ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2 Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ» προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται σε Ευρώ, σε νόμισμα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει υιοθετήσει το Ευρώ, καθώς επίσης και σε νόμισμα άλλου κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), (β) εφόσον τόσο ο φορέας παροχής υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή, όσο και ο φορέας παροχής υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου είναι εγκατεστημένοι στο ίδιο ή σε διαφορετικά κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), (γ) σε υπηρεσίες πληρωμών προς επαγγελματίες και επιχειρήσεις, οι οποίοι πραγματοποιούν συναλλαγές πληρωμής για τους σκοπούς της επαγγελματικής, εμπορικής ή επιχειρηματικής του δραστηριότητας. 1. Έννοια όρων Συμφωνείται η έννοια των εξής όρων: 1.1. «Τράπεζα»: η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ», όπως εκπροσωπείται νόμιμα. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Γ.Ε.ΜΗ ) και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (ηλεκτρονική διεύθυνση «Πελάτης»: ο πελάτης της Τράπεζας και χρήστης υπηρεσιών πληρωμών, που πραγματοποιεί συναλλαγές πληρωμής για τους σκοπούς της επαγγελματικής, εμπορικής ή επιχειρηματικής του δραστηριότητας «Πληρωτής»: το πρόσωπο, που διαθέτει λογαριασμό πληρωμών και επιτρέπει να δίδονται εντολές πληρωμής από το λογαριασμό αυτόν, ή, αν δεν υπάρχει λογαριασμός πληρωμών, το πρόσωπο που δίνει εντολή πληρωμής «Δικαιούχος»: το πρόσωπο για το οποίο προορίζονται τα χρηματικά ποσά που αποτελούν αντικείμενο της συναλλαγής πληρωμής «Λογαριασμός πληρωμών»: κάθε λογαριασμός, ατομικός ή κοινός, όψεως, τρεχούμενος ή ταμιευτηρίου, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εκτέλεση συναλλαγών πληρωμής (εφεξής και «λογαριασμός») «Έμβασμα»: η υπηρεσία πληρωμών, στο πλαίσιο της οποίας λαμβάνονται χρηματικά ποσά από ορισμένο πληρωτή, χωρίς να απαιτείται το άνοιγμα λογαριασμού πληρωμών στο όνομα του πληρωτή ή του δικαιούχου, με μοναδικό σκοπό τη μεταφορά ισοδυνάμου ποσού σε δικαιούχο ή σε άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών που ενεργεί για λογαριασμό του δικαιούχου, ή /και κατά την οποία αυτά τα χρηματικά ποσά λαμβάνονται για λογαριασμό του δικαιούχου και τίθενται στη διάθεση του «Μεταφορά πίστωσης»: η υπηρεσία πληρωμών, η οποία ενεργοποιείται από τον πληρωτή μέσω χρέωσης του λογαριασμού πληρωμών του, με σκοπό να τεθούν χρηματικά ποσά σε λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου «Άμεση χρέωση»: η υπηρεσία πληρωμών, που συνίσταται στη χρέωση του λογαριασμού πληρωμών ενός πληρωτή, κατόπιν εξουσιοδότησης του πληρωτή προς το δικαιούχο ή προς το φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου, ή και κατόπιν της εντολής που δίνει ο πληρωτής προς το δικό του φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών «Χρηματικά ποσά»: τραπεζογραμμάτια, κέρματα, λογιστικό χρήμα και ηλεκτρονικό χρήμα, κατά την έννοια του άρθρου 2, σημ. 20 Ν. 3601/ «Φορέας παροχής υπηρεσιών πληρωμών» για τους σκοπούς της παρούσας είναι: (α) Τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 Ν. 3601/2007. (β) Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως νομισματικών ή εν γένει δημοσίων αρχών. (γ) Το Ελληνικό Δημόσιο και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, εφόσον δεν ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως δημοσίων αρχών, καθώς επίσης και τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και οι περιφερειακές ή τοπικές αρχές τους, εφόσον δεν ενεργούν υπό την ιδιότητα τους ως δημοσίων αρχών. (δ) Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, στην έκταση που αυτά δικαιούνται να παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών κατά την ισχύουσα νομοθεσία. (ε) Κάθε άλλος φορέας που πληροί τις προϋποθέσεις του Ν. 3862/2010 για τις Υπηρεσίες Πληρωμών «Υπηρεσίες πληρωμών» για τους σκοπούς της παρούσας είναι: (α) Κάθε υπηρεσία που επιτρέπει την τοποθέτηση (κατάθεση) και ανάληψη μετρητών σε /από λογαριασμό πληρωμών, καθώς και κάθε αναγκαία εργασία για τη διαχείριση λογαριασμού πληρωμών. (β) Η εκτέλεση συναλλαγών πληρωμής, περιλαμβανομένης της μεταφοράς χρηματικών ποσών σε λογαριασμό πληρωμών που τηρείται στο φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών του χρήστη ή σε άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών, και ιδίως: η εκτέλεση εντολών αμέσων χρεώσεων, περιλαμβανομένων τόσο των εφάπαξ αμέσων χρεώσεων όσο και των παγίων εντολών άμεσης χρέωσης η εκτέλεση συναλλαγών πληρωμής με τη χρήση κάρτας πληρωμών ή ανάλογου μέσου πληρωμών η εκτέλεση εντολών μεταφοράς πίστωσης, περιλαμβανομένων των παγίων εντολών μεταφοράς πίστωσης. (γ) Η εκτέλεση συναλλαγών πληρωμής, εφόσον τα χρηματικά ποσά καλύπτονται από υφιστάμενο πιστωτικό όριο του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, και συγκεκριμένα: η εκτέλεση εντολών αμέσων χρεώσεων, περιλαμβανομένων τόσο των εφάπαξ αμέσων χρεώσεων όσο και των παγίων εντολών άμεσης χρέωσης η εκτέλεση συναλλαγών πληρωμής με τη χρήση κάρτας πληρωμών ή ανάλογου μέσου πληρωμών η εκτέλεση εντολών μεταφοράς πίστωσης, περιλαμβανομένων των παγίων εντολών μεταφοράς πίστωσης. (δ) Τα εμβάσματα. 2

3 (ε) Η εκτέλεση συναλλαγών πληρωμής μέσω εναλλακτικών δικτύων επικοινωνίας, στο πλαίσιο των οποίων η συναίνεση του πληρωτή για την εκτέλεση συναλλαγής πληρωμής δίδεται μέσω τηλεπικοινωνιακής ή ψηφιακής συσκευής ή συσκευής τεχνολογίας πληροφορικής, όπως είναι ιδίως το σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank και η υπηρεσία phone banking της Τράπεζας. (στ) Η έκδοση και αποδοχή μέσων πληρωμών. (ζ) Κάθε άλλη υπηρεσία που ορίζεται ως υπηρεσία πληρωμών από το Ν. 3862/2010 για τις Υπηρεσίες Πληρωμών «Συναλλαγές πληρωμής»: συναλλαγές, που πραγματοποιούνται είτε από τον πληρωτή, είτε από το δικαιούχο, και συνίσταται στην τοποθέτηση (κατάθεση), μεταφορά ή ανάληψη χρηματικών ποσών, ανεξάρτητα από την εσωτερική σχέση μεταξύ πληρωτή και δικαιούχου (εφεξής και «πληρωμές») «Μέσο πληρωμών»: κάθε εξατομικευμένο μέσο ή /και σύνολο διαδικασιών που έχει συμφωνηθεί μεταξύ της Τράπεζας και του Πελάτη και τo οποίo χρησιμοποιείται από τον τελευταίο για την ενεργοποίηση εντολής πληρωμής «Ημερομηνία αξίας»: το χρονικό σημείο αναφοράς, που ορίζει ο φορέας παροχής υπηρεσιών πληρωμών για την έναρξη υπολογισμού των τόκων επί των χρηματικών ποσών με τα οποία χρεώνεται ή πιστώνεται ένας λογαριασμός πληρωμών «Συναλλαγματική ισοτιμία αναφοράς»: η συναλλαγματική ισοτιμία, που χρησιμοποιείται ως βάση υπολογισμού για τη μετατροπή νομισμάτων και η οποία καθίσταται διαθέσιμη από το φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών ή προέρχεται από πηγή διαθέσιμη στο κοινό «Επιτόκιο αναφοράς»: το επιτόκιο, που χρησιμοποιείται ως βάση υπολογισμού των τόκων και το οποίο προέρχεται από πηγή διαθέσιμη στο κοινό, η οποία μπορεί να επαληθευθεί από αμφότερα τα μέρη μιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών πληρωμών «Μέσο ταυτοποίησης πελάτη»: ένας συνδυασμός γραμμάτων, αριθμών ή συμβόλων, ο οποίος δίδεται από την Τράπεζα στο χρήστη υπηρεσιών πληρωμών και τον οποίο ο τελευταίος πρέπει να παρέχει, ώστε, σε σχέση με μια συναλλαγή πληρωμής, να είναι δυνατή η ταυτοποίηση χωρίς αμφιβολία του άλλου χρήστη υπηρεσιών πληρωμών ή /και του λογαριασμού πληρωμών του «Εργάσιμη ημέρα»: η ημέρα κατά την οποία ο οικείος φορέας παροχής υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή ή του δικαιούχου που εμπλέκεται στην εκτέλεση συναλλαγής πληρωμής λειτουργεί, ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεσή της «Μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως»: κάθε μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατάρτιση μιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών πληρωμών, χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών και του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών «ΑΤΜ»: οι Αυτόματες Ταμειολογικές Μηχανές της Τράπεζας ή του δικτύου των συνεργαζόμενων τραπεζών «EFT/POS»: οι ηλεκτρονικές συσκευές συλλογής συναλλαγών που χρησιμοποιούνται για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών μέσω κάρτας πληρωμών στα σημεία πώλησης «Τιμολόγιο Προμηθειών & Τοκοφόρων Ημερομηνιών»: το τιμολόγιο, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι προμήθειες και οι τοκοφόρες ημερομηνίες της Τράπεζας. Πληροφορίες σχετικά με το εκάστοτε ισχύον Τιμολόγιο Προμηθειών παρέχονται στον Πελάτη από όλα τα καταστήματα της Τράπεζας, καθώς επίσης και τηλεφωνικά, μέσω της τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης πελατών (τηλ και ). 2. Συναλλαγές Πληρωμών - Εντολές Πελατών 2.1. Οι παρόντες όροι διέπουν τις ακόλουθες υπηρεσίες και συναλλαγές πληρωμών: (α) Τις μεταφορές πίστωσης. (β) Τα εμβάσματα. (γ) Τις άμεσες χρεώσεις. (δ) Τις πληρωμές με χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας. (ε) Κάθε υπηρεσία ή συναλλαγή πληρωμής που επιτρέπει την ανάληψη και την τοποθέτηση (κατάθεση) χρηματικών ποσών σε λογαριασμό πληρωμών και παρέχεται, μεταξύ άλλων, μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας, μέσω μηχανημάτων ATM, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank ή μέσω του συστήματος phone banking, μέσω μηχανημάτων easypay, καθώς επίσης και κάθε εργασία που απαιτείται για τη διαχείριση λογαριασμού πληρωμών. (στ) Κάθε άλλη υπηρεσία που εμπίπτει στον ορισμό της υπηρεσίας πληρωμών, σύμφωνα με τον όρο της παρούσας Οι παραπάνω συναλλαγές διέπονται συμπληρωματικά και από τυχόν ειδικότερους όρους σχετικά με τις επιμέρους υπηρεσίες που παρέχει η Τράπεζας Πειραιώς προς τους πελάτες της. Υφιστάμενες ειδικές συμφωνίες μεταξύ της Τράπεζας και του Πελάτη δεν θίγονται. Οι παρόντες όροι υπερισχύουν μόνο εφόσον το ίδιο ζήτημα ρυθμίζεται τόσο από αυτούς, όσο και από την τυχόν ειδικότερη συμφωνία, και μόνο εφόσον διαπιστώνεται αντίφαση μεταξύ αυτών Η Τράπεζα διεκπεραιώνει συναλλαγές πληρωμής μόνο κατόπιν προηγούμενης εντολής ή εξουσιοδότησης του Πελάτη. Ο Πελάτης χορηγεί εντολές πληρωμών με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: (α) Με οδηγίες στο προσωπικό των καταστημάτων της Τράπεζας για τη διενέργεια ορισμένης πληρωμής ή σειράς πληρωμών. Η εντολή στην περίπτωση αυτή δίδεται αποκλειστικά εγγράφως, με την υπογραφή του κατά περίπτωση ειδικού εντύπου (αίτησης, εντολής, παραστατικού ή αποδεικτικού συναλλαγής), και υπόκειται στους τυχόν ειδικότερους όρους που διέπουν τις αντίστοιχες συναλλαγές. (β) Με εντολές μέσω της χρήσης πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας ή κάρτας αυτόματης συναλλαγής. Με την επιφύλαξη των τυχόν ειδικότερων όρων που διέπουν τη χρήση της κάρτας, για να θεωρηθεί η εντολή ως πιστοποιημένη, πρέπει να παρέχονται, ανάλογα με το είδος της συναλλαγής, όλα ή κάποιο /κάποια από τα ακόλουθα στοιχεία: i) Ο Προσωπικός Κωδικός Αναγνώρισης (PIN) του Πελάτη, ο οποίος παρέχεται με την πληκτρολόγησή του στα ATM της Τράπεζας ή στο δίκτυο ΑΤΜ άλλων συνεργαζόμενων Τραπεζών. Ο αριθμός αυτός είναι μοναδικός και ισοδύναμος με την υπογραφή του Πελάτη. 3

4 ii) Η υπογραφή του Πελάτη στα χρεωστικά δελτία ή τις αποδείξεις που εκδίδονται από τις συσκευές συλλογής συναλλαγών (EFT /POS) ή /και η πληκτρολόγηση του Προσωπικού Κωδικού Αναγνώρισης (PIN) στις συσκευές συλλογής συναλλαγών (EFT /POS) που παρέχουν αυτή τη δυνατότητα. iii) Ιδίως για τις συναλλαγές από απόσταση (λ.χ. συναλλαγές μέσω διαδικτύου ή τηλεφωνικές συναλλαγές), απαιτείται η παροχή ειδικών στοιχείων ασφάλειας της κάρτας ή και παροχή στοιχείων ταυτότητας του Πελάτη. Ανάλογα με το είδος και την κατηγορία της συναλλαγής, ενδέχεται να ζητηθούν όλα ή κάποια από τα ακόλουθα στοιχεία: ο αριθμός και η ημερομηνία λήξης της κάρτας ο ειδικός αριθμός αναγνώρισης (CVV2 /CVC), ο οποίος αποτελείται από τους τρεις τελευταίους αριθμούς που αναγράφονται στο πίσω μέρος της κάρτας το ονοματεπώνυμο του κατόχου κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο με βάση τα πρωτοκόλλα ασφαλείας που εφαρμόζονται εκάστοτε από τους οργανισμούς Visa και Mastercard (ή άλλο αντίστοιχο οργανισμό). (γ) Με εντολές μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank, εφόσον έχει χορηγηθεί στον Πελάτη δικαίωμα πρόσβασης. Για την εκτέλεση συναλλαγής μέσω winbank, η σχετική εντολή του Πελάτη θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη βάσει του ονόματος χρήστη και του απόρρητου Προσωπικού Κωδικού Αναγνώρισης (PIN), σύμφωνα με τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες από την Τράπεζα διαδικασίες πρόσβασης και ασφάλειας. (δ) Με εντολές μέσω της υπηρεσίας phone banking, εφόσον ο Πελάτης έχει αποδεχθεί τους όρους χρήσης της εν λόγω υπηρεσίας. Για την εκτέλεση συναλλαγής μέσω phone banking, η σχετική εντολή του Πελάτη πρέπει να είναι πιστοποιημένη βάσει του απόρρητου Προσωπικού Κωδικού Αναγνώρισης (PIN), σύμφωνα με τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες από την Τράπεζα διαδικασίες πρόσβασης και ασφάλειας. (ε) Με εντολές εκτέλεσης πληρωμών μέσω των μηχανημάτων easypay. Η εντολή του Πελάτη για την εκτέλεση της πληρωμής παρέχεται με την πληκτρολόγηση των στοιχείων της συναλλαγής και την τοποθέτηση μετρητών στην ειδική υποδοχή του μηχανήματος easypay. Εντολές πληρωμών μέσω των μηχανημάτων easypay μπορούν να δίδονται και με τη χρήση κάρτας πληρωμών, εφόσον παρέχεται αυτή η δυνατότητα από το συγκεκριμένο μηχάνημα easypay. (στ) Με πάγιες εντολές εκτέλεσης συναλλαγών πληρωμής, όπως ιδίως πάγιες εντολές μεταφοράς πιστώσεων, εμβάσματος, άμεσων χρεώσεων και πληρωμών μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας. Η εξουσιοδότηση του Πελάτη για τη διενέργεια πληρωμών σε πάγια βάση παρέχεται με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου που του χορηγεί η Τράπεζα ή και εξ αποστάσεως, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank ή της υπηρεσίας phone banking, και διέπεται από τους ειδικότερους όρους παγίων εντολών της Τράπεζας. (ζ) Με εντολή που διαβιβάζεται στην Τράπεζα από το δικαιούχο της συναλλαγής πληρωμής (ή από το φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου), στον οποίο ο Πελάτης έχει προηγουμένως δώσει τη συναίνεσή του για την εκτέλεση της συναλλαγής. (η) Με εντολή εκτέλεσης πληρωμής με οποιοδήποτε άλλο μέσο πληρωμών που διαθέτει ή προτίθεται να αναπτύξει στο μέλλον η Τράπεζα, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που διέπουν το συγκεκριμένο μέσο πληρωμών Η έγκριση του πελάτη μπορεί να δοθεί και μετά την εκτέλεση της συναλλαγής πληρωμής, μόνο κατόπιν προηγούμενης συμφωνίας της Τράπεζας. 3. Πληροφορίες για την ορθή εκτέλεση της πληρωμής - Μέσα ταυτοποίησης 3.1. Με τη σχετική εντολή πληρωμής, ο Πελάτης οφείλει να παρέχει στην Τράπεζα όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ορθή εκτέλεση της συναλλαγής πληρωμής. Ειδικότερα: (α) Για τις συναλλαγές που πραγματοποιεί ο Πελάτης ως πληρωτής της συναλλαγής, ζητούνται κατά περίπτωση όλα ή κάποιο /κάποια από τα ακόλουθα στοιχεία για την ταυτοποίηση του δικαιούχου της πληρωμής («μέσα ταυτοποίησης»): ο αριθμός του λογαριασμού ή ο αριθμός IBAN του δικαιούχου της πληρωμής η επωνυμία, το κατάστημα, η διεύθυνση και ο κωδικός BIC/SWIFT του πιστωτικού ιδρύματος που τηρείται ο λογαριασμός του δικαιούχου το όνομα και η διεύθυνση του δικαιούχου φυσικού προσώπου ή η επωνυμία και η έδρα του δικαιούχου νομικού προσώπου κάθε άλλο στοιχείο που επιβάλλεται από τυχόν ειδικότερους όρους σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών της Τράπεζας, καθώς επίσης και κάθε στοιχείο που απαιτείται από τη νομοθεσία ή /και τις οδηγίες των αρμόδιων εποπτικών αρχών. Εκτός από τα παραπάνω στοιχεία, ο Πελάτης γνωστοποιεί επιπλέον το ποσό και το νόμισμα της πληρωμής, τον αριθμό του λογαριασμού πληρωμών (ή τον αριθμό της κάρτας) που θα χρεωθεί με το ποσό της πληρωμής, καθώς και την ημερομηνία εκτέλεσης της συναλλαγής. Σε περίπτωση παγίων εντολών, παρέχεται επίσης η ημερομηνία ή η συχνότητα εκτέλεσης των περιοδικών πληρωμών. (β) Για τις συναλλαγές, στο πλαίσιο των οποίων ο Πελάτης είναι ο δικαιούχος της πληρωμής, η ταυτοποίησή του θα πραγματοποιείται από την Τράπεζα με βάση όλα ή κάποιο /κάποια από τα ακόλουθα στοιχεία («μέσα ταυτοποίησης»): τον αριθμό ΙΒΑΝ ή τον αριθμό λογαριασμού εφόσον δεν τηρείται λογαριασμός πληρωμών στην Τράπεζα, τα στοιχεία ταυτότητας του Πελάτη κάθε άλλο στοιχείο που επιβάλλεται από τυχόν ειδικότερους όρους σχετικά με τα μέσα και τις υπηρεσίες πληρωμών της Τράπεζας, καθώς επίσης και κάθε πρόσθετο στοιχείο που απαιτείται από τη Νομοθεσία ή/και τις οδηγίες των αρμόδιων Εποπτικών Αρχών Η Τράπεζα ενδέχεται να ζητά περισσότερα ή λιγότερα στοιχεία σε σχέση με αυτά που αναφέρονται αμέσως παραπάνω, ανάλογα με το είδος και τις συνθήκες κάθε συγκεκριμένης συναλλαγής. Τέτοιο πρόσθετο στοιχείο αποτελεί ιδίως η αναφορά αναγνώρισης της συναλλαγής ή ο κωδικός πληρωμής που θα πρέπει να παρέχεται από τον Πελάτη σε σχέση με τις πληρωμές που πραγματοποιεί προς επιχειρήσεις, οργανισμούς κοινής ωφέλειας, ΔΕΚΟ κ.λπ. 4

5 3.3. Οι εντολές πληρωμής διεκπεραιώνονται από την Τράπεζα με βάση τα στοιχεία και τα μέσα ταυτοποίησης που χορηγήθηκαν από τον Πελάτη, χωρίς να πραγματοποιείται προηγούμενη επαλήθευση ή έλεγχος της ακρίβειάς τους. Πληρωμή που εκτελέστηκε με βάση τα ανωτέρω στοιχεία και μέσα ταυτοποίησης, θεωρείται ότι εκτελέστηκε ορθά. Διευκρινίζεται ότι η Τράπεζα δεν υποχρεούται να ελέγχει εάν ο αριθμός λογαριασμού, ο αριθμός IBAN και ο κωδικός BIC /SWIFT, που έχουν δοθεί από τον Πελάτη ως αποκλειστικά μέσα ταυτοποίησης, αντιστοιχούν πράγματι στο δικαιούχο ή το πιστωτικό ίδρυμα που τυχόν αναφέρεται στην εντολή πληρωμής Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λανθασμένη ή μη έγκαιρη εκτέλεση της συναλλαγής, εφόσον αυτή οφείλεται σε χορήγηση λανθασμένων στοιχείων εκ μέρους του Πελάτη ή /και σε ελλείψεις της εντολής πληρωμής. 4. Χρόνος λήψης των εντολών πληρωμής Ως χρονικό σημείο λήψης της εντολής πληρωμής θεωρείται ο χρόνος, κατά τον οποίο η Τράπεζα λαμβάνει την εντολή είτε απευθείας από τον πληρωτή, είτε από το δικαιούχο ή μέσω του φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμής του δικαιούχου. Εάν ο χρόνος λήψης της εντολής συμπίπτει με ημέρα που δεν είναι εργάσιμη, η εντολή θα θεωρείται ως ληφθείσα την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η εντολή δύναται να θεωρηθεί ως ληφθείσα την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον ληφθεί μετά το χρονικό σημείο που ορίζεται από την Τράπεζα ως χρόνος λήξης των ημερήσιων εργασιών της (cut-off time). Το παραπάνω χρονικό καθορίζεται ως ακολούθως: (α) Για τις πληρωμές μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας, ως ανώτατο χρονικό όριο κάθε εργάσιμης ημέρας ορίζεται το πέρας του εκάστοτε συμβατικού ωραρίου των τραπεζικών καταστημάτων για το κοινό (επί του παρόντος, ώρα μ.μ. για τις ημέρες Δευτέρα-Πέμπτη και ώρα μ.μ. για την ημέρα Παρασκευή). Το ίδιο χρονικό σημείο δύναται να ισχύσει και για τα καταστήματα διευρυμένου ωραρίου της Τράπεζας, που παραμένουν ανοικτά για το κοινό και μετά τη λήξη του συμβατικού ωραρίου. Ο Πελάτης μπορεί να πληροφορηθεί τυχόν μεταβολές στο ωράριο των καταστημάτων της Τράπεζας μέσω του διαδικτύου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση καθώς επίσης και τηλεφωνικά, στην Τηλεφωνική Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών (τηλ και ). (β) Για τις πληρωμές που διεκπεραιώνονται με εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας (λ.χ. σύστημα winbank, υπηρεσία phone banking, συναλλαγές με πιστωτική κάρτα, πληρωμές και μεταφορές ποσών μέσω ATM, μηχανήματα easypay), ο χρόνος λήξης των ημερήσιων εργασιών δεν είναι ενιαίος, αλλά διαφοροποιείται ανάλογα με τον τρόπο διαβίβασης της εντολής προς την Τράπεζα και το είδος της πληρωμής. Ο Πελάτης, πριν την εκτέλεση της συναλλαγής, μπορεί να ενημερώνεται για τα επί μέρους χρονικά σημεία λήξης εργασιών της Τράπεζας από την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πελατών της Τράπεζας (τηλ και ), μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank, από την υπηρεσία phone banking, καθώς επίσης και μέσω των μηχανημάτων ΑΤΜ και easypay που παρέχουν αυτή τη δυνατότητα Διαφορετικά χρονικά σημεία λήξης εργασιών μπορούν να ορίζονται και από τους ειδικότερους όρους που διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα προς τους πελάτες της Ο Πελάτης, εφόσον επιθυμεί την εκτέλεση της πληρωμής σε συγκεκριμένη ημέρα, οφείλει να το γνωστοποιήσει στην Τράπεζα με έναν από τους τρόπους που καθορίζονται στον όρο 2.3. Εάν ο Πελάτης και η Τράπεζα συμφωνήσουν ότι η εκτέλεση της εντολής πληρωμής θα αρχίσει σε συγκεκριμένη ημέρα, στο τέλος συγκεκριμένης περιόδου ή την ημέρα που ο Πελάτης θα έχει θέσει χρηματικά ποσά στη διάθεση της Τράπεζας, ως χρονικό σημείο λήψης της εντολής λογίζεται η ημέρα που συμφωνήθηκε. Σε περίπτωση που η συμφωνηθείσα ημέρα δεν είναι εργάσιμη, η εντολή πληρωμής θεωρείται ότι έχει ληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. 5. Χρόνος εκτέλεσης των εντολών πληρωμής - Ημερομηνία αξίας (valeur) 5.1. Το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου θα εκτελείται κάθε συναλλαγή πληρωμής, διαμορφώνεται ως ακολούθως: (α) Μέχρι την , και για τις πληρωμές που πραγματοποιεί ο Πελάτης ως πληρωτής, το ποσό της πληρωμής θα πιστώνεται στο λογαριασμό του φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης της εντολής πληρωμής ή, εφόσον η εντολή παρέχεται εγγράφως, εντός 4 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης της εντολής. Μετά την , το ποσό της πληρωμής θα πιστώνεται στο λογαριασμό του φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου μέχρι το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία λήψης της εντολής πληρωμής, ή, εφόσον η εντολή παρέχεται εγγράφως, εντός 2 εργάσιμων ημερών από το χρονικό σημείο λήψης της εντολής. (β) Για τις πληρωμές που λαμβάνει ο Πελάτης ως δικαιούχος, το ποσό της πληρωμής θα πιστώνεται στο λογαριασμό πληρωμών του Πελάτη την ίδια εργάσιμη ημέρα, κατά την οποία η Τράπεζα λαμβάνει το ποσό της πληρωμής από το φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή. Εάν το ποσό της πληρωμής ληφθεί από την Τράπεζα σε μη εργάσιμη ημέρα, το ποσό αυτό καθίσταται διαθέσιμο στο λογαριασμό του Πελάτη την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα Τα ανωτέρω χρονικά όρια ισχύουν μόνο σε περίπτωση που το νόμισμα της πληρωμής είναι το Ευρώ. Σε κάθε άλλη περίπτωση, δηλαδή σε περίπτωση πληρωμών σε άλλο νόμισμα κράτους-μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η εκτέλεση της συναλλαγής πληρωμής θα πραγματοποιείται το αργότερο εντός 4 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της εντολής πληρωμής Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η τήρηση των παραπάνω χρονικών ορίων είναι εφικτή μόνο εφόσον η Τράπεζα διαθέτει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση ή την ολοκλήρωση της συναλλαγής πληρωμής και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ελέγχου που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (λ.χ. σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη διερεύνηση περιστατικών απάτης) Η ημερομηνία αξίας (valeur) για την πίστωση του λογαριασμού πληρωμών του Πελάτη δεν θα είναι μεταγενέστερη της εργάσιμης ημέρας, κατά την οποία το ποσό της συγκεκριμένης πληρωμής πιστώνεται στο λογαριασμό της Τράπεζας. Αντίστοιχα, η ημερομηνία αξίας για τη χρέωση του λογαριασμού πληρωμών δεν θα είναι προγενέστερη του χρόνου, κατά τον οποίο γίνεται η χρέωση του λογαριασμού του Πελάτη με το ποσό της πληρωμής. Η πρόβλεψη του παρόντος όρου εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις που ο φορέας παροχής υπηρεσιών πληρωμής του πληρωτή ή του δικαιούχου δεν είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 5

6 5.5. Σε περίπτωση κατάθεσης μετρητών στο λογαριασμό του Πελάτη και στο νόμισμα του συγκεκριμένου λογαριασμού πληρωμών, το ποσό αυτό καθίσταται διαθέσιμο και με ημερομηνία αξίας την επόμενη της παραλαβής του εργάσιμη ημέρα. Κατάθεση μετρητών σε Ευρώ δύναται να γίνει και μέσω ΑΤΜ της Τράπεζας, εξαιρούμενων των ΑΤΜ που βρίσκονται εγκατεστημένα εκτός χώρων των Καταστημάτων της Τράπεζας. Σε περίπτωση κατάθεσης μετρητών σε ΑΤΜ, το ποσό καθίσταται διαθέσιμο μόνο μετά την αποσφράγιση των ειδικών φακέλων κατάθεσης και την καταμέτρηση του περιεχομένου τους, που γίνεται μετά τη λήξη των ημερήσιων εργασιών των καταστημάτων της Τράπεζας. Εάν η κατάθεση γίνει σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, η αποσφράγιση του ειδικού φακέλου και η καταμέτρηση του περιεχομένου του γίνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε αυτή την περίπτωση, το ποσό καθίσταται διαθέσιμο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την αποσφράγιση και καταμέτρηση του περιεχομένου του φακέλου, με την αντίστοιχη ημερομηνία αξίας. Εφόσον η κατάθεση μετρητών πραγματοποιείται στα επιλεγμένα ΑΤΜ της Τράπεζας που παρέχουν τη δυνατότητα άμεσης κατάθεσης χαρτονομισμάτων χωρίς φάκελο, το ποσό καθίσταται διαθέσιμο και με ημερομηνία αξίας την επόμενη της κατάθεσης εργάσιμη ημέρα. Διευκρινίζεται ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις τα χρηματικά ποσά τίθενται στη διάθεση του Πελάτη μόνο εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες ελέγχου και ασφάλειας που εφαρμόζει εκάστοτε η Τράπεζα (λ.χ. για την εξακρίβωση της γνησιότητας των χαρτονομισμάτων ή την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) Η Τράπεζα δεν δύναται να εκτελεί εντολές πληρωμής: (α) εάν δεν υπάρχει επαρκές διαθέσιμο υπόλοιπο στο λογαριασμό πληρωμών του Πελάτη ή εφόσον διαπιστώνεται υπέρβαση του τυχόν συμφωνηθέντος ορίου υπερανάληψης, (β) εάν διαπιστώνεται υπέρβαση των ανώτατων ορίων αναλήψεων ή συναλλαγών, ανά ημέρα και ανά συναλλαγή, όπως έχουν γνωστοποιηθεί στον Πελάτη, (γ) εάν διαπιστώνεται υπέρβαση του τυχόν συμφωνηθέντος πιστωτικού ορίου, που τυχόν έχει χορηγηθεί στον Πελάτη, (δ) σε περιπτώσεις άμεσων χρεώσεων, εάν το ποσό της χρέωσης υπερβαίνει το ανώτατο όριο ποσού, που έχει εξ αρχής δηλώσει ο πελάτης κατά την ανάθεση της άμεσης χρέωσης. Τα όρια ποσού, ανά συναλλαγή ή ανά ημέρα, καθώς επίσης και τα τυχόν πιστωτικά όρια ή όρια υπερανάληψης, που περιέχονται σε ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ της Τράπεζας και του Πελάτη σχετικά με τους όρους χορήγησης και χρήσης συγκεκριμένων μέσων πληρωμής, δεν θίγονται από την παρούσα σύμβαση Η Τράπεζα δικαιούται να αρνηθεί την εκτέλεση της συναλλαγής πληρωμής, εφόσον συντρέχει γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία και καθιστά αδύνατη ή ιδιαίτερα επαχθή την εκτέλεση ή την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ως γεγονότα ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα εκείνα τα περιστατικά που δεν ανάγονται στη σφαίρα ευθύνης της Τράπεζας και δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της. Η Τράπεζα δεν είναι υπεύθυνη έναντι του Πελάτη, ή τρίτου που συνδέεται με τον Πελάτη, για οποιαδήποτε βλάβη, ζημία ή καθυστέρηση, που θα προέλθουν από τα ανωτέρω γεγονότα Εφόσον η Τράπεζα δεν εκτελέσει ορισμένη πληρωμή, η μη εκτέλεση και, εφόσον είναι δυνατόν, οι λόγοι και η διαδικασία επανόρθωσης τυχόν λαθών που οδήγησαν στη μη εκτέλεση, γνωστοποιούνται στον Πελάτη. Εφόσον ο λόγος της άρνησης είναι αντικειμενικά δικαιολογημένος, η Τράπεζα δικαιούται να επιβάλει την επιβάρυνση που ορίζεται στο Τιμολόγιο Προμηθειών & Τοκοφόρων Ημερομηνιών. Η υποχρέωση ενημέρωσης του Πελάτη τελεί υπό την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης ρύθμισης της Νομοθεσίας ή οδηγιών που ενδέχεται να δοθούν στην Τράπεζα από τις αρμόδιες ελεγκτικές και εποπτικές αρχές. 6. Ανάκληση εντολών 6.1. Μετά το χρονικό σημείο λήψης ορισμένης εντολής πληρωμής από την Τράπεζα, αυτή δεν μπορεί πλέον να ανακληθεί. Εάν ο Πελάτης έχει ζητήσει την εκτέλεση της εντολής πληρωμής σε συγκεκριμένη ημέρα, στο τέλος συγκεκριμένης περιόδου ή στην ημέρα που αυτός θα έχει θέσει χρηματικά ποσά στη διάθεση της Τράπεζας, η ανάκληση της εντολής μπορεί να γίνει το αργότερο έως το τέλος της εργάσιμης ημέρας που προηγείται της ημέρας εκτέλεσης της συναλλαγής. Εάν η εντολή χρέωσης του λογαριασμού διαβιβάζεται στην Τράπεζα από το δικαιούχο ή μέσω του φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου, δεν μπορεί να ανακληθεί μετά το χρονικό σημείο, κατά το οποίο ο Πελάτης διαβιβάζει στο δικαιούχο (ή στο φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου) την εντολή πληρωμής ή την εξουσιοδότηση για την εκτέλεση της συναλλαγής πληρωμής Αναφορικά με τις άμεσες χρεώσεις, ο Πελάτης δικαιούται να ανακαλεί τη σχετική εντολή πληρωμής το αργότερο μέχρι το τέλος της εργάσιμης ημέρας που προηγείται της ημέρας, κατά την οποία συμφωνήθηκε η χρέωση του λογαριασμού του Πελάτη με τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά Η δήλωση ανάκλησης γίνεται αποκλειστικά εγγράφως. Ως χρονικό σημείο λήψης της ανάκλησης λογίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο η Τράπεζα λαμβάνει τη δήλωση ανάκλησης. Εάν η δήλωση ανάκλησης διαβιβασθεί σε μη εργάσιμη μέρα ή μετά τον χρόνο που ορίζεται από την Τράπεζα ως χρόνος λήξης της εργάσιμης ημέρας κατά τον όρο 4.1. της παρούσας, αυτή θεωρείται ως ληφθείσα την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα Η ανάκληση της εντολής μετά τα χρονικά όρια που ορίζονται ανωτέρω είναι δυνατή μόνο με προηγούμενη συμφωνία της Τράπεζας. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης επιβαρύνεται με την επιβάρυνση που ορίζεται στο Τιμολόγιο Προμηθειών & Τοκοφόρων Ημερομηνιών της Τράπεζας, καθώς επίσης και με κάθε άλλο έξοδο, στο οποίο υποβλήθηκε η Τράπεζα εξαιτίας της ανάκλησης. Εάν η εντολή αφορά σε άμεση χρέωση ή εφόσον η εντολή χρέωσης του λογαριασμού του Πελάτη διαβιβάζεται στην Τράπεζα από το δικαιούχο (ή μέσω του φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου), η ανάκληση δεν είναι δυνατή χωρίς και την προηγούμενη συμφωνία του δικαιούχου. 6

7 7. Επιτόκια- Συναλλαγματικές ισοτιμίες - Χρεώσεις 7.1. Η Τράπεζα θα χρεώνει επιβαρύνσεις και έξοδα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Τιμολόγιο Προμηθειών & Τοκοφόρων Ημερομηνιών, το οποίο είναι αναρτημένο σε όλα τα καταστήματα της Τράπεζας. Ο Πελάτης μπορεί να λαμβάνει γνώση του Τιμολογίου από το δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας, καθώς επίσης και τηλεφωνικά, μέσω της τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης πελατών (τηλ και ) Για κάθε ποσό που πιστώνεται στο λογαριασμό του Πελάτη θα υπολογίζεται ο αντίστοιχος χρεωστικός ή πιστωτικός τόκος. Για τον υπολογισμό των τόκων εφαρμόζονται κατά περίπτωση βασικά επιτόκια και επιτόκια αναφοράς, τα οποία γνωστοποιούνται στον Πελάτη με τους ειδικότερους όρους που διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών της Τράπεζας. Πληροφορίες σχετικά με τα βασικά επιτόκια ή τα εφαρμοζόμενα επιτόκια αναφοράς καθίστανται επίσης διαθέσιμες στον Πελάτη από τα καταστήματα της Τράπεζας, την ιστοσελίδα και την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πελατών (τηλ και ) Εάν ζητηθεί η εκτέλεση πληρωμής σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα που τηρείται ο λογαριασμός του Πελάτη, θα γίνεται μετατροπή νομίσματος με βάση την ισοτιμία αναφοράς της Τράπεζας, όπως ισχύει κατά την ημέρα και ώρα λήψης της εντολής πληρωμής. Ως προς τις πληρωμές που λαμβάνει ο Πελάτης ως δικαιούχος, η μετατροπή νομίσματος θα πραγματοποιείται με βάση την ισχύουσα ισοτιμία αναφοράς της Τράπεζας κατά την ημέρα και ώρα πίστωσης του λογαριασμού του Πελάτη. Πληροφορίες σχετικά με τις ισοτιμίες αναφοράς καθίστανται διαθέσιμες από τα καταστήματα της Τράπεζας, την ιστοσελίδα αλλά και την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πελατών (τηλ και ). Κάθε μετατροπή νομίσματος επιβαρύνεται με την προμήθεια που ορίζεται στο Τιμολόγιο Προμηθειών & Τοκοφόρων Ημερομηνιών για τις πράξεις αγοραπωλησίας συναλλάγματος Για τις πληρωμές μέσω κάρτας πληρωμών σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ, η μετατροπή νομίσματος πραγματοποιείται από τους Οργανισμούς Visa και MasterCard, με βάση την ισοτιμία αναφοράς που εφαρμόζουν οι εν λόγω Οργανισμοί κατά την ημέρα και ώρα εκκαθάρισης της συναλλαγής. Το ποσό της πληρωμής ενδέχεται να επιβαρύνεται με τα έξοδα που χρεώνουν οι παραπάνω Οργανισμοί για τις πράξεις μετατροπής συναλλάγματος στο εξωτερικό. Πληροφορίες αναφορικά με τις παραπάνω ισοτιμίες και χρεώσεις καθίστανται διαθέσιμες από τα Καταστήματα της Τράπεζας ή την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πελατών (τηλ και ), κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος του Πελάτη. Διευκρινίζεται ότι η ισοτιμία που εφαρμόσθηκε από τους Οργανισμούς Visa και MasterCard κατά τo χρόνο επεξεργασίας και εκκαθάρισης της συναλλαγής ενδέχεται να είναι διαφορετική από αυτή που ίσχυε κατά την ημέρα και ώρα πραγματοποίησής της. 8. Πληροφόρηση 8.1. Πριν τη συναλλαγής πληρωμής και κατόπιν αιτήματος του Πελάτη, η Τράπεζα παρέχει σε αυτόν πληροφορίες σχετικά με τη μέγιστη προθεσμία εκτέλεσης, τις επιβαρύνσεις και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, την ανάλυση των επί μέρους ποσών και των τυχόν επιβαρύνσεων Μετά την εκτέλεση συναλλαγής πληρωμής που καλύπτεται από τους όρους της παρούσας σύμβασης, η Τράπεζα παρέχει ή καθιστά διαθέσιμες στον Πελάτη τις ακόλουθες πληροφορίες: (α) Για τις πληρωμές που πραγματοποιεί ο Πελάτης ως πληρωτής: μια αναφορά που επιτρέπει στον Πελάτη να ταυτοποιήσει τη συγκεκριμένη συναλλαγή πληρωμής και, κατά περίπτωση, τις πληροφορίες που αφορούν το δικαιούχο το ποσό της συναλλαγής πληρωμής, στο νόμισμα που αναφέρεται στην εντολή πληρωμής το ύψος και το είδος των τυχόν επιβαρύνσεων που οφείλει να καταβάλει ο πληρωτής, και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ανάλυση των επιβαρύνσεων αυτών τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για τη μετατροπή νομίσματος και το ποσό της πράξης πληρωμής μετά τη μετατροπή του νομίσματος την ημερομηνία αξίας για τη χρέωση και την ημερομηνία παραλαβής της εντολής πληρωμής. (β) Για τις πληρωμές που λαμβάνει ο Πελάτης ως δικαιούχος: μια αναφορά που επιτρέπει στο δικαιούχο να ταυτοποιήσει τη συγκεκριμένη πράξη πληρωμής το ποσό της πράξης πληρωμής στο νόμισμα που πιστώθηκε στο λογαριασμός του δικαιούχου το ύψος και το είδος των τυχόν επιβαρύνσεων που οφείλει να καταβάλει ο δικαιούχος, και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ανάλυση των επιβαρύνσεων τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε από την Τράπεζα και το ποσό της πράξης πληρωμής πριν τη μετατροπή του νομίσματος την ημερομηνία αξίας του ποσού της πληρωμής στο λογαριασμό του δικαιούχου Για την παροχή των ανωτέρω πληροφοριών ο Πελάτης επιβαρύνεται με τη χρέωση που ορίζεται στο εκάστοτε ισχύον Τιμολόγιο Προμηθειών & Τοκοφόρων Ημερομηνιών Η Τράπεζα παρέχει ή καθιστά διαθέσιμες στον Πελάτη τις παραπάνω πληροφορίες με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: (α) Σε έντυπη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τα καταστήματα της Τράπεζας. (β) Σε έντυπη ενημέρωση, η οποία θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς. (γ) Σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank ή μέσω της υπηρεσίας winbank for cards χωρίς ειδικούς κωδικούς πρόσβασης. (δ) Με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον ο Πελάτης έχει γνωστοποιήσει στην Τράπεζα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτει. 7

8 8.5. Εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί συναλλαγή πληρωμής, η Τράπεζα δεν υποχρεούται να παρέχει στον Πελάτη καμία πληροφορία σχετικά με τον τηρούμενο λογαριασμό πληρωμών. Διευκρινίζεται ότι η Τράπεζα δεν υποχρεούται να ενημερώνει τον Πελάτη σχετικά με την πίστωση ή τη χρέωση του λογαριασμού του με τους αναλογούντες κάθε φορά τόκους Οι εγγραφές και ενημερώσεις των συστημάτων της Τράπεζας για τις συναλλαγές πληρωμής, που καλύπτονται από τους παρόντες όρους, αποδεικνύουν πλήρως τη διενέργεια της συγκεκριμένης συναλλαγής, επιτρεπόμενης της ανταπόδειξης. Ο Πελάτης θα πρέπει να μελετά προσεκτικά κάθε ενημέρωση που παρέχεται ή καθίσταται διαθέσιμη σε αυτόν από την Τράπεζα, έτσι ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως τυχόν εσφαλμένες ή μη εγκεκριμένες συναλλαγές. Σε περίπτωση διαφωνίας με κάποια συναλλαγή, ο Πελάτης οφείλει να ειδοποιήσει την Τράπεζα χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μόλις λάβει γνώση της συναλλαγής. Η ενημέρωση αυτή γίνεται εγγράφως, με έντυπο ή επιστολή που παραλαμβάνεται από τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας και αναφέρει αναλυτικά τους λόγους διαφωνίας του Πελάτη. 9. Μέτρα ασφαλείας - Αναστολή μέσου πληρωμών - Μη εγκεκριμένες συναλλαγές πληρωμών 9.1. Ο Πελάτης οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή φύλαξη των μέσων πληρωμών που του χορηγεί η Τράπεζα, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που διέπουν τα παραπάνω μέσα. Συγκεκριμένα, έχει την υποχρέωση: (α) να χρησιμοποιεί το μέσο πληρωμών σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που διέπουν την έκδοση και τη χρήση του, (β) να τηρεί πιστά τις διαδικασίες ασφαλείας που προβλέπονται σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, υποκλοπής ή μη εγκεκριμένης χρήσης και ιδίως να ειδοποιεί την Τράπεζα, αρχικά μέσω της τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης πελατών (τηλ και ) και στη συνέχεια εγγράφως, αμέσως μόλις αντιληφθεί την απώλεια, κλοπή, υποκλοπή ή μη εγκεκριμένη χρήση του μέσου πληρωμών από μη δικαιούχο. Ο Πελάτης, εάν είναι νομικό πρόσωπο, έχει την ευθύνη να εξασφαλίσει ότι οι εκπρόσωποί του, οι διοικητές ή διαχειριστές του, καθώς και οι υπάλληλοι του, συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις Η Τράπεζα δικαιούται να αναστείλει τη χρήση συγκεκριμένου μέσου πληρωμών, για λόγους που αφορούν: (α) την ασφάλεια του, (β) την ύπαρξη υπόνοιας περί μη εγκεκριμένης ή δόλιας χρήσης του, (γ) την υπέρβαση του πιστωτικού ορίου ή τον αυξημένο κίνδυνο αδυναμίας του Πελάτη να αποπληρώσει τυχόν οφειλή. Σε κάθε περίπτωση, η Τράπεζα δικαιούται να αναστείλει τη χρήση συγκεκριμένου μέσου πληρωμών, εφόσον αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες εποπτικές ή δικαστικές αρχές Η Τράπεζα ενημερώνει τον Πελάτη για την αναστολή της χρήσης του μέσου πληρωμών, καθώς και για τους λόγους της αναστολής, εάν είναι εφικτό πριν την αναστολή ή, το αργότερο, αμέσως μετά από αυτή. Στην περίπτωση αυτή, η ενημέρωση του Πελάτη μπορεί να γίνει προφορικά, από τα εξουσιοδοτημένα όργανα της Τράπεζας, μέσω ταχυδρομείου, μέσω τηλεφώνου, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank. Η Τράπεζα δεν υποχρεούται σε ενημέρωση του Πελάτη, εάν η παροχή της ενημέρωσης αυτής προσκρούει σε αντικειμενικούς λόγους ασφαλείας ή απαγορεύεται ρητά από την κείμενη νομοθεσία ή/και από οδηγίες των αρμόδιων εποπτικών αρχών Εάν εκλείψουν οι λόγοι αναστολής, η Τράπεζα προβαίνει είτε σε άρση της αναστολής, είτε σε αντικατάσταση του μέσου πληρωμών, σύμφωνα με τους τυχόν ειδικότερους όρους που διέπουν τη χρήση του και μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Πελάτη Σε περίπτωση μη εγκεκριμένης συναλλαγής, δηλαδή συναλλαγής που εκτελέστηκε χωρίς την προηγούμενη έγκριση ή εξουσιοδότηση του Πελάτη, η Τράπεζα ευθύνεται μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια των οργάνων, βοηθών εκπληρώσεως ή προστηθέντων της. Ο Πελάτης έχει δικαίωμα αποκατάστασης της ζημίας που υπέστη εξαιτίας της μη εγκεκριμένης συναλλαγής, υπό την προϋπόθεση ότι: (α) Έχει ειδοποιήσει εγκαίρως την Τράπεζα, χωρίς υπαίτια βραδύτητα, ότι αντελήφθη μη εγκεκριμένη συναλλαγή. (β) Η ειδοποίηση αυτή έλαβε χώρα το αργότερο εντός προθεσμίας 60 ημερών από την ημερομηνία χρέωσης του λογαριασμού με το ποσό της μη εγκεκριμένης συναλλαγής. Η προθεσμία των 60 ημερών παρατείνεται για όσο χρόνο η Τράπεζα δεν παρείχε ή δεν κατέστησε διαθέσιμες στον Πελάτη τις πληροφορίες ως προς τις συναλλαγές πληρωμής, σύμφωνα με τους όρους Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκλήθηκε στον Πελάτη ή τρίτο από τη μη εγκεκριμένη συναλλαγή, εφόσον αυτή οφείλεται είτε σε δόλο του Πελάτη, είτε στην παράλειψη τηρήσεως από πρόθεση ή αμέλεια των υποχρεώσεων που αναφέρονται στον όρο 9.1. και ιδίως της υποχρέωσης: (α) Να χρησιμοποιεί το μέσο πληρωμών σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που διέπουν την έκδοση και τη χρήση του (β) Να ειδοποιεί την Τράπεζα αμέσως μόλις αντιληφθεί την απώλεια, κλοπή, υποκλοπή ή μη εγκεκριμένη χρήση του μέσου πληρωμών. 10. Εσφαλμένες συναλλαγές πληρωμών Σε περιπτώσεις πλημμελούς ή λανθασμένης εκτέλεσης των συναλλαγών πληρωμής, η Τράπεζα ευθύνεται μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια των οργάνων, βοηθών εκπληρώσεως ή προστηθέντων της. Στις περιπτώσεις αυτές, η Τράπεζα υποχρεούται να προβεί στη διόρθωση της συναλλαγής και την αποκατάσταση της ζημίας που τυχόν υπέστη ο Πελάτης, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) Ο Πελάτης έχει ειδοποιήσει εγκαίρως την Τράπεζα, χωρίς υπαίτια βραδύτητα, για την εσφαλμένη ή την πλημμελή εκτέλεση της συναλλαγής. (β) Η ειδοποίηση έλαβε χώρα το αργότερο εντός προθεσμίας 60 ημερών από την ημερομηνία χρέωσης του λογαριασμού με το ποσό της εσφαλμένης συναλλαγής. Η προθεσμία των 60 ημερών παρατείνεται για όσο χρόνο η Τράπεζα δεν παρείχε ή δεν κατέστησε διαθέσιμες στον Πελάτη τις πληροφορίες ως προς τις συναλλαγές πληρωμής, σύμφωνα με τους όρους (γ) Έχει προηγηθεί η εκ μέρους του Πελάτη ορθή και ακριβής διαβίβαση των στοιχείων ταυτοποίησης του Πληρωτή, του Δικαιούχου ή της συναλλαγής πληρωμής, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και τους τυχόν ειδικότερους όρους σχετικά με τα μέσα και τις υπηρεσίες πληρωμών της Τράπεζας Εάν δεν παρασχέθηκαν ορθά στοιχεία ταυτοποίησης εκ μέρους του Πελάτη, η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση της πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή η Τράπεζα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για την ανάκτηση των χρηματικών ποσών που αφορούν τη συναλλαγή πληρωμής και ο Πελάτης επιβαρύνεται με την αντίστοιχη 8

9 χρέωση που ορίζεται στο εκάστοτε ισχύον Τιμολόγιο Προμηθειών & Τοκοφόρων Ημερομηνιών, καθώς και με κάθε άλλο έξοδο, στο οποίο υποβλήθηκε η Τράπεζα για την ανάκτηση των χρηματικών ποσών Η Τράπεζα δεν βαρύνεται με οποιαδήποτε ευθύνη: (α) εάν προκύπτει ότι ο φορέας παροχής υπηρεσιών του δικαιούχου έχει λάβει το ποσό της πληρωμής εντός των χρονικών ορίων, που προβλέπονται στους όρους , (β) εφόσον προκύπτει η ορθή διαβίβαση της εντολής πληρωμής στο φορέα παροχής υπηρεσιών του πληρωτή ή η πίστωση του ποσού της πληρωμής στο λογαριασμό του Πελάτη, σύμφωνα με τους όρους Ανεξάρτητα από το εάν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη κατά τα ανωτέρω, η Τράπεζα, αμέσως μόλις ειδοποιηθεί σχετικώς από τον Πελάτη για τη μη εκτέλεση ή τη λανθασμένη εκτέλεση ορισμένης συναλλαγής, θα καταβάλει προσπάθεια να ανιχνεύσει τη συναλλαγή αυτή και να ενημερώσει σχετικά τον Πελάτη. 11. Τροποποίηση - Καταγγελία Κάθε τροποποίηση της σύμβασης καθώς και των πληροφοριών και συμβατικών της όρων, γνωστοποιείται στον Πελάτη από την Τράπεζα σε έντυπη μορφή, σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς επίσης και μέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας ( και των υπηρεσιών winbank και winbank for cards και ισχύει άμεσα από την ημερομηνία γνωστοποίησής της. Εάν ο Πελάτης δεν γνωστοποιήσει στην Τράπεζα τη μη αποδοχή των προτεινομένων τροποποιήσεων, τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τις τροποποιήσεις αυτές Ο Πελάτης, εφόσον δεν συμφωνεί με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, έχει δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης των τροποποιήσεων Η σύμβαση είναι αορίστου χρόνου Ο Πελάτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, χωρίς επιβάρυνση, πέραν από την ως άνω περίπτωση που δεν συμφωνεί με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, μετά την παρέλευση δωδεκαμήνου. Σε κάθε άλλη περίπτωση η Τράπεζα επιβάλει τις επιβαρύνσεις που ορίζονται από το Τιμολόγιο Προμηθειών & Τοκοφόρων Ημερομηνιών Τυχόν επιβαρύνσεις για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών, οι οποίες επιβάλλονται σε τακτική βάση, καταβάλλονται από τον Πελάτη μόνο κατ αναλογία μέχρι την καταγγελία της σύμβασης. Αν αυτές έχουν ήδη καταβληθεί, επιστρέφονται επίσης κατ αναλογία Η Τράπεζα μπορεί να καταγγείλει με άμεση ισχύ την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε. Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα καταγγελίας των συμβάσεων που διέπουν τη χορήγηση και χρήση των επί μέρους μέσων πληρωμών ή την παροχή των κατ ιδίαν υπηρεσιών πληρωμών διέπεται αποκλειστικά από τους ειδικότερους όρους που περιέχονται στις συμβάσεις αυτές. 12. Προσωπικά Δεδομένα Ο Πελάτης, εφόσον δεν έχει δηλώσει ρητά την αντίθεσή του, συναινεί όπως τα προσωπικά του στοιχεία που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις του με την Τράπεζα, αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας προς το σκοπό της διασφάλισης της πρόληψης, διερεύνησης και εντοπισμού περιστατικών απάτης σχετικά με τις πληρωμές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει. Ο πελάτης αποδέχεται ότι οι σχετικές με τη συναλλαγή του πληροφορίες ενδέχεται να παρασχεθούν σε Αρχές εντός ή και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις Τράπεζες ή τους Οργανισμούς Συστημάτων Πληρωμών στους οποίους διαβιβάζονται, στο βαθμό που η παροχή αυτή θα γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς (ενδεικτικά: καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της τρομοκρατίας, ή λίστες προσώπων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα κ.λπ.) και με πλήρη τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας των χωρών στις οποίες οι ως άνω Τράπεζες ή Οργανισμοί Συστημάτων Πληρωμών λειτουργούν ή είναι εγκατεστημένοι. 13. Τελικές Διατάξεις Για οποιαδήποτε πληροφορία, διευκρίνιση ή αίτημα σχετικά με την παρούσα σύμβαση, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται σε οποιοδήποτε Κατάστημα του Δικτύου της Τράπεζας. Εναλλακτικά, μπορεί να απευθυνθεί στην τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πελατών (τηλ και ) ή να υποβάλλει το αίτημά του ηλεκτρονικά, υποβάλλοντας την ειδική φόρμα που είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση Για όλες τις περιπτώσεις επικοινωνίας που προβλέπονται από τους όρους της παρούσας σύμβασης, η Τράπεζα εγκύρως ειδοποιεί τον Πελάτη στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει στην Τράπεζα, όσο ο Πελάτης δεν αποδεικνύει, με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας, τυχόν αλλαγή διεύθυνσης Ο Πελάτης δικαιούται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, να ζητά και να λαμβάνει αντίγραφο των όρων αυτής σε έντυπη μορφή ή σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον έχει γνωστοποιήσει στην Τράπεζα την αντίστοιχη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Οι παρόντες όροι εισάγουν παρεκκλίσεις από τις ρυθμίσεις του Ν. 3862/2010 σχετικά τις Υπηρεσίες Πληρωμών Η γλώσσα της παρούσας σύμβασης είναι η ελληνική. Σε περίπτωση μεταφράσεως σε άλλη γλώσσα και σύγκρουσης των όρων της παρούσας με το μεταφρασμένο κείμενο, υπερισχύει η ελληνική έκδοση Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε διαφορά που θα προκύψει τυχόν από αυτήν, θα επιλύεται ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους όρους της παρούσας κριθεί άκυρος, οι υπόλοιποι παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως εάν ο άκυρος όρος δεν περιλαμβανόταν στην παρούσα εξ αρχής. Α μ ε ρ ι κ ή ς 4, Α θ ή ν α, τ η λ. :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ι. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Οι παρόντες όροι ρυθμίζουν; α) την παροχή από τον Οργανισμό με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στη συνέχεια ο «ΕΛΤΑ») σε κάθε πελάτη του, φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ι. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Οι παρόντες όροι ρυθµίζουν: α) την παροχή από τον Οργανισµό µε την επωνυµία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν Κεφάλαιο προσδιορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών πληρωµών.

Στο παρόν Κεφάλαιο προσδιορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών πληρωµών. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1. Οι παρόντες όροι ρυθµίζουν την παροχή από το πιστωτικό ίδρυµα µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Καταθέσεις Όψεως σε. Α) Πιστωτικού Υπολοίπου Οι λογ/σμοί όψεως είναι κατά κανόνα άτοκοι, ή, κατά περίπτωση, με διαπραγματεύσιμο επιτόκιο.

Καταθέσεις Όψεως σε. Α) Πιστωτικού Υπολοίπου Οι λογ/σμοί όψεως είναι κατά κανόνα άτοκοι, ή, κατά περίπτωση, με διαπραγματεύσιμο επιτόκιο. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών.

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών. Αγαπητοί πελάτες, Αυτό το ενημερωτικό έντυπο απευθύνεται σε όλους τους πελάτες των τραπεζών που είναι καταναλωτές και πραγματοποιούν πληρωμές. Σκοπός του είναι να σας ενημερώσει για τα βασικά σας οφέλη,

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Κένεντυ 80, 1076 Λευκωσία.

Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Κένεντυ 80, 1076 Λευκωσία. «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ» ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) LIMITED --------------------------------------------------------------------------------------------------- Η παρούσα «Συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA Με τους παρόντες όρους η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής «Τράπεζα») που εδρεύει στην Αθήνα (Ομήρου

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο)

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο) (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ιδιώτες - Έκδοση 1/10 Πλαίσιο Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Eπιχειρήσεις - Έκδοση 1/10 Πλαίσιο Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Όροι για την υπηρεσία Online-Banking

Όροι για την υπηρεσία Online-Banking Όροι για την υπηρεσία Online-Banking Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τράπεζα θα βρείτε στον τιμοκατάλογο και στις παροχές της Τράπεζας Πειραιώς Κατάστημα Φραγκφούρτης. 1. Εύρος παροχών Η υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Αθήνα, 1/7/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA Τα εμβάσματα που εμπίπτουν στο Σχέδιο SEPA (το «Σχέδιο» ή το «Σχέδιο Εμβασμάτων») αφορούν μεταφορές σε Ευρώ, μεταξύ λογαριασμών πελατών που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 123/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.5.2009 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 7ης Μαΐου 2009 για τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Σε ισχύ από 04.10.2016 Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Περιεχόμενα Τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες συναλλαγής για τα πακέτα και Λογαριασμοί Συναλλαγές Μετρητών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες

Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Σε ισχύ από 04.10.2016 Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Περιεχόμενα Λογαριασμοί Πληρωμές/Εμβάσματα Συναλλαγές Μετρητών Έξοδα Επικοινωνίας Άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1 Απρίλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενημέρωση Δικαιούχου... 3 1.1. Εισαγωγή... 3

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Η παρούσα Σύµβαση-Πλαίσιο διέπει την παροχή Υπηρεσιών Πληρωµών µεταξύ της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ (η Τράπεζα ) και οποιουδήποτε Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Κώδικας Καλής Πρακτικής των τραπεζών-μελών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για την τυποποίηση της διακίνησης μετρητών μεταξύ υποκαταστημάτων τραπεζών Α. Εισαγωγή Σκοπός Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13 Επιλογή μενού: Λογαριασμοί Υπόλοιπα Εμφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για όλους τους λογαριασμούς που έχουν συνδεθεί στη συνδρομή της 1bank καθώς και τα υπόλοιπα τους. X X Πληροφορίες Εμφανίζονται αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* SWIFT (Υπηρεσία που παρέχεται Φοιτητικά: μέσω Σ.Κ.Τράπεζα) α. Έξοδα Διεκπεραίωσης: 4,00 β. Έξοδα Διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές για POS από τις Τράπεζες στον ΙΣΡόδου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ

Προσφορές για POS από τις Τράπεζες στον ΙΣΡόδου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ Προσφορές για POS από τις Τράπεζες στον ΙΣΡόδου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ALPHA BANK EUROBANK Από 159 έως 429 + ΦΠΑ αγορά, 2-4 + ΦΠΑ μηνιαίο κόστος. Ελάχιστη διάρκεια παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. κινητού τηλεφώνου (για τη χρήση της διαδικασίας mtan):

Αρ. κινητού τηλεφώνου (για τη χρήση της διαδικασίας mtan): Piraeus Bank S.A. Frankfurt Branch Baseler Str. 46 60329 Frankfurt am Main Αίτηση ενεργοποίησης της υπηρεσίας Online-Banking της Τράπεζα Πειραιώς Φρανκφούρτης Προϋπόθεση για την υποβολή αυτής της αίτησης

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικός Plus. (κλιμακούμενο)

Αγροτικός Plus. (κλιμακούμενο) Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ

2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ ` ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών και φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Αξιότιμε κύριε/αξιότιμη κυρία, Η Ν. Κομνηνός Α.Χ.Ε., σας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με πρόσφατη αλλαγή της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που τίθεται σε ισχύ στις 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Η παρούσα Σύµβαση-Πλαίσιο διέπει την παροχή Υπηρεσιών Πληρωµών µεταξύ της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ (η Τράπεζα ) και οποιουδήποτε Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Η παρούσα Σύμβαση για την Παροχή Υπηρεσιών Πληρωμών, εφεξής η «Σύμβαση», συμφωνείται μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού,

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού, Άρθρο 1 Πληροφορίες από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία και Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της ΠΝΠ με τίτλο «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

Απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της ΠΝΠ με τίτλο «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» Απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της ΠΝΠ με τίτλο «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015 οι τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές μέχρι και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΤ: Οσα πρέπει να ξέρετε για τις κάρτες πληρωμών. Μέσα από 15 ερωταπαντήσεις. 1. Τι είναι και ποιες κατηγορίες καρτών πληρωμών υπάρχουν;

ΕΕΤ: Οσα πρέπει να ξέρετε για τις κάρτες πληρωμών. Μέσα από 15 ερωταπαντήσεις. 1. Τι είναι και ποιες κατηγορίες καρτών πληρωμών υπάρχουν; ΕΕΤ: Οσα πρέπει να ξέρετε για τις κάρτες πληρωμών Μέσα από 15 ερωταπαντήσεις Η αγορά καρτών πληρωμών στην Ελλάδα Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1. Τι είναι και ποιες κατηγορίες καρτών πληρωμών υπάρχουν;

Διαβάστε περισσότερα

Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες μέσα από 15 ερωτήσεις

Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες μέσα από 15 ερωτήσεις Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες μέσα από 15 ερωτήσεις Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ενημερώνει το κοινό και τις επιχειρήσεις για την χρήση των καρτών πληρωμών,

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Bank Prepaid MasterCard

Alpha Bank Prepaid MasterCard ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Alpha Bank Prepaid MasterCard H ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (στο εξής η «Τράπεζα») εκδίδει και χορηγεί στον αντισυµβαλλόµενο (στο εξής ο «Κάτοχος»), τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Καταθέσεων/ Παροχής Υπηρεσιών Πληρωµών Ι ΙΩΤΕΣ

Όροι Καταθέσεων/ Παροχής Υπηρεσιών Πληρωµών Ι ΙΩΤΕΣ Όροι Καταθέσεων/ Παροχής Υπηρεσιών Πληρωµών Ι ΙΩΤΕΣ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι που περιλαµβάνονται στο παρόν αποτυπώνουν και συνοψίζουν τους βασικούς όρους συνεργασίας για τα τραπεζικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 17.4.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 123/1 II (Ανακοινώσεις) ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες. Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες. Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών Εισαγωγή Λίγοι μόνο μήνες έχουν απομείνει μέχρι το Νοέμβριο του

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 3 2. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 4 3. ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 6 4. ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ... 20 5. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ... 37 6.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl

Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Ο αιτών (ο Αιτών) με την παρούσα αίτηση ανοίγματος λογαριασμού Ctrl αιτείται ταυτόχρονα τη χορήγηση χρεωστικής κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά. 1 Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον προσωπικό ατομικό τραπεζικό σας λογαριασμό (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενο) και τις πληρωμές σας, όπως πάγιες εντολές

Διαβάστε περισσότερα

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα.

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα. Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1) Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση, από το Δ.Σ. της Τράπεζας, όταν αυτό κρίνει ότι είναι απαραίτητο. 2) Το Δ.Σ. της Τράπεζας, παρέχει στον Γενικό Δ/ντή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1.1. Oι ακόλουθοι Γενικοί Όροι υναλλαγών (εφεξής ΓΟ) διέπουν τις συναλλακτικές σχέσεις της της υνεταιριστικής Σράπεζας Δυτικής Μακεδονίας υν. ΠΕ. Που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

N/A. Εμβάσματα SEPA 0,15% min 4 max 10

N/A. Εμβάσματα SEPA 0,15% min 4 max 10 ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε Ξ Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Μ Β Α Σ Μ Α Τ Α Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα Διεκπεραίωσης : 4 Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Αλλα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ VISA

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ VISA ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ VISA Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (στο εξής «Τράπεζα») κατόπιν αίτησης, που επισυνάπτεται στην παρούσα (στο εξής «Αίτηση»), της αντισυμβαλλόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της τήρησης του διπλογραφικού συστήματος,

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* SWIFT (Υπηρεσία που παρέχεται Φοιτητικά: μέσω Σ.Κ.Τράπεζα) α. Έξοδα Διεκπεραίωσης: 4,00 β. Έξοδα Διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA 1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Στους όρους αυτούς εκτός όπου στο κείμενο ρητά προνοείται άλλως «ΑΤΜ» σημαίνει την αυτόματη ταμειακή μηχανή που αποδέχεται την Κάρτα και που τυγχάνει χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ηυλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA)

Ηυλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) Ηυλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών 29 Ιανουαρίου 2008 1 Α. ΓΙΑΤΙ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΑΦΟΡΑ Ο SEPA 1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος 2016 1. Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill 1.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις («Όροι και Προϋποθέσεις VIP») ισχύουν για το

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Family Fast

Λογαριασμός Family Fast Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, που εδρεύει στην οδό Κόνιαρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ /* COM/94/436 Τελικό - COD 94/0242 */

ΠΡΟΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ /* COM/94/436 Τελικό - COD 94/0242 */ ΠΡΟΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ /* COM/94/436 Τελικό - COD 94/0242 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 360 της 17/12/1994 σ. 0013 Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα