Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 63ο έτος Νομοθεσία 17 Δεκεμβρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Περιεχόμενα. Μη νομοθετικές πράξεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 63ο έτος Νομοθεσία 17 Δεκεμβρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Περιεχόμενα. Μη νομοθετικές πράξεις"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 427 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα 63ο έτος Νομοθεσία 17 Δεκεμβρίου 2020 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2108 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, για την τροποποίηση του παραρτήματος II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/627 όσον αφορά τη σφραγίδα καταλληλότητας που πρέπει να χρησιμοποιείται για ορισμένα είδη κρέατος που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία ( 1 ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/2109 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, για την τροποποίηση των αποφάσεων 93/52/ΕΟΚ, 2003/467/ΕΚ, 2004/558/ΕΚ και 2008/185/ΕΚ όσον αφορά την καταγραφή των κρατών μελών και των περιφερειών αυτών που αναγνωρίζονται ως επισήμως απαλλαγμένες από διάφορες νόσους χερσαίων ζώων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 9301] ( 1 )... 4 Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/2110 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, για την τροποποίηση του μέρους Γ του παραρτήματος I της απόφασης 2009/177/ΕΚ ως προς τον χαρακτηρισμό του Ηνωμένου Βασιλείου ως απαλλαγμένου από ορισμένες ασθένειες των υδρόβιων ζώων όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 9303] ( 1 ) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/2111 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, για την τροποποίηση του παραρτήματος I της απόφασης 2010/221/ΕΕ σχετικά με την αναφορά στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία για την έγκριση εθνικών μέτρων με σκοπό τον περιορισμό του αντικτύπου ορισμένων ασθενειών σε ζώα υδατοκαλλιέργειας και άγρια υδρόβια ζώα σύμφωνα με το άρθρο 43 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 9302] ( 1 ) Εκτελεστική απόφαση (EE) 2020/2112 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, για την τροποποίηση των παραρτημάτων των αποφάσεων 93/455/ΕΟΚ, 1999/246/ΕΚ και 2007/24/ΕΚ σχετικά με την έγκριση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού, της κλασικής πανώλους των χοίρων, της γρίπης των πτηνών και της ψευδοπανώλους των πτηνών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 9307] ( 1 ) ( 1 ) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ EL Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος. Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.

2 Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/2113 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, για την τροποποίηση του παραρτήματος I της απόφασης 2004/3/ΕΚ της Επιτροπής με την οποία επιτρέπεται, όσον αφορά την εμπορία σπόρων γεωμήλων προς φύτευση στο σύνολο ή σε μέρος του εδάφους ορισμένων κρατών μελών, η λήψη αυστηρότερων μέτρων προς καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών από τα προβλεπόμενα στα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2002/56/ΕΚ του Συμβουλίου, ως προς την εγγραφή για το Ηνωμένο Βασίλειο [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 9306] ( 1 ) ( 1 ) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

3 EL L 427/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/2108 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Δεκεμβρίου 2020 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/627 όσον αφορά τη σφραγίδα καταλληλότητας που πρέπει να χρησιμοποιείται για ορισμένα είδη κρέατος που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/ 2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) ( 1 ), και ιδίως την εισαγωγική φράση του άρθρου 18 παράγραφος 8 και το άρθρο 18 παράγραφος 8 στοιχείο ε), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/627 της Επιτροπής ( 2 ) θεσπίζει ενιαίες πρακτικές ρυθμίσεις για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων που αφορούν την παραγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης τα οποία προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Το παράρτημα II του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού καθορίζει τις πρακτικές ρυθμίσεις για τη σφραγίδα καταλληλότητας η οποία, μεταξύ άλλων, δηλώνει την καταλληλότητα του κρέατος για κατανάλωση από τον άνθρωπο. (2) Με βάση τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (στο εξής: συμφωνία αποχώρησης) και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου, ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 και οι πράξεις της Επιτροπής που βασίζονται σ αυτόν θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Για τον λόγο αυτόν, είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν οι απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα II του εν λόγω κανονισμού σχετικά με τη σφραγίδα καταλληλότητας που θα πρέπει να χρησιμοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία. ( 1 ) ΕΕ L 95 της , σ. 1. ( 2 ) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/627 της Επιτροπής, της 15ης Μαρτίου 2019, περί καθορισμού ενιαίων πρακτικών ρυθμίσεων για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 της Επιτροπής όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους (ΕΕ L 131 της , σ. 51).

4 L 427/2 EL (3) Επομένως, το παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/627 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. (4) Δεδομένου ότι η μεταβατική περίοδος που προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου (5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Το παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/627 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 2 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην. Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου Για την Επιτροπή Η Πρόεδρος Ursula VON DER LEYEN

5 EL L 427/3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στο παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/627, η παράγραφος 1 στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «α) το όνομα της χώρας στην οποία βρίσκεται η εγκατάσταση, το οποίο μπορεί να αναγράφεται είτε ολογράφως με κεφαλαία είτε ως κωδικός με δύο γράμματα, σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο ISO. Ωστόσο, στην περίπτωση των κρατών μελών (*), οι κωδικοί αυτοί είναι BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, GR, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE και UK(NI) (*) Σύμφωνα με τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου, για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, οι αναφορές στα κράτη μέλη περιλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία.»

6 L 427/4 EL ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2020/2109 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Δεκεμβρίου 2020 για την τροποποίηση των αποφάσεων 93/52/ΕΟΚ, 2003/467/ΕΚ, 2004/558/ΕΚ και 2008/185/ΕΚ όσον αφορά την καταγραφή των κρατών μελών και των περιφερειών αυτών που αναγνωρίζονται ως επισήμως απαλλαγμένες από διάφορες νόσους χερσαίων ζώων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 9301] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη την οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1964, περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2 και το άρθρο 10 παράγραφος 2, Έχοντας υπόψη την οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 1991, σχετικά με το καθεστώς υγειονομικού ελέγχου που διέπει το ενδοκοινοτικό εμπόριο αιγοπροβάτων ( 2 ), και ιδίως το παράρτημα A κεφάλαιο 1 τμήμα II, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η οδηγία 64/432/ΕΟΚ καθορίζει το καθεστώς υγειονομικού ελέγχου που διέπει το εμπόριο βοοειδών και χοιροειδών στην Ένωση. Καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους τα κράτη μέλη ή οι περιφέρειες αυτών μπορούν να αναγνωριστούν ως επίσημα απαλλαγμένες από τη φυματίωση, τη βρουκέλλωση, την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών και τη λοιμώδη ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών όσον αφορά τις αγέλες βοοειδών, και τη νόσο του Aujeszky όσον αφορά τις αγέλες χοιροειδών. (2) Παρά το γεγονός ότι οι Αγγλονορμανδικές Νήσοι και η Νήσος του Μαν, ως εσωτερικά αυτοδιοικούμενες κτήσεις του Βρετανικού Στέμματος, δεν αποτελούν μέρος της Ένωσης, έχουν μια ιδιαίτερη, περιορισμένη σχέση με την Ένωση. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 706/73 του Συμβουλίου ( 3 ) ορίζει ότι, για την εφαρμογή των κανόνων που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη νομοθεσία για την υγεία των ζώων, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Αγγλονορμανδικές Νήσοι και η Νήσος του Μαν θεωρούνται ως ένα μόνο κράτος μέλος. (3) Η οδηγία 91/68/ΕΟΚ καθορίζει το καθεστώς υγειονομικού ελέγχου που διέπει το εμπόριο αιγοπροβάτων στην Ένωση. Καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους τα κράτη μέλη ή οι περιφέρειές τους μπορούν να αναγνωριστούν ως επίσημα απαλλαγμένες από βρουκέλλωση (B. melitensis) όσον αφορά τις αγέλες αιγοπροβάτων. (4) Το άρθρο 2 της απόφασης 93/52/ΕΟΚ της Επιτροπής ( 4 ) προβλέπει ότι τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο παράρτημα I αναγνωρίζονται ως επίσημα απαλλαγμένα από βρουκέλλωση (B. melitensis) όσον αφορά τις αγέλες αιγοπροβάτων σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην οδηγία 91/68/ΕΟΚ. Το Ηνωμένο Βασίλειο περιλαμβάνεται στο παράρτημα I της εν λόγω απόφασης ως επίσημα απαλλαγμένο από τη βρουκέλλωση (B. melitensis). ( 1 ) ΕΕ 121 της , σ. 1977/64. ( 2 ) ΕΕ L 46 της , σ. 19. ( 3 ) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 706/73 του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 1973, περί της κοινοτικής ρυθμίσεως που εφαρμόζεται στις αγγλονορμανδικές νήσους και στη νήσο του Μαν σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων (ΕΕ L 68 της , σ. 1). ( 4 ) Απόφαση 93/52/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1992, που διαπιστώνει την τήρηση εκ μέρους ορισμένων κρατών μελών ή περιοχών των όρων σχετικά με τη βρουκέλλωση (Br. melitensis) και που τους αναγνωρίζει το καθεστώς κράτους μέλους ή περιοχής επίσημα απαλλαγμένης από την ασθένεια αυτή (ΕΕ L 13 της , σ. 14).

7 EL L 427/5 (5) Στο άρθρο 1 της απόφασης 2003/467/ΕΚ της Επιτροπής ( 5 ) προβλέπεται ότι οι περιφέρειες των κρατών μελών που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 2 του παραρτήματος I κηρύσσονται επισήμως ως απαλλαγμένες από τη φυματίωση όσον αφορά τις αγέλες βοοειδών σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην οδηγία 64/432/ΕΟΚ. Όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, τα εδάφη της Σκωτίας και της Νήσου του Μαν αναφέρονται ως περιφέρειες επισήμως απαλλαγμένες από τη φυματίωση. (6) Στο άρθρο 2 της απόφασης 2003/467/ΕΚ προβλέπεται ότι οι περιφέρειες των κρατών μελών που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 2 του παραρτήματος II κηρύσσονται επισήμως ως απαλλαγμένες από τη βρουκέλλωση όσον αφορά τις αγέλες βοοειδών σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην οδηγία 64/432/ΕΟΚ. Όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, τα εδάφη της Αγγλίας, της Σκωτίας, της Ουαλίας, της Βόρειας Ιρλανδίας και της Νήσου του Μαν αναφέρονται ως περιφέρειες επισήμως απαλλαγμένες από τη βρουκέλλωση. (7) Στο άρθρο 3 της απόφασης 2003/467/ΕΚ προβλέπεται ότι κράτη μέλη και περιφέρειες αυτών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III κηρύσσονται επισήμως ως απαλλαγμένες από την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών όσον αφορά τις αγέλες βοοειδών σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην οδηγία 64/432/ΕΟΚ. Στο κεφάλαιο 1 του παραρτήματος III της απόφασης 2003/467/ΕΚ το Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρεται ως κράτος μέλος επισήμως απαλλαγμένο από την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών, και στο κεφάλαιο 2 του εν λόγω παραρτήματος το Τζέρζι και η Νήσος του Μαν αναφέρονται ως περιφέρειες επισήμως απαλλαγμένες από την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών. (8) Η απόφαση 2004/558/ΕΚ της Επιτροπής ( 6 ) απαριθμεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους που επιτρέπεται να εφαρμόζουν συμπληρωματικές εγγυήσεις για τη λοιμώδη ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ. Το Τζέρζι περιλαμβάνεται στο παράρτημα II της εν λόγω απόφασης ως περιφέρεια για την οποία ισχύουν συμπληρωματικές εγγυήσεις για τη λοιμώδη ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ. (9) Η απόφαση 2008/185/ΕΚ της Επιτροπής ( 7 ) ορίζει συμπληρωματικές εγγυήσεις για τις μετακινήσεις χοίρων μεταξύ των κρατών μελών. Οι εν λόγω εγγυήσεις συνδέονται με την κατάταξη των κρατών μελών ή των περιφερειών τους ανάλογα με το καθεστώς τους όσον αφορά τη νόσο του Aujeszky. Το Ηνωμένο Βασίλειο περιλαμβάνεται στο παράρτημα I της εν λόγω απόφασης ως απαλλαγμένο από τη νόσο του Aujeszky. Το σημείο 2 στοιχείο δ) του παραρτήματος III της εν λόγω απόφασης παραθέτει τα ινστιτούτα που είναι αρμόδια να ελέγχουν την ποιότητα της μεθόδου ELISA σε κάθε κράτος μέλος. Στον κατάλογο των καταχωρισμένων ινστιτούτων περιλαμβάνεται ένα ινστιτούτο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με το τμήμα 36 του παραρτήματος 2 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία, οι αναφορές σε εθνικά εργαστήρια αναφοράς στις πράξεις που παρατίθενται στο εν λόγω τμήμα δεν θεωρείται ότι περιλαμβάνουν το εργαστήριο αναφοράς στο Ηνωμένο Βασίλειο. (10) Με βάση τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (στο εξής: συμφωνία αποχώρησης) και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου, οι οδηγίες 64/432/ΕΟΚ και 91/68/ΕΟΚ, καθώς και οι πράξεις της Επιτροπής που βασίζονται σε αυτές εφαρμόζονται ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης. Για τον λόγο αυτό, οι αναφορές στο Ηνωμένο Βασίλειο που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της απόφασης 93/52/ΕΟΚ, στο κεφάλαιο 2 του παραρτήματος II της απόφασης 2003/467/ΕΚ καθώς και στο κεφάλαιο 1 του παραρτήματος III αυτής, και στο παράρτημα I της απόφασης 2008/185/ΕΚ θα πρέπει να αντικατασταθούν από αναφορές στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία. (11) Επιπλέον, είναι αναγκαίο να διαγραφούν οι αναφορές στο Ηνωμένο Βασίλειο από το κεφάλαιο 2 του παραρτήματος I της απόφασης 2003/467/ΕΚ καθώς και από το κεφάλαιο 2 του παραρτήματος III της εν λόγω απόφασης, από το παράρτημα II της απόφασης 2004/558/ΕΚ και από το παράρτημα III της απόφασης 2008/185/ΕΚ. (12) Κατά συνέπεια, οι αποφάσεις 93/52/ΕΟΚ, 2003/467/ΕΚ, 2004/558/ΕΚ και 2008/185/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως. ( 5 ) Απόφαση 2003/467/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 2003, για τη θέσπιση καθεστώτος επίσημης απαλλαγής από τη φυματίωση, τη βρουκέλωση και την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών σε ορισμένα κράτη μέλη και περιφέρειες κρατών μελών όσον αφορά τις αγέλες βοοειδών (ΕΕ L 156 της , σ. 74). ( 6 ) Απόφαση 2004/558/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2004, για την εφαρμογή της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με συμπληρωματικές εγγυήσεις για το ενδοκοινοτικό εμπόριο βοοειδών όσον αφορά τη λοιμώδη ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών και την έγκριση προγραμμάτων εκρίζωσης που υπέβαλαν ορισμένα κράτη μέλη (ΕΕ L 249 της , σ. 20). ( 7 ) Απόφαση 2008/185/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Φεβρουαρίου 2008, για παροχή συμπληρωματικών εγγυήσεων κατά το ενδοκοινοτικό εμπόριο χοίρων όσον αφορά τη νόσο Aujeszky (ψευδολύσσα) και για τα κριτήρια σχετικά με την παροχή στοιχείων γι αυτή τη νόσο (ΕΕ L 59 της , σ. 19).

8 L 427/6 EL (13) Δεδομένου ότι η μεταβατική περίοδος που προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου (14) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Το παράρτημα I της απόφασης 93/52/ΕΟΚ, το κεφάλαιο 2 του παραρτήματος II και το κεφάλαιο 1 του παραρτήματος III της απόφασης 2003/467/ΕΚ, και το παράρτημα I της απόφασης 2008/185/ΕΚ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα I της παρούσας απόφασης. Άρθρο 2 Το κεφάλαιο 2 του παραρτήματος I και το κεφάλαιο 2 του παραρτήματος III της απόφασης 2003/467/ΕΚ, το παράρτημα II της απόφασης 2004/558/ΕΚ και το παράρτημα III της απόφασης 2008/185/ΕΚ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα II της παρούσας απόφασης. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου Άρθρο 3 Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. Άρθρο 4 Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου Για την Επιτροπή Stella KYRIAKIDES Μέλος της Επιτροπής

9 EL L 427/7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Μέρος 1 Στο παράρτημα I της απόφασης 93/52/ΕΟΚ, ο πίνακας αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα: «Κωδικός ISO Κράτος μέλος (*) BE CZ DK DE EE IE CY LV LT LU HU NL AT PL RO SI SK FI SE UK (NI) Βέλγιο Τσεχία Δανία Γερμανία Εσθονία Ιρλανδία Κύπρος Λετονία Λιθουανία Λουξεμβούργο Ουγγαρία Κάτω Χώρες Αυστρία Πολωνία Ρουμανία Σλοβενία Σλοβακία Φινλανδία Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία) (*) Σύμφωνα με τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία, σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου, για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, οι αναφορές στα κράτη μέλη περιλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία.» Μέρος 2 Το κεφάλαιο 2 του παραρτήματος II της απόφασης 2003/467/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 1) Ο τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο: «Περιφέρειες κρατών μελώνεπισήμως απαλλαγμένες από τη βρουκέλλωση (*) (*) Σύμφωνα με τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία, σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου, για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, οι αναφορές στα κράτη μέλη περιλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία.» 2) η καταχώριση που αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Στο Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία): Βόρεια Ιρλανδία.»

10 L 427/8 EL Μέρος 3 Στο κεφάλαιο 1 του παραρτήματος III της απόφασης 2003/467/ΕΚ, ο πίνακας αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα: BE CZ DK DE EE IE CY LV LT LU HU NL AT PL RO SI SK FI SE UK (NI) «Κωδικός ISO Κράτος μέλος (*) Βέλγιο Τσεχία Δανία Γερμανία Εσθονία Ιρλανδία Κύπρος Λετονία Λιθουανία Λουξεμβούργο Ουγγαρία Κάτω Χώρες Αυστρία Πολωνία Ρουμανία Σλοβενία Σλοβακία Φινλανδία Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία) (*) Σύμφωνα με τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία, σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου, για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, οι αναφορές στα κράτη μέλη περιλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία.» Μέρος 4 Το παράρτημα Ι της απόφασης 2008/185/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 1) Ο τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο: «Κράτη μέλη (*) ή περιφέρειές τους που έχουν απαλλαγεί από τη νόσο του Aujeszky και όπου απαγορεύεται ο εμβολιασμός (*) Σύμφωνα με τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία, σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου, για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, οι αναφορές στα κράτη μέλη περιλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία.» 2) η καταχώριση που αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «UK (NI) Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία) Βόρεια Ιρλανδία.»

11 EL L 427/9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Μέρος 1 Στο κεφάλαιο 2 του παραρτήματος I της απόφασης 2003/467/ΕΚ, η καταχώριση που αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο διαγράφεται. Μέρος 2 Στο κεφάλαιο 2 του παραρτήματος III της απόφασης 2003/467/ΕΚ, η καταχώριση που αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο διαγράφεται. Μέρος 3 Στο παράρτημα II της απόφασης 2004/558/ΕΚ, η καταχώριση που αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο διαγράφεται. Μέρος 4 Στο σημείο 2 στοιχείο δ) του παραρτήματος III της απόφασης 2008/185/ΕΚ, η καταχώριση που αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο διαγράφεται.

12 L 427/10 EL ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2020/2110 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Δεκεμβρίου 2020 για την τροποποίηση του μέρους Γ του παραρτήματος I της απόφασης 2009/177/ΕΚ ως προς τον χαρακτηρισμό του Ηνωμένου Βασιλείου ως απαλλαγμένου από ορισμένες ασθένειες των υδρόβιων ζώων όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 9303] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τις απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους και σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των υδρόβιων ζώων ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 49 παράγραφος 1, το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α), το άρθρο 50 παράγραφος 3, το άρθρο 51 παράγραφος 2 και το άρθρο 61 παράγραφος 3, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η απόφαση 2009/177/ΕΚ της Επιτροπής ( 2 ) εφαρμόζει την οδηγία 2006/88/ΕΚ όσον αφορά το πρόγραμμα επιτήρησης και εξάλειψης και τον χαρακτηρισμό κρατών μελών, ζωνών και διαμερισμάτων ως απαλλαγμένων από ασθένειες. Στη δεύτερη και στην τέταρτη στήλη του πίνακα στο μέρος Γ του παραρτήματος I της εν λόγω απόφασης παρατίθενται τα κράτη μέλη που έχουν χαρακτηριστεί απαλλαγμένα από ασθένειες σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ, καθώς και οι ζώνες και τα διαμερίσματα που έχουν χαρακτηριστεί απαλλαγμένα από ασθένειες σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας. Η ασθένεια για την οποία ισχύει ο εν λόγω χαρακτηρισμός καθορίζεται στην πρώτη στήλη του ίδιου πίνακα. (2) Με βάση τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (στο εξής: συμφωνία αποχώρησης) και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου, η οδηγία 2006/88/ΕΚ και οι πράξεις της Επιτροπής που βασίζονται σ αυτή την οδηγία εφαρμόζονται ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης. Για τον λόγο αυτό, οι αναφορές στο Ηνωμένο Βασίλειο που περιλαμβάνονται στο μέρος Γ του παραρτήματος I της απόφασης 2009/177/ΕΚ θα πρέπει να αντικατασταθούν από αναφορές στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία. (3) Επομένως, το παράρτημα I της απόφασης 2009/177/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. (4) Δεδομένου ότι η μεταβατική περίοδος που προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου (5) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Στο παράρτημα I της απόφασης 2009/177/ΕΚ της Επιτροπής, το μέρος Γ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης. ( 1 ) ΕΕ L 328 της , σ. 14. ( 2 ) Απόφαση 2009/177/ΕΚ της Επιτροπής, της 31ης Οκτωβρίου 2008, για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά το πρόγραμμα επιτήρησης και εξάλειψης και τον χαρακτηρισμό κρατών μελών, ζωνών και διαμερισμάτων ως απαλλαγμένων από ασθένειες (ΕΕ L 63 της , σ. 15).

13 EL L 427/11 Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου Άρθρο 2 Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. Άρθρο 3 Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου Για την Επιτροπή Stella KYRIAKIDES Μέλος της Επιτροπής

14 L 427/12 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΜΕΡΟΣ Γ Κράτη μέλη (*) ζώνες και διαμερίσματα που έχουν δηλωθεί ως απαλλαγμένα από ασθένειες Ασθένεια Κράτος μέλος Κωδικός ISO Ιογενής αιμορραγική σηψαιμία (ΙΑΣ) Λοιμώδης αιματοποιητική νέκρωση (ΛΑΝ) Λοίμωξη του κυπρίνου Koi από ερπητοϊό (νόσος KHV) Λοιμώδης αναιμία του σολομού (ISA) Γεωγραφική οριοθέτηση της περιοχής απαλλαγμένης από ασθένειες (κράτος μέλος, ζώνες ή διαμερίσματα) Δανία DK Το σύνολο της ηπειρωτικής επικράτειας Ιρλανδία IE Σύνολο της επικράτειας Κύπρος CY Όλες οι ηπειρωτικές ζώνες μέσα στην επικράτειά της Φινλανδία FI Όλες οι ηπειρωτικές και παράκτιες περιοχές μέσα στην επικράτειά της, εκτός από την περιφέρεια Åland Σουηδία SE Σύνολο της επικράτειας Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία) UK(NI) Βόρεια Ιρλανδία Δανία DK Σύνολο της επικράτειας Ιρλανδία IE Σύνολο της επικράτειας Κύπρος CY Όλες οι ηπειρωτικές ζώνες μέσα στην επικράτειά της Φινλανδία FI Το σύνολο της επικράτειας, με εξαίρεση το παράκτιο διαμέρισμα στο Ii, Kuivaniemi, και τις ακόλουθες περιοχές λεκάνης απορροής: Virmasvesi, Nilakka, 4.74 περιοχή Saarijärvi και 4.41 περιοχή Pielinen Σουηδία SE Σύνολο της επικράτειας Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία) UK(NI) Βόρεια Ιρλανδία Ιρλανδία IE Σύνολο της επικράτειας Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία) UK(NI) Βόρεια Ιρλανδία Βέλγιο BE Σύνολο της επικράτειας Βουλγαρία BG Σύνολο της επικράτειας Τσεχική Δημοκρατία CZ Σύνολο της επικράτειας Δανία DK Σύνολο της επικράτειας Γερμανία DE Σύνολο της επικράτειας Εσθονία EE Σύνολο της επικράτειας Ιρλανδία IE Σύνολο της επικράτειας Ελλάδα EL Σύνολο της επικράτειας Ισπανία ES Σύνολο της επικράτειας Γαλλία FR Σύνολο της επικράτειας Ιταλία IT Σύνολο της επικράτειας Κύπρος CY Σύνολο της επικράτειας (*) ( ) Σύμφωνα με τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία, σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου, για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, οι αναφορές στα κράτη μέλη περιλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία

15 EL L 427/13 Λετονία LV Σύνολο της επικράτειας Λιθουανία LT Σύνολο της επικράτειας Λουξεμβούργο LU Σύνολο της επικράτειας Ουγγαρία HU Σύνολο της επικράτειας Μάλτα MT Σύνολο της επικράτειας Κάτω Χώρες NL Σύνολο της επικράτειας Αυστρία AT Σύνολο της επικράτειας Πολωνία PL Σύνολο της επικράτειας Πορτογαλία PT Σύνολο της επικράτειας Ρουμανία RO Σύνολο της επικράτειας Σλοβενία SI Σύνολο της επικράτειας Σλοβακία SK Σύνολο της επικράτειας Φινλανδία FI Σύνολο της επικράτειας Σουηδία SE Σύνολο της επικράτειας Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία) UK/NI Βόρεια Ιρλανδία Μόλυνση από Marteilia refringens Μόλυνση από Bonamia ostreae Ιχθυοφθειρίαση» Ιρλανδία IE Σύνολο της επικράτειας Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία) Ιρλανδία Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία) UK/NI IE UK(NI) Ολόκληρα τα παράλια της Βόρειας Ιρλανδίας, εκτός από το Belfast Lough και το Dundrum Bay. Ολόκληρα τα παράλια της Ιρλανδίας, εκτός από: 1. Cork Harbour 2. Galway Bay 3. Ballinakill Harbour 4. Clew Bay 5. Achill Sound 6. Loughmore, Blacksod Bay 7. Lough Foyle 8. Lough Swilly 9. Kilkieran Bay Ολόκληρα τα παράλια της Βόρειας Ιρλανδίας εκτός από το Lough Foyle και το Strangford Lough

16 L 427/14 EL ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2020/2111 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Δεκεμβρίου 2020 για την τροποποίηση του παραρτήματος I της απόφασης 2010/221/ΕΕ σχετικά με την αναφορά στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία για την έγκριση εθνικών μέτρων με σκοπό τον περιορισμό του αντικτύπου ορισμένων ασθενειών σε ζώα υδατοκαλλιέργειας και άγρια υδρόβια ζώα σύμφωνα με το άρθρο 43 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 9302] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/88/EK του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τις απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους και σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των υδρόβιων ζώων ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η απόφαση 2010/221/ΕΕ της Επιτροπής ( 2 ) εγκρίνει εθνικά μέτρα με σκοπό τον περιορισμό του αντικτύπου ορισμένων ασθενειών σε ζώα υδατοκαλλιέργειας και άγρια υδρόβια ζώα σύμφωνα με το άρθρο 43 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ. (2) Η επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου περιλαμβάνεται στη δεύτερη στήλη του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα Ι της απόφασης 2010/221/ΕΕ ως απαλλαγμένη από πολλές από τις νόσους που απαριθμούνται στην πρώτη στήλη του εν λόγω πίνακα. (3) Με βάση τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (στο εξής: συμφωνία αποχώρησης) και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου, η οδηγία 2006/88/ΕΚ και οι πράξεις της Επιτροπής που βασίζονται σ αυτή εφαρμόζονται ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης. Για τον λόγο αυτό, οι αναφορές στο Ηνωμένο Βασίλειο στο παράρτημα I της απόφασης 2010/221/ΕΕ θα πρέπει να αντικατασταθούν από αναφορές στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία. (4) Επομένως, το παράρτημα I της απόφασης 2010/221/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. (5) Δεδομένου ότι η μεταβατική περίοδος που προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου (6) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Το παράρτημα Ι της απόφασης 2010/221/ΕΕ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου Άρθρο 2 ( 1 ) ΕΕ L 328 της , σ. 14. ( 2 ) Απόφαση 2010/221/ΕΕ της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2010, για την έγκριση εθνικών μέτρων με σκοπό τον περιορισμό του αντικτύπου ορισμένων ασθενειών σε ζώα υδατοκαλλιέργειας και άγρια υδρόβια ζώα σύμφωνα με το άρθρο 43 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 98 της , σ. 7).

17 EL L 427/15 Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. Άρθρο 3 Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου Για την Επιτροπή Stella KYRIAKIDES Μέλος της Επιτροπής

18 L 427/16 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Κράτη μέλη (*) και περιοχές τα οποία θεωρούνται απαλλαγμένα από τις νόσους οι οποίες απαριθμούνται στον πίνακα και τα οποία επιτρέπεται να λαμβάνουν εθνικά μέτρα για την πρόληψη της εισόδου αυτών των νόσων σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ Ασθένεια Κράτος μέλος Κωδικός Εαρινή ιαιμία του xυπρίνου (SVC) Βακτηριακή νεφρίτιδα (BKD) Ιός της λοιμώδους παγκρεατικής νέκρωσης (IPN) Λοίμωξη από Gyrodactylus salaris (GS) Ερπητοϊός των στρειδιών 1 μvar (OsHV-1 μvar) Λοίμωξη από τον ιό άλφα των σαλμονιδών (SAV) Γεωγραφική οριοθέτηση της απαλλαγμένης από ασθένειες περιοχής (κράτος μέλος, ζώνη, διαμέρισμα) Δανία DK Το σύνολο της επικράτειας Ιρλανδία IE Το σύνολο της επικράτειας Ουγγαρία HU Το σύνολο της επικράτειας Φινλανδία FI Το σύνολο της επικράτειας Σουηδία SE Το σύνολο της επικράτειας Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία) UK(NI) Βόρεια Ιρλανδία Ιρλανδία IE Το σύνολο της επικράτειας Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία) UK(NI) Βόρεια Ιρλανδία Φινλανδία FI Τα ηπειρωτικά τμήματα της επικράτειας Σουηδία SE Τα ηπειρωτικά τμήματα της επικράτειας Ιρλανδία IE Το σύνολο της επικράτειας Φινλανδία Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία) Ιρλανδία Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία) FI UK(NI) IE UK(NI) Οι λεκάνες απορροής Tenojoki και Näätämönjoki οι λεκάνες απορροής Paatsjoki, Tuulomajoki και Uutuanjoki θεωρούνται ζώνες προστασίας Βόρεια Ιρλανδία Διαμέρισμα 1: Sheephaven Bay Διαμέρισμα 3: Killala Bay, Broadhaven Bay και Blacksod Bay Διαμέρισμα 4: Streamstown Bay Διαμέρισμα 5: Bertraghboy Bay και Galway Bay Διαμέρισμα A: Εκκολαπτήριο Tralee Bay Η επικράτεια της Βόρειας Ιρλανδίας εκτός των Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough, Larne Lough και Strangford Lough Φινλανδία FI Τα ηπειρωτικά τμήματα της επικράτειας» (*) Σύμφωνα με τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία, σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου, για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, οι αναφορές στα κράτη μέλη περιλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία.

19 EL L 427/17 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (EE) 2020/2112 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Δεκεμβρίου 2020 για την τροποποίηση των παραρτημάτων των αποφάσεων 93/455/ΕΟΚ, 1999/246/ΕΚ και 2007/24/ΕΚ σχετικά με την έγκριση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού, της κλασικής πανώλους των χοίρων, της γρίπης των πτηνών και της ψευδοπανώλους των πτηνών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 9307] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη την οδηγία 92/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 1992, για τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 3, Έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/89/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της κλασικής πανώλους των χοίρων ( 2 ), και ιδίως το άρθρο 22 παράγραφος 3, Έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/85/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού, την κατάργηση της οδηγίας 85/511/ΕΟΚ και των αποφάσεων 89/531/ΕΟΚ και 91/665/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 92/46/ΕΟΚ ( 3 ), και ιδίως το άρθρο 72 παράγραφος 7, Έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών και την κατάργηση της οδηγίας 92/40/ΕΟΚ ( 4 ), και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 4, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η απόφαση 93/455/ΕΟΚ της Επιτροπής ( 5 ) εγκρίνει τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού για τα κράτη μέλη που απαριθμούνται στο παράρτημά της. (2) Η απόφαση 1999/246/ΕΚ της Επιτροπής ( 6 ) εγκρίνει τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση της κλασικής πανώλους των χοίρων για τα κράτη μέλη που απαριθμούνται στο παράρτημά της. (3) Στο παράρτημα της απόφασης 2007/24/ΕΚ της Επιτροπής ( 7 ) παρατίθεται ο κατάλογος των κρατών μελών που διαθέτουν εγκεκριμένα σχέδια έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών και της ψευδοπανώλους των πτηνών. (4) Με βάση τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (στο εξής: συμφωνία αποχώρησης) και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου, οι οδηγίες 92/66/ΕΟΚ, 2001/89/ΕΚ, 2003/85/ΕΚ και 2005/94/ΕΚ και οι πράξεις της Επιτροπής που βασίζονται σ αυτές εφαρμόζονται ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης. Για τον λόγο αυτό, οι αναφορές στο Ηνωμένο Βασίλειο στα παραρτήματα των αποφάσεων 93/455/ΕΟΚ, 1999/246/ΕΚ και 2007/24/ΕΚ θα πρέπει να αντικατασταθούν από αναφορές στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία. (5) Συνεπώς, τα παραρτήματα των αποφάσεων 93/455/ΕΟΚ, 1999/246/ΕΚ και 2007/24/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως. ( 1 ) ΕΕ L 260 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 316 της , σ. 5. ( 3 ) ΕΕ L 306 της , σ. 1. ( 4 ) ΕΕ L 10 της , σ. 16. ( 5 ) Απόφαση 93/455/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 1993, για την έγκριση ορισμένων σχεδίων εκτάκτου ανάγκης για τον έλεγχο της νόσου του αφθώδους πυρετού (ΕΕ L 213 της , σ. 20). ( 6 ) Απόφαση 1999/246/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 1999, για την έγκριση ορισμένων σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση της κλασικής πανώλους των χοίρων (ΕΕ L 93 της , σ. 24). ( 7 ) Απόφαση 2007/24/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2006, περί εγκρίσεως σχεδίων έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών και της ψευδοπανώλους των πτηνών (ΕΕ L 8 της , σ. 26).

20 L 427/18 EL (6) Δεδομένου ότι η μεταβατική περίοδος που προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου (7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Το παράρτημα της απόφασης 93/455/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος I της παρούσας απόφασης. Άρθρο 2 Στον κατάλογο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της απόφασης 1999/246/ΕΚ, η καταχώριση για το Ηνωμένο Βασίλειο αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία) * * Σύμφωνα με τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία, σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου, για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, οι αναφορές στα κράτη μέλη περιλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία.». Άρθρο 3 Το παράρτημα της απόφασης 2007/24/ΕΚ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος II της παρούσας απόφασης. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου Άρθρο 4 Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. Άρθρο 5 Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου Για την Επιτροπή Stella KYRIAKIDES Μέλος της Επιτροπής

21 EL L 427/19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εγκρίνονται τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για τον έλεγχο της νόσου του αφθώδους πυρετού που έχουν υποβληθεί από τα ακόλουθα κράτη μέλη ( 1 ): Βέλγιο Δανία Γερμανία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Ιρλανδία Ιταλία Λουξεμβούργο Κάτω Χώρες Αυστρία Πορτογαλία Φινλανδία Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία)» ( 1 ) Σύμφωνα με τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία, σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου, για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, οι αναφορές στα κράτη μέλη περιλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία.

22 L 427/20 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κατάλογος των κρατών μελών ( 1 )που αναφέρονται στο άρθρο 3 AT BE BG CY CZ DE DK EST EL ES FI FR HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SE SI SK UK(NI) Κωδικός Χώρα Αυστρία Βέλγιο Βουλγαρία Κύπρος Τσεχία Γερμανία Δανία Εσθονία Ελλάδα Ισπανία Φινλανδία Γαλλία Ουγγαρία Ιρλανδία Ιταλία Λετονία Λιθουανία Λουξεμβούργο Μάλτα Κάτω Χώρες Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σουηδία Σλοβενία Σλοβακία Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία)» ( 1 ) Σύμφωνα με τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία, σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου, για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, οι αναφορές στα κράτη μέλη περιλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία.

23 EL L 427/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2020/2113 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Δεκεμβρίου 2020 για την τροποποίηση του παραρτήματος I της απόφασης 2004/3/ΕΚ της Επιτροπής με την οποία επιτρέπεται, όσον αφορά την εμπορία σπόρων γεωμήλων προς φύτευση στο σύνολο ή σε μέρος του εδάφους ορισμένων κρατών μελών, η λήψη αυστηρότερων μέτρων προς καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών από τα προβλεπόμενα στα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2002/56/ΕΚ του Συμβουλίου, ως προς την εγγραφή για το Ηνωμένο Βασίλειο [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 9306] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/56/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας σπόρων γεωμήλων προς φύτευση ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 2, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η οδηγία 2002/56/ΕΚ προβλέπει ότι, όσον αφορά την εμπορία σπόρων γεωμήλων προς φύτευση σε ολόκληρο το έδαφος ή σε τμήματα του εδάφους ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών, η Επιτροπή επιτρέπει τη λήψη μέτρων αυστηρότερων από εκείνα που προβλέπονται στα παραρτήματα I και II της εν λόγω οδηγίας, κατά των επιβλαβών οργανισμών οι οποίοι δεν υπάρχουν καθόλου στις περιοχές αυτές ή είναι ιδιαίτερα επιβλαβείς για τις καλλιέργειες στις εν λόγω περιοχές. (2) Σχετικά με το ζήτημα αυτό, η απόφαση 2004/3/ΕΚ της Επιτροπής ( 2 ) επιτρέπει, όσον αφορά την εμπορία σπόρων γεωμήλων προς φύτευση στο σύνολο ή σε μέρος του εδάφους ορισμένων κρατών μελών, τη λήψη μέτρων αυστηρότερων από τα προβλεπόμενα στα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2002/56/ΕΚ για την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών. Ειδικότερα, η απόφαση 2004/3/ΕΚ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη που παρατίθενται στη στήλη 1 του παραρτήματος Ι της εν λόγω απόφασης εξουσιοδοτούνται, όσον αφορά την εμπορία σπόρων γεωμήλων προς φύτευση στις περιφέρειες που αντιστοιχίζονται στην ονομασία τους στη στήλη 2 του εν λόγω παραρτήματος, να επιβάλλουν ορισμένους περιορισμούς στην εμπορία σπόρων γεωμήλων προς φύτευση. Όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, η στήλη 2 του παραρτήματος I της απόφασης 2004/3/ΕΚ παραθέτει επί του παρόντος τις περιφέρειες Cumbria, Northumberland (Αγγλία), Βόρεια Ιρλανδία και Σκωτία για τους σκοπούς της εν λόγω εξουσιοδότησης. (3) Με βάση τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (στο εξής: συμφωνία αποχώρησης) και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου, η οδηγία 2002/56/EK και οι πράξεις της Επιτροπής που βασίζονται σ αυτήν εφαρμόζονται ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης. Για τον λόγο αυτόν, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου μόνο η Βόρεια Ιρλανδία θα πρέπει να παρατίθεται ως περιφέρεια στη στήλη 2 του παραρτήματος I της απόφασης 2004/3/ΕΚ. (4) Επομένως, το παράρτημα Ι της απόφασης 2004/3/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα. (5) Δεδομένου ότι η μεταβατική περίοδος που προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου (6) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών, ( 1 ) ΕΕ L 193 της , σ. 60. ( 2 ) Απόφαση 2004/3/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2003, με την οποία επιτρέπεται, όσον αφορά την εμπορία σπόρων γεωμήλων προς φύτευση στο σύνολο ή σε μέρος του εδάφους ορισμένων κρατών μελών, η λήψη αυστηρότερων μέτρων προς καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών από τα προβλεπόμενα στα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2002/56/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 2 της , σ. 47).

24 L 427/22 EL ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Το παράρτημα 1 της απόφασης 2004/3/ΕΚ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου Άρθρο 2 Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. Άρθρο 3 Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου Για την Επιτροπή Stella KYRIAKIDES Μέλος της Επιτροπής

25 EL L 427/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Γερμανία Ιρλανδία Πορτογαλία Φινλανδία Κράτος μέλος ( 1 ) Ηνωμένο Βασίλειο ( 1 ) Περιφέρεια Bundesland Mecklenburg-Vorpommern Gemeinde Groß Lüsewitz Ortsteile Lindenhof und Pentz der Gemeinde Metschow Gemeinden Böhlendorf, Breesen, Langsdorf sowie Ortsteil Grammow der Gemeinde Grammow Gemeinden Hohenbrünzow, Hohenmocker, Ortsteil Ganschendorf der Gemeinde Sarow sowie Ortsteil Leistenow der Gemeinde Utzedel Gemeinden Ranzin, Lüssow und Gribow Gemeinde Pelsin Το σύνολο του εδάφους της Αζόρες (περιοχές σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 300 μέτρων) Δήμοι Liminka και Tyrnävä Βόρεια Ιρλανδία» ( 1 ) Σύμφωνα με τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία, σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου, για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, οι αναφορές στα κράτη μέλη περιλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία.

26

27 ISSN (ηλεκτρονική έκδοση) ISSN (έντυπη έκδοση) EL

Συγκεκριµένα, το παράρτηµα II της απόφασης 93/52/ΕΟΚ τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα I της παρούσας. H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ. Μ.

Συγκεκριµένα, το παράρτηµα II της απόφασης 93/52/ΕΟΚ τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα I της παρούσας. H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ. Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 24.10.2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3520/112079 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΕΝ ΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1340/2008 του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 21. 3. 2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:996/32431 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.9.2014 L 280/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 994/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση των παραρτημάτων VIII και VIIIγ του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73 26.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 889/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Σεπτεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι L 188/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.7.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 2011 περί χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθεστώς κρατών µελών της ΕΕ σε ότι αφορά στη βρουκέλλωση (B. melitensis) ΣΧΕΤ: Η µε αριθµ. πρωτ. 3235/114245/ εγκύκλιός µας

ΘΕΜΑ: Καθεστώς κρατών µελών της ΕΕ σε ότι αφορά στη βρουκέλλωση (B. melitensis) ΣΧΕΤ: Η µε αριθµ. πρωτ. 3235/114245/ εγκύκλιός µας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 16.2. 2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:541/17804 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Προϊσταµένη της ιεύθυνσης

Η Προϊσταµένη της ιεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΕΝ ΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος IP/10/1454 Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος Η ανία, οι Κάτω Χώρες και η Κύπρος ήταν τα µόνα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 23.2.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 50/51 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2012 για τροποποίηση του παραρτήματος Ε της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

(4) Πρέπει επίσης να προσαρμοστούν τα ανώτατα όρια που. (5) Πρέπει να καθοριστούν, όσον αφορά το 2006, τα δημοσιονομικά

(4) Πρέπει επίσης να προσαρμοστούν τα ανώτατα όρια που. (5) Πρέπει να καθοριστούν, όσον αφορά το 2006, τα δημοσιονομικά 29.7.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 208/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1156/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουλίου 2006 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2006, δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για τη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.7.2015 L 176/29 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1089 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2015, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριµένα, το παράρτηµα της απόφασης 2007/453/ΕΚ αντικαθίσταται από το κείµενο του παραρτήµατος της παρούσας. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Συγκεκριµένα, το παράρτηµα της απόφασης 2007/453/ΕΚ αντικαθίσταται από το κείµενο του παραρτήµατος της παρούσας. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 3. 8. 2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:2494/84514 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1278/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2007 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2007 για καθορισμότων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 182/28 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1096 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/2008 όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη διάθεση στην αγορά αποστολών

Διαβάστε περισσότερα

9475/10 ΑΙ/μκρ 1 DG C 1 A LIMITE EL

9475/10 ΑΙ/μκρ 1 DG C 1 A LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2010 (20.05) (OR. en) 9475/10 COMPET 150 SOC 321 JUSTCIV 91 MI 136 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : το Συμβούλιο Θέμα : Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

(2010/711/ΕΕ) (11) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2010/711/ΕΕ) (11) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι 25.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Νοεμβρίου 2010 περί συμπληρωματικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την Ένωση το 2010 στις δαπάνες που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

(4) Πρέπει να καθοριστούν για το 2005 τα δημοσιονομικά. (5) Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιμο να δημοσιευτούν τα

(4) Πρέπει να καθοριστούν για το 2005 τα δημοσιονομικά. (5) Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιμο να δημοσιευτούν τα 27.1.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 24/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 118/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Ιανουαρίου 2005 για τροποποίηση του παραρτήματος VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν δείχνουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), και συγκεκριμένα: τη γεωργική βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 23/01/2019 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:183/13615 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΕΝ ΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΖΩΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων Ενότητα 5:Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά WFD2000/60/ΕΚ Εφαρμογή Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή έρευνα γνώμης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας

Πανευρωπαϊκή έρευνα γνώμης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας Πανευρωπαϊκή έρευνα γνώμης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας Αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα - Μάιος 2013 Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα σε 31 συμμετέχουσες Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: τη γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11432/16 LIMITE PUBLIC POLGEN 92 JUR 361 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική πολιτική και ανταγωνιστικότητα Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Φορολογική πολιτική και ανταγωνιστικότητα Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΕ L 200 της , σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΕ L 200 της , σ. 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΓΕΝΝΗΣΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ Άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1191 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιούλιος 2016, για την προώθηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΕ L 200 της , σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΕ L 200 της , σ. 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΓΕΝΝΗΣΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ Άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1191 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιούλιος 2016, για την προώθηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού χρονών - σύνολο πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση του αριθμού του οικονομικά ενεργού

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο

Γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού υπολογίζεται με τη διαίρεση του αριθμού του ισοδύναμου πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: τη γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 384/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 384/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 29.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 384/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2011/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Δεκεμβρίου 2006 περί προσαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 330/50 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Νοεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΣΤ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη μορφή των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/392/ΕΚ) (3) Τα στοιχεία αυτά διατίθενται σήμερα στο κοινό μέσω των

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/392/ΕΚ) (3) Τα στοιχεία αυτά διατίθενται σήμερα στο κοινό μέσω των L 138/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2008 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Γ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ Π. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας Αθήνα, Σύνοψη 1

Διαβάστε περισσότερα

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 7415] (2008/897/ΕΚ) (5) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 7415] (2008/897/ΕΚ) (5) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2.12.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 322/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Νοεμβρίου 2008 για την έγκριση των ετήσιων και των πολυετών προγραμμάτων για την εκρίζωση, τον έλεγχο και την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία της Επίσκεψης Μελέτης ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ STUDY VISITS ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στοιχεία της Επίσκεψης Μελέτης ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ STUDY VISITS ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ :

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Θέματα για συζήτηση μετά το 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Αναλύσεων, Προοπτικών και Αξιολογήσεων Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προεκλογική έρευνα Πρώτο κύμα Πρώτα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος και σημαντικές εθνικές τάσεις

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προεκλογική έρευνα Πρώτο κύμα Πρώτα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος και σημαντικές εθνικές τάσεις Γενική Διεύθυνση Επικοινωνία Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2009 27/05/2009 Προεκλογική έρευνα Πρώτο κύμα Πρώτα αποτελέσματα:

Διαβάστε περισσότερα

(2009/977/ΕΕ) (10) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2009/977/ΕΕ) (10) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι L 336/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Δεκεμβρίου 2009 περί κοινοτικής χρηματοδοτικής συμμετοχής το 2009 στις δαπάνες που πραγματοποιούνται από τα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0007/1. Τροπολογία. Jörg Meuthen εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0007/1. Τροπολογία. Jörg Meuthen εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 31.1.2018 A8-0007/1 1 Παράγραφος 7 7. υπογραμμίζει ότι με τις έδρες που θα εκκενωθούν μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα διευκολυνθεί η υιοθέτηση μιας νέας κατανομής των

Διαβάστε περισσότερα

L 243/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗ

L 243/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 243/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.9.2006 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Αυγούστου 2006 για τον καθορισμό ενδεικτικής κατανομής, ανά κράτος μέλος, των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 8.9.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 237/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 790/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 261/26 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/1841 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Οκτωβρίου 2017 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την εκδήλωση εστιών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.3.2017 L 59/3 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/384 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Μαρτίου 2017 για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010 όσον αφορά τα υποδείγματα κτηνιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 15/09/2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 15/09/2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 15/09/2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Τακτικό Ευρωβαρόμετρο (EB 69) - Άνοιξη 2008 Πρώτα ανεπεξέργαστα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος

Διαβάστε περισσότερα

ιαβούλευση των ενδιαφεροµένων κατά τη χάραξη πολιτικής για τις µικρές επιχειρήσεις σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο

ιαβούλευση των ενδιαφεροµένων κατά τη χάραξη πολιτικής για τις µικρές επιχειρήσεις σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο ιαβούλευση των ενδιαφεροµένων κατά τη χάραξη πολιτικής για τις µικρές επιχειρήσεις σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο 01.06.2004-30.09.2004 Μέρος Ι Στοιχεία Χώρα AT - Αυστρία 1 (1.4) BE - Βέλγιο 4 (5.8) DE

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 51 I Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 62o έτος 22 Φεβρουαρίου 2019 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2019/316 της Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 5776] (2007/782/ΕΚ) (5) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 5776] (2007/782/ΕΚ) (5) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 1.12.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/29 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2007 για την έγκριση των ετήσιων και των πολυετών εθνικών προγραμμάτων για την εκρίζωση, τον έλεγχο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 12/04/2011 Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Αγ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS Κινητικότητα Προσωπικού Μπορούν να συμμετάσχουν μέλη του προσωπικού που είναι: Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης(LLP). Υπήκοοι

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 73/20 15.3.2019 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/410 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Νοεμβρίου 2018 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις λεπτομέρειες και τη δομή των πληροφοριών που

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 14.3.2018 EP-PE_TC1-COD(2017)0329 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Μαρτίου 2018 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/519/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/519/ΕΕ) L 281/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.10.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Οκτωβρίου 2013 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και εδαφών από τις οποίες επιτρέπονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.12.2018 C(2018) 7920 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3.12.2018 για την εφαρμογή ορισμένων κανόνων πρόληψης και ελέγχου νόσων σε κατηγορίες καταγεγραμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 15. 03. 2018 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 945/41101 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΕΝ ΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 8.3.2018 A8-0026/ 001-001 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-001 κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Έκθεση Adina-Ioana Vălean A8-0026/2018 Θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης Χρυσούλα ηλέ

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης Χρυσούλα ηλέ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 12.06.2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1871/63486 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από:

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ιαβούλευση των ενδιαφεροµένων κατά τη χάραξη πολιτικής για τις µικρές επιχειρήσεις σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο

ιαβούλευση των ενδιαφεροµένων κατά τη χάραξη πολιτικής για τις µικρές επιχειρήσεις σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο ιαβούλευση των ενδιαφεροµένων κατά τη χάραξη πολιτικής για τις µικρές επιχειρήσεις σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο 01/06/2004-30/09/2004 Μέρος Ι Στοιχεία Χώρα AT - Αυστρία 9 (4.5) BE - Βέλγιο 13 (6.5) DE

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 207/21 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Ιουλίου 1999 για τροποποίηση της απόφασης 98/371/ΕΚ σχετικά µε τους υγειονοµικούς όρους και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Tροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 798/2008. ΣΧΕΤ.: 1. Η µε αρ. πρωτ / εγκύκλιός µας

ΘΕΜΑ: Tροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 798/2008. ΣΧΕΤ.: 1. Η µε αρ. πρωτ / εγκύκλιός µας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 11/01/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 44/2489 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en) 5063/15 ADD 1 STATIS 24 COMPET 123 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 101 AELE 77 EEE 41 CODEC 1506

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιούλιο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιούλιο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων Ένωση Καινοτομίας για την έρευνα και την καινοτομία Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Enterprise Enterprise and and Industry Industry Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

The Industrial Sector in Greece: the next day

The Industrial Sector in Greece: the next day The Industrial Sector in Greece: the next day Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE) Καθηγητής Οικονομικών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών nvettas@aueb.gr American

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον συμμετέχοντα στη διαβούλευση

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον συμμετέχοντα στη διαβούλευση Δημόσια διαβούλευση για την αξιολόγηση της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 54 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 25 Φεβρουαρίου 2015 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/281

Διαβάστε περισσότερα

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 1/11/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:3464/121201 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 208/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 562/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πανώλη των µικρών µηρυκαστικών στη Βουλγαρία ΣΧΕΤ.: Η µε αριθ. πρωτ. 2249/90972/ εγκύκλιός µας

ΘΕΜΑ: Πανώλη των µικρών µηρυκαστικών στη Βουλγαρία ΣΧΕΤ.: Η µε αριθ. πρωτ. 2249/90972/ εγκύκλιός µας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 09.07.2018 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2425/96884 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΕΝ ΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΖΩΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ.

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ. Οδηγίες συµπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT (ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ) Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Σε περίπτωση που κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ αποβλήτων. Ακολουθούν τα όρια των βαρέων μετάλλων στα Ευρωπαϊκά πρότυπα για το κομπόστ και τα προϊόντα της αναερόβιας ζύμωσης, από το προσχέδιο της Έκθεσης για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

9332/15 ADD 3 ΓΒ/μκρ/ΠΜ 1 DG D 2A

9332/15 ADD 3 ΓΒ/μκρ/ΠΜ 1 DG D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 205 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 203/09 (COD) 9332/5 ADD 3 JUSTCIV 35 FREMP 2 CODEC 793 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

(2), ,. 1).

(2), ,. 1). 178/1 L I ( ) ( ) 2019/1111 25 2019,, ( ), 81 3,,, ( 1 ), ( 2 ),, : (1) 15 2014 ( ). 2201/2003. ( 3 ) ( ). 2201/2003,..,,. (2),..,,, 25 1980, («1980»),.,,. ( 1 ) 18 2018 ( C 458 19.12.2018,. 499) 14 2019

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πανώλη των µικρών µηρυκαστικών στη Βουλγαρία

ΘΕΜΑ: Πανώλη των µικρών µηρυκαστικών στη Βουλγαρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 27. 06. 2018 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2249/90972 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΕΝ ΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα