Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά"

Transcript

1 Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε, νη πην αλνηρηέο δηεζλείο αγνξέο, νη λέεο ηερλνινγίεο θαη ε αχμεζε ηνπ ξφινπ ησλ ππεξεζηψλ ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα έρνπλ πξνθαιέζεη αιιαγέο, νη νπνίεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο έρνπλ απνθέξεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζηνπο θαηαλαισηέο. Όκσο, ζρεηηθά ιίγε πξνζνρή έρεη δνζεί ζηηο πξνθιήζεηο πνπ νη αιιαγέο απηέο ζέηνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο. Η κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα επηινγήο θαη ε κεγαιχηεξε πνιππινθφηεηα πνιιψλ αγνξψλ θαζηζηά ζπλερψο πην δχζθνιν γηα ηνπο θαηαλαισηέο λα ζπγθξίλνπλ θαη λα απνηηκνχλ ηελ αμία ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. Οη πξνθιήζεηο κε ηηο νπνίεο έξρνληαη αληηκέησπνη νη θαηαλαισηέο έρνπλ εγείξεη παξφκνηεο πξνθιήζεηο γηα ηηο θπβεξλεηηθέο αξρέο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηηο αζέκηηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο θαη ηελ απάηε. Τν βηβιίν απηφ εμεηάδεη πψο έρνπλ εμειηρζεί νη αγνξέο θαη παξέρεη ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηε βειηίσζε ηεο ράξαμεο ηεο πνιηηηθήο θαηαλαισηψλ. Εμεξεπλά, πξψηε θνξά, πψο απηά πνπ έρνπκε κάζεη κέζα απφ ηε κειέηε ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ νηθνλνκηθψλ αιιάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ππεχζπλνη γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα.

2 Οη θαηαλαισηέο δηαδξακαηίδνπλ δσηηθφ ξφιν ζηηο νηθνλνκίεο θαη αληηπξνζσπεχνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 60% ηνπ ΑΕΠ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΣΑ. Όηαλ ν ξφινο ηνπο εληζρχεηαη κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ηεο νηθνλνκίαο δίλνληαο ψζεζε ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο θαηλνηνκίεο. Απηφ, σζηφζν, πξνυπνζέηεη έλα απνηειεζκαηηθφ θαζεζηψο πνιηηηθήο θαηαλαισηψλ ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ νη θαηαλαισηέο λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο αζέκηηεο πξαθηηθέο ησλ αγνξψλ, λα είλαη ζε ζέζε λα ιακβάλνπλ θαιά ελεκεξσκέλεο απνθάζεηο θαη φπνπ ηφζν νη επηρεηξήζεηο φζν θαη νη θαηαλαισηέο λα γλσξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Τν Εγρεηξίδην Πνιηηηθήο Καηαλαισηψλ ηνπ ΟΟΣΑ είλαη έλαο πξαθηηθφο νδεγφο πνπ ζρεδηάζηεθε γηα λα βνεζήζεη ηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο ζηε ρξήζε κηαο ζπζηεκαηηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αλαζεψξεζε απνηειεζκαηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο, ψζηε νη θαηαλαισηέο λα κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ην ξφιν ηνπο ζηελ εμαζθάιηζε κηαο δπλακηθήο νηθνλνκίαο. Επηθεληξψλεηαη ζηηο πνιηηηθέο γηα ηηο νπνίεο νη αξρέο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ θέξνπλ ηελ ηππηθή επζχλε. Δελ ζπκπεξηιακβάλεη δεηήκαηα αληαγσληζκνχ ηα νπνία αληηκεησπίδνληαη ζε ζρεηηθή έθζεζε ηνπ ΟΟΣΑ (Εγρεηξίδην Αμηνιφγεζεο Αληαγσληζκνχ). Αλλαγή τος τοπίος αγοπάρ και καταναλωτή Οη θαηαλαισηηθέο αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί βαζηέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε, νη πην αλνηρηέο δηεζλείο αγνξέο, νη λέεο ηερλνινγίεο θαη ε αχμεζε ηνπ ξφινπ ησλ ππεξεζηψλ ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα έρνπλ πξνθαιέζεη αιιαγέο, νη νπνίεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο έρνπλ απνθέξεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζηνπο θαηαλαισηέο. Όκσο, ζρεηηθά ιίγε πξνζνρή έρεη δνζεί ζηηο πξνθιήζεηο πνπ νη αιιαγέο απηέο ζέηνπλ ηφζν ζηνπο θαηαλαισηέο φζν θαη ζηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο θαηαλαισηψλ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε ζχγρξνλε αγνξά πεξηιακβάλεη έλα επξχηεξν θάζκα νινέλα πην πνιχπινθσλ πξντφλησλ. Επηπιένλ, ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ζπλαθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ θαζηζηά πην δχζθνιε γηα ηνπο θαηαλαισηέο ηε ζχγθξηζε θαη ηελ απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ. Ελψ ην απμεκέλν δηεζλέο εκπφξην θαη ε αλάπηπμε ηνπ Δηαδηθηχνπ πξνζθέξνπλ λέεο επθαηξίεο ζηνπο θαηαλαισηέο, λέεο κνξθέο απάηεο έρνπλ εκθαληζηεί πνπ απαηηνχλ απφ ηηο αξρέο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή λα είλαη πην πξνζεθηηθέο θαη δξαζηήξηεο θαηά ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο αιινδαπνχο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Επίζεο, νη ίδηνη νη θαηαλαισηέο έρνπλ αιιάμεη. Τα παηδηά θαη νη λένη ελήιηθεο - πνπ ζπρλά δελ έρνπλ πείξα σο θαηαλαισηέο - είλαη πην ζεκαληηθέο δπλάκεηο ζηηο αγνξέο φπσο θαη ν νινέλα απμαλφκελνο αξηζκφο ησλ κεγαιχηεξσλ ελειίθσλ πνπ ελίνηε έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηδηάδνπζεο πξνθιήζεηο ηεο αγνξάο. Ελψ νη θαηαλαισηέο είλαη ζπλνιηθά πην θαηαξηηζκέλνη, πνιινί απφ απηνχο ζηεξνχληαη ηηο δεμηφηεηεο ζηελ αξηζκεηηθή, ηε γξαθή θαη ηελ αλάγλσζε πνπ απαηηνχληαη ζηε ζεκεξηλή, πην πεξίπινθε αγνξά εληαηηθήο πιεξνθφξεζεο. Αςξημένη κατανόηση των αγοπών και τηρ λήψηρ απουάσεων των καταναλωτών Τα νηθνλνκηθά είλαη ρξήζηκα γηαηί βνεζνχλ λα εληνπηζηνχλ νη ηνκείο φπνπ ε θπβεξλεηηθή παξέκβαζε ζηηο αγνξέο πξνο φθεινο ηνπ θαηαλαισηή κπνξεί λα δηθαηνινγείηαη θαη επίζεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ θαζνδήγεζε σο πξνο ηηο κνξθέο παξέκβαζεο πνπ ζα απνθέξνπλ ηα κεγαιχηεξα απνηειέζκαηα. Η θαζηεξσκέλε νηθνλνκηθή ζεσξία ππνζέηεη φηη νη ειεχζεξεο αγνξέο ζπλήζσο απνθέξνπλ ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Ωζηφζν, ππάξρνπλ ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο νη αγνξέο δελ θαηνξζψλνπλ λα απνθέξνπλ ηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Η έιιεηςε αληαγσληζκνχ είλαη έλα ζρεηηθφ παξάδεηγκα. Μία άιιε ζεκαληηθή πεγή απνηπρίαο ηεο αγνξάο πξνθχπηεη φηαλ νη θαηαλαισηέο δε δηαζέηνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πξντφληα θαη ηηο ηηκέο πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη θαηαλαισηέο δελ κπνξνχλ λα ιάβνπλ θαιά ελεκεξσκέλεο απνθάζεηο φηαλ ηνπο παξέρνληαη

3 πιεξνθνξίεο πνπ είλαη αλεπαξθείο, παξαπιαλεηηθέο, ππεξβνιηθά πνιχπινθεο ή νγθψδεηο. Τα ζπκπεξηθνξηθά νηθνλνκηθά έρνπλ απνδείμεη, κεηαμχ άιισλ, φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη νη πιεξνθνξίεο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηαηππψλνληαη νη επηινγέο κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηηο επηινγέο αγνξάο, ελίνηε θαηά ηξφπν πνπ δελ είλαη πιήξσο πξνο φθεινο ηνπ θαηαλαισηή. Αναγνώπιση και αξιολόγηση των πποβλημάτων των καταναλωτών Ο εληνπηζκφο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη ν πξνζδηνξηζκφο εάλ ν βαζκφο δεκίαο ησλ θαηαλαισηψλ πνπ πξνθχπηεη απαηηεί θπβεξλεηηθή δξάζε απνηεινχλ βαζηθέο πξνθιήζεηο γηα ηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο. Αλαθνξηθά κε απηφ, νη αξρέο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή έρνπλ αξθεηέο ηερληθέο ζηε δηάζεζή ηνπο. Οη ρψξεο έρνπλ βαζηζηεί επξέσο ζηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο θαηαγγειίεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα λα θαηεπζχλνπλ ην έξγν ηνπο, αιιά αθνινπζνχλ θαη άιιεο ζεκαληηθέο νδνχο. Δεκνζθνπήζεηο ηθαλνπνίεζεο θαη δπζαξέζθεηαο, νκάδεο εζηίαζεο θαη ελδειερήο πνζνηηθή έξεπλα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα λα αλαιχζνπλ ηηο εμειίμεηο ζηηο αγνξέο. Επηπιένλ, πξνζθάησο, νξηζκέλεο ρψξεο έρνπλ επελδχζεη πνιινχο πφξνπο θαη ρξφλν ζηελ αλάπηπμε πην εμειηγκέλσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλάιπζε θαη ηε δηεμνδηθή εμέηαζε ησλ αγνξψλ κε πην ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. Ανάπτςξη και ςλοποίηση τηρ πολιτικήρ καταναλωτών Οη αξρέο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο δηάθνξα εξγαιεία ράξαμεο πνιηηηθήο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο αγνξάο. Απηά πνηθίιινπλ απφ ηα εξγαιεία πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ θαηαλαισηψλ (κέηξα απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο) φπσο εθείλα πνπ βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ή ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη γηα ηα πξντφληα θαη εθείλα πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη ηα θαηαλαισηηθά ζπκβφιαηα δελ είλαη αζέκηηα, κέρξη εθείλα πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ (κέηξα απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο) φπσο απηά πνπ επηβάιινπλ πξφηππα γηα ηα πξντφληα ή ελζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε θσδηθψλ ζπκπεξηθνξάο. Οη ππεχζπλνη γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο ίζσο πηέδνληαη λα ιάβνπλ γξήγνξα απνθάζεηο, νχησο ψζηε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θνηλνχ. Ωζηφζν, ε πξφρεηξε ράξαμε πνιηηηθήο κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα βηαζηηθέο απνθάζεηο κε απξφβιεπηεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνπο θαηαλαισηέο θαη άιια ελδηαθεξφκελα κέξε. Γηα λα απνθεπρζεί απηφ, νη αξρέο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή ζα πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ απζηεξέο πξνζεγγίζεηο πνπ λα βαζίδνληαη ζε αμηφπηζηα ζηνηρεία θαηά ηε ράξαμε ηεο πνιηηηθήο. Τν εγρεηξίδην ζρεδηάζηεθε γηα λα βνεζήζεη ζε απηφ. Αληιψληαο πιεξνθνξίεο απφ ηε λέα θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη θαηαλαισηηθέο αγνξέο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη θαηαλαισηέο ιακβάλνπλ απνθάζεηο, ην εγρεηξίδην πξνζθέξεη έλα πιαίζην πνπ θαηεπζχλεη ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο ζηηο απνθάζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην ρξφλν παξέκβαζήο ηνπο ζε κηα αγνξά, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ θάπνην πξφβιεκα. Εμεηάδεη ηα είδε ησλ εξγαιείσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα θαζψο θαη ηηο πεξηζηάζεηο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα εξγαιεία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Τν εγρεηξίδην παξνπζηάδεη κηα ζθαηξηθή δηαδηθαζία απνηεινχκελε απφ έμη ζηάδηα γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φια ηα θπβεξλεηηθά επίπεδα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπηθψλ, εζληθψλ θαη δηεζλψλ δεηεκάησλ (Σρήκα 0.1). Σηάδην 1: Πξνζδηνξηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο ηωλ θαηαλαιωηώλ θαη ηεο πεγήο ηνπ Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπο πξνβιήκαηνο θαη ηεο πεγήο ηνπ ζα βνεζήζεη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ζεζκψλ θαη ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνπ κπνξεί λα εκπιέθνληαη ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο πηζαλψλ πνιηηηθψλ. Οη πεγέο ησλ πξνβιεκάησλ ηηο νπνίεο ζπλήζσο αληηκεησπίδνπλ νη ππεχζπλνη γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο θαηαλαισηψλ πεξηιακβάλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ (π.ρ. παξαπιαλεηηθή δηαθήκηζε), ηηο ειιείςεηο ελεκέξσζεο, ηε ζπκπεξηθνξηθή κεξνιεςία ηνπ θαηαλαισηή θαη ηηο θαλνληζηηθέο ειιείςεηο ή/θαη

4 ηηο ειιείςεηο ηεο αγνξάο. Σε απηφ ην ζηάδην, νη αξκφδηνη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πξέπεη λα θαζνξίδνπλ: Εάλ ε αξρή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή είλαη ν πην θαηάιιεινο θνξέαο γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ πεγή ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ θαηαλαισηψλ ζπλνιηθά ή νξηζκέλεο παξακέηξνπο ηνπ πξνβιήκαηνο. Εάλ ην πξφβιεκα κπνξεί λα επηιπζεί θαιχηεξα απφ θάπνηνλ άιιν θνξέα. Απηφ ζπκβαίλεη εάλ ην πξφβιεκα, ή ηα πηζαλά εξγαιεία πνιηηηθήο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηφξζσζε ηνπ πξνβιήκαηνο, δελ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο αξρήο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή. Εάλ ππάξρεη εχινγν πεξηζψξην γηα λα δηνξζσζεί ην πξφβιεκα ζηελ πεγή ηνπ. Εάλ ε δηφξζσζε ηνπ πξνβιήκαηνο αληηθξνχεηαη κε άιινπο ζηφρνπο ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο. Εάλ ε αξρή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή απνθαζίζεη λα εμεηάζεη πεξαηηέξσ ην πξφβιεκα, ζα πξέπεη λα εμεηάζεη κε πνηνλ ηξφπν δεκηψλνληαη νη θαηαλαισηέο (Σηάδην 2). Σηάδην 2: Υπνινγηζκόο ηεο δεκίαο θαηαλαιωηή Η δεκία θαηαλαισηή πξνθχπηεη φηαλ ηα απνηειέζκαηα ζηελ αγνξά δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη θαηαιήγνπλ ζε απψιεηεο επεκεξίαο γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Η αλαγλψξηζε θαη ν ππνινγηζκφο ηεο θχζεο θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο δεκίαο θαηαλαισηή (πψο νη θαηαλαισηέο δεκηψλνληαη θαζψο θαη ν αξηζκφο ηνπο θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν δεκηψλνληαη) είλαη κία δσηηθή παξάκεηξνο ηεο ράξαμεο πνιηηηθήο πνπ βαζίδεηαη ζε αμηφπηζηα ζηνηρεία. Σηνηρεία ηεο δεκίαο απνηεινχλ ηφζν νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο φζν θαη νη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο, φπσο νη άκεζεο νηθνλνκηθέο απψιεηεο, ε απψιεηα ρξφλνπ, ην άγρνο θαη ε ζσκαηηθή βιάβε. Παξφηη ν πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο είλαη ζπρλφηαηα δχζθνινο, είλαη απαξαίηεην λα απνηηκεζεί ε δεκία, αθφκα θαη φηαλ απηφ είλαη δπλαηφ λα γίλεη κφλν θαηά ηξφπν πνηνηηθφ. Πηζαλέο πεγέο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ απνηίκεζε κπνξεί λα απνηεινχλ νη νκάδεο εζηίαζεο, ηα ζηνηρεία απφ ηηο θαηαγγειίεο, νη έξεπλεο θαηαλαισηψλ, ε δηεμνδηθή εμέηαζε ηεο αγνξάο θαη ε νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε. Η θαιή εθηίκεζε ηεο δεκίαο θαηαλαισηή παξέρεη ζηνλ ππεχζπλν γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο ηα ζηνηρεία γηα λα εγείξεη ην δήηεκα, εθφζνλ ππάξμεη αλάγθε, παξέκβαζεο ζηελ αγνξά (Σηάδην 3), θαη επίζεο ρξεζηκεχεη ζηνλ θαζνξηζκφ ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζηφρνπ πνιηηηθήο (Σηάδην 4). Σηάδην 3: Πξνζδηνξηζκόο εάλ ε δεκία θαηαλαιωηή δηθαηνινγεί δξάζε πνιηηηθήο Η απφθαζε παξέκβαζεο ή κε ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη κεηά ηελ εμέηαζε πιήζνπο εξσηεκάησλ: Πνηνο είλαη ν βαζκφο δεκίαο ηνπ θαηαλαισηή; Μία παξέκβαζε κπνξεί λα θξηζεί αλαγθαία εάλ ε δεκία είλαη κηθξή αιιά έπιεμε κεγάιν αξηζκφ θαηαλαισηψλ ή, ελαιιαθηηθά, εάλ ε δεκία πνπ έπιεμε κηα κηθξή νκάδα θαηαλαισηψλ είλαη πνιχ κεγάιε. Πνηνο βηψλεη ηε δεκία θαηαλαισηή; Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη νη δπζαλάινγεο επηπηψζεηο πνπ πιήηηνπλ νξηζκέλεο νκάδεο, φπσο ηα παηδηά, ηνπο ειηθησκέλνπο ή ηνπο θνηλσληθά κεηνλεθηνχληεο. Πνηα είλαη ε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα ηεο δεκίαο θαηαλαισηή; Θα πξέπεη επίζεο λα ιακβάλεηαη ππφςε πψο ελδέρεηαη λα κεηαβιεζεί ε δεκία κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Αλ ππάξρεη πξφβιεςε επηδείλσζεο, ίζσο λα εληζρχεηαη ε αλάγθε παξέκβαζεο. Πνηεο είλαη νη πηζαλέο ζπλέπεηεο εάλ δε ιεθζεί δξάζε πνιηηηθήο; Θα πξέπεη λα εμεηάδνληαη νη πνιηηηθέο, νη θνηλσληθέο θαη νη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κε ιήςεο δξάζεο.

5 Μήπσο ππάξρνπλ άιια ζεκαληηθά θφζηε γηα ηελ νηθνλνκία; Μήπσο ην πξφβιεκα θαηαλαισηή πξνθαιεί δεκία θαη ζε άιια ελδηαθεξφκελα κέξε; Μήπσο, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζηξεβιψλεη ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ; Λακβάλνληαο ππφςε απηνχο ηνπο παξάγνληεο, ε αξρή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή ζα πξέπεη λα απνθαζίδεη εάλ: 1) ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί ε πεξίπησζε ιήςεο κηαο δξάζεο πνιηηηθήο (κεηάβαζε ζην Σηάδην 4), 2) ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία πξνηνχ πξνβεί ζηελ αλάπηπμε πνιηηηθήο (επηζηξνθή ζην Σηάδην 2), 3) ρξεηάδεηαη θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο θχζεο θαη/ή ηεο πεγήο ηνπ πξνβιήκαηνο θαηαλαισηή (επηζηξνθή ζην Σηάδην 1) ή 4) δελ απαηηείηαη θακία δξάζε θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε δηεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο ζα ηεξκαηηζηεί. Σηάδην 4: Καζνξηζκόο ηνπ ζηόρνπ πνιηηηθήο θαη πξνζδηνξηζκόο ηνπ εύξνπο ηωλ επηινγώλ πνιηηηθήο Καζνξηζκφο ηνπ ζηφρνπ πνιηηηθήο Έλαο ζαθήο ζηφρνο πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη αλαθνξηθά κε φ,ηη ζθνπεχεη λα επηηχρεη ε πνιηηηθή πξνο φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηεο αγνξάο γεληθφηεξα. Θα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη θαηάιιεινη δείθηεο επηηπρίαο, ζηφρνη ή κεηξήζεηο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα βνεζήζνπλ ζηε κειινληηθή αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πνιηηηθήο (Σηάδην 6) θαη νη νπνίνη ζα πξέπεη λα επηθεληξψλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζηελ αγνξά γηα ηνπο θαηαλαισηέο (θαη φρη ζηα ελδηάκεζα απνηειέζκαηα). Αλ γίλεη ρξήζε κεηξήζεσλ, νη πξνζπάζεηεο ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηνλ θαζνξηζκφ κηαο πεξηφδνπ αλαθνξάο πνπ λα πξνυπάξρεη ηεο πινπνίεζεο κηαο πνιηηηθήο. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ εχξνπο ησλ πξαθηηθψλ δξάζεσλ πνιηηηθήο Θα πξέπεη λα γίλνπλ πξνζπάζεηεο γηα λα πξνζδηνξηζηεί ην πιήξεο θάζκα ησλ πξαθηηθψλ επηινγψλ πνιηηηθήο (εθείλσλ πνπ κπνξνχλ πξαγκαηηθά λα πινπνηεζνχλ). Απηέο νη επηινγέο ζα πεξηιακβάλνπλ εθείλεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ θαηαλαισηή θαη εθείλεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη εθείλεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία θαη απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο (Σρήκα 0.2). Τφζν νη λέεο δξάζεηο πνιηηηθήο φζν θαη ε θαιχηεξε εθαξκνγή ησλ πθηζηάκελσλ πνιηηηθψλ ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη. Σε απηφ ην ζηάδην είλαη επίζεο ε θαηάιιειε ζηηγκή λα θαζνξηζηνχλ νη ππεχζπλνη γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηελ ηήξεζε, ην θφζηνο δηαηήξεζεο ηεο πνιηηηθήο θαζψο θαη ν ηξφπνο πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη ην θνηλφ. Σηάδην 5: Αμηνιόγεζε ηωλ επηινγώλ θαη επηινγή κηαο δξάζεο πνιηηηθήο Εθφζνλ εληνπηζηνχλ νη επηινγέο πνιηηηθήο, ζηφρνο είλαη ν θαζνξηζκφο ηεο πην θαηάιιειεο θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθήο κεζφδνπ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πνιηηηθήο (απφ ην Σηάδην 4). Σηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο θαη λα θαιχπηεη ηφζν ηηο πνζνηηθψο ππνινγίζηκεο παξακέηξνπο φζν θαη ηνπο ηνκείο φπνπ ν πνζνηηθφο ππνινγηζκφο δελ είλαη εθηθηφο (π.ρ. αμίεο ηεο θνηλφηεηαο θαη δενληνινγία). Τν εχξνο θαη ην βάζνο κηαο αλάιπζεο ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη κε βάζε ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ηεο ππφ εμέηαζε πνιηηηθήο. Δελ απαηηνχλ φιεο νη θπβεξλεηηθέο δξάζεηο ελδειερή αλάιπζε. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, κηα άκεζε απαγφξεπζε πξντφληνο έπεηηα απφ ζάλαην ή βαξχ ηξαπκαηηζκφ θαηαλαισηψλ δελ απαηηεί πάληα κηα αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο. Αθεηέξνπ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ίζσο αμίδεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ έξεπλεο, δνθηκέο πεδίνπ θαη έξεπλα κε ζηφρν ηελ εκβάζπλζε κηαο αμηνιφγεζεο. Απηφ πηζαλφηαηα ζα ίζρπε ζε πεξίπησζε πνιηηηθψλ πνπ ζπλεπάγνληαη πςειφ θφζηνο γηα νξηζκέλα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη πνιηηηθψλ πνπ είλαη ζρεηηθά κφληκνπ ραξαθηήξα (π.ρ. ε ηζρχ ηνπο

6 δηαζθαιίδεηαη απφ ηε λνκνζεζία). Η δηαβνχιεπζε κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη νη ελψζεηο θαηαλαισηψλ, νη ζηγφκελεο επηρεηξήζεηο θαη/ή βηνκεραληθέο ελψζεηο, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεξεχλεζεο. Είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ λα ιάβεη ρψξα ζε απηφ ην ζηάδην, πάλησο, θαζψο κπνξεί λα εμαζθαιίζεη φηη νη επηινγέο εθθξάδνληαη κε ζαθήλεηα θαη πξαγκαηεχνληαη επαξθψο φια ηα ζρεηηθά ζέκαηα. Μπνξεί επίζεο λα απνθαιχςεη ζπλέπεηεο πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί ή ζρεδηαζηεί απφ ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο. Τέινο, ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη ηα επαθφινπζα ηεο θάζε επηινγήο ζε άιινπο ηνκείο ηεο πνιηηηθήο, φπσο ν αληαγσληζκφο θαη ην πεξηβάιινλ. Σηάδην 6: Αλάπηπμε κηαο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο ηεο πνιηηηθήο κε ζηόρν ηελ αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο πνιηηηθήο Η ηαθηηθή εμέηαζε ησλ πνιηηηθψλ θαηαλαισηή ρξεζηκεχεη γηα λα πξνζδηνξηζζεί εάλ νη ζηφρνη (φπσο είραλ ηεζεί ζην Σηάδην 4) επηηπγράλνληαη κε νηθνλνκηθά απνδνηηθφ ηξφπν. Η δηαδηθαζία εμέηαζεο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ηηο αιιαγέο ζηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαηαλαισηή, ηηο αιιαγέο ζηελ αγνξά θαη ηηο δπλεηηθέο απξφβιεπηεο ή αθνχζηεο επηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηιεγκέλε δξάζε πνιηηηθήο. Η εμέηαζε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη αθφηνπ ε πνιηηηθή εθαξκφδεηαη γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. Η αμηνιφγεζε κεηά ηελ πινπνίεζε κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ ηελ πξνζσξηλή παξαθνινχζεζε έσο ηελ εμέηαζε επξείαο θιίκαθαο. Οη κέζνδνη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο εμέηαζεο κνηάδνπλ κε εθείλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξφηεξε απνηίκεζε ηνπ αλακελφκελνπ θφζηνπο θαη νθέινπο. Η εμέηαζε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαζνξίδεηαη εάλ ην κέηξν πξέπεη λα δηαηεξεζεί, λα ηξνπνπνηεζεί ή λα εμαιεηθζεί, εάλ ε ηήξεζε ζα πξέπεη λα εληζρπζεί, εάλ ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί κηα ελαιιαθηηθή δξάζε πνιηηηθήο ή εάλ ζα ήηαλ σθέιηκε ε επαλεθηίκεζε ηεο θχζεο θαη/ή ηεο πεγήο ηνπ πξνβιήκαηνο (Σηάδην 1). Σρήκαηα Σρήκα 0.1. Σηάδηα ράξαμεο πνιηηηθήο θαηαλαισηψλ Σρήκα 0.2. Εξγαιεία πνιηηηθήο θαηαλαισηψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο ησλ αγνξψλ

7 OECD 2010 Η περίληυη ασηή δεν αποηελεί επίζημη μεηάθραζη ηοσ ΟΟΣΑ. Η αναπαπαγυγή ηηρ πεπίλητηρ αςηήρ επιηπέπεηαι ςπό ηην πποϋπόθεζη όηι παπαηίθεηαι ηο δικαίυμα αποκλειζηικήρ εκμεηάλλεςζηρ ηος ΟΟΣΑ, καθώρ και ο ηίηλορ ηηρ ππυηόηςπηρ έκδοζηρ. Οι Πολύγλφζζες Περιλήυεις είναι μεηαθραζμένα αποζπάζμαηα ηφν δημοζιεσμάηφν ηοσ ΟΟΣΑ ποσ εκδόθηκαν αρτικά ζηην αγγλική και ηη γαλλική γλώζζα. Γιαηίθενηαι δφρεάν ζηο Ηλεκηρονικό Βιβλιοπφλείο ηοσ ΟΟΣΑ Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ επικοινυνήζηε με ηο Τμήμα Δικαιυμάηυν και Μεηαθπάζευν ηηρ Διεύθςνζηρ Δημοζίυν Υποθέζευν και Επικοινυνιών ηος ΟΟΣΑ μέζυ ηλεκηπονικού ηασςδπομείος ζηη διεύθςνζη: ή μέζυ θαξ: +33 (0) OECD Rights and Translation unit (PAC) 2 rue André-Pascal, Paris, France Επιζκεθηείηε ηον ηλεκηπονικό μαρ κόμβο

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Πξνυπφζεζε γηα ηηο επενδύζειρ θαη ηελ ανάπηςξη Έκθεζη ηος Παπαηηπηηηπίος για ηο Επισειπημαηικό Πεπιβάλλον 10 +1 ΧΡΗΙΜΕ ΕΡΩΣΗΕΙ & ΑΠΑΝΣΗΕΙ 1. Γηαηί ν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία Η θεωρία ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας ηων κοινωνικοοικολογικών ζσζηημάηων και η Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη για ηην αειθορία: ανιτνεύονηας εκλεκηικές ζσγγένειες Μαξία Δαζθνιηά 1, Καιιηόπε-Σηπιηαλή Κνληηδά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜ ΗΜ Α ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: «Η Δνζυμάηυζη ηος Δνυζιακού Γικαίος ζηην Δθνική Έννομη Σάξη Νομικέρ και Γιοικηηικέρ Γιαζηάζειρ» Δπιβλέπυν: ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Επραξηζηψ ηνπο καζεηέο θαη ζπλεξγάηεο κνπ πνπ κε πξφηεηλαλ γηα ην βξαβείν εμαίξεηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο ζηε κλήκε «Ξαλζφπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ:

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: E ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: θ. Ησάλλεο Σδελ Γεληθφο χκβνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ πφ ηελ Δπνπηεία ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο Άξζξα θαη Κειέηεο 5/2012 Ηνχιηνο 2012 ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ EΝ MΔΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Νιπκπία Θακηληψηε Γηεπζχληξηα ΔΗΔΑΓ, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Tα θπξηόηεξα ζεκεία Σεβαζκόο ζηελ αθεξαηόηεηα ηνπ αηόκνπ -Αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηεο εμαθάληζεο ησλ 502 απφ 661 παηδηά ξνκά αιβαληθήο θαηαγσγήο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά;

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; Έλαο εηδηθφο ζα ζαο έιεγε φηη νπνηαδήπνηε νπζία θπζηθή ή ηερλεηή, πνπ κπνξεί λα δξάζεη ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, θαηαζηαιηηθά ή δηεγεξηηθά, είλαη εμαξηεζηνγφλνο. Η

Διαβάστε περισσότερα