5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety."

Transcript

1 5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα Πξόζθιεζε αο πξνζθαινύκε λα ππνβάιεηε ηηο εξεπλεηηθέο ζαο εξγαζίεο πξνο παξνπζίαζε ζην 5 ο Δζληθό πλέδξην ηεο Δπηζηεκνληθήο Δηαηξείαο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Μεραληθήο θαη Σξαπεδηθήο (ΔΔΥΜΣ). ηόρνο ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη ε παξνπζίαζε λέσλ εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ θαζώο θαη ε δηάδνζε κεζνδνινγηώλ γηα ηελ αλάιπζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζην ρώξν ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο, από ηα κέιε θαη θίινπο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δηαηξείαο. Σν ζπλέδξην ζπλδηνξγαλώλεηαη από ηελ Δπηζηεκνληθή Δηαηξεία Υξεκαηννηθνλνκηθήο Μεραληθήο θαη Σξαπεδηθήο θαη ην Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο, ρνιή Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Σόπνο πλεδξίνπ Σν πλέδξην ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Ξελνδνρείν Intercontinental (Λεσθόξνο πγγξνύ 89-93, Αζήλα). Θέκαηα Η ζεκαηνινγία ηνπ πλεδξίνπ θαιύπηεη όινπο ηνπο ηνκείο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κε έκθαζε ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Μεραληθή θαη Σξαπεδηθή. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα αθόινπζα ζέκαηα: Αλάιπζε & Γηαρείξηζε Κηλδύλσλ Σξαπεδηθώλ Ιδξπκάησλ Γηθαηώκαηα Πξναίξεζεο επί Μεηνρώλ Σξαπεδηθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε Γηθαηώκαηα Πξναίξεζεο επί Ξέλσλ Ννκηζκάησλ Γηαρείξηζε Δλεξγεηηθνύ-Παζεηηθνύ πκβόιαηα Μειινληηθήο Δθπιήξσζεο Γηαρείξηζε Ρεπζηόηεηαο Πξνζεζκηαθά πκβόιαηα Αλάιπζε Δπίδνζεο ησλ Σξαπεδηθώλ Ιδξπκάησλ Πηζησηηθά Παξάγσγα Γηαρείξηζε Πνηόηεηαο ζην Σξαπεδηθό Υώξν Σηηινπνίεζε Απαηηήζεσλ Σν Νέν ύκθσλν ηεο Βαζηιείαο Τπνδείγκαηα Απνηίκεζεο Γηεζλήο ηξαηεγηθή Σξαπεδηθώλ Ιδξπκάησλ Γηαρείξηζε Υαξηνθπιαθίνπ Γηεζλήο Υξεκαηννηθνλνκηθή Κξίζε Καηαλνκή Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ Δμαγνξέο & πγρσλεύζεηο Σξαπεδηθώλ Ιδξπκάησλ πκπεξηθνξηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Σξαπεδηθέο Τπεξεζίεο Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε Μεξηζκαηηθή Πνιηηηθή Ακνηβέο Αλώηαηεο Δθηειεζηηθήο Γηνίθεζεο Δπαλαγνξά Ιδίσλ Μεηνρώλ Πιεζσξηζκόο θαη Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή Κεθαιαηαθή Γηάξζξσζε Υξνληθή Γηάξζξσζε ησλ Δπηηνθίσλ Αξρηθέο Γεκόζηεο Δγγξαθέο Δλαιιαθηηθέο Δπελδύζεηο Απμήζεηο Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ Μηθξνδνκή Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Αγνξώλ Αγνξέο Δλέξγεηαο θαη άιισλ Δκπνξεπκάησλ Αγνξέο Υξήκαηνο θαη Κεθαιαίνπ Πξνζθεθιεκέλνο Οκηιεηήο Μαλώιεο Γ. Καβνπζαλόο, Καζεγεηήο Υξεκαηννηθνλνκηθήο ζην Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Βξάβεπζε Γεωξγίνπ Καξαζαλάζε, Οκόηηκνπ Καζεγεηή Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ηξνγγπιό Σξαπέδη I: «Διιεληθή Οηθνλνκία: Σν Δπόκελν Βήκα» Κωλζηαληίλνο Αλδξηνζόπνπινο, Αληηπξόεδξνο Γ.. ΓΔΠΑ θαη Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Director - Research Centre for Energy Management, ESCP Europe Business School Γεώξγηνο Βεληέξεο, Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ) θαη Καζεγεηήο Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ηαύξνο Θωκαδάθεο, Πξόεδξνο πκβνπιίνπ Ιδξύκαηνο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη Οκόηηκνο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Ζιίαο Λεθθόο, Γηεπζπληήο Οηθνλνκηθήο Αλάιπζεο θαη Αγνξώλ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο Νηθόιανο Σξαπιόο, Πξόεδξνο Γ.. Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελώλ θαη Dean ALBA Graduate Business School 1

2 Νηθόιανο Φίιηππαο, Πξόεδξνο Γ.. θαη Δπηζηεκνληθόο Γηεπζπληήο ΚΔΠΔ θαη Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο ηξνγγπιό Σξαπέδη II: «Γεσπνιηηηθή θαη Δπηπηώζεηο» Λνπθάο Απνζηνιίδεο, Γηθεγόξνο, πξ. Αληηπξόεδξνο Βνπιήο, πξ. Τθ. Δζληθήο Άκπλαο-Βνπιεπηήο Παλαγηώηεο Μπαηζαξηζάθεο, Οηθνλνκηθόο-Δπηρεηξεκαηηθόο ύκβνπινο-αλαιπηήο Αιέμαλδξνο Νίθιαλ, ύκβνπινο Θεκάησλ Αζθαιείαο Γεώξγηνο Καηξνύγθαινο, Δπξσβνπιεπηήο Βαζίιεηνο Κνξθίδεο, Πξόεδξνο Δ..Δ.Δ. (Δζληθή πλνκνζπνλδία Διιεληθνύ Δκπνξίνπ) Εώεο Σζώιεο, Αξρηζπληάθηεο Οηθνλνκηθώλ ηεο εθεκεξίδαο ην Βήκα Πξνεδξείν πλεδξίνπ ππξίδωλ πύξνπ, Πξόεδξνο Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο, Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ Γεώξγηνο Λειεδάθεο, Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο, Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή πλεδξίνπ Γεώξγηνο Αζαλαζζάθνο (University of Western Ontario, Canada), Παλαγηώηεο Αιεμάθεο (Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ), εξαΐλα Αλαγλωζηνπνύινπ (Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ), Γεκήηξηνο Αλδξηνζόπνπινο (University of Strathclyde, UK), Κωλζηαληίλνο Αλδξηνζόπνπινο (ESCP Europe Business School, UK), Άγγεινο Αληδνπιάηνο (Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο), Νηθόιανο Απέξγεο (Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο), Γεκήηξηνο Βαζηιείνπ (Διιεληθό Αλνηρηό Παλεπηζηήκην), Γεώξγηνο Βεληέξεο (Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ), Ιωάλλεο Βξόληνο (Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ), Υξπζνβαιάληεο Γαγάλεο (Παλεπηζηήκην Κξήηεο), Αηκίιηνο Γαιαξηώηεο (Audencia Nantes, School of Management, France), Γεκήηξηνο Γεωξγνύηζνο (Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ), Γαληήι Γηακνπξίδεο (Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ), Υξήζηνο Γηαλλίθνο (City University of New York, USA), Γεκήηξηνο Γνπλόπνπινο (University of Sussex, UK), Δπζύκηνο Γεκνηξάθνο (Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ), Απγνπζηίλνο Γεκεηξάο (Διιεληθό Αλνηρηό Παλεπηζηήκην), Παλαγηώηεο Γηακάληεο (Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ), Μηράιεο Γνύκπνο (Πνιπηερλείν Κξήηεο), Κωλζηαληίλνο Γξάθνο (Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ), Αζαλάζηνο Δπίζθνπνο (Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ), Αρηιιέαο Εαπξάλεο (Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο), Κωλζηαληίλνο Ενπνπλίδεο (Πνιπηερλείν Κξήηεο), ηαύξνο Θωκαδάθεο (Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ), Δκκαλνπήι Καβνπζαλόο (Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ), Γεκήηξηνο Καηλνύξγηνο (Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ), Πέηξνο Καιαληώλεο (ΣΔΙ Πεηξαηά), Έιελα Καινηύρνπ (City University, UK), Υξήζηνο Κακπόιεο (ALBA Graduate Business School), Άγγεινο Καλάο (Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο), Κωλζηαληίλνο Κάληδνο (ΣΔΙ Πεηξαηά), Κπξηαθή Κνζκίδνπ (Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο), Γεκήηξηνο Κνπζελίδεο (Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο), Γεκήηξηνο Κπξηαδήο (Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο), Ζιίαο Λεθθόο (Σξάπεδα Πεηξαηώο), Δκκαλνπήι Μακαηδάθεο (University of Sussex, UK), Γεκήηξηνο Μαξγαξίηεο (University of Auckland, New Zealand), Ραθαήι Μάξθειινο (University of East Anglia, UK), Αλδξέαο Μεξίθαο (Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο), Απόζηνινο Μπάιιαο (Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ), Γεώξγηνο Μπανπξάθεο (Μεζνγεηαθό Αγξνλνκηθό Ιλζηηηνύην Υαλίσλ (ΜΑΙΥ)), ηπιηαλόο Μπεθίξνο (Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ), Νηθόιανο Μπιωλάο (Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ), Υξήζηνο Νεγθάθεο (Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο), Αζαλάζηνο Ννύιαο (Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο), Μάλζνο Νηειήο (University of Surrey, UK), Αθξνδίηε Παπαδάθε (Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ), Γεώξγηνο Παπαϊωάλλνπ (Hofstra University, USA), Nηθόιανο Παπαληθνιάνπ (University of Sussex, UK), Γεώξγηνο Παπαρξήζηνπ (Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο), Πάλνο Παξδαιόο (University of Florida, USA), Φώηηνο Παζηνύξαο (Πνιπηερλείν Κξήηεο & University of Surrey, UK), Γεκήηξηνο Πεηκεδάο (University of Surrey, UK), Λεωλίδαο Ρνκπόιεο (Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ), Αξηζηείδεο άκηηαο (Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ), Γεωξγία ηνπγιέ (Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ), Γεώξγηνο θνπιάθεο (University of British Columbia, Canada), ππξίδωλ θνύξαο (Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ), Παλαγηώηεο ηαϊθνύξαο (Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο), ωηήξηνο ηαϊθνύξαο (City University, UK), ππξίδωλ πκεωλίδεο (Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ), Θεόδωξνο πξηόπνπινο (Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ), Κωλζηαληίλνο πξηόπνπινο (Παλεπηζηήκην Παηξώλ), Νηθόιανο Σεζζαξνκάηεο (EDHEC Business School, UK), Ζιίαο Σδαβαιήο (Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ), Υξήζηνο Σδόβαο (Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ), Νηθόιανο Σξαπιόο (ALBA Graduate Business School), Νηθόιανο Σζαγθαξάθεο (Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο), Αλδξηαλόο Σζεθξέθνο (Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ), Δκκαλνπήι Σζηξηηάθεο (Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο), Δπζύκηνο Σζηώλαο (Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ), Νηθόιανο Φίιηππαο (Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο), Γεώξγηνο Υαιακαλδάξεο (Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ), Γεκνζζέλεο Υέβαο (Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ), Γεώξγηνο Υξηζηνδνπιάθεο (University of Manchester, UK). Γξακκαηεία πλεδξίνπ ηύιηα Κξνθηδά, Πέγθπ Μαθξπρωξίηε, 2

3 Τπνβνιή Δξγαζηώλ Οη ελδηαθεξόκελνη πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην ζπλέδξην θαινύληαη λα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά νινθιεξσκέλεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ή ζρεδόλ νινθιεξσκέλεο εξγαζίεο ή πεξίιεςε ηεο εξγαζίαο ηνπο κέρξη 14/11/2014 ζηε δηεύζπλζε: Η εξγαζία κπνξεί λα είλαη γξακκέλε ζηα Διιεληθά ή ζηα Αγγιηθά, θαη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα ζηνηρεία: (1) ηίηιν ηεο εξγαζίαο, (2) νλόκαηα ζπγγξαθέσλ, ηαρπδξνκηθή θαη ειεθηξνληθή δηεύζπλζε, (3) πεξίιεςε πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηηο 150 ιέμεηο. Αλ ππνβιεζεί πεξίιεςε θαη όρη νινθιεξσκέλε εξγαζία, ε πεξίιεςε ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη κε θείκελν 300 έσο 600 ιέμεσλ, ζην νπνίν ζα αλαιύνληαη νη ζηόρνη ηεο εξγαζίαο, ε κεζνδνινγία πξνζέγγηζεο, νη εθαξκνγέο θαη ηα ζεκαληηθόηεξα απνηειέζκαηα. Γεκνζίεπζε Δξγαζηώλ Δπηιεγκέλεο εξγαζίεο πνπ ζα παξνπζηαζηνύλ ζηε ζπλάληεζε ζα δεκνζηεπζνύλ ύζηεξα από θξίζε ζε εηδηθή έθδνζε ζε έγθξηηα δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Οη εξγαζίεο πνπ ζα ππνβιεζνύλ γηα δεκνζίεπζε ζα πξέπεη λα είλαη γξακκέλεο ζηελ Αγγιηθή γιώζζα. Γήιωζε πκκεηνρήο Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην ζπλέδξην είλαη 150 (60 γηα θνηηεηέο) θαη πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινύζεζε ησλ εξγαζηώλ, ηε δηάζεζε έληππνπ πιηθνύ, γεύκαηα, θαθέδεο θ.α. Σν δείπλν ηνπ πλεδξίνπ ζα ιάβεη ρώξα ζην εζηηαηόξην ηξνθή ηελ Παξαζθεπή 19 Γεθεκβξίνπ. Σν δείπλν είλαη πξναηξεηηθό θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζην θόζηνο εγγξαθήο. Σν θόζηνο είλαη 35 αλά άηνκν γηα έλα πιήξεο γεύκα κε θξαζί. H πιεξσκή ηνπ δηθαηώκαηνο ζπκκεηνρήο θαη ζπλεπώο ε εγγξαθή ζην ζπλέδξην ζα πξέπεη λα γίλεη ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε: 3

ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. ΠΑΝΔΤΡΤΣΑΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ ΚΛΔΗΘΔΝΟΤ 17 10552 ΑΘΖΝΑ Π Ρ Ο Κ Λ Ζ Ζ

ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. ΠΑΝΔΤΡΤΣΑΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ ΚΛΔΗΘΔΝΟΤ 17 10552 ΑΘΖΝΑ Π Ρ Ο Κ Λ Ζ Ζ ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. ΠΑΝΔΤΡΤΣΑΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ ΚΛΔΗΘΔΝΟΤ 17 10552 ΑΘΖΝΑ ΣΟΠΗΚΟΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΗ ΤΛΛΟΓΟΗ ΣΖΛ.: 2103240001 6977366813 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΡΟΤΟΤ ΔΠΑΗΝΟ ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΑΘΖΝΩΝ (ΠΡΟΤΟΤ, ΚΑΣΑΝΗΑ, ΣΟΡΝΟΤ)

Διαβάστε περισσότερα

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ.

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ. 1 ΣΔΛΔΣΖ ΒΡΑΒΔΤΖ 10εο ΠΑΓΚΤΠΡΗΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ άββαην 14 Ηνπλίνπ 2014 - Αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θηίξην Αλαζηάζηνο Γ Λεβέληεο αίζνπζα Β108 ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε - Έληηκε Δθπξόζσπε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 3 ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΤΡΛΩΝ 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 01 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2013 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Γεπηέξα 12/08/2013 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο)

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Πξνηείλεηαη κία ζεηξά εηθνζηηεζζάξσλ (24) ζαξαληαπεληάιεπησλ επεηζνδίσλ παηδηθήο εθπνκπήο κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ 1. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ Ο Αγώλαο ΑΛΙΒΔΡΙ 2015 ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα µε: 1.1 Σνπο θαλνληζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ αγώλα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη :

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη : 1 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη : 1. Σν Δργαζηήρηο Βηοϊαηρηθής Σετλοιογίας ηοσ Δζληθού Μεηζόβηοσ Ποισηετλείοσ ΔΠΙΔΤ πνπ εδξεχεη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ E E Κ Π ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION 5 ν Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ πλέδξην ΔΔΚΠ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ Αζήλα, 8-10 Μαΐνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘ.ΓΔΩΡΓΙΑ ΠΔΣΡΑΚΗ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΔ ΔΣΟ 2013/2014

ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘ.ΓΔΩΡΓΙΑ ΠΔΣΡΑΚΗ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΔ ΔΣΟ 2013/2014 1 ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘ.ΓΔΩΡΓΙΑ ΠΔΣΡΑΚΗ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΔ ΔΣΟ 2013/2014 1. Κινήμαηα Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ: Η πεπίπηωζη ηων Κοινωνικών Ιαηπείων Σα ζύγρξνλα θνηλσληθά θηλήκαηα ζπληζηνύλ κνξθέο ζπιινγηθώλ δξάζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΑΓΩΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Tν βνπιγαξηθό ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Τδάησλ θνηλνπνίεζε ζηηο 9.11 ηελ αξλεηηθή ζέζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ 1.1. ποςδέρ 5/7/2004 Σίηλορ ζποςδών: Γίπισκα Γηδάθηνξνο Νενειιεληθήο Φηινινγίαο. Δκπαιδεςηικό ίδπςμα: Παλεπηζηήκην Κύπξνπ. Φηινζνθηθή ρνιή. Σκήκα Βπδαληηλώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΑΣΗΔΩΝ ΤΠΔΡ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΣΗ ΑΠΟΓΟΥΔ (ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΜΟΗΒΔ) ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΑΣΗΔΩΝ ΤΠΔΡ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΣΗ ΑΠΟΓΟΥΔ (ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΜΟΗΒΔ) ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΑΣΗΔΩΝ ΤΠΔΡ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΣΗ ΑΠΟΓΟΥΔ (ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΜΟΗΒΔ) ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ Γηθαίσκα εγγξαθήο κεηφρσλ Σαθηηθέο θξαηήζεηο ζηε κηζζνδνζία ησλ κεηφρσλ (% θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Ζ ηζηνξία ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζηε ρώξα καο, κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνινπζεί κηα πνξεία αλάινγε κε ηηο πνιηηηθέο κεηαβνιέο θαη ηα αλεβνθαηεβάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΔΙ ΜΗΚΟΤ-ΒΑΡΟΤ, ΥΔΔΙ ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΗ ΔΤΡΩΣΙΑ (Κ) ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1784) ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΒΔΝΔΣΙΚΟ (ΤΣΗΜΑ Π.

ΥΔΔΙ ΜΗΚΟΤ-ΒΑΡΟΤ, ΥΔΔΙ ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΗ ΔΤΡΩΣΙΑ (Κ) ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1784) ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΒΔΝΔΣΙΚΟ (ΤΣΗΜΑ Π. 257 ΥΔΔΙ ΜΗΚΟΤ-ΒΑΡΟΤ, ΥΔΔΙ ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΗ ΔΤΡΩΣΙΑ (Κ) ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1784) ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΒΔΝΔΣΙΚΟ (ΤΣΗΜΑ Π. ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ) Κοκκινάκηρ Α.Κ.*, Αλεξίος E.X., Ππασσάρ Γ.Δ. Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

«Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά»

«Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά» «Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά» Γηάλλεο Καινγήξνπ, εκηλάξην Infostrag/ΔΒΔΟ/ΔΜΠ ηνπ 2009 ΣΠΔ & ΑΠΔ γηα ηελ Αλάπηπμε ηνπ Νεζησηηθνύ Υώξνπ ΤΡΟΤ, 9/7/2009 ΝΗΙΩΝ 1 Οηθνλνκίεο ηωλ κηθξώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα