ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής 9 Αυγούστου 2001 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 1998/0243(COD) 1998/0242(COD) ***II ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Ι. σχετικά µε την κοινή θέση του Συµβουλίου εν όψει της έγκρισης κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ για τον συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε ορισµένους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), όσον αφορά τις επενδύσεις των ΟΣΕΚΑ (7551/2001 C5-0296/ /0243(COD)) ΙΙ. σχετικά µε την κοινή θέση του Συµβουλίου εν όψει της έγκρισης κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ για τον συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε ορισµένους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), όσον αφορά τη ρύθµιση των εταιρειών διαχείρισης και τα απλοποιηµένα ενηµερωτικά δελτία (7550/2001 C5-0295/ /0242(COD)) Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής Εισηγητής: Olle Schmidt PR\ doc PE

2 Υπόµνηµα για τα χρησιµοποιούµενα σύµβολα * ιαδικασία διαβούλευσης πλειοψηφία των ψηφισάντων **I ιαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση) πλειοψηφία των ψηφισάντων **II ιαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση) πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης *** Σύµφωνη γνώµη πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός από τις περιπτώσεις που µνηµονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ ***I ιαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση) πλειοψηφία των ψηφισάντων ***II ιαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση) πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης ***III ιαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση) πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου (Η ενδεικνυόµενη διαδικασία στηρίζεται στη νοµική βάση που πρότεινε η Επιτροπή) Τροπολογίες σε νοµοθετικό κείµενο Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήµανση γίνεται µε έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήµανση µε απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νοµοθετικού κειµένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειµένου (για παράδειγµα, στοιχεία εµφανώς λανθασµένα ή που έχουν παραλειφθεί σε µια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρµόδιων τεχνικών υπηρεσιών. PE /14 PR\ doc

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ιστορικό της διαδικασίας... 4 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ... 5 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ PR\ doc 3/14 PE

4 Ιστορικό της διαδικασίας Κατά τη συνεδρίαση της 17 Φεβρουαρίου 2000, το Κοινοβούλιο καθόρισε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά που αφορά την τροποποίηση της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ για τον συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε ορισµένους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), όσον αφορά τις επενδύσεις των ΟΣΕΚΑ (7551/2001 C5-0296/ /0243(COD)) και σχετικά µε την κοινή θέση του Συµβουλίου εν όψει της έγκρισης κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ για τον συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε ορισµένους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), όσον αφορά τη ρύθµιση των εταιρειών διαχείρισης και τα απλοποιηµένα ενηµερωτικά δελτία (7550/2001 C5-0295/ /0242(COD)). Κατά τη συνεδρίαση της 5 Ιουλίου 2001, η Πρόεδρος του Κοινοβουλίου ανακοίνωσε την παραλαβή της κοινής θέσης, την οποία παρέπεµψε στην Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής 7551/ (C5-0296/2001). Κατά τη συνεδρίασή της στις 13 Σεπτεµβρίου 1999, η Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής όρισε εισηγητή τον κ. Olle Schmidt. Κατά τις συνεδριάσεις της στις 10 Ιουλίου 2001, 27 Αυγούστου 2001 και..., η επιτροπή εξέτασε την κοινή θέση καθώς και το σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση. Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο νοµοθετικού ψηφίσµατος µε... ψήφους υπέρ,... ψήφους κατά και... αποχή/ές/οµόφωνα. Ήταν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές... (πρόεδρος/ασκών/ασκούσα την προεδρία),... (αντιπρόεδρος),... (αντιπρόεδρος),... (εισηγητής/ήτρια),...,... (αναπλ....),... (αναπλ...., σύµφωνα µε το άρθρο 153, παράγραφος 2, του Κανονισµού),... και.... Η σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση κατατέθηκε στις... Η προθεσµία κατάθεσης τροπολογιών στην κοινή θέση θα αναγράφεται στο σχέδιο ηµερήσιας διάταξης της περιόδου συνόδου κατά την οποία θα εξετασθεί η σύσταση/λήγει στις... στις... µ.µ./το µεσηµέρι./π.µ. PE /14 PR\ doc

5 Ι. ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κοινή θέση του Συµβουλίου εν όψει της έγκρισης κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά που αφορά την τροποποίηση της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ για τον συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε ορισµένους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), όσον αφορά τις επενδύσεις των ΟΣΕΚΑ (7551/2001 C5-0296/ /0243(COD)) ( ιαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συµβουλίου (7551/2001 C5-0296/2001), έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση 1 σχετικά µε την πρόταση (και την τροποποιηµένη πρόταση) της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(1998) ), έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, έχοντας υπόψη το άρθρο 80 του Κανονισµού του, έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής (A5-0000/2000), 1. τροποποιεί ως ακολούθως την κοινή θέση 2. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο και στην Επιτροπή. 1 ΕΕ C 339, , σελ ΕΕ C. PR\ doc 5/14 PE

6 Κοινή θέση του Συµβουλίου Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου Τροπολογία 1 Άρθρο 1α (νέο) 1.Το αργότερο τρία χρόνια µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Οδηγίας, η Επιτροπή διαβιβάζει στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της τροποποιηµένης Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, καθώς και προτάσεις τροποποίησης, όπου απαιτείται. Η έκθεση, συγκεκριµένα, (α) αναλύει τον τρόπο εµβάθυνσης και διεύρυνσης της ενιαίας αγοράς ΟΣΕΚΑ, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διασυνοριακή εµπορία ΟΣΕΚΑ (περιλαµβανοµένων των αµοιβαίων κεφαλαίων τρίτων), τη λειτουργία του διαβατηρίου για τις εταιρείες διαχείρισης, τη λειτουργία του απλοποιηµένου ενηµερωτικού δελτίου ως µέσου ενηµέρωσης και προώθησης, την επισκόπηση του πεδίου των δευτερευουσών δραστηριοτήτων και τις δυνατότητες βελτίωσης της συνεργασίας των αρχών εποπτείας για την κοινή ερµηνεία και εφαρµογή της Οδηγίας, (β) εξετάζει το πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας από την άποψη της εφαρµογής της σε διάφορα είδη προϊόντων (θεσµικά αµοιβαία κεφάλαια, αµοιβαία κεφάλαια ακινήτων, δευτερεύοντα τροφοδοτικά κεφάλαια και κοινοπραξίες επενδυτικών κεφαλαίων) η µελέτη θα πρέπει, ιδιαίτερα, να επικεντρώνεται στο µέγεθος της αγοράς για τα προϊόντα αυτά, τις ρυθµίσεις που ενδεχοµένως ισχύουν για αυτά στα κράτη µέλη, καθώς και την αξιολόγηση της ανάγκης περαιτέρω εναρµόνισης όσον αφορά τους PE /14 PR\ doc

7 Αιτιολόγηση οργανισµούς αυτούς, (γ) αξιολογεί την οργάνωση των αµοιβαίων κεφαλαίων, περιλαµβανοµένων των κανόνων και των πρακτικών εξουσιοδότησης και της σχέσης µεταξύ διαχειριστή του αµοιβαίου κεφαλαίου και θεµατοφύλακα, (δ) εξετάζει τους επενδυτικούς κανόνες για τους ΟΣΕΚΑ, για παράδειγµα τη χρήση παραγώγων και άλλων µέσων και τεχνικών που σχετίζονται µε τίτλους, τη ρύθµιση των αµοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν σε δείκτες χρηµατιστηρίων, τη ρύθµιση των µέσων της αγοράς χρήµατος, τη ρύθµιση των επενδύσεων αµοιβαίων κεφαλαίων σε άλλα αµοιβαία κεφάλαια ("funds of funds") καθώς και τα διάφορα επειδυτικά όρια, (ε) αναλύει την κατάσταση ανταγωνισµού µεταξύ αµοιβαίων κεφαλαίων που βρίσκονται υπό τη διαχείριση εταιρειών διαχείρισης και "αυτοδιαχειριζόµενων" εταιρειών επενδύσεων. Κατά την προετοιµασία της έκθεσής της, η Επιτροπή επιδιώκει την ευρύτερη δυνατή διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους τοµείς, ενώσεις καταναλωτών και οργανισµούς εποπτείας. 2. Τα κράτη µέλη µπορούν να προσφέρουν στους ΟΣΕΚΑ που υφίστανται κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Οδηγίας, προθεσµία όχι µεγαλύτερη των 60 µηνών από την ηµεροµηνία αυτήν για τη συµµόρφωσή τους µε τη νέα εθνική νοµοθεσία. Είναι προφανές ότι πολλά προβλήµατα θα πρέπει να επιλυθούν ακόµη για να επιτευχθεί µια πραγµατικά ενιαία αγορά αµοιβαίων κεφαλαίων. Από διάφορες πλευρές του τοµέα έχουν εκφρασθεί, για παράδειγµα, ανησυχίες όσον αφορά συγκεκριµένες τεχνικές πτυχές των δύο προτάσεων. Είναι, ωστόσο, απίθανο να µπορέσουν να επιλυθούν τα προβλήµατα αυτά, και ίσως να µην είναι κάν σκόπιµη η προσπάθεια επίλυσής τους επί του παρόντος, αν λάβουµε υπόψη τα ασταθή θεµέλια στα οποία στηρίζεται η Κοινή Θέση. εδοµένου ότι οι περισσότερες από τις PR\ doc 7/14 PE

8 επιφυλάξεις που εξέφρασε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωση έχουν ληφθεί υπόψη, αντί της εκ νέου υποβολής τροπολογιών της πρώτης ανάγνωσης ή της τροποποίησης των πολλών αλλαγών που επέφερε το Συµβούλιο, ο εισηγητής προτείνει να µελετήσει η Επιτροπή, στη βάση ευρείας διαβούλευσης µε τους ενδιαφερόµενους τοµείς, τα εναποµένοντα εµπόδια και τα µέτρα που πρέπει και θα µπορούσαν να ληφθούν στο µέλλον µε στόχο την προσέγγιση στον τελικό στόχο µιας πραγµατικά ενιαίας αγοράς επενδυτικών κεφαλαίων, µε την ταυτόχρονη διασφάλιση υψηλού βαθµού προστασίας των επενδυτών. Η τροπολογία περιλαµβάνει ορισµένες κατευθυντήριες γραµµές για µελλοντική εργασία σε τοµείς όπως το πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας όσον αφορά τα (πλήρως ή εν µέρει) καλυπτόµενα ή µη καλυπτόµενα αµοιβαία κεφάλαια, για παράδειγµα τα αποκαλούµενα εγγυηµένα αµοιβαία κεφάλαια, τα οποία καλύπτονται µερικώς, και τα αµοιβαία κεφάλαια ακινήτων, τα οποία δεν καλύπτονται, καθώς επίσης και το πεδίο των επενδύσεων στις διάφορες κατηγορίες µέσων. Ακόµη, αντί να προταθούν λεπτοµερείς τροπολογίες σε ορισµένα σηµεία που έχουν ήδη τροποποιηθεί από το Συµβούλιο, ιδιαίτερα όσον αφορά το άρθρο 21, παράγραφος 2, προτείνεται η ενσωµάτωση µιας ρήτρας για την προστασία των συµφερόντων των ήδη υπαρχόντων ΟΣΕΚΑ στο κείµενο της αρχικής Οδηγίας του Αυτό κρίνεται αναγκαίο, εφόσον µερικές από τις διατάξεις που τροποποιήθηκαν από το Συµβούλιο, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαχείριση χαρτοφυλακίων, ενδέχεται να προκαλέσουν δυσκολίες σε ορισµένα από τα υπάρχοντα αµοιβαία κεφάλαια PE /14 PR\ doc

9 ΙΙ. ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κοινή θέση του Συµβουλίου εν όψει της έγκρισης κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ για τον συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε ορισµένους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), όσον αφορά τη ρύθµιση των εταιρειών διαχείρισης και τα απλοποιηµένα ενηµερωτικά δελτία (7550/2001 C5-0295/ /0242(COD)) ( ιαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συµβουλίου (7551/2001 C5-0295/2001), έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση 1 σχετικά µε την πρόταση (και την τροποποιηµένη πρόταση) της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(1998) ), έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, έχοντας υπόψη το άρθρο 80 του Κανονισµού του, έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής (A5-0000/2000), 1. τροποποιεί ως ακολούθως την κοινή θέση 2. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο και στην Επιτροπή. 1 ΕΕ C 339, , σελ ΕΕ C. PR\ doc 9/14 PE

10 Κοινή θέση του Συµβουλίου Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου Τροπολογία 2 ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1 Άρθρο 5α, παράγραφος 1, σηµείο α), 5η περίπτωση (Οδηγία 85/611/ΕΟΚ) - Το αργότερο *, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο για την εφαρµογή της εν λόγω κεφαλαιακής απαίτησης καθώς και ενδεχόµενες προτάσεις για την αναθεώρησή της. * 60 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας που τροποποιεί την οδηγία 85/611/ΕΟΚ - Το αργότερο *, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο για την εφαρµογή της εν λόγω κεφαλαιακής απαίτησης καθώς και ενδεχόµενες προτάσεις για την αναθεώρησή της. * 36 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας που τροποποιεί την οδηγία 85/611/ΕΟΚ Αιτιολόγηση Η τροπολογία επιδιώκει τη χρονική σύµπτωση της περιόδου αναθεώρησης όσον αφορά την κεφαλαιακή απαίτηση µε εκείνη της γενικής επισκόπησης της λειτουργίας της Οδηγίας, όπως αυτή προβλέπεται στην τροπολογία 1. PE /14 PR\ doc

11 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Επιτροπή προώθησε, προ ετών, δύο προτάσεις για τον εκσυγχρονισµό και τη διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της νοµοθεσίας σε σχέση µε τους ΟΣΕΚΑ. Η πρώτη πρόταση επικεντρωνόταν στο ίδιο το προϊόν, δηλαδή τους ΟΣΕΚΑ, και στο είδος των επενδύσεων που αυτοί µπορούν να πραγµατοποιούν, ενώ η δεύτερη αφορούσε τον εκσυγχρονισµό και τη διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής των κανόνων όσον αφορά τη διαχείριση των αµοιβαίων κεφαλαίων. Οι δύο προτάσεις υποστηρίχθηκαν ευρέως από το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωση. Εγκρίθηκαν ορισµένες τροπολογίες - συνολικά 37 για τις δύο προτάσεις - εκ των οποίων 30 έγιναν πλήρως αποδεκτές από το Συµβούλιο. Όσον αφορά την ΟΣΕΚΑ Ι, το Συµβούλιο ενέκρινε, σε διάφορους βαθµούς, 20 από τις 24 τροπολογίες του Κοινοβουλίου και επέφερε ορισµένες επιπλέον τροποποιήσεις. Ένα από τα σηµαντικότερα θέµατα στην πρώτη ανάγνωση ήταν ο βαθµός στον οποίο τα αµοιβαία κεφάλαια επιτρέπεται να επενδύουν σε µη τυποποιηµένα παράγωγα, δηλαδή σε εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα. Η Επιτροπή ήταν αρχικά αντίθετη σε οποιαδήποτε χρήση των εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων, πέρα από την αντιστάθµιση κινδύνων και σχετικούς σκοπούς. Το Κοινοβούλιο, ωστόσο, θεωρούσε ότι δεν υπήρχαν σοβαρά επιχειρήµατα που να δικαιολογούν την απαγόρευση στους ΟΣΕΚΑ να επενδύουν σε εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα. Οι επενδύσεις αυτές όµως, όπως συµβαίνει και µε όλες τις άλλες µορφές επενδύσεων, υπόκεινται σε ορισµένα ανώτατα όρια και προϋποθέσεις. Το Συµβούλιο υποστήριξε την άποψη αυτή η οποία, σε πολλά σηµεία, ενίσχυε τις "εποπτικές" πτυχές της προσέγγισης του Κοινοβουλίου όσον αφορά τα εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα, ούτως ώστε οι επενδύσεις αυτές να πληρούν όχι µόνο τα αυστηρά ποσοτικά κριτήρια, αλλά και ακόµη αυστηρότερα ποιοτικά κριτήρια. Αξίζει να σηµειωθεί, για παράδειγµα, ότι η χρήση παραγώγων για τη διαχείριση χαρτοφυλακίων, η οποία σήµερα είναι παντελώς αρρύθµιστη, βάσει του κειµένου του Συµβουλίου θα υπόκειται στα ίδια όρια που ισχύουν και για τις άλλες τοποθετήσεις σε παράγωγα. Το πρίσµα υπό το οποίο αντιµετωπίζεται τώρα το ζήτηµα αυτό είναι σταθερά εδραιωµένο σε ποσοτικά κριτήρια. Συνεπώς, ο εισηγητής πιστεύει ότι η Κοινή Θέση θα πρέπει να γίνει δεκτή στο σηµείο αυτό. Η Επιτροπολογία αποτελεί ένα χωριστό προς εξέταση ζήτηµα. Παρότι η Κοινή Θέση περιλαµβάνει διατάξεις επιτροπολογίας στο πεδίο των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, θα πρέπει να υπογραµµισθεί ότι δεν υπάρχει σαφής σύνδεση µε τις προτάσεις που υπέβαλε στη συνέχεια η υπό την προεδρία του κ. Lamfaloussy οµάδα. Η αρχική Οδηγία 85/611/ΕΟΚ δηµιούργησε (άρθρο 53) την αποκαλούµενη επιτροπή επικοινωνίας των ΟΣΕΚΑ. Η επιτροπή επικοινωνίας ιδρύθηκε µε σκοπό να συµβουλεύει την Επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών µελών και προεδρεύεται από την Επιτροπή. Η ενίσχυση των αρµοδιοτήτων της επιτροπής επικοινωνίας προβλεπόταν ήδη από την αρχική πρόταση, που προσθέτει στην Οδηγία νέο άρθρο (53α), του οποίου η διατύπωση είναι, µε την πρώτη µατιά, κάπως ασαφής, δεδοµένου ότι οι κανόνες όσον αφορά την επιτροπολογία ήταν εκείνη τη στιγµή υπό αναθεώρηση. Τα πράγµατα γίνονται σαφέστερα µετά την ανάγνωση της αιτιολογικής έκθεσης που συνοδεύει την αρχική πρόταση (COM(1998) 449, τµήµα 3.3, σελίδα 6): PR\ doc 11/14 PE

12 "Τέλος, η πρόταση θα εξουσιοδοτεί την Επιτροπή Επικοινωνίας που συστάθηκε από την οδηγία ΟΣΕΚΑ να προβαίνει, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιτροπών, σε τεχνικές προσαρµογές της οδηγίας. Όσον αφορά τους διαδικαστικούς κανόνες, προτείνεται να γίνει αναφορά σε µια χωριστή οδηγία που θα καταρτιστεί σε µεταγενέστερο στάδιο". Όσον αφορά το εύρος των διαβιβαζόµενων στην επιτροπή επικοινωνίας αρµοδιοτήτων, αυτό προσδιοριζόταν από τις τρεις περιπτώσεις του νέου άρθρου 53α, που περιλαµβανόταν στην αρχική πρόταση. Το Κοινοβούλιο έκανε δεκτές την πρώτη και την τελευταία περίπτωση και πρότεινε τη διαγραφή της δεύτερης, η οποία αφορούσε την προσαρµογή των ανωτάτων ορίων επενδύσεων και ήταν εκείνη που παραχωρούσε τις ευρύτερες αρµοδιότητες στην επιτροπή αυτή. Σε σχέση µε τις διαδικαστικές πτυχές, η τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής περιλαµβάνει µια αναδιατυπωµένη µορφή του άρθρου 53α, η οποία λαµβάνει υπόψη την απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε τις διαδικασίες που εφαρµόζονται στην επιτροπολογία, της 17ης Ιουλίου Η πρόταση αυτή έγινε δεκτή στο σύνολό της από το Συµβούλιο, στην Κοινή Θέση του. Ακόµη, τόσο το Συµβούλιο όσο και η Επιτροπή έκαναν δεκτό το αίτηµα του Κοινοβουλίου να περιορισθεί το εύρος των παραχωρούµενων στην επιτροπή επικοινωνίας αρµοδιοτήτων. Από τα προηγούµενα συµπεραίνεται ότι η διαδικασία επιτροπής σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η Κοινή Θέση, είχε προβλεφθεί εξαρχής, υπήρχε όµως, όταν εκπονήθηκε η πρόταση, σοβαρή αβεβαιότητα σε σχέση µε τις µελλοντικές λεπτοµερείς διατάξεις όσον αφορά την επιτροπολογία. Το δεύτερο συµπέρασµα είναι ότι οι αρµοδιότητες που παραχωρούνται στην επιτροπή είναι σχετικά περιορισµένες, τόσο στο εύρος όσο και στον αριθµό. Κατά τη γνώµη του εισηγητή, οι αρµοδιότητες αυτές δεν µπορούν να συγκριθούν µε τις σηµαντικά ευρύτερες διατάξεις επιτροπολογίας όσον αφορά, για παράδειγµα, την πρόταση οδηγίας σχετικά µε τις καταχρηστικές πρακτικές στην αγορά. Είναι βάσιµη η άποψη ότι, βάσει του κειµένου που ενέκρινε το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση, η Επιτροπή καλείται να υποβάλει τυπική (περαιτέρω) πρόταση για την τροποποίηση της Οδηγίας 85/611, όσον αφορά τις διαδικασίες επιτροπολογίας. Κάτι τέτοιο θα είχε, ωστόσο, ελάχιστη πρακτική αξία στη συγκεκριµένη περίπτωση, εφόσον η διαδικασία για την τροποποίηση της Οδηγίας 85/611 δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί. εν θα ήταν λοιπόν πρακτικό να ξεκινήσει µια παράλληλη διαδικασία αναθεώρησης της οδηγίας αυτής. Το Κοινοβούλιο έχει, συνεπώς, ήδη εγκρίνει - τουλάχιστον κατ αρχήν - τη χρήση της επιτροπολογίας, ενώ ταυτόχρονα τροποποίησε και έδωσε τη συγκατάθεσή του στο εύρος των εξουσιών εφαρµογής. Ο εισηγητής δεν βλέπει, λοιπόν, κανένα λόγο να τεθεί εκ νέου το θέµα τη στιγµή αυτή και προτείνει την αποδοχή του σηµείου αυτού της Κοινής Θέσης. Σε σχέση µε την ΟΣΕΚΑ ΙΙ, το Συµβούλιο έκανε, στο µεγαλύτερο µέρος τους, δεκτές τις επιφυλάξεις που εξέφρασε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωσή του: 10 από τις 13 τροπολογίες του Κοινοβουλίου ενσωµατώθηκαν, στο σύνολό τους ή εν µέρει, στο κείµενο της Κοινής Θέσης. Το σηµείο που προκάλεσε τις περισσότερες διαφωνίες, τόσο στο Συµβούλιο όσο και στο Κοινοβούλιο, ήταν εκείνο της κεφαλαιακής απαίτησης για τις εταιρείες διαχείρισης. Ο τελικός συµβιβασµός στους κόλπους του Συµβουλίου αντικατοπτρίζει σε µεγάλο βαθµό τη θέση του Κοινοβουλίου εφόσον, αντίθετα από ό,τι όριζε η πρόταση της Επιτροπής, ζητείται ένα αρχικό κεφάλαιο συν ένα πρόσθετο κεφάλαιο ανάλογο του µεγέθους των περιουσιακών PE /14 PR\ doc

13 στοιχείων που διαχειρίζεται η εταιρεία. Παρότι είναι αλήθεια ότι ορισµένα από τα όρια και τους όρους χρηµατοδότησης βρίσκονται σε χαµηλότερα επίπεδα από ό,τι είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο, ο εισηγητής πιστεύει ότι το σηµείο αυτό της κοινής θέσης θα µπορούσε να γίνει δεκτό. Κριτική αξιολόγηση Ο εισηγητής πιστεύει ότι, µε βάση τα ανωτέρω, οι δύο κοινές θέσεις µπορούν να γίνουν δεκτές και να εγκριθούν ως έχουν. ηλώνει όµως ότι συφωνεί µε ορισµένες διαφωνίες που εκφράσθηκαν από µερικές πλευρές του τοµέα και προτείνει τα σηµεία αυτά να εξετασθούν σε µια διεξοδική αναθεώρηση εκ µέρους της Επιτροπής. Υπάρχουν δύο λόγοι που συνηγορούν προς αυτό: Πρώτον, ο εισηγητής γνωρίζει καλά πως ο συµβιβασµός που επιτεύχθηκε στους κόλπους του Συµβουλίου είναι εύθραυστος και πιστεύει ότι δεν θα ήταν προς το συµφέρον κανενός να ανοίξει το "κουτί της Πανδώρας" των λεπτοµερειακών τεχνικών και/ή πολιτικών τροποποιήσεων. Η υποβολή περαιτέρω τροπολογιών, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ευαίσθητες περιοχές που καλύπτουν το άρθρο 21 και τα επόµενα, θα οδηγούσε αναπόφευκτα σχεδόν σε συνδιαλλαγή η οποία, όχι µόνο θα καθυστερούσε περισσότερο την ήδη πολύ καθυστερηµένη αναδιαµόρφωση της νοµοθεσίας σχετικά µε τα αµοιβαία κεφάλαια, αλλά θα έθετε σε κίνδυνο και την ίδια υιοθέτησή τους. εύτερον, οι κοινές θέσεις έχουν επιτύχει µια καλή ισορροπία µεταξύ της προστασίας των επενδυτών και της ελευθερίας των επενδύσεων, ενώ ταυτόχρονα κάνουν δεκτές τις περισσότερες από τις επιθυµίες που εξέφρασε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωση. Είναι αλήθεια πως, όπως περιγράφηκε ανωτέρω, υπάρχουν ακόµη ορισµένα ανεπίλυτα προβλήµατα, φαίνεται όµως ότι τα προβλήµατα αυτά θα αντιµετωπισθούν καλύτερα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, παρά στον περιορισµένο χρόνο που διαθέτει το Κοινοβούλιο για την ολοκλήρωση της δεύτερης ανάγνωσης. Ο εισηγητής προτείνει λοιπόν µία τροπολογία στην πρώτη Κοινή Θέση, µε την οποία τίθενται ορισµένες κατευθυντήριες γραµµές για τη µελλοντική διαδικασία αναθεώρησης. εδοµένου ότι έχουν ήδη παρέλθει τρία χρόνια από την υποβολή της αρχικής πρότασης, ο εισηγητής προτείνει µια σχετικά σύντοµη περίοδο αναθεώρησης. Προτείνεται επίσης η ενσωµάτωση µιας ρήτρας για την προστασία των συµφερόντων των ήδη υπαρχόντων ΟΣΕΚΑ, σύµφωνα µε την οποία οι οργανισµοί αυτοί δεν θα είναι υποχρεωµένοι να συµµορφωθούν αµέσως µε τη νέα εθνική νοµοθεσία. Αυτό είναι ιδιαιτέρως αναγκαίο ως αντίβαρο των τροποποιήσεων που επέφερε το Συµβούλιο στο άρθρο 21, παράγραφος 2. Υποβλήθηκε επίσης µια τροπολογία στη δεύτερη Κοινή Θέση, µε στόχο τη χρονική σύµπτωση της περιόδου αναθεώρησης για την κεφαλαιακή απαίτηση µε την γενική αναθεώρηση που περιγράφηκε ανωτέρω. Ο εισηγητής ελπίζει ειλικρινά πως η Επιτροπή θα προσφέρει σύντοµα µια ενοποιηµένη µορφή της Οδηγίας ΟΣΕΚΑ η οποία, µετά τις αλλεπάλληλες και παράλληλες τροποποιήσεις της, έχει γίνει σχεδόν ακατανόητη. Ελπίζει επίσης ότι η Επιτροπή θα αποφεύγει στο µέλλον τη χρήση της τεχνικής που εφάρµοσε για την τροποποίηση της ΟΣΕΚΑ, δηλαδή την παρουσίαση δύο διαφορετικών προτάσεων που τροποποιούν ταυτόχρονα το ίδιο νοµικό κείµενο. Μια τέτοια πρακτική επιτείνει τη σύγχυση και αποτελεί παράδειγµα προς αποφυγή στο µέλλον. PR\ doc 13/14 PE

14 Τέλος, ο εισηγητής πιστεύει ότι η πρόταση αυτή θα µπορούσε να είχε διατυπωθεί καλύτερα σε πολλά σηµεία και ελπίζει ειλικρινά ότι, και τα τρία θεσµικά όργανα, θα προσπαθούν περισσότερο στο µέλλον ώστε να διασφαλίζουν ότι τα νέα νοµικά κείµενα είναι σαφή και κατανοητά. Υπάρχει κάποια αβεβαιότητα όσον αφορά την ερµηνεία ορισµένων διατάξεων και ελπίζουµε ότι τα σηµεία αυτά θα αποσαφηνισθούν από την επιτροπή επικοινωνίας, αν όχι ενωρίτερα. Παράδειγµα αυτής της ασαφούς διατύπωσης αποτελεί το άρθρο 19, παράγραφος 1, σηµείο η, το οποίο περιλαµβάνει την απροσδιόριστη φράση "ρυθµίσεις για την προστασία των επενδυτών και της αποταµίευσης". Ενώ µερικοί παράγοντες της αγοράς τείνουν να ερµηνεύουν το σηµείο αυτό ως εγγυήσεις πιστώσεων ή καταθέσεων, µε την αυστηρή τους έννοια (δηλ. µόνο τράπεζες), από τα συµφραζόµενα και από τις συζητήσεις στα άλλα θεσµικά όργανα γίνεται σαφές ότι η επιδιωκόµενη έννοά της είναι σαφώς ευρύτερη, δηλαδή ότι ένα µέσο της νοµισµατικής αγοράς ή ο εκδότης του θα πρέπει να υπόκειται είτε σε αρχική, είτε συνεχιζόµενη επίβλεψη, για παράδειγµα από τον ρυθµιστικό φορέα ενός χρηµατιστηρίου. Επιπλέον, οποιαδήποτε άλλη ερµηνεία δοθεί στο σηµείο αυτό θα έκανε εντελώς άχρηστα τα επόµενα τέσσερα σηµεία της παραγράφου αυτής. PE /14 PR\ doc

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Βιοµηχανίας, Εξωτερικού Εµπορίου, Έρευνας και Ενέργειας ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/0220(COD) 5 Φεβρουαρίου 2004 ***I ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την τροποποίηση της νοµικής βάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 29 Μαΐου 2001 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0018(COD) ***I ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Πολιτισµού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενηµέρωσης και Αθλητισµού ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2003/0113(COD) 16 Ιανουαρίου 2004 ***II ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0035(CNS) 3 Απριλίου 2001 * ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για παρέκκλιση από ορισµένες διατάξεις του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2000/0335(CNS) 11 Απριλίου 2001 * ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 2 Μαΐου 2002 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2000/0336(COD) ***II ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά µε την κοινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 9 Φεβρουαρίου 2001 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ 2000/0211(COD) ***I ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2003/0134(COD) 02.12.004 ***II ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά µε την κοινή θέση του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0360(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0360(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2011/0360(COD) 7.2.2012 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Πολιτισµού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενηµέρωσης και Αθλητισµού 10 Ιουλίου 2003 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/0303(COD) ***II ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Πολιτισµού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενηµέρωσης και Αθλητισµού ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2003/0114(COD) 20 Ιανουαρίου 2004 ***II ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 30.9.2005 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2005/0169(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2009 2009/0035(COD) 20.4.2009 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2008/0106(CNS) 24.6.2008 * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που τροποποιεί την απόφαση 2006/144/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 18 εκεµβρίου 2002 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/0152(COD) ***I ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2006/0196(COD) 24.10.2007 ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 1992/(0449(COD) 6 εκεµβρίου 2001 ***II ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά µε την κοινή θέση του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0060B(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0060B(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 10.11.2009 2009/0060B(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0146(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0146(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 21.9.2012 2011/0146(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/2001(COS) 2 Απριλίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρµογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/0036(COD) 11.1.2005 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 13 Μαρτίου 2002 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0199(COD) ***I ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0297(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0297(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 26.3.2012 2011/0297(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0364(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0364(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 26.3.2013 2012/0364(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0202(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0202(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 23.11.2012 2012/0202(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0075(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0075(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 5.11.2012 2012/0075(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0224(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0224(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 14.9.2012 2012/0224(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0077(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0077(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αλιείας 18.9.2012 2012/0077(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2008/0105(CNS) 24.6.2008 * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/0254(COD) 18.2.2005 ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0440(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0440(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 19.9.2012 2011/0440(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0002(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0002(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 24.5.2011 2011/0002(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2007/0097(COD) 5.11.2007 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αλιείας 2009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/0108(CNS) 25.10.2004 * ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου που αφορά την ίδρυση Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0356/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0356/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0356/2016 29.11.2016 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0064/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0064/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0064/2016 21.3.2016 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2016/0355(COD) 16.11.2016 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2008/0195(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2008/0195(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 18.12.2009 2008/0195(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 A6-0471/2008 4.12.2008 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά µε την πρόταση απόφασης του Συµβουλίου για τη σύναψη της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0001(COD) 1.4.2011 ***I ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2007/0099(COD) 5.11.2007 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0152(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0152(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2011/0152(COD) 14.11.2011 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0285/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0285/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0285/2017 14.9.2017 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 17.6.2013 2012/0279(NLE) *** ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση απόφασης του Συµβουλίου που αφορά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 ΤΕΛΙΚΟ A6-0007/2004 23.9.2004 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 2002/54/ΕΚ και

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0367(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0367(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 26.6.2012 2011/0367(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 ΤΕΛΙΚΟ A6-0008/2004 23.9.2004 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2702/1999 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0023(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0023(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2013/0023(COD) 6.6.2013 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0243(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0243(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 24.11.2011 2011/0243(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2017/0134(COD) 25.10.2017 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0062(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0062(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 30.5.2013 2013/0062(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 5.10.2015 2013/0246(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2011/0409(COD) 3.2.2014 ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 23.4.2015 2013/0025(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 10.1.2008 COM(2007) 871 τελικό 2006/0129 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ κατ εφαρµογή της δεύτερης υποπαραγράφου του άρθρου 251

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0150(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0150(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 11.9.2013 2013/0150(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2008/0255(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2008/0255(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 10.3.2010 2008/0255(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0134(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0134(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 12.11.2015 2015/0134(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0318/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0318/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0318/2018 12.10.2018 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση και τη διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2009 2008/0089(CNS) 27.8.2008 * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 19.5.2017 2012/0193(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 16.3.2015 2013/0224(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0290(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0290(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 21.6.2012 2011/0290(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0308(CNS)

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0308(CNS) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 28.1.2014 2013/0308(CNS) * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 23.4.2015 2013/0024(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0062/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0062/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0062/2019 4.2.2019 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για κοινούς κανόνες διασφάλισης βασικής

Διαβάστε περισσότερα

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0059(CNS)

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0059(CNS) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/0059(CNS) 29.3.2016 * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0311(COD) 25 Ιουνίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ Επιτροπής Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής Επιτροπή Βιοµηχανίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/0021 (COD) 28 Αυγούστου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Προϋπολογισµών 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/2635(BUD) Μέρος 1 29 Ιουνίου 2004 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισµού αριθ. 8/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2005/0228(COD) 13.11.2007 ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI))

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 27.10.2011 2011/2181(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) Επιτροπή Νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισµού ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/0146(COD) 27.10.2004 ***I ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0268(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0268(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 13.12.2013 2013/0268(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0076(NLE)

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0076(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2015/0076(NLE) 26.6.2015 * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0206/

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0206/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0206/2016 16.6.2016 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τροποποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής 27 Φεβρουαρίου 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/0807(CNS) ***I ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0084(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0084(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 21.6.2013 2013/0084(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 ADD 1 ΓΓ/γπ 1 DQPG

11917/1/12 REV 1 ADD 1 ΓΓ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (10.10) (OR. fr) Διοργανικός φάκελος : 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 ADD 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0806(CNS)

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0806(CNS) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 16.10.2009 2009/0806(CNS) * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρωτοβουλία του Βασιλείου της Σουηδίας και

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0013(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0013(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 18.6.2013 2013/0013(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 0192/2013(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 0192/2013(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 23.10.2013 0192/2013(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0063/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0063/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0063/2019 4.2.2019 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες διασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 26.4.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (0046/2012) Αφορά: Αιτιολογηµένη γνώµη του γερµανικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου (Bundesrat) σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0202(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0202(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2014/0202(COD) 6.1.2015 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0061/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0061/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0061/2019 4.2.2019 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά ορισμένες πτυχές ασφάλειας της

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0093(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0093(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 25.6.2015 2015/0093(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0261(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0261(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 30.9.2016 2016/0261(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0185(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0185(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2012/0185(COD) 7.2.2013 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0279(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0279(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 9.10.2014 2014/0279(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2019/0056(NLE) 13.3.2019 * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Ελευθεριών και ικαιωµάτων των Πολιτών, ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 23 Μαΐου 2001 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ 2000/0189(COD) ***I ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 29.7.2009 COM(2009) 420 τελικό 2007/0247 (COD) ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ επί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/0124(COD) 14.10.2004 ***II ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά µε την κοινή θέση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.3.2017 C(2017) 1658 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16.3.2017 για την τροποποίηση των κατ εξουσιοδότηση κανονισμών (ΕΕ) 2015/2205, (ΕΕ) 2016/592

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0394(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0394(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 27.4.2017 2016/0394(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα