Λέξεις κλειδιά. Περίληψη Ηεισήγηση αυτή απαντά σε δύο ερευνητικά ερωτήματα, ως προς τη σύνθεση του μαθητικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λέξεις κλειδιά. Περίληψη Ηεισήγηση αυτή απαντά σε δύο ερευνητικά ερωτήματα, ως προς τη σύνθεση του μαθητικού"

Transcript

1 ΚΥΠΡΙΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΥΝΑ TALIS 2018 CYPRIOT TEACHERS AND MULTICULTURAL CLASSES: RESULTS FROM THE INTERNATIONAL SURVEY TALIS 2018 Δρ Βαλεντίνα Θεοδοσίου Λειτουργός Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου Δρ Θέλκα Αφαντίτη-Λαμπριανού Λειτουργός Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτου Κύπρου Δρ Γιασεμίνα Καραγιώργη Προϊσταμένη Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτου Κύπρου Περίληψη Ηεισήγηση αυτή απαντά σε δύο ερευνητικά ερωτήματα, ως προς τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού στις τάξεις των σχολείων της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνασίων) στην Κύπρο και ως προς την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις μιας πολυπολιτισμικής τάξης. Αντλεί δεδομένα από τη διεθνή έρευνα TALIS 2018, στην οποία η Κύπρος συμμετείχε με όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία γυμνασιακού κύκλου. Σύμφωνα με την έρευνα, οι σχολικές μονάδες στην Κύπρο καθίστανται ολοένα και πιο πολυπολιτισμικές, ενδεχομένως λόγω της αύξησης της μετανάστευσης και των προσφυγικών ροών. Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν υψηλό επίπεδο ανάγκης για επιμόρφωση στη διδασκαλία σε πολυπολιτισμικές τάξεις και στην επικοινωνία με άτομα από διαφορετικούς πολιτισμούς. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί που έχουν επιμορφωθεί σε ζητήματα διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις κατά την τυπική εκπαίδευση ή κατάρτισή τους ή στην επικοινωνία με άτομα από διαφορετικούς πολιτισμούς επιδεικνύουν μεγαλύτερη αυτεπάρκεια για διδασκαλία σε πολυπολιτισμικές τάξεις. Λέξεις κλειδιά Πολυπολιτισμικές τάξεις, TALIS 2018, πολυπολιτισμικότητα, διαφορετικότητα, δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

2 70 Επιστήμες Αγωγής Τεύχος 1/2022 Abstract This paper attempts to provide answers to two research questions, regarding the composition of the student population in the classrooms of lower secondary schools (Gymnasiums) in Cyprus and teachers readiness to meet the challenges of a multicultural classroom. It draws data from the international survey TALIS 2018, in which all public and private lower secondary schools in Cyprus participated. According to TALIS 2018, schools in Cyprus are becoming more and more multicultural, possibly due to increased migration and refugee flows. Teachers express a high level of need for training in teaching in multicultural classrooms and in communicating with people from different cultures. At the same time, teachers who have been trained in teaching in multicultural classrooms or in communication with people from different cultures, during their formal education or training, show greater self-efficacy for teaching in multicultural classrooms. Key words Multicultural classrooms, TALIS 2018, multiculturalism, diversity, secondary education. 0. Εισαγωγή Λόγω των μεταναστευτικών ροών που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια, οι σύγχρονες κοινωνίες υφίστανται διαρκώς μεταβολές και καθίστανται ολοένα και περισσότερο ετερογενείς (OECD, 2018, 2019). Τα σχολεία, ως καθρέφτης της κοινωνίας, βιώνουν πληθώρα προκλήσεων που προκύπτουν από την ολοένα αυξανόμενη πολιτισμική και γλωσσική ποικιλομορφία στις τάξεις διδασκαλίας. Παράλληλα, τα εκπαιδευτικά συστήματα διεθνώς οφείλουν να διασφαλίσουν τόσο την παροχή ποιοτικής διδασκαλίας σε όλα τα παιδιά, όσο και τη συνακόλουθη προετοιμότητα των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν σε πολυπολιτισμικές τάξεις (European Commission, 2019a, Hamilton, 2013, Nilsson & Axelsson, 2013, Trasberg & Kond, 2017). Στην Κύπρο ιδιαίτερα, η μερική άρση των περιορισμών στη διακίνηση πολιτών μέσω των οδοφραγμάτων από και προς τις κατεχόμενες από την Τουρκία περιοχές, καθώς και η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνέβαλαν σε αύξηση της εθνικής, γλωσσικής, πολιτισμικής και θρησκευτικής ανομοιογένειας του πληθυσμού (Papamichael, 2009, Trimikliniotis, 2001). Οι κοινωνικοδημογραφικές αυτές αλλαγές αντικατοπτρίζονται και στη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού στα σχολεία. Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει ευρήματα που αφορούν στη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού στις τάξεις διδασκαλίας των σχολείων της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) στην Κύπρο, καθώς και στην ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις μιας πολυπολιτισμικής τάξης. Ως προς τη δεύτερη παράμετρο, πρωτίστως διερευνώνται οι πρακτικές για την πολυ-

3 Επιστήμες Αγωγής Τεύχος 1/ πολιτισμικότητα που υιοθετούνται στα σχολεία, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς και η αυτεπάρκειά τους για διδασκαλία σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. 1. Πολυπολιτισμικές τάξεις και πολυπολιτισμικά σχολεία 1.1. Η κατάσταση διεθνώς Ηαυξανόμενη κινητικότητα εργατικού δυναμικού μεταξύ χωρών (OECD, 2015, 2018 και 2019) και οι προσφυγικές ροές τα τελευταία χρόνια προς την Ευρώπη (OECD, 2018) αποτελούν συχνές διαπιστώσεις. Ως εκ τούτου, παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία που εντάσσονται στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών υποδοχής, έχουν συχνά ανάγκη από τη στήριξη των σχολείων και των εκπαιδευτικών. Η σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού στα σχολεία και στις τάξεις διδασκαλίας αποτελεί σημαντική παράμετρο, την οποία οι φορείς χάραξης πολιτικής θα πρέπει να έχουν υπόψη, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα το προφίλ των μαθητών/μαθητριών τους και πώς αυτό αλλάζει. Ο βαθμός στον οποίο η σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού επηρεάζει τα μαθησιακά αποτελέσματα, αφού περιοριστεί η επίδραση των ατομικών χαρακτηριστικών, αποτέλεσε αντικείμενο διαλόγου σε αρκετές έρευνες στο παρελθόν (Borman & Dowling, 2010, Firmino et al., 2018, Willms, 2010). Σημαντικός αριθμός ερευνών έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον στη διερεύνηση της επίδρασης της τάξης και του σχολείου στην επίδοση των μαθητών/μαθητριών, με έμφαση στα κοινωνικά χαρακτηριστικά του μαθητικού πληθυσμού του σχολείου ή της τάξης (OECD, 2015, Sirin, 2005). Εντούτοις, μόλις πρόσφατα, η έρευνα επικεντρώθηκε στη διαχείριση γλωσσικά και πολιτισμικά ανομοιογενών ομάδων μάθησης, με στόχο την ανάπτυξη προτάσεων διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις (Κεσίδου, 2007). Σύμφωνα με την Opfer (2006), η ανάπτυξη και εφαρμογή αντίστοιχων παιδαγωγικών πρακτικών σε επίπεδο τάξης, επηρεάζεται από την υιοθέτηση πολιτικών για τη συμπερίληψη των μαθητών/μαθητριών από διαφορετικό εθνοτικό, πολιτισμικό ή γλωσσικό υπόβαθρο σε επίπεδο σχολείου. Παράλληλα, η Κεσίδου (2007) τονίζει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για αποτελεσματική διδασκαλία σε πολυπολιτισμικές τάξεις, είναι η αλληλεπίδραση ατόμων και ομάδων με πολιτισμικές διαφορές, αφού μπορεί να οδηγήσει στην αναγνώριση και την αποδοχή του διαφορετικού, στην ανεκτικότητα και στον διαπολιτισμικό σεβασμό. Συνεπώς, στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, θα πρέπει να αξιοποιούνται οι γλωσσικές και οι πολιτισμικές διαφορές των παιδιών, ως μια ευτυχής συγκυρία για αλληλεπίδραση διαφορετικών πολιτισμικών κεφαλαίων, προς όφελος όλων των μαθητών/μαθητριών. Προκειμένου να ανταποκριθούν στην πρόκληση της διαπολιτισμικότητας, τα σχολεία θα πρέπει να αναπτύξουν συμπεριληπτική κουλτούρα (Hajisoteriou, 2012) στη βάση κοινών αξιών για τους/τις εκπαιδευτικούς,

4 72 Επιστήμες Αγωγής Τεύχος 1/2022 τους/τις μαθητές/μαθήτριες και τους γονείς, οι οποίες θα καθοδηγήσουν τις αποφάσεις σε επίπεδο σχολείου και τάξης για διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η μάθηση στο πολυπολιτισμικό σχολείο θα αξιοποιεί το πολιτισμικό κεφάλαιο των παιδιών από άλλες χώρες προς όφελος των ιδίων, αλλά και των γηγενών μαθητών/μαθητριών, μέσω διαθεματικών προσεγγίσεων διδασκαλίας για ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος, όπως είναι η μετανάστευση, η ξενοφοβία, οι προκαταλήψεις, ο ρατσισμός, κτλ. (Κεσίδου, 2007). Σύμφωνα με τους Petrou, Angelides και Leigh (2009), οι εκπαιδευτικοί που υιοθετούν το συμπεριληπτικό μοντέλο διδασκαλίας προωθούν συζητήσεις στην τάξη προκειμένου να μάθουν στους/στις μαθητές/μαθήτριες να σέβονται τις πολιτισμικές διαφορές τους. Επίσης, η παροχή εξατομικευμένης στήριξης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας στους/στις μαθητές/ μαθήτριες που φοιτούν σε πολυπολιτισμικές τάξεις διδασκαλίας, αποτελούν αποτελεσματικές πρακτικές για τη διαχείριση της ετερότητας στα σύγχρονα πολυπολιτισμικά σχολεία (Νεοφύτου, Βαλιαντή & Χατζησωτηρίου, 2020). Παράλληλα, η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να υιοθετήσουν συμπεριληπτικές πρακτικές και να διδάξουν αποτελεσματικά σε πολυπολιτισμικές τάξεις φαίνεται να καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την επιμόρφωσή τους (Angelides, Stylianou & Leigh, 2004, Petrou, Angelides & Leigh, 2009). Συνεπώς, για να μπορέσει το σύγχρονο σχολείο να ανταποκριθεί στις διαφοροποιημένες ανάγκες των μαθητών/μαθητριών μιας πολυπολιτισμικής τάξης διδασκαλίας θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να τύχουν της κατάλληλης εκπαίδευσης, ώστε να υιοθετούν συμπεριληπτικές πρακτικές διδασκαλίας, που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών/μαθητριών με διαφορετική εθνοπολιτισμική καταγωγή και να στηρίζουν τη μάθησή τους (Horenzyk & Tatar, 2002, Παλαιοχωρινού, Σιπητάνου & Παμπούρη, 2017) Η περίπτωση της Κύπρου Στην Κύπρο, αρκετές έρευνες έχουν επικεντρωθεί στη διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας στις τάξεις διδασκαλίας (Angelides, Stylianou & Leigh, 2004, Hajisoteriou, 2012, Hajisoteriou & Angelides, 2020, Karousiou, Hajisoteriou & Angelides, 2019, Panayiotopoulos & Nicolaidou, 2007, Papamichael, 2008, 2009, Theodorou, 2011, Trimikliniotis, 2001). Η Χατζησωτηρίου (2011) επισημαίνει το κενό ανάμεσα στις πολιτικές αποφάσεις για ένταξη των μαθητών/μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία και στην καθημερινή πρακτική των εκπαιδευτικών στις πολυπολιτισμικές τάξεις στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα. Ομοίως, προηγούμενες έρευνες (Panayiotopoulos & Nicolaidou, 2007, Papamichael, 2008, 2009, Trimikliniotis, 2001) εντοπίζουν τη δυσκολία των εκπαιδευτικών να αναπτύξουν και να υιοθετήσουν διαπολιτισμικές πρακτικές στη διδασκαλία τους. Διερευνώντας τις διδακτικές πρακτικές που υιοθετούν είκοσι εκπαιδευτικοί σε δύο πολυπολιτισμικά σχολεία, οι Hajisoteriou και Angelides (2020) καταλήγουν στο

5 Επιστήμες Αγωγής Τεύχος 1/ συμπέρασμα πως στα σχολεία της Κύπρου φαίνεται να υιοθετούνται περισσότερο μονοδιάστατες προσεγγίσεις, ενώ σπάνια οι εκπαιδευτικοί διαφοροποιούν τις διδασκαλίες τους ή ενσωματώνουν πολιτισμικό περιεχόμενο σε αυτές. Μελετώντας τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σε δημόσια σχολεία, η Theodorou (2011) εντοπίζει πως, παρόλο που οι εκπαιδευτικοί έχουν θετικές στάσεις προς τη διαφορετικότητα και την ενσωμάτωση μεταναστών μαθητών/μαθητριών, εντούτοις αδυνατούν να δημιουργήσουν συμπεριληπτικό περιβάλλον μάθησης. Αυτό, σύμφωνα με τους Karousiou, Hajisoteriou και Angelides (2019) ενδεχομένως να οφείλεται σε παράγοντες που σχετίζονται με το συγκείμενο του σχολείου και τους/τις εκπαιδευτικούς, όπως η αναγνώριση και ο σεβασμός, η ανεπάρκεια επιμόρφωσης και διδακτικών μέσων, οι ε- μπειρίες τους, οι ιδεολογίες, οι αξίες και οι πεποιθήσεις τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την υιοθέτηση διαπολιτισμικών πρακτικών στα σχολεία. 2. Μεθοδολογία Ηπαρούσα εισήγηση επιχείρησε να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα: Σε ποιον βαθμό είναι τα σχολεία κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο πολυπολιτισμικά; Σε ποιον βαθμό οι Κύπριοι/Κύπριες εκπαιδευτικοί αισθάνονται έτοιμοι/έτοιμες να ανταποκριθούν στις προκλήσεις μιας πολυπολιτισμικής τάξης (διδασκαλία, επιμόρφωση, αυτεπάρκεια); Πηγή των δεδομένων αποτέλεσε η Διεθνής Έρευνα για τη Διδασκαλία και τη Μάθηση (Teaching and Learning International Survey - TALIS) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Στον τρίτο κύκλο της έρευνας (2018) συμμετείχαν 48 χώρες, εκ των οποίων η Κύπρος και άλλα 22 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έρευνα διενεργήθηκε την Άνοιξη του 2018 και σε αυτήν συμμετείχαν όλα τα σχολεία κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο, δημόσια και ιδιωτικά, λόγω του μικρού αριθμού σχολείων που υπάρχουν στην Κύπρο. Η δειγματοληψία της έρευνας ήταν η αναλογική στρωματοποιημένη προσέγγιση δύο σταδίων με πιθανότητα, αλλά η διαδικασία αυτή εφαρμόστηκε μόνο στο επίπεδο των εκπαιδευτικών 1. Συγκεκριμένα, 20 τουλάχιστον εκπαιδευτικοί από κάθε σχολείο, οι οποίοι επιλέχθηκαν με τυχαία δειγματοληψία, κλήθηκαν να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο Εκπαιδευτικού. Ομοίως, ο διευθυντής/η διευθύντρια του σχολείου κλήθηκε να συμπληρώσει το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο Διευθυντή/Διευθύντριας. Στην έρευνα έλαβαν συνολικά μέρος 1611 εκπαιδευτικοί (ποσοστό ανταπόκρισης 90,3%) και 88 διευθυντές/διευθύντριες (ποσοστό ανταπόκρισης 89,9%). Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, ποσοστό 73,6%, ήταν γυναίκες, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας τους ήταν τα 44,9 έτη. Οι εκπαιδευτικοί στην Κύπρο, στη συντριπτική

6 74 Επιστήμες Αγωγής Τεύχος 1/2022 τους πλειοψηφία ήταν απόφοιτοι/απόφοιτες Πανεπιστημίου (99,6%), ενώ περίπου οι μισοί/μισές διέθεταν επιπρόσθετα μεταπτυχιακό δίπλωμα σε επίπεδο μάστερ (49,7%). Σε κάθε δέκα εκπαιδευτικούς, οι τέσσερις είχαν τύχει παιδαγωγικής κατάρτισης κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (πρώτο πτυχίο), ενώ το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού ήταν η πρώτη επιλογή για το 70,1% των εκπαιδευτικών - η θέση αυτή υποστηρίχθηκε κυρίως από τις γυναίκες. Τα δεδομένα αναλύθηκαν μέσω του λογισμικού IEA IDB Analyzer 2, το οποίο κατά τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνει υπόψη τα σταθμισμένα δείγματα των πληθυσμών. Πιο συγκεκριμένα, υπολογίστηκαν οι συχνότητες, οι μέσοι όροι και το τυπικό σφάλμα (Τ.Σ.) για κάθε μεταβλητή και διενεργήθηκαν συγκρίσεις μέσων όρων και συσχετίσεις ανάμεσα σε μεταβλητές. 3. Αποτελέσματα Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη συμμετοχή της Κύπρου στην έρευνα TALIS 2018 και τα οποία απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν. Ταυτόχρονα γίνονται επιλεγμένες συγκρίσεις των αποτελεσμάτων της Κύπρου (TALIS 2018) με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά, στη βάση του μέσου όρου και των ποσοστών που αφορούν στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συμμετείχαν στην εν λόγω έρευνα. Στις περιπτώσεις όπου στα ερωτηματολόγια εκπαιδευτικού και σχολείου υπήρχαν κοινές δηλώσεις ανάμεσα στην έρευνα TALIS 2018 και στον προηγούμενο κύκλο (TALIS 2013), για σκοπούς διαχρονικής σύγκρισης παρουσιάζονται και τα αποτελέσματα της Κύπρου από τη συμμετοχή της στην έρευνα TALIS Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, οι συγκρίσεις, οι οποίες σχολιάζονται αφορούν στις περιπτώσεις όπου προκύπτουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα α) στα αποτελέσματα της Κύπρου από τη συμμετοχή της στις έρευνες TALIS 2013 και TALIS 2018 και β) στα αποτελέσματα της Κύπρου και τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά, όπως προέκυψαν από την έρευνα TALIS Σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού Ποσοστό 89,7% (Τ.Σ.=1,8) των εκπαιδευτικών και ποσοστό 89,1% (Τ.Σ.=3,5) των διευθυντών/διευθυντριών της Κύπρου απάντησε ότι το σχολείο τους περιλάμβανε μαθητές/μαθήτριες από περισσότερα από ένα πολιτισμικά ή εθνοτικά υπόβαθρα. Σύμφωνα με τον Πίνακα 1, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (65,3%, Τ.Σ.=4,5) υπηρετούσε σε σχολεία όπου τουλάχιστον 1% των μαθητών/μαθητριών ήταν πρόσφυγες και το 41,2% (Τ.Σ.=5,7) σε σχολεία όπου περισσότερο από 10% των μαθητών/μαθητριών είχαν μητρική γλώσσα διαφορετική από τη γλώσσα εκπαίδευσης.

7 Επιστήμες Αγωγής Τεύχος 1/ Επίσης, σημαντικά ποσοστά των εκπαιδευτικών υπηρετούσαν σε σχολεία όπου περισσότερο από 10% των μαθητών/μαθητριών ήταν μετανάστες/μετανάστριες ή είχαν μεταναστευτική βιογραφία (22,8%, Τ.Σ.=4,5). Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη που δήλωσαν ότι υπηρετούσαν σε σχολεία όπου τουλάχιστον το 1% των μαθητών/μαθητριών ήταν πρόσφυγες (31,9%, Τ.Σ.=1,1) ήταν περίπου το μισό αυτού της Κύπρου, ενώ το ποσοστό των εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν σε σχολεία όπου περισσότερο από 10% των μαθητών/μαθητριών είχαν μητρική γλώσσα διαφορετική από τη γλώσσα εκπαίδευσης του σχολείου (24,9%, Τ.Σ.=1,1) ήταν μικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό της Κύπρου. Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά μαθητών/μαθητριών ανά σχολείο * Οι δηλώσεις αυτές δεν συμπεριλαμβάνονταν στο ερωτηματολόγιο της έρευνας TALIS Σύμφωνα με τους/τις εκπαιδευτικούς (Πίνακας 2), το 37,2% και 25,8% των εκπαιδευτικών δίδασκε σε τμήμα όπου οι αλλόγλωσσοι και οι μετανάστες μαθητές, αντίστοιχα, ήταν περισσότεροι από 10%. Επίσης, οι μισοί/ές περίπου εκπαιδευτικοί (50,5%, Τ.Σ.=2,5) δίδασκαν σε τμήμα στο οποίο τουλάχιστον το 1% των μαθητών/μαθητριών ήταν πρόσφυγες. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρώπη ήταν πολύ χαμηλότερα. Πιο συγκεκριμένα, 19,4% (Τ.Σ.=0,5) και 20,8% (Τ.Σ.=0,5) των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη δίδασκε σε τμήμα όπου οι αλλόγλωσσοι και οι μετανάστες μαθητές, αντίστοιχα, ήταν περισσότεροι από 10%, ενώ το ποσοστό των εκπαιδευτικών που δίδασκε σε τμήμα στο οποίο τουλάχιστον 1% των μαθητών/μαθητριών ήταν πρόσφυγες (15,7%, Τ.Σ.=0,4) ήταν περίπου τρεις φορές μικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των εκπαιδευτικών στην Κύπρο.

8 76 Επιστήμες Αγωγής Τεύχος 1/2022 Πίνακας 2: Χαρακτηριστικά μαθητών/μαθητριών ανά τμήμα Συνεπώς, η έρευνα καταδεικνύει ότι το περιβάλλον στα σχολεία και στις τάξεις διδασκαλίας καθίσταται ολοένα και περισσότερο πολυπολιτισμικό, λόγω του διαφορετικού εθνοτικού, πολιτισμικού και γλωσσικού υπόβαθρου του μαθητικού πληθυσμού (OECD, 2019). Παρόλο που προφανώς, τα ποσοστά διαφοροποιούνται μεταξύ των χωρών, είναι πλέον αποδεκτό πως η διδασκαλία σε πολυπολιτισμικές τάξεις δεν αποτελεί την εξαίρεση των περιπτώσεων, αλλά την καθημερινή πραγματικότητα στα σχολεία κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου Διδασκαλία σε πολυπολιτισμικές τάξεις Ποσοστό 82,6% (Τ.Σ.=2,4) των εκπαιδευτικών απάντησε ότι είχε διδάξει σε μία σχολική τάξη με μαθητές/μαθήτριες προερχόμενους/προερχόμενες από διαφορετικούς πολιτισμούς. Σε σχέση με τις πρακτικές για τη διαφορετικότητα που εφαρμόζονται στα σχολεία (Πίνακας 3), οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους δήλωσαν ότι στηρίζουν εκδηλώσεις ή οργανισμούς που ενθαρρύνουν την έκφραση των μαθητών/μαθητριών από διαφορετικές εθνοτικές και πολιτισμικές ταυτότητες (74,1%, Τ.Σ.=1,8), διδάσκουν τους/τις μαθητές/μαθήτριες για την αντιμετώπιση εθνοτικών και πολιτισμικών διακρίσεων (67,3%, Τ.Σ.=2,0), υιοθετούν πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης που ενσωματώνουν ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος στο αναλυτικό πρόγραμμα (64,1%, Τ.Σ.=1,8) και οργανώνουν πολυπολιτισμικές εκδηλώσεις (60,9%, Τ.Σ.=2,2).

9 Επιστήμες Αγωγής Τεύχος 1/ Πίνακας 3: Πολιτικές και πρακτικές στο σχολείο για τη διαφορετικότητα Στην Ευρώπη, τα ποσοστά των εκπαιδευτικών που απάντησαν ότι στο σχολείο τους εφαρμόζονταν πολιτικές και πρακτικές για τη διδασκαλία μαθητών/μαθητριών για την αντιμετώπιση εθνοτικών και πολιτισμικών διακρίσεων (74,6%, Τ.Σ.= 0,4) και υιοθετούνταν πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης που ενσωμάτωναν ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος στο αναλυτικό πρόγραμμα (72,7%, Τ.Σ.= 0,4) ήταν μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα ποσοστά των Κυπρίων εκπαιδευτικών. Αντίθετα, σε σχέση με τις άλλες δύο πρακτικές (στήριξη σε δραστηριότητες ή οργανισμούς και οργάνωση πολυπολιτισμικών εκδηλώσεων), φάνηκε ότι τα ποσοστά των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη (57%, Τ.Σ.=0,5 και 41,9%, Τ.Σ.=0,6, αντίστοιχα) ήταν μικρότερα από τα αντίστοιχα ποσοστά των εκπαιδευτικών στην Κύπρο. Γενικότερα, σύμφωνα με τους/τις διευθυντές/διευθύντριες διεθνώς, σε περισσότερο από 75% των σχολείων υιοθετούνται πολιτικές για την ισότητα και τη διαφορετικότητα, για να αντιμετωπιστούν οι φυλετικές και οι κοινωνικοοικονομικές (OECD, 2019). Παράλληλα, το 80% των εκπαιδευτικών που εργάζονταν σε πολυπολιτισμικά σχολεία δήλωσαν ότι ενσωμάτωναν ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος στο αναλυτικό πρόγραμμα και δίδασκαν τους/τις μαθητές/μαθήτριες να διαχειρίζονται εθνοτικές και πολιτισμικές διακρίσεις. Όμως, οι πολιτικές και πρακτικές που προωθούσαν τους διαφορετικούς πολιτισμούς είναι λιγότερο συχνές, αφού μόνο το 61% των εκπαιδευτικών εργαζόταν σε πολυπολιτισμικά σχολεία που υποστήριζαν δραστηριότητες ή οργανισμούς που ενθάρρυναν την έκφραση των μαθητών/μαθητριών από διαφορετικές εθνοτικές και πολιτισμικές ταυτότητες (OECD, 2019).

10 78 Επιστήμες Αγωγής Τεύχος 1/ Επιμόρφωση σε πρακτικές διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Σύμφωνα με τον Πίνακα 4, τα ποσοστά των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε επιμορφωτικές δραστηριότητες που αφορούσαν στη διδασκαλία σε πολυπολιτισμικό ή πολύγλωσσο περιβάλλον (37,7%, Τ.Σ.=2,2) και στην επικοινωνία με άτομα από διαφορετικούς πολιτισμούς/χώρες (36,2%, Τ.Σ.=1,8) ήταν χαμηλά. Εντούτοις, σε σχέση με το 2013 (25,9%, Τ.Σ.=1,4), το 2018 παρατηρήθηκε αύξηση στο ποσοστό των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε δραστηριότητες που αφορούσαν στη διδασκαλία σε πολυπολιτισμικό ή πολύγλωσσο περιβάλλον. Στην Ευρώπη, μόλις ένας/μία στους/στις έξι περίπου εκπαιδευτικούς επιμορφώθηκαν στη διδασκαλία σε πολυπολιτισμικό ή πολύγλωσσο περιβάλλον (19,7%, Τ.Σ.=0,3) και στην επικοινωνία με άτομα από διαφορετικούς πολιτισμούς (18,2%, Τ.Σ.=0,3). Πίνακας 4: Περιεχόμενο δραστηριοτήτων επαγγελματικής ανάπτυξης * Η δήλωση αυτή δεν περιλαμβάνεται στο ερωτηματολόγιο Εκπαιδευτικού στην έρευν TALIS Από τον Πίνακα 5 προκύπτει ότι σημαντικό ποσοστό εκπαιδευτικών δήλωσαν «υψηλό επίπεδο ανάγκης» για επιμόρφωση στη διδασκαλία σε πολυπολιτισμικό ή πολύγλωσσο περιβάλλον (19,6%, Τ.Σ.=1,2) και στην επικοινωνία με άτομα από διαφορετικούς πολιτισμούς (13,5%, Τ.Σ.=0,9). Στην Ευρώπη, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι χρειάζονται επιμόρφωση στη διδασκαλία σε πολυπολιτισμικό ή πολύγλωσσο περιβάλλον (13,4%, Τ.Σ.=0,2) και στην επικοινωνία (9,9%, Τ.Σ.=0,2) σε μικρότερα ποσοστά από ότι στην Κύπρο.

11 Επιστήμες Αγωγής Τεύχος 1/ Πίνακας 5: Επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών * Η δήλωση αυτή δεν περιλαμβάνεται στο ερωτηματολόγιο Εκπαιδευτικού στην έρευνα TALIS Σύμφωνα με τον Πίνακα 6, παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με την επιλογή «υψηλό επίπεδο ανάγκης» για επιμόρφωση σε θέματα διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικό ή πολύγλωσσο περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί που δεν παρακολούθησαν επιμορφωτικές δραστηριότητες σχετικές με το θέμα αυτό κατά τους τελευταίους 12 μήνες (Ν=512, 23,8%), τείνουν να απαντούν ότι χρειάζονται επιμόρφωση σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτούς/ές που δήλωσαν ότι έτυχαν σχετικής επιμόρφωσης (Ν=168, 13,1%). Πίνακας 6: Πίνακας Συνάφειας των Μεταβλητών «Επιμόρφωση σε θέματα διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικό ή πολύγλωσσο περιβάλλον» και «Ανάγκη για επαγγελματική ανάπτυξη σε θέματα διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικό ή πολύγλωσσο περιβάλλον» Σημείωση: Pearson χ 2 =77,882, df=3, p<0,005

12 80 Επιστήμες Αγωγής Τεύχος 1/ Αυτεπάρκεια εκπαιδευτικών Σύμφωνα με τον Πίνακα 7, τέσσερις στους/στις πέντε περίπου εκπαιδευτικούς στην Κύπρο απάντησαν ότι ένιωθαν πως μπορούν «αρκετά» και «πολύ» να μειώσουν τα εθνοτικά στερεότυπα ανάμεσα στους/στις μαθητές/μαθήτριες (83,4%, Τ.Σ.=1,3) και να ευαισθητοποιήσουν αναφορικά με τις πολιτισμικές διαφορές ανάμεσα στους/στις μαθητές/μαθήτριες (81,3%, Τ.Σ.=1,5). Υψηλά ήταν και τα ποσοστά των εκπαιδευτικών ότι μπορούσαν να διασφαλίσουν τη συνεργασία των μαθητών/μαθητριών με και χωρίς μεταναστευτική βιογραφία (73,9%, Τ.Σ.=1,6), να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις μίας πολυπολιτισμικής τάξης (71,7%, Τ.Σ.=1,4) και να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στην πολιτισμική διαφορετικότητα των μαθητών/μαθητριών (65,1%, Τ.Σ.=1,3). Στην Ευρώπη παρατηρήθηκαν παρόμοια ποσοστά, αλλά σε σχέση με την ευαισθητοποίηση για τις πολιτισμικές διαφορές ανάμεσα στους/στις μαθητές/μαθήτριες (73,1%, Τ.Σ.=0,4) και τη μείωση των εθνοτικών στερεοτύπων (77,9%, Τ.Σ.=0,3), τα ποσοστά των εκπαιδευτικών ήταν χαμηλότερα από τα αντίστοιχα ποσοστά στην Κύπρο. Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί στην Κύπρο αισθάνονται πιο επαρκείς να κάνουν τα προαναφερθέντα παρά οι εκπαιδευτικοί στην Ευρώπη. Πίνακας 7: Αυτεπάρκεια σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Οι δηλώσεις του Πίνακα 7, έτυχαν περαιτέρω ανάλυσης με τη χρήση της Επιβεβαιωτικής Ανάλυσης Παραγόντων, κατασκευάζοντας μίαν αριθμητική κλίμακα «Αυτεπάρκεια για διδασκαλία σε πολυπολιτισμικές τάξεις», η οποία παίρνει ένα εύρος τιμών (Εύρος=10,25) με ελάχιστη τιμή 4,28 και μέγιστη τιμή 14,53, όπου υψηλότερες τιμές υποδηλώνουν υψηλότερο βαθμό «Αυτεπάρκειας για διδασκαλία σε πολυπολιτισμικές τάξεις». Σε σύγκριση της κλίμακας αυτής με τη μεταβλητή η οποία εξετάζει εάν η διδασκαλία σε πολυπολιτισμικό ή πολύγλωσσο περιβάλλον συμπεριλήφθηκε στην τυπική

13 Επιστήμες Αγωγής Τεύχος 1/ εκπαίδευση ή κατάρτιση των εκπαιδευτικών, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά των μέσων όρων του βαθμού «Αυτεπάρκειας για διδασκαλία σε πολυπολιτισμικές τάξεις» (t=10,07, df=2929, p<0,005). Αναλυτικά, παρατηρήθηκε ότι η τιμή του μέσου όρου της «Αυτεπάρκειας για διδασκαλία σε πολυπολιτισμικές τάξεις» ήταν μεγαλύτερη για τους/τις εκπαιδευτικούς για τους/τις οποίους/ες θέματα διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικό ή πολύγλωσσο περιβάλλον συμπεριλήφθηκαν στην τυπική εκπαίδευση ή κατάρτισή τους (M.O.=11,55, Τ.Α.=2,06) σε σχέση με τους/τις εκπαιδευτικούς, οι οποίοι/ες δεν παρακολούθησαν τέτοια μαθήματα (M.O.=10,80, Τ.Α.=2,01). Περαιτέρω συγκρίσεις έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν σε επιμορφωτικές δραστηριότητες για τη διδασκαλία σε πολυπολιτισμικό/πολύγλωσσο περιβάλλον τους τελευταίους 12 μήνες (Μ.Ο.=11,52, Τ.Α.=2,06) σε σύγκριση με τους/τις εκπαιδευτικούς, οι οποίοι/ες δεν συμμετείχαν (Μ.Ο.=10,93, Τ.Α.=2,03) είχαν στατιστικά υψηλότερες τιμές του μέσου όρου «Αυτεπάρκειας για διδασκαλία σε πολυπολιτισμικές τάξεις» (t=7,49, df=2855, p<0,005). Ομοίως, σημαντικά (t=7,57, df=2254, p<0,005) υψηλότερες τιμές είχαν οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν σε επιμορφωτικές δραστηριότητες για την επικοινωνία με άτομα από διαφορετικούς πολιτισμούς (Μ.Ο.=11,55, Τ.Α.=2,11) σε σύγκριση με αυτούς/ές που δεν συμμετείχαν (Μ.Ο.= 10,95, Τ.Α.=2,00). Η κλίμακα «Αυτεπάρκεια για διδασκαλία σε πολυπολιτισμικές τάξεις» δεν έχει σχέση με την ηλικία, ούτε τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, οι συσχετίσεις που διενεργήθηκαν ανάμεσα στην «Αυτεπάρκεια για διδασκαλία σε πολυπολιτισμικές τάξεις» και την ηλικία (r=-0,003, N=3099, p=0,860) και τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών (r=0,03, N=3093, p=0,113), δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. Αυτό ενισχύει το γεγονός ότι η ποιοτική διδασκαλία σε πολυπολιτισμικές τάξεις δεν ενδυναμώνεται τόσο από τη διδακτική εμπειρία όσο με την εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών. 4. Συζήτηση αποτελεσμάτων Τα αποτελέσματα φανερώνουν ότι η πλειοψηφία των Κυπρίων εκπαιδευτικών κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εργάζονται σε πολυπολιτισμικά σχολεία και διδάσκουν σε τάξεις με μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι/ες προέρχονται από περισσότερα από ένα πολιτισμικά ή εθνοτικά υπόβαθρα. Επίσης, η σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού ανά σχολείο και ανά τμήμα καταδεικνύει υψηλά ποσοστά μαθητών/μαθητριών με μητρική γλώσσα διαφορετική από τη γλώσσα διδασκαλίας, μαθητών/μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία και μαθητών/μαθητριών που είναι πρόσφυγες. Τα αποτελέσματα αυτά είναι συγκριτικά υψηλότερα από τα αντίστοιχα στην Ευρώπη και επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα άλλων ερευνών σύμφωνα με τις οποίες τα σχολεία της Κύπρου καθίστανται ολοένα και πιο πολυπολιτισμικά (Karousiou, Hajisoteriou & Angelides, 2019, Papamichael, 2009), συνεπεία της αύξησης της μετανάστευσης και των προσφυγικών ροών που εκδηλώνεται σε πολλά μέρη του κόσμου (OECD, 2019).

14 82 Επιστήμες Αγωγής Τεύχος 1/2022 Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν προκλήσεις σε σχέση με την ενσωμάτωση συμπεριληπτικών πρακτικών στη διδασκαλία τους και τη διαφοροποίησή της, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες όλων των μαθητών/μαθητριών (Hajisoteriou & Angelides, 2020, Theodorou, 2011). Σημειώνεται ότι παρόλο που περίπου τέσσερις στους/στις πέντε εκπαιδευτικούς κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απάντησαν ότι ένιωθαν πως μπορούσαν να μειώσουν τα εθνοτικά στερεότυπα ανάμεσα στους/στις μαθητές/μαθήτριες και να τους/τις ευαισθητοποιήσουν για τις πολιτισμικές διαφορές, εντούτοις, δήλωσαν ότι μπορούσαν να διασφαλίσουν τη συνεργασία των μαθητών/μαθητριών, να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις μίας πολυπολιτισμικής τάξης και να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στην πολιτισμική διαφορετικότητα των μαθητών/μαθητριών, σε μικρότερο βαθμό. Σύμφωνα με την Έκθεση της Συμβουλευτικής Ομάδας Ομοτίμων για την Ένταξη των μαθητών/μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα (European Commission, 2019b), η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τη διδασκαλία σε πολύγλωσσες και ποικιλόμορφες τάξεις και η συνεχής κατάρτισή τους σε ζητήματα διαπολιτισμικότητας και πολυμορφίας, αναμένεται να στηρίξει αποτελεσματικότερα την ένταξη και συμπερίληψη των μαθητών/μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ανάλογης επιμόρφωσης θα πρέπει να τύχουν και οι διευθυντές/διευθύντριες και οι επιθεωρητές/επιθεωρήτριες των σχολείων, προκειμένου να υποστηρίξουν την παροχή εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς στα σχολεία της Κύπρου. Επιπρόσθετα, τα ποσοστά των Κυπρίων εκπαιδευτικών που εργάζονταν σε σχολεία με μαθητές/μαθήτριες από περισσότερα από ένα πολιτισμικά ή εθνοτικά υπόβαθρα και δήλωσαν ότι δίδασκαν τους/τις μαθητές/μαθήτρριες για την αντιμετώπιση εθνοτικών και πολιτισμικών διακρίσεων και υιοθετούσαν πρακτικές διδασκαλίας που ενσωμάτωναν ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος στο αναλυτικό πρόγραμμα, ήταν χαμηλότερα από τα αντίστοιχα στην Ευρώπη. Το γεγονός αυτό φανερώνει την ανάγκη για επιμόρφωση και παροχή στήριξης στους/στις εκπαιδευτικούς για να αναπτύξουν συμπεριληπτικές διδασκαλίες (Κεσίδου, 2007, Χατζησωτηρίου & Ξενοφώντος, 2014), οι οποίες ταυτόχρονα θα προωθούν ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος, καθώς και για υιοθέτηση ολιστικής προσέγγισης σε επίπεδο σχολείου, όχι μόνο σε σχέση με την ένταξη των μαθητών/μαθητριών που προέρχονται από διαφορετικές χώρες/πολιτισμούς, αλλά και σε σχέση με την εκπαίδευση όλων των μαθητών/μαθητριών σε ζητήματα γλωσσικής, πολιτισμικής, κοινωνικοοικονομικής ή άλλης ετερότητας (European Commission, 2019b, Opfer, 2006). Η διαγλωσσικότητα, η υιοθέτηση μεθόδων χαμηλής έντασης, όπως η ανάρτηση υλικού στις γλώσσες προέλευσης των μαθητών/μαθητριών, η καθοδήγηση μέσω άλλων μαθητών/μαθητριών και η υποστήριξη της μελέτης στο σπίτι μέσω της συνεργασίας με εκπαιδευτικούς και γονείς (European Commission, 2019b), καθώς και η ενσωμάτωση ζητημάτων διαπολιτισμικότητας και παγκόσμιου ενδιαφέροντος (π.χ. φτώχια, κοινωνικός αποκλεισμός κλπ.)

15 Επιστήμες Αγωγής Τεύχος 1/ στο αναλυτικό πρόγραμμα, συγκαταλέγονται ανάμεσα στις πρακτικές που θα μπορούσαν να ευαισθητοποιήσουν τη σχολική κοινότητα για τις πολιτισμικές διαφορές ανάμεσα στους/στις μαθητές/μαθήτριες ενός σύγχρονου πολυπολιτισμικού σχολείου. Η ανάγκη για επιμόρφωση στη διδασκαλία σε πολυπολιτισμικό ή πολύγλωσσο περιβάλλον και στην επικοινωνία με άτομα από διαφορετικούς πολιτισμούς/διαφορετικές χώρες χαρακτηρίστηκε ως υψηλή για έναν/μία στους/στις πέντε και έναν/μία στους/στις έξι Κύπριους/ες εκπαιδευτικούς, αντίστοιχα. Σε ανάλογα αποτελέσματα κατέληξε και ο Trimikliniotis (2001), ο οποίος υποστήριξε ότι οι Κύπριοι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ανεπαρκείς σε θέματα χειρισμού της πολιτισμικής ποικιλότητας στις τάξεις τους. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα συνηγορούν στο ότι η αυτεπάρκεια των εκπαιδευτικών για διδασκαλία σε πολυπολιτισμικό ή πολύγλωσσο περιβάλλον ήταν μεγαλύτερη στις περιπτώσεις που η θεματική συμπεριλήφθηκε στην τυπική εκπαίδευση ή κατάρτισή τους, καθώς και στις περιπτώσεις που οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε επιμόρφωση για διδασκαλία σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα ή επικοινωνία με άτομα από διαφορετικούς πολιτισμούς. Συνεπώς, όπως εισηγείται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2019b), η επιμόρφωση σε ζητήματα διδασκαλίας σε πολυγλωσσικές και ποικιλόμορφες τάξεις και επικοινωνίας με άτομα από διαφορετικούς πολιτισμούς ή διαφορετικές χώρες, θα πρέπει να εμπλουτίσει τα προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης των εκπαιδευτικών, ώστε οι φοιτητές/φοιτήτριες των παιδαγωγικών τμημάτων να εξοικειωθούν με τη γλωσσικά ευαίσθητη διδασκαλία και την αποτελεσματική παροχή εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα αυτή, αναφορικά με την αυτεπάρκεια των εκπαιδευτικών να διδάξουν σε πολυπολιτισμικές τάξεις και να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε ζητήματα διαπολιτισμικότητας και ένταξης των μαθητών/μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία στο εκπαιδευτικό σύστημα, υποστηρίζουν την αναγκαιότητα για εφαρμογή μια ολιστικής προσέγγισης σε σχέση με την υποδοχή και την ένταξη των μαθητών/μαθητριών αυτών στα σχολεία της Κύπρου και θα μπορούσαν να παράσχουν την απαραίτητη τεκμηρίωση για την αναδιαμόρφωση του υφιστάμενου κειμένου πολιτικής για την ένταξη μαθητών/ μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα (ΥΠΠΑΝ, 2016), κυρίως σε σχέση με την αρχική κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, όπως συστήνεται και από τη σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2019b). Ταυτόχρονα, η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να διδάξουν σε πολυπολιτισμικές τάξεις και οι πεποιθήσεις τους για το ζήτημα αυτό (OECD, 2015, 2019) αναδύονται ως σημαντικές προκλήσεις για την υλοποίηση μιας τέτοιας προσέγγισης, ενώ η επιμόρφωσή τους σε θέματα διαπολιτισμικότητας και ένταξης μαθητών/μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία αναδεικνύονται ως σημαντικές παράμετροι για την αποτελεσματική ένταξη και την ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών/μαθητριών αυτών μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα (European Commission, 2019b).

16 84 Επιστήμες Αγωγής Τεύχος 1/ Επίλογος Στόχος της εισήγησης αυτής ήταν να διερευνήσει σε ποιον βαθμό τα σχολεία κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο είναι πολυπολιτισμικά και κατά πόσον οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται έτοιμοι/έτοιμες να ανταποκριθούν στις συνεπακόλουθες προκλήσεις για ένταξη των μαθητών/μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα των σχολείων και υπογραμμίζουν την ανάγκη για παροχή επιμόρφωσης σε πρακτικές διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις και επικοινωνίας με άτομα από διαφορετικούς πολιτισμούς, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία. Καθώς η παρούσα εισήγηση στηρίχθηκε σε δεδομένα της διεθνούς έρευνας TALIS 2018, τα οποία συλλέχθηκαν μέσω δομημένων ερωτηματολογίων που περιλάμβαναν ερωτήσεις κλειστού τύπου, ενδεχομένως να είναι ενδιαφέρουσα η προοπτική διερεύνησης των εμπειριών και των πρακτικών διδασκαλίας που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί στις πολυπολιτισμικές τάξεις διδασκαλίας στα σχολεία της Κύπρου και του βαθμού στον οποίο αυτές θεωρούνται αποτελεσματικές για τη διαχείριση της κοινωνικοπολιτισμικής και της γλωσσικής ετερότητας. Επίσης, εφόσον τα αποτελέσματα φανερώνουν ότι η αρχική εκπαίδευση/κατάρτιση ή η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε ζητήματα διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα ή επικοινωνίας με άτομα από διαφορετικούς πολιτισμούς ενισχύει την αυτεπάρκεια των εκπαιδευτικών για διδασκαλία σε πολυπολιτισμικό ή πολύγλωσσο περιβάλλον, μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να διαφωτίσουν περαιτέρω ως προς το είδος των επιμορφωτικών δράσεων που έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αυτεπάρκεια των εκπαιδευτικών, προκειμένου να ενσωματωθούν στα αντίστοιχα προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης/κατάρτισης και συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Σημειώσεις 1. Η έρευνα είχε μορφή απογραφής διότι στην Κύπρο υπάρχουν 99 μόνο σχολεία κατώτερου γυμνασιακού επιπέδου (ISCED 2), ενώ η έρευνα απαιτούσε συμμετοχή τουλάχιστον 200 σχολείων. 2. Το λογισμικό IEA IDB Analyzer σχεδιάστηκε αποκλειστικά για να αναλύει τα δεδομένα της έρευνας TALIS και να κάνει συγκρίσεις ανάμεσα στα διάφορα σταθμισμένα δείγματα των χωρών που συμμετέχουν στην έρευνα, καθώς επίσης, να προβαίνει σε διαχρονικές συγκρίσεις των δεδομένων των διαφόρων χωρών.

17 Επιστήμες Αγωγής Τεύχος 1/ Βιβλιογραφία Angelides, P., Stylianou, T. & Leigh, J. (2004) Multicultural education in Cyprus: a pot of multicultural assimilation? Intercultural Education, 15(3), Borman, G. & Dowling, M. (2010) Schools and inequality a multilevel analysis of Coleman s equality of educational opportunity data. Teachers College Record, 112(5), European Commission. (2019a) Integrating students form migrant backgrounds into schools in Europe: national policies and measures, Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. European Commission. (2019b) Peer Counselling on Integration of students with a migrant background into schools. Available at epimorfosi/entaxi/peer_counselling_integration_of_migrant_students_final_report.p df (25/7/2021). Firmino, J., Nunes, L.C., Reis, A. & Seabra, C. (2018) Class composition and student achievement: Evidence from Portugal. FEUNL Working Paper Series wp624. Lisbon: Universidade Nova de Lisboa. Hajisoteriou, C. (2012) Listening to the wind of change: School leaders realizing intercultural education in Greek-Cypriot schools. International Journal of Leadership in Education, 15(3), Hajisoteriou, C. & Angelides, P. (2020) Inching towards interculturalism: ambiguities and tensions in teachers ideologies and practices in the context of Cyprus. Intercultural Education, 31(1), Hamilton, P.L. (2013) It s not all about academic achievement: Supporting the social and emotional needs of migrant worker children. Pastoral Care in Education, 31(2), Horenzyk, G. & Tatar, M. (2002) Teachers attitudes toward multiculturalism and their perception of the school organizational culture. Teaching and Teachers Education, 18(7), Karousiou, C., Hajisoteriou, C. & Angelides, P. (2019) Teachers emotions in superdiverse school settings. Pedagogy Culture and Society, DOI: / Nilsson, J. & Axelsson, M. (2013) Welcome to Sweden : Newly arrived students experiences of pedagogical and social provision in introductory and regular classes. International Electronic Journal of Elementary Education, 6(1), OECD. (2019) TALIS 2018 Results: An International Perspective on Teaching and Learning. Paris: OECD Publishing.

18 86 Επιστήμες Αγωγής Τεύχος 1/2022 OECD. (2018) International migration outlook Paris: OECD Publishing. OECD. (2015) Immigrant students at school: Easing the journey towards integration. Paris: OECD Publishing. Opfer, V.D. (2006) Evaluating Equity: A Framework for Understanding Action and Inaction on Social Justice Issues. Educational Policy, 20(1), Panayiotopoulos, C. & Nicolaidou, M. (2007) At crossroads of civilizations: multicultural educational provision in Cyprus through the lens of a case study. Intercultural Education, 18(1), Papamichael, E. (2009) Greek Cypriot Teachers and Classroom Diversity: Intercultural Education in Cyprus. In International Handbook of Research on Teachers and Teaching, DOI: / _38 Papamichael, E. (2008) Greek-Cypriot teachers understandings of intercultural education in an increasingly diverse society. The Cyprus Review, 20(2), Petrou, A., Angelides, P. & Leigh, J. (2009) Beyond the difference: From the margins to inclusion. International Journal of Inclusive Education, 13(5), Sirin, S. (2005) Socioeconomic status and academic achievement: a meta-analytic review of research. Review of Educational Research, 75(3), Theodorou, E. (2011) Children at our school are integrated. No one sticks out : Greek- Cypriot teachers perceptions of integration of immigrant children in Cyprus. International Journal of Qualitative Studies in Education, 24(4), Trasberg, K. & Kond, J. (2017) Teaching new immigrants in Estonian schools Challenges for a support network. Acta Paedagogica Vilnensia, 38, Trimikliniotis, N. (2001) The location of Cyprus in the southern European context: Europeanisation or modernization. The Cyprus Review, 13(2), Willms, J. (2010) School composition and contextual effects on student outcomes. Teachers College Record, 112(4), Κεσίδου, Α. (2007) Διδακτικές προσεγγίσεις στο πολυπολιτισμικό σχολείο: αρχές της Διαπολιτισμικής Διδακτικής. Πρακτικά Ημερίδας με τίτλο «Διδασκαλία και Μάθηση στο Πολυπολιτισμικό Σχολείο: διδακτικές προσεγγίσεις & εκπαιδευτικό υλικό», σσ Θεσσαλονίκη, 10-11/12/2007. Νεοφύτου, Λ., Βαλιαντή, Σ. & Χατζησωτηρίου, Χ. (2020) Διαπολιτισμικά Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Πολιτισμικά Ευαισθητοποιημένη Παιδαγωγική: Δύο αλληλοσυμπληρούμενες προσεγγίσεις για τη διαχείριση της ετερότητας στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό σχολείο. Στο Α. Σολωμού & Χ. Χατζησωτηρίου (Επιμ.), Βελτιώνοντας το Σχολείο και τη Διδασκαλία σε Συνθήκες Πολιτισμικού Πλουραλισμού. Αθήνα: Διάδραση.

19 Επιστήμες Αγωγής Τεύχος 1/ Παλαιοχωρινού, Ο., Σιπητάνου, Α & Παμπούρη, Α. (2017) H Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στη Διαχείριση της Πολιτισμικής Ετερότητας. Επιστήμες Αγωγής, 1, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας [ΥΠΠΑΝ]. (2016) Κείμενο Πολιτικής για την ένταξη των μαθητών/τριών με μεταναστευτική βιογραφία στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα. Διαθέσιμο στο (20/05/2021). Χατζησωτηρίου, Χ. (2011) «Έρποντας» προς τη διαπολιτισμικότητα: Από τη μονοπολιτισμική πολιτική στο συμπεριληπτικό σχολείο. Στο Π. Αγγελίδης (Επιμ.). Παιδαγωγικές της συμπερίληψης. Αθήνα: Διάδραση. Χατζησωτηρίου, Χ. & Ξενοφώντος, Κ. (2014) Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: προκλήσεις, παιδαγωγικές θεωρήσεις και εισηγήσεις. Καβάλα: Εκδόσεις Σαΐτα.

Αξιολόγηση του Πρωινού και Απογευματινού Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο (Ιούλιος 2018)

Αξιολόγηση του Πρωινού και Απογευματινού Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο (Ιούλιος 2018) Αξιολόγηση του Πρωινού και Απογευματινού Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο (Ιούλιος 2018) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Υ.Π.Π.), στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με Μεγάλο Αριθμό/Ποσοστό Παιδιών με Αυξημένες Πιθανότητες για Λειτουργικό Αναλφαβητισμό

Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με Μεγάλο Αριθμό/Ποσοστό Παιδιών με Αυξημένες Πιθανότητες για Λειτουργικό Αναλφαβητισμό Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με Μεγάλο Αριθμό/Ποσοστό Παιδιών με Αυξημένες Πιθανότητες για Λειτουργικό Αναλφαβητισμό 1. Ταυτότητα της έρευνας (Σεπτέμβριος 2018) Η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κουλτούρα και Διδασκαλία

Εισαγωγή. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κουλτούρα και Διδασκαλία The project Εισαγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κουλτούρα και Διδασκαλία ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κουλτούρα και διδασκαλία Στόχοι Να κατανοήσετε τις έννοιες της κοινωνικοπολιτισμικής ετερότητας και ένταξης στο χώρο της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση διαπολιτισμικότητα)

ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση διαπολιτισμικότητα) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση διαπολιτισμικότητα) Ενότητα 10: Μοντέλα εκπαίδευσης μειονοτήτων Αναστασία Κεσίδου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Ημερίδες Σχολικών Συντονιστών TALIS 2018

Εκπαιδευτικές Ημερίδες Σχολικών Συντονιστών TALIS 2018 Εκπαιδευτικές Ημερίδες Σχολικών Συντονιστών TALIS 2018 9 και 10 Ιανουαρίου 2018 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Σκοπός της συνάντησης Γενική ενημέρωση για την

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με μεγάλο αριθμό/ποσοστό παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό

Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με μεγάλο αριθμό/ποσοστό παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με μεγάλο αριθμό/ποσοστό παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό 1. Ταυτότητα της έρευνας Κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ Ι Ο Υ Λ Η Π Α Π Α Δ Ι Α Μ Α Ν Τ Α Κ Η Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Δ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ι Κ Η Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η : Μ Ε Τ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Θεσμού του «Διήμερου/Τριήμερου Εργασίας» για τους/τις μαθητές/τριες Γ Γυμνασίου και Α Λυκείου (Ιούλιος 2016)

Αξιολόγηση του Θεσμού του «Διήμερου/Τριήμερου Εργασίας» για τους/τις μαθητές/τριες Γ Γυμνασίου και Α Λυκείου (Ιούλιος 2016) Αξιολόγηση του Θεσμού του «Διήμερου/Τριήμερου Εργασίας» για τους/τις μαθητές/τριες Γ Γυμνασίου και Α Λυκείου (Ιούλιος 2016) 1. Ταυτότητα της έρευνας Στα Γυμνάσια και τα Λύκεια (με εξαίρεση τα Εσπερινά

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο 1: Εισαγωγικά στο μάθημα Αρβανίτη Ευγενία ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Πρωινού και Απογευματινού Προγράμματος Αλφαβητισμού. στο Γυμνάσιο

Αξιολόγηση του Πρωινού και Απογευματινού Προγράμματος Αλφαβητισμού. στο Γυμνάσιο Αξιολόγηση του Πρωινού και Απογευματινού Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο 1. Ταυτότητα Έρευνας Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Υ.Π.Π.), στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για αντιμετώπιση της

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπολιτισμικότητα και Σχεδιασμοί Μάθησης

Πολυπολιτισμικότητα και Σχεδιασμοί Μάθησης Πολυπολιτισμικότητα και Σχεδιασμοί Μάθησης 5: Ορισμοί και πολυπολιτισμική πραγματικότητα στο ελληνικό σχολείο Αρβανίτη Ευγενία ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιστημονική υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ζωή Παπαναούμ Ημερίδα Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

(Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Ανατροφοδότηση από Διευθυντές/Διευθύντριες και εκπαιδευτικούς, σχετικά με τις ενέργειες για στήριξη των παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό (Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Ερευνητικό Πρόγραμμα «Αξιολόγηση Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου» 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση για την ομαλή ένταξη των μαθητών/τριών με μεταναστευτικές βιογραφίες στα σχολεία και την κοινωνία της Κύπρου ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eπιμορφωτικό σεμινάριο

Eπιμορφωτικό σεμινάριο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Εξ αποστάσεως επιμόρφωση Eπιμορφωτικό σεμινάριο 3

Διαβάστε περισσότερα

Διγλωσσία και Εκπαίδευση

Διγλωσσία και Εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Διγλωσσία και Ζητήματα Εκπαίδευσης Διδάσκουσα: Ρούλα Τσοκαλίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Διαστάσεις της διαφορετικότητας Τα παιδιά προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Αξιολόγηση των Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων που Εφαρμόζονται στα Ειδικά Σχολεία και στις Ειδικές Μονάδες Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφωτική Αξιολόγηση των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση (Ιούλιος 2017)

Διαμορφωτική Αξιολόγηση των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση (Ιούλιος 2017) Διαμορφωτική Αξιολόγηση των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση (Ιούλιος 2017) 1. Ταυτότητα της έρευνας Η παρούσα αξιολόγηση αποτελεί συνέχεια προηγούμενης αξιολόγησης, που

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης

Συνεργασία Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης Συνεργασία Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης 29 Αυγούστου 2016 Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Περιεχόμενο της

Διαβάστε περισσότερα

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Â ³µÃ ±Â ÃÄ ½ ±À

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Â ³µÃ ±Â ÃÄ ½ ±À Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2018 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Â ³µÃ ±Â ÃÄ ½ ±À þÿä  µäµáìä ı õ À»ÅÀ»¹Ä þÿã绵

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα PROFILES ανακοινώνει τη δυνατότητα δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο δεύτερο κύκλο βιωματικών εργαστηρίων (2012-2013) με θέμα το σχεδιασμό και

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση 3 Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum Συνοπτική Έκθεση Συνοπτική Έκθεση Η παρούσα έκθεση αναλύει και αξιολογεί τις τρέχουσες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Γενικές επιμορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του έργου MENTEP (Mentoring Technology Enhanced Pedagogy) Καθοδηγώντας μια Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Παιδαγωγική

Παρουσίαση του έργου MENTEP (Mentoring Technology Enhanced Pedagogy) Καθοδηγώντας μια Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Παιδαγωγική Έργο MENTEP Καθοδηγώντας μια Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Παιδαγωγική Παρουσίαση του έργου MENTEP (Mentoring Technology Enhanced Pedagogy) Καθοδηγώντας μια Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Παιδαγωγική ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016 1 Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016 1 2 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ι. ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση Ενότητα 1: Η πολυπολιτισμικότητα στην κοινωνία και στο σχολείο Αναστασία Κεσίδου,

Διαβάστε περισσότερα

Διάγραμμα Μαθήματος. Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS EDUG-552 Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Ειδική Εκπαίδευση

Διάγραμμα Μαθήματος. Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS EDUG-552 Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Ειδική Εκπαίδευση Διάγραμμα Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS EDUG-552 Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Ειδική Εκπαίδευση 10 Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο Κανένα Παιδαγωγικών Σπουδών Χειμερινό/Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Έκθεση Αποτελεσμάτων. Teaching and Learning International Survey (TALIS 2013) Διεθνής Έρευνα για τη Διδασκαλία και Μάθηση

Εθνική Έκθεση Αποτελεσμάτων. Teaching and Learning International Survey (TALIS 2013) Διεθνής Έρευνα για τη Διδασκαλία και Μάθηση Εθνική Έκθεση Αποτελεσμάτων Teaching and Learning International Survey (TALIS 2013) Διεθνής Έρευνα για τη Διδασκαλία και Μάθηση Συγγραφή: Σοφία Βλάμη Εποπτεία: Δρ Γιασεμίνα Καραγιώργη Δεκέμβριος 2014 i

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Τμήμα Ιατρικών εργαστηρίων & Προσχολικής Αγωγής Συντονίστρια: Επίκουρη Καθηγήτρια, Ελένη Μουσένα [Σύγχρονες Τάσεις στην Παιδαγωγική Επιστήμη] «Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων

Διαβάστε περισσότερα

«Ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική προέλευση»

«Ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική προέλευση» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα «Εκπαίδευση παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο»

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο» Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο στη Διοίκηση της εκπαίδευσης Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση Ενότητα 2: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο πολυπολιτισμικό σχολείο Αναστασία Κεσίδου,

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Εργαστήριο με θέμα «Παιδική φτώχεια και ευημερία : 'Έμφαση στην κατάσταση των παιδιών μεταναστών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ]

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ] Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά 2010-2011] 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα «Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο» διεξήχθη από το ΚΕΕΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου ΗΜΕΡΙΔΑ Το νέο κοινωνιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Ενότητα 5: Χρήστος Παρθένης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Το παράδειγμα του Προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση

Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση Κωδικός μαθήματος: ΚΕΠ 302 Διδάσκων: Δημήτρης Θ. Ζάχος Πιστωτικές μονάδες: 10 Χρόνος και τόπος διεξαγωγής: Τετάρτη 6-9 αίθουσα 907 Εισαγωγικά Η επιτυχής συμμετοχή σ ένα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση Ενότητα 3: Μοντέλα διαχείρισης της ετερότητας Αναστασία Κεσίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα Σχολικών Συντονιστών TALIS Ιανουαρίου 2017

Εκπαιδευτική Ημερίδα Σχολικών Συντονιστών TALIS Ιανουαρίου 2017 Εκπαιδευτική Ημερίδα Σχολικών Συντονιστών TALIS 2018 18 Ιανουαρίου 2017 Σκοπός της συνάντησης Γενική ενημέρωση για την Έρευνα TALIS TALIS 2018 : Δείγμα, Συλλογή Δεδομένων, Διαδικασίες Ο ρόλος των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Πιλοτικής Εφαρμογής της Επαγγελματικής Μάθησης (Mάιος 2016)

Αξιολόγηση της Πιλοτικής Εφαρμογής της Επαγγελματικής Μάθησης (Mάιος 2016) 1. Ταυτότητα της έρευνας Αξιολόγηση της Πιλοτικής Εφαρμογής της Επαγγελματικής Μάθησης (Mάιος 2016) Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (ημερ. 19/08/2015), το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμα του παιδιού με αναπηρία στην πρόσβαση στην πληροφορία και Εκπαιδευτική Πολιτική

Το δικαίωμα του παιδιού με αναπηρία στην πρόσβαση στην πληροφορία και Εκπαιδευτική Πολιτική Το δικαίωμα του παιδιού με αναπηρία στην πρόσβαση στην πληροφορία και Εκπαιδευτική Πολιτική Αγγελική Τοτόλου Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας 2 «Από την πορεία προς το φως, να μην αφήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Διευθυντών Μέσης Εκπαίδευσης 29 Αυγούστου 2016

Συνέδριο Διευθυντών Μέσης Εκπαίδευσης 29 Αυγούστου 2016 Συνέδριο Διευθυντών Μέσης Εκπαίδευσης 29 Αυγούστου 2016 Διεθνής Έρευνα για τη Διδασκαλία και Μάθηση Στόχευση Έρευνας Εστιάζει στο μαθησιακό περιβάλλον και τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση κινήτρων μάθησης Χημείας και Φυσικής μεταξύ φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Διερεύνηση κινήτρων μάθησης Χημείας και Φυσικής μεταξύ φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Διερεύνηση κινήτρων μάθησης Χημείας και Φυσικής μεταξύ φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περίληψη Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση (ανάδειξη και σύγκριση) των κινήτρων φοιτητών τριτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση Ενότητα 7: Ρατσισμός και σχολείο Αναστασία Κεσίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού στο σχολείο: η περίπτωση των ΝΑΠ

Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού στο σχολείο: η περίπτωση των ΝΑΠ Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού στο σχολείο: η περίπτωση των ΝΑΠ Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης 15 Μαΐου 2012 ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικός Προσανατολισμός στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση

Επαγγελματικός Προσανατολισμός στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση ΜΟΝΙΚΑ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΟΥ-ΛΑΠΠΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΤΕΠ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Επαγγελματικός Προσανατολισμός στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση Επαγγελματικός

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση 390 παιδιά Το πλαίσιο εφαρμογής 18 τμήματα Μονάδα Ειδικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές. Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές. Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης 1 Βασικά σημεία παρουσίασης Αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήματα χωρών

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία και μάθηση στο πολυπολιτισμικό σχολείο: δημιουργώντας κίνητρα μάθησης

Διδασκαλία και μάθηση στο πολυπολιτισμικό σχολείο: δημιουργώντας κίνητρα μάθησης Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα παρουσίασης εκπαιδευτικού πακέτου για το μάθημα «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία» ΥΠΠΕΘ, 1/11/2018

Ημερίδα παρουσίασης εκπαιδευτικού πακέτου για το μάθημα «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία» ΥΠΠΕΘ, 1/11/2018 Ημερίδα παρουσίασης εκπαιδευτικού πακέτου για το μάθημα «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία» ΥΠΠΕΘ, 1/11/2018 Δρ Αθηνά Νέλλα, Σύμβουλος Β ΙΕΠ, ΠΕ80, ΠΕ78, Προϊσταμένη Γραφείου Διερεύνησης και Αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ž±¼¹º Í ÃÄ ½ šíàá º±¹ þÿ±¾¹ À Ã Ä Å

þÿ Ž±¼¹º Í ÃÄ ½ šíàá º±¹ þÿ±¾¹ À Ã Ä Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2017 þÿ ¹±Çµ Á¹Ã µ½ìâ þÿà»å໹ä¹ã¼¹º Í µá³±ä¹º Í þÿ Ž±¼¹º Í ÃÄ ½ šíàá

Διαβάστε περισσότερα

Κομβικών Δεξιοτήτων. Αξιολόγηση. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού #ATS2020

Κομβικών Δεξιοτήτων. Αξιολόγηση. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού #ATS2020 Αξιολόγηση Κομβικών Δεξιοτήτων Ενίσχυση των κομβικών δεξιοτήτων των μαθητών/μαθητριών, μέσα από καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕ 9. Παιδαγωγικές Παρεμβάσεις για Ενίσχυση της Ένταξης. Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 6η Περιφέρεια ν.

ΘΕ 9. Παιδαγωγικές Παρεμβάσεις για Ενίσχυση της Ένταξης. Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 6η Περιφέρεια ν. ΘΕ 9. Παιδαγωγικές Παρεμβάσεις για Ενίσχυση της Ένταξης Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 6η Περιφέρεια ν. Λάρισας Η αρχιτεκτονική της ένταξης Προσπελάσιμα κτίρια Εξοπλισμένες αίθουσες

Διαβάστε περισσότερα

Το αναλυτικό πρόγραμμα και το μάθημα των Θρησκευτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κύπρο σήμερα. Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το αναλυτικό πρόγραμμα και το μάθημα των Θρησκευτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κύπρο σήμερα. Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου Το αναλυτικό πρόγραμμα και το μάθημα των Θρησκευτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κύπρο σήμερα Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου Δομή της εισήγησης Η επίσημη πολιτική της ΕΕ στο θέμα των Θρησκευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Το σχολείο ως εστία προώθησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μέσω της επαγγελματικής μάθησης ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Το σχολείο ως εστία προώθησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μέσω της επαγγελματικής μάθησης ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Μάιος 2017 Το σχολείο ως εστία προώθησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μέσω της επαγγελματικής μάθησης ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Δρ Γεωργία Πασιαρδή (Διευθύντρια) Χριστίνα Σταύρου (Λειτουργός Π.Ι.) Ημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς e-artined για τη Διδασκαλία Σχολικών Γνωστικών Αντικειμένων μέσω της Μουσικής

Οδηγός αναφοράς e-artined για τη Διδασκαλία Σχολικών Γνωστικών Αντικειμένων μέσω της Μουσικής Οδηγός αναφοράς e-artined για τη Διδασκαλία Σχολικών Γνωστικών Αντικειμένων μέσω της Μουσικής "The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μαρία Γραβάνη «Νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Δρ. Μαρία Γραβάνη «Νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Σάββατο, 20 Μαΐου 2017 Δρ. Μαρία Γραβάνη «Νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Σάββατο, 20 Μαΐου 2017 1 Επισκόπηση της Παρουσίασης Βασικά βήματα οργάνωσης και σχεδιασμού διδακτικής ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και ενσυναίσθησης μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων

Αναπτύσσοντας δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και ενσυναίσθησης μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων Αναπτύσσοντας δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και ενσυναίσθησης μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-17 ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π. Κωνσταντινίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΟΧΟΣ 2 ος : Η ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση της ισότητας και του σεβασμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΟΧΟΣ 2 ος : Η ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση της ισότητας και του σεβασμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΟΧΟΣ 2 ος : Η ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση της ισότητας και του σεβασμού Η ξεκάθαρη εφαρμογή της αντιρατσιστικής πολιτικής του Υ.Π.Π. στη σχολική

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( )

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( ) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης (2008-2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Μέσα στα πλαίσια των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Στελεχών της Εκπαίδευσης (Π.Ε.Σ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Eπιμορφωτικό σεμινάριο

Eπιμορφωτικό σεμινάριο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Εξ αποστάσεως επιμόρφωση Eπιμορφωτικό σεμινάριο 31

Διαβάστε περισσότερα

ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση του σεβασμού και της ισότητας»

ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση του σεβασμού και της ισότητας» «Η ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση του σεβασμού και της ισότητας» Στόχος υπό έμφαση για τη σχολική χρονιά 2016 2017 Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου ΕΔΕ 1 H ετερότητα στις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Μάθησης

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Μάθησης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επαγγελματικής Μάθησης Το πλαίσιο εφαρμογής 113 παιδιά Έξι τμήματα Διευθυντική ομάδα Διδακτικό προσωπικό Το πλαίσιο εφαρμογής Συντονιστές

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά Εργαλεία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων:

Διαδικτυακά Εργαλεία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων: Διαδικτυακά Εργαλεία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων: Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς Η πλατφόρμα EPALE. With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union Ηλεκτρονική Πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εφαρμογής της πολιτικής για την ανάπτυξη Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας κατά το στα σχολεία

Αξιολόγηση της εφαρμογής της πολιτικής για την ανάπτυξη Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας κατά το στα σχολεία Αξιολόγηση της εφαρμογής της πολιτικής για την ανάπτυξη Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας κατά το 2017-2018 στα σχολεία 1. Ταυτότητα της έρευνας (Σεπτέμβριος 2018) Κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018

Διαβάστε περισσότερα

Ο σκοπός της πρότασης

Ο σκοπός της πρότασης ΠΡΟΛΟΓΟΣ H παγκοσμιοποίηση και τα νέα δεδομένα που καλούμαστε να βιώσουμε, ιδιαίτερα μέσα στους σχολικούς χώρους απαιτεί από την εκπαίδευση, τους εκπαιδευτικούς και την πολιτεία να μείνουν στο ύψος των

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Π.Π.Σ. Α.Π.Σ. & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Δρ Δημήτριος Γκότζος

Δ.Ε.Π.Π.Σ. Α.Π.Σ. & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Δρ Δημήτριος Γκότζος Δ.Ε.Π.Π.Σ. Α.Π.Σ. & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Δρ Δημήτριος Γκότζος Γενικές αρχές της εκπαίδευσης Παροχή γενικής παιδείας Καλλιέργεια δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών

Διαβάστε περισσότερα