Η βασισµένη στον Η/Υ δηµιουργία εννοιολογικών χαρτών και η διδακτική αξιοποίησή τους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η βασισµένη στον Η/Υ δηµιουργία εννοιολογικών χαρτών και η διδακτική αξιοποίησή τους"

Transcript

1 Η βασισµένη στον Η/Υ δηµιουργία εννοιολογικών χαρτών και η διδακτική αξιοποίησή τους Βαρδάκα Ματίνα, Βαρδάκας Ευάγγελος, Αλιµήσης ηµήτρης Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Παράρτηµα Πάτρας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της εργασίας αυτής είναι να τονίσει τον σηµαντικό ρόλο που µπορούν να παίξουν στην εκπαιδευτική διαδικασία οι εννοιολογικοί χάρτες. Οι εννοιολογικοί χάρτες αποτελούν ένα σύµπλεγµα βασικών εννοιών και υποεννοιών οι οποίες σχετίζονται και συνδέονται µε δεσµούς µεταξύ τους και δίνονται µέσω παραστατικών διαγραµµάτων που συνδυάζουν κείµενα, εικόνες και γραφικά. Η δηµιουργία τους µπορεί σήµερα να βασιστεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και στη χρήση εξειδικευµένων προγραµµάτων και η χρήση τους µπορεί να επεκταθεί σε όλα τα σχολικά µαθήµατα. Στην εργασία αυτή δίνονται παραδείγµατα ανάπτυξης εννοιολογικών χαρτών διαφορετικού σχηµατοπλαισίου µε χρήση του προγράµµατος Inspiration στη διδασκαλία µαθηµάτων από διαφορετικά γνωστικά πεδία. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Εννοιολογικοί Χάρτες, ιδασκαλία, Inspiration, Αναπαράσταση εννοιών. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Στις µέρες µας οι µαθητές ζουν σε ένα κόσµο στον οποίο η επικοινωνία µε σύµβολα και εικόνες τείνει να κυριαρχήσει έναντι της επικοινωνίας µέσω του γραπτού λόγου. Στη σύγχρονη εκπαιδευτική µεθοδολογία, που επιδιώκει την οικοδόµηση της γνώσης µέσω της ενεργητικής εµπλοκής των µαθητών στη µαθησιακή διαδικασία, χρησιµοποιούνται διάφορες τεχνικές αξιοποίησης των συµβολικών µηνυµάτων και της εικόνας. Ένας σχετικά νέος τρόπος ο οποίος αναπτύσσεται και υιοθετείται όλο και περισσότερο στην εκπαίδευση είναι η χρήση εννοιολογικών χαρτών. Η δηµιουργία ενός χάρτη εννοιών οδηγεί ουσιαστικά στην κατασκευή ενός µοντέλου, το οποίο, αν και στατικό, επιχειρεί να αναπαραστήσει ένα φαινόµενο, µια κατάσταση ή ένα πρόβληµα σε εξέλιξη στο χώρο και στο χρόνο παρουσιάζοντας διαδοχικές εικόνες σε δεδοµένες χρονικές στιγµές (π.χ. οι διαφορετικές φάσεις από τις οποίες διέρχεται η λειτουργία µιας µηχανής, η εξέλιξη ενός κοινωνικού ή οικονοµικού φαινοµένου, η ζωή σε ένα φυσικό οικοσύστηµα κ.ά.). Οι εννοιολογικοί χάρτες αποτελούν πολύτιµα εργαλεία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η χρήση τους στη διδασκαλία αναπτύχθηκε αρχικά από τον J. D. Novak (Αθανασοπούλου κ.ά, 2001), µε βάση τη θεωρία του Ausubel που τόνιζε τη σηµασία της προϋπάρχουσας γνώσης για τη δυνατότητα κατάκτησης νέων εννοιών. Η «µάθηση µε νόηµα», όπως την αποκαλούσε, σήµαινε την προσαρµογή των νέων εννοιών στις υπάρχουσες γνωστικές δοµές των µαθητών (Ausubel, 1963).

2 Ένας εννοιολογικός χάρτης Αποτελείται από Αποτελείται από ταυτοποιεί σχέσεις Συνδετικές φράσεις µεταξύ έννοιες Εικόνα 1: Ένας εννοιολογικός χάρτης για τον εννοιολογικό χάρτη Η εκµάθηση νέων εννοιών λοιπόν διευκολύνεται από τη συσχέτιση τους µε άλλες σχετικές έννοιες. Οι έννοιες που διδάσκονται στο σχολείο συνήθως δεν είναι «µεµονωµένες», αλλά σχετίζονται µε άλλες έννοιες που ήδη γνωρίζουν οι µαθητές. Για να υπάρξει σε βάθος κατανόηση των εννοιών θα πρέπει οι νέες ιδέες να ενσωµατώνονται σε εννοιολογικά σχήµατα που βοηθούν το µαθητή να αφοµοιώσει και να οικειοποιηθεί τη νέα γνώση. Οι σχέσεις και οι συνδέσεις ανάµεσα στις έννοιες µπορούν να παρουσιαστούν αποτελεσµατικά µέσα από ένα εννοιολογικό χάρτη. Η οργανωµένη παρουσίαση της γνώσης βοηθά στην καλύτερη κατανόηση, αποθήκευση και ανάκληση της γνώσης αυτής (IARE at AEL, 2003). Η εικονιστική αναπαράσταση ιδεών και εννοιών µε τη χρήση µιας µεθοδολογίας αποτύπωσης κατά τρόπο ευκρινή και παραστατικό ιδεών και εννοιών επιτρέπει την εµφανή ανάδειξη του περιεχοµένου τους όσο και των µεταξύ τους σχέσεων. Στους εννοιολογικούς χάρτες, οι κόµβοι (πλαίσια µε επιγραφές) χρησιµοποιούνται για να αναπαραστήσουν έννοιες που συνδέονται µεταξύ τους µε δεσµούς (γραµµές που ενώνουν τους δεσµούς), των οποίων οι επιγραφές δηλώνουν σχέσεις που υπάρχουν ανάµεσα σε δύο ή περισσότερες έννοιες. Οι εννοιολογικοί χάρτες είναι λοιπόν είναι µια µορφή διαγράµµατος που βασικό στόχο έχει την απεικόνιση της φυσικής γλώσσας και της ανθρώπινης σκέψης µέσω µιας οπτικής σήµανσης στα πλαίσια µιας οργανωµένης εικονιστικής γλώσσας. Η χρησιµοποίηση των εννοιολογικών χαρτών µπορεί να γίνεται σε κάθε περίπτωση που χρειαζόµαστε να παρουσιάσουµε τις ιδέες µας και επιζητούµε την κατανόηση του περιεχοµένου των εννοιών όσο και των µεταξύ τους σχέσεων, επιρροών και συνεπαγωγών. Οι εννοιολογικοί χάρτες από διδακτικής-παιδαγωγικής απόψεως είναι

3 εικόνες που βοηθούν το µαθητευόµενο να δηµιουργήσει εννοιολογικές ακολουθίες, συνεπαγωγές, επαγωγικούς συλλογισµούς και τελικά µία σύνδεση όλων των βασικών παραµέτρων ενός θεµατικού ή γνωστικού πεδίου (Novak, 1977). Ένα άλλο βασικό πλεονέκτηµα της χρήσης των εννοιολογικών χαρτών είναι ότι επιτρέπει στους µαθητές να εµπλακούν ενεργά στην διαδικασία κατασκευής της γνώσης, όταν καλούνται από το δάσκαλο να δηµιουργήσουν τους δικούς εννοιολογικούς χάρτες για έννοιες, ιδέες και φαινόµενα που διδάσκονται στη σχολική τάξη. Μέσω αυτής της εργασίας ο µαθητής µπορεί να κατασκευάσει και να οργανώσει την προσωπική του γνώση (McAleese, 1998). Μπορούν τέλος να αξιοποιηθούν για την αξιολόγηση των γνώσεων των µαθητών είτε από το δάσκαλο είτε από τον ίδιο το µαθητή (Novak, 1990). ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΟΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Ο/η εκπαιδευτικός γράφει τις βασικές έννοιες του µαθήµατος στον πίνακα ή στην επιφάνεια εργασίας ενός προγράµµατος δηµιουργίας εννοιολογικών χαρτών στην οθόνη του ΗΥ. Οι µαθητές καλούνται να φτιάξουν έναν εννοιολογικό χάρτη ενώνοντας τις έννοιες αυτές σύµφωνα µε τις σχέσεις που τις διέπουν. Η τελική µορφή της κάθε σχέσης ανάµεσα σε δύο έννοιες θα πρέπει να σχηµατίζει µια πρόταση η οποία θα σηµατοδοτεί αυτή τη σχέση. Όσο η γνώση γύρω από το θέµα αναπτύσσεται ο εννοιολογικός χάρτης θα ανανεώνεται και εµπλουτίζεται από όλη την τάξη. Επίσης, σταδιακά συζητούνται εναλλακτικοί τρόποι οργάνωσης των εννοιών όπως προκύπτουν από µια βαθύτερη εξέταση του θέµατος. Τέλος, οι µαθητές ενθαρρύνονται να φτιάξουν σε συνεργασία µε τους συµµαθητές τους το δικό τους εννοιολογικό χάρτη σε άλλα θέµατα. Η χρήση του εννοιολογικού χάρτη σε επίπεδο τάξης δίνει την ευκαιρία να αναπτυχθούν δυναµικές σχέσεις ανάµεσα στον εκπαιδευτικό και τους µαθητές καθώς και ανάµεσα στους ίδιους τους µαθητές. Καθώς συζητούν πώς η µια έννοια σχετίζεται µε µιαν άλλη οι µαθητές έχουν την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν πώς κάποιες έννοιες γίνονται αντιληπτές από τους συµµαθητές τους και να τις συγκρίνουν µε τις δικές τους ιδέες. Ο δάσκαλος έχει µια πρώτης τάξεως ευκαιρία να κατανοήσει τις ιδέες των µαθητών του και τον τρόπο σκέψης που αναπτύσσουν πάνω στο συγκεκριµένο θέµα, διότι οι εννοιολογικοί χάρτες προσφέρουν στο δάσκαλο ένα «παράθυρο» από το οποίο µπορεί να παρατηρήσει την οργάνωση της σκέψης των µαθητών και την ανάπτυξη των εννοιολογικών µοντέλων που χρησιµοποιούν οι µαθητές. Συνήθως χρειάζεται να τονίσουµε στους µαθητές ότι είναι απαραίτητο να συγκεντρωθούν στις πιο εµφανείς και χρήσιµες συνδέσεις αναπτύσσοντας υψηλού επιπέδου δεξιότητες αξιολόγησης, κρίσης και σύνθεσης. Επιπλέον, οι µαθητές ενθαρρύνονται να δοκιµάζουν την ανακατασκευή του εννοιολογικού χάρτη, την διαφορετική συσχέτιση των εννοιών ώστε να µπορούν να βλέπουν τις εννοιολογικές αλλαγές που συµβαίνουν όταν αλλάξουν κάποια στοιχεία του χάρτη («τι θα συµβεί αν»), τους εναλλακτικούς τρόπους σύνδεσης των εννοιών που µπορεί να προκύπτουν, τις διαφορές και τις οµοιότητες που υπάρχουν µε διάφορα άλλα θέµατα. Καθώς οι µαθητές συνεχίζουν να αναµορφώνουν τους χάρτες τους ο εκπαιδευτικός έχει την ευκαιρία να τους βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα τις σχέσεις ανάµεσα στις έννοιες.

4 ΣΤΑ ΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΟΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Συλλογή υλικού: Το υλικό µπορεί να είναι οτιδήποτε δύναται να χρησιµεύσει ως απεικονιστικό περιεχόµενο στις περιοχές τού υπό κατασκευή Εννοιολογικού Χάρτη µας : ορισµοί εννοιών, στατιστικά στοιχεία, στάδια διαδικασιών, παράµετροι επίλυσης ενός προβλήµατος, ιστογράµµατα, παραποµπές, φωτογραφίες, διαγράµµατα, οπτικό - γραφίστικο υλικό κ.ά. Επιλογή σχηµατοπλαισίου εννοιολογικού χάρτη: Η επιλογή θα πρέπει να γίνει µε δύο κυρίως κριτήρια: α) Το υλικό το οποίο θα παρουσιασθεί µέσω τού Εννοιολογικού Χάρτη β) Το κοινό στο οποίο απευθύνεται ο Εννοιολογικός Χάρτης Η επιλογή τού σχηµατοπλαισίου τού Εννοιολογικού Χάρτη προϋποθέτει ως εκ τούτου µελέτη των διαθέσιµων από τη βιβλιογραφία σχηµατοπλαισίων Εννοιολογικών Χαρτών (www.inspiration.com, και κάµποσες δοκιµές έτσι ώστε να επιλεγεί τελικά το αποτελεσµατικότερο για την περίπτωση και το καταλληλότερο για το δεδοµένο υλικό και την µορφή πού αυτό υπάρχει (περιγραφικό, οπτικό ή άλλης µορφής). Συνήθως το πιο απλό σχηµατοπλαίσιο είναι και το πιο αποτελεσµατικό. Κατασκευή του εννοιολογικού χάρτη: Εκείνο που έχει πρωτίστως σηµασία στην κατασκευή ενός εννοιολογικού χάρτη είναι η σωστή παραµετροποίηση. Να αποδοθούν δηλαδή όλες οι παράµετροι πού συνθέτουν την βασική έννοια. Εάν π.χ η Βασική Έννοια είναι ένας ορισµός πρέπει ν αναδειχθούν όλες οι επιµέρους έννοιες πού τον συνθέτουν και πού οδηγούν σε αυτόν. Αν πρόκειται για µια ενέργεια πρέπει τότε στον Εννοιολογικό Χάρτη να εµφαίνονται όλες οι διαδικασίες πού καταλήγουν στο τελικό στάδιο τής υλοποίησης αυτής τής ενέργειας. Αν πρόκειται για µια ερώτηση κρίσεως πρέπει ο Εννοιολογικός Χάρτης µας να αποτυπώνει όλα τα επιχειρήµατα υπέρ και κατά µιας ή περισσότερων απαντήσεων. Αν πρόκειται για την επίλυση ενός προβλήµατος τότε ο ρόλος του Εννοιολογικού Χάρτη είναι να βοηθήσει τους µαθητές στην εύρεση λύσης η οποία δεν θα φαίνεται στον Εννοιολογικό Χάρτη, αλλά θα υπάρχει σε αυτόν ως Βασική Έννοια το προς επίλυση πρόβληµα κι όλες οι διασυνδεόµενες απαντήσεις στα ερωτήµατα τα οποία οδηγούν στην επίλυση του. Στις µέρες µας έχουµε στην διάθεση µας αρκετά εργαλεία χαρτογράφησης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, τα οποία παρέχουν σηµαντική στήριξη στη διαδικασία κατασκευής και αναδιοργάνωσης ενός εννοιολογικού χάρτη και δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να εµπλουτίσει το χάρτη του µε κατάλληλα γραφικά, να οργανώσει και να αναδιοργανώσει µε ευκολία τις έννοιες αξιοποιώντας τη δυνατότητα µετακίνησης και προσθήκης εννοιών. Τα εργαλεία αυτά είναι εύκολα στην εκµάθηση τους, τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους µαθητές. Κυκλοφορούν αρκετά προγράµµατα που βοηθούν στον εύκολο και γρήγορο σχεδιασµό εννοιολογικών χαρτών π.χ. Smartideas (www.smarttech.com/smartideas), Inspiration (www.inspiration.com). Το Inspiration είναι ένα πρόγραµµα ευρέως γνωστό που µας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσουµε µεγάλη ποικιλία εννοιολογικών χαρτών. Το πρόγραµµα προσφέρει: - Μια επιφάνεια εργασίας χωρισµένη σε τετράγωνα.

5 - Μια παλέτα εικονιδίων τα οποία χρησιµοποιούµε για να εισάγουµε τις έννοιες στην επιφάνεια εργασίας. - Τη γραµµή εργαλείων όπου υπάρχουν τα κυριότερα εργαλεία που θα χρησιµοποιήσουµε. - Τα µενού εντολών, από όπου µπορούµε να δίνουµε τις εντολές. Κατά την εκκίνηση του προγράµµατος εµφανίζεται στο κέντρο της επιφάνειας εργασίας ένα παραλληλόγραµµο µε την ένδειξη Main Idea. Σε αυτό το εικονίδιο θα πρέπει να γράψουµε την Κεντρική Ιδέα της εργασίας µας. Μενού εντολών Γραµµή εργαλείων Παλέτα εικονιδίων Επιφάνεια εργασίας Εικόνα 2: Η επιφάνεια εργασίας του Inspiration ΕΙ Η ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ Μπορούµε να διακρίνουµε 4 µεγάλες κατηγορίες Εννοιολογικών Χαρτών στη βάση των διαφορετικών σχηµατοπλαισίων πού υιοθετούν για την παρουσίαση των ιδεών. Αραχνοειδείς Εννοιολογικοί Χάρτες (Spider Concept Map): Οι εν είδει ιστού αράχνης Εννοιολογικοί Χάρτες τοποθετούν την Βασική Έννοια τους, δηλαδή το θέµα τους πού λειτουργεί ως ενοποιητικό στοιχείο, στο κέντρο τού χάρτη. Οι έννοιες οργανώνονται γύρω από αυτό το κέντρο µε φορά προς τα έξω. Ακολουθεί παράδειγµα αραχνοειδούς χάρτη στον κύκλο των µαθηµάτων του περιβάλλοντος.

6 Εικόνα 3: Παράδειγµα ενός αραχνοειδούς εννοιολογικού χάρτη Ιεραρχικώς δοµηµένοι εννοιολογικοί χάρτες (hierarchy concept maps): Οι Ιεραρχικώς οµηµένοι Εννοιολογικοί Χάρτες παρουσιάζουν τα στοιχεία τους ακολουθώντας µια καθοδική κλιµάκωση. Η βασική έννοια τίθεται επάνω. Οι επιµέρους έννοιες τοποθετούνται χαµηλότερα στην κλίµακα τής ιεραρχίας αναλόγως µε τη σχέση τους προς τις ιεραρχικά ανώτερες έννοιες.

7 Εικόνα 4: Παράδειγµα ενός ιεραρχικά δοµούµενου εννοιολογικού χάρτη Πίνακες ροής (flowchart concept maps): Οι πίνακες ροής οργανώνουν τις έννοιες του Εννοιολογικού Χάρτη σε µια γραµµική απεικόνιση πού µπορεί να χρησιµοποιεί, σε µια πιο σύνθετη εκδοχή, και αλγόριθµους.

8 ΕΝΤΡΟ κοπή ΞΥΛΟ τεµαχ ισµός ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ πηγαίνει στο... ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΑΡΤΟΥ µε επεξεργασία δίνει... ΧΑΡΤΙ Εικόνα 5: Παράδειγµα χρήσης ενός πίνακα ροής Συστηµικοί εννοιολογικοί χάρτες (systems concept maps): Οι συστηµικοί Εννοιολογικοί Χάρτες οργανώνουν το υλικό τους κατά τρόπο παρόµοιο µε τους πίνακες ροής µε την διαφορά ότι επιπροσθέτως έχουν στα άκρα τους «ΕΙΣΡΟΕΣ- ΕΚΡΟΕΣ»

9 Εικόνα 6: Παράδειγµα χρήσης ενός συστηµικού εννοιολογικού χάρτη ΕΠΙΛΟΓΟΣ Η προσέγγιση και περιγραφή των δυνατοτήτων που παρουσιάζουν οι Εννοιολογικοί Χάρτες κάνει εµφανή τη χρησιµότητά τους και την ανάγκη χρήσης τους στη διδασκαλία όλων των µαθηµάτων. Βεβαίως χρειάζεται εκπαίδευση και εξοικείωση των εκπαιδευτικών µε τους Εννοιολογικούς χάρτες προκειµένου να τους χρησιµοποιήσουν στην καθηµερινή τους δουλειά στο στη σχολική τάξη. Θεωρούµε ότι χρειάζεται συστηµατική δουλειά εκ µέρους του εκπαιδευτικού για την επίτευξη ικανοποιητικών αποτελεσµάτων ενώ κρίνεται σκόπιµη η χρήση τους σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης και η εξοικείωση των µαθητών από τις πρώτες σχολικές τάξεις. Ορισµένα µαθήµατα (π.χ. στις Φυσικές επιστήµες) ενδεχοµένως προσφέρονται σε µεγαλύτερο βαθµό για την χρήση Εννοιολογικών Χαρτών ανάλογα µε το αντικείµενο

10 τους. Ιδιαίτερα αναγκαίοι και αποτελεσµατικοί µπορούν να φανούν στα µαθήµατα που εισάγονται σύνθετες και πολύπλοκες έννοιες, όπου χρειάζεται η οργανωµένη σύνδεση γνώσεων που προϋπάρχουν µε τις νέες που διδάσκονται. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ausubel, D. P. (1963). The Psychology of Meaningful Verbal Learning. New York: Grune and Stratton. IARE at AEL, (2003), Graphic Organizers: A Review of Scientifically Based Research, Prepared for Inspiration Software, Inc. By The Institute for the Advancement of Research in Education (IARE) at AEL, McAleese, R. (1998). The Knowledge Arena as an Extension to the Concept Map: Reflection in Action. Interactive Learning Environments, Vol. 6, No. x, pp Novak, J. D. (1977). A Theory of Education. Ithaca, NY: Cornell University Press. Novak, J. D. (1990). Concept maps and Vee diagrams: Two metacognitive tools for science and mathematics education. Instructional Science, 19, Αθανασοπούλου, Χ., Μπαλκούρας,., Πολιτοπούλου, Ζ., και Τζιάκη, Α. (2001), Θεωρία των εννοιολογικών χαρτών, Εσωτερικό έγγραφο Πανεπιστηµίου Κρήτης, Τµήµα Πληροφορικής

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους.

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. Κωνσταντίνα Στούµπου Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» με τη χρήση ψηφιακών εννοιολογικών χαρτών

Διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» με τη χρήση ψηφιακών εννοιολογικών χαρτών Διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» με τη χρήση ψηφιακών εννοιολογικών χαρτών Παπαβασιλείου Γεώργιος Εκπαιδευτικός ΠΕ09 Οικονομολόγος και ΠΕ04.02 Χημικός, ΓΕΛ Φερών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ρ Στέλλα Χατζηαχιλλέως, Μέλος Παιδαγωγικής Οµάδας, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αθαλάσσας Εισαγωγή Οι εννοιολογικοί χάρτες συνιστούν διαγράµµατα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ιωάννης Τζωρτζάκης ΜΕ 04023 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: ΜΙΑ VISUAL ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: ΜΙΑ VISUAL ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 217 ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: ΜΙΑ VISUAL ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ Τζούλια Φορτούνη Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης μεταπτυχιακή φοιτήτρια gfort@primedu.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ DAEDALUS *

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ DAEDALUS * ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ DAEDALUS * WAYNE M. BUTLER Τα δύο κύρια προϊόντα λογισµικού της ερευνητικής οµάδας The Daedalus Group Inc. -δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου

ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΘΕΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΝΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕ ΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑΣΤΗΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ υρτώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist learning theory)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist learning theory) Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Ψηφιακή παρουσίαση του αντικειµένου «Τεχνολογία των Εκτυπώσεων»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Ψηφιακή παρουσίαση του αντικειµένου «Τεχνολογία των Εκτυπώσεων» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Τοµέας Πολυµέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ψηφιακή παρουσίαση του αντικειµένου «Τεχνολογία των Εκτυπώσεων» αµιανίδου Χαρίκλεια Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του λογισµικού Power Point στην διδασκαλία των µαθηµατικών 8. Η χρήση του λογισµικού Excel στη διδασκαλία των µαθηµατικών 12

Η χρήση του λογισµικού Power Point στην διδασκαλία των µαθηµατικών 8. Η χρήση του λογισµικού Excel στη διδασκαλία των µαθηµατικών 12 Επιµορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιµορφωτών-ειδικό µέρος Ειδικότητα ΠΕ03 Συγγραφική οµάδα Στυλιανός Ιωάννου (συντονιστής) Αθανάσιος Σκούρας Νικολέτα Ξένου Κων/νος Γαβρίλης Ελισάβετ αλιεράκη Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου με θέμα την Ταξινόμηση Αντικειμένων σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας με Χρήση των Εκπαιδευτικών Λογισμικών Tabletop Junior - Gcompris Tux Paint Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Γκόρια, Σ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση. (σσ.445-466)

Γκόρια, Σ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση. (σσ.445-466) Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: η περίπτωση των χαρτών 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αύξηση των µέσων επικοινωνίας και η πολιτισµική και γλωσσική ποικιλοµορφία στις σύγχρονες κοινωνίες οδηγούν σε διαφοροποιηµένους

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Ελένη Πάνου-Παπαθεοδώρου. Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου panou2@aegean.

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Ελένη Πάνου-Παπαθεοδώρου. Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου panou2@aegean. Διδακτική των ξένων γλωσσών και συνεργατική μάθηση μέσω υπολογιστή: Mια πρόταση υλοποίησης δραστηριότητας με την αξιοποίηση εργαλείων του διαδικτύου για την ενίσχυση της ικανότητας παραγωγής γραπτού λόγου

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη, Επ. Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα ερωτήµατα που προκύπτουν άµεσα, σχετικά µε το ρόλο και τη σηµασία των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση του γραµµατισµού, είναι:

Τα ερωτήµατα που προκύπτουν άµεσα, σχετικά µε το ρόλο και τη σηµασία των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση του γραµµατισµού, είναι: ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ: ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ILANA SNYDER 1. ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ Η διδασκαλία του γραµµατισµού έχει µπει σε µια νέα εποχή. Οι νέες τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση εργαλείων web 2.0 στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων

Αξιοποίηση εργαλείων web 2.0 στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Αξιοποίηση εργαλείων web 2.0 στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων Ελευθέριος Βέτσιος Φιλόλογος, 2 ο ΓΕΛ Πυλαίας Θεσσαλονίκης vetsios@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα