NEWSLETTER ΦΡΗΗ ΑΠΛΩΝ ΥΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΥΩΝ ΕΓΓΡΑΥΩΝ ΔΗΜΟΙΟΤ Ε. This issue was prepared by Manolis Eglezos Σο παρόν φύλλο επιμελήθηκε ο Μανώλης Εγγλέζος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NEWSLETTER ΦΡΗΗ ΑΠΛΩΝ ΥΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΥΩΝ ΕΓΓΡΑΥΩΝ ΔΗΜΟΙΟΤ Ε. This issue was prepared by Manolis Eglezos Σο παρόν φύλλο επιμελήθηκε ο Μανώλης Εγγλέζος"

Transcript

1 2015 NEWSLETTER ΦΡΗΗ ΑΠΛΩΝ ΥΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΥΩΝ ΕΓΓΡΑΥΩΝ ΔΗΜΟΙΟΤ Ε By MANOLIS EGLEZOS & ASSOCIATES LAW FIRM ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΜΕ ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΣΟΜΕΑ OFFSHORE INCOME & SHIPPING EXLUSIONS * ΕΙΟΔΗΜΑ ΤΠΕΡΑΚΣΙΩΝ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΕΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΧΡΗΗ ΦΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ * USE OF PLAIN PHOTOCOPIES NTO LICENCE * ΑΔΕΙΕ ΕΟΣ ΣΕΛΟ ΣΗΝ ΤΠΕΡ12ΜΗΝΗ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΗ * NO MORE FISCAL YEAR ON ABOVE 12 MONTHS ΑΝΑΣΟΛΗ ΦΟΡΟΤ ΤΠΕΡΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΜΕΧΡΙ * GOODWILL TAX ON REAL ESTATE IS DEFERRED ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ ΦΕΚ * GOVERNMENT GAZETTE PUBLICATIONS ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Σης εταιρείας δικηγόρων ΜΑΝΩΛΗ ΕΓΓΛΕΖΟ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ APRIL 2015 ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 Vol. 1 Αρ. 1 OFFSHORE ACCOUNTS * ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΤΠΕΡΑΚΣΙΩΝ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ This issue was prepared by Manolis Eglezos Σο παρόν φύλλο επιμελήθηκε ο Μανώλης Εγγλέζος Layout: Christina Lytsiousi Τπεύθυνη σελιδοποίησης: Χριστίνα Λυτσιούση

2 OFFSHORE COMPANIES INCOME: INCOME OF THE SHAREHOLDERS? ΕΙΟΔΗΜΑ ΤΠΕΡΑΚΣΙΩΝ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ: ΕΙΟΔΗΜΑ ΣΩΝ ΜΕΣΟΦΩΝ; Since , the income of a foreign company in which an individual (or more individuals linked to him) controls more than 50% of its shares, is considered income of the individual subject to: a. The vehicle being taxed in a non-collaborating state (non collaborating states include but are not limited to Liberia, Marshall Islands, Liechtenstein, Panama) b. The vehicle s shares are not negotiated in a stock exchange c. More than 30% of the net income before taxes derives from: i. Interests ii. Royalties iii. Dividends iv. Income from non fixed assets (eg commodities, services) v. Income from real estate property vi. Income from insurance, banking and other relevant financial activity Even if the company is incorporated and taxed within the EU, it is still subject to examination unless it has real financial activity evidenced through existence of offices, employees, taxation etc in the incorporation state. Above does not apply to maritime companies established in Greece under law 27/75. Περίληψη στα Ελληνικά: Από το εισόδημα ξένης εταιρείας στην οποία φυσικό πρόσωπο κατέχει άνω του 50% των μετοχών της, θεωρείται εισόδημα του φυσικού προσώπου αν η εταιρεία έχει έδρα σε μη συνεργαζόμενο κράτος, οι μετοχές της δε διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο, και άνω του 30% των εισοδημάτων της προέρχεται από τόκους, πνευματικά δικαιώματα, μερίσματα, κινητά περιουσιακά στοιχεία, ακίνητη περιουσία, χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Ακόμα κι αν η εταιρεία έχει έδρα σε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελέγχεται για τυχόν συνδρομή των ανωτέρω εκτός εάν αποδεικνύει πραγματική παρουσία στο κράτος σύστασής της. Σα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε ναυτιλιακές εταιρείες που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα δυνάμει του ν. 27/75. MANOLIS EGLEZOS & ASSOCIATES LAW FIRM **NL April 2015** 2

3 ΦΡΗΗ ΑΠΛΩΝ ΥΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΥΩΝ ΕΓΓΡΑΥΩΝ ΔΗΜΟΙΟΤ Ε ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΜΕ ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΣΟΜΕΑ PLAIN PHOTOCOPIES AND NOT CERTIFIED ONES CAN BE NOW USED FOR DOCS ISSUED WHEN DEALING WITH PUBLIC SECTOR Με το άρθρο 1 του νόμου 4250/2014 καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Σο Δημόσιο, πλέον, υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Τπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό, κλπ.). Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Με τις ρυθμίσεις αυτές επιδιώκεται να τεθούν σε ισχύ σημαντικές διοικητικές απλουστεύσεις, με τις οποίες βελτιώνονται οι διοικητικές διαδικασίες και καθίστανται πιο ευέλικτες και αποδοτικές Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν στις συναλλαγές με το Δημόσιο και φορείς σχετιζόμενους με αυτό, και μόνο για έγγραφα που εκδίδουν τέτοιοι φορείς. Για συναλλαγές με άλλους φορείς (πχ τράπεζες), δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη. English summary: There is no more need for submission of certified copies of documents issued by the public sector or related institutions, where a citizen deals wih the public sector in Greece. Plain photocopies of the documents concerned suffice. Copies of private documents and of foreign documents should be still certified by a lawyer; further, this development concerns solely dealing with the Administration and not with other institutions (eg Banks). MANOLIS EGLEZOS & ASSOCIATES LAW FIRM **NL April 2015** 3

4 GREEK NATIONAL TOURISM ORGANIZATION (NTO)/LICENCE ISSUANCE PROCEDURE ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΚΔΟΗ ΗΜΑΣΟ ΕΟΣ Changes in the competent authority for the issuance of NTO (EOT) licence have taken place. Pursuant to recent legislation and following our inquiries with the National Tourism Organization following applies: The competent authority for the issuance of the NTO licence is as from 30/10/2014 the Ministry of Tourism and not NTO. Following a period when no applications were considered, pending the issuance of a relevant ministerial decree, the department was operative and applications were being processed. Following the elections of 25 th January 2015, there is again reconsideration as to the competent authority, and applications are again not processed for the time being. No time frame is given by the authorities as to when applications will be considered again. Until then the required documents re obtaining the NTO licence would be submitted to the same department as they were being submitted so far. 15 days from submission of the required documents, and provided no rejection by the administration has taken place, the tourist office or branch can operate without the licence, and when the latter is issued, the tourist office or branch will receive its registration number. Περίληψη στα Ελληνικά: Η διαδικασία αδειοδότησης τουριστικών επιχειρήσεων και χορήγησης του σχετικού σήματος, έχει παγώσει προσωρινά λόγω υπαγωγής της αρμόδιας υπηρεσίας στο Τπουργείο Σουρισμού πλέον και όχι στον ΕΟΣ, όπου υπαγόταν προηγουμένως. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκδώσουν άδεια υποβάλλουν τα απαιτούμενα έγγραφα όπως και πριν, αυτά όμως δεν εξετάζονται από τη Διοίκηση. Μετά την πάροδο 15 ημερών από την υποβολή, η επιχείρηση μπορεί να δραστηριοποιηθεί έστω και χωρίς σήμα, το οποίο θα λάβει εν καιρώ όταν ελεγχθούν τα δικαιολογητικά της και θεωρηθούν πλήρη. MANOLIS EGLEZOS & ASSOCIATES LAW FIRM **NL April 2015** 4

5 ΣΕΛΟ ΣΗΝ ΤΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΡΗΗ CEASE OF FIRST FISCAL YEAR ABLE TO BE MORE THAN TWELVE MONTHS Καταργήθηκε η δυνατότητα νεοϊδρυομένων εταιρειών να ορίζουν υπερδωδεκάμηνη πρώτη εταιρική χρήση. H διάρκεια της χρήσης δε μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες. English summary: Newly incorporated companies may not any more designate their first fiscal year as having a duration of more than 12 months. The fiscal year may not exceed 12 months in any case. MANOLIS EGLEZOS & ASSOCIATES LAW FIRM **NL April 2015** 5

6 ΑΝΑΣΟΛΗ ΥΟΡΟΤ ΤΠΕΡΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΜΕΦΡΙ GOODWILL TAX IN REAL ESTATE WILL NOT APPLY UNTIL Aνεστάλη η εφαρμογή του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016, με στόχο την τόνωση της αγοράς ακινήτων. Η ρύθμιση αυτή, έρχεται σε συνέχεια άλλων μέτρων που έχoυy ληφθεί προς την ίδια κατεύθυνση, όπως η μείωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων στο 3%. την πράξη, θα σημειώσουμε ότι η κατάρρευση της αγοράς ακινήτων λόγω της κρίσης είχε ήδη περιορίσει την επιβολή του σχετικού φόρου, αφού τα ακίνητα πωλούνται σε τιμές κατώτερες της αξίας που είχαν. English summary: The goodwill tax on real estate transfers, which was imposed lately, shall not apply until the , aiming to improve the situation in the real estate market. The economic crisis had, however, rendered the goodwill tax practically inapplicable, since prices are now lower than the ones prevailing before crisis begins. It has to be noted that transfer tax has also been reduced to 3%. MANOLIS EGLEZOS & ASSOCIATES LAW FIRM **NL April 2015** 6

7 ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΤΠΟΦΡΕΩΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΟ ΥΕΚ CEASE OF OBLIGATION TO PUBLISH IN GOVERNMENT GAZETTE Καταργήθηκε η υποχρέωση δημοσίευσης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως πράξεων ή στοιχείων που υπήρχε για τις ανώνυμες εταιρίες, τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, τις ευρωπαϊκές εταιρίες, τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρίες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών. Οι σχετικές πράξεις υποβάλλονται πλέον μόνο στο ΓΕΜΗ και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. English summary: No obligation to publish in the government gazette bulletin exists any more for the SAs, Limited companies, European companies, European cooperative companies and branches of foreign companies. The data that used to be published in the government gazette are submitted with GEMI (General Commercial Registry) and uploaded in the latter s website. MANOLIS EGLEZOS & ASSOCIATES LAW FIRM **NL April 2015** 7

8 ARE FUNDS OF OFFSHORE ACCOUNTS ABROAD PASSING TO SHAREHOLDERS CONSIDERED DIVIDENDS? ΣΑΦΑΣΙΟΝ ΘΕΩΡΟΤΝΣΑΙ ΜΕΡΙΜΑΣΑ ΠΟΑ Ε ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΠΕΡΑΚΣΙΩΝ ΠΟΤ ΜΕΣΑΥΕΡΟΝΣΑΙ ΣΟΤ ΜΕΣΟΦΟΤ; ΥΟΡΟΛΟΓΗΗ In case of offshore corporations having accounts outside Greece, any amount which passes from such company to the shareholders, unless a different cause is proven, is considered as dividends and is subject to a tax of 10%. Once such 10% is paid, the amounts in question are legitimately used by the shareholder. Περίληψη στα Ελληνικά: Οι υπεράκτιες εταιρείες με λογαριασμό στο εξωτερικό που μεταφέρουν ποσά στους μετόχους τους, θεωρείται ότι τους διανέμουν μέρισμα το οποίο φορολογείται στην Ελλάδα με 10%, μετά την καταβολή του οποίου τα ποσά μπορούν νομίμως να χρησιμοποιηθούν. MANOLIS EGLEZOS & ASSOCIATES LAW FIRM **NL April 2015** 8

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com NEWSLETTER TAX LAW FEBRUARY 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΑΠΛΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΧΡΗΣΗ ΑΠΛΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2015 NEWSLETTER ΧΡΗΣΗ ΑΠΛΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ By MANOLIS EGLEZOS & ASSOCIATES LAW FIRM ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ BANKS COMPLIANCE REQUIREMENTS * ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Accountants & business advisers

Accountants & business advisers 1 Accountants & business advisers Αυτό το βιβλιάριο είναι βασισμένο στη φορολογική νομοθεσία και την πρακτική σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2014. Προορίζεται ως ένας γενικός οδηγός μόνο σχετικά με το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece TAX LAW JUNE 6, 2013 Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com This newsletter

Διαβάστε περισσότερα

MOURGELAS GREEK LAW UPDATE

MOURGELAS GREEK LAW UPDATE MOURGELAS GREEK LAW UPDATE July 2013 Φορολογικά Νέος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Την 17η Ιουλίου 2013, ανακοινώθηκε η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από 23% σε 13% και ψηφίσθηκε από την Βουλή ο νέος Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

MOURGELAS GREEK LAW UPDATE

MOURGELAS GREEK LAW UPDATE MOURGELAS GREEK LAW UPDATE March 2013 Εργατικό Δίκαιο Απασχόληση 1. Μισθολογικές μεταβολές Με σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων επέρχονται σημαντικές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό τομέα με σημαντικότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ FINANCIAL IMMIGRANTS

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ FINANCIAL IMMIGRANTS ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ (Ε.Ο.Ν.Ν.) NON - GOVERNMENTAL ORGANISATION SCIENTIFIC ASSOCIATION OF YOUNG JURISTS www.eonn.gr ΠΑΤΟΥΣΑ 3, Τηλ.: 210 82.59.322, e-mail: info@eonn.org

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΑΕΠ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 / 2015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1/2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

FOREWORD ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Αθήνα, Φεβρουάριος 2012 Γ. Β. Μπαζίνας & Ι. Γ. Σακκάς. Athens, February 2012 G. B. Bazinas & Y. G. Sakkas 2012-BAZINAS LAW FIRM

FOREWORD ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Αθήνα, Φεβρουάριος 2012 Γ. Β. Μπαζίνας & Ι. Γ. Σακκάς. Athens, February 2012 G. B. Bazinas & Y. G. Sakkas 2012-BAZINAS LAW FIRM Law4050/ 201 2:Gr e e kbondhol de rac t FOREWORD Although the present translation* remains faithful to the Greek text, an effort was made to depict, where possible, the terms of Law 4050/2012 using terminology

Διαβάστε περισσότερα

THE HELLENIC REPUBLIC

THE HELLENIC REPUBLIC OFFERING CIRCULAR THE HELLENIC REPUBLIC 3,000,000,000 4.75 per cent. Notes due 2019 Issue Price: 99.133% The 3,000,000,000 4.75 per cent. Notes due 2019 (the Notes ) of the Hellenic Republic (the Republic

Διαβάστε περισσότερα

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations Greece Tax Services 3 November 2014 Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations In an effort to provide taxpayers with an integrated procedural

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 172/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Συνθήκης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG» Άρθρο πρώτο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG» Άρθρο πρώτο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG» Άρθρο πρώτο Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η Σύμβαση Πώλησης Μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE & SPORT ------ STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (Ι.Κ.Υ.) DIRECTORATE FOR SPECIAL PROGRAMMES, INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS UNIT FOR FOREIGNERS

Διαβάστε περισσότερα

κύκλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

κύκλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σελίδα 1 of 24 Page 1 of 24 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ CODE OF THE CORPORATE GOVERNANCE Σελίδα 2 of 24 Page 2 of 24 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ INDEX OF CONTENTS ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Σελ 3 CHAPTER

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης

Διαβάστε περισσότερα

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Οικονομικές Καταστάσεις 2013 Financial Statements Οικονομικές Καταστάσεις 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη

Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΗ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4.

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4. TABLE OF CONTENTS 1. Services offered to the public 2. Main protection titles and how to obtain them 3. Statistics 4. Financial Data 5. Legislation International relations 6. Various Events Communication

Διαβάστε περισσότερα

O παρών νόμος θέλει ισχύσει από της δημοσιεύσεώς του εις την Eφημερίδα της Kυβερνήσεως.

O παρών νόμος θέλει ισχύσει από της δημοσιεύσεώς του εις την Eφημερίδα της Kυβερνήσεως. Α.Ν. 52/1967(Γερμανία) Περί κυρώσεως της μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Ομοσπόνδου Δημοκρατίας της Γερμανίας συμφωνίας περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φοροδιαφυγής εν σχέσει

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC

Notes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC AUS140-GR(1).0807 (Page 1 of 31/Σελίδα 1 από 31) tes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4580/1966 ΦΕΚ 235 /9.11.1966/τ.Α

NΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4580/1966 ΦΕΚ 235 /9.11.1966/τ.Α NΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4580 Περί κυρώσεως της µεταξύ του Bασιλείου της Eλλάδος και της ηµοκρατίας της Iνδίας συµφωνίας περί αποφυγής της διπλής φορολογίας, εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3919/2011: «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβασις EΛΛAΔOΣ - ΣOYHΔIAΣ

Σύμβασις EΛΛAΔOΣ - ΣOYHΔIAΣ Σύμβασις EΛΛAΔOΣ - ΣOYHΔIAΣ N. 4300/1963 (1) (ΦEK 73/28.5.1963/τ. A') Περί κυρώσεως της μεταξύ Eλλάδος και Σουηδίας συμβάσεως περί αποφυγής διπλής φορολογίας και αποτροπής της φοροδιαφυγής. Άρθρον Mόνον

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property Terms and Conditions Please read carefully the terms and conditions before using this site. The use of this site bookingsantorini.com directly or indirectly, through the use of a personal computer or/and

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPA) Προώθησης Εξαγωγών Καλλυντικών προς Ρωσία

Αποτύπωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPA) Προώθησης Εξαγωγών Καλλυντικών προς Ρωσία ΜΕΛΕΤΗ Αναλυτική καταγραφή και αποτύπωση επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Analysis - BPA) εξαγωγής καλλυντικών με φορτηγό στη Ρωσία Ομάδα Έργου Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 Ο Κυρωτικός της Σύμβασης (Αρ. 155) για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία και το Περιβάλλον Εργασίας Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2548/1953 (1) (Φ.E.K. 231/27.8.1953/ τ.a').

NΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2548/1953 (1) (Φ.E.K. 231/27.8.1953/ τ.a'). Σύμβασις EΛΛAΔOΣ HΝΩΜΕΝΩΝ ΠOΛITΕΙΩΝ ΤΗΣ AMEPIKHΣ (H.Π.A.) NΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2548/1953 (1) (Φ.E.K. 231/27.8.1953/ τ.a'). Περί κυρώσεως φορολογικής συμβάσεως μεταξύ Eλλάδος και Hνωμένων Πολιτειών

Διαβάστε περισσότερα