Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 1372 final.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 1372 final."

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7299/16 EF 55 ECOFIN 237 DELACT 45 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής 18 Μαρτίου 2016 κ. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης C(2016) 1372 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τις κατηγορίες συμφωνιών που προστατεύονται στο πλαίσιο μεταβίβασης εν μέρει περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 76 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 1372 final. συνημμ.: C(2016) 1372 final 7299/16 ακι DGG 1C EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C(2016) 1372 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τις κατηγορίες συμφωνιών που προστατεύονται στο πλαίσιο μεταβίβασης εν μέρει περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 76 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου EL EL

3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ Ο κατ εξουσιοδότηση κανονισμός αφορά τις κατηγορίες συμφωνιών που προστατεύονται στο πλαίσιο μεταβίβασης εν μέρει ή σε περίπτωση τροποποίησης των συμβατικών όρων, δυνάμει του άρθρου 76 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (BRRD) με βάση τεχνικές συμβουλές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τραπεζών (ΕΑΤ). Το προαναφερθέν άρθρο προβλέπει διασφαλίσεις για ορισμένες συμβάσεις σε περίπτωση μεταβίβασης εν μέρει περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ενός ιδρύματος που τελεί υπό διαδικασία εξυγίανσης, ή σε περίπτωση αναγκαστικών συμβατικών τροποποιήσεων. Σκοπός αυτής της προστασίας είναι να αποφευχθεί, σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί μεταβίβαση εν μέρει ή συμβατική τροποποίηση, ο διαχωρισμός περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που συνδέονται δυνάμει ορισμένων ρυθμίσεων, όταν η σύνδεση αυτή δικαιολογείται από θεμιτό σκοπό. Η BRRD προβλέπει περαιτέρω ότι οι διασφαλίσεις εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τον αριθμό των μερών που συμμετέχουν στις συμφωνίες και από το αν οι συμφωνίες αυτές δημιουργούνται από σύμβαση, ή προβλέπονται από το νόμο, ή διέπονται, εν όλω ή εν μέρει, από τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας. Καθορίζει επίσης τη μορφή της προστασίας 1 που είναι κατάλληλη, για κάθε κατηγορία των ρυθμίσεων και των ορίων 2 για την προστασία αυτή. Με την παράγραφο 4 του προαναφερθέντος άρθρου εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει κατ εξουσιοδότηση πράξεις προκειμένου να διευκρινίσει περαιτέρω τις κατηγορίες συμφωνιών που επωφελούνται από τις διασφαλίσεις. Η ΕΑΤ έχει εκδώσει τις συμβουλές της σχετικά με το θέμα, τις οποίες ακολούθησαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η μέθοδος προσδιορισμού που πρέπει να χρησιμοποιείται στον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό θα πρέπει να είναι η θέσπιση ενός λεπτομερέστερου συνόλου κανόνων και ορισμών από ό,τι προβλέπεται στην BRRD. Ο κατ εξουσιοδότηση κανονισμός δεν θα καταρτίζει κατάλογο των προστατευόμενων συμφωνιών. Η κατάρτιση ενός πλήρους καταλόγου όλων των τύπων συμφωνιών που θα μπορούσαν να προστατεύονται, οι οποίες μπορούν να συνάπτονται δυνάμει των διαφόρων εθνικών νομοθεσιών των κρατών μελών, θα ήταν πολύ δύσκολη και ο κατάλογος θα πρέπει να επικαιροποιείται συνεχώς. Αντίθετα, για τις συγκεκριμένες κατηγορίες συμφωνιών, ο κατ εξουσιοδότηση κανονισμός θα πρέπει να παραπέμπει στους ορισμούς της BRRD ή, ελλείψει αυτών, στους ορισμούς σε άλλες νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ, προσθέτοντας στοιχεία ή καθορίζοντας προϋποθέσεις για την εφαρμογή της προστασίας, όπου αυτό απαιτείται. Σε αυτή τη βάση, ο κατ εξουσιοδότηση κανονισμός θα προσδιορίζει περαιτέρω μια κατηγορία συμφωνιών, μόνον όταν η BRRD δεν το πράττει επαρκώς. Ο κατ εξουσιοδότηση κανονισμός θα πρέπει να ακολουθεί μια διαφοροποιημένη προσέγγιση για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής και την εφαρμογή των διασφαλίσεων για τις κατηγορίες συμφωνιών που ορίζονται στο άρθρο 76 της BRRD. Ορισμένες κατηγορίες 1 2 Άρθρα 77 έως 80. Άρθρα 68 έως 71. EL 2 EL

4 συμφωνιών πρέπει να προστατεύονται απλώς λόγω της φύσης τους (για παράδειγμα, παροχή ασφάλειας για πλήρη μεταβίβαση τίτλων), δεδομένου ότι η εφαρμογή των διασφαλίσεων για τις εν λόγω κατηγορίες συμφωνιών είναι σαφής και απλή. Ωστόσο, η παροχή απεριόριστης προστασίας για άλλες κατηγορίες συμφωνιών, οι οποίες προσδιορίζονται με ευρύτερους και πιο ασαφείς όρους στην BRRD, θα θέσει ενδεχομένως σε κίνδυνο το εργαλείο της μεταβίβασης εν μέρει και μπορεί ακόμη και να καταστήσει αδύνατη τη χρήση του εργαλείου. Για παράδειγμα, ο γενικός όρος «συμφωνίες αλληλοσυμψηφισμού (set-off)» θα μπορούσε να καλύπτει όλες τις αμοιβαίες υποχρεώσεις μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών της εν λόγω συμφωνίας αν σε αυτές παρέχεται προστασία με τόσο ευρύ τρόπο, οι αρχές εξυγίανσης δεν θα ήταν σε θέση να διαχωρίσουν τα περιουσιακά στοιχεία, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών μεταξύ τους, ακόμη και αν δεν ήταν συνδεδεμένες μεταξύ τους ή εάν επρόκειτο να προέρχονται από διάφορες πηγές, όπως οι χρηματοπιστωτικές συμβάσεις, αφενός, και τα κανονικά ομόλογα, αφετέρου. Αυτό θα επηρεάσει σημαντικά τη δυνατότητα μεταβίβασης εν μέρει και, επομένως, την αποτελεσματικότητα της εξυγίανσης. Ως εκ τούτου, οι αρχές εξυγίανσης θα πρέπει να εφαρμόζουν τις διασφαλίσεις που προβλέπει το άρθρο 76 της BRRD συσταλτικά για ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών με βάση πρόσθετα κριτήρια. Ο κατ εξουσιοδότηση κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει ποιες κατηγορίες συμφωνιών (ιδίως όταν η BRRD καθορίζει τις κατηγορίες, όπως οι συμφωνίες αλληλοσυμψηφισμού (set-off), με ευρύ τρόπο) θα υπόκεινται σε έναν προσδιορισμό για να εφαρμόζονται συσταλτικά οι διασφαλίσεις και τα κριτήρια για τον εν λόγω προσδιορισμό. 2. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Στις 28 Ιουλίου 2014, η Επιτροπή ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) την παροχή τεχνικών συμβουλών σχετικά με την εξουσιοδότηση βάσει του άρθρου 76 της οδηγίας 2014/59/EE, με βάση το άρθρο 1 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, στο πλαίσιο της αποστολής της ΕΑΤ να διατυπώνει γνώμες προς τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Κατά την κατάρτιση της κατ εξουσιοδότηση πράξης, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ακολούθησαν στενά τις τεχνικές συμβουλές της ΕΑΤ. Ο παρών κατ εξουσιοδότηση κανονισμός δεν συνεπάγεται νέα ζητήματα πολιτικής, εκτός από εκείνα που προβλέπονται στην οδηγία 2014/59/ΕΕ. 3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ Το άρθρο 1 καθορίζει τους ισχύοντες ορισμούς. Το άρθρο 2 ορίζει το πεδίο εφαρμογής. Τα άρθρα 3 έως 7 καθορίζουν τους όρους όσον αφορά τους διάφορους τύπους ρυθμίσεων. Το άρθρο 8 καθορίζει την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κατ εξουσιοδότηση κανονισμού. EL 3 EL

5 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τις κατηγορίες συμφωνιών που προστατεύονται στο πλαίσιο μεταβίβασης εν μέρει περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 76 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 3, και ιδίως το άρθρο 76, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η οδηγία 2014/59/ΕΕ απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την προστασία ορισμένων κατηγοριών συμφωνιών κατά τη διάρκεια της μεταβίβασης εν μέρει περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ενός ιδρύματος υπό εξυγίανση. Η ίδια προστασία απαιτείται όταν μία αρχή εξυγίανσης τροποποιεί αναγκαστικά τους όρους μιας σύμβασης στην οποία το υπό εξυγίανση ίδρυμα είναι συμβαλλόμενο μέρος. Η προστασία αυτή αποσκοπεί στην πρόληψη, όταν έχει πραγματοποιηθεί μεταβίβαση εν μέρει ή συμβατική τροποποίηση, του διαχωρισμού περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που συνδέονται μεταξύ τους δυνάμει των εν λόγω συμφωνιών. (2) Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της προστασίας αυτής, είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν επακριβώς τα είδη συμφωνιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κατηγοριών που καθορίζονται βάσει της οδηγίας 2014/59/ΕΕ. Η καταλληλότερη μέθοδος για τον προσδιορισμό αυτόν είναι η κατάρτιση λεπτομερών κανόνων και ορισμών, επιπλέον εκείνων που ορίζονται σύμφωνα με την οδηγία 2014/59/ΕΕ. Η μέθοδος αυτή είναι προτιμότερη από την κατάρτιση καταλόγου συγκεκριμένων συμφωνιών που μπορούν να συνάπτονται δυνάμει των διαφόρων εθνικών νομοθεσιών των κρατών μελών, αφού ένας τέτοιος κατάλογος θα ήταν δύσκολο να συνταχθεί και θα πρέπει να επικαιροποιείται συνεχώς. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να διευκρινίσει και να περιορίσει, εφόσον είναι αναγκαίο, το πεδίο εφαρμογής των διαφόρων μορφών προστασίας που προβλέπονται στην οδηγία 2014/59/ΕΕ για κάθε κατηγορία συμφωνιών. (3) Οι διάφορες κατηγορίες συμφωνιών που προβλέπονται στο άρθρο 76 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ περιγράφονται λεπτομερώς σε ποικίλους βαθμούς: Ορισμένες 3 ΕΕ L 173 της , σ EL 4 EL

6 κατηγορίες είναι πλήρως καθορισμένες, ενώ άλλες καθορίζονται με πιο ασαφείς όρους. Επιπλέον, ορισμένες κατηγορίες αναφέρονται σε ένα είδος συμβατικής σχέσης και υποχρέωσης ή σε περιορισμένο σύνολο συμβατικών σχέσεων και υποχρεώσεων, ενώ άλλες καλύπτουν μεγαλύτερο αριθμό και ανοιχτό φάσμα συμβατικών υποχρεώσεων, συναλλαγών και σχέσεων. Αυτή η τελευταία ομάδα κατηγοριών θα μπορούσε ενδεχομένως να περιλαμβάνει όλες τις νομικές και συμβατικές σχέσεις μεταξύ ενός ιδρύματος και ενός ή περισσοτέρων αντισυμβαλλομένων του. Εάν οι εν λόγω κατηγορίες συμφωνιών προστατεύονταν πλήρως, οι αρχές εξυγίανσης δύσκολα θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν μεταβιβάσεις εν μέρει, και ενδεχομένως θα τους ήταν αδύνατο. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να αποφευχθεί η υπερβολική προστασία που θα μπορούσε ενδεχομένως να επεκταθεί ώστε να καλύψει όλα τα περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ ενός ιδρύματος και των αντισυμβαλλομένων του. (4) Ορισμένες κατηγορίες προστατευόμενων συμφωνιών έχουν ευρύτερο ορισμό στην οδηγία 2014/59/ΕΕ. Προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, ιδίως όσον αφορά συμφωνίες εγγυοδοσίας, συμφωνίες αλληλοσυμψηφισμού (set-off) και (καθαρού) συμψηφισμού (netting) και συμφωνίες δομημένης χρηματοδότησης, αυτές οι κατηγορίες θα πρέπει να ορίζονται κατά τρόπο συσταλτικό. (5) Οι αντισυμβαλλόμενοι του ιδρύματος μπορούν να συμφωνήσουν για μια λεγόμενη «περισυλλεκτική» συμφωνία αλληλοσυμψηφισμού ή συμφωνία «σκούπα» αλληλοσυμψηφισμού, που θα περιλαμβάνει πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ των μερών. Κατά συνέπεια αυτού του τύπου συμφωνίας, οι υποχρεώσεις μεταξύ των μερών θα προστατεύονταν από το ενδεχόμενο να διαχωρίζονται μεταξύ τους. Αυτό θα καθιστούσε ανέφικτη τη διαχείριση της μεταβίβασης εν μέρει όσον αφορά τον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο, και γενικά θα έθετε σε κίνδυνο την εφικτότητα του εργαλείου συνολικά, δεδομένου ότι οι αρχές εξυγίανσης μπορεί ακόμη να μην είναι καν σε θέση να αντιληφθούν ποιες υποχρεώσεις καλύπτονται ή δεν καλύπτονται από το εν λόγω καθεστώς. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι οι «περισυλλεκτικές» συμφωνίες ή συμφωνίες «σκούπες» (καθαρού) συμψηφισμού και αλληλοσυμψηφισμού, που περιλαμβάνουν πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ των μερών δεν θα πρέπει να δικαιούνται να χαρακτηριστούν ως προστατευόμενες συμφωνίες. (6) Το άρθρο 80 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ προϋποθέτει ότι κάθε περιορισμός του πεδίου εφαρμογής των ορισμών των προστατευόμενων συμφωνιών, σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, δεν θα πρέπει να θίγει τη λειτουργία των συστημάτων διαπραγμάτευσης, εκκαθάρισης και διακανονισμού, στο βαθμό που τα εν λόγω συστήματα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 στοιχείο α) της οδηγίας 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 4. Οι αρχές εξυγίανσης θα πρέπει, ως εκ τούτου, να υποχρεούνται να προστατεύουν όλα τα είδη καθεστώτων που αναφέρονται στο άρθρο 76 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, οι οποίες συνδέονται με τη δραστηριότητα του αντισυμβαλλομένου ως κεντρικού αντισυμβαλλομένου (CCP). Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται αναγκαστικά 4 Οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων (ΕΕ L 166 της , σ. 45). EL 5 EL

7 σε αυτήν, τη δραστηριότητα που καλύπτεται από το κεφάλαιο εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 5. (7) Το ίδιο ισχύει για τα περιουσιακά στοιχεία, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με τα συστήματα πληρωμών ή διακανονισμού τίτλων. Δεδομένου ότι οι συμφωνίες συμψηφισμού που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 98/26/ΕΚ προστατεύονται σε περίπτωση αφερεγγυότητας, αυτές θα πρέπει επίσης να προστατεύονται, για λόγους συνοχής, δυνάμει του άρθρου 76 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της προστασίας κατά το άρθρο 76 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας, ώστε να καλύπτει όλες τις συμφωνίες με συστήματα πληρωμών ή διακανονισμού τίτλων και τις συναφείς δραστηριότητες, κατά περίπτωση. (8) Η ανάγκη για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής της συμφωνίας που επωφελείται από τις διασφαλίσεις σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, δεν θα πρέπει, σε γενικές γραμμές, να εμποδίζει τις αρχές εξυγίανσης να προστατεύουν όλες τις κατηγορίες συμφωνιών που μπορούν να υπαχθούν σε μια από τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο εν λόγω άρθρο, και οι οποίες προστατεύονται στο πλαίσιο διαδικασίας αφερεγγυότητας από τον διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των συμφωνιών αυτών βάσει της εθνικής τους νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 6.. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση όπου ένας πιστωτής εξακολουθεί να επωφελείται από τα δικαιώματα που απορρέουν από τη συμφωνία, εκτός αν η όλη συναλλαγή κηρυχθεί άκυρη βάσει της εθνικής νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας. Αυτό ισχύει ειδικότερα για τις συμφωνίες εγγυοδοσίας και τις συμφωνίες αλληλοσυμψηφισμού και (καθαρού) συμψηφισμού που προστατεύονται δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί της οδηγίας 2014/59/ΕΕ. Ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ορισμοί: (1) «Τιτλοποίηση»: η τιτλοποίηση όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της , σ. 1). Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001, για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 125 της , σ. 15). Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της , σ. 1). EL 6 EL

8 (2) «Συμφωνίες συμβατικού συμψηφισμού»: συμφωνίες συμβατικού συμψηφισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 295 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Άρθρο 2 Όροι σχετικοί με τις συμφωνίες εγγυοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων Οι συμφωνίες εγγυοδοσίας, σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2014/59/Ε,Ε περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: (1) συμφωνίες που ορίζουν εγγυήσεις και προσωπικές εγγυήσεις (2) εμπράγματα δικαιώματα και λοιπές εμπράγματες εγγυήσεις (3) συναλλαγές δανεισμού τίτλων που δεν συνεπάγονται μεταβίβαση της πλήρους κυριότητας της εμπράγματης ασφάλειας, και οι οποίες αφορούν ένα μέρος (τον δανειστή) που δανείζει τίτλους στο άλλο μέρος (τον δανειζόμενο) έναντι αμοιβής ή πληρωμής τόκων και στην οποία ο δανειζόμενος παρέχει στον δανειστή εμπράγματη ασφάλεια για όλη τη διάρκεια του δανείου. Οι συμφωνίες εγγυοδοσίας χαρακτηρίζονται ως συμφωνίες εγγυοδοσίας, σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, μόνον εάν τα δικαιώματα ή περιουσιακά στοιχεία με τα οποία η συμφωνία παροχής ασφάλειας είναι συνδεδεμένη ή πρόκειται να συνδεθεί σε περίπτωση γεγονότος αναγκαστικής εκτέλεσης είναι επαρκώς προσδιορισμένα ή προσδιορίσιμα, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας και του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου. Άρθρο 3 Όροι σχετικοί με τις συμφωνίες αλληλοσυμψηφισμού 1. Οι συμφωνίες αλληλοσυμψηφισμού που έχουν συναφθεί μεταξύ ενός ιδρύματος και ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων αντισυμβαλλομένων θεωρούνται συμφωνίες αλληλοσυμψηφισμού, σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) σε περιπτώσεις όπου οι συμφωνίες συνδέονται με τη δραστηριότητα του αντισυμβαλλομένου ως κεντρικού αντισυμβαλλομένου, ιδίως για τη δραστηριότητα που καλύπτεται από κεφάλαιο εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 β) σε περιπτώσεις όπου οι συμφωνίες αφορούν δικαιώματα και υποχρεώσεις προς συστήματα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της οδηγίας 98/26/ΕΚ, ή άλλα συστήματα πληρωμών ή διακανονισμού τίτλων και συνδέονται με τη δραστηριότητά τους ως συστημάτων πληρωμών ή διακανονισμού τίτλων. 2. Οι αρχές εξυγίανσης μπορούν να διευκρινίζουν ότι οι συμφωνίες αλληλοσυμψηφισμού που έχουν συναφθεί μεταξύ ενός ιδρύματος και ενός ή EL 7 EL

9 περισσοτέρων συγκεκριμένων αντισυμβαλλομένων, εφόσον συνδέονται με άλλου είδους δικαιώματα και υποχρεώσεις, θεωρούνται συμφωνίες αλληλοσυμψηφισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, όταν οι συμφωνίες αναγνωρίζονται για σκοπούς μετριασμού του κινδύνου, σύμφωνα με τους εφαρμοζόμενους κανόνες προληπτικής εποπτείας, και η προστασία, ιδίως με τη μορφή μη δυνατότητας διαχωρισμού, αποτελεί προϋπόθεση για την αναγνώριση αυτή. Άρθρο 4 Όροι σχετικοί με τις συμφωνίες (καθαρού) συμψηφισμού 1. Οι συμφωνίες συμβατικού συμψηφισμού μεταξύ ενός ιδρύματος και ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων αντισυμβαλλομένων θεωρούνται συμφωνίες (καθαρού) συμψηφισμού, σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγραφος 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) σε περιπτώσεις όπου οι συμφωνίες συνδέονται με τη δραστηριότητα του αντισυμβαλλομένου ως κεντρικού αντισυμβαλλομένου, ιδίως για τη δραστηριότητα που καλύπτεται από κεφάλαιο εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 β) σε περιπτώσεις όπου οι συμφωνίες αφορούν δικαιώματα και υποχρεώσεις προς συστήματα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της οδηγίας 98/26/ΕΚ, ή άλλα συστήματα πληρωμών ή διακανονισμού τίτλων και συνδέονται με τη δραστηριότητά τους ως συστημάτων πληρωμών ή διακανονισμού τίτλων. 2. Οι αρχές εξυγίανσης μπορούν να διευκρινίζουν ότι οι συμφωνίες (καθαρού) συμψηφισμού μεταξύ ενός ιδρύματος και ενός δεδομένου αντισυμβαλλομένου θεωρούνται συμφωνίες (καθαρού) συμψηφισμού, σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγραφος 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, εφόσον αυτές αναγνωρίζονται για σκοπούς μετριασμού του κινδύνου, σύμφωνα με τους εφαρμοζόμενους κανόνες προληπτικής εποπτείας, και η προστασία, ιδίως με τη μορφή μη δυνατότητας διαχωρισμού, αποτελεί προϋπόθεση για την αναγνώριση αυτή. Άρθρο 5 Γενικοί όροι που ισχύουν για τις συμφωνίες εγγυοδοσίας, τις συμφωνίες αλληλοσυμψηφισμού και (καθαρού) συμψηφισμού και τις συμφωνίες δομημένης χρηματοδότησης 1. Τα άρθρα 2, 3 και 4 δεν θίγουν τις ακόλουθες εξουσίες των αρχών εξυγίανσης: α) να προστατεύουν κάθε είδους συμφωνίες που μπορούν να υπαχθούν σε μία από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 76 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ στοιχεία α), γ), δ) και στ) και οι οποίες προστατεύονται σε κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας από ορισμένου ή αορίστου χρόνου διαχωρισμό, αναστολή ή ακύρωση των περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που εμπίπτουν στις εν λόγω συμφωνίες βάσει της εθνικής τους νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2001/24/ΕΚ, EL 8 EL

10 β) να προστατεύουν κάθε είδους συμφωνίες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 76 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ και οι οποίες προστατεύονται σε κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας από ορισμένου ή αορίστου χρόνου διαχωρισμό, αναστολή ή ακύρωση των περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που εμπίπτουν στις εν λόγω συμφωνίες βάσει της εθνικής τους νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2001/24/ΕΚ. 2. Οι αρχές εξυγίανσης μπορούν να εξαιρούν από την προστασία που παρέχεται από το άρθρο 76 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ συμφωνίες εγγυοδοσίας ή συμφωνίες αλληλοσυμψηφισμού και (καθαρού) συμψηφισμού που σχετίζονται με συμβάσεις που περιλαμβάνουν τυχόν ρήτρα η οποία, σε περίπτωση αθέτησης από πλευράς ενός αντισυμβαλλομένου, επιτρέπει σε μη αθετούντα αντισυμβαλλόμενο να προβαίνει σε περιορισμένες μόνο πληρωμές ή σε καμία πληρωμή, προς την περιουσία του αθετούντος αντισυμβαλλομένου, ακόμη και αν ο αθετών αντισυμβαλλόμενος είναι καθαρός πιστωτής. Άρθρο 6 Όροι σχετικοί με τις συμφωνίες δομημένης χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των τιτλοποιήσεων και των μέσων που χρησιμοποιούνται για λόγους αντιστάθμισης κινδύνων 1. Οι συμφωνίες δομημένης χρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγραφος 2 στοιχείο στ) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: α) τιτλοποιήσεις στις οποίες τα υποκείμενα ανοίγματα έχουν διαιρεθεί σε τμήματα και έχουν μεταβιβαστεί με πλήρη μεταβίβαση τίτλων από τον ισολογισμό του μεταβιβάζοντος, στο ίδρυμα ή την οντότητα υπό εξυγίανση (τιτλοποίηση μέσω πραγματικής πώλησης) β) τιτλοποιήσεις μέσω συμβατικών πράξεων, στις οποίες τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία παραμένουν στον ισολογισμό του ιδρύματος ή της οντότητας υπό εξυγίανση (σύνθετη τιτλοποίηση). Στις τιτλοποιήσεις μέσω πραγματικής πώλησης, τυχόν ρόλος του μεταβιβάζοντος στη δομή, συμπεριλαμβανομένης της εξυπηρέτησης των δανείων, της παροχής κάθε μορφής προστασίας από κινδύνους ή της παροχής ρευστότητας, θεωρείται υποχρέωση που αποτελεί τμήμα των συμφωνιών δομημένης χρηματοδότησης. Στις σύνθετες τιτλοποιήσεις, η συμφωνία παροχής ασφάλειας θεωρείται δικαίωμα το οποίο αποτελεί μέρος των συμφωνιών δομημένης χρηματοδότησης, μόνον εφόσον συνδέεται με συγκεκριμένα και επαρκώς προσδιορισμένα στοιχεία ενεργητικού ή προσδιορίσιμα στοιχεία σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας και του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου. 2. Οι συμφωνίες οι οποίες συγκροτούν δομή τιτλοποίησης που καλύπτει αμοιβαίες σχέσεις μεταξύ μεταβιβαζόντων, εκδοτών, θεματοφυλάκων, διαχειριστών, διαχειριστών χρηματικών ροών και αντισυμβαλλομένων συμφωνιών ανταλλαγής και πιστωτικής προστασίας θεωρείται ότι αποτελούν μέρος συμφωνιών δομημένης χρηματοδότησης, εφόσον οι εν λόγω αμοιβαίες σχέσεις συνδέονται άμεσα με τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού και τις πληρωμές που πρέπει να γίνουν από τα έσοδα που παράγονται από τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού προς τους κατόχους EL 9 EL

11 των δομημένων μέσων. Οι αμοιβαίες σχέσεις περιλαμβάνουν υποχρεώσεις και δικαιώματα σχετικά με τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού, υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα εκδιδόμενα μέσα, και συμφωνίες εγγυοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών σε παράγωγα, που απαιτούνται για τη διατήρηση της ροής των πληρωμών στο πλαίσιο αυτών των υποχρεώσεων. 3. Η παράγραφος 2 δεν θίγει την εξουσία της αρχής εξυγίανσης να αποφασίζει, κρίνοντας κατά περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη δομή της συμφωνίας δομημένης χρηματοδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγραφος 2 στοιχείο στ) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, ότι άλλες συμφωνίες μεταξύ των μερών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, όπως οι συμφωνίες διαχείρισης δανείων, οι οποίες δεν συνδέονται άμεσα με τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού και τις πληρωμές που πρέπει να γίνουν, αποτελούν μέρος της εν λόγω συμφωνίας δομημένης χρηματοδότησης. Άρθρο 8 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, Για την Επιτροπή Πρόεδρος Jean-Claude JUNCKER EL 10 EL

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3356 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3356 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10030/16 EF 174 ECOFIN 572 DELACT 104 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11912/17 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15556/15 EF 238 ECOFIN 1008 DELACT 180 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3944 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3944 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10786/16 EF 216 ECOFIN 674 DELACT 137 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4854 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4854 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11316/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: ACP 82 WTO 167 UD 184 DELACT 131

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7147 final/2 της

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7147 final/2 της Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 14410/16 COR 1 EF 339 ECOFIN 1042 DELACT 233 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 7610 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 7610 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 14746/17 EF 294 ECOFIN 997 DACT 227 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 2775 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 2775 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2016 (OR. en) 9164/16 EF 124 ECOFIN 438 DELACT 82 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9885/17 EF 114 ECOFIN 488 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 4407 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 4407 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11288/16 EF 235 ECOFIN 709 DELACT 157 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11771/17 EF 179 ECOFIN 689 DELACT 145 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 149 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 149 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5511/17 EF 9 ECOFIN 33 DELACT 15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2016 (OR. en) 9541/16 ΕF 141 ECOFIN 516 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 5716 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 5716 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11713/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: FSTR 56 FC 64 REGIO 82 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 6867 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 6867 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13910/16 EF 325 ECOFIN 988 DELACT 224 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.6.2016 C(2016) 3356 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7.6.2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 8542 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 8542 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15761/16 EF 395 ECOFIN 1202 DELACT 261 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9933/16 EF 164 ECOFIN 561 CODEC 829 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11705/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 585 ENT 179 COMPET 572 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1877 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1877 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en) 9165/16 COR 1 EF 125 ECOFIN 439 DELACT 83 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 6946 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 6946 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 14026/14 EF 252 ECOFIN 893 DELACT 188 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.9.2016 L 258/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1712 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12415/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 492 AGRIFIN 92 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7495 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7495 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14857/16 EF 363 ECOFIN 1119 DELACT 247 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 5303 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 5303 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Αυγούστου 2016 (OR. en) 11749/16 EF 257 ECOFIN 764 DELACT 173 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2017 (OR. en) 8356/16 COR 1 EF 97 ECOFIN 330 DELACT 72 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 9656 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 9656 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 17065/14 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: EF 363 ECOFIN 1209 DRS 177 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7713/16 COR 1 EF 76 ECOFIN 273 DELACT 64 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3917 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3917 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10785/16 EF 215 ECOFIN 673 DELACT 136 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2827 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2827 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2017 (OR. el) 8807/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 243 AGRIFIN 46 AGRIORG 48 DACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 7514 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 7514 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14550/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 639 AGRIORG 114 AGRIFIN

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 7436 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 7436 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14377/17 EF 279 ECOFIN 942 DELACT 220 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1703 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1703 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7529/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 258 ENT 76 COMPET 201 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10688/17 PECHE 271 DELACT 110 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final ANNEXES 1 to 2.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final ANNEXES 1 to 2. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11912/17 ADD 1 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0257 (NLE) 13043/17 WTO 234 COLAC 95 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 2649 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 2649 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2015 (OR. en) 8447/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: FSTR 25 FC 27 REGIO 36 SOC 271

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2017 (OR. en) 8371/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 209 AGRIFIN 40 AGRIORG 40

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) 9533/17 AGRI 281 AGRIORG 51 DELACT 86 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 2676 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 2676 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2015 (OR. en) 8590/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ECOFIN 292 STATIS 41 UEM 110 DELACT 47 Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 315 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 315 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5774/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 81 ENT 28 COMPET 57 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6537 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6537 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12866/17 EF 223 ECOFIN 782 DELACT 179 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7873/14 EF 92 ECOFIN 278 DELACT 83 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9450/16 EF 135 ECOFIN 501 DELACT 88 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3203 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3203 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9858/16 EF 160 ECOFIN 552 DELACT 101 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 7477 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 7477 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14453/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3966 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3966 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2016 (OR. en) 10899/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: SOC 447 FSTR 43 CADREFIN 43 REGIO

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10004/16 EF 172 ECOFIN 570 DELACT 103 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6967 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6967 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13662/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: TEXT 3 MI 751 ENT 216 CHIMIE

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13457/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: PHARM 42 SAN 364 MI 729 COMPET

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3835 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3835 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9936/15 EF 115 ECOFIN 486 DELACT 68 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10024/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 172 ENV 585 ENT 146 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 6810 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 6810 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12947/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: EF 228 UEM 262 ECOFIN 793 INST

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.9.2017 C(2017) 5959 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4.9.2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3759 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3759 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) 10044/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 664 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 664 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14507/17 TRANS 495 CH 43 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12841/15 INST 349 DELACT 131 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1702 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1702 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7528/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 257 ENT 75 COMPET 200 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6000/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: ENV 106 MI 104 AGRI 61 CHIMIE

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 95 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 95 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0042 (NLE) 6747/17 COLAC 21 WTO 47 CFSP/PESC 193 ARG 19 UD 60 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4250 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4250 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10731/17 EF 139 ECOFIN 585 DELACT 113 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 14545/14 ADD 1 EF 269 ECOFIN 948 DELACT 204 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για το Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2019) 5646 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2019) 5646 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Αυγούστου 2019 (OR. en) 11607/19 TRANS 420 DELACT 153 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 666 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 666 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0300 (NLE) 14567/17 EF 288 ECOFIN 965 SURE 52 SERVICES 37 CH 44 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10470/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 359 FORETS 28 FIN 394 DEVGEN

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 2775 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 2775 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαΐου 206 (OR. en) 964/6 ADD EF 24 ECOFIN 438 DELACT 82 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3333 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3333 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10065/16 ADD 1 EF 181 ECOFIN 586 DELACT 109 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9941/15 EF 116 ECOFIN 487 DELACT 69 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7657/14 AGRI 211 AGRIFIN 38 AGRIORG 43 DELACT 60 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0083 (NLE) 8457/17 COEST 85 ELARG 28 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - C(2012) 4297 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - C(2012) 4297 final. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2012 (02.07) (OR. en) 12020/12 AGRI 453 AGRIORG 110 AGRILEG 100 DELACT 30 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0258 (NLE) 13583/17 UD 241 CID 6 TRANS 426 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 5329 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 5329 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11709/17 AGRI 432 AGRIORG 80 DACT 141 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 9.3.2018 L 67/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/344 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Νοεμβρίου 2017 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12552/15 PECHE 326 DELACT 127 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5963 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5963 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11932/17 TRANS 347 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 4550 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 4550 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10731/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 478 ENT 157 COMPET 360 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6102/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 29 ENV 114 ENT 31 DACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2016) 5889 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2016) 5889 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12652/16 AGRI 506 AGRIORG 77 DACT 201 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5892/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 57 ENT 30 MI 92 DELACT 20

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10769/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ FSTR 39 FC 40 REGIO 53 SOC 444 EMPL 289 FIN 510 AGRISTR 54 PECHE 246 CADREFIN 33 DELACT 90 Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 4510 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 4510 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10630/15 AGRI 379 AGRIORG 47 DACT 85 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0349 (CNS) 15904/17 FISC 365 ECOFIN 1134 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12493/17 EF 208 ECOFIN 746 DELACT 164 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 287 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 287 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2018 (OR. en) 5690/18 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 50 ENT 10 COMPET 44 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 596 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 596 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) 6120/15 SPG 7 WTO 45 DELACT 16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2019 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2019 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2019 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2019/0220 (NLE) 13089/19 COASI 140 ECOFIN 870 ASIE 43 COMPET 676 CFSP/PESC 787 RECH 456 COHOM 117 ENER 465 CONOP

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2019) 364 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2019) 364 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2019 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2019/0166 (NLE) 11632/19 MAMA 126 MED 15 MA 6 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3489 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3489 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10022/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 171 ENV 584 ENT 145 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 6940 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 6940 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13528/17 EF 248 ECOFIN 873 DELACT 200 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 1373 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 1373 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6976/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 119 AGRIFIN 26 AGRIORG 28 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 8000 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 8000 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13374/15 ECOFIN 803 UEM 387 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4408 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4408 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 2017 (OR. en) 10906/17 EF 150 ECOFIN 613 DELACT 120 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12297/17 DRS 55 ECOFIN 727 EF 196 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 14 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2018 C(2018) 256 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24.1.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιανουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιανουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιανουαρίου 2016 (OR. en) 5005/16 EF 3 ECOFIN 3 DRS 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 224 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 224 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0208 (COD) 10678/16 ADD 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα