ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ. Βασίλης Φούρκας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ. Βασίλης Φούρκας"

Transcript

1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙ ΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Βασίλης Φούρκας ρ Χωροταξίας-Πολεοδοµίας Πολ. Μηχανικός Προϊστάµενος Παρατηρητηρίου ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. 6 ο χλµ Θεσσαλονίκης Θέρµης Τηλ: Fax: URL: Περίληψη: Στο παρόν άρθρο επιχειρείται η προσέγγιση του θέµατος που αφορά στην ανάπτυξη µηχανισµών παρακολούθησης των χωρικών επιδράσεων που προκαλούνται από τις µεταφορικές υποδοµές. Εξετάζεται το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού ως χαρακτηριστικό παράδειγµα. Μέσω του Παρατηρητηρίου, η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. µεριµνά για την συστηµατική εκτίµηση των χωρικών επιδράσεων της Εγνατίας Οδού ώστε να στοιχειοθετηθεί πλήρως η επενέργεια του αυτοκινητόδροµου στην κοινωνική και οικονοµική συνοχή, τη χωροταξική οργάνωση, το σύστηµα µεταφορών και το περιβάλλον του Βορειοελλαδικού χώρου. Έτσι, το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού υποστηρίζει την ολοκληρωµένη διαχείριση του αυτοκινητόδροµου, και παρέχει χρήσιµο υλικό για το σχεδιασµό και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από τους αναπτυξιακούς φορείς. Λέξεις Κλειδιά: Εγνατία Οδός, ανάπτυξη, επιδράσεις, χώρος, µεταφορές, περιβάλλον, παρατηρητήριο.

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διάθεση 6,7 δις Ευρώ από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους για την υλοποίηση της Εγνατίας Οδού (συµπεριλαµβανοµένων τριών κάθετων οδικών αξόνων) επιτάσσει την υλοποίηση συµπληρωµατικών των εργασιών κατασκευής ενεργειών, που θα πολλαπλασιάσουν τα οφέλη και θα περιορίσουν τις επιπτώσεις από την λειτουργία του αυτοκινητόδροµου. Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαία η παρακολούθηση και αποτίµηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού όχι µόνο στο σύστηµα µεταφορών και στη λειτουργία του οδικού δικτύου, αλλά και στην οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, καθώς και στο περιβάλλον, της γεωγραφικής ζώνης διέλευσης και επιρροής της. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε., συγκρότησε και λειτουργεί το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού προκειµένου: (α) να υποστηρίξει την ολοκληρωµένη διαχείριση του αυτοκινητόδροµου, (β) να συµβάλλει στην αξιοποίηση της του έργου στη συνοχή και ανάπτυξη µιας ευρείας περιοχής, και (γ) να συµβάλλει στην εναρµονισµένη αποτίµηση των επιδράσεων των ιευρωπαϊκών ικτύων Μεταφορών στη συνοχή του Ευρωπαϊκού χώρου. 2. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η παρακολούθηση και µελέτη των χωρικών επιδράσεων που προκαλούνται από τις µεταφορικές υποδοµές αποτελεί ένα ειδικό διεπιστηµονικό αντικείµενο. Η εξέλιξη του βασίζεται στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας που εµπλέκει χωροταξία-πολεοδοµία, σχεδιασµό και διαχείριση συστηµάτων µεταφορών, περιφερειακή ανάπτυξη, γεωγραφία και επιστήµες περιβάλλοντος, καθώς και άλλες ειδικότητες αναλόγως του βάθους εστίασης και επεξεργασίας. Το πάντρεµα των παραπάνω µε ειδικότητες πληροφορικής και νέων τεχνολογιών δίνει την πλέον σύγχρονη όψη του αντικειµένου, και σηµατοδοτεί τη ψηφιακή λειτουργία ανάλογων µηχανισµών. Γενικά, η ανάπτυξη µηχανισµών, ή συστηµάτων, που ασχολούνται µε τη διαχείριση αξιόπιστων και συγκρίσιµων δεδοµένων και την παρακολούθηση επιστηµονικά τεκµηριωµένου συστήµατος δεικτών, θεωρείται θεµελιώδης αρχή για την αποτίµηση των χωρικών επιδράσεων των µεταφορικών υποδοµών. Η ουσιαστική προστιθέµενη αξία αυτής της προσπάθειας βρίσκεται στην εξασφάλιση της εγκυρότητας και συγκρισιµότητας των αποτελεσµάτων σε διάφορα γεωγραφικά επίπεδα και σε µακροχρόνια προοπτική. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, ειδικότερα του Ίντερνετ και διαφόρων εργαλείων στατιστικής και χωρικής ανάλυσης όπως τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), πριµοδοτεί περισσότερο σε σχέση µε τις προηγούµενες δεκαετίες την ανάπτυξη τέτοιων µηχανισµών, οι οποίοι και λειτουργούν ολοένα και περισσότερο σε ψηφιακό επίπεδο. Συνολικά, µπορούµε να πούµε πως η σκοπιµότητα συγκρότησης και λειτουργίας τέτοιων µηχανισµών (π.χ. Παρατηρητήρια Μεταφορών) εξυπηρετεί τις ακόλουθες ανάγκες: (α) παρακολούθηση χαρακτηριστικών κυκλοφορίας και µεταφορικής λειτουργίας, (β) εκτίµηση και παρακολούθηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, (γ) παρακολούθηση αναπτυξιακών επιδράσεων, (δ) παρακολούθηση χωροταξικών πολεοδοµικών µεταβολών, (ε) υποστήριξη της συστηµατικής αξιολόγησης µε βάση τις απαιτήσεις των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων της Ε.Ε. Οι ανάλογες Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που χαρακτηρίζονται από µια συνεχή και συνεπή λειτουργία αποτελούν στις περισσότερες των περιπτώσεων οργανωτικά τµήµατα ή συµπράξεις αρµόδιων οργανισµών µεταφορών σε συνεργασία µε ερευνητικά κέντρα και ιδιωτικές µελετητικές εταιρείες.

3 3. ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού αποτελεί το µοναδικό Ελληνικό Παρατηρητήριο Μεταφορών µε χαρακτηριστικά µόνιµης οργάνωσης και λειτουργίας. Μέσω του Παρατηρητηρίου, η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε (ΕΟΑΕ) µεριµνά για την εκτίµηση των χωρικών επιδράσεων του συστήµατος της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων σε άµεση σχέση µε την πορεία υλοποίησης του έργου, σε σχέση δηλαδή µε το «πριν» και το «µετά». Κατ αυτό τον τρόπο θα στοιχειοθετηθεί η επίδραση των νέων µεταφορικών υποδοµών στην κοινωνική και οικονοµική συνοχή, τη χωροταξική οργάνωση, το σύστηµα µεταφορών και το περιβάλλον του Βορειοελλαδικού χώρου. Απώτερος σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης τόσο της ολοκληρωµένης διαχείρισης της Εγνατίας Οδού, όσο και των πολιτικών και προγραµµάτων αναπτυξιακού σχεδιασµού στην ευρύτερη περιοχή επιρροής της Ιστορικό και Πρόγραµµα ράσης Κατά τη χρονική περίοδο , η ΕΟΑΕ προχώρησε στις απαραίτητες προκαταρκτικές ενέργειες για τη συγκρότηση του Παρατηρητηρίου, µε την υπογραφή σύµβασης συγχρηµατοδότησης από τη Γενική ιεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών της ΕΕ, ύψους Από το 2003 και ένθεν το Παρατηρητήριο µπαίνει στην κύρια φάση ανάπτυξης, οργάνωσης και παραγωγικής λειτουργίας σύµφωνα µε το εγκεκριµένο 5ετές Προγράµµατος ράσης , το οποίο δοµείται µε σαφή προσδιορισµό των ενεργειών του για κάθε έτος, έτσι ώστε τα αποτελέσµατα να είναι διακριτά και να µπορούν να αξιολογηθούν µε βάση τους παρακάτω στόχους: Να µονιµοποιηθεί η παραγωγική λειτουργία του Παρατηρητηρίου ως µονάδα υψηλού επιστηµονικού και τεχνογνωστικού επιπέδου µε δυνατότητα ουσιαστικής και πρωτότυπης συµβολής στην τόσο στην ανάδειξη του αναπτυξιακού ρόλου όσο και στην ολοκληρωµένη διαχείριση της Εγνατίας Οδού. Να ολοκληρωθεί ο υπολογισµός, η επεξεργασία και η διαδικασία παρακολούθησης όλων των δεικτών που συµπληρώνονται από την Μονάδα του Παρατηρητηρίου και να οριστικοποιηθεί το σύστηµα εκτίµησης και απόδοσή τους. Να υλοποιηθεί το πρόγραµµα ανάθεσης και διαχείρισης µελετών σε επίπεδο περιφερειών ή νοµών, για τον υπολογισµό των δεικτών που δεν υπολογίζονται από την Μονάδα του Παρατηρητηρίου. Να υλοποιηθεί ένα αποτελεσµατικό σύστηµα ενεργειών προβολής και διάχυσης των αποτελεσµάτων έτσι ώστε το Παρατηρητήριο να λειτουργήσει ως στρατηγικό εργαλείο παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης και υποστήριξης πολιτικών και προγραµµάτων αναπτυξιακού σχεδιασµού. Να προωθηθεί συνεργασία και δικτύωση µε άλλους ανάλογους οργανισµούς σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και µε τους αναπτυξιακούς φορείς στην ευρύτερη περιοχή επιρροής του άξονα.

4 3.2. Οργάνωση, Υποδοµή και Παραγωγική Λειτουργία Το Παρατηρητήριο αποτελεί οργανωτική µονάδα της ΕΟΑΕ επιπέδου Τµήµατος και υπάγεται στο Τοµέα Υποστήριξης. Με την ένταξη του Παρατηρητηρίου στην υπάρχουσα δοµή της ΕΟΑΕ επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή συµβατότητα και συµπληρωµατικότητα µε τις υπόλοιπες δραστηριότητες της εταιρείας και µε το µικρότερο δυνατό κόστος. Κεντρικό στοιχείο του Παρατηρητηρίου αποτελεί η ανάπτυξη εξειδικευµένης τεχνογνωσίας για την οργάνωση και λειτουργία πληροφοριακού συστήµατος µε το οποίο δίνεται η δυνατότητα καταγραφής, υπολογισµού και παρακολούθησης διαφορών µεγεθών-δεικτών, καθώς και η γεωγραφική τους ανάλυση. Το πληροφοριακό σύστηµα του Παρατηρητηρίου (hardware & software) υποστηρίζει συνολικά την αυτοµατοποιηµένη και ευέλικτη διαχείριση στατιστικών χωρικών δεδοµένων και χαρτογραφικών υποβάθρων. Η αξιόπιστη παραγωγική λειτουργία του Παρατηρητηρίου διασφαλίζεται µε την επεξεργασία και τήρηση αυστηρών προδιαγραφών σχετικά µε το εύρος, την ποιότητα και την εγκυρότητα των δεδοµένων που εισάγονται στο πληροφοριακό σύστηµα. Πιο συγκεκριµένα, το Πληροφοριακό Σύστηµα Τεκµηρίωσης, ιαχείρισης εδοµένων και Παρακολούθησης εικτών βασίζεται στη λειτουργία ειδικά προσαρµοσµένου Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών (GIS) σε άµεση σύνδεση µε βάσεις δεδοµένων, και περιλαµβάνει επεξεργασµένες στατιστικές και χαρτογραφικές πληροφορίες για: την κινητικότητα και την προσπελασιµότητα, την οικονοµική και κοινωνική συνοχή, την ισορροπία και δικτύωση των οικισµών, και την ποιότητα περιβάλλοντος, στους Νοµούς και στις Περιφέρειες της άµεσης και ευρύτερης περιοχής επιρροής της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων. Tο πληροφοριακό σύστηµα περιλαµβάνει την λειτουργία ιστότοπου στο Ίντερνετ µέσω του οποίου επιτυγχάνεται η άµεση προβολή και διάχυση των προϊόντων του Παρατηρητηρίου σε ψηφιακή µορφή. Επίσης έχει αναπτυχθεί ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και βάση συγκέντρωσης υποστηρικτικού υλικού και µετα-δεδοµένων. Απώτερος στόχος του συστήµατος είναι να λειτουργήσει σαν εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων µέσω της παραγωγής σεναρίων τόσο σε επίπεδο χωρικών επιδράσεων µιας ευρύτερης περιοχής του συστήµατος της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων Το Σύστηµα εικτών Εφαρµόζοντας επιστηµονικά τεκµηριωµένες και δοκιµασµένες προδιαγραφές, µεθόδους και εργαλεία χωρικής ανάλυσης που χρησιµοποιούνται στην τρέχουσα Ευρωπαϊκή πρακτική, το σύστηµα δεικτών του Παρατηρητήριου της Εγνατίας Οδού αποτελείται από 50 δείκτες που αφορούν συγκεκριµένα και µετρήσιµα µεγέθη και σχετίζονται µε: - κοινωνικό-οικονοµικές και χωροταξικές-πολεοδοµικές µεταβολές, - περιβαλλοντικές επιπτώσεις, - τη µεταφορική υποδοµή και τη λειτουργία του οδικού δικτύου. Για κάθε δείκτη συντάσσονται: (α) το Τεχνικό ελτίο στο οποίο δίνονται οι επιστηµονικές και τεχνικές-µεθοδολογικές προδιαγραφές για τον υπολογισµό του. (β) το ελτίο Υπολογισµού στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος υπολογισµού και παρακολούθησης. (γ) Το ελτίο Αποτελεσµάτων, στο οποίο παρουσιάζονται επεξεργασµένα τα αποτελέσµατα και η χρονική-γεωγραφική εξέλιξη του κάθε δείκτη.

5 Γενικά, το σύστηµα δεικτών του Παρατηρητηρίου δεν είναι ένα στατικό σύστηµα, αλλά υπόκειται σε συνεχή επισκόπηση και προσαρµογή στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις, βάσει τόσο των επιστηµονικών εξελίξεων όσο και των αναγκών των πολιτικών µεταφορών, χωρικής ανάπτυξης και περιβάλλοντος. Πρέπει επίσης να τονιστεί πως οι δείκτες που παρακολουθεί το Παρατηρητήριο είναι συµβατοί και συγκρίσιµοι µε τους δείκτες που χρησιµοποιούν βασικά προγράµµατα της Ε.Ε. τα οποία ασχολούνται µε το σχεδιασµό, την λειτουργία και τις χωρικές επιδράσεις των µεταφορικών υποδοµών (π.χ. ASSEMBLING, ESPON, EEA-TERM). Έτσι, έχοντας εξασφαλίσει την επιστηµονική τεκµηρίωση, το Παρατηρητήριο συντάσσει Ετήσιες Εκθέσεις Αποτελεσµάτων για την εξέλιξη των βασικών µεγεθών που παρακολουθούνται µέσω του συστήµατος δεικτών. Σε περιοδική βάση συντάσσονται οι Εκθέσεις Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού, µε τις οποίες παρουσιάζεται µια περίληψη της κατάστασης και της εξέλιξης των Ζωνών Επιρροής, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στη Ζώνη IV. Οι Εκθέσεις Επιδράσεων έχουν στόχο να αναδείξουν τα βασικά ζητήµατα που σχετίζονται µε την ουσιαστική αξιοποίηση της λειτουργίας της Εγνατίας Οδού, ώστε να υποστηριχθούν οι διαδικασίες για τη λήψη των κατάλληλων µέτρων πολιτικής από τους αρµόδιους φορείς και ιδιαίτερα από τις Περιφέρειες που έχουν την ευθύνη υλοποίησης του περιφερειακού και χωροταξικού προγραµµατισµού. Σε αυτό το πλαίσιο, µέχρι σήµερα έχουν υπολογιστεί και παρακολουθούνται 30 από τους 50 δείκτες. Βάσει των αποτελεσµάτων αυτών των δεικτών συντάχθηκε η «1η Έκθεση Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού». Οι υπόλοιποι 20 δείκτες δεν είναι δυνατό να υπολογιστούν εσωτερικά, λόγω της µεγάλης έκτασης και σύνθετης µορφής των εργασιών που απαιτούνται σε σχέση µε ιδιαίτερες επιστηµονικές και τεχνικές-µεθοδολογικές προσεγγίσεις. Για τον υπολογισµό αυτών των δεικτών, καθώς και για τη διερεύνηση παράπλευρων φαινοµένων έχει δροµολογηθεί ένα Πρόγραµµα Μελετών µε συνολικό προϋπολογισµό περίπου 2 εκ. Τα µέχρι σήµερα αποτελέσµατα των δεικτών δείχνουν πως, συνολικά, οι επιδράσεις της Εγνατίας Οδού στα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου, στην αύξηση των µετακινήσεων, τη δικτύωση των αστικών κέντρων και τη βελτίωση της προσπελασιµότητας είναι θετικές και άµεσες. Αυτού του είδους οι µεταβολές αναµένεται να έχουν καθοριστικές συνέπειες για τη διασύνδεση των επιµέρους περιοχών του βορειοελλαδικού χώρου και γενικότερα για το χωρικό πρότυπο ανάπτυξής του. Το κατά πόσον, όµως, αυτές οι θετικές µεταβολές θα οδηγήσουν στη χωρική ανάπτυξη και ιδιαίτερα την περιφερειακή σύγκλιση ή σε φαινόµενα αφαίµαξης προς όφελος των περισσότερο ανεπτυγµένων περιοχών θα εξαρτηθεί από τη συνολική αναπτυξιακή και χωροταξική πολιτική και όχι αποκλειστικά από τη λειτουργία του αυτοκινητόδροµου Εξωστρεφείς ραστηριότητες Το Παρατηρητήριο διαθέτει στο ενδιαφερόµενο κοινό έγκυρα στοιχεία και επικαιροποιηµένες πληροφορίες για την εξέλιξη βασικών µεγεθών και φαινοµένων που σχετίζονται µε την κοινωνικό-οικονοµική και εδαφική συνοχή, τα συστήµατα µεταφορών και ιδιαίτερα την υποδοµή και λειτουργία του οδικού δικτύου, καθώς επίσης και το περιβάλλον, στην ευρεία περιοχή επιρροής του συστήµατος της Εγνατίας Οδού. Άλλωστε, στα εγκεκριµένα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και υτικής Μακεδονίας περιλαµβάνεται ειδική αναφορά στο Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού και τονίζεται πως:

6 «είναι προφανής η αναγκαιότητα συνεργασίας του Παρατηρητήριου µε τον τρέχοντα χωροταξικό σχεδιασµό σε επίπεδο Περιφέρειας, ιδιαίτερα για θέµατα που αφορούν στον ενδοπεριφερειακό χώρο και τις επιπτώσεις στη χωρική οργάνωση αλλά και στον άµεσο συνοριακό χώρο» (Αρ. ΦΕΚ: 1471Β / , 218 Β / και 1472Β / ). Σε αυτό το πλαίσιο, το Παρατηρητήριο υλοποιεί εξειδικευµένη κατά Περιφέρεια και Νοµό επεξεργασία και παρουσίαση αποτελεσµάτων και υλικού ώστε να επιτύχει µια απτή και αποτελεσµατική προβολή της σκοπιµότητας και χρησιµότητας των εργασιών του για ζητήµατα περιφερειακής ανάπτυξης, περιβάλλοντος, µεταφορών και χωροταξίαςπολεοδοµίας. Επιπλέον, από τις 06/06/2005 λειτουργεί στο Ίντερνετ ο ειδικός ιστότοπος του Παρατηρητηρίου στην διεύθυνση Ο ιστότοπος παρέχει εµπεριστατωµένη και αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσµάτων και των εκθέσεων-µελετών που έχουν εκπονηθεί από το Παρατηρητήριο καθώς και βασικές πληροφορίες για την οργάνωση και τις δραστηριότητες του Τµήµατος. Το διάστηµα δοκιµαστικής λειτουργίας κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2005 (6/6-27/12/) ο ιστότοπος δέχτηκε: εύστοχες αποκρίσεις («χτυπήµατα» - hits) οι οποίες αντιστοιχούν σε: αποκρίσεις ιστοσελίδων (page views), επισκέψεις (µ.ο.=62/ηµέρα µε µέση διάρκεια 10 λεπτά), και µοναδικούς επισκέπτες. Από την περαιτέρω επεξεργασία των στατιστικών επισκεψιµότητας του ιστότοπου διαφαίνεται το αυξηµένο ενδιαφέρον του κοινού για ενηµέρωση σχετικά µε τα τελευταία αποτελέσµατα και τους χάρτες των δεικτών, ενώ ιδιαίτερη ζήτηση φαίνεται πως υπάρχει για την αγγλική έκδοση του ιστότοπου, η οποία προς το παρόν δεν ακόµη είναι πλήρως ανεπτυγµένη. Παρατηρείται επίσης το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των επισκεπτών του ιστότοπου για την κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό, για την αναπτυξιακή κατάσταση των Περιφερειών και Νοµών, καθώς και για την εκτίµηση περιβαλλοντικών βασικών περιβαλλοντικών ζητηµάτων όπως ο θόρυβος. Τα πιο δηµοφιλή αρχεία σε επίπεδο καταφορτώσεων (downloads) είναι οι Εκθέσεις, αποδεικνύοντας την κρίσιµη σπουδαιότητα του Ίντερνετ όχι µόνο για την προβολή αλλά και για την ευρύτερη διάχυση των προϊόντων του Παρατηρητηρίου. Για παράδειγµα, σε διάστηµα 9 µηνών πάνω από άτοµα προµηθευτήκαν, την 1η Έκθεση Επιδράσεων µέσω του. Κάτι που θα ήταν πολυέξοδο και χρονοβόρο, αν όχι αδύνατο, µέσω των κλασικών µεθόδων Απολογισµός και Προοπτικές Η συγκρότηση, ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία του Παρατηρητηρίου από το 1999 µέχρι τέλος 2005 έχει κοστίσει σχεδόν εφτακόσιες χιλιάδες Ευρώ, και εν είδη απολογισµού σταδιακά: (1) Οργανώθηκε, εξοπλίστηκε και δροµολογήθηκε η παραγωγική του λειτουργία µε κύρια αποτελέσµατα: τον υπολογισµό 30 από τους 50 δείκτες, µε ειδική γεωγραφική ή/και τοµεακή επεξεργασία και παραγωγή αντίστοιχων ελτίων Αποτελεσµάτων, την εκπόνηση 3 µελετών, επιχειρησιακού σχεδίου και τη συνεργασία µε εξωτερικούς συνεργάτες - συµβούλους

7 την έκδοση 6 εκθέσεων, 23 κειµένων εργασίας, εισηγήσεων και τεχνικών εκθέσεων, και 11 ενηµερωτικών φυλλαδίων, την ανάπτυξη σηµαντικής τεχνογνωσίας σε επίπεδο συστηµατικής τεκµηρίωσης, διαχείρισης δεδοµένων, παρακολούθησης δεικτών και πληροφόρησης, την ανάπτυξη ιδίας υποδοµής σε επίπεδο στατιστικών στοιχείων και χαρτογραφικών υποβάθρων, ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης και εξοπλισµού µετρήσεων: (2) Υλοποίησε διάφορες ενέργειες προβολής-διάχυσης και δικτύωσης: διοργάνωση 2 εκδηλώσεων, ανάπτυξη και λειτουργία ιστότοπου, διανοµή των Εκθέσεων σε πάνω από 400 ενδιαφερόµενους φορείς, ερευνητικά κέντρα και επιστήµονες σε Ελλάδα και εξωτερικό, παράδοση στοιχείων και υλικού κατόπιν ειδικών αιτηµάτων σε 43 φορείς και σε πάνω από 100 άτοµα (κυρίως φοιτητές και µελετητές), διοργάνωση 3 επιµορφωτικών διαλέξεων από ειδικούς επιστήµονες, σχεδιασµός, ανάπτυξη και διαχείριση του ιστότοπου για τον Ευρωπαϊκό ιάδροµο Θεσσαλονίκη Κωνσταντινούπολη ( συµµετοχή σε 7 επιστηµονικά συνέδρια και 2 ηµερίδες, πραγµατοποίηση 2 τεχνικών επισκέψεων στο έργο µε ειδικούς επιστήµονες και ερευνητές χωροταξίας, περιβάλλοντος και µεταφορών Σε σχέση µε τις µεσοπρόθεσµες προοπτικές διαπιστώνεται ότι: (1) Απαιτείται συνεχής και ενδελεχής εργασία σε σχέση µε την ενηµέρωση και επέκταση της βάσης γεωγραφικών και περιγραφικών δεδοµένων. (2) Η θετική πορεία εργασιών σε σχέση µε τον υπολογισµό δεικτών στηρίζεται σε ένα σύνθετο σύστηµα διασύνδεσης βάσεων δεδοµένων και µεθοδολογικών χειρισµών, που είναι χρήσιµο να διασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση της παραγωγής αποτελεσµάτων. λειτουργίας. Γι αυτό το λόγο την τρέχουσα περίοδο, το Παρατηρητήριο αναπτύσσει σύστηµα αυτοµατοποιηµένης επικαιροποίησης δεδοµένων που συνδέονται µε τον υπολογισµό και την επεξεργασία των δεικτών. (3) Το σύστηµα δεικτών απαιτεί την επεξεργασία και εισαγωγή νέων δεικτών προσπελασιµότητας που έχει αρχίσει και υπολογίζει το Παρατηρητήριο (π.χ. πυκνότητα οδικού δικτύου, χιλιοµετρικές αποστάσεις, χρονοαποστάσεις), καθώς και τον υπολογισµό δεικτών που σχετίζονται µε εµπορευµατικές µετακινήσεις και συνδυασµένες µεταφορές, τουριστική ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, και χρήσεις/αξίες γης. Σηµαντική θεωρείται επίσης η διερεύνηση και αποτίµηση της κατάστασης στις Περιφέρειες των βαλκανικών χωρών σε σχέση µε Βασικούς δείκτες. (4) Μια συνολική διαπίστωση αφορά στο ότι από όλες τις πλευρές έχει αναδειχθεί η κρίσιµη σηµασία της ολοκληρωµένης ψηφιακής ανάπτυξης και λειτουργίας του Παρατηρητηρίου. Εκτός της προµήθειας του αναγκαίου εξοπλισµού είναι υπό διερεύνηση το ζήτηµα της συνεχούς τεχνικής και επιστηµονικής βελτίωσης και υποστήριξης, καθώς και της πιο αυτοµατοποιηµένης και ευέλικτης λειτουργίας του πληροφοριακού συστήµατος. Προς αυτή την κατεύθυνση, για παράδειγµα, υπό ανάπτυξη είναι ο σχεδιασµός ειδικής εφαρµογής (χρήση τεχνολογιών Flash και WebGIS) για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων των δεικτών για κάθε Περιφέρεια και Νοµό, µέσω δυναµικού χάρτη και διαδραστικού µενού στο ιστότοπο του Παρατηρητηρίου.

8 (5) Τέλος, η σηµαντικότερη εξέλιξη και ταυτόχρονα διανοιγόµενη προοπτική αφορά στην καθιέρωση λειτουργίας του Παρατηρητηρίου ως «σύστηµα παρακολούθησης και ενηµέρωσης». Η ανοιχτή αντίληψη που έχει υιοθετηθεί σε σχέση µε τη διάχυση του παραγόµενου υλικού, συνεπικουρούµενη από το µεγάλο εύρος των παρεχόµενων δεδοµένων και πληροφοριών από το Ίντερνετ και την αυξηµένη ζήτησή τους, θέτουν το πλαίσιο αυτής της προοπτικής. Ιδιαίτερη µέριµνα πλέον απαιτείται για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης, σε σχέση τόσο µε την εγκυρότητα και ενηµερότητα των αποτελεσµάτων, όσο και µε την ανάπτυξη καλαίσθητων και εύχρηστων εφαρµογών στον ιστότοπο. 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Για την ολοκληρωµένη διερεύνηση των χωρικών επιδράσεων των µεταφορικών υποδοµών απαιτείται συστηµατική παρακολούθηση, συνθετική εκτίµηση και ανάλυση µιας σειράς από κοινωνικό-οικονοµικές, συγκοινωνιακές και περιβαλλοντικές παραµέτρους, µέσω αντίστοιχων δεικτών, µε διάκριση στις αντίστοιχες χωρικές ενότητες ή ζώνες επιρροής, αλλά και τις διάφορες χρονικές στιγµές (στάδιο κατασκευής, αποπεράτωση, λειτουργία). Επιπλέον, η παροχή δεδοµένων από µόνη της δεν επαρκεί για την αποτελεσµατική χρήση τους στη διαδικασία και τη λήψη αποφάσεων προγραµµατισµού. Απαιτείται ειδική ανάλυση και σύνθεση για να γεφυρωθεί το χάσµα και να υπάρξει ισορροπία µεταξύ αντικειµενικών δεδοµένων (µετρηµένων και στατιστικά αναλυµένων) και πληροφοριών που είναι άµεσα χρήσιµες για την υποστήριξη της αξιολόγησης και της λήψης αποφάσεων (π.χ. συνθετική ανάλυση και συσχέτιση αποτελεσµάτων, προβολές, εκτιµήσεις και παραγωγή σεναρίων, ειδικές απόψεις, περιλήψεις εκθέσεων και µελετών, ειδήσεις από άλλα µέσα και πηγές κλπ). Σε αυτό το πλαίσιο το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού είναι ένας οργανισµός µε µόνιµη σύσταση και επιστηµονική-τεχνική συγκρότηση, ικανός να παρέχει έγκυρες και επίκαιρες υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκµηρίωσης για κρίσιµα φαινόµενα και µεγέθη που αφορούν στις χωρικές επιδράσεις του συστήµατος της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων, πέρα από τις συνηθισµένες στατιστικές αναφορές. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω µιας συνεχώς ανανεωµένης υποδοµής σε στατιστικά, περιγραφικά και χαρτογραφικά δεδοµένα που συγκεντρώνονται και επεξεργάζονται µε επιστηµονικά τεκµηριωµένες µεθόδους σε ειδικά ανεπτυγµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Τεκµηρίωσης, ιαχείρισης εδοµένων και Παρακολούθησης εικτών. Μέσω των ελτίων Αποτελεσµάτων, των χαρτών, των Εκθέσεων, των εκδηλώσεων και δηµοσίων γνωµοδοτήσεων, και ιδιαίτερα µέσω του ιστότοπου, επιτυγχάνεται η ευρύτερη ενηµέρωση των αναπτυξιακών φορέων και των πολιτών, αλλά και η εξυπηρέτηση ερευνητικών, µελετητικών, ακόµη και εκπαιδευτικών αναγκών. Κατ αυτό τον τρόπο το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού συµβάλει ουσιαστικά στο διάλογο για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας σχεδιασµού, αποτίµησης και λήψης αποφάσεων σε ζητήµατα µεταφορικών υποδοµών και χωρικής ανάπτυξης. Η περαιτέρω ανάπτυξη και λειτουργία του θα συνεισφέρει γενικότερα στην προσπάθεια για µια συστηµατική εκτίµηση των χωρικών επιδράσεων από µεγάλα έργα µεταφορικών υποδοµών στη Ελλάδα και τον ευρύτερο χώρο της Νότιο- Ανατολικής Ευρώπης. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στην εξαιρετική επιστηµονική δουλειά, και τη συνεχή συνεργασία µε το Παρατηρητήριο, της Ερευνητικής Μονάδας Χωρικής Ανάπτυξης (Επιστ.

9 υπεύθ. Καθ. Γρ. Καυκαλάς) και του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής (Επιστ. υπεύθ. Καθ. Μαγ. Πιτσιάβα) του ΑΠΘ, καθώς και των Αθηνά Γιαννακού ( ρ Χωροτάκτης- Πολεοδόµος) και Ηλία ηµητριάδη (Τοπογράφος Μηχ. GIS).

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Περιφέρειας

Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού Ζωή Παπασιώπη, Βοηθ. Γενικός ιευθυντής Εγνατία Οδός Α.Ε. 1 Αναπτυξιακό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας, 10-11/06/2005 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Μάρτιος 2013 Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού προσφέρει γενικότερες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ, ΖΩΗ ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η προσπάθεια της Εγνατία Οδός Α.Ε. για την ανάπτυξη µηχανισµού παρατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Έβρου και Εγνατία Οδός

Ν. Έβρου και Εγνατία Οδός Εισηγητής: Δρ Βασίλης Φούρκας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ Βέροια, 09/05/2006 Ν. Έβρου και Εγνατία Οδός παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του αυτοκινητόδρομου 1 Οι Χωρικές Επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση και αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων αυτοκινητόδρομων: η περίπτωση της Εγνατίας Οδού

Παρακολούθηση και αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων αυτοκινητόδρομων: η περίπτωση της Εγνατίας Οδού Παρακολούθηση και αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων αυτοκινητόδρομων: η περίπτωση της Εγνατίας Οδού Δρ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΟΥΡΚΑΣ Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Παρακολούθηση και αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ. ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ. Η παρουσίαση περιλαμβάνει 3 ενότητες: ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αποτίμηση και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα εισήγησης και παρουσίασης με βάση ερωτήσεις - απαντήσεις

Περίγραμμα εισήγησης και παρουσίασης με βάση ερωτήσεις - απαντήσεις Δρ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΟΥΡΚΑΣ, Τμηματάρχης Παρατηρητηρίου ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Τίτλος εισήγησης: Παρακολούθηση και αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων αυτοκινητόδρομων: η 1. Βασικά συμπεράσματα ως γενικές (χωρικές) επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο της Κοινωνικής Οικονομίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

Παρατηρητήριο της Κοινωνικής Οικονομίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Παρατηρητήριο της Κοινωνικής του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Σύντομο ιστορικό Το ΕΚΚΕ από το 2003 και μετά έχει υλοποιήσει σειρά ερευνητικών δραστηριοτήτων, έργων και μελετών στο πεδίο της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

παρατηρητήριο εγνατίας οδού

παρατηρητήριο εγνατίας οδού παρατηρητήριο εγνατίας οδού 2009 παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του αυτοκινητόδρομου ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ To Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού παρακολουθεί και ενημερώνει για τις

Διαβάστε περισσότερα

15 χρόνια εμπειρίας ενός μηχανισμού για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού"

15 χρόνια εμπειρίας ενός μηχανισμού για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού 15 χρόνια εμπειρίας ενός μηχανισμού για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού" Η σημασία του έργου της Εγνατίας Οδού αλλά και το μέγεθος της

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικά αντικείμενα του Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επαγγελματικά αντικείμενα του Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Επαγγελματικά αντικείμενα του Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Ελένη Βεράνη Χωροτάκτης Πολεοδόμος Μηχ/κός, Msc Συγκοινωνιολόγος Υπ. Δρ. ΤΠΜ ΑΠΘ Ολοκληρωμένη προσέγγιση χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ιαν. 2016 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Χωρική διάρθρωση και εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού, 2004-2014 ΓΕΩΧΩΡΟΣ Α.Ε., Σύμβαση: Παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση Μελέτης Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στην ΝΑ Ευρώπη: διατροπικότητα των µεταφορών, πολυκεντρική χωρική ανάπτυξη και διασυνοριακή εδαφική συνεργασία"- Κωδικός Αναφοράς 5265»

Διαβάστε περισσότερα

ιήµερο «Real Estate Τάσεις και Προοπτικές Η συµβολή του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού»

ιήµερο «Real Estate Τάσεις και Προοπτικές Η συµβολή του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού» ιήµερο «Real Estate Τάσεις και Προοπτικές Η συµβολή του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού» Εισηγήτρια: Ζωή Παπασιώπη, Πολιτικός Μηχ., DEA Mgnt. Sc., Προϊσταµένη Τοµέα Υποστήριξης της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΝ ΑΣΚΗΣΩ (Ή, Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ)

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΝ ΑΣΚΗΣΩ (Ή, Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ) ΩΣ ΜΟΙ ΠΑ ΣΤΩ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΝ ΑΣΚΗΣΩ (Ή, Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ) ρ Αθηνά ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ Μηχανικός Περιβάλλοντος Χωροτάκτης Προϊσταµένη ΣΤ Τµήµ. Χωροταξίας, ΥΠΕΧΩ Ε Ηµερίδα ΤΕΕ για την Κοινοτική Οδηγία INSPIRE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού Εισηγητής: Σωκράτης Σεϊτανίδης Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες έκδοσης δεικτών ΕΤΑΚ και καταγραφής και οργάνωσης της ερευνητικής δραστηριότητας

Υπηρεσίες έκδοσης δεικτών ΕΤΑΚ και καταγραφής και οργάνωσης της ερευνητικής δραστηριότητας ΕΠΣΕΤ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΧΡΗΣΤΕΣ Υπηρεσίες έκδοσης δεικτών ΕΤΑΚ και καταγραφής και οργάνωσης της ερευνητικής δραστηριότητας Δρ Νένα Μάλλιου, 31.12.2012 Η Πράξη Εθνικό Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

2Σ6 01 και 2Σ6 11 Χειµερινό Εξάµηνο 2Σ6 02 και 2Σ6 12 Εαρινό Εξάµηνο. Σχεδιασµού (και ) Ε. Ανδρικοπούλου, Γ.

2Σ6 01 και 2Σ6 11 Χειµερινό Εξάµηνο 2Σ6 02 και 2Σ6 12 Εαρινό Εξάµηνο. Σχεδιασµού (και ) Ε. Ανδρικοπούλου, Γ. 2Σ6 01 και 2Σ6 11 Χειµερινό Εξάµηνο 2Σ6 02 και 2Σ6 12 Εαρινό Εξάµηνο Εκτεταµένο Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασµού 2012-13 (και 2013-14) Ε. Ανδρικοπούλου, Γ. Καυκαλάς Εκπαιδευτικοί στόχοι του µαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Μαυρίδου Όλγα Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Προϊσταµένη Τµήµατος Γεωπύλη-GIS ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.

Μαυρίδου Όλγα Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Προϊσταµένη Τµήµατος Γεωπύλη-GIS ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΓΕΩΠΥΛΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε» Μαυρίδου Όλγα Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Προϊσταµένη Τµήµατος Γεωπύλη-GIS ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. 1/6 Το Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών-Geographical

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 26/1/2017 ΑΠ.: 796/10 ΑΠΟΦΑΣΗ. Ανασυγκρότηση της Μονάδας ιαχείρισης Έργων (Μ Ε) της ΕΕΤΤ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 26/1/2017 ΑΠ.: 796/10 ΑΠΟΦΑΣΗ. Ανασυγκρότηση της Μονάδας ιαχείρισης Έργων (Μ Ε) της ΕΕΤΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 26/1/2017 ΑΠ.: 796/10 ΑΠΟΦΑΣΗ Ανασυγκρότηση της Μονάδας ιαχείρισης Έργων (Μ Ε) της ΕΕΤΤ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Λειτουργία του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ.

Ανάπτυξη και Λειτουργία του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ. ΠΡΑΞΗ: «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ» Εντάσσεται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ Ο -Β-10: Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ Ο -Β-10: Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ Ο υπολογισµός του δείκτη αφορά στη διαχρονική συγκέντρωση και αξιοποίηση στοιχείων ατυχηµάτων για την εκπόνηση µελετών αξιολόγησης του επιπέδου οδικής ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ REAL ESTATE REAL ESTATE - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ. B. Φούρκας, Προϊστ. Παρατηρητηρίου Εγνατίας Οδού, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ REAL ESTATE REAL ESTATE - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ. B. Φούρκας, Προϊστ. Παρατηρητηρίου Εγνατίας Οδού, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 1 3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ REAL ESTATE REAL ESTATE - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ 11-13, Σεπτ. 2008 73η Δ.Ε.Θ. B. Φούρκας, Προϊστ. Παρατηρητηρίου Εγνατίας Οδού, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Η επίδραση των οδικών αξόνων στην

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Προοπτικές

Στόχοι και Προοπτικές Προς µια ορθολογική αντιµετώπιση των σύγχρονων υδατικών προβληµάτων: Αξιοποιώντας την Πληροφορία και την Πληροφορική για την Πληροφόρηση Υδροσκόπιο: Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής & Μετεωρολογικής Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα έρευνας εσωτερικού ερωτηματολογίου

Αποτελέσματα έρευνας εσωτερικού ερωτηματολογίου ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ του ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ - ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ Αποτελέσματα έρευνας εσωτερικού ερωτηματολογίου 13/30 ερωτηματολόγια,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. http://estia.arch.auth.gr/thessaloniki/strategic-plan

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. http://estia.arch.auth.gr/thessaloniki/strategic-plan Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης 2 η Ενδιάµεση Έκθεση Έκθεση Απολογισµού για την Ανάπτυξη και Λειτουργία του Web site http://estia.arch.auth.gr/thessaloniki/strategic-plan Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ Ο -Β-8: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ Ο -Β-8: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιµά τη χρονοαπόσταση µεταξύ των πόλεων της Ζώνης ΙV µε τη χρήση οδικών µεταφορικών µέσων. Η χρονοαπόσταση µεταξύ πόλεων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.3 : «ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

1η έκθεση επιδράσεων της Εγνατίας Οδού. Εισηγητής: ρ Αθηνά Γιαννακού

1η έκθεση επιδράσεων της Εγνατίας Οδού. Εισηγητής: ρ Αθηνά Γιαννακού 1η έκθεση επιδράσεων της Εγνατίας Οδού Εισηγητής: ρ Αθηνά Γιαννακού 1 σκοπιµότητα Το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ συντάσσει: Ετήσιες Εκθέσεις Αποτελεσµάτων: : Εξέλιξη των βασικών µεγεθών που παρακολουθούνται µέσω του

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 3 η Διάλεξη Α. Τέσσερα Σχέδια για τη Θεσσαλονίκη Στρατηγικά Σχέδια της (1995-2002)

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΡΑΣΕΙΣ, ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΡΑΣΕΙΣ, ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΡΑΣΕΙΣ, ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ Αστ. Λιώλιος Καθηγητής ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης Τµήµα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού. 10 η Διάλεξη Όραμα βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης Εισήγηση: Ελένη Ανδρικοπούλου

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού. 10 η Διάλεξη Όραμα βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης Εισήγηση: Ελένη Ανδρικοπούλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 10 η Διάλεξη Όραμα βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης Εισήγηση: Ελένη Ανδρικοπούλου Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ορισμός Στρατηγικού Έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ορισμός Στρατηγικού Έργου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ορισμός Στρατηγικού Έργου Οι Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 προβλέπουν πως τα έργα θα πρέπει να ενσωματώνουν μια στρατηγική διάσταση σύμφωνη με την

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Απολογισµού για την Ανάπτυξη και Λειτουργία του Ιστότοπου http://estia.arch.auth.gr/thessaloniki/strategic-plan Θεσσαλονίκη 23/05/2002 Βασίλης Φούρκας, ΕΜΧΑ Τηλ: 0310 995584 Email: vfourkas@estia.arch.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ Κωδικός αναφοράς 5212 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 2.7: Ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων (υποδομές, επιχειρηματικές δραστηριότητες, προώθηση -προβολή)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 2.7: Ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων (υποδομές, επιχειρηματικές δραστηριότητες, προώθηση -προβολή) ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.7: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοαξιολόγηση: (Boud & Donovan, 1982; MacBeath, 1999) εκ των έσω αξιολόγηση της µονάδας Βασικός Στόχος: βελτίωση της µονάδας µέσω µιας συνεχόµενης δι

Αυτοαξιολόγηση: (Boud & Donovan, 1982; MacBeath, 1999) εκ των έσω αξιολόγηση της µονάδας Βασικός Στόχος: βελτίωση της µονάδας µέσω µιας συνεχόµενης δι Ενηµερωτική Ηµερίδα: Διασφάλιση Ποιότητας σε περιόδους κρίσης Εισήγηση: Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης: προβλήµατα και προοπτικές του Ιδρύµατος Εισηγητής: Κώστας Καραµάνης Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου Άρτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Η αποστολή του ΤΕΙ Πελοποννήσου, διαμορφούμενη μέσα στο πλαίσιο του Ν. 4485/17, o οποίος είναι ο πιο πρόσφατος νόμος όπου καθορίζεται η αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 1η Διάλεξη Α. Τέσσερα Σχέδια για τη Θεσσαλονίκη Χωροταξική Μελέτη (1966-1968)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.1 Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

Ενέκρινε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Ενέκρινε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Δευτέρα 19 Δεκέμβριος 2011 13:05 - Ενέκρινε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων 2012-2014 Η οριστικοποίηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματ ος Περι φέρειας Ιονίων Νήσων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση µελέτης εικτών Προσπελασιµότητας για τους Τόπους Ειδικού Ενδιαφέροντος Κωδ. Αναφοράς 5403» ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγνατία Οδός ως δημόσιος αυτοκινητόδρομος Κοινωνικοί και οικονομικοί δείκτες

Η Εγνατία Οδός ως δημόσιος αυτοκινητόδρομος Κοινωνικοί και οικονομικοί δείκτες Η Εγνατία Οδός ως δημόσιος αυτοκινητόδρομος Κοινωνικοί και οικονομικοί δείκτες Βασίλης Φούρκας Η σημασία του έργου της Εγνατίας Οδού αλλά και το μέγεθος της επένδυσης επιτάσσουν την προώθηση συμπληρωματικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Μικρό Ιστορικό Σκοπιμότητα Αποστολή Στόχοι Επιδιώξεις Περιγραφή Α' φάση ΚΕΔΕΚ Μικρό Ιστορικό Η δηµιουργία Κέντρου Διεπιστηµονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Μεθοδολογικά, η συνολική εκτίμηση των επιδράσεων προσεγγίζεται βάσει ενός θεωρητικού μοντέλου αξιολόγησης και ερμηνείας το οποίο ολοκληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.2 «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ανάπτυξης, Οργάνωσης, Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Γραφείο Ανάπτυξης, Οργάνωσης, Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Γραφείο Ανάπτυξης, Οργάνωσης, Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Αρμοδιότητες μελετών και έρευνας) 1. Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, τεκμηριώνει και ενημερώνει συνεχώς τα γεωγραφικά, δημογραφικά,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές εφαρµογής τεχνικών µέτρων οδικής ασφάλειας χαµηλού κόστους στο αστικό οδικό δίκτυο της Ελλάδας

Πρακτικές εφαρµογής τεχνικών µέτρων οδικής ασφάλειας χαµηλού κόστους στο αστικό οδικό δίκτυο της Ελλάδας Εταιρεία Υποστήριξης Θυµάτων Τροχαίων Ατυχηµάτων (ΕΥΘΥΤΑ) Συνέδριο Τροχαία ατυχήµατα και ευάλωτοι χρήστες της οδικής κυκλοφορίας Ιωάννινα, 13-15 Οκτωβρίου 2000 Πρακτικές εφαρµογής τεχνικών µέτρων οδικής

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Η Μ Ε Ρ Ο - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ (Τ.Ε.Ε.)

Τ Ρ Ι Η Μ Ε Ρ Ο - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ (Τ.Ε.Ε.) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ (Τ.Ε.Ε.) Τ Ρ Ι Η Μ Ε Ρ Ο ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΟΛΟΣ, 13/5/2005 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Θεσσαλονίκη 6/12/2001 Βασίλης Φούρκας, ΕΜΧΑ Η δηµιουργία και λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του Τμήματος: Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152)

Στόχος του Τμήματος: Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152) Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152) Το Τμήμα: Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 1989 με αρχική ονομασία «Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης». Ανήκει στην ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναθέσεις έργου σε επιστηµονικό προσωπικό στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης µε τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος»

1. Αναθέσεις έργου σε επιστηµονικό προσωπικό στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης µε τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιτροπή ιαχείρισης Ειδικού Λογαριασµού ι.πα.ε. Ηµεροµηνία: 10/10/2011 14o χλµ. Θεσσαλονίκης Μουδανιών Α.Π.: 2986 570 01 Θέρµη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 474 563 Fax: 2310 474 569 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Εγνατίας οδού. Παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του αυτοκινητοδρόμου

Παρατηρητήριο Εγνατίας οδού. Παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του αυτοκινητοδρόμου Παρατηρητήριο Εγνατίας οδού Παρατηρητήριο Εγνατίας οδού Παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του αυτοκινητοδρόμου 1 Παρατηρητήριο Εγνατίας οδού 1. Είναι το μοναδικό Ελληνικό Παρατηρητήριο Μεταφορών 2.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΕΥ ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΕΥ ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΕΥ ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου Περιφερειακό Συµβούλιο Νοτίου Αιγαίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 Ενηµέρωση για το Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 Α. ΣΤΟΧΟΙ Στόχος Α: Συμβολή στην άμβλυνση των αναπτυξιακών

Διαβάστε περισσότερα

H συμβολή του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού στον αναπτυξιακό και χωρικό σχεδιασμό

H συμβολή του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού στον αναπτυξιακό και χωρικό σχεδιασμό H συμβολή του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού στον αναπτυξιακό και χωρικό σχεδιασμό Aθηνά Γιαννακού, Αναπλ. Καθηγητρια ΤΜΧΑ Βασίλης Φούρκας, Υπεύθυνος Παρατηρητηρίου Εγνατία Οδός Α.Ε. Χ Ω Ρ Ι Κ Ο Σ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά)

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ) Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Αυτό που θέλουν σήμερα οι

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία ΗΜΕΡΙΔΑ TEE «Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες» Θέμα: Χωρικός Σχεδιασμός και Αξιοποίηση Ορυκτού Πλούτου: Συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ χωρικών επιπέδων Κάρκα Λένα Αρχιτέκτων Μηχ Ε.Μ.Π. - Δρ Γεωγραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Φούρκας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝΤΕΧΝΙΚΩΝΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Πολ. Μηχανικός

Βασίλης Φούρκας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝΤΕΧΝΙΚΩΝΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Πολ. Μηχανικός Βασίλης Φούρκας Πολ. Μηχανικός (ΑΠΘ - 1993) PhD Χωροταξία-Πολεοδομία (Urban Cyberspace Planning: Univ. of Manchester, UK - 2001) Προϊστ. Παρατηρητηρίου (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. - 2004) Στόχος παρουσίασης Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA05: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA05: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τη χρονοαπόσταση μεταξύ των πόλεων στην Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού με τη χρήση οδικών μεταφορικών μέσων. Η χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 2.4 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου, Τομέα Μεταποίησης

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 2.4 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου, Τομέα Μεταποίησης ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.4 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Εναρκτήρια Εισήγηση. Ιωάννης Ανδρέου Προϊστάμενος Τμήματος Περιφερειακής Πολιτιστικής Πολιτικής, Φεστιβάλ και Υποστήριξης Δράσεων/ΔΠΔΕ/ΥΠΠΟΑ/.

Εναρκτήρια Εισήγηση. Ιωάννης Ανδρέου Προϊστάμενος Τμήματος Περιφερειακής Πολιτιστικής Πολιτικής, Φεστιβάλ και Υποστήριξης Δράσεων/ΔΠΔΕ/ΥΠΠΟΑ/. Εναρκτήρια Εισήγηση Ιωάννης Ανδρέου Προϊστάμενος Τμήματος Περιφερειακής Πολιτιστικής Πολιτικής, Φεστιβάλ και Υποστήριξης Δράσεων/ΔΠΔΕ/ΥΠΠΟΑ/. Η Υπηρεσία μας με την παρουσία και συμμετοχή της στην 1 η Πανελλήνια

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Πακέτο Εργασίας «Ψηφιακή Βάση ιαχείρισης Γεωγνώσης (e-repository of Geoscience Content)»

6 ο Πακέτο Εργασίας «Ψηφιακή Βάση ιαχείρισης Γεωγνώσης (e-repository of Geoscience Content)» 6 ο Πακέτο Εργασίας «Ψηφιακή Βάση ιαχείρισης Γεωγνώσης (e-repository of Geoscience Content)» Ένα µεγάλο µέρος του Προγράµµατος Σπουδών της Σχολής ΑΤΜ αφορά την εκπαίδευση σε ποικίλα αντικείµενα που άπτονται

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΖΩΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ V...42 1.2. ΖΩΝΗ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ...47 1.2. ΖΩΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (TEN - TINA)...51 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ... 57

1.1. ΖΩΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ V...42 1.2. ΖΩΝΗ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ...47 1.2. ΖΩΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (TEN - TINA)...51 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ... 57 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ i. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ...10 ii. ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ...11 ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 13 EXECUTIVE SUMMARY... 29 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ... 42 1.1. ΖΩΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ V...42

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET01: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET01: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που δυνητικά ωφελείται από τον άξονα. Ο ωφελούμενος πληθυσμός εκτιμάται σε συνάρτηση, πρώτον, με την απόσταση επί του

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-Τ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-Τ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

-VIΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ Ι- ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ- ΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΛΕΞΗ»

-VIΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ Ι- ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ- ΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΛΕΞΗ» -VIΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ Ι- ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ- ΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΛΕΞΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΛΕΞΗ» ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα