ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ"

Transcript

1 Eurobank Cyprus Ltd ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οι συναλλακτικές σχέσεις ανάμεσα στον υπογράφοντα (ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται ο "Πελάτης") και την Τράπεζα Eurobank Cyprus Ltd (που στο εξής θα αποκαλείται η "Τράπεζα") στηρίζoνται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη και υπό τους παρακάτω Γενικούς Όρους, τους οποίους ο Πελάτης αποδέχεται. 1. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 1.1 Η Τράπεζα θέτει στη διάθεση του Πελάτη την οργάνωσή της για την εκτέλεση ποικίλων τραπεζικών εργασιών και εντολών και την παροχή στον Πελάτη τραπεζικών ή πιστωτικών διευκολύνσεων κάθε φύσης (περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, δανείων σε τρεχούμενο ή άλλο λογαριασμό και παροχή πιστώσεων κάθε φύσης) και διάθεση μέσων πληρωμών ή και συστημάτων διευκόλυνσης για την κίνηση εντολών/πράξεων πληρωμών (περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό παροχή υπηρεσιών κάρτας και ηλεκτρονικής τραπεζικής οποιασδήποτε φύσης). Νοείται ότι ο Πελάτης έχει υποχρέωση όπως χρησιμοποιεί οποιοδήποτε μέσο πληρωμής ή υπηρεσία διαθέτεται από την Τράπεζα σύμφωνα με τους όρους που διέπουν την έκδοση και χρήση αυτών και μόλις παραλάβει τέτοιο μέσο πληρωμών πρέπει να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για την ασφαλή φύλαξη των εξατομικευμένων στοιχείων ασφαλείας του. 1.2 Εκτός εάν υπάρχει ειδική συμφωνία με τον Πελάτη: (α) η χορήγηση πιστώσεων, υπερβάσεως καθορισμένου ορίου πιστώσεων ή άλλων διευκολύνσεων υπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας, η οποία μπορεί να ανακαλεί και ακυρώνει κάθε τέτοια χορήγηση. (β) υπέρβαση του καθορισμένου ορίου πίστωσης σε λογαριασμό, υπερήμερες οφειλές προς την Τράπεζα καθώς και οποιαδήποτε άλλα ποσά που οφείλονται στην Τράπεζα, καθίστανται ληξιπρόθεσμα και άμεσα απαιτητά και επί αυτών θα οφείλονται τόκοι και θα χρεώνονται σε λογαριασμό του Πελάτη έντοκα, με βάση επιτόκιο ως εκάστοτε καθορίζεται από την Τράπεζα. 1.3 Η Τράπεζα δύναται, με προειδοποίηση δύο (2) μηνών προς τον Πελάτη, να κλείνει οποιουσδήποτε πιστωτικούς ή χρεωστικούς λογαριασμούς με μικρά υπόλοιπα που παραμένουν αδρανείς για χρονικό διάστημα που καθορίζεται εκάστοτε από την Τράπεζα. 1.4 Η Τράπεζα δικαιούται να απέχει από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της έναντι του Πελάτη εφόσον έχει δικές της απαιτήσεις εναντίον του, ληξιπρόθεσμες ή μελλοντικές ή υπό αίρεση, ανεξαρτήτως αν στηρίζονται ή όχι στην ίδια συναλλακτική σχέση από την οποία απορρέουν οι δικές της υποχρεώσεις. 2. ΚΟΙΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Κάθε ένας από τους περισσότερους του ενός δικαιούχους σε κοινό λογαριασμό, ή σε περιουσιακά στοιχεία, τίτλους, αξιόγραφα, θυρίδες φύλαξης και παραστατικά αξίας κάθε φύσης που κρατούνται από την Τράπεζα από κοινού για τους δικαιούχους, μπορεί να κάνει οποιαδήποτε χρήση του κοινού λογαριασμού ή περιουσιακών στοιχείων, τίτλων, αξιόγραφων, θυρίδων φύλαξης και παραστατικών αξίας κάθε φύσης, είτε συνολικά είτε μερικώς χωρίς τη σύμπραξη των άλλων δικαιούχων, εκτός αν όλοι οι δικαιούχοι δώσουν αντίθετες οδηγίες προς την Τράπεζα. Κάθε ένας από τους περισσότερους του ενός δικαιούχους ευθύνεται εις ολόκληρον απέναντι στην Τράπεζα για κάθε υποχρέωση που απορρέει σε σχέση με τον κοινό λογαριασμό ή άλλο περιουσιακό στοιχείο, τίτλο, αξιόγραφο, θυρίδα φύλαξης και παραστατικό αξίας κάθε φύσης που κρατείται από κοινού για τους δικαιούχους. Εκτός αν όλοι οι δικαιούχοι δώσουν αντίθετες οδηγίες στην Τράπεζα, σε περίπτωση θανάτου ενός από τους προαναφερθέντες δικαιούχους, κάθε πιστωτικό υπόλοιπο του κοινού λογαριασμού και κάθε περιουσιακό στοιχείο, τίτλος, αξιόγραφο, θυρίδα φύλαξης και παραστατικό αξίας κάθε φύσης θα κρατείται προς όφελος και για λογαριασμό των επιζώντων ή του επιζώντος δικαιούχου και κάθε επιζών δικαιούχος θα δικαιούται να κάνει οποιαδήποτε χρήση τους, χωρίς επηρεασμό των δικαιωμάτων της Τράπεζας σε σχέση με τέτοιο πιστωτικό υπόλοιπο, περιουσιακό στοιχείο, τίτλο, αξιόγραφο, θυρίδα φύλαξης και παραστατικό αξίας, που προκύπτουν από δικαίωμα επίσχεσης, συμψηφισμού, ανταπαίτησης ή άλλως πως ή κάθε μέτρου ή διαβήματος που η Τράπεζα θα θεωρούσε, κατά την απόλυτη κρίση της, επιθυμητό να λάβει λόγω απαιτήσεως από οποιοδήποτε πρόσωπο άλλο από τον επιζώντα ή τους επιζώντες δικαιούχους. 3. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 3.1 Σε όλη τη διάρκεια των συναλλαγών με τον Πελάτη της, η Τράπεζα θεωρείται ανέκκλητα εξουσιοδοτημένη να δέχεται χρήματα για λογαριασμό του Πελάτη. Η Τράπεζα μπορεί να πιστώνει στο λογαριασμό του Πελάτη της οποιοδήποτε ποσό χρημάτων διαβιβαστεί σ' αυτήν με την εντολή να το τοποθετεί ή να το κρατά στην διάθεση του Πελάτη της, εκτός αν η εντολή ρητά το αποκλείει. 3.2 Εφόσον δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες που να συνοδεύουν εντολές πληρωμής χρημάτων ή εμβάσματα, η Τράπεζα δικαιούται να ενεργεί με δική της διακριτική ευχέρεια τηρουμένων των διατάξεων οποιασδήποτε ισχύουσας νομοθεσίας. 3.3 Σε περιπτώσεις που γίνουν εγγραφές πιστώσεων όχι με βάση αντίστοιχες οδηγίες, αλλά από πλάνη ή από λάθος υπαλλήλου ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός αν προνοείται διαφορετικά από τους παρόντες Γενικούς Όρους ή οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία, η Τράπεζα μπορεί να προχωρεί με δική της πρωτοβουλία σε ακύρωση αυτών των πιστώσεων με απλές μεταγενέστερες εγγραφές. 3.4 Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η πληροφόρηση αναφορικά με τους όρους της διενέργειας διασυνοριακών πιστωτικών μεταφορών του έχει δοθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007/64/ΕΚ και ως προβλέπεται από τους παρόντες Γενικούς Όρους. A 4.6 G 1/12

2 4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΩΝ 4.1 Οι κάθε είδους εντολές που απευθύνονται προς την Τράπεζα πρέπει να περιγράφουν με σαφήνεια το αντικείμενο που αφορούν. Εντολές για τροποποιήσεις, επιβεβαιώσεις ή επαναλήψεις πρέπει να προσδιορίζονται ρητά ως τέτοιου είδους εντολές. Νοείται ότι τα δικαιώματα ή/και υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4.2, 4.3 και 4.4 πιο κάτω θα εφαρμόζονται μόνο αν ο Πελάτης πληροί τις προϋποθέσεις του περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου (Ν.128(Ι)/2009). 4.2 Η κάθε εντολή για τη διενέργεια πράξης πληρωμής του Πελάτη θα ισχύει σύμφωνα με τον τύπο και τον χρόνο εντολής που έχει δοθεί και θα ισχύει μόνο για την εργάσιμη ημέρα κατά τη διάρκεια της οποίας δίδεται και στα πλαίσια των εργάσιμων ωρών της Τράπεζας εκτός αν τέτοια εντολή δύναται να εκτελεστεί με βάση τον Πίνακα Χρονικών Περιορισμών της Τράπεζας, ως εκάστοτε δημοσιεύεται και γνωστοποιείται στον Πελάτη από την Τράπεζα. Σε περίπτωση που ο χρόνος λήψης δεν είναι εντός της εργάσιμης ημέρας ή/και των εργάσιμων ωρών της Τράπεζας, τότε η εντολή θα λογίζεται ως ληφθείσα την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οποιαδήποτε εντολή καθίσταται ανέκκλητη μόλις ληφθεί από την Τράπεζα εκτός σε περίπτωση όπου ο Πελάτης έχει ζητήσει μελλοντική πράξη πληρωμής. Οποιαδήποτε μελλοντική πράξη πληρωμής θα εκτελείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα αν κατά την ημερομηνία που πρέπει να εκτελεστεί δεν είναι εργάσιμη ημέρα. Εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των μερών τέτοια εντολή πληρωμής δεν θα εκτελεστεί σε άλλη ημέρα αν κατά την ημερομηνία πληρωμής δεν υπάρχουν ικανοποιητικά διαθέσιμα κεφάλαια για εκτέλεση της πράξεις. Τηρουμένων των πιο πάνω διατάξεων, σε περίπτωση άμεσης χρέωσης (direct debit), ο Πελάτης μπορεί να ανακαλέσει εντολή πληρωμής το αργότερο ως το τέλος της εργάσιμης ημέρας που προηγείται του συμφωνηθέντος χρόνου. Μετά τα χρονικά όρια που αναφέρονται πιο πάνω η εντολή πληρωμής δύναται να ανακληθεί μόνο με συμφωνία μεταξύ των μερών και του δικαιούχου οποιασδήποτε πράξης και η Τράπεζα δύναται να χρεώνει για τέτοιες υπηρεσίες με βάση τον Πίνακα Προμηθειών και Χρεώσεων. 4.3 Ο Πελάτης έχει υποχρέωση να υποβάλει στην Τράπεζα, τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: (α) τον αριθμό λογαριασμού και/ή το ΙΒΑΝ του δικαιούχου («Αποκλειστικό Μέσο Ταυτοποίησης») (β) το όνομα και τη διεύθυνση του δικαιούχου καθώς και (γ) τον κωδικό ταυτοποίησης του πιστωτικού ιδρύματος (BIC) που τηρείται ο λογαριασμός του δικαιούχου, τα οποία είναι απαραίτητα για να εκτελεστεί ορθά η εντολή. Η Τράπεζα δεν φέρει την ευθύνη να εξετάζει την ορθότητα των στοιχειών που υποβάλλονται. Οποιαδήποτε εντολή πληρωμής εκτελεστεί σύμφωνα με το Αποκλειστικό Μέσο Ταυτοποίησης θεωρείται ότι εκτελέστηκε ορθά όσον αφορά το δικαιούχο που ορίζεται από το Αποκλειστικό Μέσο Ταυτοποίησης. Η Τράπεζα δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τη μη εκτέλεση ή την εσφαλμένη εκτέλεση οποιασδήποτε πράξης πληρωμής σε περίπτωση που το Αποκλειστικό Μέσο Ταυτοποίησης που έχει δώσει ο Πελάτης είναι λανθασμένο. Η Τράπεζα μετά από αίτηση του Πελάτη θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για την ανάκτηση των χρηματικών ποσών τα οποία σχετίζονται με τέτοια πράξη και η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να χρεώνει για τις υπηρεσίες της ως ορίζεται στον Πίνακα Προμηθειών και Χρεώσεων της Τράπεζας. Σε περίπτωση όπου ο Πελάτης έχει υποβάλει ορθά το Αποκλειστικό Μέσο Ταυτοποίησης στην Τράπεζα και η σχετική εντολή εκτελέστηκε λανθασμένα ή χωρίς εξουσιοδότηση, ο Πελάτης θα δικαιούται σε επανόρθωση και ανάκτηση του ποσού και επαναφορά του λογαριασμού στην κατάσταση που θα ήταν αν δεν είχε διενεργηθεί η πράξη, νοουμένου ότι ειδοποιήσει την Τράπεζα εντός δεκατριών (13) μηνών από την ημερομηνία χρέωσης/πίστωσης. Νοείται ότι ο Πελάτης θα βαρύνεται μέχρι το ποσό των Ευρώ 150 για ζημιά από εντολές/πράξεις πληρωμής που πραγματοποιήθηκαν χωρίς την εξουσιοδότησή του εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) η ζημιά επέρχεται από τη χρήση απολεσθέντος ή κλαπέντος μέσου πληρωμών ή, εάν ο Πελάτης δεν κράτησε ασφαλή τα εξατομικευμένα στοιχεία ασφαλείας μέσου πληρωμών υποκλαπέντος ή εκτεθειμένου σε κατάχρηση από τρίτα πρόσωπα (β) η Τράπεζα παρέσχε τα κατάλληλα μέσα που επιτρέπουν ανά πάσα στιγμή την ειδοποίηση για την απώλεια, κλοπή, υποκλοπή ή έκθεση σε κατάχρηση του μέσου πληρωμών, και (γ) η ζημιά επέρχεται από χρήση του μέσου πληρωμών μέχρι τη χρονική στιγμή κατά την οποία ο Πελάτης ειδοποίησε σχετικά την Τράπεζα. Τηρουμένων των πιο πάνω διατάξεων ο Πελάτης θα βαρύνεται για ολόκληρη τη ζημιά από πράξεις πληρωμής που πραγματοποιήθηκαν χωρίς την εξουσιοδότησή του, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) η ζημιά οφείλεται στο γεγονός ότι ο Πελάτης ενήργησε με δόλο ή η ζημιά επέρχεται κατόπιν παραβίασης από τον Πελάτη του τρόπου και των υποχρεώσεων χρήσης των μέσων πληρωμής, που έχει καταστήσει διαθέσιμα σε αυτόν η Τράπεζα, από πρόθεση ή βαρεία αμέλεια,(β) η Τράπεζα παρέσχε τα κατάλληλα μέσα που επιτρέπουν ανά πάσα στιγμή την ειδοποίηση για την απώλεια, κλοπή, υποκλοπή ή έκθεση σε κατάχρηση του μέσου πληρωμών, και (γ) η ζημιά επέρχεται από χρήση του μέσου πληρωμών μέχρι τη χρονική στιγμή κατά την οποία ο Πελάτη ειδοποίησε σχετικά την Τράπεζα. Νοείται ότι ο Πελάτης θα βαρύνεται για ολόκληρη τη ζημιά από εντολές/πράξεις πληρωμής που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν δόλιας ενέργειας εκ μέρους του και η Τράπεζα δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη. 4.4 Σε περίπτωση που οποιαδήποτε πράξη/ εντολή πληρωμής έχει εξουσιοδοτηθεί από το Πελάτη, ο Πελάτης δικαιούται να ζητήσει εντός οκτώ (8) εβδομάδων από την Τράπεζα να επιστρέψει το ποσό πράξης πληρωμής εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις (α) η πράξη πληρωμής κινήθηκε από δικαιούχο ή μέσω δικαιούχου και έχει ήδη εκτελεστεί, (β) κατά την εξουσιοδότηση δεν προσδιορίστηκε το ακριβές ποσό της πράξης πληρωμής και (γ) το ποσό της πράξης πληρωμής υπερβαίνει το ποσό που θα ανέμενε εύλογα ο Πελάτης, λαμβάνοντας υπόψη τα συνήθη έξοδά του, τους όρους των παρόντων Γενικών Όρων και περιστάσεις της συγκεκριμένης πράξης πληρωμής. Νοείται ότι ο Πελάτης δεν μπορεί να επικαλεσθεί λόγους που συνδέονται με μετατροπή συναλλάγματος, εφόσον εφαρμόστηκε ο Πίνακας Προμηθειών και Χρεώσεων. Ο Πελάτης κατόπιν αιτήματος της Τράπεζα, υποχρεούται να παράσχει σχετικά στοιχεία και η Τράπεζα εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης επιστροφής του Πελάτη, είτε θα επιστρέψει το ποσό της πράξης πληρωμής είτε θα αρνηθεί την επιστροφή του ποσού δίνοντας ανάλογη αιτιολογία υποδεικνύοντας στον Πελάτη την αρμόδια αρχή στην οποία μπορεί να υποβάλει καταγγελία και το όργανο στο οποίο μπορεί να προσφύγει για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς. A 4.6 G 2/12

3 Νοείται ότι ο Πελάτης δεν δικαιούται επιστροφή ποσού στην περίπτωση όπου πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) ο Πελάτης έχει εξουσιοδοτήσει απευθείας την Τράπεζα για να εκτελεσθεί η πράξη/εντολή πληρωμής και (β) ανάλογα με την περίπτωση, οι πληροφορίες για μελλοντική πράξη/ εντολή πληρωμής παρασχέθηκαν ή τέθηκαν στη διάθεση του Πελάτη από την Τράπεζα ή από το δικαιούχο, τουλάχιστον τέσσερις (4) εβδομάδες πριν από την ημερομηνία χρέωσης. 4.5 Εκτός ως προνοείται στις παραγράφους 4.1, 4.2, 4.3 και 4.4 πιο πάνω, η ευθύνη της Τράπεζας από καθυστερήσεις ή ακόμη και από αμέλεια, είτε κατά την εκτέλεση εντολών ή των σχετικών με αυτές ειδοποιήσεων ή άλλως, από τις οποίες επήλθε ζημιά, περιορίζεται στην αποκατάσταση μόνον της ζημιάς από την απώλεια τόκων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες η Τράπεζα όφειλε από το αντικείμενο της εντολής να γνωρίζει ότι η ζημιά ήταν εύλογα πιθανό να ξεπεράσει εκείνη της απώλειας τόκων οπωσδήποτε όμως σε οποιαδήποτε περίπτωση η Τράπεζα δεν θα υπέχει ευθύνη αποκατάστασης ζημιών που θεμελιώνονται σε τυχόν μεταβολή των τιμών ξένου συναλλάγματος ή της ισοτιμίας του νομίσματος στο οποίο έγινε η πληρωμή, όπως επίσης η Τράπεζα δεν θα υπέχει γενικά ευθύνη για αποκατάσταση αποθετικών ζημιών ή συνεπαγομένων ζημιών (consequential loss) από οποιαδήποτε αιτία. 4.6 Η Τράπεζα δεν αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση άλλων διαχειριστικών ζητημάτων, πλην όσων αναγράφονται στους παρόντες Γενικούς Όρους και εκείνων για τα οποία έγινε ρητή πρόβλεψη σε άλλη γραπτή συμφωνία. Ειδικότερα, η Τράπεζα δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληροφορεί τον Πελάτη για ζημίες, τις οποίες είναι δυνατό να υποστεί ο Πελάτης από μεταβολές των επίσημων τιμών περιουσιακών στοιχείων που έχουν κατατεθεί στην Τράπεζα ή για τις οποιεσδήποτε συνθήκες, από ενδεχόμενη συνδρομή των οποίων είναι δυνατό να επηρεασθούν οι τιμές των στοιχείων αυτών. 4.7 Εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη ειδική γραπτή συμφωνία, η επιλογή του τρόπου αποστολής χρημάτων και χρηματογράφων ανήκει στη διακριτική εξουσία της Τράπεζας, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών νόμων και κανονισμών, των δυνατοτήτων που υπάρχουν στην Κύπρο και των συνηθειών που ακολουθούνται από τις Κυπριακές τράπεζες. Ο Πελάτης φέρει πάντοτε τον κίνδυνο της αποστολής. 4.8 Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες από τον Πελάτη, η Τράπεζα εισπράττει τους ληξιπρόθεσμους τόκους, τα μερίσματα μετοχών και την αξία των ομολογιών ή άλλων τίτλων, παρέχοντας τις κατά νόμο αποδείξεις για την είσπραξη αυτή (δηλαδή τα τοκομερίδια, τις μερισματαποδείξεις κλπ). 4.9 Η Τράπεζα δικαιούται μετά από αίτηση του δανειστή και χωρίς δικαστική μεσολάβηση να ενεργεί πληρωμές συνεπεία εγγύησης που ανέλαβε κατ' εντολή ή για λογαριασμό Πελάτης της Ο Πελάτης ευθύνεται για κάθε ζημιά που μπορεί να υποστεί η Τράπεζα από το γεγονός ότι, όχι από δικό της πταίσμα, δεν έλαβε γνώση περιορισμών που επήλθαν στη δικαιοπρακτική ικανότητα του Πελάτη, του αντιπροσώπου του ή του τρίτου, με τον οποίο κατ' εντολή του Πελάτη συναλλάχθηκε η Τράπεζα Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα, καθ οιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, να αρνηθεί, κατά την απόλυτη κρίση της, να εκτελέσει οποιαδήποτε εντολή, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των ακόλουθων περιπτώσεων: (α) όταν η Τράπεζα κρίνει ότι η εκτέλεση της εντολής συντελεί ή δυνατόν να συντελεί σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες πράξεις ή δραστηριότητες (money laundering) ή όταν η Τράπεζα κρίνει ότι έχει γίνει μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του Πελάτη ή/και προκύπτει απάτη, ή (β) αν ο λογαριασμός του Πελάτη δεν έχει επαρκές υπόλοιπο για να καλυφθεί η συναλλαγή, ή (γ) αν ο Πελάτης δεν έχει εκπληρώσει όλες τις προς την Τράπεζα υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, ή (δ) όταν η Εντολή έχει χρονική διάρκεια που δεν είναι αποδεκτή από την Τράπεζα ως καθορίζεται στον Πίνακα Χρονικών Περιορισμών, ή (ε) για λόγους ασφάλειας που μπορεί να επηρεάζουν το τραπεζικό σύστημα ή/και δυνάμει οποιασδήποτε υποχρέωση της Τράπεζας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Νοείται ότι οποιαδήποτε άρνηση της Τράπεζας να εκτελέσει οποιαδήποτε εντολή δεν θα επηρεάζει οποιαδήποτε υποχρέωση την οποία ο Πελάτης δυνατόν να έχει προς την Τράπεζα ή οποιοδήποτε δικαίωμα που η Τράπεζα δυνατόν να έχει κατά του Πελάτη ή των περιουσιακών του στοιχείων. Η Τράπεζα θα γνωστοποιεί στον Πελάτη τυχόν άρνηση εκτέλεσης οποιασδήποτε εντολής εκτός αν τέτοια γνωστοποίηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί δυνάμει οποιασδήποτε εθνικής ή διεθνής νομοθεσίας ή/και άλλης υποχρέωσης που επιβάλλεται στην Τράπεζα Η Τράπεζα δεν εγγυάται την άνευ προβλημάτων λειτουργία των μέσων πληρωμών ή συστημάτων παροχής υπηρεσιών της Τράπεζας. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει η νομοθεσία, η Τράπεζα αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να υποστεί ο Πελάτης εξαιτίας οποιωνδήποτε ελαττωμάτων ή σφαλμάτων σε οποιαδήποτε μέσο πληρωμής. Η Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα να εισαγάγει και/ή να υιοθετήσει, από καιρό σε καιρό, οποιουσδήποτε επιπρόσθετους κωδικούς και/ή μέτρα ασφάλειας ή διαδικασίες ασφάλειας. Κάθε μέσο πληρωμής που παρέχεται από την Τράπεζα παραμένει ιδιοκτησία της Τράπεζας και πρέπει να επιστρέφεται στην Τράπεζα αμέσως μόλις η Τράπεζα το ζητήσει και, σε κάθε περίπτωση, κατά τον τερματισμό οποιασδήποτε υπηρεσίας που προσφέρει η Τράπεζα και/ή της λειτουργίας με την οποία σχετίζεται το μέσο πληρωμής Η Τράπεζα δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή βλάβη που έχει υποστεί ο ίδιος ο Πελάτης ως συνέπεια κάποιας συναλλαγής που δεν έχει εκτελεστεί ή που έχει εκτελεστεί λανθασμένα λόγω ηλεκτρικής, ηλεκτρονικής, μηχανικής, επικοινωνιακής ή παρόμοιας παράλειψης, λανθασμένης πληροφορίας, απεργίας, τρομοκρατίας, πολέμου ή οποιουδήποτε άλλου λόγου εκτός του ελέγχου της Τράπεζας ή σε περίπτωση που η Τράπεζα είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί με υποχρεώσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε διάταξη της ισχύουσας νομοθεσίας. Ο Πελάτης θα ευθύνεται και θα αποζημιώνει την Τράπεζα για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά υποστεί η Τράπεζα στην περίπτωση που αυτή η απώλεια ή ζημιά προκληθεί από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη ή δόλια ενέργεια του Πελάτη, σε σχέση με τις συναλλαγές του Πελάτη. A 4.6 G 3/12

4 5. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 5.1 Υπογραφές προσώπων εξουσιοδοτημένων να συναλλάσσονται με την Τράπεζα ή να εκπροσωπούν τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίες έχουν γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα, θεωρούνται ότι ισχύουν εφόσον δεν έχει υποβληθεί έγγραφη ειδοποίηση για ανάκλησή τους. Τέτοια γραπτή ειδοποίηση απαιτείται ακόμη και εάν η ανάκληση ή η μεταβολή της εκπροσώπησης προκύπτει από άλλα επίσημα στοιχεία. Το βάρος αποδείξεως για την ανάκληση φέρει ο Πελάτης. 5.2 Η Τράπεζα αποδεχόμενη εντολή Πελάτη της να παραλάβει ή να παραδώσει έγγραφα, δεν υπέχει ευθύνη έναντι του Πελάτη της για λογαριασμό του οποίου θα τα παραλάβει, ή έναντι τρίτου στον οποίο θα το παραδώσει, για τη γνησιότητα, το νομικό κύρος, την πληρότητα, την ακρίβεια του περιεχομένου και την πιστότητα της μετάφρασης των εγγράφων αυτών, ή για το είδος, την ποσότητα και την κατάσταση των εμπορευμάτων που αναφέρονται στα έγγραφα. 5.3 Η Τράπεζα θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει εγκύρως την υποχρέωση που ανέλαβε σε εκτέλεση ανοίγματος πίστωσης ή πιστωτικής επιστολής ή άλλης εντολής για πληρωμή, εφόσον η καταβολή έγινε μετά από έλεγχο των νομιμοποιητικών εγγράφων του εισπράττοντας και των στοιχείων ταυτότητας που της επιδείχθηκαν από αυτόν. 5.4 Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 6.3 πιο κάτω, ο Πελάτης πρέπει να ειδοποιεί την Τράπεζα όταν δεν λαμβάνει αναγγελίες τις οποίες η Τράπεζα όφειλε να είχε στείλει σ' αυτόν, ειδικά δε αναγγελίες για εκτέλεση κάθε φύσεως εντολών ή εντολών πληρωμής ή εμβασμάτων. Η ειδοποίηση αυτή πρέπει να στέλνεται από τον Πελάτη αμέσως μετά την παρέλευση του χρόνου μέσα στον οποίο η αναγγελία της Τράπεζας θα έπρεπε να είχε παραληφθεί με το κανονικό ταχυδρομείο. 5.5 Η Τράπεζα δύναται σε οποιαδήποτε στιγμή να παγιοποιήσει οποιαδήποτε υπηρεσία προς τον Πελάτη για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται οποιαδήποτε διαφορά ή αμφισβήτηση για οποιοδήποτε λόγο ως προς το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να εκπροσωπεί τον Πελάτη χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση να λάβει δικαστικά ή άλλα μέτρα για τη διευθέτηση της διαφοράς. 5.6 Ο Πελάτης, μόλις αντιληφθεί απώλεια, κλοπή, υποκλοπή ή έκθεση ή κατάχρηση οποιουδήποτε μέσου πληρωμής (π.χ. PIN, κάρτα) που χρησιμοποίει για τη διενέργεια ή/και εκτέλεση εντολής/πράξης πληρωμής μέσω της Τράπεζας ή των προσφερόμενων υπηρεσιών της Τράπεζας, ή χρήση αυτών χωρίς εξουσιοδότηση, πρέπει να ειδοποιεί αμελλητί την Τράπεζα. Νοείται ότι η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα, σε οποιοδήποτε χρόνο, να αναστείλει την χρήση οποιουδήποτε μέσου πληρωμής ή υπηρεσία εκτέλεσης εντολών/πράξεων πληρωμής που έχει διαθέσει στον Πελάτη για λόγους ασφαλείας ή για οποιοδήποτε λόγο που αναφέρεται στην παράγραφο Σε περίπτωση που Τράπεζα λάβει μέτρα αναστολής τότε θα ενημερώνει άμεσα τον Πελάτη (εκτός αν τέτοια γνωστοποίηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί δυνάμει οποιασδήποτε εθνικής ή διεθνής νομοθεσίας ή/και άλλης υποχρέωσης που επιβάλλεται στην Τράπεζα) για τους λόγους αναστολής και η Τράπεζα θα άρει την αναστολή χρήσης του μέσου πληρωμής ή θα αντικαταστήσει το μέσο πληρωμών μόλις παύσουν οι λόγοι αναστολής. 5.7 Ο Πελάτης θα παρέχει στην Τράπεζα κάθε βοήθεια και πληροφορία που μπορεί να απαιτηθεί για τη διερεύνηση ή/και εξέταση οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή κατάχρησης οποιονδήποτε μέσων πληρωμών ή υπηρεσιών που παραχωρηθήκαν από την Τράπεζα στον Πελάτη και η Τράπεζα μπορεί να διαθέτει τέτοια στοιχεία ή/και πληροφορίες σε οποιαδήποτε αρμόδια αρχή. 6. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 6.1 Έγγραφες γνωστοποιήσεις/ειδοποιήσεις της Τράπεζας θεωρούνται ότι έχουν παραληφθεί εγκύρως εφόσον στέλνονται με το ταχυδρομείο στην τελευταία διεύθυνση που είχε δηλωθεί προς την Τράπεζα. Η Τράπεζα μπορεί να επικαλείται ως απόδειξη αποστολής και παραλαβής τέτοιων γνωστοποιήσεων είτε το εις χείρας της αντίγραφο του εγγράφου που στάλθηκε είτε το σημείωμα με βάση το οποίο συντάχθηκε το έγγραφο που στάλθηκε ή την κατάσταση αποστολής. 6.2 Πάσης φύσεως έγγραφα απευθυνόμενα προς τον Πελάτη είναι δυνατόν να μη στέλνονται στον Πελάτη αλλά να κρατούνται από την Τράπεζα, εφόσον υπάρχουν σχετικές έγγραφες οδηγίες από τον Πελάτη, οπότε τα έγγραφα αυτά θα θεωρούνται ότι έχουν περιέλθει στον Πελάτη από της εκδόσεώς τους από την Τράπεζα ή, επί εγγράφων μη εκδιδομένων από την Τράπεζα από την ημέρα της περιελεύσεως τους σε αυτήν. 6.3 Ο Πελάτης αναλαμβάνει να ελέγχει αμελλητί τις αναλυτικές καταστάσεις λογαριασμών που αποστέλλονται από την Τράπεζα και οποιεσδήποτε αντιρρήσεις που αφορούν αποσπάσματα λογαριασμών ή αποσπάσματα λογαριασμών κίνησης αξιών, τα οποία στέλνονται από την Τράπεζα, πρέπει να υποβάλλονται στην Τράπεζα εγγράφως το συντομότερο από τη λήψη των εγγράφων αυτών. Αντιρρήσεις που αφορούν αποσπάσματα λογαριασμών άλλου είδους ή ειδοποιήσεις πρέπει να υποβάλλονται χωρίς καθυστέρηση. Παράλειψη έγκαιρης υποβολής αντιρρήσεων, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τους παρόντες Γενικούς Όρους, ισχύει ως έγκριση. 7. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 7.1 Η Τράπεζα δικαιούται να απαιτεί για την αποκλειστική απόδειξη ταυτότητας των δικαιούχων, τα έγγραφα που η Κυπριακή νομοθεσία με διατάξεις αναγκαστικού δικαίου θεωρεί ως αποδεικνύοντα την ταυτότητα των φυσικών προσώπων (ενδεικτικά: δελτία ταυτότητας για τους Κύπριους υπηκόους που κατοικούν μόνιμα στην Κύπρο, διαβατήριο ή άδεια διαμονής ή άδεια εργασίας για αλλοδαπούς που εργάζονται ή μένουν στην Κύπρο κλπ). 7.2 Η Τράπεζα ελέγχει αν τα αλλοδαπά έγγραφα και άλλα στοιχεία που τις υποβάλλονται είναι αρκετά για απόδειξη της ταυτότητας φυσικού προσώπου ή για τη νομιμοποίησή του ως δικαιούχου έναντι αυτής, δεν έχει όμως καμία σχετική ευθύνη γι' αυτό. Και για την περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η παρ. 7.1 πιο πάνω. A 4.6 G 4/12

5 7.3 Η Τράπεζα δεν ευθύνεται για τη γνησιότητα, το τυπικά έγκυρο, τη δύναμη απόδειξης ή την ακρίβεια της μετάφρασης των εγγράφων και άλλων στοιχείων νομιμοποίησης των διαδόχων του Πελάτη που της υποβλήθηκαν ούτε φέρει ευθύνη για ζημίες που τυχόν επέρχονται σ' αυτούς, σε άλλους τυχόν πράγματι δικαιούχους ή συνδικαιούχους, ή γενικά τρίτους από ελαττώματα των παραπάνω εγγράφων και άλλων στοιχείων. 8. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 8.1 Η Τράπεζα μπορεί κατά την κρίση της να χρησιμοποιεί τρίτους, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, επιχειρήσεις ή αρχές, για την εκτέλεση κάθε συναλλαγής. Η Τράπεζα δεν υπέχει ευθύνη από τις πράξεις αυτών των τρίτων, εφόσον η χρησιμοποίησή τους έγινε μετά από οδηγίες του Πελάτη ή εφόσον η συναλλαγή λόγω του αντικειμένου της ή λόγω του τόπου στον οποίο επρόκειτο να εκτελεστεί, προϋπέθετε τη χρησιμοποίηση τρίτων. 8.2 Για την εκτέλεση εντολών είσπραξης στο εξωτερικό η Τράπεζα εκλέγει τα πρόσωπα, στα οποία θα αναθέτει την είσπραξη αυτή, παίρνοντας όσες πληροφορίες θα είναι σ' αυτήν εύλογα ευχερές να συγκεντρώσει ανάλογα με τον χρόνο που έχει στην διάθεσή της και τα υπάρχοντα μέσα. Η Τράπεζα όμως δεν ευθύνεται για τη μη εκπλήρωση ή για την πλημμελή εκπλήρωση του προσώπου που θα έχει επιλέξει για την είσπραξη ή τρίτου που θα έχει χρησιμοποιηθεί από το επιλεγέν πρόσωπο. 8.3 Ο Πελάτης αποδέχεται ότι η Τράπεζα δυνατό να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες άλλης τράπεζας, πιστωτικού ιδρύματος ή προσώπου για τη διεκπεραίωση οδηγιών του Πελάτη ή για την διενέργεια οποιωνδήποτε συναλλαγών σε σχέση με τον Πελάτη και οποιαδήποτε τέτοια χρήση άλλης τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος ή προσώπου θα γίνεται με ευθύνη και κίνδυνο του Πελάτη και η Τράπεζα δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια οποιασδήποτε τέτοιας άλλης τράπεζας, πιστωτικού ιδρύματος ή προσώπου. 8.4 Η Τράπεζα δικαιούται να καταθέτει στο όνομά της έξω από τις εγκαταστάσεις της σε τρίτους τα αντικείμενα που παραδίδονται σε αυτήν για φύλαξη. Η Τράπεζα δεν έχει καμία ευθύνη εφόσον η εκλογή του τρίτου έγινε μετά από οδηγίες του Πελάτη. Αλλιώς την Τράπεζα βαρύνει μόνον ευθύνη για βαρεία αμέλεια σχετικά με την εκλογή αυτή. 9. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ Η Τράπεζα μπορεί να παρέχει στον Πελάτη τις πληροφορίες και συμβουλές επ' ευκαιρία άλλης σχέσης μεταξύ τους, της οποίας το αντικείμενο δεν είναι η παροχή πληροφοριών ή συμβουλών. Τέτοιες πληροφορίες και συμβουλές για κανένα λόγο και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατό να θεωρηθούν ότι δόθηκαν από την Τράπεζα ως oφειλέτρια σε εκτέλεση συμβατικής υποχρέωσης η νόμιμου καθήκοντος, γι' αυτό και δεν νοούνται απαιτήσεις κατά της Τράπεζας που να μπορούν να θεμελιωθούν άμεσα ή έμμεσα σε πληροφορίες ή συμβουλές που δόθηκαν από αυτή. 10. ΕΞΟΔΑ 10.1 Εκτός από τον συμβατικό ή το νόμιμο τόκο, τα έξοδα, τέλη, δικαιώματα και προμήθειες, ως εκάστοτε καθορίζονται από την Τράπεζα στον Πίνακα Προμηθειών και Χρεώσεων, ο Πελάτης επιβαρύνεται επίσης και με κάθε άλλη δαπάνη που απορρέει οπό τη συμβατική σχέση του με την Τράπεζα ή την πρακτική της ή που η Τράπεζα υφίσταται για εξυπηρέτηση του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό τυχόν κάθε είδους φόρων, τελών ή ανάλογης φύσης επιβαρύνσεων, ασφαλίστρων, τηλεφωνικών, τηλεγραφικών ή ταχυδρομικών τελών και άλλων πραγματικών εξόδων. Ο Πίνακας Προμηθειών και Χρεώσεων δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και είναι διαθέσιμος σε όλα τα Τραπεζικά Κέντρα και δύναται να υπάρχουν αλλαγές από καιρό σε καιρό με άμεση ισχύ Τον Πελάτη βαρύνουν τα έξοδα και οι δαπάνες γενικά που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με την παραχώρηση, διαχείριση και εκποίηση στοιχείων που δόθηκαν ως ασφάλεια, καθώς επίσης σχετικά με την επιδίωξη απαίτησης από αναγωγή κατά τρίτων, όπως αποθήκευτρα, δαπάνες επίβλεψης ή καταμέτρησης, ασφάλιστρα, μεσιτικές προμήθειες, δικαστικά έξοδα και οποιαδήποτε άλλα πραγματικά έξοδα Ο Πελάτης αναλαμβάνει και αποδέχεται να αποζημιώνει και καλύπτει την Τράπεζα για οποιαδήποτε απώλεια, ευθύνη, απαίτηση, διαδικασία, έξοδα και ζημιά που ήθελε υποστεί ή εγερθεί εναντίον της αναφορικά με οποιαδήποτε ενέργεια της Τράπεζας που γίνεται σε σχέση με οδηγίες που δίδονται από τον Πελάτη ή για λογαριασμό του ή που φέρονται να δίδονται από τον Πελάτη ή για λογαριασμό του. 11. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (FIDUCIARY DEPOSITS) 11.1 Εάν ο Πελάτης το επιθυμεί, οποιαδήποτε ποσά από το/τους λογαριασμό/σμούς που διατηρεί στο όνομα του με την Τράπεζα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό ανοίγματος καταθέσεων με άλλα τραπεζικά ιδρύματα, στο όνομα της Τράπεζας, αλλά για λογαριασμό και με κίνδυνο του Πελάτη ( εμπιστευτική κατάθεση ) Σε τέτοια περίπτωση, ο Πελάτης δίδει εντολή και εξουσιοδοτεί την Τράπεζα και η Τράπεζα αποδέχεται να χρησιμοποιεί τα ποσά από λογαριασμούς του Πελάτη για το άνοιγμα εμπιστευτικών καταθέσεων σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες που κατά καιρούς θα λαμβάνει από τον Πελάτη Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από τον Πελάτη στην Εντολή Ανοίγματος Εμπιστευτικών Καταθέσεων, η Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει οποιαδήποτε από τις Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. ή το Eurobank Ergasias S.A. London Branch, United Kingdom ή οποιοδήποτε άλλο τραπεζικό ίδρυμα εντός ή εκτός Κύπρου (στο εξής το «Τραπεζικό Ίδρυμα») για το άνοιγμα εμπιστευτικής κατάθεσης. Ο Πελάτης αναγνωρίζει, δηλώνει και αποδέχεται ότι η Τράπεζα δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες που μπορεί να προκύψουν από ή σύμφωνα με την επιλογή του Τραπεζικού Ιδρύματος ή από οποιαδήποτε A 4.6 G 5/12

6 άλλα γεγονότα σε σχέση με τα Τραπεζικά Ιδρύματα Ο Πελάτης αναγνωρίζει, αποδέχεται και δηλώνει ότι θα επωμιστεί όλο το ρίσκο οποιασδήποτε παράβασης από μέρους του Τραπεζικού Ιδρύματος καθώς και οποιεσδήποτε ζημιές οι οποίες θα είναι το αποτέλεσμα τέτοιας παράβασης ή οποιωνδήποτε πράξεων ή παραλείψεων του Τραπεζικού Ιδρύματος σε σχέση με τη δημιουργία, διατήρηση και διαχείριση των εμπιστευτικών καταθέσεων και της αξίας τους ή τη διακύμανση της αξίας τους ή οποιαδήποτε άλλα θέματα σε σχέση με τις εμπιστευτικές καταθέσεις Η Τράπεζα δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με την άσκηση ή την προτιθέμενη άσκηση των αρμοδιοτήτων, των δικαιωμάτων και της άσκησης της διακριτικής της εξουσίας και σχετικά με τις εμπιστευτικές καταθέσεις με εξαίρεση τη διενέργεια δόλου από μέρους της Ο Πελάτης αναλαμβάνει να αποζημιώσει και να διατηρεί την Τράπεζα αβλαβή σε σχέση με οποιεσδήποτε ζημιές ή απαιτήσεις προκύψουν σε σχέση με τις εμπιστευτικές καταθέσεις και την άσκηση ή την προτιθέμενη άσκηση των αρμοδιοτήτων, των δικαιωμάτων και της άσκησης της διακριτικής της εξουσίας με εξαίρεση ζημιές ή απαιτήσεις που προκύπτουν από τη διενέργεια δόλου από μέρους της Ο Πελάτης με ειδικές γραπτές οδηγίες θα ενημερώνει την Τράπεζα για το ποσό και το νόμισμα της εμπιστευτικής κατάθεσης, τους όρους και την περίοδο της (συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε ανανεώσεων, παρατάσεων, αυξήσεων ή μειώσεων). Ο Πελάτης θα δίνει εμπρόθεσμες γραπτές οδηγίες στην Τράπεζα σχετικά με τέτοια θέματα ούτως ώστε τέτοιες οδηγίες να παραλαμβάνονται από την Τράπεζα το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία λήξης. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται όπως το ποσό που θα κατατεθεί ως εμπιστευτική κατάθεση πιθανόν να υπόκειται σε οποιουσδήποτε νόμους της χώρας του σχετικού Τραπεζικού Ιδρύματος ή του νομίσματος κατάθεσης Με το άνοιγμα της κατάθεσης η Τράπεζα θα εκδίδει στον Πελάτη βεβαίωση με τις λεπτομέρειες και τους όρους της κατάθεσης Η Τράπεζα θα είναι αποκλειστικά υπόλογη προς τον Πελάτη για οποιαδήποτε ποσά εμβάζονται ή πιστώνονται υπο μορφή αποπληρωμής του αρχικού κεφαλαίου ή των τόκων της εμπιστευτικής κατάθεσης μετά την αφαίρεση όλων των αποκοπών, φόρων, τελών και εξόδων τα οποία θα απορρέουν από τέτοια συναλλαγή. Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την Τράπεζα όπως χρεώνει και/ή πιστώνει οποιοδήποτε από τους λογαριασμούς του με την Τράπεζα με οποιοδήποτε ποσό κάτω από τους παρόντες Γενικούς Όρους Στην περίπτωση που ένα Τραπεζικό Ίδρυμα αδυνατεί να εκπληρώσει ολικώς ή μερικώς τις υποχρεώσεις του, λόγω οποιωνδήποτε συναλλαγματικών περιορισμών ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, η Τράπεζα θα είναι υπόχρεα να μεταφέρει στον Πελάτη οποιεσδήποτε απαιτήσεις που εκκρεμούν στο όνομα του Πελάτη. Η Τράπεζα δεν υποχρεούται να εκπληρώσει οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία και δεν υποχρεούται να λάβει οποιαδήποτε μέτρα για την εκπλήρωση πληρωμής τόκων ή αποπληρωμής ή να προσβάλει οποιαδήποτε αγωγή από δημόσια/δικαστική υπηρεσία σε σχέση με το Τραπεζικό Ίδρυμα ή την εμπιστευτική κατάθεση Ο Πελάτης αναλαμβάνει να πληρώσει την Τράπεζα προμήθεια ύψους για την προσφορά υπηρεσιών κάτω από τον Όρο 11, ως αυτή θα συμφωνείται μεταξύ της Τράπεζας και του Πελάτη από καιρό σε καιρό. Ο Πελάτης θα επωμιστεί οποιαδήποτε άλλα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων νομικών εξόδων) που απορρέουν από τη συμβατική του σχέση με την Τράπεζα και/ή από ενέργειες της Τράπεζας και/ή που η Τράπεζα υπόκειται ως αποτέλεσμα της παροχής των υπηρεσιών της προς τον Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό και όλων των πιθανών φόρων, δασμών ή χρεώσεων παρόμοιας φύσεως, ασφαλίστρων, τηλεφωνικών ή τηλεγραφικών ή ταχυδρομικών τελών και άλλων εξόδων Ο Πελάτης δηλώνει τα εξής: (i) είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με φορολογικές, κανονιστικές ή άλλες υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τον Όρο 11 σύμφωνα με την Κυπριακή και ξένη νομοθεσία καθώς επίσης και για την εμπρόθεσμη και αναγκαία συμμόρφωση με τέτοια νομοθεσία, (ii) αποδέχεται ότι η Τράπεζα δεν έκανε και ο Πελάτης δεν στηρίχτηκε σε οποιεσδήποτε δηλώσεις, παραστάσεις ή υποσχέσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο. 12. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 12.1 Τόσο ο Πελάτης όσο και η Τράπεζα μπορούν, κατά την κρίση τους, να τερματίζουν τη μεταξύ τους συναλλακτική σχέση με μονομερή δήλωση εφόσον αυτό δεν το αποκλείει αντίθετη συμφωνία τηρουμένων των διατάξεων των ορών και Ο Πελάτης δύναται να τερματίζει τη συναλλακτική σχέση δίδοντας στην Τράπεζα γραπτή προειδοποίηση τουλάχιστον (1) ενός μηνός Η Τράπεζα δικαιούται να τερματίζει τη συναλλακτική σχέση δίδοντας τουλάχιστον δύο (2) μήνες γραπτή προειδοποίηση οποτεδήποτε αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, κατά την κρίση της Τράπεζας, τον οποίο ενδεικτικά συνιστούν η υποβολή από τον Πελάτη ανακριβών δηλώσεων για την οικονομική του κατάσταση ή ουσιώδεις ζημίες ή κίνδυνοι ζημιών των κεφαλαίων του Πελάτη ή παράλειψη του να συμμορφωθεί με αξίωση της Τράπεζας για παροχή ή επαύξηση ασφαλείας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Νοείται ότι οι πιο πάνω πρόνοιες δεν επηρεάζουν οποιαδήποτε δικαιώματα υπαναχώρησης και τις πρόνοιες περί άκυρων και ακυρώσιμων συμβάσεων βάσει του περί Συμβάσεων Νόμου Κεφ A 4.6 G 6/12

7 12.2 Το υπόλοιπο κάθε τρεχούμενου λογαριασμού που τηρείται στο όνομα του Πελάτη γίνεται αμέσως απαιτητό με τον τερματισμό της συναλλακτικής σχέσης μαζί του. Επιπρόσθετα, ο Πελάτης υποχρεούται να απαλλάξει την Τράπεζα από κάθε υποχρέωση που αυτή ανέλαβε ενεργώντας για λογαριασμό του ή με εντολή του, παρέχοντας εν τω μεταξύ σ' αυτήν ασφάλεια για τις υποχρεώσεις αυτές, ως ήθελε απαιτήσει η Τράπεζα. Η Τράπεζα δικαιούται επίσης να τερματίσει την σχέση αυτή με μονομερή δήλωσή της και να προβεί σε εκκαθάριση άλλων υποχρεώσεων περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα. Η Τράπεζα δικαιούται επίσης να επαναχρεώσει τον Πελάτη με ποσά από συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές τις οποίες είχε προεξοφλήσει, ή να διατηρεί αξιώσεις που στηρίζονται στον νόμο για συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, εναντίον του Πελάτη ή άλλων υποχρέων από τέτοιους τίτλους, για πληρωμή ολόκληρου του ποσού συναλλαγματικών, γραμματίων και επιταγών μαζί με κάθε άλλη παρεπόμενη αξίωση μέχρι την αποπληρωμή του υφιστάμενου χρεωστικού υπολοίπου Οι παρόντες Γενικοί Όροι παραμένουν σε ισχύ και μετά τον τερματισμό της συναλλακτικής σχέσης και μέχρι την πλήρη εκκαθάρισή της. 13. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 13.1 Η Τράπεζα δικαιούται να ζητά από τον Πελάτη της οποτεδήποτε την παροχή ή αύξηση ασφάλειας που έχει ήδη παρασχεθεί για οποιαδήποτε υποχρέωση του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων και υποχρεώσεων υπό αίρεση ή μελλοντικών Κάθε περιουσιακό στοιχείο που βρίσκεται στα χέρια ή κάτω από τη φύλαξη της Τράπεζας για λογαριασμό του Πελάτη (περιλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό και κάθε ποσού χρημάτων και υπολοίπου κάθε λογαριασμού του Πελάτη είτε είναι υπό προθεσμία είτε όχι και είτε είναι άμεσα πληρωτέο ή όχι καθώς και Χρηματοοικονομικών Μέσων ως αυτά καθορίζονται στον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο Ν144(Ι)/2007 ως τροποποιήθηκε) αποτελεί εγγύηση για την εκπλήρωση από τον Πελάτη των υφιστάμενων ή μελλοντικών υποχρεώσεών του προς την Τράπεζα. Ο Πελάτης υποχρεούται να παίρνει κάθε μέτρο ώστε η εγγύηση αυτή να είναι ισχυρή έναντι κάθε τρίτου Αντικείμενα που ενεχυριάσθηκαν, αντικείμενα που παραχωρήθηκαν για ασφάλεια και απαιτήσεις που εκχωρήθηκαν θα χρησιμεύουν ως ασφάλεια για κάθε απαίτηση της Τράπεζας, ακόμα και αν παραχωρήθηκαν ως ασφάλεια, υποθήκες, επιβαρύνσεις ή άλλες εξασφαλίσεις που δόθηκαν στην Τράπεζα για συγκεκριμένη απαίτηση εκτός αν η ασφάλεια για άλλες απαιτήσεις αποκλείσθηκε ρητά Ο Πελάτης υποχρεούται να φροντίζει για τη συντήρηση και προστασία των αντικειμένων ή δικαιωμάτων που χρησιμοποιούνται από την Τράπεζα ως ασφάλεια, καθώς επίσης και για την είσπραξη απαιτήσεων και των προσόδων τους και να πληροφορεί σχετικά την Τράπεζα κατά τον ενδεικνυόμενο τρόπο. 14. ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ Εάν ο ίδιος Πελάτης διατηρεί περισσότερους από έναν (1) λογαριασμούς στην Τράπεζα, οι λογαριασμοί αυτοί, ανεξάρτητα από το νόμισμα στο οποίο τηρούνται, αποτελούν τμήματα ενός ενιαίου και αδιαίρετου λογαριασμού, η δε Τράπεζα, κατά την κρίση της, δικαιούται οποτεδήποτε να ενεργεί μεταφορές υπολοίπων και πιστοχρεώσεων από τον ένα λογαριασμό στον άλλο, ή να προβαίνει σε συμψηφισμό απαιτήσεων που προκύπτουν από τον ένα λογαριασμό προς αντίθετη απαίτηση από τον άλλο. Σε ότι αφορά λογαριασμούς σε ξένο νόμισμα, οι υπολογισμοί γίνονται με βάση τις τιμές ξένου συναλλάγματος που εφαρμόζει η Τράπεζα την ημέρα που γίνεται η μεταφορά ή προτείνεται ο συμψηφισμός. 15. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ Περιουσιακά στοιχεία, τίτλοι, αξιόγραφα, θυρίδα φύλαξης ή παραστατικά αξίας άνευ διακρίσεως, περιλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, και κάθε ποσού χρημάτων ή υπολοίπου λογαριασμού του Πελάτη (τα οποία στο εξής στο άρθρο αυτό θα αποκαλούνται «οι Τίτλοι») και τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο περιέρχονται στην κατοχή οποιουδήποτε καταστήματος της Τράπεζας για λογαριασμό του Πελάτη, ή επί των οποίων οποιοδήποτε από τα καταστήματα αυτά αποκτά δικαίωμα διάθεσης, αποτελούν αντικείμενο γενικού δικαιώματος επίσχεσης (general preferential lien) της Τράπεζας η οποία δικαιούται να αρνηθεί την απόδοση καθενός από αυτούς τους Τίτλους στον Πελάτη ή σε άλλον κατ' εντολή του Πελάτη, ή σε τρίτον δικαιούχο κατά την νομική φύση κάθε Τίτλου μέχρις ότου ο Πελάτης εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που τον βαρύνουν έναντι της Τράπεζας. Για το σκοπό αυτό, όλες οι επί μέρους συναλλακτικές σχέσεις μεταξύ του Πελάτη και της Τράπεζας θεωρούνται ότι απορρέουν από μία ενιαία σύμβαση, οι δε απαιτήσεις που προκύπτουν από κάποια επί μέρους συναλλακτική σχέση μπορούν να αντιταχθούν σε συμψηφισμό έναντι απαίτησης που προκύπτει από άλλη επί μέρους συναλλακτική σχέση. Το γενικό δικαίωμα επίσχεσης καθώς και το δικαίωμα συμψηφισμού και κάθε άλλο δικαίωμα της Τράπεζας σε σχέση με Τίτλους που κατέχονται από την Τράπεζα για λογαριασμό του Πελάτη ισχύει και θα μπορεί να ασκείται από την Τράπεζα σε σχέση με οποιαδήποτε υποχρέωση του Πελάτη συμπεριλαμβανομένων και μελλοντικών ή υπό αίρεση ή ενδεχομένων υποχρεώσεων (είτε οι υποχρεώσεις αυτές οφείλονται ή ενδέχεται να οφείλονται προσωπικά ή μαζί με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο και με οποιαδήποτε ονομασία, επωνυμία, ή ιδιότητα και είτε κατέστησαν ή ενδέχεται να καταστούν απαιτητές και είτε είναι άμεσες ή έμμεσες). Η Τράπεζα δεν ευθύνεται για ζημίες που προξενήθηκαν στον Πελάτη ή κάποιον τρίτο από την άσκηση αυτή του δικαιώματος επίσχεσης επί των Τίτλων, ούτε από άλλα νόμιμα μέτρα που τυχόν έχουν ληφθεί από αυτή για την εξασφάλιση των απαιτήσεών της κατά του Πελάτη συμπεριλαμβανομένων και απαιτήσεων υπό αίρεση ή μελλοντικών. Όλες οι δαπάνες από τις παραπάνω αιτίες συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό των δικαστικών εξόδων και των δαπανών κατάρτισης της σύμβασης για σύσταση ενεχύρου ή άλλης εμπράγματης ασφάλειας, βαρύνουν τον Πελάτη. 16. ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ή ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Εφόσον η Τράπεζα ικανοποιηθεί ότι η αξία των στοιχείων που χρησιμοποιούνται ως ασφάλεια ξεπεράσει όχι όμως παροδικά το περιθώριο ή κάλυμμα που έχει συμφωνηθεί, η Τράπεζα, μετά από αίτηση του Πελάτη, δυνατό να απαλλάσσει από την ασφάλεια ανάλογα στοιχεία κατά την κρίση της. A 4.6 G 7/12

8 17. ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εάν ο Πελάτης καταστεί υπερήμερος σε ότι αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, ή παραλείψει να παράσχει ή να επαυξήσει ασφάλεια, η Τράπεζα δικαιούται, χωρίς επηρεασμό κάθε άλλου δικαιώματος ή θεραπείας που έχει, να εκποιήσει τα στοιχεία που βρίσκονται στα χέρια της ως ασφάλεια χωρίς δικαστική μεσολάβηση οποτεδήποτε και οπουδήποτε το κρίνει σκόπιμο, είτε εφάπαξ είτε διαδοχικά. Σε περιπτώσεις που τα στοιχεία που βρίσκονται στα χέρια της Τράπεζας ως ασφάλεια είναι περισσότερα από ένα η Τράπεζα δικαιούται να επιλέγει μεταξύ αυτών. Η Τράπεζα δικαιούται επίσης να επιδιώκει την ικανοποίηση των απαιτήσεών της, κατά πρώτο λόγο, από άλλα περιουσιακά στοιχεία του Πελάτη. 18. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Η Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη για ζημίες που προκλήθηκαν από αναστολή των εργασιών της συνεπεία πράξεων αρχής, κυπριακής ή αλλοδαπής, απεργία, ανταπεργία, ανωτέρα βία ή άλλο λόγο που δεν αποδεικνύεται σε εσκεμμένη ενέργεια της Τράπεζας. Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες για σοβαρούς λόγους η Τράπεζα αναστέλλει ή περιορίζει συνολικά ή μερικά, τις εργασίες της για ορισμένες μέρες ή για ορισμένο χρόνο. 19. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ/ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 19.1 Η Τράπεζα δικαιούται να επιστρέφει συναλλαγματικές και γραμμάτια που τις κατατέθηκαν για είσπραξη αν δεν είναι χαρτοσημασμένα ή που δεν είναι σωστά χαρτοσημασμένα Αν δεν υπάρχουν αντίθετες οδηγίες η Τράπεζα δικαιούται να εμφανίσει για πληρωμή κατά την λήξη τους συναλλαγματικές και γραμμάτια που είναι στην κατοχή της και να προχωρήσει σε διαμαρτύρηση τους σε περίπτωση μη πληρωμής. Η Τράπεζα δικαιούται επίσης να στέλνει σε άλλο τόπο για τους παραπάνω σκοπούς συναλλαγματικές και γραμμάτια Εάν η Τράπεζα εγγράψει πίστωση αντίστοιχη προς την αξία των συναλλαγματικών, γραμματίων και επιταγών που της διαβιβάστηκαν για είσπραξη πριν από την πληρωμή τους, η πίστωση αυτή νοείται με την αίρεση της πληρωμής Εάν οι πληροφορίες που έχει η Τράπεζα σχετικά με τον οφειλέτη από συναλλαγματική δεν είναι ικανοποιητικές κατά την κρίση της, ή εάν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις από τον αποδέκτη κάποιας συναλλαγματικής, ή εάν η οικονομική κατάσταση κάποιου υπόχρεου από συναλλαγματική χειροτέρευσε, η Τράπεζα δικαιούται να επαναχρεώσει τον λογαριασμό πριν από τη λήξη συναλλαγματικής που προεξοφλήθηκε ή παραδόθηκε για είσπραξη, ανεξάρτητα από την κατάσταση του λογαριασμού χωρίς να παίρνει υπόψη της προηγούμενες πράξεις Αξιώσεις του Πελάτη που απορρέουν από συναλλαγματικές που παρέλαβε η Τράπεζα ή από την κατοχή των συναλλαγματικών, καθώς επίσης και παρόντα ή μελλοντικά δικαιώματα που συνδέονται με παρεπόμενες συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων και των συμφωνιών για εξασφάλιση της πληρωμής, θεωρούνται ταυτόχρονα εκχωρηθέντα προς την Τράπεζα. Ο Πελάτης υποχρεούται να καταρτίσει ειδική σύμβαση με την Τράπεζα για αυτές τις εκχωρήσεις σε τύπο και με όρους σε απόλυτη ικανοποίηση της Τράπεζας, μόνον δε από και με την κατάρτιση αυτής της σύμβασης θεωρείται ότι η Τράπεζα δεσμεύεται από την εντολή. Το ίδιο ισχύει και για άλλους τίτλους που παραδίδονται στην Τράπεζα για είσπραξη, ειδικότερα δε για εντολές πληρωμής και τιμολόγια Η Τράπεζα που δέχεται την εντολή να επιδιώξει αποδοχές συναλλαγματικών δεν έχει ευθύνη για τη γνησιότητα της υπογραφής του αποδέκτη ή για τη νομιμοποίηση ή την ταυτότητα του υπογράφοντος Το ισάξιο των ποσών συναλλαγματικών, τις οποίες έχει αποδεχθεί η Τράπεζα για λογαριασμό του Πελάτη, πρέπει να της καταβληθεί τουλάχιστον μία ημέρα πριν από τη λήξη, αλλιώς η Τράπεζα δικαιούται ειδική προμήθεια, ανεξάρτητα από κάθε άλλο δικαίωμα της για τόκο ή άλλα έξοδα ή χρεώσεις η οποία καλύπτει μόνον αυτή την αποδοχή Συναλλαγματικές που εκδόθηκαν επί της Τραπέζης εξοφλούνται από αυτήν μόνον εφόσον της υποβλήθηκαν έγκαιρα ειδικές οδηγίες για την πληρωμή, με όλα τα σχετικά, υπάρχει δε στην Τράπεζα κάλυμμα. 20. ΕΠΑΝΑΧΡΕΩΣΕΙΣ 20.1 Η Τράπεζα δικαιούται να προβεί σε επαναχρέωση του Πελάτη σε περιπτώσεις κατά τις οποίες: (α) συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές που της διαβιβάστηκαν για είσπραξη ή προεξοφλήθηκαν από αυτή δεν πληρώθηκαν κατά την εμφάνιση ή (β) περιορίστηκε με νομοθετικά ή διοικητικά μέτρα η ελεύθερη διάθεση των προϊόντων αυτών ή (γ) οι παραπάνω τίτλοι δεν μπορούν να εμφανισθούν λόγω ανυπέρβλητων εμποδίων ή (δ) στη χώρα ή στην περιφέρεια της πληρωμής κηρύχθηκε δικαιοστάσιο Επαναχρέωση επιτρέπεται επίσης στις περιπτώσεις που οι συναλλαγματικές, τα γραμμάτια ή οι επιταγές δεν είναι δυνατόν να επιστραφούν. Η Τράπεζα δικαιούται να επιδιώξει την είσπραξη της αξίας των συναλλαγματικών, γραμματίων και επιταγών που δεν επιστράφηκαν και σε επαναχρέωση των οποίων είχε προβεί ή να εκχωρεί τους παραπάνω τίτλους για είσπραξη προς το πρόσωπο που τους κατέθεσε για είσπραξη, ή να τους προεξοφλεί κατά την κρίση της Σε όλες τις περιπτώσεις όπου η Τράπεζα επαναχρέωσε την αξία των συναλλαγματικών, γραμματίων και επιταγών, η Τράπεζα διατηρεί αξίωση, για τους τίτλους αυτούς, για πληρωμή της πλήρους αξίας τους, μαζί με τυχόν παρεπόμενες αξιώσεις, κατά του Πελάτη και κατά κάθε τρίτου υπόχρεου από τους τίτλους αυτούς, μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της χρέωσης. A 4.6 G 8/12

9 20.4 Εάν σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε δικαίου, κυπριακού ή αλλοδαπού, ή μετά από συμφωνία με αλλοδαπές τράπεζες η Τράπεζα χρεωθεί με την αξία συναλλαγματικών, γραμματίων ή επιταγών που φέρουν πλαστές υπογραφές ή αλλοιώσεις, η Τράπεζα δικαιούται να χρεώσει τον Πελάτη. 21. ΕΠΙΤΑΓΕΣ 21.1 Προκειμένου για επιταγές οι όροι που είναι γραμμένοι στο βιβλιάριο των επιταγών εφαρμόζονται συμπληρωματικά ακόμη και αν ο Πελάτης χρησιμοποιεί δικό του τύπο επιταγών Ο Πελάτης δηλώνει και αναγνωρίζει ότι έχει ενημερωθεί για τους κανονισμούς έκδοσης επιταγών και τους σχετικούς Κανονισμούς της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για το Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών για Εκδότες Ακάλυπτων Επιταγών Ο Πελάτης θα εκδίδει επιταγές επί του σχετικού λογαριασμού του με την Τράπεζα, σε σχέση με τον οποίον του χορηγήθηκε βιβλιάριο επιταγών, μόνον εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα ποσά στον εν λόγω λογαριασμό για κάλυψη τους. Εκτός αν υπάρχει ειδική συμφωνία με τον Πελάτη, αν η Τράπεζα πληρώσει επιταγές που εξέδωσε ο Πελάτης στο λογαριασμό αυτό, ο Πελάτης έχει υποχρέωση να πληρώσει αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση από την Τράπεζα το ακάλυπτο ποσό των επιταγών πλέον τόκους, έξοδα, τέλη και δικαιώματα Ο Πελάτης υποχρεούται να φυλάγει πάντοτε όλα τα βιβλιάρια επιταγών που του εκδίδονται σε ασφαλισμένο μέρος Ο Πελάτης αναγνωρίζει την ανάγκη να συμπληρώνει προσεκτικά τις επιταγές και συμφωνεί ότι δεν θα εκδίδει επιταγές με τρόπο που θα καθιστά την αλλοίωση τους δύσκολη να αποκαλυφθεί Ο Πελάτης αναλαμβάνει την ευθύνη για άμεση επιστροφή όλων των μη χρησιμοποιημένων επιταγών, αμέσως μόλις κληθεί να το πράξει από την Τράπεζα Κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες ο Πελάτης δεν έχει εκδώσει οποιαδήποτε ακάλυπτη επιταγή επί οποιονδήποτε λογαριασμό με οποιαδήποτε τράπεζα ή συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα Η Τράπεζα, σύμφωνα με την κρίση της, μπορεί να καταστρέψει οποιεσδήποτε επιταγές ή άλλα έγγραφα σχετικά με το λογαριασμό, μετά τη φωτογράφηση τους (microfilm), ή με οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό τρόπο φύλαξης τους Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Τράπεζα μπορεί να αποκαλύψει προσωπικά του δεδομένα στην Διαχειριστική Επιτροπή του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών σε περίπτωση έκδοσης από τον Πελάτη ακάλυπτης επιταγής Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η Τράπεζα αποδέχεται την κατάθεση των επιταγών στο λογαριασμό του Πελάτη υπό την προϋπόθεση της τελικής εκκαθάρισης τους Κατά αναλογία εφαρμόζονται οι πρόνοιες του άρθρου 20 και για την εκκαθάριση επιταγών. 22. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Οι συναλλαγές της Τράπεζας με τον Πελάτη γενικά και ειδικά όλες οι μεταξύ τους συναλλαγές σε ξένο νόμισμα (σαν τέτοιες νοούνται όχι μόνον όσες καταρτίζονται ευθέως σε ξένο νόμισμα αλλά και εκείνες που με οποιονδήποτε τρόπο συνάπτονται προς ξένο νόμισμα ή προς τιμές ξένων νομισμάτων) διέπονται από τους γενικούς όρους και περιορισμούς που επιβάλλονται κάθε φορά στις τράπεζες που λειτουργούν στην Κύπρο ή ειδικά στα υποκαταστήματα της Τράπεζας που λειτουργούν στην Κύπρο, από τις διατάξεις των Κυπριακών νόμων, κανονισμών, καθώς και αποφάσεων, διαταγών ή οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ή αρμόδιων αρχών που ήδη λειτουργούν ή που τυχόν θα συσταθούν στο μέλλον. Εφόσον με τέτοιες διατάξεις, αποφάσεις, διαταγές ή οδηγίες καθιερώνονται κανόνες αναγκαστικού δικαίου οι κανόνες αυτοί επικρατούν τυχόν αντίθετων κανόνων που περιέχονται στις συμφωνίες μεταξύ της Τράπεζας και του Πελάτη ή τους παρόντες Γενικούς Όρους οι δε συναλλαγές αυτές προσαρμόζονται προς τους κανόνες εκείνους. Η αντίθεση ειδικά συμφωνημένων συμβατικών όρων, ή των παρόντων Γενικών Όρων προς κανόνες αναγκαστικού δικαίου σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελεί λόγο τερματισμού της συναλλακτικής σχέσης τόσο για την Τράπεζα όσο και για τον Πελάτη, σύμφωνα με το άρθρο 12 των παρόντων. Αξιώσεις αποζημίωσης από αιτία σχετικής με τις αρχές που καθιερώνονται με το παρόν άρθρο αποκλείονται αμοιβαίως. Ειδικότερα η Τράπεζα δεν έχει ευθύνη εάν αποδεχθεί εντολή εκτέλεσης κάποιας τραπεζικής πράξης με όρους που αντιτίθενται στις παραπάνω διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, που είτε ισχύουν κατά το χρόνο ανάθεσης της εντολής, είτε επιβλήθηκαν μεταγενέστερα και που καταλαμβάνουν τη συναλλακτική σχέση που αφορά η εντολή. 23. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 23.1 Καταθέσεις υπό προειδοποίηση δυνατό να φέρουν τόκο που πιστώνεται στο σχετικό λογαριασμό του Πελάτη, ως εκάστοτε καθορίζεται από την Τράπεζα στον εκάστοτε Πίνακα Προμηθειών και Χρεώσεων Καταθέσεις υπό προειδοποίηση δεν αποσύρονται χωρίς την παροχή στην Τράπεζα προειδοποίησης της καθορισμένης περιόδου. Εάν η Τράπεζα επιτρέψει απόσυρση κατάθεσης χωρίς την παροχή της σχετικής προειδοποίησης, η απόσυρση θα θεωρείται εκτελεσθείσα με προηγούμενη ημερομηνία αξίας ανάλογη με την περίοδο της προειδοποίησης που θα έπρεπε να είχε δοθεί στην Τράπεζα. A 4.6 G 9/12

10 23.3 Οι καταθέσεις τακτής προθεσμίας φέρουν τόκο με βάση το επιτόκιο που η Τράπεζα καθορίζει για καταθέσεις τέτοιου ποσού και τέτοιας περιόδου. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, οι καταθέσεις τακτής περιόδου ανανεώνονται κατά τη λήξη της εν λόγω περιόδου, με βάση το επιτόκιο που η Τράπεζα καθορίζει για καταθέσεις τέτοιου ποσού και τέτοιας περιόδου και με κεφαλαιοποίηση των δεδουλευμένων τόκων Οι καταθέσεις τακτής περιόδου αυξάνονται ή μειώνονται (με πρόσθετη κατάθεση ή απόσυρση, ανάλογα με την περίπτωση) μόνο στη λήξη της τακτής περιόδου ή στην ανανέωση τους Η Τράπεζα δύναται να επιτρέψει, κατά την απόλυτη κρίση της, απόσυρση κατάθεσης τακτής περιόδου πριν τη λήξη της εν λόγω περιόδου και σε τέτοια περίπτωση η Τράπεζα χρεώνει τον Πελάτη με τέτοια τέλη ή χρεώσεις ως εκάστοτε καθορίζεται από την Τράπεζα. 24. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ/ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 24.1 Οι συναλλακτικές σχέσεις του Πελάτη με την Τράπεζα διέπονται από το Δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Πελάτης θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί αμετάκλητα τη δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων σε σχέση με οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει μεταξύ αυτού και της Τράπεζας σε σχέση με οποιεσδήποτε συναλλακτικές του σχέσεις με την Τράπεζα, χωρίς επηρεασμό του δικαιώματος της Τράπεζας να εγείρει αγωγές ή άλλες διαδικασίες σε οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο οποιασδήποτε χώρας Ο Πελάτης δύναται καθ οιονδήποτε χρόνο έχει οποιοδήποτε παράπονο ή/και καταγγελία, να ενημερώνει την Τράπεζα η οποία αναλαμβάνει να ερευνήσει οποιοδήποτε θέμα ήθελε τεθεί από τον Πελάτη. Σε περίπτωση που ο Πελάτης θεωρεί ότι δεν έχει ικανοποιηθεί το αίτημα του, δύναται να υποβάλει το παράπονο του στην Επιτροπή Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών που ήθελε συσταθεί από την αρμοδία εποπτική αρχή την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. 25. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 25.1 Ο Πελάτης θα θεωρείται ότι έχει εξουσιοδοτήσει την Τράπεζα (εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ της Τράπεζας και του Πελάτη) να αποδέχεται οδηγίες που δίδονται ή φέρονται ότι δίδονται από τον Πελάτη ή για λογαριασμό του εγγράφως ή προφορικά, με τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο (fax), telex, τηλεγραφικά, ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε μηχανικό ή ηλεκτρονικό μέσο ή μέθοδο ή άλλως πως σε σχέση με οποιοδήποτε λογαριασμό του ή συναλλαγή του (που τώρα υπάρχει ή θα ανοιχθεί ή διενεργηθεί μελλοντικά) με την Τράπεζα και οι οδηγίες αυτές μπορούν να αφορούν, χωρίς περιορισμό, διενέργεια πληρωμών, μεταφορές χρηματικών ποσών, ανανεώσεις, καταθέσεις, αναλήψεις, ακυρώσεις, αγορά ή πώληση οποιουδήποτε νομίσματος ή αξίας και οποιοδήποτε άλλο θέμα. Ο όρος «εγγράφως» θα περιλαμβάνει τηλεομοιότυπο (fax), telex, τηλεγράφημα και οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό ή μηχανικό μέσο ή μέθοδο με την οποία λέξεις, αριθμοί ή γράμματα αναπαράγονται με οποιοδήποτε ορατό τρόπο Ο Πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι η Τράπεζα θα δικαιούται και με τους παρόντες Κανονισμούς εξουσιοδοτείται, αλλά δεν θα υποχρεούται να ενεργεί με προφορικές οδηγίες και η Τράπεζα θα δικαιούται, κατά την απόλυτη κρίση της, να αιτείται την παροχή γραπτής επιβεβαίωσης προφορικών οδηγιών του Πελάτη και, εάν τέτοιο αίτημα γίνει από την Τράπεζα, η Τράπεζα δεν θα υποχρεούται να ενεργεί με βάση προφορικές οδηγίες εκτός εάν και μέχρις ότου πάρει γραπτή επιβεβαίωση τους Η Τράπεζα θα δικαιούται, κατά την απόλυτη κρίση της, να αρνείται να ακολουθεί οποιεσδήποτε οδηγίες του Πελάτη που δίδονται εγγράφως, προφορικά, τηλεφωνικά, με τηλεομοιότυπο (fax), με telex, τηλεγραφικά ή με ηλεκτρονικό ή μηχανικό μέσο ή μέθοδο εάν η Τράπεζα δεν ικανοποιείται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε σχέση με το περιεχόμενο ή την έννοια ή την γνησιότητα των οδηγιών Αναφορικά με οδηγίες που δίδονται στην Τράπεζα από τον Πελάτη ή για λογαριασμό του Πελάτη ή οδηγίες που φέρονται να δίδονται από τον Πελάτη ή για λογαριασμό του Πελάτη εγγράφως ή προφορικά ή άλλως πως, ο Πελάτης φέρει τον πλήρη κίνδυνο οδηγιών που δίδονται από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή λόγω κακής λειτουργίας μηχανικού ή άλλου μέσου ή μεθόδου που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την παροχή ή διαβίβαση οδηγιών (περιλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της λανθασμένης ή ελλιπούς μεταβίβασης, της διενέργειας καθυστερήσεων, παραλείψεων, ή της μη καθαρής αποτύπωσης ή έλλειψης χαρτιού σε μηχανισμό εκτύπωσης ή άλλως) και η Τράπεζα δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, έξοδα ή δαπάνη που μπορεί να προκύψει από ή σε σχέση με μη εξουσιοδοτημένες οδηγίες ή λόγω κακής ή ανεπαρκούς μηχανικής λειτουργίας ως άλλως πως προαναφέρεται Η Τράπεζα δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση έναντι του Πελάτη σε σχέση με οποιαδήποτε παρανόηση ή παραδρομή ή λάθος σε σχέση με οδηγίες που δίδονται από τον Πελάτη ή για λογαριασμό του ή που φέρονται να δίδονται από μέρους του Πελάτη ή για λογαριασμό του, εάν η Τράπεζα ενεργήσει καλόπιστα με βάση τέτοιες οδηγίες, ανεξάρτητα από το ότι οι οδηγίες αυτές στην πραγματικότητα δυνατό να μη έχουν δοθεί από τον Πελάτη ή για λογαριασμό του και περαιτέρω η Τράπεζα δεν θα έχει υποχρέωση να ελέγχει ή επιβεβαιώνει την εγκυρότητα, γνησιότητα ή ορθότητα οποιωνδήποτε τέτοιων οδηγιών είτε προφορικών είτε εγγράφων Η Τράπεζα, εκτός αν ο Πελάτης ενημερώσει γραπτώς την Τράπεζα με βάση του παρόντες Γενικούς Όρους, θα επικοινωνεί με τον Πελάτη στην γλώσσα αλληλογραφίας που ορίζει ο Πελάτης στην Αίτηση Πελάτη για Άνοιγμα Λογαριασμού. 26. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 26.1 Ο Πελάτης θεωρείται ότι έχει παράσχει, με βάση τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου Νόμου) Νόμος του 2001 στην περίπτωση που τυγχάνει εφαρμογής ο εν λόγω νόμος, ανέκκλητη συγκατάθεση στην Τράπεζα για λήψη, συγκέντρωση, χρήση, επεξεργασία, καταγραφή και διαβίβαση από την Τράπεζα και τους υπαλλήλους, συνεργάτες και αντιπροσώπους της των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε ευαίσθητων είτε όχι, που δίδονται ή θα δίδονται μελλοντικά στην Τράπεζα από τον Πελάτη ή θα εξασφαλίζονται από την Τράπεζα από τρίτους σε σχέση με τον A 4.6 G 10/12

11 Πελάτη ή τη λειτουργία οποιουδήποτε λογαριασμού του Πελάτη ή τον χειρισμό οποιωνδήποτε περιουσιακών του στοιχείων ή που σχετίζονται με την παροχή οποιωνδήποτε τραπεζικών ή άλλων διευκολύνσεων ή υπηρεσιών προς τον Πελάτη, και ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Τράπεζα είναι υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν με βάση τον προαναφερθέντα νόμο. Η Τράπεζα, επιπρόσθετα, θα μπορεί να αποκαλύπτει σε τρίτα πρόσωπα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη είτε με την συγκατάθεση του Πελάτη είτε: (α) όπου απαιτείται από ή όπου επιτρέπεται στην Τράπεζα να το πράξει δυνάμει οπουδήποτε Νόμου ή Οδηγίας που πιθανό να εκδοθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δυνάμει οποιουδήποτε Νόμου (ή) (β) σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς τα οποία ή Τράπεζα μπορεί να μεταβιβάσει δικαιώματα και υποχρεώσεις δυνάμει των παρόντων Γενικών Όρων (ή) (γ) σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή εταιρείες περιλαμβανομένων ασφαλιστών, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες στην Τράπεζα και που έχουν συμφωνήσει να διατηρούν τα προσωπικά δεδομένα αυστηρά εμπιστευτικά (ή) (δ) σε οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα τα οποία διενεργούν ελέγχους σε σχέση με την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και/ή χρηματοδότησης τρομοκρατικών πράξεων (ή) (ε) προς πρακτορεία παρεμπόδισης απάτης (Fraud prevention agencies) (ή) (στ) προς το Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών σχετικά με εκδότες ακάλυπτων επιταγών ή οποιοδήποτε συμπληρωματικό αρχείο που θα τηρείται δυνάμει οποιωνδήποτε Οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας Για την παροχή των υπηρεσιών που ζητά ο Πελάτης ή που πιθανό να ζητήσει από καιρού εις καιρόν μπορεί να είναι αναγκαίο όπως τα δεδομένα του Πελάτη διαβιβαστούν σε κάποιον ο οποίος παρέχει υπηρεσίες προς την Τράπεζα σε χώρα του εξωτερικού. Αν η Τράπεζα το πράξει αυτό, τότε θα εξασφαλίσει ότι οποιοσδήποτε προς τον οποίο διαβιβάστηκαν τέτοια δεδομένα, συμφωνεί να τα χειριστεί με τον ίδιο βαθμό προστασίας ως αν να τα χειριζόταν η ίδια η Τράπεζα Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα / αρχεία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να ζητήσει τη διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων που τηρούνται στη βάση δεδομένων της Τράπεζας με γραπτή αίτηση προς την Τράπεζα και με την καταβολή σχετικού τέλους. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τέτοια τροποποίηση ή διαγραφή δυνατό να οδηγήσει την Τράπεζα στον τερματισμό παροχής της υπηρεσίας προς τον Πελάτη Η Τράπεζα θα δύναται να ηχογραφεί κάθε τηλεφωνική επικοινωνία του Πελάτη, ή άλλου προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό του, με αυτή ή υπαλλήλους ή συνεργάτες ή αντιπροσώπους της και δύναται να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε μηχανικά ή άλλα μέσα ή εξοπλισμό για το σκοπό αυτό. Όλες οι σχετικές ηχογραφήσεις θα αποτελούν αποκλειστική περιουσία της Τράπεζας Νοείται ότι εφόσον ο Πελάτης είναι (α) κάτοικος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή (β) πρόσωπο που διαμένει εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να συμπληρώσει και υποβάλλει στατιστική δήλωση για άμεσες ξένες επενδύσεις του στην Κύπρο δυνάμει των οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σύμφωνα με τον περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμο του 2002, όπως ήθελε τροποποιηθεί από καιρό σε καιρό Οι πληροφορίες που περιέχονται σε διεθνής πιστωτικές μεταφορές και εμβάσματα, προωθούνται στην τράπεζα του δικαιούχου μέσω του παγκόσμιου δικτύου μηνυμάτων πληρωμών που είναι η Βελγική Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Για λόγους ασφάλειας του συστήματος της, η SWIFT διατηρεί τα δεδομένα των συναλλαγών σε κέντρα επιχειρήσεων στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες και, ως αποτέλεσμα, προσωπικά δεδομένα μεταφέρονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα δεδομένα αυτά μπορούν να έχουν πρόσβαση οι αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, σε συμμόρφωση με την τοπική ισχύουσα νομοθεσία, για σκοπούς καταπολέμησης της τρομοκρατίας Η Τράπεζα θα δύναται να παρέχει πληροφορίες σε αρμόδιες αρχές ή άλλους τρίτους αναφορικά με τον Πελάτη και την σχέση του με την Τράπεζα στην έκταση που τούτο υπαγορεύεται ή είναι επιτρεπτό με βάση οποιαδήποτε εκάστοτε ισχύουσα νομοθετική διάταξη σε σχέση με τη λειτουργία τραπεζών και την ανταλλαγή πληροφοριών στην Κυπριακή Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση Ο Πελάτης θα παρέχει στην Τράπεζα όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και στοιχεία αναφορικά με την ταυτότητα, τις δραστηριότητες και τον σκοπό των συναλλαγών του, περιλαμβανομένης και της προέλευσης χρηματικών ποσών, αξιών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με τα οποία συναλλάττεται, σύμφωνα με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007 ή άλλη εκάστοτε ισχύουσα νομοθετική διάταξη και θα φέρει την ευθύνη για την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών και στοιχείων αυτών. 27. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 27.1 Ο Πελάτης, όταν κάνει την πρώτη συναλλαγή του με την Τράπεζα, υπογράφει αντίγραφο αυτών των Γενικών Όρων. Η Τράπεζα μπορεί, δίδοντας δυο (2) μήνες προειδοποίηση, να τροποποιεί ή να αναθεωρεί αυτούς τους Γενικούς Όρους, οι δε τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις είναι δεσμευτικές για τον Πελάτη εάν δεν γνωστοποιήσει την μη αποδοχή του πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης. Ο Πελάτης συμφωνεί όπως οποιεσδήποτε αλλαγές σε επιτόκια ή στις συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορούν να εφαρμόζονται χωρίς προειδοποίηση και άμεσα. Η Τράπεζα θα καθιστά διαθέσιμες τέτοιες πληροφορίες προς τον Πελάτη είτε μέσω της ιστοσελίδας της ή με ανακοίνωση στον τύπο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με άλλο έντυπο τρόπο ήθελε θεωρηθεί ενδεδειγμένος για την πληροφόρηση του Πελάτη υπό τις περιστάσεις Το ελληνικό κείμενο αυτών των Γενικών Όρων υπερισχύει, το δε αγγλικό κείμενο παρέχεται για διευκόλυνση του Πελάτη, εφόσον το ζητήσει ο ίδιος. Η Τράπεζα μπορεί κάθε φορά να συμπληρώνει αυτούς τους Γενικούς Όρους με παραρτήματα που αναφέρονται σε ειδικές τραπεζικές εργασίες και συναλλαγές. Τέτοια παραρτήματα αποτελούν ενιαίο σύνολο με τους παρόντες Γενικούς Όρους. Οι παρόντες Γενικοί Όροι διέπουν όλες τις σχέσεις της Τράπεζας με τον Πελάτη και δεν περιορίζονται σε μία μόνο συναλλαγή ή χρηματοδότηση που ενδέχεται να παράσχει η Τράπεζα. Ο Πελάτης και η Τράπεζα δύναται να προβαίνουν ή/και να καταρτίζουν A 4.6 G 11/12

12 οποιαδήποτε άλλη συμφωνία σε παρέκκλιση των πιο πάνω Γενικών Όρων τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων οποιασδήποτε ισχύουσας νομοθεσίας και σε περίπτωση σύγκρουση όρων μεταξύ των Γενικών Όρων και τέτοιας άλλης συμφωνίας οι όροι της άλλης συμφωνίας θα υπερισχύουν στο βαθμό που δεν αντικρούονται με οποιαδήποτε νομοθεσία και οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπεται στην άλλη συμφωνία θα ερμηνεύεται και θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες των παρόντων Γενικών Όρων Η τυχόν λόγω μεταβολής της νομοθεσίας ή της νομολογίας μερική ή ολική ακυρότητα ενός από τους παρόντες Γενικούς Όρους δεν επηρεάζει την ισχύ ή το κύρος των υπολοίπων Γενικών Όρων ή της συμβατικής σχέσεως της Τράπεζας με τον Πελάτη Η αναφορά σε οποιοδήποτε νόμο ή κανονισμό ή άλλη οδηγία περιλαμβάνει οποιαδήποτε τροποποιητική ή/ και συμπληρωματική πράξη ήθελε τεθεί σε ισχύ από καιρό σε καιρό. 28. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 28.1 Οποιαδήποτε Ειδοποίηση/Γνωστοποίηση που πρέπει να δίνεται από τον Πελάτη προς την Τράπεζα πρέπει να παραδίδεται: (α) ιδιοχείρως ή (β) με τηλεομοιότυπο (φαξ) ή (γ) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ως ακολούθως: - Διεύθυνση: Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 41, 1065 Λευκωσία, Κύπρος Τ.Θ , 1643 Λευκωσία, Κύπρος - Αριθμός Τηλεφώνου: Αριθμός Τηλεομοιότυπου: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: - Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Η Τράπεζα θα επικοινωνεί με τον Πελάτη στην τελευταία γνωστή ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει γνωστοποιήσει στην Τράπεζα κατά την ημερομηνία της αίτησής του προς την Τράπεζα. Ο Πελάτης υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα την Τράπεζα για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία επικοινωνίας του. 29. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 29.1 Η Τράπεζα είναι εγγραμμένη εταιρεία με βάση τον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113 και το εγγεγραμμένο γραφείο βρίσκεται στην Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 41, 1065 Λευκωσία, Κύπρος με αριθμό εγγραφής Η Τράπεζα εποπτεύεται και έχει λάβει άδεια άσκησης τραπεζικών εργασιών από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. A 4.6 G 12/12

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Eurobank Cyprus Ltd ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οι συναλλακτικές σχέσεις ανάμεσα στον υπογράφοντα (ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται ο "Πελάτης") και την Τράπεζα Eurobank Cyprus Ltd (που στο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 5/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2473 της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 5 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές 2650 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 510/2014 Αρ. 4831, 14.11.2014 Αριθμός 510 Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος 3 Παράγραφος 4 Παράγραφος 5 Παράγραφος 6 Παράγραφος 7 Παράγραφος 8 Παράγραφος 9 Παράγραφος 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA Τα εμβάσματα που εμπίπτουν στο Σχέδιο SEPA (το «Σχέδιο» ή το «Σχέδιο Εμβασμάτων») αφορούν μεταφορές σε Ευρώ, μεταξύ λογαριασμών πελατών που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες

Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες Η διαδικασία άμεσων χρεώσεων στο SEPA (στο εξής Διαδικασία Βασικών Άμεσων Χρεώσεων SEPA ) επιτρέπει σε ένα Πελάτη να εξοφλεί χρηματικές οφειλές του

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Κένεντυ 80, 1076 Λευκωσία.

Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Κένεντυ 80, 1076 Λευκωσία. «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ» ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) LIMITED --------------------------------------------------------------------------------------------------- Η παρούσα «Συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2006 Επίσημη Εφημερίδα της EE: L 146, 10.06.2009, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA 1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Στους όρους αυτούς εκτός όπου στο κείμενο ρητά προνοείται άλλως «ΑΤΜ» σημαίνει την αυτόματη ταμειακή μηχανή που αποδέχεται την Κάρτα και που τυγχάνει χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2012» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Η παρούσα Σύµβαση-Πλαίσιο διέπει την παροχή Υπηρεσιών Πληρωµών µεταξύ της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ (η Τράπεζα ) και οποιουδήποτε Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών.

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών. Αγαπητοί πελάτες, Αυτό το ενημερωτικό έντυπο απευθύνεται σε όλους τους πελάτες των τραπεζών που είναι καταναλωτές και πραγματοποιούν πληρωμές. Σκοπός του είναι να σας ενημερώσει για τα βασικά σας οφέλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ» προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ι. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Οι παρόντες όροι ρυθμίζουν; α) την παροχή από τον Οργανισμό με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στη συνέχεια ο «ΕΛΤΑ») σε κάθε πελάτη του, φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, 28.4.2016 770 Ν. 66(Ι)/2016 Ο περί Aκίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη.

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη. Όροι χρήσης 1. Ο κάτοχος της κάρτας συμφωνεί ότι κάνοντας χρήση της κάρτας Priority Pass, συμφωνεί και αποδέχεται τους Όρους Χρήσης. Οι όροι αυτοί θα υπερισχύουν έναντι οποιωνδήποτε άλλων όρων και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ... 4 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Η παρούσα Σύµβαση-Πλαίσιο διέπει την παροχή Υπηρεσιών Πληρωµών µεταξύ της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ (η Τράπεζα ) και οποιουδήποτε Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 108(Ι)/2013 108(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων Ενότητα 5 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων 3. Απαιτήσεις ιαθέσιµα (1) Απαιτήσεις και ιαθέσιµα είναι το σύνολο των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων, αξιόγραφων και ιαθεσίµων της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδυτικών Υπηρεσιών

Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδυτικών Υπηρεσιών Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδυτικών Υπηρεσιών Βασικές πληροφορίες σχετικά µε την προστασία των καταθέσεων Οι καταθέσεις στην Alpha Bank καλύπτονται από το: ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, οι πιο κάτω όροι θα ερμηνεύονται ως ακολούθως:

Στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, οι πιο κάτω όροι θα ερμηνεύονται ως ακολούθως: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ INTERNET BANKING Η χρήση της Υπηρεσίας Internet Banking διέπεται από τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις, τα δε στοιχεία που περιέχονται στην Αίτηση Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 Aριθμός 6891 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Παροχής Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την.......... του μηνός.........., 20 μεταξύ της MTN Cyprus Ltd,

Διαβάστε περισσότερα

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΡΤΩΝ funpoints 1. Το αναβαθµισµένο σχέδιο funpoints (το «Σχέδιο») τίθεται σε ισχύ από 01/08/13. Στο Σχέδιο, έχουν δυνατότητα συµµετοχής όλοι οι κάτοχοι προσωπικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων

Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΘΟΥΝ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΚΙΙD)

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι - Υπόδειγμα ενημερωτικού δελτίου για τους καταθέτες

Παράρτημα Ι - Υπόδειγμα ενημερωτικού δελτίου για τους καταθέτες Παράρτημα Ι - Υπόδειγμα ενημερωτικού δελτίου για τους καταθέτες Βασικές πληροφορίες σχετικά με την προστασία των καταθέσεων Οι καταθέσεις στο (συμπληρώνεται η επωνυμία ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις Σχεδίου «ανταμοιβή»

Όροι & Προϋποθέσεις Σχεδίου «ανταμοιβή» Όροι & Προϋποθέσεις Σχεδίου «ανταμοιβή» 1. Περιγραφή του Σχεδίου: Το Σχέδιο «ανταμοιβή» (στο εξής Σχέδιο ) αποτελεί πρόγραμμα επιβράβευσης Καρτών της Τράπεζας Κύπρου, το οποίο επιστρέφει στους Κατόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ PRIMETEL PLC εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Σε ισχύ από 04.10.2016 Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Περιεχόμενα Τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες συναλλαγής για τα πακέτα και Λογαριασμοί Συναλλαγές Μετρητών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 105(Ι)/2013 105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες

Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Σε ισχύ από 04.10.2016 Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Περιεχόμενα Λογαριασμοί Πληρωμές/Εμβάσματα Συναλλαγές Μετρητών Έξοδα Επικοινωνίας Άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικά Έμπιστη. Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Έκδοση 2.1. (Ιούνιος 2013)

Διαχρονικά Έμπιστη. Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Έκδοση 2.1. (Ιούνιος 2013) Διαχρονικά Έμπιστη Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ Έκδοση 2.1. (Ιούνιος 2013) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Η λειτουργία τραπεζικού λογαριασμού διέπεται από τους παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

Πληρωµές στις B2C on line συναλλαγές

Πληρωµές στις B2C on line συναλλαγές Πληρωµές στις B2C on line συναλλαγές ΜΙΝΑ ΖΟΥΛΟΒΙΤΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Συνεταίρος, ΦΙΛΟΘΕΪΔΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ Πληρωμές στις on line B2C συναλλαγές (Γενικά) Βάσει ΚΥΑ Ζ1-891 Ø Προβολή συνολικής τιµής (συµπ. ΦΠΑ) και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 63 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 64 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 65 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ 66 5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 66 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ 67 7. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ι. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Οι παρόντες όροι ρυθµίζουν: α) την παροχή από τον Οργανισµό µε την επωνυµία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, 4.12.2013 Ν. 141(Ι)/2013 141(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I)

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Γενικές διατάξεις

Μέρος Ι: Γενικές διατάξεις Τα πιστωτικά ιδρύματα-μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (εφεξής «ΕΕΤ») υιοθετούν στο πλαίσιο της αυτορρύθμισης τον παρόντα εθελοντικό Κώδικα βέλτιστης πρακτικής για τη σύναψη και διαχείριση κοινοπρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα πρέπει να διαβάζονται μαζί και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμφωνιών και/ή όρων για το άνοιγμα και τη λειτουργία λογαριασμού που καλύπτεται από τους παρόντες Όρους

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΛΤ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ 15/12/2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΛΤ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ 15/12/2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΛΤ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ 15/12/2015 ΕΞΟ Α ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ: άνεια Τακτής Προθεσμίας: Με Υποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 650 Ν. 31(Ι)/94 Αρ. 2876,

E.E. Παρ. 1(1) 650 Ν. 31(Ι)/94 Αρ. 2876, E.E. Παρ. 1(1) 650 Ν. 31(Ι)/94 Αρ. 2876, 22.4.94 Ο περί Απρόσκλητου Προσφοράς Αγαθών και Υπηρεσιών Νόμος του 1994 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»]

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Ημερομηνία:.../.../... Προς: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Διεύθυνση: Λεωφόρος Κυρηνείας 97, Αγλαντζιά, 2114

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Η παρούσα Σύμβαση για την Παροχή Υπηρεσιών Πληρωμών, εφεξής η «Σύμβαση», συμφωνείται μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

Όταν πρέπει να ακυρώσετε μια συναλλαγή δηλώνοντας ότι δεν δύναστε να παραδώσετε, πρέπει να μας ενημερώσετε.

Όταν πρέπει να ακυρώσετε μια συναλλαγή δηλώνοντας ότι δεν δύναστε να παραδώσετε, πρέπει να μας ενημερώσετε. Πολιτική ακύρωσης Για τον Πωλητή Υπάρχει περίπτωση να πρέπει να ακυρώσετε μια συναλλαγή, για παράδειγμα, εάν το προϊόν είναι τοποθετημένο σε λάθος μέρος ή κάνατε ένα λάθος κατά την καταχώρησή της αγγελίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα