Μ Ε Λ Ε Τ Η 1506/2018

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ Ε Λ Ε Τ Η 1506/2018"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η 1506/2018 ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,87. (ΜΕ Φ.Π.Α.) ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ, ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΙΠΛ. ΗΛΕ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ Α ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1506/2018 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη αυτή συντάχθηκε έπειτα από εντολή Δημάρχου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» που απαιτούνται για τις ανάγκες του Δήμου Παγγαίου και των Νομικών του Προσώπων. Στις (ΦΕΚ Α 240) δημοσιεύθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, κυρωθείσα με τον Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α ), η οποία στο άρθρο 4 αυτής προβλέπει ότι: «Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών για προμήθειες α) τροφίμων, β) λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ) πετρελαιοειδών και δ) φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν, καταργείται». Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (Α 18) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4257/2014 «Σύνδεσμοι Ο.Τ.Α. α και β βαθμού, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) του ν. 1069/1980 και του ν. 890/1979, καθώς και οι ανώνυμες εταιρείες των άρθρων 265 και 266 του ν. 3463/2006 και του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 μπορούν να προμηθεύονται, για τις δικές τους ανάγκες, τα είδη της παραγράφου 1 του παρόντος μέσω της διαδικασίας ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών οποιουδήποτε εκ των δήμων ή των περιφερειών που τους έχουν συστήσει έπειτα από αίτησή τους, διαφορετικά η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών των ειδών αυτών, μπορεί να γίνεται και χωριστά από κάθε νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε εξουσιοδότηση». Συνεπώς ο Δήμος, ως αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται να υλοποιήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών (έως την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης) για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών τόσο για τις δικές του ανάγκες όσο και για τις ανάγκες των νομικών του προσώπων. Οι ανάγκες με Φ.Π.Α. συνοψίζονται σε αυτές του: α) Νομικού προσώπου «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ», για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών, προϋπολογισμού ,26 β) Δήμου Παγγαίου 1. για τη λειτουργία των κατασκηνώσεων Νέας Περάμου, προϋπολογισμού ,74 2. για τις λοιπές ανάγκες του, προϋπολογισμού ,57 γ) Νομικού προσώπου «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», προϋπολογισμού 4.592,96 δ) Νομικού προσώπου «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», προϋπολογισμού ,12 ε) Νομικού προσώπου «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», προϋπολογισμού ,22 Η αύξηση του προϋπολογισμού σε σχέση με την προηγούμενη μελέτη με Α.Μ. 1054/2017 οφείλεται στο γεγονός ότι 1 1) οι συμβάσεις που θα προκύψουν από την τρέχουσα διαδικασία θα είναι διάρκειας τριών ετών έναντι ετήσιας διάρκειας της προηγούμενης διαδικασίας, 1 Απαραίτητη η αιτιολόγηση τυχόν αύξησης κόστους σε σχέση με τον προϋπολογισμό προηγούμενων ετών (Ε.Σ. Πράξη 21/2017 ΚΤ7) 1

3 2) η ροή ανάλωσης των ποσοτήτων των σχολικών επιτροπών της προηγούμενης διαδικασίας ανάθεσης ξεπέρασε την πρόβλεψη που είχε γίνει στην με Α.Μ. 1054/2017 μελέτης, συνεπώς για την ορθή κάλυψη των αναγκών των σχολικών επιτροπών απαιτείται η προμέτρηση να περιλαμβάνει αυξημένες ποσότητες, Η προμήθεια θα διεξαχθεί με τις διαδικασίες του ανοικτού διαγωνισμού του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής. Η προμήθεια αφορά τα εξής τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 1 ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΧΑΡΤΙΚΑ 3 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 4 ΣΑΚΟΥΛΕΣ Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των ,87 (με Φ.Π.Α.) 2 και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της διακήρυξης της παρούσας μελέτης. Ελευθερούπολη, Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΠΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 2 Στην προκήρυξη πρέπει να καθορίζονται με ακρίβεια και σαφήνεια τα ποσά τόσο της συνολικής όσο και των κατ είδος προϋπολογιζόμενων δαπανών, που συνιστούν το ανώτατο όριο παραδεκτού των υποβαλλόμενων οικονομικών προσφορών, συμπεριλαμβανομένων όλων εκείνων των στοιχείων που συνθέτουν την τιμή του αγαθού, δεδομένου ότι από το ύψος τους εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, η συμμετοχή στο διαγωνισμό και η, δια της ανάπτυξης ανταγωνισμού, επίτευξη καλύτερου και οικονομικότερου αποτελέσματος για το φορέα. Στην περίπτωση δε που στη διακήρυξη που δεν καθορίζεται με σαφήνεια το ανώτατο παραδεκτό όριο της τιμής μονάδας για κάθε ζητούμενο είδος, η διακήρυξη καθίσταται ασαφής και αόριστη, κατά συνέπεια, και η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου που διενεργείται με βάση τους όρους της είναι μη νόμιμη στο σύνολό της (ΕΣ Π ΚΤ4). 2

4 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α/Α ΕΙΔΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟTΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1 Σφουγγαρίστρα επαγγελματική διχάλα τεμ ,00 390,00 2 Σφουγγαρίστρα απλή ενδεικτικού τύπου wettex τεμ. 20 1,60 32,00 3 Σφουγγαρίστρα με νήμα τεμ. 80 1,50 120,00 4 Κουβάς επαγγελματικός τροχήλατος τεμ , ,00 5 Κουβάς 20lt. με μύτη, ρόδες και στρίφτη τεμ. 12 4,00 48,00 6 Κουβάς με χερούλι συρματένιο πλαστικός τεμ. 10 3,50 35,00 7 Σκούπα εσωτερικών χώρων τεμ. 60 1,50 90,00 8 Σκούπα εξωτερικών δρόμων τεμ. 40 3,50 140,00 9 Σκούπα βούρτσα τεμ. 70 1,65 115,50 10 Σκούπα σκληρή πλαστική 40 cm τεμ. 10 7,00 70,00 11 Σκούπα απομάκρυνσης νερού με λάστιχο τεμ. 0 14,00 0,00 12 Κοντάρι σκούπας ξύλινο τεμ. 0 12,00 0,00 13 Κοντάρι σκούπας αλουμινίου τεμ. 50 1,80 90,00 14 Φαράσι με λάστιχο τεμ. 10 0,80 8,00 15 Φαράσι μεταλλικό τεμ. 5 2,30 11,50 16 Φαράσι χερούλι τεμ. 30 2,50 75,00 17 Χλωρίνη απολυμαντική και λευκαντική 2 lt τεμ ,50 150,00 18 Χλωρίνη παχύρευστη 750 ml τεμ , ,00 19 Υγρό καθαρισμού 750 ml τεμ. 0 1,40 0,00 20 Υγρό καθαρισμού γενικής χρήσης 4 lit. τεμ ,00 900,00 21 Υγρό πιάτων 500 ml τεμ. 0 0,80 0,00 22 Υγρό πιάτων 4 lt. τεμ ,50 700,00 23 Καθαριστικό υγρό τζαμιών 750 ml τεμ , ,00 24 Σπόγγος ή σφουγγαράκια κουζίνας τεμ , ,00 25 Κρεμοσάπουνο 4 lt τεμ ,00 360,00 26 Κρεμοσάπουνο 1 lt τεμ. 0 1,50 0,00 27 Ρολλά πανί καθαριότητας 1,5μ. τεμ. 30 2,50 75,00 28 Ρολλά πανί καθαριότητας 14μ. τεμ. 0 8,00 0,00 29 Πανάκια καθαριότητας 8 τεμ. τεμ. 0 2,00 0,00 30 Γάντια 100 τεμ. χειρουργ. Latex τεμ , ,00 31 Γάντια σιλικόνης για απορριμματοφόρο τεμ. 0 2,50 0,00 32 Γάντια λαστιχένια με μακρύ μανίκι τεμ. 20 1,50 30,00 33 Πιγκάλ πλαστικό (βουρτσάκι τουαλέτας) τεμ. 10 3,50 35,00 34 Συρμάτινοι σπόγγοι τεμ ,40 180,00 35 Σύρμα ψιλό τεμ ,40 60,00 36 Υγρό απομάκρυνσης αλάτων 500 ml τεμ ,00 200,00 37 Υδροχλωρικό οξύ 450 ml τεμ ,40 80,00 38 Υγρό πλυντηρίου πιάτων 4 lt τεμ , ,00 39 Γυαλιστικό εκθαμβωτικό πλυντηρίου πιάτων 4 lt τεμ ,50 650,00 40 Σκόνη πλυντηρίου ρούχων 100 μεζούρες ή 6 7 kg περίπου τεμ , ,00 41 Υγρό πλυντηρίου ρούχων 4 lt τεμ ,00 600,00 42 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων 4 lt τεμ ,00 300,00 43 Λευκαντικό πλυντηρίου ρούχων σκόνη συσκ. 4 τεμ. τεμ. 80 1,50 120,00 44 Αλάτι πλυντηρίου πιάτων 2.5 κιλά τεμ. 50 3,00 150,00 45 Αφαλατικό υγρό πλυντηρίου πιάτων (επαγγελματικό) 4 lt. τεμ. 50 8,00 400,00 46 Σπογγοπετσέτα (ρολό) ενδεικτικού τύπου wettex 14 μ., 1.5 κιλό τεμ , ,00 47 Κρέμα καθαρισμού ειδών υγιεινής τεμ ,00 500,00 48 Υγρό καθαρισμού χαλιών 1 lt τεμ. 40 6,50 260,00 49 Ξεραχνόσκουπα τεμ. 30 7,80 234,00 50 Μάπα παρκετέζα τεμ. 0 5,00 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

5 51 Σκόνη καθαρισμού ειδών υγιεινής και πλακιδίων 500 γρ. περίπου τεμ ,00 200,00 52 Λιποκαθαριστικό φούρνου 1 λτ τεμ. 50 2,00 100,00 53 Αντιμουχλικό 750 ml. τεμ. 10 2,00 20,00 54 Σκόνη πλυσίματος στο χέρι 1 κιλό τεμ. 15 2,00 30,00 55 Απολυμαντικό πάστα καθαρισμού χεριών 5 κιλά τεμ ,00 400,00 56 Καθαριστικό ανοξείδωτων 750 ml τεμ. 30 7,50 225,00 57 Σπρέϋ κολαρίσματος 750 ml τεμ. 30 5,50 165,00 58 Oινόπνευμα φωτιστικό μπλέ 350 ml τεμ ,50 225,00 59 Σπογγοπετσέτα ενδ. τύπου wettex τεμ ,00 100,00 60 Καθαριστικό & απολυμαντικό λεκάνης τουαλέτας (τύπου παπί) 750 ml τεμ. 40 1,60 64,00 61 Καθαριστικόαπολυμαντικόχημικό κάδων απορριμμάτων 20 lt τεμ. 0 48,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 24% 5.105,52 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,52 ΤΜΗΜΑ ΧΑΡΤΙΚΑ 2 1 Χαρτί υγείας (40 ρολά ίσιο γρ.) τεμ 500 9, ,00 2 Χαρτί υγείας (12 ρολά ίσιο 150γρ.) τεμ 300 4, ,00 3 Χαρτί κουζίνας 1 κιλό τεμ 100 2,00 200,00 4 Χαρτί κουζίνας 700 γρ. τεμ 0 1,60 0,00 5 Χειρ/τα σπιράλ 500 γρ. 12 τεμ. (ρολό χαρτιού) τεμ 0 11,00 0,00 6 Χειρ/τα 3 κιλά 2Τ (ρολό χαρτιού τύπου Bobina maxi) τεμ , ,00 7 Χαρτοπετσέτες εστιατορίου, συσκ. των 750 τμχ τεμ 400 2,00 800,00 8 Χαρτομάντηλα, συσκ. των τεμ. τεμ , ,00 9 Τραπεζομάντηλο χάρτινο μίας χρήσης συσκ. των 110 τμχ τεμ 0 11,00 0,00 10 Πιάτα χάρτινα μιας χρήσης συσκ. των 25 τμχ τεμ. 0 2,80 0,00 11 Χειροπετσέτες κιβώτιο των 12 τεμ. x 500 φύλλων τεμ , , χειροπετσέτες σε 16 κούτες των 250 τμχ τεμ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 24% 3.794,40 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,40 ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 3 1 Αλουμινόχαρτο επαγγελματικό 100μ. τεμ ,00 750,00 2 Πούδρα σώματος 100γρ. τεμ. 40 1,85 74,00 3 Μωρομάντηλα υποαλλεργικό προϊόν 100% 72 τμχ τεμ , ,00 4 Ποτήρια πλαστικά (μεγάλα) συσκ. των 50 τεμ τεμ ,70 560,00 5 Ποτήρια πλαστικά (μικρά) συσκ. των 50 τεμ. τεμ ,60 300,00 6 Πάνες (βρεφικής φροντίδας αυτοκόλητο) σε συσκ. των τεμ. 915 κιλά τεμ , ,00 7 Μεμβράνη επαγγελματική 250 μ. X 38 εκ. περίπου τεμ ,00 400,00 8 Τραπεζομάντηλα (1μ x 1μ.) κυβώτιο των 200 τεμ. ή (1μ x 1,30μ.) σε κυβώτιο των 150 τμχ. τεμ , ,00 9 Ρολό τραπεζομάντιλο μ 0 2,20 0,00 10 Φιαλίδιο υγραερίου 250 ml τεμ. 80 0,75 60,00 11 Εντομοαπωθητικό 300 ml τεμ. 90 2,80 252,00 12 Κατσαριδοκτόνο ml τεμ. 50 3,00 150,00 13 Λαδόκολλα Αντικολλητικό 810 μ. x 0,38 εκ. περίπου τεμ. 90 1,50 135,00 14 Υγρό αρωματικό μπρίζας τεμ. 30 3,60 108,00 15 Πλαστικό για διανομή φαγητού μέγεθος 150 γρ. συσκ. των 50 τεμ τεμ ,00 300,00 16 Πλαστικό για διανομή φαγητού μέγεθος 500 γρ. συσκ. των 50 τεμ τεμ , ,00

6 17 Πλαστικό για διανομή φαγητού μέγεθος 750 γρ. συσκ. των 50 τεμ τεμ. 0 4,00 0,00 18 Πλαστικό για διανομή φαγητού: Κύπελλο λευκό 150 γρ. συσκ. 50 τεμ. τεμ. 0 3,00 0,00 19 Πλαστικό για διανομή φαγητού: Κύπελλο λευκό 250 γρ. συσκ. 50 τεμ. τεμ. 0 5,00 0,00 20 Πλαστικό για διανομή φαγητού: Διαφανές μπολ 250 γρ. με εφαπτόμενο καπάκι συσκ. 50 τεμ. τεμ. 0 6,50 0,00 21 Σακούλες ψυγείου πολυμπάγκ μεγάλες συσκ. των 50 τεμ. τεμ 400 0,60 240,00 22 Σακούλες ψυγείου πολυμπάγκ μεσαίες συσκ. των 50 τεμ. τεμ 400 0,50 200,00 23 Πιάτα πλαστικά (μεγάλα) 20 τεμ. τεμ ,50 300,00 24 Πιάτα πλαστικά (μεσαία) 20 τεμ. τεμ. 0 1,25 0,00 25 Πιρούνια πλαστικά 10 τεμ. τεμ. 50 0,30 15,00 26 Κουτάλια (μικρά) πλαστικά 10 τεμ τεμ. 0 0,30 0,00 27 Μαχαίρια πλαστικά 10 τεμ τεμ. 0 0,30 0,00 28 Μανταλάκια σετ 24 τμχ τεμ. 2 1,20 2,40 ΣΥΝΟΛΟ ,40 ΦΠΑ 24% 6.167,14 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,54 ΤΜΗΜΑ 4 1 ΣΑΚΟΥΛΕΣ Σακούλα απορριμμάτων διαστάσεων 110x75x120 εκατοστών έντυπες κιλά 600 1, ,00 2 Σακούλα απορριμμάτων διαστάσεων 62x40x80 εκατοστών έντυπες κιλά 400 1,80 720, Σακούλα απορριμμάτων διαστάσεων 85x110 εκατοστών με κορδόνι συσκ. 10 τεμ. τεμ ,50 600,00 Σακούλα απορριμμάτων γραφείου διαστάσεων 50x50 εκατοστών τριπλή συσκευασία τεμ ,20 420,00 Σακούλα απορριμμάτων γραφείου διαστάσεων 50x50 εκατοστών συσκ. 20 τεμ. τεμ ,50 50,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.870,00 ΦΠΑ 24% 688,80 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.558,80 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ,40 Φ.Π.Α. 24% ,86 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ,26

7

8 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α/Α ΕΙΔΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟTΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1 Σφουγγαρίστρα επαγγελματική διχάλα τεμ. 0 3,00 0,00 2 Σφουγγαρίστρα απλή ενδεικτικού τύπου wettex τεμ. 0 1,60 0,00 3 Σφουγγαρίστρα με νήμα τεμ. 0 1,50 0,00 4 Κουβάς επαγγελματικός τροχήλατος τεμ ,00 0,00 5 Κουβάς 20lt. με μύτη, ρόδες και στρίφτη τεμ. 0 4,00 0,00 6 Κουβάς με χερούλι συρματένιο πλαστικός τεμ. 0 3,50 0,00 7 Σκούπα εσωτερικών χώρων τεμ. 0 1,50 0,00 8 Σκούπα εξωτερικών δρόμων τεμ. 0 3,50 0,00 9 Σκούπα βούρτσα τεμ. 0 1,65 0,00 10 Σκούπα σκληρή πλαστική 40 cm τεμ. 0 7,00 0,00 11 Σκούπα απομάκρυνσης νερού με λάστιχο τεμ. 0 14,00 0,00 12 Κοντάρι σκούπας ξύλινο τεμ. 0 12,00 0,00 13 Κοντάρι σκούπας αλουμινίου τεμ. 0 1,80 0,00 14 Φαράσι με λάστιχο τεμ. 0 0,80 0,00 15 Φαράσι μεταλλικό τεμ. 0 2,30 0,00 16 Φαράσι χερούλι τεμ. 0 2,50 0,00 17 Χλωρίνη απολυμαντική και λευκαντική 2 lt τεμ. 0 1,50 0,00 18 Χλωρίνη παχύρευστη 750 ml τεμ. 0 1,00 0,00 19 Υγρό καθαρισμού 750 ml τεμ. 0 1,40 0,00 20 Υγρό καθαρισμού γενικής χρήσης 4 lit. τεμ. 0 3,00 0,00 21 Υγρό πιάτων 500 ml τεμ. 0 0,80 0,00 22 Υγρό πιάτων 4 lt. τεμ. 0 3,50 0,00 23 Καθαριστικό υγρό τζαμιών 750 ml τεμ. 0 2,00 0,00 24 Σπόγγος ή σφουγγαράκια κουζίνας τεμ. 0 0,80 0,00 25 Κρεμοσάπουνο 4 lt τεμ. 0 3,00 0,00 26 Κρεμοσάπουνο 1 lt τεμ. 0 1,50 0,00 27 Ρολλά πανί καθαριότητας 1,5μ. τεμ. 0 2,50 0,00 28 Ρολλά πανί καθαριότητας 14μ. τεμ. 0 8,00 0,00 29 Πανάκια καθαριότητας 8 τεμ. τεμ. 0 2,00 0,00 30 Γάντια 100 τεμ. χειρουργ. Latex τεμ. 10 3,50 35,00 31 Γάντια σιλικόνης για απορριμματοφόρο τεμ. 0 2,50 0,00 32 Γάντια λαστιχένια με μακρύ μανίκι τεμ. 0 1,50 0,00 33 Πιγκάλ πλαστικό (βουρτσάκι τουαλέτας) τεμ. 0 3,50 0,00 34 Συρμάτινοι σπόγγοι τεμ. 0 0,40 0,00 35 Σύρμα ψιλό τεμ. 0 0,40 0,00 36 Υγρό απομάκρυνσης αλάτων 500 ml τεμ. 0 2,00 0,00 37 Υδροχλωρικό οξύ 450 ml τεμ. 0 0,40 0,00 38 Υγρό πλυντηρίου πιάτων 4 lt τεμ. 0 6,00 0,00 39 Γυαλιστικό εκθαμβωτικό πλυντηρίου πιάτων 4 lt τεμ. 0 6,50 0,00 40 Σκόνη πλυντηρίου ρούχων 100 μεζούρες ή 6 7 kg περίπου τεμ. 0 8,00 0,00 41 Υγρό πλυντηρίου ρούχων 4 lt τεμ. 0 4,00 0,00 42 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων 4 lt τεμ. 0 3,00 0,00 43 Λευκαντικό πλυντηρίου ρούχων σκόνη συσκ. 4 τεμ. τεμ. 0 1,50 0,00 44 Αλάτι πλυντηρίου πιάτων 2.5 κιλά τεμ. 0 3,00 0,00 45 Αφαλατικό υγρό πλυντηρίου πιάτων (επαγγελματικό) 4 lt. τεμ. 0 8,00 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 46 Σπογγοπετσέτα (ρολό) ενδεικτικού τύπου wettex 14 μ., 1.5 κιλό τεμ. 0 8,30 0,00 47 Κρέμα καθαρισμού ειδών υγιεινής τεμ. 0 2,00 0,00 48 Υγρό καθαρισμού χαλιών 1 lt τεμ. 0 6,50 0,00 49 Ξεραχνόσκουπα τεμ. 0 7,80 0,00 50 Μάπα παρκετέζα τεμ. 0 5,00 0,00

9 51 Σκόνη καθαρισμού ειδών υγιεινής και πλακιδίων 500 γρ. περίπου τεμ. 0 1,00 0,00 52 Λιποκαθαριστικό φούρνου 1 λτ τεμ. 0 2,00 0,00 53 Αντιμουχλικό 750 ml. τεμ. 0 2,00 0,00 54 Σκόνη πλυσίματος στο χέρι 1 κιλό τεμ. 0 2,00 0,00 55 Απολυμαντικό πάστα καθαρισμού χεριών 5 κιλά τεμ. 0 20,00 0,00 56 Καθαριστικό ανοξείδωτων 750 ml τεμ. 0 7,50 0,00 57 Σπρέϋ κολαρίσματος 750 ml τεμ. 0 5,50 0,00 58 Oινόπνευμα φωτιστικό μπλέ 350 ml τεμ. 0 1,50 0,00 59 Σπογγοπετσέτα ενδ. τύπου wettex τεμ. 0 1,00 0,00 60 Καθαριστικό & απολυμαντικό λεκάνης τουαλέτας (τύπου παπί) 750 ml τεμ. 0 1,60 0,00 61 Καθαριστικόαπολυμαντικόχημικό κάδων απορριμμάτων 20 lt τεμ. 0 48,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 35,00 ΦΠΑ 24% 8,40 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 43,40 ΤΜΗΜΑ ΧΑΡΤΙΚΑ 2 1 Χαρτί υγείας (40 ρολά ίσιο γρ.) τεμ 0 9,00 0,00 2 Χαρτί υγείας (12 ρολά ίσιο 150γρ.) τεμ 0 4,50 0,00 3 Χαρτί κουζίνας 1 κιλό τεμ 0 2,00 0,00 4 Χαρτί κουζίνας 700 γρ. τεμ 0 1,60 0,00 5 Χειρ/τα σπιράλ 500 γρ. 12 τεμ. (ρολό χαρτιού) τεμ 0 11,00 0,00 6 Χειρ/τα 3 κιλά 2Τ (ρολό χαρτιού τύπου Bobina maxi) τεμ 0 11,00 0,00 7 Χαρτοπετσέτες εστιατορίου, συσκ. των 750 τμχ τεμ 12 2,00 24,00 8 Χαρτομάντηλα, συσκ. των τεμ. τεμ 0 1,00 0,00 9 Τραπεζομάντηλο χάρτινο μίας χρήσης συσκ. των 110 τμχ τεμ 30 11,00 330,00 10 Πιάτα χάρτινα μιας χρήσης συσκ. των 25 τμχ τεμ. 0 2,80 0,00 11 Χειροπετσέτες κιβώτιο των 12 τεμ. x 500 φύλλων τεμ. 0 14,00 0, χειροπετσέτες σε 16 κούτες των 250 τμχ τεμ. 0 14,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 354,00 ΦΠΑ 24% 84,96 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 438,96 ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 3 1 Αλουμινόχαρτο επαγγελματικό 100μ. τεμ. 0 5,00 0,00 2 Πούδρα σώματος 100γρ. τεμ. 0 1,85 0,00 3 Μωρομάντηλα υποαλλεργικό προϊόν 100% 72 τμχ τεμ. 0 0,80 0,00 4 Ποτήρια πλαστικά (μεγάλα) συσκ. των 50 τεμ τεμ ,70 210,00 5 Ποτήρια πλαστικά (μικρά) συσκ. των 50 τεμ. τεμ ,60 300,00 6 Πάνες (βρεφικής φροντίδας αυτοκόλητο) σε συσκ. των τεμ. 915 κιλά τεμ. 0 25,00 0,00 7 Μεμβράνη επαγγελματική 250 μ. X 38 εκ. περίπου τεμ. 0 4,00 0,00 8 Τραπεζομάντηλα (1μ x 1μ.) κυβώτιο των 200 τεμ. ή (1μ x 1,30μ.) σε κυβώτιο των 150 τμχ. τεμ. 0 13,00 0,00 9 Ρολό τραπεζομάντιλο μ 0 2,20 0,00 10 Φιαλίδιο υγραερίου 250 ml τεμ. 0 0,75 0,00 11 Εντομοαπωθητικό 300 ml τεμ. 0 2,80 0,00 12 Κατσαριδοκτόνο ml τεμ. 0 3,00 0,00 13 Λαδόκολλα Αντικολλητικό 810 μ. x 0,38 εκ. περίπου τεμ. 0 1,50 0,00 14 Υγρό αρωματικό μπρίζας τεμ. 0 3,60 0,00 15 Πλαστικό για διανομή φαγητού μέγεθος 150 γρ. συσκ. των 50 τεμ τεμ. 0 3,00 0,00 16 Πλαστικό για διανομή φαγητού μέγεθος 500 γρ. συσκ. των 50 τεμ τεμ. 0 3,50 0,00

10 17 Πλαστικό για διανομή φαγητού μέγεθος 750 γρ. συσκ. των 50 τεμ τεμ. 0 4,00 0,00 18 Πλαστικό για διανομή φαγητού: Κύπελλο λευκό 150 γρ. συσκ. 50 τεμ. τεμ ,00 450,00 19 Πλαστικό για διανομή φαγητού: Κύπελλο λευκό 250 γρ. συσκ. 50 τεμ. τεμ ,00 500,00 20 Πλαστικό για διανομή φαγητού: Διαφανές μπολ 250 γρ. με εφαπτόμενο καπάκι συσκ. 50 τεμ. τεμ ,50 975,00 21 Σακούλες ψυγείου πολυμπάγκ μεγάλες συσκ. των 50 τεμ. τεμ 0 0,60 0,00 22 Σακούλες ψυγείου πολυμπάγκ μεσαίες συσκ. των 50 τεμ. τεμ 0 0,50 0,00 23 Πιάτα πλαστικά (μεγάλα) 20 τεμ. τεμ ,50 450,00 24 Πιάτα πλαστικά (μεσαία) 20 τεμ. τεμ ,25 250,00 25 Πιρούνια πλαστικά 10 τεμ. τεμ ,30 90,00 26 Κουτάλια (μικρά) πλαστικά 10 τεμ τεμ ,30 90,00 27 Μαχαίρια πλαστικά 10 τεμ τεμ. 0 0,30 0,00 28 Μανταλάκια σετ 24 τμχ τεμ. 0 1,20 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.315,00 ΦΠΑ 24% 795,60 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.110,60 ΤΜΗΜΑ 4 1 ΣΑΚΟΥΛΕΣ Σακούλα απορριμμάτων διαστάσεων 110x75x120 εκατοστών έντυπες κιλά 0 1,80 0,00 2 Σακούλα απορριμμάτων διαστάσεων 62x40x80 εκατοστών έντυπες κιλά 0 1,80 0, Σακούλα απορριμμάτων διαστάσεων 85x110 εκατοστών με κορδόνι συσκ. 10 τεμ. τεμ. 0 1,50 0,00 Σακούλα απορριμμάτων γραφείου διαστάσεων 50x50 εκατοστών τριπλή συσκευασία τεμ. 0 1,20 0,00 Σακούλα απορριμμάτων γραφείου διαστάσεων 50x50 εκατοστών συσκ. 20 τεμ. τεμ. 0 0,50 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0,00 ΦΠΑ 24% 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ,00 Φ.Π.Α. 24% 888,96 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κ.Ε.ΔΗ.Π ,96

11 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α/Α ΕΙΔΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟTΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1 Σφουγγαρίστρα επαγγελματική διχάλα τεμ ,00 600,00 2 Σφουγγαρίστρα απλή ενδεικτικού τύπου wettex τεμ ,60 640,00 3 Σφουγγαρίστρα με νήμα τεμ ,50 450,00 4 Κουβάς επαγγελματικός τροχήλατος τεμ ,00 0,00 5 Κουβάς 20lt. με μύτη, ρόδες και στρίφτη τεμ. 90 4,00 360,00 6 Κουβάς με χερούλι συρματένιο πλαστικός τεμ. 90 3,50 315,00 7 Σκούπα εσωτερικών χώρων τεμ ,50 300,00 8 Σκούπα εξωτερικών δρόμων τεμ ,50 700,00 9 Σκούπα βούρτσα τεμ ,65 330,00 10 Σκούπα σκληρή πλαστική 40 cm τεμ. 0 7,00 0,00 11 Σκούπα απομάκρυνσης νερού με λάστιχο τεμ. 0 14,00 0,00 12 Κοντάρι σκούπας ξύλινο τεμ. 0 12,00 0,00 13 Κοντάρι σκούπας αλουμινίου τεμ ,80 900,00 14 Φαράσι με λάστιχο τεμ. 80 0,80 64,00 15 Φαράσι μεταλλικό τεμ. 70 2,30 161,00 16 Φαράσι χερούλι τεμ. 0 2,50 0,00 17 Χλωρίνη απολυμαντική και λευκαντική 2 lt τεμ , ,00 18 Χλωρίνη παχύρευστη 750 ml τεμ , ,00 19 Υγρό καθαρισμού 750 ml τεμ , ,00 20 Υγρό καθαρισμού γενικής χρήσης 4 lit. τεμ , ,00 21 Υγρό πιάτων 500 ml τεμ ,80 320,00 22 Υγρό πιάτων 4 lt. τεμ. 0 3,50 0,00 23 Καθαριστικό υγρό τζαμιών 750 ml τεμ , ,00 24 Σπόγγος ή σφουγγαράκια κουζίνας τεμ ,80 240,00 25 Κρεμοσάπουνο 4 lt τεμ , ,00 26 Κρεμοσάπουνο 1 lt τεμ ,50 450,00 27 Ρολλά πανί καθαριότητας 1,5μ. τεμ. 0 2,50 0,00 28 Ρολλά πανί καθαριότητας 14μ. τεμ , ,00 29 Πανάκια καθαριότητας 8 τεμ. τεμ. 0 2,00 0,00 30 Γάντια 100 τεμ. χειρουργ. Latex τεμ , ,00 31 Γάντια σιλικόνης για απορριμματοφόρο τεμ. 0 2,50 0,00 32 Γάντια λαστιχένια με μακρύ μανίκι τεμ. 0 1,50 0,00 33 Πιγκάλ πλαστικό (βουρτσάκι τουαλέτας) τεμ , ,00 34 Συρμάτινοι σπόγγοι τεμ ,40 100,00 35 Σύρμα ψιλό τεμ ,40 100,00 36 Υγρό απομάκρυνσης αλάτων 500 ml τεμ ,00 600,00 37 Υδροχλωρικό οξύ 450 ml τεμ ,40 240,00 38 Υγρό πλυντηρίου πιάτων 4 lt τεμ. 0 6,00 0,00 39 Γυαλιστικό εκθαμβωτικό πλυντηρίου πιάτων 4 lt τεμ. 0 6,50 0,00 40 Σκόνη πλυντηρίου ρούχων 100 μεζούρες ή 6 7 kg περίπου τεμ. 0 8,00 0,00 41 Υγρό πλυντηρίου ρούχων 4 lt τεμ. 0 4,00 0,00 42 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων 4 lt τεμ. 0 3,00 0,00 43 Λευκαντικό πλυντηρίου ρούχων σκόνη συσκ. 4 τεμ. τεμ. 0 1,50 0,00 44 Αλάτι πλυντηρίου πιάτων 2.5 κιλά τεμ. 0 3,00 0,00 45 Αφαλατικό υγρό πλυντηρίου πιάτων (επαγγελματικό) 4 lt. τεμ. 0 8,00 0,00 46 Σπογγοπετσέτα (ρολό) ενδεικτικού τύπου wettex 14 μ., 1.5 κιλό τεμ. 0 8,30 0,00 47 Κρέμα καθαρισμού ειδών υγιεινής τεμ ,00 600,00 48 Υγρό καθαρισμού χαλιών 1 lt τεμ ,50 975,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

12 49 Ξεραχνόσκουπα τεμ. 60 7,80 468,00 50 Μάπα παρκετέζα τεμ. 0 5,00 0,00 51 Σκόνη καθαρισμού ειδών υγιεινής και πλακιδίων 500 γρ. περίπου τεμ. 0 1,00 0,00 52 Λιποκαθαριστικό φούρνου 1 λτ τεμ. 0 2,00 0,00 53 Αντιμουχλικό 750 ml. τεμ. 0 2,00 0,00 54 Σκόνη πλυσίματος στο χέρι 1 κιλό τεμ. 0 2,00 0,00 55 Απολυμαντικό πάστα καθαρισμού χεριών 5 κιλά τεμ. 0 20,00 0,00 56 Καθαριστικό ανοξείδωτων 750 ml τεμ. 0 7,50 0,00 57 Σπρέϋ κολαρίσματος 750 ml τεμ. 0 5,50 0,00 58 Oινόπνευμα φωτιστικό μπλέ 350 ml τεμ ,50 750,00 59 Σπογγοπετσέτα ενδ. τύπου wettex τεμ. 0 1,00 0,00 60 Καθαριστικό & απολυμαντικό λεκάνης τουαλέτας (τύπου παπί) 750 ml τεμ. 0 1,60 0,00 61 Καθαριστικόαπολυμαντικόχημικό κάδων απορριμμάτων 20 lt τεμ. 0 48,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 24% 7.215,12 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,12 ΤΜΗΜΑ ΧΑΡΤΙΚΑ 2 1 Χαρτί υγείας (40 ρολά ίσιο γρ.) τεμ , ,00 2 Χαρτί υγείας (12 ρολά ίσιο 150γρ.) τεμ , ,00 3 Χαρτί κουζίνας 1 κιλό τεμ , ,00 4 Χαρτί κουζίνας 700 γρ. τεμ , ,00 5 Χειρ/τα σπιράλ 500 γρ. 12 τεμ. (ρολό χαρτιού) τεμ 0 11,00 0,00 6 Χειρ/τα 3 κιλά 2Τ (ρολό χαρτιού τύπου Bobina maxi) τεμ , ,00 7 Χαρτοπετσέτες εστιατορίου, συσκ. των 750 τμχ τεμ 0 2,00 0,00 8 Χαρτομάντηλα, συσκ. των τεμ. τεμ 0 1,00 0,00 9 Τραπεζομάντηλο χάρτινο μίας χρήσης συσκ. των 110 τμχ τεμ 0 11,00 0,00 10 Πιάτα χάρτινα μιας χρήσης συσκ. των 25 τμχ τεμ. 0 2,80 0,00 11 Χειροπετσέτες κιβώτιο των 12 τεμ. x 500 φύλλων τεμ. 0 14,00 0, χειροπετσέτες σε 16 κούτες των 250 τμχ τεμ. 0 14,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 24% ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 3 1 Αλουμινόχαρτο επαγγελματικό 100μ. τεμ. 0 5,00 0,00 2 Πούδρα σώματος 100γρ. τεμ. 0 1,85 0,00 3 Μωρομάντηλα υποαλλεργικό προϊόν 100% 72 τμχ τεμ ,80 400,00 4 Ποτήρια πλαστικά (μεγάλα) συσκ. των 50 τεμ τεμ. 0 0,70 0,00 5 Ποτήρια πλαστικά (μικρά) συσκ. των 50 τεμ. τεμ. 0 0,60 0,00 6 Πάνες (βρεφικής φροντίδας αυτοκόλητο) σε συσκ. των τεμ. 915 κιλά τεμ. 0 25,00 0,00 7 Μεμβράνη επαγγελματική 250 μ. X 38 εκ. περίπου τεμ. 0 4,00 0,00 8 Τραπεζομάντηλα (1μ x 1μ.) κυβώτιο των 200 τεμ. ή (1μ x 1,30μ.) σε κυβώτιο των 150 τμχ. τεμ. 0 13,00 0,00 9 Ρολό τραπεζομάντιλο μ 0 2,20 0,00 10 Φιαλίδιο υγραερίου 250 ml τεμ. 0 0,75 0,00 11 Εντομοαπωθητικό 300 ml τεμ. 0 2,80 0,00 12 Κατσαριδοκτόνο ml τεμ ,00 450,00 13 Λαδόκολλα Αντικολλητικό 810 μ. x 0,38 εκ. περίπου τεμ. 0 1,50 0,00 14 Υγρό αρωματικό μπρίζας τεμ. 0 3,60 0,00 15 Πλαστικό για διανομή φαγητού μέγεθος 150 γρ. συσκ. των 50 τεμ τεμ. 0 3,00 0,00

13 16 Πλαστικό για διανομή φαγητού μέγεθος 500 γρ. συσκ. των 50 τεμ τεμ. 0 3,50 0,00 17 Πλαστικό για διανομή φαγητού μέγεθος 750 γρ. συσκ. των 50 τεμ τεμ. 0 4,00 0,00 18 Πλαστικό για διανομή φαγητού: Κύπελλο λευκό 150 γρ. συσκ. 50 τεμ. τεμ. 0 3,00 0,00 19 Πλαστικό για διανομή φαγητού: Κύπελλο λευκό 250 γρ. συσκ. 50 τεμ. τεμ. 0 5,00 0,00 20 Πλαστικό για διανομή φαγητού: Διαφανές μπολ 250 γρ. με εφαπτόμενο καπάκι συσκ. 50 τεμ. τεμ. 0 6,50 0,00 21 Σακούλες ψυγείου πολυμπάγκ μεγάλες συσκ. των 50 τεμ. τεμ 0 0,60 0,00 22 Σακούλες ψυγείου πολυμπάγκ μεσαίες συσκ. των 50 τεμ. τεμ 0 0,50 0,00 23 Πιάτα πλαστικά (μεγάλα) 20 τεμ. τεμ. 0 1,50 0,00 24 Πιάτα πλαστικά (μεσαία) 20 τεμ. τεμ. 0 1,25 0,00 25 Πιρούνια πλαστικά 10 τεμ. τεμ. 0 0,30 0,00 26 Κουτάλια (μικρά) πλαστικά 10 τεμ τεμ. 0 0,30 0,00 27 Μαχαίρια πλαστικά 10 τεμ τεμ. 0 0,30 0,00 28 Μανταλάκια σετ 24 τμχ τεμ. 0 1,20 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 850,00 ΦΠΑ 24% 204,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.054,00 ΤΜΗΜΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ 4 1 Σακούλα απορριμμάτων διαστάσεων 110x75x120 εκατοστών έντυπες κιλά 0 1,80 0,00 2 Σακούλα απορριμμάτων διαστάσεων 62x40x80 εκατοστών έντυπες κιλά 0 1,80 0,00 3 Σακούλα απορριμμάτων διαστάσεων 85x110 εκατοστών με τεμ , ,00 4 Σακούλα απορριμμάτων γραφείου διαστάσεων 50x50 εκατοστών τριπλή συσκευασία τεμ , ,00 5 Σακούλα απορριμμάτων γραφείου διαστάσεων 50x50 εκατοστών συσκ. 20 τεμ. τεμ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 8.200,00 ΦΠΑ 24% 1.968,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ,00 Φ.Π.Α. 24% ,12 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ,12

14 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α/Α ΕΙΔΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟTΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1 Σφουγγαρίστρα επαγγελματική διχάλα τεμ ,00 300,00 2 Σφουγγαρίστρα απλή ενδεικτικού τύπου wettex τεμ ,60 160,00 3 Σφουγγαρίστρα με νήμα τεμ ,50 150,00 4 Κουβάς επαγγελματικός τροχήλατος τεμ ,00 0,00 5 Κουβάς 20lt. με μύτη, ρόδες και στρίφτη τεμ. 30 4,00 120,00 6 Κουβάς με χερούλι συρματένιο πλαστικός τεμ. 30 3,50 105,00 7 Σκούπα εσωτερικών χώρων τεμ ,50 150,00 8 Σκούπα εξωτερικών δρόμων τεμ. 60 3,50 210,00 9 Σκούπα βούρτσα τεμ. 50 1,65 82,50 10 Σκούπα σκληρή πλαστική 40 cm τεμ. 0 7,00 0,00 11 Σκούπα απομάκρυνσης νερού με λάστιχο τεμ. 0 14,00 0,00 12 Κοντάρι σκούπας ξύλινο τεμ. 0 12,00 0,00 13 Κοντάρι σκούπας αλουμινίου τεμ. 50 1,80 90,00 14 Φαράσι με λάστιχο τεμ. 70 0,80 56,00 15 Φαράσι μεταλλικό τεμ. 50 2,30 115,00 16 Φαράσι χερούλι τεμ. 0 2,50 0,00 17 Χλωρίνη απολυμαντική και λευκαντική 2 lt τεμ , ,00 18 Χλωρίνη παχύρευστη 750 ml τεμ , ,00 19 Υγρό καθαρισμού 750 ml τεμ , ,00 20 Υγρό καθαρισμού γενικής χρήσης 4 lit. τεμ , ,00 21 Υγρό πιάτων 500 ml τεμ. 0 0,80 0,00 22 Υγρό πιάτων 4 lt. τεμ. 0 3,50 0,00 23 Καθαριστικό υγρό τζαμιών 750 ml τεμ , ,00 24 Σπόγγος ή σφουγγαράκια κουζίνας τεμ ,80 160,00 25 Κρεμοσάπουνο 4 lt τεμ ,00 600,00 26 Κρεμοσάπουνο 1 lt τεμ ,50 225,00 27 Ρολλά πανί καθαριότητας 1,5μ. τεμ. 0 2,50 0,00 28 Ρολλά πανί καθαριότητας 14μ. τεμ , ,00 29 Πανάκια καθαριότητας 8 τεμ. τεμ. 0 2,00 0,00 30 Γάντια 100 τεμ. χειρουργ. Latex τεμ ,50 525,00 31 Γάντια σιλικόνης για απορριμματοφόρο τεμ. 0 2,50 0,00 32 Γάντια λαστιχένια με μακρύ μανίκι τεμ. 0 1,50 0,00 33 Πιγκάλ πλαστικό (βουρτσάκι τουαλέτας) τεμ ,50 525,00 34 Συρμάτινοι σπόγγοι τεμ ,40 100,00 35 Σύρμα ψιλό τεμ ,40 60,00 36 Υγρό απομάκρυνσης αλάτων 500 ml τεμ ,00 300,00 37 Υδροχλωρικό οξύ 450 ml τεμ ,40 200,00 38 Υγρό πλυντηρίου πιάτων 4 lt τεμ. 0 6,00 0,00 39 Γυαλιστικό εκθαμβωτικό πλυντηρίου πιάτων 4 lt τεμ. 0 6,50 0,00 40 Σκόνη πλυντηρίου ρούχων 100 μεζούρες ή 6 7 kg περίπου τεμ. 0 8,00 0,00 41 Υγρό πλυντηρίου ρούχων 4 lt τεμ. 0 4,00 0,00 42 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων 4 lt τεμ. 0 3,00 0,00 43 Λευκαντικό πλυντηρίου ρούχων σκόνη συσκ. 4 τεμ. τεμ. 0 1,50 0,00 44 Αλάτι πλυντηρίου πιάτων 2.5 κιλά τεμ. 0 3,00 0,00 45 Αφαλατικό υγρό πλυντηρίου πιάτων (επαγγελματικό) 4 lt. τεμ. 0 8,00 0,00 46 Σπογγοπετσέτα (ρολό) ενδεικτικού τύπου wettex 14 μ., 1.5 κιλό τεμ. 0 8,30 0,00 47 Κρέμα καθαρισμού ειδών υγιεινής τεμ ,00 200,00 48 Υγρό καθαρισμού χαλιών 1 lt τεμ. 0 6,50 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

15 49 Ξεραχνόσκουπα τεμ. 40 7,80 312,00 50 Μάπα παρκετέζα τεμ. 0 5,00 0,00 51 Σκόνη καθαρισμού ειδών υγιεινής και πλακιδίων 500 γρ. περίπου τεμ. 0 1,00 0,00 52 Λιποκαθαριστικό φούρνου 1 λτ τεμ. 0 2,00 0,00 53 Αντιμουχλικό 750 ml. τεμ. 0 2,00 0,00 54 Σκόνη πλυσίματος στο χέρι 1 κιλό τεμ. 0 2,00 0,00 55 Απολυμαντικό πάστα καθαρισμού χεριών 5 κιλά τεμ. 0 20,00 0,00 56 Καθαριστικό ανοξείδωτων 750 ml τεμ. 0 7,50 0,00 57 Σπρέϋ κολαρίσματος 750 ml τεμ. 0 5,50 0,00 58 Oινόπνευμα φωτιστικό μπλέ 350 ml τεμ ,50 300,00 59 Σπογγοπετσέτα ενδ. τύπου wettex τεμ. 0 1,00 0,00 60 Καθαριστικό & απολυμαντικό λεκάνης τουαλέτας (τύπου παπί) 750 ml τεμ. 0 1,60 0,00 61 Καθαριστικόαπολυμαντικόχημικό κάδων απορριμμάτων 20 lt τεμ. 0 48,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,50 ΦΠΑ 24% 3.778,92 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,42 ΤΜΗΜΑ ΧΑΡΤΙΚΑ 2 1 Χαρτί υγείας (40 ρολά ίσιο γρ.) τεμ , ,00 2 Χαρτί υγείας (12 ρολά ίσιο 150γρ.) τεμ , ,00 3 Χαρτί κουζίνας 1 κιλό τεμ 700 2, ,00 4 Χαρτί κουζίνας 700 γρ. τεμ , ,00 5 Χειρ/τα σπιράλ 500 γρ. 12 τεμ. (ρολό χαρτιού) τεμ 0 11,00 0,00 6 Χειρ/τα 3 κιλά 2Τ (ρολό χαρτιού τύπου Bobina maxi) τεμ , ,00 7 Χαρτοπετσέτες εστιατορίου, συσκ. των 750 τμχ τεμ 0 2,00 0,00 8 Χαρτομάντηλα, συσκ. των τεμ. τεμ 0 1,00 0,00 9 Τραπεζομάντηλο χάρτινο μίας χρήσης συσκ. των 110 τμχ τεμ 0 11,00 0,00 10 Πιάτα χάρτινα μιας χρήσης συσκ. των 25 τμχ τεμ. 0 2,80 0,00 11 Χειροπετσέτες κιβώτιο των 12 τεμ. x 500 φύλλων τεμ. 0 14,00 0, χειροπετσέτες σε 16 κούτες των 250 τμχ τεμ. 0 14,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 24% 5.712,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 3 1 Αλουμινόχαρτο επαγγελματικό 100μ. τεμ. 0 5,00 0,00 2 Πούδρα σώματος 100γρ. τεμ. 0 1,85 0,00 3 Μωρομάντηλα υποαλλεργικό προϊόν 100% 72 τμχ τεμ. 0 0,80 0,00 4 Ποτήρια πλαστικά (μεγάλα) συσκ. των 50 τεμ τεμ. 0 0,70 0,00 5 Ποτήρια πλαστικά (μικρά) συσκ. των 50 τεμ. τεμ. 0 0,60 0,00 6 Πάνες (βρεφικής φροντίδας αυτοκόλητο) σε συσκ. των τεμ. 915 κιλά τεμ. 0 25,00 0,00 7 Μεμβράνη επαγγελματική 250 μ. X 38 εκ. περίπου τεμ. 0 4,00 0,00 8 Τραπεζομάντηλα (1μ x 1μ.) κυβώτιο των 200 τεμ. ή (1μ x 1,30μ.) σε κυβώτιο των 150 τμχ. τεμ. 0 13,00 0,00 9 Ρολό τραπεζομάντιλο μ 0 2,20 0,00 10 Φιαλίδιο υγραερίου 250 ml τεμ. 0 0,75 0,00 11 Εντομοαπωθητικό 300 ml τεμ. 0 2,80 0,00 12 Κατσαριδοκτόνο ml τεμ ,00 300,00 13 Λαδόκολλα Αντικολλητικό 810 μ. x 0,38 εκ. περίπου τεμ. 0 1,50 0,00 14 Υγρό αρωματικό μπρίζας τεμ. 0 3,60 0,00 15 Πλαστικό για διανομή φαγητού μέγεθος 150 γρ. συσκ. των 50 τεμ τεμ. 3,00 0,00

16 16 Πλαστικό για διανομή φαγητού μέγεθος 500 γρ. συσκ. των 50 τεμ τεμ. 0 3,50 0,00 17 Πλαστικό για διανομή φαγητού μέγεθος 750 γρ. συσκ. των 50 τεμ τεμ. 0 4,00 0,00 18 Πλαστικό για διανομή φαγητού: Κύπελλο λευκό 150 γρ. συσκ. 50 τεμ. τεμ. 0 3,00 0,00 19 Πλαστικό για διανομή φαγητού: Κύπελλο λευκό 250 γρ. συσκ. 50 τεμ. τεμ. 0 5,00 0,00 20 Πλαστικό για διανομή φαγητού: Διαφανές μπολ 250 γρ. με εφαπτόμενο καπάκι συσκ. 50 τεμ. τεμ. 0 6,50 0,00 21 Σακούλες ψυγείου πολυμπάγκ μεγάλες συσκ. των 50 τεμ. τεμ 0 0,60 0,00 22 Σακούλες ψυγείου πολυμπάγκ μεσαίες συσκ. των 50 τεμ. τεμ 0 0,50 0,00 23 Πιάτα πλαστικά (μεγάλα) 20 τεμ. τεμ. 0 1,50 0,00 24 Πιάτα πλαστικά (μεσαία) 20 τεμ. τεμ. 0 1,25 0,00 25 Πιρούνια πλαστικά 10 τεμ. τεμ. 0 0,30 0,00 26 Κουτάλια (μικρά) πλαστικά 10 τεμ τεμ. 0 0,30 0,00 27 Μαχαίρια πλαστικά 10 τεμ τεμ. 0 0,30 0,00 28 Μανταλάκια σετ 24 τμχ τεμ. 0 1,20 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 300,00 ΦΠΑ 24% 72,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 372,00 ΤΜΗΜΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ 4 1 Σακούλα απορριμμάτων διαστάσεων 110x75x120 εκατοστών έντυπες κιλά 0 1,80 0,00 2 Σακούλα απορριμμάτων διαστάσεων 62x40x80 εκατοστών έντυπες κιλά 0 1,80 0,00 3 Σακούλα απορριμμάτων διαστάσεων 85x110 εκατοστών με τεμ , ,00 4 Σακούλα απορριμμάτων γραφείου διαστάσεων 50x50 εκατοστών τριπλή συσκευασία τεμ ,20 720,00 5 Σακούλα απορριμμάτων γραφείου διαστάσεων 50x50 εκατοστών συσκ. 20 τεμ. τεμ ,50 750,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.470,00 ΦΠΑ 24% 1.072,80 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.542,80 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ,50 Φ.Π.Α. 24% ,72 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ,22

17 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α/Α ΕΙΔΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟTΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣ (ΕΚΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ) ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1 Σφουγγαρίστρα επαγγελματική διχάλα τεμ ,00 360, , ,00 2 Σφουγγαρίστρα απλή ενδεικτικού τύπου wettex τεμ ,60 384, , ,00 3 Σφουγγαρίστρα με νήμα τεμ ,50 225, , ,00 4 Κουβάς επαγγελματικός τροχήλατος τεμ , , , ,00 5 Κουβάς 20lt. με μύτη, ρόδες και στρίφτη τεμ. 90 4,00 360, , ,00 6 Κουβάς με χερούλι συρματένιο πλαστικός τεμ. 6 3,50 21, ,00 0 0,00 7 Σκούπα εσωτερικών χώρων τεμ ,50 405, , ,00 8 Σκούπα εξωτερικών δρόμων τεμ , , , ,00 9 Σκούπα βούρτσα τεμ. 45 1,65 74, , ,50 10 Σκούπα σκληρή πλαστική 40 cm τεμ. 15 7,00 105, ,00 0 0,00 11 Σκούπα απομάκρυνσης νερού με λάστιχο τεμ. 6 14,00 84,00 0 0, ,00 12 Κοντάρι σκούπας ξύλινο τεμ. 6 12,00 72,00 0 0, ,00 13 Κοντάρι σκούπας αλουμινίου τεμ ,80 405, , ,00 14 Φαράσι με λάστιχο τεμ ,80 96, , ,00 15 Φαράσι μεταλλικό τεμ. 60 2,30 138, , ,00 16 Φαράσι χερούλι τεμ ,50 600, , ,00 17 Χλωρίνη απολυμαντική και λευκαντική 2 lt τεμ , , , ,00 18 Χλωρίνη παχύρευστη 750 ml τεμ , , , ,00 19 Υγρό καθαρισμού 750 ml τεμ , , , ,00 20 Υγρό καθαρισμού γενικής χρήσης 4 lit. τεμ , , , ,00 21 Υγρό πιάτων 500 ml τεμ , , , ,00 22 Υγρό πιάτων 4 lt. τεμ , , , ,00 23 Καθαριστικό υγρό τζαμιών 750 ml τεμ ,00 900, , ,00 24 Σπόγγος ή σφουγγαράκια κουζίνας τεμ , , , ,00 25 Κρεμοσάπουνο 4 lt τεμ , , , ,00 26 Κρεμοσάπουνο 1 lt τεμ , , , ,00 27 Ρολλά πανί καθαριότητας 1,5μ. τεμ ,50 375,00 0 0, ,00 28 Ρολλά πανί καθαριότητας 14μ. τεμ , , , ,00 29 Πανάκια καθαριότητας 8 τεμ. τεμ , , , ,00 30 Γάντια 100 τεμ. χειρουργ. Latex τεμ , , , ,00 31 Γάντια σιλικόνης για απορριμματοφόρο τεμ , , , ,00 32 Γάντια λαστιχένια με μακρύ μανίκι τεμ ,50 247, , ,00 33 Πιγκάλ πλαστικό (βουρτσάκι τουαλέτας) τεμ ,50 630, , ,00 34 Συρμάτινοι σπόγγοι τεμ ,40 636, , ,00 35 Σύρμα ψιλό τεμ ,40 600,00 0 0, ,00 36 Υγρό απομάκρυνσης αλάτων 500 ml τεμ , , , ,00 37 Υδροχλωρικό οξύ 450 ml τεμ ,40 360, , ,00 38 Υγρό πλυντηρίου πιάτων 4 lt τεμ , ,00 0 0, ,00 39 Γυαλιστικό εκθαμβωτικό πλυντηρίου πιάτων 4 lt τεμ , ,00 0 0, ,00 40 Σκόνη πλυντηρίου ρούχων 100 μεζούρες ή 6 7 kg περίπου τεμ. 0 8,00 0,00 0 0,00 0 0,00 41 Υγρό πλυντηρίου ρούχων 4 lt τεμ. 0 4,00 0,00 0 0,00 0 0,00 42 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων 4 lt τεμ. 0 3,00 0,00 0 0,00 0 0,00 43 Λευκαντικό πλυντηρίου ρούχων σκόνη συσκ. 4 τεμ. τεμ. 0 1,50 0,00 0 0,00 0 0,00 44 Αλάτι πλυντηρίου πιάτων 2.5 κιλά τεμ. 9 3,00 27,00 0 0, ,00 45 Αφαλατικό υγρό πλυντηρίου πιάτων (επαγγελματικό) 4 lt. τεμ. 0 8,00 0,00 0 0,00 0 0,00 46 Σπογγοπετσέτα (ρολό) ενδεικτικού τύπου wettex 14 μ., 1.5 κιλό τεμ. 60 8,30 498,00 0 0, ,00 47 Κρέμα καθαρισμού ειδών υγιεινής τεμ ,00 600,00 0 0, ,00 48 Υγρό καθαρισμού χαλιών 1 lt τεμ. 0 6,50 0,00 0 0,00 0 0,00 49 Ξεραχνόσκουπα τεμ. 45 7,80 351, , ,00 50 Μάπα παρκετέζα τεμ. 69 5,00 345, , ,00 51 Σκόνη καθαρισμού ειδών υγιεινής και πλακιδίων 500 γρ. περίπου τεμ ,00 450,00 0 0, ,00 52 Λιποκαθαριστικό φούρνου 1 λτ τεμ. 30 2,00 60,00 0 0, ,00 53 Αντιμουχλικό 750 ml. τεμ ,00 300,00 0 0, ,00 54 Σκόνη πλυσίματος στο χέρι 1 κιλό τεμ. 60 2,00 120,00 0 0, ,00 55 Απολυμαντικό πάστα καθαρισμού χεριών 5 κιλά τεμ ,00 360,00 0 0, ,00 56 Καθαριστικό ανοξείδωτων 750 ml τεμ , ,00 0 0, ,00 57 Σπρέϋ κολαρίσματος 750 ml τεμ. 0 5,50 0,00 0 0,00 0 0,00 58 Oινόπνευμα φωτιστικό μπλέ 350 ml τεμ ,50 225,00 0 0, ,00 59 Σπογγοπετσέτα ενδ. τύπου wettex τεμ. 0 1,00 0,00 0 0,00 0 0,00 60 Καθαριστικό & απολυμαντικό λεκάνης τουαλέτας (τύπου παπί) 750 ml τεμ. 0 1,60 0,00 0 0,00 0 0,00 61 Καθαριστικόαπολυμαντικόχημικό κάδων απορριμμάτων 20 lt τεμ , , ,00 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,50 ΦΠΑ 24% , , ,68 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,18 ΤΜΗΜΑ ΧΑΡΤΙΚΑ 2 1 Χαρτί υγείας (40 ρολά ίσιο γρ.) τεμ , , , ,00 2 Χαρτί υγείας (12 ρολά ίσιο 150γρ.) τεμ , , , ,00 3 Χαρτί κουζίνας 1 κιλό τεμ , , , ,00 4 Χαρτί κουζίνας 700 γρ. τεμ , , , ,00 5 Χειρ/τα σπιράλ 500 γρ. 12 τεμ. (ρολό χαρτιού) τεμ , , , ,00 6 Χειρ/τα 3 κιλά 2Τ (ρολό χαρτιού τύπου Bobina maxi) τεμ , , , ,00 7 Χαρτοπετσέτες εστιατορίου, συσκ. των 750 τμχ τεμ 600 2, ,00 0 0, ,00 8 Χαρτομάντηλα, συσκ. των τεμ. τεμ 0 1,00 0,00 0 0,00 0 0,00 9 Τραπεζομάντηλο χάρτινο μίας χρήσης συσκ. των 110 τμχ τεμ , ,00 0 0, ,00

18 10 Πιάτα χάρτινα μιας χρήσης συσκ. των 25 τμχ τεμ. 15 2,80 42,00 0 0, ,00 11 Χειροπετσέτες κιβώτιο των 12 τεμ. x 500 φύλλων τεμ. 0 14,00 0,00 0 0,00 0 0, χειροπετσέτες σε 16 κούτες των 250 τμχ τεμ. 0 14,00 0,00 0 0,00 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΦΠΑ 24% , , ,88 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,88 ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 3 1 Αλουμινόχαρτο επαγγελματικό 100μ. τεμ. 75 5,00 375,00 0 0, ,00 2 Πούδρα σώματος 100γρ. τεμ. 0 1,85 0,00 0 0,00 0 0,00 3 Μωρομάντηλα υποαλλεργικό προϊόν 100% 72 τμχ τεμ. 60 0,80 48, , ,00 4 Ποτήρια πλαστικά (μεγάλα) συσκ. των 50 τεμ τεμ. 60 0,70 42,00 0 0, ,00 5 Ποτήρια πλαστικά (μικρά) συσκ. των 50 τεμ. τεμ. 60 0,60 36,00 0 0, ,00 6 Πάνες (βρεφικής φροντίδας αυτοκόλητο) σε συσκ. των τεμ. 915 κιλά τεμ. 0 25,00 0,00 0 0,00 0 0,00 7 Μεμβράνη επαγγελματική 250 μ. X 38 εκ. περίπου τεμ. 75 4,00 300,00 0 0, ,00 8 Τραπεζομάντηλα (1μ x 1μ.) κυβώτιο των 200 τεμ. ή (1μ x 1,30μ.) σε κυβώτιο των 150 τμχ. τεμ. 0 13,00 0,00 0 0,00 0 0,00 9 Ρολό τραπεζομάντιλο μ 750 2, ,00 0 0, ,00 10 Φιαλίδιο υγραερίου 250 ml τεμ ,75 112,50 0 0, ,50 11 Εντομοαπωθητικό 300 ml τεμ ,80 672, , ,00 12 Κατσαριδοκτόνο ml τεμ ,00 720, , ,00 13 Λαδόκολλα Αντικολλητικό 810 μ. x 0,38 εκ. περίπου τεμ ,50 315,00 0 0, ,00 14 Υγρό αρωματικό μπρίζας τεμ. 30 3,60 108, ,00 0 0,00 15 Πλαστικό για διανομή φαγητού μέγεθος 150 γρ. συσκ. των 50 τεμ τεμ. 0 3,00 0,00 0 0,00 0 0,00 16 Πλαστικό για διανομή φαγητού μέγεθος 500 γρ. συσκ. των 50 τεμ τεμ. 0 3,50 0,00 0 0,00 0 0,00 17 Πλαστικό για διανομή φαγητού μέγεθος 750 γρ. συσκ. των 50 τεμ τεμ. 0 4,00 0,00 0 0,00 0 0,00 18 Πλαστικό για διανομή φαγητού: Κύπελλο λευκό 150 γρ. συσκ. 50 τεμ. τεμ. 0 3,00 0,00 0 0,00 0 0,00 19 Πλαστικό για διανομή φαγητού: Κύπελλο λευκό 250 γρ. συσκ. 50 τεμ. τεμ. 0 5,00 0,00 0 0,00 0 0,00 20 Πλαστικό για διανομή φαγητού: Διαφανές μπολ 250 γρ. με εφαπτόμενο καπάκι συσκ. 50 τεμ. τεμ. 0 6,50 0,00 0 0,00 0 0,00 21 Σακούλες ψυγείου πολυμπάγκ μεγάλες συσκ. των 50 τεμ. τεμ 15 0,60 9,00 0 0, ,00 22 Σακούλες ψυγείου πολυμπάγκ μεσαίες συσκ. των 50 τεμ. τεμ 15 0,50 7,50 0 0, ,50 23 Πιάτα πλαστικά (μεγάλα) 20 τεμ. τεμ. 60 1,50 90,00 0 0, ,00 24 Πιάτα πλαστικά (μεσαία) 20 τεμ. τεμ. 0 1,25 0,00 0 0,00 0 0,00 25 Πιρούνια πλαστικά 10 τεμ. τεμ. 60 0,30 18,00 0 0, ,00 26 Κουτάλια (μικρά) πλαστικά 10 τεμ τεμ ,30 36,00 0 0, ,00 27 Μαχαίρια πλαστικά 10 τεμ τεμ. 60 0,30 18,00 0 0, ,00 28 Μανταλάκια σετ 24 τμχ τεμ ,20 180,00 0 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.737,00 840, ,00 ΦΠΑ 24% 1.136,88 201,60 935,28 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.873, , ,28 ΤΜΗΜΑ 4 1 ΣΑΚΟΥΛΕΣ Σακούλα απορριμμάτων διαστάσεων 110x75x120 εκατοστών έντυπες κιλά , , , ,00 2 Σακούλα απορριμμάτων διαστάσεων 62x40x80 εκατοστών έντυπες κιλά , , , ,00 3 Σακούλα απορριμμάτων διαστάσεων 85x110 εκατοστών με τεμ ,50 900,00 0 0, , Σακούλα απορριμμάτων γραφείου διαστάσεων 50x50 εκατοστών τριπλή συσκευασία τεμ ,20 792, , ,00 Σακούλα απορριμμάτων γραφείου διαστάσεων 50x50 εκατοστών συσκ. 20 τεμ. τεμ ,50 675, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΦΠΑ 24% , , ,40 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,40 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α , , ,50 Φ.Π.Α. 24% , , ,24 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ , , ,74

19 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α/Α ΕΙΔΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟTΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1 Σφουγγαρίστρα επαγγελματική διχάλα τεμ , ,00 2 Σφουγγαρίστρα απλή ενδεικτικού τύπου wettex τεμ , ,00 3 Σφουγγαρίστρα με νήμα τεμ ,50 945,00 4 Κουβάς επαγγελματικός τροχήλατος τεμ , ,00 5 Κουβάς 20lt. με μύτη, ρόδες και στρίφτη τεμ ,00 888,00 6 Κουβάς με χερούλι συρματένιο πλαστικός τεμ ,50 476,00 7 Σκούπα εσωτερικών χώρων τεμ ,50 945,00 8 Σκούπα εξωτερικών δρόμων τεμ , ,00 9 Σκούπα βούρτσα τεμ ,65 602,25 10 Σκούπα σκληρή πλαστική 40 cm τεμ. 25 7,00 175,00 11 Σκούπα απομάκρυνσης νερού με λάστιχο τεμ. 6 14,00 84,00 12 Κοντάρι σκούπας ξύλινο τεμ. 6 12,00 72,00 13 Κοντάρι σκούπας αλουμινίου τεμ , ,00 14 Φαράσι με λάστιχο τεμ ,80 224,00 15 Φαράσι μεταλλικό τεμ ,30 425,50 16 Φαράσι χερούλι τεμ ,50 675,00 17 Χλωρίνη απολυμαντική και λευκαντική 2 lt τεμ , ,00 18 Χλωρίνη παχύρευστη 750 ml τεμ , ,00 19 Υγρό καθαρισμού 750 ml τεμ , ,00 20 Υγρό καθαρισμού γενικής χρήσης 4 lit. τεμ , ,00 21 Υγρό πιάτων 500 ml τεμ , ,00 22 Υγρό πιάτων 4 lt. τεμ , ,50 23 Καθαριστικό υγρό τζαμιών 750 ml τεμ , ,00 24 Σπόγγος ή σφουγγαράκια κουζίνας τεμ , ,00 25 Κρεμοσάπουνο 4 lt τεμ , ,00 26 Κρεμοσάπουνο 1 lt τεμ , ,00 27 Ρολλά πανί καθαριότητας 1,5μ. τεμ ,50 450,00 28 Ρολλά πανί καθαριότητας 14μ. τεμ , ,00 29 Πανάκια καθαριότητας 8 τεμ. τεμ , ,00 30 Γάντια 100 τεμ. χειρουργ. Latex τεμ , ,00 31 Γάντια σιλικόνης για απορριμματοφόρο τεμ , ,00 32 Γάντια λαστιχένια με μακρύ μανίκι τεμ ,50 277,50 33 Πιγκάλ πλαστικό (βουρτσάκι τουαλέτας) τεμ , ,00 34 Συρμάτινοι σπόγγοι τεμ , ,00 35 Σύρμα ψιλό τεμ ,40 820,00 36 Υγρό απομάκρυνσης αλάτων 500 ml τεμ , ,00 37 Υδροχλωρικό οξύ 450 ml τεμ ,40 880,00 38 Υγρό πλυντηρίου πιάτων 4 lt τεμ , ,00 39 Γυαλιστικό εκθαμβωτικό πλυντηρίου πιάτων 4 lt τεμ , ,00 40 Σκόνη πλυντηρίου ρούχων 100 μεζούρες ή 6 7 kg περίπου τεμ , ,00 41 Υγρό πλυντηρίου ρούχων 4 lt τεμ ,00 600,00 42 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων 4 lt τεμ ,00 300,00 43 Λευκαντικό πλυντηρίου ρούχων σκόνη συσκ. 4 τεμ. τεμ. 80 1,50 120,00 44 Αλάτι πλυντηρίου πιάτων 2.5 κιλά τεμ. 59 3,00 177,00 45 Αφαλατικό υγρό πλυντηρίου πιάτων (επαγγελματικό) 4 lt. τεμ. 50 8,00 400,00 46 Σπογγοπετσέτα (ρολό) ενδεικτικού τύπου wettex 14 μ., 1.5 κιλό τεμ , ,00 47 Κρέμα καθαρισμού ειδών υγιεινής τεμ , ,00 48 Υγρό καθαρισμού χαλιών 1 lt τεμ , ,00 49 Ξεραχνόσκουπα τεμ , ,00 50 Μάπα παρκετέζα τεμ. 69 5,00 345,00 51 Σκόνη καθαρισμού ειδών υγιεινής και πλακιδίων 500 γρ. περίπου τεμ ,00 650,00 52 Λιποκαθαριστικό φούρνου 1 λτ τεμ. 80 2,00 160,00 53 Αντιμουχλικό 750 ml. τεμ ,00 320,00 54 Σκόνη πλυσίματος στο χέρι 1 κιλό τεμ. 75 2,00 150,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

20 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α/Α ΕΙΔΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟTΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ 55 Απολυμαντικό πάστα καθαρισμού χεριών 5 κιλά τεμ ,00 760,00 56 Καθαριστικό ανοξείδωτων 750 ml τεμ , ,00 57 Σπρέϋ κολαρίσματος 750 ml τεμ. 30 5,50 165,00 58 Oινόπνευμα φωτιστικό μπλέ 350 ml τεμ , ,00 59 Σπογγοπετσέτα ενδ. τύπου wettex τεμ ,00 100,00 60 Καθαριστικό & απολυμαντικό λεκάνης τουαλέτας (τύπου παπί) 750 ml τεμ. 40 1,60 64,00 61 Καθαριστικόαπολυμαντικόχημικό κάδων απορριμμάτων 20 lt τεμ , ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ ,75 ΦΠΑ 24% ,38 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,13 ΤΜΗΜΑ ΧΑΡΤΙΚΑ 2 1 Χαρτί υγείας (40 ρολά ίσιο γρ.) τεμ , ,00 2 Χαρτί υγείας (12 ρολά ίσιο 150γρ.) τεμ , ,00 3 Χαρτί κουζίνας 1 κιλό τεμ , ,00 4 Χαρτί κουζίνας 700 γρ. τεμ , ,00 5 Χειρ/τα σπιράλ 500 γρ. 12 τεμ. (ρολό χαρτιού) τεμ , ,00 6 Χειρ/τα 3 κιλά 2Τ (ρολό χαρτιού τύπου Bobina maxi) τεμ , ,00 7 Χαρτοπετσέτες εστιατορίου, συσκ. των 750 τμχ τεμ , ,00 8 Χαρτομάντηλα, συσκ. των τεμ. τεμ , ,00 9 Τραπεζομάντηλο χάρτινο μίας χρήσης συσκ. των 110 τμχ τεμ , ,00 10 Πιάτα χάρτινα μιας χρήσης συσκ. των 25 τμχ τεμ. 15 2,80 42,00 11 Χειροπετσέτες κιβώτιο των 12 τεμ. x 500 φύλλων τεμ , , χειροπετσέτες σε 16 κούτες των 250 τμχ τεμ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 24% ,64 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,64 ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 3 1 Αλουμινόχαρτο επαγγελματικό 100μ. τεμ , ,00 2 Πούδρα σώματος 100γρ. τεμ. 40 1,85 74,00 3 Μωρομάντηλα υποαλλεργικό προϊόν 100% 72 τμχ τεμ , ,00 4 Ποτήρια πλαστικά (μεγάλα) συσκ. των 50 τεμ τεμ ,70 812,00 5 Ποτήρια πλαστικά (μικρά) συσκ. των 50 τεμ. τεμ ,60 636,00 6 Πάνες (βρεφικής φροντίδας αυτοκόλητο) σε συσκ. των τεμ. 915 κιλά τεμ , ,00 7 Μεμβράνη επαγγελματική 250 μ. X 38 εκ. περίπου τεμ ,00 700,00 8 Τραπεζομάντηλα (1μ x 1μ.) κυβώτιο των 200 τεμ. ή (1μ x 1,30μ.) σε κυβώτιο των 150 τμχ. τεμ , ,00 9 Ρολό τραπεζομάντιλο μ 750 2, ,00 10 Φιαλίδιο υγραερίου 250 ml τεμ ,75 172,50 11 Εντομοαπωθητικό 300 ml τεμ ,80 924,00 12 Κατσαριδοκτόνο ml τεμ , ,00 13 Λαδόκολλα Αντικολλητικό 810 μ. x 0,38 εκ. περίπου τεμ ,50 450,00 14 Υγρό αρωματικό μπρίζας τεμ. 60 3,60 216,00 15 Πλαστικό για διανομή φαγητού μέγεθος 150 γρ. συσκ. των 50 τεμ τεμ ,00 300, Πλαστικό για διανομή φαγητού μέγεθος 500 γρ. συσκ. των 50 τεμ Πλαστικό για διανομή φαγητού μέγεθος 750 γρ. συσκ. των 50 τεμ Πλαστικό για διανομή φαγητού: Κύπελλο λευκό 150 γρ. συσκ. 50 τεμ. τεμ , ,00 τεμ. 0 4,00 0,00 τεμ ,00 450,00

21 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α/Α ΕΙΔΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟTΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 19 Πλαστικό για διανομή φαγητού: Κύπελλο λευκό 250 γρ. συσκ. 50 τεμ. τεμ ,00 500,00 20 Πλαστικό για διανομή φαγητού: Διαφανές μπολ 250 γρ. με εφαπτόμενο καπάκι συσκ. 50 τεμ. τεμ ,50 975,00 21 Σακούλες ψυγείου πολυμπάγκ μεγάλες συσκ. των 50 τεμ. τεμ 415 0,60 249,00 22 Σακούλες ψυγείου πολυμπάγκ μεσαίες συσκ. των 50 τεμ. τεμ 415 0,50 207,50 23 Πιάτα πλαστικά (μεγάλα) 20 τεμ. τεμ ,50 840,00 24 Πιάτα πλαστικά (μεσαία) 20 τεμ. τεμ ,25 250,00 25 Πιρούνια πλαστικά 10 τεμ. τεμ ,30 123,00 26 Κουτάλια (μικρά) πλαστικά 10 τεμ τεμ ,30 126,00 27 Μαχαίρια πλαστικά 10 τεμ τεμ. 60 0,30 18,00 28 Μανταλάκια σετ 24 τμχ τεμ ,20 182,40 ΣΥΝΟΛΟ ,40 ΦΠΑ 24% 8.375,62 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,02 ΤΜΗΜΑ 4 1 ΣΑΚΟΥΛΕΣ Σακούλα απορριμμάτων διαστάσεων 110x75x120 εκατοστών έντυπες κιλά , ,00 2 Σακούλα απορριμμάτων διαστάσεων 62x40x80 εκατοστών έντυπες κιλά , , Σακούλα απορριμμάτων διαστάσεων 85x110 εκατοστών με κορδόνι συσκ. 10 τεμ. τεμ , ,00 Σακούλα απορριμμάτων γραφείου διαστάσεων 50x50 εκατοστών τριπλή συσκευασία τεμ , ,00 Σακούλα απορριμμάτων γραφείου διαστάσεων 50x50 εκατοστών συσκ. 20 τεμ. τεμ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 24% ,08 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,08 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ,15 Φ.Π.Α. 24% ,72 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ,87 Ελευθερούπολη, ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1506/2018 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Τα υπό προμήθεια είδη για τις ανάγκες του Δήμου Παγγαίου και των Νομικών του Προσώπων πρέπει να εκπληρώνουν ή υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν τεθεί με την παρούσα μελέτη. Συγκεκριμένα : 1. Τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να πληρούν τον ΕΚ 1935/2004, τον ΕΚ 2023/2006 όπως τροποποιήθηκε με τον ΕΚ 282/2008, τον ΕΕ 10/2011, την οδηγία 2007/42/ΕΚ και τον Κανονισμό ΕΚ 1895/2005 και τον Κ.Τ.Π. (άρθρα 9, 2128 «Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα». Να φέρουν τη σχετική σήμανση καταλληλότητας. Να είναι κατασκευασμένα από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. Τα σκεύη να είναι εύχρηστα και ανθεκτικά. 2. Τα απορρυπαντικά προϊόντα και καθαριστικά a. να φέρουν Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ ή MSDS) σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον κανονισμό ΕΚ 1272/2008 και ΕΚ 830/2015. b. να έχουν ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος σύμφωνα με τον κανονισμό 1272/2008 όπως ισχύει. c. που ταξινομούνται ως επικίνδυνα βάσει των επιπτώσεων τους στην υγεία ή των φυσικών τους επιπτώσεων, φέρουν υποχρέωση καταχώρισης, στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (άρθρο 45 του ΕΚ 1272/2008) d. φέρουν υποχρέωση διάθεσης στο κέντρο δηλητηριάσεων του δελτίου στοιχείων συστατικών ανεξάρτητα από την ταξινόμηση του (άρθρο 9, παρ. 3, Καν. (ΕΚ) 648/2004 και άρθρο 3, παρ. 3, της Υ.Α. 381/2005) και e. να πληρούν του περιορισμούς του κανονισμού ΕΚ 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον κανονισμό ΕΚ 1272/2008 και ΕΚ 830/2015. f. θα πρέπει έχουν συσκευασία στην οποία θα αναγράφεται η φράση «Μακριά από παιδιά» και «Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων », τα συστατικά, η προέλευση και οι οδηγίες χρήσης προφύλαξης, βάση της ΚΥΑ 1233/1991 & 172/1992 ως ισχύουν. 3. Τα απολυμαντικά προϊόντα a. να φέρουν Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ ή MSDS) σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΚ 830/2015 και ΕΚ 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον κανονισμό ΕΚ 1272/2008. b. να έχουν ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος σύμφωνα με τον κανονισμό 1272/2008 όπως ισχύει. c. που ταξινομούνται ως επικίνδυνα βάσει των επιπτώσεων τους στην υγεία ή των φυσικών τους επιπτώσεων, φέρουν υποχρέωση καταχώρισης στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (άρθρο 45 του ΕΚ 1272/2008) 1

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1054/ 2017

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1054/ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η 1054/ 2017 ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 123.526,08 (ΜΕ Φ.Π.Α.) ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤIMOΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,51. Ο προσφέρων. Επωνυµία :... ιεύθυνση:. Τηλέφωνο:.

ΤIMOΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,51. Ο προσφέρων. Επωνυµία :... ιεύθυνση:. Τηλέφωνο:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου Θερµαϊκού,

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μελέτη Νο 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300 ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Είδη καθαριότητας για τις Υπηρεσίες του Δήμου ΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Είδη καθαριότητας για τις Υπηρεσίες του Δήμου ΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Είδη καθαριότητας για τις Υπηρεσίες του Δήμου ΚΑ 10-6635 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Α. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΔΕ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α ΔΕ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κάτω Τιθορέα, Φθιώτιδος Ταχ. Κωδ. : 35015 Τηλ. : 22343-50324/312 FAX : 22340-48785

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4. ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού Αρ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4. ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4. ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ OMAΔΑ Α' ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α/ΒΑΘΜΙΑ Β/ΒΑΘΜΙΑ ΟΠΑΠ ΟΠΚΑΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Τεµάχιο 250

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Τεµάχιο 250 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Στοιχεία Προσφέροντος ΟΝ/ΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Ε ΡΑ: ΤΑΧ. ΝΣΗ: Τ.Κ.: Α.Φ.Μ.:.Ο.Υ.: ΤΗΛ. ΣΤΑΘΕΡΟ: ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: ΠΡΟΣ Την αρµόδια Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1, ,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 0, ,50

ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1, ,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 0, ,50 ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ Α/Α ΕΙΔΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ 1 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1,00 5 5,00 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1,00 15 15,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια :

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια : Aριθμ. Μελέτης: 4/2017 ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ 1 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1,00 5 5,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 0,70 4 2,80

ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1,00 5 5,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 0,70 4 2,80 ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ 1 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1,00 5 5,00 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1,00 5 5,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV:39800000-0 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,33771000-5 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Α:10.6634.0002 του Δήμου, Κ.Α.15.6634.0001 και 15.6634.0002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑ : 60-6634.001 Α/Α 1 2 3 4 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ WETTEX ΝΟ 3 MEDIUM 26X20 WETTEX ΝΟ 5 MAXI 26X32 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ (150 ΜΕΤΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Α. Μ. : 1/2019 «& ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 32.284,10 ΦΠΑ 7.748,18 ΓΕΝΙΚΟ 40.032,28 ΚΑ : 10-6634.001

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α -- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΟΜΑΔΑ Α' -- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ 1 Aπορρυπαντικό W.C. Τεμ. των 750 2 Απολυμαντικό τύπου DETTOL Τεμ.

Διαβάστε περισσότερα

ENIAIA MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ENIAIA MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 1 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 Αρ.πρωτ. 29603/16-11-2016 ENIAIA MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ. Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ. Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 06 / 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 34.228,44 ΕΥΡΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015 Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις

Διαβάστε περισσότερα

1 5.079,90 1 4.919,51 : 9.999,41 23% 23%

1 5.079,90  1 4.919,51 : 9.999,41   23%   23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΥΠΟΟΜΑ ΕΣ 1Α προϋπολογισµού 5.079,90 (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 1 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (2 ρολών Χ400gr) ΤΕΜ 500 2,50 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γρ ΤΕΜ 500 2,30 3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 12

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV: 39800000-0 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 11 /2015 /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. Κ.Α: 10.6634.0002 ήµου Ν. Σµύρνης ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.214,35

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.214,35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Ελ.Βενιζέλου 13-17 Ταχ.Κωδ.: 81100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. Επωνυμία:... Έδρα:.. Οδός, Αριθμός:. Τηλέφωνο:. Fax:. Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α - ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 LT.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. H παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε ενα (1) μηνά μετά από υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. H παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε ενα (1) μηνά μετά από υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Δ/νση: Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Φαξ : 28213 41763 www. chania. gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΟ : "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ : "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2014" ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 31/2014 Κ.Α. : 15-6634.001

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΟΛΟ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 50 0,90 ΡΟΛΟ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 353 0, ,00

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΟΛΟ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 50 0,90 ΡΟΛΟ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 353 0, ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 0 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προµήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής για τα ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς Σταθµούς Έργο: Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθ. Πρωτ..81/2016 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ A ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ A ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ A ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗ > ΓΕΝΙΚΑ > ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ( ήµος Κεφαλλονιάς)

Α ( ήµος Κεφαλλονιάς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α ( ήµος Κεφαλλονιάς) 1 ΧΛΩΡΙΝΗ 4ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ. 350 2 ΥΓΡΟ ΤΕΜ. 350 3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΜ. 450 40 4 ΧΑΡΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. /01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01-01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.9,7 + 8.18, 1% = 1.78,0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑI ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής - καθαριότητας του ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένα έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής - καθαριότητας του ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένα έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης). ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Κάτω Τιθορέα 29/7/2014 ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 11952 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» Σας ανακοινώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

MΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017

MΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ MΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας του Δήμου Μουζακίου, έτους 2017, ενδεικτικού

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου και των νοµικών του προσώπων έτους 2015» ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 69.

«Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου και των νοµικών του προσώπων έτους 2015» ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 69. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΡΕΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΡΕΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΣ «Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου και των νοµικών του προσώπων έτους 2015» ΕΝΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η προμήθεια των παρακάτω ειδών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας.δείγματα θα προσκομισθούν μόνο στα είδη που αναφέρεται.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η προμήθεια των παρακάτω ειδών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας.δείγματα θα προσκομισθούν μόνο στα είδη που αναφέρεται. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για χρονικό διάστημα ενός (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝ0ΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Αριθ. Μελέτης 19/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝ0ΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Αριθ. Μελέτης 19/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝ0ΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθ. Μελέτης 19/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2018) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.841,35 Φ.Π.Α. 24%: 11.001,92

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛ.:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛ.: «Προµήθεια Υλικών Καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Τρικκαίων και των Νοµικών του Προσώπων, έτους 2017» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1. ήµου Τρικκαίων, 2. Αστική Ανάπτυξη Α.Ε., 3. Κέντρο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΣΚΑΤΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Προϋπολογισμός: ,92

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΣΚΑΤΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Προϋπολογισμός: ,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΚΑΤΗ : 05-12-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΚΑΤΗΣ Προϋπολογισμός: 27.810,92 Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2015)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2015) Αριθ. Μελέτης 19/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝ0ΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2015) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 48.139,76 Φ.Π.Α. 23%: 8.988,99

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.6635.02 ΤΙΜΗ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗ :04/12/2015 Αρ. Πρωτ :9613 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ENHMEΡΩΣΗ. Άρθρο 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 5.000,00 με το Φ.Π.Α.

ENHMEΡΩΣΗ. Άρθρο 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 5.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Α.Π. 209 ENHMEΡΩΣΗ Ο Δήμος Μήλου ενημερώνει ότι θα προχωρήσει στην προμήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ NUTS 3 GR241 Τεύχη όρων & προδιαγραφών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 174 / 11-11-2016 ΚΕΔΗΛ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 174/11-11-2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Προμήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» Αριθμός Μελέτης : 20/2016 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ,87

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Προμήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» Αριθμός Μελέτης : 20/2016 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ,87 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ: 3209/4-3-207 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Προμήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της εϖιχείρησης, έδρα, οδός., αριθµός, τηλέφωνο., fax...

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της εϖιχείρησης, έδρα, οδός., αριθµός, τηλέφωνο., fax... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 120/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKOΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Κ. Μ. : Π120/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.: ,

ΤΗΛ.: , Α Α:63ΦΧΩΚΦ-31Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο 8-4-2016 ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6698 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ: ΒΑΣΙΛ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 34 Τ. Κ. : 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 754 410 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ) ΔΗΜΟΥ ΚΩ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ: 2242022044, Φάξ:2242022024 e-mail: deasko@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου 1631,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 754 410 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο προμήθειας Προϋπολογισμός 1.1. Η παρούσα μελέτη αφορά τη δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμός Μελέτης: 17/2019 Προμήθεια: Ειδών καθαριότητας κι ευπρεπισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης :01/2017 Αρ.Πρωτ.:11024/27-07-2017 ΤΙΤΛΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 K.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Κως, 12/10/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 2106 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Κως, 12/10/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 2106 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Κως, 12/10/18 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 2106 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ Ταχ. Δ/νση: Άγιος Ελευθέριος, έναντι νέου Δημοτικού Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος E-mail: tee3@hol.gr url: www.otek-anavyssou.gr

Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος E-mail: tee3@hol.gr url: www.otek-anavyssou.gr EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανάβυσσος, 06/02/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙTΙΣMOY & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Aρ. Πρ:.539 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑ.Σ Ι.Ε.Κ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη Α.Π.Θ. Εγνατία & 3 ης Σεπτεμβρίου 54636, Θεσσαλονίκη --------------------------------------- Τεχνική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιγραφή

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιγραφή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιγραφή Μ.Μ ΠοσότηταΤιµή Σύνολο 1 1. ήµος Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (ΕΚΠΟΤΑ) Προμήθεια ειδών παντοπωλείου και ευπρεπισμού και ειδικότερα: (CPV )- Προϊόντα καθαρισμού

ΜΕΛΕΤΗ (ΕΚΠΟΤΑ) Προμήθεια ειδών παντοπωλείου και ευπρεπισμού και ειδικότερα: (CPV )- Προϊόντα καθαρισμού ΜΕΛΕΤΗ (ΕΚΠΟΤΑ) Προμήθεια ειδών παντοπωλείου και ευπρεπισμού και ειδικότερα: (CPV 39830000-9)- Προϊόντα καθαρισμού CPV 39220000-0 - Προϊόντα εξοπλισμού κουζίνας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

1. Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας

1. Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17078/22-05-2013 ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ) ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 3/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λυκαβηττού 1 Ταχ. Κώδικας : 106 72. Αθήνα Τηλέφωνο : 2103613562 Email : promithies@redcross.gr Αθήνα, 26.11.18 Α.Π. 6963 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΗ, ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4792 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΗ, ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4792 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΗ, 10-11-2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4792 Τηλ.: 2246360414 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

& ) 2. , 44.280,00 ( ( )

& ) 2. , 44.280,00 (  ( ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΧΑΡΤΙΚΑ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΚΑ ΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 39/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 22960/2016 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩN,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 100.892,13 Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προϋπολογισμός: 100.892,13 Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Δ/νση: Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Φαξ : 28213 41763 www.chania.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Διακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : Προμήθεια ειδών εξοπλισμού, υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2015

ΜΕΛΕΤΗ : Προμήθεια ειδών εξοπλισμού, υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ : Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18/19-07-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.350 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ. 2 CIF ΚΡΕΜΑ 500 ml τεμάχια 25. 6 ΧΛΩΡΙΝΗ ΚLINEX 1ΛΙΤΡΟΥ ΛΕΜΟΝΙ τεμάχια 150

ΟΜΑ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.350 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ. 2 CIF ΚΡΕΜΑ 500 ml τεμάχια 25. 6 ΧΛΩΡΙΝΗ ΚLINEX 1ΛΙΤΡΟΥ ΛΕΜΟΝΙ τεμάχια 150 ΟΜΑ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.350 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 1 ΥΓΡΟ CIF ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ POWER & SHINE SPRAY 750ml τεμάχια 120 2 CIF ΚΡΕΜΑ 500 ml τεμάχια 25 3 ΥΓΡΟ VIAKAL ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 750ml τεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 42/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ: : 38.185,94

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 42/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ: : 38.185,94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΥΒΙΑΣ ΔΗΜΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αβάντων 18 Ταχ.κώδικας : 344 00 ΨΑΧΝΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 42/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ Πληρ. Σιώµπου Αγλαΐα Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ. 28213 41760, Φαξ 28213 41763 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΣΚΑΤΗ 30-10-2018 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7572 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Κεραμίδα Κυράτσω Τηλ. 2462351123 Fax:2462351146 Θέμα: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου και των

Διαβάστε περισσότερα

διαχείριση απορριμμάτων - καθαρισμός

διαχείριση απορριμμάτων - καθαρισμός κάδοι απορριμμάτων κάδος πεντάλ με ρόδες, 60 lt 024.05.100 λευκός 024.05.101 κόκκινος 024.05.102 πράσινος 024.05.104 κίτρινος 024.05.105 μπλε 024.05.106 μαύρος 49x38x70 cm κάδος πεντάλ με ρόδες, 80 lt

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μελέτης: 03 / 2019

Αριθμός Μελέτης: 03 / 2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή, ΤΚ 69133 Πληροφορίες: Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για την κάλυψη των

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για την κάλυψη των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ0ΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Μελέτης 2/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας, του

Διαβάστε περισσότερα

CPV CPV CPV

CPV CPV CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος 24 / 12 / 2015 ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Αρ. πρωτ: 22299 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Στ. Καράσσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και λοιπών αναλωσίμων ειδών ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ παντοπωλείου» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια, 20 /06/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 10785 ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΦΜ 090160342 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου Οδός Δημ. Βερνάρδου 23 Βριλήσσια 15235 Σ Υ Μ Β Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

για τις ανάγκες λειτουργίας της

για τις ανάγκες λειτουργίας της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Ταχ.Δ/νση:Κύπρου 3 Θήβα Τ.Κ.32 200 Τηλ: 2262 350 618 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες λειτουργίας της ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ,του ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

διαχείριση απορριμμάτων - καθαρισμός

διαχείριση απορριμμάτων - καθαρισμός κάδοι απορριμμάτων κάδος πεντάλ με ρόδες, 60 lt 024.05.100 λευκός 024.05.101 κόκκινος 024.05.102 πράσινος 024.05.104 κίτρινος 024.05.105 μπλε 024.05.106 μαύρος 49x38x70 cm κάδος πεντάλ με ρόδες, 80 lt

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες : Μ. Διαμαντοπούλου Τηλέφωνο : Fax:

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες : Μ. Διαμαντοπούλου Τηλέφωνο : Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 3-3-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 58188/1534 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 275 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Κ.Μ. : Π 5 / 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 28.865,23

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας υλικών καθαριότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας υλικών καθαριότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28-02 - 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 10415 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Σ7ΛΛ-5ΤΑ. Θεσσαλονίκη 06-12-2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 146027/8036 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: 456Σ7ΛΛ-5ΤΑ. Θεσσαλονίκη 06-12-2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 146027/8036 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 06 - -0 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 607/806 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ηρακλείου Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

TΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Δ3Β) Τηλ ΚΟΙΝ : Γ ΚΥΠ Φ.600.1/37/ Σ. 787 Χανιά, 31 Μαϊ 17 Συνημμένα: Πίνακας Συνημ.

TΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Δ3Β) Τηλ ΚΟΙΝ : Γ ΚΥΠ Φ.600.1/37/ Σ. 787 Χανιά, 31 Μαϊ 17 Συνημμένα: Πίνακας Συνημ. ΠΡΟΣ : Προμηθευτές (Ατομικές Επιχειρήσεις, Εταιρίες, Συνεταιρισμοί) ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡ. ΔΝΣΗ ΠΡΟΜ. & ΣΥΜΒ.(Δ3) TΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Δ3Β) Τηλ. 28210 26775 ΚΟΙΝ : Γ ΚΥΠ Φ.600.1/37/151915 Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ0ΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α. ΥΛΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 1 Απορρυπαντικό (σκόνη)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α/Α CPV

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( εκτός πεδίου του Ν.3316/2005) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 24 /2011 ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού,λοιπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού,λοιπών ειδών. καθαριότητας και ειδικών σακουλών απορριµµάτων.

ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού,λοιπών ειδών. καθαριότητας και ειδικών σακουλών απορριµµάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( εκτός πεδίου του Ν.3316/2005) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 24 /2011 ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού,λοιπών

Διαβάστε περισσότερα

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την :

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Σύρος, 18-3-2014 Αριθ. Πρωτ.: 7878 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. : 1 /2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α (23%) :15.787,10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα