Η θεµατική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού µε το νέο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η θεµατική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού µε το νέο"

Transcript

1 Η θεµατική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού µε το νέο Περίληψη Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούµε στα εργαλεία θεµατικής ευρετηρίασης που έχουν αναπτυχθεί και που χρησιµοποιούνται ευρέως στη χώρα µας και στις αδυναµίες τους στην καθηµερινή πρακτική, στην αναγκαιότητα ανάπτυξης της συνεργατικότητας µεταξύ των βιβλιοθηκών καθώς και στις νέες δυνατότητες που προσφέρει η συµβολή των χρηστών µέσω τεχνολογιών Web 2.0 στον εµπλουτισµό των θεµατικών όρων και στη πιθανή αξιοποίησή τους από τη βιβλιοθήκη. Λέξεις κλειδιά: Θεµατική ευρετηρίαση, αρχείο καθιερωµένων όρων, καθιερωµένες εγγραφές, θεµατικές επικεφαλίδες, κοινωνικές επισηµειώσεις Abstract This article is reported to the tools of subject indexing, which have been developed in our country and their weaknesses which affect the cataloguers work. Moreover, we refer to the necessity for new synergies between academic and other libraries to face these weaknesses. In this context, we focus on the assessment of the semantic value of the concepts expressed by the social tags and discuss the possibility of their incorporation in the well-formed and structured library authority file. Keywords: Subject indexing, authority file, authority records, subject headings, social tagging 1. Το σύνθετο περιβάλλον της θεµατικής ευρετηρίασης στους οργανισµούς πληροφόρησης. Η θεµατική ευρετηρίαση έχει ως στόχο να υποστηρίζει τη προσέγγιση του χρήστη στο υλικό µιας συλλογής µέσω ενός θεµατικού ευρετηρίου. Για την υποστήριξη της αναζήτησης οι περισσότερες βιβλιοθήκες χρησιµοποιούν συστήµατα προσυνδυασµένης ευρετηρίασης. Στόχος της διαδικασίας διαµόρφωσης µιας σύνθετης θεµατικής επικεφαλίδας, όπως και των συνεπαγόµενων σχετικών επιλογών, είναι η δηµιουργία ενός αποτελέσµατος που προσεγγίζει, στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, τον τρόπο που η πλειονότητα των δυνητικών χρηστών θα αναζητούσε το συγκεκριµένο θέµα. Είναι ευνόητο ότι αυτή η προσέγγιση 1

2 παρουσιάζει ένα σοβαρότατο πρόβληµα υποκειµενικότητας, τόσο από τον χρήστη όσο και από τον ευρετηριαστή. (Μπώκος, 2001) Στις περισσότερες, των περιπτώσεων χρήσης προσυνδυασµένης ευρετηρίασης επιδιώκεται, στη βάση συγκεκριµένων αρχών, µεθόδων και τεχνικής, να επιλεγεί µία και η πλέον κατάλληλη θεµατική επικεφαλίδα, από το σύνολο των πιθανών, για το κάθε θέµα που σχετίζεται µε ένα τεκµήριο. Τα συστήµατα αυτοµατοποίησης των βιβλιοθηκών διαθέτουν εργαλεία τα οποία στοχεύουν στην οµαδοποίηση των τεκµηρίων συναφούς αντικειµένου, στην καθοδήγηση της θεµατικής αναζήτησης του χρήστη αλλά και στην διευκόλυνση του βιβλιοθηκονόµου για την εργασία της θεµατικής ευρετηρίασης, µέσω της διάκρισης σε προτιµωµενους και µη προτιµώµενους και της επεξήγησης του τρόπου χρήσης και του πεδίου εφαρµογής τους. Ωστόσο, καθώς στην χώρα µας δεν έχει επιτευχθεί µια εθνική συλλογική και συντονισµένη προσπάθεια για κεντρική καταλογογράφηση, δηλαδή καταλογογράφηση µίας και µόνο φοράς κάθε τεκµηρίου από έναν κεντρικό οργανισµό και της διαµοίρασης της εγγραφής του σε κάθε ενδιαφερόµενη βιβλιοθήκη, και εποµένως δεν έχει αναπτυχθεί ένας εθνικός κατάλογος καθιερωµένων αρχείων και παράλληλα δεν έχει διαµορφωθεί µια εθνική πολιτική για τα εργαλεία και τους κανόνες που θα πρέπει οι βιβλιοθήκες της χώρας µας να ακολουθούν. Συνεπώς, κάθε βιβλιοθήκη έχει διαµορφώσει τις δικές της πολιτικές και πρακτικές ως µονάδα και καλείται στην συνέχεια να αντιµετωπίσει τα όποια προβλήµατα ή προβληµατισµούς µπορεί να ανακύψουν σε τοπικό επίπεδο. Τα προβλήµατα που ανακύπτουν αφορούν τόσο τον χρήστη στο στάδιο της θεµατικής αναζήτησης όσο και τον βιβλιοθηκονόµο στο στάδιο δηµιουργίας της σωστής εγγραφής του τεκµηρίου και του ευρετηρίου καθιερωµένων επικεφαλίδων στον κατάλογό του. Τα προβλήµατα αυτά είναι εµφανή µέσα από αναζητήσεις σε συλλογικούς καταλόγους βιβλιοθηκών όπου η συνέπεια του βιβλιοθηκονόµου απέναντι στα πρότυπα, τα εργαλεία και τους κανόνες που η δική του βιβλιοθήκη ακολουθεί, χάνεται όταν συγχωνεύεται µε τις προσπάθειες και άλλων συναδέλφων του που ακολούθησαν και αυτοί µε τη σειρά την ίδια συνέπεια αλλά σε άλλα πρότυπα, εργαλεία και κανόνες. Η βιβλιοθηκονοµική κοινότητα προσπαθεί να απαντήσει στις χρόνιες αλλά σηµαντικές αδυναµίες, αξιοποιώντας µια σειρά από νέες δυνατότητες και προκλήσεις που παρουσιάζονται µε την ανάπτυξη του Ιστού 2.0. Συγκεκριµένα παρατηρείται το φαινόµενο της άµεσης παραγωγής µεταδεδοµένων, όχι µόνο από τους επιστήµονες της πληροφόρησης ή τους δηµιουργούς της πληροφορίας αλλά και από τους χρήστες της. Στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης οι συνδέσεις και η αρχειοθέτησή τους συνδυάζονται µε σχόλια ή λέξεις κλειδιά, που είναι µια µορφή αδόµητης αλλά ρητής δηµιουργίας µεταδεδοµένων από τους χρήστες της πληροφορίας. Η διαδικασία αυτή είναι το λεγόµενο «social tagging». Στην βιβλιογραφία το φαινόµενο αναφέρεται και µε τους όρους «κοινωνική ταξινόµηση» (social classification), ή «κοινωνική ευρετηρίαση» (social indexing) (McCulloch, E. & MacGregor, G., 2006). Οι επισηµειώσεις (tags), είναι στην ουσία, λέξεις κλειδιά, θεµατικοί όροι, που επιλέγονται από τους χρήστες συχνά µαζί µε µια σύντοµη περιγραφή του ιστοτόπου που µπορούν να τις διαµοιραστούν µε τους άλλους χρήστες και να δηµιουργήσουν µια κοινωνική ταξονοµία (folksonomy). Σήµερα το φαινόµενο αυτό έχει επεκταθεί και σε οργανισµούς πληροφόρησης όπως βιβλιοθήκες, µουσεία αλλά και αρχεία, όπου η χρήση των «tags» είναι παράλληλη µε τα παραδοσιακά και ισχυρά συστήµατα οργάνωσης γνώσης που διαθέτουν. Η αξιοποίηση σήµερα των κοινωνικών ταξονοµιών, ως ένα ένας τρόπος εµπλουτισµού των ευρετηρίων τους, είναι µια δυναµική για τις βιβλιοθήκες. 2

3 Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούµε στα εργαλεία θεµατικής ευρετηρίασης που έχουν αναπτυχθεί και που χρησιµοποιούνται ευρέως στη χώρα µας και στις αδυναµίες τους στην καθηµερινή πρακτική, στην αναγκαιότητα ανάπτυξης της συνεργατικότητας µεταξύ των βιβλιοθηκών καθώς και στις νέες δυνατότητες που προσφέρει η συµβολή των χρηστών µέσω τεχνολογιών Web 2.0 στον εµπλουτισµό των θεµατικών όρων και στη πιθανή αξιοποίησή τους από τη βιβλιοθήκη. 2. Βιβλιογραφική επισκόπηση Η σηµασία της χρήσης ενός ελεγχόµενου λεξιλογίου βάσει του οποίου θα γίνεται η θεµατική ευρετηρίαση (είτε µέσω καταλόγων θεµατικών επικεφαλίδων, είτε µέσω δοµηµένων θησαυρών γνώσεων) και της ύπαρξης ποιοτικών εργαλείων για το σκοπό αυτό έχει τονισθεί σε πλήθος εισηγήσεων στην Ελλάδα (Γιαννίµπας, 2005, Τσάφου & Χατζηµαρή, 2001). Ωστόσο, η θεµατική ευρετηρίαση στις ελληνικές βιβλιοθήκες υπήρξε και εξακολουθεί να αποτελεί ένα σηµαντικό και ίσως ανασταλτικό παράγοντα στην ανάπτυξή τους κυρίως εξαιτίας της έλλειψης βοηθηµάτων (Τσάφου & Χατζηµαρή, 2001). Οι βιβλιοθήκες είτε χρησιµοποιούν µόνο ξενόγλωσσα εργαλεία, είτε µόνο κάποιον από τους καταλόγους ελληνικών θεµατικών επικεφαλίδων που έχουν αναπτυχθεί, είτε συνδυασµό αυτών για να δηµιουργήσουν δικούς τους καταλόγους θεµατικών επικεφαλίδων. Στην περίπτωση των ξενόγλωσσων θεµατικών επικεφαλίδων, όπου η µετάφραση είναι σχεδόν αναπόφευκτη, συνήθως αποδίδεται η ίδια έννοια µε διαφορετική λεκτική απόδοση ή/και ερµηνεία, µε αποτέλεσµα να µην εξασφαλίζεται η θεµατική οµοιογένεια µεταξύ των βιβλιοθηκών, για αυτό δεν είναι λίγες οι βιβλιοθήκες, όπως για παράδειγµα η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου, που οργανώνουν τα αρχεία των καθιερωµένων όρων παράλληλα σε δύο γλώσσες (Τσάφου & Χατζηµαρή, 2001). Η πρόκληση για παροχή πολυγλωσσικής θεµατικής πρόσβασης στους καταλόγους έχει απαντηθεί µε συγκεκριµένα φιλόδοξα ευρωπαϊκά προγράµµατα και το πιο γνωστό είναι το MACS (Multilingual access to subjects) project, το οποίο ξεκίνησε το 1997 από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελβετίας, την Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, και την Γερµανική Βιβλιοθήκη. Ο Clavel-Merrin (2004) κάνει µια επισκόπηση της ιστορίας και της προόδου του προγράµµατος MACS, και εξηγεί πως δηµιουργήθηκαν διασυνδέσεις µεταξύ µεµονωµένων επικεφαλίδων από τρεις θεµατικούς θησαυρούς σε τρεις γλώσσες: τη γερµανική SWD/RSWK (Schlagwortnormdatei/Regeln für den Schlagwortkatalog), τη γαλλική RAMEAU (Répertoire d&rquo;autorité-matière encyclopédique et alphabétique unifié), και την αγγλική LCSH. Επιπρόσθετα, έρευνα ακόµα γίνεται και για την βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων εργαλείων. Πολύ συχνά έχουν γίνει κριτικές για τις θεµατικές επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (LCSH), τόσο για την πολιτική άποψη που εκφράζουν, όσο και για τις αδυναµίες και ασυνέπειες τους (Taylor and Joudrey, 2002). Παράλληλα γίνονται προσπάθειες αναθεώρησης τους, η πιο σηµαντική της αναθεώρησης των LCSH ήταν το σχήµα FAST της OCLC (Faceted Application of Subject Terminology), που έχει περιγραφεί από τους O Neill και Chan (2003). Επιπλέον, έρευνα έχει γίνει και για τα λάθη και τις ασυνέπειες καταλόγων που οφείλονται σε άλλους παράγοντες (π.χ. σε τεχνικά λάθη του καταλογογράφου ή σε έλλειψη γνώσεών του) και στον έλεγχο που πρέπει να υπόκειται το αρχείο καθιερωµένων όρων του καταλόγου (Άνθη-Καλοφωλιά, 2004; Μπουλαλά, 2000) καθώς και στα προβλήµατα διαλειτουργικότητας που εµφανίζονται στους καταλόγους βιβλιοθηκών κατά την δηµιουργία των «παραδοσιακών» σηµείων πρόσβασης (Πεπονάκης & Σφακάκης 2008). Η ανάγκη για διαλειτουργικότητα των µεταδεδοµένων βιβλιογραφικών 3

4 καταλόγων και ψηφιακών βιβλιοθηκών έχει προβληµατίσει µε σκοπό την ενιαία πρόσβαση στη πληροφορία µέσω κοινών ευρετηρίων και καθιερωµένων όρων (Γαβρίλης., Κακάλη Κ. & ιακάκη, 2007), αν και ο ψηφιακός χάρτης σήµερα σε σχέση µε πολιτικές κοινής πρόσβασης δεν είναι οµοιόµορφος. Από την άλλη όχθη, αµέσως µετά την ανάπτυξή τους τα συστήµατα των «κοινωνικών επισηµειώσεων» έγιναν αντικείµενο έρευνας και µελέτης για πολλές κατηγορίες επιστηµόνων. Στο χώρο των βιβλιοθηκών, µετά την υλοποίηση τεχνολογιών που επιτρέπουν την ενεργή συµµετοχή των χρηστών, όπως νέας γενιάς καταλόγων (OPAC 2.0), µια σειρά έρευνες είχαν στόχο την σύγκριση των κλασικών θεµατικών ευρετηρίων µε τα λεξιλόγια που χρησιµοποιούν για ευρετηρίαση οι χρήστες τους. Η Margaret Kipp (2006) συγκρίνοντας τα λεξιλόγια των χρηστών, των συγγραφέων και των καταλογογράφων µέσω της ανάλυσης των επισηµειώσεων του CiteULike, ενός ιστοτόπου κοινωνικής σελιδοσήµανσης για την οργάνωση της ακαδηµαϊκής βιβλιογραφίας, διαπίστωσε ότι οι επισηµειώσεις των χρηστών σχετίζονται τόσο µε τους θεµατικούς περιγραφείς των καταλογογράφων όσο και µε τις λέξεις-κλειδιά που χρησιµοποίησαν οι συγγραφείς. Οι περισσότερες από αυτές τις επισηµειώσεις είναι όροι πλατύτεροι ή όροι νέοι. Οµοίως οι Lin, Beaudoin, Bui, και Desai (2006) συγκρίνουν τις κοινωνικές επισηµειώσεις µε ελεγχόµενα λεξιλόγια αλλά και µε συστήµατα αυτόµατης ευρετηρίασης από τους τίτλους. Ενδιαφέρουσα ακόµα ήταν η έρευνα του J. Voss (2006) που διερεύνησε τις οµοιότητες αλλά και τις διαφορές των κοινωνικών ταξονοµιών (folksonomies) της Wikipedia, και των παραδοσιακών ιεραρχικών συστηµάτων ταξινόµησης (π.χ. Dewey Decimal Classification). Σε σχέση µε τις θεµατικές επικεφαλίδες, οι Yi και Chan (2009) διερεύνησαν τις συσχετίσεις των LCSH και των κοινωνικών επισηµειώσεων που πήραν από το Delicious. Στην ίδια λογική οι Thomas, Caudle and Schmitz (2009) παρουσίασαν επίσης µια σύγκριση κοινωνικών επισηµειώσεων µε τις θεµατικές επικεφαλίδες (LCSH), µε βάση ένα δείγµα 10 βιβλίων από διαφορετικές βιβλιοθήκες και θεµατικές περιοχές που παρουσιάζουν υψηλό βαθµό υποκειµενικότητας στη χρήση τους (πχ λογοτεχνία, θρησκεία). Ενδιαφέρουσα ήταν και η έρευνα (Mendes, Quinonez-Skinner & Skaggs, 2008) που έδειξε ότι η χρήση των επισηµειώσεων της LibraryThing, µπορεί να µετατρέψει τους καταλόγους (OPACs) σε ανοικτούς διαδραστικούς και εύχρηστους ιστότοπους. Το LibraryThing (http://www.librarything.com/), είναι ένας ιστότοπος κοινωνικής καταλογογράφησης, που επιτρέπει ανάµεσα στα άλλα και τις κοινωνικές επισηµειώσεις στις βιβλιογραφικές εγγραφές, που χρησιµοποιούνται για την οργάνωση των προσωπικών συλλογών των χρηστών. Η Lawson (2009) στο ίδιο πλαίσιο συγκρίνει σε 31 γενικές θεµατικές κατηγορίες και τις επισηµειώσεις από το Amazon.com και το LibraryThing για ένα δείγµα 155 βιβλίων και ισχυρίζεται ότι οι κοινωνικές επισηµειώσεις µπορεί να εµπλουτίσουν τη θεµατική πρόσβαση αλλά και τη συνεργασία των βιβλιοθηκονόµων µε τους χρήστες. 3. Παραδοσιακό περιβάλλον θεµατικής ευρετηρίασης 3.1. Κατάλογοι Οι κατάλογοι θεµατικών επικεφαλίδων χρησιµοποιούν λεκτικούς όρους για τη θεµατική απόδοση του περιεχοµένου των τεκµηρίων και των πληροφοριών. Καθορίζουν σχέσεις µεταξύ αυτών των όρων για να καταδείξουν τη συνωνυµία και τη θεµατική συγγένεια. Για τη θεµατική εξειδίκευση χρησιµοποιούν "σύνθετους όρους", οι οποίοι αναπτύσσονται οριζόντια 4

5 σε σειριακή µορφή µε την προσθήκη τόσων όρων, όσων απαιτούνται για την απόδοση της εξειδίκευσης του περιεχοµένου του τεκµηρίου. (Τσάφου & Χατζηµαρή, 2001). Ο γνωστότερος από τους γενικούς θεµατικούς καταλόγους που έχει χρησιµοποιηθεί ευρύτερα διεθνώς και έχει βασισθεί, µε µετάφραση και αναγκαίες προσαρµογές, είναι ο κατάλογος των θεµατικών επικεφαλίδων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (Library of Congress Subject Headings, LCSH). Αντίστοιχα στην Ελλάδα ανάλογοι κατάλογοι είναι ο Κατάλογος Καθιερωµένων Επικεφαλίδων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, ο Κατάλογος Καθιερωµένων Τύπων του Συλλογικού Καταλόγου ηµοσίων Βιβλιοθηκών, ενώ µια σειρά από βιβλιοθήκες έκαναν έντυπες ή ηλεκτρονικές εκδόσεις το αρχείο των θεµατικών τους επικεφαλίδων όπως του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, ο Αλφαβητικός Κατάλογος Θεµατικών Περιγραφέων της Παπαχαραλαµπείου ηµόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπάκτου, της Ζωσιµαίας ηµόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων κ. α. Ο Κατάλογος Καθιερωµένων Επικεφαλίδων που ανέπτυξε το Τµήµα Καταλόγων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, είναι βασισµένος κατά πολύ σε µετάφραση και προσαρµογή επικεφαλίδων από την LCSH. Το 1996 εκδόθηκε η ελληνική έκδοση της Γενικής ιάταξης για Καθιερωµένους Τύπους UNIMARC / Authorities και το επόµενο βήµα, ήταν η έκδοση του καταλόγου σε CD-ROM τo 2003, το οποίο περιλάµβανε καθιερωµένες επικεφαλίδες, µη καθιερωµένες επικεφαλίδες σε παραποµπή «βλέπε» και παραποµπές «βλέπε επίσης», διατέθηκε δωρεάν και αποδείχθηκε σηµαντικό εργαλείο για τις Βιβλιοθήκες (Στρατής, 2006). 1 Ανάλογο κατάλογο ανέπτυξε και ο Συλλογικός Κατάλογος ηµοσίων Βιβλιοθηκών (ΣΚ Β), ο οποίος το 2000 εξέδωσε σε πέντε τόµους τον Κατάλογο Καθιερωµένων Τύπων του Συλλογικού Καταλόγου ηµοσίων Βιβλιοθηκών. Στις αρχές του 2008 έκανε διαθέσιµο µέσω διαδικτύου τον Κατάλογο Θεµατικών Υποδιαιρέσεων Αρχείων Καθιερωµένου Τύπου στο ΣΚ Β, ενώ το καλοκαίρι του ιδίου έτους έκανε διαθέσιµο ξανά µέσω διαδικτύου σε pdf αρχεία και σε µορφή GARE έτσι όπως προκύπτει µέσα από το υποσύστηµα του ΑΒΕΚΤ µε περίπου Εγγραφές Καθιερωµένων Τύπων. Ο ΣΚ Β δίνει κάποιες γενικές οδηγίες κανόνες καθιέρωσης επικεφαλίδων και κάποιους επιπλέον κανόνες για τη δηµιουργία αρχείων καθιερωµένου τύπου γεωγραφικών ονοµάτων ή ονοµάτων περιοχών. Τέλος πρέπει να αναφέρουµε, πως καθώς ένας από τους βασικούς στόχους του Συλλογικού Καταλόγου των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών είναι η αναβάθµιση της ποιότητας των βιβλιογραφικών εγγραφών, µέσω της ανάπτυξης και εξέλιξης τυποποιηµένων µεθόδων περιγραφικής και θεµατικής καταλογογράφησης, για την επίτευξή του έκρινε αναγκαία την σύσταση δύο διαρκών επιτροπών καταλογογράφησης, µίας περιγραφικής και µίας θεµατικής. Ως βασικός στόχος της ιαρκούς Επιτροπής Θεµατικής Καταλογογράφησης (.Ε.Θ.Κ.) ορίστηκε η δηµιουργία καθιερωµένων αρχείων αποδόσεων τυποποιηµένων θεµάτων και ονοµάτων στην ελληνική γλώσσα, πράγµα που επίσης απουσιάζει από τις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες (Κούης [κ.ά.], 2005). 1 Αν το 2006 οι εγγραφές αριθµούσαν περίπου συνολικά (θέµατα, ονόµατα, γεωγραφικά, οµοιόµορφους τίτλους) οι θεµατικές επικεφαλίδες του Κονγκρέσου σήµερα είναι πάνω από 6 εκ. εγγραφές, µε το µεγαλύτερο όγκο τα ονόµατα 5,2 εκ. περίπου). 5

6 3.2. Οι δυσκολίες του θεµατικού καταλογογράφου στην καθηµερινή πρακτική Εξαιτίας της έλλειψης εθνικής συλλογικής και συντονισµένης προσπάθειας για κεντρική καταλογογράφηση, ο καταλογογράφος καλείται κάθε φορά να αντιµετωπίσει ένα πλήθος προβληµάτων που σχετίζονται τόσο µε την προσπάθειά του να δηµιουργήσει τη σωστή εγγραφή του τεκµηρίου που έχει στα χέρια του, όσο και µε τη προσπάθειά του να τηρήσει τα πρότυπα και τους κανόνες που η βιβλιοθήκη στην οποία εργάζεται έχει υιοθετήσει και ακολουθεί. Στο σηµείο αυτό πρέπει να διευκρινίσουµε ότι τα παρακάτω προβλήµατα εµφανίζονται περισσότερο όταν ο καταλογογράφος δηµιουργεί µια πρωτότυπη εγγραφή και λιγότερο όταν εισάγει µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο µια εγγραφή από κάποιον τρίτο κατάλογο 2 που στη συνέχεια καλείται να διορθώσει ή να εµπλουτίσει ώστε να εισαχθεί σωστά στον δικό του κατάλογο. Για την επιλογή και καθιέρωση των επικεφαλίδων, άλλες βιβλιοθήκες ακολουθούν για παράδειγµα τις καθιερωµένες επικεφαλίδες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, άλλες τις καθιερωµένες επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (στην αγγλική ή/και της απόδοσης τους στην ελληνική), άλλες τις καθιερωµένες επικεφαλίδες του Συλλογικού Καταλόγου των ηµοσίων Βιβλιοθηκών, άλλες κάποιο δικό τους ελεγχόµενο λεξιλόγιο ή όρους από κάποιο θησαυρό (ελληνόγλωσσο ή/και ξενόγλωσσο) για τις περιπτώσεις των θεµάτων κλπ. αλλά και άλλες που ακολουθούν συνδυασµό δύο ή περισσοτέρων καταλόγων καθιερωµένων επικεφαλίδων. Στην προσπάθεια λοιπόν να επιλεγούν οι επικεφαλίδες που θα αντικατοπτρίζουν κατά το δυνατόν το σύνολο του περιεχοµένου και της ταυτότητας του τεκµηρίου, ο καταλογογράφος καλείται αρχικά να αναζητήσει εάν κάποια άλλη βιβλιοθήκη διαθέτει ήδη το τεκµήριο 3 το οποίο πραγµατεύεται καθώς επίσης και οπουδήποτε αλλού θεωρεί και κρίνει ότι µπορεί να αντλήσει την πληροφορία που αναζητεί. Ολοκληρώνοντας λοιπόν το στάδιο της αναζήτησης του τεκµηρίου ο βιβλιοθηκονόµος καταλήγει είτε στην εύρεση πλήθους εγγραφών του τεκµηρίου, είτε σε µηδενικό αποτέλεσµα που συνεπάγεται την πρωτότυπη επεξεργασία αυτού. Ξεκινώντας λοιπόν µε το πρώτο ενδεχόµενο, ερχόµαστε αντιµέτωποι µε ένα µεγάλο αριθµό επικεφαλίδων που αφορούν και περιγράφουν το τεκµήριο και που µπορεί να παρουσιάζουν µικρές ή µεγάλες αποκλίσεις από εγγραφή σε εγγραφή 4. Για λόγους διασφάλισης οµοιοµορφίας, Ποιες όµως από αυτές τις επικεφαλίδες είναι οι σωστότερες, καταλληλότερες και συµφωνούν µε την πολιτική που η δική του βιβλιοθήκη ακολουθεί; εδοµένου ότι το ερώτηµα είναι σύνθετο, ο βιβλιοθηκονόµος καλείται να ελέγξει τα αποτελέσµατα της έρευνάς του στον/στους καταλόγους καθιερωµένων επικεφαλίδων που η 2 Αυτό βέβαια µε την προϋπόθεση ότι η άλλη Βιβλιοθήκη χρησιµοποιεί την ίδια πολιτική τόσο στα πρότυπα όσο και στους κανόνες. 3 Και αυτό όχι µόνο γιατί εξοικονοµείται χρόνος όσο και επειδή η επιλογή τους αρκετές φορές απαιτεί εργασιακή εµπειρία αλλά και εξειδικευµένες γνώσεις του γνωστικού αντικειµένου του τεκµηρίου. Έτσι, ειδικά σε περιπτώσεις Βιβλιοθηκών που καλύπτουν πλήθος γνωστικών αντικειµένων και το εύρος της εµπειρίας και της γνώσης των γνωστικών αντικειµένων του Βιβλιοθηκονόµου είναι µικρό σε κάθε ένα από αυτά, η επιλογή ενός συναδέλφου του που εργάζεται σε κάποια εξειδικευµένη Βιβλιοθήκη και πραγµατεύεται συνεχώς τεκµήρια του ιδίου αντικειµένου είναι πολύτιµη. 4 Εµφανίζονται µεγαλύτερες αποκλίσεις ως προς τις θεµατικές επικεφαλίδες και µικρότερες ως προς τις υπόλοιπες καθιερώσεις. 6

7 βιβλιοθήκη του έχει επιλέξει να χρησιµοποιεί και τελικά να αποφασίσει ποιές επικεφαλίδες θα προσθέσει στην εγγραφή. Στην περίπτωση του δεύτερου σεναρίου, δηλαδή στην περίπτωση όπου το τεκµήριο δεν έχει βρεθεί σε κάποιον κατάλογο, ο καταλογογράφος καλείται να επιλέξει τις σωστές επικεφαλίδες αρχικά από τους καταλόγους καθιερωµένων επικεφαλίδων που χρησιµοποιεί, ή να δηµιουργήσει νέες, ή να αναζητήσει εκ νέου την οποιαδήποτε πληροφορία υπάρχει στο ίδιο το τεκµήριο, στο διαδίκτυο, σε εγκυκλοπαίδειες, βιογραφικά λεξικά ως προς τις επικεφαλίδες που αφορούν την πνευµατική υπευθυνότητα, τις σειρές κλπ. και να τις καθιερώσει για πρώτη φορά ο ίδιος. Όπως φαίνεται από τα παραπάνω ο χρόνος που έχει δαπανήσει ο καταλογογράφος µόνο για την επιλογή των επικεφαλίδων είναι αρκετά µεγάλος. Πέραν των παραπάνω προβληµάτων που αντιµετώπισε έχει πλέον να επιλύσει και τα ζητήµατα που θα προκύψουν κατά την σωστή καθιέρωση αυτών των επικεφαλίδων στο σύστηµά του. Τα προβλήµατα µπορεί να προκύπτουν από: ταυτόχρονη χρήση παλαιότερης και νεότερης έκδοσης ενός καταλόγου επικεφαλίδων µη σωστή κατανόηση και χρήση των οδηγιών των UNIMARC Authorities ή MARC21 Format for Authority Data µη σωστή απόδοση στην ελληνική ξενόγλωσσων επικεφαλίδων µη ολοκληρωµένη επικεφαλίδα Για να γίνει κατανοητό το πλήθος των ζητηµάτων που µπορεί να ανακύψει κατά την διαδικασία της καθιέρωσης των επικεφαλίδων στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουµε κάποια παραδείγµατα αυτών: 1. εν είναι λίγες οι βιβλιοθήκες στη χώρα µας που χρησιµοποιούν τις καθιερωµένες θεµατικές επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου. Προβλήµατα και λάθη µπορεί να προκύψουν όταν για παράδειγµα χρησιµοποιούνται παράλληλα ή κατά περίπτωση ο κατάλογος που βρίσκεται στο διαδίκτυο και παλαιότερη έκδοση του έντυπου καταλόγου, όταν ο βιβλιοθηκονόµος δεν είναι σε θέση να διακρίνει τις λάθος αναπτυγµένες (θεµατικά, χρονολογικά, γεωγραφικά) θεµατικές επικεφαλίδες που εµφανίζονται µέσα από τον ηλεκτρονικό κατάλογο, δεν γνωρίζει τους κανόνες για την καθιέρωση σε διάταξη MARC21 ή δεν γνωρίζει την αντιστοίχηση των πεδίων µεταξύ MARC21 και UNIMARC για όσους πρέπει να καθιερώσουν σε διάταξη UNIMARC. Ωστόσο, τα προβλήµατα συνεχίζονται όταν η βιβλιοθήκη αποφασίζει να αποδώσει στα ελληνικά τις θεµατικές επικεφαλίδες, να χρησιµοποιήσει θεµατικές επικεφαλίδες που πιστεύει ότι θίγουν εθνικά ζητήµατα (π.χ. Macedonia (Republic)), να χρησιµοποιήσει επικεφαλίδες που δεν ανταποκρίνονται στην ελληνική πραγµατικότητα (π.χ. football και soccer). 2. Ένα άλλο ενδεικτικό παράδειγµα αφορά στον Κατάλογο των Καθιερωµένων Επικεφαλίδων (Authorities) της Εθνικής Βιβλιοθήκης που δηµοσιεύτηκε σε µορφή CD-ROM το εδοµένου του ότι από το 2003 έχουν προστεθεί πλήθος εγγραφών στην Εθνική Βιβλιοθήκη µπορεί κανείς να φανταστεί και το µέγεθος των νέων επικεφαλίδων που έχει δηµιουργήσει. Έτσι οι περισσότερες βιβλιοθήκες χρησιµοποιούν παράλληλα ή/και µόνο τις επικεφαλίδες έτσι όπως εµφανίζονται µέσα από τον ηµόσιο Κατάλογο OPAC. Ωστόσο καθώς µέσα από τον ηµόσιο Κατάλογο δεν µπορεί να δει την πλήρη εγγραφή της επικεφαλίδας που επιθυµεί να εισάγει, µπορεί µόνο να έχει εικόνα για τις παραποµπές τύπου 7

8 βλέπε επίσης και για το αν η επικεφαλίδα δέχεται γεωγραφική υποδιαίρεση (µε τη χρήση του αστερίσκου *), δεν έχει εικόνα για τις διευκρινιστικές σηµειώσεις που µπορεί να έχουν δοθεί και έχει µερική εικόνα των παραποµπών τύπου βλέπε αν τυχαία τις εντοπίσει κατά την αναζήτηση της επικεφαλίδας. Επιπλέον προβλήµατα µπορεί να προκύψουν όταν κάποια επικεφαλίδα (κυρίως θεµατική) δεν εντοπίζεται στον ηµόσιο Κατάλογο έτσι όπως επιθυµούµε να την χρησιµοποιήσουµε. εν γνωρίζουµε για παράδειγµα αν η επικεφαλίδα δέχεται κάποια τοπική υποδιαίρεση µε αποτέλεσµα να ανατρέχουµε στις έντυπες οδηγίες που είχε διανείµει στο παρελθόν η ΕΒΕ για τις θεµατικές υποδιαιρέσεις για να κρίνουµε αν µπορούµε να την προσθέσουµε ή όχι. Όπως είναι φυσικό, ο κατάλογος της ΕΒΕ, όπως άλλωστε και κάθε κατάλογος, ενηµερώνεται και αναθεωρείται σε καθηµερινή βάση. Καθώς λοιπόν, οι επικεφαλίδες εµπλουτίζονται ή/και διορθώνονται συνεχώς, µία επικεφαλίδα που αντλήσαµε σήµερα από την ΕΒΕ µπορεί αύριο να έχει τροποποιηθεί ή/και εµπλουτισθεί. Ο καταλογογράφος θα εντοπίσει πιθανόν την όποια αλλαγή µπορεί να έχει συµβεί µόνο όταν τύχει να χρησιµοποιήσει εκ νέου την ίδια επικεφαλίδα. Τελευταία, η Εθνική Βιβλιοθήκη ενώ µεταφράζει LCSH, συνδέει την επικεφαλίδα από τις LCSH µε την µετάφρασή της στα νέα ελληνικά µέσω της παραποµπής «βλέπε». Αρκετές βιβλιοθήκες που χρησιµοποιούν τις επικεφαλίδες της Εθνικής Βιβλιοθήκης σε συνδυασµό µε τις LCSH προτιµούν έτσι την µετάφραση που δίνει η Εθνική Βιβλιοθήκη. εν είναι ωστόσο λίγες οι φορές που ο βιβλιοθηκονόµος χρησιµοποιεί διαφορετική µετάφραση καθώς θεωρεί ότι η µετάφραση της Εθνικής Βιβλιοθήκης έχει αδυναµία. (π.χ. copyright, intellectual property) 3. Οι Κατάλογοι Καθιερωµένων Επικεφαλίδων του Συλλογικού Καταλόγου ηµοσίων Βιβλιοθηκών ( ) παρέχονται ηλεκτρονικά σε αλφαβητική µορφή. Μέσα από αυτούς καταλόγους ο βιβλιοθηκονόµος δεν µπορεί να έχει την πλήρη εγγραφή της επικεφαλίδας που επιθυµεί να εισάγει (δεν γνωρίζει αν π.χ. δέχεται γεωγραφική υποδιαίρεση). Αποτέλεσµα αυτού, είναι ο βιβλιοθηκονόµος να ανατρέχει συνεχώς στα εγχειρίδια του UNIMARC και στους κανόνες οδηγίες του ΣΚ Β για την καθιέρωσή της όποιας επικεφαλίδας, εάν δεν έχει αποκτήσει µέσω της εµπειρίας βαθειά γνώση αυτών. 4. Προσέγγιση επίλυσης των προβληµάτων µε τη συµµετοχή των χρηστών Η ανάπτυξη συνεργατικών καταλόγων (social OPAC) που βασίζονται στη συµµετοχή των χρηστών αποτελεί πλέον πραγµατικότητα η οποία ανέδειξε µια νέα δυναµική στη θεµατική ευρετηρίαση. Η τεχνολογία αυτή υιοθετήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου η οποία ανέπτυξε το σύστηµα OPACIAL (Gavrilis, Kakali & Papatheodorou, 2008). Στο σύστηµα αυτό - εκτός από µια σειρά δυνατοτήτων, όπως αυτή της ενοποιηµένης θεµατικής αναζήτησης από την ψηφιακή βιβλιοθήκη ΠΑΝ ΗΜΟΣ, της προβολής των θεµατικών επικεφαλίδων κ.α. - δηµιουργήθηκε ένα σύννεφο επισηµειώσεων (tag cloud), µια τοπική κοινωνική ταξονοµία. Συγκεκριµένα οι χρήστες αξιοποίησαν τις δυνατότητες για εισαγωγή σχολίων και κοινωνικών επισηµειώσεων, που τους έδινε το σύστηµα και εµπλούτισαν το σύννεφο επισηµειώσεων, και υιοθέτησαν ένα εναλλακτικό τρόπο αναζήτησης. Η συµπεριφορά αυτή των χρηστών µελετήθηκε µέσω ποιοτικής αξιολόγησης µε χρήση ερωτηµατολογίων και δοµηµένων συνεντεύξεων. 8

9 Στη συνέχεια οι επισηµειώσεις αναλύθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν µε σκοπό τον εντοπισµό των αναγκών των χρηστών. Συγκεκριµένα αναλύθηκαν 582 επισηµειώσεις που αφορούσαν 245 βιβλιογραφικές εγγραφές. Ανάµεσα στα αποτελέσµατα αναδείχθηκε ότι οι χρήστες επισηµειώνοντας τεκµήρια µέσω των tags, ήθελαν, τις περισσότερες φορές, να εµπλουτίσουν τη θεµατική περιγραφή των τεκµηρίων µε περισσότερες λέξεις κλειδιά. Άλλοτε, πιο σπάνια, ήθελαν να διαφοροποιηθούν από την θεµατική περιγραφή των επαγγελµατιών πληροφόρησης σαν ένα τρόπο έµµεσης διόρθωσης των θεµατικών επικεφαλίδων (Kakali C. & Papatheodorou C., 2010a). Όπως δείχνει αναλυτικά ο Πίνακας 1, η κατανοµή των επισηµειώσεων ήταν αντιστρόφως ανάλογη του αριθµού των θεµατικών επικεφαλίδων των εγγραφών, δηλαδή όσο αυξανόταν ο αριθµός των θεµατικών επικεφαλίδων τόσο µειωνόταν η αριθµός των επισηµειώσεων ανά βιβλιογραφική εγγραφή. Στην ίδια µελέτη διαπιστώθηκε ένας µεγάλος αριθµός από τις επισηµειώσεις να συνιστούν νέους όρους (46.2%) για το αρχείο των καθιερωµένων όρων της Βιβλιοθήκης. Οι επισηµειώσεις αυτές αναζητήθηκαν και σε άλλα συναφή αρχεία καθιερωµένων όρων (LCSH, SSIT, NDC, Worldnet) και το µεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης τους ήταν από την Wikipedia (61.7%). Πίνακας 1: Αριθµός θεµατικών επικεφαλίδων στις επιµειωµένες εγγραφές Αριθµός θεµατικών επικεφαλίδων Αριθµός επισηµειώσεων Total Total Συνεχίζοντας την έρευνα αυτή, οι βιβλιοθηκονόµοι καταλογογράφοι του Παντείου Πανεπιστηµίου αξιολόγησαν τη σηµασιολογική αξία των εννοιών των επισηµειώσεων και συζήτησαν την δυνατότητα αξιοποίησης τους και στο πλαίσιο της θεµατικής ευρετηρίασης των τεκµηρίων. Συγκεκριµένα αναλύοντας τη σηµασιολογική συσχέτιση των θεµατικών επικεφαλίδων σε 30 βιβλιογραφικές εγγραφές που είχαν επισηµειωθεί µε λέξεις ή φράσεις από τους χρήστες, βρήκαν ότι το µεγαλύτερο µέρος των επισηµειώσεων (40 60%) εµπλούτιζαν την θεµατική περιγραφή των τεκµηρίων. Συγκρίνοντας στη συνέχεια τις επισηµειώσεις των χρηστών της βιβλιοθήκης, µε επισηµειωσεις που εισήχθησαν από χρήστες του LibraryThing, για τα ίδια τεκµήρια, βρέθηκε ότι οι επισηµειώσεις των τοπικών χρηστών ειναι πολύ πιο εύστοχες και σηµαντικές (Kakali C. & Papatheodorou C., 2010b). Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε εποικοδοµητικός προβληµατισµός και συζήτηση στο προσωπικό της βιβλιοθήκης και ιδιαίτερα στους καταλογογράφους. Γνωρίζοντας τη σηµασία της συνεργασίας ιδιαίτερα ανάµεσα σε µέλη ΕΠ και βιβλιοθηκονόµους - που 9

10 χρειάζεται να υπάρχει πάντα µε τις κοινότητες των χρηστών σε θέµατα ορολογίας και απόδοσης επιστηµονικών όρων, έγιναν προτάσεις για δηµιουργία περιβάλλοντος που θα βοηθήσει την ανάπτυξη της συνεργασίας αυτής (π.χ. wiki). Ακόµα, οι καταλογογράφοι αναγνωρίζοντας το ρόλο των κοινωνικών ταξονοµιών και τη δυναµική τους, συµφώνησαν στην άποψη να λαµβάνουν σοβαρά υπόψη τους την άποψη των χρηστών που εκφράζεται µέσα από τις λέξεις έννοιες των επισηµειώσεων. Για αυτό το λόγο προτάθηκε η κατά περιόδους αξιολόγηση των επισηµειώσεων από τους θεµατικούς καταλογογράφους. 5. Συµπεράσµατα και προτάσεις Η ύπαρξη ενός ενιαίου Εθνικού Αρχείου Καθιερωµένων Εγγραφών µε δυναµική και καθηµερινή ενηµέρωση είναι το αρχικά ζητούµενο. Στην εποχή της ψηφιακής επιµέλειας η υπηρεσία αυτή θα παίξει πολλαπλό ρόλο και θα δώσει δυνατότητες σηµασιολογικής διαλειτουργικότητας ανάµεσα στο συµβατικό και ψηφιακό χώρο που θα συνυπάρχουν. Από την διεθνή πρακτική και την υπάρχουσα νοµοθεσία το ρόλο αυτό πρέπει να τον έχει η Εθνική Βιβλιοθήκη της χώρας µας. Για την έναρξη µιας συλλογικής και συντονισµένης προσπάθειας προς αυτή την κατεύθυνση µια ρεαλιστική πρόταση η ανάπτυξη ενός ιστοτόπου ο οποίος θα περιέχει πληροφορίες σε σχέση µε τα Αρχεία Καθερωµένων Επικεφαλίδων και την πολιτική που ακολουθεί η κάθε Βιβλιοθήκη, όλα τα σχετικά εγχειρίδια τόσο για την σωστή χρήση και δηµιουργία των επικεφαλίδων, όσο και για την σωστή καθιέρωσή τους. Επιπλέον ένα Forum επικοινωνίας για την ανταλλαγή απόψεων σε θέµατα µετάφρασης, καλύτερης απόδοσης όρων κλπ. και για την επίλυση τεχνικών ή άλλων προβληµάτων σε σχέση µε την καθιέρωση στα αυτοµατοποιηµένα συστήµατα αποτελεί µια επιπλέον πρόταση. Επιπρόσθετα θα πρέπει να γίνεται από µέρους της Βιβλιοθήκης άµεση σύνδεση της ξενόγλωσσης επικεφαλίδας µε την απόδοσή της στην ελληνική. Τέλος, προτείνεται η αξιοποίηση των κοινωνικών επισηµειώσεων στους καταλόγους των βιβλιοθηκών ώστε να επωφεληθούν από τη νέα δυναµική που αυτές παρουσιάζουν. Στην επίτευξη του σκοπού αυτού θα βοηθήσει η υιοθέτηση των εργαλείων ενίσχυσης της συνεργασίας (collaboration tools), όπως η πρόταση για τη δηµιουργία wiki για την άµεση επικοινωνία σε θέµατα ορολογίας µεταξύ θεµατικών καταλογογράφων και κοινότητες χρηστών. Βιβλιογραφία Άνθη-Καλοφωλιά, Έλλη. Αξιοπιστία και αποτελεσµατικότητα των ελληνικών καταλόγων : ασυνέπειες και λάθη στα αρχεία καθιερωµένων ονοµάτων, In 13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Κέρκυρα (GR), Οκτωβρίου. [Conference Paper] [viewed ] Γαβρίλης, ηµήτρης, Κακάλη, Κωνσταντία and ιακάκη, Άννα Θεµατική ενοποίηση δηµοσίων καταλόγων και ψηφιακών βιβλιοθηκών., In 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Πειραιάς (GR), 1-3 Οκτωβρίου. [Conference Paper] Γιαννίµπας, ιονύσιος. Ο Θησαυρός Ελληνικών Όρων : ένα εργαλείο για τη θεµατική οργάνωση του περιεχοµένου, In ΕΛΕΤΟ 5 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Λευκωσία (CYP), Νοεµβρίου. [Conference Paper] [viewed ] 10

11 Ζάχος, Γεώργιος Κ. Εθνική Βιβλιοθήκη και ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες : επεκτείνοντας τα όρια µαζί, In 12 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Σέρρες (GR), Νοεµβρίου. [Conference Paper] [viewed ] Κούης,., Τσιµπόγλου, Φ., Ασπρογέρακα, Θ., Παλαιός, Α., Φραγκούλη, Α., Ευθυµίου, Φ. and Βουγιουκλής, Γ. Ελληνικός Συλλογικός Κατάλογος Εξελίξεις και Προοπτικές, In 14 ο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα (GR), 1-3 εκεµβρίου. [Conference Paper] [viewed ] Μπουλαλά, Σέβη. Το πρόγραµµα αναδροµικής καταλογογράφησης του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Επιτεύγµατα, εµπειρίες και προβληµατισµοί, In 9o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα (GR), εκεµβρίου. [Conference Paper] [viewed ] Μπώκος, Γεώργιος. Εισαγωγή στη επιστήµη της πληροφόρησης. Αθήνα: Παπασωτηρίου, Πεπονάκης, Μανόλης and Σφακάκης, Μιχάλης. Αξιολόγηση διαλειτουργικότητας µεταδεδοµένων µεταξύ των ιδρυµατικών αποθετηρίων και των καταλόγων (OPACs) των ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών., In 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Ιωάννινα (GR), Σεπτεµβρίου. [Conference Paper]http://eprints.rclis.org/16423/1/b11.2.Peponakis.pdf [viewed ] Προκοπιάδου, Γεωργία, Μοσχόπουλος, ιονύσης and Παπαθεοδώρου, Χρήστος. Εννοιολογική οµοιογένεια : αξιοποίηση ταξινοµικών συστηµάτων, In 13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Κέρκυρα (GR), Οκτωβρίου. [viewed ] Στρατής, Ματθαίος Σ. Ο Κατάλογος Καθιερωµένων Επικεφαλίδων (Authorities) της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, In Ηµερίδα µε θέµα «Συνεργασίες λαϊκών βιβλιοθηκών Εργαλεία, πρότυπα και συλλογικοί κατάλογοι», Λιβαδειά (GR), 24 Νοεµβρίου. [Conference Paper]http://vivllivad.voi.sch.gr/syllogikoskatalogos/HMERIDA_2006/recommendations/B/3-stratis.pdf [viewed ] Τσάφου, Σταµατίνα and Χατζηµαρή, Στέλλα. Θησαυροί και θεµατική ευρετηρίαση στις ελληνικές βιβλιοθήκες, In 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Θεσσαλονίκη (GR), Οκτωβρίου. [Conference Paper] [viewed ] Clavel-Merrin, Genevieve MACS (Multilingual Access to Subjects): A virtual authority file across languages. Cataloging & Classification Quarterly 39, no. 1/2: Gavrilis, D., Kakali, C., & Papatheodorou, C. (2008). Enhancing library services with Web 2.0 functionalities. In Proceedings of the 12th European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries (Aarhus, Denmark, September 14-19, 2008). Lecture Notes In Computer Science, vol Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, Doi: / _16 Kakali C. & Papatheodorou C. (2010). Exploitation of folksonomies in subject analysis. Library & Information Science Research, vol. 32, Doi: /j.lisr Kakali C. & Papatheodorou C. (2010). Could Social Tags Enrich the Library Subject Index? In Libraries In the Digital Age, Zadar, Croatia, May 24-28, [Conference Paper] 11

12 Kipp, M.E.I. (2006). Complementary or discrete contexts in online indexing: a comparison of user, creator, and intermediary keywords. Canadian Journal of Information and Library Science 30(3). Retrieved October 26th, 2009 from Lawson, K. (2009). Mining social tagging data for enhanced subject access for readers and researchers. The Journal of Academic Librarianship 35(6), Lin, X., Beaudoin, J. E., Bui, Y., & Desai, K. (2006). Exploring characteristics of social classification. In Proceedings of the 17th ASIS&T Classification Research Workshop, Austin, Texas, USA. J. Furner & J. T. Tennis (Eds.). Retrieved November 20th, 2009 from McCulloch, E. and MacGregor, G. (2006). Collaborative Tagging as a Knowledge Organisation and Resource Discovery Tool. Library Review 55, 5. Mendes, L.H. Quinonez-Skinner J., & Skaggs D. (2008). Subjecting the catalog to tagging. Library Hi Tech 27(1), O Neill, Edward T. and Lois Mai Chan FAST (Faceted Application of Subject Terminology): a simplified LCSH based terminology. World Library and Information Congress: 69th IFLA General Conference and Council, 1 9 August 2003, Berlin, ONeill_Mai Chan.pdf (accessed 2 June 2008). Taylor, Arlene G. and Daniel N. Joudrey On teaching subject cataloging. Cataloging & Classification Quarterly 34, no. 1/2: Thomas, M., Caudle D. & Schmitz C. (2009). To tag or not to tag? Library Hi Tech 27(3), Voss, J. (2006). Collaborative thesaurus tagging the wikipedia way. Retrieved July 18th, 2009 from Yi, K. & Chan, L. M. (2009). Linking folksonomy to Library of Congress subject headings: an exploratory study. Journal of Documentation 65(6),

Η θεματική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού με το νέο

Η θεματική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού με το νέο Η θεματική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού με το νέο Ιωάννα Αν. Κλωνάρη, Κωνστάντια Κακάλη, Κόριννα Σπυροπούλου Πάντείον Πανεπιστήμιο, Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007. ιηµερίδα "ΣΚΕΑΒ: Υπηρεσίες και Εργαλεία στη ιάθεση Χρηστών και Βιβλιοθηκονόµων 2

ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007. ιηµερίδα ΣΚΕΑΒ: Υπηρεσίες και Εργαλεία στη ιάθεση Χρηστών και Βιβλιοθηκονόµων 2 Πολιτική χρήσης θεµατικών επικεφαλίδων στις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες ιαρκής Επιτροπή Θεµατικής Καταλογογράφησης Γενικές αρχές θεµατικής καταλογογράφησης Κάθε βιβλιοθήκη δίνει σε κάθε τεκµήριο

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διορθώσεων θεµατικών επικεφαλίδων Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστηµίου Έλλη Άνθη-Καλοφωλιά Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρµογή Το µέγεθος του αρχείου καθιερωµένων εγγραφών και

Διαβάστε περισσότερα

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τσάφου Σταµατία,* Χατζηµαρή Στέλλα,** Τοράκη Κατερίνα*** *stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ 0 Συλλογικός Κατάλογος των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών έφερε στην επιφάνεια τα λάθη της επεξεργασίας υλικού και την αναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟ ΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ ΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ. Κατωµέρης Προκόπιος Katomeris@nlg.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟ ΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ ΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ. Κατωµέρης Προκόπιος Katomeris@nlg. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟ ΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ ΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Κατωµέρης Προκόπιος Katomeris@nlg.gr Μάρτιος 2007 «Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Άννα Μάστορα 1, Μανόλης Πεπονάκης 2, Σαράντος Καπιδάκης 1 1 Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN Επέκταση εφαρμογής ISBN/ISSN/ISMN για την Πλήρη Διαχείριση των Περιοδικών Εκδόσεων του Γραφείου Περιοδικών και Υπηρεσία Διαχείρισης και Προβολής Περιοδικών Δικτυακού Τόπου/ Πύλης Πληροφόρησης (Portal)»

Διαβάστε περισσότερα

Η επεξεργασία του υλικού στην υβριδική υπηρεσία πληροφόρησης: παράλληλη χρήση των εργαλείων

Η επεξεργασία του υλικού στην υβριδική υπηρεσία πληροφόρησης: παράλληλη χρήση των εργαλείων Η επεξεργασία του υλικού στην υβριδική υπηρεσία πληροφόρησης: παράλληλη χρήση των εργαλείων Κόκκινος Διονύσης, Ε.Μ.Π. - Κεντρική Βιβλιοθήκη Τσώλη Θεοδώρα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Βιβλιοθήκη Γιάνναρη Κυριακή,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Τεχνικό δελτίο Δεκέμβριος 19 2012 Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Δημοτικών Βιβλιοθηκών ως Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ψηφιακό Τεκμήριο Οτιδήποτε υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί μέσω υπολογιστή Μεταδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας Καθηγητής Γ. Μπώκος Μάθηµα 1 2 Το γενικό διάγραµµα ΗΙστορία Η διαχείριση της αυτοµατοποίησης και των τεχνολογιών πληροφόρησης Ο εξοπλισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Κολοβός Φίλιππος Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Web 1.0 Η παλαιότερη «έκδοση»

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΛΩΣΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ. Τσάφου Σταματία Χατζημαρή Στέλλα Τοράκη Κατερίνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΓΛΩΣΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ. Τσάφου Σταματία Χατζημαρή Στέλλα Τοράκη Κατερίνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΓΛΩΣΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Τσάφου Σταματία Χατζημαρή Στέλλα Τοράκη Κατερίνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζονται οι εξελίξεις στο πρόγραμμα δημιουργίας δίγλωσσου Ελληνικού Θησαυρού Θεματικών Όρων στα

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Το λογισμικό θησαυρών μπορεί να προορίζεται για έναν υπολογιστή ή για μεγάλο σύστημα, μπορεί να αφορά στην κατασκευή και συντήρηση του θησαυρού ή στην

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση εγγραφών καθιερωμένων τύπων με το πρωτόκολλο Z39.50. Ντίνα Τρούτπεγλη, Μιχάλης Σφακάκης, Μανώλης Πεπονάκης

Αναζήτηση εγγραφών καθιερωμένων τύπων με το πρωτόκολλο Z39.50. Ντίνα Τρούτπεγλη, Μιχάλης Σφακάκης, Μανώλης Πεπονάκης Αναζήτηση εγγραφών καθιερωμένων τύπων με το πρωτόκολλο Z39.50 Ντίνα Τρούτπεγλη, Μιχάλης Σφακάκης, Μανώλης Πεπονάκης Εισαγωγή Η ανάπτυξη και διαχείριση του καταλόγου μιας βιβλιοθήκης ήταν και εξακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΡΟΜίΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΡΟΜίΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΡΟΜίΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Σέβη Μπουλαλά

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (OPAC) OPAC = Open Public Access Catalogue (Ανοιχτός ηµόσιος Κατάλογος) Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (OPAC) OPAC = Open Public Access Catalogue (Ανοιχτός ηµόσιος Κατάλογος) Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (OPAC) OPAC = Open Public Access Catalogue (Ανοιχτός ηµόσιος Κατάλογος) Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (OPAC) Είναι µία ηλεκτρονική βάση δεδοµένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ!

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός και στόχος της εκπαίδευσης χρηστών Σύντομο Ιστορικό της Βιβλιοθήκης Γενικές Οδηγίες Α. Συλλογές της Βιβλιοθήκης Β. Υπηρεσίες Γ. Πηγές Πληροφόρησης ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή οnline υπηρεσιών πληροφόρησης στο Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ

Εφαρμογή οnline υπηρεσιών πληροφόρησης στο Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ Εφαρμογή οnline υπηρεσιών πληροφόρησης στο Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ Ξ. Αγορογιάννη, Ε. Κοσέογλου, Κ. Ξενίδου-Δέρβου 13ο ΠανελλήνιοΣυνέδριοΑκαδημαϊκώνΒιβλιοθηκών Κέρκυρα, 13-15 Οκτωβρίου 2004 Virtual-Digital-Online

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Ομάδα Διαχείρισης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Σ.Ε.Α.Β ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Περιεχόμενα Περίληψη...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Μουσείο Μπενάκη, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ», ΥΕ 1 Τεκμηρίωση με ίδια μέσα, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Φίλιππος Τσιµπόγλου ρ. Φ. Συντονιστής έργου Συλλογικού Καταλόγου Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ιευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Κύπρου

Φίλιππος Τσιµπόγλου ρ. Φ. Συντονιστής έργου Συλλογικού Καταλόγου Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ιευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Κύπρου Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών και παράλληλες δράσεις Φίλιππος Τσιµπόγλου ρ. Φ. Συντονιστής έργου Συλλογικού Καταλόγου Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ιευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης ΕΠΣΕΤ- Κοινωνικά ίκτυα & Περιεχόµενο Παραγόµενο από Χρήστες Νέες υποδοµές τεχνολογίες αιχµής, ΕΛ/ΛΑΚ, αυξηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αποδοχής Κοινών Πολιτικών & Γενικού Τρόπου Λειτουργίας του Συνεργατικού Μοντέλου ILSAS

Κείμενο Αποδοχής Κοινών Πολιτικών & Γενικού Τρόπου Λειτουργίας του Συνεργατικού Μοντέλου ILSAS Κείμενο Αποδοχής Κοινών Πολιτικών & Γενικού Τρόπου Λειτουργίας του Συνεργατικού Μοντέλου ILSAS 1. Σκοπός Το ολοκληρωμένο σύστημα βιβλιοθήκης ως υπηρεσία ILSaS (Integrated Library System as a Service),

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ηµοτικών Βιβλιοθηκών: Τα πρώτα συµπεράσµατα Για την Επιστηµονική Επιτροπή Σταµατίνα Τσάφου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας stsafou@teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη για τις εγγραφές καθιερωμένων όρων (authorities) στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και Κύπρου.

Συγκριτική μελέτη για τις εγγραφές καθιερωμένων όρων (authorities) στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και Κύπρου. Συγκριτική μελέτη για τις εγγραφές καθιερωμένων όρων (authorities) στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και Κύπρου. Αθηνά Παντή-Παντούδη, email: athinapanti@gmail.com Σαράντος Καπιδάκης, email: sarantos@ionio.rr

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Α. Βασιλείου Η διαδικασία καθώς και οι μέθοδοι βελτιστοποίησης των υπηρεσιών πληροφόρησης έχουν απασχολήσει επανειλημμένα

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δρ Νίκος Χούσος Υπεύθυνος Μονάδας Ανάπτυξης Εφαρμογών, ΕΚΤ / ΕΙΕ www.ekt.gr Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: το Μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Institutional Repositories, Θεσσαλονίκη 8-9 Μαΐου 2006 Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Γιώργος Πυρουνάκης (forky@libadm.uoa.gr) Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός»

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Ελένη Καλογεράκη Βιβλιοθηκονόµος, Msc Προϊσταµένη Βιβλιοθήκης ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός» e-mail: evalib@cc.uoa.gr H Βιβλιοθήκη του Ευαγγελισµού ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του Ταξινομικού συστήματος DEWEY στις ελληνικές λαϊκές βιβλιοθήκες

Η εφαρμογή του Ταξινομικού συστήματος DEWEY στις ελληνικές λαϊκές βιβλιοθήκες Η εφαρμογή του Ταξινομικού συστήματος DEWEY στις ελληνικές λαϊκές βιβλιοθήκες Μαργαρίτα Βαγγελάτου- Σαμιώτη Οι OPAC κατάλογοι των βιβλιοθηκών, πέραν των πολλών πλεονεκτημάτων που έχουν, έφεραν στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Χατζημαρή Στέλλα 1, Τοράκη Κατερίνα 2, Τσάφου Σταματία 1 1 Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 2 ΤΕΕ {schatz, stsafou}@teiath.gr; toraki@tee.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον I. Savvas Κ. Balta - A. Fragkou T.E.I. OF LARISA - UNIV.

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Βιβλιοθηκονοµική Κοινότητα και Συλλογικοί Κατάλογοι Ευκαιρίες και Προκλήσεις 1

Ελληνική Βιβλιοθηκονοµική Κοινότητα και Συλλογικοί Κατάλογοι Ευκαιρίες και Προκλήσεις 1 . Κουης (1), Φ. Ευθυµίου (1), Π. Μπράττης (1,3), Φ. Τσιµπόγλου (1,2), Κ. Πουλή (4) (1) Οµάδα Υλοποίησης Συλλογικού Καταλόγου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ζωγράφου, Ελλάδα {kouis@telecom.ntua.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς Οι πηγές πληροφόρησης ανάλογα με το επίπεδο εμβάθυνσης και το βαθμό επεξεργασίας του περιεχομένου τους, διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες (Μπώκος, 2001): Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

SilverPlatter WebSPIRS 4.1.

SilverPlatter WebSPIRS 4.1. WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Οργάνωσης Γνώσης

Συστήματα Οργάνωσης Γνώσης Συστήματα Οργάνωσης Γνώσης Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Αναπληρωτής Καθηγητής Ομάδα Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Ελληνική Αστρονομική Εγκυκλοπαίδεια www.astronomia.gr

Δημόσια Ελληνική Αστρονομική Εγκυκλοπαίδεια www.astronomia.gr Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Δημόσια Ελληνική Αστρονομική Εγκυκλοπαίδεια www.astronomia.gr Ανδρέας Παπαλάμπρου Παναγιώτης Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος-Νεκτάριος Γουργουλιάτος Νικόλας-Ρικάρδο Καβαλιέρο Αστρονομική

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ εξυπηρετούν τον ενάρετο κύκλο διαχείρισης περιεχομένου.

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ εξυπηρετούν τον ενάρετο κύκλο διαχείρισης περιεχομένου. 1 2 3 Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ εξυπηρετούν τον ενάρετο κύκλο διαχείρισης περιεχομένου. Το ΕΚΤ διαθέτει εργαλεία και υπηρεσίες σχετικά με τη διαχείριση περιεχομένου, ενώ προτρέπει τους φορείς περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βιβλιοθήκες και ανοικτό περιεχόμενο Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος,Msc Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημα Ιδρυματικού Αποθετηρίου 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση των Βιβλιογραφικών Καταλογών των Ελληνικών Βιβλιοθηκών μέσω ποσοτικής αξιολόγησης

Αναβάθμιση των Βιβλιογραφικών Καταλογών των Ελληνικών Βιβλιοθηκών μέσω ποσοτικής αξιολόγησης Αναβάθμιση των Βιβλιογραφικών Καταλογών των Ελληνικών Βιβλιοθηκών μέσω ποσοτικής αξιολόγησης Μπράττης Παντελής*, Κουής Δημήτριος**, Ευθυμίου Φωτεινή** * Πάντειο Πανεπιστήμιο, Λ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β )

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστήματος διόρθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας»

Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας» Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας» Ομάδα Έργου: Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πέτρος Κωσταγιόλας,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση διαλειτουργικότητας μεταδεδομένων μεταξύ των ιδρυματικών αποθετηρίων και των καταλόγων (OPACs) των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

Αξιολόγηση διαλειτουργικότητας μεταδεδομένων μεταξύ των ιδρυματικών αποθετηρίων και των καταλόγων (OPACs) των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών Αξιολόγηση διαλειτουργικότητας μεταδεδομένων μεταξύ των ιδρυματικών αποθετηρίων και των καταλόγων (OPACs) των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών Πεπονάκης, Μανόλης & Σφακάκης, Μιχάλης Τμήμα Αρχειονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα στην έρευνα και µελέτη του έργου των Νεοελλήνων συνθετών και προτάσεις για την επίλυσή τους

Προβλήµατα στην έρευνα και µελέτη του έργου των Νεοελλήνων συνθετών και προτάσεις για την επίλυσή τους 1 Προβλήµατα στην έρευνα και µελέτη του έργου των Νεοελλήνων συνθετών και προτάσεις για την επίλυσή τους Βασική προϋπόθεση για επιτυχηµένη διεξαγωγή και συγγραφή µιας ερευνητικής εργασίας αποτελεί η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βιβλιογραφικής έρευνας και συγγραφής εργασιών για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας

Οδηγός βιβλιογραφικής έρευνας και συγγραφής εργασιών για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας 1 Πρόγραμμα Πληροφοριακής Παιδείας Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Οδηγός βιβλιογραφικής έρευνας και συγγραφής εργασιών για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Διάλεξη 7η Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Υπηρεσία Αυτόματης Ανάκτησης Συνδεδεμένης Δομής Θεματικών Επικεφαλίδων μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

Η Βιβλιοθήκη Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού Η Βιβλιοθήκη Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού Ηρακλής Ι. Πίττας Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού Βιβλιοθηκονόμος Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης iraklis@fhw.gi Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού Το Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: Υπολογιστικά Συστήµατα & Τεχνολογίες Πληροφορικής ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γιώργος Γιαννόπουλος, διδακτορικός φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες ανάπτυξης στους καιρούς της κρίσης: η περίπτωση της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΒΚΠ ΠΠ)

Ευκαιρίες ανάπτυξης στους καιρούς της κρίσης: η περίπτωση της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΒΚΠ ΠΠ) Ευκαιρίες ανάπτυξης στους καιρούς της κρίσης: η περίπτωση της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΒΚΠ ΠΠ) Παναγιώτης Γεωργίου Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 Information literacy and the autonomous learner Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 1) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, nikit@lib.teiher.gr, r,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη Κανονισμός Λειτουργίας Αθήνα 2007 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημαdspace 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή

Διαβάστε περισσότερα

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Αποθετήρια Κλειώ Σγουροπούλου Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Αποθετήρια, ψηφιακά αποθετήρια Άδειες ανοικτού περιεχομένου, Μεταδεδομένα Ψηφιακό Αποθετήριο 3 Πληροφοριακό σύστημα που αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές)

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Γραφείο Δανεισμού & Διαδανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ Νοέμβριος 2012 Περιεχόμενα Περιγραφή Χώρου ανά όροφο... 3 Δεκαδική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

LibSolution ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Έκδοση 2 Γενικά Το µηχανογραφικό σύστηµα LibSolution αναπτύχθηκε µε στόχο να υποστηρίξει και να διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/7/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/7/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 B / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 2 1. Πριν την καταχώρηση... 3. 1.1. Βασικά στάδια... 3 1.2. Αναλυτική διαδικασία... 4 2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΥΚΑ)...

Εισαγωγή... 2 1. Πριν την καταχώρηση... 3. 1.1. Βασικά στάδια... 3 1.2. Αναλυτική διαδικασία... 4 2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΥΚΑ)... Οδηγίες Καταχώρησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 2 1. Πριν την καταχώρηση... 3 1.1. Βασικά στάδια... 3 1.2. Αναλυτική διαδικασία... 4 2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΥΚΑ)... 5 2.1. Τι είναι η ΠΥΚΑ;... 5 2.2.

Διαβάστε περισσότερα

ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el

ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el Σαράντος Καπιδάκης 1, Στέλιος Πιπερίδης 2, Πένυ Λαμπροπούλου 2, Μαρία Γαβριηλίδου 2 ( 1 Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2 Ε.Κ. Αθηνά / ΙΕΛ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Οδηγός χρήσης Τι είναι ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ αποτελεί τον χώρο ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Διαβάστε περισσότερα