Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά"

Transcript

1 Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε, νη πην αλνηρηέο δηεζλείο αγνξέο, νη λέεο ηερλνινγίεο θαη ε αχμεζε ηνπ ξφινπ ησλ ππεξεζηψλ ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα έρνπλ πξνθαιέζεη αιιαγέο, νη νπνίεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο έρνπλ απνθέξεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζηνπο θαηαλαισηέο. Όκσο, ζρεηηθά ιίγε πξνζνρή έρεη δνζεί ζηηο πξνθιήζεηο πνπ νη αιιαγέο απηέο ζέηνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο. Η κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα επηινγήο θαη ε κεγαιχηεξε πνιππινθφηεηα πνιιψλ αγνξψλ θαζηζηά ζπλερψο πην δχζθνιν γηα ηνπο θαηαλαισηέο λα ζπγθξίλνπλ θαη λα απνηηκνχλ ηελ αμία ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. Οη πξνθιήζεηο κε ηηο νπνίεο έξρνληαη αληηκέησπνη νη θαηαλαισηέο έρνπλ εγείξεη παξφκνηεο πξνθιήζεηο γηα ηηο θπβεξλεηηθέο αξρέο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηηο αζέκηηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο θαη ηελ απάηε. Τν βηβιίν απηφ εμεηάδεη πψο έρνπλ εμειηρζεί νη αγνξέο θαη παξέρεη ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηε βειηίσζε ηεο ράξαμεο ηεο πνιηηηθήο θαηαλαισηψλ. Εμεξεπλά, πξψηε θνξά, πψο απηά πνπ έρνπκε κάζεη κέζα απφ ηε κειέηε ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ νηθνλνκηθψλ αιιάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ππεχζπλνη γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα.

2 Οη θαηαλαισηέο δηαδξακαηίδνπλ δσηηθφ ξφιν ζηηο νηθνλνκίεο θαη αληηπξνζσπεχνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 60% ηνπ ΑΕΠ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΣΑ. Όηαλ ν ξφινο ηνπο εληζρχεηαη κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ηεο νηθνλνκίαο δίλνληαο ψζεζε ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο θαηλνηνκίεο. Απηφ, σζηφζν, πξνυπνζέηεη έλα απνηειεζκαηηθφ θαζεζηψο πνιηηηθήο θαηαλαισηψλ ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ νη θαηαλαισηέο λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο αζέκηηεο πξαθηηθέο ησλ αγνξψλ, λα είλαη ζε ζέζε λα ιακβάλνπλ θαιά ελεκεξσκέλεο απνθάζεηο θαη φπνπ ηφζν νη επηρεηξήζεηο φζν θαη νη θαηαλαισηέο λα γλσξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Τν Εγρεηξίδην Πνιηηηθήο Καηαλαισηψλ ηνπ ΟΟΣΑ είλαη έλαο πξαθηηθφο νδεγφο πνπ ζρεδηάζηεθε γηα λα βνεζήζεη ηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο ζηε ρξήζε κηαο ζπζηεκαηηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αλαζεψξεζε απνηειεζκαηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο, ψζηε νη θαηαλαισηέο λα κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ην ξφιν ηνπο ζηελ εμαζθάιηζε κηαο δπλακηθήο νηθνλνκίαο. Επηθεληξψλεηαη ζηηο πνιηηηθέο γηα ηηο νπνίεο νη αξρέο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ θέξνπλ ηελ ηππηθή επζχλε. Δελ ζπκπεξηιακβάλεη δεηήκαηα αληαγσληζκνχ ηα νπνία αληηκεησπίδνληαη ζε ζρεηηθή έθζεζε ηνπ ΟΟΣΑ (Εγρεηξίδην Αμηνιφγεζεο Αληαγσληζκνχ). Αλλαγή τος τοπίος αγοπάρ και καταναλωτή Οη θαηαλαισηηθέο αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί βαζηέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε, νη πην αλνηρηέο δηεζλείο αγνξέο, νη λέεο ηερλνινγίεο θαη ε αχμεζε ηνπ ξφινπ ησλ ππεξεζηψλ ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα έρνπλ πξνθαιέζεη αιιαγέο, νη νπνίεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο έρνπλ απνθέξεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζηνπο θαηαλαισηέο. Όκσο, ζρεηηθά ιίγε πξνζνρή έρεη δνζεί ζηηο πξνθιήζεηο πνπ νη αιιαγέο απηέο ζέηνπλ ηφζν ζηνπο θαηαλαισηέο φζν θαη ζηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο θαηαλαισηψλ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε ζχγρξνλε αγνξά πεξηιακβάλεη έλα επξχηεξν θάζκα νινέλα πην πνιχπινθσλ πξντφλησλ. Επηπιένλ, ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ζπλαθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ θαζηζηά πην δχζθνιε γηα ηνπο θαηαλαισηέο ηε ζχγθξηζε θαη ηελ απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ. Ελψ ην απμεκέλν δηεζλέο εκπφξην θαη ε αλάπηπμε ηνπ Δηαδηθηχνπ πξνζθέξνπλ λέεο επθαηξίεο ζηνπο θαηαλαισηέο, λέεο κνξθέο απάηεο έρνπλ εκθαληζηεί πνπ απαηηνχλ απφ ηηο αξρέο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή λα είλαη πην πξνζεθηηθέο θαη δξαζηήξηεο θαηά ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο αιινδαπνχο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Επίζεο, νη ίδηνη νη θαηαλαισηέο έρνπλ αιιάμεη. Τα παηδηά θαη νη λένη ελήιηθεο - πνπ ζπρλά δελ έρνπλ πείξα σο θαηαλαισηέο - είλαη πην ζεκαληηθέο δπλάκεηο ζηηο αγνξέο φπσο θαη ν νινέλα απμαλφκελνο αξηζκφο ησλ κεγαιχηεξσλ ελειίθσλ πνπ ελίνηε έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηδηάδνπζεο πξνθιήζεηο ηεο αγνξάο. Ελψ νη θαηαλαισηέο είλαη ζπλνιηθά πην θαηαξηηζκέλνη, πνιινί απφ απηνχο ζηεξνχληαη ηηο δεμηφηεηεο ζηελ αξηζκεηηθή, ηε γξαθή θαη ηελ αλάγλσζε πνπ απαηηνχληαη ζηε ζεκεξηλή, πην πεξίπινθε αγνξά εληαηηθήο πιεξνθφξεζεο. Αςξημένη κατανόηση των αγοπών και τηρ λήψηρ απουάσεων των καταναλωτών Τα νηθνλνκηθά είλαη ρξήζηκα γηαηί βνεζνχλ λα εληνπηζηνχλ νη ηνκείο φπνπ ε θπβεξλεηηθή παξέκβαζε ζηηο αγνξέο πξνο φθεινο ηνπ θαηαλαισηή κπνξεί λα δηθαηνινγείηαη θαη επίζεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ θαζνδήγεζε σο πξνο ηηο κνξθέο παξέκβαζεο πνπ ζα απνθέξνπλ ηα κεγαιχηεξα απνηειέζκαηα. Η θαζηεξσκέλε νηθνλνκηθή ζεσξία ππνζέηεη φηη νη ειεχζεξεο αγνξέο ζπλήζσο απνθέξνπλ ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Ωζηφζν, ππάξρνπλ ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο νη αγνξέο δελ θαηνξζψλνπλ λα απνθέξνπλ ηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Η έιιεηςε αληαγσληζκνχ είλαη έλα ζρεηηθφ παξάδεηγκα. Μία άιιε ζεκαληηθή πεγή απνηπρίαο ηεο αγνξάο πξνθχπηεη φηαλ νη θαηαλαισηέο δε δηαζέηνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πξντφληα θαη ηηο ηηκέο πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη θαηαλαισηέο δελ κπνξνχλ λα ιάβνπλ θαιά ελεκεξσκέλεο απνθάζεηο φηαλ ηνπο παξέρνληαη

3 πιεξνθνξίεο πνπ είλαη αλεπαξθείο, παξαπιαλεηηθέο, ππεξβνιηθά πνιχπινθεο ή νγθψδεηο. Τα ζπκπεξηθνξηθά νηθνλνκηθά έρνπλ απνδείμεη, κεηαμχ άιισλ, φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη νη πιεξνθνξίεο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηαηππψλνληαη νη επηινγέο κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηηο επηινγέο αγνξάο, ελίνηε θαηά ηξφπν πνπ δελ είλαη πιήξσο πξνο φθεινο ηνπ θαηαλαισηή. Αναγνώπιση και αξιολόγηση των πποβλημάτων των καταναλωτών Ο εληνπηζκφο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη ν πξνζδηνξηζκφο εάλ ν βαζκφο δεκίαο ησλ θαηαλαισηψλ πνπ πξνθχπηεη απαηηεί θπβεξλεηηθή δξάζε απνηεινχλ βαζηθέο πξνθιήζεηο γηα ηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο. Αλαθνξηθά κε απηφ, νη αξρέο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή έρνπλ αξθεηέο ηερληθέο ζηε δηάζεζή ηνπο. Οη ρψξεο έρνπλ βαζηζηεί επξέσο ζηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο θαηαγγειίεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα λα θαηεπζχλνπλ ην έξγν ηνπο, αιιά αθνινπζνχλ θαη άιιεο ζεκαληηθέο νδνχο. Δεκνζθνπήζεηο ηθαλνπνίεζεο θαη δπζαξέζθεηαο, νκάδεο εζηίαζεο θαη ελδειερήο πνζνηηθή έξεπλα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα λα αλαιχζνπλ ηηο εμειίμεηο ζηηο αγνξέο. Επηπιένλ, πξνζθάησο, νξηζκέλεο ρψξεο έρνπλ επελδχζεη πνιινχο πφξνπο θαη ρξφλν ζηελ αλάπηπμε πην εμειηγκέλσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλάιπζε θαη ηε δηεμνδηθή εμέηαζε ησλ αγνξψλ κε πην ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. Ανάπτςξη και ςλοποίηση τηρ πολιτικήρ καταναλωτών Οη αξρέο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο δηάθνξα εξγαιεία ράξαμεο πνιηηηθήο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο αγνξάο. Απηά πνηθίιινπλ απφ ηα εξγαιεία πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ θαηαλαισηψλ (κέηξα απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο) φπσο εθείλα πνπ βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ή ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη γηα ηα πξντφληα θαη εθείλα πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη ηα θαηαλαισηηθά ζπκβφιαηα δελ είλαη αζέκηηα, κέρξη εθείλα πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ (κέηξα απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο) φπσο απηά πνπ επηβάιινπλ πξφηππα γηα ηα πξντφληα ή ελζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε θσδηθψλ ζπκπεξηθνξάο. Οη ππεχζπλνη γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο ίζσο πηέδνληαη λα ιάβνπλ γξήγνξα απνθάζεηο, νχησο ψζηε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θνηλνχ. Ωζηφζν, ε πξφρεηξε ράξαμε πνιηηηθήο κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα βηαζηηθέο απνθάζεηο κε απξφβιεπηεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνπο θαηαλαισηέο θαη άιια ελδηαθεξφκελα κέξε. Γηα λα απνθεπρζεί απηφ, νη αξρέο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή ζα πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ απζηεξέο πξνζεγγίζεηο πνπ λα βαζίδνληαη ζε αμηφπηζηα ζηνηρεία θαηά ηε ράξαμε ηεο πνιηηηθήο. Τν εγρεηξίδην ζρεδηάζηεθε γηα λα βνεζήζεη ζε απηφ. Αληιψληαο πιεξνθνξίεο απφ ηε λέα θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη θαηαλαισηηθέο αγνξέο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη θαηαλαισηέο ιακβάλνπλ απνθάζεηο, ην εγρεηξίδην πξνζθέξεη έλα πιαίζην πνπ θαηεπζχλεη ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο ζηηο απνθάζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην ρξφλν παξέκβαζήο ηνπο ζε κηα αγνξά, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ θάπνην πξφβιεκα. Εμεηάδεη ηα είδε ησλ εξγαιείσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα θαζψο θαη ηηο πεξηζηάζεηο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα εξγαιεία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Τν εγρεηξίδην παξνπζηάδεη κηα ζθαηξηθή δηαδηθαζία απνηεινχκελε απφ έμη ζηάδηα γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φια ηα θπβεξλεηηθά επίπεδα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπηθψλ, εζληθψλ θαη δηεζλψλ δεηεκάησλ (Σρήκα 0.1). Σηάδην 1: Πξνζδηνξηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο ηωλ θαηαλαιωηώλ θαη ηεο πεγήο ηνπ Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπο πξνβιήκαηνο θαη ηεο πεγήο ηνπ ζα βνεζήζεη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ζεζκψλ θαη ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνπ κπνξεί λα εκπιέθνληαη ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο πηζαλψλ πνιηηηθψλ. Οη πεγέο ησλ πξνβιεκάησλ ηηο νπνίεο ζπλήζσο αληηκεησπίδνπλ νη ππεχζπλνη γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο θαηαλαισηψλ πεξηιακβάλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ (π.ρ. παξαπιαλεηηθή δηαθήκηζε), ηηο ειιείςεηο ελεκέξσζεο, ηε ζπκπεξηθνξηθή κεξνιεςία ηνπ θαηαλαισηή θαη ηηο θαλνληζηηθέο ειιείςεηο ή/θαη

4 ηηο ειιείςεηο ηεο αγνξάο. Σε απηφ ην ζηάδην, νη αξκφδηνη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πξέπεη λα θαζνξίδνπλ: Εάλ ε αξρή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή είλαη ν πην θαηάιιεινο θνξέαο γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ πεγή ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ θαηαλαισηψλ ζπλνιηθά ή νξηζκέλεο παξακέηξνπο ηνπ πξνβιήκαηνο. Εάλ ην πξφβιεκα κπνξεί λα επηιπζεί θαιχηεξα απφ θάπνηνλ άιιν θνξέα. Απηφ ζπκβαίλεη εάλ ην πξφβιεκα, ή ηα πηζαλά εξγαιεία πνιηηηθήο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηφξζσζε ηνπ πξνβιήκαηνο, δελ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο αξρήο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή. Εάλ ππάξρεη εχινγν πεξηζψξην γηα λα δηνξζσζεί ην πξφβιεκα ζηελ πεγή ηνπ. Εάλ ε δηφξζσζε ηνπ πξνβιήκαηνο αληηθξνχεηαη κε άιινπο ζηφρνπο ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο. Εάλ ε αξρή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή απνθαζίζεη λα εμεηάζεη πεξαηηέξσ ην πξφβιεκα, ζα πξέπεη λα εμεηάζεη κε πνηνλ ηξφπν δεκηψλνληαη νη θαηαλαισηέο (Σηάδην 2). Σηάδην 2: Υπνινγηζκόο ηεο δεκίαο θαηαλαιωηή Η δεκία θαηαλαισηή πξνθχπηεη φηαλ ηα απνηειέζκαηα ζηελ αγνξά δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη θαηαιήγνπλ ζε απψιεηεο επεκεξίαο γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Η αλαγλψξηζε θαη ν ππνινγηζκφο ηεο θχζεο θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο δεκίαο θαηαλαισηή (πψο νη θαηαλαισηέο δεκηψλνληαη θαζψο θαη ν αξηζκφο ηνπο θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν δεκηψλνληαη) είλαη κία δσηηθή παξάκεηξνο ηεο ράξαμεο πνιηηηθήο πνπ βαζίδεηαη ζε αμηφπηζηα ζηνηρεία. Σηνηρεία ηεο δεκίαο απνηεινχλ ηφζν νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο φζν θαη νη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο, φπσο νη άκεζεο νηθνλνκηθέο απψιεηεο, ε απψιεηα ρξφλνπ, ην άγρνο θαη ε ζσκαηηθή βιάβε. Παξφηη ν πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο είλαη ζπρλφηαηα δχζθνινο, είλαη απαξαίηεην λα απνηηκεζεί ε δεκία, αθφκα θαη φηαλ απηφ είλαη δπλαηφ λα γίλεη κφλν θαηά ηξφπν πνηνηηθφ. Πηζαλέο πεγέο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ απνηίκεζε κπνξεί λα απνηεινχλ νη νκάδεο εζηίαζεο, ηα ζηνηρεία απφ ηηο θαηαγγειίεο, νη έξεπλεο θαηαλαισηψλ, ε δηεμνδηθή εμέηαζε ηεο αγνξάο θαη ε νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε. Η θαιή εθηίκεζε ηεο δεκίαο θαηαλαισηή παξέρεη ζηνλ ππεχζπλν γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο ηα ζηνηρεία γηα λα εγείξεη ην δήηεκα, εθφζνλ ππάξμεη αλάγθε, παξέκβαζεο ζηελ αγνξά (Σηάδην 3), θαη επίζεο ρξεζηκεχεη ζηνλ θαζνξηζκφ ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζηφρνπ πνιηηηθήο (Σηάδην 4). Σηάδην 3: Πξνζδηνξηζκόο εάλ ε δεκία θαηαλαιωηή δηθαηνινγεί δξάζε πνιηηηθήο Η απφθαζε παξέκβαζεο ή κε ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη κεηά ηελ εμέηαζε πιήζνπο εξσηεκάησλ: Πνηνο είλαη ν βαζκφο δεκίαο ηνπ θαηαλαισηή; Μία παξέκβαζε κπνξεί λα θξηζεί αλαγθαία εάλ ε δεκία είλαη κηθξή αιιά έπιεμε κεγάιν αξηζκφ θαηαλαισηψλ ή, ελαιιαθηηθά, εάλ ε δεκία πνπ έπιεμε κηα κηθξή νκάδα θαηαλαισηψλ είλαη πνιχ κεγάιε. Πνηνο βηψλεη ηε δεκία θαηαλαισηή; Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη νη δπζαλάινγεο επηπηψζεηο πνπ πιήηηνπλ νξηζκέλεο νκάδεο, φπσο ηα παηδηά, ηνπο ειηθησκέλνπο ή ηνπο θνηλσληθά κεηνλεθηνχληεο. Πνηα είλαη ε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα ηεο δεκίαο θαηαλαισηή; Θα πξέπεη επίζεο λα ιακβάλεηαη ππφςε πψο ελδέρεηαη λα κεηαβιεζεί ε δεκία κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Αλ ππάξρεη πξφβιεςε επηδείλσζεο, ίζσο λα εληζρχεηαη ε αλάγθε παξέκβαζεο. Πνηεο είλαη νη πηζαλέο ζπλέπεηεο εάλ δε ιεθζεί δξάζε πνιηηηθήο; Θα πξέπεη λα εμεηάδνληαη νη πνιηηηθέο, νη θνηλσληθέο θαη νη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κε ιήςεο δξάζεο.

5 Μήπσο ππάξρνπλ άιια ζεκαληηθά θφζηε γηα ηελ νηθνλνκία; Μήπσο ην πξφβιεκα θαηαλαισηή πξνθαιεί δεκία θαη ζε άιια ελδηαθεξφκελα κέξε; Μήπσο, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζηξεβιψλεη ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ; Λακβάλνληαο ππφςε απηνχο ηνπο παξάγνληεο, ε αξρή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή ζα πξέπεη λα απνθαζίδεη εάλ: 1) ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί ε πεξίπησζε ιήςεο κηαο δξάζεο πνιηηηθήο (κεηάβαζε ζην Σηάδην 4), 2) ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία πξνηνχ πξνβεί ζηελ αλάπηπμε πνιηηηθήο (επηζηξνθή ζην Σηάδην 2), 3) ρξεηάδεηαη θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο θχζεο θαη/ή ηεο πεγήο ηνπ πξνβιήκαηνο θαηαλαισηή (επηζηξνθή ζην Σηάδην 1) ή 4) δελ απαηηείηαη θακία δξάζε θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε δηεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο ζα ηεξκαηηζηεί. Σηάδην 4: Καζνξηζκόο ηνπ ζηόρνπ πνιηηηθήο θαη πξνζδηνξηζκόο ηνπ εύξνπο ηωλ επηινγώλ πνιηηηθήο Καζνξηζκφο ηνπ ζηφρνπ πνιηηηθήο Έλαο ζαθήο ζηφρνο πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη αλαθνξηθά κε φ,ηη ζθνπεχεη λα επηηχρεη ε πνιηηηθή πξνο φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηεο αγνξάο γεληθφηεξα. Θα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη θαηάιιεινη δείθηεο επηηπρίαο, ζηφρνη ή κεηξήζεηο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα βνεζήζνπλ ζηε κειινληηθή αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πνιηηηθήο (Σηάδην 6) θαη νη νπνίνη ζα πξέπεη λα επηθεληξψλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζηελ αγνξά γηα ηνπο θαηαλαισηέο (θαη φρη ζηα ελδηάκεζα απνηειέζκαηα). Αλ γίλεη ρξήζε κεηξήζεσλ, νη πξνζπάζεηεο ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηνλ θαζνξηζκφ κηαο πεξηφδνπ αλαθνξάο πνπ λα πξνυπάξρεη ηεο πινπνίεζεο κηαο πνιηηηθήο. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ εχξνπο ησλ πξαθηηθψλ δξάζεσλ πνιηηηθήο Θα πξέπεη λα γίλνπλ πξνζπάζεηεο γηα λα πξνζδηνξηζηεί ην πιήξεο θάζκα ησλ πξαθηηθψλ επηινγψλ πνιηηηθήο (εθείλσλ πνπ κπνξνχλ πξαγκαηηθά λα πινπνηεζνχλ). Απηέο νη επηινγέο ζα πεξηιακβάλνπλ εθείλεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ θαηαλαισηή θαη εθείλεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη εθείλεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία θαη απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο (Σρήκα 0.2). Τφζν νη λέεο δξάζεηο πνιηηηθήο φζν θαη ε θαιχηεξε εθαξκνγή ησλ πθηζηάκελσλ πνιηηηθψλ ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη. Σε απηφ ην ζηάδην είλαη επίζεο ε θαηάιιειε ζηηγκή λα θαζνξηζηνχλ νη ππεχζπλνη γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηελ ηήξεζε, ην θφζηνο δηαηήξεζεο ηεο πνιηηηθήο θαζψο θαη ν ηξφπνο πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη ην θνηλφ. Σηάδην 5: Αμηνιόγεζε ηωλ επηινγώλ θαη επηινγή κηαο δξάζεο πνιηηηθήο Εθφζνλ εληνπηζηνχλ νη επηινγέο πνιηηηθήο, ζηφρνο είλαη ν θαζνξηζκφο ηεο πην θαηάιιειεο θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθήο κεζφδνπ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πνιηηηθήο (απφ ην Σηάδην 4). Σηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο θαη λα θαιχπηεη ηφζν ηηο πνζνηηθψο ππνινγίζηκεο παξακέηξνπο φζν θαη ηνπο ηνκείο φπνπ ν πνζνηηθφο ππνινγηζκφο δελ είλαη εθηθηφο (π.ρ. αμίεο ηεο θνηλφηεηαο θαη δενληνινγία). Τν εχξνο θαη ην βάζνο κηαο αλάιπζεο ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη κε βάζε ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ηεο ππφ εμέηαζε πνιηηηθήο. Δελ απαηηνχλ φιεο νη θπβεξλεηηθέο δξάζεηο ελδειερή αλάιπζε. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, κηα άκεζε απαγφξεπζε πξντφληνο έπεηηα απφ ζάλαην ή βαξχ ηξαπκαηηζκφ θαηαλαισηψλ δελ απαηηεί πάληα κηα αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο. Αθεηέξνπ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ίζσο αμίδεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ έξεπλεο, δνθηκέο πεδίνπ θαη έξεπλα κε ζηφρν ηελ εκβάζπλζε κηαο αμηνιφγεζεο. Απηφ πηζαλφηαηα ζα ίζρπε ζε πεξίπησζε πνιηηηθψλ πνπ ζπλεπάγνληαη πςειφ θφζηνο γηα νξηζκέλα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη πνιηηηθψλ πνπ είλαη ζρεηηθά κφληκνπ ραξαθηήξα (π.ρ. ε ηζρχ ηνπο

6 δηαζθαιίδεηαη απφ ηε λνκνζεζία). Η δηαβνχιεπζε κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη νη ελψζεηο θαηαλαισηψλ, νη ζηγφκελεο επηρεηξήζεηο θαη/ή βηνκεραληθέο ελψζεηο, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεξεχλεζεο. Είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ λα ιάβεη ρψξα ζε απηφ ην ζηάδην, πάλησο, θαζψο κπνξεί λα εμαζθαιίζεη φηη νη επηινγέο εθθξάδνληαη κε ζαθήλεηα θαη πξαγκαηεχνληαη επαξθψο φια ηα ζρεηηθά ζέκαηα. Μπνξεί επίζεο λα απνθαιχςεη ζπλέπεηεο πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί ή ζρεδηαζηεί απφ ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο. Τέινο, ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη ηα επαθφινπζα ηεο θάζε επηινγήο ζε άιινπο ηνκείο ηεο πνιηηηθήο, φπσο ν αληαγσληζκφο θαη ην πεξηβάιινλ. Σηάδην 6: Αλάπηπμε κηαο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο ηεο πνιηηηθήο κε ζηόρν ηελ αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο πνιηηηθήο Η ηαθηηθή εμέηαζε ησλ πνιηηηθψλ θαηαλαισηή ρξεζηκεχεη γηα λα πξνζδηνξηζζεί εάλ νη ζηφρνη (φπσο είραλ ηεζεί ζην Σηάδην 4) επηηπγράλνληαη κε νηθνλνκηθά απνδνηηθφ ηξφπν. Η δηαδηθαζία εμέηαζεο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ηηο αιιαγέο ζηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαηαλαισηή, ηηο αιιαγέο ζηελ αγνξά θαη ηηο δπλεηηθέο απξφβιεπηεο ή αθνχζηεο επηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηιεγκέλε δξάζε πνιηηηθήο. Η εμέηαζε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη αθφηνπ ε πνιηηηθή εθαξκφδεηαη γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. Η αμηνιφγεζε κεηά ηελ πινπνίεζε κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ ηελ πξνζσξηλή παξαθνινχζεζε έσο ηελ εμέηαζε επξείαο θιίκαθαο. Οη κέζνδνη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο εμέηαζεο κνηάδνπλ κε εθείλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξφηεξε απνηίκεζε ηνπ αλακελφκελνπ θφζηνπο θαη νθέινπο. Η εμέηαζε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαζνξίδεηαη εάλ ην κέηξν πξέπεη λα δηαηεξεζεί, λα ηξνπνπνηεζεί ή λα εμαιεηθζεί, εάλ ε ηήξεζε ζα πξέπεη λα εληζρπζεί, εάλ ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί κηα ελαιιαθηηθή δξάζε πνιηηηθήο ή εάλ ζα ήηαλ σθέιηκε ε επαλεθηίκεζε ηεο θχζεο θαη/ή ηεο πεγήο ηνπ πξνβιήκαηνο (Σηάδην 1). Σρήκαηα Σρήκα 0.1. Σηάδηα ράξαμεο πνιηηηθήο θαηαλαισηψλ Σρήκα 0.2. Εξγαιεία πνιηηηθήο θαηαλαισηψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο ησλ αγνξψλ

7 OECD 2010 Η περίληυη ασηή δεν αποηελεί επίζημη μεηάθραζη ηοσ ΟΟΣΑ. Η αναπαπαγυγή ηηρ πεπίλητηρ αςηήρ επιηπέπεηαι ςπό ηην πποϋπόθεζη όηι παπαηίθεηαι ηο δικαίυμα αποκλειζηικήρ εκμεηάλλεςζηρ ηος ΟΟΣΑ, καθώρ και ο ηίηλορ ηηρ ππυηόηςπηρ έκδοζηρ. Οι Πολύγλφζζες Περιλήυεις είναι μεηαθραζμένα αποζπάζμαηα ηφν δημοζιεσμάηφν ηοσ ΟΟΣΑ ποσ εκδόθηκαν αρτικά ζηην αγγλική και ηη γαλλική γλώζζα. Γιαηίθενηαι δφρεάν ζηο Ηλεκηρονικό Βιβλιοπφλείο ηοσ ΟΟΣΑ Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ επικοινυνήζηε με ηο Τμήμα Δικαιυμάηυν και Μεηαθπάζευν ηηρ Διεύθςνζηρ Δημοζίυν Υποθέζευν και Επικοινυνιών ηος ΟΟΣΑ μέζυ ηλεκηπονικού ηασςδπομείος ζηη διεύθςνζη: ή μέζυ θαξ: +33 (0) OECD Rights and Translation unit (PAC) 2 rue André-Pascal, Paris, France Επιζκεθηείηε ηον ηλεκηπονικό μαρ κόμβο

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΟΣΑ Διειζδύζεις Αειυόπορ ανάπτςξη: Σςσσέτιση τηρ οικονομίαρ, τηρ κοινωνίαρ και τος πεπιβάλλοντορ

ΟΟΣΑ Διειζδύζεις Αειυόπορ ανάπτςξη: Σςσσέτιση τηρ οικονομίαρ, τηρ κοινωνίαρ και τος πεπιβάλλοντορ OECD Insights Sustainable Development: Linking Economy, Society, environment Summary in Greek ΟΟΣΑ Διειζδύζεις Αειυόπορ ανάπτςξη: Σςσσέτιση τηρ οικονομίαρ, τηρ κοινωνίαρ και τος πεπιβάλλοντορ Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall Macroeconomics, 5/e Olivier Blanchard 1 of 43 IS-LM: Μηχανισμός προσαρμογής μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

β) (βαζκνί: 2) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά έρεη κέζε ηηκή 0 θαη είλαη αληηζηξέςηκε. Δίλεηαη ην αθόινπζν απνηέιεζκα από ην EViews γηα ηε :

β) (βαζκνί: 2) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά έρεη κέζε ηηκή 0 θαη είλαη αληηζηξέςηκε. Δίλεηαη ην αθόινπζν απνηέιεζκα από ην EViews γηα ηε : 1 ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ 2 ΑΠΟ ΤΑ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1 α) (βαζκνί: 3) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά είλαη ζηάζηκε, αληηζηξέςηκε θαη αθνινπζεί ην ΑR(1) ππόδεηγκα. Να βξεζνύλ ε κέζε ηηκή, ε δηαζπνξά θαη ε απηνζπζρέηηζε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηζη ηηρ ανιζόηηηαρ; : Καηανομή ειζοδήμαηορ και θηώσεια ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ

Αύξηζη ηηρ ανιζόηηηαρ; : Καηανομή ειζοδήμαηορ και θηώσεια ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ Growing Unequal? : Income Distribution and Poverty in OECD Countries Summary in Greek Αύξηζη ηηρ ανιζόηηηαρ; : Καηανομή ειζοδήμαηορ και θηώσεια ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ Περίληψη στα ελληνικά Απμήζεθε ε αληζφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα ΒΑΓΙΑ ΣΙΑΜΑΝΤΑ Μορηαθή Βηοιόγος, Msc. Δπηζηεκοληθός Σσλεργάηες Γ Μαηεσηηθής Γσλαηθοιογηθής Κιηληθής Α.Π.Θ. Νοζοθοκείο «Ιπποθράηεηο»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές της Διεθνούς Μετανάστεσσης: SOPEMI 2009

Προοπτικές της Διεθνούς Μετανάστεσσης: SOPEMI 2009 International Migration Outlook: SOPEMI 2009 Summary in Greek Προοπτικές της Διεθνούς Μετανάστεσσης: SOPEMI 2009 Περίληψη στα Ελληνικά Η κεηαλάζηεπζε πξνο ηηο ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ απμήζεθε απόηνκα ηηο δύν ηειεπηαίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα