Κατάσταση Ταμειακών Ροών Statement of Cash Flow

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατάσταση Ταμειακών Ροών Statement of Cash Flow"

Transcript

1 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Statement of Cash Flow

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΜ1: Περιγραφή των κύριων στόχων και εννοιών της Κατάστασης Ταμειακών Ροών και αναγνώριση των συστατικών στοιχείων και της μορφής της. ΑΜ2: Προσδιορισμός των Ταμειακών Ροών από Λειτουργικές Δραστηριότητες με χρήση της έμμεσης μεθόδου. ΑΜ3: Προσδιορισμός των Ταμειακών Ροών από Επενδυτικές Δραστηριότητες ΑΜ4: Προσδιορισμός των Ταμειακών Ροών από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες ΑΜ5: Ανάλυση της Κατάστασης Ταμειακών Ροών.

3 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Συνάφεια: το ποιοτικό χαρακτηριστικό της πληροφορίας που έχει άμεση επίδραση σε μια απόφαση. Ταξινόμηση: η διαδικασία καταχώρησης συναλλαγών στους κατάλληλους λογαριασμούς. Γνωστοποίηση: παρουσίαση όλων των πληροφοριών που είναι σχετικές με την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων από τους χρήστες.

4 Έννοιες των Ταμειακών Ροών (διαφάνεια 1 η από 2) Η Κατάσταση Ταμειακών Ροών δείχνει πως οι λειτουργικές, επενδυτικές και χρηματοδοτικές δραστηριότητες μιας εταιρείας επηρέασαν τα Ταμειακά Διαθέσιμα στη διάρκεια μιας περιόδου. Εξηγεί την καθαρή αύξηση (ή μείωση) στα Ταμειακά Διαθέσιμα στη διάρκεια μιας περιόδου. Ο όρος Ταμειακά Διαθέσιμα (διαθέσιμα ή μετρητά) περιλαμβάνει και τα Ταμειακά Ισοδύναμα. Τα Ταμειακά Ισοδύναμα είναι επενδύσεις που μπορούν γρήγορα να μετατραπούν σε Ταμειακά Διαθέσιμα. Λήγουν εντός 90 ημερών από την αγορά τους και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Λογαριασμούς υψηλής ρευστοποίησης Εμπορικά ομόλογα Ομόλογα Δημοσίου

5 Έννοιες των Ταμειακών Ροών (διαφάνεια 2 η από 2) Μια εταιρεία επενδύει σε ταμειακά ισοδύναμα για να εισπράξει τόκους από χρήματα που αλλιώς θα παρέμεναν αδρανή. Τα Ταμειακά Ισοδύναμα δεν πρέπει να συγχέονται με τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις που καλούνται επίσης εμπορεύσιμα χρεόγραφα. Τα χρεόγραφα αυτά έχουν λήξη πέρα των 90 ημερών και διακρατώνται μέχρι να απαιτηθούν χρήματα για τρέχουσες δραστηριότητες. Οι αγορές των χρεογράφων αυτών αντιμετωπίζονται ως ταμειακές εκροές και οι πωλήσεις τους ως ταμειακές εισροές. Οι μεταφορές μεταξύ του λογαριασμού Ταμειακά Διαθέσιμα και των Ταμειακών Ισοδυνάμων δεν αντιμετωπίζονται ως ταμειακές εκροές η εισροές.

6 Συνάφεια της Κατάστασης Ταμειακών Ροών Η Κατάσταση Ταμειακών Ροών παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τις ταμειακές εισπράξεις και πληρωμές στη διάρκεια μιας περιόδου. Ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες αυτές μπορεί να εξάγονται από τις άλλες οικονομικές καταστάσεις, η Κατάσταση Ταμειακών Ροών όμως συνοψίζει όλες τις συναλλαγές που επηρεάζουν τα Ταμειακά Διαθέσιμα. Η διοίκηση χρησιμοποιεί την Κατάσταση Ταμειακών Ροών για: Αξιολόγηση ρευστότητας. Προσδιορισμό μερισματικής πολιτικής. Αξιολόγηση της επίδρασης σημαντικών αποφάσεων πολιτικής που αφορούν επενδυτικές και χρηματοδοτικές ανάγκες.

7 Συνάφεια Ταμειακών Ροών Οι επενδυτές και οι πιστωτές χρησιμοποιούν την Κατάσταση Ταμειακών Ροών για να αξιολογήσουν την ικανότητα της εταιρείας για: Τη διαχείριση ταμειακών ροών. Τη δημιουργία μελλοντικών ταμειακών ροών. Την εξόφληση των υποχρεώσεων της. Την καταβολή μερισμάτων και τόκων. Την πρόβλεψη των αναγκών για επιπλέον χρηματοδότηση.

8 Ταξινόμηση Ταμειακών Ροών Λειτουργικές Δραστηριότητες περιλαμβάνουν τις ταμειακές εισροές και εκροές από δραστηριότητες που επηρεάζουν τον καθορισμό των καθαρών κερδών. Οι ταμειακές εισροές περιλαμβάνουν: Ταμειακές εισπράξεις από την πώληση αγαθών και υπηρεσιών. Ταμειακές εισπράξεις από την πώληση διαπραγματεύσιμων χρεογράφων ένα είδος εμπορικών χρεογράφων τα οποία αγοράζει και πωλεί η εταιρεία για την πραγματοποίηση κέρδους στον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, αντί τη διακράτηση τους για απροσδιόριστο χρόνο για επενδυτικούς σκοπούς. Την είσπραξη τόκων από δάνεια και την είσπραξη μερισμάτων από επενδύσεις. Οι ταμειακές εκροές περιλαμβάνουν: Ταμειακές πληρωμές για μισθούς, αποθέματα, έξοδα, τόκους, φόρους και την αγορά διαπραγματεύσιμων χρεογράφων.

9 Ταξινόμηση Ταμειακών Ροών Επενδυτικές Δραστηριότητες περιλαμβάνουν την απόκτηση και πώληση Ενσώματων Παγίων και άλλων Μη-Κυκλοφορούντων στοιχείων του Ενεργητικού, συμπεριλαμβανόμενων των Μακροπρόθεσμων Επενδύσεων. Οι ταμειακές εισροές περιλαμβάνουν: Την πώληση εμπορεύσιμων χρεογράφων, εκτός των διαπραγματεύσιμων χρεογράφων Την πώληση μακροπρόθεσμων στοιχείων του Ενεργητικού Την είσπραξη δανείων Οι ταμειακές εκροές περιλαμβάνουν : Την αγορά χρεογράφων και στοιχείων του Ενεργητικού Δάνεια σε χρεώστες

10 Ταξινόμηση Ταμειακών Ροών Χρηματοδοτικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν την απόκτηση πόρων από μετόχους και πιστωτές. Οι ταμειακές εισροές περιλαμβάνουν: Προσόδους από την έκδοση μετοχών Προσόδους από βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο δανεισμό Οι ταμειακές εκροές περιλαμβάνουν: Την εξόφληση δανείων (εκτός τόκων) Πληρωμές σε μετόχους, συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων Οι συναλλαγές σε ίδιες μετοχές θεωρούνται επίσης χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι εξοφλήσεις Λογαριασμών Πληρωτέων ή Δεδουλευμένων Υποχρεώσεων δεν θεωρούνται εξοφλήσεις δανείων και ταξινομούνται ως ταμειακές εκροές για Λειτουργικές Δραστηριότητες.

11 Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών (διαφάνεια 1 η από 2)

12 Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών (διαφάνεια 2 η από 2) Σημειώστε ότι η τακτοποίηση των υπολοίπων των Ταμειακών Διαθεσίμων αρχής και τέλους χρήσεως εμφανίζεται στο τέλος της Κατάστασης των Ταμειακών Ροών. Τα υπόλοιπα αυτά σχετίζονται με τα υπόλοιπα στον Ισολογισμό.

13 Ταξινόμηση Ταμειακών Εισροών και Εκροών Ταμειακές Εκροές

14 Απαιτούμενες Γνωστοποιήσεις Μη-Ταμειακών Επενδυτικών και Χρηματοδοτικών Συναλλαγών Οι εταιρίες πραγματοποιούν περιστασιακά σημαντικές μη-ταμειακές επενδυτικές και χρηματοδοτικές συναλλαγές. Οι συναλλαγές αυτές περιλαμβάνουν μόνο μακροπρόθεσμα στοιχεία του Ενεργητικού, Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ή Ίδια Κεφάλαια. Παρά το γεγονός ότι οι μη-ταμειακές συναλλαγές αντιπροσωπεύουν σημαντικές επενδυτικές και χρηματοδοτικές δραστηριότητες, δεν εμφανίζονται στο σώμα της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, καθώς δεν επηρεάζουν τις τρέχουσες ταμειακές εισροές ή εκροές. Ωστόσο, επειδή επηρεάζουν τις μελλοντικές ταμειακές ροές θα πρέπει να γνωστοποιούνται σε ξεχωριστό πίνακα, συνήθως μετά την Κατάσταση Ταμειακών Ροών.

15 Εναλλακτικοί Τρόποι Παρουσίασης των Λειτουργικών Δραστηριοτήτων Η άμεση μέθοδος μετατρέπει κάθε στοιχείο της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως από τη δεδουλευμένη λογιστική στην ταμειακή λογιστική. Η ενότητα των Λειτουργικών Δραστηριοτήτων της Κατάστασης Ταμειακών Ροών έχει ως εξής:

16 Εναλλακτικοί Τρόποι Παρουσίασης των Λειτουργικών Δραστηριοτήτων Η έμμεση μέθοδος δεν απαιτεί την μετατροπή κάθε στοιχείου της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως. Κατηγοριοποιεί μόνο τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την μετατροπή των Καθαρών Κερδών σε ταμειακές ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες όπως φαίνεται παρακάτω. Οι αναλυτές και οι εταιρείες προτιμούν ως επί το πλείστο την έμμεση μέθοδο, επειδή είναι πιο εύκολη και λιγότερο ακριβή στην κατάρτιση της.

17 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Προσδιορισμός ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες με βάση την έμμεση μέθοδο. Προσδιορισμός ταμειακών ροών από επενδυτικές δραστηριότητες. Προσδιορισμός ταμειακών ροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες.

18 Κατάρτιση Κατάστασης Ταμειακών Ροών Όπως φαίνεται παρακάτω, η κατάρτιση μιας Κατάστασης Ταμειακών Ροών περιλαμβάνει τέσσερα βήματα :

19 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Σχήμα 4) Για τη κατάρτιση της Κατάστασης Ταμειακών Ροών θα χρησιμοποιηθούν δεδομένα από την Eureka Corporation. Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως για το 2014 και οι ισολογισμοί της εταιρείας για τις 31 Δεκεμβρίου 2014 και 2013 εμφανίζονται στο Σχήμα 5.

20 Συγκριτικοί Ισολογισμοί με Ανάλυση της Μεταβολής των Λογαριασμών Σχήμα 5 (διαφάνεια 1 η από 2)

21 Συγκριτικοί Ισολογισμοί με Ανάλυση της Μεταβολής των Λογαριασμών Σχήμα 5 (διαφάνεια 2 η από 2)

22 Βήμα 1: Προσδιορισμός Ταμειακών Ροών από Λειτουργικές Δραστηριότητες Επειδή η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως καταρτίζεται με βάση τη λογιστική του δουλευμένου δεν αντικατοπτρίζει την εισροή και την εκροή ταμειακών διαθεσίμων που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες. Για να εξακριβωθούν οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά την κατάρτιση της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, τα μεγέθη της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως θα πρέπει να μετατραπούν από τη δεδουλευμένη βάση στη ταμειακή. Όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα, η έμμεση μέθοδος εστιάζει στην προσαρμογή στοιχείων της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως ώστε να προσαρμοστούν τα Καθαρά Κέρδη με τις καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν: Αποσβέσεις Ενσώματων και Ασώματων Παγίων και Εξάντληση φυσικών πόρων Κέρδη και Ζημίες Μεταβολές στα υπόλοιπα των λογαριασμών του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού και των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

23 Έμμεση Μέθοδος Προσδιορισμού Ταμειακών Ροών από Λειτουργικές Δραστηριότητες Τα στοιχεία που προσαρμόζονται παρουσιάζονται στην επόμενη διαφάνεια, η οποία εμφανίζει τις προσαρμογές των Καθαρών Κερδών της Eureka με τις Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες.

24 Πίνακας Ταμειακών Ροών από Λειτουργικές Δραστηριότητες: Έμμεση Μέθοδος

25 Απόσβεση Ενσώματων Παγίων, Απόσβεση Αύλων και Εξάντληση Φυσικών Πόρων Πληροφορίες από τις Οικονομικές Καταστάσεις: Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως της Eureka (Σχήμα 4) εμφανίζει έξοδα Απόσβεσης $ Ημερολογιακή Εγγραφή Χ. Π. Απόσβεση Σωρευμένη Απόσβεση Καταχώρηση απόσβεσης Ενσώματων Παγίων Ανάλυση Ταμειακής Ροής Απόσβεση $ Όταν καταχωρείται η Απόσβεση, ο λογαριασμός Ταμειακά Διαθέσιμα δεν επηρεάζεται. Επομένως, τα Καθαρά Κέρδη πρέπει να αυξηθούν κατά το ποσό της Απόσβεσης, επειδή η Απόσβεση δεν αποτελεί ταμειακή δαπάνη παρόλο που εμφανίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως. Η Απόσβεση των Άυλων Παγίων και η Εξάντληση των φυσικών Πόρων αντιμετωπίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

26 Κέρδη και Ζημίες από Πώληση Επενδύσεων Πληροφορία από τις Οικονομικές Καταστάσεις: Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως της Eureka (Σχήμα 4) εμφανίζει κέρδη από την πώληση Επενδύσεων $ Ανάλυση Ταμειακής Ροής Κέρδη από Πώληση Επενδύσεων ($12.000) Το ποσό αυτό αφαιρείται από τα Καθαρά Κέρδη για την προσαρμογή τους με τις Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι γιατί οι $ περιλαμβάνονται στην ενότητα Επενδυτικές Δραστηριότητες της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, ως μέρος των ταμειακών ροών από την πώληση των επενδύσεων. Επειδή το κέρδος έχει ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό των Καθαρών Κερδών, τα $ θα πρέπει να αφαιρεθούν για την αποφυγή της διπλής καταχώρησης.

27 Κέρδη και Ζημίες από Πώληση Επενδύσεων Πληροφορία από τις Οικονομικές Καταστάσεις: Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως της Eureka (Σχήμα 4) εμφανίζει Ζημία από την Πώληση Ενσώματων Παγίων $ Ανάλυση Ταμειακής Ροής Ζημία από την πώληση Ενσώματων Παγίων $3.000 Όπως στην περίπτωση των Κερδών από Πώληση Επενδύσεων, μια Ζημία από την πώληση Ενσώματων Παγίων προστίθεται στα Καθαρά Κέρδη για την προσαρμογή τους με τις Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες. Τα χρήματα που εισπράχθηκαν σχετίζονται με τη συναλλαγή που οδήγησε στη Ζημία, αντικατοπτρίζονται στην ενότητα Επενδυτικές Δραστηριότητες της Κατάστασης Ταμειακών Ροών.

28 Μεταβολές στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό Οι μεταβολές στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό και στις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις απαιτούν μια διαφορετική προσέγγιση για την προσαρμογή των Καθαρών Κερδών με τις Καθαρές Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Οι μειώσεις στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό εκτός των Ταμειακών Διαθεσίμων έχουν θετική επίδραση στις Ταμειακές Ροές και οι αυξήσεις στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό έχουν αρνητική επίδραση στις ταμειακές ροές. Δ Μια μείωση σε ένα στοιχείο του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού αποδεσμεύει επενδυμένα χρήματα, αυξάνοντας επομένως τις ταμειακές ροές. V Μια αύξηση σε ένα στοιχείο του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού αναλώνει χρήματα, μειώνοντας επομένως τις ταμειακές ροές

29 Μείωση στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό Λογαριασμοί Εισπρακτέοι Πληροφορία από τις Οικονομικές Καταστάσεις: Ο ισολογισμός της Eureka (Σχήμα 5) εμφανίζει μια μείωση στους Λογαριασμούς Εισπρακτέους $ Μπορούμε να συμπεράνουμε πως οι εισπράξεις ήταν κατά $8.000 περισσότερα από τις Πωλήσεις που καταχωρήθηκαν στη χρήση. Ανάλυση Ταμειακής Ροής Μείωση στους Λογαριασμούς Εισπρακτέους $8.000 Επειδή οι Καθαρές πωλήσεις το 2014 ήταν $ , τα συνολικά χρήματα που εισπράχθηκαν από Πωλήσεις μπορούν να υπολογιστούν ως εξής: Καθαρές Πωλήσεις + Επιπλέον Ταμειακές Εισπράξεις = Συνολικές Ταμειακές Εισπράξεις $ $8.000 = $ Για τη προσαρμογή των Καθαρών Κερδών με τις Καθαρές Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες η μείωση $8.000 των Λογαριασμών Εισπρακτέων προστίθεται στα Καθαρά Κέρδη

30 Αύξηση στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Αποθέματα Πληροφορία από τις Οικονομικές Καταστάσεις: Ο ισολογισμός της Eureka (Σχήμα 5) εμφανίζει αύξηση στα Αποθέματα $ Ανάλυση Ταμειακής Ροής Αύξηση στα Αποθέματα $ Επειδή το Κόστος Πωληθέντων το 2014 ήταν $ , τα συνολικά χρήματα που καταβλήθηκαν για Αποθέματα μπορούν να υπολογιστούν ως εξής: Κόστος πωληθέντων + Επιπλέον Αγορές = Συνολικές Αγορές $ $ = $ Επομένως, η Eureka κατέβαλε $ περισσότερα για αγορές με μετρητά από όσα συμπεριέλαβε στο Κόστος Πωληθέντων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως. Εξαιτίας του εξόδου αυτού, τα Καθαρά Κέρδη είναι υψηλότερα από τις Καθαρές ταμειακές δραστηριότητες, επομένως θα πρέπει να αφαιρεθούν $ από τα Καθαρά Κέρδη.

31 Μείωση στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό Προπληρωθέντα Έξοδα Πληροφορία από τις Οικονομικές Καταστάσεις: Συνεχίζοντας με τους λογαριασμούς του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού, ο ισολογισμός της Eureka (Σχήμα 5) εμφανίζει μια μείωση στα Προπληρωθέντα Έξοδα $4.000 Ανάλυση Ταμειακής Ροής: Μείωση στα Προπληρωθέντα Έξοδα $4.000 Με την ίδια λογική, η μείωση που εμφανίζεται στον ισολογισμό προστίθεται στα καθαρά κέρδη επειδή η Eureka πλήρωσε λιγότερα χρήματα σε Προπληρωμένα Έξοδα από όσα περιλήφθηκαν στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

32 Μεταβολές στις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Η επίδραση που έχουν στις ταμειακές ροές οι μεταβολές στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι αντίθετες από την επίδραση των μεταβολών στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό. Δ Μια αύξηση σε μια Βραχυπρόθεσμη Υποχρέωση αντιπροσωπεύει μια αναβολή σε μια ταμειακή πληρωμή, η οποία αποδεσμεύει χρήματα και αυξάνει τις ταμειακές ροές σε μια συγκεκριμένη περίοδο, επομένως προστίθεται στα Καθαρά κέρδη. V Μια μείωση σε μια Βραχυπρόθεσμη Υποχρέωση χρησιμοποιεί χρήματα και επομένως μειώνει τις ταμειακές ροές. Επομένως αφαιρείται από στα Καθαρά κέρδη.

33 Αύξηση στις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Λογαριασμοί Πληρωτέοι Πληροφορία από τις Οικονομικές Καταστάσεις: Ο Ισολογισμός της Eureka (σχήμα 5) εμφανίζει μια αύξηση στους Λογαριασμούς Πληρωτέους $7.000 Ανάλυση Ταμειακής Ροής Αύξηση στους Λογαριασμούς Πληρωτέους $7.000 Αυτό σημαίνει ότι η Eureka πλήρωσε $7.000 λιγότερα από το ποσό που αναφέρεται στο Κόστος Πωληθέντων της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως. Επομένως, για την προσαρμογή των Καθαρών Κερδών με τις Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, θα πρέπει να προστεθούν $7.000 στα Καθαρά κέρδη

34 Αύξηση στις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Δεδουλευμένες Υποχρεώσεις Πληροφορία από τις Οικονομικές Καταστάσεις: Ο Ισολογισμός της Eureka (Σχήμα 5) εμφανίζει μια αύξηση στις Δεδουλευμένες Υποχρεώσεις $3.000 Ανάλυση Ταμειακής Ροής Αύξηση στις δεδουλευμένες Υποχρεώσεις $3.000 Με την ίδια λογική όπως και στην αύξηση των Λογαριασμών Πληρωτέων, το ποσό αυτό προστίθεται στα Καθαρά Κέρδη. Η αύξηση στις Δεδουλευμένες Υποχρεώσεις δημιουργήθηκε από μια εγγραφή προσαρμογής που αύξησε επίσης τα έξοδα, αλλά δεν χρησιμοποίησε τα Ταμειακά Διαθέσιμα στην τρέχουσα περίοδο. Από τη στιγμή που τα έξοδα μειώνουν τα καθαρά κέρδη, η αύξηση στα δεδουλευμένα έξοδα θα πρέπει να προστεθεί στα Καθαρά Κέρδη.

35 Μείωση στις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Φόροι Εισοδήματος Πληρωτέοι Πληροφορία από τις Οικονομικές Καταστάσεις: Ο Ισολογισμός της Eureka (Σχήμα 5) εμφανίζει μια μείωση στο λογαριασμό Φόροι Εισοδήματος Πληρωτέοι $2.000 Ανάλυση Ταμειακής Ροής Μείωση στο λογαριασμό Φόροι Πληρωτέοι ($2.000) Το ποσό αυτό αφαιρείται από τα Καθαρά Κέρδη επειδή η μείωση στους Φόρους Εισοδήματος Πληρωτέους σημαίνει ότι η εταιρία πλήρωσε τους φόρους της τρέχουσας χρήσης συν ένα ποσό από την προηγούμενη χρήση ως εξής: Φόροι Εισοδήματος Πληρωτέοι +Επιπλέον Πληρωμή = Συνολικές πληρωμές Φόρου Εισοδήματος $ $2.000 = $9.000

36 Πίνακας Ταμειακών Ροών από Λειτουργικές Δραστηριότητες (διαφάνεια 1 η από 2) Χρησιμοποιώντας την έμμεση μέθοδο, τα Καθαρά κέρδη της Eureka $16,000 προσαρμόστηκαν τακτοποιώντας στοιχεία ύψους $14,000 προκειμένου να καταλήξουν σε Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες $30,000. Οι κανόνες για την προσαρμογή στοιχείων από την κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως που δεν επηρεάζουν τις ταμειακές ροές μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:. Πρόσθεση σε ή Αφαίρεση από Καθαρά Κέρδη Απόσβεση Ενσώματων Παγίων + Πρόσθεση Απόσβεση Άυλων Παγίων + Πρόσθεση Εξάντληση + Πρόσθεση Ζημίες + Πρόσθεση Κέρδη - Αφαίρεση

37 Πίνακας Ταμειακών Ροών από Λειτουργικές Δραστηριότητες (διαφάνεια 2 η από 2) Τα παρακάτω συνοψίζουν τις προσαρμογές στον Ισολογισμό για αυξήσεις και μειώσεις στο Κυκλοφορούν Ενεργητικο και στις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πρόσθεση στα Αφαίρεση από Καθαρά Κέρδη Καθαρά Κέρδη + - Κυκλοφορούν Ενεργητικό Λογαριασμοί Εισπρακτέοι (καθαροί) - Μείωση + Αύξηση Αποθέματα - Μείωση + Αύξηση Προπληρωμένα έξοδα - Μείωση + Αύξηση Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Λογαριασμοί πληρωτέοι + Αύξηση - Μείωση Δεδουλευμένες Υποχρεώσεις + Αύξηση - Μείωση Φόροι Εισοδήματος Πληρωτέοι + Αύξηση - Μείωση

38 Βήμα 2: Προσδιορισμός Ταμειακών Ροών από Επενδυτικές Δραστηριότητες Στο βήμα αυτό, οι λογαριασμοί που περιλαμβάνουν ταμειακές εισπράξεις και ταμειακές πληρωμές από επενδυτικές δραστηριότητες εξετάζονται ξεχωριστά. Σκοπός είναι να εξηγηθούν οι μεταβολές σε κάθε υπόλοιπο λογαριασμού από τη μια περίοδο στην άλλη. Οι ακόλουθες συναλλαγές περιέχονται στις επενδυτικές δραστηριότητες της Eureka για το Αγορά επενδύσεων αξίας $ Πώληση επενδύσεων κόστους $ αντί $ Αγορά Ενσώματων Παγίων αξίας $ Πώληση Ενσώματων Παγίων αξίας $ αντί $ Τα πάγια είχαν Σωρευμένες Αποσβέσεις ύψους $ Έκδοση ομολογιών αξίας $100,000 στην ονομαστική αξία, για μη-ταμειακή ανταλλαγή με Ενσώματα πάγια.

39 Αγορά Επενδύσεων Πληροφορία από τις Οικονομικές Καταστάσεις: Ο ισολογισμός της Eureka (Σχήμα 5) εμφανίζει μείωση στις Επενδύσεις $ Για την εξήγηση αυτής της μείωσης και της επίδρασης της στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών θα αναλυθούν οι αυξήσεις και οι μειώσεις στο λογαριασμό Επενδύσεις της Eureka Αγορά Επενδύσεων Συναλλαγή 1: Αγορά Επενδύσεων αξίας $ Ημερολογιακή Εγγραφή Χ. Π. Επενδύσεις Ταμειακά Διαθέσιμα Αγορά Επενδύσεων Ανάλυση Ταμειακής Ροής Αγορά Επενδύσεων ($78.000)

40 Πώληση Επενδύσεων Συναλλαγή 2: Πώληση Επενδύσεων κόστους $ αντί $ Ημερολογιακή Εγγραφή Χ. Π. Ταμειακά Διαθέσιμα Επενδύσεις Κέρδη από Πώληση Επενδύσεων Πώληση Επενδύσεων με κέρδος Ανάλυση Ταμειακής Ροής Πώληση Επενδύσεων $ Σημειώστε ότι τα Κέρδη από την πώληση περιλαμβάνονται στα $ Για αυτό το λόγο δεν περιλήφθηκαν στον υπολογισμό των ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες. Αν δεν είχαν μείνει εντός της ενότητας αυτής, θα είχαν υπολογιστεί δυο φορές.

41 Προσαρμογή Προσαρμογή: Εξηγήθηκε η μείωση στο λογαριασμό Επενδύσεις κατά το 2014, η οποία παρουσιάζεται και στον ακόλουθο λογαριασμό Τ. Οι αγορές και οι πωλήσεις ταξινομούνται ξεχωριστά ως ταμειακές εκροές και εισροές για να μπορούν οι αναλυτές να έχουν πλήρη εικόνα των επενδυτικών δραστηριοτήτων. Ωστόσο, ορισμένες εταιρίες προτιμούν να τις ταξινομούν ως ένα καθαρό ποσό. Αν η Eureka είχε βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ή Εμπορεύσιμα Χρεόγραφα, η ανάλυση των ταμειακών ροών θα ήταν η ίδια.

42 Αγορά Ενσώματων Παγίων Πληροφορία από τις Οικονομικές Καταστάσεις: Ο Ισολογισμός της Eureka εμφανίζει τα ακόλουθα : Αύξηση $ στα Ενσώματα Πάγια Αύξηση $ στις Σωρευμένες Αποσβέσεις Συναλλαγή 3: Αγορά Ενσώματων Παγίων αξίας $ Ημερολογιακή Εγγραφή Χ. Π. Ενσώματα Πάγια Ταμειακά Διαθέσιμα Ανάλυση Ταμειακής Ροής Αγορά Ενσώματων Παγίων ($ ) Σχόλιο: Οι ταμειακές εκροές που σχετίζονται με ενσώματα πάγια ταξινομούνται ξεχωριστά, αλλά οι εταιρείες ορισμένες φορές τις συνδυάζουν σε ένα καθαρό ποσό, που καλείται Κεφαλαιουχικές Δαπάνες, όταν οι ταμειακές εισροές από πωλήσεις είναι επουσιώδεις.

43 Πώληση Ενσώματων Παγίων Συναλλαγή: Πώληση Ενσώματων Παγίων κόστους $ αντί $ Τα πάγια είχαν Σωρευμένες Αποσβέσεις ύψους $2.000 Ημερολογιακή εγγραφή Χ. Π. Ταμειακά Διαθέσιμα Σωρευμένες Αποσβέσεις Ζημία από πώληση Ενσώματων Παγίων Ενσώματα Πάγια Πώληση Ενσώματων Παγίων με ζημία Ανάλυση Ταμειακής Ροής Πώληση Ενσώματων Παγίων $5.000 Σημειώστε ότι η συναλλαγή αυτή οδηγεί σε μια θετική ταμειακή ροή $5.000, παρά το γεγονός ότι η πώληση έγινε με ζημία $ όπως αναφέρθηκε στην ανάλυση των λειτουργικών δραστηριοτήτων, η Ζημία από την πώληση Ενσώματων Παγίων προστίθεται στα Καθαρά Κέρδη. Με την ενέργεια αυτή αποφεύγεται ο υπολογισμός της ζημίας σε δυο ενότητες της Κατάστασης Ταμειακών Ροών.

44 Έκδοση Ομολογιών με Αντάλλαγμα Ενσώματα Πάγια Συναλλαγή: Έκδοση Ομολογιών αξίας $ στην ονομαστική αξία για μη ταμειακή συναλλαγή με Ενσώματα Πάγια Ημερολογιακή Εγγραφή Χ. Π. Ενσώματα Πάγια Ομολογίες Έκδοση ομολογιών στην ονομαστική αξία για Ενσώματα Πάγια Ανάλυση Ταμειακής Ροής Πίνακας μη Ταμειακών και Χρηματοδοτικών Συναλλαγών Έκδοση Ομολογιών για Ενσώματα Πάγια $ Παρά το γεγονός ότι η συναλλαγή αυτή δεν περιλαμβάνει μια εισροή ή εκροή χρημάτων, είναι μια σημαντική συναλλαγή που περιλαμβάνει τόσο μια επενδυτική δραστηριότητα (αγορά Ενσώματων Παγίων) όσο και μια χρηματοδοτική (έκδοση Ομολογιών Πληρωτέων). Επειδή ένας σκοπός της Κατάστασης Ταμειακών Ροών είναι να δείχνει σημαντικές επενδυτικές και χρηματοδοτικές δραστηριότητες, η συναλλαγή γνωστοποιείται στο τέλος της Κατάστασης Ταμειακών Ροών ή σε ξεχωριστό Πίνακα

45 Προσαρμογή Προσαρμογή: Τώρα έχουν εξηγηθεί όλες οι μεταβολές που σχετίζονται με τα Ενσώματα Πάγια της Eureka. Οι λογαριασμοί Τ που ακολουθούν συνοψίζουν τις μεταβολές αυτές.

46 Βήμα 3: Προσδιορισμός Ταμειακών Ροών από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες Ο προσδιορισμός των ταμειακών ροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες μοιάζει πολύ με εκείνον από επενδυτικές δραστηριότητες, οι λογαριασμοί όμως που αναλύονται σχετίζονται με βραχυπρόθεσμο δανεισμό, Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και Ιδια Κεφάλαια. Οι ακόλουθες συναλλαγές περιλαμβάνονται στις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Eureka για το 2014: 1. Έκδοση Ομολογιών αξίας $ στην ονομαστική αξία για μη-ταμειακή ανταλλαγή με Ενσώματα Πάγια 2. Εξόφληση ομολογιών αξίας $ στην ονομαστική αξία στη λήξη τους. 3. Έκδοση κοινών μετοχών αξίας 45 για $ Καταβολή μερισμάτων με μετρητά ύψους $ Αγορά ιδίων μετοχών αντί $

47 Ομόλογα Πληρωτέα Πληροφορία από τις Οικονομικές Καταστάσεις: Ο Ισολογισμός της Eureka εμφανίζει αύξηση στα Ομόλογα Πληρωτέα $ Συναλλαγή 1: Έκδοση Ομολογιών αξίας $ στην ονομαστική αξία για μηταμειακή ανταλλαγή με Ενσώματα Πάγια. Η συναλλαγή 1 έχει ήδη αναλυθεί σε συνδυασμό με τα Ενσώματα Πάγια, αλλά χρειάζεται Επίσης να ληφθεί υπόψη η μεταβολή στο λογαριασμό Ομόλογα Πληρωτέα. Όπως σημειώθηκε, η συναλλαγή αυτή αναφέρεται στον πίνακα μη-ταμειακών επενδυτικών και χρηματοδοτικών συναλλαγών Συναλλαγή 2: Εξόφληση ομολογιών αξίας $ στην ονομαστική αξία, στη λήξη τους Ημερολογιακή Εγγραφή Χ. Π. Ομολογίες Πληρωτέες Ταμειακά διαθέσιμα Εξόφληση ομολογιών στην ονομαστική τους αξία στη λήξη τους Ανάλυση Ταμειακής Ροής Εξόφληση Ομολογιών ($50.000)

48 Προσαρμογή Προσαρμογή: Ο λογαριασμός Τ που ακολουθεί εξηγεί τη μεταβολή στα Ομόλογα Πληρωτέα Αν η Eureka Corporation είχε Γραμμάτια Πληρωτέα, η ανάλυση θα ήταν η ίδια.

49 Αύξηση στο Κοινό Μετοχικό Κεφάλαιο και ο Πρόσθετο Καταβλημένο Κεφάλαιο Πληροφορία από τις Οικονομικές Καταστάσεις: Ο Ισολογισμός της Eureka (Σχήμα 5) εμφανίζει αύξηση $ στο Κοινό Μετοχικό Κεφάλαιο και αύξηση $ στο Πρόσθετο Καταβλημένο Κεφάλαιο. Συναλλαγή 3: Έκδοση κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας $5 για $ Ημερολογιακή Εγγραφή Χ. Π. Ταμειακά Διαθέσιμα Κοινό Μετοχικό Κεφάλαιο Πρόσθετο Καταβλημένο Κεφάλαιο Έκδοση κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας $5 Ανάλυση Ταμειακής Ροής Έκδοση Κοινών Μετοχών $

50 Reconciliation Προσαρμογή: Η ακόλουθη ανάλυση της συναλλαγής είναι ότι χρειάζεται για την εξήγηση των μεταβολών στους δυο λογαριασμούς μέσα στο 2014.

51 Αύξηση στα Αποτελέσματα σε Νέο Πληροφορία από τις Οικονομικές Καταστάσεις: Ο Ισολογισμός της Eureka (Σχήμα 5) εμφανίζει αύξηση $9.000 στα Αποτελέσματα σε Νέο. Συναλλαγή 4: Καταβολή μερισμάτων με μετρητά ύψους $.7000 Ημερολογιακή Εγγραφή Χ. Π. Αποτελέσματα σε Νέο Μερίσματα σε Μετρητά Καταβολή Μερισμάτων σε μετρητά Ανάλυση Ταμειακής Ροής Καταβολή Μερισμάτων ($7.000)

52 Προσαρμογή Θυμηθείτε ότι τα μερίσματα θα μειώσουν τα Αποτελέσματα σε νέο και ότι τα Καθαρά κέρδη εμφανίζονται στην ενότητα των Λειτουργικών Δραστηριοτήτων της Κατάσταση Ταμειακών Ροών. Επομένως, έχουν τώρα εξηγηθεί όλες οι μεταβολές που σχετίζονται με το λογαριασμό Αποτελέσματα σε Νέο της Eureka. Ο ακόλουθος λογαριασμός Τ δείχνει τη μεταβολή του λογαριασμού Αποτελέσματα σε Νέο.

53 Ίδιες Μετοχές Πληροφορία από τις Οικονομικές Καταστάσεις: Ο Ισολογισμός της Eureka (Σχήμα 5) εμφανίζει αύξηση στις Ίδιες Μετοχές. Συναλλαγή 5: Αγορά ιδίων κοινών μετοχών αντί $ Ημερολογιακή Εγγραφή Χ. Π. Ίδιες Μετοχές Ταμειακά Διαθέσιμα Αγορά ιδίων μετοχών Ανάλυση Ταμειακής Ροής Αγορά ιδίων μετοχών ($25.000)

54 Προσαρμογή Προσαρμογή: Ο ακόλουθος λογαριασμός Τ δείχνει τη μεταβολή του λογαριασμού Ίδιες Μετοχές.

55 Κατάσταση Ταμειακών Ροών: Έμμεση Μέθοδος

56 Σχέση Κατάστασης Ταμειακών Ροών με τον Ισολογισμό

57 Ενότητα 3: Επιχειρηματικές Εφαρμογές Αξιολόγηση της ικανότητας μίας εταιρείας στη δημιουργία ταμειακών διαθεσίμων Απόδοση Ταμειακών Ροών Ταμειακές Ροές προς Πωλήσεις Ταμειακές Ροές προς Ενεργητικό Ελεύθερη Ταμειακή Ροή

58 Δείκτες Ταμειακής Ροής Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες αντιπροσωπεύουν τα Ταμειακά Διαθέσιμα που δημιουργούνται από τρέχουσες ή συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Αποτελούν μια μέτρηση της ικανότητας εξόφλησης οφειλών έγκαιρα και αντιμετώπισης απροσδόκητων αναγκών για μετρητά καθώς και του τρόπου που διαχειρίζεται τα χρήματα της εταιρείας η διοίκηση. Το σημείο εστίασης στην ανάλυση της Κατάστασης Ταμειακών Ροών βρίσκεται στις ταμειακές εισροές και εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Αυτές οι ταμειακές ροές χρησιμοποιούνται σε αριθμοδείκτες που μετρούν την αποτελεσματικότητα δημιουργίας ταμειακών διαθεσίμων, που είναι η ικανότητα της εταιρείας να δημιουργήσει ταμειακά διαθέσιμα από τις τρέχουσες ή τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες της

59 Απόδοση Ταμειακών Ροών-Cash Flow Yield Η Απόδοση Ταμειακών Ροών είναι ο δείκτης των καθαρών ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες προς τα Καθαρά Κέρδη. Η απόδοση Ταμειακών Ροών αποτελεί ένα σημαντικό χρηματοοικονομικό αριθμοδείκτη επειδή δείχνει αν μια εταιρεία δημιουργεί επαρκείς ταμειακές ροές σε σχέση με τα Καθαρά κέρδη της ή την κερδοφορία της. Για τις περισσότερες εταιρείες, η Απόδοση Ταμειακών Ροών θα πρέπει να υπερβαίνει το 1.0. Η Απόδοση Ταμειακών Ροών της Amazon.com το 2011 υπολογίζεται στην επόμενη διαφάνεια.

60 Απόδοση Ταμειακών Ροών-Cash Flow Yield

61 Ταμειακές Ροές προς Πωλήσεις- Cash Flows to Sales Οι Ταμειακές Ροές προς Πωλήσεις είναι ο δείκτης των καθαρών ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες προς τις Καθαρές Πωλήσεις. Για την Amazon.com in 2011, ο δείκτης υπολογίζεται ως εξής:

62 Ταμειακές Ροές προς Ενεργητικό- Cash Flows to Assets Ο δείκτης Ταμειακές Ροές προς Ενεργητικό είναι ο δείκτης των καθαρών ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες προς το Μέσο όρο Ενεργητικού. Ο δείκτης για την Amazon.υπολογίζεται ως εξής:.

63 Ελεύθερη Ταμειακή Ροή Η Ελεύθερη Ταμειακή Ροή είναι το ποσό των μετρητών που παραμένει μετά την αφαίρεση των κεφαλαίων που μια εταιρεία πρέπει να έχει ώστε να συνεχίσει τη λειτουργική της δραστηριότητα στο σχεδιασμένο επίπεδο. Η ελεύθερη ταμειακή ροή μπορεί να είναι θετική ή αρνητική: Θετική ελεύθερη ταμειακή ροή σημαίνει ότι η εταιρεία έχει αντιμετωπίσει όλες τις σχεδιασμένες ταμειακές δεσμεύσεις και έχει διαθέσιμα μετρητά για τη μείωση του χρέους ή για επέκταση. Αρνητική ελεύθερη ταμειακή ροή σημαίνει ότι η εταιρεία θα χρειαστεί να πωλήσει επενδύσεις, να δανειστεί χρήματα ή να εκδώσει μετοχές στο βραχυπρόθεσμο διάστημα ώστε να συνεχίσει στο σχεδιασμένο επίπεδο. Αν η ελεύθερη ταμειακή ροή μιας εταιρείας παραμένει αρνητική για πολλά χρόνια, η εταιρία μπορεί να μην είναι σε θέση να αντλήσει χρήματα μέσω της έκδοσης μετοχών ή ομολογιών.

Κατάσταση Ταμειακών Ροών Cash Flow Statements ΔΛΠ

Κατάσταση Ταμειακών Ροών Cash Flow Statements ΔΛΠ Κατάσταση Ταμειακών Ροών Cash Flow Statements ΔΛΠ 7 12-1 1 Προσδιορισμός του σκοπού της κατάστασης των ταμειακών ροών Κατάσταση Ταμειακών Ροών Εμφανίζει τις ταμειακές ροές από Ταμειακές εισπράξεις Ταμειακές

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ 10 η εισήγηση

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ 10 η εισήγηση 1 TEI Aνατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & ρηματοοικομικής Μάθημα: ρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ 10 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Επιχειρηματικές Δραστηριότητες 2

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS BULGARIA LIMITED Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS BULGARIA LIMITED Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS BULGARIA LIMITED 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 5.232.630,00 1.338.438,42 Κόστος πωληθέντων (4.465.954,00) (1.124.011,19) Μικτό κέρδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS ROMANIA SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS ROMANIA SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS ROMANIA SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 57.187.149,00 53.558.445,00 Κόστος πωληθέντων (47.391.060,00) (43.824.420,00) Μικτό κέρδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SC GATEDOOR HOLDINGS COM SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SC GATEDOOR HOLDINGS COM SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SC GATEDOOR HOLDINGS COM SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 539.478,00 127.613,00 Κόστος πωληθέντων (468.970,00) (241.979,70) Μικτό κέρδος 70.508,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL 1/1-31/12/2007 Πωλήσεις 7.485,00 Κόστος πωληθέντων (7.082,00) Μικτό κέρδος 403,00 Έξοδα διοίκησης (6.250,00) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (2.102,00)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CERA VILLA DESIGN SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CERA VILLA DESIGN SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CERA VILLA DESIGN SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 1.902.345,00 2.224.922,00 Κόστος πωληθέντων (1.479.967,00) (1.610.359,37) Μικτό κέρδος 422.378,00

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015 (01 Ιανουαρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2015) με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως

ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΣΩΡΟΥ 1, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΜΑΕ 13836/01ΑΤ/Β/86/0406 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 299401000 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α φ ά ν ε ι ε ς β ι β λ ί ο υ

Δ ι α φ ά ν ε ι ε ς β ι β λ ί ο υ Δ ι α φ ά ν ε ι ε ς β ι β λ ί ο υ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ) Τι θα δούμε σε αυτό το κεφάλαιο Ορισμός ισολογισμού Ενεργητικό Παθητικό Άσκηση σύνταξης ισολογισμού Ισολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Δρ. Ιωάννης Ντόκας Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες λογιστικές καταστάσεις. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις πηγές και τις

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Ενότητα # 2: ΔΛΠ 1 - ΔΛΠ 7 Μαρία Ροδοσθένους Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

1-1. Copyright 2015 Pearson Education Inc. All rights reserved.

1-1. Copyright 2015 Pearson Education Inc. All rights reserved. 1-1 3 Αντικείμενο μάθησης 1. Εξηγήστε γιατί η λογιστική είναι η γλώσσα των επιχειρήσεων 1-2 Εξηγήστε γιατί η λογιστική είναι η γλώσσα των επιχειρήσεων Η λογιστική είναι ένα πληροφοριακό σύστημα Μετράει

Διαβάστε περισσότερα

1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου Όμιλος Ανώνυμης Εταιρίας Τσιμέντων Τιτάν Συνοπτική Οικονομική Ενημέρωση

1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου Όμιλος Ανώνυμης Εταιρίας Τσιμέντων Τιτάν Συνοπτική Οικονομική Ενημέρωση 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2018 Όμιλος Ανώνυμης Εταιρίας Τσιμέντων Τιτάν Σύνοψη Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Αποτελεσμάτων Για το τρίμηνο που έληξε την 31/3 2018 2017 Κύκλος εργασιών 322.469 361.835

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικός απολογισμός 2014

οικονομικός απολογισμός 2014 οικονομικός απολογισμός 2014 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3.Ισολογισμός της 31/12/2015. Σημείωση Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

3.Ισολογισμός της 31/12/2015. Σημείωση Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια 3.Ισολογισμός της 31/12/2015 ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015-16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΑΡ. Μ.Α.Ε 47181/26/Β/00/09 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Η σπουδαιότητα της κατάστασης ταμειακών ροών έγκειται στο γεγονός ότι παρέχει πληροφορίες για μία σειρά θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Εισπράξεως απαιτήσεων μέσος όρος απαιτήσεων Αριθμοδείκτης προβλέψεως για Ζημίες προς απαιτήσεις 100χ προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31ης Δεκεμβρίου, ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 23.386.409,64 24.043.118,50

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 1 Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά στοιχεία Απαιτήσεις προέρχονται από: Πωλήσεις με πίστωση (ανοικτό λογαριασμό, γραμμάτια εισπρακτέα,

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά στοιχεία

Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά στοιχεία Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά στοιχεία Απαιτήσεις προέρχονται από: Πωλήσεις με πίστωση (ανοικτό λογαριασμό, γραμμάτια εισπρακτέα,

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.03.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΓΕΜΗ: Πειραιώς 245 Μοσχάτο, Αττικής 18346

ΑΡ.ΓΕΜΗ: Πειραιώς 245 Μοσχάτο, Αττικής 18346 ΣΕΡΒΙΣ ΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2018 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2018)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΩΜΑΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ «ΑΣΤΗΡ»

ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΩΜΑΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ «ΑΣΤΗΡ» ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΩΜΑΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ «ΑΣΤΗΡ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) (όπως αυτά

Διαβάστε περισσότερα

1-1. Copyright 2015 Pearson Education Inc. All rights reserved.

1-1. Copyright 2015 Pearson Education Inc. All rights reserved. 1-1 TEI Aνατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικομικής Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr 1-2 Περιγραφή μαθήματος Η Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 30.09.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2018 ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΓΥΙΑΣ ΧΑΝΙΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2018 ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΓΥΙΑΣ ΧΑΝΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2018 ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΓΥΙΑΣ ΧΑΝΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2018 31/12/2017 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ. Χρήστος Ι. Νεγκάκης Καθηγητής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ. Χρήστος Ι. Νεγκάκης Καθηγητής ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Χρήστος Ι. Νεγκάκης Καθηγητής ΣΚΟΠΟΣ Απαίτηση παροχής πληροφοριών για τις ιστορικές μεταβολές στα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα μιας

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ TEI Aνατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικομικής Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ Εισήγηση ανασκόπησης Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr 1 Ύλη Πάγια Αποθέματα Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016 Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2016 2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Σηµ Ακίνητα 6.1 214.489.659,72 190.407.283,43 Μηχανολογικός εξοπλισµός 6.1 16.938.514,15

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #2: Ισολογισμός Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Καθηγητής Αθιανός Στέργιος ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «GREIF HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «GREIF HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «GREIF HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών (ή Οικονομικών) Καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 22 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 407.445.105 443.019.757 Κόστος πωλήσεων (294.051.393) (326.830.517) Μεικτά κέρδη 113.393.712 116.189.240 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 9 15.222.700

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Κεφαλαίου 8 Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις και η Χρονική Αξία του Χρήματος

Ασκήσεις Κεφαλαίου 8 Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις και η Χρονική Αξία του Χρήματος Π8-54Β Μέσα στο 2014, η εταιρία ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΕ πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις: 2014 12/05 Αγόρασε 21.000 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 45% των κοινών μετοχών της ΘΗΤΑ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ακίνητα 1,152, Μηχανολογικός εξοπλισμός 439, Λοιπός εξοπλισμός 1, Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (μη κυκλοφορούντα) 189,431.

Ακίνητα 1,152, Μηχανολογικός εξοπλισμός 439, Λοιπός εξοπλισμός 1, Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (μη κυκλοφορούντα) 189,431. Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ( Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες ευρώ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 1,152,034.75 Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ 2000 ΧΡΗΣΗ Διαφορές "01-00" ΧΡΗΣΗ 01 ΧΡΗΣΗ 00

ΧΡΗΣΗ 2000 ΧΡΗΣΗ Διαφορές 01-00 ΧΡΗΣΗ 01 ΧΡΗΣΗ 00 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ : Δίδεται ο κάτωθι Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης & Διάθεσης Κερδών της εταιρείας "Κ" ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ "Κ" ΑΕ (σε Χιλ. Ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΧΡΗΣΗ 01 ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017

EPSILON EUROPE PLC. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων 1 Ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 2

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.09.2017

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2017

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2017 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2017 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 26 Ιουλίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ επεξεργασία των ποσοτικών πληροφοριών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, συνεκτιμώντας άλλες ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες, για τη λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής  Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/15 έως 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων , ,12

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων , ,12 Ισολογισμός της 31 Δεκεμβρίου 2015 2η Εταιρική χρήση (01 Ιανουαρίου 2015-31 Δεκεμβρίου 2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31.12.2015 31.12.2014 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31.12.2015 31.12.2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά Καθαρή

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

3-1. Copyright 2015 Pearson Education Inc. All rights reserved. Prepared by Coby Harmon University of California, Santa Barbara Westmont College

3-1. Copyright 2015 Pearson Education Inc. All rights reserved. Prepared by Coby Harmon University of California, Santa Barbara Westmont College 3-1 Prepared by Coby Harmon University of California, Santa Barbara Westmont College 3 Αντικείμενο μάθησης 1. Διευκρίνηση του λόγου διαφοροποίησης της λογιστικής των δεδουλευμένων από τη λογιστική ταμειακής

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 12 η Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 συνήλθε στα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες 8.498.294 8.390.146 8.559.659 8.425.112 Δάνεια σε τράπεζες 3.364.028 10.148.937 3.364.028 10.148.937

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΩΡ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΚΕ. Σκουφά 33, Νέα Ερυθραία ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως

ΙΣΤΩΡ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΚΕ. Σκουφά 33, Νέα Ερυθραία ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως ΙΣΤΩΡ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΚΕ Σκουφά 33, 146 71 Νέα Ερυθραία ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 137788401000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ποσά σε Ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005.

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. Περιεχόμενα Ισολογισμός... 3 Κατάσταση αποτελεσμάτων... 5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων... 6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 443.019.757 456.801.297 Κόστος πωλήσεων (326.830.517) (332.956.466) Μεικτά κέρδη 116.189.240 123.844.831 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 16.154.865

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες 12.675.409 8.559.659 12.589.868 8.498.294 Απαιτήσεις κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 2.818.539 3.364.028 2.818.539 3.364.028

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2 Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος Επιλογής Τομέας Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 2 1 Στόχος Μαθήματος Εξετάζει το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης 1 Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2 Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος Επιλογής Τομέας Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 2 2 Στόχος Μαθήματος Εξετάζει το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2: Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Χρηματοοικονομική Λογιστική

Διάλεξη 2: Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Χρηματοοικονομική Λογιστική Διάλεξη 2: Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Χρηματοοικονομική Λογιστική Ισολογισμός: Είναι η οικονομική κατάσταση η οποία εμφανίζει σε ορισμένη χρονική στιγμή την επιχειρηματική ή επαγγελματική περιουσία.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Καταστάσεις Ταμειακών Ροών

Καταστάσεις Ταμειακών Ροών Σημειώσεις μαθήματος Καταστάσεις Ταμειακών Ροών ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΡΧΗΣ MA, ACMA 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατάσταση ταμειακών ροών, η οποία καταρτίζεται με βάση τiς απαιτήσεις του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 7 παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΑΛΕΞ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31/12/2015 Συνταχθείσες με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (βάσει των διατάξεων του Ν.4308/2014 όπως ισχύει) Αθήνα 29/8/2016 ΖΑΛΕΞ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.03.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΔΡΑ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 56 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε 1027/01/Β/86/1028 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 000259801000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Εισήγηση 10 Διδάσκων: Μανδήλας Αθανάσιος

Κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Εισήγηση 10 Διδάσκων: Μανδήλας Αθανάσιος Κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Εισήγηση 10 Διδάσκων: Μανδήλας Αθανάσιος 1 Οι χρηματοοικονομιές Καταστάσεις Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Income Statement Παρουσιάζει τα έσοδα και έξοδα Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων

Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων Επιστημών Λογιστική Ι Ασκήσεις φροντιστηριακών μαθημάτων 1 1 Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων 2 1 Επιστημών Προσδιορίστε ποια από τα παρακάτω γεγονότα αποτελούν λογιστικά γεγονότα: 1) Εξόφληση υποχρέωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Περίγραμμα Μαθήματος

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Περίγραμμα Μαθήματος Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων 1 Κωδικός Μαθήματος: ΔΕΛΟΓ41-2 Εξάμηνο Μαθήματος: 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος: Επιλογής Περίγραμμα Μαθήματος Τομέας Μαθήματος : Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων. Δρ. Ναούμ Βασίλειος

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων. Δρ. Ναούμ Βασίλειος Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων 1 1 Κωδικός Μαθήματος: ΔΕΛΟΓ41-2 Περίγραμμα Μαθήματος Εξάμηνο Μαθήματος: 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος: Επιλογής Τομέας Μαθήματος : Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 (δημοσιευμένα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα