ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά)"

Transcript

1 Γεράνι 31/8/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ fax platanias. gr Αρ. πρωτ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά) για την προμήθεια «Ειδών καθαριότητας, Υγιεινής και Ευπρεπισμού του Δήμου Πλατανιά, του Ν.Π.Δ.Δ., της ΚΕΔΗΠ, της Α βαθμίας & Β βαθμιας Σχολικής Επιτροπής αυτού» για 16 μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης ΧΡΗΣΗ Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι Προϋπολογισμός: ,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ

2 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό κατόπιν δημοσίευσης με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα συμπλήρωσης εντύπου προσφοράς και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» του Ν.3463/06 για την προμήθεια: «την προμήθεια «Ειδών καθαριότητας, Υγιεινής και Ευπρεπισμού του Δήμου Πλατανιά, του Ν.Π.Δ.Δ., της ΚΕΔΗΠ, της Α βαθμίας & Β βαθμιας Σχολικής Επιτροπής αυτού» για 16 μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης ΧΡΗΣΗ Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι Προϋπολογισμός: ,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» του Ν.3463/06 και τους παρακάτω όρους: ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου προμηθευτή με πρόχειρο διαγωνισμό, και με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά για όσες προσφορές πληρούν τις προδιαγραφές της διακήρυξης, βάσει του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ και της Π1/3305/2010 (ΦΕΚ 1789/ ), για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών, όλων των υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά, συμπεριλαμβανομένων αυτών του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), της Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά (Κ.Ε.ΔΗ.Π.) Δήμου Πλατανιά, της Α Βάθμιας και Β Βάθμιας Σχ ολικής Επιτροπής Δήμου Πλατανιά Η προκηρυσσόμενη σύμβαση έχει προϋπολογισμό ,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΑΡΘΡΟ 2 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 19/Α). 2. Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 185/Β). 3. Του Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κ.λ.π. (Φ.Ε.Κ. 43). 4. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α 114) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 αυτού. 5. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

3 6. Τον Ν. 3852/2010, «Πρόγραμμα Καλλικράτης» 7. Την Π1/3305/2010 (1789/ ) Απόφαση Υπ. Οικ. Αντ& Ναυτιλίας για τα όρια των διαγωνισμών. 8. Τις διατάξεις της εγκυκλίου 3 του ΥΠΕΣ με αριθμό πρωτοκόλλου 11543/ , σύμφωνα με την οποία στις 12/12/12 (ΦΕΚ Α 240) δημοσιεύθηκε πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α 18) και η οποία στο άρθρο 4 προβλέπει:" 1. Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών - χορηγητών, για προμήθειες: α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμων υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται" 9. Αριθμ /739 Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων 10. Του Π.Δ. 105/00 ( Φ.Ε.Κ. 100Α /00 ) «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα προς το Κοινοτικό Δίκαιο και ειδικότερα προς τις διατάξεις του άρθρου 2 της Οδηγίας 97/52/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1997, και τροποποίηση του Π.Δ. 370/1995 (Α 199)». 11. Τις σχετικές διατάξεις του 166/2003 ( Φ. Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμησης των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (Συμπληρωματικά & αναλογικά εφαρμοζόμενου σε θέματα που δεν ρυθμίζονται ή δεν ρυθμίζονται επαρκώς από τις ανωτέρω διατάξεις). 13. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 31ΗΣ Μαρτίου 2004 (EL 134/ ) περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/07 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/Ε.Κ. περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/Ε.Κ. της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/Ε.Κ.του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Την 53361/ κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υπουργού Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1503 / τεύχος Β ) καθώς επίσης σύμφωνα και με την ισχύουσα Σ.Σ.Ε. 16. Τα άρθρα 1 έως 9 του Ν.4155/2013 περί ΕΣΗΔΗΣ 17. Τα άρθρα του Ν.4281/2014 όπου ρυθμίζει εκ νέου τα θέματα του ΕΣΗΔΗΣ και το άρθρο 199 παρ. 1.Α.5 του ίδιου σύμφωνα με τα οποία οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του

4 Ν.4155/2013 καταργούνται. 18. Την 527 /2015 Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας των παραπάνω ειδών. 19. Το υπ αριθμ: 14735/ έγγραφο του τμήματος προμηθειών με θέμα: Ανάδειξη Προμηθευτών - Προμηθειών 20. Την 25η /2015 Απόφαση του ΝΠΔΔ, με θέμα: «Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά & ψήφιση πίστωσης.» 21. Την 29/2015 Απόφαση της ΚΕΔΗΠ, με θέμα: «Προμήθεια ειδών Καθαριότητας, Υγιεινής & Ευπρεπισμού της ΚΕΔΗΠ του Δήμου Πλατανιά για το χρονικό διάστημα από 01/09/2015 έως 31/12/2016» 22. Το υπ αριθμ: 12η /2015, Πρακτικό 4, Απόφαση της Α Βαθμίας Σχολικής Επιτροπής, με θέμα: Πίνακες ειδών για την κατάρτιση μελετών προμηθειών 23. Το υπ αριθμ: 15η / 2015, Πρακτικό 5, Απόφαση της Β Βαθμίας Σχολικής Επιτροπής, με θέμα: Πίνακες ειδών για την κατάρτιση μελετών προμηθειών 24. Τους προϋπολογισμούς (ή προγραμματισμούς) έτους 2015 και τις προβλέψεις δεσμεύσεων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς (ή προγραμματισμούς) έτους 2015 του Δήμου Πλατανιά και του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Πλατανιά όπου έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις για την εν λόγω προμήθεια. 25. Τις παρακάτω Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου Πλατανιά σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης Α Αυγ Προμήθεια υγιεινής καθαριότητας ειδών και 1.599,55 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης Α Αυγ Προμήθεια καθαριότητας ευπρεπισμού ειδών και 1.504, Τις παρακάτω Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α για το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης Α Ιουλ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (για το διαγωνισμό ) πίστωση για το ,00

5 27. Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας με CPV: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού με CPV: Την 550/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά, όπου εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι της Διακήρυξης για την εκτέλεση της προμήθειας: τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά, σίτισης των παιδιών των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά και γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ.» 2.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 'Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, υποβάλλεται, βάσει του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ εγγράφως, ως εξής: Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού υποβάλλονται μέχρι τρεις (3)ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η ένσταση δεν επιφέρει αναβολή του διαγωνισμού και εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή είτε αυτοτελώς κατόπιν εισήγησης της υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό, είτε με την εισήγηση κατακύρωσης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής διαγωνισμού. Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο Αρθ-10 παρ.3 του ΕΚΠΟΤΑ Ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών υποβάλλονται στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο που εισηγείται σχετικά προς την Οικονομική Επιτροπή η οποία αποφαίνεται τελικά. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν έως και την κατακυρωτική απόφαση οι ενστάσεις γίνονται μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. Οι ενστάσεις πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται στην Προϊσταμένη Αρχή που αποφασίζει σχετικά. Η ένσταση κατά της συμμετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 2.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Διακήρυξη. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί, νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την ποιότητα ή λειτουργικότητα των προς προμήθεια ειδών, δεν περιορίζουν, σε κανένα σημείο, τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων. Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται. Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

6 2.4 ΑΙΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ Αντίτυπο λεπτομερούς διακήρυξης και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων του διαγωνισμού διατίθενται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Πλατανιά, τηλ , Fax: κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στον δικτυακό τόπο Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές τίθενται μέχρι και έξι (04) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή συγκεκριμένα μέχρι τις 4/9/2015. Οι απαντήσεις της υπηρεσίας προς τους ενδιαφερόμενους θα γνωστοποιηθούν το αργότερο δύο (2) μέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται εγγράφως στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Πλατανιά. Κανένας υποψήφιος δεν δύναται σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου Πλατανιά. ΑΡΘΡΟ 3ο : ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παραδώσουν οι ίδιοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους τις κλειστές προσφορές (ενιαίος κλειστός φάκελος ή συσκευασία) την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Πλατανιά, στο Γεράνι από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Προσφορών, την 8η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 1.00 μ.μ έως 2.00μ.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών). Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με ευθύνη του προσφέροντος με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που δεν θα αφιχθεί έγκαιρα αποκλείεται από το Διαγωνισμό. Η Υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων και δεν υποχρεώνεται να παραλάβει οποιονδήποτε φάκελο ή έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα ή άλλη υπηρεσία, ακόμα και εάν ειδοποιηθεί έγκαιρα. Σε περίπτωση ιδιόχειρης κατάθεσης του φακέλου προσφοράς, αυτός κατατίθεται είτε αυτοπροσώπως από τον ή τους προμηθευτές ( σε περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών), είτε από κοινό εκπρόσωπο, διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων Προσφερόντων/ Διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ΕΚΠΟΤΑ. ΑΡΘΡΟ 4ο: Κατηγορίες - Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση της προμήθειας αντικείμενο προμήθειας Η προμήθεια χωρίζεται σε πέντε υποκατηγορίες, οι προϋπολογισμοί των οποίων και οι χρηματοδότηση αυτών φαίνονται παρακάτω: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1.1: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ των υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.599,55 με Φ.Π.Α., η οποία πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 2015 και συγκεκριμένα στον κωδικό Κ.Α με ποσό προϋπολογισμού 1.600,00 ενώ για το χρονικό διάστημα έως έχει προϋπολογισθεί ποσό 6.288,36 αντίστοιχα, θα εγγραφεί στο κωδικό Κ.Α του προϋπολογισμού 2016 Σύνολο υποκατηγορίας 1.1.1: 7.887,91 ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1.2: Σακούλες απορριμμάτων εξωτερικού χώρου για τις ανάγκες

7 καθαριότητας του Δήμου Πλατανιά ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.504,00 με Φ.Π.Α., η οποία πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 2015 και συγκεκριμένα στον κωδικό Κ.Α με ποσό προϋπολογισμού 1.600,00 ενώ για το χρονικό διάστημα έως έχει προϋπολογισθεί το ποσό των 4.700,00, το οποίο και θα εγγραφεί στο κωδικό Κ.Α του προϋπολογισμού 2016 Σύνολο υποκατηγορίας 1.1.2: 6.204,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.1: ,91 ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.2: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.000,00 με Φ.Π.Α., η οποία πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 2015 και συγκεκριμένα στον κωδικό Κ.Α με ποσό προϋπολογισμού 3.000,00 ενώ για το χρονικό διάστημα έως έχει προϋπολογισθεί το ποσό των 9.105,52 το οποίο θα εγγραφεί στο κωδικό Κ.Α του προϋπολογισμού 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.2: ,52 ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.3: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ των υπηρεσιών της ΚΕΔΗΠ ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.159,74 με Φ.Π.Α., για το χρονικό διάστημα 1/9/2015 έως 31/12/2016. Η πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 2015 και συγκεκριμένα στον κωδικό Κ.Α με ποσό προϋπολογισμού 1.500,00 Για το 2016 η πίστωση θα εγγραφεί στο κωδικό Κ.Α του προϋπολογισμού 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.3: 1.159,74 ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.4: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ των υπηρεσιών της Α βαθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά, ενδεικτικού προϋπολογισμού ,55 με Φ.Π.Α., για το χρονικό διάστημα 1/9/2015 έως 31/12/2016. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.4: ,55 ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.5: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ των υπηρεσιών της Β βαθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.676,53 με Φ.Π.Α., για το χρονικό διάστημα 1/9/2015 έως 31/12/2016. Οι παραπάνω δαπάνες θα βαρύνουν τους προϋπολογισμούς του Δήμου, του Ν.Π.Δ.Δ. για το υπόλοιπο του τρέχον οικονομικού έτους 2015και το έτος ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.5: 1.676, Αντικείμενο έργου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ των υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινής & ευπρεπισμού των Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά, και πιο συγκεκριμένα του Δημαρχείου Πλατανιά, στο Γεράνι, των πρώην Δημοτικών καταστημάτων Μουσούρων, Βουκολιών και Κολυμβαρίου. Για τα είδη και τις ζητούμενες ποσότητες ελήφθησαν υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων και η κατανομή τους στα δημοτικά κτίρια. Εν συνεχεία υπολογίσθηκαν οι ανάγκες των ζητούμενων ειδών ανά μήνα και ακολούθως έγινε αναγωγή σε έτος. Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:

8 - Του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. - Του Ν. 2286/95 και της ΥΑ 11389/93 Β) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ B1) για το υπόλοιπο 2015 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ Σ ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Σ με ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ 1 Καθαριστικό υγρό τζαμιών τεμ 5 lt 8 6,65 53, Καθαριστικό υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης Υγρό απολυμαντικό γενικής χρήσης τεμ. 4 lt 2 3,43 6,86 τεμ. 5 lt 13 5,61 72,93 τεμ 5 lt 10 14,02 140,22 5 Σαπούνι χεριών υγρό τεμ. 5 lt 5 8,73 43,65 6 Εντομοκτόνο τεμ 300ml 4 4,39 17, Σακούλες απορριμμάτων γραφείου-τουαλέτας μικρές Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (μεσαίες) Ανταλλακτικό κοντάρι σφουγγαρίστρας μεταλλικό επαγγελματικής χρήσης Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας επαγγελματικής χρήσης Ανταλλακτικό κεφαλή πλαστική σφουγγαρίστρας επαγγελματικής χρήσης Ανταλλακτικό κοντάρι αλουμινίου Ανταλλακτικό σκούπας οικιακής χρήσης απλές Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός με χερούλι, επαγγελματικής χρήσης Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός με χερούλι συσκ 30 τεμ συσκ. 10 τεμ 24 0,62 14, ,41 32,43 τεμάχιο 2 6,36 12,72 τεμάχιο 3 3,46 10,38 τεμάχιο 1 2,89 2,89 τεμάχιο 1 3,91 3,91 τεμάχιο 2 1,77 3,54 τεμάχιο 1 18,81 18,81 τεμάχιο 1 5,17 5,17

9 16 17 Φαράσι συλλογής απορριμμάτων με χέρι Σφουγγάρι καθαρισμού πιάτων, μικρό τεμάχιο 2 3,21 6,42 τεμάχιο 5 0,24 1,20 18 Κίτρινο ρολό γενικής χρήσης 13 μέτρα 1 12,12 12,12 19 Χαρτί υγείας τρίφυλλο συσκευασί α 48 τεμ ,61 920,79 20 Χαρτί κουζίνας ρολό 800γρ τεμ. 800 gr 40 3,38 135,20 21 Χαρτοπετσέτες πακέτο τεμάχιο 12 0,43 5,16 22 Φιάλη υγραερίου, τύπου El Greco τεμάχιο 2 6,76 13, Πλαστικά ποτήρια, μιας χρήσης, χωρητικότητας 220ml Τραπεζομάντηλα ρολό 1x1 κόκκινο 25 Πιάτα φαγητού 22,5 26 Αντισηπτικό χεριών Gel με αιθυλική αλκοόλη συσκευασί α 50 τεμ. 5 0,76 3,80 τεμάχιο 1 18,45 18,45 συσκευασί α 20 τεμ. συσκευασί α 2000 ml 5 1,52 7, ,16 36,16 ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ: 1.599,55 Β2) για το 2016 και μέχρι τη λήξη της σύμβασης Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Σ με ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ 1 Καθαριστικό υγρό τζαμιών τεμ 5 lt 32 6,65 212, Καθαριστικό υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης Υγρό απολυμαντικό γενικής χρήσης τεμ. 4 lt 5 3,43 17,15 τεμ. 5 lt 52 5,61 291,72 τεμ 5 lt 55 14,02 771,10 5 Σαπούνι χεριών υγρό τεμ. 5 lt 15 8,73 130,95

10 6 Εντομοκτόνο τεμ 300ml 10 4,39 43, Σακούλες απορριμμάτων γραφείου-τουαλέτας μικρές Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (μεσαίες) Ανταλλακτικό κοντάρι σφουγγαρίστρας μεταλλικό επαγγελματικής χρήσης Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας επαγγελματικής χρήσης Ανταλλακτικό κεφαλή πλαστική σφουγγαρίστρας επαγγελματικής χρήσης Ανταλλακτικό κοντάρι αλουμινίου Ανταλλακτικό σκούπας οικιακής χρήσης απλές Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός με χερούλι, επαγγελματικής χρήσης Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός με χερούλι Φαράσι συλλογής απορριμμάτων με χέρι Σφουγγάρι καθαρισμού πιάτων, μικρό συσκ 30 τεμ 111 0,62 68,62 συσκ. 10 τεμ 118 1,41 166,38 τεμάχιο 6 6,36 38,16 τεμάχιο 10 3,46 34,60 τεμάχιο 3 2,89 8,67 τεμάχιο 4 3,91 15,64 τεμάχιο 8 1,77 14,16 τεμάχιο 4 18,81 75,24 τεμάχιο 4 5,17 20,68 τεμάχιο 5 3,21 16,05 τεμάχιο 20 0,24 4,80 18 Κίτρινο ρολό γενικής χρήσης 13 μέτρα 4 12,12 48,48 19 Χαρτί υγείας τρίφυλλο συσκευασία 48 τεμ , ,55 20 Χαρτί κουζίνας ρολό 800γρ τεμ. 800 gr 140 3,38 473,20 21 Χαρτοπετσέτες πακέτο τεμάχιο 30 0,43 12, Φιάλη υγραερίου, τύπου El Greco Πλαστικά ποτήρια, μιας χρήσης, χωρητικότητας 220ml Τραπεζομάντηλα ρολό 1x1 κόκκινο 25 Πιάτα φαγητού 22,5 τεμάχιο 4 6,76 27,04 συσκευασία 50 τεμ. 20 0,76 15,20 τεμάχιο 1 18,45 18,45 συσκευασία 20 τεμ. 20 1,52 30,40

11 26 Αντισηπτικό χεριών Gel με αιθυλική αλκοόλη συσκευασία 2000 ml 2 36,16 72,32 ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ: 6.288,36 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΙΑ 16 ΜΗΝΕΣ αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης: 7.887,91 ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ των υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η μελέτη αφορά την προμήθεια για σακούλες απορριμμάτων εξωτερικού χώρου του Δήμου Πλατανιά, υπολογίσθηκαν οι ανάγκες σε αυτές ανά μήνα και ακολούθως έγινε αναγωγή σε έτος. Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις: - Του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. - Του Ν. 2286/95 και της ΥΑ 11389/93 Β) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Β1) για το υπόλοιπο Σακούλες απορριμμάτων εξωτερικού χώρου Kgr 800 1, ,00 Β2) για το 2016 και μέχρι τη λήξη της σύμβασης 1 Σακούλες απορριμμάτων εξωτερικού χώρου Kgr , ,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΙΑ 16 ΜΗΝΕΣ αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης: 6.204,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.1 ΓΙΑ 16 ΜΗΝΕΣ αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης: ,91 Γ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Όλα τα είδη Καθαριότητας, Υγιεινής & Ευπρεπισμού πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με την δεδομένη παραγγελία. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Τα χορηγούμενα είδη θα είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε.. Η μεταφορά τους θα γίνεται με μεταφορικά μέσα καθαρά και απολυμασμένα.

12 2. Καθαριστικό υγρό τζαμιών με σύστημα ψεκασμού. Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%.Να περιέχει οργανικό διαλύτη ( εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min 6%. Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως. Να δίνονται οδηγίες ασφάλειας. Να διατίθεται σε συσκευασία των 5 lt. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. 3. Καθαριστικό υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι. Να περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά min 16%,να περιέχει μη ιονικά min 2%,να περιέχει NaOH min 8%,Να έχει ph υδατικού διαλύματος 1%, 6-8,ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι, λίπη, αίμα, καφές, αυγό, κτλ. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως & οδηγίες ασφάλειας. Να διατίθεται σε συσκευασία των 5 lt. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης 4. Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης, θα περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%, φωσφορικά άλατα 5-15 %. Να διατίθεται σε συσκευασία οικονομική των 5 lt. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 5. Απολυμαντικό ρευστό υγρό γενικής χρήσης (δι άλυμα υποχλωριώδες νατρίου 3,5-5%) - τύπου χλωρίνης - σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 5 λίτρων το οποίο να περιέχει μη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%, ανιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες για τη αραίωση (τουλ άχιστον 1 μέρος διαλύματος / 5 μέρη νερού) και χρήση καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 6. Σαπούνι χεριών υγρό παχύρευστο διάλυμα αποτελούμενο από συστατικά sodium chloride, θειικό άλας νατρίου, γλυκόλη distearate,cocoamide DEA, DMDM hydrantoin, άρωμα, κιτρικό οξύ. Συσκευασία 5 lt. 7. Εντομοκτόνο,να περιλαμβάνει οδηγίες ασφάλειας και χρήσης και να είναι κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο,να διατίθεται σε εύχρηστη και ασφαλή συσκευασία 300 ml, να πληροί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε για τη χρήση που προορίζεται (εσωτερικού χώρου). 8. Σακούλες απορριμμάτων γραφείου-τουαλέτας σε συσκευασία των 30 τεμαχίων διαστάσεων 45Χ60 εκ. σε διάφορα χρώματα. 9. Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (μεσαίες) ενδεικτικών διαστάσεων 55 Χ 75 εκ, σε πακέτα των 10 τεμαχίων. 10. Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (γίγας) ενδεικτικών διαστάσεων 95 Χ 110 εκ, ενδεικτικού χρώματος μαύρου. 11. Ανταλλακτικό κοντάρι για σφουγγαρίστρα επαγγελματική, μεταλλικό, με χοντρό πάσο, διαστάσεις 1,30 μέτρα. 12. Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας επαγγελματικής χρήσης. Θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το κοντάρι που έχει επιλεγεί. 13. Ανταλλακτικό κεφάλι σφουγγαρίστρας επαγγελματικής χρήσης. Θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το κοντάρι και στο ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας που έχει επιλεγεί. 14. Κοντάρι για σκούπες και σφουγγαρίστρες αλουμινίου, με χοντρό πάσο, διαστάσεις 1,30 μέτρα. 15. Ανταλλακτικό σκούπας με βούρτσα βιδωτή μέτριας σκληρότητας. Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το κοντάρι που έχει επιλεγεί. 16. Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός με χερούλι για την μεταφορά του και αποσπώμενο εξάρτημα για το στύψιμο της σφουγγαρίστρας. 17. Φαράσι συλλογής απορριμμάτων πλαστικό με χερούλι. 18. Σφουγγάρι καθαρισμού πιάτων Νο 8 (διαστάσεις 15χ10cm περίπου) εξαιρετικής αντοχής που να μην αφήνει ίχνη υλικού κατά την χρήση του με σύρμα στην μία όψη. 19. Απορροφητική πετσέτα καθαρισμού σε ρολό 13 μέτρων (τύπου vetex ή παρόμοιο). Υψηλή απορροφητικότητα και γρήγορο στέγνωμα 20. Χαρτί υγείας τρίφυλλο ρολό απαλό ποιότητας Α, χρώματος λευκό, βάρους τουλάχιστον περίπου 175 γρ /ρολό (σε συσκευασίες των 48 τεμ.). Κατασκευασμένο από πρωτογενή υλικά αρίστης ποιότητας

13 21. Χαρτί κουζίνας ρολό βάρους περίπου 800 γρ / ρολό, απορροφητικό. 22. Χαρτοπετσέτες,απαλές, λευκές, 70 τεμαχίων/ συσκευασία,διαστάσεις 28χ28cm τουλάχιστον. 23. Φιάλη υγραερίου, τύπου El Greco οικιακής χρήσης 24. Πλαστικά ποτήρια, μιας χρήσης, χωρητικότητας 220 ml, τα οποία πληρούν όλες τις προδιαγραφές και κατάλληλα για την συγκεκριμένη χρήση. 25. Πλαστικά πιάτα, μιας χρήσης, τα οποία πληρούν όλες τις προδιαγραφές και κατάλληλα για την συγκεκριμένη χρήση 26. Τραπεζομάντηλο ρολό 1x1, κόκκινο 27. Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (γίγας) ενδεικτικών διαστάσεων 80 Χ 1,05 εκ, ενδεικτικού χρώματος μαύρου, διατίθενται με το κιλό. 28. Σακούλες απορριμμάτων εξωτερικού χώρου, ενδεικτικού χρώματος μαύρου ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. 2: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών Καθαριότητας, Υγιεινής & Ευπρεπισμού του Παιδικού Σταθμού Βουκολιών, Σκινέ, κλειστό Γυμναστήριο Ταυρωνίτη και κλειστό Γυμναστηρίου Αλικιανού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πλατανιά για ένα έτος. Για τα είδη και τις ζητούμενες ποσότητες ελήφθησαν υπόψη :α) Το άρθρο 15 του πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Παιδικών και των Βρεφονηπιακών Σταθμών που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 497 / τεύχος Β ) καθώς επίσης και β) το πλήθος των παιδιών, κατά μέσο όρο τριάντα έξι (36), που φιλοξενούνται κατ έτος στους Παιδικούς Σταθμούς. Εν συνεχεία υπολογίσθηκαν οι ανάγκες των ζητούμενων ειδών ανά μήνα και ακολούθως έγινε αναγωγή για περίοδο 10 μηνών εντός της ετήσιας σύμβασης προκειμένου να εξαιρεθεί η περίοδος των θερινών διακοπών, των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις: - Του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. - Του Ν. 2286/95 και της ΥΑ 11389/93 Β) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Β1) για το υπόλοιπο 2015 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΤΙΜΗ MONAΔΑΣ με ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ 1 Καθαριστικό υγρό τζαμιών Τεμάχιο 5 lt 7 6,65 46,55 2 Καθαριστικό υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι Τεμάχιο 4 lt 2 3,43 6,86 3 Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης Τεμάχιο 5 lt 15 5,61 84,15 4 Υγρό απολυμαντικό γενικής χρήσης Τεμάχιο 5 lt 12 14,02 168,24 5 Καθαριστικό υγρό για ξύλινα δάπεδα με βάση το πράσινο τεμάχιο 5 lt 3 17,99 53,97

14 σαπούνι 6 Κάδος απορριμμάτων πλαστικός με πεντάλ 50 λίτρων Τεμάχιο 1 25,01 250,1 7 Σαπούνι χεριών υγρό τεμάχιο5 lt 4 8,73 34,92 8 Υγρά μαντηλάκια καθαρισμού για τις ευαίσθητες περιοχές (μωρομάμτηλλα) Τεμάχιο 64φύλλων 40 1,35 54, Απολυμαντικό υγρό καθαρισμού γενικής χρήσης, τύπου dettol Υγρό απορρυπαντικό ρούχων για πλύσιμο στο πλυντήριο Υγρό μαλακτικό ρούχων για πλύσιμο στο πλυντήριο Τεμάχιο 500 ml 15 5,26 78,90 τεμάχιο12 lt 5 46,05 230,25 Τεμάχιο 4lt 4 5,29 21,16 12 Εντομοκτόνο Τεμάχιο 300ml 10 4,39 43,90 13 Σακούλα απορριμμάτων γραφείουτουαλέτας συσκ 30 τεμ 26 0,62 16, Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (μεσαίες) Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (γίγας) Κοντάρι για σκούπες σφουγγαρίστρες μεταλλικό Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας οικιακής χρήσης απλή Ανταλλακτικό σκούπας οικιακής χρήσης απλές Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός με χερούλι Ανταλλακτικό κοντάρι σφουγγαρίστρας μεταλλικό επαγγελματικής χρήσης Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας επαγγελματικής χρήσης Ανταλλακτική πλαστική κεφαλή σφουγγαρίστρας επαγγελματικής χρήσης συσκ 10 τεμ 25 1,41 35,25 συσκ 20 τεμ 15 4,18 62,70 τεμάχιο 5 1,14 5,70 τεμάχιο 5 3,46 17,30 τεμάχιο 4 1,77 7,08 τεμάχιο 3 5,17 15,51 τεμάχιο 1 6,36 6,36 τεμάχιο 1 3,46 3,46 τεμάχιο 1 2,89 2,89

15 23 24 Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός με χερούλι, επαγγελματικής χρήσης Φαράσι συλλογής απορριμμάτων με χερούλι τεμάχιο 1 67,65 67,65 τεμάχιο 2 3,21 6, Σφουγγάρι καθαρισμού πιάτων, μεγάλο Συρματάκι καθαρισμού πιάτων, χοντρό Συρματάκι καθαρισμού πιάτων, ψιλό τεμάχιο 10 0,32 3,20 τεμάχιο 4 1,35 5,40 τεμάχιο 3 0,60 1,80 28 Κίτρινο ρολό γενικής χρήσης τεμάχιο 13 μέτρων 3 12,12 36,36 29 Χαρτί υγείας τρίφυλλο συσκευασία 48τεμ , ,82 30 Χαρτί κουζίνας ρολό 800γρ τεμάχιο 800 gr 40 3,38 135,20 31 Χαρτοπετσέτες πακέτο τεμάχιο 19 0,43 8,17 32 Χαρτομάντηλα αυτοκινήτου τεμάχιο 20 0,98 19, Αλουμινόχαρτο ρολό, μαγειρικής χρήσης Διάφανη μεμβράνη, μαγειρικής χρήσης τεμάχιο 100 μέτρων 2 8,49 16,98 τεμάχιο 250 μέτρων 2 5,85 11,70 35 Αντικολλητικό χαρτί, μαγειρικής χρήσης τεμ 3 4,98 14,94 36 Φιάλη υγραερίου, μικρή, οικιακής χρήσης τεμάχιο 4 1,05 4,20 37 Πλαστικά ποτήρια, μιας χρήσης, χωρητικότητας 220ml συσκευασία 50 τεμάχιο 20 0,76 15,20 38 Υγρό απορρυπαντικό πιάτων, επαγγελματικού πλυντηρίου συσκευασία 5 lt 5 9,84 49,20 39 Υγρό γυαλιστικό επαγγελματικού πλυντηρίου πιάτων συσκευασία 5 lt 2 22,58 45,16

16 40 Υγρό αφαλατικό επαγγελματικού πλυντηρίου πιάτων Συσκευασία 6 lt 2 20,60 41,20 41 Πιάτο πλαστικό 22,5cm συσκευασία 20 τεμ 10 1,53 15,30 42 Πλαστικά ποτήρια, μιας χρήσης, χωρητικότητας 220ml συσκευασία 50 τεμ. 10 0,76 7,60 43 Πιρούνι μικρό πλαστικό τεμάχιο 51 0,01 0,51 44 Κουταλάκια μικρά τεμάχιο 60 0,01 0,60 45 Γάντια με πούδρα μιας χρήσης, medium συσκ 100 τεμ 3 4,86 14,58 46 Σκόνη απόφραξης αποχετεύσεων, τύπου TUBOFLO τεμάχιο 10 0,73 7,30 47 Σακούλες τροφίμων, μεσαίο μέγεθος συσκευασία 50 τεμ 10 0,64 6,40 48 Σακούλες τροφίμων, μικρό μέγεθος συσκευασία 50 τεμ 9 0,47 4,23 ΔΑΠΑΝΗ με Φ.Π.Α ,00 Β2) για το 2016 και μέχρι τη λήξη της σύμβασης Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΤΙΜΗ MONAΔΑΣ με ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ 1 Καθαριστικό υγρό τζαμιών Τεμάχιο 5 lt 20 6,65 133,00 2 Καθαριστικό υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι Τεμάχιο 4 lt 5 3,43 17,15

17 3 Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης Τεμάχιο 5 lt 40 5,61 224, Υγρό απολυμαντικό γενικής χρήσης Καθαριστικό υγρό για ξύλινα δάπεδα με βάση το πράσινο σαπούνι Κάδος απορριμμάτων πλαστικός με πεντάλ 50 λίτρων Τεμάχιο 5 lt 40 14,02 560,80 τεμάχιο 5 lt 8 17,99 143,92 Τεμάχιο 1 25,01 25,01 7 Σαπούνι χεριών υγρό τεμάχιο5 lt 10 8,73 87,30 8 Υγρά μαντηλάκια καθαρισμού για τις ευαίσθητες περιοχές (μωρομάμτηλλα) Τεμάχιο 64φύλλων 170 1,35 229, Απολυμαντικό υγρό καθαρισμού γενικής χρήσης, τύπου dettol Υγρό απορρυπαντικό ρούχων για πλύσιμο στο πλυντήριο Υγρό μαλακτικό ρούχων για πλύσιμο στο πλυντήριο Τεμάχιο 500 ml 30 5,26 157,80 τεμάχιο12 lt 20 46,05 921,00 Τεμάχιο 4lt 10 5,29 52,90 12 Εντομοκτόνο Τεμάχιο 300ml 40 4,39 175,60 13 Σακούλα απορριμμάτων γραφείουτουαλέτας συσκ 30 τεμ 100 0,62 62, Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (μεσαίες) Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (γίγας) Κοντάρι για σκούπες σφουγγαρίστρες μεταλλικό Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας οικιακής χρήσης απλή Ανταλλακτικό σκούπας οικιακής χρήσης απλές Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός με χερούλι Ανταλλακτικό κοντάρι σφουγγαρίστρας μεταλλικό επαγγελματικής χρήσης συσκ 10 τεμ 250 1,41 352,50 συσκ 20 τεμ 70 4,18 292,60 τεμάχιο 10 1,14 11,40 τεμάχιο 10 3,46 34,60 τεμάχιο 10 1,77 17,70 τεμάχιο 2 5,17 10,34 τεμάχιο 2 6,36 12,72

18 Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας επαγγελματικής χρήσης Ανταλλακτική πλαστική κεφαλή σφουγγαρίστρας επαγγελματικής χρήσης Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός με χερούλι, επαγγελματικής χρήσης Φαράσι συλλογής απορριμμάτων με χερούλι τεμάχιο 2 3,46 6,92 τεμάχιο 2 2,89 5,78 τεμάχιο 3 67,65 202,95 τεμάχιο 7 3,21 22, Σφουγγάρι καθαρισμού πιάτων, μεγάλο Συρματάκι καθαρισμού πιάτων, χοντρό Συρματάκι καθαρισμού πιάτων, ψιλό τεμάχιο 40 0,32 12,80 τεμάχιο 10 1,35 13,50 5 1,80 3,00 28 Κίτρινο ρολό γενικής χρήσης τεμ 13 μέτρων 5 12,12 60,60 29 Χαρτί υγείας τρίφυλλο συσκευασία 48τεμ , ,00 30 Χαρτί κουζίνας ρολό 800γρ τεμ. 800 gr 200 3,38 676,00 31 Χαρτοπετσέτες πακέτο τεμάχιο 60 0,43 25,80 32 Χαρτομάντηλα αυτοκινήτου τεμάχιο 130 0,98 127, Αλουμινόχαρτο ρολό, μαγειρικής χρήσης Διάφανη μεμβράνη, μαγειρικής χρήσης τεμάχιο 100 μέτρων 5 8,49 42,45 τεμάχιο 250 μέτρων 5 5,85 29,25 35 Αντικολλητικό χαρτί, μαγειρικής χρήσης τεμ 12 4,98 59,76 36 Φιάλη υγραερίου, μικρή, οικιακής χρήσης τεμάχιο 8 1,05 8,40 37 Πλαστικά ποτήρια, μιας χρήσης, χωρητικότητας 220ml συσκευασία 50 τεμ. 80 0,76 60,80 38 Υγρό απορρυπαντικό πιάτων, επαγγελματικού πλυντηρίου συσκευασία 5 lt 21 9,84 206,64

19 39 Υγρό γυαλιστικό επαγγελματικού πλυντηρίου πιάτων συσκευασία 5 lt 7 22,58 158,06 40 Υγρό αφαλατικό επαγγελματικού πλυντηρίου πιάτων Συσκευασία 6 lt 5 20,60 103,00 41 Πιάτο πλαστικό 22,5cm συσκευασία 20 τεμ 40 1,53 61,20 42 Πλαστικά ποτήρια, μιας χρήσης, χωρητικότητας 220ml συσκευασία 50 τεμ. 65 0,76 49,40 43 Πιρούνι μικρό πλαστικό τεμμάχιο 540 0,01 5,40 44 Κουταλάκια μικρά τεμμάχιο 504 0,01 5,04 45 Γάντια με πούδρα μιας χρήσης, medium συσκ 100 τεμ 10 4,86 48,60 46 Σκόνη απόφραξης αποχετεύσεων, τύπου TUBOFLO τεμμάχιο 25 0,73 18,25 47 Σακούλες τροφίμων, μεσαίο μέγεθος συσκευασία 50 τεμ 25 0,64 16,00 48 Σακούλες τροφίμων, μικρό μέγεθος συσκευασία 50 τεμ 23 0,47 10,81 ΔΑΠΑΝΗ με Φ.Π.Α ,52 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.2 ΓΙΑ 16 ΜΗΝΕΣ αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης: ,52 Γ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

20 1. Καθαριστικό υγρό τζαμιών με σύστημα ψεκασμού. Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%.Να περιέχει οργανικό διαλύτη (εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min 6%. Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως. Να δίνονται οδηγίες ασφάλειας. Να διατίθεται σε συσκευασία των 5 lt. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. 2. Καθαριστικό υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι. Να περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά min 16%,να περιέχει μη ιονικά min 2%,να περιέχει NaOH min 8%,Να έχει ph υδατικού διαλύματος 1%, 6-8,ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι, λίπη, αίμα, καφές, αυγό, κτλ. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως & οδηγίες ασφάλειας. Να διατίθεται σε συσκευασία των 5 lt. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης 3. Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης, θα περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%, φωσφορικά άλατα 5-15 %. Να διατίθεται σε συσκευασία οικονομική των 5 lt. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 4. Υγρό απολυμαντικό γενικής χρήσης (διάλυμα υποχλωριώδες νατρίου 3,5-5%) σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 5 λίτρων το οποίο να περιέχει μη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%, ανιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες για τη αραίωση (τουλάχιστον 1 μέρος διαλύματος / 5 μέρη νερού) και χρήση καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 5. Καθαριστικό υγρό για ξύλινα δάπεδα με βάση το πράσινο σαπούνι σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 5 λίτρων. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες για τη αραίωση (τουλάχιστον 1 μέρος διαλύματος / 5 μέρη νερού) και χρήση καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 6. Κάδος απορριμμάτων πλαστικός με πετάλι, 50 λίτρων 7. Σαπούνι χεριών υγρό παχύρευστο διάλυμα αποτελούμενο από συστατικά sodium chloride, θειικό άλας νατρίου, γλυκόλη distearate,cocoamide DEA, DMDM hydrantoin, άρωμα, κιτρικό οξύ, Συσκευασία 5 lt. 8. Υγρά μαντηλάκια καθαρισμού (μωρομάντιλα) απαλά ποιότητας Α, χρώματος λευκά ειδικά για τις ευαίσθητες περιοχές των παιδιών. 9. Απολυμαντικό ρευστό υγρό -τύπου dettol- σε πλαστικό δοχείο, συσκευασίας 500 ml. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες για τη αραίωση (τουλάχιστον 1 μέρος διαλύματος / 5 μέρη νερού) και χρήση καθώς και οδηγίες προφύλαξης, αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και έγκριση από τον Ε.Ο.Φ. 10. Υγρό απορρυπαντικό ρούχων για πλύσιμο στο πλυντήριο για όλα τα είδη του ιματισμού, κατάλληλο για όλους τους τύπους υφασμάτων (βαμβακερά, βαμβακερά/συνθετικά) λευκά και χρωματιστά για πρόπλυση και κυρίως πλύση (για πλύσιμο άνω των 40 o C και κυρίως για 72 o C, να περιέχει ένζυμα κατά του γαριάσματος, να χρησιμοποιείται σε αναλογία 1-7 ml ανά kg στεγνού ιματισμού περίπου, τόσο στο στάδιο της πρόπλυσης, όσο και της κύριας πλύσης και σε συνδυασμένη δράση με ενισχυτικό να δίνει άριστα αποτελέσματα, να είναι βιοδιασπώμενο, και να μην ρυπαίνει το περιβάλλον, η χρήση του να είναι φιλική προς τον χρήστη. Συσκευασία 12lt. 11. Υγρό μαλακτικών ρούχων για πλύσιμο στο πλυντήριο για όλα τα είδη του ιματισμού, κατάλληλο για όλους τους τύπους υφασμάτων (βαμβακερά, βαμβακερά/συνθετικά) λευκά και χρωματιστά για πρόπλυση και κυρίως πλύση (για πλύσιμο άνω των 40 o C και κυρίως για 72 o C. Συσκευασία 4lt. 12. Εντομοκτόνο,να περιλαμβάνει οδηγίες ασφάλειας και χρήσης και να είναι κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο,να διατίθεται σε εύχρηστη και ασφαλή συσκευασία 300 ml, να πληρεί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε για τη χρήση που προορίζεται (εσωτερικού χώρου). 13. Σακούλα απορριμμάτων γραφείου- τουαλέτας σε συσκευασία των 30 τεμαχίων διαστάσεων 45Χ60 εκ. σε διάφορα χρώματα. 14. Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (μεσαίες) ενδεικτικών διαστάσεων 55 Χ 75 εκ, σε

21 πακέτα των 10 τεμαχίων. 15. Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (γίγας) ενδεικτικών διαστάσεων 80 Χ 1,05 εκ, ενδεικτικού χρώματος μαύρου σε πακέτα των 20 τεμαχίων. 16. Κοντάρι για σκούπες και σφουγγαρίστρες από μεταλλικό με χοντρό πάσο, διαστάσεις 1,30 μέτρα. 17. Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας οικιακής χρήσης απλές. Θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το κοντάρι που έχει επιλεγεί. 18. Ανταλλακτικό σκούπας με βούρτσα βιδωτή μέτριας σκληρότητας. Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το κοντάρι που έχει επιλεγεί. 19. Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός με χερούλι για την μεταφορά του και αποσπώμενο εξάρτημα για το στύψιμο της σφουγγαρίστρας. 20. Ανταλλακτικό κοντάρι επαγγελματικής σφουγγαρίστρας, το οποίο να εφαρμόζει απόλυτα στον τύπο κεφαλής που έχει επιλεγεί 21. Ανταλλακτική κεφαλή επαγγελματικής σφουγγαρίστρας, η οποία να εφαρμόζει απόλυτα στον τύπο της σφουγγαρίστρας και στο κοντάρι που έχει επιλεγεί. 22. Ανταλλακτικό επαγγελματικής σφουγγαρίστρας, το οποίο να εφαρμόζει απόλυτα στον τύπο της κεφαλής και στο κοντάρι που έχει επιλεγεί 23. Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός με χερούλι για την μεταφορά του και αποσπώμενο εξάρτημα για το στύψιμο της σφουγγαρίστρας. 24. Φαράσι συλλογής απορριμμάτων πλαστικό με εργονομικό χερούλι. 25. Σφουγγάρι καθαρισμού πιάτων- χοντρό, εξαιρετικής αντοχής που να μην αφήνει ίχνη υλικού κατά την χρήση του με σύρμα στην μία όψη 26. Σφουγγάρι καθαρισμού πιάτων ψιλό, εξαιρετικής αντοχής που να μην αφήνει ίχνη υλικού κατά την χρήση του με σύρμα στην μία όψη. 27. Ειδικό σύρμα μικρής διατομής (ψιλό) κατάλληλο για το καθαρισμό μαγειρικών συσκευών & γενικά για το καθαρισμό εξοπλισμού κουζίνας, εξαιρετικής αντοχής που να μην αφήνει ίχνη υλικού κατά την χρήση του, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο μέταλλο κατάλληλο για την συγκεκριμένη χρήση, 13 μέτρων 28. Απορροφητική πετσέτα καθαρισμού σε ρολό 13 μέτρων (τύπου vetex ή παρόμοιο). Υψηλή απορροφητικότητα και γρήγορο στέγνωμα 29. Χαρτί υγείας τρίφυλλο ρολό απαλό ποιότητας Α, χρώματος λευκό, βάρους τουλάχιστον περίπου 175 γρ /ρολό (σε συσκευασίες των 48 τεμ.). Κατασκευασμένο από πρωτογενή υλικά αρίστης ποιότητας 30. Χαρτί κουζίνας ρολό βάρους περίπου 800 γρ / ρολό, απορροφητικό. 31. Χαρτοπετσέτες,απαλές, λευκές, 70 τεμαχίων/ συσκευασία, διαστάσεις 28χ28cm τουλάχιστον. 32. Χαρτομάντηλα αυτοκινήτου, δίφυλλο, σε πακέτο 100 φύλλων, κατασκευασμένο από πρωτογενή υλικά αρίστης ποιότητας 33. Αλουμινόχαρτο σε ρολό, οικιακής χρήσης, υψηλής αντοχής, κατάλληλο για επαφή με όλα τα τρόφιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε., συσκευασία 100 μέτρων 34. Μεμβράνη προστασίας τροφίμων σε ρολό, οικιακής χρήσης, υψηλής αντοχής, κατάλληλο για επαφή με όλα τα τρόφιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε, συσκευασία 250 μέτρων 35. Αντικολλητικό χαρτί σε ρολό, οικιακής χρήσης, υψηλής αντοχής, κατάλληλο για επαφή με όλα τα τρόφιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε 36. Φιάλη υγραερίου, μικρή, οικιακής χρήσης 37. Φιάλη υγραερίου, τύπου EL Greco, οικιακής χρήσης 38. Πλαστικά ποτήρια, μιας χρήσης, χωρητικότητας 220 ml, τα οποία πληρούν όλες τις προδιαγραφές και κατάλληλα για την συγκεκριμένη χρήση. 39. Υγρό απορρυπαντικό πιάτων για πλύσιμο στο πλυντήριο για όλα τα είδη πιάτων, να δίνει άριστα αποτελέσματα, να είναι βιοδιασπώμενο και να μην ρυπαίνει το περιβάλλον, η χρήση του να είναι φιλική προς τον χρήστη. Συσκευασία 12lt 40. Υγρό γυαλιστικό πιάτων για πλύσιμο στο πλυντήριο για όλα τα είδη πιάτων, να δίνει άριστα αποτελέσματα, να είναι βιοδιασπώμενο και να μην ρυπαίνει το περιβάλλον, η χρήση του να είναι φιλική προς τον χρήστη. Συσκευασία 12lt 41. Πλαστικά ποτήρια, μιας χρήσης, χωρητικότητας 220 ml, τα οποία πληρούν όλες τις προδιαγραφές και κατάλληλα για την συγκεκριμένη χρήση. 42. Πλαστικά πιάτα, μιας χρήσης, τα οποία πληρούν όλες τις προδιαγραφές και κατάλληλα για

22 την συγκεκριμένη χρήσης 43. Πλαστικά πιρούνια, μιας χρήσης, τα οποία πληρούν όλες τις προδιαγραφές και κατάλληλα για την συγκεκριμένη χρήση. 44. Πλαστικά κουταλάκια, μιας χρήσης, τα οποία πληρούν όλες τις προδιαγραφές και κατάλληλα για την συγκεκριμένη χρήση 45. Γάντια με πούδρα από ανθεκτική πλαστική μεμβράνη (πολυαιθυλένιο) σε συσκευασία των 100 τεμαχίων μεγέθους medium. 46. Αποφρακτική σκόνη υδραυλικών σωληνώσεων, συσκευασία 100γραμμαρίων 47. Σακούλες τροφίμων, μιας χρήσης, οι οποίες πληρούν όλες τις προδιαγραφές και κατάλληλα για την συγκεκριμένη χρήση, «μικρού μεγέθους» 48. Σακούλες τροφίμων, μιας χρήσης, οι οποίες πληρούν όλες τις προδιαγραφές και κατάλληλα για την συγκεκριμένη χρήση, «μεγάλου μεγέθους» ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.3: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ της ΚΕΔΗΠ Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών Καθαριότητας, Υγιεινής & Ευπρεπισμού της ΚΕΔΗΠ του Δήμου Πλατανιά για ένα έτος. Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις: - Του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. - Του Ν. 2286/95 και της ΥΑ 11389/93 Β) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ από 1/9/2015 έως 31/12/2016 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ MONAΔΑΣ με ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ 1 Χειροπετσέτες συσκευασία 180 φύλλων 40 1,55 62,00 2 Καθαριστικό υγρό τζαμιών τεμάχιο 5 lt 2 6,65 13,30 3 Καθαριστικό υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι τεμάχιο4 lt 20 3,43 68,60 4 Υγρό απολυμαντικό παχύρευστης μορφής, τύπου χλωρίνης τεμάχιο 1,25 lt 15 1,66 24,90 5 Υγρό απολυμαντικό γενικής χρήσης, τύπου χλωρίνης τεμάχιο 5 lt 4 3,01 12,04 6 Σκόνη ρούχων για πλύσιμο στο πλυντήριο kgr 25 1,76 44,00

23 7 Εντομοκτόνο τεμάχιο 300ml 5 4,40 22,00 8 Σακούλα απορριμμάτων γραφείου-τουαλέτας συσκ 30 τεμ 60 0,62 37,20 9 Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (γίγας) συσκ 20 τεμ 35 4,18 146,30 10 Σακούλες απορριμμάτων εξωτερικού χώρου Kgr 2 1,88 3,76 11 Ανταλλακτικό κοντάρι αλουμινίου τεμάχιο 2 3,91 7,82 12 Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας οικιακής χρήσης τεμάχιο 8 3,46 27,68 13 Ανταλλακτικό σκούπας οικιακής χρήσης τεμάχιο 5 1,77 8,85 14 Σκούπα χόρτου τεμάχιο 1 6,77 6,77 15 Σφουγγάρι καθαρισμού πιάτων, μικρό τεμάχιο 30 0,23 6,90 16 Κίτρινο ρολό γενικής χρήσης τεμάχιο 13 μέτρων 2 12,12 24,24 17 Χαρτί υγείας τρίφυλλο συσκευασία 48 τεμαχίων 15 23,62 354,30 18 Χαρτί κουζίνας ρολό 800γρ τεμάχιο 800 gr 10 3,38 33,80 19 Χαρτοπετσέτες εστιατορίου 750 τεμάχιο 10 3,32 33,20 20 Πλαστικά ποτήρια, μιας χρήσης, χωρητικότητας 220ml συσκευασία 50 τεμαχίων 4 0,76 3,04 21 Πανάκι γενικού καθαρισμού τεμάχιο 6 1,85 11,10 22 Σαπουνάκια μικρά τεμάχιο 250 0,74 185,00 23 Γάντια κουζίνας ζε'υγος 4 1,01 4,04 24 Γάντια με πούδρα μιας χρήσης, medium συσκευασία 100 τεμαχίων 2 4,86 9,72 25 Πιάτο πλαστικό 22,5cm συσκ 20 τεμ 6 1,53 9,18

24 ΔΑΠΑΝΗ με Φ.Π.Α 1.159,74 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.3 ΓΙΑ 16 ΜΗΝΕΣ αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης: 1.159,74 Γ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Αυτόματη χειροπετσέτα ρολό: Αυτόματη χειροπετσέτα ρολό πλάτος 24,5 Χ 144μ, εξαιρετικής ποιότητας χαρτί, μαλακό & ανθεκτικό στη χρήση του. Κατασκευασμένο από πρωτογενή υλικά αρίστης ποιότητας. 2. Καθαριστικό υγρό τζαμιών με σύστημα ψεκασμού. Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%.Να περιέχει οργανικό διαλύτη ( εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min 6%. Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως. Να δίνονται οδηγίες ασφάλειας. Να διατίθεται σε συσκευασία των 750 ml. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. 3. Καθαριστικό υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι. Να περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά min 16%,να περιέχει μη ιονικά min 2%,να περιέχει NaOH min 8%,Να έχει ph υδατικού διαλύματος 1%, 6-8,ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι, λίπη, αίμα, καφές, αυγό, κτλ). Να δίνονται οδηγίες χρήσεως & οδηγίες ασφάλειας. Να διατίθεται σε συσκευασία των 750 ml. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης 4. Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης, θα περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%, φωσφορικά άλατα 5-15 %. Να διατίθεται σε συσκευασία οικονομική των 750 ml. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 5. Απολυμαντικό υγρό με βάση το χλώριο (διάλυμα υποχλωριώδες νατρίου 3,5-5%) -τύπου χλωρίνης - σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 2 λίτρων το οποίο να περιέχει μη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%, ανιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες για τη αραίωση (τουλάχιστον 1 μέρος διαλύματ ος / 5 μέρη νερού) και χρήση καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 6. Σκόνη απορρυπαντικό ρούχων για πλύσιμο στο πλυντήριο, για όλα τα είδη του ιματισμού, κατάλληλο για όλους τους τύπους υφασμάτων (βαμβακερά, βαμβακερά/συνθετικά) λευκά και χρωματιστά για πρόπλυση και κυρίως πλύση (για πλύσιμο άνω των 40 o C και κυρίως για 72 o C, να περιέχει ένζυμα κατά του γαριάσματος, να χρησιμοποιείται σε αναλογία 1-7 ml ανά kg στεγνού ιματισμού περίπου, τόσο στο στάδιο της πρόπλυσης, όσο και της κύριας πλύσης και σε συνδυασμένη δράση με ενισχυτικό να δίνει άριστα αποτελέσματα, να είναι βιοδιασπώμενο, και να μην ρυπαίνει το περιβάλλον, η χρήση του να είναι φιλική προς τον χρήστη. 7. Εντομοκτόνο,να περιλαμβάνει οδηγίες ασφάλειας και χρήσης και να είναι κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο,να διατίθεται σε εύχρηστη και ασφαλή συσκευασία 300 ml, να πληρεί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε για τη χρήση που προορίζεται (εσωτερικού χώρου). 8. Σακούλα απορριμμάτων γραφείου- τουαλέτας σε συσκευασία των 30 τεμαχίων

25 διαστάσεων 45Χ60 εκ. σε διάφορα χρώματα. 9. Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (μεσαίες) ενδεικτικών διαστάσεων 55 Χ 75 εκ, σε πακέτα των 10 τεμαχίων. 10. Σακούλες απορριμμάτων εξωτερικού χώρου, ενδεικτικού χρώματος μαύρου 11. Κοντάρι για σκούπες και σφουγγαρίστρες από INOX με χοντρό πάσο, διαστάσεις 1,30 μέτρα. 12. Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας οικιακής χρήσης απλές. Θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το κοντάρι που έχει επιλεγεί. 13. Ανταλλακτικό σκούπας οικιακής χρήσης απλή. Θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το κοντάρι που έχει επιλεγεί. 14. Σκούπα χόρτου, ειδικές για εξωτερικό χώρο και περισυλλογής φύλλων, χόρτου κλπ 15. Σφουγγάρι καθαρισμού πιάτων Νο 8 (διαστάσεις 15χ10cm περίπου) εξαιρετικής αντοχής που να μην αφήνει ίχνη υλικού κατά την χρήση του με σύρμα στην μία όψη. 16. Απορροφητική πετσέτα καθαρισμού σε ρολό 13 μέτρων (τύπου vetex ή παρόμοιο). Υψηλή απορροφητικότητα και γρήγορο στέγνωμα 17. Χαρτί υγείας τρίφυλλο ρολό απαλό ποιότητας Α, χρώματος λευκό, βάρους τουλάχιστον πε ρίπου 175 γρ /ρολό (σε συσκευασίες των 48 τεμ.). Κατασκευασμένο από πρωτογενή υλικά αρίστης ποιότητας 18. Χαρτί κουζίνας ρολό βάρους περίπου 800 γρ / ρολό, απορροφητικό. 19. Χαρτοπετσέτες,απαλές, λευκές, 750 τεμαχίων/ συσκευασία 20. Πλαστικά ποτήρια, μιας χρήσης, χωρητικότητας 220 ml, τα οποία πληρούν όλες τις προ διαγραφές και κατάλληλα για την συγκεκριμένη χρήση. 21. Πανάκι γενικού καθαρισμού, ειδικό για πολλές χρήσης, σε διάφορα χρώματα 22. Σαπουνάκια χεριών, μικρά 23. Γάντια κουζίνας, ζεύγος, πλαστικά, υψηλής αντοχής 24. Γάντια με πούδρα από ανθεκτική πλαστική μεμβράνη (πολυαιθυλένιο) σε συσκευασία των 100 τεμαχίων μεγέθους medium. 25. Πιάτο πλαστικό, ειδικό για τρόφιμα, να πληροί όλες τις προδιαγραφές ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.4: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ της Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών Καθαριότητας, Υγιεινής & Ευπρεπισμού της Α βαθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά για ένα έτος. Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις: - Του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. - Του Ν. 2286/95 και της ΥΑ 11389/93 Β) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ για 16 μήνες Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ ΤΙΜΗ MONAΔΑΣ με ΦΠΑ ΔΑΠΑΝ Η με ΦΠΑ 1 Καθαριστικό υγρό τζαμιών Τεμάχιο 5 lt 15 6,65 99,75 2 Καθαριστικό υγρό τζαμιών με αντλία Τεμάχιο 750ml 35 1,83 64,05

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μελέτη Νο 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗ :04/12/2015 Αρ. Πρωτ :9613 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η προμήθεια των παρακάτω ειδών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας.δείγματα θα προσκομισθούν μόνο στα είδη που αναφέρεται.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η προμήθεια των παρακάτω ειδών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας.δείγματα θα προσκομισθούν μόνο στα είδη που αναφέρεται. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για χρονικό διάστημα ενός (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ιστιαία, 20 Φεβρουαρίου 205 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2066 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015 Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300 ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός.

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ0ΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α. ΥΛΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 1 Απορρυπαντικό (σκόνη)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV:39800000-0 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,33771000-5 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Α:10.6634.0002 του Δήμου, Κ.Α.15.6634.0001 και 15.6634.0002

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προµήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής για τα ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς Σταθµούς Έργο: Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. H παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε ενα (1) μηνά μετά από υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. H παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε ενα (1) μηνά μετά από υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Δ/νση: Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Φαξ : 28213 41763 www. chania. gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Π.Α. (23%): ,09

Φ.Π.Α. (23%): ,09 Αριθ. Μελέτης 4/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ0ΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας, του Νομικού Προσώπου ΠΑΚΠΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗ : 01/12/2016 Αρ. Πρωτ : 9804 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου 1631,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 754 410 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α -- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΟΜΑΔΑ Α' -- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ 1 Aπορρυπαντικό W.C. Τεμ. των 750 2 Απολυμαντικό τύπου DETTOL Τεμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 754 410 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩN,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV: 39800000-0 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 11 /2015 /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. Κ.Α: 10.6634.0002 ήµου Ν. Σµύρνης ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 1 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (2 ρολών Χ400gr) ΤΕΜ 500 2,50 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γρ ΤΕΜ 500 2,30 3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 12

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Μ. Διαμαντοπούλου Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Μ. Διαμαντοπούλου Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 31-8-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 229420/5580 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. /01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01-01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.9,7 + 8.18, 1% = 1.78,0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ( ήµος Κεφαλλονιάς)

Α ( ήµος Κεφαλλονιάς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α ( ήµος Κεφαλλονιάς) 1 ΧΛΩΡΙΝΗ 4ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ. 350 2 ΥΓΡΟ ΤΕΜ. 350 3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΜ. 450 40 4 ΧΑΡΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος E-mail: tee3@hol.gr url: www.otek-anavyssou.gr

Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος E-mail: tee3@hol.gr url: www.otek-anavyssou.gr EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανάβυσσος, 06/02/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙTΙΣMOY & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Aρ. Πρ:.539 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑ.Σ Ι.Ε.Κ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKOΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Κ. Μ. : Π120/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ : "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2014" ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 31/2014 Κ.Α. : 15-6634.001

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.214,35

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.214,35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Ελ.Βενιζέλου 13-17 Ταχ.Κωδ.: 81100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1 5.079,90 1 4.919,51 : 9.999,41 23% 23%

1 5.079,90  1 4.919,51 : 9.999,41   23%   23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΥΠΟΟΜΑ ΕΣ 1Α προϋπολογισµού 5.079,90 (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ Πληρ. Σιώµπου Αγλαΐα Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ. 28213 41760, Φαξ 28213 41763 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 42/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ: : 38.185,94

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 42/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ: : 38.185,94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΥΒΙΑΣ ΔΗΜΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αβάντων 18 Ταχ.κώδικας : 344 00 ΨΑΧΝΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 42/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.6635.02 ΤΙΜΗ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 3/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού»

«Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού». Αριθ. Μελέτης: 07/2016 Μ Ε Λ Ε Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑI ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ:Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : Προμήθεια ειδών εξοπλισμού, υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2015

ΜΕΛΕΤΗ : Προμήθεια ειδών εξοπλισμού, υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ : Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Διακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη : 06 /2015

Διακήρυξη : 06 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κορυδαλλός 16-2- 2015 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ αριθ. πρωτ: 263 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ Κ.Α.Υ.Φ Διακήρυξη : 06 /2015 Ταχ. Δ/νση: Νικηφορίδη 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΘΟΡΡΥ-30Τ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ. E-Mail: info@nmp-zak.org,

ΑΔΑ: Β4ΣΘΟΡΡΥ-30Τ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ. E-Mail: info@nmp-zak.org, Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ζάκυνθος, 23/11/2012 Αρ. Πρωτ: 1947 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο. Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προµήθεια καθαριστικών ειδών. Ο Φορέας ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. Επωνυμία:... Έδρα:.. Οδός, Αριθμός:. Τηλέφωνο:. Fax:. Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α - ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 LT.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής - καθαριότητας του ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένα έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής - καθαριότητας του ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένα έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης). ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Κάτω Τιθορέα 29/7/2014 ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 11952 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» Σας ανακοινώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 29/01/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1230/705894

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

& ) 2. , 44.280,00 ( ( )

& ) 2. , 44.280,00 (  ( ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΧΑΡΤΙΚΑ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΚΑ ΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΗΟΡΡΥ-ΑΨΜ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ. E-Mail: info@nmp-zak.org,

ΑΔΑ: Β4ΘΗΟΡΡΥ-ΑΨΜ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ. E-Mail: info@nmp-zak.org, Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ζάκυνθος, 18/09/2012 Αρ. Πρωτ: 1587 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο. Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια καθαριστικών ειδών. Ο Φορέας ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη : Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού προμήθειας ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για το Δήμο και τα Ν.Π. αυτού έτους 2015.

Περίληψη : Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού προμήθειας ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για το Δήμο και τα Ν.Π. αυτού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 9857/16-07-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 15ης/14-07-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΥ 21.943,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (23.751,16 ΜΕ ΦΠΑ 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΥ 21.943,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (23.751,16 ΜΕ ΦΠΑ 23%) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ 13/09/2013 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:976 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ ΑΦΜ 997712721, Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Αλεξανδρούπολη, 13/07/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 866 Ταχ/κή Δ/νση : Πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

για τις ανάγκες λειτουργίας της

για τις ανάγκες λειτουργίας της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Ταχ.Δ/νση:Κύπρου 3 Θήβα Τ.Κ.32 200 Τηλ: 2262 350 618 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες λειτουργίας της ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ,του ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά για την ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά για την ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560 Ηράκλειο 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 18/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 13.702,08 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 120/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5148/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΩΞ6Ο469Β7Θ-ΘΞΞ ΑΔΑΜ: 14SYMV002502261

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΩΞ6Ο469Β7Θ-ΘΞΞ ΑΔΑΜ: 14SYMV002502261 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Ο Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: ΩΞ6Ο469Β7Θ-ΘΞΞ ΑΔΑΜ: 14SYMV002502261 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28 η /2009 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 220/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Δ Ε Υ Α Ρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : Ε2/2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.192,0 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 368 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιστέρι, 14/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ 94141 Ταχ. Δ/νση :Τρώων 1

Διαβάστε περισσότερα

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την :

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Σύρος, 18-3-2014 Αριθ. Πρωτ.: 7878 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 04-10-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:1854/Τ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Προς - ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.350 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ. 2 CIF ΚΡΕΜΑ 500 ml τεμάχια 25. 6 ΧΛΩΡΙΝΗ ΚLINEX 1ΛΙΤΡΟΥ ΛΕΜΟΝΙ τεμάχια 150

ΟΜΑ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.350 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ. 2 CIF ΚΡΕΜΑ 500 ml τεμάχια 25. 6 ΧΛΩΡΙΝΗ ΚLINEX 1ΛΙΤΡΟΥ ΛΕΜΟΝΙ τεμάχια 150 ΟΜΑ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.350 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 1 ΥΓΡΟ CIF ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ POWER & SHINE SPRAY 750ml τεμάχια 120 2 CIF ΚΡΕΜΑ 500 ml τεμάχια 25 3 ΥΓΡΟ VIAKAL ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 750ml τεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.997,57 / συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 23% (2.437,05 χωρίς ΦΠΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.997,57 / συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 23% (2.437,05 χωρίς ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Κ.Μ. : Π 5 / 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 28.865,23

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213

1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΚΩΣ, 20/02/2015 Αριθ. Αποφ:02/2015 Αριθ. Πρωτ: 2193/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5448 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ. Προϋπολογισµός : 92.497,30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ. Προϋπολογισµός : 92.497,30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΕΙ ΩΝ ΠΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΙ ΤΙΣ ΝΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» Προϋπολογισµός : 92.497,30 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΓΡΦΕΣ Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πληροφορίες : Ι. Πετροπούλου Τηλ: 213-2100509 213-2100516 Email: ipetropoulou@patt.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΑΡ. ΠΡΟΜ.: 43/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΑΡ. ΠΡΟΜ.: 43/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΑΡ. ΠΡΟΜ.: 43/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Προϋπολογισμός: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Προϋπολογισμός: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»- Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 15-05-2015

Διαβάστε περισσότερα

1. Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας

1. Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17078/22-05-2013 ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ) ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 K.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 46 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 46 ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 46 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ATOMIKHΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ & Ν.Π.Δ.Δ.

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ATOMIKHΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ & Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 42/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ATOMIKHΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού Θεσσαλονίκη 23-10-2013 και Επιχορηγήσεων Αριθμός Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 14/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-ΣΤΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (παρούσα) Η ειδοποίηση των μελών του Δ.Σ. έγινε στις 04/07/2011 με αρ. πρωτ.

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-ΣΤΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (παρούσα) Η ειδοποίηση των μελών του Δ.Σ. έγινε στις 04/07/2011 με αρ. πρωτ. ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-ΣΤΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια-Αγ. Ι. Ρέντη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Θεσσαλονίκη σήμερα στις 28/05/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. οι:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Θεσσαλονίκη σήμερα στις 28/05/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗ 120.000,00 ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΔΑΜ : 14REQ002117609 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Νίκαια : 11/06/2014 Ταχ.κώδικας: 18450

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας 5η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Ημ/νία : 05-Νοε-14 Αρ. πρωτ. :906/ΔΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικό Τμήμα Ταχ. Δ/νση... 33100 Άμφισσα

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου και των νοµικών του προσώπων έτους 2015» ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 69.

«Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου και των νοµικών του προσώπων έτους 2015» ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 69. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΡΕΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΡΕΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΣ «Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου και των νοµικών του προσώπων έτους 2015» ΕΝΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΩN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Τ Ε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003379934 2015-11-26

15PROC003379934 2015-11-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 26-11-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 37404/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 2373350256 50258 ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. : 1 /2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α (23%) :15.787,10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 161-09/10-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 481/03-06-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 481/03-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Θεσσαλονίκη, 02-06- 2015 Εχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ν7Λ7-Σ3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ4Ν7Λ7-Σ3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 7 Τ.Κ.: 7 Αθήνα Τηλ.: 0 6 776 0 6 7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 8 η Απόφαση υπ αριθμ. /0 Στην Αθήνα, σήμερα στις 9/07/0,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας του Δήμου Ζηρού και των Νομικών του προσώπων»

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας του Δήμου Ζηρού και των Νομικών του προσώπων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Αποφ. Δημαρχ.: 294 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 15273 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/11/2015 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.472,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση

Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.472,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ.Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1. ΟΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ:

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1. ΟΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ: Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ 85100 ΡΟΔΟΣ ----- ----- ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 2.964,36 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 2.964,36 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 2.964,36 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 275 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,

Διαβάστε περισσότερα