Η Α Ξ ΙΟ Π Ο ΙΗ Σ ΙΣ Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Α Ξ ΙΟ Π Ο ΙΗ Σ ΙΣ Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ"

Transcript

1 ΘΒΟΔΩΡΟΤ Π Α Π Α ΔΟ Π Ο ΤΛ Λ Ο Τ Διευθυντοϋ τοϋ Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου Η Α Ξ ΙΟ Π Ο ΙΗ Σ ΙΣ Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ * Διάλεξις γενομένη τήν εις τούς φοιτητάς της Σχολής.

2 'Η περίοδος των έκατόν πεντήκοντα ετών, ή όποια διέρρευσεν άπο τής ελληνικής έπαναστάσεως του 1821, είναι, ίστορικώς βραχεία. Μόνον εξ περίπου γενεαί χωρίζουν την σύγχρονον γενεάν άπο έκείνην των άνθρω ποί εις τούς όποιους έλαχεν ίστορικώς ή εύθύνη τής διεξαγωγής τοϋ άγώνος καί τής πολιτικής άποκαταστάσεως του έλληνικοϋ έθνους. Παρά τό γεγονός δτι ή μνήμη τής έπαναστάσεως έπανέρχεται έτησίως εις την συνείδησιν τοϋ έλληνικοϋ λαοΰ, παρά τό γεγονός ότι ό άγων του 1821 άποτελεΐ κοινόν διδακτικόν θέμα τής καθ ήμας σχολικής έκπαιδεύσεως, είναι έν τούτοις άνάγκη νά διαπιστωθή ότι ή σύνδεσις των νεωτέρων ελληνικών γενεών προς τον άπελευθερωτικόν αγώνα τοϋ 1821 περιέπεσεν εις θεωρητικήν άντίληψιν τών πραγματικοτήτων αί όποΐαι συνιστοΰν τοΰτον, ούχί δέ σπανίως δίδει λαβήν εις άκρατον βερμπαλισμόν τείνοντα νά αποξένωση τάς συγχρόνους γενεάς τής προβληματικής ή όποία ύπόκειται όχι μόνον εις τό ιστορικόν γεγονός τής έξεγέρσεως, άλλά καί εις την άξιοποίησιν αύτοΰ. Κατά συνέπειαν είναι καλόν καί χρήσιμον όπως ή διαρρεύσασα ΙδΟετηρίς δώση άφορμήν άνανεώσεως τής γνώσεως τοϋ άγώνος έκείνου, συγχρόνως δέ καί περαιτέρω άξιοποιήσεως αύτοΰ. Διά την ορθήν έκτίμησιν τών αιτίων καί τής φύσεως του έθνικοαπελευθερωτικού άγώνος τοϋ 1821, καθώς καί διά την συνειδητοποίησιν τής από τοϋ άγώνος τούτου καί έντεΰθεν προκυπτούσης εθνικής προβληματικής, είναι άνάγκη νά ένδιατρίψωμεν περί τήν ιστορικήν έκείνην κατάστασιν τοϋ Ε λ λ η νισμού συμβατικώς γνωστήν εις ήμας ύπό τον όρον 'Τουρκοκρατία. Πράγματι, αΐ ιστορικαί συνέπειαι τής περιόδου έκείνης εξακολουθούν μέχρι σήμερον νά επηρεάζουν τήν κατάστασιν καί τάς τύχας τοϋ έλληνικοϋ έθνους. Τήν κατάστασιν, πρώτον, διότι ή μακροχρόνιος υπαγωγή τοϋ έθνους ύπό τον πολιτικόν καί κοινωνικόν έλεγχον ένός λαού, τοϋ όποιου ή πνευματική παράδοσις εύρίσκετο εις τοιοϋτο χαμηλόν επίπεδον, ώστε ήτο άδύνατον αύτη νά συμβληθή προς έκείνην τοϋ κατακτηθέντος λαοΰ, ύπήρξεν υπόλογος διά τήν πολιτικήν, κοινωνικήν καί οικονομικήν καθυστέρησιν τοϋ Ελληνισμού έν σχέσει προς τά ευρωπαϊκά εθνη. καθυστέρησιν διά τήν έπανόρθωσιν τής οποίας μέχρι σήμερον τό έθνος καταβάλλει άσυνήθεις προσπαθείας, ύλικάς καί πνευματικάς, καί δή έν οψει τοϋ συνεχώς αύξανομένου ρυθμοϋ άναπτύξεως τών τεχνολογικώς προηγμένων χ ω ρών. Τάς τύχας, δεύτερον, διότι ή έκ τής μακροχρονίου συμβιώσεως καί ή έκ της αποτινάξεως τοϋ τουρκικού ζυγοϋ προκύψασα έθνοϊστορική διαφορά ουδέποτε μέχρι σήμερον κατέπαυσεν εντελώς νά ύφίσταται, άλλ εξακολουθεί νά διέπη λανθανόντως ή έμφανώς τάς έλληνοτουρκικάς σχέσεις καί νά έξασκή άρνη-

3 4 8 Θ. Παπαδοπούλλου τικήν έπίδρασιν έπ αύτών. 'Η μεγάλη προσπάθεια, ή όποια κατεβλήθη ύπό των δύο σημαινόντων ήγετών των δύο έθνικών παρατάξεων μετά την συνθήκην τής Λ,ωζάννης προς άρσιν τής ύφισταμένης έθνοϊστορικής διαφοράς, άνετράπη μεταπολεμικώς λόγω τής έκδηλώσεως του ζητήματος τής εθνικής άποκαταστάσεως του άλυτρώτου Κυπριακοϋ Ελληνισμού. 'Η έπέμβασις τοϋ τουρκικού παράγοντος εις την λύσιν τοϋ ζητήματος τούτου δικαιολογεί την ανάγκην καί χρησιμότητα άναδρομής εις την περίοδον έκείνην εις την οποίαν ίστορικώς άνάγεται ή έπέμβασις αύτη, δηλ. τήν Τουρκοκρατίαν. Ό χ ι διότι ή περίοδος εκείνη ένέχει τί τό λαμπρόν δυνάμενον να συγκριθή προς τάς άλλας περιόδους τής έλληνικής ιστορίας. Αλλά διότι, έξ έπόψεως εθνικής πείρας καί ιστορικών διδαγμάτων, ή μακρά άρνητική έπαφή του έλληνικοϋ κόσμου προς ένα λαόν, δστις εΐσήλθεν εις τήν ιστορικήν σκηνήν χωρίς νά ύποστη προπαίδειαν πολιτιστικήν, ή όποια, νά τοϋ έπέτρεπε νά διαδραματίση έποικοδομητικόν ιστορικόν ρόλον, ύπήρξε μία εμπειρία έκ τής οποίας δύνανται νά άντληθοϋν μαθήματα διά τήν μέλλουσαν σταδιοδρομίαν τοϋ έθνους. Μέχρι σήμερον ή 'Ιστορία προσπαθεί νά διευκρίνιση τούς λόγους διά τούς οποίους εν νομαδικόν έθνος, δημιούργημα τοϋ φυσικοΰ περιβάλλοντος των στεππών τής Κεντρικής Ασίας, ήδυνήθη νά κυριαρχήση λαοΰ μέ ιστορικήν παράδοσιν καί πνευματικώς ΐσταμένου εις τό άνώτατον έπίπεδον τής εποχής του. Τούς λόγους αύτούς διευκρινίζει καλύτερον ή Εθνολογία παρά ή 'Ιστορία. Εάν τό Βυζάντιον ύπέκυψεν εις ένα νομαδικόν λαόν στερούμενον ιστορικήςπαραδόσεως, τοϋτο οφείλεται όχι εις τήν άνωτερότητα τοϋ λαοΰ αύτοΰ, άλλ εις τό γεγονός δτι ό ήττηθείς λαός παρημέλησεν ώρισμένους τομείς τής κοινοτικής αύτοΰ ύποστάσεως καί όργανώσεως εις τοιοΰτον βαθμόν, ώστε νά παρουσιάση άδύνατα σημεία εις τον έπιδρομέα καί νά του έπιτρέψη νά εΐσδύση εις τον γεω γραφικόν του χώρον καί νά τον άποδιοργανώση πολιτικώς. Καί πάλιν θά ήτο δυνατόν νά άποφευχθή ή μεγάλη καταστροφή, εάν οί τουρανικοί λαοί ειχον εις τό ενεργητικόν των πολιτιστικήν παράδοσιν, ή όποια νά τούς έπέτρεπε νά άφομοιώσουν τον έλληνοχριστιανικόν πολιτισμόν τοΰ Βυζαντίου, οπότε έκ τής άφομοιώσεως ταύτης θά προέκυπτε κάτι τό μή άρνητικόν, ϊσως εις νέος τύπος πολιτισμού. Γνωρίζομεν δτι τοϋτο συνέβη εις τήν περίπτωσιν τών Ρωμαίων, οΐ όποιοι άφωμοίωσαν τον ελληνικόν πολιτισμόν καί άφωμοιώθησαν ύπ αύτοΰ, εις τρόπον ώστε δχι μόνον δεν τόν κατέστρεψαν, άλλά καί ώρισμένας πλευράς του προήγαγον, προπαντός δμως κατώρθωσαν νά τόν διατηρήσουν καί νά τόν μεταδώσουν εις τάς έπερχομένας γενεάς. Ά λ λ οί Ρω μαίοι ειχον ήδη εις τό ένεργητικόν των τήν πολιτιστικήν παράδοσιν τών ΐνδοευρο^παϊκών λαών και ήσαν έπιδεκτικοί πολιτιστικής άφομοιώσεως, ένώ οί τουρανικοί λαοί ειχον μίαν καί μόνην παράδοσιν, τήν ποιμενικήν-νομαδικήν. Διά τοΰτο καί ή παρουσία τω ν μεταξύ τών πολιτισμένων έθνών ήτο άσύμφυτος πρός τάς κοινωνικάς παραδόσεις λαών, οί όποιοι ειχον διαπαιδαγωγηθή κ ατ άρχάς ύπό τών μεγάλων

4 Ή άξιοποίησις της Ελληνικής Έπαναστάσεως 49 γεωργικών πολιτισμών της Εγγύς Ανατολής καί κατόπιν ΰπό τοϋ έλληνικοΰ πολιτισμού, πολιτισμού κατ εξοχήν οικουμενικού, άργότερον δέ συνεχωνεύθησαν ύπό την αιγίδα τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας εις μίαν κοινωνίαν διεπομένην άπό μίαν θρησκείαν, την χριστιανικήν, ή όποία προάγει τήν κοινωνικήν συμβίωσιν καί τήν κοινωνικήν σταθερότητα. Ή πολιτιστική άπόστασις ή όποία έχώριζε τούς νομαδικούς τουρανικούς λαούς άπό τούς ίστορικώς άνεπτυγμένους λαούς ήτο τόσον μεγάλη, ώστε οί ξένοι αυτοί επιδρομείς, τούς οποίους ή στυγερά ανάγκη καί ή ελλειψις άνωτέρας οικονομικής όργανώσεως απώθησαν κατά στάδια προς δυσμάς, δεν ήσαν πνευματικώς εις θέσιν καί δεν ήδυνήθησαν ν άφομοιώσουν τάς άξίας τοϋ έλληνοχριστιανικοΰ πολιτισμού μετά τοϋ όποιου ήλθον εις άμεσον έπαφήν. Τοΰτο προβάλλει τό δεύτερον ιστορικόν έρώτημα πώ ς οί νομαδικοί αυτοί λαοί, οί όποιοι κατά τήν προσφυά εκφρασιν τών ιστορικών «έστρατοπέδευσαν, ουδέποτε έγκατεστάθησαν εις τήν Ευρώπην», κατώρθωσαν νά διατηρηθούν ώς αυτοκρατορία έπί τετρακόσια καί πλέον ετη. Καί εις τό έρώτημα τοΰτο δίδει άπάντησιν μάλλον ή Κοινωνιολογία παρά ή 'Ιστορία. Εις τήν άρχικήν αυτών ιστορικήν κατάστασιν οί Τοΰρκοι άνήκον εις τήν μεγάλην άσιατικήν οικογένειαν τών νομαδικών λαών, τών όποιων τό κοινωνικόν σύστημα καί ή οικονομία εύρίσκοντο εις όξέως διαφορικόν έπίπεδον έν σχέσει προς εκείνο τών μεγάλων γεωργικών πολιτισμών. 'Η έξάρτησις τών νομάδων έκ τοϋ φυσικοϋ περιβάλλοντος είναι μεγαλυτέρα έκείνης τών γεωργικών πληθυσμών. Διά νά κατορθώση νά έπιβιώση έντός τών στεππών, μία νομαδική κοινωνία οφείλει νά συμμορφώνηται πλήρως προς τούς κλιματικούς κύκλους καί τήν βλαστικήν περίοδον τοϋ φυσικοϋ τούτου περιβάλλοντος, οίαδήποτε δέ παραμέλησις τών υποχρεώσεων τάς όποιας έπιβάλλει ό κύκλος τής βλαστήσεως σημαίνει άναπόφευκτον λιμόν διά τήν νομαδικήν κοινότητα. Τό άναπόφευκτον τοΰτο ή γεωργική κοινωνία δύναται νά άντιμετωπίση κατά τό μάλλον ή ήττον διά τής άποθηκεύσεως προϊόντων, έξασφαλίζουσα τήν μετάβασιν εις τον μεθεπόμενον κύκλον παραγωγής. Τοΰτο σημαίνει ότι ό κίνδυνος επιδρομής προς ξένους γεωγραφικούς καί κοινωνικούς χώρους είναι αΐσθητώς μικρότερος εις τήν περίπτωσιν τών γεωργικών λαών ή εις έκείνην τών νομαδικών. Εις τήν τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν ή παραμικρά άνομβρία εις τήν στέππην άναγκάζει τούς ποιμενικούς νομάδας, κατ άδήριτον οικονομικήν ανάγκην, νά έξέλθουν τοΰ έθιμικοΰ γεωγραφικού χώρου τής διαβιώσεώς το:>ν. Κ ατά τήν έξοδον ταύτην ή νομαδική όμάς, έάν δεν άνεύρη έλευθέρας περιοχάς, θά προσκρούση έπί ετέρων νομαδικών ομάδων καί ή θά έξουδετερώση ταύτας ή θά έξουδετερωθή υπ αύτών. Εάν έν τούτοις αί φυσικαί άντιξοότητες έπισυμβοϋν εις μεγάλην κλίμακα, τό άθροισμα τών νομαδικών έξορμήσεων άναγκαστικώς θά εΐσχωρήση εντός τοΰ οικιστικού χώρου τών γεωργικών κοινωνιών έντός τοΰ όποιου κατά κανόνα θά άνεύρη συσσωρευμένον άπόθεμα γεω ργικώ ν προϊόντων, περιπλέον 4

5 δέ ποικιλίαν αγαθών άγνώστων εις τήν νομαδικήν κοινωνίαν. 'I I άπόκτησις και ή χρήσις τών αγαθών τούτων επιδρούν εις τοιούτον βαθμόν επί τής ψυχολογίας τών νομάδ<ον, ώστε ούτοι άπαξ γενόμενοι κύριοι μιας γεωργικής χώρας, δεν επανέρχονται εις τό νομαδικόν περιβάλλον ουδέ εις τήν προτέραν νομαδικήν αύτών ζωήν. Κλασσικόν παράδειγμα τής περιπτώσεως ταύτης άπετέλεσεν ή μογγολική κατάκτησις τής Κίνας καί ή έν τή χώρα ταύτη έγκαθίδρυσις τών μογγολικών δυναστειών. Ά λ λ ή κυριάρχησις μιας γεω ργικής κοινοονίας ύπό λαοϋ νομαδικού διέπεται ύπό τοϋ διαφορικού πολιτιστικού παράγοντος, δυνάμει του όποιου 6 νομαδικός λαός παρουσιάζει άφ ένός μέν άνωτερότητα έναντι τοϋ γεωργικού, συνισταμένην εις φυσικήν σκληραγωγίαν καί άνυπέρβλητον τόλμην, άρετάς όφειλομένας εις άμεσον έμπειρίαν τών σκληρών συνθηκών διαβιώσεως, καί αί όποΐαι σχετικώς άμβλύνονται μεταξύ τών άστικών πληθυσμών, άφ έτέρου δέ κατωτερότητα, συνισταμένην εις πνευματικήν άνικανότητα κατανοήσεως τών άξιών τοϋ πολιτισμού, τάς οποίας οί νομάδες άντιλαμβάνονται ως κατ άρχήν καταναλωτικάς καί ούχί ως κατ άρχήν παραγωγικάς. Διά τον λόγον τοΰτον πλεΐσται επεμβάσεις νομαδικών λαών έντός χώρων γεωργικών έχαρακτηρίσθησαν ύπό μεγάλων καταστροφών άνευ έπακολούθου άντικαταστάσεως τοϋ φθαρέντος κοινωνικού κεφαλαίου καί παλινορθώσεως τοϋ πληγέντος πολιτισμού. Έ ά ν μεταφέρωμεν τά δεδομένα ταϋτα εις τάς ίστορικάς περιστάσεις τής οθωμανικής κατακτήσεως καί κυριαρχήσεως τών ελληνικών χωρών, θά διαπιστώσωμεν τον βαθμόν έπενεργείας τού διαφορικού πολιτιστικού παράγοντος επί τής ιστορικής έξελίξεως τόσον τών τούρκων κατακτητών, δσον καί τού τουρκοκρατουμένου Ελληνισμού. Τό θέμα τούτο θά διευκρινισθή εις τάς συγκεκριμένας του εκδηλώσεις, δταν ή ερευνά τής Τουρκοκρατίας προβή εις τήν κοινωνιολογικήν καί οικονομικήν άνάλυσιν τής έσωτερικής συστάσεως καί έξελίξεως τού οθωμανικού κράτους καί τών υποδούλων λαών. Μία τοιαύτη έρευνα οφείλει νά προσανατολισθή προς δύο ούσιαστικάς κατευθύνσεις: (α) τήν ιστορικήν δημογραφίαν καί τήν άνάλυσιν καί έξέλιξιν τής κοινωνικής οικονομίας- (β) τήν μελέτην καί άνάλυσιν τών δυνάμεων έκείνων αΐ όποΐαι υπήρξαν άντίρροποι προς τήν διαδικασίαν άποσυνθέσεως καί διαλύσεως τού οθωμανικού κράτους. 'Η άνάλυσις τού πρώτου ζητήματος θά έντοπίση τούς άνασταλτικούς έκείνους παράγοντας οί όποιοι συνέτειναν εις τήν στασιμότητα καί όπισθοδρόμησιν τών ύπό οθωμανικόν πολιτικόν ελεγχον διαβιούντων λαών. 'Η διερεύνησις τού δευτέρου ζητήματος θά έντοπίση κατ άναλογίαν τούς παράγοντας έκείνους τούς οποίους δυνάμεθα νά χαρακτηρίσωμεν ώς έπιβιωτικούς καί προοδευτικούς έντός τού οθωμανικού πολιτικοκοινωνικού συστήματος. Έ νώ τά αϊτια τής άρνητικής έπιδόσεως τής Οθωμανικής αύτοκρατορίας εις τον κοινωνικόν καί οικονομικόν τομέα είναι έπί παραδείγματι κυρίως έσωτερικά, τά αΐτια τής άντιρρόπου έπιδόσεως έξεπήγαζον κυρίως έξ έξωτερικών δρων καί έπενεργειών.

6 11 * - ν ν t'r * " ' '( ' ; - * > Συγκεκριμένον παράδειγμα τούτου παρέχει ή μεγάλη έπίδοσις τοϋ έλληνικοϋ ναυτικοΰ άπό τοΰ τέλους τοϋ ΙΗ ' αίώνος μέχρι της Έπαναστάσεως ή όποία δεν ώφείλετο εις λελογισμένην εσωτερικήν οικονομικήν πολιτικήν, άλλ εις Ιξωτερικάς περιστάσεις προκυπτούσας έκ τών εξελίξεων τών διεθνών σχέσεων, έκφραζομένας διά τών συνθηκών τοΰ Κιουτσοΰκ Καϊναρτζή και τοϋ Ίασίου. Οΰτως ώστε ό κοινωνικός καί οικονομικός βίος έν τώ πλαισίω τής Οθωμανικής αυτοκρατορίας διείπετο ύπό βαθείας άντιθέσεως μεταξύ άνασχετικών άφ ένος καί έπιβιωτικών άφ έτέρου δυνάμεων, τών όποιων τά αϊτια ήσαν έτερογενή. Ή άντίθεσις αύτη ένυπήρχε καί εις τήν έσωτερικήν σύστασιν τοΰ όθωμανικοΰ καθεστώτος. 'Ολόκληρος ή 'Ιστορία τής Οθωμανικής αύτοκρατορίας ήτο μία διαρκής άντίφασις μεταξύ τών άπαιτήσεων τής θρησκείας τοΰ κατακτητοΰ, ή όποία έπέβαλλεν ώς ιερόν καθήκον καί έτεινεν εις τόν έξισλαμισμόν τών ύποδούλων πληθυσμών, καί τής άνάγκης, άφ έτέρου νά διατηρηθούν οΐ λαοί αυτοί εις τήν θρησκείαν των διά νά δύναται ό κατακτητής νά άποζή έξ αυτών. Έ ά ν ή άπόφασις διαφόρων Σουλτάνων, ώς τοϋ Σελίμ Α ' (1514) καί Ίβραήμ (16461, νά εξισλαμίσουν διά τής βίας εΐδ άλλως νά έξολοθρεύσουν τούς ύπολειπομένους χριστιανούς δέν έξετελέσθη, τοϋτο δεν οφείλεται εις τήν μεσιτείαν καί έπέμβασιν τοΰ Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου, άλλ εις τήν κατανόησιν ύπό τών ιθυνόντων τοΰ κράτους τής ώμής άληθείας, δτι ό έξισλαμισμός ή ή έξολόθρευσις τών χριστιανικών πληθυσμών θά έστέρει τό κράτος τών δημοσιονομικών αύτοΰ πόρων καί τοΰ οικονομικού του έρείσματος. Ή άντίφασις αυτη,τής όποιας πρώτον καί κύριον θϋμα ύπήρξαν οί χριστιανικοί λαοί τής πρώην Βυζαντινής αύτοκρατορίας, έσήμαινε διά τό οθωμανικόν καθεστώς κλονισμόν καί κατάρρευσιν οσάκις ύπερίσχυεν ή θρησκευτική πολιτική έναντι τής οικονομικής τοιαύτης. Ηδη άπό τοΰ ΙΣ Τ ' αίώνος, έποχήν τής φαινομενικώς μεγίστης άκμής τοΰ οθωμανικού κράτους, άρχίζει ή εσωτερική παρακμή καί προιοΰσα άποσύνθεσις τούτου. Έ ά ν ή περίοδος αύτη τής παρακμής καί άποσυνθέσεως διήρκεσε μέχρι τοΰ Κ' αίώνος, τοϋτο καί πάλιν έχει τήν ιστορικήν του ερμηνείαν. 'Απλούστατα, οΐ Οθωμανοί ήγεμόνες καί κυβερνήται έλάμβανον βαθμηδόν μεγαλυτέραν συνείδησιν τής έξαρτήσεως τοΰ κράτους έκ τών χριστιανών ύπηκόων, καί ύπό τήν μίαν ή άλλην μορφήν παρεΐχον προνομιακούς ορισμούς, ένίοτε φθάνοντας μέχρι τοπικής αύτονομίας, εις πολλάς χριστιανικάς κοινότητας. Τοϋτο έπέτρεψεν εις τούς χριστιανούς ύπηκόους, καί δή εις τούς "Ελληνας, διά τής οικονομικής των δραστηριότητος νά συντηρήσουν τό κατά τά άλλα φθαρέν κοινωνικόν κεφάλαιον καί άκόμη νά πραγματοποιήσουν μίαν σχετικήν αύξησιν πλούτου. Τόν ρόλον τοΰτον δέν ήσαν εις θέσιν ν άναλάβουν ουτε νά διεκπεραιώσουν οΐ Οθωμανοί οΐ έμφορούμενοι με τήν νομαδικήν παράδοσιν τών τουρανικών λαών, διότι δέν ήσαν ούτε γεωργοί, ούτε τεχνΐται, ουτε έμποροι, ουτε έπιστήμονες. Διά τούς λόγους αύτούς ή συγκυρία τών ιστορικών περιστάσεων, ή όποία

7 έφερε τούς Τούρκους μεταξύ τών πολιτισμένων εθνών, τελικώς ούτε τούς ίδιους ώφέλησεν ούτε τήν ανθρωπότητα, διότι άνέκοψε τήν προς τα πρόσω ιστορικήν πορείαν τών λαών τής Μέσης Α νατολής, έπέφερε τήν παρακμήν τοϋ 'Ελληνισμού καί πολλών άλλων σπουδαίων λαών, ώς τών Αράβων, τών Περσών, τών Α ρμενίω ν, διά νά καταλήξη εις τελικήν άποσύνθεσιν αύτής ταύτης τής Οθωμανικής αυτοκρατορίας, ούχί δμως καί τελικήν έξαφάνισιν, δεδομένου δτι έκ τής τελικής καταρρεύσεως προήλθε τό σύγχρονον τουρκικόν κράτος. Τό κράτος τοΰτο ένσαρκώνει, παρά τάς μεταρρυθμιστικάς προσπαθείας τοΰ ίδρυτοΰ αύτοΰ, Κεμάλ Ά τατούρκ, τό έθνοϊστορικόν παρελθόν τής Οθωμανικής αύτοκρατορίας, τό όποιον ευρίσκει έκ νέου άντιμέτωπον ό 'Ελληνισμός λόγω τής νέας φάσεως τοΰ εθνολογικού του προβλήματος ώς τοΰτο διαμορφοΰται έκ τών Κυπριακών δεδομένων. Ανέφερα δτι ή Τουρκοκρατία είναι μία περίοδος σημαντική διά τήν έλληνικήν ιστορίαν. Έ ά ν κατά τήν άρχαίαν έποχήν συνετελέσθη έκεϊνο τό όποιον όνομάζομεν «έλληνικόν θαΰμα», κατά τήν Τουρκοκρατίαν συνετελέσθη έν άλλου είδους έλληνικόν θαΰμα. τό θαΰμα τής έπιβιώσεως. Έ ά ν τό πρώτον έλληνικόν θαΰμα βοηθεϊ εις τον καθορισμόν τών ιδεωδών καί τών άξιών μας, τό δεύτερον παρέχει τήν εμπειρίαν εκείνην ή όποία θά έπιτρέψη εις τον Ελληνισμόν νά αντιμετώπιση εις τό μέλλον, έν δεδομένη άνάγκη, τάς πλέον ώμάς συνθήκας έπιβιώσεως. 'Η πείρα δέ αΰτη είναι θετική, διότι άναλύεται εις τελευταϊον λόγον εις θυσίας φυσικάς, ήθικάς καί ύλικάς, εις τάς όποιας ύπεβλήθησαν πολλαί γενεαί τώ ν πατέρων μας. Πιστεύω οτι δεν ύπάρχει πλέον φόβος ν άποχωρισθώμεν άπό τάς άξίας τοΰ άρχαίου έλληνικοΰ πολιτισμού, τόσον ή παράδοσίς μας δσον καί ή παιδεία μας Ιχουν έπαρκώς προνοήσει περί τούτου. Φοβούμαι δμως δτι, άκριβώς διότι ή περίοδος τής Τουρκοκρατίας έχει ύποστή ριζικήν καί έ'μμονον ύποτίμησιν εις τάς συνειδήσεις μας, δεν εχομεν έπαρκώς αφομοιώσει τήν πείραν τεσσάρων αιώνων δουλείας, ή όποία είναι ή πείρα τής έπιβιώσεοος. Πιστεύω έξ ίσου δτι ή πείρα αύτή είναι όσον ποτέ άναγκαία καί χρήσιμος κατά τήν κρίσιμον ιστορικήν καμπήν τήν όποιαν διέρχεται σήμερον ό Ελληνισμός, κατά τήν όποιαν άντιμετωπίζομεν δύο βασικά καί άναπόφευκτα προβλήματα. Τό πρώτον είναι τό πρόβλημα τής έθνικής έπιβιώσεως έντός γεωγραφικού χώρου, έντός τοΰ όποιου ό Ελληνισμός, κατόπιν τής Μικρασιατικής καταστροφής, έθνολογικώς ύπεχώρησεν. Ή έθνική καί πολιτική χειραφέτησις τοΰ Νέου Ελληνισμού, τήν όποιαν έθεμελίωσεν ή Έ πανάστασις τοΰ 1821 καί τής όποιας ή όλοκλήρωσις έπεδιώχθη καθ δλον τον ΙΘ ' αιώνα καί κατά τον εικοστόν, παρουσιάζει τό χαρακτηριστικόν οτι εις τήν συγκέντρωσιν τών έθνικών δυνάμεων έντός περιωρισμένου μέν. άλλά πολιτικώς κυριάρχου χώρου, άντιστοιχεΐ παράλληλος παρακμή τών

8 μεγάλων έστιών τοΰ Ελληνισμού έντός τοΰ εύρέος γεωγραφικού χώρου έπι τοϋ όποιου έπεξετείνετο άλλοτε μέν ή Βυζαντινή επιρροή, νυν δέ ή πνευματική δικαιοδοσία τοΰ Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου. 'Η έθνική καί πολιτική χειραφέτησις, τήν όποιαν έπέφερεν ή ελληνική έπανάστασις τοϋ 1821, μετεδόθη καί εις τάς λοιπάς βαλκανικάς έθνότητας, άλλ έδημιούργησεν επίσης τάς προϋποθέσεις διά τήν άνάπτυξιν τοϋ τουρκικοΰ έθνικισμοΰ ύπό τήν νεωτέραν έννοιαν τής διαμορφώσείος έθνικής συνειδήσείος, ήτις ύπό τό οθωμανικόν κοινωνικόν σύστημα ήτο μάλλον θρησκευτική (ΐσλαμική) ή λαϊκή. Ά λ λ ό νεοτουρκικός ώς καί οί βαλκανικοί εθνικισμοί ήσαν δυνάμεις αύτοσυντηρητικαί, αί όποΐαι δέν ήδύναντο νά άνεχθοϋν επί πολύ τάς μεγάλας έστίας τοΰ Έλληνισμοΰ, αί όποΐαι ήκμαζον έντός τών πολιτικώς διαμορφίοθέντίον έθνικών αύτών χώρων, παρά τόν οικονομικόν καί πολιτιστικόν ρόλον τον όποιον αί έλληνικαί κοινότητες διεδραμάτιζον. Οϋτίος ή προϊοΰσα σταθεροποίησις τής έθνικής καί πολιτικής όντότητος τοΰ Νέου Ελληνισμού εΐχεν ώς παράλληλον διαδικασίαν τήν βαθμιαίαν περιστολήν τών ορίων τοϋ μείζονος Ελληνισμού, ήτις άπεκορυφώθη εις τήν έθνικήν καταστροφήν τοΰ Μικρασιατικού Έλληνισμοΰ. Ά λ λ ή διαδικασία έκκαθαρίσεως τοΰ οΰτω πω ς γνωστού έν τή ιστορία ώς άνατολικοΰ ζητήματος δέν ώλοκληρώθη. Τήν πολιτικήν χειραφέτησιν τών βαλκανικών έθνοτήτων καί τήν άναγωγήν τής Οθωμανικής αυτοκρατορίας εις νεοτουρκικόν κράτος διεδέχθησαν οί πάσης φύσείος έθνικοί ανταγωνισμοί, οί όποιοι ύποκρύπτουν έθνικιστικάς βλέψεις, οικονομικά συμφέροντα καί ψυχολογικούς φόβους έπιβιώσεως, τούς οποίους δυνάμεθα νά χαρακτηρίσο;μεν ώς έθνοϊστορικούς. 'Η έκδήλωσις οίασδήποτε έθνοϊστορικής διαφοράς δύναται νά προκαλέση έ'μπρακτον έκδήλωσιν τοΰ λανθάνοντος έθνικοΰ ανταγωνισμού, θέτουσα εις έπικίνδυνον δοκιμασίαν τάς βεβαρημένας ήδη ύπό τής ιστορίας σχέσεις τών ένδιαφερομένων λαών. Τό πρόβλημα τής έθνικής έπιβιώσεως δέον δπως συνειδητοποιηθή ύπό τό φως τών ορων καί πραγματικοτήτοίν τών ύφισταμένων καί μή ετι έξομαλυνθεισών έθνοϊστορικών διαφορών- τήν όξυτέραν τών όποιων συνιστα κατά τόν παρόντα χρόνον τό Κυπριακόν ζήτημα. Τό δεύτερον πρόβλημα, τό όποιον άφορα εις τήν ιστορικήν άξιοποίησιν τών επιτελεσθεισών θυσιών, έ'χει ανάγκην ώρισμένων εξηγήσεων. Εύρισκόμεθα εις τήν εποχήν τής ορθολογικής πραγματεύσεως τής ιστορικής πραγματικότητος. "Οταν δέ χρησιμοποιώ τόν δρον «ορθολογική πραγμάτευσις», δέν πρέπει νά έκληφθώ δτι όμιλώ περί άπλώς ωφελιμιστικής έκμεταλλεύσεως. Μάλλον τοΰτο συμβαίνει σήμερον μέ τήν τουριστικήν προβολήν, επι παραδείγματι, τοΰ άρχαιολογικοΰ μας πλούτου διά σκοπούς καθαρώς οικονομικούς. Χωρίς νά αποκλείω καί τήν τοιούτου είδους έκμετάλλευσιν, κατά -τα αλλα άνώδυνον. θεωρώ δτι αυτη πρέπει ν άπορρέη ώς δευτερεύουσα συνέπεια εκ τής εύρυτέρας άξιοποιήσεως τοΰ ίστορικοΰ παρελθόντος. Διά νά περιορισθώ εις τό σημερινόν θέμα, θά ήθελα νά εϊπω πώ ς άντιλαμβάνομαι τήν εύρυτέραν

9 αυτήν άξιοποίησιν έν σχέσει προς τάς θυσίας τών πατέρων μας, εις τάς οποίας όφείλομεν κατά μέγα μέρος τήν σημερινήν μας ιστορικήν ΰπαρξιν. 'Ω ς προς τό σημεΐον αύτό δέν υπάρχει αμφιβολία δτι (α) πασα ιστορική θυσία πρέπει νά έξυπηρετή ενα σκοπόν. Θυσία άνευ τελεολογικής σκοπιμότητος είναι άχρηστος. Οΰτε ποτέ εις τήν ιστορίαν θά διαπίστωση κανείς δτι ή άνθρωπότης προσφέρεται εις θυσίαν στερουμένην έσωτερικοΰ νοήματος. 'Απλούστατα ή άνθρωπότης δέν θυσιάζεται δωρεάν, (β) 'Η άξιοποίησις μιας θυσίας έναπόκειται φυσικώς εις τάς έπερχομένας γενεάς. Ούχί άναγκαίως εις τάς άμέσως διαδόχους γενεάς. Ά να - λόγως τοϋ μακροπροθέσμου ή τοΰ βραχυπροθέσμου τοΰ τελεολογικού χαρακτήρος μιας θυσίας, ή ευθύνη τής άξιοποιήσεως βαρύνει αύτήν ή έκείνην τήν γενεάν, ή πολλάς έξ αύτών. (γ) Ή άξιοποίησις μιας θυσίας πρέπει νά είναι άνάλογος προς τό μέγεθος τής θυσίας εκείνης. μεγάλαι θυσίαι άπαιτοΰν καί μεγάλα έπιτεύγματα, προκειμένου δέ νά έφαρμοσθή τό κριτήριον τοΰτο εις τήν περίπτωσιν τοΰ έλληνικοΰ έθνους, ή ήθική ύποχρέο^σις, τήν όποιαν έκληροδότησεν ή γενεά τοΰ 1821, είναι βαρεία. Απομένει τό στυγνόν έρώτημα, κατά πόσον αί κολοσσιαΐαι θυσίαι τώ ν πατέρων μας άπό τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως μέχρι σήμερον ήξιοποιήθησαν εις άνάλογον βαθμόν. Δέν υ πάρχει άμφιβολία, δτι τό έθνος έξήρθη εις τό ΰψος τών θυσιών αύτών, καί δτι ό λαός μας Ιχει συνειδητοποιήσει τήν ιδέαν μιας μεγάλης άποστολής. Έ άν, παρά ταΰτα, τά άποτελέσματα τής εποικοδομητικής αύτής προσπαθείας δέν είναι άνάλογα προς τό μέγεθος τών θυσιών τάς οποίας άναγράφει ή ιστορία μας, τοΰτο οφείλεται, κατά τήν γνώμην μου, εις τήν μονόπλευρον έκμετάλλευσιν τοΰ πνευματικοΰ μας πλούτου καί τής πολιτιστικής μας παραδόσεως. Μονόπλευρος έκμετάλλευσις σημαίνει μή ώλοκληρομένην άξιοποίησιν. Τήν στιγμήν κατά τήν οποίαν γίνεται παγκόσμιος έκμετάλλευσις τής έμπειρικής μεθόδου τοΰ Άριστοτέλους καί προσπάθεια πρακτικής άξιοποιήσεως τής Πλατωνικής φιλοσοφίας, ήμεΐς περιωρίσθημεν κυρίως εις τήν παθητικήν θεώρησιν τοΰ πνευματικοΰ μας παρελθόντος, ΰστερήσαμεν δέ σημαντικώς εις τήν έρμηνείαν καί τάς πρακτικάς έφαρμογάς, τάς οποίας τό θεωρητικόν τοΰτο σύστημα συνεπήγετο. Διά νά διευκρινίσω τοΰτο έν σχέσει προς τό σημερινόν θέμα, θά ήθελα νά τονίσω πόσον ό λαός μας έμφορεΐται άπό τήν ψυχολογικήν τάσιν νά θε(ορή τό ιστορικόν του παρελθόν, καί κατά συνέπειαν τάς θυσίας τών πατέρων του, ώς τελειωθέντα ιστορικά έπιτεύγματα έρχόμενα νά προσαυξήσουν τον κατά τά άλλα πλούσιον θησαυρόν τής παραδόσεώς μας, ένο> έπρεπεν αί θυσίαι αύταί νά θεωρούνται ώς άρχαί έπιτευγμάτων έχόντων άνάγκην συμπληρώσεως καί τελειώσεως. "Ας μή λησμονώμεν δτι μία θυσία αυτή καθ έαυτήν είναι αρνητικόν φαινόμενον, στεροΰσα τό έθνος άπό έν μέρος τοΰ ανθρωπίνου δυναμικοΰ του. Ακριβώς, δμως, λόγω τοϋ άρχικώς άρνητικοΰ αύτοΰ άποτελέσματος, τό κοινωνικόν σύνολον άποφασίζει νά καταφύγη εις μίαν

10 θυσίαν εις τελευταΐον καί μόνον λόγον, διά νά δυνηθή νά στηρίξη διά ταύτης μίαν περαιτέρω εποικοδομητικήν προσπάθειαν, ήτις άλλως παρημποδίζετο. Καί ναι μέν δλοι άντιλαμβανόμεθα εύκόλως τήν ανάγκην άξιοποιήσεως μιας θυσίας, πολύ δέ έντονώτερον τήν μεθεπομένην τής τελευταίας μεγάλης θυσίας εις τήν οποίαν συγκατετέθη ό λαός μας. έν τούτοις τό κρίσιμον σημεΐον εις τήν άξιοποίησιν αυτήν έγκειται, δπως άνέφερα προηγουμένως, εις τήν ώλοκληρωμένην καί ούχί τήν μονόπλευρον έκμετάλλευσιν αυτής. Είναι δυνατόν νά άξιοποιήσωμεν τάς έθνικάς μας θυσίας, ήθικώς, πνευματικώς, πολιτιστικώς, είναι δυνατόν νά τάς άναγάγωμεν εις τήν κατηγορίαν μεγάλων ιστορικών έπιτευγμάτων, καί έν τούτοις νά άποτύχωμεν εις τήν ούσίαν, έάν δέν κατορθώσωμεν νά φέρωμεν εις πέρας τό συγκεκριμένον έποικοδομητικόν έργον, τό όποιον αύται προωρίζοντο νά θεμελιώσουν. Τοϋτο θά είχε φυσικά τρομεράς συνεπείας έπί τοΰ έθνικοΰ μας μέλλοντος. Θά έσήμαινεν δτι ήρκέσθημεν άπλώς καί μόνον εις τήν ιδεολογικήν πλευράν τής ιστορικής πορείας άποδίδοντες καθόλου ή άνεπαρκή σημασίαν εις τήν συγκεκριμένην πραγμάτωσιν τών ιδεωδών μας. 'Ό μ ω ς ή Πατρίς μας άντιμετωπίζει σήμερον πρόβλημα προόδου, δηλαδή εύθυγραμμίσεως προς τάς άνωτέρας άξίας τοϋ πολιτισμού σ ύ ν πρόβλημα έπιβιώσεως. Τό πρώτον είναι πρόβλημα άναπτύξεως, τό δεύτερον εθνικής έπιβιώσεως. 'Η επιτυχής άντιμετώπισις τοΰ πρώτου προβλήματος άνευ παραλλήλου έξασφαλίσείος τών δρων τής έθνικής μας έπιβιώσεως θά έσήμαινεν οικοδόμημα θεμελιωμένον έπί τής άμμου. 'II έπιτυχής άντιμετώπισις τοΰ όευτέρου προβλήματος άνευ εύθυγραμμίσεως προς τάς συγχρόνους άξίας τοΰ πολιτισμού θά έσήμαινεν, άφ έτέρου. άρνησιν τής πνευματικής παραδόσεως τοΰ Έλληνισμοΰ καί παλινδρόμησιν προς άρχαϊκά στάδια πολιτιστικής έξελίξεως. "Οθεν τό πρόβλημα τοΰ 'Ελληνισμού κατά τήν 150ετηρίδα τής έθνικής αύτοΰ άναγεννήσεως δύναται νά διατυπωθή ώς πρόβλημα άξιοποιήσεως τής πνευματικής αύτοΰ παραδόσεως καί τής ιστορικής έμπειρίας τήν οποίαν συνθέτουν οί άγώνες καί αί θυσίαι διά τήν φυσικήν καί έθνικήν αύτοΰ έπιβίωσιν. Κ ατά πόσον ή άξιοποίησις τών δεδομένων τούτων τής έθνικής ιστορίας έσυνειδητοποιήθη καταλλήλως ύπό τού ελληνικού λαού είναι παράγωγον πρόβλημα, έκ τής ορθής έκτιμήσεως τοΰ οποίου έξαρτάται αύτό τούτο τό μέλλον τού έθνους. Θά πpoσπαθήσcϋ νά άναλύσω συντόμως τήν ύφήν καί τά δεδομένα τοΰ προβλήματος. Μία άξιοποίησις τής έλληνικής ιστορίας έντός τών πλαισίων τής συγχρόνου εποχής συνεπάγεται άναποφεύκτως άφομοίωσιν, πρώτον, προαγωγήν, δεύτερον, τών άξιων τοΰ πολιτισμού ώς αδται διεμορφώθησαν καί διαμορφώνονται ύπό τό κράτος τών δημογραφικών, οικονομικών καί έπιστημονικών δεδομένων καί έξελίξεων άπό τής οΰτω πω ς κληθείσης βιομηχανικής έπαναστάσεως καί έντεϋθεν. Ή δ η αΐ προκεχωρημέναι θέσεις τοΰ συγχρόνου τεχνολογι-

11 κυυ πολιτισμού προπαρασκευάζουν τήν έ'λευσιν τής μεταβιομηχανικής κοινωνίας, τοϋτο δέ καθ δν χρόνον ή Ε λλάς πραγματοποιεί τά πρώτα σημαντικά βήματα εις τό στάδιον έκβιομηχανίσεως. Τοϋτο σημαίνει δτι, παρά τάς έπιτευχθείσας κατά τήν παρελθοΰσαν 150ετίαν προόδους, ή Ε λ λ ά ς εύρίσκεται εις διαφορικόν στάδιον άναπτύξεως έν σχέσει προς τά κατέχοντα τό προβάδισμα τής βιομηχανικής τεχνολογίας έθνικά συγκροτήματα. Συνεπώς καί ή προσπάθεια, ή όποία οφείλει νά καταβληθή ύπό τοΰ έλληνικοϋ λαοΰ προς έπίτευξιν εύθυγραμμίσεως προς τάς προκεχωρημένας πολιτιστικάς άξίας τής εποχής μας, ενδεχομένως δέ καί προαγωγήν αύτών, είναι αύτόχρημα κολοσσιαία, τοσούτω μάλλον όσω ή φύσις τής συγχρόνου έπιστημονικής καί τεχνολογικής έξελίξεως είναι λίαν δυναμική, έπιβάλλουσα διά τά τεχνολογικώς άναπτυσσόμενα έθνικά συγκροτήματα διπλοΰν ποσοστόν άναπτύξεως, καλΰπτον οχι μόνον τήν άνάκτησιν τής καθυστερήσεως αύτών, άλλα καί τήν ταυτόχρονον παρακολούθησιν τοΰ άδιαλείπτως χωροΰντος προς τά πρόσω ρυθμοΰ άναπτύξεως. Μία τοιαύτη έπίτευξις εύθυγραμμίσεως, ένδεχομένως δέ καί πρωτοπορειακής θέσεως, προϋποθέτει θεωρητικόν έξοπλισμόν τόσον ύπό μορφήν υποδομής, δσον καί ύπό μορφήν δυναμικήν, δηλαδή ύπό μορφήν συνεχοΰς προσαρμογής προς τάς πνευματικάς καί τεχνικάς εξελίξεις καί άνανεώσεως τών μεθόδων καί τών αντιλήψεων. Έ π ί τοΰ σημείου τούτου καθίσταται άναγκαία ή άρσις μιας ευρέως διαδεδομένης παρεξηγήσεως, ή όποία άπετέλεσε καί δυνατόν νά έξακολουθήση νά άποτελή πρόσκομμα εις τήν πρόοδον τοΰ έλληνικοϋ έθνους. Ή παρεξήγησις αυτη προέρχεται έκ παρερμηνείας τής σχέσεως μεταξύ άρχαίας έλληνικής πνευματικής παραδόσεως καί νεωτέρας επιστήμης καί τεχνολογίας. 'Η σχέσις αύτη ήρμηνεύθη ώς έπί τό πλεϊστον άρνητικώς, τής νεωτέρας έπιστήμης καί τεχνολογίας κριθείσης ώς άναιρετικής τοΰ κλασσικοϋ άνθρωπισμοΰ. Μία τοιαύτη έρμηνεία αγνοεί τήν ιστορικήν καταγωγήν τής συγχρόνου έπιστήμης καί τεχνολογίας, ήτις άνάγεται γενεαλογικώς εις τήν έμπειρικήν μέθοδον τοΰ Άριστοτέλους καί τήν ορθολογικήν σκέψιν τής έλληνικής φιλοσοφίας. 'Η οργανική καί λογική σύνδεσις τής νεωτέρας σκέψεως προς τήν άρχαίαν καταργεί τήν νομιζομένην ώς ύφισταμένην άντίφασιν μεταξύ συγχρόνου έπιστήμης καί έλληνικής κλασσικής παραδόσεως. Α ί πρακτικαί συνέπειαι τής διαπιστώσεως αύτής διά τήν πορείαν τοΰ Έλληνισμοΰ συνίστανται εις τήν άρμονικήν έ'νταξιν αύτοΰ έντός τών πλαισίων τοΰ νεωτέρου έπιστημονικοΰ καί τεχνολογικοΰ πολιτισμού. Έ ν τή έπεξεργασία ένος προγράμματος έθνικής πολιτιστικής πολιτικής ή μέν έκ τής άρχαιότητος κληροδοτηθεΐσα παράδοσις παρέχει εις τόν Ελληνισμόν τήν άσφαλεστέραν θεωρητικήν υποδομήν τήν ό ποιαν δύναται νά διαθέση οίονδήποτε έθνικόν σύνολον, ή δέ σύγχρονος έπιστήμη τόν μεθοδολογικόν έκεΐνον έξοπλισμόν ό όποιος θά παράσχη τήν δυνατότητα εις τό σύγχρονον έλληνικόν έθνος νά άξιοποιήση τήν ύπό πολλάς έπόψεις ίστορικώς πληγείσαν παράδοσιν αύτοΰ.

12 'Υπό τάς συνθήκας ύπό τάς οποίας εξελίσσεται ό σύγχρονος κόσμος ή πρακτική άξιοποίησις της έλληνικής πνευματικής παραδόσεως είναι εργον επίμοχθον, διά τήν έπιτέλεσιν του οποίου άπαιτεΐται πλήρης συντονισμός τών εθνικών δυνάμεων, ορθολογικός προγραμματισμός τήςέθνικής οικονομίας καί κατάλληλος προσανατολισμός τής έθνικής πολιτικής. Έ π ί πλέον τό &ργον τοΰτο οφείλει νά συμβαδίζη μετά τής κατοχυρώσεως τής έθνικής όντότητος, διά τής οποίας έξυπακούεται έπαρκής καί έκσυγχρονισμένη στρατιωτική άμυνα. Ή ιστορική πείρα ώς πρός τό σημεΐον αύτό υπήρξε πικρά. 'Οσάκις ό Ελληνισμός ύπέστη κατάρρευσιν, τοΰτο ώφείλετο συνήθως ούχί εις κατωτερότητα πολιτιστικήν, άλλ εις παραμέλησιν τών άμυντικών αύτοΰ δυνάμεων. Ά λ λ ή αμυντική άδυναμία έδράζεται ώς έπί τό πλεΐστον έπί τής κοινωνικής καί οικονομικής τοιαύτης, συνεπώς τό πρόβλημα άνάγεται, είς τελευταίαν άνάλυσιν, εις τήν διοργάνωσιν τών κοινωνικών καί οικονομικών δυνάμεων τοΰ έθνους. \λλά καί ή τελευταία αΰτη διαπίστωσις δέν άποτελεΐ τελικόν δρον. Πλήρης θετικότης περί τον εθνικόν προγραμματισμόν δέν δύναται νά έπιτευχθή άνευ μαζικής έπιδόσεως τοΰ Έλληνισμοΰ εις τον τομέα εκείνον δραστηριότητος ό όποιος χαρακτηρίζει κατ έξοχήν τήν έποχήν μας: τήν έπιστημονικήν έ'ρευναν. Ώ ς άνέφερα προηγουμένως ή οΰτω πω ς έπικρατήσασα άντίληψις περί τοΰ άσυμβιβάστου τοΰ κλασσικοΰ άνθρωπισμοΰ καί τής νεωτέρας έπιστήμης δέν εύσταθεϊ. Ή νεωτέρα έπιστήμη καί ή σύγχρονος έπιστημονική έρευνα άποτελοΰν λογικάς άναπτύξεις τής αρχαίας έλληνικής φιλοσοφίας, κατά συνέπειαν ή στροφή τοΰ νεωτέρου Έλληνισμοΰ πρός τήν έπιστημονικήν έρευναν είναι σύμφυτος πρός τήν πνευματικήν αύτοΰ παράδοσιν. Ούδείς κοινωνικοοικονομικός προγραμματισμός, ούδεμία διασφάλισις τής έθνικής άμύνης καί ένίσχυσις τής στρατηγικής πολιτικής τοΰ έθνους δύναται νά νοηθή κατά τό τελευταΐον τρίτον τοΰ Κ αΐώνος άνευ εύθυγραμμίσεως πρός τά κρατοΰντα διεθνή έπίπεδα τής έπιστημονικής έρεύνης. Τήν άναγκαιότητα μιας τοιαύτης εύθυγραμμίσεως υπαγορεύει τό ποσοτικόν μειονέκτημα τοΰ συγχρόνου έλληνικοΰ έ'θνους, τό όποιον έκληροδοτήθη έκ τής 'Ιστορίας, καί τό όποιον συνίσταται εις τήν περιστολήν τών γεωγραφικών opicov τοΰ Έλληνισμοΰ καί τό χαμηλόν δημογραφικόν μέγεθος αύτοΰ έν συγκρίσει πρός τά δμορα έθνικά σύνολα. Μόνον διά τής έντατικής καλλιεργείας τής ποιοτικής κατηγορίας δύναται νά άντισταθμισθή τό ποσοτικόν τοΰτο μειονέκτημα. Ά λ λ ή άνύψωσις τής ποιοτικής στάθμης τοΰ έθνους δέν δύναται, ύπό τάς συνθήκας τής έποχής μας, νά έπιτευχθή είμή διά τής κατά βάθος καί πλάτος έπιδόσεο^ς εις τον τομέα τής έπιστήμης καί τής έπιστημονικής έρεύνης. Διά νά έπιτύχη εις τήν έθνικήν αύτοΰ σταδιοδρομίαν, ό Ελληνικός λαός έχει νά παλαίση έναντίον τών άνασχετικών έκείνων παραγόντων οί όποιοι συνθέτουν τήν αρνητικήν πλευράν τής έθνικής ζωής. Είναι δέ οΐ παράγοντες ούτοι, κατά κύριον λόγον (α) ό αναρχικός ατομικισμός, ό όποιος παρακωλύει τάς συν

13 τονισμένα? ένεργείας καί τήν συγκρότησή τών μεγάλων συλλογικών μονάδων, τόσον εις τόν οικονομικόν, δσον καί εις τόν έπιστημονικόν τομέα- (β) ή υπέρμετρος καί άνεδαφική μεγαλοπραγμοσύνη, ή όποία έμποδίζει τό έθνος νά κρίνη ρεαλιστικώς καί θετικώς περί τών δυνατοτήτων του, οδηγούσα αύτό εις ούτοπιστικάς πράξεις καί εις ύποτίμησιν τών ξένων έπιτεύξειον καί δυνατοτήτων (γ) ή βερμπαλιστική άντίληψις καί πραγμάτευσις των πνευματικών θεμάτων καί προβλημάτων, ή όποία είναι υπεύθυνος διά τήν επιφανειακήν καί έπιπολαίαν πραγμάτευσιν πολλών ζητημάτων τοϋ έθνικοΰ βίου. 'Ο βερμπαλισμός, ό όποιος διαιωνίζεται κυρίως διά τής λογοτεχνίας, παρασύρει τήν νεολαίαν τοΰ έθνους εις τόν άπατηλόν δρόμον τής εύκολου κοινωνικής καί πνευματικής άνόδου, άνευ καταβολής τής άπαιτουμένης προσπαθείας προς άπόκτησιν τών θετικών μέσων τά όποια όδηγοΰν εις τήν άνοδον. 'Ο βερμπαλισμός άπορρέει έν μέρει έκ τής πεποιθήσεως δτι ή άνωτερότης τοΰ άρχαίου ελληνικού πολιτισμού ενυπάρχει αύτοδικαίως καί εις τόν νεώτερον Ε λ λ η νισμόν. 'Η πεποίθησις αυτη άποτελεΐ πρόσκομμα εις τήν άπόκτησιν τής ιδίας εκείνης άνωτερότητος, τήν όποιαν οφείλει νά άποκτήση διά τών ΐδικών του προσπαθειών ό νεώτερος Ελληνισμός, έάν πρέπει νά άποβή αντάξιος τοΰ άρχαίου. 'Η έθνική άνωτερότης δέν έπιτυγχάνεται ουτε διά τής αυταπάτης περί φυσικής άνο,ιτερότητος, ούτε διά προχείρου καί έπιφανειακοΰ πνευματικού εξοπλισμού, άλλά δι άδιαλείπτίον προσπαθειών καί κατά μέτωπον άντιμετωπίσεως της πραγματικότητος. Τό ΐσχυρότερον δπλον διά τήν καταπολέμησιν του βερμπαλισμοΰ είναι ή έπίδοσις τών νεοοτέρων γενεών εις τήν έπιστήμην, ή όποία δέν συγχωρεΐ οίανδήποτε έπιπολαίαν χρήσιν τών μεθόδων της καί υπεκφυγήν εις τήν έφαρμογήν των κριτηρίων τών διεπόντων τήν έπιστημονικήν έργασίαν. Επανερχόμενοι εις τάς μεγάλας θυσίας εις τάς οποίας υπεβλήθη ό 'Ε λ ληνικός λαός διά νά άποτινάξη τό καθεστώς δουλείας, τό όποιον έπί αιώνας έπεκάθητο έπ αύτοΰ, καί εις τάς προσπαθείας τάς οποίας κατέβαλε διά νά εύθυγραμμισθή πρός τάς άξίας τοΰ συγχρόνου πολιτισμού, είναι άνάγκη νά διαπιστωθή δτι τό έργον, τήν πραγματοποίησιν τοΰ όποιου έπεδίωξαν οί άγωνισταί τοΰ 1821, δέν ώλοκληρώθη εΐσέτι. Κατά τήν έκατοπεντηκονταετηρίδα τής έθνικής άναγεννήσεως σημαντικά τμήματα τοΰ νεωτέρου Έλληνισμοΰ παραμένουν εις τήν κατάστασιν έκείνην ή όποία προσφυώς χαρακτηρίζεται ώς άλύτρωτος 'Ελληνισμός. Έ ξ έπόψεως ιστορικής ή πάλη διά τήν εθνολογικήν καί πολιτικήν όλοκλήρωσιν τοΰ Έλληνισμοΰ έσυνεχίσθη καθ δλον τόν ΙΘ ' αιώνα καί τόν εικοστόν, τό φαινόμενον δέ τοΰτο δύναται νά χαρακτηρισθή ώς προέκτασις έν τώ χρόνω τής Ε λληνικής Έπαναστάσεως. ΙΙροβαίνοντες σήμερον εις τήν άπογραφήν τοΰ άπό τοΰ 1821 διεξαγομένου άγώνος, δέν είναι δυνατόν νά άντιπαρέλθωμεν τήν σημασίαν τής έπικής εθνολογικής πάλης εις τήν οποίαν άπεδόθη τό έθνος διά τήν πολιτικήν ένσωμάτωσιν τών αλυτρώτων τμημάτων τοΰ Έλληνισμοΰ, πάλης ή όποία συνεχίζεται υπό τά όμματα ήμών διά τήν έπι-

14 βίωσιν τοϋ Κυπριακοΰ Ελληνισμού. 'Ο ισολογισμός της διαρρευσάσης ΙδΟετιας παρουσιάζει εις μέν τό ένεργητικόν του έπιτεύγματα άντάξια της παραδόσεως τοϋ έθνους, εις δέ τό παθητικόν του στοιχεία όίδοντα λαβήν εις τήν άνάγκην συνειδητοποιήσεως τοΰ γεγονότος ότι τό ιστορικόν μέλλον του Έλληνισμοΰ δέν είναι απολύτως διησφαλισμένον ύπό τάς συγχρόνους διεθνείς συνθήκας. Σημ α ν τ ικ ώ τ α τ ο ν στοιχεΐον παθητικού άπετέλεσεν ή άποτυχία διασώσεως τοΰ Μικρασιατικού Έλληνισμοΰ καί ή έκρίζωσις αύτοΰ άπο χώρου έντός τοΰ όποιου άπο άμνημονεύτων χρόνων εδρασε πολιτικώς καί πολιτιστικώς. " \ ς μοΰ έπιτραπή νά τονίσω τήν σημασίαν τής Μ ικρασιατικής καταστροφής διά τά ιστορικά πεπρωμένα τοΰ Νέου Έλληνισμοΰ. 'Η καταστροφή τοΰ σημαντικωτάτου τούτου τμήματος τοϋ Έλληνισμοΰ συνθέτει τά ιστορικά πλαίσια έντός τών όποιων διεξάγεται ή παροΰσα φάσις τοΰ άγώνος προς όλοκλήρωσιν τής έθνικής άποκαταστάσεως τοΰ Έλληνισμοΰ, φάσις τήν όποιαν συνιστα τό Κυπριακόν ζήτημα. Τό ζήτημα τοΰτο, τό όποιον ή ελλειψις έπαρκοΰς ιστορικής προοπτικής πολλάκις άπεμόνωσε τών ιστορικών του συσχετίσεων, έντάσσεται έντός τών πλαισίων τοΰ άγώνος προς πολιτικήν χειραφέτησιν τοΰ άλυτρώτου Έ λληνισμοΰ. Μόνον διά τής ιστορικής ταύτης τοποθετήσεως καί βάσει ταύτης είναι δυνατόν νά διαρθρωθή μία έθνική πολιτική έπί τοΰ Κυπριακοΰ. Τά ιστορικά πλαίσια έντός τών όποιων διαγράφονται αί περί τό Κυπριακόν έξελίξεις υποδεικνύουν καί τήν ούσιαστικήν ύφήν αύτοΰ, ώς ζητήματος έθνικής έπιβιώσεως τοΰ άκραίου τούτου τμήματος τοΰ Έλληνισμοΰ, τό όποιον αί ίστορικαί περιστάσεις εθεσαν εις τήν κατηγορίαν τοΰ άλυτρώτου. Αί συνέπειαι μιας τοιαύτης ιστορικής τοποθετήσεως τοΰ Κυπριακοΰ δύνανται νά θεωρηθώσιν ύπό τό διπλοΰν πρίσμα τής άντιμετωπίσεως αύτοΰ ύπό τοΰ Κυπριακοΰ Έλληνισμοΰ, άφ ένός, καί τοΰ Μητροπολιτικοΰ Έλληνισμοΰ, άφ έτέρου. Από τής πλευράς τοΰ Κυπριακοΰ Έλληνισμοΰ, ή συνειδητοποίησις τοΰ Κυπριακοΰ ώς προβλήματος έθνικής έπιβιώσεως σημαίνει οτι πασα έπί μέρους οικονομική, έξωτερική καί στρατιω τική πολιτική οφείλει νά ύπαχθή ύπό τάς άπαιτήσεις καί τάς άνάγκας τής έθνικής έπιβιώσειος. Ή εναντία περίπτωσις τής έξαρτήσεως τής πολιτικής τής έθνικής έπιβιώσεως ύπό τάς βραχυπροθέσμους άνάγκας τής έπί μέρους πολιτικής θά άπετέλει βαρύ σφάλμα μέ άπωτέρας ίστορικάς συνεπείας. Μία τοιαύτη υπαγωγή τής πολιτικής τής έθνικής έπιβιώσεως θά έσήμαινεν άπομόνωσιν τοΰ Κυπριακοΰ προβλήματος άπο τών έθνοϊστορικών αύτοΰ όρων. Οί έθνοϊστορικοί όροι τοΰ προβλήματος συνιστοΰν ταυτοχρόνως καί τήν εθνικήν πολιτικήν τοΰ Μητροπολιτικοΰ Έλληνισμοΰ έπί τοΰ Κυπριακοΰ. Τό Κυπριακόν αποτελεί σάρκα καί οστά τής πανελληνίου έθνικής πολιτικής ύπό διπλήν ιδιότητα: πρώτον, ώς έντασσόμενον εις τήν πατροπαράδοτον πολιτικήν έναντι τοΰ άλυτρώτου Έ λληνισμοΰ- δεύτερον, ώς άναπόσπαστον κεφάλαιον τών

15 ελληνοτουρκικών σχέσεων. 'Γ π άμφοτέρας τάς ιδιότητας ταύτας μία ενδεχομένως άρνητική λύσις τοϋ Κυπριακοΰ θά εΐχεν άμέσους συνεπείας έπί τοΰ εθνικού κορμού. 'Η ύποχώρησις εις τό Κυπριακόν ζήτημα δέν εϊναι δυνατόν νά άνασχέση περαιτέριο εθνολογικήν ύποχώρησιν τοΰ Έλληνισμοΰ έναντι τών έπεκτατικών άξιώσειον τοΰ ύπό πλήρη άναζωπύρησιν τουρκικοΰ έθνικισμοΰ. 'Η άνάλυσις τής ψυχοσυνθέσειος καί τών έθνοϊστορικών δεδομένιον τοΰ τουρκικοΰ λαοΰ δέν έπιτρέπει αύταπάτας εις τήν περίπτωσιν τοΰ Κυπριακοΰ. 'Ο Ε λ λ η νισμός πρέπει νά είναι εις θέσιν νά διεκδικήση τά έθνικά αύτοΰ δίκαια, τά όποια δέν συνίστανται εις ΐμπεριαλιστικάς βλέψεις, άλλ εις άξίιοσιν πολιτικής όλοκληρώσειος τής έθνολογικής αύτοΰ ύποστάσεο^ς. άντιτάσσων ποιοτικήν ανωτερότητα είς τήν ποσοτικήν τοιαύτην έπί τής οποίας ή Τουρκία βασίζει τάς αξιώσεις της. Μόνον διά τής όλοκληρωσεως τοΰ ποιοτικού αυτής έξοπλισμοΰ, οΐκονομικοΰ, στρατιωτικοΰ, έπιστημονικοΰ, δύναται ή Ε λλάς νά άνασχέση τήν έθνολογικήν ύποχώρησιν τήν οποίαν προεκάλεσεν ή Μικρασιατική καταστροφή, παγιοποιοΰσα οΰτιο τήν πολιτικήν αύτης θέσιν έν τή Ανατολική Μεσογείου. 'Η πολιτική ένσιομάτωσις τής Κύπρου εις τον εθνικόν κορμόν θά παράσχη τήν ο'υνατότητα μιας νέας πολιτιστικής καί πνευματικής σταδιοδρομίας τοΰ Έλληνισμοΰ εις τήν Ανατολήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη Το παρόν ηλεκτρονικό εγχειρίδιο έχει ως στόχο του να παρακολουθήσει τις πολύπλοκες σχέσεις που συνδέουν τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ στα αποσπάσματα των εγχειριδίων που ακολουθούν : 1]προσέξτε α) το όνομα του Βυζαντίου β) το μέγεθος

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ στα αποσπάσματα των εγχειριδίων που ακολουθούν : 1]προσέξτε α) το όνομα του Βυζαντίου β) το μέγεθος ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ στα αποσπάσματα των εγχειριδίων που ακολουθούν : 1]προσέξτε α) το όνομα του Βυζαντίου β) το μέγεθος και τον τόνο της αποτίμησης γ) τα στοιχεία της ιστορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΕΝ ΣΧΕΣΕ1 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ- ΣΙΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΕΝ ΣΧΕΣΕ1 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ- ΣΙΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ 935 Ό περί Αυξήσεως Συντάξεων Νόμος του 1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 'Αριθμός 128 του 1968 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ' έτος 200 περίπου φοιτητές. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία

Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία Ενότητα 1η: Εισαγωγή Ελευθερία Μαντά, Λέκτορας Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

-Ποντιακός Ελληνισμός-

-Ποντιακός Ελληνισμός- -Ποντιακός Ελληνισμός- Αναγνώριση από την βουλή των Ελλήνων. Λουτζούδης Γιώργος Ευθυμιάδης Βαγγέλης ΓΕΝΙΚΑ Ο όρος της γενοκτονίας. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Απόφαση της Ελληνικής βουλής Αποφάσεις ανά τον κόσμο Εκτιμήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Σκοποί της παιδαγωγικής διαδικασίας

Σκοποί της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί της παιδαγωγικής διαδικασίας Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Η παιδαγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Η κρίση στα Βαλκάνια (σελ )

Κεφάλαιο 6. Η κρίση στα Βαλκάνια (σελ ) Ιστορία ΣΤ τάξης 4 η Ενότητα «Η Ελλάδα στον 19 ο αιώνα» 1 Κεφάλαιο 6 Η κρίση στα Βαλκάνια (σελ. 170 173) Στη διάρκεια του 19ου αιώνα η Οθωµανική Αυτοκρατορία αντιµετώπισε πολλά προβλήµατα και άρχισε σταδιακά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο... Φορέας εκτέλεσης έργων

Άρθρο... Φορέας εκτέλεσης έργων ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΟΡΕΙΝΗ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑ Άρθρο... Φορέας εκτέλεσης έργων 1. Τα δασοτεχνικά έργα διευθετήσεως χειμάρρων και αποκαταστάσεως ορεινών εδαφών των λεκανών απορροής εκτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Cm 'Αρ. 20 της 25t)S ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1960 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Συμφώνως τω Άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος ό υπό της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων ψηφισθείς Νόμος περί

Διαβάστε περισσότερα

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις Τ-125/03 R και Τ-253/03 R. Akzo Nobel Chemicals Ltd και Akcros Chemicals Ltd κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις Τ-125/03 R και Τ-253/03 R. Akzo Nobel Chemicals Ltd και Akcros Chemicals Ltd κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Συνεκδικασθείσες υποθέσεις Τ-125/03 R και Τ-253/03 R Akzo Nobel Chemicals Ltd και Akcros Chemicals Ltd κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων Ανταγωνισμός Ελεγκτικές εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος του Κριτικού Στοχασμού στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων

Ο Ρόλος του Κριτικού Στοχασμού στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ο Ρόλος του Κριτικού Στοχασμού στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων Ενότητα 9: Φραγμοί στην Κριτικο-στοχαστική Πρακτική Γιώργος Κ. Ζαρίφης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (μάθημα επιλογής) Α τάξη Γενικού Λυκείου Α) Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος επιλογής «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός πολιτισμός»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1103/ Διευκρινίσεις για την έννοια της μεταβίβασης αγαθών επιχείρησης ως συνόλου σε σχέση με το ΦΠΑ

ΠΟΛ.1103/ Διευκρινίσεις για την έννοια της μεταβίβασης αγαθών επιχείρησης ως συνόλου σε σχέση με το ΦΠΑ ΠΟΛ.1103/18.5.1990 Διευκρινίσεις για την έννοια της μεταβίβασης αγαθών επιχείρησης ως συνόλου σε σχέση με το ΦΠΑ ΠΟΛ. 1103/18.5.90 Διευκρινίσεις για την έννοια της μεταβίβασης αγαθών επιχείρησης ως συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

εε«*ν'? Α^ν 2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοΰ κειμένου προκύπτη διά Εοι^α φόρος έννοια

εε«*ν'? Α^ν 2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοΰ κειμένου προκύπτη διά Εοι^α φόρος έννοια E.E., Παρ. I, 1389 Ν. 103/73 Αρ. 1060, 21.12.73 ' Ό περί Αυξήσεως Συντάξεων (Άρ. 2) Νόμος του 1973 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα: Ο Εδαφικός Διακανονισμός της Συνθήκης της Λωζάννης και η Νομολογία Διεθνών Δικαιοδοτικών Οργάνων. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος

Ειδικότερα: Ο Εδαφικός Διακανονισμός της Συνθήκης της Λωζάννης και η Νομολογία Διεθνών Δικαιοδοτικών Οργάνων. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος 1 Ο Εδαφικός Διακανονισμός της Συνθήκης της Λωζάννης και η Νομολογία Διεθνών Δικαιοδοτικών Οργάνων Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ Η Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι Ενότητα #2: Βασικές Γνώσεις I Εισαγωγή Νικόλαος Καραπιδάκης Τμήμα Ιστορίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 47 του 1982 79 του 1985 136 του 1988 106(Ι) του 1998 194(Ι) του 2002. ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 (Ενοποίηση) Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΣΥΜΒΑΤΩΝ) Χριστόφορος Κουτίτας Καθηγητής ΑΠΘ Αντιπρόεδρος ιοικούσας Επιτροπής Ι.ΠΑ.Ε. Ενέργεια πολιτισµός (τεχνολογικός/καταναλωτικός) Συσχέτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ Απαντήσεις

ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ Απαντήσεις Σελίδα 1 από 5 Απαντήσεις Β.1 Το συγκεκριμένο απόσπασμα αντλήθηκε από το 8 ο βιβλίο των Πολιτικών του Αριστοτέλη, που έχει ως θέμα του την παιδεία. Ήδη, από την πρώτη φράση του αποσπάσματος (ὅτι μέν οὖν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΑ & ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ

ΓΥΝΑΙΚΑ & ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ ΓΥΝΑΙΚΑ & ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ (Ομιλία της Καθ. Μ. Τζάνη στον Σύλλογο Γυναικών Μεσσίνης ορεινής Κορινθίας, 18-03-06) Εισαγωγικά Οι δραματικής έκτασης και έντασης αλλαγές που προκαλούνται,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 45 της Ιης ΜΑΡΤΙΟΥ I96S ΜΕΡΟΣ Ι Συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος δ ύπό της Βουλής των 'Αντιπροσώπων ψηφισθείς περί Αυξήσεως Συντάξεων Νόμος, 1961, το

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Γυμνασίου. Γυμνάσιο Βεργίνα,

Ιστορία Γυμνασίου. Γυμνάσιο Βεργίνα, Ιστορία Γυμνασίου Γυμνάσιο Βεργίνα, 2012-2013 Ιστορία «Ιστορία, το φως της αλήθειας κι ο δάσκαλος της ζωής» Κικέρων, Ρωμαίος ρήτορας & πολιτικός Διδάσκουμε Ιστορία Α Γυμνασίου: Κ.Μιλτιάδου, Ν.Κασεττά-

Διαβάστε περισσότερα

4. Ιδρύθηκε µε βάση τη

4. Ιδρύθηκε µε βάση τη ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1.

ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο. Ενότητα Αγροτική κοινωνία. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο. Ενότητα Αγροτική κοινωνία. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο Ενότητα 2.1.1 Αγροτική κοινωνία 2.1.1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1/5 Αγροτικές κοινωνίες Αυτές που ζουν από την καλλιέργεια της γης 2 2.1.1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2/5 Μόνιμη εγκατάσταση Στοιχειώδες εμπόριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 116/85 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2084 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1985 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΰττ" Άρ. 734 της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ Διοικητικάi Πράξεις καΐ Γνωστοποιήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΰττ Άρ. 734 της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ Διοικητικάi Πράξεις καΐ Γνωστοποιήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΰττ" Άρ. 734 της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1969 Διοικητικάi Πράξεις καΐ Γνωστοποιήσεις Αριθμός 545 Οί περί Ταμείου Βοηθείας Ζημιωθέντων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η στην έκθεσή της με θέμα περιγράφει πώς με την πρόοδο της ανάπτυξης, υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία για: Κοινωνικο κεντρικούς λόγους (ικανοποίηση ανθρώπινων προσδοκιών και φιλοδοξιών).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή 21 Τι είναι η Ιστορία; 21 Τότε και τώρα, εκεί και εδώ 24 Το φυσικό περιβάλλον 28 Λίγη περιγραφική Γεωγραφία 29 Επίλογος 32

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή 21 Τι είναι η Ιστορία; 21 Τότε και τώρα, εκεί και εδώ 24 Το φυσικό περιβάλλον 28 Λίγη περιγραφική Γεωγραφία 29 Επίλογος 32 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εικονογραφήσεις 13 Βιογραφικά 15 Πρόλογος στην 11 η έκδοση 17 1. Εισαγωγή 21 Τι είναι η Ιστορία; 21 Τότε και τώρα, εκεί και εδώ 24 Το φυσικό περιβάλλον 28 Λίγη περιγραφική Γεωγραφία 29 Επίλογος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Άννα Φραγκουδάκη - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 26 Σεπτέμβριος :28

Συντάχθηκε απο τον/την Άννα Φραγκουδάκη - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 26 Σεπτέμβριος :28 Άννα Φραγκουδάκη Η ευρωπαϊκή ταυτότητα του μέλλοντος (Και το απαραίτητο μεσογειακό περιεχόμενό της) Είναι σημαντική προϋπόθεση για τη δημοκρατία και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης η καλλιέργεια της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1 Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΚΗ ΒΟΡΙΔΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΛΑ.Ο.Σ.

ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΚΗ ΒΟΡΙΔΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΛΑ.Ο.Σ. ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΚΗ ΒΟΡΙΔΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΛΑ.Ο.Σ. ΣΤΟ 14 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Ισχυρή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση με αρμοδιότητες και πόρους» ΑΘΗΝΑ, 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 1 2

Διαβάστε περισσότερα

591 Ν. 42/76. 65τοϋ1973.

591 Ν. 42/76. 65τοϋ1973. Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1283, 9.7.76 591 Ν. 42/76 Ό περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1976 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την ιέπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

HAPAPTHMA ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

HAPAPTHMA ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ HAPAPTHMA ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ "Αρ. 656 της 4ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ 1 Ό περί Εμπορίας Κυπριακών Ελαιοκομικών Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1968 εκδίδεται δια

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: Ημ/νία Ισχύος: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: Ημ/νία Ισχύος: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 33/1979 ΦΕΚ: Α 10 19790124 Τίτλος Περί τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων Προοίμιο Εχοντες υπ' όψιν: 1. Το άρθρο 11 παρ. 1 και 2 και το άρθρο 22 του Α.Ν. 431/1937 "περί

Διαβάστε περισσότερα

«Παγκοσμιοποίηση και Ταυτότητες»

«Παγκοσμιοποίηση και Ταυτότητες» 17/12/2018 «Παγκοσμιοποίηση και Ταυτότητες» / Ενορίες Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει» του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιώς και σε συνεργασία με το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού

Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού Ηράκλειο, Τρίτη 28/04/2009 Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού Κυρίες και κύριοι, Αισθάνομαι και αισθανόμαστε όλοι ιδιαίτερη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΗΘΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ» ΜΑΘΗΤΡΙΑ: ΣΚΡΕΚΑ ΝΑΤΑΛΙΑ, Β4 ΕΠΙΒΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΤΑΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 17 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Αποσπάσματα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Αποσπάσματα http://hallofpeople.com/gr/bio/aristotles.php ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Αποσπάσματα ΠΟΛΙΤΙΚΑ Ποιος πρέπει, άραγε, να κυβερνά; [ ] Ποιος πρέπει, άραγε, να κυβερνά; Ο λαός; Οι πλούσιοι; Οι γενικής αποδοχής, Ο ικανότερος;

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας. Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους

Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας. Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2019 20 1 ο Εξάμηνο ΥΙS101 Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές ΥΑR102 Θεωρία και Μεθοδολογία της Αρχαιολογίας ΥΙS103 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό

προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να δώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 9.1.2008 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού (COD) για ίδρυση Οργανισμού για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση του μαθήματος είναι η διδασκαλία της ύλης χωρίς χάσματα και ασυνέχειες. Η αποσπασματικότητα δεν επιτρέπει στους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: Ανδρέου Δημητρίου 81 & Ακριτών 26 ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ [1]

Τηλ: Ανδρέου Δημητρίου 81 & Ακριτών 26 ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ [1] ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΤΑΞΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΘ/ΤΗΣ ΒΑΚΑΛΗ Κ. ΒΑΘΜΟΣ: /100, /20 ΟΜΑΔΑ Α Α.1.1. Ν αποδώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός Ι 17 - Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342.

'Αριθμός Ι 17 - Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342. 185 ή αυλάκια χρησιμοποιούμενα από κοινοο μεταξύ του Τμήματος 'Αρδεύσεως και τοιούτου άλλου Τμήματος 'Αρδεύσεως, διά την διατήρησιν τούτων και την άναλογίαν της συνεισφοράς δι' οιαδήποτε έξοδα' γενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ

15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ 15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2015-16 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ ΘΕΜΑ: «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ», ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη συγκεκριμένη εργασία επιχειρείται

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η παγκοσμιοποίηση έχει διαταράξει την παραδοσιακή διεθνή κατάσταση. Σαρωτικές αλλαγές, οικονομικές και κοινωνικές συντελούνται ήδη, η ροή των γεγονότων έχει επιταχυνθεί και η πολυπλοκότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TOT ΕΡΓΟΪ TOT ΣΠΤΡΟΤ ΒΡΤΩΝΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TOT ΕΡΓΟΪ TOT ΣΠΤΡΟΤ ΒΡΤΩΝΗ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TOT ΕΡΓΟΪ TOT ΣΠΤΡΟΤ ΒΡΤΩΝΗ Μέ γνήσια καί άνυπόκριτη χαρά συμμετέχω στήν άποψινή εκδήλωση1 2 που διοργανώνεται μέ τήν ευκαιρία τής έλληνικής έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ ΚΑΙ H ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ. Δήμητρα Λυμπεροπούλου Γεωπόνος ΤΕ MSc Στέλεχος ΜΟΔΙΠ ΑΤΕΙ Καλαμάτας

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ ΚΑΙ H ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ. Δήμητρα Λυμπεροπούλου Γεωπόνος ΤΕ MSc Στέλεχος ΜΟΔΙΠ ΑΤΕΙ Καλαμάτας ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ ΚΑΙ H ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Γεωπόνος ΤΕ MSc Στέλεχος ΜΟΔΙΠ ΑΤΕΙ Καλαμάτας Οι διαστάσεις του προβλήματος. 1.Τι είναι τελικά η παγκοσμιοποίηση; 2.Ποια η υφιστάμενη κατάσταση των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ----- ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΤΜΗΜΑ Ανδρέα Παπανδρέου Α 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 994 τής 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1973 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 994 τής 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1973 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 4/73 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 994 τής 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1973 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί Αυξήσεως Συντάξεων Νόμος τοΰ 1973 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (Ισολογισμοί 2011)

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (Ισολογισμοί 2011) Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (Ισολογισμοί 2011) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 1 Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (Ισολογισμοί 2011) 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Η διατύπωση του ερωτήματος κρίνεται ως ασαφής και μάλλον ασύμβατη με το

Η διατύπωση του ερωτήματος κρίνεται ως ασαφής και μάλλον ασύμβατη με το ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: ΚΑΡΑΡΓΥΡΗ ΓΙΟΥΛΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 α. Γιατί η εργατική τάξη στην Ελλάδα δεν κατόρθωσε να διαδραματίσει αποφασιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

«Η ευρωπαϊκή ταυτότητα του μέλλοντος»

«Η ευρωπαϊκή ταυτότητα του μέλλοντος» «Η ευρωπαϊκή ταυτότητα του μέλλοντος» 1 Είναι σημαντική προϋπόθεση για τη δημοκρατία και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης η καλλιέργεια της ευρωπαϊκής ταυτότητας δίπλα στις εθνικές ταυτότητες των πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1988 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1988 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 186/88 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2337 της 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1988 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 186 Οι περί Ανακουφίσεως Παθόντων

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, ώρα: 5:30 μ.μ. Ξενοδοχείο Hilton Park

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, ώρα: 5:30 μ.μ. Ξενοδοχείο Hilton Park Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκου Κενεβέζου, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην τελετή αποφοίτησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Μαθητικό Συνέδριο Ιστορίας "Το Βυζάντιο ανάμεσα στην αρχαιότητα και τη σύγχρονη Ελλάδα" ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η επίδραση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στο Βυζαντινό Πολιτισμό Μαθητική Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Γενικού Γραμματεία Καταναλωτή Γιάννη Οικονόμου

Ομιλία του Γενικού Γραμματεία Καταναλωτή Γιάννη Οικονόμου Ομιλία του Γενικού Γραμματεία Γιάννη Οικονόμου σε συνέδριο της ΕΕΤΤ για το ευρυζωνικό δίκτυο Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί φίλοι Με μεγάλη χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση της ΕΕΤΤ, για να συμμετάσχω στο συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. (Υιοθετηθείσα εν Λονδίνω 6 Μαϊου 1969)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. (Υιοθετηθείσα εν Λονδίνω 6 Μαϊου 1969) Νόμος 1127 της 3/10.2.81: Περί κυρώσεως της εις Λονδίνον την 6ην Μαΐου 1969 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως διά την προστασίαν της Αρχαιολογικής κληρονομίας.- (Α' 32). 'Αρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΔΕΥΤΕΡΑ 3/9/2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΔΕΥΤΕΡΑ 3/9/2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΔΕΥΤΕΡΑ 3/9/2018 ΑΙΘΟΥΣΑ Α ΑΙΘΟΥΣΑ Β' ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ Δ' ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 212/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2268 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Βήματα του Εστερναχ»

«Τα Βήματα του Εστερναχ» «Τα Βήματα του Εστερναχ» Τοποθέτηση του ΔΗΜ.ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ στη παρουσίαση του βιβλίου ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ-Λάρισα 16/1/2009 Κυρίες και κύριοι. Σε κάθε βιβλίο, μελέτη,διήγημα η ποίημα ο συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80

E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80 E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80 Ό περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος τοϋ Καπνίσματος) Νόμος τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας Σχ. Έτος Εξεταστέα Ύλη γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων. Τάξη A

1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας Σχ. Έτος Εξεταστέα Ύλη γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων. Τάξη A 1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας Σχ. Έτος 2018-19 Εξεταστέα Ύλη γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων Τάξη A Γλωσσική Διδασκαλία Ενότητα 1: σελ. 17-24 Ενότητα 2: σελ. 34-35 Ενότητα 3 (ολόκληρη) Ενότητα 4 (ολόκληρη) Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ............................................... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Θεωρίες περιφερειακών ανισοτήτων Μια σύντομη παρουσίαση...................... 21 1.1 Εισαγωγή...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση εργασίας του τμήματος Α4 με θέμα τον καταναλωτισμό και τον οικογενειακό προϋπολογισμό

Παρουσίαση εργασίας του τμήματος Α4 με θέμα τον καταναλωτισμό και τον οικογενειακό προϋπολογισμό Παρουσίαση εργασίας του τμήματος Α4 με θέμα τον καταναλωτισμό και τον οικογενειακό προϋπολογισμό Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 1.13 ΜΠΛΕ Καταναλωτής: Η οικονοµική µονάδα που δαπανά προκειµένου να ικανοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Εκδήλωσης. Οι Αλήθειες Των Άλλων : πόσο καταλαβαίνουμε την Τουρκία; Πρώτον, το σύνδρομο της περικύκλωσης (encirclement) και αποκλεισμού

Περίληψη Εκδήλωσης. Οι Αλήθειες Των Άλλων : πόσο καταλαβαίνουμε την Τουρκία; Πρώτον, το σύνδρομο της περικύκλωσης (encirclement) και αποκλεισμού Περίληψη Εκδήλωσης Οι Αλήθειες Των Άλλων : πόσο καταλαβαίνουμε την Τουρκία; Π.Κ. Ιωακειμίδης* Η Τουρκία πάει σε πρόωρες εκλογές. Αλλά πόσο καταλαβαίνουμε την Τουρκία; Στην προσέγγισή μου για την κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Ημερομηνία: 15 Ιουνίου 2015

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Ημερομηνία: 15 Ιουνίου 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Ημερομηνία: 15 Ιουνίου 2015 Τάξη: Γ Γυμνασίου Χρόνος εξέτασης: 2 ώρες Ώρα: 8:00-10:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Οι επιπτώσεις της τεχνολογίας επικοινωνιών. www.learner.gr. Τεχνολογία Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 3. Οι επιπτώσεις της τεχνολογίας επικοινωνιών. www.learner.gr. Τεχνολογία Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 Οι επιπτώσεις της τεχνολογίας επικοινωνιών 1 Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Αξιολόγηση της τεχνολογίας (technology assessment ) Ονομάζεται η μελέτη και ο προσδιορισμός του συνόλου των αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' 'Αρ. 969 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1972 ΔΊΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' 'Αρ. 969 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1972 ΔΊΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ Δ.Π. 191/72 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' 'Αρ. 969 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1972 ΔΊΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικοί Διοικητικοί Πράξεις 'Αριθμός 191 Οι περί Ετησίων Άδειων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.. ΤΜΗΜΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.. ΤΜΗΜΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.. ΤΜΗΜΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 2 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» 1. Ότι οι πολίτες που θα μορφώνονται στη σχολική μας εκπαίδευση είναι, έκτος απροόπτου προορισμένοι να ζήσουν σε μιαν

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφερειακή Επιστήμη.

Η Περιφερειακή Επιστήμη. VII. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Η Περιφερειακή Επιστήμη. Τι είναι; Τι την συνέθεσε; ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι δυνατότητες της περιφερειακής οικονομικής ανάλυσης είναι περιορισμένες. Η φύση των προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές τάξεις στη Μεσοβυζαντινή Κοινωνία. Κουτίδης Σιδέρης

Κοινωνικές τάξεις στη Μεσοβυζαντινή Κοινωνία. Κουτίδης Σιδέρης Κοινωνικές τάξεις στη Μεσοβυζαντινή Κοινωνία Κουτίδης Σιδέρης Η βυζαντινή κοινωνική διαστρωμάτωση Εισαγωγή Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία υπήρξε μία από τις πλέον μακραίωνες κρατικές δομές στην μέχρι τώρα ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτιστική κληρονομιά ως κοινωνικό κατασκεύασμα. Ιωάννα Καταπίδη, PhD, MSc Research Fellow, Birmingham University

Η πολιτιστική κληρονομιά ως κοινωνικό κατασκεύασμα. Ιωάννα Καταπίδη, PhD, MSc Research Fellow, Birmingham University Η πολιτιστική κληρονομιά ως κοινωνικό κατασκεύασμα Ιωάννα Καταπίδη, PhD, MSc Research Fellow, Birmingham University Περιεχόμενο διάλεξης Εννοιολογική προσέγγιση Κληρονομιά και αξίες Περιεχόμενο Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

(Από τους προϊστορικούς πολιτισμούς της Ανατολής έως την εποχή του Ιουστινιανού)

(Από τους προϊστορικούς πολιτισμούς της Ανατολής έως την εποχή του Ιουστινιανού) Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Από τους προϊστορικούς πολιτισμούς της Ανατολής έως την εποχή του Ιουστινιανού) Ι. ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία. ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» 16 Σεπτεμβρίου Α. ΚΕΙΜΕΝΟ [Ιστορία & Εκπαίδευση]

Ιστορία. ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» 16 Σεπτεμβρίου Α. ΚΕΙΜΕΝΟ [Ιστορία & Εκπαίδευση] ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» 16 Σεπτεμβρίου 2018 19.02. Ιστορία Α. ΚΕΙΜΕΝΟ [Ιστορία & Εκπαίδευση] Η χρήση της ιστορίας μπορεί να συμβάλει στην πρόοδο και στην ειρηνική συνύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Ιστορία Γενικής Παιδείας. Σαβ ΟΜΑ Α Α. Θέµα Α2

Πανελλήνιες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Ιστορία Γενικής Παιδείας. Σαβ ΟΜΑ Α Α. Θέµα Α2 Πανελλήνιες 2005 - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ιστορία Γενικής Παιδείας Σαβ. 21.5.05 ΟΜΑ Α Α Θέµα Α1 Α.1.1. Α τόµος: σελ. 126: «Αποφασιστικής σηµασίας πολιτικής ύπαρξης.» σελ. 250: «τα εθνικά κτήµατα εκποίηση.» σελ. 119:

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Οργανωσιακή μάθηση Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Μάθηση είναι: Η δραστηριοποίηση και κατεύθυνση δυνάμεων για την όσο το δυνα-τόν καλύτερη προσαρμογή στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997,

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997, Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997, 2.3.73 'Αριθμός 31 Οι περί Συλλογικών Στοιχημάτων Κανονισμοί του 1973, κατατεθέντες εις τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων και τροποποιηθέντες υπ' αύτης, δημοσιεύονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α1. Ο συγγραφέας αναφέρεται στη σπουδαιότητα των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης. Αρχικά τονίζει πως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ3: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ3: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΥ 12Κ5 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας 12Κ3 Εισαγωγή στην Αρχαία Ιστορία 12Κ4 Εισαγωγή στην Βυζαντινή Ιστορία (Α Εξάμηνο-Μάθημα Κορμού) 12Κ17 Ιστορία της Τέχνης: Μεσαίωνας,

Διαβάστε περισσότερα

Μελη: Μπετυ Υφαντη Μαρουσα Μακρακη Γεωργια Οικονομου Ευα Μιχαλη. Ομαδα: Αγωνιστριες κατα της βιας

Μελη: Μπετυ Υφαντη Μαρουσα Μακρακη Γεωργια Οικονομου Ευα Μιχαλη. Ομαδα: Αγωνιστριες κατα της βιας Μελη: Μπετυ Υφαντη Μαρουσα Μακρακη Γεωργια Οικονομου Ευα Μιχαλη Ομαδα: Αγωνιστριες κατα της βιας Τι ειναι ρατσισμος; Ρατσισμός είναι η άνιση μεταχείριση (διάκριση) που δέχονται κάποιοι άνθρωποι επειδή

Διαβάστε περισσότερα

_ _scope7 1 Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΝΟΣ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ

_ _scope7 1 Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΝΟΣ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ 001-192_978-960-482-044-3_scope7 1 1 1821 Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΣ Β ΤΟΜΟΣ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ ΘΑΝΟΣ ΒΕΡΕΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 001-192_978-960-482-044-3_scope7 5 5 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία. Α Λυκείου. Κωδικός Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α. 1o ΘΕΜΑ

Ιστορία. Α Λυκείου. Κωδικός Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α. 1o ΘΕΜΑ Ιστορία Α Λυκείου Κωδικός 6400 Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α 1o ΘΕΜΑ 1.α. Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ερωτήσεις: 1. Η ομηρική εποχή ονομάζεται επίσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ: 1. 70001 Α Τουρκική Γλώσσα Ι 1 -

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Ελλάδα Τουρκία στον 21 ο αιώνα»

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Ελλάδα Τουρκία στον 21 ο αιώνα» Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση των ΚΕΠΠ, υπό την αιγίδα του ΥΠΕΞ, με θέμα: «Ελλάδα Τουρκία στον 21 ο αιώνα» Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2010 Είναι ιδιαίτερη χαρά που απευθύνομαι

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Γλώσσα. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερησίων & Εσπερινών Γενικών Λυκείων

Νέα Ελληνική Γλώσσα. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερησίων & Εσπερινών Γενικών Λυκείων 7 Ιουνίου 2017 Νέα Ελληνική Γλώσσα Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερησίων & Εσπερινών Γενικών Λυκείων Α. Το θέμα του κειμένου αφορά στη σχέση επιστήμης και τεχνολογίας και τον ρόλο του επιστήμονα.

Διαβάστε περισσότερα