Υ ΡΟΓΑΙΑ. Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υ ΡΟΓΑΙΑ. Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ"

Transcript

1 ΝΑΜΑ, Σύµβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΕΜΠ, Τοµέας Υδατικών Πόρων Marathon Data Systems ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Υ ΡΟΓΑΙΑ Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών Αθήνα Ιούνιος, 2006

2 Υ ΡΟΓΑΙΑ Λογισµικό ιαχείρισης Υδατικών Πόρων Βασικά υπολογιστικά συστήµατα HYDROGNOMON (Υ ΡΟΓΝΩΜΩΝ) ιαχείριση και επεξεργασία υδρολογικών δεδοµένων Ο Υ ΡΟΓΝΩΜΩΝ είναι εργαλείο διαχείρισης και ανάλυσης των υδρολογικών πληροφοριών. Η διαχείριση των δεδοµένων βασίζεται στη γεωγραφική οργάνωση οντοτήτων (λεκάνες απορροής, µετρητικοί σταθµοί, ταµιευτήρες κ.ά.), στις οποίες αντιστοιχούν φυσικές ιδιότητες, τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και χρονοσειρές µετρήσεων. Το πρόγραµµα υποστηρίζει τυπικές επεξεργασίες χρονοσειρών και εξειδικευµένες υδρολογικές εφαρµογές (µοντέλα εκτίµησης της εξατµοδιαπνοής, κατασκευή καµπυλών στάθµης-παροχής, ανάλυση υδατικού ισοζυγίου ταµιευτήρων). Το πρόγραµµα παρέχει δυνατότητες οπτικοποίησης των δεδοµένων και αµφίδροµης επικοινωνίας µε σύστηµα γεωγραφικής πληροφορίας. HYDROGEIOS (Υ ΡΟΓΕΙΟΣ) Γεωυδρολογική προσοµοίωση λεκάνης απορροής Η Υ ΡΟΓΕΙΟΣ είναι ένα ολοκληρωµένο µοντέλο αναπαράστασης των υδρολογικώνυδρογεωλογικών διεργασιών και, ταυτόχρονα, της διαχείρισης των υδατικών πόρων µιας λεκάνης απορροής για χρονικές κλίµακες από ηµερήσια έως µηνιαία, βασισµένο σε µια ηµικατανεµηµένη προσέγγιση. Το µοντέλο τροφοδοτείται από γεωγραφικά δεδοµένα (π.χ. υδρογραφικό δίκτυο, υπολεκάνες, υδροφορείς, γεωλογία, χρήσεις γης, κλίσεις του εδάφους), δεδοµένα για τις τεχνητές συνιστώσες (διατάξεις απόληψης νερού, υδραγωγεία, σηµεία ζήτησης), καθώς και υδρολογικά δεδοµένα (χρονοσειρές κατακρήµνισης και δυνητικής εξατµοδιαπνοής). Βαθµονοµείται αυτόµατα µε βάση πολλαπλά µέτρα καλής προσαρµογής, και εκτιµά τις παροχές πηγών, τις παροχές κατά µήκος του υδρογραφικού δικτύου, τις στάθµες του υδροφορέα και τις αναγκαίες απολήψεις νερού. HYDRONOMEAS (Υ ΡΟΝΟΜΕΑΣ) Βέλτιστη διαχείριση υδροσυστηµάτων Ο Υ ΡΟΝΟΜΕΑΣ είναι ολοκληρωµένο εργαλείο προσοµοίωσης και βέλτιστης διαχείρισης συστηµάτων υδατικών πόρων, που ενσωµατώνει πλήθος φυσικών, λειτουργικών, οικονοµικών, διοικητικών και περιβαλλοντικών πτυχών του νερού. Το πρόγραµµα προτείνει πολιτικές διαχείρισης, τέτοιες ώστε να ελαχιστοποιούνται το κόστος λειτουργίας και η διακινδύνευση όσον αφορά την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του νερού για κάθε χρήση. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται µε τη µορφή πινάκων και γραφηµάτων και εκτυπώσιµων εκθέσεων, ενώ η προσοµοίωση οπτικοποιείται δυναµικά. -2-

3 Επιπρόσθετα υπολογιστικά συστήµατα CASTALIA (ΚΑΣΤΑΛΙΑ) Στοχαστική προσοµοίωση υδρολογικών διεργασιών Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ αποτελεί επιπρόσθετο εργαλείο του λογισµικού Υ ΡΟΓΝΩΜΩΝ, που χρησιµοποιείται για τη γέννηση συνθετικών υδρολογικών χρονοσειρών σε πολλαπλές θέσεις και πολλαπλές χρονικές κλίµακες, στατιστικά συνεπών µε τα αντίστοιχα ιστορικά δεδοµένα. Υλοποιεί ένα σχήµα στοχαστικής ανάλυσης πολλών µεταβλητών, κατάλληλο για την αναπαραγωγή χαρακτηριστικών ιδιαιτεροτήτων των υδρολογικών διεργασιών, όπως της µακροπρόθεσµης εµµονής και της περιοδικότητας. Το µοντέλο λειτουργεί και ως εργαλείο στοχαστικής πρόγνωσης όταν τροφοδοτείται µε επίκαιρα υδρολογικά δεδοµένα. PYTHIA-COM Στατιστική ανάλυση υδρολογικών χρονοσειρών Η ΠΥΘΙΑ είναι επιπρόσθετο εργαλείο του λογισµικού Υ ΡΟΓΝΩΜΩΝ, που επιτρέπει την ολοκληρωµένη στατιστική ανάλυση υδρολογικών χρονοσειρών. Η ανάλυση περιλαµβάνει εκτίµηση στατιστικών χαρακτηριστικών και παραµέτρων (τυπικών και εξειδικευµένων, όπως παραµέτρων υδρολογικής εµµονής), προσαρµογή συναρτήσεων κατανοµής, εκτίµηση ορίων εµπιστοσύνης (µε µεθόδους αναλυτικές ή Monte Carlo), στατιστικούς ελέγχους, φασµατική ανάλυση και στατιστική πρόγνωση. OMBROS (ΟΜΒΡΟΣ) Κατασκευή όµβριων καµπυλών Ο ΟΜΒΡΟΣ είναι επιπρόσθετο εργαλείο του λογισµικού Υ ΡΟΓΝΩΜΩΝ, που χρησιµοποιείται για την ανάλυση ακραίων επεισοδίων βροχής και την κατασκευή όµβριων καµπυλών. Το πρόγραµµα υποστηρίζει ένα ευρύ φάσµα κατανοµών ακραίων τιµών και µεθόδων εκτίµησης των παραµέτρων τους, και παρέχει εποπτικά διαγράµµατα των συναρτήσεων κατανοµής και των όµβριων καµπυλών. Επιπλέον, εκτιµά τα διαστήµατα εµπιστοσύνης των καµπυλών µε µεθόδους Monte Carlo. ZYGOS (ΖΥΓΟΣ) Μοντέλο υδρολογικού ισοζυγίου Ο ΖΥΓΟΣ, που είναι επιπρόσθετο εργαλείο του λογισµικού Υ ΡΟΓΝΩΜΩΝ, υλοποιεί ένα εννοιολογικό µοντέλο υδατικού ισοζυγίου, που αναπαριστά τις κύριες υδρολογικές διεργασίες µιας λεκάνης απορροής και του υποκείµενου υδροφορέα. Το πρόγραµµα δίνει τη δυνατότητα εναλλακτικών δοµών µοντέλου, ανάλογα µε τα διαθέσιµα δεδοµένα, µε ενεργοποίηση µιας έως εννιά παραµέτρων, καθώς και τη δυνατότητα αυτόµατης βαθµονόµησης, χρησιµοποιώντας ενσωµατωµένο εξελικτικό αλγόριθµο. DIPSOS ( ΙΨΟΣ) Εκτίµηση υδατικών αναγκών Το ΙΨΟΣ εκτιµά τις υδατικές ανάγκες για διάφορες καταναλωτικές χρήσεις νερού (ύδρευση, κτηνοτροφία, βιοµηχανία, άρδευση). Οι ανάγκες για ύδρευση καθώς και οι -3-

4 κτηνοτροφικές και βιοµηχανικές ανάγκες εκτιµώνται βάσει συντελεστών που έχουν προκύψει από την βιβλιογραφία. Οι αρδευτικές ανάγκες προκύπτουν από την δυνητική εξατµοδιαπνοή και τον φυτικό συντελεστή της κάθε καλλιέργειας. Η δυνητική εξατµοδιαπνοή µπορεί να υπολογιστεί από τέσσερις εναλλακτικές µεθόδους ανάλογα µε τα διαθέσιµα µετεωρολογικά δεδοµένα ενώ οι φυτικοί συντελεστές έχουν ληφθεί από την βιβλιογραφία. Οι αρδευόµενες εκτάσεις καθώς και το είδος της καλλιέργειας εκτιµώνται µε την χρήση συστήµατος γεωγραφικής πληροφορίας. RYPOS (ΡΥΠΟΣ) Εκτίµηση ρυπαντικών φορτίων Το µοντέλο ΡΥΠΟΣ εκτιµά τα ρυπαντικά φορτία από σηµειακές και µη σηµειακές πηγές. Ως προς τις σηµειακές πηγές, παρέχει τη δυνατότητα λεπτοµερούς περιγραφής των ρυπογόνων διεργασιών των βιοµηχανικών µονάδων και των λειτουργικών παραµέτρων των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυµάτων, καθώς και τη δυνατότητα άµεσης εισαγωγής των απορριπτόµενων ρυπαντικών φορτίων, µε τη µορφή χρονοσειρών. Ως προς τις µη σηµειακές πηγές, το µοντέλο υλοποιεί τη µέθοδο των συντελεστών εξαγωγής, µε την οποία αντιστοιχίζονται οι διάφορες χρήσεις γης µε το φορτίο των ρυπαντικών ουσιών που καταλήγει στο υδρογραφικό δίκτυο, παρέχοντας τη δυνατότητα διαµόρφωσης συγκεκριµένων οµάδων χρήσεων γης και συντελεστών εξαγωγής, ώστε να ανταποκρίνονται στις συνθήκες της περιοχής µελέτης. HERIDANOS (ΗΡΙ ΑΝΟΣ) ίαιτα ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού σε υδατορεύµατα Το µοντέλο δίαιτας ρύπων ΗΡΙ ΑΝΟΣ συνδυάζει ένα µονοδιάστατο υδροδυναµικό µοντέλο για την εύρεση των χαρακτηριστικών της ροής του υδατορεύµατος µε ένα ποιοτικό µοντέλο για την εκτίµηση της διασποράς των ρύπων και την περιγραφή των χηµικών και βιολογικών διεργασιών στην υδάτινη στήλη. Οι παράµετροι οι οποίες εξετάζονται είναι ο διαλυµένος και σωµατιδιακός οργανικός άνθρακας, το άζωτο, ο φώσφορος, το διαλυµένο οξυγόνο, τα άλγη, η ετεροτροφική και αυτοτροφική βιοµάζα, οι ανώτεροι µικροοργανισµοί, οι συντηρητικοί ρύποι κ.α. Στα αποτελέσµατα του µοντέλου περιλαµβάνονται χρονοσειρές παροχών, ταχυτήτων και συγκεντρώσεων των εξεταζόµενων ρύπων κατά µήκος του υδατορεύµατος. LERNE (ΛΕΡΝΗ) ίαιτα ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού σε λίµνες Η ΛΕΡΝΗ είναι ένα µοντέλο προσοµοίωσης της δίαιτας ρύπων σε λίµνες. Στο µοντέλο η λίµνη αντιµετωπίζεται ως ένα στοιχείο πλήρους µίξης όπου κάθε ρύπος υφίσταται τη δράση της αραίωσης και των φυσικών, χηµικών και βιολογικών διεργασιών. Για την ικανοποιητική περιγραφή του φαινοµένου του ευτροφισµού εξετάζονται ποιοτικοί δείκτες όπως η χλωροφύλλη, ο φώσφορος, το άζωτο, ο οργανικός άνθρακας και το διαλυµένο οξυγόνο. Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα στοχαστικής προσοµοίωσης (τεχνική Monte Carlo) και προσδιορισµού των συγκεντρώσεων σε στρωµατωµένη λίµνη. Στα αποτελέσµατα του µοντέλου περιλαµβάνονται χρονοσειρές των συγκεντρώσεων των εξεταζόµενων δεικτών καθώς επίσης και πρόσθετα στατιστικά µεγέθη. -4-

5 ALS (ΑΛΣ) Ανάλυση παράκτιων υδροφορέων Το υδρογεωλογικό µοντέλο ΑΛΣ προσοµοιώνει και βελτιστοποιεί τις αντλήσεις παράκτιων υδροφορέων, µε στόχο την εκτίµηση του ασφαλούς απολήψιµου υδατικού δυναµικού. Το µοντέλο περιγράφει τα χαρακτηριστικά κίνησης του νερού σε παράκτιους υδροφορείς συναρτήσει της γεωµετρίας, των υδραυλικών παραµέτρων και της τροφοδοσίας τους. Στόχος της βελτιστοποίησης είναι η µεγιστοποίηση της αντλούµενης ποσότητας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα προστασία των παράκτιων υδροφορέων από υφαλµύριση. HERMES (ΕΡΜΗΣ) Οικονοµική ανάλυση σεναρίων διαχείρισης συστηµάτων υδατικών πόρων Το µοντέλο ΕΡΜΗΣ παρέχει τα κύρια οικονοµικά εργαλεία για την ανάλυση και αποτίµηση του κόστους εφαρµογής των σεναρίων διαχείρισης των συστηµάτων υδατικών πόρων. Το µοντέλο δίνει τη δυνατότητα ανάλυσης της χρηµατοοικονοµικής και περιβαλλοντικής συνιστώσας των διαχειριστικών σεναρίων λαµβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραµµές της οδηγίας πλαισίου για τα νερά (ΕΕ 2000/60), µε στόχο την επιλογή της βέλτιστης υδατικής πολιτικής. Συστήµατα πληροφοριών HYDRIA (Υ ΡΙΑ) Βάση δεδοµένων υδατικών πόρων Η Υ ΡΙΑ αποτελεί την κεντρική βάση δεδοµένων που σχετίζονται µε την εποπτεία, διαχείριση και µαθηµατική αναπαράσταση των συστηµάτων υδατικών πόρων. Στις πληροφορίες περιλαµβάνονται τα φυσιογραφικά, υδρολογικά, ποιοτικά και οικονοµικά δεδοµένα, τα υδραυλικά έργα, οι χρήσεις του νερού καθώς και τα δεδοµένα εισόδου και εξόδου των µαθηµατικών µοντέλων. Με τη χρήση της κεντρικής βάσης δεδοµένων επιτυγχάνεται η συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των υπολογιστικών συστηµάτων. Το σύστηµα είναι κατάλληλο για εφαρµογές υψηλών απαιτήσεων τόσο σε δικτυακό περιβάλλον µε πολλούς παράλληλους χρήστες όσο και για αυτόνοµη λειτουργία σε µεµονωµένο υπολογιστή. HYDROMETRON (Υ ΡΟΜΕΤΡΩΝ) Πληροφορίες µετρητικών εγκαταστάσεων Ο Υ ΡΟΜΕΤΡΩΝ είναι µια εφαρµογή υποστήριξης των χρηστών σε θέµατα προµήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας σταθµών ή οργάνων µέτρησης των υδρολογικών, µετεωρολογικών και ποιοτικών παραµέτρων που σχετίζονται µε το νερό. Η εφαρµογή περιλαµβάνει ενηµερωτικό υλικό, στο οποίο αναλύονται οι προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας των σταθµών µέτρησης σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα, καθώς και βάση δεδοµένων για τα τεχνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά µετρητικών οργάνων που διατίθενται στην αγορά. -5-

6 Χρήση υπολογιστικών συστηµάτων σε εφαρµογές διαχείρισης υδατικών πόρων Υ ΡΟΓΝΩΜΩΝ Υ ΡΟΓΕΙΟΣ Υ ΡΟΝΟΜΕΑΣ ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΠΥΘΙΑ ΟΜΒΡΟΣ ΖΥΓΟΣ ΙΨΟΣ ΡΥΠΟΣ ΗΡΙ ΑΝΟΣ ΛΕΡΝΗ ΑΛΣ ΕΡΜΗΣ Μοντελοποίηση υδρολογικών διεργασιών σε κλίµακα λεκάνης απορροής Βελτιστοποίηση λειτουργίας ταµιευτήρων Συνδυασµένη αξιοποίηση υπόγειων και επιφανειακών υδάτων Σχεδιασµός και διαχείριση συστηµάτων υδατικών πόρων Οικονοµική ανάλυση διαχείρισης υδρoσυστηµάτων Παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας Εκτίµηση υδατικών αναγκών ιαχείριση και επεξεργασία υδρολογικών χρονοσειρών Στοχαστική προσοµοίωση υδροσυστηµάτων Ακραία υδρολογικά γεγονότα Υδρολογικό ισοζύγιο Ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης ίαιτα ρύπων σε υδατορεύµατα και λίµνες Εκτίµηση ρυπαντικών φορτίων Υφαλµύριση υπόγειων υδροφορέων Αποτίµηση έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων σε κλίµακα υδροσυστήµατος Αλληλεπίδραση µε Συστήµατα Γεωγραφικής Πληροφορίας (GIS) -6-

7 Αρχιτεκτονική δοµή λογισµικού Υ ΡΟΓΑΙΑ - Συνεργασία υπολογιστικών συστηµάτων Υδρία Βάση δεδοµένων υδατικών πόρων Πυθία Στατιστική ανάλυση υδρολογικών χρονοσειρών Όµβρος Κατασκευή όµβριων καµπυλών Υδρογνώµων ιαχείριση και επεξεργασία υδρολογικών δεδοµένων Ζυγός Μοντέλο υδρολογικού ισοζυγίου λεκάνης Κασταλία Παραγωγή συνθετικών χρονοσειρών Ρύπος Εκτίµηση ρυπαντικών φορτίων Υδρόγειος Γεω-υδρολογική προσοµοίωση λεκάνης ίψος Εκτίµηση υδατικών αναγκών Ηριδανός Μοντέλο ποιότητας ποταµών Λέρνη Μοντέλο ποιότητας λιµνών Υδρονοµέας Βέλτιστη διαχείριση υδροσυστηµάτων Ερµής Οικονοµική ανάλυση υδροσυστηµάτων Άλς Ανάλυση παράκτιων υδροφορέων -7-

8 Το λογισµικό Υ ΡΟΓΑΙΑ αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου Ο ΥΣΣΕΥΣ (Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Συστηµάτων σε Σύζευξη µε Εξελιγµένο Υπολογιστικό Σύστηµα). Το έργο Ο ΥΣΣΕΥΣ υλοποιείται µε την υποστήριξη του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης , Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα». Πληροφορίες Επικοινωνία Παναγιώτης Ντρής ΝΑΜΑ Σύµβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε. Περρίκου 32, Αθήνα τηλ: φαξ: , ηµήτρης Κουτσογιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Ζωγράφου τηλ: , φαξ: , Άδωνις Κοντός Marathon Data Systems Λ. Κηφισίας 38, Μαρούσι τηλ: , φαξ: , ικτυακός τόπος έργου : Ερευνητικές εκθέσεις και δηµοσιεύσεις:

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Λ. ΖΕΪΚΟΣ και Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ειδική Έκδοση Τεύχος Α/2011 Κέντρο Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασµού Ε.Μ.Π. ΚΡΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Εκλαϊκευμένη Έκθεση Layman s Report Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλείου Αγγελική. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Βασιλείου Αγγελική. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ" ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Σχεδιασμός Πρότυπης Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΥΔ 03)

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΥΔ 03) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης

Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης Συνεργάτες Computer Technology Institute & Press http://www.cti.gr HS Data Ltd http://www.hsdata.com Centre for Assessment of Natural Hazards & Proactive Planning

Διαβάστε περισσότερα

των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας

των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας IXEAIO AIAXEIPIIHZ YAATIKOY AIAMEPIIMATOZ ANATOAIKHI MAKEAONIAZ (GRll) IX

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Τεχνική Υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (νυν Ειδική Γραμματεία Υδάτων) για τον επιλογής για την επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΞΗΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΞΗΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΞΗΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή 1 1.1 Αντικείµενο και διάρθρωση της µελέτης...1 1.2 Περιοχή µελέτης...1 1.2.1 Φυσιογραφικά χαρακτηριστικά...1 1.2.2 Γεωλογικά χαρακτηριστικά...1

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΒΙΣΤΩΝΙ ΑΣ - ΙΣΜΑΡΙ ΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: Συλαίος

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση

(ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση Π ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος (ΔΜΠ) «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» (ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εκτέλεσης Μετρήσεων σε Υδατικούς Πόρους

Οδηγίες Εκτέλεσης Μετρήσεων σε Υδατικούς Πόρους Οδηγίες και σίγουροι τρόποι για συνεχή παρακολούθηση ποιότητας νερού: Επιλογή θέσης, επιτόπου διαδικασία, µετρήσεις καταγεγραµµένα αποτελέσµατα και αναφορές. - 1 - - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη... 5 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΔΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Εργαστήριο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Μηχανικής Μεταπτυχιακή Διατριβή Χωροχρονική ανάλυση ξηρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Βασικά στοιχεία Το εγχειρίδιο ετοιμάστηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος 2G-MED 09-445 Waterloss Management of water losses in a drinking water

Διαβάστε περισσότερα

Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ

Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ ΤΜΗΜΑ Τ.Ε.Ι. Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ μυ/σ Εργαστήριο Περιφερειακών Μονάδων και Δικτύων Η/Υ PeLAB Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σπουδαστές: Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης GR13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ II ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1

Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1 Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1 ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ Ημερίδα για την παγκόσμια ημέρα του νερού Περιεχόμενα Σελίδα 2 Πέτρος Κερκίδης, Διευθυντής Τομέα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων 12-15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ».

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ». Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη (ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ) EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από: Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα»

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Αθήνα, Ιούλιος 2009 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. Ιωάννης Φωτεινός Βασίλειος Μεταξάς Γεώργιος Πλακωτάρης Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος - Περιφερειολόγος ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Θ ΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ ΗΜΟΣ Κ ΑΡΔΙΤΣΑΣ Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ανάδοχος Η Σύμπραξη των Γραφείων: "ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΗ ΒΑΛΑΣΣΑ"

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα