakis Presenter: Fotini Voulgaris Σπλεδξία 3: Market Liquidity Chairman: Vasilios Sogiakas Dispersed Returns, Illiquid Stocks and the Dynamics of the Business Cycle Authors: Andreas Andrikopoulos, Timotheos Angelidis, Stavros Degiannakis, Christos Floros Presenter: Andreas Andrikopoulos 12:00-13:30 Risk of Liquidity Risk Premium Authors: Yuping Huang, Vasilios Sogiakas Presenter: Vasilios Sogiakas A Neural Network Approach of the Liquidity Profitability Trade-off: The Case of Polish Companies Authors: Katerina Lyroudi Presenter: Katerina Lyroudi The Effect of Liquidity on Herding: The Case of the S&P 100 NYSE Portfolio Authors: Emilios Galariotis, Stylia Krokida, Spyros Spyrou Presenter: Stylia Krokida CCPs and Clearing Members: Tied Together for Better or for Worse? Authors: Angela Armakola, Jean-Paul Laurent Presenter: Angela Armakola Σπλεδξία 4: International Finance I Αίζνπζα:Arcade I Chairman: Michael Doumpos 12:00-13:30 Purchasing Power Parity: A Unit Root, Cointegration and VAR Analysis in Emerging and Advanced Countries Authors: Georgios Loukopoulos, Dimitrios Antonopoulos Presenter: Dimitrios Antonopoulos Using DuPont Analysis in the UK Market: A Quantile Regression Approach Authors: Panagiotis Loukopoulos, Costas Siriopoulos, Spyridon Kariofyllas Presenter: Panagiotis Loukopoulos 2

3 13:30-14:30 Γεύκα Adaptive Credit Scoring using Economic Factors: A Literature Review Authors: Dimitris Nikolaidis, Michael Doumpos, Constantin Zopounidis Presenter: Dimitris Nikolaidis Bank Diversification and Overall Financial Strength: International Evidence Authors: Michael Doumpos, Chrysovalantis Gaganis, Fotios Pasiouras Presenter: Chrysovalantis Gaganis Αιιειεπίδξαζε Μεηαμύ ηωλ CDS Υωξώλ θαη Σξαπεδώλ ζηελ Δπξωδώλε θαηά ηε Γηάξθεηα ηεο Δπξωπαϊθήο Κξίζεο Υξένπο-Δπίδξαζε ηνπ PSI Authors: Μηραήι-Παλαγηώηεο Παπαθίιεο, Μαξία Φπιιάθε Presenter: Μηραήι-Παλαγηώηεο Παπαθίιεο Σπλεδξία 5: Banking I Chairman: Angelos Kanas Assessing Bank Efficiency and Stability Authors: Konstantinos Baltas, George Kapetanios, Leone Leonida, Damiano Silipo Presenter: Konstantinos Baltas Macro Stress Testing the U.S. Banking System Authors: Angelos Kanas, Philip Molyneux Presenter: Angelos Kanas 14:30-16:00 Measuring Systemic Risk in the Greek Banking System Authors: Konstantinos Moutsianas, Kyriaki Kosmidou Presenter: Konstantinos Moutsianas To Basel or not to Basel? The Effectiveness of Basel III against Banking Crises and Contagion Authors: Stathis Polyzos, Aristeidis Samitas Presenter: Stathis Polyzos Modeling Bank Default Intensity in the US Banking System: An Autoregressive Conditional Duration Model Approach Authors: Vasileios Siakoulis, Ioannis Venetis Presenter: Vasileios Siakoulis Σπλεδξία 6: Economics & Society Αίζνπζα: Arcade I Chairman: Chrysovalantis Gaganis 14:30-16:00 Financial Literacy and Entrepreneurship Authors:, Leora Klapper, Annamaria Lusardi, Georgios Panos Presenter: Georgios Panos Assessing Disruptive Potential of Massive Open Online Courses in Higher Education Authors: George Atsalakis, Ioanna Atsalaki Presenter: Ioanna Atsalaki Socioeconomic Conditions and non-performing loans: a real-time VECM model for Greece 3

4 16:00-16:15 Γηάιεηκκα ( ) Authors: Panayotis Michaelides, George Panagiotou, Konstantinos Konstantakis, Angelos Vouldis, Dimitrios Louzis Presenter: Panayotis Michaelides Support of Local Entrepreneurship During Periods of Depression: An Empirical Investigation for Serres-Greece on NSRF Programmes Authors: Chrysanthi Balomenou, Marianthi Maliari Presenter: Marianthi Maliari Modelling Discouraged Borrowers in Eurozone: Survey-Based Evidence from Eurozone SME's Authors: Konstantinos Andriakopoulos, Konstantinos Drakos Presenter: Konstantinos Andriakopoulos Σπλεδξία 7: Banking II Chairman: Emmanuel Mamatzakis Market Discipline Revisited: Evidence from US Bank Holding Companies Authors: Petros Arvanitis, Konstantinos Drakos Presenter: Petros Arvanitis 16:15-17:45 Modelling the Libor-OIS Spread: The Roles of Default and Liquidity Risks Authors: Nikolaos Karouzakis Presenter: Nikolaos Karouzakis Retained Interests in Securitizations and Implications for Bank Solvency Authors: Barbara Casu, Anna Sarkisyan Presenter: Anna Sarkisyan Calculating Systemic Risk Capital: A Factor Model Approach Authors: Panagiotis Avramidis, Fotios Pasiouras Presenter: Panagiotis Avramidis A New Measure of Financial Stability: An Application to EU Banking Authors: Emmanuel Mamatzakis, Efthimios Tsionas Presenter: Emmanuel Mamatzakis Σπλεδξία 8: International Finance II Αίζνπζα: Arcade I Chairman: Dimitris Georgoutsos 16:15-17:45 What are the International Channels through which a US Policy Shock is Transmitted to the World Economies? Evidence from a Time Varying FAVAR Authors: Anastasios Evgenidis, Costas Siriopoulos Presenter: Anastasios Evgenidis A System GVAR model with K Endogenous Dominant Economies: Theory and Evidence for BRICS ( ) Authors: Panayotis Michaelides, Konstantinos Konstantakis, Efthymios Tsionas, Chrysanthi Minou Presenter: Panayotis Michaelides 4

5 17:45-18:00 Γηάιεηκκα The Effect of IFRS Adoption on Foreign Direct Investment Authors: Evangelos Daskalopoulos, Athanasios Tsagkanos, Costas Siriopoulos Presenter: Evangelos Daskalopoulos Dynamic Models of Exchange Rate Dependence Using Option Prices and Historical Returns Authors: Leonidas Tsiaras Presenter: Leonidas Tsiaras Bank/Sovereign Spillover During the Financial and Sovereign Crisis Authors: Dimitris Georgoutsos, George Moratis Presenter: Dimitris Georgoutsos 18:00-19:30 Σηξνγγπιό Τξαπέδη Η: «Διιεληθή Οηθνλνκία: Τν Δπόκελν Βήκα» Κωλζηαληίλνο Αλδξηνζόπνπινο, Αληηπξόεδξνο Γ.. ΓΔΠΑ θαη Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο, Director - Research Centre for Energy Management, ESCP Europe Business School Γεώξγηνο Βεληέξεο, Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρωλ (ΔΛΣΔ) θαη Καζεγεηήο Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σηαύξνο Θωκαδάθεο, Πξόεδξνο πκβνπιίνπ Ηδξύκαηνο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη Οκόηηκνο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Ζιίαο Λεθθόο, Γηεπζπληήο Οηθνλνκηθήο Αλάιπζεο θαη Αγνξώλ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο Νηθόιανο Τξαπιόο, Πξόεδξνο Γ.. Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελώλ θαη Dean ALBA Graduate Business School Νηθόιανο Φίιηππαο, Πξόεδξνο Γ.. θαη Δπηζηεκνληθόο Γηεπζπληήο ΚΔΠΔ θαη Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο 20:30 Γείπλν Σάββαην 20 Γεθεκβξίνπ :00-9:30 Δγγξαθέο Σπλέδξωλ Σπλεδξία 9: International Financial Markets Chairman: Athanasios Episcopos 9:30-11:00 Macroeconomic Effects on Emerging-Markets Sovereign Credit Spreads Authors: Ephraim Clark, Konstantinos Kassimatis Presenter: Konstantinos Kassimatis Ex-Day Price Behavior Before and After the Dividend Adjustment Change in Greece Authors: Panagiotis Asimakopoulos, Nickolaos Tsangarakis, Emmanuel Tsiritakis Presenter: Emmanuel Tsiritakis Market Reaction to Stock Repurchase Announcements in Greece Authors: Aggeliki Drousia, Athanasios Episcopos, George Leledakis Presenter: Aggeliki Drousia 5

6 The Impact of Financial Consumer Regulations and Supervisory Structure on Bank Net Interest Margins and Profits Authors: Fotios Pasiouras Presenter: Fotios Pasiouras Testing Rational Inattention in Inflation Forecasts: Micro-level evidence from Europe Authors: Konstantinos Drakos, Panagiotis Konstantinou, Foteini-Anna Thoma Presenter: Foteini-Anna Thoma 11:00-11:30 Πξνζθεθιεκέλνο Οκηιεηήο Μαλώιεο Γ. Καβνπζαλόο, Καζεγεηήο Υξεκαηννηθνλνκηθήο ζην Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ «Shipping Finance» 11:30-11:45 Βξάβεπζε Γεωξγίνπ Καξαζαλάζε, Οκόηηκνπ Καζεγεηή Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 11:45-12:00 Γηάιεηκκα 12:00-13:30 Σηξνγγπιό Τξαπέδη ΗI: «Γεωπνιηηηθή θαη Δπηπηώζεηο» Λνπθάο Απνζηνιίδεο, Γηθεγόξνο, πξ. Αληηπξόεδξνο Βνπιήο, πξ. Τθ. Δζληθήο Άκπλαο- Βνπιεπηήο Διέλε Γειβηληώηε, Γεκνζηνγξάθνο Παλαγηώηεο Μπαηζαξηζάθεο, Οηθνλνκηθόο-Δπηρεηξεκαηηθόο ύκβνπινο-αλαιπηήο Αιέμαλδξνο Νίθιαλ, ύκβνπινο Θεκάηωλ Αζθαιείαο Γεώξγηνο Καηξνύγθαινο, Δπξωβνπιεπηήο Βαζίιεηνο Κνξθίδεο, Πξόεδξνο Δ..Δ.Δ. (Δζληθή πλνκνζπνλδία Διιεληθνύ Δκπνξίνπ) Γεώξγηνο Παπαθωλζηαληήο, Γεληθόο Γηεπζπληήο Νέαο Σειεόξαζεο Κξήηεο Εώεο Τζώιεο, Αξρηζπληάθηεο Οηθνλνκηθώλ ηεο εθεκεξίδαο ην Βήκα Γηώηα Χνπιηάξα, Aρχιςυντάκτρια ςτο Geopolitics.com.gr και ςτην Κοινωνική Επιθεώρηςη 13:30-14:30 Γεύκα Σπλεδξία 10: Financial Markets I Chairman: Emilios Galariotis 14:30-16:00 Do Dealers Choose their Clients? Evidence from the Corporate Bond Market Authors: George Chalamandaris, Nikos Vlachogiannakis Presenter: Nikos Vlachogiannakis Content Analysis of the FOMC Statements - How does the Fed s Wording Affect Financial Markets & Capital Flows? Authors: Panagiotis Mazis Presenter: Panagiotis Mazis The Market Impact of the Involvement of the EU/ECB/IMF in Crisis-Affected Countries During the European Sovereign Debt Crisis Authors: Dimitrios Kousenidis Presenter: Dimitrios Kousenidis 6

7 16:00-16:15 Γηάιεηκκα Performance-Based Fees and Asset Allocation under Loss Aversion Authors: Constantin Mellios, Anh Ngoc Lai Presenter: Constantin Mellios Measuring the efficiency of energy-intensive industries across 23 EU countries Authors: Georgia Makridou, Kostas Andriosopoulos, Michael Doumpos, Constantin Zopounidis Presenter: Georgia Makridou Σπλεδξία 11: Financial Markets II Chairman: Costas Siriopoulos Herding Dynamics in Exchange Groups: Evidence from Euronext Authors: Fotini Economou, Konstantinos Gavriilidis, Abhinav Goyal, Vasileios Kallinterakis Presenter: Fotini Economou 16:15-17:45 Investing in Mutual Funds: Are you Paying for Performance or for the Ties of the Manager? Authors: Maria Skaperda, Costas Siriopoulos Presenter: Maria Skaperda 17:45-18:00 Γηάιεηκκα Cross Sectional Stock Return Predictability: Evidence from US Bank Holding Companies Authors: Christos Tsavalos, George Leledakis Presenter: Christos Tsavalos An Investigation of the Weak Form Efficiency of Emerging Markets ETFs Authors: Gerasimos Rompotis Presenter: Gerasimos Rompotis Information Demand and Stock Return Predictability Authors: Dimitris Chronopoulos, Fotios Papadimitriou, Nikolaos Vlastakis Presenter: Dimitris Chronopoulos Σπλεδξία 12: Market Volatility Chairman: Spyros Spyrou 18:00-19:30 Forecasting Latent Volatility and Option Prices through a Markov Chain Approximation Filter Authors: Chia Chun Lo, Konstantinos Skindilias, Andreas Karathanasopoulos Presenter: Konstantinos Skindilias Volatility Co-movements and Spillover Effects within the Eurozone Economies: A Multivariate GARCH Approach using the Financial Stress Index Authors: Andreas Tsopanakis, Ronald MacDonald, Vasilios Sogiakas Presenter: Andreas Tsopanakis Spillovers between Oil and Stock Markets at Times of Geopolitical Unrest and Economic Turbulence 7

8 Authors: Nikolaos Antonakakis, Ioannis Chatziantoniou, George Filis Presenter: George Filis Cross-Sectional Expected European REITs Returns: Does Volatility Matter? Authors: Constantin Mellios, Evelyne Sakka Presenter: Evelyne Sakka Financial Statement Analysis of the Greek Private Health Sector over the Last Decade ( ): The Case of Diagnostic & Therapeutic Centre of Athens Hygeia S.A. Authors: Georgios Loukopoulos, Theodoros Roupas Presenter: Theodoros Roupas Volatility and Contagion from the Financially Distressed Markets to Major Markets during the EU Financial Crisis Authors: Spyros Spyrou, Georgia Pantou Presenter: Spyros Spyrou 19:30 Κιείζηκν Σπλεδξίνπ 8

Session 1: Financial Institutions I

Session 1: Financial Institutions I Session 1: Financial Institutions I Session Chair: Nikolaos Milonas, National and Kapodistrian University of Athens, Greece Room: Αίθουσα 1 Time: 09:00 10:30 Firm Performance and Ownership by Financial

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety. 5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.org/bebs-2014gr Πξόζθιεζε αο πξνζθαινύκε λα ππνβάιεηε ηηο εξεπλεηηθέο ζαο εξγαζίεο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

Parallel Session 1: Regulation

Parallel Session 1: Regulation Parallel Session 1: Regulation Session Chair: Panayiotis Alexakis, National and Kapodistrian University of Athens, Greece Room: Αίθουσα Συνεδρίων Time: 09:15-11:00 Financial Regulation in General Equilibrium

Διαβάστε περισσότερα

«Εξερευνώντας Πτυχές της Ελληνικής Οικονομικής Πραγματικότητας»

«Εξερευνώντας Πτυχές της Ελληνικής Οικονομικής Πραγματικότητας» 10 ο Ετήσιο Συνέδριο Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) Διοργανωτής: Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς «Εξερευνώντας Πτυχές της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Iordanis N. Floropoulos, Aristotle University of Thessaloniki, Department of Economics, Division of Business Administration, Greece

Iordanis N. Floropoulos, Aristotle University of Thessaloniki, Department of Economics, Division of Business Administration, Greece Iordanis N. Floropoulos, Aristotle University of Thessaloniki, Department of Economics, Division of Business Administration, Greece IAS. FIRST TIME USERS: SOME EMPIRICAL EVIDENCE FROM GREEK COMPANIES The

Διαβάστε περισσότερα

11 ο Ετήσιο Συνέδριο Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος

11 ο Ετήσιο Συνέδριο Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος 11 ο Ετήσιο Συνέδριο Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και 13 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αξιότιμοι Προσκεκλημένοι, Αγαπητοί Σύνεδροι, Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

11 ο Ετήσιο Συνέδριο Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος

11 ο Ετήσιο Συνέδριο Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος 11 ο Ετήσιο Συνέδριο Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και 13 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αξιότιμοι Προσκεκλημένοι, Αγαπητοί Σύνεδροι, Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

SESSION 1 ENERGY MARKETS

SESSION 1 ENERGY MARKETS SESSION 1 ENERGY MARKETS Alexandridis, A. Zapranis, S. Livanis, Department of Accounting and Finance, University of Macedonia of Economics and Social Studies Analyzing Crude Oil Prices and Returns Using

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής 3o Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Earnings Management using Intangibles in Greece: Some Empirical Evidence Panayiotis Tahinakis - University of Macedonia, Greece

Earnings Management using Intangibles in Greece: Some Empirical Evidence Panayiotis Tahinakis - University of Macedonia, Greece 9 Ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσµου Ελλήνων Επιστηµόνων Χρηµατοοικονοµικής και Λογιστικής (H.F.A.A.) ιοργανωτής Τµήµα Εµπορίου, Χρηµατοοικονοµικών και Ναυτιλίας του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου Session

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα. Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα Ονοµατεπώνυµο Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Τρέχουσα Θέση 2003 σήµερα Καθηγητής Χρηµατοοικονοµικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σχολή Επιστηµών ιοίκησης Τµήµα Ναυτιλίας & Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών 22,

Διαβάστε περισσότερα

Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη

Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Βιογραφικό Σηµείωµα (Ιούνιος 2014) Ταχ. Θυρ. 1939, 71004 Ηράκλειο, Κρήτης Τηλ. Γραφείου: 2810-379602, Φαξ: 28410-25491 E-mail: fvoulgari@staff.teicrete.gr and bellevue@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Oil Prices and Economic Activity in Greece, Economic Change and Restructuring, 2013, pp.1-13.

1. Oil Prices and Economic Activity in Greece, Economic Change and Restructuring, 2013, pp.1-13. Ευαγγελία Παπαπέτρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. ιδάσκει στο προπτυχιακό πρόγραµµα Οικονοµικά της Εργασίας, Μακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµα: ιεύθ. εργασίας: Τηλ. εργασίας: e-mail: Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Νέα Εγνατία, 54124 Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μάρτιος 2014. Αναστάσιος Δράκος. Αεροπορία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μάρτιος 2014. Αναστάσιος Δράκος. Αεροπορία Α: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μάρτιος 2014 Όνομα : Αναστάσιος Δράκος Ημερομηνία Γέννησης : 18 Μαΐου 1972 Τόπος Γέννησης : Οικογενειακή κατάσταση : Εθνικότητα : Στρατιωτικές Υποχρεώσεις : Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΡΕΙΩΤΗ Αναπληρωτή Καθηγητή Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών. Αθήνα 2013

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΡΕΙΩΤΗ Αναπληρωτή Καθηγητή Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών. Αθήνα 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΡΕΙΩΤΗ Αναπληρωτή Καθηγητή Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών Αθήνα 2013 Σταδίου 5, 2 Ος όροφος, Αθήνα, 105 62 Τηλ..: +30 2103689391, +30 6976196352, φάξ: +30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΑΣ

ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80 185 34, ΠΕΙΡΑΙΑΣ E-MAIL philipas@unipi.gr, τηλ. 2104142168 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΑΣ 1985-1989 Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 1 Καταραχιά Ανδρονίκη Κοινωνική Οικονομία Οι παρακάτω πτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CFA LEVEL ΙI

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CFA LEVEL ΙI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CFA LEVEL ΙI 29 Ιανουαρίου 21 Μαϊου 2011 The Chartered Financial Analyst (CFA ) Program is a graduate-level program that provides a strong foundation of the skills

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στο Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον. Δευτέρα, 4 Απριλίου

Η Ελλάδα στο Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον. Δευτέρα, 4 Απριλίου Η Ελλάδα στο Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον Δευτέρα, 4 Απριλίου 1 2011 Διεθνής Οικονομία & Κρίση Χρέους στην Ευρωζώνη: Προκλήσεις και Προοπτικές Δρ Πλάτων Μονοκρούσος, Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

22 November 2013 24 May 2014. Exam Focus: June 2014

22 November 2013 24 May 2014. Exam Focus: June 2014 CFA Review Course 7 th Series of CFA Level I - Review Course 22 November 2013 24 May 2014 Exam Focus: June 2014 The Chartered Financial Analyst (CFA ) Program is a graduate-level program that provides

Διαβάστε περισσότερα

73 papers / over 100 authors / from over 15 countries

73 papers / over 100 authors / from over 15 countries PANELS DRAFT 73 papers / over 100 authors / from over 15 countries SESSION I: TOURISM, Real Estate and Entrepreneurship (in Greek) 1) ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ και ΑΝΝΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Ο ρόλος του τουρισμού στην οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

CFA Review Course 6th Series of CFA Level II - Review Course 22 November 2014 23 May 2015 Exam Focus: June 2015

CFA Review Course 6th Series of CFA Level II - Review Course 22 November 2014 23 May 2015 Exam Focus: June 2015 CFA Review Course 6th Series of CFA Level II - Review Course 22 November 2014 23 May 2015 Exam Focus: June 2015 The Chartered Financial Analyst (CFA ) Program is a graduate-level program that provides

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Θ. Μυλωνάς. Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Θ. Μυλωνάς. Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικόλαος Θ. Μυλωνάς Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αθηνών Διεύθυνση Γραφείου Διεύθυνση Κατοικίας Πανεπιστήμιο Αθηνών Ευκαλύπτων 13 Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

17-19 May 2012 Proceedings

17-19 May 2012 Proceedings 17-19 May 2012 Proceedings Edited by Aristidis Bitzenis Vasileios A. Vlachos Εκδόσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ της Θράκης International Conference on International Business (www.icib.eu) Thessaloniki, 17-19 May 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΝΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΚΤΕΝΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΚΤΕΝΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Καθηγητή Τραπεζικής Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Πάτρα 2011 2 I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα και Επώνυμο: Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ever Excelling Semper Excellens

Ever Excelling Semper Excellens 1 UNIVERSITY OF THE AEGEAN Business School (BS) Ever Excelling Semper Excellens THE RESEARCH PROFILE OF THE ACADEMIC COMMUNITY OF BS 2004-2009 Editor: Prof. John Karkazis Dean December 2009 Chios, Greece

Διαβάστε περισσότερα

Export Potential of the Greek economy in the context of a long-term competitiveness perspective

Export Potential of the Greek economy in the context of a long-term competitiveness perspective of the Greek economy in the context of a long-term competitiveness perspective Yannis Caloghirou Professor of Economics of Technology and Industrial Strategy at the National Technical University of Athens,

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICAL OLYMPIC GROUP OF COMPANIES

TECHNICAL OLYMPIC GROUP OF COMPANIES TECHNICAL OLYMPIC OF COMPANIES SA Registration No.: 6801/06/Β/86/08 20, SOLOMOU STREET, ALIMOS for the period from January 1 st to June 30 th, 2008 (under Article 5 of L. 3556/2007) TABLE OF CONTENTS Ι.

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE on INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE on INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE on INTERNATIONAL BUSINESS ICIB 2013 proceedings edited by Aristidis Bitzenis and Vasileios A. Vlachos Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία CARBON ZAPP International που με την ευγενική

Διαβάστε περισσότερα